De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17."

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013

2

3 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling en benoemingen door ALV 32 Financieel jaarverslag 2013 A B C Financieel beleid Jaarrekening Enkelvoudige Jaarrekening Vereniging PO-Raad JAARVERSLAG

4 Voorwoord Kinderen groeien razendsnel op. Voordat ouders het goed en wel in de gaten hebben, zijn hun kinderen de deur uit. De kinderen van groep 8 waren kort geleden nog kleuters en worden voor je het weet uitgezwaaid naar de middelbare school. De afgelopen periode hebben we ook onze sector primair onderwijs en de PO-Raad in sneltreinvaart volwassener zien worden. Scholen, hun besturen en de PO-Raad stellen zich zelfbewuster op. Daardoor konden we in november van start gaan met Vensters PO, waarmee de sector zelf inzichtelijk maakt hoe ze er op schoolniveau voor staat. Met Vensters pakken we zelf de regie op het maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs. Het was ook dankzij dat groeiende zelfbewustzijn dat schoolbesturen zich hebben verzet tegen het verzoek van RTL Nieuws om ruwe eindtoetsgegevens te publiceren. Transparantie, dat vinden we belangrijk. Maar ranglijsten, die op basis van die gegevens zouden worden gemaakt, zien we niet zitten. Dat we het beroep tegen het besluit van de staatssecretaris om de gegevens vervroegd openbaar te maken, niet hebben gewonnen, is jammer. Maar het doet niets af aan het feit dat wij, de sector, ons durven uit te spreken en voor onszelf opkomen. In het belang van de leerling. Het was voor ons, als voorzitter en vicevoorzitter, het afgelopen jaar mooi om te zien hoe de sector zich verder ontplooide. Ook de PO-Raad zelf maakte een dergelijke groei door, te beginnen met een nieuwe verenigingsstructuur en in het proces naar een nieuwe Strategische Beleidsagenda. In deze beleidsagenda hebben onze leden prioriteiten gesteld en benoemd. De agenda laat zien op welke gebieden de PO-Raad het verschil kan maken en is de komende jaren leidend voor ons werk. De zichtbaarheid van de PO-Raad is toegenomen. De politiek en de media zien ons meer en meer als de stem van de sector. We worden vaker gebeld, zitten vaker aan tafel als in de Tweede Kamer over onderwijs wordt gesproken. Onze positie, ook richting andere partijen, is steviger geworden, vanzelfsprekender. Wellicht is dat de voornaamste reden dat het aantal leden van de PO-Raad is gegroeid. Maar onze sector is nog lang niet uitgegroeid. De PO- Raad evenmin. Wij willen blijven leren. Dat was in november ook de conclusie van het advies van de commissie-meurs aan de leden van de PO-Raad. De sleutel tot een professioneel schoolbestuur is in handen van schoolbesturen zelf, luidde het devies. Komend jaar zullen we ons dan ook extra inspannen om verdere professionalisering van besturen te ondersteunen. Schoolbesturen nemen steeds vaker zelf het initiatief. Of het nu gaat om het vormen van Integrale Kindcentra, om het zoeken naar oplossingen voor de daling van het aantal leerlingen, of om vernieuwing van het onderwijs, schoolbesturen zoeken hun eigen weg. Ze zoeken de ruimte op, daar waar wetgeving achterloopt. De ruimte zoeken is goed, maar wetgeving moet wel zo snel mogelijk volgen. Aan de PO-Raad de taak om de nieuwe initiatieven bij de politiek voor het voetlicht te brengen. Dit jaarverslag laat zien dat we dat ook het afgelopen jaar met verve hebben gedaan. In het eerste hoofdstuk leest u nog eens waar de PO-Raad voor staat. We laten daarna zien wat we door onze belangenbehartiging hebben bereikt op landelijk niveau. Vervolgens bespreken we de verschillende onderwijsthema s waarop we ons inzetten en vertellen we hoe we onze leden daarmee het afgelopen jaar concreet hebben ondersteund. Ook de komende jaren blijven we ons op al die vlakken inzetten om het onderwijs steeds beter te maken. Om de leerling. Rinda den Besten Simone Walvisch 4 JA ARVERSL AG 2013

5 1 De PO-Raad JAARVERSLAG

6 1 DE PO -RAAD De PO-Raad is de vereniging van schoolbesturen in het primair onderwijs. Daaronder valt het basis- en speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Ze werd opgericht op 22 januari 2008 met als doel om de sector met één stem te laten spreken. Op 31 december 2013 vertegenwoordigde de PO-Raad bijna 875 school besturen, 77 procent van het totale aantal besturen in het primair onderwijs onderwijs en 92 procent van de leerlingen. De PO-Raad is daarmee de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Missie Alles wat we doen, doen we vanuit de gedachte dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de vervulling van de maatschappelijke opdracht om kinderen te laten leren en de onderwijskwaliteit te blijven verbeteren. De PO-Raad probeert die missie op vier vlakken te volbrengen. Ze behartigt de belangen van de school besturen in de (landelijke) politiek en pleit daarbij voor een goede positionering van schoolbesturen (macroniveau). Ze ondersteunt haar leden waardoor die hun werk goed kunnen doen (microniveau) en ze zet zich in voor het ontwikkelen en verder professionaliseren van de sector (mesoniveau). Als vereniging zorgen we voor de onderlinge binding tussen de leden. Die binding zorgt ervoor dat de sector een sterke sector is (zie figuur 1). Verenigingsstructuur De PO-Raad bestond in 2013 vijf jaar. Dat jubileum was een natuurlijk moment om de bestaande verenigingsstructuur nader te bekijken en waar nodig aan te passen. In januari van dat jaar koos de Algemene Ledenvergadering (ALV) een nieuwe voorzitter, Rinda den Besten, voorheen wethouder in Utrecht. Zij volgde Kete Kervezee op die sinds de oprichting van de PO-Raad het boegbeeld van de PO-Raad was. Kervezee nam in maart afscheid van de PO-Raad. Den Besten startte op 1 april met haar werkzaamheden. Sindsdien vormt zij samen met vicevoorzitter Simone Walvisch, het tweehoofdige Dagelijks Bestuur. Walvisch ging in 2013 haar derde periode in. In 2013 is de governance van de PO-Raad ingrijpend gewijzigd. De Raad van Toezicht met voornamelijk externe toezichthouders verdween. Tegelijkertijd kwam er een door de leden gekozen Algemeen Bestuur dat bestaat uit negen leden van de PO-Raad. Het Algemeen Bestuur vergadert eens per maand en zorgt vooral voor de verbinding met de leden van de vereniging. Het Dagelijks en Algemeen Bestuur zijn samen beleidsbepalend op basis van het strategisch kader dat door de ALV van de PO-Raad wordt vastgesteld. (Zie verder Hoofdstuk Bestuurssamenstelling en benoemingen ALV.) Onderdeel van de nieuwe verenigingsstructuur zijn een drietal commissies, ingesteld door de Algemene Ledenvergadering (ALV). De commissies zijn: De remuneratiecommissie. Deze is verantwoordelijk voor het vaststellen van de honorering van de DBleden en voor de evaluatie van het functioneren van de bestuursleden. De werving- en selectiecommissie. Deze is verantwoordelijk voor het werven en selecteren van bestuursleden die voor benoeming voorgedragen worden aan de ALV. De auditcommissie. Deze adviseert de ALV over de begroting en jaarrekening. Politieke belangen behartigen Pleiten voor goede positionering schoolbesturen Vereniging: Ontwikkelen van de sector Commitment leden (zelfregulering) Onderlinge binding leden Ondersteuning leden Beleidsagenda bepalend voor ondersteuningsaanbod Figuur 1. De propeller: de kerntaken van de PO-Raad 6 JA AR V ER SL AG 2013

7 DE PO-RAAD 1 Fotografie Hans Roggen Het algemeen- en dagelijks bestuur van de PO-Raad. Aanvankelijk zou ook in 2013 de Maatschappelijke Adviesraad van start gaan, de raad die het bestuur van de PO-Raad adviseert over brede maatschappelijke thema s. Deze raad is uiteindelijk per 1 januari 2014 ingesteld. (Zie voor een volledig overzicht pagina 32 voor de Bestuurssamenstelling en benoemingen ALV.) Algemene Ledenvergadering (ALV) De ALV vergadert ten minste twee keer per jaar. Jaarlijks bespreekt de ALV in elk geval het meerjarenbeleidsplan en de bijbehorende begroting. De vergadering stelt de contributie vast, benoemt bestuurders en leden van commissies en behandelt de jaarrekening en het jaarverslag. In 2013 is de ALV drie keer bijeen geweest. De belangrijkste besluiten van de ALV waren: Instemming met de nieuwe verenigings-en bestuursstructuur en de benoeming van Rinda den Besten en Simone Walvisch als Dagelijks Bestuur van de PO-Raad; Benoeming van de leden van het Algemeen Bestuur en diverse commissies. (Zie voor een volledig overzicht Hoofdstuk Bestuurssamenstelling en benoemingen ALV); Vaststelling van de Strategische Beleidsagenda (zie pagina 31) als leidende agenda voor ; Vaststelling van de begroting en contributie PO-Raad Netwerken en kennisgroepen De leden van de PO-Raad ontmoeten elkaar in verschillende thematische Netwerken die zich focussen op specifieke onderwerpen die belangrijk zijn voor de besturen in het primair onderwijs. De netwerken adviseren het bestuur en spelen daarmee een belangrijke rol bij de standpuntbepaling van het bestuur. De PO-Raad had in 2013 tien netwerken: Passend onderwijs, Kwaliteit, Inspectietoezicht, Financiën, Krimp, Huisvesting, Professionalisering, ICT & Innovatie en School & Omgeving en de Arbeidsvoorwaardencommissie. Zij komen meerdere keren per jaar bij elkaar. Ook zijn er verschillende regionale netwerken voor de kleine besturen (voor éénpitters en besturen met één tot en met vijf scholen). In de Arbeids voor waardencommissie zitten schoolbesturen die samen het bestuur adviseren over het mandaat en de inzet van af te sluiten cao s. Daarnaast heeft de PO-Raad drie kennisgroepen waarin zowel schoolbestuurders als (staf)medewerkers uit lid-organisaties elkaar ontmoeten: de kennisgroepen Huisvesting, P&O, Financiën en Kwaliteitszorg. In deze kennisgroepen worden actuele ontwikkelingen besproken over bijvoorbeeld onderwijshuisvesting en financiën. JAARVERSLAG

8 1 DE PO-RAAD Sinds 2011 heeft de PO-Raad ook een Schoolleiderskamer waarin onderwerpen worden besproken die specifiek relevant zijn voor schoolleiders. De Schoolleiderskamer helpt de PO-Raad een brede focus te houden op de kwaliteit van het primair onderwijs en de essentiële rol daarbij van schoolleiders. Strategische Beleidsagenda De PO-Raad heeft in 2013 met haar leden gewerkt aan het opstellen van een Strategische Beleidsagenda voor Met input uit verschillende bijeenkomsten en brainstormsessies is een plan opgesteld dat richting moet geven aan de vereniging en haar leden. De strategische beleidsagenda Om de leerling werd in november door de ALV goedgekeurd. Deze agenda zal het komende jaar verder worden uitgewerkt en operationeel worden gemaakt. De PO-Raad focust daarin op vier thema s: Verbinding: over het richten van voorzieningen op de belangen van kinderen Innovatie en ICT: over de mogelijkheden van technologische vernieuwing Kennis en onderzoek: over het benutten van onderzoek voor het onderwijs en de school in een academische omgeving Het bestuur als motor: over de professionalisering van schoolbesturen Op deze vier thema s wil de PO-Raad de komende jaren het verschil maken en wat betekenen voor de sector en de aangesloten schoolbesturen. Ook wordt de agenda gebruikt in de besprekingen over het sectorakkoord met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en over een nieuwe cao. Het bureau Het bestuur van de PO-Raad wordt ondersteund door het Bureau van de organisatie: de directeur, beleidsadviseurs en ondersteunende werknemers. Dat voert het beleid uit. In totaal waren in 2013 gemiddeld 46 werknemers mensen in dienst bij de organisatie. Dat staat gelijk aan 41,2 fte. De PO-Raad versterkte in 2013 de ondersteuningsfunctie voor haar leden door de Helpdesk uit te breiden met een jurist. In toenemende mate stelt de PO-Raad voorbeeldbrieven of contracten beschikbaar die haar leden kunnen gebruiken bij het opstellen van eigen brieven en contracten. Via de website worden de leden evenals in 2012 extra ondersteund door het beantwoorden van veelgestelde vragen. PO-Raad in cijfers* De PO-Raad vertegenwoordigt op 31 december 2013 bijna 875 besturen in het primair onderwijs, dat is 77 procent van het totaal aantal besturen. Samen vertegenwoordigen zij 1,46 miljoen leerlingen, ofwel 92 procent van het totaal aantal leerlingen in het primair onderwijs. De leden van de PO-Raad hebben scholen, 92 procent van het totale aantal scholen in het primair onderwijs. Op deze scholen werken medewerkers. * Deze cijfers zijn voor het eerst gebaseerd op de voorlopige telling van oktober van hetzelfde jaar (stand ). De cijfers van de voorgaande jaren zijn gebaseerd op de oktobertelling van het jaar daaraan voorafgaand. Het aantal leerlingen is in het schooljaar door krimp met ruim leerlingen gedaald ten opzichte van het vorige jaarverslag dat uitging van de stand van het schooljaar JA ARVERSL AG 2013

9 DE PO-RAAD 1 Het bureau is in 2013 meer opbrengstgericht gaan werken. Het werk wordt sinds dat jaar verdeeld in projecten. Per kwartaal krijgt het bestuur een voortgangsrapportage waarin wordt verantwoord wat wel en niet is gedaan en welke resultaten zijn behaald. Ook heeft de PO-Raad haar interne HRM-functie verbeterd. In 2013 heeft ze voor het eerst gewerkt met een volledige resultaat-en ontwikkelingscyclus. Daarbij worden aan het begin van het jaar voor ieder personeelslid activiteiten gepland, wordt daarvan de voortgang halverwege het jaar besproken en krijgt iedereen aan het eind van het jaar een individuele beoordeling. Alle medewerkers hebben via 360 graden-gesprekken kunnen reflecteren op hun eigen prestaties en functioneren. Tot slot zijn voorbereidingen getroffen om in de zomer van 2014 samen met de VO-raad en Stichting SchoolInfo, een initiatief van PO-Raad en VO-raad, een ander pand te betrekken in Utrecht. Werknemers zullen dan niet langer een vaste werkplek hebben, maar gaan flexwerken. Samenwerking met de VO-raad wordt op deze manier nog makkelijker en de jaarlijkse huurlast van de vereniging wordt substantieel lager. Stakeholders De PO-Raad onderhoudt bij haar werkzaamheden nauw contact met stakeholders in en om het primair onderwijsveld, zoals vakbonden, ouderorganisaties en besturenorganisaties. Maar ook met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en diverse ministeries (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); Financiën; Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW); Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Economische Zaken (EZ)) voert de PO-Raad regelmatig gesprekken. Overleg en contact met andere onderwijsorganisaties vindt ook plaats in de Stichting van het Onderwijs. De PO-Raad zit in het bestuur van die stichting die structureel overlegt met de overheid en zo wil zorgen voor samenhang en verbondenheid binnen het gehele onderwijs. JAARVERSLAG

10 Sector in cijfers Aantal leerlingen 1,61 miljoen leerlingen totaal 1,50 miljoen leerlingen basisonderwijs leerlingen speciaal basisonderwijs leerlingen speciaal onderwijs leerlingen voortgezet speciaal onderwijs Gemiddeld aantal leerlingen per school 222 basisonderwijs 135 speciaal basisonderwijs 209 (voortgezet) speciaal onderwijs Personeel voltijdbanen (fte s) personen Aantal instellingen scholen waarvan: basisonderwijs 296 speciaal basisonderwijs 322 (voortgezet) speciaal onderwijs Aantal besturen besturen waarvan: 76% met minder dan 10 scholen 24% met 10 scholen of meer Uitgaven primair onderwijs Uitgaven per leerling Ter vergelijking 9.746,7 miljoen 6058,- gemiddeld primair onderwijs 7.700,- per leerling voortgezet onderwijs Bron: Kerncijfers onderwijs, over schooljaar 2012/2013, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mei JA ARVERSL AG 2013

11 2 PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed JAARVERSLAG

12 2 LANDELIJKE INVLOED De PO-Raad werkt op verschillende niveaus aan het verder verbeteren van het primair onderwijs. Naast individuele ondersteuning van leden, behartigt ze de belangen van de schoolbesturen (in de politiek). In 2013 heeft de PO-Raad verschillende landelijke akkoorden gesloten met andere spelers in het onderwijsveld en heeft ze haar lobby- en communicatieactiviteiten op diverse thema s onverminderd voortgezet. Dat jaar werd ook Vensters PO gelanceerd en landelijk uitgerold en zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van Passend onderwijs. In dit hoofdstuk staat op hoofdlijnen beschreven wat de PO-Raad op landelijk niveau heeft gedaan en bereikt. Akkoorden en afspraken In 2013 heeft de PO-Raad veel aandacht gevraagd en gekregen voor de zogenoemde stille bezuinigingen. De kosten voor schoolbesturen in het primair onderwijs stijgen de laatste jaren sneller dan hun inkomsten. De besturen hebben het financieel zwaar en geven en masse aan dat ze daardoor niet langer de kwaliteit kunnen leveren die zij zelf voorstaan, de politiek en samenleving van hen verlangen en waar leerlingen recht op hebben. De PO-Raad heeft haar zorgen daarover herhaaldelijk tegen de politiek uitgesproken. Ook hebben de media er volop aandacht aan besteed. Dit heeft ertoe bijgedragen dat in het Herfstakkoord, dat VVD en PvdA in oktober sloten met D66, ChristenUnie en SGP, 650 miljoen euro beschikbaar kwam voor het de gehele onderwijssector. In september van dat jaar werd ook een Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) gesloten door partijen uit de Stichting van het Onderwijs, waaronder de PO-Raad. In het regeerakkoord stelde het kabinet 344 miljoen euro voor primair en voortgezet onderwijs in het vooruitzicht als het onderwijsveld zelf afspraken zou maken over de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. Het NOA was daarvan het resultaat. Daarin werd onder meer afgesproken dat er ruimte komt voor loonsverhoging voor medewerkers in het onderwijs. Ook werd afgesproken dat primair en voortgezet onderwijs in december 2013 samen eenmalig 150 miljoen euro zouden krijgen zodat werkgelegenheid in het onderwijs behouden blijft. Die 150 miljoen euro maakt deel uit van de beloofde 344 miljoen euro uit het regeerakkoord en kwam dankzij het akkoord eerder beschikbaar. Daardoor konden drieduizend leerkrachten voor het primair en voortgezet onderwijs behouden blijven. Het NOA gaf schoolbesturen iets meer lucht. Omdat nog niet van alle afspraken duidelijk was hoe deze exact zouden worden ingevuld, heeft de PO-Raad de politiek herhaaldelijk gevraagd daarover duidelijkheid te geven zodat schoolbesturen bij het maken van plannen en begrotingen daarmee rekening konden houden. Die duidelijkheid is in 2013 onvoldoende gegeven. In het Regeerakkoord is verder opgenomen dat primair en voortgezet onderwijs samen 256 miljoen euro krijgen in de lumpsum. Dat geld gaat via de lumpsum, van gemeenten naar schoolbesturen toe. De regering besloot daartoe omdat veel gemeenten het geld dat is bedoeld voor onderwijshuisvesting niet uitgaven. Passend onderwijs Ook op concrete onderwijsthema s heeft de PO-Raad zich politiek geroerd. Zo heeft ze haar leden ondersteund en gestimuleerd bij de voorbereidingen op de invoering van Passend onderwijs per 1 augustus 2014 en de banden met vak- en ouderorganisaties aangehaald. Ze heeft zich 12 JA ARVERSL AG 2013

13 LANDELIJKE INVLOED 2 daarmee ingezet om de groeiende maatschappelijke twijfel over de voorbereidingen het hoofd te bieden en herhaaldelijk publiek benadrukt dat het van groot belang is om de invoering van passend onderwijs niet uit te stellen, maar dat juist moet worden doorgezet om de invoering een succes te maken. Het is daarbij belangrijk dat ook ouders en leerkrachten bij het proces worden betrokken, heeft de PO-Raad steeds gezegd. Lerarenagenda In maart van dit jaar kondigden de minister en staatssecretaris van OCW aan dat ze een lerarenagenda zouden opstellen. Daarin zouden plannen worden opgenomen om de leraar zich te laten ontplooien en het leraarsvak aantrekkelijk te houden en maken. De PO-Raad heeft zich ervoor ingezet het werkgeversperspectief in de agenda verwerkt te krijgen. Dat is nodig omdat de leraar geen autonome solist is maar samen met zijn school en schoolbestuur werkt aan goed onderwijs. Een deel van de opvattingen van de PO-Raad komt terug in de uiteindelijke lerarenagenda. Krimp Ten aanzien van krimp heeft de PO-Raad in 2013 regelmatig gepleit voor regionale oplossingen waarmee problemen als gevolg van de daling van het aantal leerlingen kunnen worden aangepakt of voorkomen. Een dergelijke aanpak is nodig, omdat de krimpproblematiek in iedere regio weer verschillend is. Met regionale oplossingen wordt voorkomen dat kleine scholen willekeurig omvallen en zorgen we dat voor leerlingen een passend onderwijsaanbod blijft bestaan: een gedifferentieerd aanbod dat van goede kwaliteit, bereikbaar en betaalbaar is. Om dat mogelijk te maken, hebben schoolbesturen voldoende geld nodig en moeten ze zonder belemmeringen kunnen samenwerken. Niets doen is geen optie, zo luidde het pleidooi, want leerlingen worden daarvan de dupe. Om diezelfde redenen heeft de PO-Raad in 2013 haar gesprekken met politici en de ministeries van OCW en Binnenlandse Zaken (BZK) voortgezet om belemmeringen voor samenwerking weg te nemen, zoals de fusietoets en de kleinescholentoeslag. De PO-Raad vindt dat de fusietoets moet worden afgeschaft en dat de kleinescholentoeslag samenwerking juist zou moeten stimuleren. De PO-Raad nam onder andere deel aan een rondetafelgesprek hierover in de Tweede Kamer en stuurde een brief aan de Tweede Kamer. Daarnaast is een poging gedaan samen met de Besturenorganisaties een gezamenlijk standpunt over krimp op te stellen. Veel van de inspanningen van de PO-Raad hadden wel succes. In februari verscheen een rapport van de Onderwijsraad. Die pleitte daarin onder meer voor een opheffingsnorm voor kleine scholen van honderd leerlingen. De PO-Raad heeft zich daartegen uitgesproken. Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker schaarde zich achter die reactie en stelde dat een dergelijke norm te eenzijdig is en maatwerk belemmert. In lijn met de PO-Raad sprak de staatssecretaris zich ook uit voor een regionale aanpak van krimp. Hij wilde de fusietoets aanpassen en de kleinescholentoeslag omzetten in een bonus op samenwerken. De PO-Raad denkt ook via het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling van het ministerie BZK op landelijk niveau mee over krimpontwikkelingen. Ze is al enkele jaren secretaris van het themanetwerk Krimp en Onderwijs dat daaronder valt. Dat netwerk van deskundigen was in 2013 bijvoorbeeld betrokken bij het genoemde advies van de Onderwijsraad en heeft regelmatig gesprekken gevoerd met politici. Schooladvies Over de manier waarop in het primair onderwijs wordt getoetst, wordt al jaren gediscussieerd. Eind december 2013 stemde de Eerste Kamer in met een wetsvoorstel die de eindtoets vanaf 2015 voor alle basisscholen te verplicht. De eindtoets wordt rond half april afgenomen in plaats van in februari. De PO-Raad heeft er steeds voor gepleit het schooladvies centraal te stellen bij de keuze van leerlingen voor een middelbare school. Dat gebeurt nu de toets later zal worden afgenomen. Daardoor krijgen leerlingen bovendien meer onderwijstijd en wordt de meest actuele informatie over de vaardigheid van leerlingen op het gebied van taal en rekenen overgedragen aan het voortgezet onderwijs. Met de wet wordt ook geregeld dat het de komende jaren mogelijk blijft om voor specifieke doelgroepen een eindtoets op maat af te nemen. Ook daar heeft de PO- Raad zich hard voor gemaakt. JAARVERSLAG

14 2 LANDELIJKE INVLOED Vensters PO In 2013 stemde de ALV in met de lancering van Vensters PO, een systeem waarin cijfers en andere informatie over scholen worden verzameld. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over leerlingenpopulatie, personeel en schoolklimaat. Ook gegevens over de resultaten van een school, bijvoorbeeld de eindresultaten, worden erin opgenomen. Omdat de gegevens per school op dezelfde manier worden berekend, verwerkt en gepresenteerd, zijn ze goed vergelijkbaar. In Vensters staan de gegevens van alle scholen in het primair onderwijs. Vensters PO is een systeem van en voor de schoolbesturen en scholen in het primair onderwijs, dit in tegenstelling tot andere vergelijkingssites. Met Vensters laat de sector zien dat ze transparant is en zelf verantwoording wil afleggen. Doel ervan is ook dat scholen en hun besturen van elkaar kunnen leren. Vensters PO moet scholen en hun besturen beter inzicht geven in hun prestaties en hun kwaliteit. Doordat zij hun gegevens makkelijker met andere scholen en landelijke gemiddelden kunnen vergelijken, kunnen zij professioneler sturen op onderwijskwaliteit. Schoolbesturen zelf kunnen aan de hand van de informatie in Vensters in gesprek gaan met bijvoorbeeld ouders en gemeenten over wat zij hebben bereikt en wat zij doen met het geld dat ze ontvangen om goed onderwijs te kunnen geven. In november ging de website waarop deze gegeven worden verzameld, officieel live. Het systeem wordt de komende jaren uitgebreid met meer gegevens. In 2014 wordt in het systeem naast het managementvenster dat alleen toegankelijk is voor schoolbesturen en scholen ook een schoolkeuzevenster voor ouders opgenomen. Zij kunnen dat gebruiken om een afgewogen keuze te maken voor een school voor hun kinderen. worden benadeeld wanneer de huidige ruwe, gemiddelde eindtoetsgegevens worden gepubliceerd. Deze cijfers zijn namelijk niet vergelijkbaar omdat van school tot school verschilt welke leerlingen de toets maken. De rechter oordeelde in september dat Dekker de eindgegevens mocht publiceren. Als gevolg van de RTL-discussie is Vensters PO eerder dan gepland uitgebreid met informatie over eindtoetsgegevens. Deze cijfers zijn zo in Vensters PO weergegeven dat ze wél vergelijkbaar zijn. Schoolbesturen hebben in Vensters bovendien de mogelijkheid hun gegevens te duiden. Doorbraakproject ICT In het doorbraakproject ICT buigen de PO-Raad, VO-raad en de ministeries van OCW en EZ zich sinds september samen over de vraag hoe scholen ICT kunnen inzetten als middel om meer maatwerk en adaptief leren voor leerlingen mogelijk te maken. Het project vloeit voort uit het regeerakkoord en beoogt door publiek-private samenwerking een doorbraak in het funderend onderwijs te bewerkstelligen. Verschillende thema s worden aan publiek-private tafels uitgewerkt. Integrale Kindcentra De PO-Raad vindt dat ieder kind de kans moet krijgen zich te ontwikkelen. Integrale Kindcentra (IKC s) helpen daarbij. Dat zijn voorzieningen voor kinderen van ten minste 0 tot 12 jaar, waar zij gedurende de dag komen om zich te ontwikkelen, te spelen en te leren. Deze centra maken het mogelijk dat doorlopende ontwikkelings-, leer- en zorglijnen naadloos op elkaar aansluiten, van voorschools naar het primair onderwijs en van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. In beroep tegen openbaar maken eindtoetsgegevens Hieraan vooraf ging een discussie met RTL Nieuws. Het medium had staatssecretaris Dekker in januari via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur gevraagd om de ruwe, gemiddelde eindtoetsgegevens van scholen in het primair onderwijs. De PO-Raad heeft zich daar tegen verzet en 120 schoolbesturen bijgestaan die daartegen in beroep wilden gaan. Zij vreesden net als de PO-Raad dat scholen en hun besturen onevenredig 14 JA ARVERSL AG 2013

15 LANDELIJKE INVLOED 2 kunnen evenwichtigere arbeidsvoorwaarden worden afgesproken en is maatwerk mogelijk. In 2013 heeft de PO-Raad over de invulling ervan onderhandeld met het ministerie van OCW en de vakbonden. Vanwege de doordecentralisatie van de primaire arbeidsvoorwaarden werden aan het eind van het jaar de bovenwettelijke werkloosheidsregeling en regelingen bij ziekte opgenomen in de CAO PO. Tevens werd de cao verlengd tot medio De PO-Raad is eind 2013 met onderhandelingen voor een nieuwe cao gestart. (Zie hiervoor pagina 23) De PO-Raad ondersteunt haar leden bij het ontwikkelen van brede kindcentra. Veel leden willen dat hun scholen zich ontwikkelen tot zo n centrum, maar ze lopen daarbij tegen belemmeringen aan. De wet maakt het nu bijvoorbeeld lastig voor onderwijs en kinderopvang om een gebouw te delen. De PO-Raad heeft daarom in 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de knelpunten. Daaruit rolde een advies. Om IKC s mogelijk te maken, is geprobeerd eerst ruim baan te maken voor het opzetten van één peutervoorziening. De PO-Raad heeft daarvoor in 2013 met verschillende partijen de handen ineen geslagen. Met de Branchevereniging Kinderopvang en MOgroep stelde ze een positionpaper op waarin zij samen aandacht vragen voor de ontwikkeling van één basisvoorziening voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Met diezelfde organisaties en de VNG schreef ze hierover verder een brief aan minister Lodewijk Asscher (SZW) en staatssecretaris Dekker. In het Haarlems Dagblad en op de website van de PO-Raad is een opinieartikel verschenen over dit thema. CAO De PO-Raad behartigt de belangen van schoolbesturen aan de cao-tafel in het primair onderwijs. In 2013 sloten de sociale partners een nieuwe cao. Deze bevatte een groot aantal technische wijzigingen in verband met veranderde regelgeving, fouten en onduidelijkheden. Ook werden eerder gemaakte afspraken geformaliseerd. Een belangrijke vernieuwing was dat er een scholingsbudget en een registratieplicht kwam voor schoolleiders. Techniek- en cultuuronderwijs Onderwijs is meer dan taal en rekenen, vindt de PO-Raad. Ook techniek- en cultuuronderwijs leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming en ontwikkeling van kinderen en daarmee van onze samenleving. Door hun nieuwsgierigheid te stimuleren, kunnen kinderen ontdekkend leren en leren creatief problemen op te lossen. Om dit te benadrukken, heeft de PO-Raad in 2013 het Techniekpact ondertekend met andere onderwijsorganisaties, het bedrijfsleven en werknemers. Met verschillende partijen ondertekende de PO-Raad daarnaast een gezamenlijke intentieverklaring voor cultuuronderwijs: het bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs. Overige belangenbehartiging Om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te kunnen behartigen, moet de PO-Raad zichtbaar zijn voor de politiek en contact houden met Kamerleden. Naast het uitvoeren van de al genoemde acties, heeft de PO-Raad ook voor andere onderwerpen contact onderhouden met de Tweede en Eerste Kamer. Regelmatig hebben gesprekken met Kamerleden plaatsgevonden. Ook zat de PO-Raad aan tafel bij rondetafelgesprekken over Artikel 23 van de Grondwet en over krimp en kleine scholen. Communicatie Communicatie speelde een belangrijke rol bij al deze onderwerpen. Communicatie werd ingezet om leden, politiek, media en maatschappij te informeren over wat er speelt in het primair onderwijs en om politieke veranderingen te bewerkstelligen. Daarnaast werd duidelijk dat schoolbesturen per 1 januari 2014 ook verantwoordelijk zouden worden voor de primaire arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel en het personeelsbeleid. De PO-Raad heeft zich daar de afgelopen jaren voor ingezet. Door de doordecentralisatie De PO-Raad schreef verschillende brieven aan de Tweede Kamer en het kabinet om standpunten en ontwikkelingen onder de aandacht te brengen en de politiek ervan te overtuigen actie te ondernemen. Zo schreef ze een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de genoemde JAARVERSLAG

16 2 LANDELIJKE INVLOED stille bezuinigingen, het dreigend ontslag van leraren en de daarmee gepaard gaande stijgende werkloosheidskosten. Een ander voorbeeld is de gezamenlijke brief van PO-Raad, VO-raad en MBO raad aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) waarin ze oproepen meer aandacht te geven aan praktisch onderwijsonderzoek en de bezuiniging op het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek te beperken. De PO-Raad heeft in 2013 veel samengewerkt met andere partijen. Bijvoorbeeld bij het traject voorafgaand aan de onderhandelingen voor een nieuwe, moderne CAO PO (zie pagina 23). Met de VO-raad en Algemene Vereniging van Schoolleiders organiseerde ze in april het Onderwijscafé over pesten. Daarmee leverden de organisaties een bijdrage aan het publieke debat over dit thema en brachten ze hun standpunten over het voetlicht. Tegelijkertijd heeft de PO-Raad ingezet op het versterken van de communicatie naar haar leden toe. Al bestaande communicatiemiddelen zoals de nieuwsbrief die om de week verschijnt en de website bleven actief ingezet. podium, het magazine van de PO-Raad, heeft naast haar reguliere uitgaven (vijf per jaar) verschillende specials uitgebracht: onder meer over onderwijsonderzoek, de meerwaarde van de bestuurder en Passend onderwijs. podium is een platform van en voor de leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplossingen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. In het najaar is de eerste editie van het magazine Het FUNDAMENT uitgebracht. Dit digitale tijdschrift geeft leden en andere lezers nieuws, achtergrondinformatie en praktische tips over onderwijshuisvesting. De bedoeling is om het blad ongeveer drie keer per jaar te gaan uitbrengen. In toenemende mate heeft de PO-Raad in 2013 cijfers geduid door middel van achtergrondartikelen en voorbeeldbegrotingen- en berekeningen. Om haar betrokkenheid en zichtbaarheid verder te vergroten, hebben de voorzitter en vicevoorzitter voor verschillende (onderwijs)bladen voorwoorden en columns geschreven. Ook zijn zij bij diverse congressen, expert-meetings, politieke cafés en andere bijeenkomsten spreker of panellid geweest. Congres In juni organiseerde de PO-Raad in Lunteren haar congres Bevlogen Besturen maken het verschil. Een inspirerende bijeenkomst waar schoolbesturen stilstonden bij de vraag: Hoe richten wij vandaag het onderwijs in, zodat wij onze leerlingen opleiden voor de maatschappij van morgen? Boeiende sprekers van binnen en buiten de sector zorgden voor discussie hierover. Voor de besturen was er ook gelegenheid met hun collega s te reflecteren op hun bestuurlijke verantwoordelijkheden, taken en mogelijkheden. Veel bezoekers gaven na afloop aan het congres zeer geslaagd te hebben gevonden. Media De media weten de PO-Raad steeds beter te vinden. De organisatie kwam aan het woord in: 51 artikelen in landelijke dagbladen 23 radio-interviews 8 televisie-interviews. Daarnaast is de mening van de PO-Raad veelvuldig vermeld op websites, in regionale dagbladen en in vakbladen. Website, nieuwsbrief en sociale media De website en nieuwsbrief zijn ook in 2013 volop ingezet voor communicatie. Via deze middelen zijn leden, de politiek en media op de hoogte gehouden van nieuws en standpunten van de PO-Raad. Ook Twitter draagt daaraan bij. De PO-Raad bereikt via dat sociale medium steeds meer mensen. De website van de PO-Raad (www.poraad.nl) is in keer bezocht, een toename van zo n 27% ten opzichte van een jaar eerder. Toen is de website keer bezocht. In 2013 verstuurde de PO-Raad 24 nieuwsbrieven Iedere nieuwsbrief werd door zo n 6900 lezers ontvangen Het aantal volgers op Twitter steeg van 4593 op 31 december 2012 naar 8113 op 31 december #passendonderwijs is de meest gebruikte hashtag op Twitter door de PO-Raad 16 JA ARVERSL AG 2013

17 3 PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten JAARVERSLAG

18 3 De PO-Raad zet bij haar werk in op verschillende hoofdthema s. Deze thema s komen niet alleen aan bod in landelijke lobby-acties, maar de PO-Raad organiseert rondom deze thema s ook veel activiteiten en ondersteuning voor schoolbesturen zelf. Dit hoofdstuk bespreekt vooral wat op dat niveau binnen die thema s is gedaan en bereikt. Helpdesk De Helpdesk van de PO-Raad staat dagelijks digitaal en telefonisch klaar voor leden van de PO-Raad met vragen over álle onderwijsthema s. Het streven van de Helpdesk is om op alle vragen die binnenkomen binnen 24 uur een eerste reactie te geven. Dat is ook in 2013 gebeurd. In 2013 beantwoordde de Helpdesk: 6121 vragen in totaal vragen kwamen binnen per telefoon 5060 vragen kwamen per binnen Leden van de PO-Raad weten steeds beter de weg naar de Helpdesk te vinden. In 2012 werden in totaal 5509 vragen aan de Helpdesk gesteld. Het aantal vragen is daarmee in 2013 met ruim tien procent toegenomen ten opzichte van Goed Bestuur Goed bestuur is een belangrijke voorwaarde voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Daarom hebben de leden van de PO-Raad in 2010 de Code Goed Bestuur ontwikkeld en vastgesteld. Het verbeteren van de onderwijskwaliteit is het belangrijkste doel van de Code Goed Bestuur. Dit gebeurt ook via diverse deelprojecten. In 2012 en 2013 concentreerde de PO-Raad zich op de thema s Sturen op onderwijskwaliteit en de verdere ontwikkeling van het Visitatiestelsel. De PO-Raad heeft daarnaast een adviescommissie in het leven geroepen die het bestuur adviseert over een adequaat systeem voor de professionalisering van bestuurders in het primair onderwijs. De PO-Raad wil daarmee bijdragen aan een verdere professionalisering van de sector. De commissie, onder leiding van Pauline Meurs, hoogleraar Bestuur van de Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit, heeft op 27 november haar advies gepresenteerd. De PO-Raad bekijkt nu of en hoe ze de adviezen van de commissie in het veld kan toepassen. CONCRETE RESULTATEN Goed bestuur Starten/afronden 35 visitaties Ontwikkelen van het Bestuurlijk assessment Organisatie vier masterclasses Toolbox met hulpmiddelen opgezet op website Brochure uitgebracht over bestuurlijke visitaties Organisatie twee toezichthouderconferenties Netwerk Goed Bestuur opgericht Een externe adviescommissie is ingericht om te adviseren over de professionalisering van schoolbesturen. HR-beleidsplan voor de sector opgesteld 18 JA ARVERSL AG 2013

19 3 INTERVIEW GOED BESTUUR IN DE PRAKTIJK De doorgaande lijn als maatschappelijke opdracht De 22 openbare scholen van stichting Archipel staan in en rond de gemeenten Zutphen, Voorst en Brummen. De stichting kent 3500 leerlingen, 350 medewerkers en twee bestuurders. De motie Van Aartsen/Bos in 2007 was voor hen aanleiding een toekomstvisie te ontwikkelen vanuit de gedachte: wat is het beste voor het kind? Het tekenen van een convenant met een kinderopvangorganisatie was destijds voldoende, maar bestuurders Sjaak Scholten en Henk Mulder kozen voor een intensieve samenwerking: een reis richting educatieve centra. Scholten: Het ging in het basisonderwijs lang om wat in de klas gebeurde: lesgeven aan kinderen van 4 t/m 12. Maar zo n kind is al iemand als het op een van onze scholen komt en ook na schooltijd gaat de ontwikkeling door. Het samenwerken met de kinderopvang en het vormgeven van die doorgaande lijn hebben wij echt als een maatschappelijke opdracht gezien en op ons genomen. De aanzet lag bij het bestuur, maar het duo is geen klein Zoetermeertje dat vanachter het bureau de cultuur in onze organisatie aanstuurt. Ze namen uitgebreid de tijd om in gesprek te gaan met de scholen en andere betrokken partijen, om te ontwikkelen en te experimenteren. Scholten: Bij vernieuwingen zoals brede scholen of de Sterrenschool zie je vaak dat er nieuwbouw is, of dat er heel veel problemen zijn in de huidige situatie waardoor in één keer een omslag gemaakt kan worden. Als beiden niet aan de hand zijn, is het een kwestie van de lange adem, van vallen en opstaan en iedere school in zijn eigen tempo. Voorloper, ook landelijk, is het educatief centrum Theo Thijssen in Zutphen. Basisschool Theo Thijssen, de buitenschoolse opvang en de kinderopvang/peutergroep voor 0-4 jarigen van De Blokkentoren zitten samen in hetzelfde pand en werken intensief samen. Op bestuursniveau denkt Scholten inmiddels weer een stap vooruit. Want hoe ver kan de samenwerking tussen twee organisaties gaan? In de praktijk loopt de stichting aan tegen wet- en regelgeving, verschillende cao s en organisatorische uitdagingen zoals bezuinigingen op de kinderopvang. Scholten: We komen nu op het punt om heel fundamenteel grenzen te gaan doorbreken. JAARVERSLAG

20 3 INTERVIEW GOED BESTUUR IN DE PRAKTIJK Samenwerken vanuit een persoonlijke klik Jan Reitsma is bestuurder van De Kleine Prins: 2 mytylscholen, een cluster 3 school voor langdurig zieke kinderen en een ambulante begeleidingsdienst in het midden van Nederland. In totaal wordt aan meer dan duizend leerlingen onderwijs dan wel ambulante dienstverlening geboden. De stichting telt ongeveer vierhonderd personeelsleden. Reitsma doet niets liever dan deze professionals en hun expertises samenbrengen, juist ook buiten de eigen organisatie. Wanneer Reitsma tien jaar geleden werkzaam wordt in de sector verbaast hij zich. Onze doelgroep is vrij duidelijk. Overal in het land bedienen wij kinderen met special needs. Ik begreep alleen niet goed waarom iedere school dat op zijn eigen speciale manier moest doen. Wanneer hij vervolgens een collega-bestuurder uit Roosendaal een folder laat zien die De Kleine Prins maakte over Niet Aangeboren Hersenaandoeningen (NAH), raakt die collega enthousiast. Reitsma: Hij vroeg of hij de folder mocht gebruiken. Kennis delen begint altijd met een vraag. Mijn reactie was natuurlijk. Ik werk voor een maatschappelijke organisatie gefinancierd met publiek geld. Ik ben dan wel benieuwd waar zijn organisatie mee bezig is. Zo begint heel informeel de samenwerking tussen uiteindelijk zeven speciaal onderwijsorganisaties. In eerste instantie maken ze samen zestien informatieve folders. Veel collega-bestuurders van reguliere scholen hebben geen idee hoe het is om onderwijs en zorg te bieden aan een jongen die het lichaam heeft van een 17-jarige, maar de ontwikkeling van een kind van 2. Als wij nu nog niet duidelijk kunnen maken waarom ons onderwijs speciaal is, waar wij het geld aan besteden, dan houdt het op. Inmiddels zijn binnen de Kennisgroep Speciaal, de zeven samenwerkende besturen, twee inhoudelijke werkgroepen actief waar medewerkers ervaringen uitwisselen. Zo n vruchtbare samenwerking begint altijd met een persoonlijke klik, aldus Reitsma: Het gaat in eerste instantie om mensen, niet om voorwaarden. Als direct de vraag wordt gesteld wie gaat dit betalen, kun je niet beginnen. Mooi voorbeeld is de studiereis die de Kennisgroep onlangs naar Finland maakte. Twee leerkrachten van het vso raakten op het vliegveld al met elkaar in gesprek over waar ze in de praktijk tegen aan lopen en hun parels : dingen die op hun school al heel goed gaan. Reitsma: Daar komt binnenkort de derde werkgroep vso uit voort. Prachtig toch? 20 JA ARVERSL AG 2013

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Onderweg naar de Minister

Onderweg naar de Minister Nieuwsbrief 3 Februari 2015 Via deze nieuwsbrief informeren wij (de stuurgroep), u (alle medewerkers van de SKPON en van Stichting Lek en IJssel) over de ontwikkelingen die de voorgenomen fusie van onze

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po?

Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Hoeveel bewegings ruimte gunt het kabinet het po? Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van OCW is er relatief weinig gesproken over het primair onderwijs. Wel kwamen voor het po belangrijke

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 3 augustus 2012, nr. JOZ/378065, houdende regels voor het verstrekken van aanvullende bekostiging ten behoeve van het stimuleren

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel.

Daartoe spreken partijen onderstaand pakket maatregelen af ter bevordering van de mobiliteit van personeel. Onderhandelaarsakkoord convenant mobiliteit passend onderwijs PARTIJEN Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap PO-Raad VO-raad AOC Raad CNV Onderwijs AVS CMHF OVERWEGENDE: dat er sprake is van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10073 14 april 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2015, FenV/732728,

Nadere informatie

Update Onderwijshuisvesting; Een Stelselwijziging is nodig

Update Onderwijshuisvesting; Een Stelselwijziging is nodig Update Onderwijshuisvesting; Een Stelselwijziging is nodig Gert-Jan van Midden, Adviseur PO Raad (mede namens VO Raad) Waarom aanpassingen aan het bestaande stelsel noodzakelijk is. Gertjan van Midden

Nadere informatie

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198

14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 14 april 2008 PO/B&B/2008/9198 Onderwerp verlichting leergang bewegingsonderwijs Inleiding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

ENQUÊTE: toetsing op maat

ENQUÊTE: toetsing op maat ENQUÊTE: toetsing op maat Bezoekers van de website van de PO-Raad konden hun mening geven over toetsing op maat. Tussen 22 januari en 6 februari 2013 hebben 201 mensen de enquête volledig ingevuld. De

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

Acadin voor talenten in uw klas!

Acadin voor talenten in uw klas! Acadin voor talenten in uw klas! Dé digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin voor talenten in uw klas! In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2014) staat

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 30 234 Toekomstig sportbeleid 31 293 Primair Onderwijs Nr. 143 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018

Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Aanvulling lwoo-pro Regionaal Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost Utrecht 2014-2015 t/m 2017-2018 Leerwegondersteunend en praktijkonderwijs bij het swv Toelichting. Met

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Wat doen verkiezingen met intersectorale samenwerking? Kind floreert in een omgeving die op elkaar is gericht

Wat doen verkiezingen met intersectorale samenwerking? Kind floreert in een omgeving die op elkaar is gericht Wat doen verkiezingen met intersectorale samenwerking? Kind floreert in een omgeving die op elkaar is gericht 6 podium _ april 2014 De winst van D66 bij de gemeenteraadsverkiezingen levert waarschijnlijk

Nadere informatie

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen

Datum Uitnodiging subsidieaanvraag Regeling versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan: penvoerders opleidingsscholen en contactpersonen lerarenopleidingen Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze

Nadere informatie

Position paper: Knelpunten Wet werk en zekerheid in het primair onderwijs PO-Raad Rondetafelgesprek Tweede Kamer 2 maart 2016

Position paper: Knelpunten Wet werk en zekerheid in het primair onderwijs PO-Raad Rondetafelgesprek Tweede Kamer 2 maart 2016 Position paper: Knelpunten Wet werk en zekerheid in het primair onderwijs PO-Raad Rondetafelgesprek Tweede Kamer 2 maart 2016 Probleem: de Wwz is niet toegesneden op het primair onderwijs en leidt tot

Nadere informatie

Speech Rinda den Besten, ALV, donderdag 5 juni 2014

Speech Rinda den Besten, ALV, donderdag 5 juni 2014 Speech Rinda den Besten, ALV, donderdag 5 juni 2014 Welkom op de algemene ledenvergadering van de PO-Raad. Vandaag praten we weer met elkaar over recente ontwikkelingen in het primair onderwijs en over

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011

KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 KWALITEITSAKKOORD BASISONDERWIJS DRENTHE 2010 en 2011 A. Inleiding De gedeputeerden van de 3 noordelijke provincies en de staatssecretaris voor primair onderwijs en kinderopvang hebben de Inspectie van

Nadere informatie

Onderwijsinspectie Vernieuwing in het toezicht

Onderwijsinspectie Vernieuwing in het toezicht Onderwijsinspectie Vernieuwing in het toezicht Het onderwijs verandert, het toezicht verandert mee Toezicht moet aansluiten op de praktijk van het onderwijs en de verwachtingen die ouders, leerlingen en

Nadere informatie

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen;

Actieve ondersteuning vanuit het Rijk voor experimentele initiatieven van scholen; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Dhr. drs. S. Dekker Postbus 16375 2500 BJ 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8875 betreft VNG reactie op advies Onderwijsraad "Grenzen aan kleine scholen".

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X

VO2020. Schoolrapportage. Venster College X VO2020 Schoolrapportage Deze rapportage toont de antwoorden van de schoolambities van de VO2020-scan. U vindt uw eigen antwoorden terug in de nulmeting en in de actuele stand, inclusief een landelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 3 maart 2014 Betreft Uitwerking Begrotingsafspraken 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 3 maart 2014 Betreft Uitwerking Begrotingsafspraken 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Financieel-Economische Zaken IPC 5350 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

In deze inzetbrief zijn de voorstellen opgenomen voor een nieuwe CAO primair onderwijs per 1 januari 2011.

In deze inzetbrief zijn de voorstellen opgenomen voor een nieuwe CAO primair onderwijs per 1 januari 2011. -Vertrouwelijk- Aan: Betreft: De centrales voor overheids- en onderwijspersoneel Inzet PO-Raad CAO PO 1. Inleiding en context In deze inzetbrief zijn de voorstellen opgenomen voor een nieuwe CAO primair

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Januari 2014 Update: Week van passend onderwijs Uitgelicht Update: Week van passend onderwijs De eerste 50 scholen en samenwerkingsverbanden hebben zich aangemeld voor de Week van passend onderwijs (24-28

Nadere informatie

toonaangevend in toezicht

toonaangevend in toezicht toonaangevend in toezicht Toonaangevend in toezicht De Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn is een onafhankelijke, kritische vereniging die staat voor een een verantwoordelijk

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Inzet: In de nieuwe CAO-po wil CNV Onderwijs loonsverhoging afspreken van minimaal de inflatiecorrectie.

Inzet: In de nieuwe CAO-po wil CNV Onderwijs loonsverhoging afspreken van minimaal de inflatiecorrectie. Inzet CAO Primair Onderwijs 2014 De CAO-po 2013 heeft een looptijd van één jaar die telkens 1 jaar wordt verlengd tenzij de CAO door één van de partijen wordt opgezegd. CNV Onderwijs, de andere vakbonden

Nadere informatie

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers

Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers 245 Bijlage 1 Interviewleidraad voor het interview met locatiemanagers Datum van het interview : Vensterschool: Introductie: Het GION doet onderzoek naar de ontwikkeling van vier Vensterscholen: Vinkhuizen,

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2014 EN WERKPLAN 2015 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2014 en geeft aan waar zij in 2015 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

MR: MeeR InZicht. Beste ouders/verzorgers,

MR: MeeR InZicht. Beste ouders/verzorgers, MR: MeeR InZicht Beste ouders/verzorgers, Op uitnodiging van de school en de Medezeggenschapsraad kwam op 17 maart een grote groep ouders bijeen om met elkaar van gedachten te wisselen over welke vaardigheden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad

Datum 13 maart 2013 Betreft Beleidsreactie op advies 'Kiezen voor kwalitatief sterke leraren' van de Onderwijsraad a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs

Passend Onderwijs. Scholen verantwoordelijk voor alle leerlingen in een regio Nieuw onderwijsstelsel voor regulier én speciaal onderwijs Maart 2012 1e Op 1 augustus 2013 wordt naar verwachting het nieuwe onderwijsstelsel ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 6 en 8 maart behandeld in de Tweede Kamer. Daarna moet het voorstel nog door de Eerste

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1

Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur. Pagina 1 Profielbeschrijving Voorzitter College van Bestuur Pagina 1 Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Lange Voren 88 3773 AS Barneveld info@dedrieslag.nl www.dedrieslag.nl Datum 28-01-2015

Nadere informatie

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit?

* Hoe en met welke doelstelling oefent het gemeentebestuur toezicht uit? In dit nummer: Onderzoek bestuurlijke verzelfstandiging / 1 VOS/ABB wil gelijkheid bij stichten scholen / 1 Theo Hooghiemstra bij VOS/ABB aan de slag / 2 Kervezee wil kleine maar krachtige PO Raad / 3

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk,

INTENTIEVERKLARING. De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen. De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, INTENTIEVERKLARING De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen en De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs Hoogkerk, verder te noemen: de besturen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd, overwegende

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong

Nieuwsbrief. Stuurgroep Jong Nieuwsbrief Stuurgroep Jong IN DIT NUMMER Even voorstellen: Stuurgroep Jong Wat doet CNV onderwijs voor Jou? Op reis met Edukans Invallen Even wat anders! Nieuws: - Event 2014 - Netwerkbijeenkomsten Vacature

Nadere informatie

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden

Profiel. Strategisch beleidsadviseur HRM. 29 april 2016. Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Profiel Strategisch beleidsadviseur HRM 29 april 2016 Opdrachtgever Stichting Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 031 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het regelen van de mogelijkheid een deel van

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen

Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen Bijlage: Uitkomsten tevredenheidsonderzoek Besturenraad 2011, rechte tellingen Vult u deze enquête in voor een school of voor een schoolbestuur? Tot welke sector behoort uw school? (meerdere antwoorden

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW

Als je te weinig van een kind verwacht, komt er niet uit wat er in zit. Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt INTERVIEW INTERVIEW Auteur: René Leverink Fotografie: Rijksoverheid Onlangs hebben minister Van Bijsterveldt en staatssecretaris Zijlstra van OCW drie actieplannen gelanceerd, gericht op een ambitieuze leercultuur

Nadere informatie

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029

Datum 09 september 2014 Betreft Aanbieding OESO-rapport Education at a Glance 2014 Onze referentie 659029 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Kennis IPC 5200 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014

33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 33750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 16 Brief van de minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur

Nadere informatie

Bijlage I. A. Bestuursakkoord PO, indicatorenoverzicht. Lijn 1: Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs

Bijlage I. A. Bestuursakkoord PO, indicatorenoverzicht. Lijn 1: Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs Bijlage I A. Bestuursakkoord PO, indicatorenoverzicht Lijn 1: Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs Doel Indicator Bron 1.1 Een doorbraak in het benutten van digitalisering In 2015 hebben schoolbesturen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO)

49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) 49. Directiegroep Primair Onderwijs (DGPO) Inhoud Inleiding Wat zijn de activiteiten van de functiegroep DGPO? Actief zijn binnen de DGPO Service Hoe kunt u lid worden? Meer informatie Inleiding Denkt

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast

Profielschets. Voorzitter College van Bestuur. Nije Gaast Profielschets Voorzitter College van Bestuur Nije Gaast DE ORGANISATIE Nije Gaast is een koepel van 15 basisscholen in Zuidwest Friesland. Deze combinatie bestaat uit 13 christelijke basisscholen en twee

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Wat moeten onze kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst?

Wat moeten onze kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst? Wat moeten onze kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs leren om klaar te zijn voor hun toekomst? Onderwijs2032 Planning November 2014 februari 2015 Februari 2015 juli 2015 Augustus 2015 (in samenhang

Nadere informatie

[NB. Het gesproken woord geldt!]

[NB. Het gesproken woord geldt!] Spreekschets voor Minister Bussemaker bij de ALV van Beter Onderwijs Nederland met als thema De leraar en zijn vak, kwaliteit van de leraar in Eindhoven op 9 maart 2013. [NB. Het gesproken woord geldt!]

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013.

Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. Verslag bijeenkomst Kennisgroep Financiën PO Raad 08.11.2013. 1. Nationaal Onderwijsakkoord (NOA) en Onderwijsbekostiging 2014/Herfstakkoord. a. NOA b. Onderwijsbekostiging 2. Referentiesystematiek 3.

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte

Leraar basisonderwijs LA voor de onderbouw 0,4 fte Stichting OZHW voor PO en VO zoekt per 22 augustus 2016 voor de openbare basisschool de Dolfijn in Zwijndrecht voor de onderbouw 0,4 fte Bestemd voor medewerkers van OZHW PO en VO en voor externe geïnteresseerden

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar 2015-2016

Jaarplan schooljaar 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband IJssel Berkel Datum 16 juni 2015 Versie Vastgesteld door bestuur op 15 juni 2015 Pagina 1 van 14 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Nadere informatie

Drentse Onderwijsmonitor

Drentse Onderwijsmonitor Drentse Onderwijsmonitor Feitenbladen Gemeente Midden- Kerncijfers uit de periode 2009-2014 Drentse Onderwijsmonitor 2014 Primair onderwijs Onlangs verscheen de 9 de editie van de Drentse Onderwijsmonitor.

Nadere informatie

DE CAO VOOR BESTUURDERS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS

DE CAO VOOR BESTUURDERS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE CAO VOOR BESTUURDERS IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS 29-3-2012 Hein van Asseldonk Bestuurder Lucas Onderwijs Den Haag VOORGESCHIEDENIS Ontwikkelingen WO > HBO > MBO > VO > PO Begin jaren 80: schaalvergroting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 923 Werken in het onderwijs Nr. 141 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 460 Besluit van 6 november 2013, houdende intrekking van diverse besluiten in verband met volledige decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6.

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Historie. 3. Doelstelling van het fonds. 4. Maatschappelijke omgeving. 5. Activiteiten. 6. Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Historie 3. Doelstelling van het fonds 4. Maatschappelijke omgeving 5. Activiteiten 6. Het bestuur 7. Adviescommissie Projecten 8. Beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Rapportage enquête De ggz laat zich horen

Rapportage enquête De ggz laat zich horen Rapportage enquête De ggz laat zich horen Thijs Emons en Fred Leffers, oktober 2011 Inleiding Op 10 september 2008 werd de website De ggz laat zich horen gelanceerd. Met deze site en de bijbehorende mailinglijst

Nadere informatie