JAARVERSLAG Datum: Status: concept Versie: 2.0. Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012-2013. Datum: 4-10-2013 Status: concept Versie: 2.0. Jaarverslag 2012 2013 Hoge Weerdschool Pagina 1"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG Datum: Status: concept Versie: 2.0 Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 1

2 Inhoudsopagve Inhoudsopagve Voorwoord Onderwijskundig beleid en evaluaties ICT: helpdesk Rekenen: het project: Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs Handelingsgericht / opbrengstgericht werken Afstemming organisatie Begrijpend lezen en optimaliseren woordenschat Persoonlijk ontwikkelingsplan Werken met kwaliteitskaarten Kwaliteitsimpuls muziekonderwijs Actief burgerschap Unilocatie Wachtelenberg Personele ontwikkelingen Algemeen Opleiden in school en stagiaires Leerlingaantallen Uitstroomgegevens Overig Inspectiebezoek Medezeggenschapsraadactiviteiten Ouderraadactiviteiten Kennisname MR en vaststelling Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 2

3 1. Voorwoord In dit jaaroverzicht van de Hoge Weerdschool treft u een verslag aan van de activiteiten in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen, het kwaliteitsbeleid en de resultaten. Het jaaroverzicht is derhalve een verantwoordingsinstrument maar ook een herinneringsdocument richting ouders en bestuur. Verantwoording In het jaarplan worden de ontwikkelpunten van de school beschreven. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar worden deze ontwikkelpunten in overleg met het team vastgelegd en ter goedkeuring aan de Medezeggenschapsraad gestuurd. Er kunnen zich ontwikkelingen voordoen die de inhoud van het jaarplan kunnen beïnvloeden. Te denken valt hierbij aan wettelijke regelgeving, aan afspraken op bovenschools- of samenwerkingsverband niveau en actuele gebeurtenissen. Op de laatste plaats zijn er de resultaten en conclusies uit de evaluatie of voorgaand jaarverslag die aanleiding kunnen zijn om taken (opnieuw) op te nemen in het jaarplan. In de evaluaties door het team en de Medezeggenschapsraad dient dit naar voren komen. De afspraken die op grond van evaluaties of teambesluiten zijn genomen worden vastgelegd. Verder zijn er protocollen, procedures, roosters en afspraken met betrekking tot leerinhouden en materialen beschikbaar. In de schoolgids is de relevante informatie voor ouders opgenomen omtrent schoolorganisatie en wettelijke voorschriften. In het jaaroverzicht worden ook de resultaten van de school van het afgelopen schooljaar verantwoord. Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 3

4 2. Onderwijskundig beleid en evaluaties Wij zijn heel trots op de ontwikkeling die we het afgelopen jaar hebben gemaakt. Onderwijs is altijd mensenwerk, er blijft altijd ruimte om te verbeteren. Het stipje aan de horizon is echter groter geworden, hetgeen betekent dat we dichterbij zijn gekomen. 2.1 ICT: helpdesk De ontwikkeling van ICT binnen de Hoge Weerdschool heeft geen prioriteit gehad dit schooljaar. Het niet hebben van digiborden belemmerd de ontwikkeling van de leerkrachten. Dit baart ons grote zorgen, omdat er wel steeds meer uitgegaan wordt van een digitale leeromgeving. Onze ICT-er heeft er wel voor gezorgd dat de contacten met de bovenschoolse ICT-er goed verzorgd werden. Daardoor heeft het team wel het gevoel dat het weet wat er speelt. Halverwege het jaar zijn twee groepen gestart met Klasbord, een Facebook-achtige omgeving speciaal voor scholen. Kinderen, ouders en collega s zijn hierover zeer tevreden en komend schooljaar wordt de Klasbord omgeving verder uitgebreid. We hebben het gevoel dat we nog een stap moeten maken. We maken een plan voor de toekomst en gaan samen met Rein Kroon op weg naar de Hoge Weerdschool in Rekenen: het project: Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs. De teamscholing die bij dit project hoort is door alle teamleden gevolgd. Het resulteerde in veertien collega s die in staat zijn gedifferentieerde instructie en verwerking te organiseren. Ze zijn in staat het onderwijs in rekenen zo te organiseren, dat ieder kind op zijn/haar niveau kan door ontwikkelen. Bert Stam heeft namens het project de certificaten die bij deze cursus horen aan de leerkrachten overhandigd in het bijzijn van alle kinderen. Zij mogen trots zijn op hun juffen en meester. Daarnaast hebben Marja van Ass, Monique Hollander en Gillian Quanjer het certificaat Interne rekencoach uitgereikt gekregen. Volgend schooljaar gaan wij natuurlijk door met het in de praktijk brengen van alle geleerde vaardigheden. Ook het filmen en het volgen van de rekenontwikkeling van de kinderen door de onderzoekers van de universiteit van Utrecht zal gewoon doorgaan. De volgende resultaten zijn gehaald: Drie rekencoaches binnen de school. Nog hogere opbrengsten op de CITO Rekenen en Wiskunde voor de hele school. Flexibele groepsplannen voor rekenen. 2.3 Handelingsgericht / opbrengstgericht werken Het in de praktijk brengen van HGW en OGW is al jaren usance op de Hoge Weerdschool. Aan het goed op papier zetten is dit schooljaar veel aandacht besteed. Voor de vakken begrijpend lezen en rekenen zijn er nu ook groepsplannen gemaakt en in de groep 3 en 4 groepsplannen voor Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 4

5 technisch lezen. Bij de kleuters wordt er gewerkt met groepsoverstijgende instructiegroepjes voor ontluikende gecijferdheid en geletterdheid. We hebben een mooie stap gemaakt en gebruiken het volgend schooljaar om het een en ander nog beter af te stemmen. 2.4 Afstemming organisatie Dit onderdeel is diverse keren aan de orde geweest. We hebben in beeld gebracht hoe onze kernwaarden autonomie, relatie en competentie terug te zien in de dagelijkse onderwijspraktijk. Waar zie je autonomie bij het naar binnen gaan van de school, in de groep, in de pauze, etc. Op die manier hebben we een handzame matrix gevuld waarin overzichtelijk is weergegeven, wat er van de kinderen en hun leerkrachten wordt verwacht. We hebben daarnaast ook de cultuur van onze school in kaart gebracht. Op die manier werd het voor iedereen inzichtelijk gemaakt dat onze manier van werken vanuit een pedagogisch concept is ontstaan en juist niet vanuit organisatorische overwegingen. Dat er afstemming is binnen de organisatie is te zien in het gebouw. Er heerst rust als er gewerkt wordt, er is ritme als je kijkt in de groepen (inrichting op elkaar afgestemd) en je ziet kinderen en leerkrachten die weten wat er van hen verwacht wordt. We hebben bereikt wat wij voor ogen hadden en gaan verder op deze ingeslagen weg. 2.5 Begrijpend lezen en optimaliseren woordenschat Het plan was om dit jaar intensief bij elkaar te kijken naar de instructie van begrijpend lezen. Leerkrachten zouden ook gecoacht worden. In alle groepen zijn nieuwe borden opgehangen met het doel daar de woordschat verrijking te beschrijven. Er is meer tijd in het rooster vrijgemaakt, om meer en betere instructie te kunnen geven. Coaching heeft niet plaatsgevonden. Kijken bij elkaar is niet gebeurd, omdat het rekenproject veel kijken bij elkaar vergde. Nieuwsbegrip en A,B,C,D,E ik begrijp het en het verbeteren van de instructievaardigheden van de leerkrachten hebben de resultaten op de CITO begrijpend lezen positief beïnvloed. Immers vaardigheden die je leert bij het rekenproject, kunnen ingezet worden bij de andere vakken. 2.6 Persoonlijk ontwikkelingsplan De intensieve begeleiding van het project Ieder kind heeft recht op gedifferentieerd rekenonderwijs heeft een actieve betrokkenheid bij de leerkrachten opgeroepen. Er werd veel geleerd, van en met elkaar. We hebben veel voorwerk gedaan om de gesprekscyclus zoals gehanteerd binnen Proo een plaats te geven binnen onze school. Komend schooljaar zullen we de benodigde formele stappen zetten. Alle leerkrachten hebben hun bekwaamheidsdossier op orde. Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 5

6 Leerkrachten op de Hoge Weerdschool zijn volop in ontwikkeling en zijn zich bewust van hun eigen professionele rol. 2.7 Werken met kwaliteitskaarten Dit schooljaar is voor het laatst de quickscan afgenomen. De resultaten gaven een mooi beeld van de school. Volgend schooljaar wordt er stichtingsbreed gestart met Integraal, een kwaliteitsvolgsysteem gekoppeld aan Parnassys De afgelopen jaren is op een goede manier gewerkt met WMK-PO. Dit kwaliteitsvolgsysteem heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit van de school. 2.8 Kwaliteitsimpuls muziekonderwijs Het idee was dat er meer gezongen moet worden op de Hoge Weerdschool. Voor projecten en rond de feestdagen wordt dit onderdeel goed verzorgd, maar we willen dat er wekelijks aandacht besteed wordt aan muziek. Afgesproken wordt dat er één keer in de veertien dagen een nieuw lied wordt aangeleerd en dat de kinderen op die manier een mooi liedrepertoire opbouwen. Er is wel meer gezongen, maar het streven is niet in alle groepen behaald. We hebben ook geen begeleiding gehad. 2.9 Actief burgerschap Aan het begin van het schooljaar wordt er in iedere groep veel aandacht besteed aan de sociaalemotionele aspecten van de ontwikkeling van de kinderen. Veel aandacht voor: hoe ga je met elkaar om, wat moet je doen als het even niet zo lekker gaat, wat doe je als je ziet dat er kind gepest wordt? Aan het eind van deze eerste weken ontstaat een afsprakenlijst die door alle kinderen ondertekend wordt. Zo gaan wij met elkaar om op deze school. In maart hebben de kinderen van de bovenbouw meegedaan aan de gemeentelijke debatwedstrijd. Hieraan voorafgaand is er op school hard geoefend. De sfeer op onze school is prima. We hebben hard gewerkt aan ons pedagogisch klimaat. Afstemming op de afspraken, je bent als leerkracht verantwoordelijk voor alle kinderen, de kinderen zijn aanspreekbaar door alle leerkrachten. De kinderen van onze school hebben laten zien dat zij zich ook buiten de school als goede ambassadeurs gedragen door zich sportief te gedragen bij de gemeentelijke sportevenementen en zich prima te weren bij de debatwedstrijd van de gemeente Epe Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 6

7 2.10 Unilocatie Wachtelenberg Het bouwen van een nieuwe school vergt veel tijd en voorbereiding. Bert Stam heeft als voorzitter van de Stuurgroep gefungeerd. Hij is ook betrokken geweest bij de opzet van de gehele aanbestedingsprocedure. In de vakantie en direct na de vakantie zijn er flink wat stappen gezet op weg naar de nieuwbouw van onze school. De omgevingsvergunning is verleend. Er is een besluit genoten over het bouwheerschap. Stichting Proo wordt de bouwheer van het gebouw. De aanbesteding is gestart. Op 7 oktober komt de aanbesteding op Tendernet te staan Er zijn afspraken gemaakt tussen de gebruikers over de verdeling van het plein Het gebruikersoverleg wordt binnenkort opgestart. De architect maakt de bestektekeningen. Er is nagedacht over stopcontacten, pantry's, plaats touchscreens, draadloos internet, in het hele gebouw, de huisnummers voor de gebruikers, vloer speellokaal, alle energie besparende maatregelen en nog veel meer details. Ons nieuwe gebouw gaat steeds een beetje meer leven. Naar verwachting wordt begin 2014 gestart met de daadwerkelijke bouw 3. Personele ontwikkelingen 3.1. Algemeen Het begin van het schooljaar was op het gebied van personeel heel heftig. Er was afscheid genomen van de directeur Henk Kraasenberg, meer dan 20 jaar het gezicht van de school. Daarvoor in de plaats is meerscholendirecteur Bert Stam gekomen en Gillian Quanjer werd de locatieleidster. Afscheid was ook genomen van Mirjam Tijsmans, Bert Vijge, Hielke Brandsma, Linda Dieker, Marja Bouwmeester. Nieuwe mensen kwamen de opgevallen plekken invullen: Elles Vrij in de bovenbouw en Willemien de Wilde in groep 6. Van beide dames is ook al weer afscheid genomen en daarvoor kwamen Roelinda Langes en Linda Dieker het team versterken Opleiden in school en stagiaires Wij vinden het belangrijk om studenten een stageplaats te geven op onze scholen. In het onderstaande staatje is te zien welke stagiaires er in het afgelopen schooljaar geweest zijn. We leren van onze stagiaires en zij leren van ons. Hoge Weerdschool Epe Opleiding Aantal LIO 1 Pedagogiek 2 Onderwijsassistent 2 SPW 1 Maatschappelijke stage 1 Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 7

8 4. Leerlingaantallen Op 1 oktober 2012 was de teldatum voor het primair onderwijs. De Hoge Weerdschool werd toen bezocht door 188 leerlingen. En jaar eerder waren dat er 191. Dat betekent dat de school vrijwel stabiel is in haar leerlingaantal. Gezien de huidige krimp in het aanbod van leerlingen mag je dit toch positief noemen. 5. Uitstroomgegevens De uitstroom naar het voortgezet onderwijs bedroeg 30 leerlingen. In het onderstaand overzicht staan de uitstroomgegevens van de afgelopen jaren bijeen. In dit overzicht zie je naar welke vormen van onderwijs onze leerlingen zijn vertrokken. Wij volgen onze oud-leerlingen tot en met de derde klas lwoo vmbo - bl 6 % vmbo bl sportklas 8 % vmbo bl kb 21 % 6 % 23 % 16% vmbo - tl 38 % 15 % 14% vmbo tl - havo 21 % 23 % 16% havo - vwo 29 % 25 % 19 % 38% vwo 21 % 16% vwo - tweetalig 25 % 12 % gymnasium 7 % 6. Overig 6.1. Inspectiebezoek Op 4 februari 2013 is de school bezocht door de inspectie van het onderwijs. Van het bezoek is een verslag gemaakt dat te downloaden is op De school was tevreden met de positieve beoordeling van de inspecteur. Tijdens het inspectie bezoek bleek dat de leeropbrengsten van de school dik in orde zijn Medezeggenschapsraadactiviteiten De medezeggenschapsraad heeft een zestal keer vergaderd dit schooljaar. Zij heeft zich heel betrokken getoond bij de ontwikkelingen van de school. Eén van de belangrijke zaken die zij gestart zijn in het schooljaar is het oprichten van een eigen stichting voor de ouders van de school Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 8

9 6.3. Ouderraadactiviteiten De Ouderraad heeft dit jaar een flink aantal activiteiten ontplooid. Te denken valt aan : Helpen bij het Sinterklaasfeest De school helpen in Kerstsfeer brengen en een gezellige ouderactiviteit op het plein Festiviteiten rondom de kroning De worstenactie Het Paasontbijt Organisatie rond de schoolfotograaf Helpen bij het optreden in de tent van de Wilhelminavereniging Het organiseren van de deelname aan de avondvierdaagse Het schoolvoetbaltoernooi Mede door deze groep actieve ouders kunnen wij op school al deze activiteiten aanbieden. Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 9

10 7. Kennisname MR en vaststelling De medezeggenschapsraad van de Hoge Weerdschool heeft kennis genomen van het jaarverslag Voorzitter: naam: Secretaris: naam: Epe, oktober 2013: Epe, oktober 2013: Het bevoegd gezag van de school heeft het jaarplan vastgesteld: Namens de Stichting Primair Openbaar Onderwijs Noord Veluwe. B.J.R. Redder, algemeen directeur Jaarverslag Hoge Weerdschool Pagina 10

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014

JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 JAARVERSLAG ST.ANTONIUSSCHOOL 2013-2014 In dit jaarverslag legt de directie van de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen schooljaar. In dit verslag vindt u de informatie over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Uitgave:

Jaarverslag 2010 Uitgave: Jaarverslag 2010 Uitgave: juni 2011 Onderwijs & identiteit 4 Personeel & organisatie 2 6 8 10 7 9 Werkgeverschap Leer- & werkklimaat Samenwerking School & ouders Financiën 12Algemeen Van het bestuur Als

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 Directeur Chantal ten Dam Adres Kievitstraat 63, 7471 EL Goor Telefoon 0547-273806 Email directie@bsalbatros.nl Brinnummer 03XH Bestuur Stichting Keender Inhoud 1. Inleiding... 2 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Schoolgids basisschool St. Bonifatius

Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schooljaar 2015 2016 Basisschool St. Bonifatius Lijsterstraat 11 Postbus 118 7480 AC Haaksbergen e-mail: directie@bonifatiushb.nl website: www.bonifatiushb.nl tel

Nadere informatie

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6 Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord toezichthouder 4 Voorwoord directeur-bestuurder 5 Jaarverslag 2014 5 Deel I: Bestuursverslag 6 1. Organisatie en algemene informatie 6 1.1 Algemene bestuurlijke

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014

Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst JAARPLAN 2013-2014 1 Inhoud Inleiding.... 3 Kwalitatief goed onderwijs met oog op de toekomst... 3 1. Opbrengsten... 4 1.1 Opbrengsten van de CITO-Eindtoets...

Nadere informatie