Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar Oecumenische Basisschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Bs de Binnendijk. Schooljaar 2013-2014. Oecumenische Basisschool"

Transcriptie

1 Jaarverslag Oecumenische Basisschool De Binnendijk Schooljaar Jaarversla Bs de Binnendijk

2 Inleiding Bij deze presenteren wij het jaarverslag van het schooljaar Als motto hadden wij dit jaar: Accent op elk talent. Wij vinden het belangrijk aan het eind van het schooljaar terug te blikken en te beschouwen welke ontwikkelingen er in het afgelopen jaar zijn geweest. Verder is dit verslag een onderdeel van de zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs. Wij vragen ons steeds af: Doet De Binnendijk de goede dingen? Doet De Binnendijk de goede dingen goed? Hoe weten wij dat? Vinden anderen dat ook? Wat doet De Binnendijk met die wetenschap? In dit verslag zal achtereenvolgens aandacht worden zakelijke gegevens, beleidsontwikkeling, doelen en resultaten, ouderparticipatie en tenslotte een hoofdstuk over activiteiten. De actiepunten, zoals geformuleerd in het schoolplan voor de planperiode , zijn op tal van terreinen opgepakt en in gang gezet. Dit schooljaar zal een nieuw schoolplan gemaakt gaan worden, voor De tussenopbrengsten (gr. 3-7) en de kwaliteitsvragenlijst, een vragenlijst die in maart 2014 onder de ouders is uitgezet, doen ons inzien dat het onderwijs op de Binnendijk in orde is en dat zowel kinderen, leerkrachten en ouders het naar hun zin hebben op onze school. Tevens geeft het aan waar wij ons moeten verbeteren, op het gebied van onderwijs en ook op facilitair vlak. De Binnendijk heeft de ambitie nog beter te worden en daarom zullen we altijd kritisch blijven ten opzicht van ons onderwijs. Het team werkt gezamenlijk, sterk gemotiveerd en met veel energie aan deze verbeteringen. We vinden het heel belangrijk om onze succeservaringen te vieren. Het afgelopen schooljaar heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het schooltijdentraject, waarin wij onderzochten welk schooltijdenmodel het beste bij de ouders en leerkrachten van de Binnendijk zou passen. Door een intensieve samenwerking tussen ouders, leerkrachten en directie werd het een duidelijk en compleet traject van informeren en luisteren naar. De uiteindelijke meting in februari liet zien dat 79% van de ouders akkoord ging met het 5-gelijke-dagenmodel. De MR heeft hier vervolgens mee ingestemd. Verder stond het schooljaar in het teken van de overgang naar Passend Onderwijs. Dit is per 1 augustus 2014 ingegaan. Door het schrijven van dit jaarverslag beogen we een zo n compleet en openhartig mogelijk beeld te schetsen van ons onderwijs, op alle gebieden. Annemiek Langedijk (directeur) Ria de Oude (adjunct-directeur) Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

3 Zakelijke gegevens 1.1 De Binnendijk en bestuur. De Binnendijk valt onder het bestuur van de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland (CPOW). Tel fax Postbus AA Purmerend Stichtingsdirecteur Mevr. M. Runderkamp 1.2 Leerlingenaantal Op 1 oktober 2013 was het leerlingaantal 163 kinderen. De kinderen worden verdeeld over 8 groepen tot en met januari, door inzet van een LIO stagiaire en daarna over 7 groepen. Ongeveer 15 personeelsleden zorgen er voor dat de dagelijkse gang van zaken in goede banen wordt geleid. Het aantal inschrijvingen is dit schooljaar gedaald met 4 kinderen t.o.v Dit is conform de prognoses die eerder zijn gedaan. Ook de komende jaren zullen we hoogstwaarschijnlijk met een daling van inschrijvingen te maken hebben. Deels door een landelijk dalende geboortecijfer en deels door de komst van een nieuwe, 6 e school in Monnickendam. In augustus maken 10 leerlingen de overstap van de Binnendijk naar de nieuwe school, de Verwondering. Jaar aantal Leerling ondersteuning 1.3 Leerling ondersteuning Vanaf januari 2014 spreken we niet meer van zorg, maar van ondersteuning. Kinderen die, om welke reden dan ook, extra ondersteuning nodig hebben, worden zoveel mogelijk binnen onze school opgevangen. Het vanuit de overheid geïnitieerde project "Weer Samen naar School" heeft als doel het aantal leerlingen binnen het speciaal onderwijs te stabiliseren, zo mogelijk te verminderen. Dit betekent dat ook binnen dit project een werkbare, effectieve aanpak van leerlingen met speciale leer- en opvoedingsbehoeften tot stand is gebracht, om zoveel mogelijk leerlingen de kans te geven een schoolloopbaan in het reguliere onderwijs te kunnen voltooien. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

4 Doelstellingen en daaruit voortvloeiende activiteiten, die in het kader van "Weer Samen naar School" plaatsvinden, staan beschreven in het op De Binnendijk aanwezige Ondersteuningplan. Eind van dit schooljaar is het Weer Samen naar School project gestopt en per 1 augustus 2014 is het Passend Onderwijs ingegaan. 1.4 Leerling ondersteuning n.a.v. de toetsen De resultaten van de kinderen van de methode gebonden toetsen worden bijgehouden in Dot- Com. De Cito gegevens worden verwerkt in het LOVS. De Cito toetsen die twee keer per jaar worden afgenomen zijn: rekenen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat, studievaardigheden, werkwoordenspelling en technische lezen. Wij hanteren hiervoor een toetskalender. Naast deze toetsen volgen wij het protocol Leesproblemen en Dyslexie. Er zijn vier meetmomenten per jaar, die ook op de toetskalender vermeld staan. Aan de hand van deze resultaten worden groepsbesprekingen gehouden, dit gebeurt voor ieder rapport. Per jaar hebben we drie rapportbesprekingen. Na de CITO toetsen worden groepsplannen gemaakt. In deze groepsplannen worden de streefdoelen voor de komende periode gezet. Halverwege deze perioden worden de instructieafhankelijke leerlingen extra getoetst en zo nodig wordt het groepsplan geëvalueerd en bijgesteld. Op gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling wordt er gewerkt met de methode Scol, Deze lijst wordt twee maal per jaar ingevuld en ook twee keer per jaar door de leerlingen van groep 6 t/m 8. Indien nodig wordt er een plan van aanpak geschreven. Hier kan de gedragsspecialist voor benaderd worden. Opbouwende Leerlingbespreking. De intern begeleiders plannen de opbouwende leerling besprekingen in het jaarrooster. Na een reminder leveren de leerkrachten 1 week van tevoren een casus in van de leerling die besproken gaat worden. Deze casus wordt naar alle leerkrachten verstuurd, zodat zij zich kunnen voorbereiden.voor deze invulling van een casus gebruiken we een vaststaand formulier, waarin de hulpvraag gesteld wordt, de sterke punten van het kind benoemd worden en wat je als leerkracht al gedaan hebt. De intern begeleiders stellen samen met de groepsleerkrachten vast welke leerlingen er verplicht besproken dienen te worden. Gedurende het schooljaar kan iedere leerkracht kinderen inbrengen bij de bouwbespreking. Tips en tops worden bijgeschreven op het bespreekformulier door de leerkracht en daarna uitgevoerd. Wordt er onvoldoende resultaat geboekt, dan kan een leerling door de intern begeleider aangemeld worden bij het Ondersteuningsteam. De ouders moeten voor deze bespreking wel toestemming geven. Er zijn per jaar drie opbouwende leerling-besprekingen gepland. 1.5 Ondersteuningsteam bespreking. Het Ondersteuningsteam (OT) komt 3 x per jaar bij elkaar. Deze bijeenkomsten worden door de intern begeleiders ingeroosterd. Het team heeft het afgelopen schooljaar bestaan uit de directie, twee intern begeleiders, de betrokken leerkrachten, een schoolpsycholoog van schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland en de ambulant begeleider uit het Samenwerkingsverband. Indien nodig kan de schoolarts of de schoolmaatschappelijk werkster worden uitgenodigd. Zij maken ook onderdeel uit van het team. De externen kunnen ons door hun expertise adviseren. Bij kinderen waarvan wij meer willen weten over hun capaciteiten kan psychologisch onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog van de schoolbegeleidingsdienst worden afgenomen. Het afgelopen jaar Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

5 werd er bij 2 leerlingen psychologisch onderzoek verricht. De resultaten van het onderzoek worden eerst met de ouders besproken en daarna met de leerkracht en IB-er. Afgelopen schooljaar werden er 13 leerlingen besproken. 8 leerlingen waren al bekend, 5 leerlingen nieuw aangemeld. De 13 leerlingen komen uit alle drie de bouwen. De problematiek was voornamelijk een combinatie van leer- en gedragsproblemen / werkhoudingproblemen. Deze problemen kwamen in combinatie evenveel voor. Vanuit de besprekingen werd eerst gehandeld. Dit alles wordt nu vast gelegd in een groeidocument dat we op advies van het Samenwerkingsverband hebben ingezet. 1.6 Verlengingen en verwijzingen. Doublures komen zo min mogelijk voor en niet meer dan één keer in de basisschoolperiode van het kind. Een doublure moet een meerwaarde hebben. Het kind moet er cognitief en sociaalemotioneel voordeel van hebben. Het kind gaat in het extra leerjaar door waar het gebleven is, Een doublure komt tot stand in goed overleg met de ouders, maar de uiteindelijke beslissing ligt bij school. Criteria Een leerachterstand die aantoonbaar aanwezig is in de uitslag van de toetsen van het leerlingvolgsysteem en de methode gebonden toetsen Een achterstand in de sociaal-emotionele ontwikkeling die blijkt uit de algemene indruk in de klas, aangevuld met schriftelijk vastgelegde observaties en SCOL Aan deze achterstanden is gewerkt aan de hand van groepsplannen, maar uit evaluatie van de groepsplannen blijkt dat deze extra aandacht geen of onvoldoende resultaat heeft gehad gedragsplan Stappenplan Oktober: o signaleren van de problemen door de leerkracht o de leerkracht geeft het aan bij IB o de leerkracht overlegt twijfels met de ouders en legt dit schriftelijk vast, na + 6 weken opnieuw overleg afspreken o extra ondersteuning voor de leerling wordt opgenomen in het groepsplan of in een gedragsplan Februari: o de leerling wordt besproken tijdens de groepsbespreking met de ib-er o onder andere naar aanleiding van nieuwe toetsresultaten worden er nieuwe groepsplannen opgesteld. o overleg met ouders en kind, schriftelijk vastgelegd. April: Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

6 o eventuele doublure van de leerling wordt besproken in het OT Juni: o overleg met de leerkracht, IB, directie en eventueel OT. Hierin valt het besluit tot doublure overleg met ouders, waarin het besluit wordt besproken en schriftelijk vastgelegd. Afgelopen jaar hebben 5 leerlingen kleuterschoolverlenging gehad. Bij verwijzingen verloopt de procedure anders. Een leerling is uitgebreid besproken in het Ondersteuningsteam. Nadat er onderzoek is gedaan formuleert psycholoog een advies aan ouders. Samen met de begeleider van de schoolbegeleidingsdienst voert de intern begeleider het adviesgesprek met de ouders. Indien ouders akkoord gaan met de verwijzing, stelt de intern begeleider een onderwijskundig rapport op en stuurt dit naar de PCLZ (Permanente Commissie Leerlingenzorg ). Zodra de PCL een beschikking afgeeft kunnen ouders hun kind gaan aanmelden bij een speciale basisschool. Per 1 augustus 2014 treedt de wet Passend Onderwijs in en zal dit wijzigen. 1.7 Leerling Gebonden Financiering (Lgf). Als een leerling ondersteuning nodig heeft, dan krijgt het op onze school extra aandacht in de groep d.m.v. verlengde instructie aan de instructietafel. Soms is de onderwijsbehoefte van een leerling zo complex, dat er veel meer ondersteuning nodig is dan wij als basisschool kunnen geven. Dan kan een leerling een indicatie krijgen van een speciale commissie (Commissie voor de Indicatiestelling, CvI) Met zo n indicatie kan de leerling geplaatst worden in het speciaal onderwijs, of kan het kind bij ons op school blijven en worden er gelden afgegeven om extra zorg in te kopen (het geld wordt dan als het ware door de leerling in een rugzakje meegedragen). Iedere twee jaar wordt gekeken of de leerling de financiering nog nodig heeft. Het afgelopen jaar hebben 5 leerlingen gebruik gemaakt van deze financiering. In april hebben we gebruik gemaakt van de pilot van het Samenwerkingsverband, om voor 1 leerling een arrangement aan te vragen. Dit is gehonoreerd en de resultaten waren zeer positief. Met ingang van 1 augustus 2014 gaat het Passend Onderwijs in en zullen de rugzakgelden, zoals die dit schooljaar in werking waren, anders verdeeld gaan worden. Schooljaar zal een overgangsjaar zijn, waarin de reeds bestaande rugzakgelden nog op dezelfde wijze worden uitgegeven. 1.8 Schoolverlaters. Aan het eind van het schooljaar vertrokken er 28 kinderen naar het voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 hebben in het afgelopen jaar de volgende adviezen gekregen voor het voortgezet onderwijs: VMBO Basis/kader VMBO gemengd/theore tisch VMBO theoretisch VMBO theoretisch/ HAVO HAVO HAVO/VWO VWO/ Gymnasium Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

7 1.9 Dyslexie We volgen op school het dyslexieprotocol en beide intern begeleiders hebben ook de nascholing gedaan bij de SBZW o.l.v. Chruf van Kempen Plusklas rekenen. Ook dit jaar hebben we weer met een plusklas gewerkt. Iemand vanuit de personele geleding geeft een dagdeel in de week aan groep 4 t/m 8 rekenen vanuit het plusschrift. Het plusschrift sluit aan bij de methode Alles telt. De leerkracht van de groep geeft aan of een kind in aanmerking komt voor de plusklas. De normering is dat een leerling 3 keer een I moet score op CITO. Indien een leerling in de pluklas zit, volgen ze in de groep het routeboekje. Het kan echter voorkomen dat een leerling begin groep 4 al heel goed is in rekenen, dan kan er al eerder met het plusschrift gewerkt worden. Daar we het schooljaar met een andere rekenmethode gaan werken, zullen we mogelijk de plusklasactiviteiten anders gaan invullen. Personeel 1.11 Personeel en organisatie In het schooljaar 2013/2014 werken wij met een team van 12 leerkrachten, twee intern begeleiders en een administratief medewerkster. In september startte een LIO stagiair (een stagiair die zijn of haar laatste jaar van de opleiding zit) een 8 e groep. Deze groep werd opgesplitst toen zijn stageperiode stopte in januari Tevens hadden we een vakleerkracht voor gym, die haar laatste jaar afrondde op de CIOS. Er zijn drie nieuwe personeelsleden gekomen in ons team; twee leerkrachten en een directeur. Een vast teamlid kwam in oktober terug van zwangerschapsverlof. Er zijn dit schooljaar meerdere invallers geweest. We hadden het geluk dat we deze structureel konden inzetten, waardoor het aantal wisselingen zeer gering was. Eén personeelslid zat dit schooljaar nog in de RDDF. Twee personeelsleden maakten gebruik van de grote BAPO en één personeelslid maakte gebruik van de kleine BAPO. De directie bestaat uit de directeur en een adjunct directeur. Er is een duidelijke taakverdeling. Samen met de onderbouwcoördinator en de bovenbouwcoördinator en de intern begeleiders vormen zij het managementteam. De directeur en de intern begeleiders vormen het zorgteam. De bouwcoördinatoren coördineren de twee bouwen. De onderbouw bestaat uit de groep 1 t/m 4. De bovenbouw wordt gevormd door de groepen 5 t/m 8. De leerkrachten nemen deel aan de diverse onderwijsinhoudelijke werkgroepen. In onze meerjarenplanning staan de werkgroepen en hun activiteiten beschreven. Ook participeren zij in enkele commissies van o.a. Kerst, Sinterklaas etc. Een leerkacht is per april officieel gedragsspecialist geworden. Zij bekleedt daarmee een zgn. LB functie. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

8 1.12 Tijdelijk Personeel. We hadden in enkele groepen te maken met tijdelijk personeel. Dit als gevolg van een zwangerschapsverlof en enkele langere ziekte vervangingen. De vervangingen waren van structurele aard, variërend van 7 weken tot een half jaar. Ook zijn er een aantal dagen intern opgevangen Lio-ers. Van augustus tot en met januari was er één LIO stagiair werkzaam, in groep 4. Daarnaast was er een student van het CIOS werkzaam. Zij verzorgde aan de groepen 3 t/m 8 de gymlessen Ziekteverzuim. Het ziekteverzuim was het afgelopen jaar laag. Twee collega s zijn een periode van ongeveer 7 weken met ziekteverlof geweest en twee collega s hebben ongeveer een half jaar reintegrerende activiteiten gedaan binnen de school. Ontwikkeling 1.15 Het jaarontwikkelplan.(jop) Het JOP is opgesteld aan de hand van de gegevens uit de volgende zaken: 1. Het ouderonderzoek dat in april 2009 onder ouders van de groepen 2, 4, 6 en 8 en kinderen (groep 7 en 8) is afgenomen. 2. De resultaten van het periodiek kwaliteitsonderzoek van de onderwijsinspectie ( 2011) 3. Het schoolplan van de planperiode Opbrengsten van cito-toetsen 5. Aanschaf en inzet van nieuwe methodes 6. Ontwikkelpunten door het team of directie aangegeven. In het schooljaar waren de ontwikkelpunten: Resultaat gebied Kernresultaat Resultaat gebied Kernresultaat Integraal Personeels Beleid Het inzetten van de functiemix. Het doorlopen van de gesprekscyclus Gesprekscyclus doorlopen. Functiemix inzetten De gesprekscyclus is voor een zeer groot deel afgerond. De laatste beoordelingsgesprekken vinden plaats in september Functiemix is ingezet. Met ingang van april 2014 is een leerkracht benoemd als gedragsspecialist. Sociale emotionele ontwikkeling De kanjertraining loopt als een rode draad door ons onderwijs. Borging van de inzet van deze methode Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

9 Een pestprotocol, geënt op de Kanjermethode. Studiedag in mei 2014 Borging moment op teamvergadering De Kanjertraining is goed ingezet dit schooljaar. De studiedag was waardevol. O.l.v. de gedragsspecialist zal de methode de komende jaren met regelmaat besproken worden. Er is een nieuw pestprotocol ontwikkeld. Resultaat gebied Kernresultaat Sociaal emotionele ontwikkeling Implementatie van de methode Scol Inzet van de methode Tweemaal per jaar de opbrengsten analyseren, zowel leerkrachten deel als leerlingen deel. De methode is goed ingezet. Het analyseren is in de basis gedaan. Komende schooljaar zal dit o.l.v. de gedragsspecialist uitgebreider ingezet worden. Resultaat gebied Kernresultaat Taal / rekenen voor de kleuters. Borging van de methode Kleuterplein Duidelijke registratie Bijeenkomst met de SBZW De methode is sterk ingezet en meer geïntegreerd geraakt met de reeds bestaande activiteiten. De registratie is verbeterd. Er volgt in schooljaar nog een bijeenkomst over de integratie met groepsplannen. Resultaat gebied Kernresultaat Kwaliteit: Opbrengsten Resultaat gerichte doelen stellen voor rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen; dit onderbrengen in groepsplannen. Eén teambijeenkomst met een onderwijsadviseur van de SBZW. Groepsbesprekingen houden met de intern begeleider. De directie trekt de conclusie dat dit doel bereikt is. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

10 Resultaat gebied Kernresultaat Communicatie: Inzet Basisschoolnet Basisschoolnet is het middel voor de digitale communicatie met ouders, door leerkrachten en directie. De gebruiksmogelijkheden zijn uitgebreid. Teambijeenkomst en afspraken vastleggen Helpdesk raadplegen Inzetten van de oudergesprek planner Basisschoolnet is inmiddels ingeburgerd. Alle digitale communicatie met ouders verloopt via Basisschoolnet. Nieuwsbrieven en de planning van gesprekken ook. Groepsinformatie versturen en de groepsite bij houden en vullen (met info en foto s) is nog leerkrachtafhankelijk. Resultaat gebied Kernresultaat Schoolorganisatie Er is een keuze gemaakt uit meerdere schooltijdenmodellen. 2x een info avond. Instellen van een werkgroep. Duidelijke informatie overdracht over de verschillende modellen. Houden van een poll en tenslotte een draagvlakmeting. Het traject is door veel ouders en personeelsleden als duidelijk en positief ervaren. Uiteindelijk heeft 79% ingestemd met het 5-gelijke-dagenmodel. Er is dus een duidelijke keuze gemaakt. Resultaat gebied Kernresultaat ICT De ict infrastructuur is verbeterd. Het materiaal is uitgebreid.. Inzet van ict-coördinatoren. Het doen van ict investeringen. De ict infrastructuur is licht verbeterd. Echter nog niet zodanig dat het ict aanbod uitgebreid kan worden. In zal het basisnetwerk eerst verbeterd moeten worden. Er is een nieuwe ict-coördinator aangesteld met beschikbare tijd voor ict. Resultaat gebied Kernresultaat Vakgebied: Wereldoriëntatie Er is een nieuwe methode voor wereldoriëntatie voor de groepen 5 t/m 8 uitgekozen. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

11 Studie bijeenkomst waarin een onderwijsadviseur verschillende methodes presenteert. Uitproberen van enkele methodes. Er is unaniem gekozen voor de methode Zaken van Zwijsen, voor geschiedenis en aardrijkskunde. Het is een voornamelijk digitale methode die in de toekomst geheel digitaal (ipv werkboekjes) ingezet kan worden. Resultaat gebied Kernresultaat Vakgebied: Engels De methode Take it Easy is geïmplementeerd. Werkgroep Engels wordt ingesteld. Teambijeenkomsten. De methode bevalt goed. Ook het toets-en huiswerkbeleid rondom deze methode is goed bekeken en daar zijn afspraken over gemaakt. De borging ervan vindt het komende schooljaar plaats. Tevens zal de methode ook in groep 1 t/m 4 gebruikt gaan worden, waarmee de Binnendijk aan alle groepen Engels gaat geven. Resultaat gebied Rapport Kernresultaat Een vernieuwd rapport voor groep 1 t/m 8. Werkgroep rapport doet onderzoek. Teambijeenkomsten We zijn gekomen tot een beknopt rapport in november en 2 uitgebreide rapporten in maart en juni. De afronding vindt plaats in september en oktober van schooljaar Nascholing. De deskundigheidsbevordering richtte zich in op de volgende thema s: Strategisch doel Deelnemers Strategisch doel Resultaat gerichte doelen stellen Groepshandelingsplannen maken op drie niveaus; één bijeenkomst met de SBZW. Alle teamleden. Communiceren met leerlingen Cursus Oplossingsgericht gesprekken voeren met Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

12 kinderen, 3 bijeenkomsten. Deelnemers Alle teamleden Strategisch doel Arbo-beleid uitvoeren Cursus BHV Deelnemers 5 teamleden op herhaling. 3 teamleden deden de basiscursus Strategisch doel Inzet van Kleuterplein, m.n. de registratie Bijeenkomst met de SBZW Deelnemers Leerkrachten gr. 1/2, intern begeleider onderbouw en directeur Strategisch doel Verdieping op het gebied van begrijpend lezen 3 bijeenkomsten Deelnemers 2 leerkrachten Strategisch doel Kennis uitbreiding en inspiratie opdoen spelontwikkeling groep 1/2 2 bijeenkomsten bij het Speleon Deelnemers 3 leerkrachten groep 1/2 Strategisch doel Uitbreiding van inzet Basisschoolnet Teambijeenkomst o.l.v. een personeelslid Deelnemers Per groep een leerkracht Strategisch doel Inzet Kanjermethode verdiepen Studiedag vanuit het Kanjerinstituut Onderwerp op teambijeenkomst Deelnemers Alle teamleden Strategisch doel Passend onderwijs Bijeenkomst voor alle IB-ers van het SWV Bijeenkomst in de Bascule in Amsterdam Deelnemers IB-ers en de gedragsspecialist Ouderparticipatie Binnen De Binnendijk zijn vele ouders betrokken bij diverse ondersteunende en coördinerende activiteiten. Ouders verlenen onder andere hulp bij; de bibliotheek, sportdag, excursies en feestelijke activiteiten. Tenslotte zijn er natuurlijk ook de klassenouders en de ouders die altijd klaar staan om een handje te helpen. Alle ouders willen wij hartelijk bedanken voor hun inzet. Zonder deze ondersteuning zijn wij niet in staat om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen. Ouderhulp is noodzakelijk Medezeggenschapsraad (MR). In het schooljaar is de MR wederom actief geweest. De MR bestond uit vertegenwoordigers van de leerkrachten, te weten: Janine Dijkman, Ina Pluijgers en Nel Oomkens. De oudergeleding werd vertegenwoordigd door: Geesje Falke (voorzitter), Marjolein ter Heide en Paul van t Hof. De vergaderingen zijn bijgewoond door Annemiek Langedijk (directeur) Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

13 In het afgelopen schooljaar heeft de MR zich bezig gehouden met: - Het schooltijdentraject - De rol van het Dagelijks Bestuur van de Oudervereniging. - Advies gegeven bij de totstandkoming van de formatie - Jaardeel schoolgids - Bewaardeel schoolgids Vakantierooster - De locatie Noordeinde - Jaarontwikkelplan - Advisering m.b.t. de functiemix - Financiën m.b.t. de 2 e locatie en formatie Namens de Binnendijk neemt Gerard Meijssen deel aan de GMR; de overkoepelende MR voor alle CPOW scholen Oudervereniging (OV). In het schooljaar bestond de ouderraad uit een 8 tal ouders. De oudervereniging kwam 6x bij elkaar. De OV organiseerde met verschillende commissieleden vanuit het team, het afgelopen jaar de onderstaande activiteiten: Het Sinterklaasfeest Het Kerstfeest Paasfeest Informatieavond en de ledenvergadering Kinderboekenweek Project Opera en Operette Afscheid groep 8 Inkopen voor de verschillende activiteiten Avondvierdaagse Binnendijkfeest We kijken met z n allen terug op mooie activiteiten, waarin de samenwerking tussen team en ouders heel goed verloopt. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de OV wordt gevormd door: Simone van de Wint (penningmeester), Elena Bond (secretaris). Het DB startte dit jaar zonder voorzitter en andere leden. In de loop van het jaar voegden Yvon Willig, Arthur de Leeuw en André Luke zich bij het DB. André Luke zal de rol van voorzitter op zich gaan nemen. De vergaderingen zijn bijgewoond door Ria de Oude (adjunct) 1.19 Communicatie school ouders. Het is van belang dat de communicatie tussen ouders en school optimaal is. Alle informatie naar ouders is via Basisschoolnet gegaan. In oktober 2013 waren alle ouders aangemeld hiervoor. Dit is goed verlopen. Het inplannen van de oudergesprekken is vanaf maart ook via Basisschoolnet gegaan. Hier zitten wat haken en ogen aan vast, zo bleek. In schooljaar hopen we dit te kunnen verbeteren voor zowel ouders en leerkrachten. Ook is er via Basisschoolnet een poll uitgegaan. En is het versturen van agendapunten (bv. een toets in de bovenbouw) naar ouders inmiddels ingeburgerd bij een ieder. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

14 1.20 Samenwerking met externen. Er is dit schooljaar regelmatig samengewerkt met verschillende instanties, met het doel de kennis over allerlei ontwikkelingen op peil te houden. De instellingen, waar wij het afgelopen schooljaar mee samengewerkt hebben, zijn: Jeugdgezondheidszorg. Centrum voor Jeugd en gezin Logopedie. GGD. De SBZW (Schoolbegeleidingsdienst). Collega s uit het project Weer Samen Naar School. Collega s van scholen van voortgezet onderwijs. Ambulante begeleiders vanuit de verschillende REC scholen. Diverse sportverenigingen voor sport clinics. Bureau Halt voor enkele gastlessen in groep Tussen Schoolse Opvang (TSO). Aan de basis van de uitvoering van de TSO staat een vaste groep overblijfvrijwilligers. Zij werken zoveel mogelijk op vaste dagen en bij dezelfde groepen. De overblijfvrijwilligers worden aangestuurd door één overblijfcoördinator. De overblijfcoördinator vindt u ook op de werkvloer, maar hij verzorgt daarnaast de benodigde materialen, de contacten met de ouders, de leerkrachten en de taakgroep TSO (Tussen Schoolse Opvang). Er wordt overgebleven op twee locaties, de hoofdlocatie en in het clubgebouw naast de dependance. De overblijfcoördinator rapporteert aan de directie van De Binnendijk. Aan het einde van het schooljaar zijn de contracten met de TSO medewerkers opgezegd, omdat in het schooljaar gestart wordt met een nieuw schooltijdenmodel Voor en Na- Schoolse Opvang (BSO). Stichting Kinderopvang Waterland Stichting Kinderopvang Waterland heeft sinds 1996 een naschoolse opvang opgericht voor 10 kinderen per dag. In Monnickendam hebben is er plek voor ongeveer 240 kinderen per week en in Broek in Waterland ongeveer 140 kinderen. Door de wet Aartsen Bos heeft de BSO een enorme impuls gekregen. Dinsdag en donderdag zijn vaak onze drukste dagen. De BSO is onderdeel van de Stichting Kinderopvang Waterland. Zij bieden kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang in de kernen Monnickendam en Broek in Waterland. Maar zij halen ook BSO kinderen op in andere kernen van Waterland. De BSO biedt drie opvangmomenten aan: Voorschoolse opvang; vanaf tot schooltijd Naschoolse opvang; ná schooltijd tot uur Vakantieopvang; van tot uur Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

15 Ouders zijn van harte welkom een keer te komen kijken en uw kind te laten kennis maken met onze BSO. Schooltijdentraject 1.23 Verloop van het schooltijdentraject Het afgelopen schooljaar heeft er een intensief schooltijdentraject plaatsgevonden. De reden hiervoor was minder aanbod van ouderblijfouders en een groeiende vraag vanuit de omgeving om een andere schooltijdenmodel. Ook was het aantal overblijfkinderen op bepaalde dagen erg hoog, wat een rustige lunchtijd wel eens in de weg stond. Er is een werkgroep gecreëerd bestaande uit: Geesje Falke (MR), Simone van de Wint (DB), Marianne Segeler (ouder), Vianne Groenland (leerkracht), Ria de Oude (adjunct directeur) en Annemiek Langedijk (directeur) De volgende activiteiten hebben plaatsgevonden: September 2013: Oktober 2013: MR wordt toestemming gevraagd om dit traject te starten. Team, ouders en DB worden op de hoogte gebracht van dit traject. Eerste algemene informatie overdracht aan ouders en team op de Jaarvergadering. November 2013: Informatie overdracht en discussie (in groepen) over de 6 modellen die er zijn met ouders en team gezamenlijk. Ouders en leerkrachten leveren een top 3 aan. Die modellen werken we verder uit (kosten, hulp van de ouders wel of niet, rust in school) Er is contact met de Stichting Kinderopvang Waterland over eventuele inzet van professionele tussenschoolse opvang personeel. December 2013: Januari 2014: Februari 2014: Eind februari 2014: Maart 2014: April t/m juli 2014: Poll onder ouders (basisschoolnet) om de bereidheid tot het toezicht houden in kaart te brengen. Informatie overdracht; oa. ervaringsdeskundigen voor leerkrachten over het 5-gelijke-dagenmodel of ander model dat er als beste uitkomt.. Evt. ook een info bijeenkomst voor ouders. 2 momenten waarop ouders nog vragen kunnen stellen of verder info kunnen ontvangen indien daar behoefte aan is. Draagvlakmeting; ouders en leerkrachten geven aan of ze akkoord gaan met het model dat de werkgroep beoordeelt als zijnde het beste passend bij de Binnendijk. De directie neemt op basis van de draagvlakmeting een voorgenomen besluit. Dit voorgenomen besluit, plus de uitslag van de draagvlakmeting wordt bekend gemaakt aan de MR, het team en de ouders. De MR laat weten of het instemt met het voorgenomen besluit. Team en ouders worden hierover op de hoogte gebracht. De noodzakelijke maatregelen worden genomen om het schooltijdenmodel in schooljaar in te laten gaan. In februari vindt de draagvlakmeting onder het personeel en de ouders plaats. De stelling is: De Binnendijk gaat in augustus 2014 starten met een 5-gelijke-dagenmodel. Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

16 Ouders: opkomst van 79% 82% stemt gaat hiermee akkoord. Personeel: opkomst van 71 % 90% stemt gaat hiermee akkoord. De directie neemt hierna een voorgenomen besluit om dit schooltijdenmodel in te zetten. De MR stemt hiermee in, waarmee het een feit is geworden. In de maanden die volgen vinden de volgende voorbereidingen plaats: -verenigingen worden op de hoogte gebracht van onze gewijzigde schooltijden. -er is contact met de SKW (Stichting Kinderopvang Waterland) over de gewijzigde schooltijden. -het personeel buigt zich over de planning van het buitenspelen en de lunchtijden. -er worden schoolbrede uniforme lunchafspraken gemaakt door het team. Het traject was intensief, maar door een goede en vruchtbare samenwerking tussen ouders, personeel en directie, is het goed verlopen. Een aantal ouders heeft hierover positieve feedback gegeven bij de directie. Opbrengsten en analyse De kwaliteit van ons onderwijs is dit jaar op twee manieren gemeten: -de cito opbrengsten geven aan of ons onderwijs aan de inspectienormen voldoet. -de kwaliteitsvragenlijst geeft aan hoe ouders, leerlingen en personeel ons onderwijs inschalen Tussenopbrengsten & analyse Tussenopbrengsten Einde schooljaar DMT resultaat ondergrens groep groep groep groep groep groep 8* Tussenopbrengsten Midden schooljaar Begrijpend lezen resultaat ondergrens groep groep groep groep Tussenopbrengsten Einde schooljaar Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

17 Rekenen en wiskunde resultaat ondergrens groep groep groep groep groep groep 8* *opbrengst van midden schooljaar (jan/febr) 1.25 Eindopbrengsten Schooljaar Eindopbrengsten Toets resultaat ondergrens M8 begrijpend lezen M8 rekenen-wisk Opbrengstenanalyse: De Binnendijk kan trots zijn op de resultaten die de leerlingen hebben behaald. Voor het grootste gedeelte liggen deze ruim boven de ondergrens. Voor rekenen, technisch- en begrijpend lezen zijn dit door de inspectie bepaalde normen. In groep 8 is het afgelopen de inspectienorm op 0,7 na niet behaald. Dat heeft geleid tot een basisarrangement met attendering voor de Binnendijk. Dat is een tegenvallend resultaat, maar heeft geen directe gevolgen voor de school. Het heeft ons wel op scherp gezet. De rekentoets en vooral de resultaten zijn grondig geanalyseerd door de leerkrachten en de intern begeleiders. Dat heeft geleid tot nieuwe inzichten, zowel op leerling- en leerkrachtenniveau. Met de opgedane kennis zijn we vol vertrouwen dat de eindopbrengsten het komende schooljaar hoger zullen zijn. Spelling is een gebied dat met name in de middenbouw extra aandacht vraagt. We zullen kritisch kijken naar de lestijd die aan het vak wordt besteed, de middelen die worden ingezet en ook het didactisch handelen van de leerkracht zal geanalyseerd worden Tevredenheidonderzoek In het afgelopen schooljaar is er een tevredenheidonderzoek geweest, te weten in maart % van de ouders heeft de (digitale) vragenlijst ingevuld en 80% van het personeel en 95% van de leerlingen. Hieronder vindt u de resultaten van dit onderzoek. De normering ligt tussen een 1 (laagste) en een 4 (hoogste). Resultaten ouders: Leerstof en toetsen 3,5 Directie 3,7 Begeleiding 3,4 Huisvesting 3 Leer- en hulpmiddelen 3,5 Procedures 3,5 Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

18 ICT 2,7 Informatievoorziening 3,6 Zorg 2,9 Overlegstructuur 3,6 Sfeer 3,5 Ouderbetrokkenheid 3,5 Veiligheid 3,2 Verwachtingen (ivm schoolkeuze) 3,3 Sociale omgang 3,4 Handelingsgericht werken 3 Interactie leerkracht - ouder 3,5 Algemeen rapportcijfer ouders 7,2 Interactie leerkracht - leerling 3,6 Resultaten leerlingen groep 7 en 8: Leerstof en toetsen 3,3 Informatievoorziening 3,1 Begeleiding 3,2 Schoolgebouw 3,1 Leer- en hulpmiddelen 3,1 Procedures 3,5 ICT 2,8 Sociale omgang 2,9 De lessen 3,2 Inspraak 2,9 Sfeer 3,1 Interactie leerling - directeur 3,4 Veiligheid 3,0 Interactie leerling juf/meester 3,3 Algemeen rapportcijfer leerlingen gr.7 en 8 7,8 Resultaten leerkrachten: Leerstof 3,8 Directie 3,8 Werkvormen 3,8 Huisvesting 2,7 Leer- en hulpmiddelen 3,0 Procedures 3,5 ICT 2,6 Informatievoorziening 3,7 Zorg 3,6 Overlegstructuur 3,5 Sfeer 3,9 Toetsen en toetsresultaten 3,8 Veiligheid 3,9 Ontwikkelingsmogelijkheden 3,5 Sociale omgang 3,8 Arbo beleid 3 Handelingsgericht werken 3,8 Taken 3,2 Interactie leerkracht - ouder 3,9 Werkklimaat 3,4 Interactie leerkracht - leerling 3,6 Interactie onderling 3,6 Algemeen rapportcijfer leerkrachten 7,7 De uitslagen zijn besproken in het team en in het DB. Dit heeft geleid tot de volgende verbeterpunten die het komende schooljaar op de planning komen te staan: -de vertrouwenspersoon meer bekendheid geven aan ouders en leerlingen; naam en rol. -ict infrastructuur verbeteren en ict investeringen doen, b.v. de aanschaf van tablets en vervanging van bestaand, verouderd materiaal. -de kaders van het onderwerp zorg meer bekendheid geven door het regelmatig plaatsen van informatie over dit thema in de nieuwsbrief. Bv. maandelijks een stukje vanuit de intern begeleiders. -opruiming en verfraaiing van enkele ruimtes in school. -er zal in de loop van schooljaar een zgn. leerlingraad worden opgestart. We zijn trots op de hoge resultaten op het gebied van -interactie tussen leerkracht-leerling en leerkracht-ouder. -de toegankelijkheid van de directie -de informatievoorziening Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

19 -de overlegstructuur -de ervaren sfeer 1.27 Sportactiviteiten. De Binnendijk is een sportieve school. Dat houdt in dat wij aan een flink aantal sportactiviteiten mee doen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen bewegen en kennismaken met diverse sporten en leren samenwerken. Dat doe je in de klas tijdens verschillende vakken, maar dat doe je ook tijdens het sporten. Zo hebben we meegedaan aan verschillende sportclinics en is er voor de groepen 3 t/m 8 een sportdag georganiseerd voor alle basisscholen van Monnickendam. Dit jaar hadden we een vakleerkracht. Zij was student aan het CIOS en mocht in aanwezigheid van de eigen leerkracht de gymlessen verzogen Culturele activiteiten. De Binnendijk vindt het belangrijk dat de leerlingen gedurende hun schoolcarrière kennis maken met diverse vormen van cultuur. Daarom werken we ook met de methode Moet je doen. Onze cultuur coördinator plant in het schooljaar een project in. Dat was dit jaar Muziek. Met daaraan verbonden een excursie naar het Concertgebouw in Amsterdam Verder werden er allerlei activiteiten georganiseerd rondom het thema muziek en hebben de leerlingen een bezoek gebracht aan het culturele centrum De Bolder Schoolreizen. De groepen 1 t/m 6 zijn één dag op schoolreis geweest en de groepen 7 en 8 op meerdaags kamp. Alle schoolreisjes van groep 1 t/m 6 vonden plaats in september. Groep 1/2 zijn naar Sprookjeswonderland geweest. Groep 3/4 naar De Holle Bolle Boom en de groepen 5/6 zijn naar Drievliet geweest Dit jaar zijn de groep 7 en 8 in mei op meerdaags kamp geweest. De bestemming was het fraaie YMCA onderkomen in Leusden KiK-viering De Kind in Kerk viering viel dit jaar op Vaderdag. Als passend thema hebben we gekozen voor Jouw vader, mijn vader, Onze Vader. Een teamlid, enkele ouders en pastor Henk Bak hebben samen dit thema uitgewerkt. Centraal stond het verhaal van de Verloren zoon. Veel kinderen werkten mee aan deze viering. We kijken terug op een mooie viering en waren blij dat er zoveel kinderen in de kerk waren. De opbrengst van de collecte was dit jaar voor een nieuw te bouwen school in Nigeria. Ds. Moses Alagbe kwam hier over vertellen. Tot slot Tevreden kijken wij terug op het afgelopen schooljaar. Er is veel georganiseerd, verbeterd en veel in gang gezet. De kunst is om de kwaliteit van de ontwikkelingen die wij de afgelopen tijd hebben gerealiseerd te borgen en te verbeteren. Dat is een van de doelen van volgend schooljaar. Verder zullen wij een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang zetten. Ook zal er het komende schooljaar een nieuw meerjarenplanning ontwikkeld worden, het zgn. Schoolplan Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

20 Accent op elk talent Jaarverslag De Binnendijk

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding

Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Jaarverslag 2013 2014 1. Inleiding Het vorig schooljaar hebben we hard gewerkt aan opbrengstgericht onderwijs, het schoolklimaat en passend onderwijs. Het adequaat inspelen op specifieke onderwijs- en

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6

1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 Schoolgids 2013-2014 Voorwoord 4 1. De school 5 1.1. Naam 5 1.2. Richting 5 1.3. Directie 5 1.4. Situering 5 1.5. Schoolgrootte 6 2. Visie en missie 7 2.1. Identiteit 7 2.2. Opvoedkundig 7 2.3. Maatschappelijk

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool

Jaarboek 2013 2014. openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 openbare basisschool Jaarboek 2013 2014 Schoolgids Dit Jaarboek is een aanvulling op de Schoolgids. In de Schoolgids staan onder meer de doelstellingen en uitgangspunten van onze

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie