SCHOOLGIDS 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2014/2015"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat 31, 3284 XD Zuid-Beijerland T/F De Eendragt is een school van stichting

2 EEN WOORD VOORAF 2

3 Wat staat er in de schoolgids? Voor u ligt onze schoolgids. Een gids boordevol informatie: over hoe we over onderwijs en opvoeding denken, welke doelen we nastreven, op welke manier we het onderwijs georganiseerd hebben, hoe we omgaan met de kinderen, met u en met andere belanghebbenden. Centraal op onze school staat het begrip: ACTIEF LEREN Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen onze kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen. Zij krijgen inzicht in hun eigen vermogen en grenzen. De kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen en zijn respectvol en behulpzaam naar anderen. Voor wie is de gids bedoeld? De gids is bedoeld voor twee groepen ouders/verzorgers. In de eerste plaats zijn dat de ouders/verzorgers die al kinderen op onze school hebben. Aan die groep geven wij actuele informatie en leggen wij verantwoording af over onze manier van werken. In de tweede plaats is de gids bestemd voor ouders/verzorgers die een school voor hun kind(eren) zoeken. We leggen graag uit wat ze van ons mogen verwachten! Daarom nodigen wij deze ouders ook uit voor een persoonlijk gesprek, waarin we allerlei vragen over de gang van zaken op school kunnen beantwoorden. Wij verzoeken u wel even een afspraak te maken. Samenstelling van de schoolgids De gids is samengesteld m.m.v. alle direct betrokkenen. De directie heeft een en ander verwerkt tot een gids. De schoolgids wordt jaarlijks herzien en herschreven en ter goedkeuring aangeboden aan de mr. Na goedkeuring door de mr. wordt de gids door het bestuur vastgesteld. De nieuwe versie wordt aan de onderwijsinspectie aangeboden ter goedkeuring. Als de tekst van de schoolgids is vastgesteld door het bevoegd gezag, geldt het als officieel document. De schoolgids staat op de website. De papieren versie wordt op verzoek uitgereikt en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. INHOUD Een woord vooraf blz. 3 3

4 Inhoud blz De school blz Geschiedenis en ligging 1.2 Schoolgebouw en plein 1.3 Leerlingen en groepen 1.4 Waar wij voor staan 2. Schoolorganisatie blz Personeel 2.2 Nascholing, begeleiding en taakbeleid 2.3 De groepen 2.4 Tussenschoolse opvang 2.5 Buitenschoolse opvang 2.6 Ziekte en vervanging 2.7 Naschoolse activiteiten 3. Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden blz Basisvakken 3.2 Andere vakken 3.3 Burgerschapsvorming 3.4 Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs 3.5 Huiswerk 3.6 Klokurentabel 4. Kwaliteitsbeleid blz Kwaliteitsinstrument/kwaliteitsbeleid 4.2 Leeropbrengsten en uitstroomgegevens 4.3 Tevredenheidspeiling 4.4 Rijksinspectie 4.5 Onderwijskundig beleid 5. Begeleiding van leerlingen blz Cito leerlingvolgsysteem en ontwikkelvolgmodel 5.2 Handelingsplannen en groepsplannen 5.3 Ontwikkelingsperspectief 5.4 Rapporten en rapportavonden 5.5 Leerlingdossier 5.6 Van basisschool naar voortgezet onderwijs 5.7 Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen 5.8 Leerling gebonden financiering ofwel De Rugzak 5.9 Logopedie 5.10 Screening door de GGD in groep 2 en groep 7 6. Veiligheid, gezondheid en voeding blz. 25 4

5 6.1 Verkeerssituatie 6.2 Straffen, belonen, pesten en plagen 6.3 Besmettelijke aandoeningen 6.4 Hoofdluis 6.5 Ontruimingplan en ontruimingsoefening 6.6 Schoolmelk 6.7 Traktaties 7. Ouders en school blz Medezeggenschapsraad 7.2 Oudervereniging 7.3 Ouderbijdrage 7.4 Hulpouders 7.5 Informatieverstrekking 7.6 Ziekte leerling 8. Stichting Acis primair onderwijs blz Schoolbestuur 8.2 Een veilig schoolklimaat 8.3 Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering 8.4 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 9. Algemene onderwijsinformatie blz Basisonderwijs 9.2 Toelating en leerplicht 9.3 Uitschrijven van een leerling 9.4 Verzuim/ extra vakantie 9.5 Schorsing 9.6 Inspectie van het onderwijs 10. Schooltijden en vrije dagen blz Belangrijke adressen blz. 36 5

6 1. De School Onze school is onderdeel van de stichting Acis voor openbaar primair Onderwijs Hoeksche Waard. De stichting Acis beheert: - Tweeëntwintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard. - Één school voor speciaal basisonderwijs in Oud-Beijerland (met een unit voor autistische kinderen en een unit voor hoogbegaafde kinderen, Leonardo) Stichting Acis werkt bestuurlijk en inhoudelijk intensief samen met de Stichting openbaar voortgezet onderwijs Hoeksche Waard. Deze stichting beheert twee scholen: - Het Hoeksche Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO - Het Actief College voor VMBO basis- en kaderberoepsgericht met LWOO in de sectoren Techniek breed, Zorg en Welzijn en Handel en Administratie. 1.1 Geschiedenis en ligging Vroeger was de school gelegen tegenover de kerk aan de Koninginneweg. Rond is t huidige gebouw - met de karakteristieke bovenverdieping - tot stand gekomen. De Johan Berkstraat is een rustige, doodlopende straat. De schoolnaam is ontleend aan eilandgrond die vroeger ingepolderd is; destijds schreef men Eendragt met een g! 1.2 Schoolgebouw en plein Ons schoolgebouw bestaat uit twee verdiepingen en is rond 1977 in gebruik genomen. Er zijn zes klaslokalen en één speellokaal. Aan de achterkant van het schoolgebouw ligt een groot speelplein. In 2010 is het gebouw flink gerenoveerd en heeft het zijn huidige kleuren gekregen. 1.3 Leerlingen en groepen Het leerlingaantal over de afgelopen jaren staat hieronder in schema. De verschillen tussen de verschillende jaren laten zich verklaren door het verschil in de groepsgrootte waar we soms mee te maken hebben. Gaat er een groep van 17 leerlingen van school af, zien we het volgende schooljaar een daling in het leerlingaantal. schooljaar 2010/ / / / /2015 leerlingaantal De kinderen zitten verdeeld in drie combinatiegroepen; groep 1/2/3, 4/5/6 en 7/8. Elke groep heeft maximaal twee eigen leerkrachten. Daarnaast is er een directeur, die o.a. als taak heeft om samen met de interne begeleiding zorg te dragen voor de interne begeleiding. 1.4 Waar wij voor staan 6

7 Op De Eendragt zijn alle kinderen van harte welkom. Wij vinden het belangrijk kinderen in hun eigen woonomgeving onderwijs kunnen volgen. Wij zijn van mening dat een kind zich optimaal ontwikkeld wanneer het welbevinden in orde is. Anders gezegd: een kind dat zich veilig voelt, vol vertrouwen is en zich gehoord voelt zal zich ook op cognitief gebied optimaal ontwikkelen. Wij leren de kinderen zichzelf accepteren en waarderen met al hun talenten en hun tekortkomingen. Dat doen we door voorbeeldgedrag en transparantie. Wij accepteren de verschillen tussen de leerlingen en waarderen ze voor wie en wat ze zijn. Mede door duidelijke regels en afspraken kunnen alle kinderen zich veilig voelen op school. De kernwaarden van De Eendragt zijn daarom ook: - Rechtvaardigheid - Waardigheid - Weldadigheid - Vrijheid In al onze activiteiten staan deze kernwaarden voorop. Natuurlijk zorgt welbevinden niet alleen voor een goede ontwikkeling, daar is ook een goed onderwijsaanbod voor nodig. Goed onderwijs is sprankelend en levendig, het sluit aan bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen, het zorgt bij de leerlingen voor genoeg succeservaringen, het daagt ze uit mee te denken over hun eigen leerproces, het leert de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te dragen. De leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling. OBS De Eendragt: actief leren Wij realiseren ons dat elk kind een eigen zelfstandig leervermogen heeft. Hiermee bedoelen we dat kinderen op hun eigen tijd en eigen wijze zelfstandig kunnen leren/ontwikkelen. Dit leervermogen komt het best tot zijn recht wanneer kinderen zich helemaal op hun gemak voelen op school. Zij moeten zich gezien en gehoord voelen. Ze leren zichzelf en elkaar waarderen en respecteren. Het leerstofaanbod moet rijk en gevarieerd zijn. Het niveau van de leerstof moet goed aansluiten bij elke leerling, dus gedifferentieerd zijn. Er wordt vaak de mogelijkheid geboden om zelf te ontdekken en te doen. Kinderen worden actief betrokken bij hun eigen ontwikkeling en leren reflecteren op die ontwikkeling. Dat brengt ons bij de missie van de school. Leerkrachten bij ons op school zijn actief in het verzorgen van een rustige, veilige sfeer in de groep. Zij hebben een goed beeld van de mogelijkheden van hun leerlingen en kunnen daar goed bij aansluiten. Zij coachen de leerlingen in het maken van eigen keuzes en dagen de leerlingen uit zelf oplossingen te zoeken voor allerlei vraagstukken. Zij bieden ruimte aan eigen inbreng van de leerlingen en weten door een open, vragende houding leerlingen telkens een stapje verder te brengen. Zij benutten zoveel mogelijk de kansen die er zijn om leerlingen al doende te laten leren. Ook van de leerlingen wordt zo n actieve houding verwacht. Zij krijgen zicht op hun eigen ontwikkeling en maken samen met de leerkracht waar mogelijk keuzes in begeleiding en leerstofonderdeel. Door het gebruik van de takenkaarten leren zij te plannen en reflecteren op eigen werk. 2. Schoolorganisatie 2.1 Personeel 7

8 De directeur van onze school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en de taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw. De directeur voert overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het schoolbestuur. De waarnemend directeur (bij tijdelijke afwezigheid van de directeur) is verantwoordelijk voor: Het schoolklimaat, de inzet van het personeel, het gebruik van de middelen en het gebouw en aanspreekpunt voor de ouders. De intern begeleider coördineert de leerlingzorg, begeleidt de leerkrachten in het uitvoeren van de zorg, organiseert groeps- en leerlingbesprekingen en analyseert de toetsresultaten. De rekencoördinator adviseert en stimuleert de leerkrachten goed rekenonderwijs te geven, overlegt met de directeur en legt klassenbezoeken af. De schoolcontactpersoon heeft de taak om kinderen en/of ouders te ondersteunen op het moment dat zij een klacht hebben met betrekking tot ongewenst gedrag (bijv. (seksuele) intimidatie en racisme, agressie of geweld). De BHV-ers zijn verantwoordelijk voor het organiseren en evalueren van de ontruimingsoefeningen en in geval van calamiteiten daadwerkelijk ordelijk het gebouw te ontruimen. BHV-ers zijn verplicht zich jaarlijks te scholen. 2.2 Nascholing, begeleiding en taakbeleid Elk jaar scholen de leerkrachten van De Eendragt zich bij. Er worden individuele en teamcursussen gevolgd. De leerkrachten van De Eendragt leren ook van en met elkaar. Nieuwe leerkrachten worden door een collega opgevangen en ingewerkt. En natuurlijk kan er ook een beroep gedaan worden op de directeur. Voor het begin van het schooljaar verdelen de leerkrachten met elkaar de taken die buiten de lesgevende taken ook altijd te doen zijn op school. Zo houden we de werkdruk zoveel mogelijk in balans. 2.3 De groepen De leerlingen zitten verdeeld in combinatieklassen. Doorgaans doe je een jaar over een groep, maar sommige leerlingen hebben wat extra tijd nodig. We kennen deze indeling: groep 1, 2 en 3 onderbouw (20 leerlingen) groep 4, 5 en 6 middenbouw (27 leerlingen) groep 7 en 8 bovenbouw (27 leerlingen) 2.4 Tussenschoolse opvang Veel ouders/verzorgers zijn geïnteresseerd in de regeling rond het overblijven van kinderen. Elk kind dat overblijft moet de kans krijgen even lekker en fatsoenlijk te eten; de overblijfouders zorgen voor thee of siroop en u zorgt voor brood, ander drinken, fruit etc. Tijdens de 8

9 overblijf wordt er niet gesnoept. Natuurlijk gelden ook bij de overblijf de gewone schoolregels. Er wordt door ouders toezicht gehouden. De kosten bedragen per keer 1,50. Het aantal keren dat uw kinderen overblijven wordt aan het eind van de maand geteld en u krijgt de rekening thuis. Wilt u meedraaien als overblijfouder, dan is het overblijven van uw kinderen gratis. De overblijf op school is een bestuursverantwoordelijkheid. De directeur is coördinator van de overblijf en zij vormt samen met twee ouders de overblijfcommissie. Er is een overblijfprotocol opgesteld dat regelmatig wordt geëvalueerd. Alle overblijfmedewerkers hebben een VOG (verklaring omtrend gedrag) en de helft van de overblijfmedewerkers hebben een scholing gevolgd op het gebied van de tussenschoolse opvang. De gehele overblijfregeling is te verkrijgen op school. 2.5 Buitenschoolse opvang Sinds 1 augustus 2007 hebben basisscholen afspraken gemaakt over buitenschoolse opvang. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van een voorziening van buitenschoolse opvang, maar is niet verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Het schoolbestuur kan er voor kiezen de BSO zelf te organiseren, maar kan de organisatie ook uitbesteden. Het bestuur van Acis heeft gekozen voor het model: de school als makelaar. Dat betekent dat de school een convenant sluit met één of meer geregistreerde aanbieders van opvang. De aanbieder verzorgt vervolgens ook de uitvoering van de BSO en is daar verantwoordelijk voor. In Zuid-Beijerland wordt de buitenschoolse opvang aangeboden door BSO De Hitsert. De buitenschoolse opvang is gehuisvest in onze school. Voor alle duidelijkheid: Ouders die gebruik willen maken van de bso moeten zelf contact opnemen met Kinderopvang De Hitsert. Zij verzorgen de inschrijving. 2.6 Ziekte en vervanging Een enkele keer komt het voor dat een leerkracht ziek wordt. Wij stellen dan alles in het werk om een volwaardige vervanger te krijgen. Soms is een collega bereid om extra te werken, soms moet het een invaller van buiten de school zijn. Acis zorgt voor een actuele lijst met invallers. Mocht het niet mogelijk zijn op korte termijn een invaller te vinden, worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. De leerlingen worden niet naar huis gestuurd. 2.7 Naschoolse activiteiten Jaarlijks worden op school een aantal naschoolse activiteiten georganiseerd. Er wordt gewerkt aan een project ( elk jaar een ander thema) en dit project wordt afgesloten met een kijkavond. Voor de kerstvakantie wordt een kerstdiner georganiseerd. Er zijn twee voorstellingsavonden; één voor groep 1 t/m 6 en één voor groep 7/8. Elk jaar doen we mee aan het voetbaltoernooi van de Korendijkse openbare scholen. 3. Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden Wettelijk is geregeld, dat in de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) tenminste 880 klokuren per jaar onderwijs wordt 9

10 gegeven. Voor de bovenbouw geldt een minimum van 1000 klokuren per jaar. In de groepen 3 t/m 8 mag ten hoogste 7 keer een 4-daagse schoolweek worden ingeroosterd. Scholen kunnen er ook voor kiezen in alle leerjaren 940 klokuren per jaar onderwijs te geven. (Zie ook hoofdstuk 10) 3.1 Basisvakken Taal/lezen In groep 3 wordt als methode voor technisch lezen en taal de nieuwe Veilig Leren Lezen gebruikt, een structuurmethode waar alle onderdelen van het aanvankelijk lezen en taalvaardigheid inzit; de groepen 4 t/m 6 werken met Taal in Beeld via Snappet, de groepen 7en 8 werken met de nieuwste versie van Taalleesland. Dit is een methode die zowel taal, spelling als begrijpend lezen biedt. Schrijven Hiervoor gebruiken we Pennenstreken, een methode die perfect aansluit bij Veilig leren Lezen. In groep 3 schrijven we nog gewoon met potlood, in groep 4 gaan we over op het schrijven met een schoolpen. Rekenen en wiskunde In het schooljaar werd de vernieuwde versie van de methode Rekenrijk op school ingevoerd. Rekenrijk werkt in blokken van 10 lessen, waarbij begeleid en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Na 10 werklessen wordt de aangeboden stof getoetst, zodat snel nagegaan wordt, of ieder kind de aangeboden stof beheerst. Na de toets is er een herhalings-, verdiepings- of hulples. Kinderen die snel werken hebben volop uitdagend extra werk. Voor leerlingen die moeite hebben met de stof biedt deze methode ook een individuele lijn, die de vereiste basisstof op fundamenteel niveau aanbiedt. In de groepen 3 en 4 (en soms ook hogere groepen) wordt ook gebruik gemaakt van Met Sprongen Vooruit. Dit programma is speciaal ontwikkeld door Julie Menne om de rekenvaardigheden van deze groepen te vergroten. Voor de groep 4 t/m 8 is deze methode omgeschreven voor het werken op de tablet. 3.2 Andere vakken Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek) Dit jaar wordt wereldoriëntatie op verschillende manieren aangeboden. In de groep 4 t/m 8 werken we met De Zaken van Zwijsen. Deze methode is digitaal. Engels In alle groepen wordt één uur per week Engelse les gegeven. In de onderbouw zal er vooral met liedjes gewerkt worden. In de groepen 5 t/m 8 wordt met de methode The Team gewerkt. Verkeer Wij gebruiken de methode Wijzer door het Verkeer. Deze methode biedt afwisselend theoretische en praktische verkeerslessen. In groep 8 oefenen we met verkeersexamen en wordt het verkeersexamen gedaan 10

11 EHBO Elke tweede schooljaar bieden we EHBO-lessen aan. De leerlingen van groep 7/8 van dat schooljaar krijgen ook de mogelijkheid om examen te doen, zodat alle leerlingen met een jeugd EHBO-diploma de school kunnen verlaten. Dit jaar wordt er in het voorjaar weer examen afgenomen. Expressie Tekenen, handvaardigheid, muziek en dramatische vorming horen bij dit gebied. Om te voorkomen dat deze vakgebieden ondersneeuwen in de prestatiewereld, hebben we met elkaar afgesproken dat we hier extra aandacht aan zullen schenken. Voor muziek gebruiken we de methode Moet je doen. Voor de andere vakken werken we met de methode Beeldvaardig, Tekenvaardig en Handvaardig. Er wordt door alle groepen een voorstelling voor de ouders verzorgd en de school heeft een abonnement op Kunstmenu (hierbij beleven leerlingen vormen van kunst/cultuur). Bewegingsonderwijs Bij de kleuters staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt minstens twee keer per week gebruik gemaakt van het speellokaal met klim- en klautertoestellen. Verder wordt gebruik gemaakt van het schoolplein. Voor beide gelegenheden zijn we ruim voorzien van speel- en oefenmateriaal. Groep 3 t/m 8 krijgt tweemaal per week bewegingsonderwijs: dan komen allerlei bewegingsvormen aan bod (bv. balanceren, springen, schommelen, klauteren, klimmen, rollen en duikelen) + spel/conditie. De gymlessen worden door de eigen leerkracht verzorgd. Soms hebben we een gastdocent. Techniek en wetenschap. Daar waar mogelijk verdiepen wij de lessen uit de verschillende methodes met lessen techniek en wetenschap. Juist omdat lessen in techniek en wetenschap gericht zijn op onderzoeken, ontdekken, mogelijkheden verkennen en oplossingen voor problemen bedenken, vinden wij deze lessen zeer belangrijk. Het maakt ons onderwijs dynamisch en actief. In elke groep zijn buiten deze activiteiten ook uitgewerkte technieklessen aanwezig. Alle leerkrachten geven deze lessen. Elk jaar schrijven we in voor het regionale techniektoernooi. De zorg voor het jonge kind De aanpak in groep 1, 2 en 3 verschilt wel iets van die in de hogere groepen. Het werken gebeurt vanuit de kring. Er wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in aparte ruimtes en op het schoolplein. Al spelend ontdekken deze leerlingen tal van zaken die voor het verdere onderwijs van wezenlijk belang zijn; u zult versteld staan van wat deze leeftijdsgroep al zelfstandig kan. 11

12 Jongste en oudste kleuters zitten samen met groep 3 in een gecombineerde groep. In groep 1 (de jongste kleuters) is er veel aandacht voor regelmaat en gewoontevorming. Leren gebeurt vooral door spelen en ontdekken. De ontwikkeling van de leerlingen wordt nauwkeurig gevolgd, zodat nieuwe ontdekkingen en vaardigheden aangeboden kunnen worden. Dat gaat in groep 2 door maar hier geeft de leerkracht desgewenst meer sturing en leren de leerlingen al meer eigen verantwoording te dragen. Zij kunnen ook onze jongsten helpen, zodat zorgen voor elkaar op een natuurlijke manier ontwikkeld wordt. De leerkrachten houden alles nauwkeurig bij en zorgen ervoor dat iedereen voldoende kansen krijgt zich op alle terreinen te ontwikkelen. De verschillende vakken komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bv. feest, indianen, winkel, winter enz.). De thema s sluiten zoveel mogelijk aan bij de thema s van Veilig Leren Lezen. In de lessentabel verderop worden weliswaar verschillende leer- en vormingsgebieden onderscheiden, maar in de dagelijkse praktijk is dit niet zo te merken. Groep 1/ 2 werkt met de nieuwe Schatkist en Ik en Ko. Deze methode werkt een aantal thema s uit waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden goed aan bod komen. Natuurlijk is dit niet het enige materiaal dat gebruikt wordt. De leerkrachten van de groep laten zich zoals altijd ook inspireren door de dagelijkse gang van zaken, de materialen die al eerder zijn aangeschaft, schooltv. etc. Kinderen zitten twee tot drie jaar in de kleutergroep. Dat is afhankelijk van hun geboortedatum en hun ontwikkeling. Een leerling gaat naar groep 3 als het in de eerste maanden van het schooljaar 6 jaar is/wordt, tenzij er op een sociaal/emotioneel of cognitief gebied een afwijkende ontwikkeling geconstateerd wordt door de leerkrachten. Deze overgang wordt altijd besproken met de ouders/verzorgers, waarbij de school een doorslaggevende stem heeft. Voor leren lezen, schrijven en rekenen alsmede de gehele taalontwikkeling zijn de groepen 1 en 2 belangrijke groepen. In deze groepen wordt de basis gelegd voor goed leren lezen, rekenen en schrijven. Twee keer per jaar houden we u op de hoogte van de vorderingen van uw kind en aan het eind van groep 2 bekijken we of de stap naar groep 3 geen al te grote zal zijn, m.a.w. dat de kans op succes groot is. 3.3 Burgerschapsvorming In de afgelopen decennia is onze samenleving pluriformer geworden. De overheid heeft de scholen vanaf 1 februari 2006 verplicht in hun onderwijs actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het gaat daarbij om de volgende basiswaarden: Vrijheid van meningsuiting Verdraagzaamheid Afwijzen van discriminatie Democratische houding Specifieke doelen: Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaardbare waarden en normen. 12

13 De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse samenleving een rol spelen. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Schoolbeleid: Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, verkeer, lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. 3.4 Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs Op onze school besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke opvattingen, zonder een bepaalde levensovertuiging uit te dragen. Daarnaast hebben openbare scholen de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te stellen aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs willen aanbieden aan die kinderen waarvan de ouders te kennen hebben gegeven dat zij hun kind aan deze lessen willen laten deelnemen. Jaarlijks wordt aan de ouders dan ook de vraag voorgelegd of zij van het aanbod van deze organisaties gebruik willen maken. In deze lessen kan wel een bepaalde levensovertuiging worden uitgedragen. De school en het schoolbestuur zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen. Ouders die geen prijs stellen op de godsdienstlessen dan wel lessen humanistisch vormingsonderwijs geven dit aan. Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de zorg van de groepsleerkracht. 3.5 Huiswerk Alle leerlingen kunnen huiswerk krijgen. Dit kan gaan van het verzamelen van plaatjes en materiaal tot het maken van spreekbeurten en werkstukken. Door onze manier van werken leren de leerlingen op school al hun werk in te plannen en hoeft dit niet thuis aangeleerd te worden. Natuurlijk kan in een enkel geval gevraagd worden om thuis nog eens extra met een kind te oefenen. Vooral voorlezen en samen lezen zijn activiteiten waarmee u uw kind thuis prima kunt helpen. 13

14 3.6 KLOKURENTABEL/ACTIVITEITEN/VAK-/VORMINGSGEBIEDEN (**) Activiteiten Groepen Zint. en lichamelijke oefening Taalontwikkelingsactiviteiten - taal-/denkontwikkeling - voorbereidend taal/lezen schrijven/schrijfmotoriek taal lezen Nederlands als 2 e taal - Engelse taal Rekenen en wiskunde - voorbereidend rekenen* aanvankelijk rekenen 5 - voortgezet rekenen Kennisgebieden - werken met ontwikkelingsmateriaal - werken in groepen en hoeken* projecten* oriëntatie in ruimte en tijd Gesch. Ak. Nat., Maatsch. Verh., Burgerschap - verkeer g.v.o Expressie - taal beeldende vorming muziek spel en beweging Pauzes Totaal KWALITEITSBELEID Onze school geeft goed onderwijs, maar we streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is daarbij een belangrijk middel: - Wij meten de leeropbrengsten van onze leerlingen geregeld en vergelijken de resultaten met de gestelde kwaliteitsnormen - Wij peilen iedere twee jaar de tevredenheid van ouders en leerlingen over ons onderwijs, de organisatie en de schoolcultuur. Op basis van onze zelfevaluatie formuleren wij iedere vier jaar nieuw beleid. Wij leggen dat vast in het schoolplan. De beleidsvoornemens in het schoolplan worden ieder jaar 14

15 geactualiseerd en in concrete veranderingsdoelen uitgewerkt. Wij leggen dat vast in het jaarplan. Schoolplan en jaarplan worden ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en vastgesteld door het bestuur van de stichting Acis. Het schoolbestuur ziet toe op de uitvoering van de plannen Na vaststelling zendt het schoolbestuur de beleidsdocumenten ter kennisneming en beoordeling naar de onderwijsinspectie, die periodiek een externe kwaliteitsbeoordeling verricht. Het inspectierapport kunt u op school of via de site van de onderwijsinspectie inzien 4.1 Kwaliteitsinstrument / kwaliteitsbeleid Als we de kwaliteit van ons onderwijs willen verbeteren, is het noodzakelijk om na te gaan, wat de resultaten van ons onderwijs zijn: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen dan ook goed? Deze evaluatie is van groot belang. Het stelt ons in de gelegenheid ons beleid te wijzigen of bij te stellen. Op De Eendragt maken we gebruik van de kwaliteitsmap van Acis. Op dit moment worden de resultaten van ons onderwijs bekeken op de volgende niveaus: Leerling-niveau Het bereiken van de in de methode vermelde leerdoelen wordt veelal gemeten met behulp van de methodegebonden toetsen. Daarnaast hanteren we het Cito-leerlingvolgsysteem. Bij de groepsbesprekingen komen de resultaten aan de orde en worden eventueel handelingsplannen opgesteld. De registratie van de toetsen vormen de basis van de rapportage aan de ouders. De leerkracht bespreekt met de leerlingen het resultaat en bepaalt het vervolgtraject (herhalingsopdrachten of extra werk). Groepsniveau Voor elke groep worden de te verwachten resultaten vastgesteld bij aanvang van het schooljaar. Indien de resultaten van de groep niet voldoen aan de doelstellingen of de verwachtingen, vormt dat een aanleiding om in teamverband oorzaak en vervolg aan de orde te stellen. Er wordt een analyse van de resultaten gemaakt en afspraken worden geborgd of aangepast. Schoolniveau Bij de schoolevaluatie gaat het erom, dat we aangeven in hoeverre de gewenste resultaten zijn bereikt als gevolg van de keuzes, die we hebben gemaakt ten aanzien van onze organisatie, leerstofaanbod en ons onderwijskundig handelen. Teamniveau Elk schooljaar worden loopbaangesprekken gevoerd, waarbij het voorafgaande leerjaar wordt geëvalueerd en afspraken worden gemaakt voor het komende schooljaar. Het functioneren van beide gesprekspartners komt aan de orde. Daarnaast zijn er in 2008 en 2010 tevredenheidspeilingen verricht. Er is op bovenschools niveau aandacht geweest voor de invoering/ontwikkeling van kwaliteitsbeleid. Hiermee wordt mede vormgegeven aan de in de Wet op het Onderwijstoezicht vermelde zelfevaluatie. Dit betekent voor onze school dat we in de periode : - er naar streven om de tussen- en eindopbrengsten van het onderwijs op of boven het landelijk gemiddelde van de schoolgroep te houden; 15

16 - het kwaliteitsbewustzijn van de organisatie verder zullen versterken door; - de Acis kwaliteitsmap in te voeren - onze huidige instrumenten om de kwaliteit te bevorderen (het leerlingvolgsysteem, schoolplan, schoolgids en schooljaarverslag, de risico inventarisatie en -evaluatie, tevredenheidpeilingen en de kwaliteitsmap van Acis) in dit integraal systeem zullen incorporeren 4.2 Leeropbrengsten en uitstroomgegevens Leeropbrengsten zeggen niet alles over de kwaliteit van een school, maar geven wel eindindicatie. Het groepsgemiddelde daalt wanneer er veel zwakke leerlingen in een groep zitten. Ongeveer 80% van alle basisscholen en Nederland neemt deel aan de CITOeindtoets voor de leerlingen van groep 8. Ieder jaar maakt de onderwijsinspectie bekend welke score de ondergrens is. Leeropbrengsten Uiteraard ben je als leerkracht, leerling en ouder geïnteresseerd in de resultaten van het werk. Naast onze eigen waarnemingen en toetsen uit de methode maken we gedurende het schooljaar in alle groepen systematisch gebruik van door de CITO ontwikkelde toetsen op het gebied van taal, lezen en rekenen. Doordat de toetsen 2 of 3 keer per jaar worden afgenomen, houden we de ontwikkeling op deze gebieden goed in de gaten. Bovendien kunnen we in elke groep de individuele resultaten vergelijken met het landelijke gemiddelde en kunnen we, indien nodig, bij onderdelen van bepaalde vakken onze aanpak wijzigen of bijstellen. De landelijke toetsen geven dus niet alleen inzicht in de persoonlijke prestaties van onze leerlingen vergeleken met leeftijdsgenootjes, maar ook een kwaliteitsbeeld van onze school. We moeten daarbij wel bedenken, dat deze toetsen, een enkele uitzondering daar gelaten, zich beperken tot kennis en vaardigheden bij de leervakken rekenen, taal en lezen. Ze geven weinig of geen inzicht in belangrijke zaken als leerhouding, zelfstandigheid of sociale vaardigheden. Bovendien zijn er bij kinderen grote verschillen in aanleg en gevorderdheid. Veel belangrijker dan de vergelijking van de individuele prestatie met het landelijk gemiddelde is de vergelijking met het eerder behaalde resultaat. Wat was het resultaat aan het begin van het schooljaar en wat is er halverwege het schooljaar bereikt? Met ingang van het schooljaar 2009/2010 zit bij het rapport van de leerlingen ook de resultaten van de Citotoetsen in grafieken weergegeven. Onze school doet ook mee aan de Cito-eindtoets basisonderwijs. Deze toets levert het voortgezet onderwijs een indicatie van het niveau van de leerling. Aan het einde van groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen. Deze toets is vooral een evaluatietoets om te kijken, waar zwakke onderdelen zitten en hoe die in groep 8 kunnen worden verbeterd. Uitstroomgegevens Vrijwel alle leerlingen die onze school verlaten, kiezen voor één van de vier scholen voor voortgezet onderwijs binnen de Hoeksche Waard, te weten: het Actief College, het Hoeksch Lyceum, het CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland en het Wellantcollege in Klaaswaal. Het contact met deze scholen is uitstekend. Er is vooraf contact, ons advies wordt serieus genomen en we worden op de hoogte gesteld van behaalde resultaten. Daaruit blijkt, dat doorgaans onze adviezen juist waren. Het gemiddelde toetsresultaat van onze school in: ondergrens 16

17 ,9 533, ,4 533, ,7 533, ,4 533, ,7 533, ,3 531, ,8 529,1 Uitstroomgegevens van onze school: jaar VWO HAVO VMBO-TL VMBO-K VMBO-B Praktijkonderwijs (LWOO) (LWOO) (LWOO 2 Tevredenheidpeiling In november 2012 heeft onze school de tevredenheidspeiling gehouden. De tevredenheid van ouders, leerlingen en leerkrachten is toegenomen. 4.3 Sterke en zwakke punten staan in het volgende schema. Sterk Schoolgebouw en omgeving Speelmogelijkheden plein Veiligheid op het plein Begeleiding en sfeer Omgang leerkracht met de leerlingen Aandacht voor normen en waarden Sfeer in de klas Kennis en ontwikkeling Aandacht voor gymnastiek Zwak Hygiëne en netheid binnen de school Veiligheid op weg naar school Sfeer en inrichting schoolgebouw Uiterlijk van de school Rust en orde in de klas Aandacht voor goede prestaties Aandacht voor taal Schooltijden, regels, rust en orde Huidige schooltijden Duidelijkheid van de schoolregels Rust en orde op school Leerkracht en contact met school Gelegenheid om met de directie te praten Inzet en motivatie leerkracht Mate waarin de leerkracht naar Opvang bij afwezigheid van een leerkracht Informatievoorziening over het kind 17

18 de ouders luistert Vakbekwaamheid leerkracht Informatievoorziening over de school 4.4 Rijksinspectie In oktober 2010 heeft de onderwijsinspecteur onze school bezocht. De inspecteur was tevreden over de verbeteringen die zijn doorgevoerd binnen de school en heeft De Eendragt een basisarrangement toegekend. 4.5 Onderwijskundig beleid Belangrijkste beleidsvoornemens voor de komende schoolplanperiode zijn: De gemiddelde tussenopbrengsten zijn minimaal op of boven het landelijk gemiddelde De eindopbrengsten zijn minimaal op of boven het landelijk gemiddelde. Voor alle basisvakken worden groepsplannen geschreven en uitgevoerd. Leerlingenaantal stijgt naar minimaal 80 leerlingen Verbeteren van het imago van de school Uitvoeren van goed kwaliteitsbeleid volgens de kwaliteitsmap van Acis Beleidsvoornemens die gerealiseerd zijn voor het schooljaar Opbrengsten - Trendanalyses worden gemaakt en besproken in de teamvergadering. - Afspraken worden vastgelegd in de kwaliteitsmap. Onderwijsleerproces - De kwaliteit van de groepsplannen wordt verbeterd door de onderwijsbehoefte van de leerlingen erin op te nemen. - De kwaliteit van het onderwijsleerproces wordt verbeterd door het werken met tablets in groep 4/5/6. Kwaliteitszorg - Het zorgprofiel van de school wordt in kaart gebracht Communicatie - Er wordt een nieuw rapport ontwikkeld Beleidsvoornemens die niet gerealiseerd zijn voor het schooljaar Opbrengsten - Resultaten van de Cito-toets liggen op of boven het gemiddelde. Beleidsvoornemens voor het schooljaar Opbrengsten - Resultaten van de Cito-toets liggen op of boven het gemiddelde. - Trendanalyses worden gemaakt en besproken in de teamvergadering. - Afspraken worden vastgelegd in de kwaliteitsmap. 18

19 Onderwijsleerproces - De kwaliteit van het onderwijsleerproces wordt verbeterd door het werken met tablets in groep 7/8 Kwaliteitszorg - In november wordt een nieuw tevredenheidspeiling gehouden. Naar aanleiding van deze tevredenheidspeiling wordt een verbeterplan opgesteld voor de komende 2 jaar. Communicatie en marketing - De werkgroep communicatie en marketing stelt een plan op voor de komende jaren om de naamsbekendheid en imago van de school te verhogen. Alle beleidsplannen staan uitgebreid beschreven in het schoolplan en het jaarplan. 5. Begeleiding van leerlingen Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat we op tijd signaleren of een leerling extra aandacht nodig heeft. De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door onze intern begeleider. Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04). Hierbij zijn alle scholen in de Hoeksche Waard aangesloten m.u.v. de reformatorische scholen. Alle scholen van het samenwerkingsverband bieden dezelfde basisondersteuning. Deze basisondersteuning is verkrijgbaar op school en in te zien op de site. Daarnaast bieden wij als school ook nog extra ondersteuning. De mogelijkheden en kwaliteiten van onze school staan beschreven in het SOP ( school ondersteuningsprofiel). Het SOP van De Eendragt vindt u ook op de site en is verkrijgbaar op school. Het motto van het SWV is: Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af. Dat wil 19

20 zeggen dat we ernaar streven elk kind passend onderwijs aan te bieden op de openbare basisschool in de eigen omgeving. Daar we het liefst de kinderen in het dorp naar school willen laten gaan, proberen wij op school zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dit doen we samen met u, als ouders.. Helaas lukt dit niet altijd. Dit kan betekenen dat wij na het doorlopen van het zorgtraject, waarbij wij ook aan school verbonden externe deskundigen raadplegen, uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie (OC) van het samenwerkingsverband. De ondersteuningscommissie van het samenwerkingsverband geeft dan aanbevelingen voor verdere begeleiding. Er zijn 4 mogelijkheden: - Een preambulant medewerker van het samenwerkingsverband gaat de school ondersteunen. - Een andere basisschool. - Speciaal basisonderwijs; Het pluspunt in Oud-Beijerland. - Speciaal onderwijs. Voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs heeft u een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Deze wordt op verzoek van de ondersteuningscommissie verstrekt door de directie van het samenwerkingsverband. Het zorgtraject bestaat uit drie niveaus: - Niveau 0: de leerkracht doet zijn best om optimaal tegemoet te komen aan de didactische en pedagogische behoeften van de leerlingen. Daar ligt ook een belangrijke bijdrage van de ouders. Zij kennen hun kind het beste en kunnen dus zeker aanvullen en meedenken over de behoeften die hun kind heeft. De leerkracht legt de aanpak in de groep en de onderwijsbehoeften van de leerlingen vast in de groepsplannen en voert deze aanpak in de groep uit. - Niveau 1: de leerkracht heeft ondersteuning nodig bij de begeleiding van de leerling. Deze ondersteuning wordt geboden door de interne begeleider (IB-er) van de school. Ook wordt van de ouders gevraagd mee te denken welke extra begeleiding nog gegeven kan worden. Indien nodig wordt er een plan opgesteld voor de leerling en dit plan wordt dan ook met de ouders besproken. Zoveel mogelijk wordt de extra ondersteuning die de leerling nodig heeft in de groep door de groepsleerkracht geboden. Indien nodig kan er ook extra hulp buiten de groep gegeven worden. - Niveau 2: de ondersteuning binnen de school heeft niet voldoende resultaat opgeleverd, de school is handelingsverlegen. Dit is het moment om iemand van de schoolbegeleidingsdienst te raadplegen of de helpdesk van het samenwerkingsverband. - Mochten al deze stappen niet tot het gewenste resultaat leiden, kan de school zich aanmelden bij de ondersteuningscommissie. 5.1 Cito leerlingvolgsysteem en ontwikkelingvolgmodel Met behulp van een leerlingvolgsysteem leggen wij de leerontwikkelingen van de kinderen vast. Twee maal per jaar worden alle kinderen getoetst met methode-onafhankelijke toetsen van de Cito. Soms worden de kinderen daarvoor even uit de klas gehaald, maar de meeste toetsen worden door de eigen leerkracht in de klas afgenomen. Aan de hand van de resultaten kunnen we vaststellen welke kinderen met bepaalde onderdelen van de leerstof wat meer moeite hebben dan andere kinderen. De individuele en groepsresultaten worden door de Interne begeleider met de leerkracht besproken. Er kan dan besloten worden om sommige kinderen extra hulp in de klas aan te bieden of om een probleem nader te onderzoeken d.m.v. diagnosetoetsen en/of observaties. 20

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014

Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp. www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Klik op onderstaande links: Inhoudsopgave per onderwerp www.piusx-bemmel.nl SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoudsopgave (Klik op de onderwerpen) VOORWOORD 6 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 6 1.1 Naam, adres, telefoon,

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie