Titel : LOB instrumenten voor het mbo een inventarisatie van het aanbod Project/Werkgroep : LOB Auteur(s) : R. van Schoonhoven & M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel : LOB instrumenten voor het mbo een inventarisatie van het aanbod Project/Werkgroep : LOB Auteur(s) : R. van Schoonhoven & M."

Transcriptie

1

2 Titel : LOB instrumenten voor het mbo een inventarisatie van het aanbod Project/Werkgroep : LOB Auteur(s) : R. van Schoonhoven & M. Keijzer MBO Diensten : Houttuinlaan 6 Postbus DB Woerden T: E: I: Woerden : Maart 2012 Versienummer : 1.2

3 Inhoudsopgave 1 Over deze inventarisatie Werkwijze in fasen Algemene constatering Aanbeveling 9 2 Toelichting op het overzicht 11 3 Overzicht van instrumenten Methoden, materialen Context! Kr Spring! POP, LLB, Connect Kiezen voor opleiding en beroep Kiezen voor opleiding en beroep Stage? Ga er voor! Tips voor een succesvolle stage Professionalisering: CH-Q, zicht op sterke punten Beroepen in Beeld Skills Masters Skills Talents Roadshow Netwerkend leren Modellen, handreikingen Netwerkend leren Het Toekomstdossier Basis voor een Persoonlijk Ontwikkelingsplan Testen, scans Digitaal handboek lerling/cursistenbegeleiding MSCI, Mijn Systeem van Loopbaaninvloeden De Kwalificatiescan Nascholing Mentorentraining: mentor in de 21e eeuw Studieloopbaanbegeleider SLB Decanaat in Praktijk Training loopbaanbegeleiding Basiscursus loopbaanbegeleider Loopbaangesprekken met leerlingen: van oppervlakkig naar diepgaand 73 EHE/205974/2012 3/109

4 3.4.7 LOB met Drive Kiezen is een kunst Ontwikkeling en professionalisering loopbaanleren in het mbo Professionalisering: training loopbaangesprekken voeren Evidence-based scholingstraject Loopbaanbegeleiding voor (v)mbo-docenten Netwerkend leren is een kunst Training (studie)loopbaanbegeleider Integrale levensechte opdrachten Beleidsondersteuning Nulmeting ten behoeve van ontwikkeling en professionalisering loopbaanleren in het mbo Implementatie van het werken met een POP/Portfolio Model Drive voor loopbaanbegeleiding Incompany maatwerktraject beleidsondersteuning lob Loopbaanontwikkeling en Begeleiding in de beroepspraktijkvorming Implementatie: implementeren en borgen van kwaliteit van Loopbaanontwikkeling en Begeleiding Visie- en beleidsontwikkeling lob: aanscherpen en/of ontwikkelen van visie Praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling Netwerkend werken 108 EHE/205974/2012 4/109

5 1 Over deze inventarisatie Over het algemeen is het beeld in het onderwijs dat als het gaat over loopbaanoriëntatie en - begeleiding (lob), de markt overladen is met producten, instrumenten, methoden en nascholingsaanbod. Een veel gehoorde uitspraak is: er is al zóveel dat nieuw aanbod niet zoveel meer toevoegt. Daar wordt dan vaak bij opgemerkt dat het eerder zaak is het bestaande aanbod overzichtelijk te maken voor instellingen, docenten en begeleiders. Dit met het oog op het faciliteren van het maken van de goede keuze uit de veelheid van het aanbod. Tegen deze achtergrond is in opdracht van MBO Diensten en in het kader van het landelijke project Loopbaanoriëntatie en begeleiding (lob) in het mbo in 2011 een inventarisatie verricht van beschikbare lob-instrumenten. Daarbij is als vertrekpunt genomen, het conceptueel kader van Meijers c.s.. Dit kader gaat ervan uit dat lob: activerend is en uitgaat van de dialoog met de student; aansluit op praktijkervaringen die de student al heeft / opdoet en in deze zin realistisch is; de keuze voor een bepaalde opleiding of richting overlaat aan de student. Vanuit dit kader is dat aanbod in de inventarisatie meegenomen dat past bij deze criteria. Anders gezegd: puur informatief materiaal over een opleiding x, een sector y, of stagelopen in bedrijf z is buiten beschouwing gebleven, evenals test- en toetsinstrumentarium dat in terminologie van Meijers c.s. gericht is op het afschatten in plaats van het inschatten van de student. Deze publicatie doet verslag van de uitkomst van deze inventarisatie. Het verslag is als volgt opgebouwd. In dit hoofdstuk wordt de werkwijze toegelicht die bij de inventarisatie is gevolgd. De werkwijze heeft bestaan uit verschillende stappen. In hoofdstuk 2 wordt een korte toelichting gegeven op het overzicht dat de inventarisatie heeft opgeleverd. Het overzicht zelf is opgenomen in hoofdstuk 3. EHE/205974/2012 5/109

6 1.1 Werkwijze in fasen In 2010 hebben we een inventarisatie verricht voor het Steunpunt Taal en Rekenen mbo, van het diverse aanbod op dat vlak: instrumenten, methoden en nascholingsaanbod. De werkwijze die we daarbij hebben gevolgd is in eerste aanleg ook toegepast op het terrein van lob in het mbo. In tweede aanleg is de werkwijze echter aangepast. Zo is uiteindelijk een werkwijze in drie stappen gevolgd. Fase 1: opstellen en uitzetten van een format In deze fase heeft het accent gelegen op het benaderen van diverse grote aanbieders, waarvan verondersteld kon worden dat zij over relevant lob-aanbod beschikten. Daarbij is een format gebruikt. Stapsgewijs: Eerst is in overleg met de landelijk projectleider een concept-vragenformat opgesteld; dit is in januari 2011 voorgelegd aan een vijftal mogelijke gebruikers van het uiteindelijke overzicht in het veld. Het betrof mensen die werkzaam zijn in het mbo-veld (verschillende sectoren) en die gelet op hun functie (teamleider /middenmanager /directeur) over enig overzicht beschikken als het over lob gaat. Deze actie heeft diverse inhoudelijke respons opgeleverd die goed te benutten was voor bijstelling van het format; op grond van hun inbreng is het format aangepast. Het vragenformat is vervolgens medio februari 2011 uitgezet bij diverse grote aanbieders waarvan kan worden verwacht / bekend is dat zij over relevant aanbod beschikken. In tabel 1 is een overzicht opgenomen van de organisaties die zijn benaderd. De organisaties hebben begin maart een rappel ontvangen. Na deze eerste termijn is gebleken dat de respons op het format zeker wanneer vergeleken met de respons die de inventarisatie Taal & Rekenen mbo in eerste aanleg opleverde zowel kwantitatief als kwalitatief tegen viel. Er kwamen ook na rappels per en telefonisch - maar weinig reacties van aanbieders binnen, en veel van de wél ontvangen reacties betroffen niet zozeer instrumenten voor lob maar eerder instrumenten ten behoeve van het informeren van (potentiële) studenten over de voors en tegens van een (studie-) loopbaan in sector x of branche y. EHE/205974/2012 6/109

7 Tabel 1: overzicht van benaderde instellingen SLOA-instellingen; nascholingsinstellingen APS, CPS, KPC, SLO, CINOP, Cito, Centrum voor nascholing Amsterdam, Onderwijscentrum VU, School of Education Amsterdam, Interstudie NDO (HAN), ECNO (NHL), Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Hogeschool Utrecht Centrum Archimedes, Hogeschool van Utrecht Seminarium voor orthopedagogiek, Chr. HS Windesheim Opleiding Speciale Onderwijszorg; Fontys Hogeschool Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg; Universitair Onderwijscentrum Groningen; Stoas Hogeschool, afd. Onderwijskunde; ICLON (UL); Transfergroep (HS R'dam); IVLOS (UU) Uitgevers en overig Kenniscentra en aanverwant Edu'Actief; Ontwikkelcentrum; Thieme-Meulenhoff; Malmberg; Deviant; Noordhoff; Uitgeversgroep De Toerist en De Dienst; Kluwer; Garant; Te Manaia, MBO raad; VO raad; JOB COLO; Skills Netherlands; Stichting Praktijkleren; ECABO; Fundeon; Innovam; Kenniscentrum Handel; Kenwerk; KOC Nederland; Kenniscentrum PMLF / VAPRO; SH&M (Stichting Hout en Meubel); SVGB kennis- en opleidingencentrum; SVO (Kennis- en opleidingscentrum voor de foodsector); VOC (Stichting Vakopleiding Carrosseriebedrijf); VTL (kenniscentrum transport en logistiek); Aequor; Calibris; GOC; Kenteq; Savantis, Fase 2: aanvullingen gezocht via werkgroepleden Gelet op de uitkomst van fase 1 is eind maart 2011 in overleg met de projectleider gekozen voor een aanvullende actie. Deze hield in dat de mensen die in werkgroepen van het landelijk project participeren, en die dus veelal in mbo-instellingen werkzaam zijn, is gevraagd relevante instrumenten / aanbieders aan ons door te geven. De bedoeling was dat wij vervolgens de betreffende aanbieders zouden benaderen met het verzoek het format in te vullen. Deze tweede termijn actie uitgevoerd in april heeft niet of nauwelijks effectieve respons opgeleverd. Fase 3: check op bevindingen Voor een check op de bevindingen is vervolgens in september 2011 een ronde tafel bijeenkomst gehouden. Daarvoor zijn in overleg met de projectleider enkele mensen uit aanbiedende organisaties uitgenodigd. Kernvraag bij deze bijeenkomst is geweest: is er inderdaad nog maar weinig landelijk uitontwikkeld lob-aanbod bij de grote instituten aanwezig en wat zijn daarvan de mogelijk verklarende factoren? EHE/205974/2012 7/109

8 Tabel 2: deelnemers aan de ronde tafel APS Cinop Educatieve uitgeversgroep De Toerist en De Dienst Interstudie NDO Kenniscentrum Handel Skills Netherlands MBO Diensten Kitty van Dyck Wil Bom Jeroen van Esch Margriet Philipsen Marijke Mesdag Erik van der Zwan Fieny Peerboom De conclusies van de ronde tafel laten zich als volgt samen te vatten: De aanwezigen onderschrijven het algemene beeld dat uit de inventarisatie naar voren komt: er is eenvoudigweg nog weinig lob-aanbod als het om instrumenten en (nascholings-)trajecten gaat. De aanwezigen constateren dat dit komt door een samenloop van omstandigheden: o Docenten en begeleiders krijgen in de praktijk (nog) maar weinig tijd voor lob; daardoor is er weinig gelegenheid om instrumenten / aanbod zelf te ontwikkelen en/of er over na te denken wat voor aanbod men zou willen inzetten o Docenten en begeleiders die met lob bezig zijn, zijn doorgaans wel erg betrokken; ze willen de góede instrumenten / methoden inzetten die passen bij hún keuzen ten aanzien van lob; deze keuzen zijn lang niet overal dezelfde o De vraag naar instrumenten / aanbod op het terrein van lob wordt kortom vanuit de instellingen óf niet of nauwelijks gearticuleerd óf is dusdanig toegespitst op hele specifieke, opleidingsgerelateerde keuzen, dat aanbieders er niet zoveel mee kunnen. o De aanbieders pakken tegen deze achtergrond productontwikkeling dus ook niet of slechts sporadisch op. De aanwezigen geven overigens aan dat áls geïnvesteerd wordt in product- /aanbodontwikkeling op dit terrein, dat dit dan altijd met nauwe betrokkenheid van docenten/begeleiders moet gebeuren. Hiervoor zijn lang niet altijd de faciliteiten beschikbaar. Tevens is in het najaar van 2011 een werkbezoek aan een mbo-instelling afgelegd om aldaar na te gaan of de uitkomsten van de inventarisatie en de ronde tafel sporen met hetgeen daar aan lob-instrumenten wordt ingezet. Dit werkbezoek heeft geen andere, nieuwe inzichten opgeleverd. Overigens is in het najaar van 2011 aan de organisaties die het format voor de inventarisatie hebben ingevuld, gevraagd of er nog wijzigingen waren. Dit heeft hier en daar geleid tot een actualisatie. EHE/205974/2012 8/109

9 1.2 Algemene constatering Op grond de inventarisatie en de in dat verband uitgevoerde activiteiten is onze conclusie dat de markt vooralsnog niet overloopt van producten, materialen en diensten die inzetbaar zijn voor mbo-instellingen als het om lob gaat. Er zijn wel de nodige informatieve producten, (beroepen-)websites en brochures. Dit aanbod is echter niet direct lob-gerelateerd als we uitgaan van het conceptueel kader van Meijers c.s.. Anders gezegd: dit materiaal is óók inzetbaar als een opleiding niets aan lob doet. Om die reden hebben wij dit aanbod buiten de inventarisatie gelaten. In de instellingen wordt door docenten en begeleiders wel met regelmaat gezocht naar materialen. Vaak komt men uit bij zelf ontwikkelde, min of meer terloops ontdekte instrumenten of formats waarvan de docenten in kwestie vinden dat zij daar goed mee kunnen werken. Dit dan gelet op de keuzen die zij hebben gemaakt ten aanzien van lob. Bij een andere opleiding van dezelfde instelling of bij andere instellingen kunnen deze keuzen weer heel anders zijn gemaakt, reden waarom de wel benutte instrumenten veelal niet direct overzetbaar zijn naar andere docenten en/of teams. De vraagarticulatie naar landelijk opererende organisaties blijft achter. De vraag die wel bij deze organisaties terecht komt, is te instellings- of opleiding-specifiek om deze te kunnen opschalen. Grotere aanbieders vinden het voorts lastig om in nauwe samenwerking tot productontwikkeling te komen; daarvoor ontbreken de faciliteiten. Als de mbo-instellingen die meedoen aan het landelijke project het conceptueel kader van Meijers c.s. snel en breed gaan implementeren in hun onderwijspraktijk, kunnen we verwachten dat een discrepantie ontstaat tussen vraag en aanbod. Anders gezegd: mogelijkerwijs leidt dit tot een duidelijker vraagarticulatie naar landelijke aanbieders, hetgeen een aanzet tot productontwikkeling kan betekenen. 1.3 Aanbeveling Op grond van de inventarisatie is onze aanbeveling ten eerste om in het landelijke lob-project mede op grond van de ingezette scholings- en beleidsondersteuningstrajecten bij de deelnemende instellingen, goed te monitoren hoe de implementatie van lob in de praktijk voort schrijdt. Daarbij zal aandachtspunt kunnen zijn, de behoefte die één en ander bij begeleiders en docenten oproept aan concreet inzetbare materialen en producten. Deze behoefte indien slim geïnventariseerd zodat de veelheid aan differentiaties enigszins gegroepeerd wordt in net iets abstracter kaders kan als gebundelde vraag-articulatie naar de aanbiedende organisaties worden beschouwd. Aan het landelijke project zou dan de opdracht kunnen zijn die vraagarticulatie te pakken en het overleg daarover met de aanbieders te organiseren. Als dat overleg gaat over de kaders die bij productontwikkeling gehanteerd kunnen worden kaders die uiteraard gekoppeld zijn aan de gebleken vraag kan dit de productontwikkeling naar verwachting stimuleren. EHE/205974/2012 9/109

10 Een tweede aanbeveling is iets breder dan alleen de mbo-instellingen die meedoen met het landelijke lob-project. Het is denkbaar dat MBO Diensten ook bij de instellingen een inventarisatie uitvoert naar de vraag: aan welk concreet product of dienst heb ik nu als instelling / opleiding behoefte als het om lob gaat? Zo n inventarisatie kan verricht worden op verschillende wijzen, bijvoorbeeld via een kleine maar laagdrempelige internet-enquête of via kringgesprekken/focusgroepen, dan wel een onderlinge combinatie. Ook hierbij geldt dan als voorwaarde dat de inventarisatie slim wordt verricht, dat wil zeggen de mensen de ruimte laat hun individuele wensen aan te geven maar dat de optelsom daarvan wél kan worden geclusterd in enkele meer abstracte categorieën. De uitkomst van een dergelijke inventarisatie kan eveneens beschouwd worden als een gebundelde vraagarticulatie vanuit de instellingen naar de aanbieders, op grond waarvan met die aanbieders eveneens het overleg gevoerd zou kunnen worden over ontwikkeling van die lob-producten en -diensten waar de praktijk behoefte aan heeft. EHE/205974/ /109

11 2 Toelichting op het overzicht Het overzicht bevat de uitkomst van de inventarisatie die in 2011 is verricht. Het aanbod is ingedeeld in de volgende categorieën: Methoden, materialen Modellen, handreikingen Testen, scans Nascholing Beleidsondersteuning Aan het eind van elk ingevuld format kunt u door te klikken op de betreffende link: a) Terugkeren naar het begin van de categorie b) Terugkeren naar de inhoudsopgave In de inhoudsopgave kunt u naar een categorie of een format springen door te klikken op de betreffende regel. Voor alle duidelijkheid: Producten die in hoofdzaak informatieverstrekking over een bepaalde sector of branche betreffen, niet zijn opgenomen. Dit omdat we hebben gekozen voor een inventarisatie van lob-instrumenten/handreikingen waarbij het uitgangspunt steeds is (cf. Meijers c.s.) dat informatieverstrekking op zich nog geen lob is. Tevens is ervoor gekozen die instrumenten niet mee te nemen die voornamelijk vmboleerlingen betreffen en die door vmbo-scholen kunnen worden toegepast in hun onderwijspraktijk. Het accent van het onderhavige lob-project ligt immers op het mbo. De informatie die u aan treft is ons aangereikt door de aanbiedende organisaties. Voor vragen of opmerkingen over de informatie kunt u contact opnemen met deze organisaties / de genoemde contactpersonen. Het overzicht is voor het laatst door de aanbieders geactualiseerd in de periode novemberdecember EHE/205974/ /109

12 3 Overzicht van instrumenten 3.1 Methoden, materialen Titel/naam van het aanbod Context! Korte omschrijving (samenvatting) Context! voor Loopbaan en Burgerschap Context! is de mbo methode voor Loopbaan en burgerschap voor niveau 1, 2, 3 en 4. Uitgangspunt daarbij is het brondocument Loopbaan en burgerschap in het mbo. De methode bestaat uit een uitdagende map en een ondersteunende methodesite Context! voldoet aan de resultaatverplichting voor het onderwijsaanbod op het gebied van Loopbaan en burgerschap. Er is specifiek lesmateriaal ontwikkeld voor niveau 1. Niveau 2 t/m 4 werken met dezelfde map. In deze map is uiteraard wel rekening gehouden met niveaudifferentiatie en worden activiteiten uitgesplitst naar de verschillende niveaus. Daarom is binnen Context! doorstroming makkelijk en kostenbesparend te realiseren, de cursisten blijven immers met dezelfde map werken. Context! stimuleert door het aanbieden van een grote diversiteit aan activiteiten, dat je respectvol moet omgaan met jezelf, de ander en de omgeving. De cursist leert een mening te vormen en keuzes te maken. Gegevens aanbieder Naam aanbieder Edu Actief b.v. Website Postadres Zomerdijk 9 E, postbus 1056, 7940 KB Meppel Naam contactpersoon Peter Stokvisch adres contactpersoon Telefoon nummer Het is een methode, programma, iets anders, namelijk (kort omschrijven in trefwoorden) 2. Gericht op het leren van (aankruisen wat van toepassing is) Methode, mbo niveau 1-4, Loopbaan en Burgerschap X Persoonlijke ontwikkeling X Sturing van de eigen loopbaan EHE/205974/ /109

13 3. Bestemd voor alle mbo-studenten of voor specifieke opleiding / branche / sector (bijv. voor allen of alleen voor horeca, plantenteelt, enzovoorts) 4. Bestemd voor alle mbo-niveaus of bij specifiek mbo-niveau bijv. niveau 1, 2, 3 of 4 Mbo, alle opleidingen Mbo niveau 1, 2, 3, 4 5. Bestemd voor studenten BOL en/of BBL 6. Geïntegreerd of specifiek Vereist materiaal integratie van de aanpak in de beroepsopleiding of kan het ook partieel worden gebruikt BOL en BBL Ook partieel 7. Beheersingsniveau student Wat is het instap- en eindniveau van het leermiddel? 8. Relatie met andere leermiddelen Sluit aan op, is te gebruiken naast, enz. 9. Vorm leermiddel Bv. Leerboeken, werkbladen, software, webbased en/of ELO, combinatie, enz. 10. Gebruik Is instructie (docent/begeleider) nodig of kunnen studenten het zelfstandig gebruiken? 11. Apps Mogelijkheid voor studenten om gerelateerde App op mobile te plaatsen? 12. Flexibiliteit In- en aanpassingen mogelijk? 13. Ondersteuning Is er ondersteuning beschikbaar voor het gebruik? Bv. Docentenhandleiding, gebruikersgroep, cursus voor docenten, helpdesk, website, enz. Mbo niveau 1-4 Is te gebruiken naast alle beroepsgerichte lesmethodes. Werkmap niveau 1 Werkmap niveau 2-4 Methodesite Zelfstandig. Docent zal een coachende rol spelen. Het is mogelijk klassikaal onderdelen te behandelen. Nee Ja, heel goed mogelijk Docentenhandleiding, implementatietrainingen, website, helpdesk. 14. Referenties Welke mbo-instellingen gebruiken het Meerdere. Referenties op te vragen bij Uitgeverij Edu Actief b.v. 15. Getuigenissen Hier kunt u getuigenissen uit de praktijk noteren; bijv. positieve ervaringen van docenten, maar ook gebleken aandachtspunten als benodigde randvoorwaarden, voorbereidingstijd, enzovoorts EHE/205974/ /109

14 16. Visie / theoretisch kader Korte omschrijving van inhoudelijke uitgangspunten Met Context! haalt u een zeer complete methode in huis. Context! is geschikt voor alle richtingen en niveaus. Niveaudifferentiatie vindt u terug in activiteiten waarvan u de moeilijkheidsgraad kunt variëren: hoe hoger het niveau, hoe complexer de opdracht. U dekt met Context! alle inhouden van het Document Loopbaan en Burgerschap af. U kiest zelf in welke groeperingvormen u de cursisten lesgeeft: klassikaal, in groepjes of individueel. Context! ondersteunt u daarbij met de uitgebreide methodesite Op deze site vindt u aanvullend docentenmateriaal. Het docentenmateriaal bestaat uit handleidingen per dimensie, digitale registratiekaarten voor uw cursisten en de mogelijkheid om eindtoetsen aan te vragen. Met Context! beoordeelt u de competenties van uw cursisten via eindtoetsen en een door uw studenten samengesteld portfolio. U heeft als docent zicht op de competentieontwikkeling en het werk van uw cursist via een digitale registratiekaart. Context! is een combinatie van schriftelijk en digitaal. Maar het is ook mogelijk om Context! als maatwerk te leveren. Maatwerk houdt in: u kunt Context! geheel digitaal of geheel schriftelijk gebruiken. Daarnaast is het mogelijk om thema s die minder aansluiten op de schoolvisie van Burgerschap weg te laten. 17. Achtergronden Welke literatuur, informatiebronnen, relevante achtergrond kan worden geraadpleegd? U kunt hier bijv. ook informatiebronnen voor studenten vermelden 18. Prijs per exemplaar, licentie, enz. 19. Verschijningsjaar Eerste versie verschenen in. Meest recente uitgave verschenen in Zie Titel: Context! Niveau 2-4 cursistenmap (herziening) Beschikbaarheid: Leverbaar ISBN: Titel: Context! Niveau 1 cursistenmap Beschikbaarheid: Leverbaar ISBN: In onze webshop op vindt u de actuele prijzen. Eerste versie verschenen in: 2007 Vorige verschenen versie: LLB 2009 Meest recente versie: LB 2011 EHE/205974/ /109

15 Titel/naam van het aanbod Kr8 Korte omschrijving (samenvatting) Een competentiegerichte leeromgeving die in alle sectoren van het AKA toepasbaar is. Een methode waarmee studenten kansrijk, gemotiveerd en competent de arbeidsmarkt betreden of doorstromen naar een vervolgopleiding. Gegevens aanbieder Naam aanbieder Edu Actief Website Postadres Zomerdijk 9 E, postbus 1056, 7940 KB Meppel Naam contactpersoon Roland Loos adres contactpersoon Telefoon nummer Het is een methode, programma, iets anders, namelijk (kort omschrijven in trefwoorden) 2. Gericht op het leren van (aankruisen wat van toepassing is) Methode, AKA opleiding, mbo niveau 1, sectorbreed, oriëntatie op de beroepssectoren, ontwikkeling van competenties X Persoonlijke ontwikkeling X Sturing van de eigen loopbaan 3. Bestemd voor alle mbo-studenten of voor specifieke opleiding / branche / sector (bijv. voor allen of alleen voor horeca, plantenteelt, enzovoorts) 4. Bestemd voor alle mbo-niveaus of bij specifiek mbo-niveau bijv. niveau 1, 2, 3 of 4 5. Bestemd voor studenten BOL en/of BBL 6. Geïntegreerd of specifiek Vereist materiaal integratie van de aanpak in de beroepsopleiding of kan het ook partieel worden gebruikt 7. Beheersingsniveau student Wat is het instap- en eindniveau van het leermiddel? 8. Relatie met andere leermiddelen Sluit aan op, is te gebruiken naast, enz. AKA-opleiding Mbo niveau 1 BOL en BBL Geïntegreerd Eindniveau: niveau KSB 1 Ook te gebruiken is het Taalportfolio en RekenKr8 EHE/205974/ /109

16 9. Vorm leermiddel Bv. Leerboeken, werkbladen, software, webbased en/of ELO, combinatie, enz. 10. Gebruik Is instructie (docent/begeleider) nodig of kunnen studenten het zelfstandig gebruiken? 11. Apps Mogelijkheid voor studenten om gerelateerde App op mobile te plaatsen? 12. Flexibiliteit In- en aanpassingen mogelijk? 13. Ondersteuning Is er ondersteuning beschikbaar voor het gebruik? Bv. Docentenhandleiding, gebruikersgroep, cursus voor docenten, helpdesk, website, enz. 14. Referenties Welke mbo-instellingen gebruiken het 15. Getuigenissen Hier kunt u getuigenissen uit de praktijk noteren; bijv. positieve ervaringen van docenten, maar ook gebleken aandachtspunten als benodigde randvoorwaarden, voorbereidingstijd, enzovoorts 16. Visie / theoretisch kader Korte omschrijving van inhoudelijke uitgangspunten Twee werkmappen (fase 1 en fase 2) Actiekaarten (voor docent) Instructiekaarten (voor docent) Competentiekaarten (voor docent) Filmmateriaal (voor docent) onder het kopje downloads zijn de handleidingen te vinden voor docenten en praktijkbegeleiders. Docent zal een coachende rol spelen, geleidelijk zal de begeleiding van de docent afnemen Nee Student en docent bepalen zelf welke onderdelen wel of niet gedaan worden en wanneer Docentenhandleiding, implementatietrainingen De doelstellingen van Kr8 Voor de student hebben we materialen ontwikkeld die hem in staat stellen: - zelfvertrouwen te ontwikkelen of te herwinnen en een realistisch zelfbeeld te vormen - sturing te geven aan het proces: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik, zodat hij in staat is keuzes te maken aangaande zijn toekomst - het diploma niveau 1 te behalen - competent en kansrijk de (regionale) arbeidsmarkt te betreden - door te stromen naar een niveau 2-opleiding of een overstap te maken naar een beroepskwalificerende assistentenopleiding. EHE/205974/ /109

17 Voor de docent/coach hebben we materialen ontwikkeld die hem in staat stellen: - individuele begeleiding vorm te geven - individuele leerarrangementen samen te stellen - de competentieontwikkeling van elke student te volgen, te sturen en te beoordelen. 17. Achtergronden Welke literatuur, informatiebronnen, relevante achtergrond kan worden geraadpleegd? U kunt hier bijv. ook informatiebronnen voor studenten vermelden 18. Prijs per exemplaar, licentie, enz. De uitgangspunten van Kr8 Het belangrijkste uitgangspunt voor Kr8 is de deelnemer. De student staat centraal Dit heeft geresulteerd in de volgende eisen: - het mogelijk maken van competentiegericht leren - leren door doen - leren op maat - (zo veel mogelijk) leren in en vanuit de beroepscontext - het leerproces van de student staat centraal - het geïntegreerd aanbieden van de algemene vaardigheden (basisvakken) veel aandacht voor zelfreflectie - intensieve begeleiding o.a. in de vorm van coachinggesprekken docent is coach, hij stuurt en begeleidt - veel sturing en structuur, deze neemt af naarmate het traject vordert en de student zijn leerproces meer in eigen hand neemt. Prijzen 2011 Prijs titel 84,50 Kr8 leerlingenmap Fase 1 83,50 Kr8 leerlingenmap Fase 2 38,50 Taalportfolio r8 Rekenkr8 18,00 Deel 1 Rekenkr8 Getalbgrip en tellen 18,00 Deel 2 Rekenkr8 Optellen en aftrekken 18,00 Deel 3 Rekenkr8Deelsommen 18,00 Deel 4 Rekenkr8 Verhoudingen 18,00 Deel 5 Rekenkr8 Meten 18,00 Deel 6 Rekenkr8 Meetknde 18,00 Deel 7 Rekenkr8 Informatieverwering 18,00 Deel 8 Rekenkr8 Toepassen Kijk voor actuele prijzen in onze webshop: EHE/205974/ /109

18 19. Verschijningsjaar Eerste versie verschenen in. Meest recente uitgave verschenen in Eerste versie verschenen in: 2006 Meest recente versie: 2011 EHE/205974/ /109

19 Titel/naam van het aanbod Spring! Korte omschrijving (samenvatting) Spring! zet aan tot activering en ontwikkeling van je persoonlijke, loopbaan- en burgerschapscompetenties Gegevens aanbieder Naam aanbieder ThiemeMeulenhoff Website Postadres Postbus AK Amersfoort Naam contactpersoon Saila Dovermann adres contactpersoon Telefoon nummer Het is een methode, programma, iets anders, namelijk (kort omschrijven in trefwoorden) 2. Gericht op het leren van (aankruisen wat van toepassing is) Spring! is een actieve methode waarbij de student in thema s zijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaan in kaart brengt, activeert en tot verdere ontwikkeling brengt, door middel van: 1. Het activeren van de voorkennis mbv het online programma Spring! 2. Het inzicht geven in ontwikkeling door middel van trainingen die door de docent gegeven wordt 3. Het toepassen van de opgedane ervaringen in de eigen praktijk 4. Het reflecteren op de eigen ontwikkeling en inzichten. Van Spring! maken onderdeel uit een intake- en oriëntatieinstrument. Met het intakeinstrument kun je vastleggen waar de student staat op het moment van instappen, en vervolgens kan ditzelfde instrument gebruikt worden tijdens of na afloop van het ontwikkeltraject. Op die manier kan de ontwikkeling van de competenties van de student goed in kaart gebracht worden. De thema s van Spring! zijn bedoeld als oriëntatie op het gebied van loopbaanontwikkeling en leren. X Persoonlijke ontwikkeling X Sturing van de eigen loopbaan X anders, namelijk burgerschapscompetenties (optioneel, aanvullend) EHE/205974/ /109

20 3. Bestemd voor alle mbo-studenten of voor specifieke opleiding / branche / sector (bijv. voor allen of alleen voor horeca, plantenteelt, enzovoorts) 4. Bestemd voor alle mbo-niveaus of bij specifiek mbo-niveau bijv. niveau 1, 2, 3 of 4 5. Bestemd voor studenten BOL en/of BBL 6. Geïntegreerd of specifiek Vereist materiaal integratie van de aanpak in de beroepsopleiding of kan het ook partieel worden gebruikt 7. Beheersingsniveau student Wat is het instap- en eindniveau van het leermiddel? 8. Relatie met andere leermiddelen Sluit aan op, is te gebruiken naast, enz. 9. Vorm leermiddel Bv. Leerboeken, werkbladen, software, webbased en/of ELO, combinatie, enz. Alle mbo-studenten, alle sectoren. Kan ook gebruikt worden in het kader van de overstap van het vmbo naar het mbo. Alle mbo-studenten, alle niveaus Alle mbo-studenten, zowel BOL als BBL Het materiaal kan goed los van de beroepsopleiding gebruikt worden, maar juist door de stap na de training te maken naar de eigen praktijk (zie stap 3 bij vraag 1) kan je eenvoudig aansluiten op de aanpak en de context van de beroepsopleiding. Voor persoonlijke ontwikkeling en loopbaanontwikkeling is geen instap- en eindniveau vastgesteld; het gaat om het doormaken van ontwikkeling. Met behulp van Spring! kan het instap- en eindniveau worden vastgelegd, waardoor de ontwikkeling zichtbaar wordt. Spring! is goed te gebruiken voor persoonlijke ontwikkeling, loopbaanoriëntatie en burgerschapscompetenties. En biedt extra aandacht aan taal/communicatieve vaardigheden. Spring! is een webbased programma met een eigen leerlingvolgsysteem, de docent heeft de beschikking over veel extra materiaal voor het geven van trainingen. Het Meetinstrument is een vragenlijst; het oriëntatieinstrument is webbased. 10. Gebruik Is instructie (docent/begeleider) nodig of kunnen studenten het zelfstandig gebruiken? Het activeren van voorkennis, de koppeling naar de praktijk en de zelfreflectie kan de student zelfstandig doen. De training gebeurt in groepen onder leiding van de docent. Meetinstrument kan zelfstandig worden ingevuld, maar na twee of drie metingen moet de evaluatie van de ontwikkeling altijd in samenspraak met de SLB-er beoordeeld worden. Het oriëntatie-instrument kan gedeeltelijk zelfstandig worden uitgevoerd, maar de training gebeurd in groepen onder leiding van de docent of SLB-er. 11. Apps Mogelijkheid voor studenten om gerelateerde App op mobile te plaatsen? Dat is nog niet mogelijk. EHE/205974/ /109

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid

Nulmeting leermiddelen laaggeletterdheid Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor laaggeletterden. Een inventarisatie van lesmaterialen en toetsen taal, rekenen en digitale vaardigheden voor

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je

Op het Nova College leer je een vak. Bijvoorbeeld verpleegkundige, monteur of kok. Dat kies je zelf, waarschijnlijk samen met je GELOOF IN JEZELF Jij verwacht dat je bij ons een vak kunt leren. Dat je goed onderwijs krijgt, zodat je kennis opbouwt die je nodig hebt voor later. Dat je tijdens je stage werkervaring kunt opdoen die

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo

Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Handleiding bij de LOB-scan voor het mbo Inleiding Voor u ligt de handleiding bij de LOB-scan voor het mbo. De LOB-scan voor het mbo is in opdracht van MBO Diensten ontwikkeld en is te vinden op www.mbodiensten.nl.

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2013-2014 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo

Achtergrondinformatie. Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie Beroepspraktijkvorming in het mbo Achtergrondinformatie leerlingen 1 Tabel 1 BOL- en BBL-leerlingen naar soort school AOC 5 6 5 ROC 87 88 87 Vakschool 8 6 8 Tabel 2 BOL- en BBL-leerlingen

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters Tel: 06-45276878 Opleidingen WO Toegepaste onderwijskunde, Afgestudeerd als curriculumtechnoloog

Nadere informatie

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief]

BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] BPV-monitor vragenlijst praktijkopleiders leerbedrijven [definitief] Intro In voorliggende enquête stellen we u een aantal vragen over uw ervaring met de bpv binnen uw opleiding. Het kan zijn dat u enkele

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Koning Willem 1 College Professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding Maart 2014 1 Inleiding/Voorwoord Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is een

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs

PrOmotie, Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs Hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs hét leermiddelenpakket voor het praktijkonderwijs De leeromgeving biedt het praktijkonderwijs, zijn leerlingen en docenten een volwaardig en betaalbaar

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving

Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Ontwikkelingsgericht meten en beoordelen Uitgangspunten en stroomschema digitale omgeving Uitgangspunten De student ontwikkelt in een praktijkomgeving zijn/haar vaardigheden, handelingen en gedrag aan

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Visie ontwikkelen in regionale inspiratiebijeenkomsten Wat verstaan we eigenlijk onder loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Checklist voor de opzet van een ontwikkelings- en begeleidingslijn De grote vraag is hoe het vmbo en mbo het beste

Nadere informatie

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017

LOB beleidsontwikkelingen. Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB beleidsontwikkelingen Thea van den Boom Directie mbo, OCW 17 maart 2017 LOB staat op de agenda! En ontwikkelt zich in de hele onderwijsketen positief. Er moet (blijvend) aandacht zijn voor verbetering.

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

ROC wijzer Rijn IJssel

ROC wijzer Rijn IJssel ROC wijzer Rijn IJssel Uitgave van STOOF 1. Inleiding en algemene informatie... 3 2. Algemene vragen... 4 3. Vragen over BBL-opleidingen... 5 4. Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 2011ROC

Nadere informatie

Visie ICT & Media Beheer 2012-2013

Visie ICT & Media Beheer 2012-2013 Visie ICT & Media Beheer 2012-2013 Jaap van Gils 13-5-2012 Inhoud ICT- & Mediabeheer competentiegericht... 2 Model Dekkers... 2 Huidige situatie... 2 Gewenste situatie... 3 Model opleiding ICT- & Mediabeheer...

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Samenwerken aan LOB Jongeren beter toerusten voor het maken van passende keuzes in de eigen loopbaan door bewust

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan

LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan LEOZ Generiek competentieprofiel leraar Passend Onderwijs: de ontwikkelscan Juni 2013 Erica de Bruïne (Hogeschool Windesheim) Hans van Huijgevoort (Fontys OSO) Hettie Siemons (Hogeschool Utrecht, Seminarium

Nadere informatie

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem)

Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) Evaluatie Online Doorstroomdossier (regio Eem) 13-09-2012 1. Voorwoord In het najaar van 2011 is begonnen met de implementatie van het online doorstroomdossier. Het al eerder ontwikkelde pdf was de basis

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep LOB en Vernieuwing VMBO Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep Wat gaan we doen? Reflecteren op de bedoeling: loopbaanleren waarom? Inzoomen op de eisen die de vernieuwing stelt Inzoomen

Nadere informatie

Stichting Empowerment centre EVC

Stichting Empowerment centre EVC I N V E N T A R I S A T I E 1. Inleiding Een inventarisatie van EVC trajecten voor hoog opgeleide buitenlanders in Nederland 1.1. Aanleiding De Nuffic heeft de erkenning van verworven competenties (EVC)

Nadere informatie

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling

Aan het werk voor studenten met dyslexie. Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Aan het werk voor studenten met dyslexie Screening en begeleiding van studenten met dyslexie, implementatie van dyslexiebeleid op de mbo-instelling Hoe kunnen we werken aan goede begeleiding tijdens de

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling 1

1. Portfolio van de leerling 1 1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen.

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice LOB-stages in de tweede fase - op zoek naar best practice Overzicht presentatie Vragen van de GSR Proces Literatuuronderzoek Interviews scholen Best practice: : aanbevelingen en valkuilen Vragen Vraagstelling

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND

Uw kind gaat naar het mbo HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND HORIZONCOLLEGE.NL ALKMAAR HEERHUGOWAARD HOORN PURMEREND Uw kind gaat naar het mbo Inhoud 1 Uw kind gaat naar het mbo p3 - De overstap naar het mbo 2 Een beroep leren op het Horizon College p4 - Uw kind

Nadere informatie

Competentiegericht Leren in de praktijk

Competentiegericht Leren in de praktijk Competentiegericht Leren in de praktijk Hoe werken we in de praktijk? Wat hebben we als vier scholen gemeen? Wat doen we op onze eigen manier? Een overzicht 1 Competentiegericht Leren in de praktijk Wat

Nadere informatie

Uitkomsten BPV Monitor 2016

Uitkomsten BPV Monitor 2016 Uitkomsten BPV Monitor 2016 Landelijke rapportage over de kwaliteit van stages en leerbanen in het mbo Publicatie 7 februari 2017 SBB, Zoetermeer 1 Inleiding Iedere mbo-student volgt een deel van de beroepsopleiding

Nadere informatie

Motivatie voor loopbaanleren door de inzet van sociale media Hoe organiseer je het? Hoe manage je het? Hoe realiseer je het?

Motivatie voor loopbaanleren door de inzet van sociale media Hoe organiseer je het? Hoe manage je het? Hoe realiseer je het? Motivatie voor loopbaanleren door de inzet van sociale media Hoe organiseer je het? Hoe manage je het? Hoe realiseer je het? Ruim 90% van de werkgevers zoekt via sociale media naar informatie over sollicitanten.

Nadere informatie

1. Portfolio van de leerling

1. Portfolio van de leerling 1 Handleiding voor de leerling Dit is het doorstroomportfolio van de leerling. Om je in te schrijven voor een mbo-opleiding moet je dit portfolio zo volledig mogelijk invullen. Vraag je decaan / mentor

Nadere informatie

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens

CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens CONCEPT Format OER voor 2010 competentiegerichte opleidingen in het nieuwe format A. Basisgegevens Kwalificatie Naam Medewerker ICT Cohort 2010 Crebocode 90560 Versie van het 2010 Kwalificatiedossier Studie

Nadere informatie

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10

Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Van: Klas: 1 Inhoud: Handleiding Portfolio pag. 3 Deel 1. Dit ben ik pag. 6 Deel 2. Gevolgd onderwijs pag. 9 2.1 onderwijs op dit moment pag. 10 Deel 3. Ervaringen pag. 11 3.1 stage (binnen schooltijd)

Nadere informatie

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT

XSservice BV. Samenwerking Project Boris & PROFIJT XSservice BV Samenwerking Project Boris & PROFIJT Aan SBB Project Boris Van Olav van Doorn Margriet van de Ketterij, MSc Betreft Samenwerking Project Boris & PROFIJT Datum 11-03-2016 Inleiding PROFIJT

Nadere informatie

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen: Stap 1. Wat wilt u bestellen? Stap 2. Welke productvorm kiest u? Stap 3. Check de

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

Alle opdrachten en cases online

Alle opdrachten en cases online CGO memo 0409:CGO memo 0409 17-04-09 10:22 Pagina 5 Alle opdrachten en cases online Op de website www.lerenloopbaanburgerschap.nl kunt u een uitgebreide hoeveelheid opdrachten en cases bij elk van onze

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE

Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Winnaar Beste Calibris Leerbedrijf Sport 2010 Sciandri Sportmanagement Haarlem JURYRAPPORTAGE Achtergrond Calibris kiest jaarlijks het Beste Calibris Leerbedrijf. De prijs wordt afwisselend uitgereikt

Nadere informatie

Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB. Voor tl en gl

Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB. Voor tl en gl Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB Voor tl en gl Augustus 2012 Keuzemodel varianten van programma's praktijknabije LOB voor tl en gl Het LOB-keuzemodel geeft een beknopt overzicht

Nadere informatie

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO

Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Kees Dijkstra (Windesheim), Els de Jong (Hogeschool Utrecht) en Elle van Meurs (Fontys OSO). 31 mei 2012 Box 2: Vaststellen beginsituatie Handelingsgericht werken op PABO s en lerarenopleidingen VO Doel

Nadere informatie

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft*

Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Handboek Examinering Praktijkschool Grotius College Delft* Schooljaar 2011-2012 * Gebaseerd op handboek Examinering Praktijkonderwijs 6 Haagse scholen 2009/2010 Handboek Examinering versie Grotius College

Nadere informatie

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn.

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn. Het vak Nederlands Historie 2013 Malmberg voert veel gesprekken met docenten Nederlands havo en vwo bovenbouw en besluit om andere lesmethode te gaan ontwikkelen dan de huidige traditionele lesmethodes.

Nadere informatie

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal NEE HEB JE.. https://www.youtube.com/watch?v=iqdmgz-rsie IN GESPREK

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Coördinator Wetenschap en Techniek

Coördinator Wetenschap en Techniek Coördinator Wetenschap en Techniek De post-hbo opleiding Coördinator Wetenschap en Techniek heeft tot doel leraren en middenkaderfunctionarissen toe te rusten met inzichten en vaardigheden op het gebied

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Educatief arrangeren rond LOB

Educatief arrangeren rond LOB Educatief arrangeren rond LOB Programma: Voorstellen Groepen indelen en verdelen scholen Het project De planning Introductie LOB Introductie arrangeren Voorstellen Wie ben je? Welk vak studeer je? Waarom

Nadere informatie

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent?

Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Wat zijn mijn taken als onderwijsassistent? Onderwijsassistent Onderwijsassistent (niveau 4 BOL, 3 jaar) Een school, een groepsleraar en een lokaal met vaak 25 of meer kinderen. Dat kan heel gezellig zijn voor de leerlingen, maar voor de leraar

Nadere informatie

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301

De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 De Verticale Ondernemerskolom Twente: Project 301 ROC van Twente - Hengelo In januari 2004 is de afdeling Handel van het toenmalige ROC Oost- Nederland, School voor Economie en ICT, locatie Hengelo - nu

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college

Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college Internet resultaten sites ROC Leiden en ROC ID college ROC Leiden Opleiding kinderopvang gegroepeerd onder Welzijn. Informatie over BOL op niveau 3 en 4 beschikbaar middels doorklikken. BBL alleen voor

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

Handreiking Traineeship 1

Handreiking Traineeship 1 Handreiking Traineeship 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering

Voorbeeld examenplan voor dubbelkwalificering Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider specifieke doelgroepen SSI/247189/2015 1/18 Titel : Voorbeeld plan voor dubbelkwalificering Verzorgende IG (VVT) en Begeleider

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs

Brochure Post HBO opleiding coach in het onderwijs Brochure 2017-2018 Post HBO opleiding coach in het onderwijs Coaching is een waardevol instrument bij professionalisering van leraren. Hiervoor is een goed opgeleide coach een voorwaarde! biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie