De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN"

Transcriptie

1 NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders) Cora (vertegenwoordiger team) Marianne (vertegenwoordiger team) Monic (secretaris en vertegenwoordiger team) Chantal (vertegenwoordiger ouders) Yvette (vertegenwoordiger ouders) Hans (directeur Trinoom) Afwezig m.b. Marco (voorzitter en vertegenwoordiger ouders) Aanvang Einde uur uur 1.Opening In verband met afwezigheid van Marco zit Jacqueline de vergadering voor. Jacqueline opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. De agenda wordt goedgekeurd. 2. Goedkeuring en vaststelling notulen, doornemen actiepuntenlijst d.d. 3 september jl. De notulen komen paginagewijs aan de orde. Pagina 4, agendapunt 6 Vaststellen MR zittingstermijn : Cora geeft aan dat zij zich graag herkiesbaar stelt. Dit wordt in het overzicht opgenomen. De actiepuntenlijst worden aangepast aan de huidige stand van zaken: - Status klimaatbeheersingssysteem: zie agendapunt 5, actiepunt aanhouden. - Evaluatie (meetbare criteria) inzet OZC gelden: de MR adviseert Hans om input van de leerkrachten mee te nemen in deze evaluatie. Een mogelijkheid is om een aan de leerkrachten te sturen waarin zij gevraagd worden om hun bevindingen kenbaar te maken. Het streven van Hans is om in ieder geval zo kort mogelijk na de herfstvakantie de evaluatie te laten plaatsvinden. Actiepunt aanhouden. - Beleid vakantierooster regiowerkgroep opvragen: De marge uren per school zijn leidend met betrekking tot de totstandkoming van het vakantiereooster. Omdat scholen binnen de Stichting verschillende schooltijden hanteren dient hier rekening mee gehouden te worden. De werkgroep maakt een voorstel welke aan de GMR wordt voorgelegd, zij dienen dan in te stemmen met het voorstel of het voorstel af te keuren. De GMR heeft wel enige invloed. Het vakantierooster wordt 2 jaar van te voren vastgesteld. In deze regio wordt overigens altijd rekening gehouden met de Nijmeegse Vierdaagse, daarom wijkt deze sowieso al af van andere regio s. - Binnen GMR contract Sineth aan de orde stellen en ervaringen opvragen bij andere scholen: zie agendapunt 4, actiepunt vervalt. - OR informeren over Rabobank Sponsoring en FCD: is gebeurd, actiepunt vervalt. - accounts mailen: is gebeurd zie agendapunt 6, actiepunt vervalt. - Verzoek om gezamenlijk schrijven (MR Trinoom/Eerste Stap/ Wijkcentrum De Brink) richting Gemeente Wijchen inzake hinder wateroverlast schoolplein Brink: voorgesteld is om samen te werken, zie agendapunt 7, actiepunt vervalt. - MR Huishoudelijk Reglement aanpassen en publiceren: is gebeurd actiepunt vervalt. - Toelichting vragen bij Marjan inzake opmerking inzake personeel GMR notulen 24 april jl.: is gebeurd, zie agendapunt 7 en 8, actiepunt vervalt. De notulen worden, inclusief de actiepuntenlijst, goedgekeurd en vastgesteld.

2 Pagina : 2 Notulen 6 oktober Jaarplan , opbrengstenkatern rekenmodellen Excel bestand en opbrengstenkatern Hans licht het jaarplan en opbrengstenkatern , inclusief excelbestand, kort toe. - Met betrekking tot taal zijn er binnen de Trinoom vrij veel leerlingen met een dyslexieverklaring. Hier moet in het (lees)onderwijs bij het aanbod rekening mee worden gehouden. Kinderen met dyslexie worden in de klas ondersteund door de leerkracht, in samenwerking met evt. een dyslexiebehandelaar. In de groepen 3 en 4 is het aanvankelijk lezen een speerpunt. Daar moet veel tijd aan gespendeerd worden. Is de basis van veel leerprocessen. Begrijpend lezen is voor leerlingen met een zwakke leesvaardigheid ook een lastige toets. Deze mag (in eerste instantie) niet voorgelezen worden. Pas na het zelf doen kan de toets daarna al voorlezend herhaald worden om het begrijpend luisteren te toetsen. De nieuwe taalmethode taal op maat is geïntroduceerd/geïmplementeerd. Het aanbod is hierdoor in de bouwen veranderd. Leerlingen die met de oude methode gewerkt hebben, zullen misschien even moeten schakelen/ wennen. De tijdsbesteding is als volgt: binnen de groepen 3 en 4 is er een groot deel van de instructietijd die besteed wordt aan het (aanvankelijk) lezen. Inzet van vrijwilligers om het lezen op woordniveau te verbeteren wordt schoolbreed ingezet. - Met betrekking tot rekenen zijn er geen leerlingen gediagnosticeerd met dyscalculie. Wel is er een aantal rekenzwakke leerlingen. Deze worden door de leerkracht begeleid binnen de eigen groep. Een aantal leerlingen werkt met een OPP voor rekenen. Deze worden (zo veel mogelijk) door de eigen leerkracht begeleid. De scores van CITO rekenen voldoen aan de verwachtingen van onze populatie. De tijdsbesteding is als volgt: binnen de groepen is rekenen in het rooster opgenomen voor een bepaald aantal uren. Deze uren lijken op dit moment voldoende. Leerlingen met zwakke rekenscores krijgen verlengde instructie van de leerkracht. - Met betrekking tot SEO hebben alle groepen tenminste één keer de vragenlijsten van ZIEN ingevuld. Schooljaar wordt dit tijdens bouwoverleggen en in een training over het omzetten naar een pedagogisch groepsplan verder geïmplementeerd. Er zijn in totaal 38 leerlingen gediagnosticeerd met AD(H)D. Dit vergt van de leerkracht een andere aanpak naar deze leerlingen. Ook klasgenoten houden rekening met de problematiek. De tijdsbesteding is als volgt: binnen de methode kan er preventief en curatief gewerkt worden aan SEO. Door de implementatie van ZIEN zal er in eerste instantie meer tijd nodig zijn om deze signalering eigen te maken. Als het goed is gaat dit zich vertalen in tijdswinst door duidelijke interventies vanuit ZIEN naar voren komen. - Met betrekking tot de didactiek leraar van een bepaalde groep: uit een tabel blijkt dat in de huidige groepen 7 en 8 (vorig jaar 6 en 7) een meer dan gemiddeld aantal leerlingen met dyslexie en ADHD zit. De didactiek en pedagogische aanpak van de leerkracht zal zeker voor hen aangepast moeten worden. Dit wordt tijdens de opbrengsten gesprekken en de groepsbespreking naar voren gebracht en besproken welke interventies nodig zijn. - Afstemming: Teamleider en intern begeleider overleggen nauw wie er wat op zich gaat nemen ter begeleiding van leerkrachten cq leerlingen. Er zijn aankomend schooljaar geen rugzakleerlingen meer. Er blijft aankomend schooljaar wel afstemming plaatsvinden tussen ouders en school. - Ondersteuning: Schooljaar is er buiten de rugzakgelden geen ruimte geweest voor het geven van extra ondersteuning aan leerlingen die dat op basis van hun didactische gegevens eigenlijk wel konden gebruiken. De beide teamleiders gaan aankomend schooljaar het passend onderwijs vorm geven. Zij gaan met individuele leerkrachten in gesprek om na te gaan waar begeleiding nodig is. Zij geven vier dagen in de week, twee uur per dag begeleiding. Elke acht weken evalueren we hoe de ondersteuning verlopen is en kunnen nieuwe groepen samengesteld worden. Het bestaande zorgplan zal aangepast

3 Pagina : 3 Notulen 6 oktober 2014 worden op deze manier van begeleiden. De leerkrachten geven in het groepsplan aan om welk leerlingen het gaat. - Diversen: De leerlingen die voorheen rugzakleerlingen waren zullen schooljaar goed gemonitord moeten worden. Hoe is de zorginzet geregeld en is dat voldoende voor hen? - Aangegeven wordt dat in tabel bladzijde 11 groep 3 ontbreekt. - In het excelbestand 2 IQ lager dan 75 zijn de getallen niet juist zijn. Er zijn meer leerlingen met een lager IQ dan wat er in het overzicht wordt aangegeven. - Wie heeft de tool ontwikkeld. Hans geeft aan dat het een Stichtingsanalyse tool is welke landelijk wordt gebruikt. - Is het juist dat in deze bestanden de vergelijking wordt gemaakt tussen jaarklasonderwijs en Montessori onderwijs? Is het niet verstandiger indien het jaarklasonderwijs vergeleken wordt met een andere jaarklasonderwijs school binnen de Stichting? Hans geeft aan dat dit niet wenselijk is. Hans geeft verder aan dat binnen het MT gesproken is om de rapportage aan te passen. In de huidige vorm wordt te veel naar de huidige groep gekeken en worden de groepen niet gevolgd. Het zou mooi zijn indien juist een groep van groep 1 tot en met groep 8 wordt gevolgd, dan worden de opbrengsten van die groep goed in beeld gebracht en zie je hoe een groep zich door de jaren heen ontwikkeld. Het streven van het MT is dan ook om de groepen te gaan volgen en de rapportage meer diepgang te geven. Nu is het nog te algemeen geformuleerd. De MR neemt verder kennis van het jaarplan, opbrengstenkatern en rekenmodellen. 4. Besloten gedeelte 5. Status klimaatbeheersysteem bericht d.d. 25 september van Arjan (lid GMR) inzake klimaatbeheersysteem In de GMR vergadering heeft Arjan de ervaringen binnen de andere scholen nagevraagd. Op een paar scholen zijn ook wel klachten over het binnenklimaat (geweest). Geen van de andere scholen kon aangeven hoe adequaat daarop is/werd gereageerd. Een aantal gaat nu informeren wat de status is. Arjan verwacht in de volgende GMR een terugkoppeling. Arjan legt verder in zijn bericht de rol van Sineth uit: Sineth heeft o.a. een helpdesk functie. Zij zijn het directe aanspreekpunt voor storingen vanuit de scholen. Zij beheren de onderhoudsplanning, vragen offertes bij leveranciers aan én beoordelen deze. Daarnaast verzorgt Sineth het onderhoud aan de binnenzijde van de gebouwen. Stichting Kans & Kleur geeft aan dat zij tevreden zijn over Sineth s invulling van hun taken. Vooralsnog ziet de bestuurster van Stichting Kans & Kleur geen aanleiding om een andere dienstverlener te benaderen. Chantal geeft aan dat vorig jaar een schrijven is ontvangen van een ouder waarin gezondheidsklachten aan de orde worden gesteld ten aanzien van een kind. De MR is erg benieuwd, nu er enkele kleine aanpassingen zijn doorgevoerd aan het klimaatbeheerssysteem, of de gezondheidsklachten bij het betreffende kind minder zijn geworden. Chantal zal dit nagaan. Actiepunt Chantal. Het betreffende kind zat toen in het lokaal waar nu teamlid Roel zit. Heeft de huidige groep gezondheidsklachten? Zijn deze bekend? Chantal zal dit uitzoeken. Actiepunt Chantal. Aanvullend geeft Hans aan dat met betrekking tot de vloeren in de Brink er een dispuut is ontstaan tussen het schoonmaakbedrijf en de Brink. De teamleden geven aan dat de doppen onder de banken, stoelen en kasten

4 Pagina : 4 Notulen 6 oktober 2014 versleten zijn. Hans geeft aan dat het vervangen van dergelijk materiaal een redelijke investering is en wordt meegenomen in het meerjarenplan, het heeft zeker de aandacht. 6. Status passend onderwijs De betreffende kinderen worden wekelijks uit de groepen gehaald. Zoals bij agendapunt 2 gemeld zal kort na de herfstvakantie een evaluatie plaatsvinden. 7.Ingekomen stukken ter informatie en mededelingen - Notulen OR d.d. 23 september jl., de vergadering neemt kennis van de notulen. - bericht d.d. 29 september jl. reactie KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland, team avondvierdaagse aan Chantal: Chantal heeft de vraag gesteld of het mogelijk is dat de avondvierdaagse niet samen valt met de CITO Toetsweek. KNBLO-NL geeft aan dat zij het probleem volkomen begrijpen. Het is echter niet zo dat de KNBLO-NL de datum van lokale Avond4daagsen bepaalt. In 2009 heeft KNBLO-NL de Week van de Avond4daagse geïntroduceerd. Indien er geen grote andere evenementen plaatsvinden (WK/EK Voetbal, Olympische Spelen) is dit in de eerste week van juni (week 23). Er is voor deze week gekozen omdat in het verleden de meeste Avond4daagse al in deze week plaatsvonden. De Week van de Avond4daagse is eigenlijk puur communicatief en er gebeurt concreet eigenlijk niet heel veel bijzonders. Door de evenementen meer te bundelen probeert de KNBLO-NL meer (media)aandacht te krijgen voor het fenomeen Avond4daagse. Ook richting sponsoren is het sterker als de Avond4daagsen zich meer rond dezelfde periode concentreren. Voor organisatoren is het echter niet verplicht om hun Avond4daagsen in deze week te houden. Het is bekend dat dit vaak om praktische redenen niet mogelijk is. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld schoolreisjes, kermissen of dorpsfeesten. Bij het bepalen van de Week van de Avond4daagse heeft de KNBLO-NL in het verleden helaas geen rekening gehouden met de CITO-Toetsweek. Ook voor 2015 is dit niet gebeurd. Inmiddels is de KNBLO-NL hier door diverse organisatoren op gewezen en zullen zij er vanaf 2016 zeker rekening mee gaan houden. Het is voor komend jaar niet meer mogelijk om de landelijke week te verzetten, omdat e.e.a. al gecommuniceerd is. Dit betekent niet dat WSV De Posthoorn niet kan besluiten de Avond4daagse in Wijchen alsnog te verplaatsen. - Vooraankondiging inspiratiebijeenkomst relaties & seksualiteit en seksuele diversiteit op 13 november a.s.: In februari 2014 hebben Monic en Ellie deze middag reeds bezocht en zij hebben deze inspiratiebijeenkomst als waardevol ervaren. Monic en Ellie zitten in de werkgroep seksualiteit. - bericht aan Marjan van Monic d.d. 22 september jl. inzake personeelsrisico: in dit bericht vraagt Monic namens de MR aan Marjan om een toelichting. Wat voor risico wordt hiermee bedoeld? Voor wie zou het risico gelden en is dit risico alleen op financieel gebied? Zie agendapunt bericht aan mevrouw Wortelboer en Schuttevaar van Monic d.d. 14 september jl. inzake afwatering regenwater op het schoolplein. Verzoek is om de krachten te bundelen en een gezamenlijk schrijven uit te doen naar de gemeente. Monic heeft nog geen reactie ontvangen. - Uitnodiging MR-Start bijeenkomst op 10 november in Nijmegen, alsmede reactie van GMR: de MR maakt geen gebruik van deze uitnodiging. 8. Notulen GMR d.d. 25 september bericht d.d. 25 september jl. van Arjan (lid GMR) inzake personeelsrisico. Arjan heeft in de GMR vergadering het volgende punt aan de orde gesteld: Welk risico wordt er gelopen doordat er meer personeel is aangenomen: Vooropgesteld dat er kritisch gekeken is naar het verwachte natuurlijke personeelsverloop en de verwachte leerlingenaantal en dat niet al het

5 Pagina : 5 Notulen 6 oktober 2014 personeel in vaste dienst is genomen, maar nog steeds een deel op tijdelijke contracten werkt is het risico klein. Het risico dat er is, is dat de verwachting van personeelsverloop of leerlingenaantallen niet correct is. Als gevolg daarvan zou je in een extreem geval teveel personeel hebben. Dat is op langere termijn natuurlijk niet houdbaar en dan zouden er mensen af moeten vloeien. Er is dus een financieel risico (tijdelijk teveel personeel + afvloeiingsregelingen kosten geld), maar natuurlijk ook een risico voor de mensen die dan boventallig zijn en voor de onrust in de organisatie die dit met zich meebrengt. Nogmaals te benadrukken: er is een zorgvuldige afweging gemaakt en het risico is dus klein. Gestreefd wordt om evenwichtigheid (jongoud) in de personeelsopbouw te krijgen. 9. Taakuren Vorig schooljaar zijn de taakuren en de bijbehorende eigenaar in beeld gebracht. Sommige teamleden hebben te veel taakuren, sommige te weinig en sommige tegen de juiste verdeling aan. Zijn op basis van deze constateringen wijzigingen in het toekennen van de taakuren doorgevoerd? Zijn de teamleden met te weinig uren benaderd en hebben zij taakuren erbij gekregen, wellicht in de vorm van TSO taakuren? Is er een en ander rechtgetrokken? Hans wordt verzocht om in de volgende vergadering de taakuren toe te lichten. Actiepunt Hans. Jacqueline geeft aan dat vanaf het schooljaar de nieuwe CAO ingaat en dat het taakurenbeleid komt te vervallen. Aansluitend wordt gevraagd wat het beleid is ten aanzien van nationale feestdagen welke elk jaar op een maandag (2 de paasdag, 2 de Pinksterdag) plaatsvindt (en in 2015 ook Koningsdag). Teamleden die op de maandag werken krijgen hierdoor een extra vrije dag. Hans wordt verzocht om dit toe te lichtingen in de volgende vergadering. Actiepunt Hans. 10. Rondvraag Yvette informeert of de Trinoom bekend en geïnteresseerd is in speciale schoolprogramma s inzake tandenpoetsinstructies. is hiermee bekend. De vergadering is van mening dat de ouders zelf tandenpoetsinstructies aan de kinderen dienen te geven en niet de leerkrachten. De verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/verzorgers. Regelmatig worden MR leden benaderd met de vraag wanneer er weer informatie komt omtrent het vijf gelijken dagen model. Jacqueline geeft aan dat de MR haar taak heeft gedaan en dat de directie van de Trinoom nu aan zet is om te (blijven) communiceren richting ouders en teamleden. De MR adviseert de directie om in ieder geval de denktank bijeen te laten komen. 11. Volgende vergadering en sluiting De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 5 november a.s. om uur. Jacqueline dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. Agendapunten volgende vergadering: Status Passend Onderwijs Status klimaatbeheersysteem Stichtingsbeleid en schoolbeleid ten aanzien de onderwijsstroom Montessori Toetsen kwaliteit onderwijs

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen.

Bij de behandeling van punt 5 en 6 is het College van Bestuur aanwezig in de personen van Ep en Jurjen. Verslag van de vergadering van de GMR, gehouden op donderdag 29 maart 2012 in het kantoor van het Onderwijsbureau te Balk (vervolg op vergadering van 21 maart 2012). Aanwezig: Gerda (voorz.), Johan (vice-voorz.),

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee

UITNODIGING. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie en thee UITNODIGING Voor de zakelijk ouderavond vergadering op dinsdag 12 oktober 2010 Inloop vanaf 19:30uur. Aanvang 20.00 uur Plaats: gymlokaal, OBS de Meent, Glimmen. AGENDA: ontvangst: 19.30 uur met koffie

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorie├źn verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter

1 Voorwoord. Barendrecht, 25 mei 2010. P.J. Kleinjan, voorzitter Inhoudsopgave 1 Voorwoord...3 2 Profielschets van de school...4 2.1 Algemeen...4 2.2 Grondslag...4 2.3 Missie...5 2.4 Beleidsdoelstellingen op hoofdlijnen...5 2.4.1 Levensbeschouwelijk...5 2.4.2 Onderwijskundig...5

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2013. EBS De Olijfboom. Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2013 EBS De Olijfboom Datum : maart 2014 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie