Schooljaarverslag 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool Tuindorp Dr. Jac. P. Thijsse 1

2 Inhoud: 1. NAW gegevens 2. Doel 3. Leerling Kengetallen van de school 3.1 leerling populatie 3.2 aantal leerlingen 1 oktober aantal leerlingen per groep 3.4 aantal leerlingen per geboortejaar 3.5 aantal leerlingen LGF 3.6 leerling verloop aantallen 3.7 leerling verloop grafiek 3.8 buitenschoolse en tussen schoolse opvang 3.9 schoolverzuim 3.10 schorsingen 3.11 verwijderingen 4. Onderwijsresultaten 4.1 tussen- en eindresultaten 4.2 verwijzingen 4.3 uitstroomgegevens VO 4.4 resultaten inz. LGF 5. Openbare identiteit 6. Kengetallen personeel 7. Verzuim personeel 7.1 verlofoverzicht 7.2 ziekteverzuim 7.3 vervangingen 8. Bedrijfsvoering 8.1 inzet formatie 8.2 team overleggen 8.3 schooltijden 8.4 marge-uren 8.5 veiligheidsrisico s en inventarisatie 9. Personeelsbeleid 9.1 professionalisering 9.2 functiemix 9.3 gesprekkencyclus 10. Financiën 10.1 overzicht bestedingen 10.2 inzet middelen uit de bestemmingsbox 11. Medezeggenschap 12. Relatie met buitenwereld 13. Samenwerking met andere partners 14. Overige zaken 2

3 1. NAW gegevens LOCATIE THIJSSESCHOOL Adres: Stakman Bossestraat SW Den Helder telefoon: internet: wnd. directeur Will Pompert Brin 14 LQ LOCATIE TUINDORPSCHOOL Bezoekadres: Brakkeveldweg AD Den Helder Postadres: Stakman Bossestraat SW Den Helder telefoon: internet: wnd. directeur Will Pompert Brin 14 LQ 3

4 2. Doel van het Schooljaarverslag Dit Schooljaarverslag is ons verantwoordingsdocument, waarin wij verantwoording willen afleggen over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten aan; ouders (mr); inspectie; algemene directie/schoolbestuur; rijk; gemeente (willekeurige volgorde). Dit in relatie met de middelen die wij daarvoor hebben ontvangen. 3. Leerling Kengetallen van de school: 3.1 leerling populatie Op beide locaties is de populatie samengesteld uit kinderen uit volksbuurten. In beide buurten zijn er, mede veroorzaakt door de recessie, sociale en financiële problemen. Voor beide buurten speelt de school een actieve rol bij het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt, dit gebeurt in samenwerking met de Gemeente Den Helder, De Wering (maatschappelijk werk, opbouwwerk, jeugdzorg), GGZ, politie, buurthuizen, (buurt)belangenverenigingen en de Woningstichting voor de locactie Tuindorp. Op beide locaties zijn er veel kinderen/gezinnen die maatschappelijke en psychosociale hulp nodig hebben en ook krijgen. Op de locatie Tuindorp is, sinds de aanvang van het schooljaar , een grote instroom van kinderen van het AZC. Deze kinderen hebben veelal op meerdere scholen, verspreid door het land, onderwijs genoten. 3.2 aantal leerlingen per 1 oktober leerlingen op 1 oktober 2013 Thijsse Tuindorp Weging Per locatie: waarvan: aantal leerlingen per groep Thijsse Tuindorp J M Totaal TH J M Totaal TD Totaal samen groep 1: groep 2: groep 3: groep 4: groep 5: groep 6: groep 7: groep 8: totaal

5 3.4 aantal leerlingen per geboortejaar Thijsse Tuindorp Totaal aantal leerlingen LGF aantal leerlingen met een leerlingebonden financiering (rugzak) in: Thijsse Tuindorp groep 1: groep 2: groep 3: groep 4: groep 5: groep 6: 5 groep 7: groep 8: totaal leerlingverloop aantallen Thijsse Tuindorp Totaal Het leerling verloop op de locatie Tuindorp is sterk afhankelijk van de in- en uitstroom van kinderen die afkomstig zijn van het gezinscentrum. De aantallen wijzigen soms maandelijks door vertrek naar het land van herkomst, het verkrijgen van een status, hernieuwde procedure aanvragen en soms ook door het vertrek met onbekende bestemming. Het is nooit vooraf aan te geven wanneer kinderen de school zullen verlaten en hoeveel kinderen daar voor terug zullen komen. Het dalende leerlingaantal op de locatie Thijsse is voor een deel het gevolg van het door de inspectie aangegeven oordeel zwak. We hebben daardoor een terugloop in aanmeldingen geconstateerd. Het vertrek van de peuterspeelzaal (2012) van deze locatie heeft voor de grootste stagnering van nieuwe aanmeldingen geleid. Met het, in september 2013, opnieuw kunnen realiseren van een inpandige peuterspeelzaal lijkt de terugloop van nieuwe aanmeldingen voor een belangrijk deel gestopt. Verder hebben verhuizingen, waar geen nieuwe gezinnen voor terug kwamen een rol gespeeld. 5

6 3.7 leerling verloop grafiek 3.8 buitenschoolse en tussenschoolse opvang Aantal leerlingen per maand dat gebruik maakt van de buitenschoolse voorzieningen: Noot: Cursief = aantallen Tuindorp tussenschoolse opvang (overblijven) voorschoolse opvang (voor schooltijd) naschoolse opvang (na schooltijd) januari 44 (12) leerlingen leerlingen leerlingen februari 51 (14) leerlingen leerlingen leerlingen maart 57 (9 ) leerlingen leerlingen leerlingen april 47 (13) leerlingen leerlingen leerlingen mei 53 (11) leerlingen leerlingen leerlingen juni 45 (18) leerlingen leerlingen leerlingen juli leerlingen leerlingen leerlingen augustus 37 (8 ) leerlingen leerlingen leerlingen september 49 (16) leerlingen leerlingen leerlingen oktober 47 (14) leerlingen leerlingen leerlingen november 43 (15) leerlingen leerlingen leerlingen december 35 (12) leerlingen leerlingen leerlingen De naschoolse opvang wordt voor ons door Stichting Kinderopvang georganiseerd. De leerlingen die hiervan gebruik willen maken gaan hiervoor naar een andere locatie. De tussenschoolse opvang is in eigen beheer. Op de locatie Tuindorp wordt dat gerealiseerd door een gecertificeerde ouder met assistent. Op de locatie Thijsse wordt de tussenschoolse opvang verzorgd door gecertificeerde ouders. 6

7 3.9 schoolverzuim Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Dagen geoorloofd Dagen ongeoorloofd ,5 250,5 22,5 194, , ,5 5, ,5 Ouders vullen een verlofaanvraag in voordat wij verlof toekennen, bij aanvragen van meer dan 10 schooldagen wordt verwezen naar de leerplichtambtenaar. Indien ouders hun kind niet hebben afgemeld op school nemen de leerkrachten contact op met de ouders. De gevallen van ongeoorloofd verzuim betroffen het niet doorgeven van ziekte of het tijdig aanvragen van verlof. Opvallend dit jaar is de piek in maart en april voor wat betreft het ziekteverzuim. 7

8 3.10 schorsingen Er is dit jaar één keer een leerling geschorst. De schorsing is uitgevoerd volgens de in de schoolgids opgenomen procedure. De schorsing heeft het beoogde resultaat opgeleverd verwijderingen Verwijderingen hebben dit jaar niet plaats gevonden. 4. Onderwijsresultaten. 4.1 tussen- en eindresultaten De inspectie beoordeelt de resultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van toetsresultaten op de volgende toetsen: Technisch Lezen (TL) in groep 3 en 4, Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en 6, Begrijpend Lezen (BL) in groep 6. Onze tussenresultaten zijn door de inspectie als niet voldoende beoordeeld. Wij hebben daardoor de volgende acties ondernomen: Vanaf sept nascholing en begeleiding door TdF, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van de opbrengsten. Invoering Cito toetsen voor rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen voor kleuters en taal voor kleuters. Aanscherping/uitbreiding toetskalender met methode-gebonden toetsen. Invoering groepshandelingsplannen en didactische groepsoverzichten. Deelname aan de Cito eindtoets. Verbetering van de tussenresultaten en de eindopbrengsten zijn het speerpunt voor de komende jaren. Het Directe Instructie Model is schoolbreed ingevoerd. Naar aanleiding van het bezoek van 22 april 2013 heeft de inspectie geconstateerd dat ten opzichte van het inspectiebezoek van 2011 belangrijke verbeteringen met betrekking tot de kwaliteitsaspecten leerstofaanbod, didactisch handelen, begeleiding en de kwaliteitszorg hebben plaatsgevonden. De inspectie stelt echter vast dat ondanks de inspanningen van de school om het onderwijs te verbeteren, de eindresultaten nog onvoldoende zijn. Daarnaast is er vooral op het gebied van de zorg en begeleiding nog verbetering nodig. De verwachting is echter wel dat de eindresultaten van de school even als de indicatoren van de begeleiding en van de zorg in maart 2014 voldoende zijn. De inspectie heeft het traject van geïntensiveerd toezicht met één jaar verlengd. Met het bestuur is afgesproken dat de onderwijskwaliteit in maart 2014 weer van voldoende niveau is. De indicatoren leerstofaanbod en didactisch handelen beoordeelt de inspectie als voldoende. De inspectie voert in het tweede kwartaal van 2014 een afsluitend onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uit om na te gaan of de tekortkomingen zijn opgeheven. Vanuit Parnassys kunnen wij een overzicht geven van de niet-methode toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen/wiskunde, DMT en AVI Cito. Wij verantwoorden de eindresultaten middels de uitslagen van de Cito eindtoets. Tevens wordt het drempelonderzoek uitgevoerd door de OBD. Zie uitstroom gegevens

9 Spelling: PI-Dictee 1999-Dictee Op de schoolmonitor scoren alle groepen onder de inspectienorm en schooldoelen. Dit komt omdat Parnassys het PI-dictee niet kan omzetten in de juiste vaardigheidsscores. De helpdesk van Parnassys kan hier geen oplossing voor vinden. De CITO Spellingtoets is inmiddels aangeschaft, deze gebruiken we vanaf januari 2014 met de M toets. Het PI-dictee gebruiken we voor de screening van taalzwakke cq. dyslexie leerlingen. 9

10 Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets LOVS-Totaal Ontwikkeling niveaupercentages A, B, C en D/E per leerjaar en trimester 100, % 4% 5% 90, % 80, % 42% 46% 33% 36% 26% 5% 30% 37% 29% 27% 44% 70, % 60, % 50, % 40, % 23% 13% 7% 40% 14% 30% 50% 20% 16% 25% 21% 18% 21% 21% 18% 7% 7% 30, % 20, % 19% 21% 4% 43% 17% 30% 10% 5% 18% 21% 19% 10, % 0, % 15% 17% 13% 7% 7% 22% 10% 15% 21% 15% 12% 22% 3-II 3-III 4-II 4-III 5-II 5-III 6-II 6-III 7-II 7-III 8-II Succes factoren: De flitswoorden worden goed geoefend. We gebruiken de DMT oefenmap en de computer. De moeilijkheidsgraad en het tempo van de flitswoorden kan worden ingesteld. Dit werkt zeer stimulerend. Directe instructie model. (DIM) Aandachtspunten groepsniveau voor het vervolg: Extra oefenen van flitswoorden en losse woorden > automatiseren. De groepen worden nauwkeurig gevolgd. Accent groep 6 > vloeiend en tempo lezen met gebruik van Ralfi. Belemmeringen: Enkele kinderen blijven nog erg hangen in het spellend lezen. 10

11 Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen LOVS-Totaal Ontwikkeling niveaupercentages A, B, C en D/E per leerjaar en trimester 100, % 90, % 29% 20% 12% 11% 80, % 70, % 42% 50% 39% 20% 24% 33% 60, % 50, % 40, % 38% 43% 30% 47% 15% 30, % 43% 55% 15% 20, % 10, % 21% 21% 17% 9% 15% 26% 0, % 7% 7% 4% 5% 3% 3-III 4-II 4-III 5-II 6-II 7-II 8-II Succes factoren: Goede beheersing en toepassen van de leesstrategieën, prima inzet en werkhouding van m.n.de kinderen van het gezinscentrum. Bij Nieuwsbegrip compenseren de filmbeelden. Oude boeken CITO preventief inzetten. Preteaching, voorlezen. Directe instructie model. (DIM) Belemmeringen: Op de locatie Tuindorp zijn veel nieuwe zijinstromers van het gezinscentrum. De woordenschat en de moeilijkheidsgraad van de woorden vormen een belemmering. Aandachtspunten groepsniveau voor het vervolg: Uitbreiding van de woordenschat, zodat de teksten beter begrepen worden. Verder met automatiseren en zelfstandig toepassen van de leesstrategieën. Succes factoren voortzetten. Voor een goede analyse van BL kijken we naar de scores van TL/WS/ Kennis van de wereld/strategie gebruik. Groepen worden nauwkeurig gevolgd. Nieuwsbegrip: oktober en maart een strategietoets november, februari en mei de informatieve toets elke week de basislessen in totaal 8 strategielessen vervolgens de woordenschatlessen 11

12 Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde LOVS-Totaal Ontw ikkeling niveaupercentages A, B, C en D/E per leerjaar en trimester 100, % 90, % 21% 14% 22% 19% 22% 80, % 35% 38% 70, % 60, % 63% 21% 36% 35% 43% 50% 63% 55% 30% 50, % 35% 40, % 30, % 20, % 10, % 0, % 23% 8% 25% 8% 4% 36% 36% 30% 7% 14% 14% 13% 24% 5% 10% 38% 35% 21% 18% 5% 16% 10% 3% 3% 33% 9% 3% 22% 4% 22% 3-II 3-III 4-II 4-III 5-II 5-III 6-II 6-III 7-II 7-III 8-II Succes factoren: Iedere les begint met herhalen en automatiseren. De som van de dag. Goede werkhouding en inzet leerlingen gezinscentrum. Differentiatie binnen de methode > maatwerk, meesterwerk, speurwerk etc. Directe instructie model. (DIM) Belemmeringen: Sommige kinderen vragen niet zelf om extra instructie als ze het niet begrijpen. De kinderen hebben te maken met een nieuwe rekenmethode en hebben in de vorige groep een andere aanpak gehad waardoor er geen vloeiende overgang is. De contextsommen vereisen een goede woordenschat. Aandachtspunten groepsniveau voor het vervolg: Sommen uit de context halen. Zorgen dat de basisstof beheerst wordt. De kinderen blijven controleren of zij de juiste oplosmanier toepassen. De groepen worden nauwkeurig gevolgd. 4.2 verwijzingen aantal lln. aangemeld bij PCL/ZC blijft op eigen school: verwijzing naar andere basisschool: resultaat: verwijzing naar speciaal basisonderwijs verwijzing naar spec. onderwijs (rec) anders: nml.: 2 lln. 0 lln. 0 lln. 0 lln. 2 lln. lln. Bij beide kinderen was er sprake van psychiatrische stoornissen. 12

13 4.3 uitstroomgegevens VO Aantallen Thijsse Uitstroom soort onderwijs aantal lln. percentage school VWO Havo 2 12,50 % Mavo 8 50 % VMBO/kader beroepsgerichte leerweg VMBO/kader beroepsgerichte leerweg LWO 2 12,50 % VMBO/ basis beroepsgerichte leerweg VMBO/basis beroepsgerichteleerweg met LWO 4 25 % Praktijkonderwijs De uitstroom is geheel volgens verwachting Aantallen Tuindorp Uitstroom soort onderwijs aantal lln. percentage school VWO Havo 2 15,38 % Mavo 2 15,38 % VMBO/kader beroepsgerichte leerweg VMBO/kader beroepsgerichte leerweg LWO VMBO/ basis beroepsgerichte leerweg VMBO/basis beroepsgerichteleerweg met LWO 7 53,86 % Praktijkonderwijs 2 15,38 % Ook deze uitstroomgegevens zijn geheel volgens verwachting. 4.4 resultaten inz. Leerlinggebonden financiering Onze school ontvangt subsidie als gevolg van de leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen). Deze subsidie wordt grotendeels voor extra personele inzet gebruikt, ook is er sprake van een materieel component. Ontvangen subsidie: Personele component (2012/2013) Materiële component (2012/2013) Wij hadden 3 leerlingen met een leerlinggebonden financiering; 2 leerlingen ESM (spraak/taal), 1 leerling REC 4. ( 2012/2013) Deze leerlingen zitten op de locatie Thijsse. Op de locatie Tuindorp zitten 2 leerlingen met een REC 4 indicatie, de overige leerlingen volgen onderwijs op de locatie Thijsse. Wij hebben 5 leerlingen met een leerlinggebonden financiering; 1 leerling ESM (spraak/taal), 1 leerling SH, 3 leerlingen REC 4. ( 2012/2013) Deze leerlingen zitten op de locatie Thijsse. De personele component wordt naar rato verdeeld over de desbetreffende kinderen en door één leerkracht vervuld. De materiële component wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van lesmaterialen, literatuur en mogelijke bijscholing. 13

14 5. Aandacht voor de openbare identiteit. Onze school heeft een openbare identiteit en daar zijn we trots op. De veelzijdige samenleving willen wij in school terug laten komen, onze school staat daarom open voor alle kinderen ongeacht hun culturele achtergrond en levensovertuiging. Door middel van sociaal culturele activiteiten op schoolniveau willen we kinderen vertrouwd maken met de verschillen die er tussen mensen en in de samenleving bestaan. Binnen onze projecten wordt hier aandacht aan besteed. Door de bewustwording van deze verschillen leren wij de kinderen respectvol, tolerant en positief met elkaar om te gaan. Het doel van deze bewustwording is dat onze kinderen volwaardige burgers worden in onze multiculturele maatschappij. Binnen het team wordt omgaan met verschillen als uitgangspunt genomen, de leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor zowel de kinderen als hun ouders. 6. Kengetallen personeel. Totale formatie Onderwijzend Personeel ,2034 fte formatie lesgebonden taken (dus daadwerkelijk voor de klas) formatie niet lesgebonden taken: directie totale formatie Onderwijs Ondersteunend Personeel 1,5166 fte onderwijsassistent(en) administratief assistent(en) huishoudelijk personeel 11,1424fte 1,0617fte 1,000 fte 0,7588 fte 0,4210 fte 0,3368 fte Leeftijdsopbouw personeel: leeftijd: man vrouw 61 jaar 1 58 jaar 1 56 jaar 1 54 jaar 1 53 jaar 2 49 jaar 2 48 jaar 1 43 jaar 1 42 jaar 1 38 jaar 1 36 jaar 1 35 jaar 1 34 jaar 1 33 jaar 1 32 jaar 2 31 jaar 2 21 jaar 1 totaal 21 = 0 % = 100 % 14

15 7. Verzuim personeel. 7.1 verlof overzicht aantal keren dat verlof is toegekend 19 maal waarvan: imperatief 15 maal facultatief 4 maal aantal dagen dat verlof is toegekend 20 dagen waarvan: imperatief 16 dagen facultatief 4 dagen totaal aantal personeelsleden waaraan verlof is 8 personeelsleden toegekend * 10 dagen zijn aangevraagd voor studieverlof en vergoed vanuit de lerarenbeurs. 7.2 ziekteverzuim De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie is op beide locaties laag. Locatie Thijsse Totaal aantal lesgebonden uren ziek 497,5 Ziekmeldingsfrequentie 4 Gemiddelde ziekmeldingsfrequentie 0,29 Ziekteverzuimpercentage 4,59% Het ziekteverzuimpercentage op de locatie Thijsse wordt sterk bepaald door het langdurige ziekteverzuim van twee leerkrachten. Bij één van de leerkrachten is de ziekte niet werk gerelateerd, bij de ander is het deels werk gerelateerd. Locatie Tuindorp Totaal aantal lesgebonden uren ziek 67,5 Ziekmeldingsfrequentie 4 Gemiddelde ziekmeldingsfrequentie 0,40 Ziekteverzuimpercentage 1,03% 7.3 vervangingen In 2013 hebben we de vervanging voor een groot deel kunnen regelen via de vervangingspoule. Indien er geen vervangers beschikbaar waren in de poule hebben parttimers extra gewerkt. In voorkomende gevallen hebben wij intern voor een oplossing gezorgd door een leerkracht, die gewoonlijk extra taken vervuld, een reguliere groep te geven. We hebben in 2013 geen lesuitval gekend. 15

16 8. Bedrijfsvoering 8.1 inzet formatie leerkrachtrato groepsgrootte 2 : Aantal leerlingen groep 1/2 Td 11 groep 1/2 Th 12 groep 2/3 Td 18 groep 2/3 Th 18 groep 4/5 Td 20 groep 4/5 Th 22 groep 6/7 Td 20 groep 6/7 Th 21 groep 8 Td 16 groep 8 Th 17 gemiddelde groepsgrootte 17,5 totale ambulantie: fte (zonder*) waarvan 3 : directie interne begeleiding rugzak extra leerkracht *administratie *onderwijsassistent fte fte fte fte fte fte Op de locatie Thijsse zijn de onderbouw groepen kleiner geworden door onverwachte uitstroom vlak voor de zomervakantie. 8.2 team overleggen In het jaar 2011 hebben we de vergaderstructuur aangepast, deze veranderde structuur is voortgezet. Er zijn drie grote team overlegmomenten, waarbij de aanwezigheid van een ieder verplicht is. De overige vergaderingen worden door de bouwcoördinatoren, IBer, coördinator van een specifieke activiteit en in voorkomende gevallen door de directeur gepland. Op het jaarrooster zijn de mogelijke data voor vergaderingen gemarkeerd. Een vergadering moet minimaal één week van te voren worden uitgeschreven en aan de desbetreffende teamleden worden doorgegeven. Inhoudelijke vergaderingen worden in overleg met de directeur en de IB-er gepland zodat zij altijd aanwezig kunnen zijn en het verbeterings-/veranderingsproces kunnen bewaken. Deze structuur zorgt ervoor dat er efficiënter met de werktijd wordt omgegaan en dat de kwaliteit van de overleggen hoog is. Praktische zaken worden over de mail afgehandeld, dit doet een beroep op het dagelijks bijhouden van de mail. Zorgbesprekingen worden op intekening gepland en zijn besprekingen met de groepsleerkrachten en de IB-er. Wanneer een casusbespreking gewenst is, moet die door de IB-er gepland worden. 8.3 schooltijden 1 De leerkrachtrato geeft aan over hoeveel leerkracht 1 kind daadwerkelijk aan lesgevende taken beschikt en wordt berekend door het aantal lesgevende fte s (zie 2 e rij in tabel bij 6) te delen door het aantal kinderen op 1 oktober van het voorafgaande jaar dus plus 3% opslag). Het berekende getal wordt afgerond op twee cijfers achter de komma. Voorbeeld: aantal lesgevende fte = 10; het aantal kinderen op 1 oktober 2009 bedraagt 215 (incl. opslag 3% = 221,45); 10/221,45 = 0,05. De leerkrachtrato is dus 0,05. 2 Bij groepsgrootte wordt het aantal leerlingen ingevuld, dat op 31 december van het verslagjaar in een groep zit. Daarbij gaat het om de daadwerkelijk gevormde groepen (kunnen dus ook combinatiegroepen zijn). 3 hieronder staat een aantal voorbeelden; de school dient zelf in te vullen voor welke functies/taken ambulantie is ingevuld. 16

17 groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8 maandag uur dinsdag uur donderdag uur uur uur uur woensdag `s middags vrij `s middags vrij vrijdag `s middags vrij uur Effectieve leertijd in het schooljaar 2012/2013 groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren 8.4 marge-uren Marge Bovenbouw 16,75 uur, marge Onderbouw 15,75 uur. De marge uren zijn besteed aan 2 studiedagen in het kader van het verbetertraject, de verplichte opfriscursus BHV en de jaarafsluiting. 8.5 veiligheidsrisico s en inventarisatie Er hebben in 2013 geen ongevallen plaatsgevonden. In de school wordt een ongevallenregister bijgehouden. Er zijn 8 gecertificeerde BHV-ers in totaal op de beide locaties. Elke dag van de week zijn er BHV-ers aanwezig. In september 2013 is het veiligheidsplan weer volledig herzien. 9. Personeelsbeleid. 9.1 professionalisering In / is het gehele team wederom intensief bezig geweest met het verbetertraject. Dit verbetertraject is gericht op het verhogen van de opbrengsten en het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. Binnen dit traject vindt teamscholing plaats en worden er bij alle groepsleerkrachten klassenconsultaties uitgevoerd. Alle leerkrachten zijn geschoold in het Directe Instructie Model en het toepassen van coöperatieve werkvormen. Het accent van de begeleiding door TdF ligt in het schooljaar op de nieuwe leerkrachten en de opbrengsten van groep 8. Drie leraren volgen een master SEN opleiding, twee in het kader van hun LB-functie en één als scholing voor haar IB-functie. Eén leraar is gestart met de opleiding I-coach. Verder hebben alle leraren die werken met kleuters deelgenomen of nemen nog deel aan een cursus logopedie bestaande uit drie bijeenkomsten. Aan de cursus Lastige jongens bestaan niet hebben acht leraren deelgenomen. Op beide cursussen zijn overwegend positieve reacties gegeven. 17

18 9.2 functiemix Er is zijn vijf LB leraren op onze school, op de locatie Tuindorp drie en op de locatie Thijsse twee. De vijf leraren die een LB aanstelling hebben vervullen de volgende functies: - coördinator OB - coördinator BB - coach ICT, vergroting van de mogelijkheden van het ICT gebruik en het benutten van de mogelijkheden van de vernieuwde website - zijn of worden gedragsspecialist en ondersteunen hun collega s bij voorkomende problemen. - ontwerpen van een plan ter verhoging van de ouderbetrokkenheid. Doordat de focus op school nog steeds is gericht op het verbetertraject is de verhoging van de ouderbetrokkenheid nog onvoldoende gelukt. Er is nog geen tijd gemaakt voor daadwerkelijke acties. 9.3 gesprekkencyclus Gesprekkencyclus: persoonlijke ontwikkeling en functioneren. In het kalenderjaar 2013 zijn er veel gesprekken gevoerd. De gesprekken die gevoerd zijn, individueel, in kleine groep en in teamverband, waren gericht op de cultuurverandering en het verbeterplan/verbetertraject. De tweede helft van 2013 zijn er een aantal functioneringsgesprekken gevoerd, de overige gesprekken zullen in de eerste helft van 2014 plaatsvinden. Een vast gespreksonderwerp is het POP. De verslagen zijn/worden opgenomen in het personeelsdossier. 18

19 10. Financiën 10.1 overzicht bestedingen Jaarrekening 2013 School: Tuindorp- Dr. Jac.P. Thijsse Personele explotatie. Baten: begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving baten 2013 baten 2013 werk./begr. 8090/55/20137 (Na)scholing SPS 4.100, ,00 0, /55/20111 Begeleiding + baten TdF , ,00 0,00 Middelen uit de Prestatiebox (professionalisering schoolleiders) 1.942, ,00 0,00 Middelen uit de prestatiebox (opbrengstgericht werken/proffesionalisering leraren) 0,00 Totale baten (na)scholing en begeleiding , ,00 0,00 Lasten: begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr. 4020/55/20137 Cursuskosten (i.v.m. (Na)scholing SPS) 8.637, , , /55/20111 Begeleiding + lasten TdF , , ,00 Totale baten (na)scholing en begeleiding , , ,65 Resultaat (na)scholing: naar alg. reserve (-/- is positief resultaat) -445, , ,65 Materiële exploitatie Baten: begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving baten 2013 baten 2013 werk./begr Vergoeding materiele kosten , ,00 0, /67 Overige materiele vergoedingen (rijk - zie onderstaande specificatie) , ,00 0, /400 Overige materiele vergoedingen (gemeente) 0, /990 Overige materiele vergoedingen (Overige) 0,00 Totale baten materiële exploitatie , ,00 0,00 Lasten: Afschrijvingslasten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr Totaal afschrijvingskosten leermethoden , , , Totaal afschrijvingskosten hardware en randapparatuur 9.500, , , Totaal afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 1.704, ,85 0, Totaal afschrijvingskosten meubilair 3.000, , , Totaal afschrijvingslasten meubilair (inrichting speellokaal - groot materiaal) 0,00 0,00 0, Totaal afschrijvingskosten inventaris en apparatuur (huishoudelijke app.) 0,00 0,00 0, Totaal afschrijvingskosten overige materiele vaste activa 0,00 0,00 0,00 Totaal afschrijvingslasten (streefpercentage 25%) , ,14-241,78 Werkelijk percentage afschrijvingslasten 31% 30% Tuindorp- Dr. Jac.P. Thijsse (vervolg) Huisvestingslasten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr klein onderhoud 7.000, ,62-391, Tuinonderhoud 600,00 0,00-600, Publiek rechtelijke heffingen, w.o. vuilophaal 2.800, , ,21 Totaal huisvestingslasten (streefpercentage 10%) , ,83 767,83 Werkelijk percentage huisvestingslasten 12% 12% 0,00 Onderwijsgebonden kosten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr Aanschaf leer- en hulpmiddelen , ,49-996, Overige ICT , ,25-303, Klein inventaris en onderhoud inventaris 900,00 118,19-781, Mediatheek/bibliotheek 1.200, ,11 123, Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 600, ,40 743, Reproductiekosten 8.000, , ,87 Totaal onderwijsgebonden kosten (streefpercentage 50%) , ,31 802,31 Werkelijk percentage onderwijsgebonden kosten 48% 48% Algemene kosten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr Portikosten 500,00 618,69 118, Kantoorbenodigdheden 100,00 18,00-82, Telefoon/faxkosten 2.000, ,70-166, werving personeel 50,00 0,00-50, testen en toetsen 500, ,57 832, culturele (kunstzinnige) vorming 1.000, ,14 324, Kabeltelevisie en overige rechten 900,00 493,42-406, kosten vervoersmiddelen 0, overige administratiekosten 50,00 0,00-50, Kosten bijzondere activiteiten/representatie 750,00 463,96-286, sportdag/vieringen 500,00 373,73-126, reisjes/excursies 200,00 15,00-185, Schoolzwemmen (incl.vervoer) 0, studiedagen en conferenties 0, personeelskantine 250,00 197,93-52, overige huisvestingslasten 500,00 0,00-500, /10422 Tussenschoolse opvang (materiele component) 0, /90153 Naschoolse opvang (materiele component) 0, reis- en verblijfskosten 100,00 0,00-100, MR/OR 500,00 600,00 100, bijdrage aan derden 0, Overige onderwijskosten 100,00 615,58 515,58 Totaal algemene kosten (streefpercentage 15%) 8.000, ,72-113,28 Werkelijk percentage afschrijvingskosten 9% 9% Totale lasten materiële exploitatie , , ,08 Resultaat mat. expl.: naar algemene reserve (-/- is pos. resultaat) 5.099, , ,08 Totaal resultaat personele + materiële exploitatie (-/- is positief resultaat) 4.654, , ,57 19

20 De bestedingen die hebben plaatsgevonden worden ook dit jaar in hoge mate bepaald door het verbetertraject waar wij mee bezig zijn. De derde tranche van onze nieuwe methode, Alles in 1, is aangeschaft en voor het derde jaar heeft er intensieve begeleiding/scholing door TdF plaatsgevonden. De kosten voor deze begeleiding zijn voor het grootste deel bovenschools bekostigd. Overige ICT kosten zijn en zullen hoog blijven doordat er steeds meer licenties moeten worden betaald en ook het onderhoud brengt, blijvend, hoge kosten met zich mee. In 2013 is er ingezet op het terugdringen van de reproductiekosten, helaas zijn wij hier niet goed in geslaagd. De kosten zijn vergelijkbaar met 2012, het moet echter bij voortduring een zorg voor een ieder worden. Het streefpercentage van de huisvestingslasten wordt overschreden doordat wij op twee locaties zijn gehuisvest. De hoge kosten van de publiekrechtelijke heffingen zijn hier het gevolg van inzet middelen uit de bestemmingsbox leerlinggebonden financiering: Deze gelden zijn besteed aan aanvullende materialen voor deze specifieke leerlingen waarbij ook gekeken werd naar het functioneel in kunnen zetten van deze materialen bij onze methoden en met andere kinderen. impulsgebieden: ,00 Deze gelden zijn ingezet bij het vervangen van methoden. Waarbij het verbeteren van de opbrengsten het beoogde doel is cultuureducatie In verslagjaar ontvangen middelen: 750,00 Deze gelden zijn besteed aan bezoeken van voorstellingen, deelname aan activiteiten van Triade, bezoeken van musea. 11. Medezeggenschap In 2013 is de MR 6 keer bijeengekomen. MR samenstelling: De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door 3 ouders en de personeelsgeleding wordt vertegenwoordigd door 3 teamleden. Belangrijke onderwerpen in 2013: - Het verbetertraject en de daarbij behorende scholing/begeleiding en het verbeterplan. - Het inspectierapport over het inspectiebezoek van Formatie, groepsindelingen zijn besproken en akkoord bevonden. - Begroting, begroting is besproken en akkoord bevonden. - Schoolgids, schoolgids is besproken en akkoord bevonden. - Schoolplan, schoolplan is besproken en akkoord bevonden. - Het ondersteuningsprofiel, besproken en van positief advies voorzien. - Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 12. Relatie met de buitenwereld. Door middel van onze maandelijkse mededelingenbladen houden we ouders en verzorgers op de hoogte van belangrijke data en gebeurtenissen op onze school, het mededelingenblad is terug te vinden op onze website. Tevens staan de agenda en notulen van de MR en de schoolgids op de website, dit 20

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015

Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Schoolgids de Wijngaard 2013-2014 Schoolgids 2014 2015 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. DE SCHOOL 2 1.1 Waar staat de school? 2 1.2 Directie 2 1.3 De geschiedenis van de school 2 1.4 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail :

Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : JAARVERSLAG 2013 Stichting OPOS Administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail:

Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: Montessorischool Buiten Adres: M.J. Granpre Molièrestraat 72 1333 KE Almere Buiten Tel. : 0365321204 e-mail: directie@montessorischoolbuiten.asg-almere.nl Schoolgids Montessori School Buiten Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN

BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN BESTUURSJAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK SPECIAAL EN- VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TE OMMEN EN OMSTREKEN Mei 2013 Bestuursjaarverslag 2012 Stichting voor Protestants

Nadere informatie

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde

1 de basis is belangrijk 2 samenwerking als basis 3 terug naar de basis 4 basis van de organisatie 5 de basis op orde 1 de basis is belangrijk de basis is belangrijk 1 de basis is belangrijk In het jaarverslag dat voor u ligt willen wij u een indruk geven van de werkzaamheden van onze vereniging NoorderBasis Als we terugkijken

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl

Stichting OPOS. Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl JAARVERSLAG 2012 Stichting OPOS administratienummer bevoegd gezag: 41779 Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN Telefoon : 0598 425 644 Fax : 0598 425 552 E-mail : info@stichtingopos.nl Jaarverslag Stichting OPOS

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie