met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12"

Transcriptie

1 Zoomvliet College Jaarverslag 2012

2 met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

3 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag Strategie Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan Prestaties Wettelijke vereisten Opbrengsten Onderwijsproces Programma 14 Samenhang Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 15 Didactisch handelen Leertijd Leeromgeving Begeleiding 17 Intake en plaatsing Studieloopbaanbegeleiding Studiekeuzebegeleiding Zorg Leren in de beroepspraktijkvorming Examinering Onderwijsclusters 22 Commercieel & Mediavormgever Economie en ICT Events Johan Cruyff College 4 Kwaliteit Kwaliteitszorg Beoordeling 30 5 Bedrijfsvoering Financiën Personeel Huisvesting & ICT Ondersteunende diensten 39 6 Vooruitblik naar Bijlagen 42 Projecten Zinc. Events & Leisure Onderdeelcommissie, Jaarverslag

4 1 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het Zoomvliet College over het jaar In het voorjaar hebben we ons beleid voor de komende jaren geformuleerd in het plan Sterk Sterker Sterkst. De titel geeft aan dat we vinden dat we het goed doen, dat het op punten beter kan en dat we op weg gaan naar best. We zijn een gedegen school waar we graag samenwerken om onze doelen te bereiken. Dat willen we graag zo houden. In deze beleidsperiode ligt de nadruk op het stimuleren en het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid om sterkst te kunnen worden, omdat dat bij Zoomvliet past en Zoomvliet ook typeert. Het conceptbeleidsplan is in januari en februari besproken in alle clusters, in een teamvoorzittersoverleg en met het OBP, en op basis van deze gesprekken bijgesteld en in maart definitief gemaakt. In dit jaarverslag vindt u de acties terug die we op basis van ons beleid in 2012 hebben uitgezet en de resultaten die we hebben bereikt. Drs. T. Vooghden Waarnemend directeur Zoomvliet College 2

5 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 STRATEGIE Inleiding Het Zoomvliet College heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom en verzorgt in deze West Brabantse steden onderwijs op mbo niveau, zowel in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) als in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast wordt onder de naam Verrijkt BBL ook op regionale schaal mbo onderwijs aangeboden in BBL maatwerktrajecten. 3

6 Ontwikkelingen in 2012 De gebeurtenissen die in 2012 als opvallend gekenschetst kunnen worden zijn: Het Zoomvliet College scoort wederom zeer goed in het tevredenheidsonderzoek bij studenten (JOB monitor) alsook in het bedrijvenonderzoek (voor scores zie 4.2). In maart 2012 is het nieuwe beleidsplan gepubliceerd. In het beleidsplan staan drie thema s centraal: o loopbaanleren en maatwerk voor studenten; o doeltreffend en doelmatig georganiseerd onderwijs; o professionaliteit van de medewerkers. Naast deze drie thema s is een tweetal extra aandachtspunten geformuleerd, nl. communicatie en internationalisering. In overleg met de gemeente Bergen op Zoom is een nieuwe locatie voor de Zoomvliet Studio gerealiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis van het Zoomvliet College is er zowel een studentenraad als een ouderraad. Met ingang van het schooljaar vertrekt de algemeen directeur Marc van Campenhout naar het Vitalis college. Vanaf dat moment wordt de directeursfunctie waargenomen door Ton Vooghden. Samenwerkingsverbanden Het behalen van onze doelstellingen maken we mede mogelijk door samenwerking met onze partners. Zoomvliet zet in op een beter contact met de regio en zoekt in toenemende mate de twee overige O s uit de driehoek Onderwijs, Overheid en Ondernemingen op. De samenwerking wordt in Gebouw T in Bergen op Zoom met het poppodium en ondernemers in de branche vormgegeven. Tevens participeert het Zoomvliet College in de Starterscentra in Roosendaal en Bergen op Zoom om de ondernemendheid in de regio te stimuleren. In 2012 blijkt dat het hoge ambitieniveau onder druk komt te staan. Aanzienlijke financiële bezuinigingen zorgen ervoor dat er steeds minder mensen ingezet kunnen worden. Het handhaven van de kwaliteit in deze nieuwe omstandigheden is de belangrijkste uitdaging. Projecten (zie voor een uitgebreide beschrijving 5.1) Innovatiearrangement 2 Het Zoomvliet College is penvoerder van het ROC project Doorbraak Loopbaanleren ofwel Keuzeprocessen. Beroepsonderwijs in Bedrijf (BIB) Onder de naam ROCk en Poppodium voert het Zoomvliet College met partners een BIB project uit over de periode 1 april 2010 tot 1 oktober Project AVEC In juli 2012 is het project AVEC (Audiovisueel Expertise Centrum Noord Brabant) afgerond. 4

7 2.2 REALISATIE VAN SPEERPUNTEN OPGENOMEN IN HET JAARPLAN 2012 We hebben ons drie doelen gesteld voor 2015, om onze merkbelofte met Zoomvliet sta ík sterk! waar te maken (zie bij 2.1). De resultaten die we in 2012 hebben behaald op de uitgezette acties beschrijven we hieronder. Paragraaf 3.5 (Onderwijsclusters) is toegevoegd, zodat de samenhang van de acties op clusterniveau zichtbaar worden. Met Zoomvliet sta ik sterk! In samenwerking met de dienst Marketing & Communicatie en aan de hand van het model van Het Merkhuis, hebben we in 2012 onze merkbelofte en onze kernwaarden bedacht, aangescherpt en vastgelegd. Onze ankerwaarden samen en gedegen, onze aspiratiewaarde initiatiefrijk en onze eigenwaarde zelfbewust geven houvast en houden ons op koers. Het managementteam stimuleert het nemen van initiatief en coacht op zelfverantwoordelijk gedrag van medewerkers en medewerkers doen dat op hun beurt met studenten. Loopbaanleren & Maatwerk De stafmedewerker Onderwijs & Innovatie heeft samen met de projectleider Keuzeprocessen in alle opleidingsteams een presentatie gehouden over het waarom, wat en hoe van loopbaanleren. Een aantal medewerkers in de school heeft zich op eigen initiatief vanuit het project Keuzeprocessen laten scholen in het voeren van de loopbaandialoog met studenten. Daarnaast hebben medewerkers meegewerkt aan het observeren en nabespreken van loopbaangesprekken door Peter den Boer (lector Keuzeprocessen ROC West Brabant) en is een intervisiegroep opgestart rondom de loopbaandialoog. Op teamniveau zijn er contacten met het vmbo en met het hbo. Uit een inventarisatie blijkt, dat in alle opleidingsteams wordt samengewerkt met het vmbo en het hbo. Jaarlijks vindt het project Een opleiding goed bekeken plaats, waarin vmbo leerlingen het Zoomvliet College bezoeken en aan de hand van opdrachten een idee krijgen van beroepen en de opleidingen. Voor alle examenkandidaten organiseert de decaan hbo weken, waarin studenten kunnen proeven aan opleidingen, aanpak en sfeer in de hbo s. De oriëntatieklas, voor studenten die willen heroriënteren op hun keuze, is opgeschaald. Uit een tweede inventarisatie van Onderwijs & Innovatie blijkt, dat het verlenen van maatwerk en het aanbieden van flexibel onderwijs per team verschillend is (zie bij maatwerk) was voor Zinc. (Zoomvliet in company) een bijzonder jaar omdat dit het eerste zelfstandige jaar was. Het innovatiearrangement liep af in Via een interne en externe audit is het project geëvalueerd en verantwoord. Het aflopen van het innovatiearrangement heeft zijn betekenis gehad voor de formatie van Zinc. De functies van domeinmanagers zijn grotendeels komen te vervallen. De projectleiding is met het vertrek van de projectleider tijdelijk overgenomen door de domeinmanager Events. De projectleiding is met ingang van het nieuwe schooljaar komen te vervallen. Daarmee is Zinc. onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie gekomen en verankerd in de staande organisatie. Er is voor gekozen om de leerbedrijven tegen de teams aan te positioneren. Voorbeelden daarvan zijn de ICT helpdesk, Zinc. Office (Secretarieel), 4Tuna (Juridisch). Zinc. Events & Leisure heeft haar kracht bewezen. Het leerbedrijf werkt met studenten vanuit diverse opleidingen onder leiding van een hbo student aan de opzet en uitvoering van evenementen. De echte context en bedrijfsmatige opzet en interdisciplinaire samenwerking zijn hoge waarden die het onderwijs in een bijzondere kracht zetten. Er is een oriëntatie gestart op het integreren van deze leerwijze in de doorontwikkeling van het cluster Events in Bergen op Zoom. De focus ligt op het behoud, benutten en doorontwikkelen van de meerwaarde van deze onderwijsopzet. 5

8 Doelmatig en doeltreffend georganiseerd onderwijs De organisatiestructuur van het OnderwijsBeheersPersoneel heeft geresulteerd in het deels vervangen van de functie van stafmedewerker Financiën en het waar mogelijk deels uitlenen aan andere colleges van de stafmedewerker Facilitair. De noodzaak voor het optimaliseren van de onderwijslogistiek blijkt uit het rapport over de bedrijfsvoering van ACD, dat aangeeft dat er kostenreductie te behalen is op onderwijs. Op FTE niveau zijn in 2012 de resultaten op clusterniveau als volgt: Economie & ICT 100 %; bij Events is er een flinke slag gemaakt; het JCC behaalt 100 % mede door de hogere prijsfactor. Het cluster Commercieel & Mediavormgever doet mee aan het project onderwijslogistiek. In dit project wordt onderzocht hoe men kleine opleidingen toch rendabel kan laten zijn, als het ROC ervoor kiest om zoveel mogelijk opleidingen in de regio aan te blijven bieden. Het project zou een doorloop moeten hebben tot In verband met het vertrek van de directeur heeft de procesmanager (waarnemend directeur) geen gelegenheid gehad om een meerjarenplanning, baten lasten (personeel, investeringen, gebouwen, materieel) te ontwikkelen. De RvB is hiervan op de hoogte. Het omvormen van 4 jarige opleidingen naar 3 jaar is door de minister een jaar uitgesteld en is daarmee in onze acties eveneens vooruitgeschoven. M.b.t. het invoeren van een eenduidige systematiek in het taakbeleid kan gesteld worden dat alle opleidingsteams nu het F5 model hanteren. Met het aanbieden van verrijkte BBL opleidingen heeft het Zoomvliet College nieuwe inkomstenbronnen aangeboord (zie bij maatwerk). Besparingen zijn gerealiseerd door een lagere prijs voor het printen, invoering van betaald printen, goedkopere catering, schoonmaak en energie, en door een verandering van Extern Adviesbureau. Professionalisering Het scholingsbeleid is door het managementteam aangescherpt en is een terugkerend item tijdens de functioneringsgesprekken. Voor zijn de uren in de jaartaak voor deskundigheidsbevordering in kaart gebracht en de medewerker en het team verantwoorden aan de leidinggevende hoe die uren ingevuld worden. Alle teamvoorzitters zijn getraind in het uitvoeren van hun rol door een ROC brede training i.s.m. met KPC Groep (zie ook bij 5.2); een aantal medewerkers is getraind in het voeren van de loopbaandialoog; collega s van de Hotelschool hebben assessorentrainingen gevolgd. Van de rekendocenten heeft 75 % de training vakdidactiek gevolgd. Vier medewerkers hebben deelgenomen aan de assessorentraining voor Nederlands (ROC ITTA). Voor taal, rekenen en de moderne vreemde talen worden jaarlijks vier scholingsbijeenkomsten georganiseerd door de respectievelijke projectleiders. 70 % van de docenten bezoekt deze scholingsbijeenkomsten. Landelijke bijeenkomsten worden in de regel bezocht door de projectleiders, die zorgen voor informatieverstrekking naar de vakdocenten. In het voorjaar heeft iedere medewerker de TOA toets gemaakt voor taal en rekenen onder het motto: Test je eigen taal en rekenvaardigheid. De stafmedewerker Onderwijs & Innovatie heeft in maart een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de clusters, waarin Aletta Smits van De Loeff training uit Amsterdam een presentatie heeft gehouden over de ontwikkeling van het brein. In oktober heeft zij een studiedag georganiseerd met als titel: Merkwaardig gedrag? Gewoon, jezelf zijn! Inleider was Martijn Arets van de Brand Expedition. Na zijn presentatie zijn de volgende workshops aangeboden: Werken met Prezi; Interpreteren van de AMN test; Omgaan met agressie; Sociale media; Een goede houding tijdens het werken; Laat je niet gek maken (Timemanagement); It s learning; Storyboarden; Een plaatje van een docent (lerarenregister); Community coaching; Leerstijlen van leerlingen anno nu. Stafmedewerkers P&O en O&I hebben een training gemaakt en uitgevoerd voor het OBP met als titel Baas in Eigen Loopbaan, gebaseerd op CH q loopbaansystematiek. 6

9 Medewerkers zijn geïnformeerd over het lerarenregister op de studiedag in oktober en door informatie in ons blad Ingezoomd. De clustermanagers stellen het inschrijven in het register aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken. Alle opleidingsteams hebben in de loop van 2012 een zelfevaluatie gedaan m.b.v. het instrument Yucan. Aan de hand daarvan zijn voor een aantal teams verbeterplannen opgesteld en teams hebben hun teamontwikkelplannen gemaakt (zie ook bij 4.1). Communicatie/Informatie De doelstelling van dit extra aandachtspunt voor 2012 was het versterken van de positie van het Zoomvliet College, zowel intern als extern. Het oordeel over communicatie door medewerkers, studenten en externen is dat de communicatie en informatieverstrekking is verbeterd. Vanuit het beleidsplan Sterk Sterker Sterkst werd de behoefte aan bewijs van de Zoomvlietmerkbelofte duidelijk. Dit is vertaald naar een showcase, een videofilm waarin twee afgestudeerde studenten duidelijk maken dat zij als mens én als beroepsbeoefenaar Sterk staan met Zoomvliet. In 2012 werd door de stafmedewerker Marketing & Communicatie een extern communicatieplan voor de Zoomvliet Hotelschool opgesteld en door het managementteam goedgekeurd. Dit plan dient als leidraad voor praktische communicatieplanningen, die met de clustermanager, teamvoorzitters en collega s van de Zoomvliet Hotelschool worden afgestemd. In het vierde kwartaal is gestart met het opstellen van een communicatieplan voor het Zoomvliet College met de bedoeling dit in de loop van het schooljaar af te ronden en eveneens ter goedkeuring aan het managementteam voor te leggen. In het kalenderjaar 2013 zal ook een communicatieplan voor de Zoomvliet Studio worden geschreven als laatste in de rij, zodat er voor alle locaties een eigen communicatieplan ligt. De plannen voor het Johan Cruyff College en Zinc. werden in 2011 gerealiseerd. Ontwikkelen Marap Aan het einde van het kalenderjaar 2012 is op ROC niveau besloten om met een identieke Marap te werken. In januari/februari 2013 zal de testversie gereed zijn. Op basis van benchmarking tussen de colleges zullen er ook normen ofwel prestatie indicatoren bepaald gaan worden. Internationalisering De in 2011 gehouden voorlichtingsavond over internationale stages voor de studenten en hun ouders van alle locaties en opleidingen van het Zoomvliet College (World Wide Xperience) is herhaald in juni Ook deze avond werd weer goed bezocht. De belangstelling voor een stage in het buitenland is groot en het aantal opleidingen dat daadwerkelijk met het inbouwen van de mogelijkheid voor een internationale stage aan de slag gaat, neemt door de betere voorlichting toe. Dat het aantal studenten dat in de het buitenland stageloopt groeit blijkt uit de volgende gegevens: 2011: 43 studenten 2012: 75 studenten. De met het Lycée Xavier Marmier in Pontarlier opgestarte samenwerking heeft in het voorjaar van 2012 geleid tot een tegenbezoek in Pontarlier. De samenwerking heeft tot nu toe wel geleid tot het bieden van stagemogelijkheden voor Franse studenten, maar nog niet tot een daadwerkelijke uitwisseling op het terrein van curriculumonderdelen. In oktober is er een uitwisseling voor zowel studenten als docenten met Fox Valley in de Verenigde Staten geweest. Voor mei 2013 staat een uitwisseling in Nederland gepland. Omdat de coördinator internationalisering vanwege een medisch traject vanaf november 2012 niet meer ingezet is en zijn taak binnen het college niet aan een ander overgedragen kan worden, zijn nieuwe projecten on hold gezet. Lopende zaken worden zo goed mogelijk door de teams en de portefeuillehouder internationalisering waargenomen. 7

10 Overige zaken Nieuwbouw Zoomvliet Studio. Het team AV/PET (de Zoomvliet Studio) betrekt in de zomervakantie de nieuwe huisvesting, die weliswaar weer tijdelijk is, maar uitstekend voldoet. Door de samenwerking met de Stichting Poppodium kunnen de studenten van deze opleidingen ook gebruikmaken van de voorzieningen van poppodium Gebouw T in Bergen op Zoom. De afbouw van Bedrijfsgroepen is in 2012 voltooid. Vanaf april 2012 heeft het Zoomvliet College geen Bedrijfsgroepen meer. Intussen is er een nieuw beleid ontwikkeld, wat er op neerkomt dat de colleges weer zelf Bedrijfsgroepen kunnen starten. P3 Transfer zal alleen nog maar niet bekostigde trajecten aanbieden. Alle bekostigde trajecten komen bij de colleges. Zoomvliet is intussen een traject opgestart met de Belastingdienst en met Flanderijn deurwaarders. In 2012 is het project Keuzeprocessen beëindigd. De resultaten van dit project worden in de staande organisatie opgenomen. Implementatie Passend onderwijs is doorgeschoven, i.v.m. uitstel door de minister. 8

11 3 PRESTATIES WETTELIJKE VEREISTEN Het Zoomvliet College opereert binnen de wettelijke kaders van het mbo onderwijs en leeft de wettelijke vereisten na o.a. op het gebied van: Toegankelijkheid Het Zoomvliet College heeft als motto met Zoomvliet sta ik sterk. Wij willen het beste uit onze studenten halen, anders gezegd, talentontwikkeling staat centraal. Het uiteindelijke doel is dat studenten permanent in staat zijn om eigen kwaliteiten te matchen met de kansen die zich in de samenleving voordoen. Bij toegankelijkheid denken wij met name aan manieren om de studenten zo snel mogelijk in de juiste opleiding te plaatsen. Hierbij is het van belang dat studenten zicht hebben op zichzelf en op beroepenvelden. Naar aanleiding daarvan is ook in 2012 in vrijwel het gehele Zoomvliet de AMN intaketest in gebruik. Deze test is een middel om de intake verder te professionaliseren. Verder vormen de resultaten een begin van het begeleidingstraject. Meldingen bij afwezigheid Het Zoomvliet College heeft voor de BOL en BBL studenten een procedure voor meldingen bij afwezigheid. Verdere toepassing van ICT heeft geleid tot invoering van het presentiesysteem PARS, waardoor de registratie van aan en afwezigheid van studenten goed gevolgd kan worden. Via PARS bestaat ook de mogelijkheid om een verzuimmelding direct door te geven aan het Verzuimloket van DUO. Tevens zijn vanaf september in alle teams verzuimcoördinatoren aangesteld die de studenten nauwgezet volgen en aanspreken bij veelvuldig verzuim. Meldingen bij uitschrijving Het Zoomvliet College heeft voor de BOL en BBL studenten een procedure voor de beëindiging van de inschrijving. Kern van deze procedure is het gesprek dat in principe altijd plaatsvindt tussen de studieloopbaanbegeleider of decaan en de student. In het gesprek worden door middel van een formulier de reden van het vertrek en de datum waarop dat gebeurt vastgelegd. Tevens wordt vastgesteld welke formaliteiten nog vervuld moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn: nog behaalde certificaten, bewijs van uitschrijving en het studieadvies. Indien de vertrekkende student nog leerplichtig is, wordt deze altijd verwezen naar de decaan om een voortgaande studieloopbaan te borgen. Met de leerplichtambtenaren in de regio is veelvuldig contact om voortijdig schoolverlaten door leerplichtigen tot een minimum te beperken. Het uitschrijfformulier wordt ook altijd ondertekend door de clustermanager. Medewerkers Niet alleen de leerloopbaan van de student staat centraal; er is eveneens permanent aandacht voor de loopbaan van elke medewerker. De hierna volgende tekst is alleen van toepassing op het onderwijspersoneel en de wettelijke eisen die voor die categorie gelden. Om het centrale doel te bereiken worden door de diverse opleidingsteams teamplannen ontworpen, ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Om medewerkers adequaat te begeleiden bij de taken die zij in het licht van modern onderwijs moeten uitvoeren, vinden er functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats. Uitgangspunt van het functioneringsgesprek zijn de competenties uit de wet BIO. Naast de functioneringsgesprekken coachen leidinggevenden hun medewerkers. Voor medewerkers zijn er diverse mogelijkheden, o.a. scholing, om in het licht van hun loopbaan competenties verder te ontwikkelen. Het lerarenregister is nog in ontwikkeling maar het Zoomvliet College verzoekt de docenten zich toch al te registreren. 9

12 3.2 OPBRENGSTEN Aantallen studenten per opleiding Het Zoomvliet College blijft groeien in de reguliere BOL opleidingen. Nieuwe opleidingen trekken nieuwe studenten aan en het in vroeger jaren optredend effect dat die groei onttrokken werd aan reeds bestaande opleidingen, is in wederom niet of nauwelijks opgetreden. De ontwikkeling van het aantal deelnemers in de schooljaren t/m vindt u in de onderstaande tabel. Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgever Totaal Cluster Commercieel Team Financieel administratieve beroepen Team Informatie Communicatie Technologie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie en ICT Team AV PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Eindtotaal incl. Bedrijfsgroepen Gewogen voor deeltijd Groei 3,30% 1,78% 10

13 Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgeving Totaal Cluster Commercieel Team Financieel administratieve beroepen Team Informatie Communicatie Technologie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie en ICT Team AV PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Team Flanderijn Cluster Zoomvliet algemeen Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Eindtotaal incl. Bedrijfsgr Gewogen voor deeltijd Groei 1,78% 0,97% Vooral in de BOL is sprake van een groei. In : 5 % groei ten opzichte van In : een groei van 34 leerlingen ofwel 2,2 % ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In is er opnieuw sprake van een groei, nu van 31 leerlingen ofwel 2 % ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Door de sterke afname van het aantal studenten bij Bedrijfsgroepen komt het totaal aantal 0,97 % lager uit dan voorgaand schooljaar. Per zijn er nog 5 niet bekostigde examendeelnemers ingeschreven bij Bedrijfsgroepen (ZB). Dit aantal zal worden gereduceerd tot 0. Om de opbrengsten in beeld te brengen, hanteren wij de resultaatdefinities van de onderwijsinspectie, in dit geval het zogenaamde jaarresultaat en het diplomaresultaat. Bij het beoordelen van de resultaten is het van belang de invloed van het resultaat van Bedrijfsgroepen te beschouwen, omdat dat resultaat het gemiddelde van het Zoomvliet kan beïnvloeden, terwijl de oorzaken van het afwijkende resultaat buiten de invloedsfeer van de school liggen. Als voorbeeld geldt de werkwijze van sommige bedrijven die alle nieuwe werknemers onmiddellijk voor de opleiding inschrijven, terwijl op korte termijn veel van die medewerkers weer kunnen vertrekken. In de resultaatdefinitie zijn dit dus ongediplomeerde schoolverlaters. 11

14 In onderstaande tabel worden de resultaten over het schooljaar weergegeven. Rendement, diplomaresultaat en jaarresultaat Niveau Rendementen inclusief Bedrijfsgroepen Rendementen exclusief Bedrijfsgroepen Jaarresultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel Jaarresultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel 1 87,5% 92,0% 100,0% 2 69,7% 67,0% 64,2% 59,6% 3 74,5% 65,1% DR < norm 74,4% 64,0% DR < norm 4 71,2% 75,1% 72,3% 76,4% Totaal 72,9% 73,1% 71,2% 70.7% De diplomaresultaten van niveau 3 (64,0 % excl. Bedrijfsgroepen) scoren onder de norm van 67,3 %. Dit wordt veroorzaakt door vier opleidingen die een diplomaresultaat van <67,3 % scoren. Op het totaalresultaat van Zoomvliet heeft dit een beperkte invloed, omdat niveau 3 diploma s 22 % van het totaal bepalen. Deze opleidingen hebben onze aandacht. De normen van de inspectie voor 2012 zijn als volgt: Jaarresultaat Diplomaresultaat Niveau 1 60,7% 45,1% Niveau 2 56,5% 45,2% Niveau 3 65,3% 67,3% Niveau 4 64,2% 67,3% Aantal Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) Instituut VSV 05/06 Doelstelling reductie 11/12 (40%) Maximum VSV ers 11/12 Werkelijk aantal VSVers 11/12 Werkelijk in % van maximum Zoomvliet ,1% Uitstroomredenen VSV ers Van de 106 VSV ers zijn de volgende uitvalredenen vastgelegd: Zoomvliet College VSV Geen specificatie 0 Totaal geen specificatie 0 2 Oorzaak bij student Gezondheid 6 Beperking 21 Bereikbaarheid 3 Motivatie 6 Omgevingsaspecten 56 Gedrag 8 Totaal oorzaak student Oorzaak bij school Instelling Opleidingsniveau 4 Administratieve redenen 2 Totaal oorzaak school 6 Eindtotaal

15 In de toelichting worden de maatregelen genoemd, die door het Zoomvliet College zijn getroffen om het aantal VSV ers terug te dringen. Toelichting Het aantal VSV ers bij het Zoomvliet College is lager dan het maximum. Het aantal werkelijke VSV ers is 106 i.p.v In het bijzonder hebben zes maatregelen daar een bijdrage aan geleverd. 1. Elke nieuwe student moet een AMN test bij de intake maken waardoor de studiekeuze beter onderbouwd kan worden. 2. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de intake en de plaatsing. 3. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de studieloopbaanbegeleiding van de student. In ieder cluster is een verzuimcoördinator aangesteld die m.n. de eerstejaars studenten volgt op absentie en in gesprek gaat met de studenten. Veel verzuim mondt vaak uit in uitstroom. (zie bij onderdeel Zorg ) 4. De student wordt begeleid door een team van zorgcoördinatoren en hij/zij kan bij specifieke zorgbehoefte een beroep doen op 1 e, 2 e en 3 e lijnszorg. 5. Iedere student die de opleiding wil staken, moet zich eerst melden bij de decaan. Deze probeert in een indringend gesprek de student op andere gedachten te brengen. 6. We hebben een zogenaamde oriëntatieklas in het leven geroepen waar twijfelende studenten een plaats kunnen vinden om hun keuze te heroverwegen. Wij verwachten dat het aantal VSV ers in aanzienlijk zal verminderen door bovenstaande maatregelen. 13

16 3.3 ONDERWIJSPROCES Programma Samenhang Onze opleidingsteams hebben hun onderwijs ingericht volgens het opleidingsmodel dat we een aantal jaren geleden hebben omarmd. Dat betekent dat bij iedere opleiding het ervaringsleren (de praktijk) centraal staat in de vorm van BPV, simulatie, projecten, praktijkopdrachten. De complexiteit neemt naarmate de opleiding vordert toe. Vakkennis, vaardigheden en burgerschapscompetenties worden in samenhang met de praktijk aangeboden. Extra nadruk heeft in 2012 gelegen op het verwerven van kennis in rekenen en taal. Het voeren van gesprekken met studenten gericht op het leren voor de loopbaan krijgt steeds meer aandacht, mede door het project Keuzeprocessen. De begeleiding is gericht op het steeds meer zelfverantwoordelijk maken van de student (afnemende sturing) en is daarmee direct gekoppeld aan onze kernwaarde initiatiefrijk. Maatwerk In 2012 heeft de stafmedewerker O&I in de opleidingsteams geïnventariseerd wat de teams aan maatwerk leveren/in hoeverre het onderwijsaanbod flexibel is. Hier volgt een korte bloemlezing: aanbieden van minoren (w.o. sportminoren) in alle leerjaren binnen het cluster Economie & ICT; studenten die afstromen van het hbo of studenten met een vooropleiding op havo niveau, kunnen in de regel instromen in leerjaar 2 van een opleiding; studenten die willen heroriënteren op hun opleidingskeuze, kunnen deelnemen aan de oriëntatieklas; bij het kiezen van een BPV plaats wordt gekeken naar een goede match zodat er maximaal plaats is voor de talentontwikkeling van de student; keuze voor internationale stage is mogelijk; bij een aantal opleidingen is tussentijdse instroom mogelijk, zowel als af en opstroom binnen de opleiding; het keuzevak Mode wordt bij detailhandel aangeboden evenals de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap; de switch van BOL naar BBL of omgekeerd is mogelijk; 14

17 extra certificering bij ICT opleidingen voor specifieke software; de Holland Amerika Lijn module bij Toerisme & Recreatie die in het Engels wordt gegeven; bij de Hotelschool de SVH leermeestercursus voor studenten en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven; wijncursus met diploma Swen (stichting wijnexamens Nederland); ondernemerschap als verbreding bij de opleiding Podium en evenemententechniek en als onderdeel van de Horeca Ondernemer Manageropleiding; niveaugroepen in de talen bij de opleidingen van Secretariële beroepen. Specifieke maatwerktrajecten die zijn ontwikkeld samen met de opdrachtgevers zijn: Opleiding Assistent Accountant van 3 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van de Belastingdienst in Roosendaal, Breda, Rijnmond, Oss en Goes. Opleiding Juridisch Medewerker Openbaar bestuur van 1 leerjaar op niveau 4 voor de deurwaarders en invorderaars van de Belastingdienst in Breda, Goes en Roosendaal. Opleiding Juridisch medewerker Zakelijke Dienstverlening van 2 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van Flanderijn Nederland (Deurwaarders en incassokantoor). Europees Computer Rijbewijs (ECDL) van vier maanden voor de Belastingdienst Zuidwest. Opleiding Gastheer/ Gastvrouw voor medewerkers van Tante Louise/Vivensis Leren in de onderwijsinstelling Didactisch handelen Het Zoomvliet College kiest ervoor om competenties te ontwikkelen in de praktijk. Vanuit drie leerlijnen wordt geprobeerd zo veel mogelijk just in time ondersteuning te geven (zie opleidingsmodel in paragraaf 3.3.1). We maken gebruik van een gedifferentieerde leeromgeving waarin een scala aan didactische werkvormen wordt toegepast. De begeleiding van studenten is intensief en vindt plaats rondom opgedane praktijkervaringen. Taakreflectie op verrichte werkzaamheden en persoonsreflectie op basis van ervaringen gericht op de loopbaan. Een ander voorbeeld is ons leerbedrijf Zinc. Events & Leisure. In deze ondernemersgerichte omgeving voeren mbo studenten in samenwerking met leerlingen en studenten op vmbo en hbo niveau bedrijfsopdrachten uit op het gebied van hun beroepskeuze. Leertijd In het Presentie Absentie Registratie Systeem (PARS) houdt iedere medewerker de presentie van de studenten bij. In ieder lokaal hangt een activeboard, zodat registratie direct kan plaatsvinden. Naast de mentor, houden de verzuimcoördinatoren nauwgezet de presentie van de studenten bij en zij grijpen indien nodig in. In de BPV heeft iedere student een urenkaart waarop hij/zij de gewerkte uren bijhoudt. De praktijkopleider tekent voor akkoord. Het voldoen aan de urennorm tijdens de BPV is voorwaarde om de BPV met een voldoende af te ronden. Leeromgeving Materiële voorzieningen De school kent grote, sfeervol ingerichte ruimtes waarin in groepen kan worden samengewerkt; kleine ruimtes waar de studenten met elkaar vergaderen; multifunctionele instructielokalen waar gewerkt wordt aan het bijbrengen van kennis, het aanleren van vaardigheden en het verwerven van inzichten; auditoria, een leerwerkbedrijf (Zinc.) en een Studiecentrum. De leeromgeving is inspirerend, straalt sfeer en vertrouwdheid uit, appelleert aan verantwoordelijk gedrag en is een ontmoetingsplaats voor medewerkers, studenten en mensen uit het maatschappelijk veld. De leeromgeving is voorzien van alle moderne communicatiemiddelen. 15

18 Bejegening De studenten van het Zoomvliet College ervaren de leeromgeving als veilig en ze vinden ook dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Veiligheid De ontruimingsoefeningen die in 2012 zijn gehouden zijn goed verlopen. De verbeter en/of opletpunten zijn meegenomen in de evaluatie. In samenwerking met de politie Roosendaal is dit jaar voor de tweede keer een kluisjescontrole gehouden. Alle kluisjes zijn onder toezicht van de politie geopend en gecontroleerd op zaken die volgens het schoolreglement niet binnen de school thuishoren; er is niets gevonden wat er niet thuishoorde. De kluisjescontrole is weer als positief ervaren en we zullen dit in het vervolg minimaal één keer per schooljaar herhalen. Geregistreerde incidenten Er worden twee overzichten bijgehouden m.b.t. incidenten: één met betrekking tot gedrag in het gebouw dat niet conform de afspraken in de studiegidsen is en één m.b.t. grotere incidenten. Voor 2012 levert dat de volgende gegevens op. Studenten werden aangesproken op het volgende gedrag: eten op de gang: gemiddeld zo n vijf keer per dag; mobiel bellen op de gang: gemiddeld zo n drie keer per dag; rondhangen op de gang: gemiddeld zo n vier keer per dag; aanwezigheid op de gang van niet Zoomvliet jongeren: gemiddeld twee keer per dag. Dat laatste gegeven levert over het algemeen geen onveilig gevoel op bij de studenten. Dit is begrijpelijk, omdat het vaak jongeren betreft die bekend zijn met onze studenten (afhalen van vriendje bijvoorbeeld). In de eerste drie gevallen blijft het niet toegestane gedrag binnen de perken, omdat de toezichthouders regelmatig en duidelijk zichtbaar op de cruciale punten in en rond het gebouw aanwezig zijn. Zij zijn voor iedereen herkenbaar door hun bedrijfskleding. Incidentenregistratie (TIMO) In 2012 is binnen ROC West Brabant het incidentenregistratiesysteem TIMO (TOPdesk Incidentenmonitor Onderwijs) geïmplementeerd. In dit systeem kunnen medewerkers zelf via een eenvoudig formulier incidenten melden. Studenten kunnen via een medewerker een incident in het systeem zetten. In het systeem wordt vervolgens de opvolging van het incident bijgehouden. Het doel is door middel van de rapportages uit TIMO, die per kwartaal besproken worden in de Arbocommissie, mogelijke trends te herkennen en hierop te anticiperen om incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen TIMO worden incidenten geregistreerd binnen de door het ministerie aangegeven categorieën en subcategorieën. In de rapportages wordt gerapporteerd op basis van deze categorisering. In onderstaande tabel staan de incidenten die er in 2012 gemeld zijn. Vestiging Lijn 1 Aangemeld Knipplein 11 Geweldpleging 5 Seksuele misdraging 1 Bedreiging 5 Diefstal of inbraak 6 Verboden goederen 1 Ongeluk 1 Gezondheid 3 Totaal Knipplein Meeussenstraat 13 Diefstal of inbraak 1 Totaal Meeussenstraat 13 BoZ 1 Totaal Zoomvliet College 23 16

19 3.3.3 Begeleiding Intake en plaatsing Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd om de intake zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen: Iedere student die zich aanmeldt, maakt de AMN test en de uitslag wordt besproken tijdens het intakegesprek (resultaten zijn niet bepalend voor aanname). Intake afdeling; elke afdeling heeft een aantal personen dat verantwoordelijk is voor de intake. Intakers bereiden zich voor op het intakegesprek door het doorstroomdossier, de resultaten van de AMN intaketest en de resultaten van eventuele andere testen (bijvoorbeeld Engels bij IBS) van de potentiële nieuwe studenten te bestuderen. Mocht er sprake zijn van twijfel of onduidelijkheid omtrent de opleidingskeuze, dan wordt de student voor een verlengde intake aangemeld. De verlengde intake wordt gehouden door de clustermanager, die in het geval van een mogelijke zorgvraag de trajectbegeleider inschakelt. In het geval van een verkeerde opleidingskeuze kan de decaan worden ingeschakeld dan wel wordt de student naar de decaan van de toeleverende school doorverwezen. Intake dossiers worden gescreend op bijzonderheden of mogelijke LGF. In 2012 is elk dossier doorgenomen door de LGF coördinator om zo de zorg rondom een student zo snel mogelijk in beeld te krijgen en de juiste zorg meteen vanaf het begin van het schooljaar vorm te kunnen geven. Alle mogelijke REC 4 LGF studenten (grootste groep LGF studenten) zijn besproken in een overleg tussen het Service Centrum voor Studie en Beroep, de LGF coördinator en de coördinator van REC 4. Bij verschillende opleidingen worden er mogelijkheden gecreëerd voor een meeloopdag. Voor aankomend studenten met een beperking en/of met gedragsproblematiek, is het belangrijk om het reilen en zeilen te ervaren binnen het mbo onderwijs. Zij kunnen op deze manier een onderbouwde keuze maken, waardoor de kans van slagen vergroot wordt. Studieloopbaanbegeleiding Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. Deze studieloopbaanbegeleider begeleidt, motiveert en inspireert de student in zijn (leer)loopbaan. Hij stelt de juiste leervragen en stimuleert de student om zelf zijn antwoorden te vinden. Hij is vriendelijk, vernieuwend, creatief, veeleisend en gericht op resultaat en ambitie. Hij begeleidt de student met zorg en betrokkenheid en verstaat de kunst van het loslaten (een coach is niet iemand om op te leunen, maar iemand die leunen overbodig maakt). Hij maakt, indien nodig, gebruik van de zorgstructuur van het ROC. Hij herkent en erkent verschillende leerstijlen. Hij geeft de student de gelegenheid de competenties die hij extern opgedaan heeft, mee te laten wegen in de opleiding onder het motto: elke ervaring telt. Met een goed opgezette beoordelingssystematiek, gericht op het in kaart brengen van de competentieontwikkeling, volgt hij de voortgang en ontwikkeling van en met de student nauwgezet tot het moment dat voor beiden duidelijk is dat de deelnemer klaar is voor examinering. De studieloopbaanbegeleider maakt daarbij gebruik van het systeem van studieadviezen. Dit systeem is al verschillende jaren bij een aantal opleidingen in gebruik en is vanaf het cursusjaar in leerjaar 1 bij alle opleidingen ingevoerd. Deskundigheidsbevordering voor studieloopbaanbegeleiders in 2012: Training vroeg signalering Kindermishandeling en misbruik; Training in het voeren van loopbaangesprekken; Training storyboarden; VIC training. 17

20 De studieloopbaanbegeleider krijgt per schooljaar 20 uur bovenop de reguliere tijd voor de zorg rondom een LGF student. Deze tijd kan de studieloopbaanbegeleider naast de zorg die hij standaard biedt, besteden aan specifieke aandachtspunten die de beperking van de student met zich meebrengt. Studieloopbaanbegeleiders worden indien gewenst ondersteund vanuit het Bureau Studentenbegeleiding. Studiekeuzebegeleiding Regisseer je eigen toekomst is zoals eerder aangegeven een quote waarmee het Zoomvliet College zich profileert. Dit gebeurt in nauw overleg met het decanaat. Op ouderavonden en in individuele gesprekken is het decanaat hiervoor het eerste aanspreekpunt voor studieloopbaanbegeleiders en hun studenten. In de huidige structuur is nog voorzien in het voeren van minimaal één individueel gesprek waarbij de vervolgkeuze centraal staat. Met alle uitstromers geslaagd of niet geslaagd zijn er geregistreerde gesprekken. Daar waar uitstromers geen startkwalificatie hebben, is er altijd overleg met de leerplichtambtenaren. Overigens is de relatie met de leerplichtambtenaren van de regio prima en worden er oplossingen gekozen die een terugkeer naar het onderwijs mogelijk maken. De doorstroom naar het hbo is bij het Zoomvliet College evident: gemiddeld 70 % van de kandidaten op niveau 4 opteert voor een voortzetting van de studie bij het hbo. Een substantieel deel daarvan kiest voor een niet verwante opleiding. In het kader van de doorstroom mbo hbo organiseert het Zoomvliet College ook de doorstroomweken hbo. Inmiddels is er een samenwerking met Avans, InHolland, Fontys en de Hogeschool Zeeland. In totaal hebben meer dan 130 mbo4 studenten de doorstroomweken benut om zich te oriënteren op een vervolgstudie. Vanaf 2012 is er voor de voorlaatstejaars van de verschillende opleidingen een zogenaamde tweedaagse oriëntatie op het hbo. Studenten kiezen dan voor het meelopen bij een bepaalde opleiding gedurende anderhalve dag en ze hebben de mogelijkheid om een halve dag mee te lopen bij een niet verwante opleiding. Zorg In 2012 zijn er acht mensen werkzaam binnen het zorgteam van het Zoomvliet College, Bureau Studentenbegeleiding. Het zorgteam bestaat uit vijf trajectbegeleiders zorg, elk gekoppeld aan een opleiding / afdeling / cluster. Daarnaast is er een schoolmaatschappelijk werkster, een LGFcoördinator, een LGF begeleider gekoppeld aan de afdeling ICT, een decaan en een zorgcoördinator. Enkele activiteiten in het kalenderjaar 2012 zijn: Ondersteuning LGF aanvraag ouders; Dyslexie en Dyscalculie screeningstesten; In, door en uitstroombegeleiding; Screening dossiers nieuwe aanmeldingen; Doorverwijzing derdelijnszorg; Training vroeg signalering kindermishandeling en misbruik; Coaching overleg (acht keer per jaar); Intern zorgoverleg (vijftien keer per jaar); ZAT overleg (acht maal per jaar) (met externe partners o.a. GGZ, leerplicht Roosendaal, leerplicht Bergen op Zoom, leerplicht provincie Zeeland, Ambulante begeleiding, trajectbegeleiders zorg, schoolmaatschappelijk werk); Conferentie passend onderwijs (Ede); ZOCO overleg (overleg tussen alle zorgcoördinatoren van de mbo colleges van ROC 18

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Bloembinder (Eerste Bloembinder) Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Technicus Middenkader WEI RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Technicus Middenkader WEI Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Utrecht te Utrecht Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)/ Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3

Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3 Zoomvliet College Jaarverslag Jaarverslag 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3 2. Directieverslag pag 3 2a Strategie en realisatie speerpunten pag 3 2b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL AFDELING UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Kapper / Junior kapper Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school

1. Doel van de trajectgroep voor eigen school KADERPLAN TRAJECTGROEPEN LYCEUM SANCTA MARIA INLEIDING. Sancta is een van de zes scholen die zich heeft aangemeld voor de pilot Trajectgroep. We zien mogelijkheden om met inzet van deze voorziening de

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC NOVA COLLEGE Unit Gezondheidszorg, Welzijn en Laboratoriumtechniek Opleiding Sociaal-maatschappelijk dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Regio College Zaandam

Regio College Zaandam Regio College Zaandam KennisMaken? Locatie Cypressehout 95 onze nieuwe behuizing! Locatie Spinnekop Purmerend ook nieuw! Wat is een ROC? Regionaal Opleidings Centrum Er zijn zo n veertig roc s in Nederland

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. Kapper (Junior kapper) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam Kapper (Junior kapper) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 280030 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Albeda College te Rotterdam Middenkaderopleiding Bouwkunde Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Oktober 2014 3280511/8,

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius)

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Info avond 7 nov. 2016 met diploma overstap naar vervolgonderwijs belangrijke aandachtspunten procedure afspraken Kiezen in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. ICT-opleidingen locatie Zwolle C RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE ICT-opleidingen locatie Zwolle C Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN. SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR TOERISME, SPORT & VEILIGHEID Opleidingen Reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. ROC West-Brabant te Etten-Leur MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC West-Brabant te Etten-Leur Locatie Cingel College te Breda Opleiding Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) definitief December

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij New Challenges Foundation, instelling voor sociale kanstrajecten Plaats : Oranjestad, Sint Eustatius BRIN-nummer : 30LC Datum schoolbezoek : 6 oktober 2014

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Zadkine te Rotterdam. ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Zadkine te Rotterdam ICT- en mediabeheer (ICT-beheerder) BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 279842 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht op: 6 februari

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP. GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AMARANTIS ONDERWIJSGROEP GROEPSDIRECTIE UTRECHT Opleidingen Medewerker marketing en communicatie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017

Informatieavond. OdyZee College 5 oktober 2017 Informatieavond OdyZee College 5 oktober 2017 Scalda Goes: College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging College voor Welzijn CIOS Middelburg: College voor Brood en Banket College voor Commerciële

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo

Uw kind gaat naar het mbo Uw kind gaat naar het mbo De overstap naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon

Nadere informatie

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen

ik ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen ga jn mi n ka l wi t wa t wa en zi et g at we we La n ge ei ga voor de School voor Economie en Ondernemen Academie voor Economie en Ondernemen Een secretaresse voert natuurlijk heel ander werk uit dan

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Ouderavond Handel en administratie

Ouderavond Handel en administratie Ouderavond Handel en administratie Mentoren B4H: Muriël Sleeswijk Jose Visser Rien ter Beek Mentoren K4H: Brenda Koster Dennis Zoomers Mentoren K4H: Maria Muelink Harmen Hecker Ouderavond Handel en administratie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Financiële beroepen Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244350 Onderzoek uitgevoerd in: Maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014

Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Jaarrapportage september 2013 tot september 2014 Inhoudsopgave Pagina jaarrapportage 3 Totaal aantal klachten 5 Onderverdeling in categorieën 6 Onderverdeling in leerweg Niveau van de opleiding 8 Klachtentrends

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014

Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Welkom informatieavond vervolgonderwijs 14 oktober 2014 Programma: 19.15 19.30 uur : inloop met koffie/thee 19.30 20.00 uur : informatie met betrekking tot klas van uw zoon/dochter door de eigen mentor

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Koning Willem 1 College Professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding Maart 2014 1 Inleiding/Voorwoord Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE. Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ AOC DE GROENE WELLE Opleiding Vakbekwaam verkoper gezelschapsdieren Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends

De voorzitter van de commissie Wolbert. Adjunct-griffier van de commissie Arends 24 724 Studiefinanciering Nr. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld d.d. Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host) BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276998 Onderzoek uitgevoerd in:

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie