Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring. een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring. een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent 1

2 Voorwoord Voorliggend document bevat het ondersteuningsprofiel van de Antoniusschool locatie Kalslagerring (hierna te noemen Antoniusschool). De Antoniusschool heeft in Nieuw- Vennep twee locaties: de locatie Ridderspoorstraat in het oude dorp van Nieuw- Vennep en de locatie Kalslagerring in de wijk Linquenda. In dit ondersteuningsprofiel leest u hoe er vorm gegeven wordt aan passend onderwijs op de locatie Kalslagerring. In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben. Iedere leerling heeft bepaalde onderwijsbehoeften. Verschillen zijn er altijd en voor een groot deel zijn deze inpasbaar in het onderwijs. Sommige leerlingen hebben onderwijsbehoeften waar een bepaalde (reguliere) school niet aan kan voldoen, bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat er gezien de beschikbare formatie in een specifiek geval te weinig individuele aandacht, begeleiding of fysieke verzorging kan worden geboden. In dit profiel geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften en waar wij momenteel handelingsverlegen zijn in het realiseren van een passend aanbod. We geven aan wat onze visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren. Patricia Dresens Directeur Antoniusschool locatie Kalslagerring 2

3 Inhoud Inleiding samenwerkingsverband passend onderwijs... 4 Het ondersteuningsprofiel passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Onze school en haar leerlingpopulatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Visie passend onderwijs op de Antoniusschool... 8 Opbrengstgericht werken... 9 Huidige situatie passend onderwijs Leerresultaten en opbrengsten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement

4 Inleiding samenwerkingsverband passend onderwijs Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de ondersteuningsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het ondersteuningsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt op verdere kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van schoolbesturen, kan zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren van opbrengstgericht werken in leerresultaten en leerkrachtvaardigheden. 4

5 Het ondersteuningsprofiel passend onderwijs Haarlemmermeer Een ondersteuningsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken we van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De ondersteuningsprofielen van de PO, SBO en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte- en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De ondersteuningsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het ondersteuningsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het ondersteuningsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren. De vaste onderdelen van het ondersteuningsprofiel zijn: Planmatig werken De leerresultaten en opbrengsten Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken. De bewaking van de leertijd. De instructievaardigheden Het (pedagogisch) klimaat Het klassenmanagement We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Het ondersteuningsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op iedere school is in het ondersteuningsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort. De vaste onderdelen van het ondersteuningsprofiel zijn voor al onze scholen gelijk. De onderdelen moeten beschreven worden in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en beschreven in termen van wat zie ik. We vinden dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het ondersteuningsprofiel inhoudelijk vorm moet geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de ondersteuningsprofielen qua vorm vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen om te komen tot een dekkend netwerk. Bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 5

6 Onze school en haar leerlingpopulatie In dit hoofdstuk presenteren we kort de school, de leerlingen en hun belangrijkste onderwijsbehoeften. Naam school Antoniusschool locatie Kalslagerring Adres school Kalslagerring 11-13, 2151 TA, Nieuw- Vennep Naam directeur Patricia Dresens Naam IB-er Mariëlle Aarts Naam bestuur Stichting voor confessioneel onderwijs de la Salle Naam contactpersoon Patricia Dresens Telefoonnummer Website De wijk, waarin de Antoniusschool staat, kenmerkt zich door een diverse ouderpopulatie: 1-ouder gezinnen; Ouders die in Nieuw- Vennep geboren en getogen zijn; Ouders die gescheiden zijn; Vader en/of moeder die in Nieuw- Vennep geboren en getogen zijn en later terugkeren in de wijk; Ouders die verhuizen naar Nieuw- Vennep, meestal vanuit de regio Haarlem of Amsterdam. Er is sprake van een christelijke gemeenschap. Er wonen in Nieuw- Vennep mensen die geïmmigreerd zijn (o.a. uit Polen, Turkije, Egypte, Marokko, Mali). Er is een geringe doorstroom onder ouders die in Nieuw- Vennep geboren zijn. Er is in de wijk Linquenda sprake van integratieproblematiek en van jongeren die overlast veroorzaken in de wijk. De Antoniusschool locatie Kalslagerring is een kleine school in de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep. Dit schooljaar zitten er 160 kinderen op school verdeeld over zeven groepen. Deze kleinschaligheid vormt een goede basis voor het realiseren van een sociaal- emotioneel veilig en gezond schoolklimaat. Hierdoor zijn we in staat kinderen goed te begeleiden waardoor zij begrepen worden en zich gehoord en gezien voelen. Ouders kiezen o.a. voor onze school vanwege het pedagogische klimaat, het voel je veilig protocol, de manier van lesgeven, de snelheid van handelen bij zorg, de grootte van de school, de goede resultaten, de sfeer en de aandacht voor de kinderen. De Antoniusschool is een school die samen met leerkrachten en ouders werkt aan een goed fundament voor de leerlingen. Dit fundament is zodanig opgebouwd dat het een belangrijke basis vormt voor de verdere groei en ontwikkeling van het talent van de leerlingen. Ook draagt het bij aan de drie belangrijke basisbehoeften van kinderen: Geloven en plezier hebben in eigen kunnen (autonomie) Het gevoel hebben dat je zelf iets kunt (competentie) Het gevoel hebben dat anderen je waarderen en met je om willen gaan (relatie) Onze school, maakt samen met 17 andere basisscholen in de regio, deel uit van Stichting voor confessioneel onderwijs de la Salle. 6

7 De leerlingpopulatie van de Antoniusschool kenmerkt zich als volgt: Onze leerlingpopulatie bestaat grotendeels uit leerlingen van Nederlandse afkomst; Bij een aantal gezinnen is Nederlands niet de eerste spreektaal; Aandacht voor de redzaamheid van onze huidige 4-jarigen is van belang (o.a. zindelijkheid). Een relatief groot deel van de leerlingen heeft moeite met de taalontwikkeling (lezen, spelling, woordenschat); Diversiteit in actief en passief taalgebruik is merkbaar; Het gemiddelde uitstroomprofiel van onze leerlingen is VMBO-T en HAVO; De leerlingen hebben baat bij structuur, rust en regelmaat en een veilig schoolklimaat; Er is sprake van diversiteit in geloof en opvoeding; De meeste ouders van onze leerlingen hebben onderwijs genoten; Een aantal leerlingen groeit op in een gezinssituatie waarin ouders minder te besteden hebben; Ouders geven aan het belangrijk te vinden, dat wij de leerlingen waarden en normen bijbrengen vanuit het katholieke geloof; Onze zij-instromers zijn veelal leerlingen die op andere scholen geen passend aanbod hebben kunnen krijgen. Op peildatum oktober 2014 was het leerlinggewicht 11,8%. Analyse van onze zorgleerlingen Onze school kent leerlingen waarbij sprake is van gedragsproblematiek, sociaal- emotionele problematiek en/of leerproblematiek. 7

8 Visie Passend Onderwijs op de Antoniusschool In het krachtenveld van onderwijsveranderingen en vernieuwingen heeft iedere school de taak zich staande te houden en te werken aan kwaliteitsverbetering met maar één doel: voldoen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Passend onderwijs gaat enerzijds over geldstromen en organisatievormen. Anderzijds gaat het over de dagelijkse onderwijspraktijk waarin leerlingen, leraren en ouders centraal staan. Ook het toerusten van leraren voor deze onderwijspraktijk is van belang. Het gaat voor de Antoniusschool om het bieden van kwalitatief goed onderwijs en optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, ook aan leerlingen die meer vragen van ons onderwijs. Aan dit laatste probeert het team van de Antoniusschool invulling te geven zoals zij dat al jaren gewend is. Elk kind tot zijn recht laten komen is voor ons, zoals altijd, vanzelfsprekend! Een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent! Bij passend onderwijs op de Antoniusschool staan de zorgbehoeften van de leerlingen centraal. De uitdaging is recht te doen aan verschillen tussen leerlingen door adaptief onderwijs. Ook opbrengstgericht werken speelt hierbij een rol. Het gaat er tevens om dat we gaan duiden wat werkt in de reguliere setting, met grotere groepen leerlingen en minder handen in de klas dan in de speciale scholen. Daarnaast is een belangrijk aspect om ons onderwijs zo in te richten dat leerkrachten voldoende toegerust zijn en zich genoeg bekwaam voelen om de opdracht van passend onderwijs te kunnen uitvoeren en daarbij niet afhankelijk zijn van externe experts. 8

9 Opbrengstgericht werken Opbrengst Gericht Werken (OGW) op de Antoniusschool betekent dat leerkrachten hun onderwijs doelgericht inrichten vanuit een visie op het verbeteren van de opbrengsten. Bij de inrichting van het klassenmanagement wordt gebruik gemaakt van waarnemingen, toetsgegevens en observaties. Door te reflecteren op leeropbrengsten, het onderwijsaanbod en het didactisch handelen wordt tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De uitdaging waarvoor de leerkracht staat, is het onderwijs vervolgens zodanig in te richten dat rekening wordt gehouden met deze onderwijsbehoeften van leerlingen. De leerkrachten geven extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. Om die noodzakelijke instructieruimte te creëren, wordt o.a. gebruik gemaakt van de zelfsturing van leerlingen en hun takenwerk. Opbrengst gericht werken Uitgangspunt is het verhogen van de leeropbrengsten, de betrokkenheid en het welbevinden van de leerling door: Hoge verwachtingen; welke leerprestaties verwachten we bij rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, op sociaal- emotioneel gebied, etc. Waarnemen van de voortgang van de ontwikkeling van de leerling Afstemmen van het onderwijsleersproces op verschillen in ontwikkeling Het plannen van interventies gelet op onderwijsbehoeften Het uitvoeren van geplande interventies Inrichten van het onderwijs om de doelen te bereiken (o.a. registratie in groepsplannen) Meten van de resultaten van dit onderwijs d.m.v. toetsing (methode- gebonden- toetsen en methode- onafhankelijke- toetsen) Analyseren en interpreteren van de toetsgegevens (evaluatie) Bijstellen van de instructie en het onderwijsprogramma (evaluatie van het onderwijsleerpoces) Benutten van het leerlingvolgsysteem voor de analyse van de onderwijsresultaten van de school en de groepen Prestatiedoelen formuleren voor de school en de groepen. 9

10 De cyclus van OGW op de Antoniusschool ziet er als volgt uit: Periode Activiteit Documenten Start schooljaar In kaart brengen van de groep Pedagogisch didactisch groepsoverzicht (PDGO) Start schooljaar Evaluatie en maken groepsplan op basis van CITO E-toetsen Groepsplan rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen Start schooljaar Beschrijven leerlingpopulatie Notitie leerlingpopulatie September Opbrengstenvergadering Stellen van doelen op groepsniveau Zelfevaluatie E-toets Kengetallenkaart Doelen stellen op groepsniveau E- M Oktober/november Tussenevaluatie op basis van methode- gebonden- toetsen Document groepsbespreking leerkracht en IB-er Toetsoverzicht Parnassys Januari/februari Invoer M- afname Toetsoverzicht Parnassys Februari Aanpassen PDGO PDGO Februari Evaluatie en maken groepsplan Groepsplan rekenen/wiskunde, op basis van M-toets spelling, technisch lezen en Maart Maart/april Opbrengstenvergadering Stellen van doelen op groepsniveau Tussenevaluatie op basis van methode- gebonden- toetsen begrijpend lezen Zelfevaluatie M- toets Kengetallenkaart Format achtergrondinfo bij kengetallenkaart Doelen stellen op groepsniveau M- E Document groepsbespreking leerkracht en IB-er Toetsoverzicht Parnassys Mei/juni Invoer afname E-toets Toetsoverzicht Parnassys Juni Groepsbespreking en overdracht Document groepsbespreking leerkracht en IB-er PDGO 10

11 Huidige situatie passend onderwijs Binnen een groep zijn er bijna altijd leerlingen die, buiten de zorg die op de hele groep gericht is, nog extra zorg en aandacht nodig hebben. Om deze zorg goed te kunnen signaleren en opvolging te kunnen geven, werken wij volgens de cyclus van opbrengstgericht werken (OGW, zie eerdere hoofdstuk). Daarbij geven de leerkrachten les volgens het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie) om in de zorgbehoeften van onze leerlingen te kunnen voorzien. Onder zorgleerlingen verstaan wij alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op sociaal/emotioneel, cognitief en/of motorisch gebied. Deze specifieke onderwijsbehoeften bemoeilijken het volgen van het onderwijs en vragen om een specifieke aanpak en/of extra ondersteuning binnen of buiten onze school. Er is op onze school sprake van een zorgleerling bij een: vastgestelde ziekte of beperking van lichamelijke en/of zintuiglijke aard, die het volgen van het onderwijs bemoeilijken; vastgestelde ontwikkelingsstoornis (b.v. ASS, ADHD, ADD); leerling die werkt a.d.h.v. een OntwikkelingsPersPectief (OPP); leerling die werkt a.d.h.v. een eigen leerlijn op één of meerdere vakgebieden; leerling die naast de reguliere lessen extra ondersteuning of hulp van externe specialisten krijgt; leerling die naast verlengde instructie en begeleide verwerking door de leerkracht ook instructie krijgt van de IB-er, de onderwijsassistente of een externe; leerling die is gedoubleerd of kleuterverlenging heeft gehad; leerling met een zorgelijke thuissituatie; leerling die een IV- of V- score bij toetsen heeft behaald; leerling bij wie het IQ daar aanleiding toe geeft (b.v. lage of hoge intelligentie). Wij hanteren de volgende criteria om de zorgbehoeften bij onze leerlingen te signaleren: Op cognitief gebied Voor de leerlingen van groep 1/2: een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling/groei op één of meerdere gebieden (bv. woordenschat, rekenen/wiskunde, beginnende geletterdheid). Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8: extreem hoge of lage scores en/of onvoldoende groei/ontwikkeling op enkele opeenvolgende methode-gebonden toetsen en/of CITO toetsen. Bovenstaande wordt ingegeven door de o.a. de inspectienorm bij de diverse vakgebieden en door de normering die onze lesmethoden hanteren. Wij maken daarbij gebruik van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Op sociaal-emotioneel gebied Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8: Gedrags- en/of werkhoudingsproblemen die de ontwikkeling van het kind in de weg staan en/of invloed kunnen hebben op de andere kinderen in de groep (bv. matige concentratie en/of werktempo, onvoldoende taakgerichtheid). Sociaal- emotionele problemen, die de ontwikkeling van de leerling in de weg staan en/of van invloed zijn op de andere leerlingen in de groep (o.a. gebrek aan zelfvertrouwen, matige weerbaarheid, zich niet veilig voelen, etc.). Bovenstaande kan ingegeven worden door o.a. observaties door de leerkracht/ intern zorgbegeleider en/of observaties door externen, n.a.v. de bespreking in het ZAT-overleg, de ouders en/of de leerling, het instrument Zien!, het tijdsteekproefformulier, etc.. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt goed gevolgd a.d.h.v. het leerlingvolgsysteem Zien!. Zien! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Op die manier wordt 11

12 de leerkracht geholpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. Zien! ondersteunt het gehele proces van handelingsgericht werken, van signaleren tot handelen. Twee keer per jaar worden kinderen ingevoerd in Zien! of eerder indien de leerkracht hiertoe aanleiding ziet. Kinderen vanaf groep 6 vullen daarnaast zelf een vragenlijst in. Op motorisch gebied Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8: De motorische ontwikkeling wordt door de vakleerkracht (tevens bewegingswetenschapper) getoetst en geobserveerd gedurende de lessen bewegingsonderwijs. Daarbij worden alle motorische leerlijnen, zoals omschreven en uitgewerkt in het basisdocument Bewegingsonderwijs (C. Mooij) gedurende het jaar behandeld en beoordeeld. Bij een klein vermoeden van een motorische achterstand of bij een jonge, nieuwe leerling worden er MRTtesten (Motorische Remedial Teaching) uitgevoerd door de vakdocente. Zij interpreteert de uitslag van de MRT- testen en koppelt deze terug naar de docent en ouders. De MRT- testen worden uitgevoerd op basis van het leerlingvolgsysteem Bewegen&spelen van W. van Gelder. De fijne motoriek wordt ook in kaart gebracht bij een vermoeden van een (lichte) achterstand op het gebied van schrijven, knippen, kleuren etc.. Bij overbeweeglijkheid dan wel een lage/hoge spierspanning kan er advies worden uitgebracht waaronder het gebruik van een zitkussen, verwijzing naar ergotherapie, etc.. Mocht er op basis van bovengenoemde criteria en observaties sprake zijn van zorg dan volgen we het protocol OGW. Deze hebben we vertaald naar de verschillende fasen in onze zorgstructuur: Fase 0> In deze fase behalen de leerlingen de einddoelen op de manier die de leerkracht in het groepsplan beschrijft. Gegevens over de leerlingen worden verzameld door observaties, methode- gebonden toetsen en methode- onafhankelijke toetsen. Ouders worden tijdens de diverse ouderavonden op de hoogte gebracht van de voortgang. Afspraken en verslaglegging vindt altijd plaats in Parnassys. Zowel vanuit school als vanuit ouders zijn er in deze fase geen aanwijzingen of argumenten om het onderwijs aan te passen voor deze leerlingen. Fase 1> Drie keer per jaar vinden er (zorg)leerlingbesprekingen plaats tussen de groepsleerkracht en IB-er. Tijdens deze besprekingen worden leerlingen geselecteerd, op grond van observaties en/of resultaten, die in aanmerking komen voor een verdere bespreking. Natuurlijk kan een leerkracht ook tussentijds een leerling inbrengen. Op basis van deze bespreking kunnen de doelen en/of werkvormen uit het groepsplan op individueel niveau (of in een klein groepje) worden aangepast. Een individueel handelingsplan of groepshandelingsplan kan dan ingezet worden. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht. Verslaglegging vindt plaats in Parnassys. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het handelingsplan. Fase 2> De aanpassing van het onderwijs heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd en er is nader onderzoek nodig, dat door bv. de IB-er van de school wordt uitgevoerd. N.a.v. dit onderzoek wordt een nieuw handelingsplan opgesteld en besproken met ouders. De voortgang wordt vastgelegd in Parnassys. Fase 3> De aanpassing van het onderwijs heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er vindt, na goedkeuring van ouders, overleg met externen plaats (b.v. bespreking in ZAT- overleg, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, schoolverpleegkundige, schoolbegeleidster vanuit Onderwijs Advies, etc.). Eventueel vindt verder onderzoek door externen plaats. Fase 4> Bij de evaluatiebespreking blijkt dat de begeleiding niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd en dat we als school het onderwijs niet (meer) verder kunnen aanpassen. Er zal een beroep gedaan worden op Passend Onderwijs (brugteam) d.m.v. het aanvragen van een onderwijs ondersteuningsarrangement. Een medewerker van het brugteam adviseert en kijkt mee m.b.t. de te nemen vervolgstappen. Alle acties die worden voorgesteld en moeten worden uitgevoerd, gaan in overleg en daar waar nodig met toestemming van school en ouders. De voortgang en verslaglegging wordt vastgelegd in Parnassys. Fase 5> N.a.v. het ondersteuningsarrangement kan het advies gegeven worden om te kiezen voor een andere basisschool, een vorm van speciaal onderwijs of voor een school voor speciaal basisonderwijs. 12

13 Fase 6> Een toelaatbaarheidsverklaring wordt door het samenwerkingsverband afgegeven. Een verwijzing wordt ingezet. Grenzen aan onze zorg Ons zorgbeleid is erop gebaseerd dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Juist omdat we ons bewust zijn van onze mogelijkheden, bewaken wij de grenzen van onze zorgcapaciteit. Hiermee bedoelen we dat de ruimte voor het geven van hulp aan kinderen begrensd wordt door: o het aantal zorgleerlingen in de groep o de groepsgrootte o de niveauverschillen o de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg voor het kind o fysieke omstandigheden, zoals het gebouw of de grootte van de lokalen o het feit dat RT in de klassen gegeven moet worden, evt. aangevuld met extra werk thuis o het al dan niet zitten in een combinatiegroep Deze grenzen gelden hier en nu: ze zijn geformuleerd tegen de achtergrond van het niveau van professioneel denken en handelen van het huidige team. Onze grenzen zijn dus dynamisch, ze kunnen dus veranderen als de overheid ons daartoe verplicht of als het beroepsprofiel van de (toekomstige) collega s verandert. Het is mogelijk dat een leerling meer zorg nodig heeft dan de school kan bieden. Natuurlijk worden procedures als verlengde leertijd en verwijzen naar een andere basisschool/ speciaal basisonderwijs in goed overleg met ouders genomen. Mocht het echter voorkomen dat school en ouders het niet met elkaar eens zijn, dan brengt de school een bindend advies uit. Als ouders hiermee niet akkoord gaan, zijn er twee mogelijkheden: 1. de leerling blijft op deze school, maar de extra hulp wordt stopgezet 2. de ouders kiezen voor een andere basisschool. 13

14 Leerresultaten en opbrengsten Onder leerresultaten verstaan wij de prestaties van leerlingen op bijvoorbeeld een toets of observatie-instrument. Onder opbrengsten verstaan wij niet alleen de cognitieve prestaties van leerlingen, maar ook de sociale competenties van leerlingen en het vermogen van een school om leerlingen vast te houden en zonder vertraging of schooluitval door hun schoolloopbaan te leiden. Leerresultaten De Antoniusschool heeft doelen gesteld die gelijk zijn aan de CITO doelen op groepsniveau: De gemiddelde resultaten over de afgelopen twee schooljaren voor de vakgebieden rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen (woordniveau) zijn als volgt: II III II III II III II III II III II CITO BEGRIJPEND LEZEN Totaal LOVS I I- III- II+ II I- CITO DRIE-MINUTEN-TOETS Totaal LOVS II+ III III- IV+ I- I- I I I- I- I- CITO REKENEN-WISKUNDE Totaal 3.0 II+ III Totaal LOVS II+ I- II+ I- IV III- III- II III+ III+ III- CITO SPELLING Totaal LOVS II+ II- II II- II- III+ I I I I I Werkwoorden LOVS III- III- Over het algemeen laten alle vakken een resultaat zien dat op of boven het landelijk gemiddelde is. In onze zelfevaluatie hebben we het zorgsignaal ten aanzien van de gebieden waar matig op wordt gescoord (technisch lezen groep 4, rekenen/wiskunde groep 5) opgepakt. Inspectie: Scholen die onder het basistoezicht van de Onderwijsinspectie vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde. Onze school staat onder basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Het laatste inspectierapport dateert van december

15 Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. Het aanbod wordt beschreven voor spel en sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Brongebruik basis leerlijnen en observatie- instrumenten groep 1-2 Bron Hoe gebruikt Observatie-instrument Spel en sociaal emotionele ontwikkeling Zien! Zien! richt zich op te beïnvloeden leerlingkenmerken. Daarbij helpt ZIEN! de leerkracht om achter het zorgvragende gedrag van een kind te ontdekken voor welke ontwikkeltaak het kind nu feitelijk ondersteuning behoeft. De handelingssuggesties maken leerkrachten op concrete wijze duidelijk hoe deze ondersteuning plaats kan vinden binnen het spel van de leerling. Afname Zien! in februari in groep 2. Hoekenboek groep 1-2 (Malmberg) Het belangrijkste doel van dit ideeënboek is richting geven aan het werken in hoeken. De activiteiten zijn erop gericht dat kinderen zichzelf leren kennen, leren zich te uiten en met anderen kunnen omgaan. In allerlei dagelijkse situaties staan de kleuters stil bij hun gedrag: welke regels gelden er, hoe maak je duidelijk wat je wilt, hoe ga je met andere kinderen om? Afname Zien! in februari in groep 2. 15

16 Motoriek Grote motoriek Bewegingsonderwijs in het speellokaal ( t Web) Bewegingsactiviteiten voor de gehele kleuterperiode> Brede basis voor de bewegingsontwikkeling van jonge kinderen. Registratie grove motoriek MRT testen okt. en maart samen signaleren (PAB cluster 3) Kleine motoriek Samen signaleren (PAB cluster 3) Pennenstreken (Zwijsen) Mondmotoriek Logopedie Vroegtijdig signaleren van grofmotorische problemen (o.a. gymles, buiten spelen, zithouding) en bevorderen van de schoolse ontwikkeling en het welbevinden van kinderen met motorische problemen Aanbieden van schoolactiviteiten gericht op kleine motoriek en vroegtijdig signaleren van fijnmotorische problemen (o.a. prikken, knippen, tekenen) en problemen met betrekking tot de dagelijkse verzorging ( o.a. strikken van veters, toiletbezoek) en bevorderen van de schoolse ontwikkeling en het welbevinden van kinderen met motorische problemen. Doorgaande leerlijn technisch schrijven (groep 1-2 voorbereidend schrijven) Signaleren van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Registratie fijne motoriek KOEK test (observatieinstrument dat de kwaliteit van de fijnmotorische kleutervaardigheden beoordeelt) Registratie fijne motoriek Screening logopediste leeftijd leerling 5,4 5,7 jaar en eerder o.b.v. observaties 16

17 Taalontwikkeling Fonemisch bewustzijn (CPS) Wat zeg Je? Lettermuur (VLL/Zwijsen) Spreekbeeld Rekenontwikkeling Met sprongen vooruit (Julien Menne Instituut) De Werkmap Fonemisch bewustzijn vormt een vrijwel complete leerlijn voor het taalonderwijs in de groepen 1 en 2. Leerkrachten werken gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn. Samen met Wat zeg je? (gebaseerd op tussendoelen beginnende geletterdheid) en de lettermuur van VLL wordt voldaan aan de beheersingsdoelen die zijn uitgewerkt door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Tevens wordt de methode Spreekbeeld ingezet. Rekenleerlijn voor kleuters. Oefenen op de drie domeinen: tellen-en-rekenen, meetkunde en meten. Deze drie domeinen komen afzonderlijk en in relatie tot elkaar aan de orde. Toetsen CPS Beginnende geletterdheid: april groep 1 t/m oktober groep 2 CITO Taal voor Kleuters: februari/juni Registratiesysteem rekenenwiskunde groep 1-2 MSV CITO Rekenen voor kleuters groep 2: februari/juni Risicoleerlingen groep 1 februari/juni Breedte aanbod Op basis van observaties worden groepsplannen/handelingsplannen gemaakt voor: Sociaal-emotioneel (Zien!) Beginnende geletterdheid Kleuterplan rekenen Kleuterplan taal Taal auditieve synthese Taal: eerste en laatste woord horen Taal: kritisch luisteren Taal: schriftoriëntatie Taal: klank en rijm Woordenschat Motoriek 17

18 Leerstofaanbod groep 3 t/m 8 Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Technisch lezen Methode Plus Basis Groep 3 Veilig leren Lezen Zon-groep volgens methode Veilig Leren Lezen Opdrachtkaarten Feestneus zon en raket Computerprogramma VLL zon en raket Vanaf januari Lekker lezen Vanaf januari Flits Maangroep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL maan en raket opdrachten. Werkbladen uit letter-woord zetter VLL Breedte Diepte Stergroep volgens methode Veilig Leren Lezen Verlengde instructie Sterbladen uit letter en woordzetter VLL Extra leestijd 5 minuten per dag individueel Handelingsplan Technisch lezen Methode Plus Basis Breedte Diepte Groep 4 t/m 8 Lekker lezen Leerlingsoftware Boekpromotie/boekbespreking Klassenbibliotheek Kinderboekenweek/Voorleeswedstrijd Tussentijdse toetsing (Brus, Klepel, Pi- dictee en AVI) Methode Lekker Lezen en Kant en Klaar Leeskaarten Stillezen Denkwerk Race Lezen Methode Lekker Lezen Leeskaarten Stillezen Race lezen Methode Lekker Lezen Verlengde instructie Leeskaarten Stillezen Ralfi lezen (oefenen met materiaal uit DMT oefenmap) Veilig en Vlot (groep 4 eerste half jaar) Race Lezen Dyslexie protocol/handelingsplan 18

19 Rekenen Groep 3 t/m 8 Methode Plus Basis Breedte Diepte Wereld in Getallen Ambrasoft Wereld in Getallen Plusboek Ambrasoft Rekentijgers Rekendictee Basisstof Wereld in Getallen Ambrasoft Rekendictee Basisstof Wereld in Getallen Bijwerkboek Verlengde instructie en begeleide verwerking Ambrasoft Rekendictee Handelingsplan Eigen leerlijn vanaf groep 6 Woorden Groep 3 t/m 8 schat Methode Veilig Leren Lezen (groep 3) Taal in Beeld (groep 4 t/m 8) Spreekbeeld Plus Basis Breedte Zon groep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL zon en raket Taal in Beeld Computerprogramma Taal in Beeld Tablet programma groep 4 Maangroep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL maan en raket opdrachten. Taal in Beeld Computerprogramma Taal in Beeld Tablet programma groep 4 Stergroep volgens methode Veilig Leren Lezen Verlengde instructie Veilig Leren Lezen Taal in Beeld Computerprogramma Taal in Beeld Tablet programma groep 4 19

20 Spelling Groep 3 t/m 8 Methode Veilig Leren lezen (groep 3) Spelling in Beeld Plus Basis Breedte Diepte Zon groep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL zon en raket Spelling in Beeld Computerprogramma Spelling in Beeld en tabletprogramma groep 4 Dagdictee Maangroep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL maan en raket opdrachten. Spelling in Beeld Computerprogramma Spelling in Beeld en tabletprogramma groep 4 Dagdictee Stergroep volgens methode Veilig Leren Lezen Verlengde instructie methode Veilig Leren Lezen Spelling in Beeld verlengde instructie Computerprogramma Spelling in Beeld Dyslexieprotocol/Handelingsplan Eigen leerlijn vanaf groep 6 Begrijpend Lezen Methode Plus Basis Breedte Diepte Groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Hulpboek CITO Lesbrief SamSam (vanaf groep 6) Nieuwsbegrip ABCDE..ik begrijp het Hulpboek CITO Nieuwsbegrip ABCDE..ik begrijp het Pre-teaching Verlengde instructie en begeleide verwerking Handelingsplan Eigen leerlijn vanaf groep 6 20

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

HET ZORGPLAN 2011-2015

HET ZORGPLAN 2011-2015 HET ZORGPLAN 2011-2015 c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs.... 3 1.1 Basis Zorgprofiel.... 3 1.2 Plus Zorg profiel.... 4 2. Zorg voor alle leerlingen.... 4 3. Niveaus

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19

DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 INHOUDSOPGAVE DR. DE VISSERSCHOOL 3 ORGANISATIE 4 WAAR DE DR. DE VISSERSCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 10 PASSEND ONDERWIJS 19 DE ZORG VOOR DE KINDEREN 26 DE RESULTATEN VAN DE DR.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Tweestroom Altforst, september 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave ----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Inleiding

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.

Schoolgids 2014-2015. Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves. Schoolgids Jan Roothaanschool Graaf Florislaan 18 8312 AX Creil 0527-274242 www.jan-roothaanschool.nl kbsjanroothaanschool@aves.nl Voorwoord Naar de basisschool een belangrijke stap in het leven van een

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Beste ouders, Missie. Visie

Inhoudsopgave. Beste ouders, Missie. Visie Inhoudsopgave 1. Wat leert uw kind? 2. Welke kinderen krijgen extra zorg? 3. Wat is belangrijk voor nieuwe ouders? 4. Wie werken op onze school? 5. Wat zijn de schoolafspraken? 6. Hoe houden wij u op de

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie