Jaarplan 2009 Wijzer in geldzaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2009 Wijzer in geldzaken"

Transcriptie

1 Jaarplan 2009 Wijzer in geldzaken

2 2 Jaarplan 2009

3 Wijzer in geldzaken 3 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding Doel Terugblik Vooruitblik Prioriteiten Leeswijzer 9 3 Basisvoorzieningen Structurele samenwerking met het Nibud Helpdesk voor omgaan met geld Onderzoek en evaluaties 11 4 Programma 1: Financiën op orde Fase 1: preventieve activiteiten gericht op voorkomen schulden Fase 2: het vergroten van inzicht en overzicht in de huishoudfinanciën Fase 3: zelfhulp, wegwijzer bij financiële beslissingen Fase 4: financieel advies toegankelijker maken 16 5 Programma 2: Jong geleerd is oud gedaan Onderwijs Financiële opvoeding Jongerencommunicatie 19 6 Programma 3: Zorg voor de Toekomst Vergroting pensioenbewustzijn Promotie pensioenplanner Risico-groepen en life-events 23 7 Communicatie en organisatie Communicatie Doelstellingen en publieksgroepen Interne communicatie Externe communicatie Organisatie 28 Bijlage I: Kernconclusies onderzoeken Bijlage II: CentiQ-partners 34 Bijlage III: Referenties 35 Bijlage IV: Clusters van consumenten 36

4 4 Jaarplan Samenvatting Tweeduizendacht was een tumultueus jaar op de financiële markten. De crisis op de Amerikaanse woningmarkt sloeg over naar de Europese financiële markten. Verschillende banken werden genationaliseerd, gingen failliet, kregen kapitaalinjecties of werden overgenomen. Inmiddels zijn ook de effecten op de reële economie merkbaar. Naar verwachting zullen deze effecten gedurende een groot deel van 2009 voelbaar blijven. Deze ontwikkelingen zijn van wezenlijk belang voor CentiQ,Wijzer in geldzaken. In de eerste plaats bevestigen de ontwikkelingen het belang van verstandige financiële beslissingen door consumenten. In de tweede plaats neemt ook het belang van goed financieel beheer toe, omdat veel mensen de effecten van de crisis in hun portemonnee zullen merken. De toegenomen aandacht voor financiële zaken biedt kansen voor het platform, bijvoorbeeld om thema s als pensioenbewustzijn onder de aandacht te brengen en om het thema omgaan met geld een plek te geven in het onderwijs. In juni 2008 presenteerden de partners van CentiQ het Actieplan Wijzer in Geldzaken, waarin de koers voor de komende vijf jaar werd vastgesteld. De onderzoeken naar financieel inzicht onder volwassenen en jongeren boden een schat aan informatie om het financieel inzicht in Nederland te vergroten. In de tweede helft van 2008 werd al een aantal projecten uit het Actieplan opgestart. In 2009 komt de uitvoering van het Actieplan in een stroomversnelling. De partners van CentiQ staan in de startblokken om het Actieplan om te zetten in daden. Dit jaarplan vertaalt het Actieplan Wijzer in Geldzaken naar prioriteiten en projecten voor Het geeft daarmee richting aan de activiteiten van het platform CentiQ in De projecten en activiteiten zijn ondergebracht in de drie programma s (Financiën op orde, Jong geleerd is oud gedaan en Zorg voor de toekomst) en een aantal basisvoorzieningen. De projecten en activiteiten uit dit jaarplan zijn niet uitputtend. Uiteraard kunnen in de loop van het jaar nieuwe initiatieven en projecten ontstaan. Onder Basisvoorzieningen zal een structurele samenwerking met Nibud worden opgezet om de kennis van Nibud op het terrein van huishoudfinanciën in te zetten voor het platform. Ook lanceren CentiQ en Nibud, in samenwerking met Postbus 51, een helpdesk waar mensen terecht kunnen met hun vragen over geld. Daarnaast wordt een aantal onderzoeken uitgevoerd om specifieke doelgroepen beter te kunnen bedienen of thema s onder de aandacht te kunnen brengen. Bijvoorbeeld een monitor pensioenbewustzijn en onderzoek onder risicogroepen (zoals laagopgeleiden, jonge gezinnen, ZZP-ers, vrouwen en allochtonen).

5 Wijzer in geldzaken 5 Voor het programma Financiën op orde wordt een aantal activiteiten opgestart gericht op het voorkomen van problematische schulden. Daarnaast wordt in samenwerking met een aantal banken gewerkt aan tools voor een brede groep om via internetbankieren grip te krijgen op de huishoudfinanciën. In de derde plaats worden mensen met beperkte interesse in financiële informatie uitgenodigd met hun eigen financiële situatie aan de slag te gaan, bijvoorbeeld via handzame checklists, compacte beslisbomen en handige tools. In de vierde plaats wordt gestart met financieel advies op de werkplek, om de drempel naar onafhankelijk financieel advies voor werknemers te verlagen. Binnen het programma Jong geleerd is oud gedaan worden de eerste stappen gezet om financieel inzicht en financiële vaardigheden een structurele plek te geven in het onderwijs. Bijvoorbeeld door bestaand lesmateriaal breder uit te zetten, door een debattoernooi op scholen en door een aantal pilots. Daarnaast zal materiaal worden ontwikkeld om ouders te ondersteunen bij de financiële opvoeding. De eerdergenoemde helpdesk heeft financiële opvoeding als startthema. Tenslotte wordt een jongerencommunicatiestrategie gemaakt en wordt een serious game ontwikkeld en verspreid. Het programma Zorg voor de toekomst heeft pensioen als belangrijk thema. CentiQ ondersteunt de Stichting Pensioenkijker bij het uitrollen van het pensioenspreekuur op hogescholen en universiteiten en bij het promoten van de pensioenplanner. Daarnaast wordt een aantal projecten uitgevoerd gericht op risico-groepen en life events. Zo worden Vrouw & Geld Cafés uitgerold en ontwikkelt ROC Den Haag een basiscursus financiën. Ook in 2009 is het van belang om de partners van CentiQ betrokken te houden en kennis en ervaring te delen. Daartoe zullen kennissessies en partnerbijeenkomsten worden georganiseerd en zal een regulier communicatie-overleg in het leven worden geroepen. Het extranet wordt verbeterd en ondergebracht bij de website zodat partners een virtuele ontmoetingsplek hebben. De externe communicatie zal primair gericht zijn op agendasetting. Er wordt een bewustwordingscampagne opgezet, die ervoor moet zorgen dat het thema omgaan met geld continu de aandacht heeft (agendasetting). Hierbij wordt op passende wijze de link gelegd met de actualiteit (lees: de situatie op de financiële markten). Deze campagne dient als rode draad voor de projecten in de diverse programma s. De projecten uit dit jaarplan zijn projecten van en door partners. Het platform CentiQ brengt veel kennis en expertise bij elkaar op het terrein van financieel inzicht van de consument. In 2009 zetten de partners een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat Nederlanders Wijzer in geldzaken worden.

6 6 Jaarplan 2009

7 Wijzer in geldzaken 7 2 Inleiding 2.1 Doel Het Actieplan Wijzer in geldzaken dat werd gepresenteerd in juni 2008 beschrijft de strategische aanpak van de partners van CentiQ voor de periode 2008 tot Dit Jaarplan vertaalt deze aanpak naar prioriteiten en activiteiten voor Het geeft richting aan de activiteiten van het Platform CentiQ voor het komende jaar. In het Actieplan zijn de volgende missie en doelstelling geformuleerd: Missie: CentiQ-partners willen het financiële inzicht en de financiële vaardigheden van consumenten vergroten en willen bevorderen dat consumenten bewust financiële beslissingen nemen. Door hun krachten te bundelen in het platform CentiQ willen partners consumenten beter bereiken, informeren en helpen Wijzer in geldzaken te worden. Doelstelling: Consumenten hebben hun financieel beheer nu en met een lange termijn horizon beter op orde. Ze zijn zelf actief betrokken en/of winnen deskundig advies in, om te komen tot weloverwogen financiële beslissingen die bijdragen aan het behalen van hun persoonlijke doelen. Daarnaast bevat het Actieplan een aantal strategische uitgangspunten: 1. Huishoudfinanciën als basis. Huishoudfinanciën vormen de basis voor de projecten en activiteiten; onderwerpen worden steeds in het bredere perspectief van de huishoudfinanciën geplaatst. 2. De consument centraal. Het platform richt zich op het versterken van de positie van de consument in het financiële domein. 3. Voorkomen is beter dan genezen. Het platform richt zich op de doelgroep jongeren met het programma Jong geleerd is oud gedaan. Het platform richt zich op het voorkomen van problemen nu en later in de programma s Financiën op orde en Zorg voor de toekomst. 4. Het gebeurt waar het al gebeurt. De partners zijn aan zet om activiteiten en projecten te initiëren en uit te voeren. Het platform richt zich op het bundelen van krachten om activiteiten van partners te versterken, evalueren en verbeteren. 5. Laagdrempelig en praktisch. Het platform legt de nadruk op het praktisch helpen en ondersteunen van de consument, bijvoorbeeld via handzame tools en checklists. 6. Basisvoorzieningen voor CentiQ-partners. Het platform investeert in een aantal basisvoorzieningen, zoals een body of knowledge, een helpdesk, onderzoek en evaluaties. 2.2 Terugblik 2008 In de eerste helft van 2008 werd het onderzoek Financieel Inzicht van Nederlanders afgerond. Dit grootschalige onderzoek leverde veel waardevolle inzichten op voor de strategie van het platform. Ook werd een aantal inventarisaties afgerond, waaronder een quick scan naar budgetteringsinstrumenten, een inventarisatie onder docenten en een onderzoek naar commerciële informatieverstrekking over financiële onderwerpen. In bijlage I is een samenvatting van de kernconclusies uit deze onderzoeken opgenomen. In juni 2008 presenteerden de partners van CentiQ hun gezamenlijk Actieplan, getiteld Wijzer in geldzaken, waarin zij hun strategie voor de komende jaren uiteenzetten om het financieel inzicht in Nederland te vergroten. In oktober 2008 kwamen de resultaten beschikbaar van het onderzoek naar het Financieel inzicht van 8 tot 18 jarigen in Nederland. Ook dit onderzoek leverde belangrijke inzichten op, vooral voor het programma Jong geleerd is oud gedaan. Daarnaast werd in 2008 vanuit het platform een aantal projecten uitgevoerd, waaronder De introductie van een nieuwe versie van de Geldkoffer (een uitgebreide leskoffer voor de bovenbouw van het basisonderwijs). De Valentijnsdagactie van de stichting Pensioenkijker en FNV, die aandacht vestigde op het feit dat vrouwen (tijdig) in actie moeten komen als het om hun pensioenvoorziening gaat. De campagne Hoe zit t van de stichting Pensioenkijker, gekoppeld aan de introductie van de Pensioenplanner, een tool waarmee mensen eenvoudig inzicht kunnen krijgen in hun persoonlijke pensioensituatie. De productie door het Nibud, in samenwerking met het NIGZ en PODIUM, van een workshop-programma voor migranten over goed omgaan met geld. De ontwikkeling door de stichting Leerplanontwikkeling (SLO), Sardes en Cito van een Basisvisie Financieel Inzicht, die de basis is voor de structurele inbedding van het thema omgaan met geld in het onderwijs.

8 8 Jaarplan 2009 De verfraaiing en promotie van een Bufferberekenaar door het Nibud. Het tool maakt voor consumenten inzichtelijk hoeveel geld zij in hun situatie achter de hand zouden moeten hebben. Een internationaal colloquium over financiële vaardigheden, financieel gedrag en huishoudfinanciën, georganiseerd door de Wageningen Universiteit. Ook is in de tweede helft van 2008 door CentiQ een aantal activiteiten in gang gezet, zoals: De ontwikkeling van een Risicometer Lenen door het Nibud, waarmee voor consumenten inzichtelijk wordt hoe een lening past bij hun persoonlijk budget. De verspreiding van de Tabbladenset Bewaren van het Nibud aan gemeentes, sociale diensten en kredietbanken. De tabbladenset is een praktisch en laagdrempelig hulpmiddel waarmee iemand zijn persoonlijke administratie kan ordenen en bijhouden. De uitrol door E-quality van Vrouw & Geld cafés, die tot doel hebben om bewustwording te creëren van vrouwen wat hun levens- en loopbaankeuzes in financiële zin betekenen. Aanpassing van de Methoden Omgaan met Geld (OMG) om gratis verspreiding aan professionals mogelijk te maken. Inzet preventie-instrumenten gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit onderzoek is een opmaat voor een eventuele handreiking richting gemeentes en vrijwilligersorganisaties actief op het gebied van schuldpreventie (zie het programma financiën op orde). Het onderzoek bouwt voort op de inventarisatie van budgetteringsinstrumenten die eerder dit jaar is uitgevoerd. De uitrol van het eerdergenoemde workshopprogramma voor migranten over omgaan met geld. Een pensioenspreekuur van Pensioenkijker.nl en Hogeschool Zuyd, waarbij studenten van de Hogeschool pensioenvoorlichting geven aan inwoners van Sittard, Maastricht, Heerlen en Kerkrade. Tenslotte voerden partners van CentiQ in 2008 een groot aantal activiteiten uit die de doelstellingen van het platform ondersteunen. Een greep uit deze activiteiten volgt hieronder: De digitale kennistest van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) werd uitgebreid met vragen over beleggingsverzekeringen en over pensioenen. De Hogeschool Leiden en CentiQ-partner Pensioenkijker.nl organiseerden samen vier pensioenspreekuren. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de folder Verstandig Lenen uitgebracht. De folder wijst op zaken waar consumenten op moeten letten wanneer ze een lening aangaan. Daarnaast is de bestaande serie folders van de AFM geactualiseerd. In de folders staat in eenvoudige taal waar consumenten op moeten letten bij financiële beslissingen en welke stappen ze kunnen nemen bij problemen of als ze een klacht hebben. Schooltv heeft in een aantal uitzendingen aandacht besteed aan items over geld. Dat was het resultaat van een samenwerking tussen NVB, Teleac en het Nibud. Deze uitzendingen werden ondersteund door een website, gesponsord door CentiQ. De website blijft de komende drie jaar in de lucht. Een aantal partners heeft zijn consumentenwebsite vernieuwd, waaronder de AFM en de NBVA. Een aantal partners van CentiQ heeft handige checklists gemaakt, waarmee consumenten kunnen nagaan of ze een financieel product nodig hebben en zo ja, welk product het beste bij hen past en welke risico s er eventueel aan vast zitten. Er is een checklist Lenen, een checklist Sparen, een checklist Hypotheken, een checklist Verzekeringen, een checklist Beleggen en een checklist Pensioen. De site werd gelanceerd. Hier vinden pensioenfondsen en verzekeraars alle beschikbare modellen van het UPO met toelichtingen en handleidingen. Dit stelt de fondsen en verzekeraars in staat hun deelnemers van adequate informatie te voorzien over hun pensioenregelingen. De website werd opgericht door de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB), de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (OPF), de Unie van Beroepspensioenfondsen (UvB) en het Verbond van Verzekeraars (Verbond). Het Geldmuseum in Utrecht lanceerde de interactieve tentoonstelling Geld en je leven!, bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. De boodschap van de tentoonstelling luidt: Ga bewust om met geldzaken. Geef het een plek in je leven. Denk vooraf na over de gevolgen van je beslissingen. Met andere woorden: Zorg nu dat het geen zorg wordt! Nibud kwam met de uitgave Voor boven de 18, alles wat je weten wilt over geld. Het Nibud ontwikkelde een methode voor professionele schuldhulpverlening. De methode bestaat uit een boek ( Geld en gedrag, budgetbegeleiding voor de beroepspraktijk ) en een training. Het jaarlijkse pensioenspreekuur van de Telegraaf werd verzorgd door Pensioenkijker.nl. Verzekeraar Aegon heeft een indringende documentaire laten maken over het onderwerp pensioen. Het Nibud bracht een nieuwe uitgave uit: 101 Goed met Geld Tips. In dit boekje staat vrolijk besparen centraal. Om consumenten te helpen de juiste verzekering af te sluiten, heeft het Verbond van Verzekeraars productwijzers ontwikkeld voor respectievelijk inkomensverzekeringen, schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

9 Wijzer in geldzaken 9 Het ministerie van SZW en Pensioenkijker.nl startte een brede campagne om bekendheid te geven aan de afschaffing van de partnertoeslag AOW in De Nederlandsche Bank lanceerde een website die een handig overzicht geeft van allerhande informatie over het betalingsverkeer (www.allesoverbetalen.nl). Gemeenten, kredietbanken en vrijwilligers van Humanitas krijgen dankzij CentiQ de beschikking over het Nibudhulpmiddel voor budgetbeheer Waar blijft het Geld? Bewaren. 2.3 Vooruitblik 2009 Zoals gezegd wordt 2009 een belangrijk jaar voor de partners van CentiQ. Het jaar 2009 is voor het platform CentiQ succesvol, als: Consumenten zich meer bewust zijn van het feit dat het belangrijk is om je geldzaken, nu en in de toekomst, op orde te hebben. het thema omgaan met geld heeft aandacht in de media. Er een aantal substantiële projecten in gang is gezet en gerealiseerd, te weten: een helpdesk waarheen mensen kunnen bellen met hun vragen over huishoudfinanciën; tools voor financieel inzicht en overzicht via internetbankieren; structurele inbedding van financieel inzicht in het onderwijs; vergroting van het pensioenbewustzijn. Partners hun expertise en ervaringen delen middels kennissessies, partnerbijeenkomsten communicatieoverleg en de extranet-omgeving en partners samen initiatieven nemen om de doelstellingen van het platform te realiseren. 2.4 Prioriteiten Nog niet bestaande acties in het veld worden (bij voorkeur) eerst gepilot. De als eerste te ondernemen activiteiten zijn opgenomen in het Actieplan van CentiQ. Spreiding over activiteiten die op korte termijn zichtbaar resultaat opleveren als activiteiten met een meer structureel, langdurig karakter. Spreiding over de programmalijnen. Zichtbaarheid. 2.5 Leeswijzer Het jaarplan volgt in grote lijnen de opbouw van het Actieplan. Aan elk van de programmalijn is een hoofdstuk gewijd, waarin de doelstellingen, projecten en activiteiten voor de betreffende programmalijnen worden uitgewerkt. Hoofdstuk 3 is gewijd aan Basisvoorzieningen. Programma 1: Financiën op orde) staat centraal in hoofdstuk 4. Hoofdstuk 5 gaat over Programma 2: Jong geleerd is oud gedaan) en hoofdstuk 6 bevat de doelen, projecten en activiteiten voor Programma 3: Zorg voor de toekomst. Hoofdstuk 7 beschrijft hoe de doelen, activiteiten en projecten worden vertaald in communicatie en hoe de organisatie van CentiQ wordt vormgegeven. In bijlage I zijn de kernconclusies van de verschillende onderzoeken die in 2008 hebben plaatsgevonden opgesomd. Bijlage II bevat de lijst met CentiQ-partners. Bijlage III bevat een lijst met referenties. In bijlage IV is een korte beschrijving opgenomen van de clusters die naar voren kwamen uit het onderzoek Financieel Inzicht van Nederlanders. De onderstaande lijst vat de criteria samen die worden gehanteerd bij het bepalen van de prioriteiten: Draagt in hoge mate bij aan de CentiQ doelstellingen. Richt zich op een risicogroep. Is breder inzetbaar/uitrolbaar door partners binnen het platform. Biedt samenwerkingsmogelijkheden voor partners of bestaat uit een samenwerkingsverband tussen verschillende partners. De effectiviteit is (op korte termijn) meetbaar. Heeft een afgebakende tijdslijn; duidelijke begin- en einddatum. De indieners van het voorstel leveren zelf een substantiële bijdrage. Voldoet aan inhoudelijke criteria voor de desbetreffende programmalijn. Geïnitieerd en uitgevoerd door CentiQ-partners. Een evaluatie-plan maakt deel uit van het voorstel.

10 10 Jaarplan Basisvoorzieningen Uit diverse inventarisaties is gebleken dat er veel gebeurt voor consumenten in het financiële domein, maar dat partners vaak onvoldoende zicht hebben op elkaars activiteiten. Ook worstelen partners vaak met dezelfde vragen, zoals hoe bereik ik moeilijk bereikbare doelgroepen? hoe motiveer ik ze? en wat zijn effectieve instrumenten en (hulp)middelen?. Daarnaast blijkt uit inventarisaties en onderzoek dat veel mensen informatie over financiële onderwerpen niet kunnen vinden en dat zij niet weten waar zij terecht kunnen voor betrouwbare en onafhankelijke informatie. In het Actieplan is dan ook het volgende afgesproken: CentiQ investeert [..] in een aantal basisvoorzieningen, waarbij vooral gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen, met name van het Nibud. [..] Het platform ondersteunt de uitbouw van de Nibud-helpdeskfunctie waar risicogroepen en niet-internetgebruikers terecht kunnen met hun vragen over financiële zaken. De doelstellingen voor 2009 zijn: De kennis en expertise van het Nibud wordt op structurele wijze ingezet voor de doelstellingen van het platform. Er is een helpdesk beschikbaar, waar mensen terecht kunnen voor financiële vragen. Nader onderzoek verdiept de kennis van doelgroepen en wordt vertaald naar concrete acties om deze doelgroepen (beter) te bereiken. De effectiviteit van de activiteiten van het platform wordt consequent geëvalueerd; de lessons learned die hieruit resulteren worden gedeeld met de partners. 3.1 Structurele samenwerking met het Nibud Doelgroep: Partners en professionals. Doelstelling: Het opbouwen van een body of knowledge op het terrein van omgaan met geld en het vertalen van deze (complexe) gegevens naar begrijpelijke en bruikbare informatie. Partners: Nibud. Boodschap: Er is veel know-how en expertise, waar partners en professionals gebruik van kunnen maken. Communicatie middelen: Onderzoek, website, methoden voor professionals. Planning: Continu. In het platform zijn partijen verenigd die kennis en expertise hebben op het terrein consumenten en geld. Om zeker te stellen dat deze kennis en expertise structureel kan worden ingezet voor de doelstelling van CentiQ, worden met een aantal van deze partijen structurele samenwerkingsverbanden opgezet, te beginnen met het Nibud. Het Nibud is in Nederland hét kenniscentrum op het gebied van de huishoudfinanciën en is als voorlichtingsorganisatie gespecialiseerd in het maken van de vertaalslag van complexe informatie naar voor consumenten begrijpelijke en toegankelijke informatie. Het Nibud zet haar kennis, expertise en infrastructuur in voor het opzetten en uitbouwen van de genoemde basisvoorzieningen, ondermeer middels de volgende activiteiten: Vervolgonderzoek basisschoolleerlingen en hun geld. Onderzoek naar financiële opvoeding en ondersteuning van ouders met kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. Inzet van expertise voor projecten van partners. Beschikbaar stellen van de methode Omgaan met geld aan professionals. De ontwikkeling van een Risicometer hypotheken. Voorlichting aan docenten en leerlingen via De Digitale School. De ontwikkeling en verspreiding van een Leentool studenten en leengedrag. Ondersteuning en promotie Helpdesk Nibud/ Wijzer in geldzaken.

11 Wijzer in geldzaken Helpdesk voor omgaan met geld Doelgroep: Ouders met kinderen; risicogroepen; groepen met een lage internet-penetratie. Doelstelling: Mensen kunnen terecht met hun vragen over financiële onderwerpen. Partners: RVD/Postbus 51, Nibud. Boodschap: Je kunt terecht met je vraag over geldzaken. Communicatiemiddelen: Helpdesk. Communicatiemiddelen voor eerste fase (ouders met kinderen): internet(fora), tijdschriften, radio. Planning: Eerste fase: mei De kredietcrisis onderstreept het belang van goede toegankelijkheid van betrouwbare en onafhankelijke informatie. Er wordt een (telefonische) helpdesk opgezet, waar mensen terecht kunnen met hun vragen over financiële aangelegenheden. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met Postbus 51 en Nibud. De Postbus 51 Informatiedienst heeft veel expertise en deskundigheid op het gebied van publieksvoorlichting. Bovendien heeft zij een infrastructuur van een contactcenter voor het beantwoorden van vragen van burgers over beleidsterreinen van de rijksoverheid. Dit heeft als voordeel dat er geen nieuw contactcenter hoeft te worden opgezet en gebruik gemaakt kan worden van bestaande kennis en infrastructuur. Het Nibud heeft veel kennis en expertise op het gebied van huishoudfinanciën en het vertalen van complexe informatie op dit gebied naar informatie die voor mensen begrijpelijk is. De helpdesk wordt gepositioneerd als Nibud/Wijzer in geldzaken. Het is een uniek voorbeeld van publiek-private samenwerking. De helpdesk wordt themagewijs opgebouwd. Het startthema is financiële opvoeding. De doelgroep voor het startthema is: ouders met kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar. De kernboodschap hierbij is: Ouders leren hun kinderen omgaan met geld. Het Nibud en Wijzer in Geldzaken helpen hen daarbij. Daarna wordt de helpdesk uitgebouwd naar andere domeinen, zodat uiteindelijk een helpdesk ontstaat voor een brede doelgroep, waar iedereen terecht kan voor zijn vragen over geld. Voor de lancering van de helpdesk wordt door Nibud en CentiQ een gezamenlijk communicatieplan ontwikkeld. 3.3 Onderzoek en evaluaties De onderzoeken die in het afgelopen jaar zijn uitgevoerd, hebben veel nuttige inzichten opgeleverd. Het platform vervult een belangrijke rol bij het verzamelen van dergelijke inzichten. Bijvoorbeeld door onderzoeken op dit terrein in binnen- en buitenland beschikbaar te maken voor partners. Maar ook door zelf aanvullende onderzoeken te doen. Bijlage 1 bevat een overzicht van de kernconclusies van de diverse onderzoeken die CentiQ in 2008 heeft uitgevoerd. Onderzoeks-onderwerpen voor 2009 zijn: Monitor Pensioenbewustzijn. Heeft tot doel om vast te stellen hoe het pensioenbewustzijn zich ontwikkelt en op welke wijze het pensioenbewustzijn kan worden verhoogd. Monitor Financieel Inzicht Nederlanders. Een aantal aspecten uit het consumentenonderzoek wordt gemonitord om te bepalen welke trends zich hierin aftekenen. Hierbij wordt ook gekeken welke effecten de crisis op de financiële markten heeft op bewustzijn, kennis, vaardigheden en gedrag. Mogelijke onderwerpen voor additioneel onderzoek zijn: Partners en geld. Mensen die gaan samenwonen lopen allemaal tegen de vraag aan: Hoe gaan we onze financiën regelen?. Onderzoek op dit terrein kan inzicht verschaffen in effectieve wijzen om met de gezamenlijke financiën om te gaan. Risicogroepen. Naar bepaalde groepen uit het CentiQonderzoek is additioneel onderzoek gewenst om deze groepen beter te kunnen bereiken. Gedacht kan worden aan vrouwen, allochtonen, laagopgeleiden, jonge gezinnen, ZZP-ers, et cetera. Ook de monitor betalingsachterstanden zal hierbij worden gebruikt. Daarnaast heeft het platform een belangrijke rol bij het uitvoeren van evaluaties om de effectiviteit van projecten en activiteiten te meten. Uit de inventarisaties die in het afgelopen jaar door CentiQ zijn uitgevoerd, blijkt dat er weinig wordt gedaan aan effectmeting van voorlichtings- en educatie-activiteiten. In 2009 zullen op een aantal terreinen pilots worden uitgevoerd; aan deze pilots is een evaluatie gekoppeld. Het platform stimuleert partners daarnaast om al hun activiteiten consequent te evalueren. In evaluaties zitten immers vaak aanleidingen voor verbetering en verdere ontwikkelingen. Op basis van de lessons learned kunnen alle partners van CentiQ hun voordeel doen bij het verbeteren van hun activiteiten en materialen. Naast de evaluatie van individuele activiteiten en projecten, vindt in het voorjaar van 2009 een evaluatie van het platform plaats. Deze heeft tot doel om het functioneren van het platform te onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten van deze evaluatie kan het nodig blijken om aanpassingen te maken in de strategie, structuur of werkwijze van CentiQ.

12 12 Jaarplan 2009

13 Wijzer in geldzaken 13 4 Programma 1: Financiën op orde Deze programmalijn richt zich op het bevorderen van goed financieel beheer. Goed financieel beheer ontbreekt bij een aanzienlijk deel van de Nederlandse bevolking. Financieel beheer kan worden gedefinieerd als de mate waarin men goed georganiseerd met geld omgaat, geen uitgaven doet waar geen geld voor is, rekeningen op tijd betaalt en liever spaart dan schulden maakt. Goed financieel beheer is de belangrijkste bepalende factor bij het vaststellen of iemand een sterke of een zwakke financiële consument is. Dat het nodig is om Nederlanders bewuster met geld te laten omgaan, blijkt ondermeer uit de volgende onderzoeksresultaten 1 : Eén op de vijf mensen in Nederland vertoont financieel zwak gedrag; 9% (ongeveer 1,1 miljoen mensen) heeft telkens aan het eind van de maand geen geld meer. Ruim 5 miljoen mensen (41% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder) zijn niet voorbereid op een forse onverwachte inkomensdaling of uitgave. Mensen zullen de gevolgen van de financiële crisis gaan merken in hun portemonnee. Dat vergroot de noodzaak om de financiën op orde te brengen/houden en daarmee ook het belang van goed financieel beheer. Uit het CentiQ consumentenonderzoek blijkt verder dat bij meerdere clusters 2 vooruitgang op het gebied Financiën op orde is te boeken. De activiteiten binnen deze programmalijn kunnen vruchten afwerpen bij een breed publiek. Daarbij moet wel bedacht worden dat niet elk cluster hetzelfde nodig heeft en dat bij bepaalde clusters hulp meer nodig is dan bij andere. Ontbreekt in het ene cluster vooral het overzicht (1), in het andere cluster is vooral een prikkel nodig om beter rond te komen en/of (meer) te gaan sparen (3 en 5). Een ander cluster is vooral op zoek naar hulpmiddelen en bevestiging (4). Bij een aantal clusters is op al deze terreinen vooruitgang nodig (6 en 7). De projecten binnen deze programmalijn zijn ingedeeld in fases. De projecten in iedere fase zijn gericht op het ontwikkelen van specifieke ondersteuning en/of informatie en zijn gericht op verschillende doelgroepen. De fases hebben een logische opbouw; om iets te hebben aan een activiteit uit fase 2, is het handig als men fase 1 op orde heeft. Een zelfde mechanisme gaat op voor de volgende fases. In het Actieplan zijn de volgende doelstellingen van deze programmalijn geformuleerd: Consumenten krijgen en/of houden hun financiën op orde. Consumenten hebben overzicht over bestaande voorzieningen, hulpmiddelen en informatie. Consumenten maken gebruik van voorzieningen, hulpmiddelen en informatie die hen helpen bij een betere financieel beheer, bij het maken van financiële keuzes en bij het nemen van financiële beslissingen. Het programma voor 2009 is geslaagd wanneer: Er zicht is op de preventieve maatregelen die organisaties in het sociale domein (kunnen)inzetten om problematische schulden onder burgers te voorkomen. Nederlandse grootbanken concrete plannen hebben voor het implementeren van laagdrempelige boekhoudfunctionaliteiten binnen hun internetbankierprogramma s. CentiQ-partners meer doelgroepspecifieke financiële informatie effectief verstrekken door deze informatie toe te snijden op de doelgroep, breder te verspreiden en te brengen naar de plek waar de doelgroep komt. Meer werknemers via hun werkgever toegang hebben tot een objectief en integraal financieel advies. 4.1 Fase 1 Preventieve activiteiten gericht op voorkomen schulden Doelgroep: Deze activiteiten zijn gefocust op clusters 6 en 7 (financieel laconiek en financieel ongeletterd) uit het CentiQ-onderzoek. Deze risicogroepen zijn relatief lastig te bereiken via de gangbare kanalen. Doelstelling: Mensen ondersteunen zodat zij zelf grip op hun financiën krijgen, dit om te voorkomen dat men in problematische schuldsituaties terecht komen. Partners: CentiQ-partners SZW, Nibud, NVVK, MO-groep, Divosa, niet-centiq-partners VNG, Humanitas en eventueel andere vrijwilligersorganisaties. Boodschap: Geen paniek, als je het overzicht kwijt bent is er hulp. Zo krijg je (weer) grip op je uitgaven. Communicatiemiddelen: Onder andere Nibudmateriaal (bijvoorbeeld budgetcursussen, budgetadviezen, hulp bij aanvraag regelingen, opbergmappen voor administratie) breder inzetten en via de juiste kanalen bij de over het algemeen lastig te bereiken risicogroepen krijgen. Planning: - Migrantenworkshops: 1e kwartaal Directe ondersteuning vrijwilligersorganisaties: 1e kwartaal Inventarisatie preventie-instrumenten: 2de kwartaal Handreiking richting gemeentes: 1e kwartaal Bron: Financieel Inzicht in Nederland, onderzoek uitgevoerd in opdracht van CentiQ, Op basis van hun financieel gedrag en kenmerken zijn consumenten in het onderzoek Financieel Inzicht van Nederlanders ingedeeld in zeven clusters. Een overzicht en omschrijving van deze clusters zijn opgenomen in bijlage IV

Actieplan Wijzer in geldzaken

Actieplan Wijzer in geldzaken Actieplan Wijzer in geldzaken 2 Actieplan Wijzer in geldzaken 3 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Wat zijn de problemen? 7 2 Platform CentiQ: gedeelde verantwoordelijkheid 8 2.1 Het partnership CentiQ 8 3 Resultaten

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal

Samenvatting. Bevorderen van verantwoord financieel gedrag in Nederland staat centraal Jaarplan 2014 Samenvatting Ook in 2013 hebben de partners van Wijzer in geldzaken zich gezamenlijk ingezet voor het vergroten van financiële vaardigheden in Nederland. Een kleine greep uit de resultaten.

Nadere informatie

Basisvisie Financiële Educatie. Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs. Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie

Basisvisie Financiële Educatie. Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs. Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie Basisvisie Financiële Educatie Financiële educatie in primair en voortgezet onderwijs Leerplankader voor ontwikkeling en implementatie Auteurs: Hans Hooghoff (SLO) Frank Studulski (Sardes) Ruud van Uffelen

Nadere informatie

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE!

FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! 1 FINANCIEEL EDUCATIEF GAMEN, NEXT LEVEL SCHULDPREVENTIE! Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 4 2. Serious gaming in financiële educatie... 5 3. Financieel gezond gedrag, wat is dat?... 6 Competenties en vaardigheden...

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen

Op weg naar effectieve schuldhulp. Preventie: voorkomen is beter dan genezen Op weg naar effectieve schuldhulp Preventie: voorkomen is beter dan genezen Gemeenten en Schuldhulpverlening Voorwoord Auteurs dr. Nadja Jungmann dr. Roeland van Geuns dr. Jeanine Klaver drs. Peter Wesdorp

Nadere informatie

Samen sterk voor financiële educatie

Samen sterk voor financiële educatie Poster gemaakt door jongeren in de les MoneyPoster Jaarverslag 2013 Stichting Weet Wat Je Besteedt Grebbeberglaan 15, 3527 VX Utrecht Postbus 14031, 3508 SB Utrecht 030 23 34 010 info@wwjb.org www.wwjb.org

Nadere informatie

Communiceren over schuldpreventie

Communiceren over schuldpreventie 1 Communiceren over schuldpreventie Communicatiemodel Over de noodzaak tot samenwerken en het effectief communiceren bij schuldpreventie 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Achtergrondinformatie...4

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

Vroeg signalering. Leidraad. Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening.

Vroeg signalering. Leidraad. Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening. Leidraad Vroeg signalering Jacomijn Kuiper Mariëlle Fleuren In opdracht van de NVVK Definitie, stappenplan en modelconvenant voor vroegsignalering in de schuldhulpverlening Inhoud Voorwoord...3 Vroegsignalering

Nadere informatie

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl

Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl Over het belang van schuldpreventie en de mogelijkheden om daar lokaal invulling aan te geven Schuldpreventiewijzer.nl SchuldPreventiewijzer is een initiatief van: Voorwoord Voorkomen is beter dan genezen.

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS

RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS RAPPORTAGE BREDE AANPAK FINANCIËLE PROBLEMEN HUISBEZITTERS COLOFON Auteur: Marco Florijn december 2014, NVVK Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande

Nadere informatie

18 april 2008 MLB/M/5242

18 april 2008 MLB/M/5242 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 18 april 2008 MLB/M/5242 Onderwerp Mediawijsheid Media zijn alom tegenwoordig en spelen al vroeg

Nadere informatie

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten!

Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! oktober 2013 Opdrachtgever: Ministerie van VWS dr. Nadja Jungmann drs. Maarten Werksma Productenboek: voorkomen wanbetaling zorgkosten! Een overzicht van

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Rapport Pensioen in duidelijke taal

Rapport Pensioen in duidelijke taal Rapport Pensioen in duidelijke taal Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Den Haag, juni 2012 Inhoud Samenvatting Lijst van aanbevelingen 1. Inleiding 2. Uitgangspunten 3. Algemene aanbevelingen

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek

Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek Het rijk rond schulden Samenwerking en samenhang tussen departementen op het gebied van de schuldenproblematiek November 2005 1 Vooraf Schulden raken vele aspecten van het maatschappelijk leven. De ministeries

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016

Alles is. gezondheid. Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Alles is gezondheid Het Nationaal Programma Preventie 2014-2016 Inhoud Deel 1 Het programma 3 1. Inleiding 2 2. Uitdagingen waar we voor staan 5 3. Uitgangspunten 7 4. stellingen 9 5. Gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk

Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk Plan Schuldhulpverlening Gemeente Waalwijk 2012 2015-0 - Inleiding Het hebben van (problematische) schulden vormt een belemmering voor participatie. Het oplossen of voorkomen van schulden is daarom van

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ. Communicatiebeleidsplan

STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ. Communicatiebeleidsplan STICHTING PENSIOENFONDS GRONTMIJ Communicatiebeleidsplan Mei 2012 2 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 4 2 Inleiding... 5 3 Missie, visie en ambitie... 6 4 Communicatiedoelstellingen verfijnd... 6 5 Communicatiebeleid...

Nadere informatie