13.10 uur Opening uur Passend onderwijs uur AMK uur Workshopronde I uur Pauze uur Workshopronde II

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13.10 uur Opening. 13.20 uur Passend onderwijs. 13.50 uur AMK. 14.00 uur Workshopronde I. 15.00 uur Pauze. 15.15 uur Workshopronde II"

Transcriptie

1

2 13.10 uur Opening uur Passend onderwijs uur AMK uur Workshopronde I uur Pauze uur Workshopronde II uur Slotwoord uur Sluiting

3 Marc Mittelmeijer

4 Corinne Sebregts

5 Meer leerlingen uit het VSO naar het regulier onderwijs. Welke leerlingen (met welke kenmerken) naar welke school? Wie bepaalt dat? Twee SWV en met eigen dynamiek en ontwikkelweg. Een uniforme werkwijze van het bestuur is niet aan de orde. Quadraam moet gaan samenwerken met PO, VSO, gemeenten en jeugdzorginstellingen (regionaal ondersteuningsplan Docenten moeten onderwijs en begeleiding bieden aan een populatie met grotere zorgbehoefte. Welke scholing is nodig?

6 Keuzes maken t.a.v. thema s die voortkomen uit implementatie Passend Onderwijs Standpunten bepalen voordat derden tot keuzes dwingen Bestuur als regievoerder, input vanuit de eigen scholen

7 Governance Onderwijsarrangementen Financien Professionalisering

8 Projectleider: Paul Kanters Doel: Bepalen van beleidskaders voor vormgeving van Passend Onderwijs Thema s: Besturing Quadraam Organisatie en structuur SWV en Bovenschoolse processen en procedures

9 Projectleiders: Ward Habets en Kim van de Belt Doel: onderwijszorgprofielen en regionaal ondersteuningsplan opstellen Thema s: Basiszorg Extra zorg Bepalen leerlingkenmerken die scholen aankunnen Profiel per school

10 Projectleider: Martin Kruis Doel: adviseren en ondersteunen t.a.v. gevolgen Passend Onderwijs Thema s: Onderzoek naar huidige kosten basis- en extra zorg Organiseren en regisseren overleg tussen scholen Oplossingen om basis- en extra zorg te bekostigen

11 Projectleider: VOC Doel: docenten en leidinggevenden informeren en professionaliseren/scholen Thema s: Inhoudelijke scholing op basis van onderwijszorgprofielen Begeleiding en ondersteuning op maat bij vormgeving Passend Onderwijs

12 Leden: Maarten Delen, Maarten van de Louw, Harald Wiggers, Léon Lucas, Marc Mittelmeijer Doel: Leden worden geïnformeerd Leden geven input op ontwikkelingen Leden communiceren met SE s

13 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Kim van de Belt

14 : De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Professionals zijn verplicht om met een meldcode te gaan werken wanneer ze beroepshalve te maken hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

15 1. In kaart brengen van signalen 2. Collegiale consultatie & zo nodig raadplegen AMK 3. Gesprek met de cliënt 4. Wegen van het geweld of kindermishandeling 5. Beslissen: hulp organiseren en/of melden

16 Signaleren kindermishandeling: hoe doe ik dat? Wat kan ik doen met een signaal? Wat is mijn verantwoordelijkheid als docent en waar stopt deze? Hoe kan ik ondersteund worden? Informatie werkwijze AMK

17 Verdieping kennis signalering kindermishandeling Waarden en normen en belemmeringen Ondersteuning van docenten Bespreken van zorgen met leerling en/of ouders Handelingsmogelijkheden bij signalen Gebruik van meldcode Confrontatiegesprek met ouders

18 Meer dan 1/3 van de kinderen in het VO heeft te maken met kindermishandeling. Je bent niet verplicht tot melden maar wel tot het werken met de meldcode. Verwenning is ook een vorm van kindermishandeling. Schakel het AMK in voor Advies.

19 Ilse Koenders Rinus van de Kerkhof Ilse Thiele Kim van de Belt Candea College Liemers College Symbion coördinator SWV Eindproduct: Meldcode per school, aangepast op de zorgstructuur.

20 Aan directieleden: Vaststellen Meldcode Verspreiden meldcode onder personeel Scholen personeel Aan leden zorgteam en docenten: Breid je kennis uit Verspreid je kennis

21 Ilse Koenders Rinus van de Kerkhof Ilse Thiele

22 Eric Robbers en Peter Kickken

23 Maarten van de Bent, Johan Hijnberg, Alice Wolterinck

24 Trajectgroepen E E N V E R D E R E K E N N I S M A K I N G M E T D E T R A J E C T G R O E P E N O P H E T C A N D E A E N L I E M E R S C O L L E G E.

25 Voor Wie? 1) Leerlingen met een complexe problematiek op sociaal emotioneel, gedragsmatig en/of cognitief gebied die niet goed functioneren in de reguliere setting. 2) Leerlingen bij wie aanpassingsproblemen worden verwacht bij de overgang van het basisonderwijs (of een andere vorm van onderwijs) naar het voortgezet onderwijs.

26 Adaptief : onderwijs op maat Individuele begeleiding Rustige werkomgeving Kleine setting Gestructureerd werken Planmatig werken Intensief contact met ouders Kenmerken

27 Doel van de trajectgroep De leerling uit een verstoorde onderwijssituatie halen. Hem of haar een zo veilig mogelijk onderwijsklimaat bieden. Diagnose stellen door de orthopedagoge. Een persoonlijk onderwijskundig en pedagogisch trajectplan maken. Einddoel: De leerling op de juist plaats krijgen (terug in eigen klas of op een andere school, opleiding, instelling).

28 De leerling: doelen en werkwijze Elke leerling heeft eigen doelen. De trajectgroep ondersteunt de leerling bij het bereiken van deze doelen. Hoe?: Hulp bij plannen & organiseren Voor- en nabespreken van de dag Het oefenen van specifieke vaardigheden (samenwerken, zelfstandig werken, etc.) Individuele begeleiding door een orthopedagoog

29 Leerling kenmerken Verstoorde gezinssituatie Gedragsstoornissen Zware motivatie problemen Angststoornissen Verslaving Depressies Hechtingsstoornissen

30 Casus

31 Opdracht Formuleer SMART* één lange termijndoel, gerelateerd aan bovenstaande casus. Dit doel is onderdeel van het IHP, gebruikt in de trajectgroep. Formuleer SMART* twee korte termijndoelen en beschrijf vervolgens activiteiten om deze doelen te behalen. Deze doelen zijn onderdeel van het IHP, gebruikt in de trajectgroep.

32 SMART Wat is een doel? Een gewenste en duidelijke omschreven situatie die op een vooraf vastgesteld tijdstip bereikt moet zijn. Wat is een activiteit? Concrete acties die nodig zijn om het doel te behalen. Wat is resultaat? Concrete gevolgen van de acties die voortkomen uit de doelstelling Smart De meest gebruikte manier om goede doelen te maken is de SMART methode. SMART staat voor: S = Specifiek M = Meetbaar A = Acceptabel R = Realistisch T = Tijdgebonden

33 Resultaten en discussie

34 Einde

35 Angelieke Post en Hans van Kol

36 Zorgconferentie 19 april 2012 Symbion te Didam

37 Presentatie Angelieke Post en Hans van Kol Candea College te Duiven Lesgeven: (Ned, Engels, MM) Deel uit maken van het management team leerweg KB/BB/SB Aanwezig op de Helpdesk, een plaats waar leerlingen altijd terecht kunnen

38 Een worsteling naar meer

39 Programma 1 werksituatie 2 beginsituatie 3 toetsing 4 acties 5 plannen 6 Zeeuws principe

40 Onze leerlingen SB BB KB Cito percentiel Cito percentiel taal nvt taal 19 rekenen nvt rekenen 20 score nvt score 524 Achterstand Achterstand Begr. Lezen 40% Begr. Lezen 33% Lezen 30% Lezen 29% rekenen 36% rekenen 20% spelling 33% spelling 24% IQ 84 IQ 88 verbaal 85 verbaal 89 perfomaal 85 perfomaal 89 Soc. emo. problemen 82% Soc. emo. problemen 36%

41 Leerpleinen: en Challenge Leerlingen werken zelfstandig aan zelfgekozen taken die de leerkrachten gemaakt hebben. Uitnodigende opstelling. Meerdere groepen bij elkaar. Meerdere docenten. Werken met een planner Controle door vakdocent

42 Voordeel Leerkracht heeft gelegenheid om individuele hulp te bieden Leerkracht heeft gelegenheid om groeps- instructie te geven Dit geldt ook voor de Remedial Teachers.

43 Meijerink is de norm Van onze belasting en voor onze belasting is de commissie Meijerink ingesteld die de gewenste kwaliteit van ons onderwijs in een waarde heeft uitgedrukt. Dit betreft Taal/Nederlands en Rekenen/Wiskunde Het eindniveau van de basisschool wordt weergegeven met 1F. Het eindniveau van het VMBO is vervolgens vastgelegd met 2F.

44 Als dan Meijerink de norm is, passen we in zoverre ons onderwijs aan, dat we aan deze norm kunnen voldoen. Die doelstelling wordt bemeten door de afname van CITO-toetsen. Daar is een na te streven vooruitgang, zichtbaar te maken.

45 Startgegevens verzameld door Brigitte Bullée Contactpersoon BOVO (basisonderwijs voortgezet onderwijs)

46 Geslacht Taal Rekenen Informatieverwerking Wereldorientatie Standaardscore LWOO TL LWOO SP LWOO BL LWOO RE Overzicht geordende gegevens: Roep naam LVS TL LVS SP LVS BL LVS RE LWOO IQ RT Bij start Merel v M8B M8A M8D M8D ;85;84 x geen bijzonderheden Jaron m M8C M8D M8D M8C ;88;80 x dyslexie Kim v M8D M8D M8C ;96;91 RE en SP Taalondersteuning Celine v M8C M8C M8C x x x x x BL en SP leesondersteuning Dylan m M8D M8E M8D M8D ;90;83 SP geen bijzonderheden

47 Eerste keuze tot hulp Leerlingen waarvan de basisschool aangeeft dat er eigenlijk onmiddellijk hulp gegeven moet worden. RT maakt groepen of deelt individueel in. Streven is om in week 2 te starten.

48 Toets muiswerk In de tweede week afname testsuites van Muiswerk. Geeft informatie over taal en rekenen

49 Vier groepen 1 Individuele RT 2 Groepsinstructie 3 Interventiegroep Nederlands 4 Iedere leerling werkt aan een eigen oefenprogramma

50 Oefenschema Muiswerk Nr. Naam: Nr. Naam: Nr. Naam: 1 Basis werkwoordspelling 2 Basis spelling 3 Begrijpend Lezen 2 4 Leestekens op maat 5 Woordkennis 1 nt2 15 RW getallen 1 12 Basis grammatica 16 RW verhoudingen 1 13 Uitdrukkingen 1 17 RW meten en meetkunde 1 14 Schoolwoorden 18 RW verbanden 1 nt2 Nr: A B C D E F G H I J K L 39 L A B C D E F G H I J K 40 K L A B C D E F G H I J 41 J K L A B C D E F G H I

51 Toetsen CITO Toets 0: oktober leerjaar 1 Toets 1: april leerjaar 1 Toets 2: april leerjaar 2 Toets 3: april leerjaar 3

52 CITO in beeld

53 Uitslag CITO Geeft weer waar de afdeling en vakken staan Zorgt voor nieuwe indeling van de RT nieuwe individuele hulp nieuwe groepshulp Interventiegroep Nederlands blijft bestaan

54 Actie in SB/BB: Lezen Methode: Zuid-Vallei Differentiatie in spellende- en radende lezer Vastgesteld door toets (EMT) (Klepel) (AVI) Doel halen van AVI 9 eind leerjaar 1 Oefenen 1x 15 minuten Tussentoets in december Eindtoets in juni

55 Actie in SB/BB: Rekenen Methode: werkbladen uit rekenboek basisond Geen differentiatie in leerstof Geen instaptoets maar voor iedereen Oefenen 1x 15 minuten Doel: Ondersteuning wiskunde Tussentoets in december. Eindtoets in juni

56 Vier groepen: 1 Technisch lezen 2 Begrijpend lezen 3 Rekenen basis 4 Rekenen plus Na de kerstvakantie Elke leerling werkt 2 x 15 minuten op het

57 Actie in KB: Bekend van de basisschool Niet zo leuk gevonden Andere opzet Doelgericht (doelen Cito) Actuele onderwerpen Video-ondersteuning

58 Actie in KB: Niet zo bekend van de basisschool Actualiteit Doelgericht m.n. procenten en breuken Lezen om rekeninformatie om te zetten Redactiesommen komen later in examen Nadeel hoog begrijpend leesgehalte Voordeel leesoefening Nederlands

59 Plannen/discussie Elke week een vast leesuur Vakwoorden foutloos schrijven Verder verwerken CITO-norm Nieuwsbegrip en Nieuwsrekenen voor iedere leerling invoeren in SB en BB Meer onderzoek in de afdelingen naar resultaten, welbevinden maar vooral mogelijkheden

60 Doel: Zeeuws principe

61 Marc Mittelmeijer

62 Inventarisering van vragen die leven: Ambulant begeleiders: Tegenstrijdig: - afrekening op resultaten - ieder kind een kans Wat is als AB-er je toekomst, waar wordt er mag gebruik gemaakt van je expertise? Expertise over cluster 4 dreigt verloren te gaan, over een paar jaar is het weer nodig! Er zijn vragen rond indiceren en toewijzen, hoe gaat dat verlopen? Hoe bereik je collega s Gaan we het wel redden? Beleid vs. Praktijk Hoe kunnen we kinderen in grote groepen genoeg aandacht geven. Zelf als er genoeg kennis is, zijn er wel mogelijkheden om de kennis toe te passen. Redden we het implementeren op tijd? Hoe pakken we dit aan? Hoe krijg ik het in de les voor elkaar? Hoe krijg je als docent de ruimte om individuele aandacht te geven. Mogelijkheden om te differentiëren. Welke leerling kun je wel/niet opnemen in het regulier onderwijs? Zelfredzaamheid is wel een probleem bij veel leerlingen. Dit zou een criteria moeten zijn.

63 Visie van Marc en opmerkingen van collega s: aantallen In totaal hebben we 250 klassen op de 3 scholen in de Liemers. Er zijn 181 leerlingen cluster 4, 39 leerlingen cluster 3. Dit betekent dat er leerlingen bij komen in het regulier onderwijs. Dit is 1 leerling per 5 klassen erbij. Organisatie Expertise opbouwen en inhuren. Ben je gericht op de leerling of op het overbrengen van de stof. Is er een gemeenschappelijke visie wat dit betreft? Als team/school moet je je organisatie anders vormgeven om de leerling meer aandacht te geven. Hierbij kun je denken aan: meer rust, bijv. door blokuren, minder docenten op een klas. Bij blokuren al meer tijd/aandacht voor de leerling. Belangrijk is ook de interactie leraar- leerling. De leerling heeft behoefte aan: relatie met leerkracht, goede didaktiek, goed klassenmanagement. Klassenmanagement: bij de deur staan, op bord schrijven. Er moet een goede leeromgeving zijn waarbij structuur duidelijk is. Goede inrichting onderwijs, pedagogiek. Onderwijsbehoeften van kinderen: moet je bij aansluiten, goed kijken waar behoefte aan is. Maar vakkenpakket, normen halen, drukke leerlingen kunnen moeilijk concentreren op leerpleinen. Kinderen hebben meer afwisseling in prikkels dan vroeger en zelfstandig werken kan op lagere leeftijd nog niet altijd.

64 Teams: zorgen dat elk team expertise heeft. Je moet als team verantwoordelijk worden. Samen overleggen: wat is het, hoe gaan we het doen. Leidinggevenden ook aansturen op goed klassenmanagement en overleg in teams, bij elkaar binnen kijken/ondersteunen. Interventie: - elkaar scherp houden - meekijken in de les - naar elkaar publiceren -> openheid In teams werken helpt. Bij elkaar kijken en elkaars kwaliteiten benadrukken en van elkaar leren. Dit is nodig om het passend onderwijs te handelen. Professionalisering van docenten is nodig. Het vraagt veel van docenten. Ondersteuning richten op leerlingen en docenten. De mentor speelt een belangrijke rol en moet adequaat kunnen handelen. Het is mogelijk de leerlingen op te vangen als je docenten extra ondersteunt met extra materiaal. De docent moet handvatten hebben en ondersteuning voelen. SMOK: docenten voelen zich niet gesteund door school/team en durven gedrag niet aan te sturen. Tip AB-er: bij leerlingen met gedragsproblemen moet je heel duidelijk aangeven: welk gedrag wens je en hoe ga je het vormgeven. Docenten moeten elkaar ondersteunen en een afdeling moet duidelijk beleid hebben wat er gebeurt als je gedrag niet tolereert.

65 Onderwijsvisie, onderwijsbeleid en passend onderwijs samen is goed voor de hele school. Indicatiestelling zorgt voor hoge financiële kosten. Het moet geen automatisme zijn om leerlingen naar arrangementen te sturen omdat het de school niets kost. Deze worden bovenschools gefinancierd. Margriet zegt dat er steeds meer vragen komen of etiketten weg gehaald kunnen worden omdat leerlingen hun beperkingen gaan inzien bijv. leerlingen met autisme die bepaalde studies niet meer kunnen doen. We moete anders gaan denken. We moeten het systeem an sich veranderen om deze kinderen op te vangen. Niet kijken hoe het past in het huidige systeem.

66 Marc Mittelmeijer

67 De vijf punten over passend onderwijs die vandaag naar voren kwamen zijn: Klassenmanagement (de docent voor de klas moet goed kunnen differentiëren) Organisatie (hoe organiseren we het onderwijs zodat alle leerlingen goed onderwijs krijgen) Infrastructuur (op wie kan een docent terugvallen) Schoolcultuur (een open, samenwerkingsgerichte cultuur) Professionalisering van het personeel

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties

Leren ~ Creëren. Diensten, cursussen en publicaties Leren ~ Creëren Diensten, cursussen en publicaties Begeleidingsdienst voor vrijescholen Voorwoord Bouwstenen De Begeleidingsdienst voor vrijescholen wil een landelijk expertise- en kenniscentrum voor vrijeschoolonderwijs

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 8 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind... 10 5. Schooltijden

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan 2010-2015

Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Meerjarenbeleidplan 2010-2015 Zorgen en je verantwoordelijk voelen voor alle kinderen in de regio. pag.1 INHOUD 1. Verklarende woordenlijst 2. Inleiding 3. Kengetallen van het samenwerkingsverband 4. Visie/

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie