met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12"

Transcriptie

1 Zoomvliet College Jaarverslag 2012

2 met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

3 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag Strategie Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan Prestaties Wettelijke vereisten Opbrengsten Onderwijsproces Programma 14 Samenhang Maatwerk Leren in de onderwijsinstelling 15 Didactisch handelen Leertijd Leeromgeving Begeleiding 17 Intake en plaatsing Studieloopbaanbegeleiding Studiekeuzebegeleiding Zorg Leren in de beroepspraktijkvorming Examinering Onderwijsclusters 22 Commercieel & Mediavormgever Economie en ICT Events Johan Cruyff College 4 Kwaliteit Kwaliteitszorg Beoordeling 30 5 Bedrijfsvoering Financiën Personeel Huisvesting & ICT Ondersteunende diensten 39 6 Vooruitblik naar Bijlagen 42 Projecten Zinc. Events & Leisure Onderdeelcommissie, Jaarverslag

4 1 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van het Zoomvliet College over het jaar In het voorjaar hebben we ons beleid voor de komende jaren geformuleerd in het plan Sterk Sterker Sterkst. De titel geeft aan dat we vinden dat we het goed doen, dat het op punten beter kan en dat we op weg gaan naar best. We zijn een gedegen school waar we graag samenwerken om onze doelen te bereiken. Dat willen we graag zo houden. In deze beleidsperiode ligt de nadruk op het stimuleren en het nemen van initiatief en verantwoordelijkheid om sterkst te kunnen worden, omdat dat bij Zoomvliet past en Zoomvliet ook typeert. Het conceptbeleidsplan is in januari en februari besproken in alle clusters, in een teamvoorzittersoverleg en met het OBP, en op basis van deze gesprekken bijgesteld en in maart definitief gemaakt. In dit jaarverslag vindt u de acties terug die we op basis van ons beleid in 2012 hebben uitgezet en de resultaten die we hebben bereikt. Drs. T. Vooghden Waarnemend directeur Zoomvliet College 2

5 2 DIRECTIEVERSLAG 2.1 STRATEGIE Inleiding Het Zoomvliet College heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom en verzorgt in deze West Brabantse steden onderwijs op mbo niveau, zowel in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) als in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast wordt onder de naam Verrijkt BBL ook op regionale schaal mbo onderwijs aangeboden in BBL maatwerktrajecten. 3

6 Ontwikkelingen in 2012 De gebeurtenissen die in 2012 als opvallend gekenschetst kunnen worden zijn: Het Zoomvliet College scoort wederom zeer goed in het tevredenheidsonderzoek bij studenten (JOB monitor) alsook in het bedrijvenonderzoek (voor scores zie 4.2). In maart 2012 is het nieuwe beleidsplan gepubliceerd. In het beleidsplan staan drie thema s centraal: o loopbaanleren en maatwerk voor studenten; o doeltreffend en doelmatig georganiseerd onderwijs; o professionaliteit van de medewerkers. Naast deze drie thema s is een tweetal extra aandachtspunten geformuleerd, nl. communicatie en internationalisering. In overleg met de gemeente Bergen op Zoom is een nieuwe locatie voor de Zoomvliet Studio gerealiseerd. Voor het eerst in de geschiedenis van het Zoomvliet College is er zowel een studentenraad als een ouderraad. Met ingang van het schooljaar vertrekt de algemeen directeur Marc van Campenhout naar het Vitalis college. Vanaf dat moment wordt de directeursfunctie waargenomen door Ton Vooghden. Samenwerkingsverbanden Het behalen van onze doelstellingen maken we mede mogelijk door samenwerking met onze partners. Zoomvliet zet in op een beter contact met de regio en zoekt in toenemende mate de twee overige O s uit de driehoek Onderwijs, Overheid en Ondernemingen op. De samenwerking wordt in Gebouw T in Bergen op Zoom met het poppodium en ondernemers in de branche vormgegeven. Tevens participeert het Zoomvliet College in de Starterscentra in Roosendaal en Bergen op Zoom om de ondernemendheid in de regio te stimuleren. In 2012 blijkt dat het hoge ambitieniveau onder druk komt te staan. Aanzienlijke financiële bezuinigingen zorgen ervoor dat er steeds minder mensen ingezet kunnen worden. Het handhaven van de kwaliteit in deze nieuwe omstandigheden is de belangrijkste uitdaging. Projecten (zie voor een uitgebreide beschrijving 5.1) Innovatiearrangement 2 Het Zoomvliet College is penvoerder van het ROC project Doorbraak Loopbaanleren ofwel Keuzeprocessen. Beroepsonderwijs in Bedrijf (BIB) Onder de naam ROCk en Poppodium voert het Zoomvliet College met partners een BIB project uit over de periode 1 april 2010 tot 1 oktober Project AVEC In juli 2012 is het project AVEC (Audiovisueel Expertise Centrum Noord Brabant) afgerond. 4

7 2.2 REALISATIE VAN SPEERPUNTEN OPGENOMEN IN HET JAARPLAN 2012 We hebben ons drie doelen gesteld voor 2015, om onze merkbelofte met Zoomvliet sta ík sterk! waar te maken (zie bij 2.1). De resultaten die we in 2012 hebben behaald op de uitgezette acties beschrijven we hieronder. Paragraaf 3.5 (Onderwijsclusters) is toegevoegd, zodat de samenhang van de acties op clusterniveau zichtbaar worden. Met Zoomvliet sta ik sterk! In samenwerking met de dienst Marketing & Communicatie en aan de hand van het model van Het Merkhuis, hebben we in 2012 onze merkbelofte en onze kernwaarden bedacht, aangescherpt en vastgelegd. Onze ankerwaarden samen en gedegen, onze aspiratiewaarde initiatiefrijk en onze eigenwaarde zelfbewust geven houvast en houden ons op koers. Het managementteam stimuleert het nemen van initiatief en coacht op zelfverantwoordelijk gedrag van medewerkers en medewerkers doen dat op hun beurt met studenten. Loopbaanleren & Maatwerk De stafmedewerker Onderwijs & Innovatie heeft samen met de projectleider Keuzeprocessen in alle opleidingsteams een presentatie gehouden over het waarom, wat en hoe van loopbaanleren. Een aantal medewerkers in de school heeft zich op eigen initiatief vanuit het project Keuzeprocessen laten scholen in het voeren van de loopbaandialoog met studenten. Daarnaast hebben medewerkers meegewerkt aan het observeren en nabespreken van loopbaangesprekken door Peter den Boer (lector Keuzeprocessen ROC West Brabant) en is een intervisiegroep opgestart rondom de loopbaandialoog. Op teamniveau zijn er contacten met het vmbo en met het hbo. Uit een inventarisatie blijkt, dat in alle opleidingsteams wordt samengewerkt met het vmbo en het hbo. Jaarlijks vindt het project Een opleiding goed bekeken plaats, waarin vmbo leerlingen het Zoomvliet College bezoeken en aan de hand van opdrachten een idee krijgen van beroepen en de opleidingen. Voor alle examenkandidaten organiseert de decaan hbo weken, waarin studenten kunnen proeven aan opleidingen, aanpak en sfeer in de hbo s. De oriëntatieklas, voor studenten die willen heroriënteren op hun keuze, is opgeschaald. Uit een tweede inventarisatie van Onderwijs & Innovatie blijkt, dat het verlenen van maatwerk en het aanbieden van flexibel onderwijs per team verschillend is (zie bij maatwerk) was voor Zinc. (Zoomvliet in company) een bijzonder jaar omdat dit het eerste zelfstandige jaar was. Het innovatiearrangement liep af in Via een interne en externe audit is het project geëvalueerd en verantwoord. Het aflopen van het innovatiearrangement heeft zijn betekenis gehad voor de formatie van Zinc. De functies van domeinmanagers zijn grotendeels komen te vervallen. De projectleiding is met het vertrek van de projectleider tijdelijk overgenomen door de domeinmanager Events. De projectleiding is met ingang van het nieuwe schooljaar komen te vervallen. Daarmee is Zinc. onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie gekomen en verankerd in de staande organisatie. Er is voor gekozen om de leerbedrijven tegen de teams aan te positioneren. Voorbeelden daarvan zijn de ICT helpdesk, Zinc. Office (Secretarieel), 4Tuna (Juridisch). Zinc. Events & Leisure heeft haar kracht bewezen. Het leerbedrijf werkt met studenten vanuit diverse opleidingen onder leiding van een hbo student aan de opzet en uitvoering van evenementen. De echte context en bedrijfsmatige opzet en interdisciplinaire samenwerking zijn hoge waarden die het onderwijs in een bijzondere kracht zetten. Er is een oriëntatie gestart op het integreren van deze leerwijze in de doorontwikkeling van het cluster Events in Bergen op Zoom. De focus ligt op het behoud, benutten en doorontwikkelen van de meerwaarde van deze onderwijsopzet. 5

8 Doelmatig en doeltreffend georganiseerd onderwijs De organisatiestructuur van het OnderwijsBeheersPersoneel heeft geresulteerd in het deels vervangen van de functie van stafmedewerker Financiën en het waar mogelijk deels uitlenen aan andere colleges van de stafmedewerker Facilitair. De noodzaak voor het optimaliseren van de onderwijslogistiek blijkt uit het rapport over de bedrijfsvoering van ACD, dat aangeeft dat er kostenreductie te behalen is op onderwijs. Op FTE niveau zijn in 2012 de resultaten op clusterniveau als volgt: Economie & ICT 100 %; bij Events is er een flinke slag gemaakt; het JCC behaalt 100 % mede door de hogere prijsfactor. Het cluster Commercieel & Mediavormgever doet mee aan het project onderwijslogistiek. In dit project wordt onderzocht hoe men kleine opleidingen toch rendabel kan laten zijn, als het ROC ervoor kiest om zoveel mogelijk opleidingen in de regio aan te blijven bieden. Het project zou een doorloop moeten hebben tot In verband met het vertrek van de directeur heeft de procesmanager (waarnemend directeur) geen gelegenheid gehad om een meerjarenplanning, baten lasten (personeel, investeringen, gebouwen, materieel) te ontwikkelen. De RvB is hiervan op de hoogte. Het omvormen van 4 jarige opleidingen naar 3 jaar is door de minister een jaar uitgesteld en is daarmee in onze acties eveneens vooruitgeschoven. M.b.t. het invoeren van een eenduidige systematiek in het taakbeleid kan gesteld worden dat alle opleidingsteams nu het F5 model hanteren. Met het aanbieden van verrijkte BBL opleidingen heeft het Zoomvliet College nieuwe inkomstenbronnen aangeboord (zie bij maatwerk). Besparingen zijn gerealiseerd door een lagere prijs voor het printen, invoering van betaald printen, goedkopere catering, schoonmaak en energie, en door een verandering van Extern Adviesbureau. Professionalisering Het scholingsbeleid is door het managementteam aangescherpt en is een terugkerend item tijdens de functioneringsgesprekken. Voor zijn de uren in de jaartaak voor deskundigheidsbevordering in kaart gebracht en de medewerker en het team verantwoorden aan de leidinggevende hoe die uren ingevuld worden. Alle teamvoorzitters zijn getraind in het uitvoeren van hun rol door een ROC brede training i.s.m. met KPC Groep (zie ook bij 5.2); een aantal medewerkers is getraind in het voeren van de loopbaandialoog; collega s van de Hotelschool hebben assessorentrainingen gevolgd. Van de rekendocenten heeft 75 % de training vakdidactiek gevolgd. Vier medewerkers hebben deelgenomen aan de assessorentraining voor Nederlands (ROC ITTA). Voor taal, rekenen en de moderne vreemde talen worden jaarlijks vier scholingsbijeenkomsten georganiseerd door de respectievelijke projectleiders. 70 % van de docenten bezoekt deze scholingsbijeenkomsten. Landelijke bijeenkomsten worden in de regel bezocht door de projectleiders, die zorgen voor informatieverstrekking naar de vakdocenten. In het voorjaar heeft iedere medewerker de TOA toets gemaakt voor taal en rekenen onder het motto: Test je eigen taal en rekenvaardigheid. De stafmedewerker Onderwijs & Innovatie heeft in maart een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor de clusters, waarin Aletta Smits van De Loeff training uit Amsterdam een presentatie heeft gehouden over de ontwikkeling van het brein. In oktober heeft zij een studiedag georganiseerd met als titel: Merkwaardig gedrag? Gewoon, jezelf zijn! Inleider was Martijn Arets van de Brand Expedition. Na zijn presentatie zijn de volgende workshops aangeboden: Werken met Prezi; Interpreteren van de AMN test; Omgaan met agressie; Sociale media; Een goede houding tijdens het werken; Laat je niet gek maken (Timemanagement); It s learning; Storyboarden; Een plaatje van een docent (lerarenregister); Community coaching; Leerstijlen van leerlingen anno nu. Stafmedewerkers P&O en O&I hebben een training gemaakt en uitgevoerd voor het OBP met als titel Baas in Eigen Loopbaan, gebaseerd op CH q loopbaansystematiek. 6

9 Medewerkers zijn geïnformeerd over het lerarenregister op de studiedag in oktober en door informatie in ons blad Ingezoomd. De clustermanagers stellen het inschrijven in het register aan de orde tijdens de functioneringsgesprekken. Alle opleidingsteams hebben in de loop van 2012 een zelfevaluatie gedaan m.b.v. het instrument Yucan. Aan de hand daarvan zijn voor een aantal teams verbeterplannen opgesteld en teams hebben hun teamontwikkelplannen gemaakt (zie ook bij 4.1). Communicatie/Informatie De doelstelling van dit extra aandachtspunt voor 2012 was het versterken van de positie van het Zoomvliet College, zowel intern als extern. Het oordeel over communicatie door medewerkers, studenten en externen is dat de communicatie en informatieverstrekking is verbeterd. Vanuit het beleidsplan Sterk Sterker Sterkst werd de behoefte aan bewijs van de Zoomvlietmerkbelofte duidelijk. Dit is vertaald naar een showcase, een videofilm waarin twee afgestudeerde studenten duidelijk maken dat zij als mens én als beroepsbeoefenaar Sterk staan met Zoomvliet. In 2012 werd door de stafmedewerker Marketing & Communicatie een extern communicatieplan voor de Zoomvliet Hotelschool opgesteld en door het managementteam goedgekeurd. Dit plan dient als leidraad voor praktische communicatieplanningen, die met de clustermanager, teamvoorzitters en collega s van de Zoomvliet Hotelschool worden afgestemd. In het vierde kwartaal is gestart met het opstellen van een communicatieplan voor het Zoomvliet College met de bedoeling dit in de loop van het schooljaar af te ronden en eveneens ter goedkeuring aan het managementteam voor te leggen. In het kalenderjaar 2013 zal ook een communicatieplan voor de Zoomvliet Studio worden geschreven als laatste in de rij, zodat er voor alle locaties een eigen communicatieplan ligt. De plannen voor het Johan Cruyff College en Zinc. werden in 2011 gerealiseerd. Ontwikkelen Marap Aan het einde van het kalenderjaar 2012 is op ROC niveau besloten om met een identieke Marap te werken. In januari/februari 2013 zal de testversie gereed zijn. Op basis van benchmarking tussen de colleges zullen er ook normen ofwel prestatie indicatoren bepaald gaan worden. Internationalisering De in 2011 gehouden voorlichtingsavond over internationale stages voor de studenten en hun ouders van alle locaties en opleidingen van het Zoomvliet College (World Wide Xperience) is herhaald in juni Ook deze avond werd weer goed bezocht. De belangstelling voor een stage in het buitenland is groot en het aantal opleidingen dat daadwerkelijk met het inbouwen van de mogelijkheid voor een internationale stage aan de slag gaat, neemt door de betere voorlichting toe. Dat het aantal studenten dat in de het buitenland stageloopt groeit blijkt uit de volgende gegevens: 2011: 43 studenten 2012: 75 studenten. De met het Lycée Xavier Marmier in Pontarlier opgestarte samenwerking heeft in het voorjaar van 2012 geleid tot een tegenbezoek in Pontarlier. De samenwerking heeft tot nu toe wel geleid tot het bieden van stagemogelijkheden voor Franse studenten, maar nog niet tot een daadwerkelijke uitwisseling op het terrein van curriculumonderdelen. In oktober is er een uitwisseling voor zowel studenten als docenten met Fox Valley in de Verenigde Staten geweest. Voor mei 2013 staat een uitwisseling in Nederland gepland. Omdat de coördinator internationalisering vanwege een medisch traject vanaf november 2012 niet meer ingezet is en zijn taak binnen het college niet aan een ander overgedragen kan worden, zijn nieuwe projecten on hold gezet. Lopende zaken worden zo goed mogelijk door de teams en de portefeuillehouder internationalisering waargenomen. 7

10 Overige zaken Nieuwbouw Zoomvliet Studio. Het team AV/PET (de Zoomvliet Studio) betrekt in de zomervakantie de nieuwe huisvesting, die weliswaar weer tijdelijk is, maar uitstekend voldoet. Door de samenwerking met de Stichting Poppodium kunnen de studenten van deze opleidingen ook gebruikmaken van de voorzieningen van poppodium Gebouw T in Bergen op Zoom. De afbouw van Bedrijfsgroepen is in 2012 voltooid. Vanaf april 2012 heeft het Zoomvliet College geen Bedrijfsgroepen meer. Intussen is er een nieuw beleid ontwikkeld, wat er op neerkomt dat de colleges weer zelf Bedrijfsgroepen kunnen starten. P3 Transfer zal alleen nog maar niet bekostigde trajecten aanbieden. Alle bekostigde trajecten komen bij de colleges. Zoomvliet is intussen een traject opgestart met de Belastingdienst en met Flanderijn deurwaarders. In 2012 is het project Keuzeprocessen beëindigd. De resultaten van dit project worden in de staande organisatie opgenomen. Implementatie Passend onderwijs is doorgeschoven, i.v.m. uitstel door de minister. 8

11 3 PRESTATIES WETTELIJKE VEREISTEN Het Zoomvliet College opereert binnen de wettelijke kaders van het mbo onderwijs en leeft de wettelijke vereisten na o.a. op het gebied van: Toegankelijkheid Het Zoomvliet College heeft als motto met Zoomvliet sta ik sterk. Wij willen het beste uit onze studenten halen, anders gezegd, talentontwikkeling staat centraal. Het uiteindelijke doel is dat studenten permanent in staat zijn om eigen kwaliteiten te matchen met de kansen die zich in de samenleving voordoen. Bij toegankelijkheid denken wij met name aan manieren om de studenten zo snel mogelijk in de juiste opleiding te plaatsen. Hierbij is het van belang dat studenten zicht hebben op zichzelf en op beroepenvelden. Naar aanleiding daarvan is ook in 2012 in vrijwel het gehele Zoomvliet de AMN intaketest in gebruik. Deze test is een middel om de intake verder te professionaliseren. Verder vormen de resultaten een begin van het begeleidingstraject. Meldingen bij afwezigheid Het Zoomvliet College heeft voor de BOL en BBL studenten een procedure voor meldingen bij afwezigheid. Verdere toepassing van ICT heeft geleid tot invoering van het presentiesysteem PARS, waardoor de registratie van aan en afwezigheid van studenten goed gevolgd kan worden. Via PARS bestaat ook de mogelijkheid om een verzuimmelding direct door te geven aan het Verzuimloket van DUO. Tevens zijn vanaf september in alle teams verzuimcoördinatoren aangesteld die de studenten nauwgezet volgen en aanspreken bij veelvuldig verzuim. Meldingen bij uitschrijving Het Zoomvliet College heeft voor de BOL en BBL studenten een procedure voor de beëindiging van de inschrijving. Kern van deze procedure is het gesprek dat in principe altijd plaatsvindt tussen de studieloopbaanbegeleider of decaan en de student. In het gesprek worden door middel van een formulier de reden van het vertrek en de datum waarop dat gebeurt vastgelegd. Tevens wordt vastgesteld welke formaliteiten nog vervuld moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn: nog behaalde certificaten, bewijs van uitschrijving en het studieadvies. Indien de vertrekkende student nog leerplichtig is, wordt deze altijd verwezen naar de decaan om een voortgaande studieloopbaan te borgen. Met de leerplichtambtenaren in de regio is veelvuldig contact om voortijdig schoolverlaten door leerplichtigen tot een minimum te beperken. Het uitschrijfformulier wordt ook altijd ondertekend door de clustermanager. Medewerkers Niet alleen de leerloopbaan van de student staat centraal; er is eveneens permanent aandacht voor de loopbaan van elke medewerker. De hierna volgende tekst is alleen van toepassing op het onderwijspersoneel en de wettelijke eisen die voor die categorie gelden. Om het centrale doel te bereiken worden door de diverse opleidingsteams teamplannen ontworpen, ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Om medewerkers adequaat te begeleiden bij de taken die zij in het licht van modern onderwijs moeten uitvoeren, vinden er functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken plaats. Uitgangspunt van het functioneringsgesprek zijn de competenties uit de wet BIO. Naast de functioneringsgesprekken coachen leidinggevenden hun medewerkers. Voor medewerkers zijn er diverse mogelijkheden, o.a. scholing, om in het licht van hun loopbaan competenties verder te ontwikkelen. Het lerarenregister is nog in ontwikkeling maar het Zoomvliet College verzoekt de docenten zich toch al te registreren. 9

12 3.2 OPBRENGSTEN Aantallen studenten per opleiding Het Zoomvliet College blijft groeien in de reguliere BOL opleidingen. Nieuwe opleidingen trekken nieuwe studenten aan en het in vroeger jaren optredend effect dat die groei onttrokken werd aan reeds bestaande opleidingen, is in wederom niet of nauwelijks opgetreden. De ontwikkeling van het aantal deelnemers in de schooljaren t/m vindt u in de onderstaande tabel. Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgever Totaal Cluster Commercieel Team Financieel administratieve beroepen Team Informatie Communicatie Technologie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie en ICT Team AV PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Eindtotaal incl. Bedrijfsgroepen Gewogen voor deeltijd Groei 3,30% 1,78% 10

13 Aantal deelnemers Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgeving Totaal Cluster Commercieel Team Financieel administratieve beroepen Team Informatie Communicatie Technologie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen Totaal Cluster Economie en ICT Team AV PET Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Totaal Johan Cruyff College Team Flanderijn Cluster Zoomvliet algemeen Eindtotaal excl. Bedrijfsgroepen Bedrijfsgroepen Eindtotaal incl. Bedrijfsgr Gewogen voor deeltijd Groei 1,78% 0,97% Vooral in de BOL is sprake van een groei. In : 5 % groei ten opzichte van In : een groei van 34 leerlingen ofwel 2,2 % ten opzichte van het voorgaande schooljaar. In is er opnieuw sprake van een groei, nu van 31 leerlingen ofwel 2 % ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Door de sterke afname van het aantal studenten bij Bedrijfsgroepen komt het totaal aantal 0,97 % lager uit dan voorgaand schooljaar. Per zijn er nog 5 niet bekostigde examendeelnemers ingeschreven bij Bedrijfsgroepen (ZB). Dit aantal zal worden gereduceerd tot 0. Om de opbrengsten in beeld te brengen, hanteren wij de resultaatdefinities van de onderwijsinspectie, in dit geval het zogenaamde jaarresultaat en het diplomaresultaat. Bij het beoordelen van de resultaten is het van belang de invloed van het resultaat van Bedrijfsgroepen te beschouwen, omdat dat resultaat het gemiddelde van het Zoomvliet kan beïnvloeden, terwijl de oorzaken van het afwijkende resultaat buiten de invloedsfeer van de school liggen. Als voorbeeld geldt de werkwijze van sommige bedrijven die alle nieuwe werknemers onmiddellijk voor de opleiding inschrijven, terwijl op korte termijn veel van die medewerkers weer kunnen vertrekken. In de resultaatdefinitie zijn dit dus ongediplomeerde schoolverlaters. 11

14 In onderstaande tabel worden de resultaten over het schooljaar weergegeven. Rendement, diplomaresultaat en jaarresultaat Niveau Rendementen inclusief Bedrijfsgroepen Rendementen exclusief Bedrijfsgroepen Jaarresultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel Jaarresultaat Diplomaresultaat Inspectieoordeel 1 87,5% 92,0% 100,0% 2 69,7% 67,0% 64,2% 59,6% 3 74,5% 65,1% DR < norm 74,4% 64,0% DR < norm 4 71,2% 75,1% 72,3% 76,4% Totaal 72,9% 73,1% 71,2% 70.7% De diplomaresultaten van niveau 3 (64,0 % excl. Bedrijfsgroepen) scoren onder de norm van 67,3 %. Dit wordt veroorzaakt door vier opleidingen die een diplomaresultaat van <67,3 % scoren. Op het totaalresultaat van Zoomvliet heeft dit een beperkte invloed, omdat niveau 3 diploma s 22 % van het totaal bepalen. Deze opleidingen hebben onze aandacht. De normen van de inspectie voor 2012 zijn als volgt: Jaarresultaat Diplomaresultaat Niveau 1 60,7% 45,1% Niveau 2 56,5% 45,2% Niveau 3 65,3% 67,3% Niveau 4 64,2% 67,3% Aantal Voortijdige Schoolverlaters (VSV ers) Instituut VSV 05/06 Doelstelling reductie 11/12 (40%) Maximum VSV ers 11/12 Werkelijk aantal VSVers 11/12 Werkelijk in % van maximum Zoomvliet ,1% Uitstroomredenen VSV ers Van de 106 VSV ers zijn de volgende uitvalredenen vastgelegd: Zoomvliet College VSV Geen specificatie 0 Totaal geen specificatie 0 2 Oorzaak bij student Gezondheid 6 Beperking 21 Bereikbaarheid 3 Motivatie 6 Omgevingsaspecten 56 Gedrag 8 Totaal oorzaak student Oorzaak bij school Instelling Opleidingsniveau 4 Administratieve redenen 2 Totaal oorzaak school 6 Eindtotaal

15 In de toelichting worden de maatregelen genoemd, die door het Zoomvliet College zijn getroffen om het aantal VSV ers terug te dringen. Toelichting Het aantal VSV ers bij het Zoomvliet College is lager dan het maximum. Het aantal werkelijke VSV ers is 106 i.p.v In het bijzonder hebben zes maatregelen daar een bijdrage aan geleverd. 1. Elke nieuwe student moet een AMN test bij de intake maken waardoor de studiekeuze beter onderbouwd kan worden. 2. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de intake en de plaatsing. 3. Er wordt veel tijd en aandacht besteed aan de studieloopbaanbegeleiding van de student. In ieder cluster is een verzuimcoördinator aangesteld die m.n. de eerstejaars studenten volgt op absentie en in gesprek gaat met de studenten. Veel verzuim mondt vaak uit in uitstroom. (zie bij onderdeel Zorg ) 4. De student wordt begeleid door een team van zorgcoördinatoren en hij/zij kan bij specifieke zorgbehoefte een beroep doen op 1 e, 2 e en 3 e lijnszorg. 5. Iedere student die de opleiding wil staken, moet zich eerst melden bij de decaan. Deze probeert in een indringend gesprek de student op andere gedachten te brengen. 6. We hebben een zogenaamde oriëntatieklas in het leven geroepen waar twijfelende studenten een plaats kunnen vinden om hun keuze te heroverwegen. Wij verwachten dat het aantal VSV ers in aanzienlijk zal verminderen door bovenstaande maatregelen. 13

16 3.3 ONDERWIJSPROCES Programma Samenhang Onze opleidingsteams hebben hun onderwijs ingericht volgens het opleidingsmodel dat we een aantal jaren geleden hebben omarmd. Dat betekent dat bij iedere opleiding het ervaringsleren (de praktijk) centraal staat in de vorm van BPV, simulatie, projecten, praktijkopdrachten. De complexiteit neemt naarmate de opleiding vordert toe. Vakkennis, vaardigheden en burgerschapscompetenties worden in samenhang met de praktijk aangeboden. Extra nadruk heeft in 2012 gelegen op het verwerven van kennis in rekenen en taal. Het voeren van gesprekken met studenten gericht op het leren voor de loopbaan krijgt steeds meer aandacht, mede door het project Keuzeprocessen. De begeleiding is gericht op het steeds meer zelfverantwoordelijk maken van de student (afnemende sturing) en is daarmee direct gekoppeld aan onze kernwaarde initiatiefrijk. Maatwerk In 2012 heeft de stafmedewerker O&I in de opleidingsteams geïnventariseerd wat de teams aan maatwerk leveren/in hoeverre het onderwijsaanbod flexibel is. Hier volgt een korte bloemlezing: aanbieden van minoren (w.o. sportminoren) in alle leerjaren binnen het cluster Economie & ICT; studenten die afstromen van het hbo of studenten met een vooropleiding op havo niveau, kunnen in de regel instromen in leerjaar 2 van een opleiding; studenten die willen heroriënteren op hun opleidingskeuze, kunnen deelnemen aan de oriëntatieklas; bij het kiezen van een BPV plaats wordt gekeken naar een goede match zodat er maximaal plaats is voor de talentontwikkeling van de student; keuze voor internationale stage is mogelijk; bij een aantal opleidingen is tussentijdse instroom mogelijk, zowel als af en opstroom binnen de opleiding; het keuzevak Mode wordt bij detailhandel aangeboden evenals de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap; de switch van BOL naar BBL of omgekeerd is mogelijk; 14

17 extra certificering bij ICT opleidingen voor specifieke software; de Holland Amerika Lijn module bij Toerisme & Recreatie die in het Engels wordt gegeven; bij de Hotelschool de SVH leermeestercursus voor studenten en geïnteresseerden uit het bedrijfsleven; wijncursus met diploma Swen (stichting wijnexamens Nederland); ondernemerschap als verbreding bij de opleiding Podium en evenemententechniek en als onderdeel van de Horeca Ondernemer Manageropleiding; niveaugroepen in de talen bij de opleidingen van Secretariële beroepen. Specifieke maatwerktrajecten die zijn ontwikkeld samen met de opdrachtgevers zijn: Opleiding Assistent Accountant van 3 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van de Belastingdienst in Roosendaal, Breda, Rijnmond, Oss en Goes. Opleiding Juridisch Medewerker Openbaar bestuur van 1 leerjaar op niveau 4 voor de deurwaarders en invorderaars van de Belastingdienst in Breda, Goes en Roosendaal. Opleiding Juridisch medewerker Zakelijke Dienstverlening van 2 leerjaren op niveau 4 voor medewerkers van Flanderijn Nederland (Deurwaarders en incassokantoor). Europees Computer Rijbewijs (ECDL) van vier maanden voor de Belastingdienst Zuidwest. Opleiding Gastheer/ Gastvrouw voor medewerkers van Tante Louise/Vivensis Leren in de onderwijsinstelling Didactisch handelen Het Zoomvliet College kiest ervoor om competenties te ontwikkelen in de praktijk. Vanuit drie leerlijnen wordt geprobeerd zo veel mogelijk just in time ondersteuning te geven (zie opleidingsmodel in paragraaf 3.3.1). We maken gebruik van een gedifferentieerde leeromgeving waarin een scala aan didactische werkvormen wordt toegepast. De begeleiding van studenten is intensief en vindt plaats rondom opgedane praktijkervaringen. Taakreflectie op verrichte werkzaamheden en persoonsreflectie op basis van ervaringen gericht op de loopbaan. Een ander voorbeeld is ons leerbedrijf Zinc. Events & Leisure. In deze ondernemersgerichte omgeving voeren mbo studenten in samenwerking met leerlingen en studenten op vmbo en hbo niveau bedrijfsopdrachten uit op het gebied van hun beroepskeuze. Leertijd In het Presentie Absentie Registratie Systeem (PARS) houdt iedere medewerker de presentie van de studenten bij. In ieder lokaal hangt een activeboard, zodat registratie direct kan plaatsvinden. Naast de mentor, houden de verzuimcoördinatoren nauwgezet de presentie van de studenten bij en zij grijpen indien nodig in. In de BPV heeft iedere student een urenkaart waarop hij/zij de gewerkte uren bijhoudt. De praktijkopleider tekent voor akkoord. Het voldoen aan de urennorm tijdens de BPV is voorwaarde om de BPV met een voldoende af te ronden. Leeromgeving Materiële voorzieningen De school kent grote, sfeervol ingerichte ruimtes waarin in groepen kan worden samengewerkt; kleine ruimtes waar de studenten met elkaar vergaderen; multifunctionele instructielokalen waar gewerkt wordt aan het bijbrengen van kennis, het aanleren van vaardigheden en het verwerven van inzichten; auditoria, een leerwerkbedrijf (Zinc.) en een Studiecentrum. De leeromgeving is inspirerend, straalt sfeer en vertrouwdheid uit, appelleert aan verantwoordelijk gedrag en is een ontmoetingsplaats voor medewerkers, studenten en mensen uit het maatschappelijk veld. De leeromgeving is voorzien van alle moderne communicatiemiddelen. 15

18 Bejegening De studenten van het Zoomvliet College ervaren de leeromgeving als veilig en ze vinden ook dat er respectvol met elkaar wordt omgegaan. Veiligheid De ontruimingsoefeningen die in 2012 zijn gehouden zijn goed verlopen. De verbeter en/of opletpunten zijn meegenomen in de evaluatie. In samenwerking met de politie Roosendaal is dit jaar voor de tweede keer een kluisjescontrole gehouden. Alle kluisjes zijn onder toezicht van de politie geopend en gecontroleerd op zaken die volgens het schoolreglement niet binnen de school thuishoren; er is niets gevonden wat er niet thuishoorde. De kluisjescontrole is weer als positief ervaren en we zullen dit in het vervolg minimaal één keer per schooljaar herhalen. Geregistreerde incidenten Er worden twee overzichten bijgehouden m.b.t. incidenten: één met betrekking tot gedrag in het gebouw dat niet conform de afspraken in de studiegidsen is en één m.b.t. grotere incidenten. Voor 2012 levert dat de volgende gegevens op. Studenten werden aangesproken op het volgende gedrag: eten op de gang: gemiddeld zo n vijf keer per dag; mobiel bellen op de gang: gemiddeld zo n drie keer per dag; rondhangen op de gang: gemiddeld zo n vier keer per dag; aanwezigheid op de gang van niet Zoomvliet jongeren: gemiddeld twee keer per dag. Dat laatste gegeven levert over het algemeen geen onveilig gevoel op bij de studenten. Dit is begrijpelijk, omdat het vaak jongeren betreft die bekend zijn met onze studenten (afhalen van vriendje bijvoorbeeld). In de eerste drie gevallen blijft het niet toegestane gedrag binnen de perken, omdat de toezichthouders regelmatig en duidelijk zichtbaar op de cruciale punten in en rond het gebouw aanwezig zijn. Zij zijn voor iedereen herkenbaar door hun bedrijfskleding. Incidentenregistratie (TIMO) In 2012 is binnen ROC West Brabant het incidentenregistratiesysteem TIMO (TOPdesk Incidentenmonitor Onderwijs) geïmplementeerd. In dit systeem kunnen medewerkers zelf via een eenvoudig formulier incidenten melden. Studenten kunnen via een medewerker een incident in het systeem zetten. In het systeem wordt vervolgens de opvolging van het incident bijgehouden. Het doel is door middel van de rapportages uit TIMO, die per kwartaal besproken worden in de Arbocommissie, mogelijke trends te herkennen en hierop te anticiperen om incidenten in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen TIMO worden incidenten geregistreerd binnen de door het ministerie aangegeven categorieën en subcategorieën. In de rapportages wordt gerapporteerd op basis van deze categorisering. In onderstaande tabel staan de incidenten die er in 2012 gemeld zijn. Vestiging Lijn 1 Aangemeld Knipplein 11 Geweldpleging 5 Seksuele misdraging 1 Bedreiging 5 Diefstal of inbraak 6 Verboden goederen 1 Ongeluk 1 Gezondheid 3 Totaal Knipplein Meeussenstraat 13 Diefstal of inbraak 1 Totaal Meeussenstraat 13 BoZ 1 Totaal Zoomvliet College 23 16

19 3.3.3 Begeleiding Intake en plaatsing Er worden verschillende activiteiten uitgevoerd om de intake zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen: Iedere student die zich aanmeldt, maakt de AMN test en de uitslag wordt besproken tijdens het intakegesprek (resultaten zijn niet bepalend voor aanname). Intake afdeling; elke afdeling heeft een aantal personen dat verantwoordelijk is voor de intake. Intakers bereiden zich voor op het intakegesprek door het doorstroomdossier, de resultaten van de AMN intaketest en de resultaten van eventuele andere testen (bijvoorbeeld Engels bij IBS) van de potentiële nieuwe studenten te bestuderen. Mocht er sprake zijn van twijfel of onduidelijkheid omtrent de opleidingskeuze, dan wordt de student voor een verlengde intake aangemeld. De verlengde intake wordt gehouden door de clustermanager, die in het geval van een mogelijke zorgvraag de trajectbegeleider inschakelt. In het geval van een verkeerde opleidingskeuze kan de decaan worden ingeschakeld dan wel wordt de student naar de decaan van de toeleverende school doorverwezen. Intake dossiers worden gescreend op bijzonderheden of mogelijke LGF. In 2012 is elk dossier doorgenomen door de LGF coördinator om zo de zorg rondom een student zo snel mogelijk in beeld te krijgen en de juiste zorg meteen vanaf het begin van het schooljaar vorm te kunnen geven. Alle mogelijke REC 4 LGF studenten (grootste groep LGF studenten) zijn besproken in een overleg tussen het Service Centrum voor Studie en Beroep, de LGF coördinator en de coördinator van REC 4. Bij verschillende opleidingen worden er mogelijkheden gecreëerd voor een meeloopdag. Voor aankomend studenten met een beperking en/of met gedragsproblematiek, is het belangrijk om het reilen en zeilen te ervaren binnen het mbo onderwijs. Zij kunnen op deze manier een onderbouwde keuze maken, waardoor de kans van slagen vergroot wordt. Studieloopbaanbegeleiding Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. Deze studieloopbaanbegeleider begeleidt, motiveert en inspireert de student in zijn (leer)loopbaan. Hij stelt de juiste leervragen en stimuleert de student om zelf zijn antwoorden te vinden. Hij is vriendelijk, vernieuwend, creatief, veeleisend en gericht op resultaat en ambitie. Hij begeleidt de student met zorg en betrokkenheid en verstaat de kunst van het loslaten (een coach is niet iemand om op te leunen, maar iemand die leunen overbodig maakt). Hij maakt, indien nodig, gebruik van de zorgstructuur van het ROC. Hij herkent en erkent verschillende leerstijlen. Hij geeft de student de gelegenheid de competenties die hij extern opgedaan heeft, mee te laten wegen in de opleiding onder het motto: elke ervaring telt. Met een goed opgezette beoordelingssystematiek, gericht op het in kaart brengen van de competentieontwikkeling, volgt hij de voortgang en ontwikkeling van en met de student nauwgezet tot het moment dat voor beiden duidelijk is dat de deelnemer klaar is voor examinering. De studieloopbaanbegeleider maakt daarbij gebruik van het systeem van studieadviezen. Dit systeem is al verschillende jaren bij een aantal opleidingen in gebruik en is vanaf het cursusjaar in leerjaar 1 bij alle opleidingen ingevoerd. Deskundigheidsbevordering voor studieloopbaanbegeleiders in 2012: Training vroeg signalering Kindermishandeling en misbruik; Training in het voeren van loopbaangesprekken; Training storyboarden; VIC training. 17

20 De studieloopbaanbegeleider krijgt per schooljaar 20 uur bovenop de reguliere tijd voor de zorg rondom een LGF student. Deze tijd kan de studieloopbaanbegeleider naast de zorg die hij standaard biedt, besteden aan specifieke aandachtspunten die de beperking van de student met zich meebrengt. Studieloopbaanbegeleiders worden indien gewenst ondersteund vanuit het Bureau Studentenbegeleiding. Studiekeuzebegeleiding Regisseer je eigen toekomst is zoals eerder aangegeven een quote waarmee het Zoomvliet College zich profileert. Dit gebeurt in nauw overleg met het decanaat. Op ouderavonden en in individuele gesprekken is het decanaat hiervoor het eerste aanspreekpunt voor studieloopbaanbegeleiders en hun studenten. In de huidige structuur is nog voorzien in het voeren van minimaal één individueel gesprek waarbij de vervolgkeuze centraal staat. Met alle uitstromers geslaagd of niet geslaagd zijn er geregistreerde gesprekken. Daar waar uitstromers geen startkwalificatie hebben, is er altijd overleg met de leerplichtambtenaren. Overigens is de relatie met de leerplichtambtenaren van de regio prima en worden er oplossingen gekozen die een terugkeer naar het onderwijs mogelijk maken. De doorstroom naar het hbo is bij het Zoomvliet College evident: gemiddeld 70 % van de kandidaten op niveau 4 opteert voor een voortzetting van de studie bij het hbo. Een substantieel deel daarvan kiest voor een niet verwante opleiding. In het kader van de doorstroom mbo hbo organiseert het Zoomvliet College ook de doorstroomweken hbo. Inmiddels is er een samenwerking met Avans, InHolland, Fontys en de Hogeschool Zeeland. In totaal hebben meer dan 130 mbo4 studenten de doorstroomweken benut om zich te oriënteren op een vervolgstudie. Vanaf 2012 is er voor de voorlaatstejaars van de verschillende opleidingen een zogenaamde tweedaagse oriëntatie op het hbo. Studenten kiezen dan voor het meelopen bij een bepaalde opleiding gedurende anderhalve dag en ze hebben de mogelijkheid om een halve dag mee te lopen bij een niet verwante opleiding. Zorg In 2012 zijn er acht mensen werkzaam binnen het zorgteam van het Zoomvliet College, Bureau Studentenbegeleiding. Het zorgteam bestaat uit vijf trajectbegeleiders zorg, elk gekoppeld aan een opleiding / afdeling / cluster. Daarnaast is er een schoolmaatschappelijk werkster, een LGFcoördinator, een LGF begeleider gekoppeld aan de afdeling ICT, een decaan en een zorgcoördinator. Enkele activiteiten in het kalenderjaar 2012 zijn: Ondersteuning LGF aanvraag ouders; Dyslexie en Dyscalculie screeningstesten; In, door en uitstroombegeleiding; Screening dossiers nieuwe aanmeldingen; Doorverwijzing derdelijnszorg; Training vroeg signalering kindermishandeling en misbruik; Coaching overleg (acht keer per jaar); Intern zorgoverleg (vijftien keer per jaar); ZAT overleg (acht maal per jaar) (met externe partners o.a. GGZ, leerplicht Roosendaal, leerplicht Bergen op Zoom, leerplicht provincie Zeeland, Ambulante begeleiding, trajectbegeleiders zorg, schoolmaatschappelijk werk); Conferentie passend onderwijs (Ede); ZOCO overleg (overleg tussen alle zorgcoördinatoren van de mbo colleges van ROC 18

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013

Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 Zoomvliet College JAARVERSLAG 2013 ZOOMVLIET COLLEGE JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2013 5 3 Prestaties

Nadere informatie

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012

Vastgesteld MT 26 maart 2013. Jaarverslag 2012 Vitalis College Jaarverslag 2012 Vastgesteld MT 26 maart 2013 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 1.1 Highlights 2012... 4 2. Directieverslag... 5 2.1 Strategische positionering...

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013

Cingel Col ege JAARVERSLAG 2013 Cingel College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2013 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die vorig jaar hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek

Jaarverslag 2011 Kellebeek College. Kleurrijk Kellebeek Kellebeek College Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Kellebeek College Kleurrijk Kellebeek Datum: 31 mei 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van

Nadere informatie

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten.

Na 2011 zullen jaarplannen en jaarverslagen voortaan worden opgebouwd rond de 7 ROC-brede strategische focuspunten. Cingel College Jaarverslag 2011 JAARVERSLAG 2011 CINGEL COLLEGE 1. Voorwoord van directeur Voor u ligt het jaarverslag 2011 van het Cingel College. Daarin wordt kort teruggeblikt naar de activiteiten die

Nadere informatie

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013

Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Kellebeek College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Kellebeek College Datum: 8 april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 2. Directieverslag 4 2.a Strategie 4 2.b Realisatie van speerpunten opgenomen in het

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep

Jaarverslag 2012. Servicecentrum Studie & Beroep Servicecentrum Studie & Beroep Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Servicecentrum Studie & Beroep Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1 2. Verslag van de dienst 2.1 Strategie 2 2.2 Realisatie speerpunten genoemd

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013

ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 ROC Menso Alting Jaarverslag 2013 Leeswijzer Dit jaarverslag is geschreven voor alle stakeholders van ROC Menso Alting. Allereerst voor het ministerie van OCW, maar ook voor studenten, ouders, medewerkers,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009

Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 Doelbewust regionaal Jaarverslag 2009 2 Uitgave Alfa-college, het christelijk Regionaal Opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland Redactie Michiel Commandeur,

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe!

Voorwoord. Ik wens u veel leesgenot toe! Voorwoord In het voorwoord van het vorige jaarverslag van onze school was de eerste zin Wie beweert dat het onderwijs saai is, heeft het mis. Wel, dat is nog steeds het geval. En wellicht geldt de stelling

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014

Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 Tussenrapportage VSV Februari 2014 VSV 2012 2015 Ten behoeve van het LEA overleg, onderdeel VSV d.d 10 februari 2014 VSV 2012 2015, tussenstand februari 2014 Pagina 1 Een leeswijzer: Overzicht stand van

Nadere informatie

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA)

KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) AUDITRAPPORT KUNST & CULTUUR ARTIEST (DRAMA) MBO College Almere ROC van Flevoland Opdrachtgever Team Opleidingsmanager Ine Komen, directeur Onderwijs Kunst & Cultuur: Artiest (Drama) - Crebonr 90032 -

Nadere informatie

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker

Leren voor je loopbaan. Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant. Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij ROC West-Brabant Peter den Boer Esther Stukker Leren voor je loopbaan Onderzoek naar de leerwerkbedrijven Zinc. en Flash bij

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 11 1.3 Basiskwaliteit 25

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen 2 Inhoudsopgave inleiding 5 1. resultatenbox 6 verklaring van het bevoegd gezag 6 verslag raad van toezicht 8 paspoort 10 2. leerwinsten

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE

JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE JAARVERSLAG 2013 ROC NOVA COLLEGE ROC Nova College Postbus 2110 2002 CC Haarlem Telefoon: (023) 530 20 10 E-mail: info-advies@novacollege.nl 4 Jaarverslag 2013 ROC Nova

Nadere informatie