G4LPA Leerplichtadministratie voor gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G4LPA Leerplichtadministratie voor gemeenten"

Transcriptie

1 G4LPA Leerplichtadministratie voor gemeenten De laatste jaren is het belang van de leerplichtadministratie steeds meer toegenomen. Los van de noodzaak de leerplichttaak naar behoren uit te voeren, gaat de belangstelling vanuit de gemeente uit naar concrete cijfers als input voor het uit te voeren beleid. Schoolverzuim, leerlingenvervoer en het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) zijn belangrijke redenen voor vergroting van de informatiebehoefte. G4LPA is een leerplichtadministratie systeem dat is afgestemd op de groei van uw informatiebehoefte. G4LPA toont aan dat een goede, betrouwbare en complete leerplichtadministratie betaalbaar kan zijn. G4LPA: getoetst in de gemeentelijke praktijk G4LPA is samen met de gemeente Elburg opgezet en inmiddels ruim twee jaar operationeel. De opgedane ervaringen zijn in deze periode gebruikt om de administratie verder te verfijnen en af te stemmen op de concrete behoefte. Inmiddels werken zo n 35 gemeenten met G4LPA. G4LPA voldoet in ruime mate aan de gebruikerseisen en kan tevens de benodigde output leveren richting de leerplichtambtenaar en management. Optimale vrijheid in benadering van de kerngegevens in de software is een van de grote voordelen. Aansluiting met en uitwisseling van gegevens met de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA) functioneert naar grote tevredenheid. G4LPA kan worden gekoppeld met alle gangbare GBA systemen. Pronexus werkt samen met de Informatie Beheer Groep om tot een landelijke standaard te komen voor informatie uitwisseling tussen scholen, gemeenten en Ministerie. G4LPA sluit aan bij de huidige uitwisselingsstandaard van de Informatie Beheer Groep. G4LPA bestaat standaard uit de volgende onderdelen: - basisregistratie scholen en leerlingen - leerlingvolgsysteem/schoolloopbaan - schoolverzuim - GOA - dossier - leerlingenvervoer - correspondentie - memo/aantekeningen - rmc registratie - rapportgenerator

2 Basisregistratie scholen en leerlingen In de basisregistratie worden de gegevens van scholen en leerlingen bijgehouden. In de gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA) worden persoonsgegevens vastgelegd van inwoners in de gemeente. Kinderen die in de gemeente wonen, kunnen vanuit het GBA worden ingelezen in G4LPA. Daarna worden de leerlingen aan een school worden gekoppeld. Ook kunnen kinderen die buiten de gemeente wonen (buitenleerlingen) bij een school worden verwerkt. In het kader van de leerplichtwet controleert het systeem of leerlingen die leerplichtig zijn daadwerkelijk staan ingeschreven op een school. Indien een school wordt opgeheven of fuseert kunnen alle leerlingen op de school in een keer worden overgeschreven naar de nieuwe school. Leerlingvolgsysteem: historie Leerlingen kunnen van school en opleiding veranderen. G4LPA registreert niet alleen de huidige situatie maar houdt ook de historie vast. Door deze werkwijze groeit de informatie in het systeem en wordt inzicht verkregen in de doorstroom van leerlingen tussen verschillende opleidingen en leerjaren. Uiteraard is het ook mogelijk om historische selecties te maken. GOA: gemeentelijk onderwijsachterstanden beleid G4LPA voorziet ook in de mogelijkheid de voor GOA relevante gegevens te registreren. In dit kader kan bijvoorbeeld worden gedacht aan CITO score, doublures/vertraging, verzuim, VO advies, loopbaan. Geregistreerde gegevens kunnen op eenvoudige wijze worden ontsloten ten behoeve van het genereren van voor de (15) indicatoren relevante kerngetallen. Schoolverzuim: meer dan compleet Goed inzicht in schoolverzuim is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Dat betekent dat ook hiervoor informatie moet kunnen worden geregistreerd. G4LPA voorziet in de mogelijkheid om verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd) te registreren, te specificeren en daarnaast acties te definiëren. Elke melding wordt vastgelegd en maakt het mogelijk om gemeentelijke kengetallen m.b.t. schoolverzuim te genereren. Bovendien is het mogelijk om te registreren of er een PV is opgemaakt. Het procesverbaal kan direct vanuit G4LPA worden gegenereerd.

3 Leerlingenvervoer In dit onderdeel worden leerlingen die van leerlingenvervoer gebruik maken geregistreerd. Eigen bijdrage, bijzonderheden, afstand worden vastgelegd. Naast de historie worden ook aanbieders van leerlingenvervoer vastgelegd. Module leerlingenvervoer procesgang Naast de basisregistratie leerlingenvervoer is ook de module LLV procesgang beschikbaar. Met behulp van deze module is het mogelijk het hele traject van aanvraag tot beschikking te monitoren en te volgen. Alle onderdelen (ontvangst aanvraag, controle, inhoudelijke beoordeling, afwijzing/beschikking) zijn in logische stappen opgedeeld. RMC Registratie G4LPA voorziet in de mogelijkheid om RMC registratie te voeren. Leerlingen kunnen worden aangemeld. Bij aanmelding kan worden geregistreerd wat de reden van het schoolverlaten is, wie de melder is en of de leerling prioritair is. Nadat de leerling is aangemeld kunnen er acties worden geregistreerd. Uiteindelijk kan de leerling worden afgemeld uit het RMC traject waarbij de datum, reden van afmelding en melder kan worden geregistreerd. Gemeenten die RMC gegevens aanleveren aan de contactgemeente kunnen eenvoudig een selectie maken, de gegevens selecteren en (digitaal) aan de contactgemeente beschikbaar stellen. Correspondentie: één druk op de knop In G4LPA kan correspondentie met behulp van gegevens van leerlingen of scholen in combinatie met Microsoft Office 2000 of XP plaatsvinden. Zo kan onder andere een brief voor ouders over schoolverzuim, een beschikking voor leerlingenvervoer of een eigen bijdrage worden gegenereerd. De brief zal vervolgens bij de leerling worden opgeslagen en is met één druk op de knop op te roepen. Zo heeft u alle correspondentie, actueel en historisch binnen handbereik. Memo/aantekeningen Vaak zijn er specifieke zaken die u graag kwijt wilt; notities, opmerkingen. In G4LPA kunt u bij elke individuele leerling opmerkingen en aantekeningen noteren, opslaan en weer bekijken.

4 Rapport generator In G4LPA is een rapportgenerator geïntegreerd waarmee naar eigen inzicht selecties op gegevens en rapportages kunnen worden gerealiseerd. Ook kunnen de resultaten worden geëxporteerd. In aanvulling op de standaard rapportages geeft dit onderdeel maximale vrijheid in de presentatie van leerlingeninformatie. Uiteraard maakt de rapportgenerator standaard deel uit van G4LPA. G4LPA, randvoorwaarden Het systeem kan worden geïnstalleerd op diverse netwerken zoals Windows NT/Novell en Citrix. Voor de werkstations geldt als randvoorwaarde een PentiumII computer met een aanbevolen intern geheugen van 128 Mb. Vanwege de instabiliteit van Windows 95/98 wordt NT workstation, Windows 2000 of Windows XP geadviseerd op werkstations. Voor het beheer en mogelijkheden zijn geen aanvullende faciliteiten of investeringen nodig. G4LPA en Oracle G4Lpa kan worden geleverd met een database omgeving gericht op Oracle. Met name grotere gemeenten en regionale leerplichtbureaus kiezen voor deze optie. In combinatie met Oracle wordt gebruik gemaakt van Impromptu. Deze rapportgenerator komt in de meeste gemeenten al voor en werkt prima in combinatie met de Oracle database omgeving. Pronexus verzorgt daarbij voor Impromptu een relatietabel met G4Lpa. Aanschaf G4LPA De aanschafprijs van G4LPA is afhankelijk van het inwoneraantal van de gemeente en database uitvoering. Een overzicht van de bedragen is in de onderstaande tabel weergegeven. Genoemde prijzen zijn eenmalige kosten voor aanschaf van de software. Aanschafprijs Meerkosten Categorie (*1000 inwoners) standaardversie Oracle versie Binnen het onderhoud kunt u gebruik maken van de centrale helpdesk en worden regelmatig updates uitgebracht. Het onderhoud op de software bedraagt 30% van de aanschafkosten per jaar met een minimum bedrag van Het onderhoudscontract kent een minimale looptijd van één jaar.

5 Cursus en begeleiding invoering G4LPA Naast de software kunt u bij Pronexus ook terecht voor cursussen en aanvullende ondersteuning. Voor de inrichting van de administratie en het eerste gebruik dient u rekening te houden met één tot twee dagen begeleiding. Beschikt u al over een leerplichtadministratie of ander systeem voor leerlingen, dan kan worden onderzocht wat de conversiemogelijkheden van gegevens uit deze administratie naar G4LPA zijn. Hetzelfde geldt voor de koppelingsmogelijkheden met uw GBA systeem. Deze maatwerkactiviteiten worden op uurbasis voor u uitgevoerd. Uiteraard op basis van een vooraf gespecificeerde offerte. LPANet voor mobiele leerplichtambtenaren Met Lpanet ontstaat de mogelijkheid om leerlingengegevens in G4Lpa op afstand te benaderen. Gezien de toenemende mobiliteit van leerplichtambtenaren is de mogelijkheid van benadering van gegevens van leerplichtigen een grote wens. Met Lpanet wordt deze wens vervult. Lpanet zorgt voor een beveiligde verbinding tussen internet en G4Lpa. Via een notebook of computer thuis kan informatie over leerlingen worden opgevraagd en kan een actie, huisbezoek of brief op afstand worden geproduceerd en toegevoegd aan het leerlingendossier in G4Lpa. De verbinding verloopt via een webserver die alleen toegang verschaft aan G4Lpa voor een specifieke groep externe gebruikers en computers. In aanvulling hierop is ook nog een inlogprocedure van toepassing. Via een beveiligde SSL verbinding wordt alle informatie die over internet wordt verzonden gecodeerd. Alleen met de juiste sleutel kan een legitieme gebruiker decodering laten plaatsvinden. Uiteraard zonder dat de gebruiker hiervan iets merkt. G4RMC voortijdig schoolverlaten De internetsoftware G4Rmc helpt RMC-coördinatoren, trajectbegeleiders en leerplichtambtenaren bij de melding, registratie en begeleiding van voortijdig schoolverlaters. Het systeem is ontwikkeld voor de RMC regio, het regionaal leerplichtbureau en gemeenten die trajectbegeleiding verzorgen. In G4Rmc kunnen melding, controle en selectie, trajectbegeleiding, intake en trajectplan van deelnemer worden vastgelegd. Daarnaast kunnen activiteiten en correspondentie worden ondergebracht en zijn uitgebreide mogelijkheden voor rapportage beschikbaar, van een effectrapportage voor het Ministerie tot een eigen rapportage met behulp van een vrije rapportgenerator.

6 Het Onderwijsloket uitwisseling van onderwijsgegevens Eindelijk kunnen gemeenten, schoolbesturen, scholen en andere betrokkenen eenvoudig informatie gaan uitwisselen via het digitaal Onderwijsloket van Pronexus. Het Onderwijsloket slaat een brug tussen het onderwijsveld en de interne functionaliteit van de door Pronexus geleverde software G4Lpa en Lpanet, G4Rmc, G4Net, G4Pro, GBPro en de Onderwijsmonitor. Het Onderwijsloket biedt via internet op één centrale plaats functionaliteit voor meldingen, informatie uitwisseling en kerninformatie onderwijs. Via de uitwisseling van onderwijsgegevens kunnen wijzigingen in naam, adres, contactpersoon, in- en uitschrijvingen van leerlingen op scholen, leerplichtinformatie, CFI tellingen, verzuim en GBA worden doorgegeven aan de gemeente of regio. Daarnaast kan de papierstroom van formulieren worden ondervangen door de elektronische melding. Hierbij gaat het om meldingen op het gebied van voortijdig schoolverlaten, schoolverzuim, schade aan gemeentelijke gebouwen, aanvragen voor leerlingenvervoer, aanvragen voor onderwijshuisvesting en gereedmeldingen van huisvesting. Tenslotte geeft het Onderwijsloket ook informatie weer voor schoolbestuur, scholen en leerlingen/ouders. Zo is informatie opgenomen over school- en gebouwinformatie, ruimtebehoefte, aanvragencyclus en diverse statusinformatie over lopende procedures. De Onderwijsmonitor actueel inzicht in kerngegevens onderwijs De informatiebehoefte in het onderwijs is de afgelopen jaren sterk gestegen. Gezien de omvang van uitgaven en hoge prioriteitstelling die aan het onderwijs wordt gegeven is het van groot belang de effecten van het onderwijsbeleid adequaat te meten. Met de integrale benadering van Pronexus en geleverde software voor onderwijs ontstaat de mogelijkheid van een complete onderwijsmonitor voor leerplicht, voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden. Een en ander sluit direct aan bij de richtlijnen van Oberon en de VNG. De Onderwijsmonitor levert alle kerngegevens betreffende het door de gemeente of de regio gevoerde onderwijsbeleid. Zo is onder meer informatie terug te vinden over scholen en locaties, plannen huisvesting, aanvragen, schade gebouwen, aantal leerlingen, gewichten, zitten blijven en vo advies, verzuim, cluster en afdeling, leerlingenvervoer, wachtlijsten, doorstroom vanuit basisonderwijs, sector en leerwegen, voortijdig schoolverlaten, startkwalificaties en slagingspercentage.

G4RMC INTERNET SOFTWARE VOOR

G4RMC INTERNET SOFTWARE VOOR G4RMC INTERNET SOFTWARE VOOR VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN Pronexus B.V. Postbus 4126 5600 EC Eindhoven Telefoon: 040 2366200 2005 Pronexus B.V. Alle auteursrechten voorbehouden. Overeenkomstig de auteursrechtelijke

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs Th. A. van Batenburg N.S. Dokter B.F. Mulder Leerplichtige

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU

D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU D e o b j e c t i e v e z a k e n p a r t n e r i n t e le c o m m u n i c a t i e DIENSTENMENU BTC TELECONSULT, DE MICHELINSTER IN DE TELECOMMARKT Als u lekker wilt gaan eten heeft u keuze uit een groot

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013

Werkplan 2014 Stichting Digitaal Leren 21 oktober 2013 Werkplan 2014 1. Inleiding Digitaal Leren gaat in 2014 haar derde jaar als stichting in en het tweede jaar met eigen personeel in vaste dienst. De medewerkers van het Samenwerkingsverband Zuid-Holland

Nadere informatie

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product

Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Bijlage bij Deel 2 van het Request for Proposal: Eisen, wensen, vragen en/of prioriteit product Definitieve versie 1.1 d.d. 6 mei 2008 In deze Bijlage zijn deze eisen, wensen en vragen ten aanzien van

Nadere informatie

Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015

Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015 Naar een Formatiemeter voor de RMC-functie 2015 Opdrachtgever : Ingrado Contactpersonen Ingrado : Anne Hulzebosch, Ellen de Wit, Jannette Klaver Contactpersonen DENSA : Lazlo van Donkelaar/Jans Speulman

Nadere informatie

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners

Unit 4 Multivers Extended. Unit 4 Multivers. De financiële en logistieke. oplossing voor. handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners Unit 4 Multivers Extended Unit 4 Multivers De financiële en logistieke oplossing voor handelsbedrijven en zakelijke dienstverleners 2 U NIT 4 MULTIVERS E XTENDED 3 I NHOUDSOPGAVE INLEIDING 4 Unit 4 Multivers

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in uw

Nadere informatie

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4

SUITE4SOCIALE REGIE. Productinformatie release 4 SUITE4SOCIALE REGIE Productinformatie release 4 Productinformatie Suite4Sociale Regie Release 4 (Documentversie 4.0 28 augustus 2014) 1 Inleiding en leeswijzer... 5 2 Over de Suite4Sociale Regie... 6 3

Nadere informatie

DÉ STANDAARD VOOR HET AUTOLEASEBEDRIJF

DÉ STANDAARD VOOR HET AUTOLEASEBEDRIJF DÉ STANDAARD VOOR HET AUTOLEASEBEDRIJF LeaseWise is dé software voor ondernemingen die zich bezighouden met autoleasing. Het pakket wordt dan ook al door meer dan 150 leasemaatschappijen in Nederland gebruikt.

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009

Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Gebruikershandleiding Mijn PGNPO op de website www.pgnpo.nl versie 1.59 8 juni 2009 Inhoudsopgave Het doel van Mijn PGNPO...1 De Homepage PGNPO...2 Mijn PGNPO: het openingsscherm voor scholen...7 Mijn

Nadere informatie

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem

// Aan de slag met. Mamut One. Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem // Aan de slag met Mamut One Nuttige tips die u helpen om snel aan de slag te gaan met het systeem Welkom bij Mamut One! Mamut One bestaat uit een reeks bedrijfsoplossingen die u helpen om de taken in

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2013 2014 Inhoud Voorwoord > Waarom dit jaarverslag > Visie en uitgangspunten > De wet > Leerplicht en RMC > Verschillende soorten verzuim > Dag van de Leerplicht > Leerlingenadministratie

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie

Everything4Office UitvaartTotaal. Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen. Snel te implementeren. Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office UitvaartTotaal Software voor subsidieverstrekkende organisatie s of afdelingen Snel te implementeren Aanpasbaar aan uw situatie Everything4Office Software, Tolnasingel 1, 2411 PV Bodegraven

Nadere informatie

Lokale loketten in de Wmo. 3. Instrumenten

Lokale loketten in de Wmo. 3. Instrumenten Lokale loketten in de Wmo 3. Instrumenten Instrumenten Lokale loketten in de Wmo 3. Instrumenten Colofon Tekst Hein de Graaf, Stichting Vraagwijzer SGBO Onderzoeks- en Adviesbureau van de Vereniging van

Nadere informatie

Centix4 Modules Workflow Management

Centix4 Modules Workflow Management 1 Gestructureerd beheer van uw werkprocessen Efficiënter inzetten van operationele medewerkers Voert uw organisatie activiteiten uit waarvoor u mensen moet inplannen, zoals het afhandelen van klachten

Nadere informatie

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support

VCD INFRA SOLUTIONS. Catalogus beheer & support VCD INFRA SOLUTIONS Catalogus beheer & support Service Catalogus 2 Onze modulaire dienstverlening biedt u een stabiele ICT-infrastructuur VCD Infra Solutions beschikt als system integrator over een uitgebreid

Nadere informatie

Facility Management Software

Facility Management Software Facility Management Software Inhoud blz.3 blz.4 blz.5 blz.9 blz.10 blz.13 blz.13 blz.13 blz.14 blz.15 blz.15 blz.16 blz.17 blz.18 Inleiding Ultimo Facility Management in schema Ultimo Facility Management

Nadere informatie