Website : Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Website : www.troubadour-alkmaar.nl. Directeur mevrouw H.Miedema. Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann"

Transcriptie

1 OBS DE Troubadour Adres: Stempelmakerstraat DP Alkmaar Tel Website : Schoolleiding: Directeur mevrouw H.Miedema Rippingstraat HP Alkmaar Adjunct directeur mevrouw Corry Seemann Bestuur: Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar Rubenslaan MB Alkmaar Tel: Website: Algemeen directeur: De Heer J. Zijp Rubenslaan MB Alkmaar Tel: Website:

2 Inleiding Dit is de schoolgids van openbare basisschool De Troubadour. Deze gids vertelt wat er allemaal gebeurt op onze school. Dat heeft twee bedoelingen. `Nieuwe' ouders/verzorgers kunnen op basis van wat zij hierin lezen, beslissen of De Troubadour een school voor hun kind is. Anderen kunnen erin lezen waar we als school voor staan, wat De Troubadour allemaal wil bereiken en bereikt heeft en hoe we de kwaliteit van ons onderwijs meten en bewaken. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs heeft een positieve invloed op het welbevinden en het schoolsucces van kinderen. Deze gids beoogt de betrokkenheid van ouders te vergroten door de informatie te geven die noodzakelijk is om een goed beeld van de school te krijgen. Deze gids bestaat uit twee delen: de eigenlijke schoolgids, die u nu in handen hebt, en een losse informatiekalender waarin u actuele informatie vindt over bijvoorbeeld de groepenverdeling, de teamsamenstelling, de vakantieregeling en allerlei wetenswaardigheden. `Nieuwe' ouders nodigen wij graag uit voor een bezoek en een gesprek. U kunt dan na het lezen van deze schoolgids en informatiekalender uw eventuele vragen of reacties kwijt en ook een goed beeld krijgen van onze school. Deze schoolgids heeft de instemming van de medezeggenschapsraad.

3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een woord vooraf 1.1 Waarom een schoolgids 1.2 Aanvullende informatie Hoofdstuk 2. De school 2.1 Situering van de school 2.2 Schoolgrootte 2.3 Samenwerking overige openbare scholen Hoofdstuk 3 Waar de school voor staat 3.1 Uitgangspunten 3.2 Doelstellingen Hoofdstuk 4 Inhoud en organisatie van het onderwijs 4.1 De inhoud van het onderwijs 4.2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 5 De zorg voor kinderen 5.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school 5.2 Het volgen van de ontwikkeling 5.3 Specifieke zorg voor leerlingen 5.4 Leerling gebonden financiering 5.5 Doubleren, versnellen en tweede leerlijn 5.6 De overgang naar het voortgezet onderwijs Hoofdstuk 6 Ouders en verzorgers 6.1 Contacten met ouders/verzorgers 6.2 Overige informatieverstrekking 6.3 Medezeggenschapsraad 6.4 Activiteitencommissie 6.5 Ouderbetrokkenheid Hoofdstuk 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Speerpunten 7.2 Externe contacten Hoofdstuk 8 Het schoolteam 8.1 Taken en functies in het team Hoofdstuk 9 De resultaten van het onderwijs De inzet van de zorgverbreding Kwaliteitsbewaking Controle Hoofdstuk 10 Regelingen en afspraken 10.1 Schooltijden 10.2 Aanmelding en toelating 10.3 Vakanties 10.4 Bijzondere omstandigheden 10.5 Aanvragen buitengewoon verlof 10.6 Ongeoorloofd verzuim 10.7 Verzekering 10.8 Aansprakelijkheid 10.9 Het ouderfonds Verloren voorwerpen Uitdelen bij verjaardagen Speelgoed, kostbaarheden en geld mee naar school Fietsen op het plein Bewegingsonderwijs Verkeersouders Hoofdstuk 1. Een woord vooraf De Troubadour is een openbare basisschool voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar. Deze schoolgids geeft aan waar de school voor staat en geeft informatie, zodat ouders/verzorgers weten wat ze van de school kunnen verwachten. 1.1 Waarom een schoolgids? Deze gids is geschreven om u te helpen bij de keuze van de basisschool voor uw kind. Mocht u meer inlichtingen willen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school. In een persoonlijk gesprek kan de nodige informatie gegeven worden en de school bezichtigd worden. In deze schoolgids krijgt u informatie over:

4 De opzet van het onderwijs De zorg voor de kinderen Wat ouders van de school kunnen verwachten Wat van ouders wordt verwacht De resultaten van het onderwijs Een aanvulling op deze schoolgids is de informatiekalender. De schoolgids is tot stand gekomen door de medewerking van leerkrachten, directie en medezeggenschapsraad. Heeft u wensen betreffende de schoolgids of suggesties voor verbetering, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit aan de directeur door te geven? 1.2 Aanvullende informatie De schoolgids zal jaarlijks worden herdrukt en actuele informatie zal worden verstrekt middels de informatie kalender. Hoofdstuk 2. De School Op 1 januari 1981 werd onze school De Troubadour gesticht. De naam Troubadour werd gekozen, omdat de school in een wijk met de oude beroepen staat. Onze school is een openbare school voor kinderen van 4 tot 12 (13) jaar en valt onder de verantwoording van de bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar. In 2007 is Peuterspeelzaal t Rakkertje in de school gekomen. Kinderen vanaf 2,5 jaar oud kunnen hier twee keer per week komen. t Rakkertje werkt nauw samen met onze school. We doen een gezamenlijk taalproject (Ko Totaal). Dit project begint bij de peuters en loopt door tot met onze groep 2. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen hierdoor in hun verdere schoolloopbaan opmerkelijk beter presteren. 2.1 Situering van de school De school staat in de wijk `t Rak-Zuid, een wijk die tegelijk met de school tot stand kwam. Op een steenworp afstand bevindt zich het schitterende stadspark De Rekerhout, waarvan we dankbaar gebruik maken. 2.2 Schoolgrootte Onze school telt momenteel ongeveer 100 leerlingen, verdeeld over 5 groepenin een kleine school is meer aandacht voor het individuele kind. En de samenwerking tussen jong en oud heeft een groot voordeel bij de ontwikkeling van de kinderen. 2.3 Samenwerking overige openbare scholen De Troubadour werkt samen met drie openbare basisscholen in Cluster Midden. Met deze samenwerking willen de vier scholen hun onderwijs verbeteren door van en met elkaar te leren. De andere scholen van Cluster Midden zijn: De Vlieger, Jules Verne en De Zes Wielen. Ook werkt de school samen met de Educatieve Hogeschool van Amsterdam. Wij leiden studenten op van de EHvA. Hoofdstuk 3. Waar de school voor staat 3.1 Uitgangspunten In goed overleg hebben we een visie geformuleerd op ons onderwijs: Ons onderwijs is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid, het aanleren van vaardigheden en het leren van goed omgaan met elkaar. We gaan met respect om met de ander. Sleutelwoorden voor ons onderwijs zijn: Stimuleren, motiveren en waarderen. De goede interactie tussen teamleden en leerling, tussen leerlingen onderling en tussen school en ouders is een belangrijke schakel in het leer-proces en staat bij ons hoog in het vaandel. De school biedt een pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en teamleden zich veilig en prettig voelen. We houden zo optimaal mogelijk rekening met de verschillen van een ieder. Binnen de Troubadour hebben we een goede zorgstructuur waardoor leerlingen snel de juiste hulp geboden krijgen. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de groep. Een goede communicatie tussen school en thuis zal de betrokkenheid van de ouders vergroten, wat van belang is bij de ontwikkeling van de kinderen. Een cyclisch proces van beleid maken, uitvoeren en evalueren stelt ons in staat om de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te bewaken en te verbeteren. 3.2 Doelstellingen In De Troubadour willen wij de kinderen zodanig begeleiden in hun ontwikkeling, dat zij enerzijds als medemens (o.a. rekening houden met elkaar, elkaar helpen, kunnen samenwerken, luisteren naar elkaar) en anderzijds als individu (ieder kind heeft een eigen aanleg en tempo) hun mogelijkheden en hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Naast het verwerven

5 van kennis en inzicht (door spel en het aanleren van vaardigheden) gaat het dus ook om het zich eigen maken van omgangsvormen en waarden, welke voor het kind nu en later nodig zijn. 3.3 Het klimaat van de school Het pedagogisch klimaat van een school is van grote invloed op de ontwikkeling van de eigen mogelijkheden van de leerlingen. Wij menen het pedagogisch klimaat binnen de school positief te beïnvloeden door de onderstaande punten: Het creëren van een ontspannen sfeer in de groep. Betrokkenheid bij en belangstelling voor elke leerling. Leeftijd doorbroken activiteiten, leren van elkaar. Maatregelen nemen om pestgedrag tegen te gaan. Het bieden van een duidelijke werkstructuur. Goed voorbeeldgedrag van de leerkracht. Het geven van zo veel mogelijke positieve feedback (goed gedrag bevestigen is beter dan negatief gedrag straffen). Duidelijke gedragsregels afspreken en nakomen. De leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijk-heid geven. Ruimte geven voor initiatief en zelfontdekkend bezig zijn. Ruimte geven voor creativiteit. Specifieke lessen die het pedagogisch klimaat positief beïnvloeden. Hoofdstuk 4 : Inhoud en organisatie van het onderwijs 4.1 De inhoud van het onderwijs De kern van het onderwijs op De Troubadour is gericht op het zo effectief mogelijk leren beheersen van de basisvaardigheden: lezen, schrijven, taal, spelling en rekenen. Zonder deze vaardigheden wordt het moeilijk de wereld zelfstandig aan te kunnen. Door `zelfstandig werken' als werkwijze te gebruiken en in het dagprogramma als vanzelfsprekend een plaats te geven, zijn wij ervan overtuigd, dat kinderen op den duur hun taken beter aankunnen. Daarnaast is ruimschoots aandacht voor wereldoriëntatie, waarbij naast thematisch ook cursorisch wordt gewerkt. Het georganiseerd gebruik van internet via de computer speelt hierbij een rol. De creatieve handvaardigheid heeft een duidelijke plaats en de sociale aspecten van het onderwijs worden door middel van kringgesprekken, spel, projecten en vieringen ook planmatig gestimuleerd. Taalactiviteiten Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen, dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. Het onderwijsaanbod in de eerste twee leerjaren is gebaseerd op de methode KO-totaal De doelstelling van deze methode is het verbeteren van sociaal- communicatieve vaardigheden. Hierbij worden sociale vaardigheden geleerd, gericht op communicatie met anderen. De belangrijkste uitgangspunten van KO-totaal zijn verwerkt in de activiteiten. Deze activiteiten: stimuleren de brede ontwikkeling van jonge kinderen; doen een beroep op de actieve betrokkenheid van kinderen; zijn speels van opzet en stimuleren jonge kinderen om zelf dingen te ontdekken; lokken interactie uit tussen leidster/leerkracht en de kinderen en tussen de kinderen onderling; bieden een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinderen uit te dagen; garanderen een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 2,5 tot 6 jaar; doen waar mogelijk een beroep op de ouders; kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Met een bepaald thema als uitgangspunt wordt aandacht besteed aan de uitbreiding van de woordenschat, verbetering van de zinsbouw enz. Enkele taalactiviteiten zijn: voorlezen, vertellen, gesprekjes voeren, boekbespreking houden, versjes aanleren, dramatiseren. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het voorbereidend lezen en voorbereidend schrijven. In groep 3 gebruiken we de leesmethode Veilig leren lezen, de 2e maanversie. (ingevoerd in augustus 2008) Alle kinderen moeten optimale kansen krijgen om te leren lezen. Vanuit dat idee is de nieuwe Veilig leren lezen ontwikkeld. De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal met de praktische uitvoerbaarheid van onderwijs op maat. Er is een ruim aanbod van materialen waarmee kinderen de leerstof zelfstandig op hun eigen niveau kunnen verwerken. Voor kinderen die al kunnen lezen bij de start van groep 3 zijn zelfs speciale lees- en werkboekjes beschikbaar. Veilig leren lezen is een structuurmethode. Zorgvuldig gekozen woorden worden gebruikt om kinderen de klankstructuur van ons schriftsysteem bij te brengen. De structureerwoorden worden in deze vernieuwde versie eerder losgelaten. De kinderen leren al snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze hebben geleerd. Hiervoor zijn nieuwe materialen ontwikkeld, zoals de woordendoos en het klikklakboekje. In de thema's van de nieuwe Veilig leren lezen zijn naast de leerlijnen technisch lezen en begrijpend lezen ook spreken en luisteren, boekoriëntatie en verhaalbegrip, woordenschat, functioneel schrijven en spelling uitgewerkt.

6 Halverwege het schooljaar is het leesonderwijs zodanig gevorderd, dat begonnen kan worden met tutor- en niveaulezen. Als de kinderen in groepjes lezen kan de leerkracht aan zwakkere lezers extra aandacht geven. Ook de computer wordt ingezet bij het leesonderwijs. Taal- leesactiviteiten Aansluitend op het leesonderwijs in groep 3 starten we in groep 4 met de gecombineerde taalleesmethode Taalleesland. Deze gaat uit van de gedachte dat een methode die alle taalaspecten in samenhang aanbiedt, het meest effectief is voor leerlingen. In Taalleesland wordt gewerkt vanuit thema's. In elk thema wordt aandacht besteed aan lezen én taal. De lesdoelen hangen met elkaar samen. Wat de kinderen bijvoorbeeld bij Leesbegrip leren, wordt bij Stellen toegepast. Ook zijn teksten uit de leeslessen vaak het uitgangspunt voor de taallessen. Daarnaast zijn de lesmodellen, de manier van differentiëren, de toetsing en de remediëring bij taal en lezen gelijk. We hebben in 2006 voor deze methode gekozen omdat: ~ taal en begrijpend - en studerend lezen wordt geïntegreerd in één methode. ~ er een gestructureerde, motiverende en activerende aanpak is, van bewezen kwaliteit. ~ er een aparte leergang Spelling is, afgestemd op Taal en Lezen. ~ er veel differentiatiemogelijkheden zijn. ~ deze methode lesmodellen biedt, die een oplossing zijn voor het werken in combinatieklassen ~ er een weekritme is met vaste perioden voor alle lessen. ~ er aandacht is voor samenwerkend leren. ~ er woordenschatlessen zijn met visuele ondersteuning d.m.v. woordwebben. ~ er extra materiaal is voor de leerling met meer mogelijkheden. Rekenactiviteiten In de groepen 1 en 2 ligt de nadruk op de volgende activiteiten: ~ aanleren van begrippen: meer, minder, eerste, laatste, groot, klein enz. ~ sorteren: kleur, vorm, lengte enz. ~ reeksen leggen. ~ herkennen en benoemen van vormen. ~ tellen, herkennen en benoemen van de cijfersymbolen. ~ tijdsordening: dagen van de week,ochtend, middag, avond, gisteren,vandaag etc. In groep 2 wordt o.a. het ideeënboek van Pluspunt en Ko Totaal gebruikt om aan te sluiten op de methode in groep 3. Pluspunt is een moderne reken- en wiskundemethode die vanaf groep 3 gebruikt wordt. De methode sluit goed aan op de wiskunde in het voortgezet onderwijs. Ook in deze methode vinden we een duidelijke structuur, waarbij herhalingsstof en verrijkingsstof is opgenomen. Er is ook een uitgebreid leerlingvolgsysteem. De leerstof is geordend in 12 blokken met een eigen thema. Elk blok bestaat uit 15 lessen. De twaalfde les is altijd een toetsles. Elke instructieles wordt gevolgd door twee zelfstandig door te werken lessen. Tijdens de lessen zelfstandig werken kan de leerkracht de kinderen, die dat nodig hebben, extra aandacht geven. Bij de toets kunnen de kinderen laten zien of ze alle onderdelen beheersen. Kinderen die het nodig hebben, krijgen hierna herhalingsoefeningen. Kinderen die deze herhaling niet nodig hebben, krijgen verrijkingsstof, dus moeilijker opdrachten. Aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer In de groepen 1 en 2 wordt met wisselende thema's gewerkt. We hebben in de afgelopen jaren hiervoor materialen verzameld. Daarnaast worden er themacollecties van de provinciale bibliotheek geleend. Ook excursies zijn onderdelen van de wereldoriënterende vakken. In de groepen 3 t/m 4 wordt gewerkt aan wereldoriënterende aspecten van biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. Vanaf groep 5 worden natuur en milieu-educatie, geschiedenis en aardrijkskunde als apart vak gegeven. In de aardrijkskundemethode ( vanaf groep 6 ) worden veel aardrijkskundige begrippen geleerd. De topografie leren de kinderen per provincie in groep 6, in groep 7 per land en in groep 8 per werelddeel. De geschiedenismethode behandelt ons land vanaf de prehistorie tot nu. De methode natuur en milieueducatie behandelt de stof rond thema's. Voor aardrijkskunde gebruiken we de methode Wijzer door de wereld Deze methode is in 2001 aangeschaft. In augustus 2008 aangeschafte geschiedenismethode heet: Tijdstip. Dit is een heel overzichtelijke, chronologisch opgebouwde methode.

7 Het lesgeven met deze methode is voor kinderen en leerkrachten spannend en interessant. Leefwereld heet onze methode voor natuur, milieu en techniek (aangeschaft in 1999). Het is een moderne, op de praktijk afgestemde methode, die bij leerlingen en leerkrachten goed in de smaak valt. In groep 3 (2e half jaar), in de groepen 4 t/m 6 en in groep 8 wordt gewerkt met de verkeersmethode Wijzer op weg. In groep 7 volgen we de methode De jeugdverkeerskrant van 3VO (Verenigde Verkeers Veiligheids Organisatie) Tevens worden de kinderen in groep 7 voorbereid op een schriftelijk en praktisch verkeersexamen. Als beide onderdelen met goed gevolg worden afgelegd, krijgen de kinderen hun verkeersdiploma. Expressie De expressievakken bestaan uit de onderdelen: tekenen, handvaardigheid, muziek, dans en drama. Bij tekenen leren de kinderen hoe ze hun ideeën, waarnemingen en gevoelens in het platte vlak kunnen uiten. Daarvoor hebben ze kennis nodig van beeldaspecten, materialen en technieken. Voor handvaardigheid geldt hetzelfde als bij tekenen, maar dan gaat het om twee- en driedimensionale werkstukken. Bij het vak muziek ligt de nadruk op het opbouwen van een liedrepertoire. Daarnaast is er aandacht voor het gebruik van ritmische instrumenten, het luisteren naar muziekfragmenten en het bewegen op muziek, en de begrippen maat en ritme. Dans en drama maken regelmatig onderdeel uit van de expressieactiviteiten. Bewegingsonderwijs Er wordt bij bewegen gelet op veel bewegen en kwalitatief goed bewegen. Veel en goed bewegen is van belang voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling van kinderen en stimuleert de groei en het zich fit voelen. In de groepen 1 en 2 wordt 8 uur per week aan bewegingsonderwijs besteed, zowel binnen in de speelzaal als buiten. De oudste kleuters krijgen les uit de methode Schrijfdans. Deze methode gaat op een speelse manier in op de ontwikkeling van de fijne motoriek van de kinderen. Vanaf groep 3 wordt er 2 maal per week gymnastiek gegeven. In groep 3 en 4 is er ook tijd vrijgemaakt om nog eens extra buiten te spelen. De gymlessen worden gegeven door de groepsleerkracht. We werken volgens de methode Bewegingsonderwijs en Basisdocument Bewegingsonderwijs van Chris Mooij en Wim van Gelder. In groep 5 nemen de kinderen deel aan het schoolzwemmen. Vanaf groep 6 hebben alleen de kinderen die geen A-diploma hebben zwemles (als de organisatie dit toelaat). Sociaal-emotionele ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is van groot belang. De kinderen worden goed geobserveerd, waarbij gedrag en omgang met medeleerlingen en leerkracht, de mate van gemotiveerdheid voor school en leren, de manier van aandacht vragen, manier van uiten, zelfstandigheid en concentratie belangrijke onderdelen zijn. We volgen hierbij de methode De Vreedzame school Als de sociaal-emotionele ontwikkeling goed verloopt, is de kans op schoolsucces ook groot. Daarom wordt in de groepen veel tijd besteed aan het omgaan met elkaar, gevoelens, bespreken van eigenschappen, problemen oplossen, oorzaken van gedrag enz. Met behulp van ons leerlingvolgsysteem wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Actief burgerschap en sociale integratie Actief burgerschap kan niet los gezien worden van een goede ontwikkeling van de sociale - en emotionele competenties van leerlingen. Het veronderstelt interacties, niet alleen tussen leerling, school en samenleving, maar ook tussen leerling, ouders, school en samenleving. Ouderbetrokkenheid is dus van groot belang. Tijdens ouderavonden, nieuwsbrieven en oudergesprekken zullen we ouders betrekken bij de lessen van de Vreedzame school. Ook in andere lessen zal de ontwikkeling van sociale integratie en actief burgerschap aan de orde komen. Zoals bij taal en wereldoriëntatie. Humanistisch Vormingsonderwijs De leerlingen van de groepen 7 en 8 worden in de gelegenheid gesteld Humanistisch Vormings Onderwijs ( HVO ) te volgen. In de HVO lessen, die eenmaal per week door een vakleerkracht HVO gegeven worden, leren kinderen op een kritische en creatieve manier omgaan met vragen die betrekking hebben op waarden en normen. Respect, betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij kernwoorden. De kinderen onderzoeken hun eigen ervaringen en ideeën over wat goed of kwaad, mooi of lelijk, waar of onwaar, is. Zij worden aangemoedigd om te communiceren over wat ze denken, voelen, willen en doen. Spel, kringgesprek, tekenen, rollenspel,

8 verhalen en gedichten schrijven zijn de hulpmiddelen bij het samen uitwerken van de onderwerpen. Om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen worden deze lesthema's afgeleid van datgene wat de kinderen bezighoudt. Voorbeelden zijn : vriendschap, eerlijk zijn, dieren, gevoelens, familie, anders zijn, pesten, de dood, vooroordelen, verliefd, puberteit, kortom wat kinderen kunnen tegenkomen in hun leven. Omgaan met andere culturen Op school zitten kinderen uit verschillende culturen. Tijdens de lessen wereldoriëntatie komen de verschillen in cultuur ter sprake. Niet alleen de godsdienstige achtergrond, ook de verschillen in normen en waarden van de leerlingen worden uitgelegd. Respect leren hebben voor de andere cultuur is het doel bij deze kringgesprekken 4.2 De organisatie van het onderwijs Aanmelding en toelating De Troubadour is een openbare school. Dit houdt in, dat de school toegankelijk is voor ieder kind ongeacht zijn/haar culturele achtergrond, geloofs- en /of levensovertuiging. Wanneer een kind voor het eerst naar school gaat, is dit meestal een grote stap. We willen samen met u deze stap zo goed mogelijk voorbereiden en begeleiden. Daarom vindt er altijd eerst een kennismakingsgesprek met de directie plaats en krijgt u de gelegenheid om in de school rond te kijken en kennis te maken met de toekomstige leerkracht(en) van uw kind. We bespreken de gang van zaken met u en u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen. Indien gewenst kan de Intern begeleider ook aanwezig zijn bij dit gesprek. Daarnaast is er een groep ouders die bereid is om aanvullende informatie te geven over hun ervaringen met De Troubadour. Als uw kind van een andere basisschool komt, nemen wij eerst contact op met deze school, voordat wij uw kind toelaten. Om als leerling van onze school toegelaten te worden, moet een kind de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Gewoonlijk kunnen ingeschreven leerlingen vijf keer, voor hun 4e verjaardag, bij wijze van schoolgewenning worden toegelaten. Dit wordt geregeld in overleg tussen de ouders/verzorgers en de leerkracht(en). Verwijdering of schorsing van leerlingen Het komt gelukkig zelden voor dat kinderen van school worden gestuurd: schorsing (voor een tijdje) of verwijdering (voorgoed). Dit gebeurt als het kind zich ernstig misdraagt, dus bij wangedrag. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door de schooldirectie. Voordat zo'n besluit kan worden genomen, moeten eerst de groepsleraar en de ouders worden gehoord. Als het besluit eenmaal is genomen, mag een school de leerling niet onmiddellijk van school sturen. Het bestuur moet namelijk eerst proberen om een andere school te vinden voor de leerling. Alleen als dat niet lukt - en daar moet het schoolbestuur tenminste acht weken zijn best voor doen - mag de school de leerling de toegang tot de school weigeren. Als het schoolbestuur een leerling wil verwijderen moet het bestuur daarover met de ouders overleggen. Levert dat overleg niets op, dan kunnen de ouders aan de onderwijsinspectie vragen om te bemiddelen. Blijft het schoolbestuur bij zijn besluit, dan kunnen de ouders schriftelijk bezwaar aantekenen. Het werken in de groepen De school werkt volgens het leerstof-jaarklassensysteem. D.w.z. dat de kinderen in leeftijdsgroepen bij elkaar zitten. De samenstelling van de groepen is een verantwoordelijkheid van de school. Gedurende het schooljaar wordt een bepaalde hoeveelheid leerstof doorgewerkt. In de klassen proberen wij een flexibele organisatie te hanteren. Naast het systeem van basisstof en extra stof of herhalingsstof, is het mogelijk dat kinderen op hun eigen niveau de school doorlopen. In groep 2 kan er sprake zijn van een verlengd kleuterjaar. Hierbij hanteren we het volgende stappenplan: We onderzoeken of het kind aan de tussenen einddoelen voldoet van medio groep 2. De ontwikkelingen van het kind worden met de ouders besproken. We proberen in goed overleg tot overeenstemming te komen. Als een kind gaat vertragen, wordt altijd een handelingsplan gemaakt om de aanpak en de ontwikkeling te kunnen volgen. Bij een doublure in groep 2 zonder vooruitgang, wordt een kind aangemeld voor nader onderzoek. De uiteindelijke beslissing over doubleren wordt genomen door de directie van de school. Zie voor verdere informatie hoofdstuk 5: De zorg voor de kinderen. Aan het eind van ieder schooljaar worden de groepen ingedeeld, door de schoolleiding in overleg met het team, voor het volgend schooljaar. We streven naar een evenwichtige verdeling, die optimaal onderwijs mogelijk maakt. De verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt besproken op een teamvergadering en op de Medezeggenschapsraadvergadering.

9 Theater Gedurende het schooljaar verzorgen groepen presentaties voor medeleerlingen door bijvoorbeeld een toneelstukje of sketch op te voeren of door het zingen van een lied. De ouders van de desbetreffende groepen kunnen hierbij aanwezig zijn. Sport Bij voldoende animo neemt de school deel aan het schoolvoetbaltoernooi. Verder kunnen de kinderen tijdens een clinic kennismaken met sporten als: schermen, mountainbiken, enz. Bijzondere activiteiten en voorzieningen Overblijven Er is gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven. De overblijfdienst is in handen van ouders. De afspraken staan vermeld in de informatiegids. Schoolmelk Op school wordt schoolmelk geleverd. De schoolmelk wordt in kartonnetjes van ¼ liter geleverd. Behalve halfvolle melk kan ook volle melk, chocolademelk of yoghurtdrink gekozen worden. Bij de leerkrachten is een aanvraagformulier voor de schoolmelk op te vragen. De betaling gaat geheel buiten de school om d.m.v. acceptgirokaarten. U kunt uw kinderen natuurlijk ook zelf iets te drinken meegeven in een goed afsluitbare beker (geen priklimonade!). De schoolfotograaf Jaarlijks komt de schoolfotograaf. Hij maakt een portret en groepsfoto's. Broertjes en zusjes mogen samen op de foto. Op welke dag hij langs komt, wordt bekendgemaakt in het Troubadournieuws. Oud papier en lege batterijen In de hal van de school is een verzamelpunt voor oud papier en lege batterijen. 8 oktober Aan de viering van dit specifiek Alkmaarse feest neemt de school deel. De groepen 3 en 4 doen mee aan een lampionoptocht aan de vooravond van de feestdag. Op de feestdag zelf kunnen de leerlingen van de groepen 5 en 6 deelnemen aan de ballonnenwedstrijd. Afscheidsavond groep 8 In de laatste week van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. De kinderen treden op voor de ouders en de leerlingen van de school. Ook de ouders van de kinderen uit groep 8 zijn hierbij betrokken. Aan het eind van de avond krijgen de kinderen een afscheidscadeau. Sportdag Jaarlijks wordt er een sport- en speldag georganiseerd. De kinderen uit de groepen 1 t/m 8 gebruiken het schoolplein, het Hylas sportterrein of de Rekerhout om sportieve opdrachten uit te voeren. Vieringen Ieder jaar wordt het Sinterklaas-, Kerst- en Paasfeest uitgebreid gevierd. Voor de lagere groepen komt Sinterklaas op school. De hogere groepen maken surprises voor elkaar. In de laatste schoolweek voor Kerst is er `s avonds een kerstmaaltijd op school. Ter gelegenheid van Pasen worden o.a. eitjes verstopt, op school gegeten en een Paasspel gespeeld. Tijdens Humanistisch Vormings Onderwijs is er aandacht voor vieringen van andere culturele groepen. Als er aanleiding voor is, wordt ook in de klas aandacht aan vieringen met een andere culturele achtergrond besteed. Culturele Educatie Iedere groep tekent in op een project, voorstelling of ander evenement. Culturele educatie kan worden aangeboden door het Samenwerkingsverband Culturele Educatie Alkmaar. Schoolreisjes De schoolreizen vinden plaats in de laatste maanden van het schooljaar. Voor de kleuters kost dit reisje ca. 5,. De kinderen uit de groepen 3 t/m 7 betalen ca. 20,-. De kinderen uit groep 8 gaan 3 dagen naar Texel. De kosten voor deze kinderen bedragen ca. 70,-. Schoolzwemmen Voor de kinderen uit groep 5 is er gedurende 20 aaneengesloten weken zwemles. Deze lessen worden door alle kinderen van groep 5 gevolgd. De zwemlessen maken deel uit van het bewegingsonderwijs op onze school. Zodra de zwemlessen stoppen krijgen de kinderen weer tweemaal per week gymnastiek. Tegen het einde van

10 de zwemperiode krijgt u van ons een rekening van ca. 22,-. Let u erop dat uw kind op de zwemdagen geen kostbare voorwerpen mee naar school neemt? Horloges en sieraden kunnen die dag beter thuis worden gelaten. Hoofdluiscontrole Elke eerste woensdag van de maand wordt de gehele schoolbevolking op hoofdluis gecontroleerd door speciaal hiertoe opgeleide ouders. Ook na elke vakantie worden de kinderen op woensdag nagekeken. Omdat het een lastig en vaak hardnekkig verschijnsel is waar we allemaal last van kunnen hebben, is deze controle verplicht. Als er hoofdluis is geconstateerd, wordt u op de hoogte gebracht door de leerkracht en krijgt u het verzoek uw kind thuis te behandelen. Meer informatie over dit onderwerp is op school te verkrijgen. Excursies Het zich eigen maken van begrippen, kennis en vaardigheden vindt niet alleen in de school plaats, maar ook in situaties daarbuiten. We willen onze leerlingen mogelijkheden bieden om ervaringen op te doen buiten de school. De kennis van de wereld kan daardoor bij veel leerlingen toenemen. Hoofdstuk 5 De zorg voor kinderen begeleiding aangepast. Ouders/verzorgers worden hierover van tevoren door de interne begeleider en/of de groepsleerkracht geïnformeerd. Naast de toetsen die bij de methodes horen, nemen we ook landelijk genormeerde toetsen af volgens onderstaand schema: Groep 2: in januari en juni. sociaal-emotioneel in de herfst. Groep 3: emotioneel in de herfst. oktober, februari, april en juni. rekenen in februari en juni. Groep 4: januari, maart en juni. januari en juni. februari en juni. herfst. taal, ordenen sociaallezen in spelling en lezen in oktober, Spelling en rekenen in begrijpend lezen in sociaal-emotioneel in de Groepen 5, 6 en 7: oktober, maart en juni. rekenen in januari en mei. lezen in januari. in de herfst. (groep 7) in mei. 5.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school Nadat uw kind op school is ingeschreven neemt de leerkracht van de groep, waarin uw kind geplaatst is, contact met u op om een afspraak te maken voor een aantal `gewenningsmomenten'. Vanaf 4 jaar kan uw kind elke dag naar school. Wel komt het voor dat, in overleg, 4-jarigen de eerste weken alleen `s ochtends naar school gaan. Dit houdt verband met de vele nieuwe indrukken die deze kleuters moeten verwerken. Kinderen zijn leerplichtig vanaf hun vijfde verjaardag. Vanaf die leeftijd moet verlof buiten de schoolvakanties aangevraagd worden bij de directie. Oudere kinderen die tussentijds geplaatst worden in andere groepen kunnen ook een kennismakingsbezoek afleggen. Aan de hand van het onderwijskundig rapport van de afleverende school begeleiden we deze leerlingen zo goed mogelijk in de nieuwe groep. Wij proberen er zo aan te werken, dat uw kind zich snel thuis voelt op De Troubadour. Groep 8: spelling: in oktober. rekenen in januari en oktober. Cito-eindtoets in februari. sociaal-emotioneel in de herfst. 5.2 Het volgen van de ontwikkeling Wij toetsen de schoolvorderingen van de kinderen meerdere keren per jaar. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op het gebied van spelling, lezen, en rekenen. Verder wordt de persoonlijke ontwikkeling gevolgd. Dit noemen we signalering. Verloopt de ontwikkeling anders dan verwacht, dan worden het programma en de Rapportage lezen in Spelling en begrijpend sociaal-emotioneel Cito-entreetoets lezen en De leervorderingen worden bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Dit is een overzicht waarop per leerling en per groep wordt bijgehouden in hoeverre de leerstof wordt beheerst. De gegevens worden verzameld in een leerlingendossier. Op deze manier hebben we van uw kind, vanaf de instap tot aan het verlaten van de school, een overzicht van de vorderingen en bijzondere aandachtspunten. Deze gegevens zijn ter inzage voor de ouders/verzorgers. Vanaf groep 2 ontvangen de leerlingen twee maal per jaar een rapport met daarin een overzicht van de vorderingen. U wordt in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht(en) van uw kind over dit rapport van gedachten te wisselen.

11 Indien de signalering daartoe aanleiding geeft, worden de vorderingen van individuele kinderen door de groepsleerkracht met de interne begeleider besproken. De interne begeleider onderzoekt welke aanpassing het programma voor individuele leerlingen behoeft, met als doel de leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Indien nader onderzoek wenselijk is, wordt dit met de ouders/verzorgers besproken. Alleen met toestemming van de ouders/verzorgers wordt een onderzoek uitgevoerd. Leerlingen en leerkrachten voeren individuele programma's zoveel mogelijk binnen de groep uit. De leerkrachten zijn in staat vroegtijdig problemen te signaleren en te herkennen. In bijzondere situaties wordt buiten de groep remedial teaching gegeven. Onze orthotheek (een bestand aan hulpmaterialen) is daarbij van groot belang. De orthotheek wordt stapsgewijs uitgebreid. 5.3 Specifieke zorg voor leerlingen Een aantal kinderen heeft op een enkel vakgebied extra hulp nodig buiten de groep. Om leerlingen die belemmeringen ondervinden te begeleiden in het leer- en ontwikkelingsproces zijn op De Troubadour een intern begeleider en een remedial teacher aangesteld. Het hoeft niet altijd te gaan om grote problemen en ook niet altijd om zwakke leerlingen. Ook gemakkelijk lerende kinderen kunnen het moeilijk hebben als ze te weinig uitgedaagd worden. Hoe eerder een kind geholpen wordt des te beter het is. Indien bovenstaande van toepassing is, maakt de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht een individueel- of groepshandelingsplan. Als alle geboden hulp geen vooruitgang biedt, wordt extra onderzoek gedaan en eventuele plaatsing in het Speciaal Basisonderwijs of een andere school voor speciaal onderwijs geadviseerd. Een permanente commissie leerlingenzorg buigt zich over het onderwijskundig rapport en geeft een indicatie af voor een andere vorm van onderwijs De Troubadour is aangesloten bij het samenwerkingsverband De Basis. In het Zorgplan is deze samenwerking onder woorden gebracht. Dit Zorgplan ligt ter inzage bij de directie. 5.4 Leerling gebonden financiering Met ingang van het cursusjaar hebben kinderen met een geïndiceerde handicap, op grond van het landelijk integratiebeleid, toegang tot de reguliere basisschool. Ouders hebben dus keuzevrijheid van onderwijs: de speciale school of met een rugzak naar een basisschool naar keuze, dus ook onze school. In die rugzak zitten middelen om uw kind extra ondersteuning bij het leerproces te geven. Om voor zo'n rugzak in aanmerking te komen moet u uw kind aanmelden bij een commissie voor indicatiestelling (CVI). Op grond van landelijk vastgestelde normen bepalen zij of uw kind in aanmerking komt voor indicering. Daarbij bent u als ouders formeel verantwoordelijk voor het aanleveren van de gegevens die nodig zijn voor indicatie. Ook wanneer uw kind al onze school bezoekt kan het, als het voldoet aan de criteria, van deze regeling gebruik maken. Als de CVI een positief besluit heeft genomen, kunt u uw kind bij ons op school aanmelden. We zullen met u in gesprek gaan over de mogelijkheden van onze school voor uw kind. Daarbij verkennen we met elkaar de hulpvraag van het kind, uw verwachtingen en de mogelijkheden van de school. Als blijkt dat we uw kind de hulp kunnen bieden die het bij het onderwijs nodig heeft, wordt er samen met u een handelingsplan gemaakt met ondersteuning van het speciaal onderwijs. Kaders van de zorg Blijkt dat het voor de school niet mogelijk is om uw kind verantwoord op te vangen, dan moeten we u, ook in het belang van uw kind, teleurstellen. Het recht op keuzevrijheid betekent namelijk geen toelatingsrecht in het reguliere onderwijs. U kunt in dat geval bezwaar aantekenen bij de adviescommissie voor toelating en begeleiding. Op school kunt u informatie opvragen over de rugzakregeling in het algemeen, het adres van de betreffende CVI, het traject voor indicatiestelling, de geldende criteria voor indicering, de checklist met betrekking tot de toelating voor uw kind op onze school en de mogelijkheden voor het aantekenen van bezwaar. Mocht u overwegen uw kind met een rugzak te plaatsen op onze school, dan is het verstandig al in een vroeg stadium contact op te nemen met de directie en/of de intern begeleider,

12 omdat het regelen van een verantwoorde opvang de nodige tijd kost. 5.5 Via speciale formulieren wordt aan de scholen voor voortgezet onderwijs algemene informatie verstrekt over de leerlingen. Doubleren, versnellen en tweede leerlijn Bij kinderen die voor januari zes jaar worden en nog niet naar groep 3 zijn gegaan is sprake van kleuterverlenging. De inspectie hanteert deze beleidslijn (verlenging vanaf vijf jaar en 9 maanden). Leerlingen die in oktober, november of december zes jaar worden gaan door naar groep 3 als het kind: een goede luisterhouding heeft een goede werkhouding heeft besef van taakgerichtheid heeft voldoende motivatie heeft geconcentreerd kan werken sociaal emotioneel geen belemmeringen heeft Bij twijfel over de ontwikkeling van het kind kan in overleg met ouders gekozen worden voor een extra kleuterjaar. Voor kinderen met een verlenging zal een handelingsplan worden opgesteld. Het doubleren of versnellen in andere groepen is altijd na zorgvuldige afweging. Wij hanteren een procedure waarbij ouders en zorgteam nauw zijn betrokken. We houden rekening met de cognitieve én de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het is uiteindelijk de bevoegdheid van een school om de groepsindeling te bepalen. Natuurlijk moet redelijkerwijs aangenomen worden dat doubleren of versnellen verbetering oplevert, anders zoeken we naar een andere oplossing, bijvoorbeeld een tweede leerlijn. Als we kiezen voor een tweede leerlijn, blijft het kind gewoon in de klas, maar krijgt het (gedeeltelijk) een eigen programma. 5.6 De overgang naar het voortgezet onderwijs De groepsleerkracht neemt aan het eind van groep 7 in de klas de Cito `Entreetoets' af. Deze toets geeft een uitgebreid overzicht van de kennis en vaardigheden die de kinderen de afgelopen jaren hebben geleerd. Aan het eind van groep 8 (januari / februari) doen de kinderen mee aan de Citoeindtoets of indien noodzakelijk aan de AT-toets (Aanvullende Toetsing). De voorbereiding van de overgang naar het voortgezet onderwijs en de advisering vinden plaats in groep 8. Aan het begin van groep 8 ontvangen ouders het schooladvies en de toetsuitslag van de Entreetoets. De leerkracht van groep 8 licht deze gegevens toe tijdens een schoolkeuzegesprek. De onderwijsmarkt en de verschillende open dagen en voorlichtingsavonden kunnen door de ouders/verzorgers en/of door de leerlingen bezocht worden. Alleen gegevens die van belang zijn voor een succesvolle schooltijd van de leerlingen worden verstrekt. Uitstroom VMBO VMBO/TL HAVO/VWO 43 % 19 % 38 % Hoofdstuk 6 Ouders en verzorgers 6.1 Contacten met ouders / verzorgers Kinderen brengen een groot deel van hun tijd op school door. De school is daardoor een belangrijk onderdeel van hun dagelijks leven. Een goed samenspel tussen school en thuis is daarom van groot belang. Voor vragen of opmerkingen nemen ouders eerst contact op met de groepsleerkracht. Mocht dit niet tot de gewenste oplossing leiden, dan nemen ze contact op met de directie. Verder zijn de volgende contactmogelijkheden tussen school en ouders/verzorgers in het leven geroepen: Klassenavonden Deze avonden worden aan het begin van het schooljaar georganiseerd om ouders/verzorgers te informeren over de gang van zaken in de groep gedurende het schooljaar. Tevens is het een mogelijkheid om kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en) van uw kind. Aan de ouders/verzorgers wordt ook de gelegenheid geboden om vragen te stellen aan de leerkracht(en) over de gang van zaken in de groep. 10-minutengesprekken Op deze momenten worden de vorderingen van de individuele leerlingen met de ouders/verzorgers besproken en ligt het werk van de kinderen ter inzage. Voor alle leerlingen organiseren we in november het eerste 10-minutengesprek. Hierbij ligt de nadruk op de de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Begin februari en in juni worden de andere gehouden in de week na de uitgave van het rapport. Het is natuurlijk altijd mogelijk om tussentijds een afspraak te maken. Algemene ouderavond Deze avond wordt in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie georganiseerd.

13 De medezeggenschapsraad en de activiteitencommissie leggen verantwoording af van hun werkzaamheden en activiteiten en presenteren het financieel jaarverslag. Op deze avond vindt ook de verkiezing van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad plaats volgens de daarvoor geldende reglementen. overzicht onderwijstaken, bijzondere data, sport, medezeggenschapsraad en activiteitencommissie. Tijdens de rondvraag wordt aan de ouders/verzorgers de gelegenheid geboden om over allerlei zaken betreffende de medezeggenschapsraad, de activiteitencommissie en de school vragen te stellen. 6.3 Medezeggenschapsraad Aan de Troubadour zijn een medezeggenschapsraad en een activiteitencommissie verbonden. Incidentele groepsavonden Ouders kunnen voor incidentele groepsavonden worden uitgenodigd. We denken hierbij bijvoorbeeld aan tussentijdse veranderingen in de organisatie van het onderwijs of aan informatieverstrekking over nieuwe ontwikkelingen binnen de school. Via de maandelijkse nieuwsbrief Troubadournieuws en de website geven directie, leerkrachten en ouders/verzorgers informatie over allerlei actuele zaken die met de school te maken hebben. De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De leden van de medezeggenschapsraad houden zich bezig met beleidszaken van de school. 6.2 Overige informatieverstrekking Ca. 6 maal per jaar wordt er vergaderd. Het gaat vooral om beleidszaken, zoals: formatieplan, activiteitenplan en onderwijskundig beleid. De MR heeft instemmings- of adviesrecht. De rechten en plichten staan in het reglement beschreven. Huisbezoek De groepsleerkracht kan op huisbezoek komen. Dit bezoek is bedoeld voor kennismaking of overleg. Ouders/verzorgers en leerkracht hebben dan wat meer de tijd om over kind en school te praten. De leden worden steeds voor 2 jaar gekozen. Op de jaarvergadering in sept/okt worden indien nodig de ouders voor de MR gekozen. Op deze avond worden ook het jaarverslag, de begroting en het verslag van de kascommissie besproken. Directie U kunt altijd een afspraak maken als u vragen of suggesties heeft of als er problemen zijn. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda's en de notulen van de MR- vergaderingen vindt u op de prikborden in de hal Schoolgids en Troubadournieuws en website Wij informeren de ouders/verzorgers regelmatig over zaken die met school te maken hebben. De schoolgids wordt regelmatig aangepast aan de huidige stand van zaken. De medezeggenschapsorganen van alle openbare scholen kiezen uit hun midden 5 ouders en 5 leerkrachten in de G.M.R. (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) De G.M.R. is een inspraakorgaan, dat zaken bespreekt die alle openbare scholen in Alkmaar aangaan. Aan het het begin van schooljaar ontvangt elk gezin als aanvulling op de schoolgids een informatiekalender met daarin informatie over schoolzaken zoals: beleid komend schooljaar, vakantieregeling, samenstelling team en 6.4 Activiteitencommissie De activiteitencommissie denkt mee en helpt bij de organisatie van schoolevenementen. Het gaat hierbij om de Sinterklaasviering, Kerst- en Paasviering. Maar ook helpen zij mee bij de afscheidsavond van groep 8, sport- en speldag en ouderavond. De A.C. vergadert regelmatig. Bij die vergaderingen is een teamlid aanwezig. Deze commissie houdt een financiële administratie bij van het ouderfonds. Ouders met vragen of die ideeën hebben voor bovenstaande activiteiten en feesten kunnen hierover altijd contact opnemen met een van de AC-leden of de leerkrachten. De leden van de AC worden vermeld op de website van De Troubadour.

14 6.5 Ouderbetrokkenheid Hulpouders in de school zijn zeer belangrijk. Zij begeleiden kinderen bij activiteiten, die zonder die hulp niet of nauwelijks mogelijk zouden zijn. Het gaat hierbij onder andere om: ~ het begeleiden van kleine groepjes tijdens ~ handvaardigheidlessen ~ hulp op bijzondere feestdagen ~ hulp bij de jongste groepen ~ het begeleiden van kinderen tijdens een uitstapje ~ het plastificeren van boeken Toezicht en eindverantwoordelijkheid m.b.t. hulpouders liggen bij de leerkracht. Hoofdstuk 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 7.1 Speerpunten In de schooljaren richten we een aantal studiedagen in rond de thema's: ~ Taalbeleid ~ Engels in de basisschool ~ Opleiden van nieuwe leerkrachten in de school Ook zullen we de afspraken rond de methode de Vreedzame School moeten borgen. Er zal tijd vrijgemaakt worden om het ICT onderwijs te optimaliseren en verder uit te bouwen. Doelen: Het doel t.a.v. van het taalbeleid is het verhogen van de woordenschat, spelling en het begrijpend lezen. De methode Taalleesland' is leidraad voor ons taalonderwijs. Het doel t.a.v. Engels in de basisschool is: kinderen vanaf vier jaar vertrouwd maken met de Engelse taal. Vooral jonge kinderen leren snel een vreemde taal. Het doel t.a.v. het opleiden van nieuwe leerkrachten is, jonge mensen enthousiast maken voor het vak van leerkracht. Deze jonge mensen nemen ook nieuwe ideeën mee in de school, waardoor het leren voor de kinderen een extra impuls krijgt. Daarnaast zal het kwaliteitsinstrument KMPO van Van Beekveld en Terpstra worden ingevuld door ouders, kinderen en leerkrachten. Resultaten hiervan zullen met eerdere (nog actuele) actiepunten worden opgepakt en vervolgens controleerbaar in ontwikkeling worden genomen. De gesprekscyclus voor het personeel, die binnen het hele bestuur is ingevoerd, zet het werken met persoonlijke ontwikkelingsplannen in gang. Leerkrachten krijgen de mogelijkheid om in overleg met de directie en gerelateerd aan de behoeften van de organisatie hun eigen professionele ontwikkeling ter hand te nemen. Weer samen naar school. Onze school doet mee aan een samenwerkingsverband van basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Regelmatig heeft onze intern begeleider overleg met een specialist van het speciaal basisonderwijs. De begeleider geeft adviezen over het begeleiden van kinderen met speciale problemen. Dit alles is erop gericht om kinderen zo lang mogelijk verantwoord in het gewone basisonderwijs te houden. 7.2 Externe contacten Andere basisscholen Het team heeft via afgevaardigde(n) van de personeelsgeleding in de gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) contact met andere openbare basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Allerlei onderwijszaken, vooral zaken die de personele kant betreffen, worden in de vergadering van de GMR besproken. Naast dit georganiseerd overleg is er ook incidenteel contact met andere basisscholen. Het team heeft ook contacten met andere basisscholen via het Netwerk Intern Begeleiders. Kinderdagverblijf Kiddies Het kinderdagverblijf Kiddies is in hetzelfde gebouw gehuisvest. Hier is ook een buitenschoolse opvang georganiseerd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Scholen voor voortgezet onderwijs Het contact met scholen voor voortgezet onderwijs wordt vooral onderhouden door de leerkrachten van groep 8, de bouwcoördinator, de intern begeleider en de directie. Er is contact over de toelating van leerlingen, over oud-leerlingen en over algemene zaken betreffende de basisvorming op het voortgezet onderwijs. Van deze scholen ontvangen wij de rapportgegevens van oud-leerlingen. Onderwijsbegeleidingsdienst De school maakt gebruik van de diensten van de onderwijsbegeleidingsdienst:

15 OBD Noordwest Holland Wattstraat 4 Tel James 1817 DC Alkmaar. De diensten bestaan uit: De mogelijkheid om gebruik te maken van het daar aanwezige, zeer uitgebreide diensten- en materiaalpakket ter ondersteuning van het onderwijs. De mogelijkheid om gebruik te maken van schoolbegeleiding, die bestaat uit: - begeleiding van directie, team en individuele leerkrachten. - individuele toetsing en begeleiding van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. - allerlei vormen van nascholing. - helpdesk voor het computeronderwijs. - ondersteuning bij de uitvoering van WSNS. Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel uren er beschikbaar zijn voor begeleiding en nascholing. Inspectie De Troubadour valt onder de Inspectie van het onderwijs Kantoor Haarlem. Voor vragen over onderwijs: Gemeenschappelijke gezondheidsdienst NoordKennemerland De school heeft contact met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Hiertoe behoren de schoolarts en assistent, de schoolverpleegkundige en de logopedist. Tot de leeftijd van 4 jaar worden kinderen op het consultatiebureau onderzocht. De oudste kleuters worden uitgebreid door de schoolarts onderzocht op het steunpunt van de GGD. Van u wordt verwacht dat u bij het onderzoek aanwezig bent. De kinderen van groep 6 worden door de verpleegkundige nagekeken. Ook dit onderzoek is op de GGD. De schoolarts is mevrouw C. van Olphen. Jeugdverpleegkundige is mevrouw R. Kruizinga, doktersassistente is mevrouw R. Kalverdijk. Zij zijn allen bereikbaar in het gebouw van de GGD op de Hertog Aalbrechtweg 5. Telefoon: Logopedie De kinderen van groep 2 worden alleen nog maar op spraak- en taalproblemen onderzocht. Daarna volgt zo nodig een verwijzing naar een logopedist buiten de school. De behandeling vindt niet meer op school plaats, omdat de gemeente noch het ziekenfonds de behandeling wil financieren. Bibliotheek Alkmaar Jaarlijks biedt de bibliotheek door middel van een uitgebreide brochure aan alle groepen de mogelijkheid om leerlingen in contact te brengen met de bibliotheek. Van deze diensten, die in het activiteitenplan opgenomen worden, maken wij dankbaar gebruik. Voor de schoolkrant krijgen we drie à vier keer per jaar informatie over jeugdliteratuur. Adres Bibliotheek Alkmaar: 1811 KC Alkmaar Gasthuisstraat 2 Tel Klachtenregeling Het bestuur heeft zich aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Het protocol ligt ter inzage bij de directie Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) Sponsoring Onze school is terughoudend op het gebied van sponsoring. Meer informatie over het beleid ten aanzien van sponsoring kunt u opvragen bij de directie. Hoofdstuk 8 Het schoolteam 8.1 Taken en functies in het team Naast directietaken en groepsleerkrachttaken onderscheiden wij de volgende taken en functies: Team Op De Troubadour hebben we de volgende taken/functies: Directeur Intern Begeleider (adjunct directeur) Remedial teacher ICT coördinator Onderbouwcoördinator Bovenbouwcoördinator Conciërge Intern begeleider De interne begeleider coördineert de zorg aan de leerlingen in de school. Zij maakt de groeps- en schooloverzichten na de toetsen. Samen met de remedial teacher en de leerkrachten analyseert zij de resultaten en organiseert extra hulp, zowel individueel als in groepsverband aan kinderen die dat nodig hebben.

16 Remedial teacher De remedial teacher verzorgt de extra hulp aan specifieke leerlingen, zowel individueel als in groepsverband. Er is een nauwe samenwerking met de IB er. De ICT-er (Informatie en communicatie Technologie) De ICT-er is een leerkracht die gespecialiseerd is op het gebied van informatica. Zij stelt met de directie en het team een plan op, waarin wordt aangegeven hoe de computer kan worden ingezet bij de lessen in de klassen, bij zelfstandig werken of bij de administratie. Ook is de communicatie via de computer een belangrijk onderdeel ( , homepage, reportages maken, enzovoorts) Conciërge De conciërge draagt zorg voor het onderhoud van de inventaris op de school. Ook verricht zij/hij huishoudelijke taken. Contactpersonen ongewenste intimiteiten Deze persoon kan worden benaderd als er sprake is van mishandeling in welke vorm dan ook. Afhankelijk van de klacht kan zij doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Op dit moment is juf Bianca Cristofoli de contactpersoon. Ieder jaar bespreken we met de medezeggenschapsraad welk deel van de formatie we aan deze zorg besteden en welk deel we gebruiken om de groepen te bezetten. 9.2 Kwaliteitsbewaking Door middel van het leerlingvolgsysteem toetsen wij meerdere malen per jaar ons onderwijs. De toetsresultaten worden vergeleken met de landelijke norm. Dit geeft ons de mogelijkheid ons onderwijs voortdurend te evalueren en zo nodig bij te stellen. Op deze manier houden wij de kwaliteit van ons onderwijs op peil. De medezeggenschapsraad (MR) betrekken wij volop bij de voortgang van ons onderwijs. In de MRvergadering bespreken wij de keuzes in ons formatieen zorgplan. Bovendien vragen we de MR in te stemmen met het schoolplan, dat regelmatig bijgesteld wordt. Daarnaast bespreken wij nog tal van onderwijskundige en organisatorische zaken met de MR. 9.3 Controle Ons onderwijs stemmen wij af op de kerndoelen, die het ministerie voor het basisonderwijs stelt. Bij de keuze van methoden zijn de kerndoelen een uitgangspunt. We verantwoorden de keuze in het schoolplan en beschrijven hoe we met de methoden werken. Het schoolplan wordt door het bestuur vastgesteld en naar de inspecteur van het onderwijs gestuurd. De inspecteur stelt zich tijdens een schoolbezoek op de hoogte of het onderwijs dat wij geven, overeenkomt met de beschrijving in het schoolplan. De inspecteur brengt over een schoolbezoek verslag uit aan het schoolbestuur. Hoofdstiuk 10 Regelingen en afspraken Hoof dstu k9 De resul 10.1 Schooltijden De schooltijden staan vermeld in de informatiekalender. taten van het onderwijs Voor de groepen 1 en 2 is er een inloopmoment. Dit betekent, dat de kinderen `s morgens door hun ouders worden binnengebracht. 9.1 De inzet van de zorgverbreding In hoofdstuk 5 wordt de zorg voor de leerlingen op De Troubadour uiteengezet. De ouders die hun kind op komen halen, verzoeken wij niet voor of uur de school binnen te komen aangezien dit storend is voor de kinderen.

17 10.2 Aanmelding en toelating Zodra de kinderen 4 jaar zijn geworden, mogen zij op school komen. Enkele weken ervoor worden met de ouders vijf gewenningsafspraken gemaakt. Als een volledige schooldag voor de kinderen in het begin te vermoeiend is, kan een kind, na overleg, de eerste tijd alleen de ochtenden naar school komen. Bij een schoolwisseling wegens verhuizing in het lopende schooljaar, zal eerst overleg met de toeleverende school plaatsvinden Vakanties Voor De Troubadour geldt de vakantieregeling Openbaar Primair Onderwijs in Alkmaar. De data staan in de informatiekalender Bijzondere omstandigheden Scholing van leraren Omdat het onderwijs op school continu in ontwikkeling is, is er een aantal studiedagen voor het team gepland, zowel op onderwijsinhoudelijk gebied als op het gebied van organisatie. De studiedagen staan vermeld in de informatiekalender. Tijdens die studiedagen heeft uw kind vrij van school. Verlof Een leerkracht die ADV of buitengewoon verlof heeft, wordt vervangen door een andere leerkracht. Ziekte Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een vervanger. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te verdelen. Er wordt geen groep naar huis gestuurd Aanvragen buitengewoon verlof Volgens de leerplichtwet moet elk kind dat volledig leerplichtig is (vanaf 5 jaar), elke schooldag naar school. Indien er gewichtige omstandigheden zijn, o.a. in het geval van een trouwfeest, jubileum of begrafenis, kan hiervan worden afgeweken. Voor extra vakantieverlof kan slechts bij hoge uitzondering toestemming gegeven worden, bijvoorbeeld als de ouders/verzorgers door de werkgever verplicht worden hun vakantie buiten schooltijd op te nemen. Het verlof kunt u alleen aanvragen d.m.v. een daartoe bestemd formulier, dat minimaal 6 weken van tevoren aangevraagd kan worden bij de directie, eventueel vergezeld van een werkgeversverklaring. Vakantieverlof in de eerste twee weken van het schooljaar is niet mogelijk. Ongeoorloofd verlof wordt doorgegeven aan de ambtenaar leerplicht Ongeoorloofd verzuim De leerkrachten houden dagelijks een absentenlijst bij. Als een leerling afwezig is en niet afgemeld, wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de ambtenaar leerplicht. Bij ziekte van uw kind verzoeken wij u dit telefonisch door te geven tussen 8.00 en 8.30 uur of en uur. 072 Het telefoonnummer van de school is: Verzekering De kinderen zijn verzekerd tegen financiële schade door ongevallen. Hieronder valt niet de schade aan voorwerpen, zoals brillen en kleding.. De verzekering geldt van één uur voor schooltijd tot één uur erna. Ook geldt de verzekering tijdens activiteiten buiten de school, mits in schoolverband en onder toezicht van het onderwijzend personeel uitgevoerd. In geval van schade kunt u op school een aangifteformulier krijgen Aansprakelijkheid van school en gemeente Over de aansprakelijkheid van de schoolleiding, leerkrachten of gemeente bij diefstal of vermissing van voorwerpen uit het schoolgebouw is het volgende te zeggen: de gemeente kan geen verzekering van privé-eigendommen van leerlingen, van aan school verbonden personeel of van derden afsluiten i.v.m. het open karakter van de gebouwen. Dit betekent dat geen vergoeding van school of gemeente verstrekt kan worden bij vermissing of diefstal van privé-eigendommen. Dit geldt ook bij beschadiging van kleding (b.v. door verf of lijm), want ondanks het gebruik van schorten in groep 1 en 2 gebeuren er wel eens "ongelukjes".wij raden u dan ook aan hiermee rekening te houden bij de keuze van de schoolkleding. Wij bevelen een gezins-wa-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid ) aan. Deze verzekert onopzettelijk toegebrachte schade aan medeleerlingen.

18 worden als het bij een bepaald thema past. Als een kind jarig is mag het natuurlijk wel het pas gekregen speelgoed laten zien. Het zo maar meenemen van geld naar school raden wij af. Het meenemen van mobieltjes, mp3-spelers e.d. is niet toegestaan Het ouderfonds Alle ouders worden geacht lid te zijn van dit fonds. De vrijwillige bijdragen worden door de activiteitencommissie gebruikt om een aantal extra activiteiten te kunnen organiseren, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, sport- en speldagen, theatervoorstellingen, afscheid groep 8, aanschaf extra spelmaterialen enz. Ook komt uit dit fonds een bijdrage voor de schoolreisjes. De ouderbijdrage is voor ieder kind gesteld op 22,70 per jaar. Komt uw kind in de loop van het jaar bij ons op school, dan gelden er vanaf januari kortingen. Over de betaling van de bijdrage krijgt u van de penningmeester bericht. Met haar kunt u tevens een eventuele betalingsregeling treffen. Tijdens de jaarlijkse algemene ouderavond wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten/uitgaven Verloren voorwerpen Laat u het ons weten als uw kind iets op school is kwijtgeraakt? In de kleine aula staat een mand, waarin alle gevonden voorwerpen worden bewaard. Na iedere vakantie worden de manden geleegd. Sleutels, horloges, portemonnees, sieraden enz. worden in een mandje in de personeelskamer bewaard. Veel gezoek kan voorkomen worden door kledingstukken, gymschoenen, tassen, bekers enz. van een naam te voorzien Uitdelen tijdens verjaardagen. Wij verzoeken u eraan mee te werken het snoepen op school tot een minimum te beperken. Tijdens verjaardagen vooral geen toffees of zuurtjes laten uitdelen! U kunt b.v. denken aan zoute koekjes, worteltjes, stukjes komkommer, kaas Speelgoed, kostbaarheden en geld mee naar school Als kinderen speelgoed mee naar school nemen, kan dat afleiden, er kan ruzie om gemaakt worden of het kan stuk gaan. Speelgoed mag meegenomen Fietsen op het schoolplein Wij willen het aantal fietsen op het schoolplein beperkt houden. Daarom vragen wij uw medewerking voor het volgende: De kinderen komen zo veel mogelijk lopend naar school. Op het schoolplein mag vóór, tijdens en na schooltijd niet gefietst worden Bewegingsonderwijs Voor groep 1 en 2 Deze groepen hebben twee keer per dag bewegingsonderwijs / buitenspel. Tijdens het bewegingsonderwijs binnen dragen de kinderen van groep 1 en 2 géén gymschoenen. Het is voor kleuters namelijk beter om op blote voeten te lopen tijdens de bewegingslessen. De speelzaal wordt goed schoon gemaakt. Voor groep 3 t/m 8 Deze groepen krijgen 2 gymnastieklessen per week. De kinderen moeten gymschoenen dragen of balletschoentjes met een stroeve zool in combinatie met een broekje en een shirt of een gympakje. Na de gymles douchen alle kinderen zich. Dit is een schoolregel. Wilt u, als uw kind niet aan de gymnastiekles mee kan doen, een briefje meegeven? Verkeersouders Verkeersouders maken zich sterk om de omgeving rond school verkeersveilig te maken voor de leerlingen en binnen de school het verkeer onder de aandacht te brengen..3vo en verkeersoudersgroep Alkmaar ondersteunt verkeersouders met informatie en publicatie van persberichten. Tevens organiseren de verkeersouders, in

19 samenspraak met het team, activiteiten als: op voeten en fietsen naar school, dode hoekspiegel bij vrachtwagens, fietscontrole en het praktisch verkeersexamen.

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs

o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs o.b.s. de Cocon school voor OntwikkelingsGericht Onderwijs Inhoudsopgave vervolg inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2. De school pag 02: Situering van de school pag 02: Cluster Noord 3. Ons onderwijs pag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie