13.10 uur Opening uur Passend onderwijs uur AMK uur Workshopronde I uur Pauze uur Workshopronde II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13.10 uur Opening. 13.20 uur Passend onderwijs. 13.50 uur AMK. 14.00 uur Workshopronde I. 15.00 uur Pauze. 15.15 uur Workshopronde II"

Transcriptie

1

2 13.10 uur Opening uur Passend onderwijs uur AMK uur Workshopronde I uur Pauze uur Workshopronde II uur Slotwoord uur Sluiting

3 Marc Mittelmeijer

4 Corinne Sebregts

5 Meer leerlingen uit het VSO naar het regulier onderwijs. Welke leerlingen (met welke kenmerken) naar welke school? Wie bepaalt dat? Twee SWV en met eigen dynamiek en ontwikkelweg. Een uniforme werkwijze van het bestuur is niet aan de orde. Quadraam moet gaan samenwerken met PO, VSO, gemeenten en jeugdzorginstellingen (regionaal ondersteuningsplan Docenten moeten onderwijs en begeleiding bieden aan een populatie met grotere zorgbehoefte. Welke scholing is nodig?

6 Keuzes maken t.a.v. thema s die voortkomen uit implementatie Passend Onderwijs Standpunten bepalen voordat derden tot keuzes dwingen Bestuur als regievoerder, input vanuit de eigen scholen

7 Governance Onderwijsarrangementen Financien Professionalisering

8 Projectleider: Paul Kanters Doel: Bepalen van beleidskaders voor vormgeving van Passend Onderwijs Thema s: Besturing Quadraam Organisatie en structuur SWV en Bovenschoolse processen en procedures

9 Projectleiders: Ward Habets en Kim van de Belt Doel: onderwijszorgprofielen en regionaal ondersteuningsplan opstellen Thema s: Basiszorg Extra zorg Bepalen leerlingkenmerken die scholen aankunnen Profiel per school

10 Projectleider: Martin Kruis Doel: adviseren en ondersteunen t.a.v. gevolgen Passend Onderwijs Thema s: Onderzoek naar huidige kosten basis- en extra zorg Organiseren en regisseren overleg tussen scholen Oplossingen om basis- en extra zorg te bekostigen

11 Projectleider: VOC Doel: docenten en leidinggevenden informeren en professionaliseren/scholen Thema s: Inhoudelijke scholing op basis van onderwijszorgprofielen Begeleiding en ondersteuning op maat bij vormgeving Passend Onderwijs

12 Leden: Maarten Delen, Maarten van de Louw, Harald Wiggers, Léon Lucas, Marc Mittelmeijer Doel: Leden worden geïnformeerd Leden geven input op ontwikkelingen Leden communiceren met SE s

13 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Kim van de Belt

14 : De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals zijn verplicht om met een meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

15 1. In kaart brengen van signalen 2. Collegiale consultatie & zo nodig raadplegen AMK 3. Gesprek met de cliënt 4. Wegen van het geweld of kindermishandeling 5. Beslissen: hulp organiseren en/of melden

16 Signaleren kindermishandeling: hoe doe ik dat? Wat kan ik doen met een signaal? Wat is mijn verantwoordelijkheid als docent en waar stopt deze? Hoe kan ik ondersteund worden? Informatie werkwijze AMK

17 Verdieping kennis signalering kindermishandeling Waarden en normen en belemmeringen Ondersteuning van docenten Bespreken van zorgen met leerling en/of ouders Handelingsmogelijkheden bij signalen Gebruik van meldcode Confrontatiegesprek met ouders

18 Meer dan 1/3 van de kinderen in het VO heeft te maken met kindermishandeling. Je bent niet verplicht tot melden maar wel tot het werken met de meldcode. Verwenning is ook een vorm van kindermishandeling. Schakel het AMK in voor Advies.

19 Ilse Koenders Rinus van de Kerkhof Ilse Thiele Kim van de Belt Candea College Liemers College Symbion coördinator SWV Eindproduct: Meldcode per school, aangepast op de zorgstructuur.

20 Aan directieleden: Vaststellen Meldcode Verspreiden meldcode onder personeel Scholen personeel Aan leden zorgteam en docenten: Breid je kennis uit Verspreid je kennis

21 Ilse Koenders Rinus van de Kerkhof Ilse Thiele

22 Eric Robbers en Peter Kickken

23 Maarten van de Bent, Johan Hijnberg, Alice Wolterinck

24 Trajectgroepen E E N V E R D E R E K E N N I S M A K I N G M E T D E T R A J E C T G R O E P E N O P H E T C A N D E A E N L I E M E R S C O L L E G E.

25 Voor Wie? 1) Leerlingen met een complexe problematiek op sociaal emotioneel, gedragsmatig en/of cognitief gebied die niet goed functioneren in de reguliere setting. 2) Leerlingen bij wie aanpassingsproblemen worden verwacht bij de overgang van het basisonderwijs (of een andere vorm van onderwijs) naar het voortgezet onderwijs.

26 Adaptief : onderwijs op maat Individuele begeleiding Rustige werkomgeving Kleine setting Gestructureerd werken Planmatig werken Intensief contact met ouders Kenmerken

27 Doel van de trajectgroep De leerling uit een verstoorde onderwijssituatie halen. Hem of haar een zo veilig mogelijk onderwijsklimaat bieden. Diagnose stellen door de orthopedagoge. Een persoonlijk onderwijskundig en pedagogisch trajectplan maken. Einddoel: De leerling op de juist plaats krijgen (terug in eigen klas of op een andere school, opleiding, instelling).

28 De leerling: doelen en werkwijze Elke leerling heeft eigen doelen. De trajectgroep ondersteunt de leerling bij het bereiken van deze doelen. Hoe?: Hulp bij plannen & organiseren Voor- en nabespreken van de dag Het oefenen van specifieke vaardigheden (samenwerken, zelfstandig werken, etc.) Individuele begeleiding door een orthopedagoog

29 Leerling kenmerken Verstoorde gezinssituatie Gedragsstoornissen Zware motivatie problemen Angststoornissen Verslaving Depressies Hechtingsstoornissen

30 Casus

31 Opdracht Formuleer SMART* één lange termijndoel, gerelateerd aan bovenstaande casus. Dit doel is onderdeel van het IHP, gebruikt in de trajectgroep. Formuleer SMART* twee korte termijndoelen en beschrijf vervolgens activiteiten om deze doelen te behalen. Deze doelen zijn onderdeel van het IHP, gebruikt in de trajectgroep.

32 SMART Wat is een doel? Een gewenste en duidelijke omschreven situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn. Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen. Wat is resultaat? Concrete gevolgen van de acties die voortkomen uit de doelstelling Smart De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART methode. SMART staat voor: S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch T = Tijdgebonden

33 Resultaten en discussie

34 Einde

35 Angelieke Post en Hans van Kol

36 Zorgconferentie 19 april 2012 Symbion te Didam

37 Presentatie Angelieke Post en Hans van Kol Candea College te Duiven Lesgeven: (Ned, Engels, MM) Deel uit maken van het management team leerweg KB/BB/SB Aanwezig op de Helpdesk, een plaats waar leerlingen altijd terecht kunnen

38 Een worsteling naar meer

39 Programma 1 werksituatie 2 beginsituatie 3 toetsing 4 acties 5 plannen 6 Zeeuws principe

40 Onze leerlingen SB BB KB Cito percentiel Cito percentiel taal nvt taal 19 rekenen nvt rekenen 20 score nvt score 524 Achterstand Achterstand Begr. Lezen 40% Begr. Lezen 33% Lezen 30% Lezen 29% rekenen 36% rekenen 20% spelling 33% spelling 24% IQ 84 IQ 88 verbaal 85 verbaal 89 perfomaal 85 perfomaal 89 Soc. emo. problemen 82% Soc. emo. problemen 36%

41 Leerpleinen: en Challenge Leerlingen werken zelfstandig aan zelfgekozen taken die de leerkrachten gemaakt hebben. Uitnodigende opstelling. Meerdere groepen bij elkaar. Meerdere docenten. Werken met een planner Controle door vakdocent

42 Voordeel Leerkracht heeft gelegenheid om individuele hulp te bieden Leerkracht heeft gelegenheid om groeps- instructie te geven Dit geldt ook voor de Remedial Teachers.

43 Meijerink is de norm Van onze belasting en voor onze belasting is de commissie Meijerink ingesteld die de gewenste kwaliteit van ons onderwijs in een waarde heeft uitgedrukt. Dit betreft Taal/Nederlands en Rekenen/Wiskunde Het eindniveau van de basisschool wordt weergegeven met 1F. Het eindniveau van het VMBO is vervolgens vastgelegd met 2F.

44 Als dan Meijerink de norm is, passen we in zoverre ons onderwijs aan, dat we aan deze norm kunnen voldoen. Die doelstelling wordt bemeten door de afname van CITO-toetsen. Daar is een na te streven vooruitgang, zichtbaar te maken.

45 Startgegevens verzameld door Brigitte Bullée Contactpersoon BOVO (basisonderwijs voortgezet onderwijs)

46 Geslacht Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie Standaardscore LWOO TL LWOO SP LWOO BL LWOO RE Overzicht geordende gegevens: Roep naam LVS TL LVS SP LVS BL LVS RE LWOO IQ RT Bij start Merel v M8B M8A M8D M8D ;85;84 x geen bijzonderheden Jaron m M8C M8D M8D M8C ;88;80 x dyslexie Kim v M8D M8D M8C ;96;91 RE en SP Taalondersteuning Celine v M8C M8C M8C x x x x x BL en SP leesondersteuning Dylan m M8D M8E M8D M8D ;90;83 SP geen bijzonderheden

47 Eerste keuze tot hulp Leerlingen waarvan de basisschool aangeeft dat er eigenlijk onmiddellijk hulp gegeven moet worden. RT maakt groepen of deelt individueel in. Streven is om in week 2 te starten.

48 Toets muiswerk In de tweede week afname testsuites van Muiswerk. Geeft informatie over taal en rekenen

49 Vier groepen 1 Individuele RT 2 Groepsinstructie 3 Interventiegroep Nederlands 4 Iedere leerling werkt aan een eigen oefenprogramma

50 Oefenschema Muiswerk Nr. Naam: Nr. Naam: Nr. Naam: 1 Basis werkwoordspelling 2 Basis spelling 3 Begrijpend Lezen 2 4 Leestekens op maat 5 Woordkennis 1 nt2 15 RW getallen 1 12 Basis grammatica 16 RW verhoudingen 1 13 Uitdrukkingen 1 17 RW meten en meetkunde 1 14 Schoolwoorden 18 RW verbanden 1 nt2 Nr: A B C D E F G H I J K L 39 L A B C D E F G H I J K 40 K L A B C D E F G H I J 41 J K L A B C D E F G H I

51 Toetsen CITO Toets 0: oktober leerjaar 1 Toets 1: april leerjaar 1 Toets 2: april leerjaar 2 Toets 3: april leerjaar 3

52 CITO in beeld

53 Uitslag CITO Geeft weer waar de afdeling en vakken staan Zorgt voor nieuwe indeling van de RT nieuwe individuele hulp nieuwe groepshulp Interventiegroep Nederlands blijft bestaan

54 Actie in SB/BB: Lezen Methode: Zuid-Vallei Differentiatie in spellende- en radende lezer Vastgesteld door toets (EMT) (Klepel) (AVI) Doel halen van AVI 9 eind leerjaar 1 Oefenen 1x 15 minuten Tussentoets in december Eindtoets in juni

55 Actie in SB/BB: Rekenen Methode: werkbladen uit rekenboek basisond Geen differentiatie in leerstof Geen instaptoets maar voor iedereen Oefenen 1x 15 minuten Doel: Ondersteuning wiskunde Tussentoets in december. Eindtoets in juni

56 Vier groepen: 1 Technisch lezen 2 Begrijpend lezen 3 Rekenen basis 4 Rekenen plus Na de kerstvakantie Elke leerling werkt 2 x 15 minuten op het

57 Actie in KB: Bekend van de basisschool Niet zo leuk gevonden Andere opzet Doelgericht (doelen Cito) Actuele onderwerpen Video-ondersteuning

58 Actie in KB: Niet zo bekend van de basisschool Actualiteit Doelgericht m.n. procenten en breuken Lezen om rekeninformatie om te zetten Redactiesommen komen later in examen Nadeel hoog begrijpend leesgehalte Voordeel leesoefening Nederlands

59 Plannen/discussie Elke week een vast leesuur Vakwoorden foutloos schrijven Verder verwerken CITO-norm Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen voor iedere leerling invoeren in SB en BB Meer onderzoek in de afdelingen naar resultaten, welbevinden maar vooral mogelijkheden

60 Doel: Zeeuws principe

61 Marc Mittelmeijer

62 Inventarisering van vragen die leven: Ambulant begeleiders: Tegenstrijdig: - afrekening op resultaten - ieder kind een kans Wat is als AB-er je toekomst, waar wordt er mag gebruik gemaakt van je expertise? Expertise over cluster 4 dreigt verloren te gaan, over een paar jaar is het weer nodig! Er zijn vragen rond indiceren en toewijzen, hoe gaat dat verlopen? Hoe bereik je collega s Gaan we het wel redden? Beleid vs. Praktijk Hoe kunnen we kinderen in grote groepen genoeg aandacht geven. Zelf als er genoeg kennis is, zijn er wel mogelijkheden om de kennis toe te passen. Redden we het implementeren op tijd? Hoe pakken we dit aan? Hoe krijg ik het in de les voor elkaar? Hoe krijg je als docent de ruimte om individuele aandacht te geven. Mogelijkheden om te differentiëren. Welke leerling kun je wel/niet opnemen in het regulier onderwijs? Zelfredzaamheid is wel een probleem bij veel leerlingen. Dit zou een criteria moeten zijn.

63 Visie van Marc en opmerkingen van collega s: aantallen In totaal hebben we 250 klassen op de 3 scholen in de Liemers. Er zijn 181 leerlingen cluster 4, 39 leerlingen cluster 3. Dit betekent dat er leerlingen bij komen in het regulier onderwijs. Dit is 1 leerling per 5 klassen erbij. Organisatie Expertise opbouwen en inhuren. Ben je gericht op de leerling of op het overbrengen van de stof. Is er een gemeenschappelijke visie wat dit betreft? Als team/school moet je je organisatie anders vormgeven om de leerling meer aandacht te geven. Hierbij kun je denken aan: meer rust, bijv. door blokuren, minder docenten op een klas. Bij blokuren al meer tijd/aandacht voor de leerling. Belangrijk is ook de interactie leraar- leerling. De leerling heeft behoefte aan: relatie met leerkracht, goede didaktiek, goed klassenmanagement. Klassenmanagement: bij de deur staan, op bord schrijven. Er moet een goede leeromgeving zijn waarbij structuur duidelijk is. Goede inrichting onderwijs, pedagogiek. Onderwijsbehoeften van kinderen: moet je bij aansluiten, goed kijken waar behoefte aan is. Maar vakkenpakket, normen halen, drukke leerlingen kunnen moeilijk concentreren op leerpleinen. Kinderen hebben meer afwisseling in prikkels dan vroeger en zelfstandig werken kan op lagere leeftijd nog niet altijd.

64 Teams: zorgen dat elk team expertise heeft. Je moet als team verantwoordelijk worden. Samen overleggen: wat is het, hoe gaan we het doen. Leidinggevenden ook aansturen op goed klassenmanagement en overleg in teams, bij elkaar binnen kijken/ondersteunen. Interventie: - elkaar scherp houden - meekijken in de les - naar elkaar publiceren -> openheid In teams werken helpt. Bij elkaar kijken en elkaars kwaliteiten benadrukken en van elkaar leren. Dit is nodig om het passend onderwijs te handelen. Professionalisering van docenten is nodig. Het vraagt veel van docenten. Ondersteuning richten op leerlingen en docenten. De mentor speelt een belangrijke rol en moet adequaat kunnen handelen. Het is mogelijk de leerlingen op te vangen als je docenten extra ondersteunt met extra materiaal. De docent moet handvatten hebben en ondersteuning voelen. SMOK: docenten voelen zich niet gesteund door school/team en durven gedrag niet aan te sturen. Tip AB-er: bij leerlingen met gedragsproblemen moet je heel duidelijk aangeven: welk gedrag wens je en hoe ga je het vormgeven. Docenten moeten elkaar ondersteunen en een afdeling moet duidelijk beleid hebben wat er gebeurt als je gedrag niet tolereert.

65 Onderwijsvisie, onderwijsbeleid en passend onderwijs samen is goed voor de hele school. Indicatiestelling zorgt voor hoge financiële kosten. Het moet geen automatisme zijn om leerlingen naar arrangementen te sturen omdat het de school niets kost. Deze worden bovenschools gefinancierd. Margriet zegt dat er steeds meer vragen komen of etiketten weg gehaald kunnen worden omdat leerlingen hun beperkingen gaan inzien bijv. leerlingen met autisme die bepaalde studies niet meer kunnen doen. We moete anders gaan denken. We moeten het systeem an sich veranderen om deze kinderen op te vangen. Niet kijken hoe het past in het huidige systeem.

66 Marc Mittelmeijer

67 De vijf punten over passend onderwijs die vandaag naar voren kwamen zijn: Klassenmanagement (de docent voor de klas moet goed kunnen differentiëren) Organisatie (hoe organiseren we het onderwijs zodat alle leerlingen goed onderwijs krijgen) Infrastructuur (op wie kan een docent terugvallen) Schoolcultuur (een open, samenwerkingsgerichte cultuur) Professionalisering van het personeel

Jaarverslag Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) SWV de Liemers 11.4

Jaarverslag Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) SWV de Liemers 11.4 PCL Jaarverslag 2010/2011 Jaarverslag Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) SWV de Liemers 11.4 Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 2011 van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het

Nadere informatie

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012 Zorgstructuur Kim van de Belt 28 november 2012 Inhoud presentatie Candea College Zorgstructuur Sterke punten en ontwikkelpunten Discussie Candea College 2400 leerlingen 3 locaties VMBO, HAVO, VWO Technasium,

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Ontwikkelingsperspectief (OPP) Ontwikkelingsperspectief (OPP) Algemene gegevens leerling m/v Wettelijk vertegenwoordiger Adres, Postcode en Woonplaats Geboortedatum BSN-nummer School Leerjaar + niveau Nationaliteit Socio-culturele achtergrond

Nadere informatie

Werken met een ontwikkelingsperspectief

Werken met een ontwikkelingsperspectief Werken met een ontwikkelingsperspectief Conferentie SPPOH 12 november 2014 Arjan Clijsen OPP driedimensionaal Hoe nu verder? Wat willen we bereiken? leerkracht Ik kan leermoment het niet bij benen. Help

Nadere informatie

PCL JAARVERSLAG 2011-2012. PCL - VO SWV De Liemers p/a Postbus 141 6920 AC Duiven

PCL JAARVERSLAG 2011-2012. PCL - VO SWV De Liemers p/a Postbus 141 6920 AC Duiven PCL JAARVERSLAG 2011-2012 PCL - VO SWV De Liemers p/a Postbus 141 6920 AC Duiven Jaarverslag Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) SWV De Liemers 11.4 Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2011 2012

Nadere informatie

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over

De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het leerlingvolgsysteem over ADVIESWIJZER VOOR PLAATSING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Noord-Kennemerland hebben samen besloten om de advisering door de basisschool naar het vervolgonderwijs

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO

Simeacongres 12 december. Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Simeacongres 12 december Handelingsgericht werken (ppt gebaseerd op Pameijer en 1 zorgroute, zie beschrijving workshop Aartje Bouman Fontys OSO Programma Welkom en toelichting: interactie!!!! Inventarisatie

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

LWOO TL GL VWO KB BB

LWOO TL GL VWO KB BB LWOO TL VWO GL KB BB Arbeid MBO Niveau 1 / 2 Niveau 3 / 4 HBO/ UV Pro praktijk onderwij s Basis- Beroeps Gerichte leerweg Kaderberoeps Gerichte leerweg Gemeng de Leerweg Theoreti sche Leerweg VMBO-onderbouw

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs 2016 Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders

Nadere informatie

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school.

ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) VERTROUWELIJK. 1 Leerling- en schoolgegevens. 2 Advies van de school. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT (in te vullen door de school) 1 Leerling- en schoolgegevens VERTROUWELIJK Naam leerling Naam verwijzende school School voor basisonderwijs speciaal onderwijs voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Candea College

Ondersteuningsprofiel Candea College Ondersteuningsprofiel Candea College Concept I.K. 05-03-2013 Versie 1 M.J. 07-03-2013 Versie 1.1 E.R. 21-03-2013 Versie 1.2 KND Versie 1.3 KND Versie 1.4 KND Versie 1.5 I.K. 08-04-2014 LWS Versie 1.6 01-10-2014

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010.

De Plaatsingswijzer. Leeuwarden, 16 september 2010. Leeuwarden, 16 september 2010. De Plaatsingswijzer Inleiding Het Primair en Voortgezet Onderwijs in Leeuwarden e.o. hebben samen een systematiek ontwikkeld om de advisering door de basisschool naar het

Nadere informatie

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het onderwijs Congres Huiselijk geweld en kindermishandeling 18 november 2013, NBC Nieuwegein Chaja Deen en Marij Bosdriesz Programma Meldcode in de

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief. Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief 1 Werken vanuit ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel van het ontwikkelingsperspectief 3. Criteria 4. Voorwaarden 5. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Symbion

Ondersteuningsprofiel Symbion Ondersteuningsprofiel Symbion 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Algemene informatie 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2. Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Kerngetallen leerlingenpopulatie

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg.

Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg. Bijlage 2 bij Schoolondersteuningsprofiel: De huidige leerling populatie Werkproces 1. Kwaliteitszorg. Kwaliteitsaspect : De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingpopulatie en

Nadere informatie

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan.

Adviseer het Van Lodenstein College als ouders van harte achter de identiteit van deze school staan. Advies voortgezet onderwijs Wegwijzer bij het opstellen van het advies van de groepsleerkracht bij de overgang van leerlingen van de basisschool naar voortgezet onderwijs Doel van de wegwijzer Ouders en

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016

Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Het Eemsdeltacollege Onderwijskundig Rapport PO - VO 2015-2016 Naam van de leerling : Onderwijskundig rapport opgemaakt door : Functie : Email adres : Aantal bijlagen : Datum : Rapport besproken op : Handtekening

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013

Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs. Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Ontwikkelingsperspectief in regulier basisonderwijs Suzanne Beek en Linda Sontag ORD 2013 Perspectief op de ontwikkeling van kinderen.. als kijken in een glazen bol? Wat is het ontwikkelingsperspectief?

Nadere informatie

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013

Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis. NVA Congres 2013 Dr. Ellen Luteijn GZ psycholoog en werkzaam bij Kentalis NVA Congres 2013 Autisme en onderwijs NVA 4 oktober 2013 Ellen Luteijn Inhoud Hoe kan onderwijs passend zijn voor leerlingen met ASS? Passend Onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10

Inhoudsopgave. Inleiding. Algemeen. Opstellen van het ontwikkelingsperspectief. Bronvermelding. Bijlagen. Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Inleiding 2 Algemeen 3 Opstellen van het ontwikkelingsperspectief 5 Bronvermelding 9 Bijlagen 10 Pagina 1 van 10 Inleiding Voor u ligt de handleiding voor het ontwikkelingsperspectief zoals

Nadere informatie

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017

Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Dienst Expertise en Ondersteuning Candea College (EOC) Voorlichting schooljaar 2016-2017 Programma Team Dienst EOC Zorgstructuur Candea College Welke ondersteuning biedt Dienst EOC aan? Aanmeldprocedure

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief

Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Werken vanuit een ontwikkelingsperspectief Masterclass Lunteren, 19, 20 en 21 maart Arjan Clijsen, KPC Groep Judith Hollenberg, Cito Programma masterclass Korte schets beleid: stand van zaken Doel en uitgangspunten

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Schoolverlatersprocedure

Schoolverlatersprocedure Schoolverlatersprocedure 25 augustus 2015 Oecumenische speciale basisschool De Wissel Welke adviezen? Welke scholen? Toelating Toetsen Procedure Open dagen Aanmelding Hoe verder? Overzicht ADVIEZEN Praktijkonderwijs;

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Protocol zittenblijven/doubleren

Protocol zittenblijven/doubleren Protocol zittenblijven/doubleren Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouder(s)/verzorger(s) informeren hoe wij als school

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN?

ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? ALS ONDERWIJS MIJ NIET PAST MAG IK HET DAN RUILEN? Omslag in denken en handelen: van deficit-denken naar handelen vanuit onderwijsbehoeften In plaats van: Deze leerling heeft ADHD,ODD, ASS, Dyslexie, Dyscalculie,

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Protocol overgang PO-VO

Protocol overgang PO-VO Protocol overgang PO-VO Aan de hand van de vijf fasen komen we tot een verantwoord school beleid t.o.v. de overgang PO- VO ( Bron: School aan Zet). 1- Oriëntatie op uitstroombestemming VO, 2- Schooladvies,

Nadere informatie

Presentatie door ondersteuningscoördinatoren over de vormgeving van extra ondersteuning binnen het Dendron College In groepen:

Presentatie door ondersteuningscoördinatoren over de vormgeving van extra ondersteuning binnen het Dendron College In groepen: 15 april 2014 Presentatie door ondersteuningscoördinatoren over de vormgeving van extra ondersteuning binnen het Dendron College In groepen: Leerlingen met dyslexie Leerlingen met een LWOO-beschikking/advies

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016

Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2015-2016 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om het advies VO

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Effectief implementeren in de organisatie 1 Programma Presentatie - Kennisquiz Checklist Vraag 1 Schrijf zoveel mogelijk vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn

VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn VOORLICHTINGSBIJEENKOMST LWOO/PRO 6 april 2016 & 13 april 2016 Dhr. drs. L. Schipperheijn Criteria LWOO en Praktijkonderwijs Gebaseerd op leerachterstanden en intelligentie Sociaal emotionele factoren

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl.

De vijf stappen van de meldcode worden ook beschreven op de website van ZorgOog-jeugd en gezin Achterhoek: www.zorgoogachterhoek.nl. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling De wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling treedt 1 juli 2013 in werking. De meldcode is bedoeld om professionals sneller

Nadere informatie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie dekroon,diagnostiek enbehandelcentrum Koningin Wilhelminalaan 9 7415 KPDeventer Tel:06-81285377 info@centrumdekroon.nl Leerlingdossier Vergoedingsregeling Dyslexie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus

Toets 0 t/m 3. Voortgang in beeld. Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Voortgezet onderwijs Cito Volgsysteem Toets 0 t/m 3 Voortgang in beeld Advies en determinatie Volgen Kwaliteitsbewaking Indicatie op referentieniveaus Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs Toets 0 t/m

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014

Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Passend onderwijs Verdieping Ontwikkelingsperspectief & Technisch lezen 26-11-2014 Annemarie Vink avink@hetabc.nl Dianne Roerdink droerdink@hetabc.nl Technisch lezen 8-10-2014 www.hetabc.nl 2 Programma

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen

Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen Advies voor goed onderwijs, organiseer je samen KB BB GL/TL Een handreiking voor leerkrachten van groep 7 en 8 in het basisonderwijs, leerkrachten in het speciaal basisonderwijs en de docenten vmbo onderbouw

Nadere informatie

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN

TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN AANSLUITING PO-VO FEEDBACK / ONTWIKKELING TOETSEN EN TOETSPRESTATIES REKENEN De deelnemende scholen aan het PO-VO-netwerk in Doorn willen gericht toewerken naar een doorlopende leerlijn rekenen-wiskunde.

Nadere informatie

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk..

Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Groep 8 Het laatste jaar op de basisschool.. veel nieuwe zaken.. leren, leren.. en ook nog huiswerk.. Informatieavond VO groep 8 Donderdag 22 oktober 2015 Informatie over Hoe komt schooladvies VO tot stand?

Nadere informatie

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003:

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: Dyslexiebeleid op de SSGN (versie januari 2015) 1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom

Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College. Hartelijk welkom Het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Hartelijk welkom Doelstelling presentatie Uitleg onderwijs in het havo/atheneum en atheneum op het Oostvaarders College Beantwoorden van vragen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Horizon - 28 oktober 2014 De Horizon - 28 oktober 214 Contactgegevens school Naam De Horizon Straat + huisnummer Sportlaan 14 Plaats Hoogland Postcode 3828AZ Land Nederland Brinnummer 24AR Telefoon (33)48-9347 E-mailadres dehorizon@haal.nl

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013

HANDELINGSGERICHT WERKEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN BELEIDSVOEREND VERMOGEN. Onderwijsbehoeften van de leerling 11/09/2013 Gericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken zorg Handelings- Leerlingenbegeleiding fase 0 fase 1 HGW HGW Leren & studeren Studieloopbaanbegeleiding Socioemotioneel fase 2 fase 3 HGW HGW centrale

Nadere informatie

Onderwijskundig Rapport

Onderwijskundig Rapport Onderwijskundig Rapport t.b.v. het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en het leerlingdossier t.b.v. de aanvraag leerwegondersteunend- en praktijkonderwijs Naam leerling: Naam school:

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 School Pro de Brug Input verwerkt Begin november 2011 1. Visie en beleid De school heeft een visie op leerlingenzorg uitgewerkt in het schoolzorgplan.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Begrijpend lezen. Groepsplan voor Begrijpend lezen. Versie 13-10-10. Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar:

Begrijpend lezen. Groepsplan voor Begrijpend lezen. Versie 13-10-10. Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Versie 13-10-10 Groepsplan voor Begrijpend lezen Groep: Leerkracht: Periode: Schooljaar: Ad Kappen gebaseerd op groepsplan begrijpend lezen Melanie Koster, Gerard Regeling, Thea Minnegal, Han Nijhof en

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012

Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Stappenplan schoolverlaters (welke kinderen komen in aanmerking voor de NIO?) afname laatste week september, eerste week oktober 2012 Voor de leerkrachten van groep 7 en 8 moet duidelijk zijn aan welke

Nadere informatie

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs

Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Interne begeleiders 26 november 2009 Berber Klein & Henk Logtenberg Doordacht lesgeven bij sterk rekenonderwijs PLG Rekenspecialisten De AGENDA 1. Ervaringen uitwisselen Gebruik maken van elkaars ervaringen

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie