Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids OBS de Kikkenduut Burg. Verwielstraat GC Oisterwijk Tel: Homepage: Facebook: Open avond: 14 maart Open dag: 15 maart 2016.

2 Inleiding Stichting Opmaat Obs de Kikkenduut is een school van de Stichting Opmaat. Stichting Opmaat is een organisatie van openbaar onderwijs in Midden-Brabant bestaande uit 15 openbare basisscholen gelegen in de gemeenten Tilburg, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Baarle- Nassau. Wij besturen onze scholen op hoofdlijnen en creëren de kaders waarbinnen scholen goed onderwijs kunnen geven, zoals financiële stabiliteit en een efficiënt personeelsbeleid. Het motto van onze scholengroep is: Bij onze vijftien openbare basisscholen dragen circa 350 betrokken en deskundige personeelsleden zorg voor bijna leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen graag naar onze basisscholen gaan en dat de leerkrachten er met plezier werken. Daarbij staat onze onderwijsmissie Iedere leerling van een Opmaatschool wordt toegerust voor het leven centraal. Dat kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met U. Samen met plezier op weg naar resultaat Openbaar onderwijs De scholen van Stichting Opmaat staan open voor iedereen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, godsdienst of geaardheid. Dat geldt voor de leerlingen, maar ook voor ouders en leerkrachten. Onze openbare basisscholen zijn van en voor iedereen. De algemeen geldende maatschappelijke normen en waarden zijn daarom leidend. Wij nodigen u van harte uit om onze website te bezoeken. Het bestuur van Stichting Opmaat wenst u en uw kinderen een heel prettig schooljaar toe. Marius Liebregts Voorzitter College van Bestuur Stichting Opmaat - 1 -

3 HOOFDSTUK 1. Kikkenduut, wie en wat zijn we? Onze school is een school in beweging, een school midden in de maatschappij. Een werkplek die open staat voor iedereen. Zoals de maatschappij steeds onderhevig is aan verandering, zo is dat ook met het onderwijs. Onze taak is kinderen bewust te maken van datgene wat om hen heen gebeurt. Daarom staat het kind centraal en is de Kikkenduut gebaseerd op de eigenheid van het kind. Niet iedereen hoeft hetzelfde te leren. Een optimale en harmonische ontplooiing van het kind is een voorwaarde. Niet alleen op intellectueel gebied, maar ook op het sociale en bijvoorbeeld het artistieke vlak. Daartoe zal de school een verscheidenheid aan leersituaties moeten scheppen. De verschillen in eigenschappen, prestaties en gedrag leiden tot kritisch inzicht. De kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen. Ze zullen proberen zich zo te gedragen dat niemand een ander stoort. Kinderen moeten zich veilig voelen en elkaar leren helpen. Ze hebben elkaar nodig!! Wij vinden voor alle kinderen daarom deze waarden van groot belang: eigenheid (ik), zelfontplooiing (groei) saamhorigheid (samen met jou) Samen vormt het de kernwaarde van onze school in de zin: Ik groei samen met jou. Zo proberen we een leefwereld te scheppen, waarin ze zich thuis voelen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en waarin het kind echt centraal staat. Daarom moeten wij zorgen voor een omgeving waarin ontmoetingen kunnen plaatsvinden, niet alleen met mensen maar ook met dieren, planten en dingen die een uitdaging voor ze zullen zijn. Een uitnodiging om te willen leren. Op deze manier proberen we een ononderbroken ontwikkelingsproces te vormen voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Een proces dat een goede basis vormt voor het voortgezet onderwijs. Aan kinderen met minder capaciteiten zal de mogelijkheid geboden worden om tot voortgang in de ontwikkeling te komen. Maar ook aan kinderen met veel capaciteiten en een snellere ontwikkeling moet de gelegenheid geboden worden goed te blijven functioneren

4 Doelen en activiteiten voor dit schooljaar. Onze school is steeds in ontwikkeling. Het onderwijs aan de kinderen is jaarlijks aan veranderingen onderhevig. Dat kan komen door de eigen schoolontwikkeling, de omgeving van de school of door bijvoorbeeld wetgeving. Jaarlijks stelt onze school vast waar we aan willen gaan werken. Dit is gebaseerd op wensen van het team, ouders en kinderen. Voor het schooljaar gaan we ons op de volgende veranderingsdoelen richten: a. Bespreking van Missie en Visie. b. ICT. Invoering en toepassing van het gebruik van notebooks. Werken met een ICT coach. c. Actieve en zelfstandige rol van leerlingen. 21st Century Skills. d. Implementatie en evaluatie van de nieuwe rekenmethode Rekenrijk. e. Doorgaande lijn voor groep 1 t/m 4. f. Aanbod Begrijpend Lezen. g. Keuzeproces nieuwe methode voor aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. h. Toepassen van techniekonderwijs in de huidige lessen. i. Aandacht voor motorische ontwikkeling van 4 t/m 8 jarigen. j. Cultuureducatie met Kwaliteit. Koppeling van culturele activiteiten aan lesthema s. k. Verdere doorontwikkeling van het schrijven van groepsprofielen en groepsplannen. l. Welzijn van leerlingen. Verdere verdieping in de methode Kanjertraining. m. Welzijn van leerlingen. Integratie van bestaande ontwikkelingen: Kanjertraining, Personal Behaviour Support en pestprotocol. n. Workshops rondom specifieke ondersteuningsvragen

5 HOOFDSTUK 2. Aanmelding en toelating. Aanmelding en toelating Op onze school is ieder kind van harte welkom. Onze school hanteert geen wachtlijst. Vanzelfsprekend is het voor de organisatie en verdeling van de leerlingen groepen raadzaam om uw kind tijdig aan te melden. Het aanmelden van een nieuwe leerling gebeurt door middel van een inschrijfformulier. Inschrijfformulieren zijn op school bij Jessica (administratie) verkrijgbaar of via de schoolwebsite te downloaden (downloads) Na het afgeven van het aanmeldformulier ontvangt u een bevestiging van aanmelding / inschrijving. Ongeveer 5 schoolweken voor de eerste schooldag wordt met u contact opgenomen. Uw kind ontvangt dan een uitnodigingskaartje van school voor oefendagen en verdere afspraken. Dan zal ook de leerkracht bij wie uw kind komt bekend zijn. Kleuters, die gedurende het schooljaar 4 jaar worden, worden liefst een half jaar van tevoren aangemeld. Ouders kunnen daarvoor op elk tijdstip terecht. Kinderen mogen naar school zodra zij 4 jaar zijn. In de maand voorafgaande aan hun verjaardag mogen ze 5 dagen komen kennismaken. Komt het kind van een andere school, dan gaan wij ervan uit dat de school waar het kind nu zit door de ouders op de hoogte is van de aanmelding. Het moment van aanname wordt dan in overleg met die school vastgesteld. Onze school neemt altijd contact op met de school waar het kind vandaan komt. Het bestuur heeft een beleidsregel toelating leerlingen openbaar onderwijs. Ouders die bezig zijn met een schoolkeuze kunnen gebruik maken van de volgende mogelijkheden om zich te informeren: U bezoekt de jaarlijkse open avond/ dag, krijgt daar een schoolgids en maakt indien gewenst een vervolgafspraak met de directeur voor een gesprek. Open avond: maandag 14 maart Open dag: dinsdag 15 maart U vraagt een informatiepakket aan en maakt een afspraak voor een rondleiding en een gesprek met de directeur Peter Ketelaars of de teamleider Saskia van Duijnen Montijn In bepaalde gevallen, bv. op grond van onderwijskundige redenen, kan het voorkomen dat een kind niet meteen wordt toegelaten. Als dat het geval is, wordt altijd verder overleg gevoerd met de ouder(s), verzorger(s)

6 HOOFDSTUK 3. Ouders en school. Een goede samenwerking is van groot belang voor uw kind. Als ouders bent u de eerst verantwoordelijken voor de opvoeding van uw kind. Vanaf de leeftijd van 4 jaar draagt u een deel van die verantwoordelijkheid over aan de school. Wij vinden het belangrijk dat ouders en school goed samenwerken en elkaars deskundigheid respecteren. Om dat goed te laten verlopen hanteren we op de scholen van de Stichting Opmaat een aantal omgangsregels. Hoe gaan we met elkaar om: - we spreken met respect over elkaar - als u uw kind aanmeldt op onze school stemt u daarmee in met de regels en afspraken zoals deze in de schoolgids vermeld staan - als er problemen zijn worden die niet in aanwezigheid van het kind besproken - bij verschil van mening wordt er samen gezocht naar een positieve oplossing Waar heeft u als ouder recht op: - u heeft recht op regelmatige informatie over de algemene gang van zaken op school. Dat betekent dat u jaarlijks de schoolgids krijgt en via de Nieuwsbrief op de hoogte gehouden wordt van ontwikkelingen - u heeft recht op informatie over de voortgang van uw kind op school. Hiervoor worden er minimaal twee keer per jaar verslaggesprekken gehouden. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. Ook neemt de leerkracht het initiatief om u uit te nodigen voor een gesprek als daar aanleiding toe is Wat verwacht de school van u: - dat u de visie van de school onderschrijft en de afspraken nakomt - dat u als belangrijkste opvoeder van uw kind met de school meewerkt aan een positief gedrag van uw kind op school. - Dat u hetgeen in deze schoolgids staat accepteert als uitgangspunt van onze school (bijvoorbeeld hoofdluiscontrole). Hulp van ouders: De hulp van ouders op de scholen van Opmaat is buitengewoon belangrijk en waardevol voor de school en de kinderen. Daardoor kunnen wij een aantal extra activiteiten organiseren die anders niet mogelijk zouden zijn. Daarnaast vergroot het de betrokkenheid van u als ouders bij de school. Als het gaat om ouderhulp hanteren we drie belangrijke basisregels: - de ouders werken altijd onder de verantwoordelijkheid van de betrokken leerkracht(en) - van de ouders die meehelpen op school verwachten we dat ze nooit vertrouwelijke zaken van kinderen, leerkrachten en andere ouders vertellen aan derden - ouders moeten kunnen afzien van de belangen van hun eigen kind(eren) Bovendien zijn alle ouders in de gelegenheid om hun betrokkenheid bij het onderwijs op onze Opmaat-scholen nog op een andere manier tot uitdrukking te brengen, door bijv. zitting te nemen in de medezeggenschapsraad en/of de ouderraad

7 Medezeggenschapsraad. Onze medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. Ook bestuurlijke zaken worden aan de M.R. voorgelegd. Hiervoor heeft de M.R. voor een aantal onderwerpen een adviesfunctie aan de directie en/of het schoolbestuur. Voor een aantal zaken heeft de directie en/of het schoolbestuur instemming nodig. De raad heeft regelmatig, overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, fusie met een andere school of de wijze waarop ouders meehelpen op school. De ouders van de Kikkenduut worden door drie gekozen ouders vertegenwoordigd in de M.R. De andere leden, ook drie, zijn teamleden. Twee M.R. leden hebben zitting in de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). M.R. vergaderingen zijn in principe openbaar. Datum en agenda worden vooraf bekend gemaakt via de Nieuwsbrief. Inspraak is een belangrijk recht. U kunt van dat recht gebruik maken door deze vergaderingen bij te wonen of de ouders uit de M.R. aan te spreken. Voor hen is het belangrijk te weten hoe de meeste ouders over schoolzaken denken. De oudergeleding bestaat uit: De teamgeleding bestaat uit: Mary-Ann van Gisbergen Marion Kerkhof Edwin Kense Elvira Koenraadt Angelique Regouw Godelieve Ibes Vacature (GMR vertegenwoordiger oudergeleding) Henk Rösken (GMR vertegenwoordiger personeelsgeleding) Ouderraad. De Kikkenduut heeft een actieve ouderraad die veel voor onze kinderen organiseert. We streven naar een kleine ouderraad met een overkoepelende, organisatorische functie. Daarnaast bestaan er verschillende werkgroepen die zelfstandig, meestal samen met enkele leerkrachten, bepaalde activiteiten organiseren. De werkgroep organiseert en zoekt zo nodig extra hulpouders voor de uitvoering. Ellen Schellekens Wanda van Angelique Regouw Geisje van den Berg Bereikbaarheid ouderraad en medezeggenschapsraad: postadres is het schooladres

8 HOOFDSTUK 4. Schoolafspraken. a. Inloop De Kikkenduut is een kwartier voor het begin van de ochtendschooltijd open, dus zowel voor kinderen als ouders. Dat is dus om uur. De kinderen kunnen dan zelf kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. Hierbij hoort slechts een spelregel: buiten is de plek om te spelen, te rennen, te schreeuwen. Binnen is het de plek om te werken, hierbij hoort een rustige sfeer. Van alle kinderen verwachten we natuurlijk dat ze op tijd aanwezig zijn. Ouders kunnen in overleg met de leerkracht in een groep meeluisteren of meehelpen. Als ouders in een groep helpen verzoeken wij hen ruim op tijd aanwezig zijn voor overleg. Voor ouders die helpen in een groep: - gedraag u zo onopvallend mogelijk; - praat niet onnodig tegen de leerkracht en volg de aanwijzingen op; - kinderen hebben in alle gevallen voorrang. Natuurlijk kan het voorkomen dat een groep niet gestoord wil of mag worden. We nemen aan dat u in dat geval wilt accepteren dat een leerkracht u vraagt om buiten de groep te blijven en op een ander tijdstip terug te komen. b. Ochtendpauze. In de kleine ochtendpauze pauze van uur tot uur (groep 3 t/m 8) hebben de meeste kinderen trek in iets. Geef ze daarom elke dag een klein hapje (fruit, drinken of iets dergelijks) mee, speciaal voor de pauze. Wij vragen U dringend om een gezonde traktatie mee te geven. De lunchpauze voor de groepen 1-2 is van , voor de groepen 3 t/m 8 van uur. c. Middagpauze. Alle kinderen mogen overblijven. Indien haalbaar en gewenst mogen de kinderen ook thuis lunchen. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket en drinken mee. Dat drinken wordt in een koelkast bewaard. Als school vinden wij, dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is om te bepalen wat zij hun kinderen als lunch meegeven. Wij vragen de ouders wel daarover goed na te denken en hun kinderen uitsluitend gezond eten en drinken mee te geven. Snoepen onder schooltijd blijven we afwijzen en zullen we dan ook niet tolereren. Om milieuredenen zijn wij tegen het meebrengen door kinderen van eet- en drinkwaren in pakjes e.d. Omdat ook leerkrachten zich dienen te houden aan de Arbeidstijdenwet, wordt tijdens de pauze tussen de middag gesurveilleerd door ouders en leerkrachten die dat mogen. De ouders ontvangen daarvoor een uitstekende vrijwilligersvergoeding

9 In de groepen 1/ 2 wordt het overblijven door kleuterouders verzorgd. Om de kosten zo laag mogelijk te houden doen deze ouders dat op toerbeurt. Alle ouders van de groepen 1/2 komen zes- tot achtmaal per jaar aan de beurt. Onderling ruilen kan altijd. Ruim voor het begin van een periode krijgen de kleuterouders het rooster waarop kan worden ingetekend. In de groepen 3 t/m 8 wordt het overblijven verzorgd door de leerkrachten. Kinderen ruimen zelf de groep op. Hier komen dus verder geen ouders aan te pas. Kosten overblijven. Het overblijven kost dit schooljaar 23,-. Dat is dus ongeveer 0,55 per kind per week. Er is een regeling voor leerlingen die gedurende het schooljaar instromen. d. Schooltijden / continurooster. Voor de kinderen van de groepen 1 en 2 gelden de volgende schooltijden: Maandag uur uur 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag Weektotaal uur Voor de kinderen uit groep 3 gelden de volgende schooltijden: Maandag uur uur 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weektotaal uur Voor de kinderen uit groep 4 t/m 8 gelden de volgende schooltijden: Maandag uur uur 5.30 uur Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Weektotaal uur Jaartotaal voor de groepen per schooljaar Jaartotaal groep 1: 798 uur Jaartotaal groep 2: 798 uur Jaartotaal groep 3: 934 ½ uur Jaartotaal groep 4 t/m ½ uur - 8 -

10 e. Vakantierooster met studiedagen. eerste dag laatste dag Studiedag groep 3 t/m Herfstvakantie Studiedag Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Studiedag Paasvakantie Studiedag Studiedag Meivakantie Pinkstermaandag Studiedag Zomervakantie Voor de groepen 3 tot en met 8 geldt een vijfdaagse schoolweek; dat wil zeggen dat ze niet meer dan 7x per jaar een vierdaagse schoolweek mogen hebben buiten de vierdaagse schoolweken door reguliere feestdagen zoals bij Pasen en Pinksteren. Voor schooljaar zijn er 6 driedaagse of vierdaagse schoolweken op de Kikkenduut. Voor leerlingen uit groep 1 en 2 is de vijfdaagse schoolweek niet verplicht. f. Leerplicht, ziekmeldingen en verlofdagen Leerplicht. Voor een kind betekent leerplicht dat hij/zij ingeschreven staat op een school en deze geregeld bezoekt. De volledige leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 16 jaar. Voor 4-jarigen geldt de leerplichtwet niet. Ouders van een 5 jarig kind mogen, in overleg met de school hun kind maximaal vijf uur per week thuishouden. Mocht dit niet voldoende zijn, dan mag de school daar nog vijf extra uren aan toevoegen. Zodra een kind 6 jaar is, geldt de vrijstellingsmogelijkheid niet meer. In een aantal situaties is het volgens de leerplichtwet mogelijk ouders voor een bepaalde periode vrijstelling te geven. Het gaat dan bijvoorbeeld om: - bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid - als ouders overwegende bedenkingen hebben tegen de richting van het onderwijs - als de leerplichtige onderwijs in het buitenland volgt - als de ouders een trekkend bestaan leiden Vrijstelling wordt altijd schriftelijk aangevraagd. Ziekmelding. Wij vragen U met nadruk om zo snel mogelijk, dus voor 8.30 uur, melding te maken van ziekte van uw kind. Als een kind zonder aankondiging niet aanwezig is, gaan we zelf proberen te achterhalen waar het is, want we voelen ons medeverantwoordelijk. We nemen in dergelijke gevallen telefonisch contact met u op

11 Verlofdagen. Buiten de schoolvakanties kan het voorkomen dat ouders om allerlei redenen verlof vragen. Er moet dan wel sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Een dergelijke aanvraag moet altijd schriftelijk en tijdig worden gedaan. Uitsluitend de directie van de school is bevoegd tot het éénmalig geven van verlof per schooljaar voor ten hoogste 10 dagen. Indien de periode van 10 dagen verlof per jaar wordt overschreden, heeft de directie van de school voor het geven van verlof toestemming nodig van de leerplichtambtenaar. Het besluit op het verzoek wordt door de directie van de school schriftelijk aan de ouders medegedeeld. De directie van de school vermeldt daarbij de mogelijkheid om tegen het besluit bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan. Indien de directeur van de school het voornemen heeft een verzoek af te wijzen, neem deze contact op met de leerplichtambtenaar. Als gewichtige omstandigheid kan worden aangemerkt: 1. Schorsing van het onderwijs. 2. Verbod om de school te bezoeken bij Algemene Maatregel van Bestuur. 3. Schorsing van het kind. 4. Sluiting van de school 5. Voldoen van wettige verplichting. 6. Verhuizing (1 dag) 7. Zeer extreme weersomstandigheden voor kinderen buiten de bebouwde kom. 8. Besmettelijke ziekte in het gezin. 9. Medische of sociale noodzaak op basis van een schriftelijk advies van een arts. 10. Vervullen van levensbeschouwelijke verplichtingen. 11. ( R)emigratieplannen voor het bezoeken van het ( R)emigratieland. 12. Overlijden van bloed- of aanverwant van de 1 e graad ten hoogste 4 dagen. 13. Overlijden van een bloed- of aanverwant van de 2 e graad ten hoogste 2 dagen. 14. Overlijden van bloed- of aanverwant van de 3 e en 4 e graad ten hoogste 1 dag. 15. Huwelijk van een bloed- of aanverwant tot en met de 4 e graad 1 of 2 dagen afhankelijk van de afstand ½ jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1dag of 50 jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag. 18. Viering van religieuze of nationale feest- en gedenkdag voor leerlingen uit andere culturen voor maximaal 2 dagen. 19. Extra vakantie onder schooltijd ten hoogste twee weken per schooljaar voor ouders met een beroep dat het onmogelijk maakt binnen de vastgestelde schoolvakanties te gaan. N.B. Vakantie gedurende de eerste twee schoolweken is niet mogelijk. Extra vrij voor wintersport, bezoek aan land van herkomst, afwijkend vakantierooster van één van de andere kinderen, geen andere boekingsmogelijkheden, lagere prijzen buiten het seizoen, eerder aanrijden of later terugkomen om drukte te vermijden, eerder afreizen om voor een bepaalde tijd het vakantieadres te bereiken, bezoek van familie in een ander werelddeel wordt niet gehonoreerd. Bij twijfel of er sprake is van een geldige reden vindt controle plaats! Bij overtreding wordt melding gemaakt bij de leerplichtambtenaar. Deze kan overgaan tot het opmaken van een proces verbaal. Bij afwijzing van verlofaanvraag kan schriftelijk bezwaar worden aangetekend. Leerkrachten krijgen een afschrift van deze aanvraag. Via de leerkracht van het oudste kind ontvangt u een kopie van de aanvraag. Ongeoorloofd verzuim, dus verzuim waarvoor geen toestemming werd verleend of waarbij de school niet op de hoogte is van de reden van afwezigheid, wordt volgens wettelijke verplichting doorgegeven aan de leerplichtambtenaar. Zoveel mogelijk worden vrije dagen of uren, te geven door de school vanwege b.v. excursies, congressen, studiedagen enz, van het team of enkele teamleden al aan het begin van het schooljaar gemeld. Uitzonderingen blijven wat dit betreft mogelijk

12 g. Gymrooster / sportkleding Alle kinderen krijgen bewegingsonderwijs. De groepen 3 t/m 8 gymmen in gymzaal den Boogerd, gelegen naast onze school. De kinderen van groep 1/2 gymmen in de speelzaal van de school. Zij hoeven geen sportkleding mee te brengen: gymschoentjes volstaan. Wij zouden het fijn vinden als de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun sportkleding in een linnen tas, voorzien van naam mee naar school brengen en die na de laatste gymles weer mee naar huis nemen (voor de was). We gebruiken geen uniforme gymkleding. Wel is het dragen van een turnpakje, of t-shirt en een korte broek verplicht. Het dragen van gymschoenen wordt aanbevolen, maar is niet verplicht. Let op: gymschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan. Gymrooster Maandag: Lijsters 5/ Mollen Krekels 3/ Bevers 7 Dinsdag: Eekhoorns 6/ Veldmuizen Meikevers Egels Dassen 8 Gymrooster Woensdag: Bevers Lijsters 5/ Krekels 3/ Mollen 4 Donderdag: Dassen Eekhoorns 6/ Veldmuizen Egels Meikevers

13 h. Huisregels We hanteren op school een aantal huisregels met het doel de drukte op school in goede banen te leiden en ons onderwijs zo ongestoord mogelijk te laten verlopen, 1. De school begint om 8.30 uur. Vanaf uur mogen de kinderen de school in. Om uur wordt er eerst buiten gebeld en komen alle kinderen naar binnen. Als er binnen wordt gebeld, wordt er met de lessen begonnen en vragen we de ouders de school te verlaten. 2. We gaan er van uit dat de kinderen op tijd komen en vragen de ouders dat te bevorderen. Mocht een kind onverhoopt te laat komen, vragen we zonder storen binnen te komen. 3. Onze schooldag eindigt om uur, respectievelijk uur. Omdat we met de kinderen rustig willen afsluiten, vragen we de ouders buiten op hun kinderen te wachten. 4. Bij het werken en spelen in de hal geldt de regel: niets doen wat een ander stoort. Na het werken in de hal deze netjes achterlaten. Na schooltijd vragen we ook de ouders daar op te letten. 5. Bij de vieringen vragen we de ouders op tijd aanwezig te zijn en achteraan in de hal plaats te nemen. Het maken van foto s en filmen is niet toegestaan. De weekviering is op donderdag om uur. 6. Onder de pauzes blijven de kinderen buiten. In verband met de overlast voor de groep, kan er onder schooltijd niet voor de ramen worden gespeeld. Toiletbezoek voor of na speeltijd. 7. Papier en ander afval wordt gescheiden (zowel binnen als buiten). Afval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken. 8. In verband met de veiligheid fietsen/steppen/skeeleren we niet op de speelplaats. Fietsen en steppen in de fietsvakken, skeelers in de groep. Binnen mag niet worden geskeelerd. 9. In de grote pauze kan er, wanneer het weer dat toelaat, onder toezicht op het Dotterveld worden gevoetbald. De speelplaats is voor andere spelletjes, zoals tafeltennis, volgens een daartoe opgesteld rooster. 10. De jassen hangen we aan de kapstokken bij de groepen, de tassen zetten we in de kast. Skeelers e.d. blijven in de groep. 11. We vragen de ouders alleen gezonde traktaties mee te geven. 12. Uitnodigingen voor verjaardagen vragen we in verband met teleurgestelde kinderen, niet op school uit te delen. 13. Als er buiten kan worden gespeeld, dan trekken de kinderen hun jas aan. Dat gebeurt in principe wanneer de temperatuur 15 graden of lager is. De groepsleerkrachten wijzen de kinderen daarop voor ze naar buiten gaan. 14. De kinderen nemen geen verpakking mee naar buiten. De groepsleerkracht controleert dit. 15. De leerkracht(en) die buiten surveilleert /surveilleren bepaalt/bepalen (in onderling overleg) of er buiten kan worden gespeeld of dat het weer dat niet toelaat. Wanneer er binnen moet worden gepauzeerd zijn de surveillanten van die pauze verantwoordelijk voor het rustig verlopen van de pauze. Als de kinderen binnen pauzeren blijven ze in hun eigen groep. De computers worden dan niet gebruikt. Voor tafelvoetbal is een rooster 16. Wanneer een kind/kinderen zich niet aan de regels houdt/houden (zulks ter beoordeling van de surveillerende leerkracht) wordt/worden de kinderen naar binnen gestuurd om het oeps blad in te vullen. De surveillerende leerkracht is verantwoordelijk voor de verdere afhandeling. We vragen aan de ouders om deze schoolregels te respecteren. Met de kinderen nemen we deze regels van tijd tot tijd door

14 HOOFDSTUK 5. Namen, adressen en informatie over instellingen. a. Adressen. De Kikkenduut school voor openbaar basisonderwijs Adres Burgemeester Verwielstraat 65 Postcode en plaats 5062 GC Oisterwijk Telefoon Homepage Directie Directeur Telefoon Teamleider Telefoon Peter Ketelaars Saskia van Duijnen Montijn Bevoegd gezag Stichting Opmaat Adres Postbus 5142 Postcode en plaats 5004 EC Tilburg Telefoon College van Bestuur De heer M. Liebregts Inspectie Mevrouw M. van Schijndel Inspectie van het onderwijs PO-3 Kantoor Utrecht Adres Park Voorn 4 Postbus Postbus 2730 Postcode en plaats 3500 GS Utrecht Telefoon Voor vragen van ouders Website Bankrekeningnummer van ouderraad en Stichting Frog (overblijfgelden, vrijwillige ouderbijdrage) NL34 INGB tnv Stichting Frog, te Oisterwijk

15 b. Namen en adressen van het team. Peter Ketelaars (directeur) Saskia v. Duijnen Montijn (teamleider - groepsleerkr.) Marie-Louise Sprangers (MT - IB-er) Rene Dentro (MT - groepsleerkracht) Karin Mertens (MT - groepsleerkracht) Yvonne ten Brink (groepsleerkracht) Godelieve Ibes (groepsleerkracht) Henk Rösken (groepsleerkracht) Yvonne Trommelen (groepsleerkracht) Elvira Koenraadt (groepsleerkracht) Dimphy Kulik (groepsleerkracht) Bernita Robben (groepsleerkracht) Marion Kerkhof (groepsleerkracht) Marjo Timmermans (groepsleerkracht) Maartje van den Bogaard (groepsleerkracht) Linda van der Loo (groepsleerkracht) Nadine van den Berg (groepsleerkracht) Marjon Schouten (groepsleerkracht) Gerie Meerdink (groepsleerkracht) Saskia van Schooneveld (groepsleerkracht) Chris Dolce (groepsleerkracht) Jaidy van Os (groepsleerkracht) Mariette de Werdt (groepsleerkracht) Karin van Hoogstraten (onderwijsassistente) Astrid Berkhout (vakleerkracht handvaardigheid) Marieke Müller-Jabush (vakleerkracht dans) Interne contactpersonen: Marie-Louise Sprangers René Dentro, Huishoudelijke dienst: Wim van Gorkom (conciërge) Marcel van Loon (conciërge) Jos Peters (conciërge) Gerrit Wouters (assistent) Administratie: Jessica Persoons,

16 Danslessen alle groepen: Marieke Müller-Jabusch (dans- en muziekdocente) Op onze school krijgen alle groepen acht lessen dans per jaar. Met uitzondering van groep 8, waar het accent ligt op het instuderen en uitvoeren van de afscheidsmusical. Groep 8 krijgt los van de musical twee lessen dans, die in het teken staan van de uitwisseling met het AZC te Oisterwijk. De lessen dans zijn steeds gekoppeld aan het thema wat op dat moment in de groep aan de orde is. Er wordt daarom in blokken van twee lessen dans gewerkt, verdeeld over twee weken. De lessen vinden plaats in de gymzaal en/of speellokaal en worden tijdens de gymuren gegeven. Doordat de inhoud van de danslessen steeds gekoppeld is aan het betreffende thema kan hier een toegevoegde waarde worden toegekend tijdens de lessen staan de dansbeweging en dansbeleving centraal, steeds op diverse manieren. Naast de lessen dans worden er regelmatig kleine dansen aangeleerd t.a.v. de weekvieringen. Dit gebeurt op aanvraag van de betreffende leerkracht van de groep. Dans in school hoort bij de Kikkenduut, en is al ruim 12 jaar een vaststaand gegeven. Lessen handvaardigheid groep 3 t/m 8: Astrid Berkhout (Handvaardigheid/Beeldende vorming en docent keramiek) Het is belangrijk dat de leerlingen zich in deze lessen beeldend kunnen ontwikkelen. Ze leren kijken naar de wereld om hen heen en om hun emoties te uiten. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema's die in de klas worden behandeld. De leerlingen worden gestimuleerd om creatieve oplossingen te vinden in hun werk. Geprobeerd wordt om een grote variatie aan materiaal aan te bieden en de technische vaardigheden te ontwikkelen. Iedere leerling kan zich op zijn eigen niveau werken, op een manier die bij hem/haar past. Het is fijn als ze trots kunnen zijn op hun werk. Lessen Spaans groep 8: Marion van de Wouw c. Peuterspeelzalen (KCO) en Kinderdagverblijven. In de periode dat uw kind de peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf bezoekt, wordt van alle kinderen de ontwikkeling gevolgd en vastgelegd in een overdrachtsformulier. Aan het einde van de peuterperiode krijgt u van de groepsleiding twee exemplaren van het overdrachtsformulier. Eén exemplaar is voor ouders zelf, het andere formulier is voor de basisschool. Wij verzoeken u het overdrachtsformulier op school in te leveren. Op het inschrijfformulier heeft u aangegeven of de school over uw kind contact op mag nemen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Als u daar toestemming voor heeft gegeven neemt de school contact op met de peuterspeelzaal (PSZ) of kinderdagverblijf (KDV). Dan pas kan de PSZ of KDV aan school informatie doorgeven. Als uw kind in deze periode is aangemeld bij de Helpdesk Peuterspeelzalen voor sociaal-emotionele ontwikkeling heeft er een warme overdracht plaatsgevonden. Dat betekent dat er 6 weken voor de overgang van de basisschool een overdrachtsgesprek heeft plaatsgevonden tussen ouder, helpdesk, leid(st)er PSZ of KDV en school. Als uw kind via de helpdesk is aangemeld voor een logopedische of motorische screening vragen wij u dit verslag toe te voegen aan het overdrachtsformulier en in te leveren op school. Deze gegevens worden in het leerling-dossier van uw kind opgenomen. Als een kind in de 6 weken voor de zomervakantie 4 jaar wordt kan hij/zij (indien ouders dit wensen) tot de eerste dag van de zomervakantie naar de peuterspeelzaal. Pas na de zomervakantie start het kind dan op school. Uiteraard gebeurt dit alleen na overleg tussen ouders en school.

17 d. Buitenschoolse Opvang. Buitenschoolse opvang wordt in Oisterwijk door verschillende instellingen georganiseerd. U dient met deze instellingen contact op te nemen als u gebruik wil maken van de buitenschoolse opvang. Op schoolniveau worden er met de directeur praktische afspraken gemaakt. U bent natuurlijk vrij om met aanbieders van kinderopvang afspraken te maken (die er volop zijn) of te kiezen voor gastouders. Een overzicht van mogelijkheden van buitenschoolse opvang in Oisterwijk: Kinderopvang Humanitas. Telefoon website: Kinderopvang Tierelier. Ingrid van Esch, telefoon of website: De Vlinder. Telefoon Website: e. Onderwijs aan langdurig zieke leerling. De Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke Leerlingen (WOOZ) stelt dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan zieke leerlingen. Leraren van Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en het Middelbaar Beroepsonderwijs staan hier niet alleen voor. In overleg met de Intern Begeleider of de Zorgcoördinator van de school, kan er een beroep worden gedaan op ondersteuning van een Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leerling (OZL) verbonden aan één van de onderwijsadviesbureaus in het land. Voor kinderen en jongeren die in het ziekenhuis zijn opgenomen of langdurig ziek thuis zijn, is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Ook onderwijs hoort daarbij opdat: De zieke leerling een belangrijke sociale binding met zijn leeftijdsgenoten behoudt en hiermee sociaal isolement voorkomen wordt. Het onderwijsleerproces voortgezet wordt, waardoor leerachterstand zo veel mogelijk beperkt wordt. Er een beroep gedaan wordt op het gezonde deel van het kind/de jongere, wat het zelfvertrouwen versterkt. Leren, bouwen aan de toekomst is. Hiermee wordt perspectief geboden aan de chronische en/of langdurig zieke leerling. Heeft u vragen of wilt u meer weten wat een Consulent OZL voor u kan betekenen? Neem dan contact op met de coördinator OZL bij Fontys Fydes. T: M:

18 HOOFDSTUK 6. Organisatie. a. Groepen-indeling Het maken van de groepsverdeling is een verantwoordelijkheid van het team. Aan de hand van de beschikbare groepen wordt een zo goed mogelijke groepsverdeling gemaakt Een aantal aandachtspunten bij de verdeling is: 1. de pedagogisch-didactische mogelijkheden van kinderen; 2. in sociaal opzicht zo n evenwichtig mogelijke verdeling; 3. een goede verdeling van de zorgleerlingen ; 4. kinderen uit één gezin bij voorkeur niet bij elkaar in de groep (indien mogelijk); 5. kinderen bij voorkeur niet langer dan twee jaar achtereen bij dezelfde leerkracht. Indeling Groep Leerkrachten 1-2 Libellen Maartje van den Boogaard (ma-di-do) Chris Dolce (wo) 1-2 Hommeltjes Yvonne Trommelen (ma-di) Dimphy Kulik (wo-do) 1-2 Vlinders Jaidy van Os (ma-di-wo-do) 3 Meikevers Henk Rösken (ma-di-do-vr) Marjo Timmermans (wo) 3-4 Krekels Marjon Schouten (ma-di) Elvira Koenraadt (wo-do-vr) 4 Mollen Karin Mertens (ma-di-do-vr) Saskia van Schooneveld (wo) 5 Veldmuizen Bernita Robben (ma-di) Godelieve Ibes (wo-do-vr) 5-6 Lijsters René Dentro (di-wo-do-vr) Yvonne ten Brink (ma) 6-7 Eekhoorns Linda van der Loo (ma-di-do-vr) Yvonne ten Brink (wo) 7 Bevers Mariëtte de Werdt (ma-di-do-vr) Bernita Robben (wo) 8 Dassen Nadine van den Berg (ma-di-wo-do-vr) 8 Egels Saskia van Duijnen Montijn (ma-di) Marion Kerkhof (wo-do-vr)

19 c. Invallers Wanneer een personeelslid ziek is, of om een andere reden niet op school kan komen, is het t beste als de groep wordt overgenomen door een vaste invaller(ster). Deze is op de hoogte van de gang van zaken op school en in de klas. Voor invallen maken we gebruik van een vervangingspool. Mocht vervanging regelen niet op tijd lukken, treedt het volgende stappenplan in werking: 1. Parttimers en collega s worden gevraagd te vervangen. 2. De onderwijsassistent, de ICT-er en RT-er worden ingezet. Dit zal in beperkte mate gebeuren, omdat ze hun eigen taken naar behoren moeten kunnen blijven vervullen. 3. De directie en ib er worden ingezet. Ook dit zal in beperkte mate gebeuren (maximaal 1 dag per week). 4. De conciërge, stagiaires, vrijwilligers en ouders worden ingezet als toezichthouders. Aan dit toezicht zijn voorwaarden verbonden: aanwezige leerkrachten blijven eindverantwoordelijk en er ligt een noodprogramma voor de kinderen klaar. 5. Groepen worden opgesplitst. Deze optie dient een lage frequentie te hebben (een dag) 6. De kinderen worden naar huis gestuurd. Aan deze maatregel zijn de volgende voorwaarden verbonden: De opvang dient gegarandeerd te zijn. Ouders worden dus tevoren gebeld. Er is opvang op school voor kinderen die nergens terecht kunnen. Deze maatregel geldt maximaal één dag per groep. De inspectie en het bestuur worden ingelicht

20 HOOFDSTUK 7. Diverse informatie. a. Communie en vormsel De organisatie en de verantwoordelijkheid voor deelname aan communie en vormsel ligt in handen van de ouders. Jaarlijks doet een werkgroep van betrokkenen tijdig een beroep op belangstellenden. De school stelt daar eventueel tijd en ruimte voor beschikbaar. Meer info: Het initiatief wordt genomen door de werkgroep van het dekenaat. b. Dierverzorging en schooltuintjes Voor onze kinderen vinden we het opgroeien in een natuurlijke omgeving waardevol. Daarom zijn er dieren in de wei voor de school en zijn er schooltuintjes. Het verzorgen van de dieren vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een volwassene door de oudere kinderen, die daarbij steeds geholpen worden door kinderen uit de onderbouw. Er wordt volgens een rooster gewerkt. Alle groepen van de school hebben tevens de zorg voor een schooltuintje. In de meeste gevallen grenst dat direct aan het groepslokaal. c. Traktaties Kinderen die jarig zijn krijgen zowel in de groep als bij de weekopening extra aandacht. In de groep mag natuurlijk getrakteerd worden. Wij verzoeken de ouders dringend om alleen kleine en gezonde traktaties mee te geven. Ook de leerkracht zal zich bij zijn/haar verjaardag daar, in het kader van de voorbeeldfunctie, aan houden. d. Verzekeringen De Stichting Opmaat heeft een aansprakelijkheids- en een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor personeel, leerlingen én hulpouders. Hulpouders staan omschreven als: diegenen die op verzoek van de schoolleiding c.q. schoolbestuur hulp verlenen bij bepaalde evenementen in schoolverband zoals schoolreisjes en excursies. Dit betekent dat tijdens schoolreisjes e.d. kinderen verzekerd zijn en dat de inzittendenverzekering van de oudertaxi s niet meer noodzakelijk is. Een schoolreisverzekering is niet afgesloten. De leerlingen blijven dus zelf aansprakelijk voor verlies of beschadiging van spullen en kunnen derhalve beter géén waardevolle spullen meenemen. e. Duinendag en kamp groep 8. Op 10 september 2015 is de Duinendag met alle kinderen van de school. Deze dag wordt gehouden in de Loonse den Drunense duinen. Voor het vervoer van en naar de locatie wordt een bijdrage aan de ouders gevraagd. Groep 8 gaat op 14,15 en 16 september 2015 op schoolkamp naar het prehistorisch Museum in Eindhoven. De financiële bijdrage voor de schooljaardag en het schoolkamp maakt geen onderdeel uit van de vrijwillige ouderbijdrage

21 f. De vrijwillige ouderbijdrage Jaarlijks stelt de Ouderraad de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vast. Dit gebeurt aan de hand van de begroting. Voor het schooljaar is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op 21,00. Komt een kind na 1 januari, dan is het 12,00. De Ouderraad zorgt voor de verzending van de facturen, voor het beheer van de gelden en de verantwoording van uitgaven naar de ouders. De totale ouderbijdrage wordt besteed aan extra activiteiten en andere zaken die niet tot het gewone onderwijs behoren. U kunt hierbij denken aan de keuzecursus, de sinterklaas- en kerstviering, de dieren op school, de schooltuin enz. g. Ouder-enquête We stellen het erg op prijs wanneer ouders op school met activiteiten willen helpen. Om deze hulp in kaart te brengen, krijgen alle ouders aan het begin van het schooljaar een ouder-enquête. De school geeft hierin aan welke hulp ze nodig heeft voor de activiteiten die het komende schooljaar worden ondernemen. Aan de hand van de gegevens uit de ouder-enquête kan de school bepalen of dat ook mogelijk is. Bij ouderhulp is het van belang, dat ouders kunnen afzien van de belangen van hun eigen kind, maar zich realiseren dat ze de schoolgemeenschap behulpzaam zijn. In vrijwel alle gevallen houdt het team de eindverantwoording voor de activiteiten waaraan ook ouders deelnemen. Een uitzondering op deze regel is het schooljaarfeest. Dit wordt geheel en onder verantwoordelijkheid van de Ouderraad georganiseerd. h. Nieuwsbrief In de nieuwsbrief staat zowel actuele inhoudelijke als meer praktische informatie. De nieuwsbrief wordt door het team verzorgd en verschijnt op donderdagen in de even weken. De nieuwsbrief wordt per verzonden. Het is echter ook mogelijk om de nieuwsbrief via uw kind te ontvangen. De nieuwsbrieven zijn ook altijd na te lezen op de website van de school. i. Hoofdluis Omdat hoofdluis steeds vaker voorkomt en daarmee een steeds groter probleem vormt, hebben we besloten onze inspanningen te richten op een frequente actieve controle van de kinderen en een gerichte benadering van ouders van kinderen met hoofdluis. Na elke vakantie worden kinderen gecontroleerd door ouders die daarvoor speciaal zijn benaderd en geïnstrueerd. De kinderen uit de groepen 1/2 krijgen een luizencape; deze nemen de kinderen mee naar groep 3 en daarna naar groep 4 enz. De communicatie over hoofdluis verloopt altijd via de leerkracht. Alle ouders worden tweemaal per schooljaar geïnformeerd over de aanpak van hoofdluis, terwijl ouders van kinderen waarbij hoofdluis frequent voorkomt rechtstreeks door de sociaalverpleegkundige van de GGD zullen worden benaderd. Door de Ouderraad is Wanda van Keulen ( ) als coördinator aangesteld. Gezien het belang van de hierboven geschetste aanpak, gaan we er van uit, dat alle ouders hiermee kunnen instemmen

22 Hieronder de jaarplanning voor hoofdluiscontrole in schooljaar periode controle week nr. Bijzonderheden zomer/herfst 1 e 36 herfst/winter 2 e 45 winter 3 e 1 winter/voorjaar 4 e 7 voorjaar 5 e 19 controle in de week na elke vakantie Het gebruik van een luizencape is op vrijwillige basis. Deze zijn via school kostenloos te verkrijgen. De luizencape blijft op school. j. Sponsoring Sponsoring is een fenomeen dat steeds vaker voorkomt in het basisonderwijs. We denken daarbij aan geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan onze school, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt. Omdat het bestuur van een school ten allen tijde verantwoordelijk is voor hetgeen binnen een schoolorganisatie plaatsvindt, moet het bestuur sponsoring goedkeuren. Sponsoring kan echter alleen bedoeld zijn als aanvulling op kernactiviteiten van de school. De overheid blijft verantwoordelijk voor de financiering van het onderwijs. Op zich zijn wij niet tegen sponsoring. Het kan immers een kans inhouden die we op een andere manier niet kunnen krijgen. We stellen aan sponsoring een aantal eisen: 1. De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van kinderen en in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. 2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school in gevaar brengen. 3. De sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden

23 k. Gevonden voorwerpen Vaak blijven er kledingstukken e.d. op school achter. Kleding wordt door ons bewaard in de mand gevonden voorwerpen in de conciërgeruimte. Voor elke vakantie worden deze gevonden voorwerpen in de hal uitgestald. Kleine zaken als horloges, sleutels e.d. worden in de conciërgeruimte bewaard en zijn daar mogelijk terug te vinden. l. Moederdag-Vaderdag Het is heerlijk als je op moeder- of vaderdag verrast wordt met een prachtige tekening. Aan verzoeken om hier wat aan te doen, komen we echter alleen tegemoet als het initiatief uitgaat van de kinderen. In algemene zin gaan de leerkrachten dus niet met de hele groep aan de slag. We willen ook rekening houden met de één-oudergezinnen waarbij niet altijd als vanzelfsprekend een vader of moeder aanwezig is. In de onderbouwgroepen worden er wel verschillende activiteiten aangeboden, maar we laten het aan de kinderen zelf over óf ze iets willen maken en wát ze dan willen maken. (Een cadeautje is pas leuk als het echt van het kind komt. Vandaar!! ) m. Schrijven met pen In verband met het ontwikkelen van een goed leesbaar handschrift laten we de kinderen in de groepen 1 en 2 vaak werken met wasco, kwast of vingerverf. In deze periode werken beide handen nog ongelijk en ongecoördineerd samen. Eind groep 2, begin groep 3 kunnen de meeste kinderen al symmetrisch werken en gaan ze een duidelijke voorkeur voor één hand ontwikkelen. Bij het leren schrijven zijn de juiste schrijfmaterialen van groot belang. Aanvankelijk gebruiken we vaak potloden en kleurpotloden. Als de kinderen er aan toe zijn krijgen ze in groep 4 van school éénmalig een pen om mee te schrijven. Wanneer de door school verstrekte pen kapot is, moet deze door de ouders worden vervangen of de kinderen schrijven verder met potlood. n. Mobiele telefoons In toenemende mate hebben de kinderen de beschikking over een mobiele telefoon. Als het nodig is mogen kinderen die mee naar school nemen. Echter liever niet. Wordt een mobiele telefoon mee naar school genomen dan wordt deze uitgezet en voor schooltijd bij de leerkracht ingeleverd. Na schooltijd krijgen de kinderen hun mobieltje weer terug. o. Vrijstelling van het onderwijs Als u wegens levensbeschouwelijke of godsdienstige opvattingen wilt dat uw kind aan bepaalde activiteiten niet deelneemt (bijvoorbeeld een kerstviering of een carnavalsviering) dan respecteren we dat. We zorgen er dan voor dat uw kind(eren)in overleg met u vervangende onderwijsactiviteiten krijgt aangeboden. De kinderen hebben dus wel gewoon school. p. Medicijngebruik Wanneer kinderen op school regelmatig medicijnen moeten innemen, verzoeken wij de ouders dringend hierover contact op te nemen met de betreffende groepsleerkracht. Zonder overleg worden door ons geen medicijnen verstrekt of medische handelingen verricht

24 q. Bibliotheek Ieder kind in Oisterwijk kan gratis lid worden van de bibliotheek in de Tiliander. Iedereen kan er natuurlijk boeken lenen. Boeken voor een werkstuk of voor hobby s. Maar natuurlijk ook leesboeken. Spannende, griezel-, dierenverhalen en nog veel meer. Voor de kleintjes zijn er platenboeken en speelleerpuzzels. Voor de kinderen van groep 3 boeken om thuis zelf het lezen te oefenen. Er mag ook gewoon in de leeshoeken een strip of een tijdschrift worden gelezen. Als er boeken mee naar huis worden genomen is een abonnement verplicht. Dat is tot 18 jaar gratis. Er kunnen boeken worden geleend maar ook jeugdvideo s, cd-rom s, cd-i s, cd s, geluidscassettes of dia s. Regelmatig zijn er leuke tentoonstellingen of wedstrijden rondom boeken waar kinderen aan mee kunnen doen. Als kinderen iets niet kunnen vinden, kunnen zij altijd bij het inlichtingenbureau van de bibliotheek vragen of iemand wil helpen. r. Autovervoer van kinderen Autovervoer van kinderen onder schooltijd geschiedt onder verantwoordelijkheid van de school. Het bestuur van onze school heeft voor hulpouders een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. Welke voorwaarden gelden voor het vervoer met particuliere auto s onder schooltijd? - voor kinderen tot 1.35m geldt dat ze in de auto gebruik maken van een autostoeltje of een zittingverhoger in combinatie met een gordel - voor het incidenteel over beperkte afstand vervoeren van kinderen kleiner dan 1.35m is het gebruik van autostoeltjes of zittingverhoger niet verplicht - kinderen moeten altijd op de achterbank zitten - er worden met kinderen afspraken gemaakt over verkeersveilig gedrag. s. Verkeer Onze school is sinds 2009 BVL-gecertificeerd. Dit betekent dat onze school zich actief bezig houdt met verkeersveiligheid. Zo kennen we een actieve verkeerswerkgroep, waarin zowel ouders als leerkrachten zitten. Aan de hand van een jaarlijks activiteitenplan en een begroting worden verkeersinhoudelijke onderwijsprojecten en activiteiten gepland en uitgevoerd. Als voorbeelden noemen we het laten komen van de Edukar, de verkeersexamens, ANWB Streetwise e.d.. Middels de nieuwsbrieven van school worden de ouders op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van verkeersveiligheid in en om de school. Op onze school fungeert Saskia van Duijnen Montijn als verkeerscoördinator. Onze kinderen nemen deel aan het landelijke verkeersexamen, zowel aan het praktische als theoretische deel. Hierbij wordt getoetst of ze als voetganger en fietser op een juiste wijze aan het verkeer deelnemen

25 t. Computergebruik Op onze school wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de computer en daaraan gerelateerde multimedia. Dat betekent bijvoorbeeld, dat kinderen gebruik kunnen maken van internet en . Natuurlijk gaan we hier zorgvuldig mee om en leren ook de kinderen hier goed en verantwoord mee om te gaan. We hebben hiervoor een en internetprotocol opgesteld, waarin we beschrijven hoe we met deze middelen omgaan. Dit protocol wordt jaarlijks met de kinderen besproken. U vindt dat protocol achter in deze schoolgids. We maken ook gebruik van digitale camera s om activiteiten vast te leggen, zoals vieringen, excursies en projecten. Deze foto s worden regelmatig op onze homepage of op onze Facebookpagina geplaatst. Het kan zijn, dat u als ouder/verzorger bezwaar heeft tegen het plaatsen van dergelijke foto s waar uw kind op staat en/of tegen het aanmaken van een adres voor uw kind. In dat geval moet u dat schriftelijk kenbaar maken via het strookje dat u in deze schoolgids op de laatste bladzijde aantreft. Ontvangen we van u geen strookje, dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto s op de homepage waarop uw kind voorkomt en het aanmaken van een adres voor uw kind. u. Kerndoelen en methodes De wet op het Primair Onderwijs (WPO) schrijft voor welke doelen na acht jaar basisonderwijs moeten worden bereikt. Deze kerndoelen zijn in 1998 definitief vastgelegd en geven de einddoelen voor Nederlandse taal, Engels, rekenen en wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, lichamelijke opvoeding en kunstzinnige oriëntatie. In de periode na 1998 zijn de kerndoelen regelmatig aangepast en per 01 augustus 2006 gelden weer bijgestelde doelen. De methoden die we op onze school gebruiken geven een aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen. Voor Nederlandse taal gebruiken we: Alles Apart Voor lezen: Leeslijn. Voor rekenen: Rekenrijk Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur: Alles in 1 Voor lichamelijke opvoeding: Basislessen bewegingsonderwijs. Voor kunstzinnige oriëntatie: Moet je doen (muziek). Voor Engels: Alles in 1(vanaf groep 5) v. Vieringen We beginnen de schoolweek steeds met een weekopening van uur en sluiten een schoolweek af met een viering op donderdag van uur. Bij zulke vieringen zitten kinderen bij elkaar in de hal. Bij de Kerstviering hebben de kinderen s middag vrij en komen ze s avonds terug. Bij de carnavalsviering gaan de kinderen om uur respectievelijk om uur naar huis en komen ze voor de carnavalsviering terug. Over de precieze tijden informeren we u in de tweewekelijkse nieuwsbrief

26 w. Burgerschap en sociale integratie Onze leerlingen groeien op in een steeds complexere, pluriforme maatschappij. Onze school wil de kinderen daar op een actieve wijze op voorbereiden. Burgerschap leer je door het te doen, door te ervaren wat het is. Het gaat om de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van de gemeenschap en om daar actief een bijdrage aan te leveren. Ook de kleine burger moet zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk zijn voor zijn omgeving. De ontwikkeling in betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor deze omgeving, zijn een deel van de identiteitsontwikkeling van onze leerlingen. Dat ervaren doen wij op verschillende manieren: Planmatig aandacht aan burgerschap en integratie: Deelname aan projecten/activiteiten; bezoek Kamp Vught, Sport4Kidz, Skate Clinic, Luister (NS), bezoek asielzoekerscentrum, museumbezoek, 4 meiviering, voorlezen bij peuterspeelzaal. Wat de school doet is gerelateerd aan de kenmerken van de wijk (omgeving): o Incidenten in de wijk bespreken, o Contact onderhouden met de wijkagent, o Kringgesprek over de ervaringen van de lln., o Ouderparticipatie bij diverse activiteiten van de school, o Betrekken van de wijkbewoners bij de school (schooljaarfeest). Onze school besteedt systematisch aandacht aan waarden en normen: o Kringgesprekken over actuele gebeurtenissen, Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) o Respect bijbrengen voor diverse meningen; herkennen van visies die respectloos zijn, o Regeltjes aanleren; elkaar aankijken, uit laten praten, o Effecten van gedrag (Kanjertraining) o Gastlessen van bureau Halt over waarden en normen, o Aandacht voor social media, ook over digipesten Onze school besteedt systematisch aandacht aan deelname aan de samenleving: o Deelname aan diverse activiteiten; Oisterwijk 800+ activiteiten. o.a. containerproject, Kunst en Bomen, de Verborgen Tuin (cultuureducatie) o Aanleren van gedragsregels bij deelname aan buitenschoolse activiteiten, bijv. sporttoernooien en bezoek aan voorstellingen van Bisk, o Verkeerseducatie en aanleren van de regels, BVL school, Street Wise. o Natuur en milieu: Scheiden van afval en opruimen van afval na de kring, opruimen in de klas en op het schoolplein, Lentetocht, Herfsttocht, natuurexcursies, dierverzorging (schapenwei) en klassentuintjes. o SchoolTV: Koekeloere, TV weekjournaal, Nieuws uit de natuur. Onze school besteedt systematisch aandacht aan de participatie in de democratische rechtsstaat: o Kinderen keuzes leren maken, o Klassenvergadering o Aandacht voor Prinsjesdag, Koningsdag Onze school besteedt aandacht aan hulp aan anderen; dichtbij en ver weg: o Aandacht voor (langdurig) zieke kinderen en leerkrachten, o Lief en leed delen met lln. en ouders, o Homogeen+ werken o Lessen jeugd EHBO gr. 8. o Jaarlijks actie voor een goed doel (Kerst) o Kinderpostzegelactie voor een goed doel Onze school is een oefenplaats voor het in de praktijk brengen van burgerschap en integratie: o Samenwerken. Weekopening en weekviering

27 HOOFDSTUK 8. Wat gebeurt er als er extra aandacht nodig is? Wanneer zich bij een kind problemen voordoen, gaan we samen met de ouders na wat de werkelijke problemen zijn. U bent als ouder natuurlijk erg belangrijk in zo n gesprek: uw kind brengt immers meer tijd thuis door dan op school. Voor leerkrachten is het nuttig om te weten hoe een kind met leer- of gedragsproblemen zich thuis gedraagt. En door samen naar mogelijke oorzaken te zoeken, kan een beter beeld ontstaan van het kind en van de situatie waarin het verkeert. Zittenblijven wordt zoveel mogelijk vermeden. Het gebeurt doorgaans alleen wanneer de leerresultaten en de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijven. Heel vaak zal het kind niet op alle gebieden de stof herhalen, maar alleen dat wat nodig is. We proberen ons onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen. Met behulp van observaties, toetsen en leerlingvolgsystemen gaan we na hoe ver de kinderen zijn in hun ontwikkeling en wat ze al weten en kunnen. Als we besluiten dat het voor de ontwikkeling van een kind beter is dat het blijft zitten, overleggen we hierover in een zo vroeg mogelijk stadium met de ouders. De uiteindelijke beslissing over het al dan niet blijven zitten wordt altijd in overleg tussen ouders en school genomen. Soms kunnen problemen worden opgelost en achterstanden worden weggewerkt door meer individuele aandacht te geven en door te werken met groepjes kinderen op verschillend niveau. In alle groepen wordt tijdens het Opmaatwerk zelfstandig gewerkt. In die tijd kan de leerkracht met individuele kinderen of groepjes werken. Soms wordt er voor de speciale hulp aan kinderen een beroep gedaan op deskundigen van speciale scholen die meer ervaring en deskundigheid hebben op bepaald gebied. Deze brengen dan advies uit. Van alle onderwijskundige rapporten krijgen ouders een afschrift. Passend onderwijs op onze school Het bestuur waar onze school onder valt, werkt met vijftien andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband Plein 013. Dit is het samenwerkingsverband waarin de schoolbesturen afspraken maken over Passend onderwijs. De afspraken die in Plein 013 worden gemaakt gelden voor alle aangesloten 90 scholen, dus ook voor onze school. Daarnaast adviseert en ondersteunt Plein 013 onze school bij het vormgeven van Passend onderwijs. Wat is Passend onderwijs? Heel veel kinderen in onze school leren en ontwikkelen op een manier zoals de ouders/verzorgers en de school verwachten. Er is dan niet veel reden tot zorg. Maar soms gaat het leren moeilijk, mist een kind de uitdaging of is er sprake van een beperking of een probleem met het gedrag. De leraar kan een signaal geven dat het minder gaat op school. De leraar neemt dan contact met u op. Maar ook u als ouder/verzorger kunt een signaal afgeven dat het niet goed gaat met uw kind. Het is belangrijk dat u dat samen met de leraar bespreekt. Misschien is extra zorg of begeleiding noodzakelijk. Passend onderwijs wil graag bereiken dat elk kind de ondersteuning krijgt die nodig is. En u als ouder/verzorger bent daarbij een belangrijke partner

28 Onze school kan vaak prima passend onderwijs bieden. Maar soms is hulp daarbij nodig. Partners helpen ons daarbij. Zo is in onze school een schoolmaatschappelijk werker en een sociaal-verpleegkundige van de GGD aanwezig. En er is een consulent van het samenwerkingsverband die ons helpt bij het in beeld brengen van het probleem en bij het bespreken van de oplossingen. We betrekken daarbij ook jeugdhulpverlening als dat voor het kind of gezin noodzakelijk is. Natuurlijk wordt u daar nauw bij betrokken. We maken dan samen een arrangement dat past bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ouders/verzorgers zijn wel verplicht daaraan mee te werken, bijvoorbeeld door informatie beschikbaar te stellen. Wat kan de school bieden? Wat onze school kan bieden aan extra ondersteuning staat beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. Dat profiel is door onafhankelijke deskundigen eind 2013 beschreven. In dit profiel is te lezen wat onze school aan extra ondersteuning kan bieden en wat de ambities zijn voor de komende jaren. Het ondersteuningsprofiel van onze school is opgenomen in het overzicht van het samenwerkingsverband. U kunt dit vinden op de website Samen met ouders Om Passend onderwijs te kunnen realiseren is samenwerking van het grootste belang. U als ouders/verzorgers bent daarbij voor ons de belangrijkste partner. U kent het kind in de thuissituatie, wij kennen het kind in de schoolsituatie. Samen vullen we dat aan. Samenwerken betekent elkaar als partner zien. Het betekent ook dat we van elkaar verwachten dat we elkaar steunen, afspraken nakomen en informatie met elkaar delen. Communicatie met elkaar over uw kind is heel belangrijk. Naar een andere school Voor sommige kinderen moet de school vaststellen dat ze, ondanks al de extra hulp, het kind niet kan bieden wat het nodig heeft. Dan moet de school besluiten om een andere passende plek voor het kind te zoeken. De school doet dit altijd in overleg met de ouders/verzorgers en houdt daarbij rekening met de wensen van de ouders/verzorgers. Het samenwerkingsverband Plein 013 heeft daar regels voor opgesteld die passen binnen de wet op Passend onderwijs. Het kan betekenen dat het beter is voor het kind om geplaatst te worden op een andere basisschool die wel de ondersteuning kan bieden of dat het kind geplaatst wordt op een school voor speciaal basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. De school heeft de taak om deze passende plek voor het kind te vinden. Toelaatbaarheidsverklaring Voordat deze keuze definitief gemaakt wordt, moet de school een Toelaatbaarheidsverklaring vragen bij het samenwerkingsverband. Dit is wettelijk verplicht. Ondersteuning door het samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband helpt de scholen bij deze stappen. Zo is in elke school een consulent aanwezig die de school ondersteunt bij het opstellen van arrangementen. Ook bij het vinden van een passende school kunnen wij de hulp inschakelen van een zogenaamde onderwijs makelaar van samenwerkingsverband Plein 013. Voor kinderen die nog niet op de basisschool zitten maar wel te maken hebben met extra zorg, (bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Medisch Kinder Dagverblijf) heeft het samenwerkingsverband een apart loket ingericht waar ouders terecht kunnen

29 Aanmelden door ouders Zodra de school, in samenspraak met de ouders/verzorgers, een passende plek gevonden heeft, kunnen de ouders hun kind op de nieuwe school aanmelden. Bezwaar maken Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de ondersteuning die onze school biedt aan uw kind. Mocht u besluiten tot een formeel bezwaar dan kunt u zich richten tot het bestuur van onze school. Als u het niet eens bent met de keuze van de Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband of met de keuze van een andere school dan kunt u een bezwaarprocedure starten bij de landelijke geschillencommissie Verder verwijzen we naar de paragraaf Klachtenregeling in deze schoolgids. Telefoon: Bezoekadres: Piushaven 3, Tilburg Postadres: Postbus 1372, 5004 BJ Tilburg Ondersteuningsplan Kikkenduut. Het ondersteuningsplan van obs de Kikkenduut laat zien hoe de zorg op onze school wordt vorm gegeven en georganiseerd. Het plan beschrijft o.a.: -Het ondersteuningsprofiel van de school in het kader van Passend Onderwijs. -Basisondersteuning en extra ondersteuning -Zorgniveaus -Taken en verantwoordelijkheden -1-zorgroute en handelingsgericht werken -Specifieke onderwijsbehoeften, zoals hoogbegaafdheid en dyslexie. -De inzet van externe ondersteuning -Werken aan sociaal emotionele ontwikkeling -Dossiervorming en Registratie -Toetsing Het ondersteuningsprofiel geeft door de uitgebreide beschrijving een goed beeld van onze zorg. Wilt u er meer over de zorg op onze school of wilt u het ondersteuningsplan lezen? U vindt het ondersteuningsplan op onze website - informatie - downloads

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 OBS de Kikkenduut Burg. Verwielstraat 65 5062 GC Oisterwijk Tel: 013-5230270 E-mail: obs.de.kikkenduut@opmaat-scholen.nl Homepage: www.kikkenduut.nl Facebook: www.facebook.com/kikkenduut

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Schoolgids obs de Kikkenduut

Schoolgids obs de Kikkenduut Schoolgids obs de Kikkenduut 2016-2017. Ik groei samen met jou! Deze slogan vertegenwoordigt de waarden waar basisschool de Kikkenduut voor staat: eigenheid, zelfontplooiing en samenhorigheid. Deze gids

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Ouderkalender

Ouderkalender Ouderkalender 2016-2017 Schooltijden Maandag, dinsdag en donderdag Ochtend: 08.45 12.00 uur Middag: 13.00 15.15 uur Woensdag: Gr. 1 t/m 4: Gr. 5 t/m 8: Vrijdag: Groep 1 t/m 4: Groep 5 t/m 8: 08.45 12.15

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard.

OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. OPENBARE BASISSCHOOL t Palet 2012-2013 locatie: Zandweg-Oostwaard. 1. Schoolregels 2. Gymnastiekrooster 3. Ouderraad 4. Ouderparticipatie 5. Oud-papierregeling 6. Informatieborden/schermen. 7. Overblijven

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Afsprakenlijst voor in de klassenmap

Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst voor in de klassenmap Afsprakenlijst OBS de Springplank september 2015 Buiten het gebouw - Geen kinderen naar binnen zonder toestemming. - Om 8.35 uur gaan de deuren open. De leerkrachten

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken.

- Zijn zowel de kleuters als de groepen 3 en 4 buiten, dan is de zandbak en het buitenmateriaal uitsluitend voor de kleuters te gebruiken. Huishoudelijk reglement Jorisschool. 01. Speelplaats. Om ervoor te zorgen dat er op de speelplaats volop gespeeld kan worden, hebben we de volgende maatregelen getroffen: - Er zijn verschillende speel

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016 Infoboekje CBS de Triangel Schooljaar 05-06 Groepsverdeling Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdagmorgen Karin Karin Didy Karin Jacqueline Ineke S. Ineke S. Jacqueline Jacqueline of Ineke S.

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

SCHOOL informatie

SCHOOL informatie SCHOOL informatie 2017 2018 (locatie Duivenkamp) (locatie Kamelenspoor) Duivenkamp 549 Kamelenspoor 81 3607 BL Maarssen 3605 ED Maarssen tel. 0346-567697 tel. 0346-567470 e-mail: administratie@kameleon-maarssen.nl

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus

Juli 2015. Belangrijke data. 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli. 31 augustus INFOBULLETIN Juli 2015 Belangrijke data 09 juli 14 juli 15 juli 16 juli 16 juli 17 juli 17 juli 31 augustus Musical groep 8c Afscheidsavond groepen 8 Uitglijden groepen 8 Wisselen groepen Kinderen groep

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief 1 26-08- 2014 Welkom terug op school! Beste ouders en kinderen. Het schooljaar is weer begonnen. We hopen dat u heeft mogen genieten van een fijne vakantie! In deze nieuwsbrief weer volop nieuws

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie

2. Samen met ouders. 2.1 Partnerschap. 2.2 Informatie en communicatie 2. Samen met ouders 2.1 Partnerschap Kind, ouders en leerkracht(en) zijn partners van elkaar in het ondersteunen van de ontwikkeling van het kind. Ieder heeft waardevolle informatie over wat belangrijk

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Reglement Overblijven Purmerend

Reglement Overblijven Purmerend Reglement Overblijven Purmerend Versie: Definitief Datum: 5 augustus 2015 Auteur: J. Meijs, directeur Stichting Overblijven Purmerend 1 Artikel 1 Begrippen 1. Overblijven : Overblijven op de school ; 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model 1. Voorwoord Basisschool St. Barbara voert in het schooljaar 2016-2017 het 5-gelijke-dagen-model in. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun lunch

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO)

INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) INFORMATIEBROCHURE TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) St. Jozefschool Molenweg 2 7045 AG Azewijn 0314 651527 info@jozefazewijn.nl www.jozefazewijn.nl tso@jozefazewijn.nl -1- VOORWOORD Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7

Aanmelden:... 4. Afmelden:... 5. Aanwezigheidsregistratie:... 5. Aanmeldingsformulier:... 5. Kosten TSO... 6. Betaling... 7 inhoudsopgave: Aanmelden:... 4 Afmelden:... 5 Aanwezigheidsregistratie:... 5 Aanmeldingsformulier:... 5 Kosten TSO... 6 Betaling... 7 Pedagogische visie van het overblijven... 8 Overblijfhulpen:... 9 Overblijfcoördinator:...

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM

BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Huishoudelijk reglement Tussenschoolse Opvang (TSO) BASISSCHOOL DE MEANDER OOTMARSUM Overblijfkrachten Duur van de activiteit De kinderen worden van 12.00 uur tot 13.05 opgevangen. Alle overblijfkrachten

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan

Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Tussenschoolse opvang de Kyckert werkplan Inhoudsopgave 1. De tussenschoolse opvang 2 1.1. Groepen 1 en 2 2 1.2. Groepen 3 t/m 8 3 2. Lunchpakket 3 3. Pedagogische uitgangspunten 4 4. Regels tijdens de

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters

augustus 2015 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Thema Techniekkast:Clics Tekenkast:Graffiti en letters augustus 2015 Schooltijden van 8.45 tot 15.00 uur. Op woensdag tot 12.30 uur. De kleuters zijn op woensdag vrij. De laatste 6 weken voor de zomervakantie hebben de kleuters ook op woensdag les tot 12.30

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Handleiding voor ouders Inhoudsopgave 1. Continurooster 1.1 Lesrooster 1.2 Visie op het continurooster 2. Uitwerking continurooster 2.1 Visie op de lunch

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie