Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek Parkmanagement. Beveiliging"

Transcriptie

1 Draaiboek Parkmanagement Beveiliging

2 Draaiboek Parkmanagement Beveiliging Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1

3 Samenvatting Collectieve beveiliging houdt in dat de ondernemers de handen ineenslaan om de beveiliging van de individuele percelen gezamenlijk te regelen. Zij geven aan een beveiligingsorganisatie de opdracht om een beveiligingsplan op te stellen en uit te voeren. Collectieve beveiliging kent verschillende voordelen, zoals: zichtbare aanwezigheid van een professionele beveiligingsbeambte op het bedrijventerrein tijdens de avond, nacht en weekend; minimale reactietijd bij alarmopvolging, schadebeperking door snel handelen; toezicht op verlichting, wegen en groen; uit cijfers blijkt, dat collectieve bewaking het aantal calamiteiten op een bedrijventerrein sterk verlaagd. Collectieve beveiliging kan op verschillende manieren uitgevoerd worden: mobiele surveillance; fysieke afscheiding/afsluiting entree bedrijventerrein; cameratoezicht. Mobiele surveillance houdt een permanente aanwezigheid in van een gemotoriseerde beveiligingsbeambte op de daartoe met de bedrijvenvereniging overeengekomen uren. Deze beveiligingsbeambte rijdt met een duidelijk herkenbare en opvallende auto over het gehele terrein. Een fysieke afscheiding in de vorm van een hekwerk of een waterpartij, belemmert criminelen in hun bewegingsvrijheid. Dit kan verder geoptimaliseerd worden, door de toegang tot het bedrijventerrein op bepaalde uren af te sluiten of slechts via één entree toegankelijk te maken. Camera s zijn als het ware ogen op afstand. Met een relatief kleine inspanning, kan een groot gebied in de gaten gehouden worden. Belangrijk is wel, dat de informatie die wordt geregistreerd, wel bruikbaar is (goede zichtlijnen en verlichting). In het beveiligingsplan dat de beveilingsorganisatie op basis van het programma van eisen van de ondenemersvereniging opstelt, kunnen deze vormen opgenomen worden. Het proces Om collectieve beveiliging te realiseren, moeten een aantal stappen doorlopen worden. Dit proces wordt in deze samenvatting beknopt toegelicht. Initiatieffase Vanuit de bedrijvenvereniging wordt, bijvoorbeeld naar aanleiding van de resultaten van een enquête, een trekker aangesteld. Samen met enkele andere ondernemers organiseren zij een informatiebijeenkomst over collectieve beveiliging. Organisatie informatiebijeenkomst Deze informatiebijeenkomst heeft als doel om aan te geven wat de huidige beveiligingssituatie op het bedrijventerrein is, wat collectieve beveiliging inhoudt, wat de verschillende mogelijkheden en wat de gevolgen en de globale kosten hiervan zijn. Inventarisatie en programma van eisen Na de informatiebijeenkomst kan een korte inventarisatie plaatsvinden. De bedrijven moeten tijdens deze inventarisatie aangeven of zij serieus de intentie hebben om deel te nemen aan collectieve beveiliging en welke eisen en wensen zij hebben op dit gebied. Daarnaast is het van belang te weten welke bedrijven reeds een contract hebben met een beveiligingsorganisatie en wanneer dit contract afloopt. Initiatieven in de regio De werkgroep kan een korte verkenning uitvoeren om te onderzoeken of op naburige bedrijventerreinen collectieve beveiliging is ingevoerd. Door samenwerking, is het mogelijk het contract te vergroten en zo tot efficiëntere surveillance ronden, beter gebruik van een meldkamer en daarmee ook tot lagere tarieven te komen. Tevens maakt dit grotere volume mogelijk, dat er naar innovatiever oplossingen kan worden gezocht. Oriëntatie beveiligingsorganisaties De volgende stap op weg naar collectieve beveiliging, is de selectie van de beveiligings- 2

4 Initiatief Onderzoeken samenwerking andere initiatieven Creëeren draagvlak Inventarisatie Oriëntatie beveiligingsbedrijf Integraal beveiligingsplan Beoordelen plannen en selectie beveiligingsbedrijf Opstellen raam- en individuele contracten Start collectieve beveiliging Nazorg organisatie. Hiervoor worden enkele oriënterende gesprekken gevoerd. De uitkomst van de inventarisatie en het globale programma van eisen dienen als basis voor die gesprekken. Op basis van dit programma van eisen en het gesprek met de bedrijvenvereniging, kunnen de beveiligingsorganisaties een beveiligingplan opstellen voor het gehele terrein. Een beperkt aantal beveiligingsorganisaties wordt gevraagd een aanbieding op te stellen. Beveiligingsplan In het beveiligingsplan beschrijft de aanbieder de activiteiten of werkzaamheden die zij willen 3

5 uitvoeren om de beveiliging van het bedrijventerrein te optimaliseren. Daarbij kunnen ook fysieke of technologische aanpassingen, die de veiligheid op het terrein vergroten, worden voorgesteld. Naast de voorgestelde activiteiten en aanpassingen (surveillance, cameratoezicht en dergelijke) wordt ook aangegeven hoe de kosten over de deelnemende bedrijven verdeeld worden. Keuze beveiligingsbedrijf Op basis van de beveiligingsplannen en de algemene indruk die tijdens dit traject van de verschillende organisaties is verkregen, moet een beoordeling plaatsvinden. Daarbij spelen naast de kosten, ook andere overwegingen een rol. Deze liggen meer op het vlak van vertrouwen; vertrouwen in de organisatie, in de wijze van werken en in de kwaliteit van de voorstellen. Nazorg Na een half of één jaar kan er voor de deelnemende bedrijven een bijeenkomst georganiseerd worden over de tot dan toe bereikte veiligheidssituatie. Hierbij kunnen ook politie en Gemeente worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst wordt de actuele situatie bekeken en kan vanuit de bedrijven of de beveiligingsorganisatie aangeven worden of er nog aanvullende zaken nodig zijn om de beveiliging te optimaliseren. Input van de implementatiegroep is hierbij van belang. De raam- en individuele contracten Nadat er een keuze gemaakt is voor één beveiligingsorganisatie, wordt het overkoepelende raamcontract opgesteld. Daarna worden de individuele contracten afgesloten. In de raamovereenkomst verplicht de bedrijvenvereniging zich om zoveel mogelijk bedrijven te laten deelnemen aan de overeenkomst. In de individuele contracten wordt vastgelegd welke werkzaamheden verricht zullen worden voor het gehele bedrijventerrein en welke specifiek voor het individuele bedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan sleutelrondes of bijzondere opvolgingsprocedures. Start collectieve beveiliging In de eerste maanden na de start van de collectieve beveiliging, is het van belang dat beide partijen elkaar op de hoogte houden van eventuele verbeterpunten. Vanuit de bedrijvenvereniging kan een groep van ondernemers gevormd worden, die de implementatie van de collectieve beveiliging begeleidt. In de beginfase kan deze groep maandelijks bij elkaar komen om de eventuele verbeterpunten met de beveiligingsorganisatie te bespreken. Later kan de frequentie omlaag. 4

6 Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 6 2. Wat houdt collectieve beveiliging in? Voordelen collectieve beveiliging Positieve gevolgen op langere termijn Nadelen collectieve beveiliging Relatie met andere thema s 8 3. Verschillende vormen van collectieve bewaking Mobiele surveillance Fysieke afscheiding/afsluiting bedrijventerrein Cameratoezicht De betrokken partijen De bedrijven De bedrijvenvereniging Het beveiligingsbedrijf De politie De brandweer en andere hulpdiensten De Gemeente MKB-Nederland De freeriders Het collectieve beveiligingsproject De initiatieffase Organisatie informatiebijeenkomst Inventarisatie en programma van eisen Initiatieven in de regio? Oriëntatie beveiligingsorganisaties Het beveiligingsplan Keuze beveiligingsbedrijf De raam- en individuele contracten Start collectieve beveiliging De nazorg 20 Bijlagen 21 Bijlage 1. Voorbeeld van een inventarisatie 21 Bijlage 2 Selectiecriteria beveiligingsorganisaties 22 5

7 1 Inleiding 1 Het Ministerie van Justitie en BZK hebben het actieplan Veilig Ondernemen opgesteld. De centrale doelstelling van dit actieplan is de criminaliteit en overlast met minimaal 20% te verminderen in het jaar Het Nederlandse bedrijfsleven is bij uitstek een sector die met een aanzienlijke jaarlijkse schade geconfronteerd wordt als gevolg van criminaliteit (inbraak, diefstal en vandalisme). Criminaliteit kost het bedrijfsleven naar schatting 1,9 miljard per jaar. Een belangrijke kostenpost is de gevolgschade. Deze treft het bedrijfsleven in de vorm van arbeidsuitval, het opnieuw opbouwen van de administratie en herstel van inboedel of het bedrijfspand 1. Bedrijven die gevestigd zijn op een bedrijventerrein, kunnen rekenen op belangstelling van criminelen. Vaak zijn in de avonduren en in het weekend de bedrijven gesloten waardoor er geen of nauwelijks toezicht is. Met individuele maatregelen probeert het bedrijfsleven de kans op criminaliteit te verminderen. Een aantal voorbeelden hiervan vindt u in het kader individuele maatregelen. Hoewel deze individuele maatregelen de kans op inbraak verminderen, blijkt in de praktijk dat de inspanningen van de individuele bedrijven op het bedrijventerrein niet goed op elkaar zijn afgestemd. Ook zijn de wensen van Gemeente, politie en brandweer op deze manier niet goed met elkaar te verenigen. Door samenwerking op het gebied van beveiliging kan het risico en de kans op schade nog verder verminderd worden. Door hierover goede afspraken te maken, daalt de criminaliteit en neemt de aantrekkelijkheid van het bedrijventerrein toe. Deze collectieve aanpak, waarin bedrijven structureel samenwerken om criminaliteit aan te pakken, blijkt goed te werken. De criminaliteit neemt in de eerste jaren na de start met 60 tot zelfs 70% af 2. Dit betekent voor de ondernemers lagere schadekosten, lagere verzekeringspremies en een hogere waarde van het pand als gevolg van een betere uitstraling. Individuele maatregelen Verlichting: witte verlichting geeft geen verkleuring, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld blauw of geel licht. Met wit licht zijn personen beter te identificeren. Werende groenvoorziening: doornstruiken maken een pand minder aantrekkelijk om in te breken. Ideaal is een hoogte van 1 meter. Dit zorgt voor een vrije zichtlijn vanaf de openbare weg naar het pand Inbraakfolie: deze folie zorgt ervoor dat ramen moeilijker te breken zijn (werkt dus vertragend). Verder beperkt het de schade door glasscherven. Degelijk hang- en sluitwerk: dit behoeft geen betoog (hopen wij). Gevels vrijhouden: geen auto s of containers parkeren bij de gevels, inbrekers hebben een beperkte oppervlakte nodig om naar de 1e verdieping te klimmen. Veranker (indien mogelijk) verrijdbare containers op minimaal 10 meter afstand van bebouwing. Brandblusinstallatie: inbrekers proberen hun sporen uit te wisselen door middel van brandstichting. Een goedwerkende brandblusinstallatie beperkt deze vervolgschade. Eén toegang: beperk het aantal toegangen tot de individuele kavels tot één. Geen opslag buiten: uitpandige opslag is kwetsbaar voor brandstichting, vermindert de overzichtelijkheid en maakt een terrein interessanter voor inbrekers. 2 Deze cijfers zijn gerealiseerd op bedrijventerreinen waar bedrijven door samenwerking het KVO-keurmerk (Keurmerk Veilig ondernemen) hebben verkregen. 6

8 2. Wat houdt collectieve beveiliging in? Collectieve beveiliging houdt in dat de ondernemers de handen ineenslaan om de beveiliging van de individuele percelen gezamenlijk te regelen. Zij geven aan één beveiligingsorganisatie de opdracht om een beveiligingsplan op te stellen en uit te voeren. Een succesvol samenwerkingsverband voor collectieve beveiliging bestaat, naast de deelnemende bedrijven en beveiligingsorganisatie, ook uit de politie en Gemeente. Uitgangspunt is dat ieder bedrijf, al naar gelang de hoogte van het beveiligingsrisico, evenredig bijdraagt aan de kosten van collectieve beveiliging. 2.1 Voordelen collectieve beveiliging De volgende voordelen kunnen bereikt worden met collectieve beveiliging: zichtbare aanwezigheid van een professionele beveiligingsbeambte op het bedrijventerrein tijdens de avond, nacht en weekend; minimale reactietijd bij alarmopvolging; schadebeperking door snel handelen; toezicht op verlichting, wegen en groen; het aantal calamiteiten op een bedrijventerrein verlaagd sterk; sterke preventieve werking door permanente aanwezigheid beveiligingsbedrijf, waarschuwingsborden op toegangswegen en individuele deelnemerborden; lage individuele kosten bij collectiviteit; toepassen geavanceerde systemen eerder mogelijk; individuele maatregelen ter voorkoming van criminaliteit worden beter op elkaar afgestemd. 2.2 Positieve gevolgen op langere termijn KVO-Keurmerk Bij de invoering van collectieve beveiliging, kan gebruik worden gemaakt van het instrument Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het KVO is een certificeringsregeling dat ontwikkeld is onder toezicht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbestreiding (NPC). Het KVO-certificaat kan gehaald worden als ondernemers, Gemeente, politie, brandweer en andere partners gezamenlijk een aantal maatregelen treffen die de veiligheid op een bedrijventerrein structureel verhogen. Het KVO is een instrument dat alle partijen voordeel biedt. Een veiliger bedrijventerein is voor de belangrijkste betrokken partijen (ondernemers, Gemeente, politie en brandweer) uiteraard van groot belang. Daarnaast kunnen ondernemers, die deelnemen aan KVO-gecertificeerde beveiliging, onder andere korting krijgen op verzekeringspremies en fiscale voordelen genieten. Bovendien is het KVO voor de Gemeente, een instrument waarmee concrete invulling kan worden gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid. Concrete maatregelen die genomen worden in het kader van collectieve beveiliging van bedrijventerreinen zijn: surveillance aanwezig tijdens risico-uren, technische beveiliging, het toesten aan veiligheidscriteria en indien mogelijk aanpassen van groenvoorzienigen, verlichting en ontsluitingswegen, registratie en analyse van de aanwezigheid van voertuigen en personen op het terrein. Partijen die een KVO-traject willen doorlopen, kunnen hierbij begeleid worden door procesbegeleiders van MKB-Nederland. Het Ministerie van Justitie heeft financiele middelen aan het MKB-Nederland ter beschikking gesteld voor deze kosteloze begeleiding. Meer informatie over het KVO-keurmerk en de begeleiding door MKB-Nederland kunt u vinden op: Naast de voordelen die op korte termijn zichtbaar zijn, worden de volgende voordelen op langere termijn gerealiseerd: blijvende lage criminaliteitscijfers; korting op premies verzekeringen. 2.3 Nadelen collectieve beveiliging Naast bovengenoemde voordelen kunnen aan collectieve beveiliging tevens nadelen kleven: freeriders: sommige bedrijven doen niet mee aan collectieve beveiliging maar plukken er wel de vruchten van. Juridisch is het niet mogelijk om hen te verplichten mee te doen. Wel zijn er andere mogelijkheden die in dit draaiboek verder uitgewerkt worden; er is een bepaalde omvang nodig van deelnemende bedrijven om de kosten van collectieve beveiliging (zoals de inzet van een surveillanceteam) te dragen. Ook bedrijven die het echt 7

9 niet nodig hebben, ondervinden toch sociale druk om deel te nemen. 2.4 Relatie met andere thema s Collectieve beveiliging van een bedrijventerrein is te beschouwen als een dienst die centraal wordt ingekocht door de bedrijven. Aangezien de inzet van een surveillanceteam tijdens bepaalde perioden (bijvoorbeeld s nachts) de grootste kostenpost is, is het noodzakelijk om vanaf het begin zoveel mogelijk bedrijven te laten deelnemen. Om de deelnamegraad zo hoog mogelijk te maken, kan de eis gesteld worden dat een bedrijf alleen mag meedoen aan andere parkmanagementdiensten (zoals collectieve inkoop energie en/of telefoontikken) indien zij ook meedoen aan collectieve beveiliging. 8

10 3 Vormen van collectieve bewaking Beveiliging kan op veel manieren worden ingevuld. Bij het opstellen van een beveiligingsplan voor een bedrijventerrein, moet bekeken worden welke van deze mogelijkheden het meest effectief zijn. De verschillende vormen zijn: mobiele surveillance; fysieke afscheiding/afsluiting entree bedrijventerrein; cameratoezicht. In het onderstaande zal op de verschillende vormen dieper ingegaan worden en wordt er een beeld geschetst van de mogelijkheden en de onmogelijkheden. 3.1 Mobiele surveillance Mobiele surveillance houdt een permanent aanwezigheid in van een gemotoriseerde beveiligingsbeambte op de daartoe met de bedrijvenvereniging overeengekomen uren. De beveiligingsbeambte rijdt met een duidelijk herkenbare en opvallende auto over het gehele terrein. Bij meldingen van inbraak, vernielingen of iets dergelijks, gaan ze naar het perceel waarvan de melding afkomstig is. Wanneer verdachte omstandigheden worden aangetroffen, wordt de politie gewaarschuwd. In dergelijke situaties is het mogelijk dat een tweede surveillanceteam zich naar het bedrijventerrein begeeft om de taken van het eerste surveillanceteam over te nemen totdat deze laatste weer beschikbaar is voor surveillance. Overigens zijn er voor elke verdachte situatie (zoals inbraakalarm, overvalalarm, brandalarm etc.) in samenwerking met de politie procedures ontwikkeld. Door op bepaalde plaatsen zogenaamde scanpalen te plaatsen, kan bijgehouden worden op welk tijdstip de beveiligingsbeambte zijn ronde heeft gehouden en welke route hij hierbij gevolgd heeft. De beveiligingsbeambte maakt na elke dienst een surveillancerapport op. Een afschrift hiervan wordt tevens naar de plaatselijke politie gezonden. Meer informatie over het surveillancerapport kunt u vinden in het kader: Surveillancerapport. Deze vorm van collectieve beveiliging wordt momenteel het meest toegepast op bedrijventerreinen. Surveillancerapport In een surveillancerapport kunnen de volgende zaken vermeld worden: geconstateerde onregelmatigheden bij de deelnemende bedrijven (raam open etc.); alle alarmmeldingen van de deelnemende bedrijven; verdachte voertuigen op het terrein; verdachte personen op het terrein; fysieke staat van het terrein (kapotte lantaarnpalen, vandalisme, overwoekerend struikgewas en dergelijk). In overleg met de bedrijvenvereniging kan afgesproken worden dat per kwartaal of halfjaar een rapport opgesteld wordt met de bevindingen van de afgelopen periode. Met grote bedrijven kan afgesproken worden dat zij tevens een verslag krijgen van de voorvallen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan. Deze kwartaal/half jaarlijkse rapportages zijn anders van opzet dan de surveillancerapporten. 3.2 Fysieke afscheiding/afsluiting Een fysieke afscheiding in de vorm van een hekwerk of een waterpartij belemmert criminelen in hun bewegingsvrijheid. Dit kan verder geoptimaliseerd worden door de toegang tot het bedrijventerrein op bepaalde uren af te sluiten of slechts via één entree toegankelijk te maken Vormen van afscheiding Er zijn verschillende varianten van afscheiding denkbaar, van stalen hekwerken tot waterpartijen en groenstructuren. Indien er gebruik gemaakt wordt van hekwerken, verdient het aanbeveling om één type hekwerk te plaatsen. De beeldkwaliteit van het bedrijventerrein wordt hierdoor verbeterd en ook zijn er goede afspraken te maken over gezamenlijk onderhoud en inkoop van het hekwerk. De laatste tijd wordt er steeds meer de voorkeur gegeven aan natuurlijke afscheidingen in de vorm van waterpartijen en/of ondoordringbaar groen. Natuurlijke barrières zoals een spoorlijn, kanaal of groenstructuur, worden hier zoveel 9

11 mogelijk in opgenomen. Op deze manier wordt het beeld van een bedrijven-alcatraz voorkomen en ook maakt het criminelen erg lastig deze hindernissen te nemen (bijvoorbeeld door het doorknippen van hekwerk). De waterpartij kan overigens ook dienen als blusvijver voor het bedrijventerrein. namelijk de technische specificaties van het systeem. De nieuwste technologische ontwikkeling op dit gebied, richt zich op het koppelen van verschillende systemen, bijvoorbeeld cameratoezicht aan een systeem met geluidsdetectie. Ook is het mogelijk om verdachte voertuigen te volgen door middel van lussen in de weg. Belangrijk is wel, dat indien er van groenstructuren gebruikt gemaakt wordt, de gebouwen vanaf de openbare weg zichtbaar blijven. Als er gebruikt gemaakt wordt van een waterpartij, moet men wel bedenken dat deze tijdens de winter dicht kan vriezen. Een waterpartij met aan één kant doornstruiken, kan dit risico beperken Afsluiten Het is mogelijk om (een deel van) het bedrijventerrein s nachts af te sluiten voor doorgaand verkeer. Uiteraard is dit alleen mogelijk als er geen doorgaande route over het terrein loopt. Door één entree toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld pasjeshouders, worden de verkeersstromen gebundeld, hetgeen gunstig is voor de sociale controle. Hulpdiensten Let er wel op dat brandweer of andere hulpdiensten op elk ogenblik toegang moeten hebben tot het terrein. Zo is op sommige bedrijventerreinen geregeld dat het hekwerk, voor hulpdiensten op afstand elektronisch te openen is. Er moeten ook afspraken gemaakt worden met nutsbedrijven die bij een storing het terrein op moeten. Bijvoorbeeld als een transformatorhuisje op het bedrijventerrein staat. 3.3 Cameratoezicht Camera s zijn als het ware ogen op afstand. Met een relatief kleine inspanning kan een groot gebied in de gaten gehouden worden. Belangrijk is dat, de informatie die wordt geregistreerd wel bruikbaar is voor inbraakpreventie (goede zichtlijnen en verlichting). Daarnaast is het ook belangrijk om vast te stellen wat het doel is van cameratoezicht (criminele activiteiten observeren, herkennen of identificeren). Dit bepaalt Cameratoezicht Een goed voorbeeld van optimale samenwerking is het project collectieve beveiliging van bedrijventerreinen van het platform Noord-Holland Noord. Hier wordt voor de beveiliging van het bedrijventerrein, naast het stadion van voetbalclub AZ, gebruik gemaakt van de camera s van AZ. Als er niet gevoetbald wordt, worden deze gebruikt voor het bedrijventerrein. Vaak komen de beelden binnen bij het zenuwcentrum van de beveiligingsorganisatie. Bij calamiteiten waarschuwt deze vervolgens de surveillance ter plaatse. Het is ook mogelijk dat de beelden binnenkomen in de beveiligingsauto. Op deze manier wordt tijd gewonnen (er gaat geen tijd verloren door communicatie tussen het zenuwcentrum en de beveiliging ter plaatse) en kan ook direct gezien worden waar precies de verdachte situatie zich voordoet. Een andere mogelijkheid is de inzet van mobiele camera s. Deze camera s rouleren tussen de deelnemende bedrijven en worden geplaatst in/op die bedrijven, waar op dat moment een verhoogd risico is op inbraken of andere calamiteiten. Het beveiligen van een bedrijventerrein met camera s, is echter geen substituut voor een surveillanceteam; indien het bij een alarmopvolging drie kwartier duurt voordat de beveiliging op de plaats van bestemming is, heeft cameratoezicht weinig zin. Deze vorm van beveiliging kan dan ook gezien worden als aanvulling op mobiele surveillance. Wanneer er bij een bepaald perceel een verdachte situatie zich voordoet, kan meteen polshoogte genomen worden. 10

12 Juridische restricties De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is van toepassing bij het instellen van cameratoezicht. Deze wet dient de bescherming van persoonsgegevens. De WBP maakt een duidelijk onderscheid in de toegepaste techniek voor cameratoezicht. Wordt er gebruik gemaakt van analoge of digitale technieken bij cameratoezicht? Bij digitale technieken zijn er veel meer mogelijkheden voor het verwerken van beeld- en geluidgegevens. In het algemeen valt cameratoezicht met gebruikmaking van een analoge techniek buiten de reikwijdte van de WBP. Digitaal videocameratoezicht valt onder de WBP en moet, tenzij het hiervan uitdrukkelijk is vrijgesteld, gemeld worden bij het college Bescherming Persoonsgegevens (CBP). In de regel is cameratoezicht, dat ingezet wordt voor de beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, vrijgesteld van melden op grond van artikel 38 uit het Vrijstellingsbesluit. Voorwaarde is wel dat er gewerkt moet worden met duidelijk zichtbare camera's en dat er voldaan wordt aan de andere eisen die zowel artikel 38 Vrijstellingsbesluit als de WBP stellen. Beelden mogen in de regel bijvoorbeeld niet langer dan 24 uur bewaard worden. Meer informatie aangaande de juridische aspecten vindt u op 11

13 4. De betrokken partijen Bij het opzetten van collectieve beveiliging op bedrijventerreinen zijn meerdere partijen betrokken. In dit hoofdstuk worden de partijen beschreven. In hoofdstuk 5 wordt uitgebreider op het proces en de specifieke rol per partij ingegaan. 4.1 De bedrijven De op het terrein gevestigde bedrijven, zijn de toekomstige afnemers van de beveiligingsdienst. Zij geven aan of zij meedoen of niet en wat bij deelname hun eisen en wensen zijn. Aangezien elk bedrijf haar eigen visie heeft op collectieve beveiliging, is het handig om bij de start van het proces goede (eenduidige) voorlichting te geven over wat collectieve beveiliging inhoudt, wat de mogelijkheden zijn, de voordelen zijn en de (globale) kosten bedragen. Na het afsluiten van een raamcontract tussen een beveiligingsbedrijf en de bedrijvenvereniging, worden de individuele contracten tussen de bedrijven en de beveiligingsorganisatie afgesloten (uiteraard onder de condities zoals die verwoord zijn in het raamcontract). Individuele diensten, zoals een sleutelronde, kunnen op deze manier in het individuele contract opgenomen worden. 4.2 De bedrijvenvereniging Om het proces in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat er voor de verschillende partijen één aanspreekpunt is. Dit is op een bedrijventerrein vaak de bedrijvenvereniging of een parkmanagementorganisatie. Zij onderhandelt met het beveiligingsbedrijf en sluit het raamcontract af. Via de bedrijvenvereniging wordt de communicatie van en naar alle partijen gecoördineerd. In een aantal gevallen wordt speciaal voor de collectieve beveiliging een Stichting Collectieve Beveiliging opgericht. 4.3 Het beveiligingsbedrijf Het beveiligingsbedrijf is verantwoordelijk voor de activiteiten en werkzaamheden die afgesproken zijn in het raamcontract. Zij stelt een beveiligingsplan op en voert dat vervolgens uit. Naast de collectieve beveiliging, is het mogelijk dat zij voor enkele bedrijven tevens individuele maatregelen uitvoert, zoals bijvoorbeeld een sleutelronde. 4.4 De politie Om een goed beeld te krijgen van de criminaliteit op het bedrijventerrein, is informatie van de politie (het regionale platform criminaliteitsbestrijding) onontbeerlijk. Deze zogenaamde nulmeting wordt tevens gebruikt als referentiekader voor de evaluatie. Daarnaast kan de politie aangeven waar de zwakke plekken in de huidige beveiligingssituatie zich bevinden. De politie kan tevens informatie geven over de voordelen van collectieve beveiliging. Na een bepaalde periode (bijvoorbeeld één jaar) kan zij wederom cijfers verstrekken over de criminaliteit. Uit deze cijfers moet dan blijken, dat door collectieve beveiliging, bijvoorbeeld het aantal inbraken, pogingen hiertoe en het aantal gevallen van vandalisme, zijn verminderd. 4.5 De brandweer en andere hulpdiensten De brandweer en andere hulpdiensten, moeten nauw betrokken worden bij de planvorming om bepaalde wegen (in de toekomst) af te sluiten. Zij moeten immers op elk moment toegang hebben tot het terrein. Daarnaast zal bij dit type infrastructurele ingrepen ook de Gemeente betrokken zijn. Met de Gemeente, beveiligingsorganisatie en de bedrijvenvereniging moeten in dit soort gevallen, voor alle partijen heldere afspraken worden gemaakt. 12

14 4.6 De Gemeente 4.8 De freeriders De Gemeente speelt een belangrijke rol bij het gehele proces. Aangezien zij vaak verantwoordelijk is voor de fysieke inrichting van het terrein (stratenplan, groenvoorziening, onderhoud) is de Gemeente nauw betrokken bij het aanpakken van knelpunten (slechte verlichting, afsluiten bepaalde wegen, onderhoud groen). Tevens kan de Gemeente bij de startfase, financieel bijdragen aan het opzetten van collectieve beveiliging. Niet alle bedrijven kunnen namelijk vanaf het begin meedoen, omdat zij nog lopende contracten hebben met een andere beveiligingsorganisatie. De meerwaarde van collectieve beveiliging voor de Gemeente is de verbeterde veiligheidssituatie en daarmee de verbeterde vestigingsvoorwaarden voor (nieuwe ) bedrijven. Tevens kan de mogelijke verloedering van een bedrijventerrein tegen gegaan worden. Vaak zijn de zogenaamde freeriders een groot probleem bij het opzetten van collectieve beveiliging. Zij betalen niet mee aan de geboden diensten, maar kunnen hier wel de vruchten van plukken. Juridisch is het (nog) niet mogelijk om hen verplicht te laten deelnemen. Toch zijn er mogelijkheden om deze freeriders aan te pakken. In hoofdstuk 5 zal hier nader op worden ingegaan. 4.7 MKB-Nederland MKB-Nederland begeleidt kosteloos KVO-keurmerkt trajecten op bedrijventerreinen, in opdracht van het Ministerie van Justitie. Hiervoor beschikt MKB-Nederland over een speciaal projectteam van regionaal opererende procesbegeleiders. Dit team kan worden ingezet om concrete procesbegeleiding te bieden aan lokale projecten. 13

15 5. Het collectieve beveiligingsproject Wanneer op een bedrijventerrein nog geen enkele samenwerking plaatsvindt tussen de bedrijven, is de invoering van collectieve bewaking één van de eerste thema s die hiervoor in aanmerking komt. Immers alle bedrijven hebben er baat bij en het is een thema dat in het eerste jaar na invoering al vruchten afwerpt (te meten aan dalende criminaliteitscijfers). Om het proces in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat de bedrijven op het terrein op één of andere manier georganiseerd zijn. Vaak is dit een bedrijvenvereniging. Indien de bedrijven zich nog niet verenigd hebben, zal dit eerst moeten gebeuren. In het basisdeel van dit draaiboek wordt hier nader op ingegaan. Surveillanceperiode Met de beveiligingsorganisatie moeten afspraken gemaakt worden over de uren waarop een surveillanceteam aanwezig is. Zo kan er afgesproken worden dat er op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 20:00 s avonds tot 07:00 s ochtends een surveillanceteam aanwezig is. Indien er op het bedrijventerrein op zaterdag bedrijven open zijn, moet de afweging gemaakt worden of het nodig is om overdag een surveillanceteam te laten rondrijden. Als de meeste bedrijven op zaterdag gesloten zijn, kan bijvoorbeeld afgesproken worden dat van vrijdag 20:00 uur tot maandagochtend 07:00 uur altijd een surveillanceteam aanwezig is. Ook moet afgesproken worden hoe de beveiliging op feestdagen geregeld wordt (24 uur een surveillanceteam etc.) 3 Uiteraard is dit bedrag afhankelijk naar gelang het aantal surveillance-uren dat ingekocht wordt (prijspeil 2004). Collectieve beveiliging heeft pas zin als een groot gedeelte van de bedrijven aangeeft dat ze meedoen. De deelname kan bevorderd worden door vanuit de bedrijvenvereniging de vereiste op te nemen, dat bedrijven alleen gebruik kunnen maken van collectieve diensten zoals gezamenlijke inkoop en afvalinzameling, als ze deelnemen aan collectieve beveiliging. Bij de opzet van collectieve beveiliging zijn er, zoals in het voorgaande vermeld is, verschillende opties mogelijk: het terrein kan beveiligd worden met een hekwerk en toegangscontrole; het terrein kan beveiligd worden met camerasurveillance; het terrein kan beveiligd worden met een surveillanceteam gedurende perioden waarin veel bedrijven gesloten zijn ( s nachts en in het weekend). Aangezien de inzet van een surveillanceteam het grootste deel van de totale kosten van collectieve beveiliging in neemt, is het van belang bij de start zoveel mogelijk deelnemers te hebben (zie kader: surveillanceperiode). Uit ervaring blijkt dat minimaal ,- tot ,- per jaar nodig is om s nachts een permanente aanwezigheid van een beveiligingsbeambte te hebben (inclusief alarmopvolging, versterking tweede surveillanceteam, etc.) 3. Het spreekt voor zich dat hoe meer uren er gesurveilleerd wordt, hoe hoger de kosten zullen zijn. Om inzichtelijk te maken op welke tijdstippen het bedrijventerrein een verhoogd risico heeft, is informatie van de politie onontbeerlijk. Samen met een vertegenwoordiger van het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding van de politie, kunnen de meldingen van de afgelopen jaren in kaart gebracht worden. Aan de hand van deze gegevens, kan vervolgens door de beveiligingsorganisatie in samenspraak met de bedrijvenvereniging, een gedegen risicoanalyse gemaakt worden. In het schema zijn de stappen opgenomen die bij een collectief beveiligingsproject doorlopen worden. 5.1 De initiatieffase Op een gemiddeld bedrijventerrein is de beveiliging van elk bedrijf verschillend geregeld. Zo maakt bedrijf A geen gebruik van een alarminstallatie met alarmopvolging, heeft bedrijf B een beveiligingsinstallatie dat in geval van een alarm de eigenaar waarschuwt en huurt bedrijf C een beveiligingsorganisatie in die twee maal per nacht langs het gebouw rijdt. Deze situatie kent in vergelijking met collectieve beveiliging een aantal belemmeringen: beveiliging is alleen reactief (alarmopvolging). Hierdoor duurt het enige tijd voordat een persoon (eigenaar of beveiligingsbeambte) polshoogte kan nemen van de situatie; 14

16 Initiatief 5.1 Onderzoeken samenwerking andere intitiatieven Creëren draagvlak Inventarisatie Oriëntatie beveiligingsbedrijf 5.5 Integraal beveiligingsplan 5.6 Beoordelen plannen en selectie beveiligingsbedrijf 5.7 Opstellen raam- en individuele contracten 5.8 Start collectieve beveiliging 5.9 Nazorg

17 aangezien er geen beveiligingsbeambte gedurende de gehele nacht aanwezig is op het terrein, gaat er geen preventieve werking van uit; individuele beveiligingsplannen zijn niet op elkaar afgestemd. Helaas is vaak een serie inbraken de aanleiding om de mogelijkheden te onderzoeken om gezamenlijk de beveiliging te organiseren. De bedrijvenverenging kan hiervoor het initiatief nemen en een trekker aanstellen. Om andere bedrijven te polsen en te informeren, is het verstandig om als eerste een informatiebijeenkomst te organiseren (zie 5.2). Na gebleken interesse vanuit de ondernemers op het bedrijventerrein, kan rondom de trekker een werkgroep geformeerd worden. 5.2 Organisatie informatiebijeenkomst De informatiebijeenkomst heeft als doel om aan te geven wat de huidige beveiligingssituatie op het bedrijventerrein is, wat collectieve beveiliging inhoudt, wat de verschillende mogelijkheden en wat de gevolgen en de globale kosten hiervan zijn. Gezien de onderwerpen die op deze bijeenkomst de revue passeren, kunnen de volgende partijen aanwezig zijn: de bedrijvenvereniging (als initiatiefnemer); de politie (actuele beveiligingssituatie en huidige knelpunten); één of meerdere beveiligingsorganisatie(s) (wat houdt collectieve beveiliging in, de meerwaarde, de globale kosten, verschillende beveiligingsopties etc.); de Gemeente (openbare weg, verlichting, groenvoorziening etc.); de bedrijven die gevestigd zijn op het terrein (hoe ervaren zij de huidige beveiligingssituatie; welke mogelijke knelpunten zien zij). Nadat de informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden en er voldoende belangstelling en draagvlak bij de bedrijven is, kan de inventarisatiefase starten. 5.3 Inventarisatie en programma van eisen Na de informatiebijeenkomst kan een korte inventarisatie plaatsvinden waarbij de bedrijven aangeven of zij de intentie hebben om deel te nemen aan collectieve beveiliging en welke eisen en wensen zij hebben. Ook is het van belang te weten welke bedrijven al een contract hebben met een beveiligingsorganisatie en wanneer dit contract afloopt. De inventarisatie Als resultaat van de inventarisatie, die bijvoorbeeld gehouden kan worden in de vorm van een korte enquête, moeten de volgende zaken duidelijk worden: Hoeveel bedrijven geven aan deel te willen nemen aan collectieve beveiliging? Welke risico s/gevaarlijke situaties onderscheiden zij nu? Welke aanvullende wensen zouden zij hebben indien zij meedoen aan collectieve beveiliging (bijvoorbeeld sleutelrondes, interne controles pand etc.)? Welke beveiligingsorganisaties zijn momenteel actief op het bedrijventerrein? Tot wanneer loopt het huidige contract? Hoewel de mogelijkheid bestaat om de contractsduur te verkorten, heeft het weinig zin om, als 80% van de bedrijven aangeeft dat zij minimaal nog één jaar gebonden zijn aan hun huidige contracten, collectieve beveiliging in te voeren. (zie kader: het inkorten van de contractsduur) Eveneens verdient het de aanbeveling een vertegenwoordiger van een bedrijventerrein, waar collectieve beveiliging al is ingevoerd, uit te nodigen. Deze persoon kan aangeven wat zijn/haar ervaringen zijn en wat het concreet heeft opgeleverd voor de aangesloten bedrijven. In bijlage 1 wordt een voorbeeldformulier gegeven van een inventarisatie. 16

18 Het inkorten van de contractsduur Bij het invoeren van collectieve beveiliging moeten de huidige contracten tussen elk individueel bedrijf en een beveiligingsorganisatie gerespecteerd worden. Om toch op korte termijn collectieve beveiliging mogelijk te maken, zijn er twee opties. De bedrijven die gebruik willen maken van collectieve beveiliging, maar nog een individueel contract hebben, worden in de raamovereenkomst meegenomen als toekomstige afnemer. Nadat het individuele contract verlopen is, neemt het bedrijf automatisch deel aan collectieve beveiliging. Tussen de bedrijvenvereniging en de beveiligingsorganisatie, moeten afspraken gemaakt worden hoe de kosten in de tussenperiode verrekend worden. Een andere optie kan zijn om, met de op het terrein opererende beveiligingsorganisaties, de afspraak te maken dat zij alleen mogen meedingen naar het contract voor collectieve beveiliging, als ze de contracten met de individuele bedrijven -ongeacht de resterende looptijd- zullen ontbinden op het moment dat het nieuwe collectieve contract ingaat. Dit heeft als voordeel dat de bedrijven met oude contracten in één keer over kunnen gaan op collectieve beveiliging. Voor de beveiligingsorganisaties heeft het als voordeel dat zij bij de start voldoende afnemers hebben. Programma van eisen Op basis van de uitkomsten van de inventarisatie, kan een globaal programma van eisen worden opgesteld. De werkgroep kan met een vertegenwoordiger van de politie en de Gemeente, vastleggen hoe zij de beveiligingssituatie over bijvoorbeeld twee jaar willen zien. Dit kan uitgewerkt worden in een programma van eisen. Hierin kunnen de volgende zaken vermeldt worden: daling van het criminaliteitscijfer (bijvoorbeeld 10%); de opvolgingstijd (bijvoorbeeld 10 minuten); permanente aanwezigheid van de beveiligingsdienst tussen bepaalde uren; bereikbaarheid van de beveiligingsorganisatie; aanvullende diensten die geleverd moeten kunnen worden; wijze van kostenverdeling. Het programma van eisen vormt een belangrijke basis voor de aan te vragen offertes. 5.4 Initiatieven in de regio? Het kan zijn dat een bedrijvenvereniging op een naburig terrein of in een naburige gemeente, al collectieve beveiliging heeft ingevoerd. Door samenwerking is het mogelijk het contract te vergroten en zo tot efficiëntere surveillance ronden, beter gebruik van een meldkamer en daarmee ook tot lagere tarieven te komen. Tevens maakt dit grotere volume het mogelijk dat er naar innovatiever oplossingen kan worden gezocht. De werkgroep kan een korte verkenning uitvoeren om te onderzoeken of dergelijke initiatieven bekend zijn. Gezien de aard van de collectieve beveiligingsactiviteiten is het wel van belang dat deze initiatieven wel in de regio zijn gerealiseerd. Vervolgens moeten de bedrijvenverenigingen onderling bekijken of de selectiecriteria voor de aanbieder overeenkomen en hoe wordt opgegaan met revenuen. 5.5 Oriëntatie beveiligingsorganisaties De volgende stap op weg naar collectieve beveiliging, is de selectie van de beveiligingsorganisatie. Hiervoor worden enkele oriënterende gesprekken gevoerd. Vervolgens wordt aan een beperkt aantal ondernemers gevraagd een aanbieding op te stellen. Oriënterende gesprekken De oriënterende gesprekken worden gevoerd met een selectie van aanbieders van beveiligingsdiensten. In bijlage 2 wordt een aantal criteria genoemd die gebruikt kunnen worden om een voorselectie te maken. Natuurlijk zullen partijen die al een stevige positie op het terrein hebben, deel uit moeten maken van deze selectie. Aanvragen beveiligingsplannen Na de oriëntatie wordt een beperkt aantal aanbieders gevraagd een voorstel op te stellen. Het opgestelde programma van eisen, de gegevens uit de inventarisatie, de oriënterende gesprekken en eventuele eigen verkenning op het terrein, moeten de basis vormen voor het 17

19 plan. Voor het beveiligingsbedrijf is het van belang een goede inschattingen te kunnen maken van het risicoprofiel van de bedrijven. Hiervoor kunnen eventueel aanvullende gesprekken gevoerd worden. 5.6 Het beveiligingsplan In het beveiligingsplan beschrijft de aanbieder de activiteiten en eventuele fysieke aanpassingen, die zij willen uitvoeren om de beveiliging van het terrein te optimaliseren. Naast de voorgestelde activiteiten (surveillance, cameratoezicht en dergelijke) wordt ook aangegeven hoe de kosten over de deelnemende bedrijven verdeeld worden. Normaal gesproken geldt als uitgangspunt dat ieder bedrijf afzonderlijk, al naar gelang de hoogte van het beveiligingsrisico, evenredig bijdraagt aan de kosten van collectieve beveiliging. In het kader: hoe worden de kosten berekend wordt hier verder op ingegaan. Hoe worden de kosten berekend? Uitgangspunt is dat ieder bedrijf, afhankelijk van het beveiligingsrisico, evenredig bijdraagt aan de kosten. De kosten van collectieve beveiliging worden dan ook vaak gestaffeld omgeslagen over de deelnemende bedrijven. Hier volgt een voorbeeld van een dergelijke omslagmethode. Aan de hand van de totalen wordt bepaald in welke staffel het bedrijf wordt geplaatst. Het bedrijf betaalt de bijbehorende prijs. Om een beveiligingsplan en bijbehorende offerte te kunnen beoordelen, is het goed te weten welke onderwerpen hierin aan de orde kunnen komen. Onderstaand overzicht geeft hiervan een indicatie. Surveillance aantal uren surveillance op het terrein; welke uren wordt gesurveilleerd (werkdagen/zaterdag/zondag); ondersteuning van een 2e surveillanceteam bij alarmopvolging; aanrijtijden; wijze van alarmopvolging; omgang verdachte situatie bij percelen van freeriders; werkwijze rondom de sleutelrondes; totale kosten surveillance. Camera s (optioneel) aantal en locaties camera s; wijze van verwerking cameratoezicht; organisatie alarmopvolging cameratoezicht; technische invulling (kabels, breedband); totale kosten cameratoezicht. Om te bepalen in welke klasse/staffel een bedrijf qua risico valt, wordt een verdeelsleutel met toekenningspunten gehanteerd. Elk bedrijf krijgt hierbij punten toegedeeld aan de hand van het volgende lijstje: terreinoppervlakte per m 2 ; aantal personeelsleden; de waarde van de goederen, inventaris en machines; de attractiviteit van de goederen, inventaris en machines. Vervolgens kan een bedrijf weer mindering krijgen op het totaal aantal punten door al gerealiseerde preventieve beveiligingsmaatregelen. Hierbij kan gedacht worden aan: goed hang- en sluitwerk; toegankelijkheid van het pand; inbraakdetectie (totale) pand. Fysieke beveiliging op het terrein type fysieke beveiliging (hekwerk, sloot, etc.); vorm van afsluiting; afsluittijden; toegangscontrole; onderhoud; totale kosten van fysieke beveiliging. Kostenverdeling basis verdeelsleutel; vorm en inrichting van de staffels; werkwijze bij verfijning kostenverdeling op basis van individuele scans. Algemene zaken contactpersoon en achtervang; mogelijke ingangsdata; plan voor de invoering en de evaluatiemomenten. 18

20 5.7 Keuze beveiligingsbedrijf Op basis van de beveiligingsplannen en de algemene indruk die tijdens dit traject van de verschillende organisaties is verkregen, moet een beoordeling plaatsvinden. Daarbij spelen natuurlijk de kosten een belangrijke rol. Naast de kosten zijn er ook andere overwegingen die van belang zijn. Deze liggen meer op het vlak van vertrouwen; vertrouwen in de organisatie, in de wijze van werken en in de kwaliteit van de voorstellen. de te leveren diensten van het beveiligingsorganisatie; de werkwijze/procedurebehandeling van de beveiliger; de inzet van personeel; de financiering/facturering van deze diensten (staffels); de duur van de overeenkomst; overlegmomenten; geheimhouding; klachtenafhandeling; hoe wordt omgegaan met nieuwe deelnemers. Om ook de vereniging en de deelnemende bedrijven te overtuigen van de juistheid van de keus tussen de verschillende aanbieders, moet die zo objectief mogelijk gemaakt en verklaard worden. De volgende afwegingscriteria kunnen hiervoor gebruikt worden: de wijze waarop het programma van eisen is verwerkt in het beveiligingsplan; het kostenniveau en de hoogte van de verschillende staffels; kosten van aanvullende diensten; creativiteit van de onderneming; de flexibiliteit bij veranderende omstandigheden zoals: - instroom nieuwe deelnemers - samenwerking met andere bedrijven- terreinen duur van het raamcontract. De beoordeling moet duidelijk aan de deelnemers en verenigingsleden worden gecommuniceerd. 5.8 De raam- en individuele contracten Nadat er een keuze gemaakt is voor één beveiligingsorganisatie, wordt het overkoepelende raamcontract opgesteld. Daarna worden de individuele contracten afgesloten. De individuele contracten In de individuele contracten wordt vastgelegd welke werkzaamheden verricht worden voor het hele bedrijventerrein en welke specifiek voor het individuele bedrijf. Hierbij kan gedacht worden aan sleutelrondes of bijzondere opvolgingsprocedures. Vaak wordt vooraf door het beveiligingsbedrijf een risicoscan uitgevoerd. Dit om de specifieke eisen, wensen en risico s van een bedrijf te kunnen vaststellen en eventuele verbeteringsmogelijkheden aan te geven. Uiteraard dient het raamcontract als basis voor de individuele contracten. In het contract wordt tevens de staffel vermeld, waar het bedrijf bij ingedeeld is. Naast het contract moet tussen de beveiligingsorganisatie en het individuele bedrijf afgesproken worden hoe de diverse procedures worden ingevuld. Wat is de procedure bij alarmmelding bijvoorbeeld: wie wordt gewaarschuwd (contactpersoon bedrijf); sleutel van het gebouw (zodat de beveiligingsbeambte bij alarmopvolging het gebouw kan betreden); aan/uit codesystemen; plattegrond van het gebouw/perceel met info over de systemen. Het raamcontract In het raamcontract wordt de basis voor de beveiliging vastgelegd. Ook verplicht de bedrijvenvereniging zich om zoveel mogelijk bedrijven te laten deelnemen aan de overeenkomst. In het raamcontract worden de volgende zaken vermeldt: Zoals aangegeven, moeten de lopende contracten gerespecteerd worden. Meer informatie hierover kunt u vinden in het kader: alarmmeldingen. 19

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011

Vragen & antwoorden - BIZ Waarderpolder 2011 BIZ WAARDERPOLDER 2011 1. Wat is een BIZ Ondernemersfonds? Een BIZ is een instrument vóór en dóór ondernemers. Op grond van de Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ, 2009) kunnen ondernemers

Nadere informatie

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN

QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN QUICK-SCAN EN KEUZESCHEMA CAMERABEVEILIGING OP BEDRIJVENTERREINEN Quick-scan en keuzeschema camerabeveiliging op bedrijventerreinen Omschrijving De Quick-scan kan gebruikt worden voor een eerste verkenning

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN - BEDRIJVENTERREIN. Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking Het

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen SAMEN TEGEN CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.

Nadere informatie

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer

5 OPW website met links naar gemeente, politie en brandweer. X X 2014 2015 2016 Doel- stelling 4 Verhogen tevredenheid Onderhoud en Beheer Uitwerkingsschema geselecteerde maatregelen behorend bij de doelstelling 2 Half jaarlijkse terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-B werkgroep en eventuele acties ondernemen in de KVO Werkgroep Nieuwsbrief/

Nadere informatie

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance

Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Collectieve beveiliging, alarmopvolging en surveillance Het is een landelijke trend dat steeds meer particulieren en ondernemers zich tegen criminaliteit gaan beveiligen. Bedrijven terreinen Stadskanaal,

Nadere informatie

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen

Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen Den Haag, 17 januari 2007 Raad van Hoofdcommissarissen Nieuwe afspraken voor elektronisch gegenereerde alarmen VERDERGAANDE SAMENWERKING POLITIE EN BEVEILIGINGSBRANCHE De politie gaat elektronische inbraakmeldingen

Nadere informatie

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer

22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008. Werkvloer 22 SPECIAL>> VEILIG ONDERNEMEN juli-augustus 2008 Fotoserie Werken met het KVO Samen voor veiligheid Werkvloer In winkelgebieden en op bedrijventerreinen werken ondernemers, gemeenten, politie en brandweer

Nadere informatie

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf

PM collectieve beveiliging. De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf PM collectieve beveiliging De perfecte aanvulling op het collectieve cameratoezicht van uw bedrijf Combineer de collectieve beveiliging met die van uw pand! Met actief cameratoezicht en een mobiele dienst

Nadere informatie

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept

Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Verslag haalbaarheidsonderzoek SeComHouse op Eeneind en Berkenbos Veiligheid en communicatie op bedrijventerreinen in een innovatief totaalconcept Secomhouse Nuenen, Mei 2006 Versie 1.0 1. Inleiding In

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen

Keurmerk Veilig Ondernemen. Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen Keurmerk Veilig Ondernemen Samenwerken aan de veiligheid van winkelgebieden en bedrijventerreinen centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid keurmerk veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel

Nadere informatie

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek

Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Hofland Electronica b.v. beveiligingstechniek Bezoekadres: Postadres: Anthony Fokkerweg 57 Postbus 59027 3088 GE Rotterdam 3008 PA Rotterdam Kantoor: Alarmcentrale: Telefoon 010-428 23 11 Telefoon 010-429

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie:

Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg. Doelstelling en ambitie: Projectplan van de Stichting BIZ Overdie/Laanenderweg Doelstelling en ambitie: Vanaf 2010 wordt er op het bedrijvenpark Overdie/Laanenderweg Parkmanagement, met als belangrijkste taak de collectieve beveiliging,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

Vragenlijst onderzoek Cameratoezicht in Openbare Ruimten

Vragenlijst onderzoek Cameratoezicht in Openbare Ruimten Vragenlijst onderzoek Cameratoezicht in Openbare Ruimten Invulinstructie De vragenlijst bestaat uit negen onderdelen (I tot en met IX). De vragenlijst is zo ingericht dat u in ieder geval de delen I en

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten

Nota van B&W. Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten Onderwerp Camerabeveiliging gemeentelijke objecten Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Cora Laros - van der Jagt Telefoon 5114298 E-mail: claros@haarlem.nl PD/VHT Reg.nr. PD/VHT/2006/886

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN

VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN VERZEKERINGSTECHNISCHE RISICOANALYSE PARTICULIEREN is een uitgave van VZP Intermediair BV (P.B. (Berrie) van der Heide) en Anita Hol-Bubeck Op alle diensten die door Bureau D & O worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging

Werkgroep Afval. Werkgroep Beveiliging Doelstelling van ICC Parkmanagement is het behartigen van de belangen van onze leden in ruime zin zoals op het gebied van: Het vergroten van de veiligheid op de bedrijventerreinen o.a. door 7 dagen per

Nadere informatie

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze

Resultaat 1 meting ten opzichte van 0 meting Cereslaan en De Beemd, Bernheze Resultaten 1 meting ten opzichte van 0 meting en doelstelling uit 2010 Resultaten: Resultaat Resultaat Verschil Doelstelling Plan van Aanpak 2010 0 meting 1 meting 1 t.o.v. 0 Onveiligheidsgevoelens in

Nadere informatie

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht

Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Gemeenteblad nr. 490336 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 10 december 2015 Verordening tot wijziging van de Algemene plaatselijke verordening ten behoeve van inzet cameratoezicht Raadsbesluit

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Stappenplan Communicatie Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen STAPPENPLAN COMMUNICATIE / PERS Bij aanvang van ieder project dient er naast een projectleider ook direct een persoon verantwoordelijk

Nadere informatie

Collectieve inkoop; Groen- en terreinonderhoud. Collectieve inkoop; VGZ Collectieve zorgverzekering

Collectieve inkoop; Groen- en terreinonderhoud. Collectieve inkoop; VGZ Collectieve zorgverzekering In deze nieuwsbrief; Collectieve inkoop; - Groen-/terreinonderhoud - VGZ Werkzaamheden aan verkeerslichten Palkerplein. KVO - Veiligheidsbijeenkomst ; preventietips Uitnodiging Winterborrel ; donderdag

Nadere informatie

Wij stellen uw medewerking erg op prijs!

Wij stellen uw medewerking erg op prijs! Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen De Boezem I en II, Ruyven en Oostambacht in de gemeente Pijnacker - Nootdorp. Voordat

Nadere informatie

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II

: Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein Dombosch I en II AANGEPAST Raadsvoorstel Aan : Raad van Geertruidenberg Raadsvergadering : 19 december 2013 Agendanummer : 08 Datum burgemeester : 13 november 2013 besluit Onderwerp : Verlenging cameratoezicht bedrijventerrein

Nadere informatie

Slim bekeken: camerabewaking op maat

Slim bekeken: camerabewaking op maat Ministerie van Veiligheid en Justitie Slim bekeken: camerabewaking op maat Slim bekeken: camerabewaking op maat U bent ondernemer en overweegt één of meerdere camera s aan te schaffen om uw bedrijf beter

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/27498 zaaknr.: Z/C/15/21268 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Convenant cameratoezicht bedrijventerrein De Beijerd en t Riet Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : W.A.G. Hillenaar

Nadere informatie

Terugkoppeling op hoofdlijnen

Terugkoppeling op hoofdlijnen Terugkoppeling op hoofdlijnen Certificaat Op 3 november 2015 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 5 e keer geaudit voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B). Samenwerking

Nadere informatie

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen

Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Maatregelen- en doelenmatrix OV Roosevelt & Trekvliet Rood = gewijzigd Doorgestreept = vervallen Onderwerp (afkomstig Bewegwijzering Bij de straatnaamcommissie nagaan of er wijzigen aangebracht kunnen

Nadere informatie

Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie

Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie Quick Scan Gedragscode draagvlak en participatie wind op land Inleiding De gedragscode Draagvlak en Participatie is nu ruim een half jaar in werking. Greenpeace, de Stichting Natuur en Milieufederaties,

Nadere informatie

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale

Alles onder controle. Gebruikershandleiding Alarmcentrale Alles onder controle Gebruikershandleiding Alarmcentrale a l a r m c e n t r a l e 0 1 6 5-5 5 5 5 5 4 w w w. a l a r m c o n t r o l. n l Alarm Control Nederland Alarm Control Nederland (ACN) is een betrouwbare

Nadere informatie

Nederlands Politie Instituut

Nederlands Politie Instituut Nederlands Politie Instituut 070 30540 1 8 JAN 2007 I.- I I I 1 Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties (VvBO) aangaande de organisatie - en opvolging

Nadere informatie

Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt

Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt Cameratoezicht omgeving Canadaplein en Paardenmarkt Cameratoezicht op en rond Canadaplein en Paardenmarkt Tijdens een proef van twee jaar wordt de omgeving van het Canadaplein en de Paardenmarkt dag en

Nadere informatie

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties

AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s. Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties AlarmServiceCentrale, telefoondiensten en tal van extra s Altijd iemand die waakt over uw mensen, gebouwen en installaties Een veilig gevoel dat er iemand actie onderneemt als dat nodig is Laat uw waardevolle

Nadere informatie

Bescherm wat u aan het hart gaat

Bescherm wat u aan het hart gaat Bescherm wat u aan het hart gaat met betrouwbare beveiliging van DETEC www.detec.nl Zeker van de zaak BORG gecertificeerd alarmsysteem Gecertificeerd leveren, installeren en onderhouden brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen

Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Altijd een oog dat met u mee kijkt zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen Dé specialist in camerabewaking RM-Vision: dé specialist in camerabewaking Eerlijk en deskundig advies RM-Vision is een bedrijf

Nadere informatie

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011

Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 2011 Kwaliteit voor nu en in de toekomst! Ledenvergadering VBBO 27 januari 211 Beurtvaartadres Hofweg 33 - Nootdorp 1 Agenda 1. Opening 2. Notulen ledenvergadering d.d. 13.4.21 3. Terugkoppeling VBBO 4. Financiën

Nadere informatie

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v...

2. Abonnement aansluiting NVD alarmcentrale. 1.1. De structuur van NVD beveiligingen. Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Bedrijf op bedrijvenpark Oostambacht T.a.v... Adres PC Nootdorp Haarlem, 4 oktober 2011 Betreft Referentie Behandeld door : Offerte Raamovereenkomst collectieve beveiliging Bedrijvenpark Oostambacht :..

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op. Bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijventerrein Dordtse Kil III te Dordrecht Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider

Nadere informatie

Sport Alarm en Communicatie Centrale

Sport Alarm en Communicatie Centrale Sport Alarm en Communicatie Centrale SportsConnect voor uw sportvereniging of sportkantine. Een aangename sfeer creëren met muziek of een sportwedstrijd live uitzenden in uw kantine, telefoneren intern/extern,

Nadere informatie

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies

Document Van Opdracht DekkerSolutions Financieel Advies Ondergetekenden: 1. De heer / mevrouw:. Adres:. Postcode en woonplaats:., hierna te noemen de opdrachtgever(s), en 2. DekkerSolutions Financieel Advies, gevestigd aan de Swan 3, postbus 133 8500 AC te

Nadere informatie

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010

Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF JANUARI 2010 Focus op Spoorzicht BIZ NIEUWSBRIEF BIZ op Spoorzicht nu of nooit Op 18 november gaven wij een presentatie in het kader van een onlangs aangenomen wet "Bedrijven investeringszone"(biz) en zo'n BIZ zouden

Nadere informatie

MPL Alarm en Communicatie Centrale

MPL Alarm en Communicatie Centrale MPL Alarm en Communicatie Centrale MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen)

AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) AANDACHTSPUNTEN VOOR OVERVALPREVENTIE (Kijk wat u in uw organisatie toe kunt passen) (bruikbare tips voor horeca / winkelbedrijf / kantoor / overige bedrijfspanden) Zorg dat van buitenaf goed zichtbaar

Nadere informatie

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg

Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Onderzoek Criminaliteit onder het Limburgse bedrijfsleven Mede mogelijk gemaakt door de RPC s in Limburg Inleiding Veilig ondernemen is een belangrijk thema bij de Kamer van Koophandel. Jaarlijks wordt

Nadere informatie

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland

Projectplan. Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland. Projectplan Versterken KVO Amsterdam-Amstelland Projectplan Versterken van het Keurmerk Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland Projectleiders: Opdrachtgever: Frederik Budding en Hester Baks Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Telecom

Draaiboek Parkmanagement. Telecom Draaiboek Parkmanagement Telecom Draaiboek Parkmanagement Telecom Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk Samenvatting Onder collectieve inkoop telefonie wordt

Nadere informatie

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend.

Gedragscode (V2) Algemeen De Nederlandse wet- en regelgeving is te allen tijde leidend en maatgevend. Gedragscode (V2) Regelement Definities - Consument: afnemer van een product of dienst zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf - Lid / leden: het (onderdeel

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval

vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval vergoeding voor inzameling en sortering en vergoeding voor vermarkting van huishoudelijk kunststofverpakkingsafval protocol administratieve controle ketenpartners 2 V1.0 19/5/15 Inhoud 1. Inleiding 4 1.1

Nadere informatie

Duidelijke voorwaarden

Duidelijke voorwaarden Mobiel abonnement Duidelijke voorwaarden Werkt in je voordeel Introductie Klant worden Bij Telfort vinden we het belangrijk dat al onze klanten weten waar ze aan toe zijn. Daarom vind je in dit boekje

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING

Innovative Security Solutions ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING ALARMSYSTEMEN CAMERABEWAKING TOEGANGSCONTROLE BRANDBEVEILIGING CAMERA ALARM 1. Sterkens Security, uw partner voor al uw beveiliging 2. Servicegarantie 3. Meldkamer 4. Videoverificatie via meldkamer TOEGANG

Nadere informatie

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking

veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar KVO veiligheid door samenwerking veilig ondernemen Iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen

Nadere informatie

Voorwaarden STMR personenalarmering

Voorwaarden STMR personenalarmering Voorwaarden STMR personenalarmering Artikel 1 Apparatuur a. STMR verhuurt aan de klant alarmeringsapparatuur die bestaat uit een alarmeringsapparaat en draadloze alarmzender. b. STMR installeert en onderhoudt

Nadere informatie

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf?

Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Haalt u het maximale uit de directe omgeving van uw bedrijf? Als ondernemer wil je dat het je bedrijf voor de wind gaat. Voldoende werk, lage kosten, goed personeel en een prima bedrijfslocatie zijn belangrijk.

Nadere informatie

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven.

Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen. Ingevuld door 102 bedrijven. Mening van ondernemers industrieterreinen over reclamebelasting en Parkmanagement Zutphen Ingevuld door 102 bedrijven 9 november 2016 Waarom een enquete? Waarom een enquete? Verordening reclamebelasting

Nadere informatie

OVEREENKOMST nr.: 010416

OVEREENKOMST nr.: 010416 OVEREENKOMST nr.: 010416 TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN VAN BEWAKING EN BEVEILIGING De ondergetekenden: Vereniging van Eigenaren Delftechpark, gevestigd te Delft, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport

Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Keurmerk Veilig Ondernemen Auditrapport Bedrijventerreinen Weitzelpoort, Almeloseweg Oost, Oosteinde en Gasterlanden in Vriezenveen en Westerhaar (gemeente Twenterand) 4 juni 2013 19 maart 2013 Kiwa Fire

Nadere informatie

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur

1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1. Organisatie en verantwoordelijkheden 1.1 Inspectie Datum Inspectie Naam inspecteur 1.2 Organisatie Naam KvK- nummer Procuratiehouder Straat Postcode Plaats Land Telefoon Fax Contactpersoon Functie contactpersoon

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens

Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens Bewerkersovereenkomst Wet bescherming persoonsgegevens behorende bij de overeenkomst Medische advisering Participatie met kenmerk 1100070198 Partijen: 1. De gemeente Utrecht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN)

VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) VEILIGHEIDSPLAN (NAAM EVENEMENT INVULLEN) Inhoud 1. Inleiding... 29 2. Procedure... 29 3. Algemene beschrijving van het evenement... 29 4. Toezicht (beveiligingswerkzaamheden)... 30 5. EHBO... 31 6. Brandveiligheid...

Nadere informatie

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR

PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR PRESENTATIE KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN VOOR BEDRIJVENTERREINEN door Robert de Koning procesbegeleider MKB Nederland 1 december 2015 1 KVO DATA MKB NEDERLAND 2 S A M E N W E R K I N G PARTNERS GEMEENTE

Nadere informatie

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle

Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Abonnementsovereenkomst Droom van Zwolle Partijen De v.o.f. DROOM VAN ZWOLLE, gevestigd te Zwolle aan het adres Koestraat nr. 35, rechtsgeldig vertegenwoordigd door., hierna te noemen: Droom van Zwolle

Nadere informatie

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo

veiligheid door samenwerking veilig In 4 stappen naar kvo veiligheid door samenwerking KEUrmerk veilig ondernemen In 4 stappen naar kvo veilig ondernemen iedere ondernemer is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. de schade kan flink oplopen

Nadere informatie

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging.

HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID. inbraakbeveiliging. HEf S'GNALEINENT UAN WE'ZUD'GHE'D EN BETROUWBAANHE/ID Door de toenemende criminaliteit worden er steeds zwaardere eisen oesteld aan inbraakbeveiliging. Locked Safe Holland bekleedt al sinds 1986 een vooraanstaande

Nadere informatie

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering

Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Leidraad tweedepijler pensioenadvisering Aflevering 7: Welk pensioenproduct past bij de werkgever? Het adviseren van een werkgever over een tweedepijler pensioenproduct van een verzekeraar (hierna pensioenproduct)

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht

VEILIGHEID & BEVEILIGING Facilitaire Dienst - Universiteit Maastricht VEILIGHEID & BEVEILIGING REGLEMENT CAMERATOEZICHT UNIVERSITEIT MAASTRICHT Dit reglement ziet toe op het cameratoezicht op de terreinen en in de panden van de Universiteit Maastricht. Met behulp van camera

Nadere informatie

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk

SECURITAS. Beveiliging in het 1000 eilandenrijk SECURITAS Beveiliging in het 1000 eilandenrijk Het bestuur van BGO heeft onderzocht hoe de beveiliging van Securitas tot op heden functioneert. Daartoe is een enquête gehouden onder de leden die een contract

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 16 december 2008 Registratienummer: 2008/79 Agendapunt nummer: 13

Raadsvoorstel. Vergaderdatum: 16 december 2008 Registratienummer: 2008/79 Agendapunt nummer: 13 Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 16 december 2008 Registratienummer: 2008/79 Agendapunt nummer: 13 Onderwerp Medewerking en bijdrage aan cameraproject 'Oirschot

Nadere informatie

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN BINNENSTAD BREDA INHOUDSOPGAVE: 1. Inleiding 3 2. Werkzaamheden op hoofdlijnen 4 2.1. Concretiseren KVO maatregelen 4 2.2. Enthousiasmeren en informeren van de ondernemers over

Nadere informatie

Hoe veilig is uw woning?

Hoe veilig is uw woning? Allianz Nederland Schadeverzekering Hoe veilig is uw woning? Inbraakpreventie Inbraakpreventie Inbraak in woningen komt helaas steeds vaker voor. In Nederland wordt naar verhouding zelfs vaker ingebroken

Nadere informatie

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld

Pensioenadvies. Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenadvies Uw pensioenregeling helder en degelijk in beeld Pensioenregelingen en toezicht Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die wordt afgesproken tussen werkgever en werknemer met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van

Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van Convenant tussen de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveiligingsorganisaties aangaande de organisatie en de opvolging van elektronische alarmen Definitieve versie 1.1, dd 26 oktober 2006

Nadere informatie

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al?

handleiding Veiligheidsplanner voorwoord inleiding De stappen van de Lokale stap 01 profiel stap 02 wat is het probleem? stap 03 wat doen wij al? handleiding lokale veiligheidsplanner 1 veiligheid door samenwerking handleiding handleiding lokale veiligheidsplanner 2 Welkom bij de internettoepassing Lokale. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning!

De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! De Veiligheidsinspectie De eerste stap naar een veilige woning! veilig wonen, veilig leven Veilig wonen, Veilig leven De veiligheid van u en uw gezin De tijd dat het nadenken over de veiligheid van de

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum)

Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) Financial Planning Van Noort B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop (Zoetermeer Centrum) J.L. van Rijweg 40 2713 JA ZOETERMEER Telefoon: 079 316 16 26 Fax: 079 316 16 20 E-mail: info@fpn-groep.nl

Nadere informatie

dat wonen veiliger maakt

dat wonen veiliger maakt PKVW Het keurmerk dat wonen veiliger maakt Een veilige woonomgeving verhoogt de sociale kwaliteit en gaat de verloedering van wijken tegen. Gemeenten en corporaties zijn bovendien minder tijd kwijt aan

Nadere informatie

Geen uren, maar diensten

Geen uren, maar diensten Geen uren, maar diensten NS hecht sterk aan klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid. Om daar goed in te kunnen scoren is het belangrijk dat klanten veilig kunnen reizen en medewerkers veilig kunnen

Nadere informatie

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon:

Eventueel kunt u met ons een afspraak Telefoon: Telefoon: Hoofdstraat Hypotheken B.V. handelend onder de naam: De Hypotheekshop Vestiging Helmond Vestiging Eindhoven Steenweg 18A Vestdijk 188 5707 CG Helmond 5611 CZ Eindhoven Openingstijden: Maandag van 09:00

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Admicon Hypotheken en Verzekeringen. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik

Nadere informatie

*U14.00487* *U14.00487*

*U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* *U14.00487* Aan de leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Vergunningverlening & Handhaving Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Verzenddatum 28 maart 2014

Nadere informatie

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 1 Opzetten van een buurt WHATSAPP-groep Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp... 3 3.Opbouw van de Whatsapp groepen

Nadere informatie

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven

Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie PCMA/ondernem Zie communicatieplan. Via de thema nieuwsbrieven Nr Herkomst Datum start 1 Maat-regelen Omschrijving actiepunt Belegd bij: Status: Datum realisatie /ondernem Zie communicatieplan. ers Via de thema nieuwsbrieven 28-11-2012 Verhogen veiligheidsgevoelens

Nadere informatie

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017

Cameratoezicht. Geen wijzigingen in 2017 Cameratoezicht Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. Geen wijzigingen in 2017 Exameneisen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie