Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen."

Transcriptie

1 Basisschool de Regenboog Schoolgids Inhoud Voorwoord 5 Algemene informatie De school Ligging van de school Het bestuur 6 Waar de school voor staat Identiteit Missie en visie De sfeer van de school 9 De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school Organisatie van het onderwijs Het onderwijs in groep Onderwijs en de inhoud van de vakken Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) Wereldoriënterende vakken Expressieactiviteiten Lichamelijke opvoeding 17 De zorg voor de leerlingen De opvang van nieuwe leerlingen in de school Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht Teamleden die de vorderingen van de leerlingen doorspreken Rapportage De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Procedures De voorzieningen Leerling gebonden financiering Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs Voortijdig verlaten van de school Veiligheid op school De resultaten van de leerlingen in de school Onderwijsresultaten Leerlingvolgsysteem Wat te doen met de resultaten? 27 De ouders Betrokkenheid Informatievoorziening Ouderactiviteiten Klachtenregeling De Medezeggenschapsraad De Ouderraad Ouderbijdragen 30 Verantwoording schoolplan De ontwikkelingen van het onderwijs Urentabel 8.1 Urentabel 29

2 Onze school van A tot Z Activiteiten van A tot Z Zo is dat bij ons geregeld; van A tot Z Zo gaat dat op Groenoord, zo gaat dat op Woudhoek Regelingen betreffende verlofregeling, voor, na- en tussenschoolse opvang, en toelating en verwijdering 10.1 Verlofregelingen Voor- en naschoolse opvang Tussenschoolse opvang 10.4 Toelating en verwijdering 44 De Regenboog: Leren voor je Leven Basisschool De Regenboog - Woudhoek Warmoezenierstraat EN Schiedam tel fax Basisschool De Regenboog - Groenoord Eduard van Beinumlaan TL Schiedam tel Voorwoord Geachte ouders/verzorgers Voor u ligt de schoolgids van Basisschool De Regenboog. Deze nieuwe schoolgids voldoet aan de voorwaarden die door het ministerie zijn opgesteld. In het voortdurend streven naar het verbeteren van het onderwijs willen wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden van het onderwijs op De Regenboog. Deze gids is een boekwerk boordevol informatie die voor beide Regenboogvestigingen; Groenoord en Woudhoek, geldt. Aan de orde komen o.a. de doelstellingen en uitgangspunten en de afspraken op school. De informatie in deze gids staat vast voor de periode U ontvangt deze gids eenmalig, we raden u dan ook aan dit exemplaar goed te bewaren. Voor alle praktische en locatiespecifieke informatie verwijzen we u naar de schoolgids praktisch. Deze ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar. De meest actuele informatie kunt u natuurlijk ook altijd vinden op onze website: Voor op- en/of aanmerkingen die de inhoud van deze schoolgids kunnen verbeteren, houden wij ons graag aanbevolen. 1 Algemene informatie 1.1 De school De huidige Regenboog is in 1996 ontstaan door een fusie van de Sauer-Bekkersschool aan de Eduard van Beinumlaan en de Regenboog aan de Warmoezenierstraat. Deze fusie is een zgn. organisatorische fusie, waarbij de locatie aan de Eduard van Beinumlaan is omgevormd tot nevenvestiging van De Regenboog. Beide scholen heten nu De Regenboog. De afzonderlijke scholen zijn te herkennen door de toevoeging van respectievelijk locatie Woudhoek en locatie Groenoord. De directeur van de Regenboog is dhr. John van der Plas, adjunctdirecteur is mevrouw Carolien van Collenburg. Zij zijn afwisselend aanwezig op beide locaties. 1.2 Ligging van de school De Regenboog - Woudhoek staat in de wijk Woudhoek-Noord, het noordelijkste deel van Schiedam. Sinds november 2003 zijn we gehuisvest in een nieuw schoolgebouw. De Regenboog Groenoord staat ook in Schiedam-Noord, maar meer richting spoorlijn. Het is een kleine school die de laatste jaren door een veranderende wijk een meer kleurrijke schoolbevolking heeft gekregen. Door een aparte kleuterdependance en enkele interne verbouwingen is ook dit gebouw helemaal uitgerust voor het hedendaagse onderwijs. 1.3 Het bestuur 30

3 De Regenboog maakt deel uit van SIKO - stichting Interconfessioneel en Katholiek onderwijs. SIKO is de afkorting van : Stichting voor Interconfessioneel en katholiek ( RK / PC) Onderwijs in Schiedam en Vlaardingen. Onder SIKO ressorteren: In Vlaardingen: t Palet Centrum en t Palet Holy De Hoeksteen In Schiedam: De Vlinder Sint Bernardus Sint Jan t Meesterwerk Sint Jozef Sint Willibrordus De Regenboog Groenoord en Woudhoek Samen vormen deze scholen SIKO maar maken daar binnen hun eigen verschil. Zo neemt iedere SIKO school een speciale plaats in binnen onze organisatie. Algemeen directeur SIKO is B.T. Riemersma SIKO Nassaulaan EX Schiedam Postbus AD Schiedam T F E. I. 2 Waar de school voor staat 2.1 Identiteit De Regenboog wil bijdragen aan de wens van ouders om hun kinderen te sturen naar een christelijke basisschool waar de verhalen vanuit de christelijke traditie worden verteld; waar gewerkt wordt om een christelijk-sociale levenshouding door te geven aan de kinderen; waar gestreefd wordt om het goede te doen en het beste van jezelf te ontwikkelen. Basisschool De Regenboog staat voor algemeen christelijk onderwijs. Onze identiteit is een belangrijke inspiratiebron voor onze leer- en werkomgeving. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat feestdagen binnen de school op een juiste manier gevierd worden met alle kinderen samen in de aula of in de speelzaal. Wij verwachten van ieder kind dat het met respect praat over geloofszaken. De Regenboog staat open voor alle ouders die zich tot deze visie aangetrokken voelen. Voor De Regenboog betekent onze christelijk-sociale identiteit, dat: wij geloven in een regenboog aan overtuigingen het geloof altijd vrij moet zijn in beleving (kinderen wordt niets opgelegd) we staan voor de overdracht van waarden vanuit het christelijk geloof de methode Trefwoord niet vrijblijvend is en geen sluitpost in het rooster de identiteit van de school niet is gekoppeld aan enig kerkgenootschap er gebeden kan worden, maar respect tonen ook voldoende is een ieder mag bidden, zoals hij/zij gebekt is, binnen de kaders van de school we vieren...voor het léven, in de groep en met de hele school! 2.2 Missie en visie De missie van De Regenboog Leren voor je Léven Deze missie is de kernboodschap van onze visie op onderwijs. Om te Leren vanuit de vrolijke uitdaging om het beste van jezelf te ontdekken en te geven; maar ook: leren hoe je als mens in het leven kan staan en met anderen kunt samenleven. 31

4 Waarbij onze kernwaarden te omschrijven zijn als: 1. Kansrijk; als het gaat om onderwijs met de beste kansen tot ontwikkeling van elk kind 2. Zorgzaam; met zorg en aandacht voor elkaar en onze omgeving 3. Veilig; het scheppen van voorwaarden voor de juiste leeromgeving 4. Actief; waar het gaat om constructieve en zinvolle werkvormen Met direct daaraan gekoppeld de uitgangspunten voor adaptief onderwijs: 5. Competentie; door leerlingen elke dag het gevoel geven dat ze knap zijn 6. Autonomie; door zinvolle taken en activiteiten aan te bieden en te leren zelfstandig keuzes te maken 7. Relatie, leerlingen ervaren dat ze worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze doen. Aan onze missie hechten wij veel waarde. Wij zijn van mening dat ieder kind zich op zijn eigen manier moet kunnen ontwikkelen, zich veilig moet voelen en moeten kunnen omgaan met de verschillen tussen de kinderen onderling. Er zijn verschillen in de wijze waarop wordt omgegaan met kinderen van diverse leeftijden. Jonge kinderen krijgen de tijd, de ruimte en de aandacht die ze nodig hebben om zich al spelend zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Oudere kinderen worden uitgedaagd om, uitgaande van hun mogelijkheden, zo goed mogelijk te presteren. Door het aanbieden van een prettige, veilige omgeving, zal de ontwikkeling van ieder kind haast als vanzelf verlopen. Binnen de zorg op school is er veel persoonlijke aandacht voor de leerlingen die onderpresteren en voor hen die bovenpresteren. Door middel van uitgekiende observatielijsten en een zogenaamd leerlingvolgsysteem, wordt de ontwikkeling van de kinderen nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Mocht er iets niet goed gaan, dan wordt er tijdig ingegrepen. Onderwijs is meer dan leren. Wij proberen de kinderen verantwoordelijkheid bij te brengen voor hun daden en voor hun omgeving. De jaarlijks terugkerende vastenactie en de activiteiten van het hulpfonds op de locatie Woudhoek liggen hier in het verlengde van. De school maakt een onderdeel uit van de opvoeding die ouders voor hun kind voor ogen hebben. Het spreekt daarom voor zich dat de ouders binnen De Regenboog een belangrijke groep zijn. 2.3 De sfeer van de school De Regenboog wil een school zijn waar een goede en open sfeer heerst naar leerlingen en ouders, en waarbij betrokkenheid, vertrouwen en veiligheid centraal staan. Om dit te realiseren besteden wij veel aandacht aan de inrichting van ons gebouw en aan de sfeer. Het gebouw van De Regenboog - Woudhoek heeft een grote aula, ingericht als open leercentrum. De Regenboog Groenoord heeft een ruime speelzaal die gebruikt wordt als algemene ruimte. We gebruiken deze ruimte ook voor gezamenlijke activiteiten zoals de vieringen en feesten. Voor iedere vakantie sluiten wij een periode van schoolwerk af met een feest of een viering. Zo kennen wij het kinderboekenfeest, de kerst- en sinterklaasviering,de meesters en juffendag, de Paasviering en het slotfeest. Op deze gezamenlijke schoolfeesten en vieringen merken de kinderen wat het is om samen met elkaar dingen te doen. Deze activiteiten zijn een afwisseling van het schoolwerk. Er wordt veel aandacht besteed aan de omgangs- en gedragsregels. Positieve sociale omgangsvormen zijn erg belangrijk in de ontwikkeling van kinderen. Op De Regenboog is een regeling van kracht voor preventie en bestrijding van ongewenst gedrag. Op de locatie Woudhoek is een anti-pestprotocol aanwezig. Dit protocol heeft tot doel om pestgedrag op school, in wat voor vorm dan ook, te weren. Aan de kinderen wordt geleerd hoe ze pestgedrag kunnen herkennen en wat ze hiertegen kunnen doen. Dit protocol heeft ook tot doel de kinderen een omgeving aan te bieden, waarin ze zich prettig voelen en zich goed kunnen ontwikkelen. In de praktijk zijn er 10 regels opgesteld die geleidelijk van groep 1 tot en met groep 6 worden ingevoerd. In groep 1 wordt gestart met: we schelden elkaar niet uit. De laatste regel die in groep 6 wordt ingevoerd is: wordt er gepest, praat erover. Daartussen staan de algemene omgangsregels centraal. In groep 7 en groep 8 zijn de regels bekend en wordt het protocol door iedere leerling in de groep ondertekend. In onze jaarlijks terugkerende pesten-stopweek, wordt een regel centraal gesteld waar een project omheen gemaakt is. In iedere klas wordt de regel behandeld, natuurlijk voor ieder op z'n eigen niveau. Het is zeer belangrijk, wil men komen tot een zorgvuldige aanpak van het pestprobleem, dat pestgedrag wordt opgemerkt en gemeld. Zowel de kinderen als de ouders kunnen melding maken bij de groepsleerkracht. Tevens zijn er op school diverse brochures beschikbaar, die een bijdrage kunnen leveren aan een gerichte aanpak van het pestprobleem. Bovendien is er een zgn. vertrouwensgroep op school, waar zowel ouders als kinderen heen kunnen, die in vertrouwen een pestprobleem willen bespreken. De schoolcontactpersonen van beide locaties staan vermeld in de schoolgids praktisch. 32

5 Om in een snel veranderende school zo optimaal mogelijk te kunnen werken is op de locatie Groenoord in 2000 besloten te gaan werken met het project De Vreedzame School. Binnen dit project wordt de nadruk gelegd op een goede sfeer binnen de groep, zowel in de klas als daarbuiten. Kinderen worden vanaf groep 1 geleerd op een juiste manier om te gaan met hun gevoelens. Het is belangrijk om aan te kunnen geven wanneer je iets fijn vindt of juist niet. Hierdoor leren kinderen aan te geven hoe zij zich voelen, waardoor meteen eventueel pestgedrag wordt aangepakt. Er worden met de hele groep afspraken gemaakt waar iedereen zich binnen een klas aan moet houden. Ook zijn er meerdere schoolafspraken. Hierdoor ben je met elkaar verantwoordelijk voor de sfeer binnen een school. Een belangrijk onderdeel vormt de zogenaamde Peer mediation, dat wil zeggen dat daartoe opgeleide leerlingen bemiddelen in de conflicten van andere leerlingen. Vanaf groep 6 worden kinderen opgeleid tot mediator, een belangrijke taak binnen de school. Hiervoor gaat een hele selectieprocedure aan vooraf, om tot de keuze van een goede mediator te komen. Uit een onderzoek in het kader van een afstudeerproject over veiligheid bleek, dat een zeer groot deel van de geënquêteerde leerlingen bij een conflict niet naar de juf of meester ging maar naar de mediator. Het blijkt dat de conflicten sneller opgelost zijn door een eigen oplossing te geven in plaats van een opgelegde oplossing door de leerkracht. 3 De organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school De enthousiaste teams van de Regenboog Groenoord en Woudhoek werken in een jaarklassensysteem, waarbinnen zij extra zorg en aandacht hebben voor de diverse niveaus van de kinderen, zowel minder- als meerbegaafden. Op beide locaties zijn de leerjaren in bouwen gegroepeerd. Aan het hoofd van de twee bouwen staat een bouwcoördinator, een leerkracht die het aanspreekpunt is voor de bouw. De groepen 1, 2, 3 en 4 van beide locaties vormen samen de onderbouw. De groepen 5, 6, 7 en 8 van beide locaties vormen samen de bovenbouw. Daarnaast zijn er op beide locaties zorgsecties. De leerkrachten van deze zorgsecties zijn er ter ondersteuning van de groepsleerkrachten en geven hulp of advies bij leer - of ontwikkelingsproblemen. De interne begeleiders staan aan het hoofd van de zorgsecties. Groepsgrootte De groepsgrootte wordt bepaald door het aantal aanwezige kinderen per leeftijdsgroep en het aantal beschikbare leerkrachten. We streven ernaar de gemiddelde groepsgrootte zo klein mogelijk te houden. Soms is dit echter vanwege de formatieruimte niet mogelijk en moeten de klassen groter worden. Taken en functies We onderscheiden de volgende taken en functies: De directeur heeft in nauwe samenwerking met de adjunct-directeur de eindverantwoordelijkheid voor alle schoolaangelegenheden. Samen zijn zij wisselend op beide locaties aanwezig. De staf van de Regenboog coördineert de dagelijkse onderwijsactiviteiten en adviseert de directie over alle school- en onderwijsaangelegenheden. Tot de staf van de Regenboog behoren: De coördinator Onderwijs/IB (Woudhoek en Groenoord) Naast de coördinatie rond de interne begeleiding van leerlingen en leerkrachten, zal hij het proces van onderwijsvernieuwing en inrichting begeleiden en mede vormgeven. De bouwcoördinator onderbouw: op beide locaties het aanspreekpunt voor de leerjaren 1 t/m 4 De bouwcoördinator bovenbouw: op beide locaties het aanspreekpunt voor de leerjaren 5 t/m 8 Zij beiden vervullen ook de rol van gebouwcoördinator op locatie Woudhoek De intern begeleider: coördineert de leerling-zorg op de locatie Groenoord. De remedial teacher geeft een dag per week extra instructie buiten de groep aan sommige kinderen. De ICT-coördinator draagt zorg voor het beheer van de computers en computerprogramma s voor de leerlingen en het personeel De conciërge draagt zorg voor technisch en huishoudelijk onderhoud. De administratief medewerkster zorgt voor administratieve ondersteuning van de directie. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Onderwijsassistenten Onderwijs- en klassenassistenten kunnen op een school worden aangesteld om het werk in diverse groepen te verlichten. Deze extra handen in de klas zijn in deze groepen zeer welkom bij spel- en werkactiviteiten, zodat de groepsleerkracht meer ruimte heeft voor het geven van extra hulp aan kinderen met leermoeilijkheden. Stagiaires De Regenboog stelt jaarlijks een aantal stageplaatsen beschikbaar aan de PABO Thomas More in Rotterdam. Met deze PABO heeft het SIKO een convenant gesloten. De stagiaires komen, afhankelijk van het leerjaar van de PABO, een dag per week of voor een langere periode in de groep van uw kind. 33

6 Ook studenten van SPW opleidingen (Sociaal Pedagogisch Werk) kunnen bij ons stage lopen. Deze studenten lopen dan gedurende een aantal maanden stage in een van de groepen. Wij streven er naar het aantal gezichten voor de groep beperkt te houden. Nascholing Om de ontwikkelingen in het onderwijsveld te kunnen volgen worden er geregeld nascholingscursussen georganiseerd waaraan personeelsleden deelnemen. Studiedagen Soms is het nodig om langer over een thema te praten dan gewoonlijk. Er kan dan een studiedag georganiseerd worden voor het gehele team. Mocht dit zo zijn dan kunt u dat ruim van te voren lezen in de schoolgids praktisch. Ziektevervanging Als een leerkracht ziek is, zorgen wij zo snel mogelijk voor vervanging. Omdat het vinden van vervanging soms een hele toer is, kan het voorkomen dat groepen voor kortere of langere tijd bij elkaar worden gevoegd. Slechts in het uiterste geval sturen we een groep naar huis bij ziekte van een leerkracht. 3.2 Organisatie van het onderwijs De Regenboog laat zich typeren als een neo-klassikale school. Er wordt gewerkt met leerstofpakketten die bij iedere groep horen en waarvan wij vinden dat het de basis is voor iedere leerling: het basispakket. We streven ernaar dat iedere leerling minimaal dit basispakket beheerst. Uitgaande van deze basispakketten kunnen we onderscheid maken tussen leerlingen die deze stof met zeer veel moeite of met het grootste gemak kunnen opnemen. Leerlingen die tijd overhouden, krijgen extra werk. Andere leerlingen doen er langer over en krijgen extra instructie. Voor deze extra instructie is er in de midden- en bovenbouwgroepen een instructietafel aanwezig. Zelfstandig werken Wij leren de kinderen al in een vroeg stadium om zelfstandig met hun werk bezig te zijn. In de groepen 1/2 wordt deze manier van werken geïntroduceerd, waarna het wordt toegepast in de werklessen. In de andere groepen is het zelfstandig werken een geregeld terugkerende activiteit. Een periode van zelfstandig werken wordt in de groep visueel gemaakt door een zogenaamd stoplicht. Rood licht betekent dat de periode van zelfstandig werken is begonnen. De kinderen leren werken met uitgestelde aandacht en worden op deze manier minder afhankelijk van de volwassenen. De leerkracht maakt o.a. tijd vrij om kinderen met een leerachterstand extra aandacht te geven. Groen licht betekent dat de leerkracht weer aandacht heeft voor de gehele groep. Groepering Wij proberen zoveel mogelijk met homogene groepen te werken, dat wil zeggen kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar. Een uitzondering hierop vormen de groepen 1-2, omdat het werken met heterogene groepen daar juist leidt tot een positieve versnelling van de ontwikkeling van de allerjongste kleuters, onder het principe van zien leren doet leren. Omdat er niet in ieder leerjaar evenveel kinderen zijn, worden sommige groepen gecombineerd. Er vindt in deze groepen extra ondersteuning plaats, voor zover de formatie dat toelaat. De ondersteuning van deze groepen gebeurt dan door een vaste leerkracht. 3.3 Het onderwijs in groep 1-2 Op De Regenboog werken we in de groepen 1-2, vanuit de visie van Basisontwikkeling, met heterogene groepen. Dit houdt in, dat kinderen van 4, 5 en 6 jaar met elkaar in één groep geplaatst zijn. Bij het werken met heterogene groepen: Verloopt instroom van 4 jarigen geleidelijker, namelijk over meerdere groepen. Dit geeft rust in de groepen en het geeft leerkrachten de mogelijkheid om meer aandacht aan individuele kinderen te kunnen besteden. Vooral voor nieuwkomers in een groep is dit van groot belang. Wordt sociale ontwikkeling gestimuleerd. De oudste kleuters helpen de jongste kleuters. Verloopt de aanpassing van jongste kleuters sneller. Zij zien veel voorbeelden van de oudere kleuters maar kunnen ook hulp vragen. Leren de kleuters veel van elkaar omdat er ook kinderen in de groep zitten die al verder zijn in hun ontwikkeling bijvoorbeeld op het gebied van taal en woordenschat. Worden de kinderen sneller zelfstandig. Wennen nieuwe kleuters makkelijker aan de klassenregels, zij doen mee met de rest van de groep. Het kleuteronderwijs op onze school kunnen we onderverdelen in een aantal activiteiten: Taalactiviteiten Werken met ontwikkelingsmateriaal Muziek- en dramatische vorming Bewegingsonderwijs onderverdeeld in spel en beweging (ook buitenspel) of gymlessen met materialen in het speellokaal. Voorbereidende taal- en rekenactiviteiten Catechese 34

7 Elke dag is er in het programma een afwisseling van deze activiteiten. De dag wordt regelmatig in de kring geopend, met een kort gesprekje. Daarna volgt een andere kringactiviteit bijvoorbeeld catechese of een taalactiviteit: verhaal, prentenboek, opzegversje, leergesprek. Deze kringactiviteiten zijn voor kleuters erg belangrijk: De kleuters leren naar elkaar te luisteren De kleuters leren gedachten te verwoorden Belevingswereld en woordenschat worden uitgebreid Concentratie wordt bevorderd Eigen ervaringen worden verwerkt Er zijn ook momenten in de week waarop de kleuters bij binnenkomst direct aan het werk gaan. In de groepen 1-2 wordt rondom thema s gewerkt, zoals herfst, Sint, boerderij, verkeer en vlinders. Bij de verwerking worden diverse ontwikkelingsmaterialen gebruikt, zowel in het tweedimensionale (platte) vlak als in het driedimensionale (ruimtelijke) vlak. Deze materialen worden verdeeld in: Constructiemateriaal: lego, nopper, lazy, matador, blokjes. Speelleermateriaal: lotto's, puzzels, mozaïek, kralen, materialen voor vorm, kleur, hoeveelheden. Expressiemateriaal: klei, verf, tekenen, knutselen. Iedere dag is er ruimte voor bewegingsonderwijs. In deze lessen komen we tegemoet aan de bewegingsdrang van kleuters. Bewegingsonderwijs is tevens noodzakelijk voor de ontwikkeling van de motoriek. Buitenspelen met materialen om te duwen, trekken, springen, bezig zijn met zand. Spelles in de gymzaal met spelletjes. Spelles in de gymzaal met materiaal: om te klimmen, klauteren, springen, slingeren, gooien, vangen, balanceren. In elke klas binnen de groepen 1-2 zijn er diverse hoeken: een bouwhoek, leeshoek, huis hoek (poppenhoek), zand- of watertafel. In de gang zijn een: verkleedhoek, winkel, lees/letter/luisterhoek, hoek met groot constructiemateriaal, hoek met groot bouwmateriaal. 3.4 Onderwijs en de inhoud van de vakken Catechese/godsdienst De godsdienstlessen worden gegeven aan de hand van een methode die Trefwoord heet. Men gaat hierbij uit van ervaringsgerichte catechese, dat wil zeggen dat ervaringen van kinderen centraal staan binnen een thema. Onder andere via gedichtjes, liedjes en verhalen worden die ervaringen bespreekbaar gemaakt. Ook Bijbelverhalen spelen een belangrijke rol in deze lessen. Wij proberen zodoende bij de kinderen een religieus besef aan te brengen, met als belangrijkste aandachtspunten het hebben van respect voor elkaar en voor de omgeving Basisvaardigheden A. Lezen Technisch lezen Reeds in de kleuterperiode worden de kinderen leesrijp gemaakt. Op een speelse manier komen kinderen in de kleutertijd in aanraking met letters, zinnen en verhalen. Deze fase in de ontwikkeling van het kind noemen we de ontluikende geletterdheid. Wanneer de kinderen er aan toe zijn, kan er een start worden gemaakt met het leren lezen. Vanaf groep 3 wordt het lezen methodisch aangeboden. Dit gebeurt met de methode VEILIG LEREN LEZEN. Op een speelse manier leert het kind in ongeveer zeven maanden de eerste beginselen van het lezen. Na deze periode wordt de leesvaardigheid getest en gaan ze lezen in niveaugroepen. De kinderen oefenen minimaal tweemaal per week een half uur in groepjes van twee, het zogenaamde duo-lezen. De oefenstof is aangepast aan het individuele niveau. Ouderhulp is hierbij zeer welkom. Kinderen die sneller door de niveaus heen zijn, krijgen extra werk. Het accent komt dan te liggen op het begrijpen van teksten. Voor kinderen die meer tijd en hulp nodig hebben, zijn er extra oefeningen om het leestempo te vergroten. Ook kinderen die na het leren lezen in groep 3 behoefte hebben aan extra instructie en oefening krijgen dit in de groep. Hiervoor gebruiken we in de groepen 4, 5 en 6 Estafette, een methode voortgezet technisch lezen. Voor de kinderen die niet tot vlot lezen zijn gekomen treedt het systeem van de leerlingbegeleiding in werking. Dyslexie proberen wij in een vroeg stadium te onderkennen en in overleg met de CED zo goed mogelijk te begeleiden. Tutorlezen In een schooljaar zijn er drie perioden van zeven weken waarin leerlingen elkaar hulp geven, het zogenaamde tutorlezen. Kinderen uit groep 7 en/of 8 helpen een aantal leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 met het oefenen van het technisch lezen. De kinderen krijgen zo op een persoonlijke manier aandacht en worden zichtbaar gemotiveerd. Meer plezier in het lezen betekent ook meer kans op succes. De tutor leert zo een stukje verantwoording te dragen voor een jongere medeleerling. 35

8 Begrijpend en studerend lezen Het technisch lezen is geen doel op zich. Het belangrijkste aspect van het lezen is immers dat je iets met geschreven tekst moet gaan doen. Van groot belang is daarom dat kinderen leren begrijpen wat er staat. Vanaf groep 4 oefenen de kinderen daarom met vragen naar aanleiding van teksten. Het kan als voorloper van het tekstverklaren worden beschouwd. Een ander belangrijk onderdeel van het omgaan met teksten is het studerend lezen. Kinderen moeten leren hoe ze moeten omgaan met een documentatiecentrum, hoe ze een samenvatting moeten maken of hoe ze een tekst in schema kunnen zetten. De vaardigheden die de kinderen in de methode krijgen aangeboden worden ook bij de zaakvakken toegepast. Op Woudhoek heet de methode TEKSTVERWERKEN, op Groenoord: NIEUWSBEGRIP. Andere leesvormen Wij proberen de kinderen op meerdere manieren te stimuleren tot lezen. Tijdens projecten en andere bijzondere wereldoriëntatie lessen, wordt regelmatig een beroep gedaan op de bibliotheek. Op school hebben we een grote hoeveelheid eigentijdse leesboeken. Die collectie wordt jaarlijks uitgebreid. Daarnaast heeft Regenboog Groenoord een educatief service pluspunt op school. Dit houdt in dat er op school een bibliotheek aanwezig is waar leerlingen boeken kunnen lenen. Dit ESPP wordt door ouders en leerkrachten beheerd. Leesbevordering Om de kinderen enthousiast te maken voor het lezen, wordt er in alle groepen veel voorgelezen. Dit gebeurt bijvoorbeeld na de ochtendpauze wanneer de kinderen melk drinken. Dat goed voorbeeld goed doet volgen blijkt wel uit de deelname van Regenboogleerlingen aan de Schiedamse voorleeswedstrijd. Al enkele malen gooiden zij hoge ogen en bereikten ze zelfs de regionale rondes. B. Taal Na het leren lezen komt het omgaan met de Nederlandse taal als hoofddoel van het onderwijs op de basisschool. Kinderen moeten leren om zich op diverse manieren naar anderen te kunnen uiten. Luisteren en spreken nemen een grote plaats in bij het taalonderwijs in de aanvangsgroepen. In de latere leerjaren wordt dit uitgebreid met stellen en taalbeschouwing (de taallessen uit het methodeboek). Wij werken met de taalmethode, TAALACTIEF. Deze methode biedt veel mogelijkheden tot actief en interactief taalgebruik voor zowel leerkracht als leerling. Binnen de lesopbouw is veel plaats voor het verkennen en uitbreiden van de woordenschat. Van groot belang is ook het leren van de juiste spelling van de Nederlandse taal. Al vanaf groep 3 leggen wij hier nadruk op. Zowel binnen onze spellingslessen als toegepast in al het overige schrijfwerk. In groep 7 en 8 leren de kinderen de werkwoordspelling. Ieder nemen wij deel aan het Groot Kinderdictee der Nederlandse Taal, waarbij wij al meerdere keren tot de finalisten behoren. C. Rekenen De computer en de rekenmachine hebben een vaste plaats in de maatschappij veroverd en hebben overal veel rekenwerk van de mensen overgenomen. Het accent bij de rekenlessen is veel meer komen te liggen op het begrijpen van rekenopgaven en het kunnen omgaan met begrippen en getallen. Wij werken met een methode die wiskundig is georiënteerd. Belangrijke onderdelen zijn het zogenaamde projectrekenen en het hoofdrekenen. Op locatie Woudhoek wordt gewerkt met de methode WERELD IN GETALLEN, op locatie Groenoord met PLUSPUNT. Komende schoolplanperiode zullen wij ons oriënteren op een nieuwe rekenmethode. Deze zal worden ingevoerd. D. Schrijven Bij het schrijven maken we het onderscheid tussen het methodisch schrijven en het toegepaste schrijven. Onder het methodisch schrijven verstaan we de prestaties van uw kind tijdens de schrijflessen. Al in de kleutergroepen wordt een start gemaakt met schrijven. Nog niet het echte schrijven, maar een voorbereidende vorm. De motoriek, van grof naar steeds fijner wordt geoefend. Hiervoor gebruiken we de methode SCHRIJFDANS. Deze voorbereidende schrijflessen worden verder uitgebreid in groep 3. De schrijflessen zijn dan heel nauw verweven met de leeslessen. Naast het overschrijven van de woordjes uit de leesmethode als ondersteuning van het lezen, wordt nu ook een start gemaakt met het aan elkaar schrijven (lopend schrift). De methode Pennenstreken wordt in deze groep geïntroduceerd en zal tot en met groep 8 een terugkerend lesonderdeel zijn. In de hogere groepen wordt binnen deze methode naast het lopend schrift ook aandacht besteed aan andere vormen van schrijven zoals blokschrift en sierschrift. Bij het toegepaste schrijven wordt een beoordeling gegeven over het totale schrijfwerk van uw kind. We letten op zaken als schrijfhouding, letterverbindingen, schrijfrichting, lettervorm, tempo en afwerking. Schrijfmateriaal Binnen onze school is een afspraak over het te gebruiken schrijfmateriaal. In groep 3 beginnen de kinderen te schrijven met een driekantig potlood. Wanneer de pendruk optimaal is, wordt de overstap gemaakt naar de vulpen. Uit ervaring is gebleken dat schrijven met een vulpen positieve invloed heeft op de schrijfresultaten. De kinderen in groep 4 krijgen, als ze er aan toe zijn, een schoolvulpen. Het schrijven met eigen schrijfmateriaal (Lamy vulpen of Stabilo pen/potlood) is ter beoordeling van de leerkracht Wereldoriënterende vakken A. Wereldverkenning en schoolproject Voor kinderen uit de groepen 1 t/m 4 is in de wereld om hen heen nog alles met elkaar verweven. Wereldverkenning wordt daarom nog zoveel mogelijk als totaalpakket aangeboden. In de hogere groepen wordt er voor de vakken aardrijkskunde, 36

9 geschiedenis, natuur en milieu educatie (NME) en verkeer gewerkt met verschillende leerboeken. Wanneer wij een schoolproject hebben, wordt door de hele school op een wereldverkennende manier gewerkt. De school staat dan gedurende twee weken in het teken van een gezamenlijk project. We proberen een thema uit het dagelijks leven vanuit verschillende kanten te belichten. We maken gebruik van excursies, gastsprekers en veel visueel materiaal om de kinderen alle facetten van het thema te laten beleven. Het project wordt altijd gestart en afgesloten met een gezamenlijke openings- en slotmanifestatie. Tijdens een speciale project-inloopavond krijgen ouders en andere belangstellenden de gelegenheid om iets van het project mee te beleven. B. Natuur en Milieu Educatie Voor biologie, gezondheidskunde en natuurkunde wordt de methode LEEFWERELD gebruikt. Een methode die de leerlingen op diverse manieren opmerkzaam maakt op zaken uit het dagelijks leven van de ons omringende natuur. Ook wordt er in deze methode veel aandacht besteed aan milieuopvoeding. Af en toe worden deze lessen aangevuld met een excursie naar het Natuur en Milieu Educatief centrum Harrewegh. C. Geschiedenis Geschiedenis wordt op Woudhoek onderwezen uit de methode WIJZER DOOR DE TIJD en op Groenoord uit de methode BIJ DE TIJD, beide methodes die de gebeurtenissen van vroeger heel goed verbinden met de gevolgen daarvan in het heden. Door goede en duidelijke verwerkingsopdrachten leren de kinderen veel over het wel en wee uit de geschiedenis. Ze kunnen zich daardoor inleven in het verleden. Daarnaast wordt er regelmatig gewerkt vanuit GESCHIEDENIS ANDERS. Dit sluit aan bij de werken volgens de principes van Meervoudige Intelligentie. D. Aardrijkskunde Een aantal jaren al gebruiken wij de aardrijkskundemethode HIER EN DAAR op de locatie Groenoord. Deze wordt gebruikt vanaf groep 5 en voorziet in diverse aardrijkskundige aspecten. Topografie vormt een geïntegreerd onderdeel van de methode. In de groepen 3 en 4 is bewust gekozen voor een aparte voorbereidende methode. Deze "voorloper" heeft tot doel de kinderen op een speelse manier voor te bereiden op de latere werkwijze. Op de locatie Woudhoek werken we met de methode DE BLAUWE PLANEET vanaf de tweede helft van groep 3. Binnen de periode gaan we ons op de locatie Groenoord oriënteren op nieuwe methodes voor de bovengenoemde wereldoriënterende zaakvakken. E. Verkeer We werken we met de methode KLAAR OVER. Deze methode werkt met een los werkboek, dat elk jaar vervangen wordt door een nieuwe versie indien de verkeersregels veranderd zijn. Het verkeersonderwijs blijft hierdoor altijd up-to-date. In groep 8 wordt na jaren grondig oefenen uiteindelijk het landelijk verkeersexamen schriftelijk afgenomen. F. Documentatiecentrum Vanaf het begin van "De Regenboog" zijn wij druk bezig met het opzetten en uitbreiden van het documentatiecentrum. Ieder jaar weer wordt een bedrag gereserveerd voor uitbreiding van onze eigen bibliotheek. Behalve bij de diverse leesvormen wordt ook bij het maken van de werkstukken en spreekbeurten veel gebruik gemaakt van ons documentatiecentrum. G. Computers Op De Regenboog is een computernetwerk. In alle groepen computers gebruikt bij het oefenen of verwerken van leerstof. Dit begint in de groepen 1/2 met het leren omgaan met de muis in programma's op het niveau van de kinderen, programma s met vormen, kleuren en voorwerpen, spelletjes en verhaaltjes. In groep 3 wordt de computer ingezet bij het oefenen van het lezen. Geleidelijk komen daar andere programma's bij. Bijvoorbeeld op het gebied van spelling, rekenen, aardrijkskunde en topografie. Ook wordt vanaf groep 5 een begin gemaakt met het gebruik van een tekstverwerkingsprogramma. Vanaf de groepen 7 maken de kinderen gebruik van de computer bij het maken van hun werkstuk of (powerpoint)presentatie. In deze tijd kun je niet meer om het verschijnsel Internet heen. Wij hebben een aansluiting op het net waar veel gebruik van wordt gemaakt voor het zoeken van informatie en het en. Wij willen de kinderen leren op een verantwoorde manier met dit nieuwe medium om te gaan. We maken daarbij o.a. gebruik van Kennisnet. Dit is een landelijk netwerk voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Op de diverse werkplekken binnen de scholen hangen duidelijke afspraakkaarten over correct computer- en internetgebruik. In 2009 heeft het digitale schoolbord zijn intrede gedaan in het onderwijs op De Regenboog. Dit bord wordt ingezet in alle leerjaren en bij alle vakken. Onze school heeft een eigen website: Deze website wordt aan het begin van 2012 vernieuwd. Zie ook onder hoofdstuk 6.1 Betrokkenheid en adres: H. Engels In de methode HELLO WORLD staat communicatie voorop. Door middel van diverse opdrachten worden de kinderen van groep 7 en 8 vertrouwd gemaakt met het Engels als tweede taal. Mondelinge taalvaardigheid wordt sterk benadrukt. In een spannend doorlopend verhaal bevinden de hoofdpersonen zich in voor de kinderen herkenbare situaties. In groep 7 en 8 wordt gewerkt rond the Quest. 37

10 I. School t.v. Een duidelijk beeld zegt vaak meer dan honderd woorden. We maken dan ook dankbaar gebruik van diverse School tv programma's verzorgd door de NPS Expressieactiviteiten A. Beeldende vorming Bij handvaardigheid, tekenen en textiele werkvormen willen we kinderen zoveel mogelijk met verschillende technieken en materialen laten kennismaken. We proberen kinderen te stimuleren tot creativiteit en originaliteit. Nadat de werkstukken in de klassen of op de gangen zijn tentoongesteld worden ze in de plakboeken of crea-mappen van de kinderen bewaard. B. Muzikale en dramatische vorming Ook muzikale, dramatische en dansante vorming hebben een plaats op school. Naast de muzieklessen van de eigen leerkracht in de klas wordt ook gebruik gemaakt van het aanbod in De Parade van de gemeente Schiedam. Leerkrachten kunnen kiezen uit diverse kunstzinnige werkvormen. Onder leiding van vakdocenten wordt er dan op de school of in het theater een lessenserie gevolgd Lichamelijke opvoeding A. Gymnastiek Beide gebouwen hebben een inpandig speellokaal. De inrichting is gebaseerd op de leeftijdsgroep 4-8 jarigen. De kleuters krijgen hier elke morgen gymles (bij mooi weer spelen de kinderen buiten). Voor deze gymles hebben alle kinderen gymschoenen en een makkelijke sportkleding nodig. De overige groepen maken gebruik van een buiten de school gelegen gymzaal (zie schoolgids praktisch). Vanaf groep 3 krijgt iedere groep in ieder geval 1 keer per week les van een vakleerkracht. De andere gymles wordt gegeven door de groepsleerkracht. B. Schoolzwemmen In de gemeente Schiedam krijgen onze leerlingen van groep 4 schoolzwemmen. Het schoolzwemmen valt onder verantwoordelijkheid van de Dienst Educatie. De zwemlessen worden verzorgd in zwembad Groenoord en duren 45 minuten. De doelstelling van het schoolzwemmen is het aanleren van de basiszwemvaardigheid. Voor de leerlingen die nog geen diploma hebben, betekent dit dat zij na 2 jaar schoolzwemmen minimaal in het bezit zijn van het A diploma. Mocht dit niet het geval zijn is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het zwemvangnet. De ouders en begeleiders van kinderen die kennis willen maken met het leszwemmen kunnen komen kijken op de kijkdagen. U ontvangt hierover minstens een week van tevoren bericht. Maar; wij zijn blij als u af en toe mee zou gaan als begeleidende ouder. 4. De zorg voor de leerlingen 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Na een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school worden er met de ouders afspraken gemaakt over de eerste schooldag. De allerjongste kinderen worden circa twee maanden voor de eerste schooldag uitgenodigd om tien dagdelen aan hun nieuwe school te komen wennen. De ouders ontvangen een mini-schoolgids met daarin specifieke informatie die van pas komt in de eerste maanden op school. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school LeerlingVolgSysteem (LVS) Als De Regenboog streven we bij de kinderen naar een vloeiende doorlopende ontwikkeling op lichamelijk, sociaal, emotioneel en cognitief gebied. Om dit te bereiken volgen wij de kinderen vanaf groep 1 tot en met 8 op alle gebieden. Om stagnatie in de ontwikkeling snel te signaleren, hanteren wij een leerlingvolgsysteem. Dit start bij ieder basisschoolkind in groep 1. Het volgen van de ontwikkeling van het jonge kind in groep 1 en 2: Om een goede basis te leggen voor de verdere schoolprestaties moet iedere leerling in groep 1 en 2 zorgvuldig worden voorbereid op alles wat hem te wachten staat. Een evenwichtige ontplooiing is van groot belang. De overstap van het spelende naar het lerende kind moet zo vloeiend mogelijk worden genomen. Veel activiteiten in de onderbouw staan in het teken van het zelf ontdekken en ontplooien van het eigen kunnen. Door middel van gerichte observatie worden de vorderingen bijgehouden. Deze observatiegegevens worden besproken met de interne begeleider en opgenomen in ons leerlingvolgsysteem. Met deze gegevens kunnen de activiteiten voor de kinderen aangepast worden aan het eigen ontwikkelingsniveau. Daar waar dit nodig is, wordt de groep 1/2 periode afgesloten met een groep 3 schoolrijpheidsprotocol van waaruit de startpositie van het leren lezen kan worden vastgesteld. Het volgen van de ontwikkeling in groep 3 t/m 8 Naast de evenwichtige ontplooiing, volgen de leerkrachten van groep 3 t/m 8 ook de prestaties bij de diverse leervakken. Vanaf groep 3 worden er per leerjaar op vastgestelde momenten toetsen afgenomen. We onderzoeken dan de vorderingen op 38

11 het gebied van de spelling, de woordenschat, het technisch- en begrijpend lezen en het rekenen. Met behulp van het leerlingvolgsysteem van het CITO worden de vorderingen van de leerlingen gedurende de schooltijd in beeld gebracht. 4.3 De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht Iedere groepsleerkracht heeft een klassenmap. In deze map houdt de leerkracht bij hoe de kinderen met de vakken presteren. Bijvoorbeeld de foutenanalyses van de rekentoetsen en de scores van de dictees. Deze registraties worden gebruikt om de voortgang van de kinderen in de gaten te houden en om beoordelingen voor op het rapport te maken. Andere belangrijke gegevens, welke te maken hebben met de ontwikkeling van de kinderen worden in deze map genoteerd. Inmiddels zijn wij gestart om alle leerling-gegevens te digitaliseren. 4.4 Teamleden die de vorderingen van de leerlingen doorspreken Het werken met kinderen op een school is geen individuele bezigheid, maar is de verantwoordelijkheid van het gehele schoolteam. Op De Regenboog worden de vorderingen van de leerlingen geregeld in groter verband besproken. Zo hebben wij: Overdrachtsbesprekingen Aan het begin van ieder schooljaar worden alle relevante gegevens in een gesprek tussen de vorige en de nieuwe leerkracht overgedragen. Als een leerling van een andere school komt wordt er contact met die school opgenomen. Bouwbesprekingen Op bouwoverleggen is er regelmatig tijd ingeruimd voor leerlingen die op de een of andere manier opvallen in hun gedrag of in hun vorderingen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring wordt gezocht naar de beste manier van aanpak. Leerling-besprekingen Bij grotere problemen wordt de problematiek besproken in een overleg waarbij de groepsleerkracht, directie en de zorgsectie aanwezig zijn. Bij handelingsverlegenheid worden de leerlingen na deze bespreking ook met de psycholoog van het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED) besproken en wordt er gezocht naar de beste manier van aanpak. 4.5 Rapportage Rapporten In de groepen 1 en 2 wordt hoofdzakelijk ontwikkelingsgericht gewerkt. Het is in onze optiek niet wenselijk is om rapporten te geven aan de kinderen van deze groepen. Wel worden er uitgebreide verslagen geschreven, die de basis vormen voor geregelde gesprekken tussen de leerkrachten en ouders over het kind. De groepen 3 t/m 8 werken met een rapport dat is aangepast aan nieuwe wensen en inzichten Dit rapport wordt 3 maal per jaar meegegeven. 10-Minuten avonden In de groepen 1 en 2 heeft u twee keer in het schooljaar een gesprek met de leerkracht over uw kind. Vanaf groep 3 wordt er drie keer schriftelijk per schooljaar in de vorm van een rapport verslag gedaan over de vorderingen van uw kind. Twee keer per jaar wordt in een 10-minuten gesprek met de leerkracht van gedachten gewisseld over het rapport. Uitzondering hierop zijn de gesprekken in groep 8. Deze zijn niet direct gekoppeld aan het rapport. In oktober gaat het gesprek over de resultaten van de Cito-entreetoest en de NIO-toets. In januari staat het gesprek in het teken van het voorlopig schooladvies. Afspraken maken Wilt u iets vragen of is er iets aan de hand, stap dan gerust naar de groepsleerkracht. Na schooltijd zal hij/zij de tijd hebben om u te woord te staan. Mocht de tijd er niet zijn, bijvoorbeeld door een vergadering, of u wilt iets uitgebreid bespreken, dan kan er een afspraak gemaakt worden. 4.6 De speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Zorgsectie, Interne begeleiding en remedial teaching Ouders en leerkrachten gaan er vanuit dat een kind zich volgens de uitgezette leer- en gedragslijnen op school zal gaan ontwikkelen. In de praktijk is dit niet altijd het geval. Als blijkt dat een kind op leergebied uitval vertoont, wordt op school onderzocht waar de leerproblemen door veroorzaakt kunnen zijn. De school beschikt daartoe over een orthotheek, waarin allerlei testen, onderzoeken en hulpmaterialen aanwezig zijn. Als het probleem duidelijk in kaart is gebracht, wordt een handelingsplan gemaakt. Het is vanzelfsprekend dat er bij extra zorg naar een kind eerst overleg met ouders plaatsvindt. Het plan wordt dan uitgevoerd om de gesignaleerde achterstand in te lopen. De mogelijkheid bestaat dat de leerling de rest van de basisschooltijd op een eigen niveau werkt. Zodoende kan er binnen ons onderwijsmodel in de groepen op individueel niveau gewerkt worden. Deze procedure geldt overigens ook voor alle problemen die een kind kan hebben bij het functioneren op de basisschool. Dus ook voor sociale, emotionele of psychische problemen. De speciale zorg voor kinderen is dus bedoeld voor minder- maar ook voor meerbegaafden. De zorg voor het opstellen van handelingsplannen en de coördinatie van de kinderen die met een handelingsplan werken, ligt bij de interne begeleider. Dit is een speciaal opgeleide leerkracht die voor een aantal uren is vrijgeroosterd voor deze taak. Gedurende een deel of de gehele basisschooltijd wordt de ontwikkeling van deze kinderen goed in de gaten gehouden. De intern begeleider leidt ook de zorgsectie binnen de Regenboog. Deze groep bestaat uit: 1 intern begeleider Woudhoek groep 3 t/m 8 (Kees v/d Bosch) 39

12 1 intern begeleider Woudhoek groep 1 en 2 (Lenny vd Veen) 1 remedial teacher (Astrid Angus) 1 intern begeleider Groenoord groep 1 t/m 8 (Lenny vd Veen) De remedial teacher geeft daar waar nodig kinderen onder schooltijd extra instructie en oefening. Vier keer per jaar vergaderen zij over de kinderen die extra zorg behoeven. Handelingsplannen worden besproken en ten uitvoer gebracht. Het uitvoeren van een handelingsplan kan in de klas en/of buiten de klas plaatsvinden. In de klas kan de leerkracht extra begeleiding geven tijdens het zgn. zelfstandig werken. Al in de onderbouwgroepen wordt deze manier van werken geïntroduceerd, waarna het kan worden toegepast tijdens het werken. Aan de kinderen wordt dus al vroeg geleerd om ook zelfstandig met hun werk bezig te zijn. Zitten blijven In principe komt zitten blijven op een basisschool niet meer voor. Als kinderen problemen hebben met de leerstof moeten ze geholpen worden. We proberen tegemoet te komen aan de hulpvraag van het kind door een kind met aparte handelingsplannen op het eigen niveau te laten werken. In een enkel geval kan het beter zijn om af te wijken van dit uitgangspunt en wordt in overleg met de ouders afgesproken om een jaar te doubleren. Het tegenovergestelde is echter ook mogelijk. Soms wordt besloten een leerling eerder naar een volgende groep te laten gaan. Zowel doubleren als een jaar overslaan zijn echter uitzonderingen en worden zo min mogelijk toegepast. Uitgangspunt is: het kind volgt onderwijs op maat bij zijn leeftijdgenoten. 4.7 Procedures Zorgsectie Na het signaleren van leer- en ontwikkelingsproblemen in de groep door de klassenleerkracht wordt de leerling in het bouwoverleg met de collega s besproken. Aan de hand van gemaakte observaties wordt besloten of de leerling wordt aangemeld bij de zorgsectie. Is dit het geval, dan wordt er met een van de interne begeleiders een intake-gesprek gevoerd. Samen met die interne begeleider worden nadere afspraken gemaakt over de te nemen stappen. Er wordt een dossier aangelegd en u wordt door de groepsleerkracht geïnformeerd over de aard van onze zorg. Nadere onderzoeken In overleg met de interne begeleider wordt een aantal nadere onderzoeken gedaan om zoveel mogelijk te weten te komen over de aard en omvang van het gesignaleerde probleem. In sommige gevallen adviseren wij een onderzoek door een schoolpsycholoog. Hiervoor wordt dan uw toestemming gevraagd. Commissie Leerlingenzorg Mocht ondanks alle extra zorg van het team en het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (C.E.D.) blijken dat de problemen niet verholpen zijn, dan wordt het kind met toestemming van de ouders aangemeld bij de Commissie Leerlingenzorg (CLZ). Deze commissie, bestaande uit deskundigen, gaat in samenspraak met de ouders, de school (interne begeleiding), het CED en mogelijk andere hulpinstanties (maatschappelijk werk, buurthulpverleningsnetwerk) bekijken hoe het kind het best geholpen kan worden en waar dat het beste kan. Daarover brengt zij advies uit aan de ouders. Dit advies kan zijn: - Een handelingsplan of een onderwijs ontwikkelingsperspectief ( OOP) op de school waar het kind zit. - Een verwijzing naar een andere basisschool die de zorg voor dit kind met zijn/haar specifieke probleem wellicht beter kan verzorgen. - Een verwijzing naar een speciale basisschool. Het is aan de ouders om dit advies al dan niet op te volgen. Het advies wordt, indien het een verwijzing naar een speciale basisschool aangeeft, ook verstuurd naar de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). De PCL onderzoekt dan of een plaatsing noodzakelijk is en of alle procedures juist zijn gevolgd. Indien de ouders niet tevreden zijn over het advies en/of over de gedurende het proces verkregen informatie, dan kunnen zij bij de PCL een klacht neerleggen. Deze commissie zal de klacht onderzoeken en een uitspraak doen. Ouders kunnen tegen deze uitspraak in beroep gaan. De commissie vraagt dan advies aan een regionale verwijzingscommissie. Op basis van dit advies volgt dan een beschikking. Als laatste kan dan tegen deze beschikking beroep worden aangetekend bij de administratieve rechter. Verwijzing naar andere vormen van onderwijs Landelijk is er beleid geformuleerd om kinderen met leerproblemen binnen het basisonderwijs op te vangen. Dit beleid heeft de titel Weer Samen Naar School. De Regenboog spant zich in om dit beleid op school uit te voeren. In sommige gevallen kan het echter beter zijn dat een kind wordt verwezen naar een andere vorm van onderwijs. Hiertoe wordt echter besloten, nadat alle vorige stappen, van zorgsectie tot Commissie Leerlingenzorg zijn gezet. 4.8 De voorzieningen Logopedie In de leeftijd van 4 t/m 6 jaar neemt de spraak - en taalontwikkeling een belangrijke plaats in. Mocht dit zich niet goed ontwikkelen, dan kan er na toestemming van de ouders gebruik worden gemaakt van de diensten van een logopediste. 40

13 Op onze school is regelmatig een logopediste aanwezig. Zij onderzoekt, controleert en adviseert. De logepediste behandelt niet, maar eventueel verwijst zij uw kind naar huisarts, behandelend logopediste of KNO arts. Daarnaast begeleidt en/of adviseert zij ouders en leerkrachten in aspecten van de spraak- taalontwikkeling. Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Wat is schoolmaatschappelijk werk? Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige, snelle en effectieve vorm van hulp en ondersteuning binnen de school. De schoolmaatschappelijk werker kan ouder(s), verzorger(s), adviseren, informeren en kortdurende hulpverlening bieden voor kinderen met gedrags, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen. Dit geschiedt in overleg/samenspraak met de intern begeleider en/of leerkracht. Indien nodig verwijst de schoolmaatschapplijk werker naar meer gespecialiseerde hulpverlening. Wanneer schoolmaatschappelijk werk? De schoolmaatschappelijk werker wordt ingeschakeld als u of de leerkracht zich zorgen maakt over het gedrag van uw kind, als u vragen heeft over de opvoeding of over situaties die van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van uw kind. Het hoeft niet om een groot probleem te gaan. Denk aan: - Uw kind maakt een trieste indruk, wordt gepest of wil niet naar school. - Uw kind luistert niet en u heeft alles al geprobeerd. - Het lijkt wel of uw kind steeds drukker/stiller wordt. - Uw kind maakt vele ruzie. - U bevindt zich in een moeilijke situatie (echtscheiding, ziekte e.d.) en vraagt zich af hoe uw kind het beste opgevangen kan worden. - U heeft vragen en weet niet bij wie u moet zijn. - U voelt zich overbelast - U heeft moeite met de Nederlandse cultuur en/of gewoonten. Privacy De schoolmaatschappelijk werker gaat vertrouwelijk met uw informatie om, zoals beschreven in de beroepscode van het maatschappelijk werk. Zonder uw toestemming wordt er geen informatie aan school of derden gegeven. Het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (C.E.D.) Het C.E.D. Nieuwe Waterweg Noord geeft advies en ondersteuning bij specifieke leer- en gedragsproblemen. Specifieke onderzoeken, verricht door het C.E.D. zijn soms nodig om meer gegevens te verkrijgen en zo een diagnose te stellen. Vanzelfsprekend in overleg met de ouders. Samenwerking met het speciaal onderwijs Alle basisscholen hebben een samenwerkingsverband afgesloten met de speciale scholen basisonderwijs. De bedoeling van dit verband is om met gebruikmaking van de kennis van het speciaal onderwijs, leerlingen zo lang mogelijk goed te begeleiden in het reguliere basisonderwijs. Uiteraard staat het belang van het kind voorop en is plaatsing naar een speciale basisschool soms de beste keus. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar u terecht kunt voor vragen over opvoeden, opgroeien, verzorging en gezondheid. En voor advies, ondersteuning en hulp op maat. Het CJG is er voor ouders/verzorgers, kinderen en jongeren. Gezinscoaches, pedagogen, jeugdverpleegkundigen en artsen zorgen er samen met de ouders voor dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. CJG op de basisschool In groep 2 en groep 7 wordt ieder kind uitgenodigd voor het preventief gezondheidsonderzoek. Naast controle van de groei, ogen en oren bespreekt de jeugdverpleegkundige of -arts de ontwikkeling en de gezondheid van uw kind. In het jaar dat kinderen negen worden, krijgen zij een herhaling van de vaccinaties DTP en BMR. Bovendien krijgen meisjes in het jaar dat ze 12 jaar zijn een oproep van het CJG om zich te laten vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Deze HPVvaccinatie wordt drie keer gegeven. De inenting is gratis, maar niet verplicht. U kunt met uw kind altijd bij de jeugdverpleegkundige of -arts terecht voor vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. Ze geven tips en adviezen en doen zo nodig onderzoek of verwijzen door naar een specialist. Gesprekken met de jeugdverpleegkundige of -arts zijn vertrouwelijk. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de overleggen van het Zorgadviesteam op school, waarin zorgen over de ontwikkeling van de jongere besproken worden. Dit is in overleg met de ouders. Het CJG wil met haar diensten beter aansluiten op de vraag van ouders en jongeren. Komende jaren zal hierdoor een verandering plaatsvinden in contactmomenten en wijze waarop deze worden aangeboden. Contact De jeugdverpleegkundige van de Regenboog is Else Marije Vollebregt. Zij is te bereiken via CJG Schiedam, Noordvest PH Schiedam, telefoon Kijk voor meer informatie op of bel met de Opvoedlijn Leerling gebonden financiering Leerling gebonden financiering oftewel DE RUGZAK. Ieder kind met of zonder handicap, is in principe welkom op onze school. Dit geldt dus ook voor kinderen die door de commissie voor de indicatiestelling (CVI), dit is de toelatingscommissie van een Regionaal Expertise Centrum (REC), toelaatbaar zijn voor een REC. De Regenboog heeft als taak voor ieder kind adequaat onderwijs te realiseren. Daaronder wordt verstaan een voor het kind passend onderwijsaanbod, zowel in pedagogisch (opvoedkundig) als didactisch (onderwijskundig) opzicht, dus zoveel 41

14 mogelijk afgestemd op wat het kind nodig heeft. Passend onderwijs, rekening houdend met wat wenselijk en haalbaar is voor het kind. Daarbij komen vragen aan de orde als: wat heeft het kind precies nodig; welke kennis heeft het al; welke knelpunten moeten worden opgelost; wie kunnen ons daarbij eventueel helpen enzovoort. De school heeft ook haar beperkingen, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden in het opvangen van kinderen. De volgende grenzen worden onderscheiden: Grondslag van de school. Verstoring rust en veiligheid. Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs. Welzijn van de leerling. Verstoring van het leerproces. Gebrek aan opname capaciteit. Alvorens de school overgaat tot de toelating van een leerling met een REC indicatie dient een zorgvuldige afweging plaats te vinden. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het regulier primair onderwijs mag niet de ontwikkeling van het kind schaden. Hoewel onze school het als haar taak ziet in voldoende mate tegemoet te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling, zijn sommige kinderen beter op hun plaats in het SBO of SO. Teneinde tot een dergelijke zorgvuldige afweging te komen, wordt in de regio Schiedam, Vlaardingen en Maassluis het volgende stappenplan gehanteerd. Een gesprek met de ouder/verzorger en het opvragen van informatie bij het REC. De directeur informeert het bestuur, de medezeggenschapsraad en de inspectie. De directeur en het team bespreken de verzamelde informatie en de mogelijkheden binnen de school eventueel in samenwerking met REC. De directeur bespreekt met ouder/verzorger de stand van zaken, de voor- en nadelen, de knelpunten. Wellicht is verder onderzoek nodig. De directeur neemt een formeel besluit, eventueel na overleg met het bestuur. Dit besluit kan inhouden: Verder onderzoek. Wel plaatsen. Niet plaatsen. Indien er sprake is van verder onderzoek wordt aanvullende informatie opgevraagd, vindt overleg plaats met de ouder/verzorger, bestuur, eventueel MR en inspectie, alvorens er een formeel besluit wordt genomen. Indien er tot plaatsing wordt overgegaan volgt een gesprek met de ouder/verzorger, worden afspraken vastgelegd en worden bestuur, commissie leerlingenzorg, MR en inspectie geïnformeerd. Indien er niet geplaatst wordt, ontvangen de ouder/verzorger de motivering van dit besluit op schrift en wordt met hen gezocht naar alternatieven. Het bestuur, de MR en de inspectie worden geïnformeerd. Heeft u vragen over het bovenstaande, dan kunt u zich wenden tot de leerplichtambtenaar van de dienst Educatie Schiedam of de CLZ-helpdesk Voor meer informatie: Ruggensteun bij de Rugzak, een handreiking voor ouders bij de schoolkeuze voor hun gehandicapte kind. Te bestellen bij OUDERS&COO tel: ; Bij het verschijnen van deze schoolgids zijn de kabinetsplannen nog niet helemaal duidelijk en is de verwachting dat hier mogelijke wijzigingen gaan plaatsvinden Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs In groep 8 vindt de verwijzing van uw kind naar het voortgezet onderwijs plaats. Een belangrijk moment voor ouders en kind. Vanuit de school krijgt u als ouder informatie. Zo zult u de hele verwijzingsprocedure horen op de informatieavond aan het begin van groep 8. Via de school of via het ministerie van onderwijs kunt u allerlei voorlichtingsmateriaal thuis ontvangen. Het verwijzingsadvies wordt vooral gebaseerd op het oordeel van de leerkrachten van de groepen 7 en 8. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de uitslagen van de zogenaamde CITO-toetsen en de NIO-toets (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). Uw zoon of dochter wordt op school in groep 8 voorbereid op de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Via een project over het voortgezet onderwijs worden de kinderen wegwijs gemaakt in het bestaan van de diverse mogelijkheden na de basisschool. In gesprekken met de kinderen zullen ze aan het denken gezet worden over wat ze willen, kunnen en wat ze er voor over hebben om te presteren na de basisschool. Voorts zal er een bezoek plaatsvinden aan minstens één van de vele voortgezet onderwijsscholen in de regio. BOVO Om de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zo vloeiend mogelijk te laten verlopen is er intensief contact met de bijzondere voortgezet onderwijsscholen. Dit gebeurt in het zgn. BOVO: Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijsoverleg. In dat overleg maken de verschillende onderwijssoorten afspraken om de leerstof zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en om ontwikkelingen in het onderwijs op de voet te volgen en te bespreken Voortijdig verlaten van de school Als uw kind door verhuizing een andere school gaat bezoeken, krijgt u een onderwijskundig rapport mee met daarop de vorderingen van uw kind. Andere informatie die van belang kan zijn voor de nieuwe school, wordt eveneens in dit rapport vermeld. Wij denken hierbij aan kinderen met speciale begeleiding, een handicap of andere bijzondere omstandigheden. 42

15 4.12 Veiligheid op school. Bedrijf Hulp Verlening: Op de Regenboog is er altijd een BHVér op school aanwezig. Allereerst zijn zij er om het voor uw kinderen en alle andere aanwezigen zo veilig mogelijk te maken. Ze zorgen er onder andere voor dat. vluchtroutes vrij zijn en de brandslangen vrij hangen. Dit om er voor te zorgen dat er, indien er sprake is van brand, er voor te zorgen dat iedereen de school veilig kan verlaten. Ook plannen ze een aantal keren per jaar een ontruimingsoefening. De eerste keer is iedereen daarvan op de hoogte, de andere keren is de oefening onverwacht. Het is belangrijk dat de kinderen en ook de volwassenen niet in paniek raken en weten wat ze moeten doen als het alarm afgaat. De dag van de kerstviering wordt er ook een ontruimingsoefening gehouden. Voor de groepen van de locatie Woudhoek die in de schoolwoningen zitten, is er een eigen ontruimingsplan. Dit is ook het geval voor de noodlokalen van de locatie Groenoord. Ook hier worden ontruimingsoefeningen gehouden. Er zijn meerdere mensen in de school die hun EHBO diploma hebben. Zij kunnen er bij worden geroepen als een kind zich bezeerd heeft en eventueel eerste hulp verlenen. In het belang van veiligheid is het noodzakelijk dat de nooduitgang buiten vrijgehouden wordt. Er mogen dus geen fietsen geplaatst worden voorbij deze deur, omdat wij in geval van nood deze uitgang moeten kunnen gebruiken. 5 De resultaten van de leerlingen in de school 5.1 Onderwijsresultaten Uitgangspunten voor het onderwijs zijn de verschillen die ertussen de kinderen zijn. Deze verschillen worden ook zichtbaar in het resultaat van de leerlingen. We kunnen hierbij onderscheiden: het leerresultaat aan de hand van een gemiddelde; het leerresultaat m.b.t. het eigen functioneren; In het eerste geval kijken we naar hoe het kind presteert t.o.v. een gemiddelde vergelijkbare groep. In het tweede geval kijken we of een kind zich ten opzichte van de eigen resultaten van een vorig periode heeft ontwikkeld. Voor beide vormen zijn op school toetsen en overzichten aanwezig. Goed onderwijs beoogt bij ieder kind het maximale resultaat te bereiken, waarbij dit resultaat wordt bepaald door de mogelijkheden van ieder kind. Daarom streeft De Regenboog er naar om onderwijs op maat te verzorgen, d.w.z. het onderwijsaanbod af te stemmen op de mogelijkheden van het kind. Door middel van onze leerlingenzorg proberen wij dit te bereiken. In hoofdstuk 4 hebt u uitgebreid kunnen lezen hoe dit is georganiseerd. 5.2 Leerling volgsysteem Vanaf de eerste schooldag wordt de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten gehouden. Hiervoor hanteren wij observatielijsten uit het PRAVOO-leerlingvolgsysteem. Via deze kaarten kan de ontwikkeling van de jongste kinderen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Vanaf groep 3 worden tal van andere toetsen gebruikt (lezen, rekenen, spelling). Veel van deze toetsen worden in de loop van de jaren meerdere keren afgenomen, zodat er een beeld ontstaat over de schoolontwikkeling van het kind. Aan de hand van deze toetsen komt informatie beschikbaar over het ontwikkelingsniveau van het kind en de relatieve vooruitgang. De Regenboog doet ook mee aan een driejaarlijks onderzoek naar de onderwijsresultaten, het zgn. COOL IT-onderzoek. Leerlingen van de groepen 2, 5 en 8 worden dan getoetst en de behaalde resultaten worden vergeleken met de resultaten van de voorgaande afname. Deze test geeft een, weliswaar beperkt, overzicht van het onderwijsniveau van de De Regenboog. In groep 7 en 8 worden de CITO-entreetoets en de CITO-eindtoets afgenomen. 5.3 Wat te doen met de resultaten? Na iedere toetsperiode wordt overlegd tussen groepsleerkracht en interne begeleider en wordt het onderwijsprogramma vastgesteld voor de groep, een groepje of een individueel kind. De resultaten van deze toetsen worden opgenomen in het CITO leerlingvolgsysteem en zijn ter inzage. De uitslag van het COOL IT-onderzoek wordt geanalyseerd en besproken in de teamvergadering. Eventueel kan dit leiden tot aanpassingen in het onderwijsprogramma. De uitslagen van de CITO-toetsen worden gebruikt om in overleg met de ouders een verantwoorde keuze te maken voor een geschikt schooltype binnen het voortgezet onderwijs. 6. De ouders 6.1 Betrokkenheid Uw kind brengt een groot deel van de week door op de basisschool. Op het moment dat u de school binnenstapt en uw kind achterlaat, moet u dan ook met een gerust gevoel de school weer kunnen uitlopen. Het onderwijs vormt ook een groot deel van de opvoeding van uw kind. Het is dus van belang dat u als ouder en wij als onderwijsgevenden op dezelfde manier denken over die opvoeding. Een goed contact tussen ouders en school vinden we daarom erg belangrijk. Op diverse manieren kunt u betrokken zijn bij het onderwijs op school. Allereerst door de informatievoorziening. Door middel van informatieavonden, nieuwsbrieven e.d. wordt u op de hoogte gehouden van het schoolse leven op De Regenboog. 43

16 Al jaren kunnen ouders, kinderen en belangstellenden een kijkje nemen op onze website: Door naar dit adres te gaan komt u op de portal van De Regenboog. U kunt daar kiezen uit de locaties Woudhoek en Groenoord. Op deze website kunt u lezen wat onze achtergrond is en hoe wij op De Regenboog werken. Ook vindt u er belangrijke data zoals die van bijzondere activiteiten, vrije dagen en schoolvakanties. Een veel bezocht onderdeel op de website is de fotogalerij. Van veel activiteiten wordt een digitaal fotoalbum gemaakt. De foto s in deze albums kunt u kopiëren voor eigen gebruik. De vormgeving van de huidige website dateert van Aan het begin van het kalenderjaar 2012 gaat de volledig vernieuwde website van De Regenboog online. Ook zal het webadres van de schoolwebsite veranderen. U kunt dan de bekende informatie, belangrijke data en natuurlijk de foto s in een geheel vernieuwde omgeving bekijken. Wij zullen u tijdig informeren over de nieuwe naam en startdatum van de vernieuwde website. Wilt u meer, dan is er de gelegenheid tot deelname aan diverse schoolactiviteiten. Een uitgelezen kans om het schoolleven van binnen mee te maken. (zie ook 6.3) De ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn de twee ouderorganisaties van de school. Op locatie Groenoord is een ouderkamer. Hier worden koffieochtenden gehouden, waar u andere ouders kunt ontmoeten en waar gesproken wordt over een bepaald thema. 6.2 Informatievoorziening Nieuwsbrief of het Bijdehandje Gemiddeld één maal in de twee weken komt er een nieuwsbrief/ bijdehandje uit met informatie van de locatie. Hierin is van alles te lezen: mededelingen van huishoudelijke aard, aankondiging en verslagen van bijzondere activiteiten zoals excursies en projecten en vele andere schoolse zaken. Informatieavonden De leerkracht van uw kind zal op een informatieavond - aan het begin van het schooljaar - u alle informatie over de desbetreffende groep geven. Centraal staan: de methodes met de leerstof, de regels en afspraken op school en in de klas en de activiteiten die het schooljaar plaats zullen vinden. In de jaarkalender kunt u zien wanneer de informatieavond voor de groep van uw zoon of dochter gehouden wordt. Inloopavonden Twee keer per jaar kunt u als ouder kennis nemen van hetgeen uw kind heeft gedaan in de groep. Tijdens die inloopavond liggen in de klas, schriften en methodeboeken ter inzage. De eerste avond vindt plaats in oktober, waarbij in combinatie met de Kinderboekenweek een boekenstand op school aanwezig is. Tevens is er een inloopavond tijdens de projectweek. Ook is het een goede gewoonte om tijdens de rapportavonden het schriftelijk werk van uw kind ter inzage klaar te leggen. 6.3 Ouderactiviteiten Ouderparticipatie en ouderhulp: Ouders en school is wat ons betreft ouders in de school. Aan het begin van het jaar ontvangt elke ouder een inschrijfformulier voor ouderhulp. Hierop staat een groot aantal activiteiten. Klassenactiviteiten: daadwerkelijke hulp in de klas bij de groepen 1 t/m 8 zoals werklessen, lezen, enz. Ondersteunende activiteiten zoals assisteren bij zwemles en rijden bij excursies.. De groepsleerkracht ondersteunen als klassenouder (op locatie Woudhoek in de groepen 1 t/m 5) 6.4 Klachtenregeling Sinds 1 augustus 1998 dient iedere school een algemene klachtenregeling te hebben en ook een klachtenregeling met betrekking tot ongewenste intimiteiten. Wij vinden dat het zorgvuldig omgaan met problemen en klachten de school ten goede kan komen. Een goede klachtenregeling kan namelijk een signaalfunctie hebben voor de school. Wij zien de klachtenregeling dan ook als een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Algemene klachten en vragen kunt u in eerste instantie voorleggen aan de leerkracht van uw kind. Mocht u daarna nog verder willen met uw klacht, dan kunt u terecht bij de directie van de school. Met betrekking tot ongewenste intimiteiten kunt u uw vraag voorleggen aan de daarvoor aangewezen interne contactpersonen. Zie hiervoor de jaargids van de betreffende locatie. De weg voor de algemene klachten De weg voor klachten met betrekking tot ongewenste intimiteiten algemene klacht Klacht met betrekking tot ongewenste intimiteiten 44

17 gesprek met de leerkracht Contactpersonen gesprek met de locatiedirecteur/directeur vertrouwenspersoon SIKO gesprek met bevoegd gezag klachtencommissie Formele klacht advies aan bevoegd gezag 6.5 De Medezeggenschapsraad In de wet staat dat er op iedere basisschool een Medezeggenschapsraad moet zijn. In de Medezeggenschapsraad zitten evenveel afgevaardigden van ouders als van het onderwijskundig team. In onze Medezeggenschapsraad zitten ouders en leerkrachten van de locaties Woudhoek en Groenoord. In de Medezeggenschapsraad wordt gesproken en advies gegeven over allerlei zaken betreffende de bestuurlijke en organisatorische kant van onze school. Als dat nodig is, kan de raad door correspondentie of anderszins haar stem laten horen bij het bestuur of de gemeente. In de jaarvergadering wordt verslag gedaan over de zaken die in het afgelopen jaar door de raad zijn behandeld. Elk jaar treden een of meer ouders af en worden er verkiezingen gehouden. In een cursusjaar vinden 6 vergaderingen plaats in de avonduren. Iedereen die een kind een jaar of langer op school heeft en de grondslagen van de school respecteert, kan zich verkiesbaar stellen voor een plaats in de medezeggenschapsraad. De school wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad binnen SIKO. 6.6 De Ouderraad Met de instelling van een ouderraad aan de school wordt beoogd de relatie tussen de ouders (verzorgers), de medezeggenschapsraad en de school te bevorderen en wel op zodanige wijze, dat de werkzaamheden van de ouderraad aan het optimaal functioneren van het onderwijs bijdragen. Een taak van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders (verzorgers) en de school, met name op dat deel van de opvoeding dat door de school wordt gegeven. Hiervoor is een goede communicatie met elkaar zeer belangrijk. Op ouderraadsvergaderingen zijn altijd één of meer leerkrachten en een lid van de medezeggenschapsraad aanwezig. Tijdens die vergaderingen worden allerlei actuele zaken besproken en informatie uitgewisseld. Eventuele problemen, vragen en suggesties van ouders en kinderen worden ook op deze vergaderingen behandeld en kunnen waar nodig worden doorgespeeld naar de medezeggenschapsraad. (De ouderraad fungeert dus tevens als een soort doorgeefluik). Een andere belangrijke taak van de ouderraad is het verlenen van medewerking aan de leerkrachten bij het organiseren van diverse activiteiten. Steeds terugkerende activiteiten zijn: schoolreisje, kleuterfeest, sinterklaasfeest, kerstviering, verkleedfeest, vastenactie, paasviering, schoolfotograaf, sportdag, schoolbuitenhuis Oosterhout en de afscheidsavond van groep 8. Ieder jaar worden er activiteitencommissies samengesteld die zich bezighouden met zaken als: draaiboek van de activiteit, versieringen, de inkopen voor de activiteit en het verzorgen van maaltijden en traktaties. Ook bij het ten uitvoer brengen van de activiteiten zijn deze commissieleden aanwezig. Soms is dat echter niet voldoende en wordt de hulp ingeroepen van andere ouders (hulpouders). Wanneer uw kind als leerling op De Regenboog staat ingeschreven, kunt u zich aanbieden als lid van de ouderraad voor een nieuwe zittingsperiode. Zijn er meer gegadigden voor een lidmaatschap, dan kunnen er verkiezingen worden uitgeschreven. Eventuele tussentijdse vacatures wil de ouderraad zo spoedig mogelijk opvullen. Wanneer u, na het lezen van dit stukje, meer wilt weten of interesse hebt in een lidmaatschap, dan kunt u contact opnemen met een van de ouderraadsleden. 6.7 Ouderbijdragen 45

18 Om activiteiten op school te bekostigen, vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Op de eerste inloopavond kunnen alle ouders kennis nemen van het financieel jaarverslag en het beheer van deze bijdragen over het afgelopen schooljaar. Tevens ligt op deze avond de begroting voor het komende schooljaar ter inzage. 7 Verantwoording schoolplan De ontwikkelingen van het onderwijs Het onderwijs is voortdurend aan diverse ontwikkelingen onderhevig. Vanuit de maatschappij en het ministerie worden er ontwikkelingen in gang gezet die de nodige gevolgen hebben voor het werken in de scholen. De ontwikkelingen van het onderwijs Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Vanuit de maatschappij en het ministerie worden er ontwikkelingen in gang gezet die de nodige gevolgen hebben voor het werken in de scholen. Om de vier jaar is de school verplicht om de gewenste ontwikkeling en plannen voor het onderwijs in een nieuw Schoolplan te beschrijven. Het schoolplan In dit schoolplan staat beschreven welke onderdelen binnen ons onderwijs we in de jaren willen vernieuwen of verbeteren. Het schoolplan kunt u ten allen tijden inzien. U kunt zich wenden tot de directie van de school. 8 Urentabel 8.1 Urentabel De volgende tabel geeft de richtlijnen aan voor de verschillende vakken. Groep Zelfstandig werken 0:30 0:30 0:45 0:45 0:45 0:45 Zintuigelijke oefening 10:45 10:45 Lichamelijke oefening 1:45 0:45 1:30 1:45 1:45 1:45 Zwemmen 1:15 Bevordering van taalgebruik 1:45 1:45 Taal 4:00 5:30 6:00 6:00 6:00 6:00 Lezen 5:30 4:00 3:15 2:30 1:00 1:00 Schrijven 2:45 1:00 1:00 1:00 0:30 0:30 Rekenen/wiskunde 0:30 0:30 4:15 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Engels 1:00 1:00 Wereldverkenning (tv) 0:30 0:30 0:45 1:00 1:00 1:00 Aardrijkskunde 0:45 0:45 1:15 1:15 Geschiedenis 0:30 0:45 0:45 1:15 1:15 Biologie 0:45 0:45 1:00 1:00 1:00 Gedrag in verkeer 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 0:30 Tekenen 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 Muziek 1:00 1:00 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 Handvaardigheid 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 26 Spel en beweging 7:00 7:00 0:30 Expressie algemeen 0:45 0:45 Godsdienst /katechese 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 Godsdienst/taalaktiviteit 0:30 0:30 Pauze 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 1:15 Totaal 25:00:00 25:00:00 25:00:00 25:00:00 25:45:00 25:45:00 25:45:00 25:45:00 46

19 9. Onze school van A tot Z 9.1 Activiteiten van A tot Z Feesten en vieringen Als er wat te vieren valt, doen we dat ook. Maar iets vieren betekent voor ons niet alleen maar een feestje. "Vieren" is ook stilstaan bij diepere zaken zoals we dat doen bij de grote feesten of bij de feesten die de identiteit van De Regenboog nog eens onderstrepen. U kunt daarbij denken aan: Sinterklaasfeest Kerstfeest verkleedfeest Pasen sportdagen slotfeest/zomerfeest Wat er dit jaar verder op het programma staat kunt u lezen in de jaarkalender. Kinderpostzegels. Onze school helpt ieder jaar de "Stichting Kinderpostzegels" door middel van deelname aan deze actie. In de groepen 7 en 8 worden de kinderen gevraagd om de verkoop van kinderzegels en kaarten op zich te nemen. Wanneer na ongeveer 3 weken de actie eindigt met het uitdelen van de bestelde mapjes met zegels en kaarten, worden de kinderen meestal beloond met een door de organiserende stichting beschikbaar gesteld presentje. NAR NAR is een organisatie die programma s voor en op SIKO scholen ontwikkelt en daarbij aansluit bij de unieke schoolontwikkeling van de SIKO school: Het stimuleren van het zelfvertrouwen en het welbevinden van de kinderen als bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het ontwikkelen van nog niet ontdekte talenten en vaardigheden bij kinderen door ze te benoemen en deze in te zetten. De samenhang, een balans tussen school en leefomgeving van het kind te bevorderen. De kunstprojecten stimuleren de belangstelling voor kunst en de creatieve ontwikkeling. De muziek, dramatische expressie en dansprojecten stimuleren de belangstelling voor muziek, cultuur, beweging en expressie. De circus- en sportprojecten stimuleren de belangstelling voor sport en de motorische ontwikkeling. De communicatieprojecten stimuleren de communicatieve vaardigheden en de interesse in journalistiek en de media. Maar bovenal is het doel de kinderen met veel plezier te laten deelnemen aan de projecten want dan alleen is het mogelijk dat de kinderen zichzelf overtreffen bij de presentatie van een project. Er wordt een vergoeding gevraagd voor de deelname aan deze projecten. Parade De Educatieve Dienst van de gemeente Schiedam, stelt de Schiedamse scholen in de gelegenheid deel te nemen aan allerlei culturele en ook anderszins vormende activiteiten. Een aantal voorbeelden: theaterbezoek, museumbezoek, natuurwandelingen, dansante vorming o.l.v. een danspedagoge en dramatische vorming. Het zijn zinvolle en ook zeer goede aanvullingen op het onderwijs. Schoolbuitenhuis in Oosterhout Ieder jaar kunnen de 8ste groepen van het Schiedamse basisonderwijs een week doorbrengen in het Schoolbuitenhuis in Oosterhout. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief met daarin het te betalen bedrag. Schoolfotograaf Elk jaar komt de schoolfotograaf op school om alle kinderen zo mooi mogelijk te portretteren. Heeft u meer kinderen bij ons op school, dan worden die samen op de foto gezet. Verder wordt er natuurlijk een groepsfoto gemaakt. De Ouderraad probeert steeds weer een zo gunstig mogelijke prijs te bedingen. Het kopen van deze foto's is niet verplicht. Schoolproject Een groot project voor de gehele school. Elk schooljaar gebeurt dit één keer. In overleg wordt door de leerkrachten een onderwerp gekozen waarover in alle groepen gewerkt kan worden. Het kan een wereldoriënterend onderwerp zijn, bijv. "Landen en culturen", een technisch onderwerp bouwen of een thema als olympische spelen. Aan zo'n onderwerp wordt in alle groepen ca. twee weken gewerkt. Uiteindelijk resulteert dit in een inloopavond met een "tentoonstelling" van werkstukken die door de kinderen gemaakt zijn of voorstellingen voor de ouders. Schoolreis Elk jaar gaan de kinderen op schoolreis. Een commissie bestaande uit leerkrachten en ouders bereidt dit uitstapje voor. We zoeken 47

20 een bestemming uit die niet te ver weg is, die betaalbaar is en die naar de mening van de Ouderraad en het team veel vertier biedt aan alle kinderen. Het vervoer gaat per bus. De groepen 1 t/m 2 op Woudhoek gaan normaal gesproken niet mee met schoolreis. Zij hebben hun eigen feest of uitstapje. Alleen tijdens een jubileumjaar gaan alle groepen op schoolreis tijdens de feestweek naar de Efteling. Schoolsporttoernooien De dienst Sport en Recreatie organiseert diverse sporttoernooien. Korfbal, badminton, zwemmen, basketbal, handbal, voetbal, maar ook dammen en schaken. Veel van deze toernooien vinden plaats in de schoolvakanties. De toernooien zijn meestal bedoeld voor de groepen 5, 6, 7 en 8. Voor de jongere kinderen uit groep 3 en 4 wordt in mei het HBSS-toernooi georganiseerd. Voor deze sportieve gebeurtenissen hebben wij voor de sporters onze eigen sportshirts. Schooltuinen De dienst Gemeentewerken Schiedam organiseert al sinds 1928 De Schiedamse Kindertuinen. Vele honderden kinderen van de groepen 5 en 6 in het basisonderwijs kunnen jaarlijks kennis maken met tuinieren. Onder begeleiding van vrijwilligers leren de kinderen omgaan met tuingereedschap en zaaien en planten zelf groenten en bloemen. Dit is op vrijwillige basis na schooltijd. Sponsoring Om ons onderwijs aanbod te verbreden trachten we door sponsoring en fondsenwerving gelden te verzamelen. Dit gebeurt binnen het door het ministerie en bedrijvenwereld afgesloten convenant. De medezeggenschapsraad wordt telkens om instemming gevraagd bij deze activiteiten. Sportdag Dat wij graag aan sport doen, hebt u al kunnen lezen onder het kopje schoolsporttoernooien. Wij organiseren ook zelf sportdagen. Het doel van zo'n dag is: een ochtend of een hele dag lekker bezig zijn en bewegen in de buitenlucht. Met behulp van een aantal ouders en dankzij de medewerking van de Ouderraad is zo'n sportdag een belevenis om op terug te kijken Sportdag groep 7 In september geeft de gemeente Schiedam de mogelijkheid tot deelname aan de "Sportdag groep 7". De organisatie is in handen van de gemeente en diverse Schiedamse sportverenigingen. De dag wordt gehouden in de Sporthal Margriet en op de velden van Hermes DVS met zo n 21 verschillende sporten. Vastenactie In de 40 dagen tussen het carnavalsfeest en het paasfeest, de vastentijd, willen wij onze betrokkenheid met de rest van de wereld extra benadrukken. We zoeken in deze periode dan ook naar een project dat we kunnen ondersteunen. Niet alleen financieel, maar ook door in onze klassen te werken aan bewustwording. 9.2 Zo is dat bij ons geregeld van A tot Z Afhalen Wanneer de kinderen uit school komen vragen wij u om te wachten op een vaste plek op het schoolplein. Mocht uw kind u niet zien op het plein dan is de afspraak dat het kind teruggaat naar de leerkracht. Bij mooi weer komt het vaak voor dat kinderen tegen het eind van de schooltijd buiten spelen. Als er dan ouders op de speelplaats staan hebben kinderen vaak de neiging naar hun ouders toe te rennen. De leerkracht heeft dan geen zicht meer op wie al weg is en wie niet. Daarom vragen wij u om in bovenstaand geval niet op de speelplaats te wachten als uw kind er nog speelt. Afwezig bij gym en zwemmen Als uw kind om de een of andere reden niet mee kan gymmen of zwemmen, wilt u dan briefje meegeven? Allergie. Als uw kind allergisch is voor bepaalde zaken wilt u dit dan zelf op school duidelijk aangeven? Wij kunnen hier dan rekening mee houden. Voor de kinderen met een voedselallergie vragen wij aan u als ouder bij feesten en traktaties voor een alternatief te zorgen. Als een allergie afneemt of zich juist ontwikkelt, wilt u dat op school doorgeven. Onze gegevens blijven zo actueel. Calamiteiten Als wij willen dat iedereen het gebouw zo snel mogelijk verlaat klinkt er een algemeen ontruimingssignaal. De leerkrachten nemen hun groep mee naar buiten en verzamelen op het plein. Jaarlijks houden wij minimaal één ontruimingsoefening. In geval van calamiteiten buiten de school worden deuren en ramen gesloten. Aangezien wij telefonisch voor overheidsdiensten bereikbaar moeten zijn, vragen wij u in voorkomende gevallen met klem ons niet te bellen. Eerste Communie Voor de kinderen van de groepen vier bestaat de mogelijkheid om na schooltijd de voorbereiding voor de Eerste Communie te volgen. Deze voorbereiding wordt georganiseerd door de R.K. Parochie. In januari wordt u hier vanuit de Parochie nader over geïnformeerd. 35

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

3. De organisatie van het onderwijs.

3. De organisatie van het onderwijs. 3. De organisatie van het onderwijs. 3.1 De organisatie van de school. t Wold heeft zowel traditionele als moderne kenmerken. Traditioneel is de keuze voor jaarklassen, orde en regelmaat, een instructie

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012

INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 INFORMATIE GROEP 6 2011-2012 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

6. HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN

6. HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN 6. HET ONDERWIJS IN DE GROEPEN De kleuters Tijdens de zo belangrijke kleuterperiode heeft de kleuter de gelegenheid zich zoveel mogelijk, spelenderwijs, op eigen wijze te ontwikkelen, vooral op sociaal

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 6

Informatie. vakgebieden. Groep 6 Informatie vakgebieden Groep 6 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Het onderwijs in de groepen

Het onderwijs in de groepen Het onderwijs in de groepen RKBS De Parkiet Parkietlaan 1 2566 XT Den Haag Tel. 070-363 13 69 www.parkiet.org info@parkiet.lucasonderwij s.nl I N H O U D: De kleuters Overgang groep 2 naar 3 Groep 3 t/m

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 5

Informatie. vakgebieden. Groep 5 Informatie vakgebieden Groep 5 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan

SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM. Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang. Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan SAMEN VOOR GEZOND DE KRENTENMIK HET SPECTRUM HET SPECTRUM Hofsingel Wilhelminastraat Boslaan Integraal kindcentrum voor onderwijs en opvang Welkom OP Het Spectrum Elkaar de ruimte geven, SAMEN leren, SAMEN

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Overzicht Methoden en middelen

Overzicht Methoden en middelen Bijlage 6 Overzicht Methoden en middelen Vakvormingsgebied/activiteit Nederlands Het taalonderwijs is gericht op de "totaal"- ontplooiing van het kind, en is gericht op ontwikkeling, ontplooiing en stimulering

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 4

Informatie. vakgebieden. Groep 4 Informatie vakgebieden Groep 4 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED DEELSCHOOLWERKPLAN; SCHRIJVEN INHOUDSOPGAVE; 5.3.2.0. omschrijving vakgebied 5.3.2.1. visie op schrijven 5.3.2.2. bijdrage van het leergebied aan de integrale doelen 5.3.2.3. beginsituatie 5.3.2.4. globale

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Jaarprogramma. Algemeen

Jaarprogramma. Algemeen 1 Jaarprogramma Algemeen Binnen komen De kinderen van groep 4 tot en met 8 komen binnen nadat de schoolbel is gegaan. De inloop is vanaf groep 4 voorbij; het is ook niet meer de bedoeling dat ouders mee

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015

INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 INFORMATIE GROEP 6 2014-2015 KENMERKEN: De overgang van groep 5 naar groep 6 heeft qua ontwikkeling en leerstof een geleidelijk verloop. Natuurlijk wordt er in vergelijking met groep 5 van de kinderen

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Klassenkrant van groep 2 2015-2016

Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Klassenkrant van groep 2 2015-2016 Beste ouder(s) en/of verzorger(s), Wat gaan we dit jaar allemaal doen? In het kort leest u hier iets over. Ontvangstgesprek Als de kinderen allemaal op hun stoel in de

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt.

INFORMATIE OVER GROEP 4. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. INFORMATIE OVER GROEP 4 Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 3

Informatie. vakgebieden. Groep 3 Informatie vakgebieden Groep 3 Rekenen en wiskunde Gehanteerde methode: Wereld in getallen. Sinds een aantal jaren rekenen we met de nieuwe methode: De wereld in getallen. De inhoud van een rekenles bestaat

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatie. vakgebieden. Groep 7

Informatie. vakgebieden. Groep 7 Informatie vakgebieden Groep 7 Taal Gehanteerde methode: Taal in beeld - Spelling in beeld Uitgever: Zwijsen Taal in beeld is een taalmethode voor groep 4 tot en met 8 van het basisonderwijs. De methode

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie