Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar Oecumenische Basisschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool"

Transcriptie

1 Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar Jaarversla Bs de Binnendijk

2 Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar Als motto hadden wij dit jaar: Accent op elk talent. Wij vinden het belangrijk aan het eind van het schooljaar terug te blikken en te beschouwen welke ontwikkelingen er in het afgelopen jaar zijn geweest. Verder is dit verslag een onderdeel van de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wij vragen ons steeds af: Doet De Binnendijk de goede dingen? Doet De Binnendijk de goede dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wat doet De Binnendijk met die wetenschap? In dit verslag zal achtereenvolgens aandacht worden zakelijke gegevens, beleidsontwikkeling, doelen en resultaten, ouderparticipatie en tenslotte een hoofdstuk over activiteiten. De actiepunten, zoals geformuleerd in het schoolplan voor de planperiode , zijn op tal van terreinen opgepakt en in gang gezet. Dit schooljaar zal een nieuw schoolplan gemaakt gaan worden, voor De tussenopbrengsten (gr. 3-7) en de kwaliteitsvragenlijst, een vragenlijst die in maart 2014 onder de ouders is uitgezet, doen ons inzien dat het onderwijs op de Binnendijk in orde is en dat zowel kinderen, leerkrachten en ouders het naar hun zin hebben op onze school. Tevens geeft het aan waar wij ons moeten verbeteren, op het gebied van onderwijs en ook op facilitair vlak. De Binnendijk heeft de ambitie nog beter te worden en daarom zullen we altijd kritisch blijven ten opzicht van ons onderwijs. Het team werkt gezamenlijk, sterk gemotiveerd en met veel energie aan deze verbeteringen. We vinden het heel belangrijk om onze succeservaringen te vieren. Het afgelopen schooljaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het schooltijdentraject, waarin wij onderzochten welk schooltijdenmodel het beste bij de ouders en leerkrachten van de Binnendijk zou passen. Door een intensieve samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie werd het een duidelijk en compleet traject van informeren en luisteren naar. De uiteindelijke meting in februari liet zien dat 79% van de ouders akkoord ging met het 5-gelijke-dagenmodel. De MR heeft hier vervolgens mee ingestemd. Verder stond het schooljaar in het teken van de overgang naar Passend Onderwijs. Dit is per 1 augustus 2014 ingegaan. Door het schrijven van dit jaarverslag beogen we een zo n compleet en openhartig mogelijk beeld te schetsen van ons onderwijs, op alle gebieden. Annemiek Langedijk (directeur) Ria de Oude (adjunct-directeur) Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

3 Zakelijke gegevens 1.1 De Binnendijk en bestuur. De Binnendijk valt onder het bestuur van de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Tel fax Postbus AA Purmerend Stichtingsdirecteur Mevr. M. Runderkamp 1.2 Leerlingenaantal Op 1 oktober 2013 was het leerlingaantal 163 kinderen. De kinderen worden verdeeld over 8 groepen tot en met januari, door inzet van een LIO stagiaire en daarna over 7 groepen. Ongeveer 15 personeelsleden zorgen er voor dat de dagelijkse gang van zaken in goede banen wordt geleid. Het aantal inschrijvingen is dit schooljaar gedaald met 4 kinderen t.o.v Dit is conform de prognoses die eerder zijn gedaan. Ook de komende jaren zullen we hoogstwaarschijnlijk met een daling van inschrijvingen te maken hebben. Deels door een landelijk dalende geboortecijfer en deels door de komst van een nieuwe, 6 e school in Monnickendam. In augustus maken 10 leerlingen de overstap van de Binnendijk naar de nieuwe school, de Verwondering. Jaar aantal Leerling ondersteuning 1.3 Leerling ondersteuning Vanaf januari 2014 spreken we niet meer van zorg, maar van ondersteuning. Kinderen die, om welke reden dan ook, extra ondersteuning nodig hebben, worden zoveel mogelijk binnen onze school opgevangen. Het vanuit de overheid geïnitieerde project "Weer Samen naar School" heeft als doel het aantal leerlingen binnen het speciaal onderwijs te stabiliseren, zo mogelijk te verminderen. Dit betekent dat ook binnen dit project een werkbare, effectieve aanpak van leerlingen met speciale leer- en opvoedingsbehoeften tot stand is gebracht, om zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven een schoolloopbaan in het reguliere onderwijs te kunnen voltooien. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

4 Doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten, die in het kader van "Weer Samen naar School" plaatsvinden, staan beschreven in het op De Binnendijk aanwezige Ondersteuningplan. Eind van dit schooljaar is het Weer Samen naar School project gestopt en per 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingegaan. 1.4 Leerling ondersteuning n.a.v. de toetsen De resultaten van de kinderen van de methode gebonden toetsen worden bijgehouden in Dot- Com. De Cito gegevens worden verwerkt in het LOVS. De Cito toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen zijn: rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden, werkwoordenspelling en technische lezen. Wij hanteren hiervoor een toetskalender. Naast deze toetsen volgen wij het protocol Leesproblemen en Dyslexie. Er zijn vier meetmomenten per jaar, die ook op de toetskalender vermeld staan. Aan de hand van deze resultaten worden groepsbesprekingen gehouden, dit gebeurt voor ieder rapport. Per jaar hebben we drie rapportbesprekingen. Na de CITO toetsen worden groepsplannen gemaakt. In deze groepsplannen worden de streefdoelen voor de komende periode gezet. Halverwege deze perioden worden de instructieafhankelijke leerlingen extra getoetst en zo nodig wordt het groepsplan geëvalueerd en bijgesteld. Op gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gewerkt met de methode Scol, Deze lijst wordt twee maal per jaar ingevuld en ook twee keer per jaar door de leerlingen van groep 6 t/m 8. Indien nodig wordt er een plan van aanpak geschreven. Hier kan de gedragsspecialist voor benaderd worden. Opbouwende Leerlingbespreking. De intern begeleiders plannen de opbouwende leerling besprekingen in het jaarrooster. Na een reminder leveren de leerkrachten 1 week van tevoren een casus in van de leerling die besproken gaat worden. Deze casus wordt naar alle leerkrachten verstuurd, zodat zij zich kunnen voorbereiden.voor deze invulling van een casus gebruiken we een vaststaand formulier, waarin de hulpvraag gesteld wordt, de sterke punten van het kind benoemd worden en wat je als leerkracht al gedaan hebt. De intern begeleiders stellen samen met de groepsleerkrachten vast welke leerlingen er verplicht besproken dienen te worden. Gedurende het schooljaar kan iedere leerkracht kinderen inbrengen bij de bouwbespreking. Tips en tops worden bijgeschreven op het bespreekformulier door de leerkracht en daarna uitgevoerd. Wordt er onvoldoende resultaat geboekt, dan kan een leerling door de intern begeleider aangemeld worden bij het Ondersteuningsteam. De ouders moeten voor deze bespreking wel toestemming geven. Er zijn per jaar drie opbouwende leerling-besprekingen gepland. 1.5 Ondersteuningsteam bespreking. Het Ondersteuningsteam (OT) komt 3 x per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden door de intern begeleiders ingeroosterd. Het team heeft het afgelopen schooljaar bestaan uit de directie, twee intern begeleiders, de betrokken leerkrachten, een schoolpsycholoog van schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland en de ambulant begeleider uit het Samenwerkingsverband. Indien nodig kan de schoolarts of de schoolmaatschappelijk werkster worden uitgenodigd. Zij maken ook onderdeel uit van het team. De externen kunnen ons door hun expertise adviseren. Bij kinderen waarvan wij meer willen weten over hun capaciteiten kan psychologisch onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst worden afgenomen. Het afgelopen jaar Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

5 werd er bij 2 leerlingen psychologisch onderzoek verricht. De resultaten van het onderzoek worden eerst met de ouders besproken en daarna met de leerkracht en IB-er. Afgelopen schooljaar werden er 13 leerlingen besproken. 8 leerlingen waren al bekend, 5 leerlingen nieuw aangemeld. De 13 leerlingen komen uit alle drie de bouwen. De problematiek was voornamelijk een combinatie van leer- en gedragsproblemen / werkhoudingproblemen. Deze problemen kwamen in combinatie evenveel voor. Vanuit de besprekingen werd eerst gehandeld. Dit alles wordt nu vast gelegd in een groeidocument dat we op advies van het Samenwerkingsverband hebben ingezet. 1.6 Verlengingen en verwijzingen. Doublures komen zo min mogelijk voor en niet meer dan één keer in de basisschoolperiode van het kind. Een doublure moet een meerwaarde hebben. Het kind moet er cognitief en sociaalemotioneel voordeel van hebben. Het kind gaat in het extra leerjaar door waar het gebleven is, Een doublure komt tot stand in goed overleg met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij school. Criteria Een leerachterstand die aantoonbaar aanwezig is in de uitslag van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de methode gebonden toetsen Een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling die blijkt uit de algemene indruk in de klas, aangevuld met schriftelijk vastgelegde observaties en SCOL Aan deze achterstanden is gewerkt aan de hand van groepsplannen, maar uit evaluatie van de groepsplannen blijkt dat deze extra aandacht geen of onvoldoende resultaat heeft gehad gedragsplan Stappenplan Oktober: o signaleren van de problemen door de leerkracht o de leerkracht geeft het aan bij IB o de leerkracht overlegt twijfels met de ouders en legt dit schriftelijk vast, na + 6 weken opnieuw overleg afspreken o extra ondersteuning voor de leerling wordt opgenomen in het groepsplan of in een gedragsplan Februari: o de leerling wordt besproken tijdens de groepsbespreking met de ib-er o onder andere naar aanleiding van nieuwe toetsresultaten worden er nieuwe groepsplannen opgesteld. o overleg met ouders en kind, schriftelijk vastgelegd. April: Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

6 o eventuele doublure van de leerling wordt besproken in het OT Juni: o overleg met de leerkracht, IB, directie en eventueel OT. Hierin valt het besluit tot doublure overleg met ouders, waarin het besluit wordt besproken en schriftelijk vastgelegd. Afgelopen jaar hebben 5 leerlingen kleuterschoolverlenging gehad. Bij verwijzingen verloopt de procedure anders. Een leerling is uitgebreid besproken in het Ondersteuningsteam. Nadat er onderzoek is gedaan formuleert psycholoog een advies aan ouders. Samen met de begeleider van de schoolbegeleidingsdienst voert de intern begeleider het adviesgesprek met de ouders. Indien ouders akkoord gaan met de verwijzing, stelt de intern begeleider een onderwijskundig rapport op en stuurt dit naar de PCLZ (Permanente Commissie Leerlingenzorg ). Zodra de PCL een beschikking afgeeft kunnen ouders hun kind gaan aanmelden bij een speciale basisschool. Per 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in en zal dit wijzigen. 1.7 Leerling Gebonden Financiering (Lgf). Als een leerling ondersteuning nodig heeft, dan krijgt het op onze school extra aandacht in de groep d.m.v. verlengde instructie aan de instructietafel. Soms is de onderwijsbehoefte van een leerling zo complex, dat er veel meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen geven. Dan kan een leerling een indicatie krijgen van een speciale commissie (Commissie voor de Indicatiestelling, CvI) Met zo n indicatie kan de leerling geplaatst worden in het speciaal onderwijs, of kan het kind bij ons op school blijven en worden er gelden afgegeven om extra zorg in te kopen (het geld wordt dan als het ware door de leerling in een rugzakje meegedragen). Iedere twee jaar wordt gekeken of de leerling de financiering nog nodig heeft. Het afgelopen jaar hebben 5 leerlingen gebruik gemaakt van deze financiering. In april hebben we gebruik gemaakt van de pilot van het Samenwerkingsverband, om voor 1 leerling een arrangement aan te vragen. Dit is gehonoreerd en de resultaten waren zeer positief. Met ingang van 1 augustus 2014 gaat het Passend Onderwijs in en zullen de rugzakgelden, zoals die dit schooljaar in werking waren, anders verdeeld gaan worden. Schooljaar zal een overgangsjaar zijn, waarin de reeds bestaande rugzakgelden nog op dezelfde wijze worden uitgegeven. 1.8 Schoolverlaters. Aan het eind van het schooljaar vertrokken er 28 kinderen naar het voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 hebben in het afgelopen jaar de volgende adviezen gekregen voor het voortgezet onderwijs: VMBO Basis/kader VMBO gemengd/theore tisch VMBO theoretisch VMBO theoretisch/ HAVO HAVO HAVO/VWO VWO/ Gymnasium Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

7 1.9 Dyslexie We volgen op school het dyslexieprotocol en beide intern begeleiders hebben ook de nascholing gedaan bij de SBZW o.l.v. Chruf van Kempen Plusklas rekenen. Ook dit jaar hebben we weer met een plusklas gewerkt. Iemand vanuit de personele geleding geeft een dagdeel in de week aan groep 4 t/m 8 rekenen vanuit het plusschrift. Het plusschrift sluit aan bij de methode Alles telt. De leerkracht van de groep geeft aan of een kind in aanmerking komt voor de plusklas. De normering is dat een leerling 3 keer een I moet score op CITO. Indien een leerling in de pluklas zit, volgen ze in de groep het routeboekje. Het kan echter voorkomen dat een leerling begin groep 4 al heel goed is in rekenen, dan kan er al eerder met het plusschrift gewerkt worden. Daar we het schooljaar met een andere rekenmethode gaan werken, zullen we mogelijk de plusklasactiviteiten anders gaan invullen. Personeel 1.11 Personeel en organisatie In het schooljaar 2013/2014 werken wij met een team van 12 leerkrachten, twee intern begeleiders en een administratief medewerkster. In september startte een LIO stagiair (een stagiair die zijn of haar laatste jaar van de opleiding zit) een 8 e groep. Deze groep werd opgesplitst toen zijn stageperiode stopte in januari Tevens hadden we een vakleerkracht voor gym, die haar laatste jaar afrondde op de CIOS. Er zijn drie nieuwe personeelsleden gekomen in ons team; twee leerkrachten en een directeur. Een vast teamlid kwam in oktober terug van zwangerschapsverlof. Er zijn dit schooljaar meerdere invallers geweest. We hadden het geluk dat we deze structureel konden inzetten, waardoor het aantal wisselingen zeer gering was. Eén personeelslid zat dit schooljaar nog in de RDDF. Twee personeelsleden maakten gebruik van de grote BAPO en één personeelslid maakte gebruik van de kleine BAPO. De directie bestaat uit de directeur en een adjunct directeur. Er is een duidelijke taakverdeling. Samen met de onderbouwcoördinator en de bovenbouwcoördinator en de intern begeleiders vormen zij het managementteam. De directeur en de intern begeleiders vormen het zorgteam. De bouwcoördinatoren coördineren de twee bouwen. De onderbouw bestaat uit de groep 1 t/m 4. De bovenbouw wordt gevormd door de groepen 5 t/m 8. De leerkrachten nemen deel aan de diverse onderwijsinhoudelijke werkgroepen. In onze meerjarenplanning staan de werkgroepen en hun activiteiten beschreven. Ook participeren zij in enkele commissies van o.a. Kerst, Sinterklaas etc. Een leerkacht is per april officieel gedragsspecialist geworden. Zij bekleedt daarmee een zgn. LB functie. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

8 1.12 Tijdelijk Personeel. We hadden in enkele groepen te maken met tijdelijk personeel. Dit als gevolg van een zwangerschapsverlof en enkele langere ziekte vervangingen. De vervangingen waren van structurele aard, variërend van 7 weken tot een half jaar. Ook zijn er een aantal dagen intern opgevangen Lio-ers. Van augustus tot en met januari was er één LIO stagiair werkzaam, in groep 4. Daarnaast was er een student van het CIOS werkzaam. Zij verzorgde aan de groepen 3 t/m 8 de gymlessen Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim was het afgelopen jaar laag. Twee collega s zijn een periode van ongeveer 7 weken met ziekteverlof geweest en twee collega s hebben ongeveer een half jaar reintegrerende activiteiten gedaan binnen de school. Ontwikkeling 1.15 Het jaarontwikkelplan.(jop) Het JOP is opgesteld aan de hand van de gegevens uit de volgende zaken: 1. Het ouderonderzoek dat in april 2009 onder ouders van de groepen 2, 4, 6 en 8 en kinderen (groep 7 en 8) is afgenomen. 2. De resultaten van het periodiek kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie ( 2011) 3. Het schoolplan van de planperiode Opbrengsten van cito-toetsen 5. Aanschaf en inzet van nieuwe methodes 6. Ontwikkelpunten door het team of directie aangegeven. In het schooljaar waren de ontwikkelpunten: Resultaat gebied Kernresultaat Resultaat gebied Kernresultaat Integraal Personeels Beleid Het inzetten van de functiemix. Het doorlopen van de gesprekscyclus Gesprekscyclus doorlopen. Functiemix inzetten De gesprekscyclus is voor een zeer groot deel afgerond. De laatste beoordelingsgesprekken vinden plaats in september Functiemix is ingezet. Met ingang van april 2014 is een leerkracht benoemd als gedragsspecialist. Sociale emotionele ontwikkeling De kanjertraining loopt als een rode draad door ons onderwijs. Borging van de inzet van deze methode Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

9 Een pestprotocol, geënt op de Kanjermethode. Studiedag in mei 2014 Borging moment op teamvergadering De Kanjertraining is goed ingezet dit schooljaar. De studiedag was waardevol. O.l.v. de gedragsspecialist zal de methode de komende jaren met regelmaat besproken worden. Er is een nieuw pestprotocol ontwikkeld. Resultaat gebied Kernresultaat Sociaal emotionele ontwikkeling Implementatie van de methode Scol Inzet van de methode Tweemaal per jaar de opbrengsten analyseren, zowel leerkrachten deel als leerlingen deel. De methode is goed ingezet. Het analyseren is in de basis gedaan. Komende schooljaar zal dit o.l.v. de gedragsspecialist uitgebreider ingezet worden. Resultaat gebied Kernresultaat Taal / rekenen voor de kleuters. Borging van de methode Kleuterplein Duidelijke registratie Bijeenkomst met de SBZW De methode is sterk ingezet en meer geïntegreerd geraakt met de reeds bestaande activiteiten. De registratie is verbeterd. Er volgt in schooljaar nog een bijeenkomst over de integratie met groepsplannen. Resultaat gebied Kernresultaat Kwaliteit: Opbrengsten Resultaat gerichte doelen stellen voor rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen; dit onderbrengen in groepsplannen. Eén teambijeenkomst met een onderwijsadviseur van de SBZW. Groepsbesprekingen houden met de intern begeleider. De directie trekt de conclusie dat dit doel bereikt is. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

10 Resultaat gebied Kernresultaat Communicatie: Inzet Basisschoolnet Basisschoolnet is het middel voor de digitale communicatie met ouders, door leerkrachten en directie. De gebruiksmogelijkheden zijn uitgebreid. Teambijeenkomst en afspraken vastleggen Helpdesk raadplegen Inzetten van de oudergesprek planner Basisschoolnet is inmiddels ingeburgerd. Alle digitale communicatie met ouders verloopt via Basisschoolnet. Nieuwsbrieven en de planning van gesprekken ook. Groepsinformatie versturen en de groepsite bij houden en vullen (met info en foto s) is nog leerkrachtafhankelijk. Resultaat gebied Kernresultaat Schoolorganisatie Er is een keuze gemaakt uit meerdere schooltijdenmodellen. 2x een info avond. Instellen van een werkgroep. Duidelijke informatie overdracht over de verschillende modellen. Houden van een poll en tenslotte een draagvlakmeting. Het traject is door veel ouders en personeelsleden als duidelijk en positief ervaren. Uiteindelijk heeft 79% ingestemd met het 5-gelijke-dagenmodel. Er is dus een duidelijke keuze gemaakt. Resultaat gebied Kernresultaat ICT De ict infrastructuur is verbeterd. Het materiaal is uitgebreid.. Inzet van ict-coördinatoren. Het doen van ict investeringen. De ict infrastructuur is licht verbeterd. Echter nog niet zodanig dat het ict aanbod uitgebreid kan worden. In zal het basisnetwerk eerst verbeterd moeten worden. Er is een nieuwe ict-coördinator aangesteld met beschikbare tijd voor ict. Resultaat gebied Kernresultaat Vakgebied: Wereldoriëntatie Er is een nieuwe methode voor wereldoriëntatie voor de groepen 5 t/m 8 uitgekozen. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

11 Studie bijeenkomst waarin een onderwijsadviseur verschillende methodes presenteert. Uitproberen van enkele methodes. Er is unaniem gekozen voor de methode Zaken van Zwijsen, voor geschiedenis en aardrijkskunde. Het is een voornamelijk digitale methode die in de toekomst geheel digitaal (ipv werkboekjes) ingezet kan worden. Resultaat gebied Kernresultaat Vakgebied: Engels De methode Take it Easy is geïmplementeerd. Werkgroep Engels wordt ingesteld. Teambijeenkomsten. De methode bevalt goed. Ook het toets-en huiswerkbeleid rondom deze methode is goed bekeken en daar zijn afspraken over gemaakt. De borging ervan vindt het komende schooljaar plaats. Tevens zal de methode ook in groep 1 t/m 4 gebruikt gaan worden, waarmee de Binnendijk aan alle groepen Engels gaat geven. Resultaat gebied Rapport Kernresultaat Een vernieuwd rapport voor groep 1 t/m 8. Werkgroep rapport doet onderzoek. Teambijeenkomsten We zijn gekomen tot een beknopt rapport in november en 2 uitgebreide rapporten in maart en juni. De afronding vindt plaats in september en oktober van schooljaar Nascholing. De deskundigheidsbevordering richtte zich in op de volgende thema s: Strategisch doel Deelnemers Strategisch doel Resultaat gerichte doelen stellen Groepshandelingsplannen maken op drie niveaus; één bijeenkomst met de SBZW. Alle teamleden. Communiceren met leerlingen Cursus Oplossingsgericht gesprekken voeren met Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

12 kinderen, 3 bijeenkomsten. Deelnemers Alle teamleden Strategisch doel Arbo-beleid uitvoeren Cursus BHV Deelnemers 5 teamleden op herhaling. 3 teamleden deden de basiscursus Strategisch doel Inzet van Kleuterplein, m.n. de registratie Bijeenkomst met de SBZW Deelnemers Leerkrachten gr. 1/2, intern begeleider onderbouw en directeur Strategisch doel Verdieping op het gebied van begrijpend lezen 3 bijeenkomsten Deelnemers 2 leerkrachten Strategisch doel Kennis uitbreiding en inspiratie opdoen spelontwikkeling groep 1/2 2 bijeenkomsten bij het Speleon Deelnemers 3 leerkrachten groep 1/2 Strategisch doel Uitbreiding van inzet Basisschoolnet Teambijeenkomst o.l.v. een personeelslid Deelnemers Per groep een leerkracht Strategisch doel Inzet Kanjermethode verdiepen Studiedag vanuit het Kanjerinstituut Onderwerp op teambijeenkomst Deelnemers Alle teamleden Strategisch doel Passend onderwijs Bijeenkomst voor alle IB-ers van het SWV Bijeenkomst in de Bascule in Amsterdam Deelnemers IB-ers en de gedragsspecialist Ouderparticipatie Binnen De Binnendijk zijn vele ouders betrokken bij diverse ondersteunende en coördinerende activiteiten. Ouders verlenen onder andere hulp bij; de bibliotheek, sportdag, excursies en feestelijke activiteiten. Tenslotte zijn er natuurlijk ook de klassenouders en de ouders die altijd klaar staan om een handje te helpen. Alle ouders willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder deze ondersteuning zijn wij niet in staat om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Ouderhulp is noodzakelijk Medezeggenschapsraad (MR). In het schooljaar is de MR wederom actief geweest. De MR bestond uit vertegenwoordigers van de leerkrachten, te weten: Janine Dijkman, Ina Pluijgers en Nel Oomkens. De oudergeleding werd vertegenwoordigd door: Geesje Falke (voorzitter), Marjolein ter Heide en Paul van t Hof. De vergaderingen zijn bijgewoond door Annemiek Langedijk (directeur) Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

13 In het afgelopen schooljaar heeft de MR zich bezig gehouden met: - Het schooltijdentraject - De rol van het Dagelijks Bestuur van de Oudervereniging. - Advies gegeven bij de totstandkoming van de formatie - Jaardeel schoolgids - Bewaardeel schoolgids Vakantierooster - De locatie Noordeinde - Jaarontwikkelplan - Advisering m.b.t. de functiemix - Financiën m.b.t. de 2 e locatie en formatie Namens de Binnendijk neemt Gerard Meijssen deel aan de GMR; de overkoepelende MR voor alle CPOW scholen Oudervereniging (OV). In het schooljaar bestond de ouderraad uit een 8 tal ouders. De oudervereniging kwam 6x bij elkaar. De OV organiseerde met verschillende commissieleden vanuit het team, het afgelopen jaar de onderstaande activiteiten: Het Sinterklaasfeest Het Kerstfeest Paasfeest Informatieavond en de ledenvergadering Kinderboekenweek Project Opera en Operette Afscheid groep 8 Inkopen voor de verschillende activiteiten Avondvierdaagse Binnendijkfeest We kijken met z n allen terug op mooie activiteiten, waarin de samenwerking tussen team en ouders heel goed verloopt. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OV wordt gevormd door: Simone van de Wint (penningmeester), Elena Bond (secretaris). Het DB startte dit jaar zonder voorzitter en andere leden. In de loop van het jaar voegden Yvon Willig, Arthur de Leeuw en André Luke zich bij het DB. André Luke zal de rol van voorzitter op zich gaan nemen. De vergaderingen zijn bijgewoond door Ria de Oude (adjunct) 1.19 Communicatie school ouders. Het is van belang dat de communicatie tussen ouders en school optimaal is. Alle informatie naar ouders is via Basisschoolnet gegaan. In oktober 2013 waren alle ouders aangemeld hiervoor. Dit is goed verlopen. Het inplannen van de oudergesprekken is vanaf maart ook via Basisschoolnet gegaan. Hier zitten wat haken en ogen aan vast, zo bleek. In schooljaar hopen we dit te kunnen verbeteren voor zowel ouders en leerkrachten. Ook is er via Basisschoolnet een poll uitgegaan. En is het versturen van agendapunten (bv. een toets in de bovenbouw) naar ouders inmiddels ingeburgerd bij een ieder. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

14 1.20 Samenwerking met externen. Er is dit schooljaar regelmatig samengewerkt met verschillende instanties, met het doel de kennis over allerlei ontwikkelingen op peil te houden. De instellingen, waar wij het afgelopen schooljaar mee samengewerkt hebben, zijn: Jeugdgezondheidszorg. Centrum voor Jeugd en gezin Logopedie. GGD. De SBZW (Schoolbegeleidingsdienst). Collega s uit het project Weer Samen Naar School. Collega s van scholen van voortgezet onderwijs. Ambulante begeleiders vanuit de verschillende REC scholen. Diverse sportverenigingen voor sport clinics. Bureau Halt voor enkele gastlessen in groep Tussen Schoolse Opvang (TSO). Aan de basis van de uitvoering van de TSO staat een vaste groep overblijfvrijwilligers. Zij werken zoveel mogelijk op vaste dagen en bij dezelfde groepen. De overblijfvrijwilligers worden aangestuurd door één overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator vindt u ook op de werkvloer, maar hij verzorgt daarnaast de benodigde materialen, de contacten met de ouders, de leerkrachten en de taakgroep TSO (Tussen Schoolse Opvang). Er wordt overgebleven op twee locaties, de hoofdlocatie en in het clubgebouw naast de dependance. De overblijfcoördinator rapporteert aan de directie van De Binnendijk. Aan het einde van het schooljaar zijn de contracten met de TSO medewerkers opgezegd, omdat in het schooljaar gestart wordt met een nieuw schooltijdenmodel Voor en Na- Schoolse Opvang (BSO). Stichting Kinderopvang Waterland Stichting Kinderopvang Waterland heeft sinds 1996 een naschoolse opvang opgericht voor 10 kinderen per dag. In Monnickendam hebben is er plek voor ongeveer 240 kinderen per week en in Broek in Waterland ongeveer 140 kinderen. Door de wet Aartsen Bos heeft de BSO een enorme impuls gekregen. Dinsdag en donderdag zijn vaak onze drukste dagen. De BSO is onderdeel van de Stichting Kinderopvang Waterland. Zij bieden kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang in de kernen Monnickendam en Broek in Waterland. Maar zij halen ook BSO kinderen op in andere kernen van Waterland. De BSO biedt drie opvangmomenten aan: Voorschoolse opvang; vanaf tot schooltijd Naschoolse opvang; ná schooltijd tot uur Vakantieopvang; van tot uur Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

15 Ouders zijn van harte welkom een keer te komen kijken en uw kind te laten kennis maken met onze BSO. Schooltijdentraject 1.23 Verloop van het schooltijdentraject Het afgelopen schooljaar heeft er een intensief schooltijdentraject plaatsgevonden. De reden hiervoor was minder aanbod van ouderblijfouders en een groeiende vraag vanuit de omgeving om een andere schooltijdenmodel. Ook was het aantal overblijfkinderen op bepaalde dagen erg hoog, wat een rustige lunchtijd wel eens in de weg stond. Er is een werkgroep gecreëerd bestaande uit: Geesje Falke (MR), Simone van de Wint (DB), Marianne Segeler (ouder), Vianne Groenland (leerkracht), Ria de Oude (adjunct directeur) en Annemiek Langedijk (directeur) De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden: September 2013: Oktober 2013: MR wordt toestemming gevraagd om dit traject te starten. Team, ouders en DB worden op de hoogte gebracht van dit traject. Eerste algemene informatie overdracht aan ouders en team op de Jaarvergadering. November 2013: Informatie overdracht en discussie (in groepen) over de 6 modellen die er zijn met ouders en team gezamenlijk. Ouders en leerkrachten leveren een top 3 aan. Die modellen werken we verder uit (kosten, hulp van de ouders wel of niet, rust in school) Er is contact met de Stichting Kinderopvang Waterland over eventuele inzet van professionele tussenschoolse opvang personeel. December 2013: Januari 2014: Februari 2014: Eind februari 2014: Maart 2014: April t/m juli 2014: Poll onder ouders (basisschoolnet) om de bereidheid tot het toezicht houden in kaart te brengen. Informatie overdracht; oa. ervaringsdeskundigen voor leerkrachten over het 5-gelijke-dagenmodel of ander model dat er als beste uitkomt.. Evt. ook een info bijeenkomst voor ouders. 2 momenten waarop ouders nog vragen kunnen stellen of verder info kunnen ontvangen indien daar behoefte aan is. Draagvlakmeting; ouders en leerkrachten geven aan of ze akkoord gaan met het model dat de werkgroep beoordeelt als zijnde het beste passend bij de Binnendijk. De directie neemt op basis van de draagvlakmeting een voorgenomen besluit. Dit voorgenomen besluit, plus de uitslag van de draagvlakmeting wordt bekend gemaakt aan de MR, het team en de ouders. De MR laat weten of het instemt met het voorgenomen besluit. Team en ouders worden hierover op de hoogte gebracht. De noodzakelijke maatregelen worden genomen om het schooltijdenmodel in schooljaar in te laten gaan. In februari vindt de draagvlakmeting onder het personeel en de ouders plaats. De stelling is: De Binnendijk gaat in augustus 2014 starten met een 5-gelijke-dagenmodel. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

16 Ouders: opkomst van 79% 82% stemt gaat hiermee akkoord. Personeel: opkomst van 71 % 90% stemt gaat hiermee akkoord. De directie neemt hierna een voorgenomen besluit om dit schooltijdenmodel in te zetten. De MR stemt hiermee in, waarmee het een feit is geworden. In de maanden die volgen vinden de volgende voorbereidingen plaats: -verenigingen worden op de hoogte gebracht van onze gewijzigde schooltijden. -er is contact met de SKW (Stichting Kinderopvang Waterland) over de gewijzigde schooltijden. -het personeel buigt zich over de planning van het buitenspelen en de lunchtijden. -er worden schoolbrede uniforme lunchafspraken gemaakt door het team. Het traject was intensief, maar door een goede en vruchtbare samenwerking tussen ouders, personeel en directie, is het goed verlopen. Een aantal ouders heeft hierover positieve feedback gegeven bij de directie. Opbrengsten en analyse De kwaliteit van ons onderwijs is dit jaar op twee manieren gemeten: -de cito opbrengsten geven aan of ons onderwijs aan de inspectienormen voldoet. -de kwaliteitsvragenlijst geeft aan hoe ouders, leerlingen en personeel ons onderwijs inschalen Tussenopbrengsten & analyse Tussenopbrengsten Einde schooljaar DMT resultaat ondergrens groep groep groep groep groep groep 8* Tussenopbrengsten Midden schooljaar Begrijpend lezen resultaat ondergrens groep groep groep groep Tussenopbrengsten Einde schooljaar Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

17 Rekenen en wiskunde resultaat ondergrens groep groep groep groep groep groep 8* *opbrengst van midden schooljaar (jan/febr) 1.25 Eindopbrengsten Schooljaar Eindopbrengsten Toets resultaat ondergrens M8 begrijpend lezen M8 rekenen-wisk Opbrengstenanalyse: De Binnendijk kan trots zijn op de resultaten die de leerlingen hebben behaald. Voor het grootste gedeelte liggen deze ruim boven de ondergrens. Voor rekenen, technisch- en begrijpend lezen zijn dit door de inspectie bepaalde normen. In groep 8 is het afgelopen de inspectienorm op 0,7 na niet behaald. Dat heeft geleid tot een basisarrangement met attendering voor de Binnendijk. Dat is een tegenvallend resultaat, maar heeft geen directe gevolgen voor de school. Het heeft ons wel op scherp gezet. De rekentoets en vooral de resultaten zijn grondig geanalyseerd door de leerkrachten en de intern begeleiders. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten, zowel op leerling- en leerkrachtenniveau. Met de opgedane kennis zijn we vol vertrouwen dat de eindopbrengsten het komende schooljaar hoger zullen zijn. Spelling is een gebied dat met name in de middenbouw extra aandacht vraagt. We zullen kritisch kijken naar de lestijd die aan het vak wordt besteed, de middelen die worden ingezet en ook het didactisch handelen van de leerkracht zal geanalyseerd worden Tevredenheidonderzoek In het afgelopen schooljaar is er een tevredenheidonderzoek geweest, te weten in maart % van de ouders heeft de (digitale) vragenlijst ingevuld en 80% van het personeel en 95% van de leerlingen. Hieronder vindt u de resultaten van dit onderzoek. De normering ligt tussen een 1 (laagste) en een 4 (hoogste). Resultaten ouders: Leerstof en toetsen 3,5 Directie 3,7 Begeleiding 3,4 Huisvesting 3 Leer- en hulpmiddelen 3,5 Procedures 3,5 Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

18 ICT 2,7 Informatievoorziening 3,6 Zorg 2,9 Overlegstructuur 3,6 Sfeer 3,5 Ouderbetrokkenheid 3,5 Veiligheid 3,2 Verwachtingen (ivm schoolkeuze) 3,3 Sociale omgang 3,4 Handelingsgericht werken 3 Interactie leerkracht - ouder 3,5 Algemeen rapportcijfer ouders 7,2 Interactie leerkracht - leerling 3,6 Resultaten leerlingen groep 7 en 8: Leerstof en toetsen 3,3 Informatievoorziening 3,1 Begeleiding 3,2 Schoolgebouw 3,1 Leer- en hulpmiddelen 3,1 Procedures 3,5 ICT 2,8 Sociale omgang 2,9 De lessen 3,2 Inspraak 2,9 Sfeer 3,1 Interactie leerling - directeur 3,4 Veiligheid 3,0 Interactie leerling juf/meester 3,3 Algemeen rapportcijfer leerlingen gr.7 en 8 7,8 Resultaten leerkrachten: Leerstof 3,8 Directie 3,8 Werkvormen 3,8 Huisvesting 2,7 Leer- en hulpmiddelen 3,0 Procedures 3,5 ICT 2,6 Informatievoorziening 3,7 Zorg 3,6 Overlegstructuur 3,5 Sfeer 3,9 Toetsen en toetsresultaten 3,8 Veiligheid 3,9 Ontwikkelingsmogelijkheden 3,5 Sociale omgang 3,8 Arbo beleid 3 Handelingsgericht werken 3,8 Taken 3,2 Interactie leerkracht - ouder 3,9 Werkklimaat 3,4 Interactie leerkracht - leerling 3,6 Interactie onderling 3,6 Algemeen rapportcijfer leerkrachten 7,7 De uitslagen zijn besproken in het team en in het DB. Dit heeft geleid tot de volgende verbeterpunten die het komende schooljaar op de planning komen te staan: -de vertrouwenspersoon meer bekendheid geven aan ouders en leerlingen; naam en rol. -ict infrastructuur verbeteren en ict investeringen doen, b.v. de aanschaf van tablets en vervanging van bestaand, verouderd materiaal. -de kaders van het onderwerp zorg meer bekendheid geven door het regelmatig plaatsen van informatie over dit thema in de nieuwsbrief. Bv. maandelijks een stukje vanuit de intern begeleiders. -opruiming en verfraaiing van enkele ruimtes in school. -er zal in de loop van schooljaar een zgn. leerlingraad worden opgestart. We zijn trots op de hoge resultaten op het gebied van -interactie tussen leerkracht-leerling en leerkracht-ouder. -de toegankelijkheid van de directie -de informatievoorziening Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

19 -de overlegstructuur -de ervaren sfeer 1.27 Sportactiviteiten. De Binnendijk is een sportieve school. Dat houdt in dat wij aan een flink aantal sportactiviteiten mee doen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewegen en kennismaken met diverse sporten en leren samenwerken. Dat doe je in de klas tijdens verschillende vakken, maar dat doe je ook tijdens het sporten. Zo hebben we meegedaan aan verschillende sportclinics en is er voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag georganiseerd voor alle basisscholen van Monnickendam. Dit jaar hadden we een vakleerkracht. Zij was student aan het CIOS en mocht in aanwezigheid van de eigen leerkracht de gymlessen verzogen Culturele activiteiten. De Binnendijk vindt het belangrijk dat de leerlingen gedurende hun schoolcarrière kennis maken met diverse vormen van cultuur. Daarom werken we ook met de methode Moet je doen. Onze cultuur coördinator plant in het schooljaar een project in. Dat was dit jaar Muziek. Met daaraan verbonden een excursie naar het Concertgebouw in Amsterdam Verder werden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema muziek en hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het culturele centrum De Bolder Schoolreizen. De groepen 1 t/m 6 zijn één dag op schoolreis geweest en de groepen 7 en 8 op meerdaags kamp. Alle schoolreisjes van groep 1 t/m 6 vonden plaats in september. Groep 1/2 zijn naar Sprookjeswonderland geweest. Groep 3/4 naar De Holle Bolle Boom en de groepen 5/6 zijn naar Drievliet geweest Dit jaar zijn de groep 7 en 8 in mei op meerdaags kamp geweest. De bestemming was het fraaie YMCA onderkomen in Leusden KiK-viering De Kind in Kerk viering viel dit jaar op Vaderdag. Als passend thema hebben we gekozen voor Jouw vader, mijn vader, Onze Vader. Een teamlid, enkele ouders en pastor Henk Bak hebben samen dit thema uitgewerkt. Centraal stond het verhaal van de Verloren zoon. Veel kinderen werkten mee aan deze viering. We kijken terug op een mooie viering en waren blij dat er zoveel kinderen in de kerk waren. De opbrengst van de collecte was dit jaar voor een nieuw te bouwen school in Nigeria. Ds. Moses Alagbe kwam hier over vertellen. Tot slot Tevreden kijken wij terug op het afgelopen schooljaar. Er is veel georganiseerd, verbeterd en veel in gang gezet. De kunst is om de kwaliteit van de ontwikkelingen die wij de afgelopen tijd hebben gerealiseerd te borgen en te verbeteren. Dat is een van de doelen van volgend schooljaar. Verder zullen wij een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Ook zal er het komende schooljaar een nieuw meerjarenplanning ontwikkeld worden, het zgn. Schoolplan Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

20 Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

Jaarverslag. De Binnendijk

Jaarverslag. De Binnendijk Jaarverslag De Binnendijk 2012-2013 Inleiding. Ook dit keer presenteren wij met trots het jaarverslag van het schooljaar 2012-2013. Als motto hadden wij dit jaar: Laat je begrijpen door een ander dit past

Nadere informatie

Jaarverslag. Oecumenische Basisschool De Binnendijk. Schooljaar

Jaarverslag. Oecumenische Basisschool De Binnendijk. Schooljaar Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar 2015-2016 De Binnendijk Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar 2015-2016. Wij vinden het belangrijk aan het

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Toermalijn Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Toermalijn 1 Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Actieplan Woordenschat

Actieplan Woordenschat Actieplan Woordenschat Planperiode 2013-2014 Versie 1 Datum 26 Juli 2013 1. Algemene gegevens Opdrachtgever Organisatie- of resultaatgebied X Management primaire processen (6a) X Waardering door personeel

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012

Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Werkgroep: Doubleren en versnellen versie 19-03-2012 Inleiding: Binnen het SPOM is een projectgroep opgericht met als opdracht het opstellen van een adviserende notitie met daarin een besliswijzer voor

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2016 2017 Voorwoord Dit is het jaarverslag van de Koningin Emmaschool. We zijn een openbare school. Op de muur van onze school, bij de ingang, hangt een bordje met daarop de volgende tekst:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag. Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind

Jaarverslag. Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind Jaarverslag Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind Schooljaar 2013 2014 Inhoudsopgave 0.0. Voorwoord... 3 1.0. Zakelijke gegevens... 4 1.1. De Trimaran en Bestuur... 4 1.2. leerlingenaantal.... 4 1.3.

Nadere informatie

Jaarverslag. Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind

Jaarverslag. Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind Jaarverslag Bijzonder sterk onderwijs voor uw kind Schooljaar 2012 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Zakelijke gegevens... 4 1.1. De Trimaran en Bestuur... 4 1.2. leerlingenaantal.... 4 1.3. Extra ondersteuning

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 Jaarverslag 2013-2014 Inleiding: Een beknopt overzicht van het afgelopen jaar. Het is onmogelijk om echt alle zaken te benoemen die er gedaan of gebeurd zijn, maar ik ga mijn best doen om u zo compleet

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2016-2017 Bleiswijk, oktober 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat doet de MR?... 3 Samenstelling... 3 Vergaderingen... 4 Ontwikkelingen binnen het team... 4 TSO/BSO...

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

Basisschool Het Venster Gemert

Basisschool Het Venster Gemert Jaarverslag 2013-2014 Basisschool Het Venster Gemert 1 Jaarverslag Ten behoeve van BS Het Venster Bestuur Zicht, MR Het Venster Periode Schooljaar 2013 2014 Datum 1-10-2014 Opgesteld door Ter bespreking

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2013-2014 Pikemar 17, 8939CR Leeuwarden Telefoon 058-2880250, Info.wynwizer@proloog.nl, www.wynwizer.nl 1. Voorwoord Voor u ligt het schooljaarverslag van Obs Wynwizer. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school.

De algemene mening is dat er te weinig computers aanwezig zijn op school. Bevindingen vanuit de tevredenheidsonderzoeken Respons Ouders respons 50% Medewerkers respons 90% Leerlingen(groep 7 en groep 8) respons 100% Bevindingen op hoofdlijnen De positieve punten: 1. Informatievoorziening

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie

KBS St. Jozef Rijen. Bijlagen Communicatieplan. F. Communicatiemiddelen extern. Communictiemiddel. Doel Doelgroep Boodschap Frequentie Coördinatie Bijlagen Communicatieplan KBS St. Jozef Rijen F. en extern Communictiemiddel Website ouders verzorgers beleidszaken activiteiten school ziekmelding aanmelding nieuwe leerling terugkoppeling gebeurtenissen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2015-2016. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS

UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS UITSLAG KWALITEITSMETER 2014 - OUDERS Aantal respondenten: 166 Het aantal respondenten in 2012 was 157 Gehanteerde norm: van 3,6 t/m 4,0 = goed van 3,1 t/m 3,5 = voldoende < 3,1 = punt van aandacht Alle

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Welkom. Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015

Welkom. Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015 Welkom Presentatieavond De Toorts 29 juni 2015 Programma Terugblik Blik vooruit Opbrengst gericht werken Onderwijsuren Schooljaar 2015-2016 Altijd welkom voor vragen/opmerkingen bij leerkrachten, IB er

Nadere informatie