SCHOOLGIDS 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014/2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat 31, 3284 XD Zuid-Beijerland T/F De Eendragt is een school van stichting

2 EEN WOORD VOORAF 2

3 Wat staat er in de schoolgids? Voor u ligt onze schoolgids. Een gids boordevol informatie: over hoe we over onderwijs en opvoeding denken, welke doelen we nastreven, op welke manier we het onderwijs georganiseerd hebben, hoe we omgaan met de kinderen, met u en met andere belanghebbenden. Centraal op onze school staat het begrip: ACTIEF LEREN Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen onze kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen. Zij krijgen inzicht in hun eigen vermogen en grenzen. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en zijn respectvol en behulpzaam naar anderen. Voor wie is de gids bedoeld? De gids is bedoeld voor twee groepen ouders/verzorgers. In de eerste plaats zijn dat de ouders/verzorgers die al kinderen op onze school hebben. Aan die groep geven wij actuele informatie en leggen wij verantwoording af over onze manier van werken. In de tweede plaats is de gids bestemd voor ouders/verzorgers die een school voor hun kind(eren) zoeken. We leggen graag uit wat ze van ons mogen verwachten! Daarom nodigen wij deze ouders ook uit voor een persoonlijk gesprek, waarin we allerlei vragen over de gang van zaken op school kunnen beantwoorden. Wij verzoeken u wel even een afspraak te maken. Samenstelling van de schoolgids De gids is samengesteld m.m.v. alle direct betrokkenen. De directie heeft een en ander verwerkt tot een gids. De schoolgids wordt jaarlijks herzien en herschreven en ter goedkeuring aangeboden aan de mr. Na goedkeuring door de mr. wordt de gids door het bestuur vastgesteld. De nieuwe versie wordt aan de onderwijsinspectie aangeboden ter goedkeuring. Als de tekst van de schoolgids is vastgesteld door het bevoegd gezag, geldt het als officieel document. De schoolgids staat op de website. De papieren versie wordt op verzoek uitgereikt en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. INHOUD Een woord vooraf blz. 3 3

4 Inhoud blz De school blz Geschiedenis en ligging 1.2 Schoolgebouw en plein 1.3 Leerlingen en groepen 1.4 Waar wij voor staan 2. Schoolorganisatie blz Personeel 2.2 Nascholing, begeleiding en taakbeleid 2.3 De groepen 2.4 Tussenschoolse opvang 2.5 Buitenschoolse opvang 2.6 Ziekte en vervanging 2.7 Naschoolse activiteiten 3. Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden blz Basisvakken 3.2 Andere vakken 3.3 Burgerschapsvorming 3.4 Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs 3.5 Huiswerk 3.6 Klokurentabel 4. Kwaliteitsbeleid blz Kwaliteitsinstrument/kwaliteitsbeleid 4.2 Leeropbrengsten en uitstroomgegevens 4.3 Tevredenheidspeiling 4.4 Rijksinspectie 4.5 Onderwijskundig beleid 5. Begeleiding van leerlingen blz Cito leerlingvolgsysteem en ontwikkelvolgmodel 5.2 Handelingsplannen en groepsplannen 5.3 Ontwikkelingsperspectief 5.4 Rapporten en rapportavonden 5.5 Leerlingdossier 5.6 Van basisschool naar voortgezet onderwijs 5.7 Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen 5.8 Leerling gebonden financiering ofwel De Rugzak 5.9 Logopedie 5.10 Screening door de GGD in groep 2 en groep 7 6. Veiligheid, gezondheid en voeding blz. 25 4

5 6.1 Verkeerssituatie 6.2 Straffen, belonen, pesten en plagen 6.3 Besmettelijke aandoeningen 6.4 Hoofdluis 6.5 Ontruimingplan en ontruimingsoefening 6.6 Schoolmelk 6.7 Traktaties 7. Ouders en school blz Medezeggenschapsraad 7.2 Oudervereniging 7.3 Ouderbijdrage 7.4 Hulpouders 7.5 Informatieverstrekking 7.6 Ziekte leerling 8. Stichting Acis primair onderwijs blz Schoolbestuur 8.2 Een veilig schoolklimaat 8.3 Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering 8.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 9. Algemene onderwijsinformatie blz Basisonderwijs 9.2 Toelating en leerplicht 9.3 Uitschrijven van een leerling 9.4 Verzuim/ extra vakantie 9.5 Schorsing 9.6 Inspectie van het onderwijs 10. Schooltijden en vrije dagen blz Belangrijke adressen blz. 36 5

6 1. De School Onze school is onderdeel van de stichting Acis voor openbaar primair Onderwijs Hoeksche Waard. De stichting Acis beheert: - Tweeëntwintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard. - Één school voor speciaal basisonderwijs in Oud-Beijerland (met een unit voor autistische kinderen en een unit voor hoogbegaafde kinderen, Leonardo) Stichting Acis werkt bestuurlijk en inhoudelijk intensief samen met de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard. Deze stichting beheert twee scholen: - Het Hoeksche Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO - Het Actief College voor VMBO basis- en kaderberoepsgericht met LWOO in de sectoren Techniek breed, Zorg en Welzijn en Handel en Administratie. 1.1 Geschiedenis en ligging Vroeger was de school gelegen tegenover de kerk aan de Koninginneweg. Rond is t huidige gebouw - met de karakteristieke bovenverdieping - tot stand gekomen. De Johan Berkstraat is een rustige, doodlopende straat. De schoolnaam is ontleend aan eilandgrond die vroeger ingepolderd is; destijds schreef men Eendragt met een g! 1.2 Schoolgebouw en plein Ons schoolgebouw bestaat uit twee verdiepingen en is rond 1977 in gebruik genomen. Er zijn zes klaslokalen en één speellokaal. Aan de achterkant van het schoolgebouw ligt een groot speelplein. In 2010 is het gebouw flink gerenoveerd en heeft het zijn huidige kleuren gekregen. 1.3 Leerlingen en groepen Het leerlingaantal over de afgelopen jaren staat hieronder in schema. De verschillen tussen de verschillende jaren laten zich verklaren door het verschil in de groepsgrootte waar we soms mee te maken hebben. Gaat er een groep van 17 leerlingen van school af, zien we het volgende schooljaar een daling in het leerlingaantal. schooljaar 2010/ / / / /2015 leerlingaantal De kinderen zitten verdeeld in drie combinatiegroepen; groep 1/2/3, 4/5/6 en 7/8. Elke groep heeft maximaal twee eigen leerkrachten. Daarnaast is er een directeur, die o.a. als taak heeft om samen met de interne begeleiding zorg te dragen voor de interne begeleiding. 1.4 Waar wij voor staan 6

7 Op De Eendragt zijn alle kinderen van harte welkom. Wij vinden het belangrijk kinderen in hun eigen woonomgeving onderwijs kunnen volgen. Wij zijn van mening dat een kind zich optimaal ontwikkeld wanneer het welbevinden in orde is. Anders gezegd: een kind dat zich veilig voelt, vol vertrouwen is en zich gehoord voelt zal zich ook op cognitief gebied optimaal ontwikkelen. Wij leren de kinderen zichzelf accepteren en waarderen met al hun talenten en hun tekortkomingen. Dat doen we door voorbeeldgedrag en transparantie. Wij accepteren de verschillen tussen de leerlingen en waarderen ze voor wie en wat ze zijn. Mede door duidelijke regels en afspraken kunnen alle kinderen zich veilig voelen op school. De kernwaarden van De Eendragt zijn daarom ook: - Rechtvaardigheid - Waardigheid - Weldadigheid - Vrijheid In al onze activiteiten staan deze kernwaarden voorop. Natuurlijk zorgt welbevinden niet alleen voor een goede ontwikkeling, daar is ook een goed onderwijsaanbod voor nodig. Goed onderwijs is sprankelend en levendig, het sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen, het zorgt bij de leerlingen voor genoeg succeservaringen, het daagt ze uit mee te denken over hun eigen leerproces, het leert de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te dragen. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. OBS De Eendragt: actief leren Wij realiseren ons dat elk kind een eigen zelfstandig leervermogen heeft. Hiermee bedoelen we dat kinderen op hun eigen tijd en eigen wijze zelfstandig kunnen leren/ontwikkelen. Dit leervermogen komt het best tot zijn recht wanneer kinderen zich helemaal op hun gemak voelen op school. Zij moeten zich gezien en gehoord voelen. Ze leren zichzelf en elkaar waarderen en respecteren. Het leerstofaanbod moet rijk en gevarieerd zijn. Het niveau van de leerstof moet goed aansluiten bij elke leerling, dus gedifferentieerd zijn. Er wordt vaak de mogelijkheid geboden om zelf te ontdekken en te doen. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling en leren reflecteren op die ontwikkeling. Dat brengt ons bij de missie van de school. Leerkrachten bij ons op school zijn actief in het verzorgen van een rustige, veilige sfeer in de groep. Zij hebben een goed beeld van de mogelijkheden van hun leerlingen en kunnen daar goed bij aansluiten. Zij coachen de leerlingen in het maken van eigen keuzes en dagen de leerlingen uit zelf oplossingen te zoeken voor allerlei vraagstukken. Zij bieden ruimte aan eigen inbreng van de leerlingen en weten door een open, vragende houding leerlingen telkens een stapje verder te brengen. Zij benutten zoveel mogelijk de kansen die er zijn om leerlingen al doende te laten leren. Ook van de leerlingen wordt zo n actieve houding verwacht. Zij krijgen zicht op hun eigen ontwikkeling en maken samen met de leerkracht waar mogelijk keuzes in begeleiding en leerstofonderdeel. Door het gebruik van de takenkaarten leren zij te plannen en reflecteren op eigen werk. 2. Schoolorganisatie 2.1 Personeel 7

8 De directeur van onze school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en de taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw. De directeur voert overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het schoolbestuur. De waarnemend directeur (bij tijdelijke afwezigheid van de directeur) is verantwoordelijk voor: Het schoolklimaat, de inzet van het personeel, het gebruik van de middelen en het gebouw en aanspreekpunt voor de ouders. De intern begeleider coördineert de leerlingzorg, begeleidt de leerkrachten in het uitvoeren van de zorg, organiseert groeps- en leerlingbesprekingen en analyseert de toetsresultaten. De rekencoördinator adviseert en stimuleert de leerkrachten goed rekenonderwijs te geven, overlegt met de directeur en legt klassenbezoeken af. De schoolcontactpersoon heeft de taak om kinderen en/of ouders te ondersteunen op het moment dat zij een klacht hebben met betrekking tot ongewenst gedrag (bijv. (seksuele) intimidatie en racisme, agressie of geweld). De BHV-ers zijn verantwoordelijk voor het organiseren en evalueren van de ontruimingsoefeningen en in geval van calamiteiten daadwerkelijk ordelijk het gebouw te ontruimen. BHV-ers zijn verplicht zich jaarlijks te scholen. 2.2 Nascholing, begeleiding en taakbeleid Elk jaar scholen de leerkrachten van De Eendragt zich bij. Er worden individuele en teamcursussen gevolgd. De leerkrachten van De Eendragt leren ook van en met elkaar. Nieuwe leerkrachten worden door een collega opgevangen en ingewerkt. En natuurlijk kan er ook een beroep gedaan worden op de directeur. Voor het begin van het schooljaar verdelen de leerkrachten met elkaar de taken die buiten de lesgevende taken ook altijd te doen zijn op school. Zo houden we de werkdruk zoveel mogelijk in balans. 2.3 De groepen De leerlingen zitten verdeeld in combinatieklassen. Doorgaans doe je een jaar over een groep, maar sommige leerlingen hebben wat extra tijd nodig. We kennen deze indeling: groep 1, 2 en 3 onderbouw (20 leerlingen) groep 4, 5 en 6 middenbouw (27 leerlingen) groep 7 en 8 bovenbouw (27 leerlingen) 2.4 Tussenschoolse opvang Veel ouders/verzorgers zijn geïnteresseerd in de regeling rond het overblijven van kinderen. Elk kind dat overblijft moet de kans krijgen even lekker en fatsoenlijk te eten; de overblijfouders zorgen voor thee of siroop en u zorgt voor brood, ander drinken, fruit etc. Tijdens de 8

9 overblijf wordt er niet gesnoept. Natuurlijk gelden ook bij de overblijf de gewone schoolregels. Er wordt door ouders toezicht gehouden. De kosten bedragen per keer 1,50. Het aantal keren dat uw kinderen overblijven wordt aan het eind van de maand geteld en u krijgt de rekening thuis. Wilt u meedraaien als overblijfouder, dan is het overblijven van uw kinderen gratis. De overblijf op school is een bestuursverantwoordelijkheid. De directeur is coördinator van de overblijf en zij vormt samen met twee ouders de overblijfcommissie. Er is een overblijfprotocol opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd. Alle overblijfmedewerkers hebben een VOG (verklaring omtrend gedrag) en de helft van de overblijfmedewerkers hebben een scholing gevolgd op het gebied van de tussenschoolse opvang. De gehele overblijfregeling is te verkrijgen op school. 2.5 Buitenschoolse opvang Sinds 1 augustus 2007 hebben basisscholen afspraken gemaakt over buitenschoolse opvang. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van een voorziening van buitenschoolse opvang, maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het schoolbestuur kan er voor kiezen de BSO zelf te organiseren, maar kan de organisatie ook uitbesteden. Het bestuur van Acis heeft gekozen voor het model: de school als makelaar. Dat betekent dat de school een convenant sluit met één of meer geregistreerde aanbieders van opvang. De aanbieder verzorgt vervolgens ook de uitvoering van de BSO en is daar verantwoordelijk voor. In Zuid-Beijerland wordt de buitenschoolse opvang aangeboden door BSO De Hitsert. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in onze school. Voor alle duidelijkheid: Ouders die gebruik willen maken van de bso moeten zelf contact opnemen met Kinderopvang De Hitsert. Zij verzorgen de inschrijving. 2.6 Ziekte en vervanging Een enkele keer komt het voor dat een leerkracht ziek wordt. Wij stellen dan alles in het werk om een volwaardige vervanger te krijgen. Soms is een collega bereid om extra te werken, soms moet het een invaller van buiten de school zijn. Acis zorgt voor een actuele lijst met invallers. Mocht het niet mogelijk zijn op korte termijn een invaller te vinden, worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. De leerlingen worden niet naar huis gestuurd. 2.7 Naschoolse activiteiten Jaarlijks worden op school een aantal naschoolse activiteiten georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een project ( elk jaar een ander thema) en dit project wordt afgesloten met een kijkavond. Voor de kerstvakantie wordt een kerstdiner georganiseerd. Er zijn twee voorstellingsavonden; één voor groep 1 t/m 6 en één voor groep 7/8. Elk jaar doen we mee aan het voetbaltoernooi van de Korendijkse openbare scholen. 3. Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden Wettelijk is geregeld, dat in de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) tenminste 880 klokuren per jaar onderwijs wordt 9

10 gegeven. Voor de bovenbouw geldt een minimum van 1000 klokuren per jaar. In de groepen 3 t/m 8 mag ten hoogste 7 keer een 4-daagse schoolweek worden ingeroosterd. Scholen kunnen er ook voor kiezen in alle leerjaren 940 klokuren per jaar onderwijs te geven. (Zie ook hoofdstuk 10) 3.1 Basisvakken Taal/lezen In groep 3 wordt als methode voor technisch lezen en taal de nieuwe Veilig Leren Lezen gebruikt, een structuurmethode waar alle onderdelen van het aanvankelijk lezen en taalvaardigheid inzit; de groepen 4 t/m 6 werken met Taal in Beeld via Snappet, de groepen 7en 8 werken met de nieuwste versie van Taalleesland. Dit is een methode die zowel taal, spelling als begrijpend lezen biedt. Schrijven Hiervoor gebruiken we Pennenstreken, een methode die perfect aansluit bij Veilig leren Lezen. In groep 3 schrijven we nog gewoon met potlood, in groep 4 gaan we over op het schrijven met een schoolpen. Rekenen en wiskunde In het schooljaar werd de vernieuwde versie van de methode Rekenrijk op school ingevoerd. Rekenrijk werkt in blokken van 10 lessen, waarbij begeleid en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Na 10 werklessen wordt de aangeboden stof getoetst, zodat snel nagegaan wordt, of ieder kind de aangeboden stof beheerst. Na de toets is er een herhalings-, verdiepings- of hulples. Kinderen die snel werken hebben volop uitdagend extra werk. Voor leerlingen die moeite hebben met de stof biedt deze methode ook een individuele lijn, die de vereiste basisstof op fundamenteel niveau aanbiedt. In de groepen 3 en 4 (en soms ook hogere groepen) wordt ook gebruik gemaakt van Met Sprongen Vooruit. Dit programma is speciaal ontwikkeld door Julie Menne om de rekenvaardigheden van deze groepen te vergroten. Voor de groep 4 t/m 8 is deze methode omgeschreven voor het werken op de tablet. 3.2 Andere vakken Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) Dit jaar wordt wereldoriëntatie op verschillende manieren aangeboden. In de groep 4 t/m 8 werken we met De Zaken van Zwijsen. Deze methode is digitaal. Engels In alle groepen wordt één uur per week Engelse les gegeven. In de onderbouw zal er vooral met liedjes gewerkt worden. In de groepen 5 t/m 8 wordt met de methode The Team gewerkt. Verkeer Wij gebruiken de methode Wijzer door het Verkeer. Deze methode biedt afwisselend theoretische en praktische verkeerslessen. In groep 8 oefenen we met verkeersexamen en wordt het verkeersexamen gedaan 10

11 EHBO Elke tweede schooljaar bieden we EHBO-lessen aan. De leerlingen van groep 7/8 van dat schooljaar krijgen ook de mogelijkheid om examen te doen, zodat alle leerlingen met een jeugd EHBO-diploma de school kunnen verlaten. Dit jaar wordt er in het voorjaar weer examen afgenomen. Expressie Tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische vorming horen bij dit gebied. Om te voorkomen dat deze vakgebieden ondersneeuwen in de prestatiewereld, hebben we met elkaar afgesproken dat we hier extra aandacht aan zullen schenken. Voor muziek gebruiken we de methode Moet je doen. Voor de andere vakken werken we met de methode Beeldvaardig, Tekenvaardig en Handvaardig. Er wordt door alle groepen een voorstelling voor de ouders verzorgd en de school heeft een abonnement op Kunstmenu (hierbij beleven leerlingen vormen van kunst/cultuur). Bewegingsonderwijs Bij de kleuters staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt minstens twee keer per week gebruik gemaakt van het speellokaal met klim- en klautertoestellen. Verder wordt gebruik gemaakt van het schoolplein. Voor beide gelegenheden zijn we ruim voorzien van speel- en oefenmateriaal. Groep 3 t/m 8 krijgt tweemaal per week bewegingsonderwijs: dan komen allerlei bewegingsvormen aan bod (bv. balanceren, springen, schommelen, klauteren, klimmen, rollen en duikelen) + spel/conditie. De gymlessen worden door de eigen leerkracht verzorgd. Soms hebben we een gastdocent. Techniek en wetenschap. Daar waar mogelijk verdiepen wij de lessen uit de verschillende methodes met lessen techniek en wetenschap. Juist omdat lessen in techniek en wetenschap gericht zijn op onderzoeken, ontdekken, mogelijkheden verkennen en oplossingen voor problemen bedenken, vinden wij deze lessen zeer belangrijk. Het maakt ons onderwijs dynamisch en actief. In elke groep zijn buiten deze activiteiten ook uitgewerkte technieklessen aanwezig. Alle leerkrachten geven deze lessen. Elk jaar schrijven we in voor het regionale techniektoernooi. De zorg voor het jonge kind De aanpak in groep 1, 2 en 3 verschilt wel iets van die in de hogere groepen. Het werken gebeurt vanuit de kring. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in aparte ruimtes en op het schoolplein. Al spelend ontdekken deze leerlingen tal van zaken die voor het verdere onderwijs van wezenlijk belang zijn; u zult versteld staan van wat deze leeftijdsgroep al zelfstandig kan. 11

12 Jongste en oudste kleuters zitten samen met groep 3 in een gecombineerde groep. In groep 1 (de jongste kleuters) is er veel aandacht voor regelmaat en gewoontevorming. Leren gebeurt vooral door spelen en ontdekken. De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd, zodat nieuwe ontdekkingen en vaardigheden aangeboden kunnen worden. Dat gaat in groep 2 door maar hier geeft de leerkracht desgewenst meer sturing en leren de leerlingen al meer eigen verantwoording te dragen. Zij kunnen ook onze jongsten helpen, zodat zorgen voor elkaar op een natuurlijke manier ontwikkeld wordt. De leerkrachten houden alles nauwkeurig bij en zorgen ervoor dat iedereen voldoende kansen krijgt zich op alle terreinen te ontwikkelen. De verschillende vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bv. feest, indianen, winkel, winter enz.). De thema s sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema s van Veilig Leren Lezen. In de lessentabel verderop worden weliswaar verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden, maar in de dagelijkse praktijk is dit niet zo te merken. Groep 1/ 2 werkt met de nieuwe Schatkist en Ik en Ko. Deze methode werkt een aantal thema s uit waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden goed aan bod komen. Natuurlijk is dit niet het enige materiaal dat gebruikt wordt. De leerkrachten van de groep laten zich zoals altijd ook inspireren door de dagelijkse gang van zaken, de materialen die al eerder zijn aangeschaft, schooltv. etc. Kinderen zitten twee tot drie jaar in de kleutergroep. Dat is afhankelijk van hun geboortedatum en hun ontwikkeling. Een leerling gaat naar groep 3 als het in de eerste maanden van het schooljaar 6 jaar is/wordt, tenzij er op een sociaal/emotioneel of cognitief gebied een afwijkende ontwikkeling geconstateerd wordt door de leerkrachten. Deze overgang wordt altijd besproken met de ouders/verzorgers, waarbij de school een doorslaggevende stem heeft. Voor leren lezen, schrijven en rekenen alsmede de gehele taalontwikkeling zijn de groepen 1 en 2 belangrijke groepen. In deze groepen wordt de basis gelegd voor goed leren lezen, rekenen en schrijven. Twee keer per jaar houden we u op de hoogte van de vorderingen van uw kind en aan het eind van groep 2 bekijken we of de stap naar groep 3 geen al te grote zal zijn, m.a.w. dat de kans op succes groot is. 3.3 Burgerschapsvorming In de afgelopen decennia is onze samenleving pluriformer geworden. De overheid heeft de scholen vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat daarbij om de volgende basiswaarden: Vrijheid van meningsuiting Verdraagzaamheid Afwijzen van discriminatie Democratische houding Specifieke doelen: Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaardbare waarden en normen. 12

13 De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een rol spelen. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Schoolbeleid: Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, verkeer, lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. 3.4 Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs Op onze school besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke opvattingen, zonder een bepaalde levensovertuiging uit te dragen. Daarnaast hebben openbare scholen de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te stellen aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs willen aanbieden aan die kinderen waarvan de ouders te kennen hebben gegeven dat zij hun kind aan deze lessen willen laten deelnemen. Jaarlijks wordt aan de ouders dan ook de vraag voorgelegd of zij van het aanbod van deze organisaties gebruik willen maken. In deze lessen kan wel een bepaalde levensovertuiging worden uitgedragen. De school en het schoolbestuur zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen. Ouders die geen prijs stellen op de godsdienstlessen dan wel lessen humanistisch vormingsonderwijs geven dit aan. Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de zorg van de groepsleerkracht. 3.5 Huiswerk Alle leerlingen kunnen huiswerk krijgen. Dit kan gaan van het verzamelen van plaatjes en materiaal tot het maken van spreekbeurten en werkstukken. Door onze manier van werken leren de leerlingen op school al hun werk in te plannen en hoeft dit niet thuis aangeleerd te worden. Natuurlijk kan in een enkel geval gevraagd worden om thuis nog eens extra met een kind te oefenen. Vooral voorlezen en samen lezen zijn activiteiten waarmee u uw kind thuis prima kunt helpen. 13

14 3.6 KLOKURENTABEL/ACTIVITEITEN/VAK-/VORMINGSGEBIEDEN (**) Activiteiten Groepen Zint. en lichamelijke oefening Taalontwikkelingsactiviteiten - taal-/denkontwikkeling - voorbereidend taal/lezen schrijven/schrijfmotoriek taal lezen Nederlands als 2 e taal - Engelse taal Rekenen en wiskunde - voorbereidend rekenen* aanvankelijk rekenen 5 - voortgezet rekenen Kennisgebieden - werken met ontwikkelingsmateriaal - werken in groepen en hoeken* projecten* oriëntatie in ruimte en tijd Gesch. Ak. Nat., Maatsch. Verh., Burgerschap - verkeer g.v.o Expressie - taal beeldende vorming muziek spel en beweging Pauzes Totaal KWALITEITSBELEID Onze school geeft goed onderwijs, maar we streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel: - Wij meten de leeropbrengsten van onze leerlingen geregeld en vergelijken de resultaten met de gestelde kwaliteitsnormen - Wij peilen iedere twee jaar de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur. Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid. Wij leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar 14

15 geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen uitgewerkt. Wij leggen dat vast in het jaarplan. Schoolplan en jaarplan worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur van de stichting Acis. Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen Na vaststelling zendt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een externe kwaliteitsbeoordeling verricht. Het inspectierapport kunt u op school of via de site van de onderwijsinspectie inzien 4.1 Kwaliteitsinstrument / kwaliteitsbeleid Als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, is het noodzakelijk om na te gaan, wat de resultaten van ons onderwijs zijn: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen dan ook goed? Deze evaluatie is van groot belang. Het stelt ons in de gelegenheid ons beleid te wijzigen of bij te stellen. Op De Eendragt maken we gebruik van de kwaliteitsmap van Acis. Op dit moment worden de resultaten van ons onderwijs bekeken op de volgende niveaus: Leerling-niveau Het bereiken van de in de methode vermelde leerdoelen wordt veelal gemeten met behulp van de methodegebonden toetsen. Daarnaast hanteren we het Cito-leerlingvolgsysteem. Bij de groepsbesprekingen komen de resultaten aan de orde en worden eventueel handelingsplannen opgesteld. De registratie van de toetsen vormen de basis van de rapportage aan de ouders. De leerkracht bespreekt met de leerlingen het resultaat en bepaalt het vervolgtraject (herhalingsopdrachten of extra werk). Groepsniveau Voor elke groep worden de te verwachten resultaten vastgesteld bij aanvang van het schooljaar. Indien de resultaten van de groep niet voldoen aan de doelstellingen of de verwachtingen, vormt dat een aanleiding om in teamverband oorzaak en vervolg aan de orde te stellen. Er wordt een analyse van de resultaten gemaakt en afspraken worden geborgd of aangepast. Schoolniveau Bij de schoolevaluatie gaat het erom, dat we aangeven in hoeverre de gewenste resultaten zijn bereikt als gevolg van de keuzes, die we hebben gemaakt ten aanzien van onze organisatie, leerstofaanbod en ons onderwijskundig handelen. Teamniveau Elk schooljaar worden loopbaangesprekken gevoerd, waarbij het voorafgaande leerjaar wordt geëvalueerd en afspraken worden gemaakt voor het komende schooljaar. Het functioneren van beide gesprekspartners komt aan de orde. Daarnaast zijn er in 2008 en 2010 tevredenheidspeilingen verricht. Er is op bovenschools niveau aandacht geweest voor de invoering/ontwikkeling van kwaliteitsbeleid. Hiermee wordt mede vormgegeven aan de in de Wet op het Onderwijstoezicht vermelde zelfevaluatie. Dit betekent voor onze school dat we in de periode : - er naar streven om de tussen- en eindopbrengsten van het onderwijs op of boven het landelijk gemiddelde van de schoolgroep te houden; 15

16 - het kwaliteitsbewustzijn van de organisatie verder zullen versterken door; - de Acis kwaliteitsmap in te voeren - onze huidige instrumenten om de kwaliteit te bevorderen (het leerlingvolgsysteem, schoolplan, schoolgids en schooljaarverslag, de risico inventarisatie en -evaluatie, tevredenheidpeilingen en de kwaliteitsmap van Acis) in dit integraal systeem zullen incorporeren 4.2 Leeropbrengsten en uitstroomgegevens Leeropbrengsten zeggen niet alles over de kwaliteit van een school, maar geven wel eindindicatie. Het groepsgemiddelde daalt wanneer er veel zwakke leerlingen in een groep zitten. Ongeveer 80% van alle basisscholen en Nederland neemt deel aan de CITOeindtoets voor de leerlingen van groep 8. Ieder jaar maakt de onderwijsinspectie bekend welke score de ondergrens is. Leeropbrengsten Uiteraard ben je als leerkracht, leerling en ouder geïnteresseerd in de resultaten van het werk. Naast onze eigen waarnemingen en toetsen uit de methode maken we gedurende het schooljaar in alle groepen systematisch gebruik van door de CITO ontwikkelde toetsen op het gebied van taal, lezen en rekenen. Doordat de toetsen 2 of 3 keer per jaar worden afgenomen, houden we de ontwikkeling op deze gebieden goed in de gaten. Bovendien kunnen we in elke groep de individuele resultaten vergelijken met het landelijke gemiddelde en kunnen we, indien nodig, bij onderdelen van bepaalde vakken onze aanpak wijzigen of bijstellen. De landelijke toetsen geven dus niet alleen inzicht in de persoonlijke prestaties van onze leerlingen vergeleken met leeftijdsgenootjes, maar ook een kwaliteitsbeeld van onze school. We moeten daarbij wel bedenken, dat deze toetsen, een enkele uitzondering daar gelaten, zich beperken tot kennis en vaardigheden bij de leervakken rekenen, taal en lezen. Ze geven weinig of geen inzicht in belangrijke zaken als leerhouding, zelfstandigheid of sociale vaardigheden. Bovendien zijn er bij kinderen grote verschillen in aanleg en gevorderdheid. Veel belangrijker dan de vergelijking van de individuele prestatie met het landelijk gemiddelde is de vergelijking met het eerder behaalde resultaat. Wat was het resultaat aan het begin van het schooljaar en wat is er halverwege het schooljaar bereikt? Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zit bij het rapport van de leerlingen ook de resultaten van de Citotoetsen in grafieken weergegeven. Onze school doet ook mee aan de Cito-eindtoets basisonderwijs. Deze toets levert het voortgezet onderwijs een indicatie van het niveau van de leerling. Aan het einde van groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen. Deze toets is vooral een evaluatietoets om te kijken, waar zwakke onderdelen zitten en hoe die in groep 8 kunnen worden verbeterd. Uitstroomgegevens Vrijwel alle leerlingen die onze school verlaten, kiezen voor één van de vier scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Hoeksche Waard, te weten: het Actief College, het Hoeksch Lyceum, het CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland en het Wellantcollege in Klaaswaal. Het contact met deze scholen is uitstekend. Er is vooraf contact, ons advies wordt serieus genomen en we worden op de hoogte gesteld van behaalde resultaten. Daaruit blijkt, dat doorgaans onze adviezen juist waren. Het gemiddelde toetsresultaat van onze school in: ondergrens 16

17 ,9 533, ,4 533, ,7 533, ,4 533, ,7 533, ,3 531, ,8 529,1 Uitstroomgegevens van onze school: jaar VWO HAVO VMBO-TL VMBO-K VMBO-B Praktijkonderwijs (LWOO) (LWOO) (LWOO 2 Tevredenheidpeiling In november 2012 heeft onze school de tevredenheidspeiling gehouden. De tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten is toegenomen. 4.3 Sterke en zwakke punten staan in het volgende schema. Sterk Schoolgebouw en omgeving Speelmogelijkheden plein Veiligheid op het plein Begeleiding en sfeer Omgang leerkracht met de leerlingen Aandacht voor normen en waarden Sfeer in de klas Kennis en ontwikkeling Aandacht voor gymnastiek Zwak Hygiëne en netheid binnen de school Veiligheid op weg naar school Sfeer en inrichting schoolgebouw Uiterlijk van de school Rust en orde in de klas Aandacht voor goede prestaties Aandacht voor taal Schooltijden, regels, rust en orde Huidige schooltijden Duidelijkheid van de schoolregels Rust en orde op school Leerkracht en contact met school Gelegenheid om met de directie te praten Inzet en motivatie leerkracht Mate waarin de leerkracht naar Opvang bij afwezigheid van een leerkracht Informatievoorziening over het kind 17

18 de ouders luistert Vakbekwaamheid leerkracht Informatievoorziening over de school 4.4 Rijksinspectie In oktober 2010 heeft de onderwijsinspecteur onze school bezocht. De inspecteur was tevreden over de verbeteringen die zijn doorgevoerd binnen de school en heeft De Eendragt een basisarrangement toegekend. 4.5 Onderwijskundig beleid Belangrijkste beleidsvoornemens voor de komende schoolplanperiode zijn: De gemiddelde tussenopbrengsten zijn minimaal op of boven het landelijk gemiddelde De eindopbrengsten zijn minimaal op of boven het landelijk gemiddelde. Voor alle basisvakken worden groepsplannen geschreven en uitgevoerd. Leerlingenaantal stijgt naar minimaal 80 leerlingen Verbeteren van het imago van de school Uitvoeren van goed kwaliteitsbeleid volgens de kwaliteitsmap van Acis Beleidsvoornemens die gerealiseerd zijn voor het schooljaar Opbrengsten - Trendanalyses worden gemaakt en besproken in de teamvergadering. - Afspraken worden vastgelegd in de kwaliteitsmap. Onderwijsleerproces - De kwaliteit van de groepsplannen wordt verbeterd door de onderwijsbehoefte van de leerlingen erin op te nemen. - De kwaliteit van het onderwijsleerproces wordt verbeterd door het werken met tablets in groep 4/5/6. Kwaliteitszorg - Het zorgprofiel van de school wordt in kaart gebracht Communicatie - Er wordt een nieuw rapport ontwikkeld Beleidsvoornemens die niet gerealiseerd zijn voor het schooljaar Opbrengsten - Resultaten van de Cito-toets liggen op of boven het gemiddelde. Beleidsvoornemens voor het schooljaar Opbrengsten - Resultaten van de Cito-toets liggen op of boven het gemiddelde. - Trendanalyses worden gemaakt en besproken in de teamvergadering. - Afspraken worden vastgelegd in de kwaliteitsmap. 18

19 Onderwijsleerproces - De kwaliteit van het onderwijsleerproces wordt verbeterd door het werken met tablets in groep 7/8 Kwaliteitszorg - In november wordt een nieuw tevredenheidspeiling gehouden. Naar aanleiding van deze tevredenheidspeiling wordt een verbeterplan opgesteld voor de komende 2 jaar. Communicatie en marketing - De werkgroep communicatie en marketing stelt een plan op voor de komende jaren om de naamsbekendheid en imago van de school te verhogen. Alle beleidsplannen staan uitgebreid beschreven in het schoolplan en het jaarplan. 5. Begeleiding van leerlingen Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat we op tijd signaleren of een leerling extra aandacht nodig heeft. De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door onze intern begeleider. Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04). Hierbij zijn alle scholen in de Hoeksche Waard aangesloten m.u.v. de reformatorische scholen. Alle scholen van het samenwerkingsverband bieden dezelfde basisondersteuning. Deze basisondersteuning is verkrijgbaar op school en in te zien op de site. Daarnaast bieden wij als school ook nog extra ondersteuning. De mogelijkheden en kwaliteiten van onze school staan beschreven in het SOP ( school ondersteuningsprofiel). Het SOP van De Eendragt vindt u ook op de site en is verkrijgbaar op school. Het motto van het SWV is: Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af. Dat wil 19

20 zeggen dat we ernaar streven elk kind passend onderwijs aan te bieden op de openbare basisschool in de eigen omgeving. Daar we het liefst de kinderen in het dorp naar school willen laten gaan, proberen wij op school zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dit doen we samen met u, als ouders.. Helaas lukt dit niet altijd. Dit kan betekenen dat wij na het doorlopen van het zorgtraject, waarbij wij ook aan school verbonden externe deskundigen raadplegen, uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie (OC) van het samenwerkingsverband. De ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband geeft dan aanbevelingen voor verdere begeleiding. Er zijn 4 mogelijkheden: - Een preambulant medewerker van het samenwerkingsverband gaat de school ondersteunen. - Een andere basisschool. - Speciaal basisonderwijs; Het pluspunt in Oud-Beijerland. - Speciaal onderwijs. Voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs heeft u een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt op verzoek van de ondersteuningscommissie verstrekt door de directie van het samenwerkingsverband. Het zorgtraject bestaat uit drie niveaus: - Niveau 0: de leerkracht doet zijn best om optimaal tegemoet te komen aan de didactische en pedagogische behoeften van de leerlingen. Daar ligt ook een belangrijke bijdrage van de ouders. Zij kennen hun kind het beste en kunnen dus zeker aanvullen en meedenken over de behoeften die hun kind heeft. De leerkracht legt de aanpak in de groep en de onderwijsbehoeften van de leerlingen vast in de groepsplannen en voert deze aanpak in de groep uit. - Niveau 1: de leerkracht heeft ondersteuning nodig bij de begeleiding van de leerling. Deze ondersteuning wordt geboden door de interne begeleider (IB-er) van de school. Ook wordt van de ouders gevraagd mee te denken welke extra begeleiding nog gegeven kan worden. Indien nodig wordt er een plan opgesteld voor de leerling en dit plan wordt dan ook met de ouders besproken. Zoveel mogelijk wordt de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft in de groep door de groepsleerkracht geboden. Indien nodig kan er ook extra hulp buiten de groep gegeven worden. - Niveau 2: de ondersteuning binnen de school heeft niet voldoende resultaat opgeleverd, de school is handelingsverlegen. Dit is het moment om iemand van de schoolbegeleidingsdienst te raadplegen of de helpdesk van het samenwerkingsverband. - Mochten al deze stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de school zich aanmelden bij de ondersteuningscommissie. 5.1 Cito leerlingvolgsysteem en ontwikkelingvolgmodel Met behulp van een leerlingvolgsysteem leggen wij de leerontwikkelingen van de kinderen vast. Twee maal per jaar worden alle kinderen getoetst met methode-onafhankelijke toetsen van de Cito. Soms worden de kinderen daarvoor even uit de klas gehaald, maar de meeste toetsen worden door de eigen leerkracht in de klas afgenomen. Aan de hand van de resultaten kunnen we vaststellen welke kinderen met bepaalde onderdelen van de leerstof wat meer moeite hebben dan andere kinderen. De individuele en groepsresultaten worden door de Interne begeleider met de leerkracht besproken. Er kan dan besloten worden om sommige kinderen extra hulp in de klas aan te bieden of om een probleem nader te onderzoeken d.m.v. diagnosetoetsen en/of observaties. 20

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP SAMENWERKINGSSCHOOL DE AQUAREL Plaats : Sebaldeburen BRIN-nummer : 09HB Onderzoeksnummer : 117591 Datum schoolbezoek : 5 november 2009 Rapport

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Vragenlijstresultaat

Vragenlijstresultaat Vragenlijstresultaat Rooms Katholieke Basisschool Joannes 26/01/2015 15:58 Vragenlijsttype Oudertevredenheidspeiling Oudertevred Oudertevred Respondenten 25-05-2011 22-12-2014 64/194 71/217 Landelijk Onderwijsleerproces

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Dichterbij Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 27JK Onderzoeksnummer : 122724 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij West Friese Vrije School Parcival Plaats : Hoorn Nh BRIN-nummer : 06QZ Onderzoeksnummer : 123496 Datum schoolbezoek : 22 september 2011 Rapport

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Pius X RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Pius X Plaats : Steenbergen Nb BRIN nummer : 07BP C1 Onderzoeksnummer : 275558 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 10 juli 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL OVENTJE Plaats : Zeeland BRIN-nummer : 11LT Onderzoeksnummer : 118626 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind

OBS De Eendragt. Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind OBS De Eendragt Een maximale leerprestatie voor ieder kind Op Openbare Basisschool De Eendragt zijn alle kinderen van harte welkom. Met elke culturele

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kon. Wilhelmina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kon. Wilhelmina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kon. Wilhelmina Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 17QV Onderzoeksnummer : 121886 Datum schoolbezoek : 1 maart 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. de Wethouder Brederode School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij de Wethouder Brederode School Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 13HM Onderzoeksnummer : 122615 Datum schoolbezoek : 24 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Sterredans Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS HET KOMPAS School : obs Het Kompas Plaats : Beverwijk BRIN-nummer : 12IF Onderzoeksnummer : 94556 Datum schoolbezoek : 25 mei 2007 Datum vaststelling : 3 september

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs KlimOp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs KlimOp RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs KlimOp Plaats : Zwaag BRIN nummer : 16WW C1 Onderzoeksnummer : 195419 Datum onderzoek : 21 mei 2013 Datum vaststelling : 2 juli 2013 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Floriant Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 24CT Onderzoeksnummer : 125947 Datum schoolbezoek : 16 april 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'T LOO School : Basisschool 't Loo Plaats : 't Loo BRIN-nummer : 09CR Onderzoeksnummer : 94545 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum vaststelling : 17 september

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Baskuul RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs De Baskuul Plaats : Lutjebroek BRIN nummer : 11VV C1 Onderzoeksnummer : 247045 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 6 november 2013

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 14BD Onderzoeksnummer : 127263 Datum schoolbezoek : 20 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie