Schooljaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool Tuindorp Dr. Jac. P. Thijsse 1

2 Inhoud: 1. NAW gegevens 2. Doel 3. Leerling Kengetallen van de school 3.1 leerling populatie 3.2 aantal leerlingen 1 oktober aantal leerlingen per groep 3.4 aantal leerlingen per geboortejaar 3.5 aantal leerlingen LGF 3.6 leerling verloop aantallen 3.7 leerling verloop grafiek 3.8 buitenschoolse en tussen schoolse opvang 3.9 schoolverzuim 3.10 schorsingen 3.11 verwijderingen 4. Onderwijsresultaten 4.1 tussen- en eindresultaten 4.2 verwijzingen 4.3 uitstroomgegevens VO 4.4 resultaten inz. LGF 5. Openbare identiteit 6. Kengetallen personeel 7. Verzuim personeel 7.1 verlofoverzicht 7.2 ziekteverzuim 7.3 vervangingen 8. Bedrijfsvoering 8.1 inzet formatie 8.2 team overleggen 8.3 schooltijden 8.4 marge-uren 8.5 veiligheidsrisico s en inventarisatie 9. Personeelsbeleid 9.1 professionalisering 9.2 functiemix 9.3 gesprekkencyclus 10. Financiën 10.1 overzicht bestedingen 10.2 inzet middelen uit de bestemmingsbox 11. Medezeggenschap 12. Relatie met buitenwereld 13. Samenwerking met andere partners 14. Overige zaken 2

3 1. NAW gegevens LOCATIE THIJSSESCHOOL Adres: Stakman Bossestraat SW Den Helder telefoon: internet: wnd. directeur Will Pompert Brin 14 LQ LOCATIE TUINDORPSCHOOL Bezoekadres: Brakkeveldweg AD Den Helder Postadres: Stakman Bossestraat SW Den Helder telefoon: internet: wnd. directeur Will Pompert Brin 14 LQ 3

4 2. Doel van het Schooljaarverslag Dit Schooljaarverslag is ons verantwoordingsdocument, waarin wij verantwoording willen afleggen over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten aan; ouders (mr); inspectie; algemene directie/schoolbestuur; rijk; gemeente (willekeurige volgorde). Dit in relatie met de middelen die wij daarvoor hebben ontvangen. 3. Leerling Kengetallen van de school: 3.1 leerling populatie Op beide locaties is de populatie samengesteld uit kinderen uit volksbuurten. In beide buurten zijn er, mede veroorzaakt door de recessie, sociale en financiële problemen. Voor beide buurten speelt de school een actieve rol bij het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt, dit gebeurt in samenwerking met de Gemeente Den Helder, De Wering (maatschappelijk werk, opbouwwerk, jeugdzorg), GGZ, politie, buurthuizen, (buurt)belangenverenigingen en de Woningstichting voor de locactie Tuindorp. Op beide locaties zijn er veel kinderen/gezinnen die maatschappelijke en psychosociale hulp nodig hebben en ook krijgen. Op de locatie Tuindorp is, sinds de aanvang van het schooljaar , een grote instroom van kinderen van het AZC. Deze kinderen hebben veelal op meerdere scholen, verspreid door het land, onderwijs genoten. 3.2 aantal leerlingen per 1 oktober leerlingen op 1 oktober 2013 Thijsse Tuindorp Weging Per locatie: waarvan: aantal leerlingen per groep Thijsse Tuindorp J M Totaal TH J M Totaal TD Totaal samen groep 1: groep 2: groep 3: groep 4: groep 5: groep 6: groep 7: groep 8: totaal

5 3.4 aantal leerlingen per geboortejaar Thijsse Tuindorp Totaal aantal leerlingen LGF aantal leerlingen met een leerlingebonden financiering (rugzak) in: Thijsse Tuindorp groep 1: groep 2: groep 3: groep 4: groep 5: groep 6: 5 groep 7: groep 8: totaal leerlingverloop aantallen Thijsse Tuindorp Totaal Het leerling verloop op de locatie Tuindorp is sterk afhankelijk van de in- en uitstroom van kinderen die afkomstig zijn van het gezinscentrum. De aantallen wijzigen soms maandelijks door vertrek naar het land van herkomst, het verkrijgen van een status, hernieuwde procedure aanvragen en soms ook door het vertrek met onbekende bestemming. Het is nooit vooraf aan te geven wanneer kinderen de school zullen verlaten en hoeveel kinderen daar voor terug zullen komen. Het dalende leerlingaantal op de locatie Thijsse is voor een deel het gevolg van het door de inspectie aangegeven oordeel zwak. We hebben daardoor een terugloop in aanmeldingen geconstateerd. Het vertrek van de peuterspeelzaal (2012) van deze locatie heeft voor de grootste stagnering van nieuwe aanmeldingen geleid. Met het, in september 2013, opnieuw kunnen realiseren van een inpandige peuterspeelzaal lijkt de terugloop van nieuwe aanmeldingen voor een belangrijk deel gestopt. Verder hebben verhuizingen, waar geen nieuwe gezinnen voor terug kwamen een rol gespeeld. 5

6 3.7 leerling verloop grafiek 3.8 buitenschoolse en tussenschoolse opvang Aantal leerlingen per maand dat gebruik maakt van de buitenschoolse voorzieningen: Noot: Cursief = aantallen Tuindorp tussenschoolse opvang (overblijven) voorschoolse opvang (voor schooltijd) naschoolse opvang (na schooltijd) januari 44 (12) leerlingen leerlingen leerlingen februari 51 (14) leerlingen leerlingen leerlingen maart 57 (9 ) leerlingen leerlingen leerlingen april 47 (13) leerlingen leerlingen leerlingen mei 53 (11) leerlingen leerlingen leerlingen juni 45 (18) leerlingen leerlingen leerlingen juli leerlingen leerlingen leerlingen augustus 37 (8 ) leerlingen leerlingen leerlingen september 49 (16) leerlingen leerlingen leerlingen oktober 47 (14) leerlingen leerlingen leerlingen november 43 (15) leerlingen leerlingen leerlingen december 35 (12) leerlingen leerlingen leerlingen De naschoolse opvang wordt voor ons door Stichting Kinderopvang georganiseerd. De leerlingen die hiervan gebruik willen maken gaan hiervoor naar een andere locatie. De tussenschoolse opvang is in eigen beheer. Op de locatie Tuindorp wordt dat gerealiseerd door een gecertificeerde ouder met assistent. Op de locatie Thijsse wordt de tussenschoolse opvang verzorgd door gecertificeerde ouders. 6

7 3.9 schoolverzuim Maand Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Dagen geoorloofd Dagen ongeoorloofd ,5 250,5 22,5 194, , ,5 5, ,5 Ouders vullen een verlofaanvraag in voordat wij verlof toekennen, bij aanvragen van meer dan 10 schooldagen wordt verwezen naar de leerplichtambtenaar. Indien ouders hun kind niet hebben afgemeld op school nemen de leerkrachten contact op met de ouders. De gevallen van ongeoorloofd verzuim betroffen het niet doorgeven van ziekte of het tijdig aanvragen van verlof. Opvallend dit jaar is de piek in maart en april voor wat betreft het ziekteverzuim. 7

8 3.10 schorsingen Er is dit jaar één keer een leerling geschorst. De schorsing is uitgevoerd volgens de in de schoolgids opgenomen procedure. De schorsing heeft het beoogde resultaat opgeleverd verwijderingen Verwijderingen hebben dit jaar niet plaats gevonden. 4. Onderwijsresultaten. 4.1 tussen- en eindresultaten De inspectie beoordeelt de resultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van toetsresultaten op de volgende toetsen: Technisch Lezen (TL) in groep 3 en 4, Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en 6, Begrijpend Lezen (BL) in groep 6. Onze tussenresultaten zijn door de inspectie als niet voldoende beoordeeld. Wij hebben daardoor de volgende acties ondernomen: Vanaf sept nascholing en begeleiding door TdF, gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en het verhogen van de opbrengsten. Invoering Cito toetsen voor rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, woordenschat, rekenen voor kleuters en taal voor kleuters. Aanscherping/uitbreiding toetskalender met methode-gebonden toetsen. Invoering groepshandelingsplannen en didactische groepsoverzichten. Deelname aan de Cito eindtoets. Verbetering van de tussenresultaten en de eindopbrengsten zijn het speerpunt voor de komende jaren. Het Directe Instructie Model is schoolbreed ingevoerd. Naar aanleiding van het bezoek van 22 april 2013 heeft de inspectie geconstateerd dat ten opzichte van het inspectiebezoek van 2011 belangrijke verbeteringen met betrekking tot de kwaliteitsaspecten leerstofaanbod, didactisch handelen, begeleiding en de kwaliteitszorg hebben plaatsgevonden. De inspectie stelt echter vast dat ondanks de inspanningen van de school om het onderwijs te verbeteren, de eindresultaten nog onvoldoende zijn. Daarnaast is er vooral op het gebied van de zorg en begeleiding nog verbetering nodig. De verwachting is echter wel dat de eindresultaten van de school even als de indicatoren van de begeleiding en van de zorg in maart 2014 voldoende zijn. De inspectie heeft het traject van geïntensiveerd toezicht met één jaar verlengd. Met het bestuur is afgesproken dat de onderwijskwaliteit in maart 2014 weer van voldoende niveau is. De indicatoren leerstofaanbod en didactisch handelen beoordeelt de inspectie als voldoende. De inspectie voert in het tweede kwartaal van 2014 een afsluitend onderzoek naar de kwaliteitsverbetering uit om na te gaan of de tekortkomingen zijn opgeheven. Vanuit Parnassys kunnen wij een overzicht geven van de niet-methode toetsen Begrijpend Lezen, Rekenen/wiskunde, DMT en AVI Cito. Wij verantwoorden de eindresultaten middels de uitslagen van de Cito eindtoets. Tevens wordt het drempelonderzoek uitgevoerd door de OBD. Zie uitstroom gegevens

9 Spelling: PI-Dictee 1999-Dictee Op de schoolmonitor scoren alle groepen onder de inspectienorm en schooldoelen. Dit komt omdat Parnassys het PI-dictee niet kan omzetten in de juiste vaardigheidsscores. De helpdesk van Parnassys kan hier geen oplossing voor vinden. De CITO Spellingtoets is inmiddels aangeschaft, deze gebruiken we vanaf januari 2014 met de M toets. Het PI-dictee gebruiken we voor de screening van taalzwakke cq. dyslexie leerlingen. 9

10 Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets LOVS-Totaal Ontwikkeling niveaupercentages A, B, C en D/E per leerjaar en trimester 100, % 4% 5% 90, % 80, % 42% 46% 33% 36% 26% 5% 30% 37% 29% 27% 44% 70, % 60, % 50, % 40, % 23% 13% 7% 40% 14% 30% 50% 20% 16% 25% 21% 18% 21% 21% 18% 7% 7% 30, % 20, % 19% 21% 4% 43% 17% 30% 10% 5% 18% 21% 19% 10, % 0, % 15% 17% 13% 7% 7% 22% 10% 15% 21% 15% 12% 22% 3-II 3-III 4-II 4-III 5-II 5-III 6-II 6-III 7-II 7-III 8-II Succes factoren: De flitswoorden worden goed geoefend. We gebruiken de DMT oefenmap en de computer. De moeilijkheidsgraad en het tempo van de flitswoorden kan worden ingesteld. Dit werkt zeer stimulerend. Directe instructie model. (DIM) Aandachtspunten groepsniveau voor het vervolg: Extra oefenen van flitswoorden en losse woorden > automatiseren. De groepen worden nauwkeurig gevolgd. Accent groep 6 > vloeiend en tempo lezen met gebruik van Ralfi. Belemmeringen: Enkele kinderen blijven nog erg hangen in het spellend lezen. 10

11 Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen LOVS-Totaal Ontwikkeling niveaupercentages A, B, C en D/E per leerjaar en trimester 100, % 90, % 29% 20% 12% 11% 80, % 70, % 42% 50% 39% 20% 24% 33% 60, % 50, % 40, % 38% 43% 30% 47% 15% 30, % 43% 55% 15% 20, % 10, % 21% 21% 17% 9% 15% 26% 0, % 7% 7% 4% 5% 3% 3-III 4-II 4-III 5-II 6-II 7-II 8-II Succes factoren: Goede beheersing en toepassen van de leesstrategieën, prima inzet en werkhouding van m.n.de kinderen van het gezinscentrum. Bij Nieuwsbegrip compenseren de filmbeelden. Oude boeken CITO preventief inzetten. Preteaching, voorlezen. Directe instructie model. (DIM) Belemmeringen: Op de locatie Tuindorp zijn veel nieuwe zijinstromers van het gezinscentrum. De woordenschat en de moeilijkheidsgraad van de woorden vormen een belemmering. Aandachtspunten groepsniveau voor het vervolg: Uitbreiding van de woordenschat, zodat de teksten beter begrepen worden. Verder met automatiseren en zelfstandig toepassen van de leesstrategieën. Succes factoren voortzetten. Voor een goede analyse van BL kijken we naar de scores van TL/WS/ Kennis van de wereld/strategie gebruik. Groepen worden nauwkeurig gevolgd. Nieuwsbegrip: oktober en maart een strategietoets november, februari en mei de informatieve toets elke week de basislessen in totaal 8 strategielessen vervolgens de woordenschatlessen 11

12 Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde LOVS-Totaal Ontw ikkeling niveaupercentages A, B, C en D/E per leerjaar en trimester 100, % 90, % 21% 14% 22% 19% 22% 80, % 35% 38% 70, % 60, % 63% 21% 36% 35% 43% 50% 63% 55% 30% 50, % 35% 40, % 30, % 20, % 10, % 0, % 23% 8% 25% 8% 4% 36% 36% 30% 7% 14% 14% 13% 24% 5% 10% 38% 35% 21% 18% 5% 16% 10% 3% 3% 33% 9% 3% 22% 4% 22% 3-II 3-III 4-II 4-III 5-II 5-III 6-II 6-III 7-II 7-III 8-II Succes factoren: Iedere les begint met herhalen en automatiseren. De som van de dag. Goede werkhouding en inzet leerlingen gezinscentrum. Differentiatie binnen de methode > maatwerk, meesterwerk, speurwerk etc. Directe instructie model. (DIM) Belemmeringen: Sommige kinderen vragen niet zelf om extra instructie als ze het niet begrijpen. De kinderen hebben te maken met een nieuwe rekenmethode en hebben in de vorige groep een andere aanpak gehad waardoor er geen vloeiende overgang is. De contextsommen vereisen een goede woordenschat. Aandachtspunten groepsniveau voor het vervolg: Sommen uit de context halen. Zorgen dat de basisstof beheerst wordt. De kinderen blijven controleren of zij de juiste oplosmanier toepassen. De groepen worden nauwkeurig gevolgd. 4.2 verwijzingen aantal lln. aangemeld bij PCL/ZC blijft op eigen school: verwijzing naar andere basisschool: resultaat: verwijzing naar speciaal basisonderwijs verwijzing naar spec. onderwijs (rec) anders: nml.: 2 lln. 0 lln. 0 lln. 0 lln. 2 lln. lln. Bij beide kinderen was er sprake van psychiatrische stoornissen. 12

13 4.3 uitstroomgegevens VO Aantallen Thijsse Uitstroom soort onderwijs aantal lln. percentage school VWO Havo 2 12,50 % Mavo 8 50 % VMBO/kader beroepsgerichte leerweg VMBO/kader beroepsgerichte leerweg LWO 2 12,50 % VMBO/ basis beroepsgerichte leerweg VMBO/basis beroepsgerichteleerweg met LWO 4 25 % Praktijkonderwijs De uitstroom is geheel volgens verwachting Aantallen Tuindorp Uitstroom soort onderwijs aantal lln. percentage school VWO Havo 2 15,38 % Mavo 2 15,38 % VMBO/kader beroepsgerichte leerweg VMBO/kader beroepsgerichte leerweg LWO VMBO/ basis beroepsgerichte leerweg VMBO/basis beroepsgerichteleerweg met LWO 7 53,86 % Praktijkonderwijs 2 15,38 % Ook deze uitstroomgegevens zijn geheel volgens verwachting. 4.4 resultaten inz. Leerlinggebonden financiering Onze school ontvangt subsidie als gevolg van de leerlinggebonden financiering (rugzakleerlingen). Deze subsidie wordt grotendeels voor extra personele inzet gebruikt, ook is er sprake van een materieel component. Ontvangen subsidie: Personele component (2012/2013) Materiële component (2012/2013) Wij hadden 3 leerlingen met een leerlinggebonden financiering; 2 leerlingen ESM (spraak/taal), 1 leerling REC 4. ( 2012/2013) Deze leerlingen zitten op de locatie Thijsse. Op de locatie Tuindorp zitten 2 leerlingen met een REC 4 indicatie, de overige leerlingen volgen onderwijs op de locatie Thijsse. Wij hebben 5 leerlingen met een leerlinggebonden financiering; 1 leerling ESM (spraak/taal), 1 leerling SH, 3 leerlingen REC 4. ( 2012/2013) Deze leerlingen zitten op de locatie Thijsse. De personele component wordt naar rato verdeeld over de desbetreffende kinderen en door één leerkracht vervuld. De materiële component wordt vooral gebruikt voor de aanschaf van lesmaterialen, literatuur en mogelijke bijscholing. 13

14 5. Aandacht voor de openbare identiteit. Onze school heeft een openbare identiteit en daar zijn we trots op. De veelzijdige samenleving willen wij in school terug laten komen, onze school staat daarom open voor alle kinderen ongeacht hun culturele achtergrond en levensovertuiging. Door middel van sociaal culturele activiteiten op schoolniveau willen we kinderen vertrouwd maken met de verschillen die er tussen mensen en in de samenleving bestaan. Binnen onze projecten wordt hier aandacht aan besteed. Door de bewustwording van deze verschillen leren wij de kinderen respectvol, tolerant en positief met elkaar om te gaan. Het doel van deze bewustwording is dat onze kinderen volwaardige burgers worden in onze multiculturele maatschappij. Binnen het team wordt omgaan met verschillen als uitgangspunt genomen, de leerkrachten zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie voor zowel de kinderen als hun ouders. 6. Kengetallen personeel. Totale formatie Onderwijzend Personeel ,2034 fte formatie lesgebonden taken (dus daadwerkelijk voor de klas) formatie niet lesgebonden taken: directie totale formatie Onderwijs Ondersteunend Personeel 1,5166 fte onderwijsassistent(en) administratief assistent(en) huishoudelijk personeel 11,1424fte 1,0617fte 1,000 fte 0,7588 fte 0,4210 fte 0,3368 fte Leeftijdsopbouw personeel: leeftijd: man vrouw 61 jaar 1 58 jaar 1 56 jaar 1 54 jaar 1 53 jaar 2 49 jaar 2 48 jaar 1 43 jaar 1 42 jaar 1 38 jaar 1 36 jaar 1 35 jaar 1 34 jaar 1 33 jaar 1 32 jaar 2 31 jaar 2 21 jaar 1 totaal 21 = 0 % = 100 % 14

15 7. Verzuim personeel. 7.1 verlof overzicht aantal keren dat verlof is toegekend 19 maal waarvan: imperatief 15 maal facultatief 4 maal aantal dagen dat verlof is toegekend 20 dagen waarvan: imperatief 16 dagen facultatief 4 dagen totaal aantal personeelsleden waaraan verlof is 8 personeelsleden toegekend * 10 dagen zijn aangevraagd voor studieverlof en vergoed vanuit de lerarenbeurs. 7.2 ziekteverzuim De gemiddelde ziekmeldingsfrequentie is op beide locaties laag. Locatie Thijsse Totaal aantal lesgebonden uren ziek 497,5 Ziekmeldingsfrequentie 4 Gemiddelde ziekmeldingsfrequentie 0,29 Ziekteverzuimpercentage 4,59% Het ziekteverzuimpercentage op de locatie Thijsse wordt sterk bepaald door het langdurige ziekteverzuim van twee leerkrachten. Bij één van de leerkrachten is de ziekte niet werk gerelateerd, bij de ander is het deels werk gerelateerd. Locatie Tuindorp Totaal aantal lesgebonden uren ziek 67,5 Ziekmeldingsfrequentie 4 Gemiddelde ziekmeldingsfrequentie 0,40 Ziekteverzuimpercentage 1,03% 7.3 vervangingen In 2013 hebben we de vervanging voor een groot deel kunnen regelen via de vervangingspoule. Indien er geen vervangers beschikbaar waren in de poule hebben parttimers extra gewerkt. In voorkomende gevallen hebben wij intern voor een oplossing gezorgd door een leerkracht, die gewoonlijk extra taken vervuld, een reguliere groep te geven. We hebben in 2013 geen lesuitval gekend. 15

16 8. Bedrijfsvoering 8.1 inzet formatie leerkrachtrato groepsgrootte 2 : Aantal leerlingen groep 1/2 Td 11 groep 1/2 Th 12 groep 2/3 Td 18 groep 2/3 Th 18 groep 4/5 Td 20 groep 4/5 Th 22 groep 6/7 Td 20 groep 6/7 Th 21 groep 8 Td 16 groep 8 Th 17 gemiddelde groepsgrootte 17,5 totale ambulantie: fte (zonder*) waarvan 3 : directie interne begeleiding rugzak extra leerkracht *administratie *onderwijsassistent fte fte fte fte fte fte Op de locatie Thijsse zijn de onderbouw groepen kleiner geworden door onverwachte uitstroom vlak voor de zomervakantie. 8.2 team overleggen In het jaar 2011 hebben we de vergaderstructuur aangepast, deze veranderde structuur is voortgezet. Er zijn drie grote team overlegmomenten, waarbij de aanwezigheid van een ieder verplicht is. De overige vergaderingen worden door de bouwcoördinatoren, IBer, coördinator van een specifieke activiteit en in voorkomende gevallen door de directeur gepland. Op het jaarrooster zijn de mogelijke data voor vergaderingen gemarkeerd. Een vergadering moet minimaal één week van te voren worden uitgeschreven en aan de desbetreffende teamleden worden doorgegeven. Inhoudelijke vergaderingen worden in overleg met de directeur en de IB-er gepland zodat zij altijd aanwezig kunnen zijn en het verbeterings-/veranderingsproces kunnen bewaken. Deze structuur zorgt ervoor dat er efficiënter met de werktijd wordt omgegaan en dat de kwaliteit van de overleggen hoog is. Praktische zaken worden over de mail afgehandeld, dit doet een beroep op het dagelijks bijhouden van de mail. Zorgbesprekingen worden op intekening gepland en zijn besprekingen met de groepsleerkrachten en de IB-er. Wanneer een casusbespreking gewenst is, moet die door de IB-er gepland worden. 8.3 schooltijden 1 De leerkrachtrato geeft aan over hoeveel leerkracht 1 kind daadwerkelijk aan lesgevende taken beschikt en wordt berekend door het aantal lesgevende fte s (zie 2 e rij in tabel bij 6) te delen door het aantal kinderen op 1 oktober van het voorafgaande jaar dus plus 3% opslag). Het berekende getal wordt afgerond op twee cijfers achter de komma. Voorbeeld: aantal lesgevende fte = 10; het aantal kinderen op 1 oktober 2009 bedraagt 215 (incl. opslag 3% = 221,45); 10/221,45 = 0,05. De leerkrachtrato is dus 0,05. 2 Bij groepsgrootte wordt het aantal leerlingen ingevuld, dat op 31 december van het verslagjaar in een groep zit. Daarbij gaat het om de daadwerkelijk gevormde groepen (kunnen dus ook combinatiegroepen zijn). 3 hieronder staat een aantal voorbeelden; de school dient zelf in te vullen voor welke functies/taken ambulantie is ingevuld. 16

17 groep 1 t/m 4 groep 5 t/m 8 maandag uur dinsdag uur donderdag uur uur uur uur woensdag `s middags vrij `s middags vrij vrijdag `s middags vrij uur Effectieve leertijd in het schooljaar 2012/2013 groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren groep uren 8.4 marge-uren Marge Bovenbouw 16,75 uur, marge Onderbouw 15,75 uur. De marge uren zijn besteed aan 2 studiedagen in het kader van het verbetertraject, de verplichte opfriscursus BHV en de jaarafsluiting. 8.5 veiligheidsrisico s en inventarisatie Er hebben in 2013 geen ongevallen plaatsgevonden. In de school wordt een ongevallenregister bijgehouden. Er zijn 8 gecertificeerde BHV-ers in totaal op de beide locaties. Elke dag van de week zijn er BHV-ers aanwezig. In september 2013 is het veiligheidsplan weer volledig herzien. 9. Personeelsbeleid. 9.1 professionalisering In / is het gehele team wederom intensief bezig geweest met het verbetertraject. Dit verbetertraject is gericht op het verhogen van de opbrengsten en het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden. Binnen dit traject vindt teamscholing plaats en worden er bij alle groepsleerkrachten klassenconsultaties uitgevoerd. Alle leerkrachten zijn geschoold in het Directe Instructie Model en het toepassen van coöperatieve werkvormen. Het accent van de begeleiding door TdF ligt in het schooljaar op de nieuwe leerkrachten en de opbrengsten van groep 8. Drie leraren volgen een master SEN opleiding, twee in het kader van hun LB-functie en één als scholing voor haar IB-functie. Eén leraar is gestart met de opleiding I-coach. Verder hebben alle leraren die werken met kleuters deelgenomen of nemen nog deel aan een cursus logopedie bestaande uit drie bijeenkomsten. Aan de cursus Lastige jongens bestaan niet hebben acht leraren deelgenomen. Op beide cursussen zijn overwegend positieve reacties gegeven. 17

18 9.2 functiemix Er is zijn vijf LB leraren op onze school, op de locatie Tuindorp drie en op de locatie Thijsse twee. De vijf leraren die een LB aanstelling hebben vervullen de volgende functies: - coördinator OB - coördinator BB - coach ICT, vergroting van de mogelijkheden van het ICT gebruik en het benutten van de mogelijkheden van de vernieuwde website - zijn of worden gedragsspecialist en ondersteunen hun collega s bij voorkomende problemen. - ontwerpen van een plan ter verhoging van de ouderbetrokkenheid. Doordat de focus op school nog steeds is gericht op het verbetertraject is de verhoging van de ouderbetrokkenheid nog onvoldoende gelukt. Er is nog geen tijd gemaakt voor daadwerkelijke acties. 9.3 gesprekkencyclus Gesprekkencyclus: persoonlijke ontwikkeling en functioneren. In het kalenderjaar 2013 zijn er veel gesprekken gevoerd. De gesprekken die gevoerd zijn, individueel, in kleine groep en in teamverband, waren gericht op de cultuurverandering en het verbeterplan/verbetertraject. De tweede helft van 2013 zijn er een aantal functioneringsgesprekken gevoerd, de overige gesprekken zullen in de eerste helft van 2014 plaatsvinden. Een vast gespreksonderwerp is het POP. De verslagen zijn/worden opgenomen in het personeelsdossier. 18

19 10. Financiën 10.1 overzicht bestedingen Jaarrekening 2013 School: Tuindorp- Dr. Jac.P. Thijsse Personele explotatie. Baten: begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving baten 2013 baten 2013 werk./begr. 8090/55/20137 (Na)scholing SPS 4.100, ,00 0, /55/20111 Begeleiding + baten TdF , ,00 0,00 Middelen uit de Prestatiebox (professionalisering schoolleiders) 1.942, ,00 0,00 Middelen uit de prestatiebox (opbrengstgericht werken/proffesionalisering leraren) 0,00 Totale baten (na)scholing en begeleiding , ,00 0,00 Lasten: begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr. 4020/55/20137 Cursuskosten (i.v.m. (Na)scholing SPS) 8.637, , , /55/20111 Begeleiding + lasten TdF , , ,00 Totale baten (na)scholing en begeleiding , , ,65 Resultaat (na)scholing: naar alg. reserve (-/- is positief resultaat) -445, , ,65 Materiële exploitatie Baten: begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving baten 2013 baten 2013 werk./begr Vergoeding materiele kosten , ,00 0, /67 Overige materiele vergoedingen (rijk - zie onderstaande specificatie) , ,00 0, /400 Overige materiele vergoedingen (gemeente) 0, /990 Overige materiele vergoedingen (Overige) 0,00 Totale baten materiële exploitatie , ,00 0,00 Lasten: Afschrijvingslasten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr Totaal afschrijvingskosten leermethoden , , , Totaal afschrijvingskosten hardware en randapparatuur 9.500, , , Totaal afschrijvingskosten inventaris en apparatuur 1.704, ,85 0, Totaal afschrijvingskosten meubilair 3.000, , , Totaal afschrijvingslasten meubilair (inrichting speellokaal - groot materiaal) 0,00 0,00 0, Totaal afschrijvingskosten inventaris en apparatuur (huishoudelijke app.) 0,00 0,00 0, Totaal afschrijvingskosten overige materiele vaste activa 0,00 0,00 0,00 Totaal afschrijvingslasten (streefpercentage 25%) , ,14-241,78 Werkelijk percentage afschrijvingslasten 31% 30% Tuindorp- Dr. Jac.P. Thijsse (vervolg) Huisvestingslasten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr klein onderhoud 7.000, ,62-391, Tuinonderhoud 600,00 0,00-600, Publiek rechtelijke heffingen, w.o. vuilophaal 2.800, , ,21 Totaal huisvestingslasten (streefpercentage 10%) , ,83 767,83 Werkelijk percentage huisvestingslasten 12% 12% 0,00 Onderwijsgebonden kosten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr Aanschaf leer- en hulpmiddelen , ,49-996, Overige ICT , ,25-303, Klein inventaris en onderhoud inventaris 900,00 118,19-781, Mediatheek/bibliotheek 1.200, ,11 123, Abonnementen/tijdschriften/vakliteratuur 600, ,40 743, Reproductiekosten 8.000, , ,87 Totaal onderwijsgebonden kosten (streefpercentage 50%) , ,31 802,31 Werkelijk percentage onderwijsgebonden kosten 48% 48% Algemene kosten begrote werkelijke verschil grootboeknr. omschrijving lasten 2013 lasten 2013 werk./begr Portikosten 500,00 618,69 118, Kantoorbenodigdheden 100,00 18,00-82, Telefoon/faxkosten 2.000, ,70-166, werving personeel 50,00 0,00-50, testen en toetsen 500, ,57 832, culturele (kunstzinnige) vorming 1.000, ,14 324, Kabeltelevisie en overige rechten 900,00 493,42-406, kosten vervoersmiddelen 0, overige administratiekosten 50,00 0,00-50, Kosten bijzondere activiteiten/representatie 750,00 463,96-286, sportdag/vieringen 500,00 373,73-126, reisjes/excursies 200,00 15,00-185, Schoolzwemmen (incl.vervoer) 0, studiedagen en conferenties 0, personeelskantine 250,00 197,93-52, overige huisvestingslasten 500,00 0,00-500, /10422 Tussenschoolse opvang (materiele component) 0, /90153 Naschoolse opvang (materiele component) 0, reis- en verblijfskosten 100,00 0,00-100, MR/OR 500,00 600,00 100, bijdrage aan derden 0, Overige onderwijskosten 100,00 615,58 515,58 Totaal algemene kosten (streefpercentage 15%) 8.000, ,72-113,28 Werkelijk percentage afschrijvingskosten 9% 9% Totale lasten materiële exploitatie , , ,08 Resultaat mat. expl.: naar algemene reserve (-/- is pos. resultaat) 5.099, , ,08 Totaal resultaat personele + materiële exploitatie (-/- is positief resultaat) 4.654, , ,57 19

20 De bestedingen die hebben plaatsgevonden worden ook dit jaar in hoge mate bepaald door het verbetertraject waar wij mee bezig zijn. De derde tranche van onze nieuwe methode, Alles in 1, is aangeschaft en voor het derde jaar heeft er intensieve begeleiding/scholing door TdF plaatsgevonden. De kosten voor deze begeleiding zijn voor het grootste deel bovenschools bekostigd. Overige ICT kosten zijn en zullen hoog blijven doordat er steeds meer licenties moeten worden betaald en ook het onderhoud brengt, blijvend, hoge kosten met zich mee. In 2013 is er ingezet op het terugdringen van de reproductiekosten, helaas zijn wij hier niet goed in geslaagd. De kosten zijn vergelijkbaar met 2012, het moet echter bij voortduring een zorg voor een ieder worden. Het streefpercentage van de huisvestingslasten wordt overschreden doordat wij op twee locaties zijn gehuisvest. De hoge kosten van de publiekrechtelijke heffingen zijn hier het gevolg van inzet middelen uit de bestemmingsbox leerlinggebonden financiering: Deze gelden zijn besteed aan aanvullende materialen voor deze specifieke leerlingen waarbij ook gekeken werd naar het functioneel in kunnen zetten van deze materialen bij onze methoden en met andere kinderen. impulsgebieden: ,00 Deze gelden zijn ingezet bij het vervangen van methoden. Waarbij het verbeteren van de opbrengsten het beoogde doel is cultuureducatie In verslagjaar ontvangen middelen: 750,00 Deze gelden zijn besteed aan bezoeken van voorstellingen, deelname aan activiteiten van Triade, bezoeken van musea. 11. Medezeggenschap In 2013 is de MR 6 keer bijeengekomen. MR samenstelling: De oudergeleding wordt vertegenwoordigd door 3 ouders en de personeelsgeleding wordt vertegenwoordigd door 3 teamleden. Belangrijke onderwerpen in 2013: - Het verbetertraject en de daarbij behorende scholing/begeleiding en het verbeterplan. - Het inspectierapport over het inspectiebezoek van Formatie, groepsindelingen zijn besproken en akkoord bevonden. - Begroting, begroting is besproken en akkoord bevonden. - Schoolgids, schoolgids is besproken en akkoord bevonden. - Schoolplan, schoolplan is besproken en akkoord bevonden. - Het ondersteuningsprofiel, besproken en van positief advies voorzien. - Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. 12. Relatie met de buitenwereld. Door middel van onze maandelijkse mededelingenbladen houden we ouders en verzorgers op de hoogte van belangrijke data en gebeurtenissen op onze school, het mededelingenblad is terug te vinden op onze website. Tevens staan de agenda en notulen van de MR en de schoolgids op de website, dit 20

Waar het draait om kinderen

Waar het draait om kinderen Schooljaarverslag Meerwerf basisschool Duynvaerder Waar het draait om kinderen IJsselmeerstraat 90, 1784 MA Den Helder, T 0223-660796, obs@duynvaerder.nl. www.meerwerf.nl 1 Inhoud Schooljaarverslag 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool Thorbecke

Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool Thorbecke Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool Thorbecke Californiëstraat 48, 1781 GN Den Helder, T 0223-615398, F 0223-616195, directie@obsthorbecke.nl, www.meerwerf.nl Schooljaarverslag 2013 Meerwerf basisschool

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS. BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE KUBUS School : De Kubus Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19MN Onderzoeksnummer : 90802 Datum schoolbezoek : 18 december 2006 Datum vaststelling : 22 maart 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Notenkraker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Notenkraker RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN nummer : 19DQ C1 Onderzoeksnummer : 151146 Datum onderzoek : 11 april 2013 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

: Capelle aan den IJssel

: Capelle aan den IJssel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Montessorischool Capelle Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16FT Onderzoeksnummer : 125434 Datum schoolbezoek : 3 april 2012 Rapport

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs.

2 De school werkt in voldoende mate gericht aan de verbetering van de kwaliteit van haar onderwijs. Op 22 april 2004 heeft de Inspectie van het Onderwijs Basisschool Het Anker bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 14 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Moerschans' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze waarop

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2014-2015 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2014 2015 Datum 1-10-2015 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel St. Jozefschool - 31 oktober 2014 Contactgegevens school Naam St. Jozefschool Straat + huisnummer Walter van Amersfoortstraat 38 Plaats Achterveld Postcode 3791 AR Land Nederland Brinnummer 16VV Telefoon (34)245-1956 E-mailadres info@jozefachterveld.nl

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Piramide Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18VR Onderzoeksnummer : 124792 Datum schoolbezoek : 3 February Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Hoeksteen Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 12PF Onderzoeksnummer : 123553 Datum schoolbezoek : 8 september 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2013 2014 Datum 1-10-2014 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2016 2017 Voorwoord Dit is het jaarverslag van de Koningin Emmaschool. We zijn een openbare school. Op de muur van onze school, bij de ingang, hangt een bordje met daarop de volgende tekst:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Achthoek Plaats : Den Hout Nb BRIN-nummer : 03WF Onderzoeksnummer : 124428 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Wissel Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19VB Onderzoeksnummer : 126646 Datum schoolbezoek : 19 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Meerwerf basisschool Villa Kakelbont

Meerwerf basisschool Villa Kakelbont SCHOOLJAARVERSLAG 2013 Meerwerf basisschool Villa Kakelbont (dislocatie van Meerwerf basisschool Duynvaerder) Brinnummer 15 RP 01 Nieuweweg 3 1782 AZ Den Helder Tel: 0223 614741 villa.kakelbont@duynvaerder.nl

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : Prins Willem-Alexander Plaats : Echteld BRIN-nummer : 10CG Onderzoeksnr. : 103586 Datum schoolbezoek : 23 juni 2008 Datum conceptrapport : 24 juni 2008

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. St. Gregorius College VMBOGT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. St. Gregorius College VMBOGT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING St. Gregorius College VMBOGT Plaats : Utrecht BRIN nummer : 01KF C1 BRIN nummer : 01KF 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 289512 Datum onderzoek : 17 mei 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stephanus Basisschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stephanus Basisschool Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 05JC C1 Onderzoeksnummer : 270651 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Parkschool Plaats : Heerde BRIN-nummer : 12ZZ Onderzoeksnummer : 124706 Datum schoolbezoek : 17 January Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Kompasschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Kompasschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Kompasschool Plaats : Den Burg BRIN-nummer : 18VP Onderzoeksnummer : 125974 Datum schoolbezoek : 22 mei 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. nbbs Vrije School Amersfoort RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK nbbs Vrije School Amersfoort Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 07EX C1 Onderzoeksnummer : 283456 Datum onderzoek : 23 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL EDITH STEIN Plaats : Veghel BRIN-nummer : 03QN Onderzoeksnummer : 118171 Datum schoolbezoek : 22 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur

Beleid Schooladvies. Irene Verbeet Directeur 2015-2019 Beleid Schooladvies Irene Verbeet Directeur Inhoudsopgave Inleiding... 2 Opstellen schooladvies... 2 Stappenplan... 2 Groep 7... 2 Groep 8... 3 De voorbereiding van de kinderen op de overgang

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Branding Plaats : Swifterbant BRIN nummer : 15FL C1 Onderzoeksnummer : 278365 Datum onderzoek : 7 oktober 2014 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014

JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 2013-2014. 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 JAARVERSLAG 2013-2014 5 JAAR DE VAART 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2014 2013-2014 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Omdat de Vaart 5 jaar bestaat zult ook foto s uit

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE HORN School : obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN-nummer : 23DF Onderzoeksnummer : 112607 Datum schoolbezoek : 26 en 27 mei

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum

Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK KWALITEITSVERBETERING Carbooncollege Rombouts, afdeling vwo en havo Brunssum Plaats: Brunssum BRIN-nummer: 18DO-0 Arrangementsnummer: 185757 (havo), 185758 (vwo) Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE WIEKEN Plaats : Vught BRIN-nummer : 09LF Onderzoeksnummer : 117890 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Regenboog Plaats : Urk BRIN-nummer : 11QD C1 Onderzoeksnummer : 238719 Datum onderzoek : 26 augustus 2013 Datum vaststelling : 21 oktober 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie