Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport"

Transcriptie

1 Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân Rapport Deelprojectgroep Financiën november 2012 Contactpersoon Eric Mulder Luzernestraat GM Nieuw-Vennep Tel.:

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Budgetuitname Uitgangspunten Bewerkingen Exclusie Incidentele en structurele kosten loonkosten kapitaallasten en inventarisatie Risicobeheersing Resultaten Verborgen gebreken Overhead Bepalen overhead Benchmark Gesprekken Huidig overheadbudget van VRF Indicatieve formatie Verdeling kosten overhead en frictiekosten Conclusie Kostenverdeling Kader voor kostenverdeling Model A Model B Model C Een weging van de modellen Kostenverdeling Bijlagen: Bijlage 1 Overhead Benchmark Berenschot Bijlage 2 Overhead o.b.v. NFC index Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

3 1 Inleiding Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân ingestemd met de projectopdracht regionalisering Brandweer Fryslân. Om de doelstellingen van het project te realiseren zijn begin 2012 een vijftal deelprojectgroepen samengesteld die zich elk bezighouden met het realiseren van een onderdeel van het project. De deelprojectgroepen zijn geformeerd rond de volgende thema s: organisatie; personeel; kwaliteit; facilitair/ict; financiën. Dit rapport heeft betrekking op de bevindingen van de deelprojectgroep Financiën. Binnen door het bestuur aangegeven kaders diende de deelprojectgroep Financiën te komen tot een voorstel voor de ontvlechting van de lokale brandweer uit de gemeentelijke begroting. Voor de primaire brandweerzorg is gebruik gemaakt van de gemeentelijke brandweerbegrotingen waarbij het uitgangspunt is dat er voldoende middelen aanwezig moeten zijn voor het continueren van de gemeentelijke brandweertaken binnen één geregionaliseerde brandweer. (hoofdstuk 2). Naast de directe brandweerkosten zijn er ook indirecte (PIOFACH) kosten die van belang zijn. Voor het bepalen van deze kosten is een andere aanpak gehanteerd die wordt beschreven in hoofdstuk 3. Het laatste onderdeel van dit rapport gaat over de wijze waarop kosten kunnen worden toegerekend aan de deelnemende gemeenten in de regio Fryslân (hoofdstuk 4). 2 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

4 2 Budgetuitname 2.1 Uitgangspunten Onderdeel van de regionalisering van de brandweer Fryslân op 1 januari 2014 is de financiële ontvlechting van de gemeentelijke brandweer uit de gemeentelijke begroting. De begrotingen van 25 gemeentelijke brandweren, IBOW, NOF, NWF en de regionale brandweer zullen dan de financiële basis moeten vormen voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Op 10 november 2011 heeft het AB van de Veiligheidsregio Fryslân de projectopdracht regionalisering brandweer Fryslân vastgesteld. In deze opdracht zijn een aantal bestuurlijke uitgangspunten opgenomen die bepalend zijn voor de financiële ontvlechting: De totale financiële kosten voor 2011 van de betreffende brandweerkorpsen en de regionale brandweer vormen het financiële kader voor de brandweer op 1 januari 2014; Stijging van de kosten door autonome ontwikkelingen leiden tot verhoging van bovengenoemd kader; Binnen het project zal een minimaal kwaliteitsniveau opgesteld worden voor de brandweerzorg in de regio. Kosten die afzonderlijke gemeenten moeten maken om aan dit kwaliteitsniveau te voldoen komen ten laste van de betreffende gemeente; Er wordt bij de start geen efficiencyopdracht meegegeven; Harmonisatie van de inwonerbijdrage valt buiten de scope van dit project. Onderzocht wordt met welke begrotingssystematiek de kosten van taken/ prestaties/ brandweerposten inzichtelijk kunnen worden gemaakt; Het materiaal (inventaris) en materieel (voertuigen) gaan over naar de nieuwe organisatie; Gebouwen blijven in eigendom van de gemeente. Overdracht van vastgoed vormt geen onderdeel binnen het project. Binnen de projectorganisatie heeft de deelprojectgroep Financiën zich beziggehouden met het uitwerken van deze bestuurlijke uitgangspunten in concrete stappen die zullen moeten leiden tot een goede en zorgvuldige bepaling van de budgetuitname. De deelprojectgroep bestaat uit diverse (financiële) professionals die afkomstig zijn van de deelnemende gemeenten, de brandweerorganisaties en de veiligheidsregio Fryslân. Het startpunt van de exercitie betrof de informatievraag die naar alle deelnemende partijen was uitgezet. De informatieset bestond uit de volgende stukken: Een volledig ingevulde vragenlijst met de cijfers van de jaarrekening 2011, begroting 2011 en 2012; 3 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

5 Activastaat 2011 en 2012; Meerjarig investeringsplan 2012; Staat van reserves en/of voorzieningen 2011 en 2012, alsmede een meerjaren onderbouwing van eventuele voorzieningen en stand van de voorziening in 2011 en 2012; Meerjarenbegroting; Formatieoverzicht; Een overzicht van eventuele taakstellingen in de brandweerbegroting na 2011; FLO-overgangsrecht; Kosten duikteams (gespecificeerd naar personele kosten, materiële kosten, afschrijvingslasten, opleidingskosten en oefenen); IV3-lijsten jaarrealisatie 2011 functie 120 naar kostensoorten. Na een beoordeling op juistheid en volledigheid, o.a. aan de hand van de IV3 lijsten, is begonnen met een analyse van met name de begroting Waar nodig zijn nog aanvullende vragen gesteld ter verduidelijking. Conform de bestuurlijke uitgangspunten dient de begroting 2011 als financieel kader voor de brandweer op Om tot een goede budgetuitname te komen is het belangrijk dat de budgetten op basis van dezelfde uitgangspunten worden ingebracht. Om dit te realiseren zijn een aantal bewerkingen uitgevoerd die in deze notitie worden behandeld. Eerst worden de verschillende stappen in algemene zin behandeld, daarna tonen wij u in het laatste deel de resultaten van deze exercitie. 2.2 Bewerkingen Hieronder volgen nu de verschillende bewerkingen die zijn toegepast. Elke stap wordt nader toegelicht Exclusie De begroting van de gemeentelijke brandweer is ontleend aan de gegevens zoals die zijn ingevuld in de vragenlijst voor de begroting van De brandweerbegroting maakt naast rampenbestrijding onderdeel uit van functie 120 brandweer en rampenbestrijding. In de opgave van de brandweerbegroting 2011 zijn de kosten voor rampenbestrijding in sommige gevallen wel en in sommige gevallen niet opgenomen. Daar waar deze kosten waren opgenomen, zijn deze geëxcludeerd. In de bestuurlijke uitgangspunten is opgenomen dat de overdracht van vastgoed geen onderdeel uitmaakt van het project. In afwachting van een mogelijke heroverweging op dit punt als gevolg van een veranderd BTW regime, is er vooralsnog vanuit gegaan dat deze kosten achterblijven bij 4 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

6 de gemeente en de kazernes om niet ter beschikking worden gesteld. De volgende kostensoorten zijn in mindering gebracht op de begroting: kapitaallasten huisvesting; huur; onderhoud gebouwen; onderhoud installaties; OZB; Opstal en inboedelverzekering; dotaties voorziening groot onderhoud; verhuur van dienstwoningen (bate); verhuur (deel ) van de kazerne (bate). Voor de presentatie van de kosten van de primaire brandweerzorg zijn ten slotte ook de kosten voor de overhead (voor zover deze waren opgenomen) en de regionale bijdrage uit de begroting gehaald. Elke gemeente hanteert een eigen berekening van de overhead. Omdat de uitkomsten voor gelijksoortige gemeenten vaak toch heel verschillend uitpakken, geven deze opgenomen overheadkosten onvoldoende houvast om als indicatie te dienen van de overhead die straks nodig is voor de nieuwe organisatie. Deze overhead zal dan ook apart berekend worden en via een nog te bepalen verdeelsleutel worden toegerekend aan de gemeenten. Deze kosten zijn in deze notitie niet opgenomen Incidentele en structurele kosten Aan de hand van o.a. de rekening 2011 en de begroting 2012 is de begroting van 2011 geanalyseerd. Onderzocht is of er incidentele posten waren opgenomen of dat er sprake was van een structureel te lage raming van de begroting. In voorkomende gevallen is daar nadere informatie over opgevraagd aan de gemeente. Dit heeft in een beperkt aantal gevallen geleid tot een advies om een incidentele post niet mee te nemen, dan wel de raming op te hogen om een zichtbare structurele kostenstijging op te vangen loonkosten In de deelprojectgroep is gesproken over een eenduidige berekening van de raming van de loonsom. Voor de nieuwe organisatie is afgesproken de volgende berekening te hanteren: berekening loonsom = max. v. salarisschaal x % vak.geld + eindejaarsuitkering 6% + werkgeverslasten 1,28 5 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

7 Bij de raming van de loonsom is uitgegaan van de formatiegegevens die van de gemeenten is ontvangen. Ook is rekening gehouden met de CAO afspraken in De uitkomst van deze berekening is vergeleken met de opgaven in de meest actuele begroting omdat de formatiegegevens daar het best op aansloten. Verschillen zijn geanalyseerd. Daar waar de uitkomst hoger was dan de opgenomen raming, is voor het hogere bedrag gekozen. Daar waar het opgenomen bedrag hoger was dan de berekende loonsom had dit in alle gevallen te maken met toelagen, piketvergoedingen of FLO kosten. In die gevallen is voor het hogere bedrag gekozen. Bij het bepalen van de budgetuitname gaat het om structurele kosten. De FLO kosten hebben geen structureel karakter en kunnen jaar op jaar sterk wisselen qua hoogte. Deze kosten zijn daarom voor de bepaling van de budgetuitname geëxcludeerd. In de paar gevallen waar deze kosten zich voor doen zal per jaar apart worden afgerekend kapitaallasten en inventarisatie Voor het bepalen van de afschrijvingen kunnen verschillende afschrijvingsmethoden en afschrijvingstermijnen worden gehanteerd. Iedere gemeente heeft in haar financiële verordening de wijze van afschrijven vastgelegd. Voor de begroting van de geregionaliseerde brandweer zal één methodiek gehanteerd moeten worden. De deelprojectgroep Financiën heeft hiervoor een uniform schema opgesteld. De investeringen met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, worden lineair afgeschreven in: a. 20 jaar renovatie, restauratie en verbouwing van bedrijfsgebouwen; technische installaties in bedrijfsgebouwen; voorzieningen aan terreinen (zoals parkeerplaatsen); containers; b. 15 jaar brandweervoertuigen c.q. brandweervaartuigen; medische apparatuur; c. 10 jaar kantoormeubilair; bouwrente; brandweermateriaal; d. 7 jaar dienst- en OVD-voertuigen; e. 5 jaar alarmeringsmiddelen (C2000 apparatuur); overige medische apparatuur; PSU rampbestrijdingsfuncties; verbindingsmiddelen; overige kantoorinventaris; software, werkplek automatisering, telefooncentrale; f. 3 jaar Systeem hardware 6 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

8 g. Niet Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen worden lineair afgeschreven in 40 jaar, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Activa met een verkrijgingprijs van minder dan worden, in principe, niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. Op grond van bovengenoemd schema zijn alle activa zoals opgekregen via de activastaten doorgenomen en heeft een herberekening plaatsgevonden van de kapitaallasten per gemeente. Daar waar het aantal termijnen afneemt ten opzichte van de berekening van de gemeente, nemen de afschrijvingslasten toe en andersom. Dit geldt ook voor de boekwaarde van het kapitaalgoed. Voor de berekening van de kapitaallasten voor 2014 zijn ook de opgaven uit het meerjarig investeringsplan meegenomen. In de zomermaanden heeft op de verschillende locaties een inventarisatie plaatsgevonden op de aanwezige roerende goederen. De inventarisatie is vergeleken met activastaat van de gemeente. In die gevallen waar een kapitaalgoed niet voorkwam in de activastaat, zijn deze kapitaalgoederen alsnog aan de kapitaallasten toegevoegd. 2.3 Risicobeheersing In het kader van het wel of niet onderbrengen van de WABO-taken bij de geregionaliseerde brandweer zal nog vastgesteld moeten worden welke medewerkers wel of niet mee overgaan naar de nieuwe organisatie. De uitkomst van dit onderzoek zal bij een aantal gemeenten nog leiden tot een verschuiving van kosten. Daar waar brandweermedewerkers zich bezighouden met risicobeheersing en waar deze taak bij de gemeente blijft, zullen deze uit de brandweerbegroting moeten worden gehaald. Daar waar gemeentelijke medewerkers niet werkzaam zijn bij de dienst brandweer maar zich wel bezighouden met risicobeheersing en waar de taak over gaat naar de brandweer, zullen zij waarschijnlijk aan de brandweerbegroting worden toegevoegd. 7 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

9 2.4 Resultaten De begroting van alle samen te voegen onderdelen bedroeg conform de begroting van 2011 bijna 28,8 mln. Uit dit bedrag zijn de kosten voor huisvesting gehaald die in principe niet mee over gaan naar de nieuwe organisatie. Deze kosten waren in 2011 begroot op 2,8 mln. Bij vijf gemeenten wordt geadviseerd de begroting aan te passen ofwel vanwege een incidentele kostenpost die zich na 2011 niet zal voordoen, ofwel vanwege een post die structureel hoger geraamd zou moeten worden. Dit laatste indien blijkt dat ook de raming op het totaal achterblijft bij de realisatie. De loonkosten zijn berekend op basis van actuele formatiegegevens. De verschillen met de opgave in de begroting van 2011 kunnen verschillende redenen hebben. Een andere berekeningswijze van de geraamde loonkosten of een verschuiving van fte s tussen functies. Ook kan er bij een samenwerkingsverband een deel overhead zijn berekend. De overhead is hier uitgehaald. Ten slotte kan het ook zijn dat FLO-kosten zijn uitgenomen. De berekende kapitaallasten gaan uit van de situatie in Omdat in een aantal gevallen het aantal afschrijvingstermijnen op basis van een nieuw afschrijvingsschema is verlaagd, kan het zijn dat sommige kapitaalgoederen nog wel in gebruik zijn, maar conform het nieuwe schema geheel zijn afgeschreven. Dit betekent voor 2014 in de voorkomende gevallen een verlaging van de kapitaallasten. In de jaren daarop zullen nieuwe investeringen plaatsvinden waardoor de kapitaallasten weer op een nieuw normaal niveau zullen komen. Voor de jaren na 2014 zal daarom nog rekening moeten worden gehouden met een zekere fluctuatie van de kapitaallasten. Na uitname van de huisvestingslasten en de verschillende beschreven mutaties komt de begroting van de nieuwe geregionaliseerde brandweer uit op een bedrag van 26,1 mln. Dit is exclusief de kosten voor de PIOFACH functies. Deze worden apart berekend. In het genoemde bedrag zijn de loonkosten opgenomen die gebaseerd zijn op de CAO afspraken van Eventuele afspraken voor 2013 en 2014 zullen nog mee genomen moeten worden. De overige kosten (niet-kapitaallasten) zijn gebaseerd op het (verwachte) prijspeil van 2011 en zullen ook nog voor de jaren 2012, 2013 en 2014 geïndexeerd moeten worden. 2.5 Verborgen gebreken Bij het maken van de verschillende berekeningen is uitgegaan van de door gemeenten aangeleverde gegevens. Deze zijn op juistheid en volledigheid gecheckt. Ook zijn de 8 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

10 berekeningen van de deelprojectgroep ter controle aan de gemeenten aangeboden (dit proces loopt op dit moment nog en kan hier en daar nog leiden tot enige aanpassingen in de cijfers. De verwachting is dat deze wijzigingen de uitkomsten niet wezenlijk meer zullen veranderen.). Desondanks is het mogelijk dat na de overgang in 2014 zaken aan het licht komen die niet waren meegnomen in de berekeningen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat er voor de brandweer werkzaamheden worden uitgevoerd anders dan PIOFACH taken - bij een andere gemeentelijke dienst die niet zichtbaar zijn opgenomen in de begroting van de brandweer. Dergelijke budgetten zullen dan alsnog moeten worden toegevoegd aan die van de brandweer. Hoewel na de verschillende controles de kans hierop klein is, kan het ook zijn dat een kapitaalgoed met een hoge waarde niet in de activalijst is opgenomen en ook niet is gezien bij de inventarisatie. Wanneer een dergelijk goed moet worden vervangen kan dit tot een extra budgettaire belasting leiden waarvoor geen ruimte bestaat in de begroting. Ook in een dergelijk geval zal budget moeten worden toegevoegd. Wij stellen voor dat na afloop van het eerste jaar een evaluatie plaatsvindt, waarbij er zo nodig per gemeente correcties kunnen worden aangebracht in het overgedragen budget. 9 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

11 3 Overhead 3.1 Bepalen overhead Met de komst van een geregionaliseerde brandweer worden ook de overhead taken (PIOFACH) uitgebreid binnen de veiligheidsregio. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren wordt in de nog op te stellen brandweerbegroting hiervoor ook budget opgenomen, welke wordt overgeheveld vanuit de gemeentelijke begrotingen. Tijdens de inventarisatie van de begrotingen is gebleken dat binnen de Friese gemeenten verschillend wordt omgegaan met de overhead. Iedere gemeente kent haar eigen methodiek voor het toerekenen van overhead. In sommige gevallen wordt zelfs niets toegerekend aan de brandweer. Met andere woorden naast de ruim 28 miljoen die binnen de gemeenten aan Brandweerzorg wordt uitgegeven, is het op basis van toegerekende overhead lastig te bepalen hoe groot de overhead moet zijn voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer. Om toch te komen tot een indicatie van het budget, zijn verschillende methoden gehanteerd om de omvang van de overhead te kunnen bepalen. 1) Hanteren van een benchmark inzake overheadfuncties; 2) Gesprekken bij een aantal gemeenten om te achterhalen over de wijze waarop het lokale korps wordt ondersteund en met welk budget; 3) Hanteren van het bestaande overheadbudget van de Begroting 2012 van VRF; 4) Bepalen van de indicatieve formatie die nodig is om de geregionaliseerde Brandweer van overheadfuncties te voorzien Benchmark Het bureau Berenschot verzamelt met enige regelmaat gegevens omtrent de omvang van het ambtelijk apparaat van publieke organisaties. Deze benchmark geeft inzicht in de formatie die nodig is voor de uitvoering van de PIOFACH-taken bij een bepaalde omvang van de organisatie. Daarbij maakt Berenschot onderscheid tussen ZBO s (Zelfstandige Bestuursorganen) en gemeenten. De ZBO heeft de meeste overeenkomst met de regionale brandweer omdat deze eveneens een sterk uitvoerend karakter heeft binnen een publieke context. Uit deze benchmark blijkt dat gemeenten in relatieve zin over een grotere overhead beschikken dan ZBO s. Gemeenten brengen zeer uiteenlopende producten voort, wat tot een grotere complexiteit leidt. Dit impliceert dat de kosten voor de middelenfuncties bij de geregionaliseerde brandweer lager zouden moeten uitvallen dan bij de gemeenten. In de praktijk laat dit zich echter moeilijk vaststellen. Anders dan de ZBO s beschikt de brandweer over een grote vrijwilligerspopulatie. De inspanningen die ten behoeve van de vrijwilligers worden uitgevoerd vanuit de middelenfuncties zullen veelal beperkter zijn dan voor de medewerkers met een vaste aanstelling. Berenschot 10 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

12 hanteert een omrekenfactor waarbij de vrijwilliger voor P&O taken meetelt voor een halve fte en voor de andere PIOFACH-taken voor een vierde fte. Voor de berekening van de benodigde middelenformatie wordt gebruik gemaakt van percentages die ontleend zijn aan de ZBO s die een efficiënte organisatiestructuur hebben. Berenschot verdeelt in haar onderzoek de uitkomsten in vier groepen: organisaties die qua formatie ruim (3 e kwartiel) of zeer ruim (4 e kwartiel) bemeten zijn. Deze organisaties opereren niet efficiënt en zijn dus te duur. Dan zijn er ook organisaties die over een te kleine bezetting beschikken (1 e kwartiel). Deze organisaties worden gekenmerkt door zogenaamde beleidsarmoede. Men komt niet of nauwelijks toe aan het ontwikkelen van beleid omdat men over net genoeg formatie beschikt om de strikt noodzakelijke taken uit te voeren. Voor het bepalen van een norm voor de PIOFACH-taken wordt gebruik gemaakt van de gegevens van organisaties die als efficiënt gekenmerkt worden (2e kwartiel). Wanneer we voor de facilitaire taken er vanuit gaan dat de gebouwen niet mee overgaan, komen we voor de geregionaliseerde brandweer uit op een totaal van 66,2 fte. Uitgaande van een gemiddelde loonsom van per fte en een opslag van 25% voor werkplekkosten en andere zaken van materiële aard komen de totale overheadkosten daarmee uit op 5,0 mln. (zie bijlage 1. Overhead - benchmark Berenschot). Dit is 19,0% van de totale begroting ( 26,1 mln na exclusie van huisvestinglasten en uniformering van uitgangspunten) Gesprekken Uit de gesprekken met enkele gemeenten blijkt dat de dienstverlening verschillend wordt uitgevoerd en passend naar de aard en de schaal van de gemeente en het korps. Vaak is sprake van beheersmatige en administratieve werkzaamheden en zijn de taken veelal beleidsarm. Verschillende taken op het gebied van PIOFACH zijn ondergebracht bij een secretarieel/ administratief medewerker zoals post verwerking, factuur verwerking, archivering etc. In andere gevallen zijn taken ondergebracht bij andere functies waardoor bijvoorbeeld eerstelijns vragen van bijv. P&O of verzekeringen bij een aanwezig financieel medewerker worden neergelegd. Tenslotte kunnen ook onderhoudswerkzaamheden etc. worden ondergebracht bij een vrijwilliger die vervolgens extra oefenuren krijgt uitbetaald. Geconcludeerd kan worden dat zaken vaak lokaal, praktisch en beheersmatig worden geregeld, waarbij de kosten relatief laag zijn. Het benoemen van een 'gemiddelde overhead' is dan ook lastig Huidig overheadbudget van VRF De begroting 2012 van VRF heeft een omvang van Є 34,8 miljoen, waarbij 5,2 miljoen aan overhead wordt doorbelast. Dit is ongeveer 15,3 % van de totale begroting. Dit zijn kosten voor 11 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

13 de afdelingen Concernstaf en Bedrijfsvoering; Directie algemeen en een deel van de huisvesting en facilitaire kosten (kosten werkplek). Wordt deze verhouding toegepast op het budget van de geregionaliseerde Brandweer, dan komen we met 15,3% van circa 26,1 mln uit op 4,0 mln Indicatieve formatie Om te komen tot een kwalitatieve ondersteuning is aan de hand van de gewenste dienstverlening eveneens benoemd hoeveel formatie hiervoor noodzakelijk is. Aan de hand van een portefeuilleverdeling omtrent P&C, P&O, Services, Informatiemanagement, Communicatie en Bestuursondersteuning is bepaald hoeveel formatie noodzakelijk is om zowel beleids- als beheersmatige taken uit te kunnen voeren. Hierbij is enerzijds gelet op de door de Audit commissie geadviseerde en de door het AB overgenomen advies met betrekking tot doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. In dit advies wordt het noodzakelijk geacht dat niet alleen administratieve en beheersmatige taken worden uitgevoerd, maar dat tevens gemeenschappelijk beleid wordt ontwikkeld voor onder meer P&C, P&O en Informatiemanagement. Anderzijds is er naar gestreefd om te komen tot een efficiënte organisatie met maar weinig vet op de botten. Uit deze exercitie komt naar voren dat 56 fte noodzakelijk is. Uitgaande van een gemiddelde loonsom met bijkomende kosten van per fte en een opslag voor werkplekkosten (NFC index) komt dat uit op 4,2 mln (zie bijlage 2. Overhead - o.b.v. NFC index). Dit is 16% van de totale begroting. In vergelijking tot andere regio s zit de regio Fryslan hiermee in de middenmoot. De VRU zit op 20%. Brandweer Brabant Noord in het eerste jaar van de regionalisatie op 17%. Inmiddels is de formatie voor de overhead daar onder druk van bezuinigingen iets ingekrompen. Gooi en Vechtstreek heeft een overhead percentage van 15%. Zuid-Holland Zuid die nog moet regionaliseren gaat uit van een percentage tussen de 12% en 13%. Hier wordt echter verwacht dat o.a. aanbestedingen tot substantiële besparingen zal leiden. Naast de vraag of dergelijke maatregelen al in het eerste jaar tot zulke besparingen kunnen leiden, is het ook de vraag of de hoogte van de verwachte besparingen realistisch zijn. Overigens is het belangrijk te noteren dat de genoemde aantallen fte niet allen per se in dienst hoeven te worden genomen. Voor sommige functies zal het beter zijn deze alleen in huis te halen indien nodig. Dit geldt bijvoorbeeld voor juridisch advies. In dat geval zijn de berekende aantallen fte slechts een middel om tot een verantwoord budget te komen. 12 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

14 3.2 Verdeling kosten overhead en frictiekosten Naast de hoogte van de overhead is het ook van belang vast te stellen op welke wijze deze kosten zouden moeten worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en de regionale brandweer. Wanneer we er vanuit gaan dat er een nauwe relatie bestaat tussen de hoogte van de begroting voor de primaire brandweerzorg en de kosten voor overhead ligt het voor de hand om voor alle gemeenten en de regionale brandweer één en hetzelfde percentage te hanteren. Het bedrag dat per gemeente aan overhead wordt berekend is in principe gelijk aan de frictiekosten. Daar waar voor de nieuwe geregionaliseerde brandweer de overhead moet worden opgetuigd, komt bij gemeenten t.a.v. de PIOFACH functies capaciteit beschikbaar die over het algemeen niet direct opnieuw kan worden ingevuld. Daar waar medewerkers van de gemeenten PIOFACH taken uitvoeren en onderdeel uitmaken van de gemeentelijke brandweer zullen deze medewerkers overgaan en daarmee de frictiekosten verlagen. In de meeste gevallen echter zijn PIOFACH-medewerkers niet werkzaam bij de Dienst Brandweer en slechts voor een beperkt deel van hun tijd werkzaam voor de brandweer. Deze medewerkers zullen capaciteit overhouden. Deze capaciteit zal zoveel mogelijk op een andere wijze worden ingevuld dan wel worden afgebouwd. Het creëren van een interne arbeidsmarkt waarbij medewerkers met voorrang de mogelijkheid wordt geboden om te solliciteren op de PIOFACH-functies van de geregionaliseerde brandweer kan daar een bijdrage toe leveren. 3.3 Conclusie Aan de hand van een uitgebreid onderzoek wordt geconstateerd dat voor een goede uitoefening van de overheadfuncties 4,2 miljoen noodzakelijk is. Ten opzichte van de benchmark is nadrukkelijk sprake van inverdien c.q. efficiency effecten. Het realiseren van verdergaande efficiencyvoordelen zal uiteraard ook na de implementatie de nodige aandacht houden. Op basis van het voorgesteld kostenmodel bedragen de kosten voor de PIOFACH functies 16,1% van de kosten van de primaire brandweerzorg. Dit is exclusief huisvesting. 13 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

15 4 Kostenverdeling 4.1 Kader voor kostenverdeling Na samenvoeging van de verschillende brandweerbegrotingen tot één begroting voor één geregionaliseerde brandweer, zullen de kosten van deze nieuwe organisatie op een bepaalde wijze moeten worden toegerekend aan de gemeenten in de regio Fryslân. In het land zijn er op dit moment op hoofdlijnen drie modellen te onderscheiden. Deze modellen worden hieronder kort toegelicht. 4.2 Model A De Veiligheidsregio Utrecht heeft gekozen voor een zogenaamd boxenmodel. Dit model houdt in dat zowel de prestaties als de kosten per gemeente inzichtelijk gemaakt en vastgelegd worden in een Dienst Verlenings Overeenkomst (DVO). De prestaties en kosten zijn onderverdeeld in drie boxen, die ook een eigen kostenverdeling kennen: box 1 primaire brandweerzorg feitelijke kosten per gemeente box 2 bedrijfsvoeringstaken bijdrage per inwoner box 3 specialistische taken verhouding OOV component gemeentefonds Door deze uitwerking in boxen is er maximale transparantie in de diensten die men per gemeente krijgt geleverd. Ook is het mogelijk dat gemeenten kiezen voor een kwaliteitsniveau dat ligt boven het regionaal afgesproken minimum niveau (een zogenaamd pluspakket ). Bij dit model zijn de herverdelingseffecten die zouden kunnen optreden als gevolg van een andere kostenverdeling tussen de gemeenten beperkt of nihil. Om die reden is het een zeer toegankelijk model om te hanteren als instapmodel. Nadeel van deze systematiek is dat van het bestuur en het nieuwe management gevraagd wordt keuzes te maken vanuit het regionaal perspectief, terwijl er het kostenverdeelsysteem een sterke lokale nadruk legt. Hierdoor zijn collectieve efficiencyvoordelen in de praktijk moeilijk te realiseren. 4.3 Model B In Hollands Midden heeft men ervoor gekozen de totale kosten van de geregionaliseerde brandweer te verdelen volgens een verdeelsleutel die gebaseerd is op het budget dat de gemeenten toebedeeld krijgen in het kader van de OOV component van het gemeentefonds. De OOV component is opgebouwd uit het onderdeel brandweer en rampenbestrijding en het onderdeel overige openbare orde en veiligheid. De toekenning voor het onderdeel brandweer en rampenbestrijding is gebaseerd op de volgende indicatoren: 14 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

16 inwoners; klantpotentiëlen (lokaal/regionaal); oppervlakte land; binnenwater; buitenwater; oppervlakte bebouwing woonruimten; omgevingsadressendichtheid; kernen; bedrijfsvestigingen; Woz-waarde niet woningen; en een vast bedrag. Het totale budget wordt in deze systematiek verdeeld naar de verhouding van de OOV componenten van de verschillende gemeenten. Het management van de nieuwe organisatie heeft daarmee de ruimte om voor de regio de meest optimale brandweerzorg te leveren tegen de minste kosten. Bovendien is het model transparant en goed uitlegbaar. Omdat de kosten voor overgang naar de nieuwe organisatie sterk verschillen, treden er bij de overgang naar de nieuwe organisatie mogelijk substantiële herverdelingseffecten op. In de bijlage is te zien hoe de herverdeeleffecten kunnen uitpakken bij enkele verdeelsleutels. 4.4 Model C In ondermeer Kennemerland en Brabant Noord heeft men gekozen voor een model waarbij het behoud van de huidige kwaliteit en de huidige kostenverdeling het uitgangspunt vormt. Op basis van een kwaliteitsmeting is het minimum kwaliteitsniveau bepaald voor de regio. De gemeenten die onder dat niveau presteerden moesten een extra inspanning leveren om op het minimumniveau te komen. Vervolgens zijn de kosten van de verschillende korpsen geïnventariseerd. Op basis van die kosten en de gerealiseerde kwaliteit (op of boven het afgesproken minimum) zijn de verschillende gemeenten ingestapt in de nieuwe organisatie. Voordeel van dit model is dat de herverdelingseffecten zeer beperkt zijn. Nadeel is dat de gemeenten die op dit moment meer betalen voor veel meer kwaliteit deze kosten ook in de nieuwe situatie houden terwijl de kwaliteit aan meer gemeenten ten goede komt. 4.5 Een weging van de modellen Wat opvalt is dat geen van de genoemde regio s er voor kiest de kosten te verdelen op basis van het aantal inwoners van de desbetreffende gemeenten. Dit is verklaarbaar vanuit het feit dat de risico s tussen gemeenten aanmerkelijk kunnen verschillen en dat die meer bepalend zijn voor 15 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

17 het kostenniveau dan het aantal inwoners. Bovendien zijn ook de inkomsten van de gemeenten (OOV component gemeentefonds) niet alleen gebaseerd op het aantal inwoners. Ten opzichte van de andere regio s die in dit document beschreven zijn, is het moment van regionalisering een belangrijk verschil. Op dit moment is het zo dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een verplichte regionalisering. Ook zijn de economische omstandigheden op dit moment anders dan vijf jaar geleden. Dat brengt met zich mee dat er meer nadruk komt te liggen op het realiseren van een efficiënte en effectieve organisatie die het beste past bij de collectieve verantwoordelijkheid van het Veiligheidsbestuur. Model B sluit daar het beste bij aan. 4.6 Kostenverdeling 2014 Hoewel model B het beste lijkt te passen bij de wens om een efficiënte en effectieve organisatie te realiseren, zullen substantiële herverdeeleffecten in dit tijdsgewricht van financiële krapte mogelijk tot een zeer complexe discussie leiden. Het voordeel van model C is dat men min of meer uitgaat van de huidige, genormeerde budgetten en de huidige kwaliteit. In dat opzicht zou model B gezien kunnen worden als een ideaal situatie waar de organisatie vanuit model C in een aantal jaren naar toe evolueert. Dit zou goed passen bij de ontwikkeling van de organisatie waarbij het op den duur immers steeds moeilijker wordt om nog een één op één verband te leggen tussen de activiteiten van de regio en elke gemeente afzonderlijk. Voor het jaar 2014 zal worden gekozen voor een verdeling van kosten op basis van model C, min of meer de huidige verdeling van kosten. Voor de jaren na 2014 zal een separaat voorstel worden gedaan. 16 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

18 5 Bijlagen: Bijlage 1 Overhead benchmark Berenschot; Bijlage 2 Overhead o.b.v. NFC index. 17 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

19 5.1 Bijlage 1 Overhead Benchmark Berenschot Brandw eer (kleine correcties nog mogelijk): vast personeel 174,90 (excl. PIOFACH functionarissen*) vrijw illigers Voor P&O tellen de vrijw illigers voor de helft mee. Voor de overige activiteiten voor een vierde. % voor efficiënte inrichting cnf Berenschot fte's efficiënte inrichting cnf Berenschot ZBO Gemeenten ZBO Gemeenten P&O 1,9 2,8 14,53 21,42 Financiën 3,1 6,6 14,57 31,01 I&A 3,3 2,4 15,51 11,28 Communicatie/kw aliteitszorg 1,8 1,4 8,46 6,58 Juridische zaken 0,5 1,2 2,35 5,64 Facilitaire Zaken (excl. huisvesting) 2,3 7,7 10,81 36,18 Totaal 66,22 112,11 gem. personeelskosten: aantal fte * pk = ZBO opslag voor w erkplek, materiële kosten % Totaal overhead brandw eer * aantal PIOFACH functionarissen moet nog worden vastgesteld. 18 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

20 5.2 Bijlage 2 Overhead o.b.v. NFC index Werkplekkosten: NFC index 1. Huisvesting zoals voorzien in gebouw en terreinen, verzekeringen, onderhoud, verbouwingen, energie en water, beheer (in termen van huur, koop en lease) en rente van vastgoed. 2. Diensten en middelen zoals voorzien in consumptieve diensten (bedrijfsrestaurant, catering, drankenautomaten), risicobeheersing, (bewaking, beveiliging en receptie), schoonmaak, verhuizingen, het managen van documenten (creatie, verwerking in de postkamer, reproductie, beheer en archivering), het managen van reststoffen, het verstrekken van ruimte, kantoorartikelen, groenvoorziening, kunst en bewegwijzering, als ook bedrijfskleding. 3. Informatie- en communicatietechnologie zoals voorzien in in- en externe transmissie-infrastructuur, hardware, software en ondersteuning (in termen van opleiding, beheer en onderhoud, advies en calamiteiten) Facility management integrale sturing van voornoemde rubrieken zoals voorzien in facilitair beleid, marketing en innovatie van FM, het voorzien in een bedrijsbureau voor administratie, planning en control, secretariële ondersteuning en de personeelzaken van de facilitaire functie, het voorzien in een helpdesk, c.q. bewonersservice, het voorzien in beleid inzake het milieu en de arbeidsomstandigheden, als ook het managen van risico's, inkoop, informatie en kwaliteit. Totaal werkplekkosten kostensoort excl. Huisvesting Aantal beroeps (excl. Piofach functionarissen) 177,3 minus 2,4* 174, Minus 24 uurs dienst x factor 0, aantal vrijwilligers (tellen voor 1/4) ICT= PIOFACH fte's loonsom P&O P&C materieel beheer Inkoop Communicatie Bestuurondersteuning Informatie management Totaal** werkplekkosten PIOFACH Totale Overhead *aantal PIOFACH functionarissen bij gemeentelijke brandweer moet nog worden vastgesteld. **In paragraaf wordt gesproken over 56 fte. Omdat in deze berekenening gewerkt wordt met de NFC index worden de fte's die reeds in de index zijn opgenomen, niet opnieuw meegenomen in deze berekening. 19 Rapport Financiële ontvlechting brandweer regio Fryslân

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, (t.a.v. AA. Venema) Vergadering: Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar A. Venema, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. AA. Venema) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM. Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM Nummer: Afdeling: 2013R0107 Brandweer Veendam, woensdag 14 augustus 2013 Onderwerp: Beleidsbegroting 2014 Veiligheids- en Gezondsheidsregio Groningen Voorstel De raad in de

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: G. Snapper AFDELING: FJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2013 Dokkum, 17 april 2013 ONDERWERP: Diverse onderwerpen

Nadere informatie

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF

Notitie. 1. Inleiding. 2. Analyse huurvariant. 2.1 Uitgangspunten huurvariant. Concept 0.3. Addendum Rapportage Vastgoed VRF Concept 0.3 Notitie Van Klaas Bosma en Mark Feijt Datum 6 september 2013 Onderwerp Addendum Rapportage Vastgoed VRF 1. Inleiding In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333

Begroting 2013 Lasten 1,660,320 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 MAASDRIEL 2013 Lasten 1,660,320 Baten 19,987 leges en baat VRGZ Saldo 1,640,333 Saldo begroting 1,640,333 Correcties op saldo Af: kap lasten kazerne -174,046 zie noot 1 Af: inwonerbijdrage RBGZ obv BRN

Nadere informatie

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies

= Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. No.ZA /DV , afdeling Middelen en Advies *ZE9678DE1BC* = Besluitvormende raadsvergadering d.d. 24 september 2013 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.13-24123/DV.13-241, afdeling Middelen en Advies Sellingen, 12 september 2013 Onderwerp: Begroting 2014

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013

Veiligheidsregio Limburg-Noord. Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Veiligheidsregio LimburgNoord Brandweerdistrict Roermond BEGROTING 2013 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 1 30 augustus 2012 Begroting 2013, Brandweerdistrict Roermond 2 30 augustus 2012 OVERZICHT

Nadere informatie

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017

Notitie. Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Notitie Datum: 28 november 2016 Onderwerp: Begroting PCOB 2017 Inleiding Het jaar 2017 is een bijzonder jaar voor onze vereniging. De verenigingen PCOB en Unie KBO zullen zich vanuit één gemeenschappelijk

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording

Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Bespreeknota wijziging Besluit Begroting en Verantwoording Inleiding Met ingang van de begroting 2017 gaat er het nodige veranderen in het Besluit Begroting en Verantwoording en daarmee in onze begroting.

Nadere informatie

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad,

Historie en politiek-bestuurlijke context. Aan de Gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de Raad, Ingekomen stuk D12 (PA 18 januari 2012) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4

RAADSVOORSTEL. COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 RAADSVOORSTEL COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL d.d. 29 augustus 2013 AGENDANUMMER:4 Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Voorgenomen besluit Regionalisering Brandweerzorg Agendanummer: p.h.:

Nadere informatie

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming

Rm mziz/wlimburg. Begrotingswijziging Programmabegroting RUD Zuid-Limburg. Meerjarenraming Rm mziz/wlimburg -o Begrotingswijziging Programmabegroting 2017 Meerjarenraming 2018-2021 RUD Zuid-Limburg R < mzh/v/limburg Inhoud A. inleiding 3 B. Beheer van de RUD Zuid-Limburg 3 C. Financieel 3 C.1

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Bijlage M1 VOORSTEL DRECHTRAAD CARROUSEL MIDDELEN 5 NOVEMBER 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 3 DECEMBER 2013 Portefeuillehouder Datum Status behandeling Carrousel R.T.A. Korteland 3 oktober 2013 opiniërend Steller

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W

Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W Notitie K o s t e n v e r d e l i n g B & W 3-9 - 2 0 1 3 Inleiding In het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de huidige verdeling van de kosten niet meer voldoet. De huidige verdeling is niet meer

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Memo: Wob-verzoek inhuur

Memo: Wob-verzoek inhuur Memo: Wob-verzoek inhuur Aan: Leden Algemeen Bestuur VRU Van: Algemeen directeur Datum: 13 juli 2017 Onderwerp: Wob-verzoek inhuur Bijlagen: A. Overzicht inhuuropdrachten groter dan 100.000 B. Normen WNT

Nadere informatie

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013

Nieuwe koersen. Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving. Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Nieuwe koersen Veiligheidsregio Brabant Noord in een veranderende omgeving Themabijeenkomst raden Land van Cuijk 16 januari 2013 Koerswijziging/bezuinigingen Aansluiten bij nieuwe wetgeving en taakopvattingen

Nadere informatie

Tussenrapportage juni

Tussenrapportage juni Tussenrapportage juni Veiligheidsregio Groningen Pagina 2 van 8 1 Inleiding Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de

Nadere informatie

Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG

Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG Naar een rechtvaardige en risicogerichte bijdrage van gemeenten aan de VNOG Bijeenkomst financieel medewerkers 30 september 2015 Lieke Bruinooge, projectleider Thijs van den Broek, adviseur Inhoud Opdracht

Nadere informatie

TOETSINGSKADER VALIDATIE

TOETSINGSKADER VALIDATIE Noot vooraf: De in dit toetsingskader opgenomen elementen zijn niet limitatief. Tijdens de uitvoering van het onderzoek kan deze aanpassing noodzakelijk blijken op basis van de onderzoeksbevindingen. TOETSINGSKADER

Nadere informatie

Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage.

Voor de projectopdracht wordt kortheidshalve verwezen naar de bijlage. B.4 1. Samenvatting voorstel In de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten omtrent regionalisering van de Brandweer Hollands Midden (BHM) is bepaald dat de brandweerkazernes in de regio Hollands Midden

Nadere informatie

datum: kenmerk: Contactpersoon: doorkiesnummer: onderwerp:

datum: kenmerk: Contactpersoon: doorkiesnummer: onderwerp: Van: Dagelijks Bestuur Servicepunt71 Aan: Gemeenteraden van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude CC: Colleges van burgemeester en wethouders datum: 24 mei 2012 kenmerk: U-2012-012 Contactpersoon:

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

Elburg Hattem Heerde Oldebroek

Elburg Hattem Heerde Oldebroek Voorstel voor: Bestuurscommissie Agendapunt: 6 Datum: 03-09-13 Onderwerp: Overname gemeentelijk materieel en uitrusting Domein: Auteur: G. van der Heide Bijlagen: - - Vooroverleg: Vz. Bcie : ja / nee Coord

Nadere informatie

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht

2 e wijziging Programmabegroting 2017 Veiligheidsregio Utrecht 2 e wijziging Programmabegroting Veiligheidsregio Utrecht 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 2 Wijziging tabellen per programma 4 2.1 Totaaloverzicht programma s 4 2.2 Programma Risicobeheersing

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord

Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio Brabant-Noord VEILIGHE DSREGIO ļ Veiligheidsregio Brabant-Noord BRABANT-NOORD Postbus 218 5201 AE 's-hertogenbosch T 088-0208208 Aan de colleges van B&W en de Raden van de aangesloten gemeenten bij de Veiligheidsregio

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG)

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheid & Gezondheidsregio Groningen (voorheen H&OG) Onderwerp: Toelichting op Beleidsbegroting 2012 Bijlage: V&GR Beleidsbegroting 2012 Datum: 26 mei 2011 Hierna treft u

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis 2017-2020. De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het

Nadere informatie

BEGROTING 2017 PRESENTATIE

BEGROTING 2017 PRESENTATIE BEGROTING 2017 PRESENTATIE 1 Wijzigingen BBV 2016 Wijzigingen & Implementatie Hoofdlijnen (1) Taakvelden (2) Beleidsindicatoren (3) Verbonden partijen (4) Overhead (5) Investeringen (6) EMU saldo (7) Vpb

Nadere informatie

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR.

In deze memo gaan we achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen: Berekening structureel financieel effect en terugverdientijd UHR. Aan Jos Zon (gemeente Utrechtse Heuvelrug) en Arnold Geytenbeek (BghU) Van ANG/ Berenschot Datum 12 mei 2015 Betreft Resultaat Quick Scan financiële consequenties toetreding UHR tot BghU Status Concept/

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer R Raadsvergadering : 16 december Onderwerp : Besluit / Beslût

Raadsvoorstel. Agendanummer R Raadsvergadering : 16 december Onderwerp : Besluit / Beslût Agendanummer Raadsvoorstel R13.00075 Raadsvergadering : 16 december 2013 Onderwerp : Besluit / Beslût Agendapunt : Overdracht brandweer per 1 januari 2014 naar Veiligheidsregio Fryslân Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Raad. Project vastgoed brandweer. BV - Integrale veiligheid / TH. informerend. Samenvatting

Aan de Raad. Project vastgoed brandweer. BV - Integrale veiligheid / TH. informerend. Samenvatting Aan de Raad Agendapunt: 15 Onderwerp: Project vastgoed brandweer Kollum, 3 december 2013 Kenmerk: Status: BV - Integrale veiligheid / TH informerend Samenvatting In het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017

Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Bijlage Begrotingswijzigingen 2017 Begrotingswijziging (onderdeel Bedrijfsvoering) Op 1 juli 2015 is het organisatieplan vastgesteld door het bestuur. Op basis van het organisatieplan bestaat de begroting

Nadere informatie

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08%

loonstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 1,6% prijsstijging gesubsidieerde instellingen: 0,0% 2,25% inflatiecorrectie tarieven: 1,08% 1,08% Bijlage 1 Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2014-2017 Samenvattend gelden de volgende financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2014-2017 : 1. Nominale ontwikkelingen 2014 2015-2017

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat.

1.1. vaststellen van de programmabegroting 2016 VR BN 2.1. zienswijze kenbaar maken over de jaarrekening 2014 en de verdeling van het resultaat. Datum: Onderwerp Zienswijze van de raad op de programmabegroting 2016 en het jaarverslag 2014 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord (lees: VR BN) Status Oordeelvormend Voorstel

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân

Aan de Raad. Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Jaarlijkse stukken 2013, 2014 en 2015 Veiligheidsregio Fryslân Kenmerk: Status: BV/JS Besluitvormend Kollum, 10 juni 2014 Samenvatting De Veiligheidsregio Fryslân (hierna

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren.

Beslispunten in te stemmen met de ontwerpbegroting van Servicepunt71 en het Algemeen Bestuur van Servicepunt71 overeenkomstig te informeren. OPENBAAR Adviseur: F.P.M. Smit (DIR, tst. 870) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 11.08196 1 ADVIESNOTA Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2011 Voorstel nr. 103/11 Programma en product 5.8

Nadere informatie

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener

B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A. Langeslag- Linssen Opsteller/indiener Voorstel Algemeen bestuur Vergaderdatum 2 juli 2014 Onderwerp Begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 GBLT Agendapunt 11 Kenmerk B2014/u186 Portefeuillehouder/Aandachtsveldhouder W. Stegeman M.J.L.A.

Nadere informatie

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde besluiten m.b.t. regionalisering van de brandweer Kennemerland.

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de voorgestelde besluiten m.b.t. regionalisering van de brandweer Kennemerland. 12 Gemeente Bloemendaal Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 27 maart 2008 Nummer : 12 Commissie : Commissie Middelen Portefeuillehouder : burgemeester W.H. de Gelder Afdeling : III-Publiekszaken -

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 18 december 2013 Onderwerp : uitgangspunten begroting 2015 Agendapunt : 4b Kenmerk : AB/1328b Bijlage: 1 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding Conform

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie

BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013

BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013 BUSINESSCASE SAMENWERKING BEEMSTER PURMEREND JUNI 2013 ACTUALISATIE VAN DE VERSIE VAN DECEMBER 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 Samenvatting uitkomst...5 Personeel...6 Huisvesting...7 ICT...9 Overhead...10

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen

Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen Afschrijvingsbeleid Provincie Groningen In de financiële verordening (voordracht 34a/2003) is in artikel 10 het kader gesteld voor waardering en afschrijving van vaste activa. Hierna volgt een nadere onderbouwing.

Nadere informatie

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten

MEMO BIJLAGE 2. Incidentele kosten gemeente Hardinxveld-Giessendam MEMO BIJLAGE 2 Aan : Klankbordgroep toetreding Drechtsteden Van : Bestuurlijke stuurgroep toetreding Drechtsteden Kenmerk : Zaak : Datum : 8 november 2016 Betreft : Actuele

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven.

Allereerst wordt in onderstaande tabel de ontwikkeling vanuit de vastgestelde begroting naar de voorliggende begrotingswijziging weergegeven. Memo Aan: College van Dijkgraven en Heemraden Dagelijks Bestuur Van: Dagelijks Bestuur AQUON Steller: Monique van der Valk/ concerncontroller AQUON Betreft: Eerste begrotingswijziging AQUON 2013 Datum:

Nadere informatie

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond

Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Nummer : 11-12.2011 Onderwerp : Wijziging artikel 10, lid 2 van de Financiële verordening gemeente Eemsmond en nota activabeleid gemeente Eemsmond Korte inhoud : Actualisatie nota activabeleid gemeente

Nadere informatie

5 Het wtco model uitgelegd

5 Het wtco model uitgelegd 5 Het wtco model uitgelegd Dennis Prins en Ies van Rij Sinds 2002 wordt in de woningcorporatiesector een ICT benchmark toegepast. Deze benchmark maakt gebruik van het woningcorporatie Total Cost of Ownership

Nadere informatie

Bijlage 8 Specificaties begroting

Bijlage 8 Specificaties begroting Bijlage 8 Specificaties begroting Specificatie baten 1. Rijksbijdragen: lichte ondersteuning Gebaseerd op aantal leerlingen basisonderwijs x normbedrag 156,-. De ontwikkeling van het leerling basisonderwijs

Nadere informatie

Projectgroep project Samen naar één brandweer. Onderwerp: BTW problematiek/eigendomsoverdracht brandweerkazernes

Projectgroep project Samen naar één brandweer. Onderwerp: BTW problematiek/eigendomsoverdracht brandweerkazernes Memo Aan: Van: Projectgroep project Samen naar één brandweer deelprojectgroep Financiën Datum: 16 oktober 2012 Onderwerp: BTW problematiek/eigendomsoverdracht brandweerkazernes Inleiding In het bestuursbesluit

Nadere informatie

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Laren 21 maart 2016 Onderwerp: Begrotingswijziging BEL 2016 (BW), agendapunt 7.5 vergadering cie. M&F Technische vragen t.b.v. de behandeling

Nadere informatie

Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting

Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting Advies BAC Huisvesting t.b.v. de repressieve huisvesting Advies van de BAC Huisvesting t.a.v. voorlopige keuzes voor de definitief door te rekenen variant voor het huisvestingsbeleid van de VRU Op basis

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda dienst Directie (ab0100) Telefoon 0182-588725 gouda 25 april 2012 afdeling Veiligheid en Wijken Raadsnummer 757899 collegenummer 757806 steller

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota.

Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. Aan de raad AGENDAPUNT 6.11 Kadernota regionalisering brandweer Voorstel: instemmen met de uitgangspunten zoals verwoord in de kadernota. In 2006 besloten de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Agendapunt 4 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 20 februari 2015 FORMATIEPLAN 2015 Hierbij ontvangt u ter vaststelling het formatieplan voor 2015. In de overlegvergadering van 17-12-2014

Nadere informatie

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid.

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale autonomie en het voeren van lokaal beleid. Aan de leden van de gemeenteraad B.J. Nootenboom Wethouder Uw brief van: 17 april 2013 Ons kenmerk: 395123 Uw kenmerk: 392770 Contactpersoon: S. Krikke Bijlage(n): - Afdeling: BAR-staf Onderwerp: Beantwoording

Nadere informatie