SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2015-2016"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS OBS de Takkenbosse GEWOON EEN FIJNE SCHOOL

2 Inhoud Woord vooraf... 4 Hoofdstuk 1 Onze school... 5 Identiteit van de school... 5 Missie, visie en kernwaarden... 5 Gebouw en plein... 6 Het aantal leerlingen en groepen in de afgelopen 5 jaar... 6 Geschiedenis van de school... 6 Hoofdstuk 2 Organisatie... 7 Personeel... 7 Nascholing, begeleiding en taakbeleid... 7 Regeling bij ziekte van een leerkracht... 8 Beleid m.b.t. stagiaires en LIO s... 8 Samenstelling van groepen... 8 Einsteingroep... 9 Tussenschoolse opvang... 9 Buitenschoolse opvang... 9 Hoofdstuk 3: Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden Basisvakken Overige vak- en vormingsgebieden Schoolbeleid Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs Huiswerk Gebruik ICT Klokurentabel Hoofdstuk 4 Kwaliteitsbeleid Kwaliteitsinstrument Tevredenheidpeilingen (gehouden voorjaar 2015) Onderwijsinspectie Onderwijskundig beleid Leertijd Pedagogisch klimaat Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Onderwijs en opvoedingsbehoeften van de leerlingen Opbrengstgericht werken

3 Schoolplan Hoofdstuk 5 Begeleiding van leerlingen Rapportage Informatie- en spreekavonden Leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsvolgmodel Onderwijs op maat Tussentijds instromen/ verlaten van de school Leerlingenondersteuning door externen onder schooltijd Leeropbrengsten Van basisschool naar voortgezet onderwijs Handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven (opp) Het samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard Toelating Het leerlinggebonden budget of de rugzak Hoofdstuk 6 Veiligheid, gezondheid en voeding Pesten en plagen Straffen en belonen Verkeerssituatie Ontruimingsplan, planning ontruimingsoefeningen Foto en video Internetprotocol Besmettelijke aandoeningen Traktaties Hoofdstuk 7 Ouders en school Medezeggenschapsraad Activiteitenraad en ouderbijdrage Sponsoring Hoofdstuk 8 Het schoolbestuur, stichting Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard Het schoolbestuur Leerlingenaantal en marktaandeel Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR): Klachtenregeling: Hoofdstuk 9 Algemene onderwijsinformatie Toelating en leerplicht

4 Uitschrijven van een leerling Verzuim / extra vakantie Schorsing Onderwijsinspectie Hoofdstuk 10 Schooltijden, vakanties en vrije dagen Vakantierooster openbaar primair en openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard Studiedagen Margeuren Lestijden Planning van festiviteiten en evenementen Sinterklaas Kerst Excursies Sportactiviteiten Musicals Schoolreizen Hoofdstuk 11 Belangrijke adressen en telefoonnummers Acis, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Inspectie van het Onderwijs Vertrouwenspersonen voor ouders en leerlingen: Stichting Onderwijsgeschillen Stichting Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard Ondersteuningscommissie passend primair onderwijs Hoeksche Waard

5 Woord vooraf OBS de Takkenbosse, gewoon een fijne school! Natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen. Zij moeten hun talenten kunnen ontplooien in een veilige omgeving. Adaptief onderwijs, dat is waar wij voor staan, en dat betekent dat we denken in termen van opvoedings en onderwijsbehoeften: elk kind een passend programma. Voor ouders is het belangrijk dat de school een goed gevoel overbrengt. Uw kinderen zijn vele uren per dag aan onze zorgen toevertrouwd. Onze school staat open voor ouders, voor een gesprek, maar ook om samen dingen te organiseren. En dan, last but not least, moet de school een fijne werkplek zijn voor het team. Het team zorgt met elkaar voor het afleveren van kinderen die zich optimaal hebben ontwikkeld, zowel in het leren als sociaal-emotioneel. En dat betekent dat we geen eilandjes zijn, in onze lokalen met onze eigen groepen. Elk teamlid heeft een verantwoordelijkheid naar alle leerlingen, we werken met zijn allen aan hetzelfde doel. Samen weten en kunnen we meer. We geven onze leerlingen een stevig fundament mee voor de rest van hun leven. Zelfbewuste kinderen, verantwoordelijke burgers! De schoolgids wordt jaarlijks aangeboden aan alle ouders/verzorgers en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Het schoolbestuur stelt vast en biedt de schoolgids ter kennisname aan bij de onderwijsinspectie. In dit boekje leest u een heleboel over de Takkenbosse. Het is een naslagwerk voor de ouders en een mooie kennismaking voor ouders die een school zoeken voor hun kinderen. De schoolgids gaat over onze manier van lesgeven en zorgen voor de leerlingen. Over de Engelse lessen, die al beginnen in groep 1. Veel informatie die natuurlijk erg belangrijk is. Nog belangrijker is datgene wat u tussen de regels door kunt lezen: onze school is gewoon een fijne school, met hart voor uw kinderen! Veel leesplezier en schroom niet binnen te lopen, te bellen of te mailen. Andrea ter Riet, directeur. 4

6 Hoofdstuk 1 Onze school Identiteit van de school De Takkenbosse is een openbare school. De openbare school is bestemd voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of culturele achtergrond en de maatschappelijke positie en opvattingen van hun ouders en verzorgers. De school is er om samen met de ouders het kind kennis en vaardigheden bij te brengen, te begeleiden, zodat het een eigen plaats in de samenleving kan vinden. Binnen het openbaar onderwijs Hoeksche Waard ontmoeten kinderen met een verschillende levensovertuiging, culturele en maatschappelijke achtergrond elkaar. Zo krijgen samen spelen, samen leren, samen werken en samen leven met respect voor andersdenkenden, ook daadwerkelijk inhoud. Niet apart, maar samen. Missie, visie en kernwaarden o Missie Elk kind is talentvol en heeft recht op passend onderwijs om zich te kunnen ontwikkelen tot een verantwoordelijk deelnemer aan onze maatschappij. Wij gaan uit van de principes van handelingsgericht werken om aan de onderwijs en opvoedingsbehoeften van de leerlingen te voldoen. Wat heeft dit kind, met deze mogelijkheden, in deze omstandigheden van ons nodig. o Visie Kinderen op de Takkenbosse benutten hun talenten. We helpen elk kind de beste basis te leggen voor later. De leerkrachten zijn de spil in het schoolleven van alle leerlingen. Mensen en middelen worden optimaal ingezet om de gestelde doelen te bereiken. Leerlingen voelen zich veilig. De slogan, verwerkt in het logo is: Gewoon een fijne school. De school biedt een vertrouwde omgeving waarin kinderen worden uitgedaagd om te leren. Zij leveren, samen met de andere schooldeelnemers, prestaties die passen bij hun talenten. Wij stimuleren jonge mensen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige en sociale volwassenen. Het team doet samen wat nodig is om de leerlingen bij dit proces te begeleiden. o Kernwaarden Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een kind tot sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk persoon. Van belang daarbij zijn: het klassenklimaat, zorg, disciplinering, waarden en normen, burgerschap en het omgaan met diversiteit binnen een democratie. Onze pedagogische opdracht is gebaseerd op de volgende kernwaarden: -rechtvaardigheid - wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook en ander niet. -weldadigheid - doe de ander goed -waardigheid - wees respectvol -vrijheid - jouw vrijheid kan een belemmering voor de ander zijn. 5

7 Gebouw en plein De school is een typische dorpsschool met een prettige, open uitstraling. De omgeving van de school is groen, zodat kinderen niet de hele dag alleen steen en beton om zich heen hebben. Verbonden met ons gebouw is een vestiging van de buitenschoolse opvang, het Bastion. Met de Stichting Kinderopvang Cromstrijen, het bestuur van het Bastion, zijn afspraken gemaakt over de opvang van onze leerlingen voor- en na schooltijd. Het aantal leerlingen en groepen in de afgelopen 5 jaar Aantal leerlingen Aantal groepen Geschiedenis van de school De school bestaat sinds De naam De Takkenbosse is door een leerling bij de oprichting aan onze school gegeven. In de tijd van de Middeleeuwen werd de bevolking van Numansdorp zo genoemd. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vermomden de Numansdorpers zich met takken. In ons schoollogo vindt u de kinderen rondom zo n Takkenbos. Het originele logo is in 1997 ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de school in een modern jasje gestoken. In 2008 is het logo wat steviger gemaakt met tekst eromheen. 6

8 Hoofdstuk 2 Organisatie De directeur van onze school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede het beheer van het gebouw en de verdeling en het gebruik van de middelen. De eindverantwoordelijkheid voor de scholen berust bij het schoolbestuur (zie hoofdstuk 8). De directeur voert namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. Personeel De directie bestaat uit een directeur en een adjunct-directeur. De adjunct-directeur vervangt de directeur bij afwezigheid en is tevens de zorgcoördinator van de school. De school heeft een onder en een bovenbouw. Organisatorische zaken worden binnen de bouw geregeld door de bouwcoördinatoren. Voor het onderwijs en de leerlingenondersteuning hebben we de school verdeeld in subteams, aangestuurd door teambegeleiders. Ons team is ervaren en enthousiast en haalt alles uit de kast om uw kinderen te begeleiden tijdens hun basisschoolperiode. Wij vinden het belangrijk dat het totale team verantwoordelijk is voor alle leerlingen. Om ons te helpen is er tweemaal per week een vrijwillige conciërge. Als er problemen zijn kunnen leerlingen en ouders/verzorgers advies vragen bij één van de twee schoolcontactpersonen. Lukt het niet een probleem met de school op te lossen dan kan men zich richten tot de Stichting Acis. Voor calamiteiten beschikt de school over geschoolde bedrijfshulpverleners. Zij handelen aan de hand van een plan en houden jaarlijks ontruimingsoefeningen. Nascholing, begeleiding en taakbeleid Elke leerkracht besteedt 10% van zijn of haar tijd aan nascholing. Hieronder vallen het bijhouden van vakliteratuur, individuele- en teamscholingen en werkbijeenkomsten die wij met het eigen team houden. Het is nodig om onze kennis up-to-date te houden en nieuwe ontwikkelingen op de voet te volgen. Binnen de school wordt gewerkt met verschillende digitale systemen. Lesmethodes hebben allemaal digitale componenten. Leerlingvolgsystemen zijn digitaal. Voor elk jaar staan er verschillende ICTworkshops op de agenda. Verder: aanscherpen didactische vaardigheden, implementatie nieuwe lesmethoden, begeleiding van de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. Leerkrachten zijn professionals, die zich blijven ontwikkelen. Binnen het integraal personeelsbeleid van de stichting Acis is veel geregeld. Op schoolniveau worden leerkrachten begeleid door de directeur. Jaarlijks vinden lesbezoeken en loopbaangesprekken plaats. Elk teamlid beschikt over een bekwaamheidsdossier met hierin een persoonlijk ontwikkelplan. Leraren geven les. Maar zij doen veel meer dan dat. Er is tijd nodig voor voorbereiden en nakijken, overleg en planning, oudercontacten en netwerken. Elk teamlid heeft taken. Binnen het taakbeleid zijn hierover afspraken gemaakt. Het team is collectief verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school, voor het welzijn van uw kinderen dus. 7

9 Regeling bij ziekte van een leerkracht Leerkrachten kunnen ziek worden. Vervelend, maar de realiteit! In eerste instantie zullen wij proberen een vervanger te vinden. Soms schuiven we intern. Kunnen we helemaal geen oplossing vinden dan wordt een groep verdeeld over de rest van de school. De groepsleerkrachten hebben werk klaarliggen, zodat de kinderen in de andere groep direct aan de slag kunnen. Kinderen worden nooit naar huis gestuurd. Beleid m.b.t. stagiaires en LIO s Ons schoolbestuur, Stichting Acis, werkt samen met de pedagogische academies in de regio. Dat betekent dat onze school de begeleiding van stagiaires van deze opleiding geregeld op zich neemt. Dat is niet alleen van belang voor de student die het vak moet leren, voor de school betekent het extra handen in de klas en kennismaking met nieuwe inzichten op het onderwijs vanuit de opleiding. Een student die in de afrondingsfase van zijn of haar opleiding verkeert, kan worden ingezet als leraar in opleiding (LIO). De Takkenbosse is een lerende organisatie. Wij hebben onze school opengesteld voor stagiaires van andere opleidingen. Stagiaires van het VMBO, het MBO en van het HBO zijn welkom bij ons. Zij brengen ontwikkelingen vanuit verschillende vakgebieden onze school binnen. Op deze wijze blijven wij bij de tijd en vinden jonge mensen een leerplaats waar zij goed worden begeleid. Stagiaires hebben binnen de school een begeleider. Vanuit de opleidingen vinden geregeld stagebezoeken plaats. Samenstelling van groepen De school heeft negen groepen: 1 en 2 door elkaar (twee groepen). De keuze hiervoor komt voort uit onze zienswijze op het leren van jonge kinderen. Zij leren samen met hun leeftijdgenoten hoe de wereld in elkaar steekt. De oudere kinderen helpen de jongsten op hun ontdekkingstocht. In februari, als de kleutergroepen groot worden, vormt groep 2 een eigen groep. De school heeft één groep 2/3. In deze groep leren groep 2 en groep 3 naast elkaar. Verder heeft de school zes groepen vanaf groep 3. De school werkt volgens het model van convergente differentiatie. Dat betekent dat binnen de groep het lesaanbod is verdeeld over een aantal leerstofarrangementen. Elke groep kent een aanbod voor leerlingen die meer moeite hebben (intensieve arrangementen), voor kinderen die een gemiddeld aanbod aankunnen (basisarrangement) en voor kinderen die meer leerstof aankunnen (talentarrangement). De arrangementen zijn per vak ingedeeld. In de groepen werken verschillende subgroepen aan het arrangement dat het beste past bij hun ontwikkeling en talent. Talentleerlingen worden in onze school beschouwd als leerlingen die onze speciale aandacht nodig hebben om hun talenten tot ontwikkeling te brengen. Daarvoor hebben wij een programma ontwikkeld waar zij samen aan werken, zelfstandig gedurende de lessen in de groep en elke week in een plusgroep. In de plusgroepen laten zij zien wat ze hebben gedaan tijdens de les en geeft de plusleerkracht instructie voor het werk van de komende week. Zo bieden wij uitdaging en verlichten de taak van groepsleerkracht. Deze kan zo meer tijd inzetten om instructie te geven aan kinderen die dit nodig hebben. 8

10 Einsteingroep Voor hoogbegaafde kinderen hebben wij een Einstein groep. Deze leerlingen zijn een dagdeel per week buiten de groep bezig. De rest van de week werken zij (op aangepaste wijze) mee met hun stamgroep. Tijdens hun Einsteindag bespreken we het aangepaste werk en bereiden we de komende week voor. Tussenschoolse opvang Op onze school kunnen de leerlingen de middagpauze onder toezicht in een veilige en kindvriendelijke omgeving doorbrengen. Er is een overblijfprotocol opgesteld dat geregeld door de overblijfbegeleiders en de directeur wordt geëvalueerd. Van de overblijfbegeleiders heeft tenminste de helft een scholing op het gebied van tussenschoolse opvang gevolgd. Van de ouders wordt voor de opvang een bijdrage van 1,75 per keer gevraagd. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij Carolien Blaset of Petra Schelling: Maandag en vrijdag Carolien Dinsdag en donderdag Petra Opgave van kinderen liefst van te voren. Als het niet anders kan, dan op de dag zelf tussen en uur. Afmelden van kinderen met vaste afspraken graag op dezelfde manier. Buitenschoolse opvang Voor buitenschoolse opvang hebben wij afspraken gemaakt met de Stichting Kinder Opvang Cromstrijen. Het schoolgebouw is sinds dit jaar uitgebreid met een aantal lokalen waarin de BSO is gehuisvest. De opvang wordt geregeld door SKOC. Omdat we zo dicht bij elkaar zitten, delen we ruimte en materiaal en benutten we mogelijkheden tot samenwerking. De BSO is open van 7.00 uur tot uur. Aan het begin van het schooljaar zijn vakanties en studiedagen bekend, zodat u met de BSO afspraken voor opvang kan maken. Als u gebruik wilt maken van de BSO, kunt u contact opnemen met de Stichting Kinder Opvang Cromstrijen, telefoonnummer

11 Hoofdstuk 3: Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden Wettelijk is geregeld, dat in de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) tenminste 880 klokuren per jaar onderwijs wordt gegeven. Voor de bovenbouw geldt een minimum van 1000 klokuren per jaar. In de groepen 3 tot met 8 mag ten hoogste zeven keer een 4 daagse schoolweek worden ingeroosterd. Scholen kunnen er ook voor kiezen in alle leerjaren 940 klokuren per jaar onderwijs te geven. (Zie ook Hoofdstuk 10). De vak- en vormingsgebieden bestaan uit de basisvakken taal/lezen, schrijven en rekenen en de overige vak- en vormingsgebieden. Basisvakken Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken zijn de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. Taal en lezen Bij de groepen 1 en 2 werken we met Schatkist. Elk jaar worden vier ankers (onderwerpen) gekozen. Aan de hand van een thema werken kinderen aan mondelinge taal, woordenschat, beginnende geletterdheid, beginnende gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. Er zijn drie momenten met speciale aandacht voor het methodisch lezen: kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong volgen als leerling van groep 2 de leeslessen in groep 3 groep 2 start in januari met het methodisch lezen groep 3 start in augustus met het reguliere leesonderwijs De groepen 4 tot en met 8 krijgen dagelijks leesinstructie. Hiervoor gebruiken we de methode Lekker Lezen. Als leerlingen leesvaardig zijn gebruiken ze boeken uit onze schoolbibliotheek. Voor klassikaal lezen beschikken wij over actuele jeugdliteratuur. Het taalonderwijs wordt gegeven aan de hand van Taalactief, een moderne methode. Omdat we taal superbelangrijk vinden wordt de leerstof uitgebreid met leerstof die in grote mate voorhanden is op beroepssites op internet. Begrijpend lezen is een belangrijk onderdeel van het taalleesonderwijs. We gebruiken hiervoor de methode Nieuwsbegrip. Wekelijks zijn er actuele teksten beschikbaar voor alle niveaus, zodat wij onze leerlingen leesstrategieën kunnen aanleren. Schrijven Schrijfonderwijs wordt gegeven vanaf groep 2 (voorbereidend). Vanaf groep 3 is er methodisch schrijfonderwijs met behulp van de methodes Pennenstreken en, voor de kinderen die los schrijven, de methode Schrijven doe je zo. Rekenen Rekenen begint in groep 1 en 2 vanuit de ankers van Schatkist. Om het programma compleet te maken werken we met Alles Telt!, een creatieve rekenmethode. Daarnaast zijn alle leerkrachten geschoold om te werken met het rekenprogramma van Julie Menne: Met sprongen vooruit. Enthousiasme, herhaling en ervaringsgericht werken aan het rekenonderwijs staan hierbij centraal. Vanaf groep 3 werken onze leerlingen met Wereld in getallen. Deze rekenmethode is opgebouwd 10

12 volgens de dakpanconstructie: oriëntatie, begripsvorming, oefenen en automatiseren. Daardoor blijft ieder kind binnen boord en krijgt een goede rekenbasis! Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. De methode houdt daar rekening mee. Eerst krijgen alle kinderen centrale instructie. De talentleerlingen gaan zelfstandig verder met een sterrentaak. De basiskinderen gaan nog even door met instructie en werken dan zelfstandig door, zodat de leerkracht tijd heeft voor de rekenzwakke kinderen. Zo kan elk kind gemakkelijk doorwerken van het ene naar het volgende niveau. Overige vak- en vormingsgebieden De persoonlijke ontplooiing van de leerlingen komt aan bod tijdens vakken als wereldoriëntatie en expressie. Wij hebben ervoor gekozen om dit onderdeel van ons onderwijsaanbod projectmatig aan te bieden. Vanaf groep 3 werken we met Veilig de Wereld in. In groep 5 starten we met Alles-in-1. Jaarlijks komen projecten aan bod die zijn toegespitst op een vakgebied: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, cultuur en techniek. Binnen deze methode komen 14 vakken aan de orde. Engels Kinderen krijgen op onze school Engels vanaf groep 1. Op speelse wijze worden elk jaar zo n 200 nieuwe woorden geleerd. Onze school is aangesloten bij EarlyBird, een organisatie die scholen met vroegtijdig Engels begeleidt. De methode die we gebruiken is Take it easy. Expressie Expressievakken zijn opgenomen in de methode Alles-in1. Lichamelijke opvoeding Kleuters hebben dagelijks bewegingsonderwijs, liefst buiten, maar anders in het speellokaal. De andere leerlingen gaan elke week sporten in de sporthal. De groepen 5 tot en met 8 gaan om de andere week schoolzwemmen in het zwembad van Numansdorp. Voor de bewegingslessen gebruiken we Basislessen bewegingsonderwijs. Wereldoriëntatie Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuur, Techniek en Cultuuronderwijs zijn verwerkt in de methode Allesin-1 Sociaal-emotionele ontwikkeling Met de methode Kinderen en hun sociale talenten werken we structureel aan een gezonde sociaalemotionele vorming. Waar nodig wordt deze methode aangevuld met losse projecten op dit gebied. Verkeer De Takkenbosse heeft in 2015 opnieuw het Seeflabel ontvangen. Dat betekent dat wij veel aandacht hebben voor verkeersonderwijs en dat wij dit ondersteunen door praktische oefening. Het verkeer is een groeiende risicofactor voor jonge kinderen. Voor elk leerjaar is een project om de verkeersvaardigheid te ontwikkelen. Groep 8 sluit af met een fietsproject, waarbij ze leren zo veilig mogelijk de route naar het voortgezet onderwijs af te leggen. De methode die voor de lessen wordt gebruikt is Klaar Over! 11

13 Burgerschapsvorming Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht vak op de basisschool. De volgende basiswaarden komen aan bod: Vrijheid van meningsuiting Verdraagzaamheid Afwijzen van discriminatie Democratische houding Specifieke doelen Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaardbare waarden en normen. De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een rol spelen. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Schoolbeleid Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, wereldoriëntatie, lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Om aan het beleid ten aanzien van dit onderwerp vorm te geven is er een beleidsstuk Burgerschapsvorming op de school. Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs Onze school besteedt aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke stromingen. Wij dragen geen opvattingen uit. Bij voldoende belangstelling stellen wij in de bovenbouw tijd en ruimte beschikbaar aan organisaties die godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. In deze lessen wordt wel een levensovertuiging uitgedragen. Verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de aanbieder van het levensbeschouwelijk onderwijs. Niet bij de school! Kinderen die niet deelnemen aan het levensbeschouwelijk onderwijs volgen een alternatief programma 12

14 bij de groepsleerkracht. Huiswerk De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 krijgen geregeld huiswerk op. Het belangrijkste doel is de kinderen te leren in de thuissituatie verantwoordelijkheid te dragen voor het werk. Deze vaardigheid is in verband met het voortgezet onderwijs van groot belang. In de lagere groepen wordt incidenteel huiswerk gegeven. Het gaat dan om het voorbereiden van een spreekbeurt, een boekbespreking of een werkstuk. Gebruik ICT Alle groepen beschikken over een digibord, computers en andere middelen om leerstof digitaal te verwerken. Alle leerlingen vanaf groep 4 hebben een eigen tablet. Rekenen en spelling worden in elk geval digitaal aangeboden. Dit schooljaar breiden we het digitale aanbod uit om er zo voor te zorgen dat alle leerlingen een aanbod krijgen dat past bij hun onderwijsbehoeften. Klokurentabel 1/ Zintuiglijke oefening, functieontwikkeling en creatieve vakken 9.45 Nederlandse taal Kring 3.35 Taal Lezen Schrijven Engelse taal (methode) Rekenen en wiskunde Wereldorientatie Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Milieu/verkeer Gezond/redzaam gedrag Lichamelijke oefening Expressievakken Bevordering taalgebruik Tekenen Muziek Handvaardigheid Spel en beweging Pauze Totaal per week 1 tot en met 4: uur 5 tot en met 8: uur 13

15 Hoofdstuk 4 Kwaliteitsbeleid Onze school geeft goed onderwijs, maar wij streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel: - De leeropbrengsten worden geregeld gemeten en vergeleken met de kwaliteitsnormen. Onze school hanteert daartoe een kwaliteitsinstrument. - De tevredenheid van ouders en leerlingen wordt periodiek vastgesteld en vergeleken met de benchmark. - De onderwijsinspectie beoordeelt de kwaliteit periodiek. De inspectierapporten zijn in te zien via de website: Onze school formuleert iedere vier jaar nieuw beleid en legt dat vast in het schoolplan. Beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete doelen vertaald en vastgelegd in het schooljaarplan. De directeur legt het schoolplan en schooljaarplan ter instemming voor aan de medezeggenschapsraad en ter vaststelling aan het schoolbestuur. Het schoolbestuur informeert de onderwijsinspectie. Kwaliteitsinstrument Onze school streeft naar een onderwijskwaliteit van hoog niveau. Meten van de kwaliteit is een belangrijk onderdeel van de zorg voor kwaliteit. Het is daarbij essentieel hierbij gebruik te maken van een systeem om ervoor te zorgen dat elk aspect van ons onderwijs in een cyclus van vier jaar wordt bekeken. Wij werken met WMK-PO. Elk jaar wordt ons onderwijs door team en directie beoordeeld. Daarnaast worden de opbrengsten (leerresultaten) tweemaal per jaar geanalyseerd en beoordeeld. Op basis van deze analyse wordt de planning voor het komend halfjaar vormgegeven. Tevredenheidpeilingen (gehouden voorjaar 2015) Voorjaar 2015 zijn er tevredenheidpeilingen gehouden onder het personeel, de ouders en de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8. De tevredenheid onder alle schooldeelnemers is hoog. Sterke punten van de school zijn: pedagogisch handelen (leraren), schoolklimaat (ouders) en sociale veiligheid (leerlingen). Ontwikkelpunten zijn: kwaliteitszorg (ouders en leerlingen) en aanbod (leraren). Onderwijsinspectie De inspectie is op 28 maart 2013 op bezoek geweest en heeft vastgesteld dat de kwaliteit van het onderwijs op de Takkenbosse voldoende is. De school heeft voor de komende tijd weer het kwaliteitskeurmerk van de inspectie gekregen. Onderwijskundig beleid Elke vier jaar bepaalt de school haar strategie voor de komende periode. Met het opstellen van dit Schoolplan vindt tegelijkertijd een volledige evaluatie van de doelstellingen van de afgelopen planperiode plaats. Bij het opstellen van een Schoolplan nemen we als uitgangspunt de interne screening van de kwaliteit, de mening van de inspectie en de uitkomsten van de tevredenheidpeilingen. Voor het beleidsplan zijn een aantal streefbeelden geformuleerd. Hiermee willen we onze doelen voor de komende vier jaar in context plaatsen. Zo creëren we dwarsverbanden in het schoolbeleid en borgen we onze ontwikkeling. 14

16 De streefbeelden zijn: 1. In 2019 wordt op onze school passend onderwijs gegeven, conform het gestelde in het schoolondersteuningsplan en het ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. 2. In 2019 heeft onze school een uitgewerkte leerlijn voor 21st century skills. Hierin zijn zowel het materiaal (zoals tablets, laptops) als vaardigheden, zoals probleemoplossend denken, onderzoekende houding, communicatie opgenomen. Daarnaast beschikken de leerlingen van de groepen over basisinzicht (if this, then that) en basisvaardigheden op het gebied van computerprogrammeren. 3. In 2019 scoren leerlingen van de Takkenbosse op "Betrokkenheid (Zien!)" 80% of meer. Leertijd Op onze school willen we de leertijd effectief besteden, omdat we beseffen dat leertijd een belangrijke factor is voor het leren van onze leerlingen. We proberen daarom verlies van leertijd te voorkomen. Ook willen we voldoende leertijd realiseren om het leerstofaanbod te verwerken. In principe trachten we zo alle leerlingen in acht jaar de einddoelen basisonderwijs te laten halen. De les begint stipt op tijd. Leerlingen komen tien minuten voordat de school begint, de klas binnen en zorgen dat hun materialen op de starttijd gereed liggen. Pedagogisch klimaat Onze leraren zijn van cruciaal belang. Zij hebben een vormende taak: samen met de ouders hun leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk, dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan. Leraren creëren daartoe een ordelijk, veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leraar, een begeleider die ervoor zorgt, dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. Daarbij hanteren we duidelijke regels. Actieve en zelfstandige rol van de leerlingen Op de Takkenbosse hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf ontdekken, zelf kiezen, zelf doen, samen met medeleerlingen. Elk schooljaar is er een één-op-één gesprek met leerlingen vanaf groep 3. Kinderen vertellen hoe ze ervoor staan en welke doelen ze nastreven voor het komend jaar. We willen hiermee bereiken dat de leerlingen, naast zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid ontwikkelen. Het is vanzelfsprekend, dat autonomie en eigen verantwoordelijkheid niet betekent, dat de leraren de leerlingen te snel en te gemakkelijk loslaten. Leraren begeleiden de leerprocessen en doen dat op maat: leerlingen die meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. Onderwijs en opvoedingsbehoeften van de leerlingen Binnen onze werkwijze past het signaleren en benoemen van onderwijs en opvoedingsbehoeften van leerlingen. Omdat we al direct willen weten wat onze leerlingen nodig hebben, wordt al bij de intake van instromende kleuters tijdens een huisbezoek gevraagd naar bijzonderheden over het kind. Analyse van de toetsresultaten levert informatie over wat deze leerlingen binnen deze groep en met deze leerkracht nodig hebben om de gestelde doelen te bereiken. Opbrengstgericht werken Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven bij onze populatie passende opbrengsten na met betrekking tot vooral taal, rekenen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. We achten het van belang, dat de leerlingen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs. 15

17 Op onze school werken we opbrengstgericht. Daarbij richten we ons op de gemiddelde vaardigheidsscore op de Cito-toetsen. Per Cito-toets is een doel vastgesteld. In bepaalde gevallen is deze afgeleid van de inspectienormen en waar dat niet het geval is, hebben we zelf doelen vastgesteld. We beschikken over een overzicht van de toetsen en de gestelde doelen. Tweemaal per jaar vindt een schoolbrede bespreking van de resultaten plaats. De opbrengsten zijn dan door de leerkrachten geanalyseerd. Als de resultaten niet voldoen aan de verwachtingen worden er door het subteam interventies afgesproken. Deze interventies kunnen betekenen dat er meer tijd wordt besteed aan het betreffende vakgebied of dat er op didactisch gebied aanpassingen plaatsvinden. Jaarplan Elk jaar werken we aan een aantal ontwikkelplannen. Voor het komend jaar staat de ontwikkeling van een actieve en coöperatieve houding van de leerlingen centraal. We willen kinderen leren dat bundeling van krachten en talenten grote invloed heeft op hun leerproces. Verder gaan we onderzoeken op welke wijze we ons taalonderwijs gaan moderniseren. De inzet van ICT is hierbij een belangrijke onderzoeksvraag. 16

18 Hoofdstuk 5 Begeleiding van leerlingen Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij om tijdig te kunnen signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. Wij houden de ouders op de hoogte van de resultaten van hun kind. De leerlingenbegeleiding wordt gecoördineerd door onze intern begeleider (iber). Rapportage Kinderen ronden groep 2 af met een portfolio. Gedurende hun kleuterperiode worden werkstukken van de kinderen bewaard. Als ze doorgaan naar groep 3 dan worden de werkstukken gebundeld in een map. Vanaf groep 3 krijgen onze leerlingen tweemaal per jaar een rapport: in februari en in juni. De rapporten bevatten de uitkomsten van de methodetoetsen en een uitdraai van hun vorderingen bij de Cito-toetsen. Voor het volgen van toetsresultaten kunnen ouders het gehele jaar zelf in ons leerlingvolgsysteem kijken. Informatie- en spreekavonden We beginnen het schooljaar met een groepsgebonden informatieavond. De leerkrachten leggen uit hoe alles in de nieuwe groep werkt en wat de inhoud van het onderwijs voor de komende periode is. Op drie momenten in het schooljaar zijn er spreekavonden voor ouders en verzorgers. Kinderen laten drie keer per schooljaar tijdens een kijkavond zelf zien wat zij op school doen. In juni is er een algemene ouderavond waar de directeur vertelt wat er het lopende schooljaar is bereikt en wat er op de agenda staat voor het komende schooljaar. Op deze avond zijn ook alle ouders/verzorgers in de gelegenheid kennis te maken met de toekomstige leerkrachten van hun kind. Leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsvolgmodel Op onze school werken we met ParnasSys, een uitgebreid web-based leerlingvolgsysteem. Ouders hebben toegang tot het systeem zodat zij de vorderingen van hun kind op de voet kunnen volgen. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen volgen wij met het observatie-instrument Zien! Door het invullen van observatielijsten krijgt de leerkracht inzicht in de groep en de individuele leerling. Voor kinderen tot zeven jaar werken we met het Ontwikkelingsvolgmodel (Memelinck). Alle ontwikkelgebieden van jonge kinderen zijn hiermee duidelijk in beeld. Onderwijs op maat Instructiegroepen en klassenplannen De leraren geven op een effectieve wijze gestalte aan adaptief onderwijs. We geven onderwijs op maat en daarom differentiëren we bij de instructie en de verwerking, zowel naar inhoud als naar tempo. In elke groep wordt voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen gewerkt met drie arrangementen: intensief, basis en talent. De verdeling van de leerlingen wordt, samen met de gestelde doelen, uitgewerkt in een klassenplan. Omdat we veel waarde hechten aan de zelfstandigheid van de leerlingen, laten we leerlingen waar mogelijk samenwerken. De leerlingen werken veel zelfstandig, samen, kijken veel van hun werk zelf na, maar krijgen ondersteuning en hulp van hun leerkracht. Aandacht voor begaafde leerlingen Vanaf groep 1 zijn wij alert op kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Binnen de schoolorganisatie is ruimte om eerder met lezen te starten. Er zijn materialen beschikbaar om meerbegaafde leerlingen uit 17

19 te dagen. Vanaf groep 4 is er de mogelijkheid om te werken in de Bamboegroep. Kinderen werken samen aan uitdagende opdrachten. Elke week komt de Bamboegroep schoolbreed bij elkaar om het werk door te spreken, te presenteren en de instructie voor de komende week te krijgen. Voor hoogbegaafde kinderen kennen wij een Einsteingroep. Deze leerlingen doen onderzoek, krijgen vakken die niet in het normale curriculum worden aangeboden. Ze werken in de eigen groep. Eén dagdeel zijn ze buiten de groep voor reflectie en planning van het werk voor de komende week. Het volledige team heeft deelgenomen aan een scholingstraject over meerbegaafdheid in het basisonderwijs. Aandacht voor de sociale ontwikkeling Op een school wordt niet alleen kennis vergaard. Kinderen leren alleen in een sociale context. Zij leren van en met elkaar. Daarvoor moeten zij beschikken over sociale competenties. Om onze leerlingen hierbij te helpen zijn er in het lesrooster lessen sociaal-emotionele ontwikkeling opgenomen. Wij gebruiken hiervoor een lesmethode (Kinderen en hun sociale talenten). Op school is een kindercoach actief om daar waar nodig hulp en ondersteuning te bieden. In groep 3 werken kinderen met de coach aan hun sociale vaardigheden. Tussentijds instromen/ verlaten van de school Als een kind tussentijds bij ons instroomt, dan nemen wij altijd contact op met de school van herkomst. Naast het onderwijskundig rapport, waarin vorderingen en dossier zijn opgenomen, is het fijn om collegiaal overleg over een nieuwe leerling te hebben. Aan de ouders vragen wij een vragenlijst in te vullen, zodat wij alvast wat weten over het kind in de thuissituatie. Ook als een kind uitstroomt is het gebruikelijk dat de ontvangende school contact met ons opneemt. Wij voorzien de school van een onderwijskundig rapport met de toetsgegevens. Met de ouders wordt van te voren overlegd welke gegevens worden uitgewisseld met de ontvangende school. Leerlingenondersteuning door externen onder schooltijd Basisscholen worden soms geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra ondersteuning voor hun kinderen te organiseren. Onze school voert daarin het volgende beleid: - Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school. In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop - mits praktisch uitvoerbaar - een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener. - Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe hulp. Hulp door externen bij een didactische indicatie wordt niet gehonoreerd. 18

20 Leeropbrengsten Gemiddelde leeropbrengsten zeggen weinig over de kwaliteit van een school. Het groepsgemiddelde stijgt wanneer een bovengemiddeld aantal kinderen makkelijk leert. Het tegenovergestelde gebeurt wanneer een bovengemiddeld aantal kinderen meer moeite heeft met de leerstof. Misschien heeft de school met de lagere gemiddelde score wel een veel grotere prestatie geleverd. Bovendien: Onderwijs is veel meer dan alleen rekenen, taal en lezen. Tot 2015 nam onze school, net als 80% van alle basisscholen in Nederland, deel aan de Cito-eindtoets in groep 8. De onderwijsinspectie heeft op basis van de leerlingengegevens een gemiddelde ondergrens voor deze toets vastgesteld. De ondergrens van onze school is: 534,8 Vanaf 2015 nemen alle scholen verplicht deel aan de Eindtoets basisonderwijs. Deze Eindtoets wordt pas afgenomen nadat de leerlingen al zijn aangemeld bij een school voor voortgezet onderwijs. De toets speelt daardoor nog maar een zeer beperkte rol bij de advisering naar een bepaalde leerweg in het voortgezet onderwijs. De gemiddelde resultaten van onze school in de afgelopen jaren op de (Cito) Eindtoets: , , , ,2 En dan komt er een moment dat een kind gaat kiezen voor vervolgonderwijs. Aan het begin van groep acht is er een gesprek tussen kind, ouders en de leerkrachten. Wat zijn de wensen en verwachtingen, afgezet tegen de mogelijkheden van het kind? Waar gaan we naar toewerken? Welke sterke kanten kunnen we gebruiken om eventuele zwakkere punten op te vangen? De adviesprocedure wordt aan de ouders uitgelegd op een bijeenkomst, waar ook het voortgezet onderwijs is vertegenwoordigd. Voor het komend jaar is de eindtoets naar voren geschoven. In maart is er een adviesgesprek met de leerlingen en hun ouders. Alle leerlingen worden warm overgedragen aan de school voor voortgezet onderwijs. Het onderwijs in het laatste leerjaar is opgedeeld in twee stukken: een herhalingsdeel en een verrijkingsdeel. En natuurlijk sluiten we de basisschooltijd af met speciale activiteiten. Van basisschool naar voortgezet onderwijs Halverwege de groepen 6, 7 en 8 nemen wij Cito-middentoetsen af voor de vakken rekenen en begrijpend lezen. De resultaten vormen een goede indicator voor de kansen op succes in een bepaalde leerweg van het voortgezet onderwijs. Vrijwel alle scholen in de Hoeksche Waard gebruiken deze methode, de zogenaamde Plaatsingswijzer, om het leerwegadvies te formuleren. De Plaatsingswijzer wordt in de bovenbouw van onze basisschool gehanteerd. Hierdoor krijgt u reeds in groep 6 een indicatie van het leerwegadvies voortgezet onderwijs. 19

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21

1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 Schoolgids 2013-2014 2 INHOUD 1 ONZE SCHOOL 4 2 WAAR WIJ VOOR STAAN 5 3 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 4 DE ZORG VOOR LEERLINGEN 14 5 DE LEERKRACHTEN 20 6 DE OUDERS 21 7 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie