Bijlagen Uitwerkingsnotitie Examens Voortgezet Onderwijs:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen Uitwerkingsnotitie Examens Voortgezet Onderwijs:"

Transcriptie

1 Bijlagen Uitwerkingsnotitie Eamens Voortgezet Onderwijs: I. Planning Uitwerkingsnotitie Eamens Voortgezet Onderwijs 1 Globalisering eindtermen havo/vwo - uitwerken beperken stofomschrijving - beter evenwicht stofomschrijving c.e. en s.e. treedt in werking Globalisering eindtermen vmbo - uitwerken beperken stofomschrijving - beter evenwicht stofomschrijving c.e. en s.e. treedt in werking Actor 2004 OCW/CEVO/ SLO/CITO Stichting plat- Forms vmbo Meerdere eamenmomenten per jaar - raadpleging docenten/schoolleiders - pilot Invoering is afhankelijk van de resultaten van de pilot OCW 3 Eamen in voorlaatste jaar - aanpassen Eindeamenbesluit treedt inwerking OCW X 4 Afsluiten leerweg met een vak op hoger niveau - aanpassen Eindeamenbesluit treedt in werking havo/vwo treedt in werking vmbo OCW 1

2 5 CSPE als eamenvorm in BB, KB en GL BB pilot BB invoering KB pilot KB invoering GL pilot GL invoering 6 Algemene vakken en ict in de basisberoepsgerichte leerwegen BB pilot BB invoering KB pilot KB invoering GL invoering afhankelijk van ervaring andere pilots Actor 2004 CEVO/CITO CEVO/CITO Inpassen etra-reguliere programma s vmbo - aanpassen Inrichtingsbesluit en Eindeamenbesluit - inwerking treding Kader voor eperimenten - lopende en nieuwe eperimenten moeten binnen een nieuw kader worden ingepast treedt in werking OCW 8 Beperking aantal vakken c.e. vmbo - afhankelijk van de herprogrammering vmbo en kwalificatiestrucuur mbo p.m. p.m. p.m. 9 Kwaliteitsborging s.e. - eamenprotocol - kwaliteitszorginstrument s.e. (procedureel) - kwaliteitszorginstrument s.e. (inhoudelijk) kwaliteitszorginstrument algemeen SM_VO SM_VO CITO Q5 2

3 10 Ict en eamens - het project Compe beperken tot alleen eperimenten en de bewezen eperimentele eamens opnemen in de reguliere productie - treedt gefaseerd per vak inwerking Actor 2004 OCW/CEVO/ CITO Stroomlijnen voorlichting OCW/ CEVO 12 Haalbaarheidsonderzoek Eamenbureau - aanbestedingsopdracht en advies - uitwerking advies en sondering - aanpassing wet- en regelgeving treedt in werking OCW/CEVO/I B-Groep/ Twijnstra Gudde 13 Afschaffen/vereenvoudigen tweede correctie - aanpassen Eindeamenbesluit treedt in werking OCW/IBG 15 Eamenprogramma s en eamens beroepsgericht in lijn brengen met mbo Treedt in werking CEVO/CITO/ SLO/Platform s Vmbo/BVE- Raad/AOC- Raad/SM_VO / NVS-NVL 3

4 II. Maatregelen vmbo, havo en vwo 1. Er komt meer ruimte voor scholen om bij gelijkblijvend niveau het onderwijs vorm te geven door een nieuwe balans tussen centraal eamen en schooleamen neer te zetten. De eindtermen zullen minder gedetailleerd en op hoofdlijnen geformuleerd worden. De stof en/of omvang van het centraal eamen per vak wordt beperkt. In de notitie van de toenmalige staatssecretaris Continuïteit en vernieuwing in de tweede fase havo/vwo van 18 januari 2002 (Kamerstukken II 2001/02, VIII, nr.98) werd al voorgesteld, dat de voorschriften voor de schooleamens in de eamenprogramma s zouden worden beperkt tot de hoofdlijnen van de inhoud. Dwingende vormvoorschriften zouden zoveel mogelijk komen te vervallen. Zulke vormvoorschriften reguleren het onderwijsproces op de scholen sterk en leiden tot een grote administratieve en organisatorische belasting. In de notitie Ruimte laten en keuzes bieden in de tweede fase havo en vwo (aan de Tweede Kamer gezonden bij brief van 8 januari 2003, OCW ) heb ik opgenomen, dat de eamenprogramma s meer ruimte moeten geven voor eigen keuzen en minder regels moeten bevatten. Dit met behoud van het principe van de landelijke, door de overheid vastgestelde eamenprogramma s. Een meer globale omschrijving daarvan geeft een meer reële invulling van de verantwoordelijkheid van de overheid en past in mijn streven de scholen meer zeggenschap te geven over hoe zij het onderwijsproces inrichten. Politieke en maatschappelijke discussie moet gaan over de hoofdlijnen van wat wij willen dat op scholen geleerd wordt en niet over vakmatige details en de vormgeving. Die moeten worden bepaald door de leraren op de scholen en voor het centraal eamen ook door de makers daarvan als representanten van het landelijke veld van leraren en wetenschappelijke deskundigen. Op deze wijze wordt een betere verdeling van verantwoordelijkheden bereikt. Die past in het uitgangspunt zoals dat voor het onderwijsbeleid is verwoord in het beleidsprogramma van het kabinet (Kamerstukken II 2003/04, , nrs.1-2): minder regels, meer ruimte en heldere verantwoording. Ook in het advies van de KNAW Ontwikkeling van talent in de tweede fase (juni 2003, aan de Tweede Kamer gezonden bij brief van 15 september 2003, OCW ) wordt gepleit voor meer ruimte in het voorgeschreven programma. Meer ruimte zou kunnen leiden tot verbreding en verdieping. Een belangrijke aanbeveling in het advies was in dit verband, om de stof van schooleamen en centraal eamen met elkaar in evenwicht te brengen. Bij de meeste vakken is er al een evenwicht tussen beide, doordat bijvoorbeeld de helft van de stof aan de orde komt in het schooleamen en de andere helft (een representatief deel) in het centraal eamen. Bij een minderheid van de vakken (vooral de eacte vakken en de economische vakken) komt echter eerst alle stof in onderdelen aan de orde in het schooleamen en vervolgens in zijn geheel nog een keer in het centraal eamen. De inspectie van het onderwijs wijst in het Onderwijsverslag 2003 (paragraaf 5.3.7) op de gevolgen van het aan de orde stellen van een veelheid van onderwerpen in het eindeamen van de eacte vakken. Dat probleem wordt vanzelfsprekend versterkt door wat de KNAW signaleert: die vele onderwerpen komen ook allemaal in het centraal eamen aan de orde. Voor de eacte vakken in het algemeen citeert de inspectie de mening van docenten: De eacte vakken zitten in een keurslijf; dan laten de docenten de leuke dingen vallen, en dat werkt demotiverend. Meer specifiek heeft de inspectie het vak wiskunde onderzocht en rapporteert de mening van vertegenwoordigers van scholen met veel bètaleerlingen: door versnippering van de tijd over een overdaad aan onderwerpen is er te weinig ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden. 4

5 In het KNAW-advies worden als gevolgen van een en ander gesignaleerd: geen ruimte voor verbreding, voor verdieping, voor eigen keuzen en vernieuwing. De eacte vakken worden door de leraren en door het vervolgonderwijs vaak gezien als betrekkelijk oppervlakkig en tegelijk door de leerlingen als zowel moeilijk als weinig aansprekend. Dat beperkt het aantal leerlingen dat de desbetreffende profielen kiest. Dat laatste overigens vooral in het havo, in het vwo kiest toch bijna de helft van de leerlingen een profiel met bètavakken, maar die keuze weet vaak door de genoemde omstandigheden de interesse voor een vervolgstudie op dit gebied niet te wekken. De eacte vakken behoren tot de vakken met de meeste onderwijsuren in het onderwijs, maar mede door het grote beslag dat het centraal eamen legt op de onderwijstijd (niet in de vorm van echte uitbreiding van kennis maar meer in de vorm van herhaling en oefening) komen leraren en leerlingen in die vakken toch steeds tijd tekort. De parado dat deze vakken tegelijk als oppervlakkig en als moeilijk worden gezien, wordt verklaard door wat de KNAW signaleert. De door de KNAW genoemde oplossing een beter evenwicht tussen centraal eamen en schooleamen kan een belangrijke bijdrage zijn tot verbetering en heb ik dan ook overgenomen in Koers VO. In mijn opdracht zijn SLO, CITO en CEVO op dit moment bezig om de eamenprogramma s havo/vwo in overeenstemming met bovenstaande uitgangspunten aan te passen, in het kader van de aanpassingen in de profielen die worden voorzien met ingang van 1 augustus De uitgangspunten zijn vastgelegd in een algemeen model voor de eamenprogramma s (zie kader). De kern daarvan is, dat de overheid een eamenprogramma vaststelt dat de hoofdlijnen van het vak vastlegt: globale eindtermen. De globale eindtermen worden voor het centraal eamen uitgewerkt in specificaties door de CEVO. Het is dus niet zo, dat de globale eindtermen zoals door de overheid bepaald, zullen leiden tot onzekerheid in het centraal eamen: de CEVO zal specificaties opstellen met het voor een centraal eamen vereiste niveau van detaillering. Voor het schooleamen kunnen scholen indien gewenst zelf hun specificaties vaststellen op de manier die ze zelf willen. De SLO publiceert daarvoor een model/voorbeeld. De gepubliceerde uitwerkingen kunnen een wegwijzer zijn voor de makers van de leermiddelen. Voor het vmbo gelden in principe dezelfde overwegingen. Dat wil zeggen, dat ook voor het vmbo eamenprogramma s mogelijk globaler zouden kunnen zijn. De huidige verhouding in het vmbo, c.e.-deel : s.e.-deel = 1/3 : 2/3, kan worden gehandhaafd. Dit geldt zowel voor de algemene als voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo. De globalisering van de eindtermen beroepsgericht dient bovendien hand in hand te gaan met het in lijn brengen van de eamenprogramma s met de competentiegerichte kwalificatiestructuur in het mbo (maatregel 15). Deze kaders kunnen ook worden gehanteerd bij de nieuwe - etra-reguliere programma s (zoals bijvoorbeeld intersectorale programma s, sommige AXIS-projecten en SDV (Sport, Dienstverlening en Veiligheid)) - die worden ingepast in de reguliere structuur (zie: de uitwerking van maatregel 7) Voorbeeld globalisering eindtermen havo/vwo 1. Vorm 1.1 Eamenprogramma s zijn globaal. Ze omvatten een opsomming van domeinen en subdomeinen, met per (sub)domein een korte karakteristiek in de vorm van een globale eindterm (enkele regels). 1.2 Eamenprogramma s kennen uitwerkingen in de vorm van specificaties bij de eindtermen. Voor het centraal eamen zijn deze specificaties imperatief. Ze omvatten ook de bij sommige vakken voorkomende wisselende onderwerpen. 5

6 Voor het schooleamen zijn deze specificaties facultatief (richtinggevend): scholen mogen er van afwijken en hun eigen specificaties vaststellen. (Sub)domeinen die uitsluitend in het schooleamen aan de orde komen, kennen dus uitsluitend facultatieve specificaties. 2. Inhoud 2.1 Eamenprogramma s geven de inhoud van het eamen aan, dat wil zeggen de eameneisen geformuleerd in termen van kennis, inzicht en vaardigheden. Ze omvatten geen vormvoorschriften, wegingen binnen het schooleamen etc. 2.2 Eamenprogramma s reserveren waar mogelijk epliciet ruimte (=tijd) voor (imperatieve) keuze-onderwerpen. Daarnaast geven ze, waar het betreft het schooleamen, steeds een minimum aan: meer mag altijd in het schooleamen, ter keuze van de school. Voor dat meerdere wordt geen aparte ruimte gereserveerd, het is een keuze van de school. Er kunnen in een eamenprogramma dus drie soorten onderdelen zijn (de categorieën van het eamenprogramma): 1. altijd: de algemeen-verplichte stof; 2. waar mogelijk: imperatieve keuze-onderwerpen - een of meer door de school/leerling verplicht te kiezen keuze-onderwerpen, te kiezen uit een limitatieve lijst (2a), uit een enuntiatieve lijst, d.w.z. dat ook daarbuiten gekozen mag worden (2b), of door de school geheel op eigen initiatief te kiezen (2c); 3. altijd: ter keuze van de school geheel vrij te kiezen onderwerpen - de school mag zelf kiezen of die onderwerpen er zijn of niet; ze kunnen worden gekozen uit een enuntiatieve lijst (3a), of door de school geheel op eigen initiatief worden gekozen (3b). 3. Verantwoordelijkheden 3.1 De formele wetgever (regering plus parlement) bepaalt de kaders van de eamenprogramma s (profiel-/vakkenstructuur). De minister stelt de eamenprogramma s vast. De CEVO stelt de uitwerkingen voor het centraal eamen vast, inclusief eventuele wisselende onderwerpen en hun omschrijving. SLO publiceert uitwerkingen voor het schooleamen als model (voorbeeld). 3.2 De school is verantwoordelijk voor het eamen en de voorbereiding daarop. Dat wil zeggen: - de school heeft de verplichting deugdelijk voor te bereiden op het centraal eamen; - de school heeft de verplichting tot een deugdelijk schooleamen, maar maakt daarin eigen inhoudelijke keuzen. 4. Procedures 4.1 Klein onderhoud is het aanpassen van de uitwerkingen/specificaties. Het is de verantwoordelijkheid van CEVO resp. SLO. 4.2 Middelgroot onderhoud is het aanpassen op het niveau van domeinen en subdomeinen: toevoegen, schrappen, aanpassen van (sub)domeinen / (globale) eindtermen. Het is de verantwoordelijkheid van de minister. 4.3 Groot onderhoud is het veranderen van de algemene opzet van een vak. Het is de verantwoordelijkheid van de minister. CEVO (en Cito), SLO, ministerie (en inspectie) stemmen hun activiteiten op dit gebied onderling en met het onderwijsveld zo goed mogelijk op elkaar af. 2. Het wordt mogelijk gemaakt dat leerlingen in het voorlaatste jaar een centraal eamen kunnen afleggen. Op dit moment geeft de regelgeving de mogelijkheid aan de leerling eindeamen te doen als afsluiting van de opleiding. Er bestaat een sterke behoefte om leerlingen de mogelijkheid te bieden al in het voorlaatste jaar één of meerdere onderdelen van het eindeamen af te doen ronden. Leerlingen kunnen dan, binnen het aanbod van de school, zelf bepalen of zij één of meerdere vakken willen afsluiten met een centraal eamen in het voorlaatste jaar of in het 6

7 laatste schooljaar. Hoewel dit een groter beroep doet op het organisatievermogen van de school, wordt deze variant duidelijk door leraren en schoolleiders aangevoerd als gewenst. Overigens wil ik deze variant niet verplicht stellen maar slechts mogelijk maken zodat de school zelf kan kiezen of deze vorm van fleibilisering bij haar past. De school mag zelf bepalen hoe ver zij gaat in deze vorm van eaminering. Deze variant sluit goed aan bij de grotere autonomie van de school en de verantwoordelijkheid van de school voor een wijze van eamineren die aansluit op het onderwijskundig concept. Welke vorm de school hier ook in kiest, duidelijk zal zijn dat de school volledig verantwoordelijk is voor een verantwoord onderwijsprogramma. Ik zie hier ook mogelijkheden voor scholen om gehoor te geven aan de wens om een meer geleidelijke overgang naar het vervolgonderwijs te realiseren. Nu al zijn er voorbeelden van integratie van het voortgezet onderwijs met het mbo, hbo en wo. Niet alleen wordt op deze manier invulling gegeven aan een leerloopbaan op maat, het is ook bevorderlijk voor de leermotivatie van de leerling (voorkomen voortijdig schoolverlaten) en het sluit ook aan bij het pleidooi van de Onderwijsraad voor doorlopende leerlijnen en versterking van de beroepskolom. Ik heb al twee scholen, te weten het Herman Jordan Lyceum te Zeist en de Pontes Scholengemeenschap te Zierikzee toestemming gegeven ervaring op te doen met een systeem van eaminering in het vooreamenjaar. Ten behoeve van dit eperiment is toegestaan dat deze scholen afwijken van artikel 37, 2 e en 3 e lid van het Eindeamenbesluit en er zijn speciale voorwaarden geformuleerd. Het project bij Herman Jordan is al zover dat een eerste evaluatie mogelijk is (zie verslag hieronder). De ervaringen binnen het eperiment aan het Herman Jordan Lyceum blijken overwegend positief. De school maakt de kanttekening dat zij veel heeft moeten investeren in de organisatie en administratie en begeleiding van leerlingen. Voor de vakken die afgesloten worden met een schooleamen bestaat natuurlijk al de mogelijkheid om deze af te sluiten in een eerder jaar. Verslag project Herman Jordes Lyceum: eamen in het voorlaatste eamenjaar 2001/2 2004/5 1 Inleiding Het komt nog wel eens voor dat een leerling in een of meer vakken eerder toe is aan een centraal eamen. In bijzondere gevallen geldt dit bijzonder goede of snelle leerlingen; meestal betreft het leerlingen die om een of andere reden een jaar doubleren. In de huidige situatie komt het vaak voor dat een doublerende leerling zich te weinig uitgedaagd voelt: leerstof en lessituatie komen al te bekend voor. De school heeft goede ervaringen opgedaan met doublerende leerlingen die alvast doorwerken aan vakken met alleen een schooleamen in het volgende leerjaar. De school wil leerlingen daarnaast stimuleren tot leren door ook de mogelijkheid te bieden in een of meer vakken centraal eamen te doen. Daarmee verwachten we dat leerlingen zich meer uitgedaagd voelen, beter functioneren op de school en wellicht in het vervolgonderwijs. Bovendien kan de school zodoende concrete invulling geven aan recht doen aan verschillen. 2. Gegevens over deelnemende leerlingen Vooralsnog doen vrijwel alleen doubleurs mee met het fleibel eamen of leerlingen die de overstap maken van HAVO naar VWO of van VWO naar HAVO. Leerlingen kunnen op verschillende wijzen deelnemen aan het fleibel eamen, namelijk door één of meer vakken met een centraal eamen vooruitlopend op hun eamenjaar af te ronden of door vakken met een schooleamen eerder of juist later af te ronden dan in de geplande jaarlaag. Er zijn daardoor in de gehele bovenbouw leerlingen actief die enkele vakken in een andere dan hun eigen jaarlaag volgen. 7

8 3.Gegevens met betrekking tot de organisatie Noodzakelijke activiteiten en tijdsinvestering Voor de docent en de decaan is geen substantiële tijdsinvestering vereist. De leerling functioneert gewoon in een lesgroep en maakt gebruik van bestaande faciliteiten van het decanaat. Wel vereist het deelnemen aan het fleibel eamen van de leerling substantiële aandacht bij inpassing in de schooladministratie, het rooster, de eamenorganisatie en de leerlingbesprekingen. Aangezien programmatuur werkt met als basis jaarlagen betekent inpassing van de feleerlingen altijd handwerk met alle risico s op fouten. Aanpassingen in les- en eamenprogramma s Er blijken tot nu toe geen aanpassingen in les- en eamenprogramma s noodzakelijk of gewenst. Het aanvullend programma dat leerlingen volgen om ook in de eamenklas aan hun onderwijstijdverplichtingen te voldoen bestaat altijd uit bestaande lesprogramma s die binnen de school, of modules bij Universiteiten die buiten de school, kunnen worden gevolgd. Successen De beoogde winst van het project was dat leerlingen zich meer uitgedaagd voelen en daardoor beter functioneren. Het animo om deel te nemen aan het fleibel eamen is groot en de indruk bestaat dan ook dat leerlingen zich er door uitgedaagd voelen. Over het algemeen levert het volgen van een vak in een hogere jaarlaag daadwerkelijk op dat de leerling in staat is het vak eerder met voldoende niveau af te sluiten. Problemen Problemen kunnen zich voordoen bij leerlingen, docenten of binnen de organisatie. Bij leerlingen speelt vooral dat zij te maken kunnen krijgen met teleurstelling indien door organisatorische kwesties in een laat stadium blijkt dat toch niet met het fleibel eamen kan worden meegedaan. Dit komt in ongeveer 10% van de gevallen voor. Een ander probleem is dat de leerling die in een vooreamenklas functioneert niet over alle faciliteiten beschikt waarover een eamenleerling beschikt (denk daarbij ook aan de eamensfeer, vrijgeroosterde voorbereidingsweken en dergelijke). Overigens is er tot nu toe geen aanwijzing dat fe-leerlingen minder presteren dan zij zouden kunnen. De organisatorische problemen zijn met behulp van de genoemde etra inzet en tijdsinvestering op te lossen. Programmatuur voor het roosteren en voor de leerlingadministratie is gebaseerd op jaarlagen. De fe-leerlingen moeten daar handmatig in worden verwerkt. De genoemde tijdsinvestering per leerling zou bekort kunnen worden indien met geschiktere programmatuur zou kunnen worden gewerkt. 4. Gegevens over verbreiding Randvoorwaarden Om dit project succesvol te laten zijn is het noodzakelijk dat er een centrale figuur is die het traject volgt en op individuele basis met de leerlingen afspraken wil maken. Als dat ontbreekt zullen leerlingen niet weten waar zij aan toe zijn, uit de administratie verdwijnen en worden noodzakelijke afspraken niet gemaakt. Programmatuur die niet op basis van jaarlagen werkt is een pre en kan het vele handwerk dat nu nodig is, verminderen. Verder zijn modules bij vervolgopleidingen die toegankelijk zijn voor leerlingen van het voortgezet onderwijs van belang voor het invullen van de vrijgekomen onderwijstijd in de eamenklas. Ontwikkeling van schoolintern beleid Binnen de school moeten criteria worden opgesteld voor toelating van leerlingen tot het fleibel eamen. Dat beleid moet goed worden gecommuniceerd naar docenten, mentoren en 8

9 coördinatoren en via hen naar leerlingen om teleurstelling bij leerlingen en ouders te voorkomen. Verder moeten er procedures worden opgesteld voor de genoemde noodzakelijke activiteiten zoals de informatievergaring met betrekking tot fe-leerlingen, het omgaan met leerling-lijsten en de informatievoorziening aan fe-leerlingen over alles wat met het eamen te maken heeft. Zonder deze procedures blijft het goede verloop teveel afhankelijk van de alertheid van één of enkele functionarissen binnen de school. 3. De regelgeving wordt zodanig aangepast dat het mogelijk wordt om leerlingen in het vmbo en havo een vak op een hoger niveau te doen afsluiten. Het creëren van de mogelijkheid om één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten komt tegemoet aan een veel gehoorde wens uit het scholenveld en sluit aan bij de kernboodschap van Koers VO om scholen ruimte te bieden. Nu al is er geen regelgeving die het afleggen van een eamen in een vak uit een hogere leerweg in de weg staat. In de praktijk blijkt dat het wel op uitvoeringsproblemen stuit. In het huidige eamensysteem sluit de vmbo-leerling alle vakken af op het niveau van de leerweg waar hij staat ingeschreven. Eventuele etra s komen daar bovenop. Zo kan een KB-leerling het vak Engels ook nu al op het GL/TL-niveau afsluiten, maar alleen naast een eamen op KB-niveau. De school kan de etra s weliswaar vermelden in het eamendossier, maar op de cijferlijst bij het diploma is nu geen plaats voor de vermelding van vakken op een hoger niveau. Ook in de nieuwe situatie zal de leerling het eamen moeten doen in zijn eigen leerweg én van de hogere leerweg. De regelgeving wordt aangepast zodat de etra eamenprestatie kan worden vermeld op het diploma. Obstakels (zoals het gegeven dat het huidige centraal schriftelijk eamen voor KB gelijktijdig plaatsvindt met dat voor GL/TL) zullen sterk verminderen als het systeem om de algemene vakken op meer fleibele wijze te eamineren is uitgebreid tot de kaderberoepsgerichte leerweg. Deze verruiming heeft geen gevolgen voor het vmbo-diploma. De leerweg op het diploma wordt bepaald door het vak dat op het laagste niveau wordt afgesloten. Het is namelijk van belang dat de leerling de mogelijkheid krijgt te kunnen ecelleren, niet om af te zakken. Het instroomrecht in het vervolgonderwijs wijzigt evenmin en omdat ook de vakkenpakketeisen niet veranderen wordt geen afbreuk gedaan aan de herkenbaarheid van het vmbo-diploma. Natuurlijk kan het vervolgonderwijs wel inspelen op de etra kwalificatie. Op termijn wil ik het mogelijk maken dat het vak uit de hogere leerweg ook vervangend kan zijn voor het vak in de eigen leerweg. In de wijzigingsvoorstellen voor de Tweede Fase neem ik de mogelijkheid op dat een havokandidaat één of meerdere vakken op vwo-niveau kan afsluiten. III. Maatregelen havo/vwo 4. Meerdere centraal eamenmomenten per jaar wordt mogelijk gemaakt in het vmbo, havo en vwo, onder de voorwaarde dat zich geen onoverkomelijke bezwaren aandienen ten aanzien van de organiseerbaarheid, de regelgeving of financiële consequenties. Op dit moment is er één volwaardige eamenperiode in mei, hier nemen ongeveer kandidaten aan deel. In juni is er een eamenperiode met beperkte deelnamemogelijkheden voor inhalers en herkansers, het gaat hierbij om circa kandidaten. Ten slotte is er in 9

10 augustus een derde periode met nog beperktere mogelijkheden, ook voor inhalers en herkansers en hier werd door circa 700 kandidaten aan deelgenomen in Uiteindelijk zijn er circa kandidaten gezakt. Meerdere eamenmomenten per jaar brengen veranderingen met zich mee zowel voor de leerling, leraar, school, eamenorganisatie als de overheid. Direct een systeem met meerdere eamenmomenten invoeren acht ik onverantwoord. Ik wil beginnen met een driejarige pilot te beginnen in het schooljaar Ik wil deze pilot openstellen voor tien scholen voor havo en vwo. Bij een dergelijk aantal is een verantwoorde proefomgeving gewaarborgd. Ik stel ook vast dat het vmbo en het havo/vwo hier in een andere ontwikkelfase verkeren. De ontwikkeling die in gang is gezet voor de algemeen vormende vakken in vmbo-bb en het cspe (centraal schriftelijk en praktisch eamen) in vmbo-bb maken al een vergaande vorm van fleibilisering in de afname mogelijk in deze leerweg. Indien mogelijk zal deze ontwikkeling worden doorgetrokken naar de andere leerwegen (zie de andere maatregelen). Bovendien ontstaat er fleibilisering in afnamemoment door de mogelijkheid al in het voorlaatste jaar in één of meerdere vakken centraal eamen te doen. De pilot zal zich dan ook niet richten om het vmbo maar op de havo en vwo-scholen pilot Ik kies voor een pilot waarbij drie volwaardige tijdvakken worden opengesteld, te weten in mei, augustus en januari. Dit betekent dat de huidige tweede en derde tijdvakken, met slechts een beperkte functie, komen te vervallen. De leerling krijgt dan het recht om drie keer per jaar in een of meerdere vakken centraal eamen af te leggen. Hierbij wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen kandidaten die voor het eerst centraal eamen doen in een vak, kandidaten die herkansen en kandidaten die wegens ziekte of andere omstandigheden niet eerder konden meedoen. Het wordt dus mogelijk voor een leerling om in augustus meerdere vakken te herkansen, ook vervalt de verplichting om op één moment in alle vakken eamen te doen. In het huidige systeem kan in juni worden herkanst in één vak, in dit werkmodel kan de kandidaat alles herkansen maar dan pas in augustus. Gedurende de looptijd van de pilot ( ) wordt onderzoek gedaan en ingezet op het mogelijk maken van tussentijdse instroom in het hoger onderwijs. Het is belangrijk om antwoord te kunnen geven op de vraag wat de meerwaarde is van meerdere eamenmomenten en voor welke geledingen. Ook belangrijk is het antwoord op de vraag welke organisatorische, wettelijke, financiële en onderwijskundige gevolgen er zijn voor de verschillende geledingen. En het is wenselijk dit ook nog eens te bezien voor de verschillende schoolsoorten. Informeel overleg met docenten en schoolleiders Voorafgaand aan de start van de pilot in het voorjaar 2005 zal ik gesprekken organiseren met docenten en schoolleiders over de invulling van de randvoorwaarden van de pilot. De leerling. Het huidige eamensysteem is er op ingericht dat alle leerlingen gezamenlijk het onderwijs doorlopen en afsluiten op hetzelfde moment. Voor de volgende leerlingen biedt een etra eamenmoment de volgende voordelen: Een gezakte kandidaat hoeft niet een heel jaar te wachten om alles opnieuw te doen; leerlingen met prestatiebeperkingen kunnen nu de druk spreiden over meerdere momenten; volwassen kandidaten kunnen nu ook op andere tijdstippen eamen doen; leerlingen die "klaar" zijn met de stof kunnen op een voor hen geschikt moment eamen doen, waardoor de motivatie toeneemt; 10

11 vrijgekomen tijd kan worden besteed aan een etra vak, een vak waar een kandidaat zwak in is of aan kennismaking met onderdelen van de vervolgopleiding. De docenten en de school Volgens de Cito-enquête zegt meer dan 50% van de directieleden dat fleibilisering bijdraagt aan het oplossen van problemen op school; dat geldt zowel voor vmbo als voor vwo/havo. Leraren menen in veel mindere mate dan directies dat fleibilisering bijdraagt aan het oplossen van problemen op school. In het vwo/havo is dat 1/5 en in het vmbo 1/3 van de respondenten in de algemene vakken. Enkele overwegingen: De eamenorganisatie en de werklast van docenten kan compleer worden met meerdere afnames; Het is mogelijk om één van de etra eamenmomenten te laten organiseren door de staatseamencommissie (zie hieronder); Leerlingen kunnen beter worden gemotiveerd; Spreiding van de eamens over meerdere afnamemomenten leidt tot minder druk op het gebruik van ict-voorzieningen; Scholen kunnen geconfronteerd worden met gok- en uitstelgedrag van leerlingen; Meerdere eamenmomenten biedt de mogelijkheid om het onderwijs te periodiseren. De overheid. Het aanbieden van meerdere eamenmomenten per jaar brengt de noodzaak met zich mee dat geregeld wordt hoe dit in zijn werk gaat. Toename van de hoeveelheid en van de compleiteit van de regelgeving is een gevaar. Tevens dienen de gevolgen voor de bekostiging in kaart te worden gebracht. Een regulier uitstroommoment uit het voortgezet onderwijs in januari en een regulier instroommoment in het vervolgonderwijs in januari heeft gevolgen voor de bekostigingssystematiek van de instellingen, maar ook voor de studiefinanciering van studenten. Zijn er ook effecten te verwachten op de verblijfsduur in het voortgezet onderwijs? Ook de relatie met het onderwijsnummer verdient aandacht. Het huidige onderscheid tussen eamenkandidaten in het voortgezet onderwijs en eamenkandidaten in het volwassenonderwijs en bij de staatseamencommissie komt ter discussie. De eamenmakers Voor de eamenmakers biedt de huidige indeling in tijdvakken geen enkel probleem. Hier hoeft alleen nagegaan te worden wat de gevolgen zijn van meerdere eamenmomenten per jaar. Het is met de huidige productie niet mogelijk drie openbare tijdvakken te maken. De productie zal dus moeten worden verhoogd. Dataverwerking en normhandhaving zijn zaken waar in geïnvesteerd zal moeten worden. IV. Maatregelen vmbo 5. CSPE (het centraal schriftelijk en praktisch eamen) is de wenselijke eamenvorm voor de beroepsgerichte programma s binnen alle leerwegen. Het cspe (centraal schriftelijk en praktisch eamen) is een nieuwe eamenvorm voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo. De praktische vaardigheden en bijbehorende vaktheorie worden in onderlinge samenhang getoetst. Het idee achter het cspe is dat de vaktheorie op een natuurlijke manier getoetst wordt doordat deze direct gekoppeld is aan de realistische conteten van de praktische opdrachten, die in het cspe centraal staan. Bij leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg (BB) is gebleken dat de vaktheorie in het cspe beter uit de verf komt dan in een afzonderlijk schriftelijk eamen. 11

Het VMBO Beelden, feiten en toekomst. Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. 1

Het VMBO Beelden, feiten en toekomst. Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. 1 Het VMBO Beelden, feiten en toekomst Interdepartementaal Beleidsonderzoek 2004-2005, nr. 1 Inhoud Samenvatting 7 1 Inleiding 11 1.1 Taakopdracht 11 1.2 Aanpak 11 1.3 Bronnen 11 1.4 Leeswijzer 11 1.5 Tot

Nadere informatie

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft

Cevo Reeks. Examens met behulp van de computer. Cevo-beleid geformuleerd. Henk Kreeft Cevo Reeks Examens met behulp van de computer Cevo-beleid geformuleerd Henk Kreeft Cevo Utrecht, oktober 2001 2 Inhoud blz.: Inleiding 5 1. De beleidsrichting 7 2. De beleidsrichting getoetst 9 3. Experimenten

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo

Denken & doen. wiskunde op havo en vwo per 2015. Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo Denken & doen wiskunde op havo en vwo per 2015 Eindrapport van de vernieuwingscommissie wiskunde ctwo EINDRAPPORT ctwo Aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Excellentie, Sinds

Nadere informatie

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011

De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Update juni 2011 1 2 De balans opgemaakt Visiedocument sector economische dienstverlening vmbo Juni 2011 Denktank economie 3 Colofon

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd

2. Wettelijke normen voor onderwijstijd Beleidsreactie op de onderzoeken van de inspectie naar de naleving van de 850 urennorm in het middelbaar beroepsonderwijs en de urennormen in het voortgezet onderwijs September 2006 1. Inleiding Het onderwerp

Nadere informatie

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

6 juni 2008 PO/ZO/14662

6 juni 2008 PO/ZO/14662 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 6 juni 2008 PO/ZO/14662 Onderwerp Passend onderwijs Vooraf In de afgelopen maanden is een begin

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Experimentele leermiddelen

Experimentele leermiddelen Rol en betekenis van Experimentele leermiddelen Resultaten Project Novo Multiflex 30 Juli 2005 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Waarom experimentele leermiddelen?... 4 3 Nieuwe onderbouw voortgezet onderwijs

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Een sterk staaltje Engels

Een sterk staaltje Engels DOORLOPENDE LEERLIJNEN VO Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs Judith Richters Maartje Visser 1 Een sterk staaltje Engels Versterkt Engels in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hierbij bied ik u het verslag aan over de staat van het Nederlandse onderwijs, zoals bedoeld

Nadere informatie

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen

12 maart 2012 PROFILERING KSH PROFILERING KSH. Extern winnen is intern beginnen PROFILERING KSH Extern winnen is intern beginnen 1. Inleiding In het schoolplan 2011-2014 van de KSH staat de missie van de school beschreven, vanuit de twee kernwoorden Kennis en Karakter. Deze woorden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BESTUURLIJK HANDELEN ISLAMITISCHE SCHOLENGEMEENSCHAP IBN GHALDOUN Plaats : Rotterdam Bestuursnummer : 41214 Onderzoek uitgevoerd op : 1, 2 en 3 juli 2013 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Oplossingen voor. kennisdeficiënties. Dr. ir. Q.H.Kools Drs. A.C. van der Neut

Oplossingen voor. kennisdeficiënties. Dr. ir. Q.H.Kools Drs. A.C. van der Neut Oplossingen voor kennisdeficiënties Dr. ir. Q.H.Kools Drs. A.C. van der Neut Met medewerking van Dr. K.G. Luijkx Dr. G.M.F. Römkens, Drs. R. van de Winkel Drs. R.J.E.M. van der Linden, Drs. M. Berkvens

Nadere informatie