Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik"

Transcriptie

1 Ondergetekenden : Verhuurbemiddelingsovereenkomst Model B: zonder eigen gebruik 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende te Kamperland, Mariapolderseweg 1 (postcode 4493 PH), hierna te noemen: Verhuurbemiddelaar en: 2. Naam. Voornamen(volledig) Wonende aan de Postcode Te.. Telefoonnummer: adres: Bank-/gironummer:.. Geregistreerd als zijnde : 0 particulier 0 binnenlandse BTW-ondernemer, nummer. 0 buitenlandse BTW-ondernemer, nummer.. hierna te noemen: Eigenaar In aanmerking nemende: Dat Eigenaar het recht van eigendom heeft van Recreatiewoning gelegen in het park, welke Recreatiewoning is gelegen aan de. te en ook wel wordt aangeduid onder categorie.. nummer.; met eventuele aanvulling Dat Verhuurbemiddelaar een professionele, landelijk opererende organisatie is, die actief is in verschillende vormen van verblijfsrecreatie, waaronder verhuur van Recreatiewoningen. Dat Eigenaar de intentie heeft deze Recreatiewoning uitsluitend te verhuren in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf aan recreanten die voor een korte periode verblijf wensen te houden; Dat Eigenaar gebruik wenst te maken van de diensten van Verhuurbemiddelaar die Recreatiewoning op eigen naam zal verhuren; Dat de partijen de voorwaarden van deze overeenkomst nader wensen vast te leggen; Dat de verhuurbemiddeling zal worden verricht gedurende de periode: t/m. 1

2 Artikel 1 BEGRIPPEN - Verhuurbemiddelaar: Roompot Service B.V. en haar rechtsopvolgers; - Verhuurbemiddeling: De verhuur van Recreatiewoning door Verhuurbemiddelaar onder voorwaarden als vastgelegd in de Verhuurbemiddelingsovereenkomst model A; - Eigenaar: De onder 2 genoemde naam of diens rechtsopvolgers; - Gebruiker of huurder: Degene met wie de verhuurbemiddelaar voor rekening en risico van de eigenaar voor een bepaalde duur en tegen een bepaalde prijs een huurovereenkomst heeft afgesloten; - Recreatiewoning: De recreatiewoning die hiervoor is genoemd en waarvan de eigenaar het recht van eigendom heeft en aan de verhuurbemiddelaar de opdracht heeft gegeven deze voor hem te verhuren. - Consumentenprijs incl. BTW: Prijs zoals vermeld in de brochure van Roompot Vakanties - Consumentenprijs excl. BTW: Prijs zoals vermeld in de brochure van Roompot Vakanties minus 6 % BTW. - Nettoprijslijst: Lijst waarin vermeld is de consumentenprijs incl. BTW minus provisiepercentage minus 10,- incl. BTW per week of deel daarvan voor wissel en aankomst- bijdrage. - Overeenkomst: Overeenkomst die tot stand komt door bemiddeling van verhuurbemiddelaar tussen eigenaar en huurder/recreant. - Netto huuropbrengst: Het bedrag dat gebaseerd is op consumentenprijs incl.btw minus provisie percentage minus 10,- incl. BTW per week of deel daarvan voor wissel- en aankomstbijdrage. Artikel 2 VERHUURBEMIDDELING 2.1 Eigenaar verleent hierbij aan Verhuurbemiddelaar de opdracht, die verklaart deze te aanvaarden, bij uitsluiting van elke andere Verhuurbemiddelaar, om op eigen naam en voor rekening en risico van Eigenaar Recreatiewoning te verhuren aan derden. Verhuurbemiddelaar treedt hierbij op als commissionair als bedoeld in art. 4 lid 3 van de Wet op de Omzetbelasting Verhuurbemiddelaar zal ervoor zorgdragen dat de netto huuropbrengsten aan Eigenaar ten goede komen. 2.3 Recreatiewoning staat gedurende de overeengekomen periode uitsluitend ter beschikking aan Verhuurbemiddelaar, gebruik ten eigen nutte van Recreatiewoning gedurende deze periode is zonder enige beperking uitgesloten. 2.4 Ter vermijding van dubbelboekingen en onnodige leegstand, alsmede ter bevordering van een optimale bezetting dient het aandragen van Huurders uitsluitend via melding bij Verhuurbemiddelaar tot stand te komen en geldt deze onder het voorbehoud, dat Recreatiewoning door Verhuurbemiddelaar niet reeds aan derden is verhuurd of in optie is gegeven. 2.5 Verhuurbemiddelaar draagt zorg voor het bijwerken van de actuele staat van verhuur via de persoonlijke internetpagina voor Eigenaren. 2

3 2.6 Eigenaar staat er tegenover Verhuurbemiddelaar voor in dat, Recreatiewoning niet door derden wordt gebruikt of gehuurd anders dan krachtens een via Verhuurbemiddelaar met de Gebruiker / Huurder afgesloten overeenkomst. 2.7 Alle boekingen zullen door Verhuurbemiddelaar worden geadministreerd. 2.8 Eigenaar is jegens Verhuurbemiddelaar aansprakelijk voor alle schade, welke uit het niet nakomen van het vorenstaande voor Verhuurbemiddelaar mocht voortvloeien, daaronder begrepen gevolgschade, zoals eventueel door Verhuurbemiddelaar te betalen schadevergoeding terzake van het feit dat Verhuurbemiddelaar een met een Gebruiker / Huurder overeengekomen overeenkomst niet kan nakomen en nietnakoming aan Eigenaar te wijten is. 2.9 Verhuurbemiddelaar behoudt zich het recht voor openstaande facturen te verrekenen met de kwartaalafrekening. Artikel 3 TAAK VERHUURBEMIDDELAAR 3.1 De werkzaamheden van Verhuurbemiddelaar bestaan uit: a. het maken van de nodige publiciteit; b. de boeking en feitelijke verhuur van Recreatiewoning; c. de inning van de huren en bijkomende kosten; d. de periodieke afrekening van huuropbrengsten; e. de wisselcontrole en schoonmaakpakketten; f. klein technisch onderhoud tot aan het totaalbedrag van 70,- incl. BTW op jaarbasis; dit houdt in alle afzonderlijke reparaties tot 22,- incl. BTW, arbeid en materiaal. Slijtage en elektrische apparatuur zijn hiervan uitgesloten. De hoogte van het bedrag dat aan klein technisch onderhoud wordt vergoed, wordt bepaald door het aantal dagen in verhuur waarvoor Recreatiewoning voor verhuur beschikbaar is. g. afwikkeling van de waarborgsom. De promotionele inspanningen als bedoeld onder lid 3.1.a. bestaan onder meer uit : - Opname van park in het jaarlijkse magazine van RP-Holidays en de Internetsite; - Direct marketing activiteiten; - Vertegenwoordiging op nationale en internationale beurzen; - Joint promotions; - Het plaatsen van advertenties van algemeen karakter, in landelijke en regionale dag- en weekbladen, etcetera; 3.2 Verhuurbemiddelaar draagt er zorg voor, dat de parkmanager correct wordt geïnformeerd omtrent de afwikkeling van de overeenkomst, waaronder begrepen het tijdig doorgeven van aankomst- en vertrekdata van Gebruiker / Huurder. 3.3 Verhuurbemiddelaar verplicht zich de nodige inspanning te getroosten, teneinde te bereiken, dat Recreatiewoning zo veel mogelijk wordt verhuurd zonder echter jegens Eigenaar enige garantie te dier zake op zich te nemen. Eigenaar werkt er aan mee, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat deze opzet wordt bereikt. 3

4 3.4 Verhuurbemiddelaar zal de schoonmaak van Recreatiewoning, alsmede de controle op de schoonmaak van Recreatiewoning organiseren. Gebruikers / Huurders hebben de keuze de schoonmaak separaat van de bruto huurprijs te boeken, dan wel zelf uit te voeren. 3.5 Verhuurbemiddelaar zal de kosten voor lokale heffingen alsmede bijgeboekte extra s als bedlinnen en handdoekpakketten separaat van de bruto huurprijs doorberekenen aan Gebruiker / Huurder. 3.6 Huurder betaalt aan Verhuurbemiddelaar per boeking boekingskosten en bij een bepaalde voorkeur, voorkeurskosten. Deze vergoedingen komen ten goede van Verhuurbemiddelaar. 3.7 Verhuurbemiddelaar is gerechtigd om voor haar werkzaamheden een andere boekingsorganisatie in te schakelen. 3.8 Zowel Eigenaar als Verhuurbemiddelaar als ingeschakelde andere boekingsorganisaties zullen gebonden zijn aan regels welke voor de totstandkoming van boekingen in deze overeenkomst zijn vastgesteld. 3.9 Verhuurbemiddelaar is verplicht zich in te spannen de door Gebruiker / Huurder veroorzaakte schade aan de verhuurde Recreatiewoning op Gebruiker / Huurder te verhalen. Verhuurbemiddelaar brengt hiervoor borg in rekening aan Huurder. Na verblijf vindt controle van Recreatiewoning plaats, waarbij geconstateerde schade in mindering gebracht wordt op de borg. Indien de borg niet toereikend is, wordt Huurder voor het resterende schadebedrag gefactureerd. Niet terug te vorderen schade blijft uiteindelijk voor rekening en risico van Eigenaar. Artikel 4 HUURPRIJZEN 4.1 De bruto huurprijzen van Recreatiewoning worden door Verhuurbemiddelaar vastgesteld en jaarlijks als netto prijslijst aan Eigenaar verstrekt. Verhuurbemiddelaar heeft het recht bedoelde huurprijzen jaarlijks aan te passen. Eigenaar heeft geen inspraak bij het maken van de bruto huurprijzen. Ter stimulering van de verhuur is het Verhuurbemiddelaar toegestaan de bruto huurprijs tijdelijk aan te passen, middels actieprijzen, kortingsregelingen en speciale arrangementen. Eigenaar kan bij het aangaan van de overeenkomst aangeven geen gebruik te willen maken van prijsacties en / of structurele kortingen. Artikel 5 OPBRENGSTVERDELING 5.1 Middels het reserveringssysteem worden de bruto huurprijzen van alle Recreatiewoningen in hetzelfde type zoveel mogelijk verdeeld, zodat alle Recreatiewoningen zoveel mogelijk gelijke huuropbrengsten genereren. Eigen gebruik en voorkeursboekingen worden in deze verdeling buiten beschouwing gelaten. Eigenaar stemt in met genoemd systeem. 4

5 Artikel 6 VERHUURBEMIDDELINGSKOSTEN 6.1 Verhuurbemiddelaar ontvangt voor zijn bemoeienissen het verschil tussen bruto en netto prijslijst incl. BTW. De netto prijslijst komt tot stand door de brutoprijslijst te verminderen met het verschil tussen bruto en netto en met 10,- per week of deel daarvan voor wissel- en aankomstbijdrage. Eigenaren, geregistreerd als zijnde particulier, worden 2,5% extra provisie van de bruto verhuuropbrengst in rekening gebracht. Als Eigenaar niet binnen één maand na ondertekening van deze overeenkomst het BTW-nummer aan Verhuurbemiddelaar heeft doorgegeven, zal Verhuurbemiddelaar Eigenaar- in weerwil van de aanhef- als particulier aanmelden. 6.2 Eigenaar verklaart hierbij dat hij voor de heffing van de Onroerende zaakbelasting zal toestaan dat hij als Gebruiker wordt aangemerkt en er aan mee zal werken dat het gebruikersdeel van die belasting voor zijn rekening komt. Mocht dit anders uitwerken dan is het Verhuurbemiddelaar toegestaan deze belasting op Eigenaar te verhalen. 6.3 Het is Eigenaar toegestaan, mits met in achtneming van de boekingen gedaan door Verhuurbemiddelaar, zelf Huurders bij Verhuurbemiddelaar aan te brengen voor die periode waarvoor Verhuurbemiddelaar nog geen boekingen heeft gemaakt. In dat geval zal Verhuurbemiddelaar aan Eigenaar de provisie met 4% verminderen. Artikel 7 FINANCIELE AFWIKKELING 7.1 Verhuurbemiddelaar verplicht zich per kwartaal 75% van het totaal van de netto ontvangen huuropbrengst, conform de in artikel 4.1 genoemde prijslijst, af te dragen aan Eigenaar. In het kwartaal daaropvolgend wordt het verschil van 25% uitbetaald. De uitbetaling geschiedt steeds binnen één maand na de afloop van een kwartaal. 7.2 Voor bijzondere perioden en bijzondere consumentengroepen gelden jaarlijks variërende structurele kortingen. Bij het aangaan van deze overeenkomst conformeert Eigenaar zich aan deze structurele kortingsmethodieken. In bijzondere gevallen of voor specifieke perioden kan het mogelijk zijn dat Verhuurbemiddelaar middels prijsactie (lees : samengestelde verkoop) een prijsreductie toepast om tot een optimaal verhuurresultaat te komen. Dit uiteraard geheel met de doelstelling de huuropbrengst te maximaliseren. Bij de financiële afwikkeling blijven de regelgeving en afspraken voor de Gebruiker / Huurder met betrekking tot annuleringen en wijzigingen leidend. Hierbij confirmeert Eigenaar zich aan de voorwaarden van de gasten. 7.3 Eigenaren, welke als buitenlandse BTW-ondernemer aangegeven staan, ontvangen de netto huuropbrengst excl. BTW. Eigenaren -buitenlandse BTW-ondernemers en particulieren- verlenen aan Verhuurbemiddelaar het recht de ontvangen BTW in te houden op de huuropbrengst en deze BTW af te dragen aan de Nederlandse fiscus. 5

6 Artikel 8 WIJZIGINGEN 8.1 Eigenaar dient wijzigingen in personalia schriftelijk kenbaar te maken aan Verhuurbemiddelaar. 8.2 Eigenaar heeft jaarlijks de mogelijkheid de overeenkomst te wijzigen naar een verhuurbemiddelingsovereenkomst met eigen gebruik. Wijzigingen dienen uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het nieuwe verhuurjaar schriftelijk aan Verhuurbemiddelaar kenbaar gemaakt te worden. Artikel 9 VERKOOP 9.1 Indien Eigenaar tot verkoop van zijn Recreatiewoning overgaat, zal zulks dienen te geschieden onder uitdrukkelijke gestanddoening van deze overeenkomst, alsmede onder gestanddoening van de genoemde verplichtingen. 9.2 In verband met het afrekenen van lopende boekingen en het nakomen van deze overeenkomst door opvolgende Eigenaar, is Eigenaar verplicht Verhuurbemiddelaar schriftelijk in kennis te stellen van de datum van de eigendomsoverdracht van Recreatiewoning en de gegevens van opvolgende Eigenaar. Artikel 10 STAAT VAN ONDERHOUD 10.1 Eigenaar draagt er zorg voor, dat Recreatiewoning met inventaris en het daarbij behorende terrein in goede staat van onderhoud is, wordt gehouden en gebruiksklaar is; aan de nodige eisen voor verhuur voldoet; is afgestemd op het aantal personen waarvoor Recreatiewoning wordt verhuurd; één en ander in overleg met Verhuurbemiddelaar. Zes maal per jaar zal de staat van onderhoud worden vastgelegd in een inspectierapport. Bij constatering van gebreken tijdens genoemde inspectie dienen deze binnen gestelde termijn verholpen te zijn. Bij niet nakomen van gestelde termijn heeft Verhuurbemiddelaar het recht tot het (tijdelijk) uit de verhuur nemen van Recreatiewoning. Bij uitblijven van herstelmaatregelen heeft Verhuurbemiddeling het recht de overeenkomst te ontbinden In het belang van een goede verhuur is Verhuurbemiddelaar gerechtigd om, indien Eigenaar zijn verplichtingen uit deze overeenkomst ook na schriftelijke sommatie niet nakomt, zelfstandig de hiertoe vereiste werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren voor rekening van Eigenaar. Het is Verhuurbemiddelaar alsdan toegestaan om eventuele uitgaven, zoals terzake van herstelwerkzaamheden of onderhoud, te compenseren met af te dragen huuropbrengsten Eigenaar machtigt Verhuurbemiddelaar spoedeisend onderhoud-, herstel- en reparatiewerkzaamheden aan Recreatiewoning op kosten van Eigenaar uit te voeren, indien deze werkzaamheden dermate spoedeisend zijn dat verhuur van de Recreatiewoning daardoor onmogelijk wordt en een bedrag van 500,- exclusief BTW niet te boven gaan. Boven bovengenoemd bedrag is toestemming van Eigenaar noodzakelijk. 6

7 In uitzonderingssituaties met spoedeisend belang, waarin Eigenaar niet bereikbaar blijkt of indien de continuïteit van de bedrijfsvoering naar het oordeel van Verhuurbemiddelaar in het geding komt, kan Verhuurbemiddelaar boven dit bedrag werkzaamheden uitvoeren, mits achteraf door Verhuurbemiddelaar verantwoording wordt afgelegd. In de omschreven gevallen zal Verhuurbemiddelaar de kosten voor rekening van Eigenaar voorschieten. Artikel 11 VRIJWARING 11.1 Eigenaar vrijwaart Verhuurbemiddelaar voor alle vorderingen, bekend of onbekend die derden kunnen doen gelden tot vergoeding van schade welke op enigerlei wijze door handelen of nalaten van Eigenaar of gemachtigde worden of zijn veroorzaakt. Artikel 12 DUUR VERHUURBEMIDDELING EN OPZEGGING 12.1 Deze overeenkomst is aangegaan voor de onder bladzijde 1 vermelde overeenkomstperiode met dien verstande dat deze overeenkomst daarna onder dezelfde voorwaarden zonder nadere handeling wordt verlengd, met een termijn van telkens één kalenderjaar, tenzij zowel met betrekking tot het verstrijken van de eerste termijn als met betrekking tot het verstrijken van latere termijnen, opzegging door middel van een aangetekend schrijven door één der partijen heeft plaatsgehad, met inachtneming van een termijn van tenminste 6 (zes) maanden. Artikel 13 EXCLUSIEF RECHT VAN VERHUUR 13.1 Eigenaar staat er gedurende de gehele periode van verhuur voor in, dat aan Verhuurbemiddelaar het exclusieve recht op Verhuurbemiddeling en promotionele activiteiten toekomt Opzegging of beëindiging van deze overeenkomst laat onverlet het aan Verhuurbemiddelaar toekomende exclusieve verhuurrecht. Artikel 14 GESCHILLEN 14.1 Op de onderhavige overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen, die terzake van deze overeenkomst of op nadere daarmee in verband staande overeenkomsten mochten opkomen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Middelburg. Aldus opgemaakt en getekend d.d...te. Eigenaar.. Verhuurbemiddelaar 7

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik

Verhuurbemiddelingsovereenkomst. Model B: zonder eigen gebruik Ondergetekenden : Verhuurbemiddelingsovereenkomst Model B: zonder eigen gebruik 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende

Nadere informatie

Verhuurgarantieovereenkomst. Model A: met eigen gebruik

Verhuurgarantieovereenkomst. Model A: met eigen gebruik Verhuurgarantieovereenkomst Model A: met eigen gebruik Ondergetekenden : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid : Roompot Service B.V., statutair gevestigd te Wissenkerke, kantoorhoudende

Nadere informatie

Verhuurbemiddelingsovereenkomst

Verhuurbemiddelingsovereenkomst Verhuurbemiddelingsovereenkomst Model A: met eigen gebruik Appartement Nautisch Centrum Scheveningen Ondergetekenden : 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Roompot Service B.V.,

Nadere informatie

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN

CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT ALGEMENE BEPALINGEN TOT VERHUUR VAN RECREATIEWONINGEN door Roompot Service op DATUM vastgesteld en op DATUM gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Middelburg en aldaar ingeschreven onder

Nadere informatie

Huurovereenkomst met bemiddeling

Huurovereenkomst met bemiddeling Huurovereenkomst met bemiddeling Buitenhof de Leistert (BDL) De ondergetekenden: 1 Naam: Adres: Postcode en plaats: Geboortedatum: Geboorteplaats: Emailadres: en Adres: Postcode en plaats: Geboortedatum:

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST TOT VERHUUR VAN EEN ACCOMMODATIE NOORDZEE BEACH VILLAGE NIEUWVLIET-BAD BEACH HOUSE

CONCEPT OVEREENKOMST TOT VERHUUR VAN EEN ACCOMMODATIE NOORDZEE BEACH VILLAGE NIEUWVLIET-BAD BEACH HOUSE CONCEPT OVEREENKOMST TOT VERHUUR VAN EEN ACCOMMODATIE NOORDZEE BEACH VILLAGE NIEUWVLIET-BAD BEACH HOUSE De ondergetekende(n): 1.a Naam : Voornamen : Adres : Postcode en woonplaats : 1.b Naam : Voornamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Snoek Recreatie Beheer BV 2014-2015. Verhuurbemiddelingsovereenkomst

Snoek Recreatie Beheer BV 2014-2015. Verhuurbemiddelingsovereenkomst Verhuurbemiddelingsovereenkomst De ondergetekenden: 1. Snoek Recreatie Beheer BV, gevestigd te Klazienaveensestraat 107, 7885 BC Nieuw Dordrecht, ten deze vertegenwoordigd door haar bestuurder G. Snoek

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE TWEE JAAR OF KORTER ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM te GEBOORTEPLAATS, wonende te PLAATS (POSTCODE), aan de STRAAT HUISNUMMER,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02)

ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) ALGEMENE VOORWAARDEN SOOF MAKELAARS (2016/02) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Onder SOOF wordt verstaan: SOOF Makelaars en/of alle anders handelsnamen waarmee onder nagenoemd KvK-nummer naar buiten

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV

Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV Samenwerkingsovereenkomst Multi Tank Card-pas Accepterende Benzinestations en Multi Tank Card BV Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De samenwerking tussen Multi

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Wilt u uw recreatieappartement verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst MultiTankcard-pas accepterende brandstofstations en Multi Tank Card B.V. Artikel 1. Samenwerking Multi Tank Card BV/Accepterende Benzinestation 1.1 De

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak

ALGEMENEVOORWAARDEN van de eenmanszaak MOSTIMPRESSIVE gevestigd te (5283 BE) Boxtel Hoogheem 292; ARTIKEL 1: DEFINITIES a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW

MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW MODEL HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 290 BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden AwayKey

Algemene voorwaarden AwayKey Algemene voorwaarden AwayKey 1. Definities en begrippen 1.1 AwayKey, gevestigd aan de Derkinderenstraat 63-3 1061VP Amsterdam en ingeschreven bij de KvK Amsterdam onder KvK-nummer 60692650, is een organisatie

Nadere informatie

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal

Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Huurovereenkomst Sporthal de Drostenhal Partijen: 1. De gemeente Coevorden, gevestigd te Coevorden, krachtens artikel 171 van de Gemeentewet en het algemeen mandaatbesluit Coevorden 2016, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA;

de gebruiker van deze algemene abonnementsvoorwaarden, de Stichting ROTA; ABONNEMENTSVOORWAARDEN VOOR MEDIA-EXPLOITANTEN van Stichting ROTA Startbaan 6 1185 XR Amstelveen www.stichtingrota.nl Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: KvK 41198699 hierna

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer:

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Vestide Contractnummer: De ondergetekenden: Vestide, geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 17058500, kantoorhoudende Willemstraat 28, postcode 5611 HD

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Toptech/AV/W&S/2015 1

Toptech/AV/W&S/2015 1 Aanvullende Algemene voorwaarden voor het werven en selecteren van uitzendkrachten door Toptech Uitzendbureau BV 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: (a) (b) (c) (d) (e) "Toptech":

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN van Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Rialto: a: een natuurlijk rechstpersoon die, dan wel b: een rechtspersoon die, dan wel c: een aantal

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte. Concept Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte ONDERGETEKENDEN: gevestigd/wonende te, hierna te noemen 'verhuurder', EN. geboren: beroep:. paspoortnummer:. gevestigd/wonende te:., hierna te noemen 'huurder', ZIJN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT

INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT INDEPLAATSSTELLINGSOVEREENKOMST AFHANKELIJK OPSTALRECHT Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd WATERSPORTCENTRUM DE BREKKEN B.V., gevestigd aan de Brekkenweg

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont)

HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) HUUROVEREENKOMST ONZELFSTANDIGE WOONRUIMTE VIJF JAAR OF KORTER (voor het huren van een kamer in een woning waarin de verhuurder niet woont) ONDERGETEKENDEN: 1. VOORNA(A)M(EN) ACHTERNAAM, geboren op GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1 De Algemene Voorwaarden van HousingSpots zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende

Nadere informatie

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden:

R.O.E.L Design. Direct Marketing. Huisstijlen. Advertising. Designs Algemene voorwaarden: Van de eenmanszaak R.O.E.L Design Brand gevestigd te (1423 DN) Uithoorn aan de ; Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Nadere informatie

06-36 49 45 86 0174-70 70 48

06-36 49 45 86 0174-70 70 48 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) W&P Waterman & Partners Executive Search, gevestigd te Uithoorn (b) Kandidaat Iedere natuurlijke persoon die door

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT-

Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Huurovereenkomst voor zelfstandige niet-geliberaliseerde woonruimte nummer OGEH-/KLNT- Ondergetekenden, De Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F.

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. KVK 65454499 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro210 B.V.

Algemene voorwaarden Buro210 B.V. T: F: 0182-34 1186 E: info@ 0182-34 2808 Algemene voorwaarden Buro210 B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN ALGEMENE HUURVOORWAARDEN Artikel 1. Toepasselijkheid Partijen komen overeen dat deze voorwaarden onlosmakelijk zijn verbonden en van toepassing zijn op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, leveringen

Nadere informatie

info@smilinghost.nl laura@smilinghost.nl dionne@smilinghost.nl www.smilinghost.nl +31628647806 +31633821248

info@smilinghost.nl laura@smilinghost.nl dionne@smilinghost.nl www.smilinghost.nl +31628647806 +31633821248 ALGEMENE VOORWAARDEN SMILING HOST Artikel 1. Definities - Smiling Host: een V.O.F. gevestigd te (2041 CR) Zandvoort aan het Darwinhof nr. 40, welke diensten verleent die gericht zijn op o.a de (bemiddeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN

CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN ALGEMENE VOORWAARDEN CLAFIDES Artikel 1. Identiteit CLAFIDES is een eenmanszaak gevestigd op de Fazantenlaan, 1971KL te IJMUIDEN E-mailadres: info@clafides.nl Artikel 2. Definities Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Wilt u uw recreatiewoning verhuren? Dan is Roompot Vakanties graag úw professionele partner! Met 50 jaar ervaring in de recreatiebranche zorgt ons enthousiaste team van specialisten voor de optimale verhuur

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel

Optie lint Tuinbouwweg Park Triangel Dit is een onverbindend concept: aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. Zonder overeenstemming tussen partijen kunnen partijen hieraan geen rechten ontlenen. Ondertekening vindt plaats na

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije.

Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. Huurovereenkomst vakantiehuis Casa Mama, Petöfi Sándor Utca 24, 7751 Monyoród, Hongarije. De ondergetekenden: a. verhuurder, b. huurder ; Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 1. VERHUUR EN HUUR

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN

OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN OVEREENKOMST VAN BRUIKLEEN Ondergetekende, uitlener / verhuurder Naam instelling: Contactpersoon: Straat: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.: Emailadres: Verklaart dat, gebruiker, Naam instelling: Contactpersoon:

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW ONDERGETEKENDEN A de publiekrechterlijke rechtspersoon: Gemeente Leeuwarden, gevestigd te Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof

Nadere informatie

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2.2 Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de overeenkomst geldt zijdens opdrachtgever als aanvaarding van deze algemene voorwaarden. ALGEMENE VOORWAARDEN Intelgration B.V., gevestigd te 1343AE Almere, Wielewaallaan 10, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30163962. 1 Algemeen In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Huurovereenkomst met de verhuurder

Huurovereenkomst met de verhuurder Huurovereenkomst met de verhuurder 1. Begripsbepalingen 1.1. (Hoofd)huurder: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met de verhuurder een huurovereenkomst sluit ten aanzien van het appartement. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Woningzoekende

Algemene Voorwaarden Woningzoekende Artikel 1 Toepasselijkheid Deze Bemiddelingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedngen en op alle bemiddelingsopdrachten, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende bemiddelingsovereenkomst(en)

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

PARKMANAGEMENTOVEREENKOMST. 1.., hierna te noemen: de eigenaar; en

PARKMANAGEMENTOVEREENKOMST. 1.., hierna te noemen: de eigenaar; en Blad - 1 - PARKMANAGEMENTOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1.., hierna te noemen: de eigenaar; en 2. Stichting Parkmanagement Bedrijvenpark De Wieken-Vinkenhoef, gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van DE KLEEDKAMER Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model en het gebruik

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen:

Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: Algemene huurvoorwaarden van Verspeek Graszoden Gevestigd te Maren Kessel (Noord-Brabant) Artikel 1: Algemene bepalingen: a. Alle huur wordt aangegaan bij schriftelijke overeenkomst, waarop behoudens de

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. ALGEMENE VOORWAARDEN V.O.F. ZYP25 voor VERHUUR RUIMTEN Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de gebruikte begrippen de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Kamer van Koophandel te Amsterdam: 34147558 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie