Studiehandleiding niveau 3-4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding niveau 3-4"

Transcriptie

1 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4 Sport en bewegingsleider (bol) cohort Sport en bewegingscoördinator cohort Sport en bewegingscoördinator cohort Albeda College Branche LSE Opleiding Sport en bewegen, crebo 22171

2 Sport- en bewegingscoördinator, dossiercrebo 22171, domeincrebo Rotterdam, Kwalificatiedossier Sport en Bewegen Aantal sbu s 3200, 4800 of 6400 waarvan min 20% BPV Datum vaststelling, Calibris april 2014

3 Voorwoord 4 Inleiding 5 Waar heb je deze studiehandleiding voor nodig? 6 Wat mogen wij van elkaar verwachten? 1 Opleiding en beroep Hoe is de kwalificatiestructuur opgebouwd? 1.2 Hoe ziet het beroep eruit? Werkveld Verder studeren 2 De opleiding 2.1 Beroepsgericht onderwijs 12 - Keurmerk gezonde school 2.2 De inhoud van de opleiding: kerntaken, werkprocessen en competenties De verschillende leertrajecten binnen de opleiding Nederlands en Engels Rekenen 2.5 Loopbaan en burgerschap Beroepspraktijkvorming Voorbereiding op de BPV Begeleiding tijdens de BPV Beoordeling van de BPV Het vinden van een erkende BPV- plaats 2.7 Lessentabel en rooster Overige kosten leermiddelen per leerjaar 2.9 Verklaring omtrent gedrag 3. Begeleiding studenten 3.1 Studieloopbaanbegeleiding, mentor - jaarcoördinator en onderwijsleider - begeleiding topsporters 3.2 Digitale ondersteuning, informatie studievoortgang 23 - voortgangsregeling - normen voor beëindiging opleiding 3.3 Extra hulp en zorg binnen school - trajectbureau - dyslexie 24 - schoolmaatschappelijk werk - studenten coachen studenten - sportmedische begeleiding - sportfysiotherapie - studentenbetrokkenheid - ouderbetrokkenheid 3.4 Aanwezigheid en regeling verzuim Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Gewichtige omstandigheden Ander gewichtige omstandigheden Passend onderwijs

4 4 Voortgang en examen Examenplan - voortgangs- en examentoetsen - toelating examen - vrijstellingen - inleveren werkstukken, verslagen 32 - inhalen/herkansen van voortgangs- en examentoetsen - studieschuld - niet verschijnen op een examen - inzage in voortgangs- en examentoetsen 4.2 Examenorganisatie Sub-examencommissie Examenreglement, fraude Examenstudent Klacht over het examen Bezwaar aantekenen - beroep aantekenen 4.3 Diplomering Recht op diplomering Informatie over moment van diplomeren Datum uitschrijven opleiding, studiefinanciering Restitutieregeling 5 Schoolregels Fair Play lijst - beoordeling werk-/beroepshouding 37 - pestprotocol 38 - afmelding, ziekmelding Leerplein Sportcafé 5.4 Rond het gebouw Kleding, boeken, laptop 5.6 Kopiëren en printen Ontvreemding/diefstal goederen 5.8 Ontruiming, calamiteiten Accommodaties 6. Klachtenprocedure Van school gestuurd Vakgroep Sport en Bewegen 45 Bijlagen: 1. Overzicht kerntaken, werkprocessen en competenties Overzicht aantal begeleide- en onbegeleide uren Kostenoverzicht leerjaar Roostertijden en vakantiedata Examenplan Opdracht verwerking student

5 Voorwoord Beste student, Welkom bij het Albeda College. Je hebt gekozen voor een opleiding waarmee je van jouw talent je beroep wilt maken. De opleiding die je volgt maakt deel uit van de branche Lifestyle (Kappen, Schoonheidsverzorging & Mode), Sport- en bewegen & Entertainment (Muziek, Dans & Theater). Binnen de branche Lifestyle, Sport & Entertainment leiden we op vanuit de overtuiging dat sport-, cultuur- en lifestyle-belevingen een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Ze versterken de eigenwaarde van mensen en zorgen voor verbinding. Het biedt mensen de mogelijkheid tot een positieve tijdsbesteding, een goede gezondheid en een goed gevoel. Dat klinkt mooi natuurlijk, maar je hebt ook voor je opleiding gekozen omdat je passie voor dit vak hebt, er graag heel goed of zelfs de beste in wilt worden en dat is een belangrijke voorwaarde voor succes. In de studiehandleiding vind je o.a. specifieke informatie over jouw opleiding, je BPV (stage), examens, begeleiding, zorg, verzuim en locatieregels. Het is belangrijk dat je deze informatie goed leest zodat je weet wat je tijdens je opleiding kunt verwachten en wat we van jou verwachten. Op de website vind je de schoolgids en het studentenstatuut. In de schoolgids vind je de algemene regels en informatie van het Albeda College. Het studentenstatuut gaat in op je rechten en plichten. Als je vragen hebt kan je natuurlijk altijd bij je mentor of studieloopbaanbegeleider terecht. Tot slot wens ik je veel plezier en succes toe met je studie. Gaby Vink Directeur Lifestyle, Sport & Entertainment -4-

6 Inleiding Waar heb je deze studiehandleiding voor nodig? In dit boekje staat zoals gezegd belangrijke informatie over de opleiding zoals: voor welk beroep je wordt opgeleid; procedure ziekmelden en bereikbaarheid; hoe de opleiding in elkaar zit; welke keuzemogelijkheden je hebt; wat competentiegericht leren inhoudt; wat er in de beroepspraktijkvorming van je wordt verwacht; hoe je wordt begeleid; hoe je studievoortgang in de gaten wordt gehouden; wat de examinering inhoudt; wat je na deze opleiding kunt gaan doen; praktische informatie over onder andere huisregels, boeken en kleding. Afmelden (onder andere bij ziekte) Natuurlijk kan het gebeuren dat je door bijvoorbeeld ziekte of artsenbezoek de lessen niet kunt volgen. Je moet dit in de ochtend voor 9 uur melden bij de onderwijsadministratie van de opleiding Sport en bewegen. Als je afwezig bent op een BPV-dag, ben je verplicht ook de praktijkopleider op locatie (het bedrijf) op de hoogte te stellen. Telefonisch afmelden kan op T (of 1581). In het geval je jonger dan 18 jaar bent kan alleen één van je ouders of verzorgers je telefonisch afmelden. Afmelden kan ook via de e- mail (via een ouder indien jonger dan 18 jaar) of schriftelijk via een formulier voor afmelden (verkrijgbaar bij onderwijsadministratie) op de balie bij de onderwijsadministratie. Het adres is: Op het moment dat je weer beter bent leg je aan je mentor uit wat er aan de hand was en toon je aan (bijvoorbeeld afsprakenkaart ziekenhuis, briefje ouder) dat je afwezigheid geoorloofd was. Laat het je mentor weten in het geval er iets bijzonders met je aan de hand is waardoor je lessen niet kunt volgen. In onderling overleg wordt nagegaan welke mogelijkheden er dan zijn om de opleiding te (ver)volgen. Bewaar deze studiehandleiding goed en kijk er regelmatig in. Bij je start op het Topsportcentrum krijg je tijdens de intake en bij de start van het nieuwe schooljaar voorlichting over de accommodatie en de omgangsregels. Ook wij wensen je een plezierige en succesvolle opleiding toe. Namens de vakgroep Sport en bewegen, Paul Buijs, Arthur van der Horst, Rob de Roon, onderwijsleiders Sport en bewegen Rotterdam, juni

7 Wat mogen wij van elkaar verwachten? Wij, als opleiding Sport en bewegen en jij als student, zijn samen verantwoordelijk voor de opleiding die je volgt. Jij mag van de opleiding het volgende verwachten: je krijgt de mogelijkheid om je persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig te ontwikkelen; jouw onderwijs wordt vormgegeven in samenwerking met de werkvelden waarvoor je wordt opgeleid; de binnen- en buitenschoolse leeractiviteiten sluiten zoveel mogelijk op elkaar aan; er wordt op een motiverende en stimulerende manier lesgegeven; je kunt een zelfstandige manier van leren en handelen ontwikkelen; er is begeleiding bij het kiezen en vervolgen van je leerweg of loopbaan; je leert de kennis, vaardigheden en houding die je voor jouw diploma nodig hebt. Wij verwachten van jou het volgende: je stelt jezelf niet afhankelijk op, maar je leert zelf verantwoordelijk te zijn voor je leerproces; je behandelt ieder mens gelijkwaardig en je staat open voor anderen; je stelt jezelf sportief op en je toont respect voor medestudenten, docenten en het onderwijsondersteunend personeel; je levert niet alleen kritiek, maar laat zien hoe het wel kan of moet; je werkt samen met andere studenten en stelt je collegiaal op; je zorgt samen met de andere studenten voor een veilige (leer)omgeving; je respecteert de grenzen van anderen. Als jij het hiermee eens bent en hier naar handelt maak je een goede start voor een toekomst als sportleider of sportcoördinator. -6-

8 1 Opleiding en beroep 1.1 Hoe is de kwalificatiestructuur opgebouwd? Binnen het beroepsonderwijs bestaan veel verschillende opleidingen, met verschillende niveaus en leerwegen. Om overzicht te krijgen in die hoeveelheid van opleidingen zijn zij geordend in een kwalificatiestructuur. De kwalificatiestructuur voor de opleidingen Sport en bewegen op het Albeda College ziet er als volgt uit: niveau Kwalificatiestructuur Sport en bewegen 4 Sport- en bewegingscoördinator BOS medewerker Trainer / coach Bewegingsagoog Operationeel sporten bewegingsmanager 3 Sport- en bewegingsleider Sector Wintersport Sector Wellness Sector Buitensport Sector Racketsport Sector Zwemmen Sector Voetbal 2 Sport- en bewegingsbegeleider Sector Wellness Sector Zwemmen Sector Sportbuurtwerk De bovengenoemde opleidingen kunnen in principe via twee leerwegen gedaan worden: de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) (werken en leren); de beroepsopleidende leerweg (BOL) (leren en BPV). -7-

9 1.2 Hoe ziet het beroep eruit? Wat je precies gaat doen als sport- en bewegingsleider en sport- en bewegingscoördinator is verschillend. In het onderstaande schema zijn de taken, verantwoordelijkheden en complexiteit per opleiding gegeven: niveau 3 sport- en bewegingsleider taken: biedt zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aan verschillende doelgroepen aan; ontwikkelt sport- en bewegingsactiviteiten voor verschillende doelgroepen; past trainingsmethoden op basis van kennis van het functioneren van het menselijk lichaam toe; verleent eerste hulp bij (sport)ongevallen en blessures. verantwoordelijkheden: ontwikkelt, plant, voert uit, evalueert en rapporteert. complexiteit: is in staat te werken volgens routines, standaardprocedures en combinaties daarvan. De sectoren Binnen de opleiding kies je in het tweede leerjaar een sector waarvoor je opgeleid wilt worden. Je kunt op niveau 3 en 4 kiezen voor de sector zwemmen, wellness (fitness), buitensport, wintersport, voetbal of tennis. Daarnaast word je allemaal ook opgeleid voor het werkveld van de sportstimulering/sportieve recreatie. niveau 4 taken: sport- en bewegingscoördinator BOS-medewerker (in de rol van LOBOS er): stelt op basis van het programma en in opdracht van de bevoegd (vak) leraar een lesplan op. Voert (zelfstandig) (delen van) lessen bewegingsonderwijs uit. Coacht en begeleidt specifieke groepen. Coördineert en voert sport- en beweegprojecten uit. BOS-medewerker (in de rol van consulent): ondersteunt en adviseert bij en activeert tot het deelnemen aan sport- en bewegingsactiviteiten ten behoeve van welzijns- en positieverbetering in de buurt of wijk. Coördineert en voert sb-projecten uit. bewegingsagoog: verzorgt sport- en bewegingsactiviteiten met als doel bij te dragen aan het psychische, sociale of lichamelijk -8-

10 welzijn van mensen met een beperking. Coördineert en voert sb-projecten uit. operationeel sport- en bewegingsmanager: verzorgt management en coördinatie binnen sport- en bewegingscentra. Geeft leiding aan het personeel. Beheert accommodatie, faciliteiten en financiën. Ontwikkelt en positioneert projectmatig het sbprogramma. verantwoordelijkheden: ontwikkelt, plant, voert uit, evalueert en rapporteert ontwikkelt, plant, voert uit, evalueert opgesteld beleid voor sport- en bewegingsactiviteiten. complexiteit: is in staat zijn te werken volgens routines, standaardprocedures en combinaties daarvan; is in staat zijn procedures te combineren of te ontwikkelen. Welke competenties worden gevraagd? Jij hebt een voorbeeldfunctie, dus je laat steeds zien hoe het hoort. Je gedraagt je sportief en weet hoe je met mensen om moet gaan. Je vindt het leuk om met mensen te overleggen en samen te werken. Daar ben je ook goed in. Sport en bewegen is je lust en leven. Je bent actief en maakt gemakkelijk contact met mensen. Openheid, respect, verdraagzaamheid en begrip voor elkaar hebben, ongeacht huidskleur, sekse, geloofsovertuiging of geaardheid zijn belangrijke uitgangspunten. Dat betekent bijvoorbeeld dat het maken van kwetsende, discriminerende opmerkingen niet bij het gedrag van een toekomstig sportleider hoort en daarom niet wordt getolereerd (zie ook het studentenstatuut en studentenbulletin). -9-

11 1.3.1 Werkveld Met je diploma van sport- en bewegingsleider en/of sport- en bewegingscoördinator ben je opgeleid voor een breed werkveld. Denk aan: buurtopbouwwerk; gemeentelijke of provinciale sportraden/sportbedrijven; sportleider, trainer of coach bij bijvoorbeeld sportverenigingen, tennisscholen, fitnesscentra, buitensportcentra, zwembaden, sneeuwsportcentra; gehandicaptenzorg; ouderenzorg; jeugdhulpverlening; penitentiaire inrichting; defensie; verslavingszorg; asielzoekerscentra; revalidatiecentra; sportbonden; recreatiecentra; multifunctionele sportaccommodaties; of als zelfstandig sport- en bewegingsleider (bijvoorbeeld personal trainer, eigen bedrijf bootcamp training, sportadviseur). Kijk voor de ontwikkelingen op het gebied van werkgelegenheid in de sport ook op de website van het landelijk kenniscentrum, Calibris. Calibris-BR-Monitor-Arbeidsmarkt-en-Onderwijs-Sport-def-web.pdf.aspx?ext=.pdf -10-

12 1.3.2 Verder studeren Met een diploma mbo-niveau 4 kun je verder studeren aan het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het kan zijn dat je recht hebt op enkele vrijstellingen. De opleiding sport- en bewegingscoördinator vindt aansluiting bij bijvoorbeeld: alo (academie voor lichamelijke opvoeding); sportmanagement; sportmarketing; sporteconomie; sport en bewegen (leefstijl en gezondheid); bewegingstechnologie; fysiotherapie; sportfysiotherapie; psychomotorische therapie en bewegingsagogie ; equine (paarden), leisure (vrije tijd) and sports ; hoger toeristisch en recreatief onderwijs; vrijetijdsmanagement; voeding en diëtetiek ergotherapie; pabo (pedagogische academie voor basisonderwijs); sph (sociaalpedagogische hulpverlening). Daarnaast zijn er in de sportwereld mogelijkheden om een vervolgopleiding te volgen. Dit zijn voornamelijk opleidingen van sportbonden op het hoogste niveau. Een voorbeeld is de opleiding Trainer / Coach 2 betaald voetbal. Elke student die naar het hbo wil dient zich voor 1 mei bij de betreffende opleiding te hebben aangemeld. De hbo-instellingen organiseren verschillende momenten waarop mbo-studenten kunnen komen proefstuderen. Wij adviseren om daar gebruik van te maken. Aanmelden kan veelal via de website van de betreffende hbo-instelling. Op ons portaal wordt vanaf januari melding gemaakt van het aanbod van de hbo-instellingen om te komen kennismaken. Informeer ook bij je mentor. -11-

13 2. De opleiding 2.1 Beroepsgericht onderwijs Sinds een paar jaar zijn alle beroepsopleidingen in Nederland bezig het onderwijs meer competentiegericht te maken. Dit gebeurt op verzoek van de werkgevers en de overheid. Men vond dat in het beroepsonderwijs te weinig aandacht werd besteed aan houding en gedrag. Dat wordt ook wel imago genoemd. Wat je leerde was vooral kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor een bepaald beroep. Dus eerst leren hoe je iets moet doen (kennis). Bijvoorbeeld hoe je een groep sporters instructie moet geven en waar je dan allemaal op moet letten. Daarna leren dit toe te passen in de praktijk (vaardigheden). Aan het eind van de opleiding kreeg je meestal een theorie-examen voor je kennis en een praktijkexamen voor je vaardigheden. Bij beroepsgericht leren is er naast kennis en vaardigheden ook aandacht voor de juiste beroepshouding, het juiste imago. Bij elkaar wordt dat competenties genoemd. Nadruk leggen op competenties betekent: niet alleen kennis opdoen en vaardigheden leren, maar ook een juiste beroepshouding ontwikkelen. Dit wordt in onze opleidingen Sport en Bewegen imago genoemd; voorbeeld: om goed instructie te kunnen geven aan een groep sporters is het niet genoeg dat je voldoende kennis hebt en dat je het volgens de regels kunt uitvoeren(vaardigheden). Je moet ook de juiste (beroeps)houding tonen. Bijvoorbeeld enthousiasme uitstralen, respect tonen, goed luisteren naar de groep; om jouw competenties te ontwikkelen oefen je regelmatig handelingen in veel verschillende beroepssituaties. Dat kan in praktijklessen op school, in projecten buiten school of in je leerbedrijf tijdens je stages BPV;. om de juiste houding en het correcte gedrag te kunnen ontwikkelen is het nodig dat je goed naar je eigen gedrag leert te kijken. Dat noemen we reflecteren. Daarom moet je vanaf het begin van de opleiding een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) bijhouden; beroepsgericht leren is meer dan alleen kijken naar je eigen gedrag. Je spreekt vervolgens ook met je mentor af waaraan je in een bepaalde periode gaat werken en wat je wilt verbeteren. Je neemt dus ook zelf initiatief en verantwoordelijkheid voor een deel van je opleiding. Natuurlijk word je daarbij gecoacht door een docent. Meer nadruk op het verwerven van competenties komt ook omdat dat veel beroepen tegenwoordig zelfs binnen één generatie sterk veranderen. Vakkennis en beroepsvaardigheden kunnen heel snel verouderen. Bovendien verdwijnen er soms beroepen en ontstaan er voortdurend nieuwe. -12-

14 Hierom heeft men bedacht welke vaardigheden in de 21 e eeuw nodig zullen zijn. Deze vaardigheden gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken en je leren te anticiperen op de steeds veranderende maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit en sociale vaardigheden. Je kiest voor een dienstverlenend beroep en hierbij is hospitality een sleutelbegrip. Binnen de opleiding Sport en bewegen zijn deze vaardigheden op veelal natuurlijke wijze geïntegreerd in het opleidingsprogramma. Bijvoorbeeld: een student die een sportevenement organiseert is oplossingsgericht, communiceert met de doelgroep, geeft leiding, houdt overzicht en is creatief. Keurmerk Gezonde School Met ingang van 2015 zijn wij in het bezit van het keurmerk Gezonde School. Het vignet is een erkenning voor scholen die de gezondheid van hun studenten hoog in het vaandel hebben staan. Onze school richt zich hierbij met name op het thema Sport en bewegen. Allereerst omdat dit de kern van onze opleiding is, maar ook omdat studenten Sport en bewegen zich tijdens hun opleiding inzetten om andere, inactieve studenten vanuit het ROC, maar ook van de vmbo-scholen in de regio Rijnmond te stimuleren tot een (meer) actieve, gezonde leefstijl. Gezondheidseducatie maakt onderdeel uit van ons onderwijsprogramma. Het nastreven van een gezonde leefstijl levert belangrijke voordelen op voor studenten, docenten, scholen in de omgeving en op maatschappelijk gebied in het algemeen. Om zoveel mogelijk mensen een leven lang te laten genieten van sport streven we naar het structureel verhogen van de sportparticipatie. Daaraan proberen wij bij te dragen door jeugdigen al op vroege leeftijd te boeien en te binden aan sport. Ook voor de overheid is het stimuleren van een actieve leefstijl een hoofddoelstelling. -13-

15 2.2. De inhoud van de opleiding: kerntaken, werkprocessen en competenties Wat zijn kerntaken? Alle werkzaamheden van de sport- en bewegingsleider worden in drie kerntaken samengevat: Kerntaak 1: aanbieden van sb-activiteiten. Kerntaak 2: organiseren van wedstrijden, toernooien of evenementen. Kerntaak 3: uitvoeren van organisatie- en beroepsgebonden taken. De opleiding sport- en bewegingscoördinator kent vijf kerntaken. De drie hierboven genoemde, plus twee van de drie kerntaken die hieronder staan: Kerntaak 4: coördineren en uitvoeren van sb-projecten. Kerntaak 5: aanbieden van sb-activiteiten aan specifieke (groepen) (niet voor sportmanager). Kerntaak 6: coördineren van de bedrijfsvoering van de sport- en bewegingsorganisatie (alleen voor de sportmanager). Wat zijn werkprocessen? Elke kerntaak is onder te verdelen in een aantal taken. Bij elke taak hoort een werkproces. Voorbeeld: Bij kerntaak 1, Aanbieden van sb-activiteiten : bereidt sb-activiteiten voor; voert sb-activiteiten uit; coacht en begeleidt sb-deelnemers; beoordeelt het vaardigheidsniveau van sb-deelnemers; evalueert sb-activiteiten. Een voorbeeld van een werkproces bij de kerntaak uitvoeren van sportactiviteiten is instructie geven aan een groep sporters, uitleggen, voordoen en helpen, iedereen erbij betrekken en zorgen voor veiligheid. Zo zijn er voor elke kerntaak werkprocessen beschreven. Wat zijn competenties? Om de kerntaken met de daarbij behorende werkprocessen goed uit te kunnen uitvoeren heb je een combinatie van kennis en vaardigheden nodig en een juiste houding. Dit noemen we competenties, zoals eerder in deze gids uitgelegd is. In bijlage 1 staat een overzicht van alle (kern)taken, werkprocessen en competenties. Zo kun je precies zien wat je gaat leren en wat je moet kunnen aan het einde van de opleiding. -14-

16 2.2.1 Verschillende leertrajecten binnen de opleiding Aan het einde van het tweede leerjaar van niveau 3 wordt er een passende leerroute voor je vastgesteld aan de hand van vooraf gestelde criteria. Er zijn drie opleidingstrajecten: Opleidingstraject A duur: drie jaar eindkwalificatie: niveau 3 sport- en bewegingsleider. Traject A geeft recht op het diploma voor sport- en bewegingsleider. Als specialisatie is een sector gekozen. Daarnaast kun je een extra keuzevak behalen. Opleidingstraject B duur: vier jaar eindkwalificatie: niveau 3 sport en bewegingsleider niveau 4 sport- en bewegingscoördinator. Wanneer je voldoet aan vooraf opgestelde criteria, kun je aan het einde van het tweede leerjaar dit traject kiezen. Naast het opleidingsprogramma niveau 3 volg je in het derde leerjaar leerstof van niveau 4. Aan het einde van het derde leerjaar moet je een voldoende hebben voor die leerstof en de competenties om toegelaten te worden tot het vierde leerjaar (topjaar). Je kunt in het vierde leerjaar het diploma sport- en bewegingscoördinator behalen. Daarbij kun je kiezen uit de uitstroomprofielen bewegingsagoog, bos-werker (richting leraar ondersteuner basisonderwijs (lobos of consulent) of operationeel sport- en bewegingsmanager). Het diploma sport- en bewegingscoördinator geeft recht op doorstroom naar hoger beroepsopleidingen. Opleidingstraject C duur: vijf jaar eindkwalificatie: niveau 3 sport- en bewegingsleider niveau 4 sport- en bewegingscoördinator. Als je aan het eind van het tweede leerjaar niet voldoet aan de criteria voor traject B, maar wel het diploma sport- en bewegingscoördinator wil behalen, kun je dit tweejarig traject volgen na het behalen van het diploma niveau 3. Je kunt dan in het vijfde leerjaar het diploma sport- en bewegingscoördinator behalen, met een keuze uit de uitstroomprofielen bewegingsagoog, bos-werker (richting consulent of leraar ondersteuner basisonderwijs) of operationeel sport- en bewegingsmanager. Ook kan dit traject gevolgd worden door studenten die aan een andere opleidingsinstantie het diploma sport- en bewegingsleider hebben behaald. Het diploma sport- en bewegingscoördinator geeft recht op doorstroom naar hbo-opleidingen. -15-

17 Opleidingstraject D duur: twee jaar eindkwalificatie: niveau 4 sport- en bewegingscoördinator. Voor deze tweejarige opleiding moet je al een havo-diploma of een mbo-diploma hebben of je moet komen uit de groep talenten van de opleiding sport- en bewegingsleider. Je bent met dit diploma gekwalificeerd voor het beroep sport- en bewegingsleider en sport- en bewegingscoördinator op de arbeidsmarkt. Het diploma sport- en bewegingscoördinator geeft recht op doorstroom naar hbo-opleidingen. 2.3 Nederlands en Engels Nederlands en Engels maken deel uit van het examen. In het landelijk examen Nederlandse taal worden alleen de onderdelen lezen en luisteren afgenomen (cijfers gedeeld door twee, één decimaal achter de komma), de overige onderdelen worden getoetst in de instellingsexamens (schoolexamen). Deze onderdelen zijn schrijven, spreken (presenteren) en gesprekken voeren (cijfers gedeeld door drie, één decimaal achter de komma). Deze schoolexamens worden gedurende het schooljaar binnen de lessen en/of eindgesprekken met je afgenomen. Van de betrokken docent ontvang je de datum van afname. Het cijfer van het landelijk cijfer en van het schoolexamen worden opgeteld en gedeeld door twee voor het (afgerond) eindcijfer. Je moet examen doen in de referentieniveaus Nederlands en Engels. Vanaf 2015 zijn dit centrale examens. Wanneer een opleiding uitloopt ben je verplicht centraal examen te doen en kan je daarop zakken. Je docent Nederlands en Engels informeert je over de inhoud en tijdstip van de examens. Om van niveau 4 goed te kunnen doorstromen naar het hbo moet je de Engelse taal goed beheersen. Mede hierom is het belangrijk dat ook op niveau 3 Engels onderdeel van het leerprogramma is. Op dit moment worden schoolexamens afgenomen, daarbij ligt het accent op spreken, luisteren en schrijven. De docent Engels verstrekt het toetsplan en bespreekt dit met je. Zo ben je op de hoogte van de voorwaarden voor de toelating tot het examen. -16-

18 2.4 Rekenen Voor rekenen is het landelijk examen (Cito) de volledige toets. Je docent rekenen informeert je over de inhoud en het tijdstip van de examens. Je kunt dit ook op het portaal terugvinden. Tijdens het afleggen van de centrale examens moet je een identiteitsbewijs meebrengen en op de rechterbovenhoek van de tafel leggen. 2.5 Loopbaan en burgerschap Het examen LB valt in twee delen uiteen. Je ontvangt een zogenaamde POP-map (persoonlijk ontwikkelings plan) met hierin opdrachten en criteria. Je studieloopbaan wordt zo in beeld gebracht waarbij je een eigen ontwikkelingsplan samenstelt. Hierbij ontvang je begeleiding van je mentor. Resultaten worden verzameld in je examenmap. De onderdelen die bij je loopbaanoriëntatie en -begeleiding aan bod komen zijn: oriëntatie op je loopbaan; de wensen en waarden van belang voor je loopbaan; onderzoek naar werk en mobiliteit in je mogelijke loopbaan; loopbaangerichte planning en beïnvloeding van je leer- en werkproces; netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op je loopbaanontwikkeling. Binnen de lessen burgerschap wordt aandacht besteed aan: de politiek-juridische dimensie, je bereidheid en je vermogen om deel te nemen aan politieke besluitvorming; de economische dimensie, je bereidheid en je vermogen om een bijdrage te leveren aan het arbeidsproces en aan de arbeidsgemeenschap waar je deel van uitmaakt en je bereidheid en je vermogen om op adequate en verantwoorde wijze als consument deel te nemen aan de maatschappij; de sociaal-maatschappelijke dimensie, heeft betrekking op je bereidheid en je vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. de dimensie vitaal burgerschap heeft betrekking op je bereidheid en je vermogen om te reflecteren op je eigen leefstijl en zorg te dragen voor je eigen vitaliteit als burger en werknemer( ). Tijdens de lessen ontvang je allerlei praktische opdrachten waarmee je oefent binnen de genoemde dimensies. Je sluit burgerschap af aan de hand van een theorietoets en een praktische opdracht. Dit moet als voldoende zijn beoordeeld. De resultaten worden verzameld in je examenmap. -17-

19 2.6 Beroepspraktijkvorming Voorbereiding op de BPV Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en beroepshouding staat tijdens de opleiding centraal. Dit gebeurt niet alleen op school, maar ook in de praktijk. Op het leerbedrijf en door deel te nemen aan projecten. Dit leren in de praktijk van een bepaald beroep wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. De BPV moet wettelijk minimaal 20% van de totale opleiding uitmaken. De rechten en plichten van de school, het leerbedrijf en jezelf worden vastgelegd in de BPVovereenkomst. Er staan ook regels en afspraken in over begeleiding en beoordeling. De wettelijke vertegenwoordiger van de student behoeft niet meer mee te tekenen op de praktijkovereenkomst. De wettelijke vertegenwoordiger kan gedurende 4 weken na ondertekening van de overeenkomst door de student, bij de onderwijsleider gemotiveerd bezwaar kan maken tegen de BPV-plek. De onderwijsleider onderzoekt de plaatsing. De opleiding tot sport- en bewegingsleider duurt drie jaar en telt 4800 studiebelastingsuren. De BPV telt 960 uur. Dit is 20% van het totaal. In onderstaand overzicht zie je hoe de uren over de opleidingen verdeeld zijn. BOL sport- en bewegingsleider (A) sport- en bewegingscoördinator (B) 1 e leerjaar 120 uur verenigings-bpv 120 uur verenigings-bpv 2 e leerjaar 120 uur verenigingsstage 160 uur sector 120 uur zomer BPV 120 uur verenigingsstage 160 uur sector 120 uur zomer BPV 3 e leerjaar 480 uur sector 120 uur sportstimulering/ sport recreatie 80 uur stage keuzevak 320 uur sector 160 uur uitstroomprofiel 120 uur sportstimulering/ sport. recreatie 4 e leerjaar 640 uur sector uur uitstroomprofiel 80 uur stage keuzevak * bij de trajecten C en D is het aantal uren aangepast Je begint altijd met een stage (BPV) bij je eigen vereniging. Zo kun je jezelf in een bekende omgeving voorbereiden en wennen aan een stage (BPV) in het werkveld. Hiervoor is een speciale reader met opdrachten ontwikkeld Begeleiding tijdens de BPV De beroepspraktijkvorming wordt begeleid door je BPV-docent van het betreffende vak (sector of uitstroomprofiel). Deze docent is verantwoordelijk voor de plaatsing bij je leerbedrijf en ziet toe op de begeleiding op deze leerplek. Hij /zij bezoekt de werkplek en hij/zij evalueert het -18-

20 verloop van de beroepspraktijkvorming met jou en de begeleider van het leerbedrijf. Ook als er problemen zijn bij de BPV, kun je terecht bij de BPV-docent Beoordeling van de BPV De beoordeling van de BPV is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van je begeleider bij het leerbedrijf en de (BPV) docent vanuit school. Uiteraard ben jij zelf ook verantwoordelijk voor een goed verloop van je BPV. Je krijgt per BPV altijd informatie en opdrachten mee. Ook zijn er beoordelingsformulieren ontwikkeld en vinden er van tijd tot tijd gesprekken met jou en de beoordelaars plaats. Een BPV moet altijd met een voldoende worden afgesloten Het vinden van een erkende BPV plaats De sector BPV loop je in een zwembad, een fitnesscentrum, bij een voetbalclub, bij een tennisschool, een buitensportbedrijf of een ski- en snowboardcentrum. De school kan een leerbedrijf aanwijzen. Soms kun je ook zelf een leerbedrijf kiezen. BPV is alleen mogelijk bij een door Calibris (landelijk kenniscentrum) 1 erkend leerbedrijf. De BPV voor sportstimulering/ sportieve recreatie vindt plaats bij recreatiesportstimuleringsbedrijven of in projecten. Vanuit school worden regelmatig mogelijkheden aangeboden om je BPV-uren in bepaalde projecten uit te voeren. De BPV is in het begin vooral bedoeld als oriëntatie en om te oefenen, zodat je een goed beeld van het beroep krijgt. In je BPV-werkmap staan de opdrachten die je tijdens de BPV uitvoert zodat je gericht oefent. In het laatste leerjaar moet je, onder andere in de BPV gedurende een bepaalde periode, laten zien dat je het vak beheerst. De beoordelingen die je in die fase krijgt tellen mee voor de examinering. In de BPV-gids die je op school krijgt uitgereikt lees je hoe het één en ander in zijn werk gaat en ook hoe beoordelingen tot stand komen (zie ook portaal). Daarin kun je ook lezen hoe de begeleiding in zijn werk gaat. Je krijgt begeleiding van de BPV-docent vanuit de opleiding en begeleiding op het leerbedrijf door de praktijkopleider. Zij onderhouden ook contact over jouw vorderingen gedurende de BPV. Voor een BPV wordt een BPV-overeenkomst opgemaakt en deze wordt door de betrokken partijen ondertekend. Afbreken/onderbreken van de beroepspraktijkvorming De BPV kan worden afgebroken door jou, door de praktijkinstelling of door de school. Dat kan verschillende redenen hebben. De BPV- docent zal altijd nagaan waarom de BPV is stopgezet, bijvoorbeeld door ongewenst gedrag van de student. Ook krijg je het advies om snel op zoek te gaan naar een ander BPV-adres. Wanneer blijkt dat je onvoldoende hebt gezocht of de (door school) aangeboden BPV-plekken hebt geweigerd, dan volgt een negatief bindend studieadvies. 1 Vanaf 1 augustus worden de wettelijke taken van de kenniscentra overgenomen door de Stichting samenwerking beroepsonderwijs. Kijk ook op www. S-BB.nl -19-

Studiehandleiding niveau 3-4

Studiehandleiding niveau 3-4 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4 Sport- en bewegingsleider (bol) cohort 2014 Sport- en bewegingscoördinator cohort 2014 (regulier en versneld traject) Albeda College Branche LSE Opleiding Sport

Nadere informatie

Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4

Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 3-4 Sport en bewegingsleider (bol) cohort 2013-2016 Sport en bewegingscoördinator cohort 2013-2017 Sport en bewegingscoördinator cohort 2013-2015 Albeda College

Nadere informatie

Studiehandleiding niveau 2

Studiehandleiding niveau 2 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 2 Sport- en bewegingsbegeleider (bol) cohort 2014 Albeda College Branche LSE Opleiding Sport en Bewegen Sport en bewegingsbegeleider, crebo 95300 Cohort 2014 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Studiehandleiding niveau 2

Studiehandleiding niveau 2 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 2 Sport- en bewegingsbegeleider (bol) cohort 2015 Albeda College Branche LSE Opleiding Sport en Bewegen Sport en bewegingsbegeleider, crebo 95300 Cohort 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Studiehandleiding niveau 2

Studiehandleiding niveau 2 Sport & Bewegen Studiehandleiding niveau 2 Sport en bewegingsbegeleider (bol) cohort 2013-2015 Albeda College Branche LSE Opleiding Sport en Bewegen Sport en bewegingsbegeleider, crebo 95300 Cohort 2013-2015

Nadere informatie

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO.

Scholen voor Zorg. Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding Verzorgende- IG MBO. Scholen voor Zorg Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding Verzorgende- IG MBO Crebonummer 95530 Leerweg BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

KIEST SPORT & BEWEGEN

KIEST SPORT & BEWEGEN CINDY KIEST SPORT & BEWEGEN ZIT je NIET GRaaG STIl EN BEN je OOK NOG SPORTIEf? VIND je het leuk met mensen Om TE GaaN EN DuRf je VERaNTWOORDElIjKhEID TE DRaGEN? DaN IS EEN TOEKOmST IN DE BRaNChE SPORT

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014

Aanvulling studiehandleiding. Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Aanvulling studiehandleiding Opleiding allround schoonheidsspecialist Cohort 2013-2014 Leerjaar 2 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Ziek- en afmelding blz. 3 Examenplan kwalificatiedossier blz.

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/

Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP. Loopbaan en Burgerschap. Cohort Opleiding AG. Crebonummer 91300/ Examendocument Behorend bij de BEWIJSMAP Loopbaan en Burgerschap Cohort 2013 Opleiding AG Crebonummer 91300/ 91310 Leerweg BOL/BBL Dimensies Loopbaan en Burgerschap Loopbaan Politiek-juridisch Economisch

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING. ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Addendum Datum van ingang Schooljaar 2015-2016 Naam school Kwalificatie School voor Orde en Veiligheid Aankomend Onderofficier Grondoptreden

Nadere informatie

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun

Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun Sport & Bewegen Maak jij van je hobby je beroep? Je houdt van sporten en in beweging zijn! Je vindt het leuk om met mensen van alle leeftijden om te gaan. En je wilt ook anderen leren, om binnen hun mogelijkheden,

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Opleiding : Pedagogisch medewerker niveau 3 Crebonummer : 92620 KBB : k1417 Niveau : 3 Leerweg Opleidingsduur : BOL : 3 Jaar Cohort 1 : 2015 1 In een

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017

Inhoud: Studievoortgangsregeling Cingel College. Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Studievoortgangsregeling Cingel College Geldend voor alle opleidingen vanaf cohort 2017 Inhoud: Inleiding Het studievoortgangsadvies De secuur van de voortgang Moment van studievoortgangsadviezen en niveauadvies

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Welzijn en Artiest Opleiding : Gespecialiseerd pedagogisch medewerker niveau 4 kinderopvang Crebonummer : 92632 KBB : Calibris Niveau : 4 Leerweg : BOL

Nadere informatie

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm

Studiegids. Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven. Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Studiegids Praktijkroutes Praktijkgestuurd leren binnen bedrijven Maatwerk Geef je eigen opleiding vorm Persoonlijke + Meer dan alleen beroepsgericht Studiegids Praktijkroutes 2015-2016 Friesland College

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010

STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 STUDIEHANDLEIDING AKA 2009-2010 Opleiding : Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent Crebo : 90440 Niveau : 1 Duur opleiding : 1 jaar Leerweg : BOL Inhoud Inleiding blz. 2 Welk werk doet een assistent blz.

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN

BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN BPV handboek 2017 Informatie Beroepspraktijkvorming BPV HANDBOEK ALGEMEEN - 2017 1 Inhoud Voorwoord.............................................................................. 3 Algemene informatie..............................................................

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Agogisch medewerker GGZ BOL

Agogisch medewerker GGZ BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25474 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Je biedt ondersteuning aan cliënten van

Nadere informatie

School voor Sport en Bewegen

School voor Sport en Bewegen infovoor ouders verzorgers School voor Sport en Bewegen welkom bij de School voor Sport en Bewegen Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige tijd bij

Nadere informatie

Informatie Voor de Praktijkopleider

Informatie Voor de Praktijkopleider Informatie Voor de Praktijkopleider Opleiding Sport & Bewegen ROC van Amsterdam 1 e jaar Niveau 3/4 Kerntaak 1 en 2 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onze opleiding 4 4. Kerntaken

Nadere informatie

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl 05 Groningen, Assen 2012-2013 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Beroeps Praktijk Vormingsplan

Beroeps Praktijk Vormingsplan Beroeps Praktijk Vormingsplan Hoofdstuk en artikelindeling 1. Algemene informatie 1.1 Inleiding 1.2 Doelgroep 1.3 Profiel erkende gastouder als leerbedrijf 1.4 Profiel bemiddelingsmedewerker 1.5 Profiel

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de specifieke

Nadere informatie

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060

Opleidingsplan. Medewerker ICT. Uitstromen : Crebo nummer :95060. Leerweg :BOL, Niveau 2. Cohort :2011-2012. Medewerker ICT 95060 Versie 24-10-11 Opleidingsplan Medewerker ICT Crebo nummer :95060 Leerweg :BOL, Niveau 2 Sector Afdeling :TECHNIEK :ICT-LYCEUM Cohort :2011-2012 Uitstromen : Medewerker ICT 95060 TE-IC-95060-BOL-2011-medewerker

Nadere informatie

Regeling bindend studieadvies

Regeling bindend studieadvies Versie Datum Omschrijving Door 1.0 2.0 2.1 2.2 Jan 2013 Jun 2014 Jul 2014 Juli 2015 07-01-2016 Aanpassing: BBL/BOL apart beschreven Toevoeging bindend studieadvies Entree opleiding (C) Vaststelling College

Nadere informatie

Leidinggevende bediening 94161

Leidinggevende bediening 94161 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende bediening 94161 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 05 2014-2015. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl Groningen, Assen 05 2014-2015 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Sport- en bewegingsleider BOL

Sport- en bewegingsleider BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 23163 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Beukenlaan, Arnhem; Papendallaan, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL)

Welzijn-breed (Persoonlijk Begeleider Gehandicaptenzorg BOL) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25477 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL

Welzijn-Breed (Persoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25478 3,5 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl

Locatie: Arnhem en Wageningen. Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli augustus rijnijssel.nl Informatie Pas- en Informatiedag voor aanko- Locatie: Arnhem en Wageningen Afdeling: Facilitaire Dienstverlening 6 en 7 juli 2016 25 augustus 2016 rijnijssel.nl VOORWOORD Beste student, Van harte welkom

Nadere informatie

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172

NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE. Startjaar: Versie: Crebo-code: 23172 NIVEAU 4 NATUUR, MILIEU & RUIMTE Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Milieu-onderzoek en -inspectie Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: nog niet bekend Crebo-code: 23172 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

School voor Kunst, Cultuur & Media

School voor Kunst, Cultuur & Media infovoor ouders verzorgers School voor Kunst, Cultuur & Media welkom bij de School voor Kunst, Cultuur & Media Beste ouders/verzorgers, Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een prettige

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

School voor ICT en Mediatechnologie

School voor ICT en Mediatechnologie infovoor ouders verzorgers School voor ICT en Mediatechnologie welkom bij de School voor ICT en Mediatechnologie Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom op onze school. We hopen dat uw zoon of dochter een

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Verzorgende IG BBL DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem DIT KUN

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4!

secretaresse! niveau 3 en! management assistent niveau 4! secretaresse niveau 3 en management assistent niveau 4 De mbo-opleiding secretaresse niveau 3 / management assistent niveau 4 is bedoeld voor secretaresses van KLM die geen mbo-diploma hebben. VAKMANSCHAP

Nadere informatie

CIOS Sittard-Venlo. Klaar voor een nieuwe start!! Voorlichting

CIOS Sittard-Venlo. Klaar voor een nieuwe start!! Voorlichting Voorlichting CIOS Sittard-Venlo Frank Schoonbrood (F.J.M.) Jaargroepleider / docent / projectleider CIOS Sittard Milaanstraat 125 6135 LH Sittard 088-001 5190 / 06-31196478 f.schoonbrood@leeuwnet.nl Klaar

Nadere informatie

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL

Welzijn-breed (gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang) BOL Crebo Duur Niveau Leerweg Start 25484 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid

Nadere informatie

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017

Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Voorlichtingsavond Klassen 3 en 4 12 oktober 2017 Programma van de avond Welkom in de aula. Met de mentoren mee. Met de mentoren mee! 4A Lokaal 43 Meneer van Rijn 4B Lokaal 3 Mevrouw van Wingerden Meneer

Nadere informatie

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar

1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Middenkaderfunctionaris Bouw Niveau 4 4 jaar Crebocode: 94051 Leerweg: BOL versie: 23juni2014 Cohort: 2014-2018 Sector: T&V Team: BOL4 Bouw

Nadere informatie

Assistent Logistiek BBL

Assistent Logistiek BBL Crebo Duur Niveau Leerweg 25254 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Korianderstraat, Arnhem Je voert onder begeleiding van

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252

Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 NIVEAU 3 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2014-2015 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 3 Versie: 2014-2015 Naam uitstroom: Vakbekwaam medewerker groenvoorziening Crebo-code: 97252 BEROEPSGERICHTE

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL

Assistent Dienstverlening en Zorg BBL werk je op basis van een schoonmaakprogramma. Crebo Duur Niveau Leerweg 25251 1 jaar Entree BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start Augustus en februari (bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Alexanderstraat,

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL

BIJLAGE A. Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL BIJLAGE A Specifiek voor het Markiezaat College. VERZUIM EN ONGEOORLOOFD GEDRAG STUDENTEN BOL Algemeen Toezicht op verzuim gebeurt door een medewerker die door de afdelingscoördinator met deze taak belast

Nadere informatie

School voor. Sport en Bewegen. Sport- en Bewegingscoördinator. Sport- en Bewegingsleider. Medewerker Sport en Recreatie

School voor. Sport en Bewegen. Sport- en Bewegingscoördinator. Sport- en Bewegingsleider. Medewerker Sport en Recreatie School voor Sport en Bewegen Sport- en Bewegingscoördinator Sport- en Bewegingsleider Medewerker Sport en Recreatie School voor sport en bewegen Sport- en Bewegingscoördinator Sport- en Bewegingsleider

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Manager retail. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Manager retail Crebocode: 25502 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum vastgesteld 12-6-17

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140)

Portfolio Pedagogisch Werk. Studiewijzer. Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) Studiewijzer Opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 instroom Helpende (KD 79140) 1 Inhoud Inleiding... 3 1 Hoe ziet de opleiding eruit?... 4 1. Visie... 4 1.1 De opbouw van de opleiding... 4 1.2 De opbouw

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Verzuimregeling studenten

Verzuimregeling studenten Verzuimregeling studenten Inhoud 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 3. Wetgeving 5 3.1 Leerplichtwet 1969 5 3.2 RMC-wet 5 4. Verzuimsoorten en de bijbehorende acties 6 4.1 Absoluut verzuim 6 4.2 Relatief verzuim

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Opzichter/uitvoerder groene ruimte. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Opzichter/uitvoerder groene ruimte Crebocode: 25454 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg BOL/ BBL Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730

NIVEAU 4 DIERVERZORGING. Startjaar: 2015-2016. Versie: 2015-2016 Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 NIVEAU 4 DIERVERZORGING Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Recreatiedieren Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Ondernemer/manager recreatiedieren Crebo-code: 97730 BEROEPSGERICHTE EISEN Het beroepsgerichte

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg.

Verzorgende IG BBL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE. thuiszorg. thuiszorg. Crebo Duur Niveau Leerweg 25491 1-3 jaar Niveau 3 BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) Start september, januari, maart, juni (start bij voldoende aanmeldingen) Locatie(s) Kronenburgsingel, Arnhem

Nadere informatie

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg)

Welzijn-breed (Begeleider Gehandicaptenzorg) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25475 3 jaar Niveau 3 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Einsteinweg, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk

Nadere informatie

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING

ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ONDERWIJS- en EXAMENREGELING ADDENDUM Datum van ingang 01 08 2011 ROC MONDRIAAN BRIN nummer: 27GZ Domein Opleiding Maatschappelijke Dienstverlening Pedagogisch Werk Niveau 4 Crebonummer 92630 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen

Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Algemene regeling voor Onderwijs en Examinering 2011-2012 voor leerlingen Colofon Algemeen geldende regeling voor Onderwijs en Examinering voor leerlingen ROC ASA Vastgesteld 24 mei 2011 Kenmerk: U110389/OW

Nadere informatie

Examenvoorlichting (in 10 stappen)

Examenvoorlichting (in 10 stappen) Examenvoorlichting (in 10 stappen) 2017 2018 1. Examenkandidaat Wil je toegang krijgen tot een examen, dan gelden daar voorwaarden voor. Je moet laten zien dat je klaar bent met het onderwijs. Voordat

Nadere informatie

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016)

Examenplan opleiding: Dierenarts assistent paraveterinair. Crebocode: (opleidingen in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Examenplan : Dierenarts assistent paraveterinair Crebocode: 25540 (en in de herziene kwalificatiestructuur, vanaf augustus 2016) Cohort 2017-2018 Leerweg Niveau 4 Datum opgesteld 8-5- 17 Datum

Nadere informatie