Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring. een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring. een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel Antoniusschool locatie Kalslagerring een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent 1

2 Voorwoord Voorliggend document bevat het ondersteuningsprofiel van de Antoniusschool locatie Kalslagerring (hierna te noemen Antoniusschool). De Antoniusschool heeft in Nieuw- Vennep twee locaties: de locatie Ridderspoorstraat in het oude dorp van Nieuw- Vennep en de locatie Kalslagerring in de wijk Linquenda. In dit ondersteuningsprofiel leest u hoe er vorm gegeven wordt aan passend onderwijs op de locatie Kalslagerring. In het kader van de Wet op het passend onderwijs wordt van iedere school verwacht dat zij een ondersteuningsprofiel opstelt. Daarin omschrijft de school welke basisondersteuning zij biedt aan de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te ondersteunen die extra onderwijsbehoeften hebben. Iedere leerling heeft bepaalde onderwijsbehoeften. Verschillen zijn er altijd en voor een groot deel zijn deze inpasbaar in het onderwijs. Sommige leerlingen hebben onderwijsbehoeften waar een bepaalde (reguliere) school niet aan kan voldoen, bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat er gezien de beschikbare formatie in een specifiek geval te weinig individuele aandacht, begeleiding of fysieke verzorging kan worden geboden. In dit profiel geven wij aan in hoeverre onze school op dit moment al passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met (verschillen in) onderwijsbehoeften en waar wij momenteel handelingsverlegen zijn in het realiseren van een passend aanbod. We geven aan wat onze visie en ambities aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren. Patricia Dresens Directeur Antoniusschool locatie Kalslagerring 2

3 Inhoud Inleiding samenwerkingsverband passend onderwijs... 4 Het ondersteuningsprofiel passend onderwijs Haarlemmermeer... 5 Onze school en haar leerlingpopulatie... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Visie passend onderwijs op de Antoniusschool... 8 Opbrengstgericht werken... 9 Huidige situatie passend onderwijs Leerresultaten en opbrengsten Leerstofaanbod Leertijd Didactisch handelen Pedagogisch handelen Klassenmanagement

4 Inleiding samenwerkingsverband passend onderwijs Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen werken samen in het samenwerkingsverband om de zorgplicht te kunnen garanderen. Het samenwerkingsverband (alle besturen) moet zorgen voor een dekkend netwerk. Het samenwerkingsverband maakt via de ondersteuningsprofielen inzichtelijk hoe zij met de scholen zorgt voor een dekkend netwerk. Het kader voor het ondersteuningsprofiel wordt op SWV-niveau ontwikkeld zodat er zicht komt op het totale netwerk. De veranderingen zijn een prima gelegenheid om met elkaar een verdere kwaliteitsslag te slaan. De focus ligt op verdere kwaliteitsverbetering. Het samenwerkingsverband, bestaande uit de samenwerking van schoolbesturen, kan zich verder ontwikkelen in het tijdig signaleren en kan doorgaan met het verbeteren van opbrengstgericht werken in leerresultaten en leerkrachtvaardigheden. 4

5 Het ondersteuningsprofiel passend onderwijs Haarlemmermeer Een ondersteuningsprofiel van iedere school bestaat uit een basiszorg, een breedtezorg en een dieptezorg (zie landelijk referentiekader). In het Samenwerkingsverband Haarlemmermeer spreken we van een basisaanbod, een breedteaanbod en een diepteaanbod en formuleren scholen een plusaanbod. De ondersteuningsprofielen van de PO, SBO en SO scholen gezamenlijk leveren een onderwijscontinuüm op, waarmee wij alle leerlingen een passend onderwijsaanbod kunnen geven. Het breedte- en het diepteaanbod op onze scholen is een intensivering van de onderwijsaanpak zoals de school het biedt in het basisaanbod. Dit geldt voor alle vormen van onderwijs. De ondersteuningsprofielen geven zicht op het onderwijsaanbod voor alle leerlingen in een school. Het ondersteuningsprofiel moet een zichtbare kwaliteit van onderwijs waarborgen. Een goed gedifferentieerd onderwijsaanbod op de basisschool zorgt ervoor dat veel leerlingen thuisnabij onderwijs kunnen volgen en slechts een beperkt aantal leerlingen een beroep hoeft te doen op het diepteaanbod. Het ondersteuningsprofiel is een instrument in handen van de schooldirecteur om het onderwijsaanbod gericht te verbeteren. De vaste onderdelen van het ondersteuningsprofiel zijn: Planmatig werken De leerresultaten en opbrengsten Een helder geformuleerd onderwijsaanbod en effectieve methodieken. De bewaking van de leertijd. De instructievaardigheden Het (pedagogisch) klimaat Het klassenmanagement We sluiten aan bij de begrippen in het waarderingskader van de inspectie en bij de vele kwaliteitsinstrumenten. Het zijn die elementen uit het primair proces die direct invloed hebben op de leerresultaten van de leerlingen. Het ondersteuningsprofiel hangt op deze wijze sterk samen met het onderwijskundig deel van het schoolplan en de onderdelen uit het kwaliteitssysteem van de school. Op iedere school is in het ondersteuningsprofiel beschreven hoe de school deze onderwijskwaliteit definieert en monitort. De vaste onderdelen van het ondersteuningsprofiel zijn voor al onze scholen gelijk. De onderdelen moeten beschreven worden in concreet waarneembaar gedrag. Het gedrag is meetbaar en beschreven in termen van wat zie ik. We vinden dat iedere school of ieder schoolbestuur zelf de elementen uit het ondersteuningsprofiel inhoudelijk vorm moet geven en eventueel een eigen ambitieniveau moet formuleren. Het betekent dat de ondersteuningsprofielen qua vorm vergelijkbaar zijn, maar qua inhoud per school en per bestuur moeten verschillen om te komen tot een dekkend netwerk. Bestuur Samenwerkingsverband Passend Onderwijs 5

6 Onze school en haar leerlingpopulatie In dit hoofdstuk presenteren we kort de school, de leerlingen en hun belangrijkste onderwijsbehoeften. Naam school Antoniusschool locatie Kalslagerring Adres school Kalslagerring 11-13, 2151 TA, Nieuw- Vennep Naam directeur Patricia Dresens Naam IB-er Mariëlle Aarts Naam bestuur Stichting voor confessioneel onderwijs de la Salle Naam contactpersoon Patricia Dresens Telefoonnummer Website De wijk, waarin de Antoniusschool staat, kenmerkt zich door een diverse ouderpopulatie: 1-ouder gezinnen; Ouders die in Nieuw- Vennep geboren en getogen zijn; Ouders die gescheiden zijn; Vader en/of moeder die in Nieuw- Vennep geboren en getogen zijn en later terugkeren in de wijk; Ouders die verhuizen naar Nieuw- Vennep, meestal vanuit de regio Haarlem of Amsterdam. Er is sprake van een christelijke gemeenschap. Er wonen in Nieuw- Vennep mensen die geïmmigreerd zijn (o.a. uit Polen, Turkije, Egypte, Marokko, Mali). Er is een geringe doorstroom onder ouders die in Nieuw- Vennep geboren zijn. Er is in de wijk Linquenda sprake van integratieproblematiek en van jongeren die overlast veroorzaken in de wijk. De Antoniusschool locatie Kalslagerring is een kleine school in de wijk Linquenda in Nieuw-Vennep. Dit schooljaar zitten er 160 kinderen op school verdeeld over zeven groepen. Deze kleinschaligheid vormt een goede basis voor het realiseren van een sociaal- emotioneel veilig en gezond schoolklimaat. Hierdoor zijn we in staat kinderen goed te begeleiden waardoor zij begrepen worden en zich gehoord en gezien voelen. Ouders kiezen o.a. voor onze school vanwege het pedagogische klimaat, het voel je veilig protocol, de manier van lesgeven, de snelheid van handelen bij zorg, de grootte van de school, de goede resultaten, de sfeer en de aandacht voor de kinderen. De Antoniusschool is een school die samen met leerkrachten en ouders werkt aan een goed fundament voor de leerlingen. Dit fundament is zodanig opgebouwd dat het een belangrijke basis vormt voor de verdere groei en ontwikkeling van het talent van de leerlingen. Ook draagt het bij aan de drie belangrijke basisbehoeften van kinderen: Geloven en plezier hebben in eigen kunnen (autonomie) Het gevoel hebben dat je zelf iets kunt (competentie) Het gevoel hebben dat anderen je waarderen en met je om willen gaan (relatie) Onze school, maakt samen met 17 andere basisscholen in de regio, deel uit van Stichting voor confessioneel onderwijs de la Salle. 6

7 De leerlingpopulatie van de Antoniusschool kenmerkt zich als volgt: Onze leerlingpopulatie bestaat grotendeels uit leerlingen van Nederlandse afkomst; Bij een aantal gezinnen is Nederlands niet de eerste spreektaal; Aandacht voor de redzaamheid van onze huidige 4-jarigen is van belang (o.a. zindelijkheid). Een relatief groot deel van de leerlingen heeft moeite met de taalontwikkeling (lezen, spelling, woordenschat); Diversiteit in actief en passief taalgebruik is merkbaar; Het gemiddelde uitstroomprofiel van onze leerlingen is VMBO-T en HAVO; De leerlingen hebben baat bij structuur, rust en regelmaat en een veilig schoolklimaat; Er is sprake van diversiteit in geloof en opvoeding; De meeste ouders van onze leerlingen hebben onderwijs genoten; Een aantal leerlingen groeit op in een gezinssituatie waarin ouders minder te besteden hebben; Ouders geven aan het belangrijk te vinden, dat wij de leerlingen waarden en normen bijbrengen vanuit het katholieke geloof; Onze zij-instromers zijn veelal leerlingen die op andere scholen geen passend aanbod hebben kunnen krijgen. Op peildatum oktober 2014 was het leerlinggewicht 11,8%. Analyse van onze zorgleerlingen Onze school kent leerlingen waarbij sprake is van gedragsproblematiek, sociaal- emotionele problematiek en/of leerproblematiek. 7

8 Visie Passend Onderwijs op de Antoniusschool In het krachtenveld van onderwijsveranderingen en vernieuwingen heeft iedere school de taak zich staande te houden en te werken aan kwaliteitsverbetering met maar één doel: voldoen aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Passend onderwijs gaat enerzijds over geldstromen en organisatievormen. Anderzijds gaat het over de dagelijkse onderwijspraktijk waarin leerlingen, leraren en ouders centraal staan. Ook het toerusten van leraren voor deze onderwijspraktijk is van belang. Het gaat voor de Antoniusschool om het bieden van kwalitatief goed onderwijs en optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen, ook aan leerlingen die meer vragen van ons onderwijs. Aan dit laatste probeert het team van de Antoniusschool invulling te geven zoals zij dat al jaren gewend is. Elk kind tot zijn recht laten komen is voor ons, zoals altijd, vanzelfsprekend! Een passend fundament draagt bij aan de ontwikkeling van talent! Bij passend onderwijs op de Antoniusschool staan de zorgbehoeften van de leerlingen centraal. De uitdaging is recht te doen aan verschillen tussen leerlingen door adaptief onderwijs. Ook opbrengstgericht werken speelt hierbij een rol. Het gaat er tevens om dat we gaan duiden wat werkt in de reguliere setting, met grotere groepen leerlingen en minder handen in de klas dan in de speciale scholen. Daarnaast is een belangrijk aspect om ons onderwijs zo in te richten dat leerkrachten voldoende toegerust zijn en zich genoeg bekwaam voelen om de opdracht van passend onderwijs te kunnen uitvoeren en daarbij niet afhankelijk zijn van externe experts. 8

9 Opbrengstgericht werken Opbrengst Gericht Werken (OGW) op de Antoniusschool betekent dat leerkrachten hun onderwijs doelgericht inrichten vanuit een visie op het verbeteren van de opbrengsten. Bij de inrichting van het klassenmanagement wordt gebruik gemaakt van waarnemingen, toetsgegevens en observaties. Door te reflecteren op leeropbrengsten, het onderwijsaanbod en het didactisch handelen wordt tegemoet gekomen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. De uitdaging waarvoor de leerkracht staat, is het onderwijs vervolgens zodanig in te richten dat rekening wordt gehouden met deze onderwijsbehoeften van leerlingen. De leerkrachten geven extra instructie aan kinderen die dat nodig hebben. Om die noodzakelijke instructieruimte te creëren, wordt o.a. gebruik gemaakt van de zelfsturing van leerlingen en hun takenwerk. Opbrengst gericht werken Uitgangspunt is het verhogen van de leeropbrengsten, de betrokkenheid en het welbevinden van de leerling door: Hoge verwachtingen; welke leerprestaties verwachten we bij rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, op sociaal- emotioneel gebied, etc. Waarnemen van de voortgang van de ontwikkeling van de leerling Afstemmen van het onderwijsleersproces op verschillen in ontwikkeling Het plannen van interventies gelet op onderwijsbehoeften Het uitvoeren van geplande interventies Inrichten van het onderwijs om de doelen te bereiken (o.a. registratie in groepsplannen) Meten van de resultaten van dit onderwijs d.m.v. toetsing (methode- gebonden- toetsen en methode- onafhankelijke- toetsen) Analyseren en interpreteren van de toetsgegevens (evaluatie) Bijstellen van de instructie en het onderwijsprogramma (evaluatie van het onderwijsleerpoces) Benutten van het leerlingvolgsysteem voor de analyse van de onderwijsresultaten van de school en de groepen Prestatiedoelen formuleren voor de school en de groepen. 9

10 De cyclus van OGW op de Antoniusschool ziet er als volgt uit: Periode Activiteit Documenten Start schooljaar In kaart brengen van de groep Pedagogisch didactisch groepsoverzicht (PDGO) Start schooljaar Evaluatie en maken groepsplan op basis van CITO E-toetsen Groepsplan rekenen/wiskunde, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen Start schooljaar Beschrijven leerlingpopulatie Notitie leerlingpopulatie September Opbrengstenvergadering Stellen van doelen op groepsniveau Zelfevaluatie E-toets Kengetallenkaart Doelen stellen op groepsniveau E- M Oktober/november Tussenevaluatie op basis van methode- gebonden- toetsen Document groepsbespreking leerkracht en IB-er Toetsoverzicht Parnassys Januari/februari Invoer M- afname Toetsoverzicht Parnassys Februari Aanpassen PDGO PDGO Februari Evaluatie en maken groepsplan Groepsplan rekenen/wiskunde, op basis van M-toets spelling, technisch lezen en Maart Maart/april Opbrengstenvergadering Stellen van doelen op groepsniveau Tussenevaluatie op basis van methode- gebonden- toetsen begrijpend lezen Zelfevaluatie M- toets Kengetallenkaart Format achtergrondinfo bij kengetallenkaart Doelen stellen op groepsniveau M- E Document groepsbespreking leerkracht en IB-er Toetsoverzicht Parnassys Mei/juni Invoer afname E-toets Toetsoverzicht Parnassys Juni Groepsbespreking en overdracht Document groepsbespreking leerkracht en IB-er PDGO 10

11 Huidige situatie passend onderwijs Binnen een groep zijn er bijna altijd leerlingen die, buiten de zorg die op de hele groep gericht is, nog extra zorg en aandacht nodig hebben. Om deze zorg goed te kunnen signaleren en opvolging te kunnen geven, werken wij volgens de cyclus van opbrengstgericht werken (OGW, zie eerdere hoofdstuk). Daarbij geven de leerkrachten les volgens het IGDI-model (Interactief Gedifferentieerd Directe Instructie) om in de zorgbehoeften van onze leerlingen te kunnen voorzien. Onder zorgleerlingen verstaan wij alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op sociaal/emotioneel, cognitief en/of motorisch gebied. Deze specifieke onderwijsbehoeften bemoeilijken het volgen van het onderwijs en vragen om een specifieke aanpak en/of extra ondersteuning binnen of buiten onze school. Er is op onze school sprake van een zorgleerling bij een: vastgestelde ziekte of beperking van lichamelijke en/of zintuiglijke aard, die het volgen van het onderwijs bemoeilijken; vastgestelde ontwikkelingsstoornis (b.v. ASS, ADHD, ADD); leerling die werkt a.d.h.v. een OntwikkelingsPersPectief (OPP); leerling die werkt a.d.h.v. een eigen leerlijn op één of meerdere vakgebieden; leerling die naast de reguliere lessen extra ondersteuning of hulp van externe specialisten krijgt; leerling die naast verlengde instructie en begeleide verwerking door de leerkracht ook instructie krijgt van de IB-er, de onderwijsassistente of een externe; leerling die is gedoubleerd of kleuterverlenging heeft gehad; leerling met een zorgelijke thuissituatie; leerling die een IV- of V- score bij toetsen heeft behaald; leerling bij wie het IQ daar aanleiding toe geeft (b.v. lage of hoge intelligentie). Wij hanteren de volgende criteria om de zorgbehoeften bij onze leerlingen te signaleren: Op cognitief gebied Voor de leerlingen van groep 1/2: een achterstand of voorsprong in de ontwikkeling/groei op één of meerdere gebieden (bv. woordenschat, rekenen/wiskunde, beginnende geletterdheid). Voor de leerlingen van groep 3 t/m 8: extreem hoge of lage scores en/of onvoldoende groei/ontwikkeling op enkele opeenvolgende methode-gebonden toetsen en/of CITO toetsen. Bovenstaande wordt ingegeven door de o.a. de inspectienorm bij de diverse vakgebieden en door de normering die onze lesmethoden hanteren. Wij maken daarbij gebruik van ons leerlingvolgsysteem Parnassys. Op sociaal-emotioneel gebied Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8: Gedrags- en/of werkhoudingsproblemen die de ontwikkeling van het kind in de weg staan en/of invloed kunnen hebben op de andere kinderen in de groep (bv. matige concentratie en/of werktempo, onvoldoende taakgerichtheid). Sociaal- emotionele problemen, die de ontwikkeling van de leerling in de weg staan en/of van invloed zijn op de andere leerlingen in de groep (o.a. gebrek aan zelfvertrouwen, matige weerbaarheid, zich niet veilig voelen, etc.). Bovenstaande kan ingegeven worden door o.a. observaties door de leerkracht/ intern zorgbegeleider en/of observaties door externen, n.a.v. de bespreking in het ZAT-overleg, de ouders en/of de leerling, het instrument Zien!, het tijdsteekproefformulier, etc.. De sociaal-emotionele ontwikkeling wordt goed gevolgd a.d.h.v. het leerlingvolgsysteem Zien!. Zien! geeft op basis van een analyse van observaties concrete doelen en handelingssuggesties. Op die manier wordt 11

12 de leerkracht geholpen bij het ondersteunen van leerlingen en groepen. Zien! ondersteunt het gehele proces van handelingsgericht werken, van signaleren tot handelen. Twee keer per jaar worden kinderen ingevoerd in Zien! of eerder indien de leerkracht hiertoe aanleiding ziet. Kinderen vanaf groep 6 vullen daarnaast zelf een vragenlijst in. Op motorisch gebied Voor de leerlingen van groep 1 t/m 8: De motorische ontwikkeling wordt door de vakleerkracht (tevens bewegingswetenschapper) getoetst en geobserveerd gedurende de lessen bewegingsonderwijs. Daarbij worden alle motorische leerlijnen, zoals omschreven en uitgewerkt in het basisdocument Bewegingsonderwijs (C. Mooij) gedurende het jaar behandeld en beoordeeld. Bij een klein vermoeden van een motorische achterstand of bij een jonge, nieuwe leerling worden er MRTtesten (Motorische Remedial Teaching) uitgevoerd door de vakdocente. Zij interpreteert de uitslag van de MRT- testen en koppelt deze terug naar de docent en ouders. De MRT- testen worden uitgevoerd op basis van het leerlingvolgsysteem Bewegen&spelen van W. van Gelder. De fijne motoriek wordt ook in kaart gebracht bij een vermoeden van een (lichte) achterstand op het gebied van schrijven, knippen, kleuren etc.. Bij overbeweeglijkheid dan wel een lage/hoge spierspanning kan er advies worden uitgebracht waaronder het gebruik van een zitkussen, verwijzing naar ergotherapie, etc.. Mocht er op basis van bovengenoemde criteria en observaties sprake zijn van zorg dan volgen we het protocol OGW. Deze hebben we vertaald naar de verschillende fasen in onze zorgstructuur: Fase 0> In deze fase behalen de leerlingen de einddoelen op de manier die de leerkracht in het groepsplan beschrijft. Gegevens over de leerlingen worden verzameld door observaties, methode- gebonden toetsen en methode- onafhankelijke toetsen. Ouders worden tijdens de diverse ouderavonden op de hoogte gebracht van de voortgang. Afspraken en verslaglegging vindt altijd plaats in Parnassys. Zowel vanuit school als vanuit ouders zijn er in deze fase geen aanwijzingen of argumenten om het onderwijs aan te passen voor deze leerlingen. Fase 1> Drie keer per jaar vinden er (zorg)leerlingbesprekingen plaats tussen de groepsleerkracht en IB-er. Tijdens deze besprekingen worden leerlingen geselecteerd, op grond van observaties en/of resultaten, die in aanmerking komen voor een verdere bespreking. Natuurlijk kan een leerkracht ook tussentijds een leerling inbrengen. Op basis van deze bespreking kunnen de doelen en/of werkvormen uit het groepsplan op individueel niveau (of in een klein groepje) worden aangepast. Een individueel handelingsplan of groepshandelingsplan kan dan ingezet worden. Ouders worden hiervan altijd op de hoogte gebracht. Verslaglegging vindt plaats in Parnassys. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het handelingsplan. Fase 2> De aanpassing van het onderwijs heeft niet de gewenste resultaten opgeleverd en er is nader onderzoek nodig, dat door bv. de IB-er van de school wordt uitgevoerd. N.a.v. dit onderzoek wordt een nieuw handelingsplan opgesteld en besproken met ouders. De voortgang wordt vastgelegd in Parnassys. Fase 3> De aanpassing van het onderwijs heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Er vindt, na goedkeuring van ouders, overleg met externen plaats (b.v. bespreking in ZAT- overleg, schoolmaatschappelijk werk, schoolarts, schoolverpleegkundige, schoolbegeleidster vanuit Onderwijs Advies, etc.). Eventueel vindt verder onderzoek door externen plaats. Fase 4> Bij de evaluatiebespreking blijkt dat de begeleiding niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd en dat we als school het onderwijs niet (meer) verder kunnen aanpassen. Er zal een beroep gedaan worden op Passend Onderwijs (brugteam) d.m.v. het aanvragen van een onderwijs ondersteuningsarrangement. Een medewerker van het brugteam adviseert en kijkt mee m.b.t. de te nemen vervolgstappen. Alle acties die worden voorgesteld en moeten worden uitgevoerd, gaan in overleg en daar waar nodig met toestemming van school en ouders. De voortgang en verslaglegging wordt vastgelegd in Parnassys. Fase 5> N.a.v. het ondersteuningsarrangement kan het advies gegeven worden om te kiezen voor een andere basisschool, een vorm van speciaal onderwijs of voor een school voor speciaal basisonderwijs. 12

13 Fase 6> Een toelaatbaarheidsverklaring wordt door het samenwerkingsverband afgegeven. Een verwijzing wordt ingezet. Grenzen aan onze zorg Ons zorgbeleid is erop gebaseerd dat ieder kind zich optimaal ontwikkelt. Juist omdat we ons bewust zijn van onze mogelijkheden, bewaken wij de grenzen van onze zorgcapaciteit. Hiermee bedoelen we dat de ruimte voor het geven van hulp aan kinderen begrensd wordt door: o het aantal zorgleerlingen in de groep o de groepsgrootte o de niveauverschillen o de capaciteiten van het team in relatie tot de gewenste zorg voor het kind o fysieke omstandigheden, zoals het gebouw of de grootte van de lokalen o het feit dat RT in de klassen gegeven moet worden, evt. aangevuld met extra werk thuis o het al dan niet zitten in een combinatiegroep Deze grenzen gelden hier en nu: ze zijn geformuleerd tegen de achtergrond van het niveau van professioneel denken en handelen van het huidige team. Onze grenzen zijn dus dynamisch, ze kunnen dus veranderen als de overheid ons daartoe verplicht of als het beroepsprofiel van de (toekomstige) collega s verandert. Het is mogelijk dat een leerling meer zorg nodig heeft dan de school kan bieden. Natuurlijk worden procedures als verlengde leertijd en verwijzen naar een andere basisschool/ speciaal basisonderwijs in goed overleg met ouders genomen. Mocht het echter voorkomen dat school en ouders het niet met elkaar eens zijn, dan brengt de school een bindend advies uit. Als ouders hiermee niet akkoord gaan, zijn er twee mogelijkheden: 1. de leerling blijft op deze school, maar de extra hulp wordt stopgezet 2. de ouders kiezen voor een andere basisschool. 13

14 Leerresultaten en opbrengsten Onder leerresultaten verstaan wij de prestaties van leerlingen op bijvoorbeeld een toets of observatie-instrument. Onder opbrengsten verstaan wij niet alleen de cognitieve prestaties van leerlingen, maar ook de sociale competenties van leerlingen en het vermogen van een school om leerlingen vast te houden en zonder vertraging of schooluitval door hun schoolloopbaan te leiden. Leerresultaten De Antoniusschool heeft doelen gesteld die gelijk zijn aan de CITO doelen op groepsniveau: De gemiddelde resultaten over de afgelopen twee schooljaren voor de vakgebieden rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen (woordniveau) zijn als volgt: II III II III II III II III II III II CITO BEGRIJPEND LEZEN Totaal LOVS I I- III- II+ II I- CITO DRIE-MINUTEN-TOETS Totaal LOVS II+ III III- IV+ I- I- I I I- I- I- CITO REKENEN-WISKUNDE Totaal 3.0 II+ III Totaal LOVS II+ I- II+ I- IV III- III- II III+ III+ III- CITO SPELLING Totaal LOVS II+ II- II II- II- III+ I I I I I Werkwoorden LOVS III- III- Over het algemeen laten alle vakken een resultaat zien dat op of boven het landelijk gemiddelde is. In onze zelfevaluatie hebben we het zorgsignaal ten aanzien van de gebieden waar matig op wordt gescoord (technisch lezen groep 4, rekenen/wiskunde groep 5) opgepakt. Inspectie: Scholen die onder het basistoezicht van de Onderwijsinspectie vallen, hebben hun basiskwaliteit op orde. Onze school staat onder basistoezicht van de Onderwijsinspectie. Het laatste inspectierapport dateert van december

15 Leerstofaanbod Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. Het aanbod wordt beschreven voor spel en sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, taalontwikkeling en rekenontwikkeling. Brongebruik basis leerlijnen en observatie- instrumenten groep 1-2 Bron Hoe gebruikt Observatie-instrument Spel en sociaal emotionele ontwikkeling Zien! Zien! richt zich op te beïnvloeden leerlingkenmerken. Daarbij helpt ZIEN! de leerkracht om achter het zorgvragende gedrag van een kind te ontdekken voor welke ontwikkeltaak het kind nu feitelijk ondersteuning behoeft. De handelingssuggesties maken leerkrachten op concrete wijze duidelijk hoe deze ondersteuning plaats kan vinden binnen het spel van de leerling. Afname Zien! in februari in groep 2. Hoekenboek groep 1-2 (Malmberg) Het belangrijkste doel van dit ideeënboek is richting geven aan het werken in hoeken. De activiteiten zijn erop gericht dat kinderen zichzelf leren kennen, leren zich te uiten en met anderen kunnen omgaan. In allerlei dagelijkse situaties staan de kleuters stil bij hun gedrag: welke regels gelden er, hoe maak je duidelijk wat je wilt, hoe ga je met andere kinderen om? Afname Zien! in februari in groep 2. 15

16 Motoriek Grote motoriek Bewegingsonderwijs in het speellokaal ( t Web) Bewegingsactiviteiten voor de gehele kleuterperiode> Brede basis voor de bewegingsontwikkeling van jonge kinderen. Registratie grove motoriek MRT testen okt. en maart samen signaleren (PAB cluster 3) Kleine motoriek Samen signaleren (PAB cluster 3) Pennenstreken (Zwijsen) Mondmotoriek Logopedie Vroegtijdig signaleren van grofmotorische problemen (o.a. gymles, buiten spelen, zithouding) en bevorderen van de schoolse ontwikkeling en het welbevinden van kinderen met motorische problemen Aanbieden van schoolactiviteiten gericht op kleine motoriek en vroegtijdig signaleren van fijnmotorische problemen (o.a. prikken, knippen, tekenen) en problemen met betrekking tot de dagelijkse verzorging ( o.a. strikken van veters, toiletbezoek) en bevorderen van de schoolse ontwikkeling en het welbevinden van kinderen met motorische problemen. Doorgaande leerlijn technisch schrijven (groep 1-2 voorbereidend schrijven) Signaleren van communicatiestoornissen met betrekking tot taal, spraak, de stem, gehoor en/of slikken. Registratie fijne motoriek KOEK test (observatieinstrument dat de kwaliteit van de fijnmotorische kleutervaardigheden beoordeelt) Registratie fijne motoriek Screening logopediste leeftijd leerling 5,4 5,7 jaar en eerder o.b.v. observaties 16

17 Taalontwikkeling Fonemisch bewustzijn (CPS) Wat zeg Je? Lettermuur (VLL/Zwijsen) Spreekbeeld Rekenontwikkeling Met sprongen vooruit (Julien Menne Instituut) De Werkmap Fonemisch bewustzijn vormt een vrijwel complete leerlijn voor het taalonderwijs in de groepen 1 en 2. Leerkrachten werken gestructureerd en didactisch verantwoord werken aan het fonemisch bewustzijn. Samen met Wat zeg je? (gebaseerd op tussendoelen beginnende geletterdheid) en de lettermuur van VLL wordt voldaan aan de beheersingsdoelen die zijn uitgewerkt door SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Tevens wordt de methode Spreekbeeld ingezet. Rekenleerlijn voor kleuters. Oefenen op de drie domeinen: tellen-en-rekenen, meetkunde en meten. Deze drie domeinen komen afzonderlijk en in relatie tot elkaar aan de orde. Toetsen CPS Beginnende geletterdheid: april groep 1 t/m oktober groep 2 CITO Taal voor Kleuters: februari/juni Registratiesysteem rekenenwiskunde groep 1-2 MSV CITO Rekenen voor kleuters groep 2: februari/juni Risicoleerlingen groep 1 februari/juni Breedte aanbod Op basis van observaties worden groepsplannen/handelingsplannen gemaakt voor: Sociaal-emotioneel (Zien!) Beginnende geletterdheid Kleuterplan rekenen Kleuterplan taal Taal auditieve synthese Taal: eerste en laatste woord horen Taal: kritisch luisteren Taal: schriftoriëntatie Taal: klank en rijm Woordenschat Motoriek 17

18 Leerstofaanbod groep 3 t/m 8 Het onderwijsaanbod wordt beschreven in methodieken en materialen. In het breedte en diepteaanbod staat hoe de school intensiveert voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het aanbod wordt beschreven voor technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen. Technisch lezen Methode Plus Basis Groep 3 Veilig leren Lezen Zon-groep volgens methode Veilig Leren Lezen Opdrachtkaarten Feestneus zon en raket Computerprogramma VLL zon en raket Vanaf januari Lekker lezen Vanaf januari Flits Maangroep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL maan en raket opdrachten. Werkbladen uit letter-woord zetter VLL Breedte Diepte Stergroep volgens methode Veilig Leren Lezen Verlengde instructie Sterbladen uit letter en woordzetter VLL Extra leestijd 5 minuten per dag individueel Handelingsplan Technisch lezen Methode Plus Basis Breedte Diepte Groep 4 t/m 8 Lekker lezen Leerlingsoftware Boekpromotie/boekbespreking Klassenbibliotheek Kinderboekenweek/Voorleeswedstrijd Tussentijdse toetsing (Brus, Klepel, Pi- dictee en AVI) Methode Lekker Lezen en Kant en Klaar Leeskaarten Stillezen Denkwerk Race Lezen Methode Lekker Lezen Leeskaarten Stillezen Race lezen Methode Lekker Lezen Verlengde instructie Leeskaarten Stillezen Ralfi lezen (oefenen met materiaal uit DMT oefenmap) Veilig en Vlot (groep 4 eerste half jaar) Race Lezen Dyslexie protocol/handelingsplan 18

19 Rekenen Groep 3 t/m 8 Methode Plus Basis Breedte Diepte Wereld in Getallen Ambrasoft Wereld in Getallen Plusboek Ambrasoft Rekentijgers Rekendictee Basisstof Wereld in Getallen Ambrasoft Rekendictee Basisstof Wereld in Getallen Bijwerkboek Verlengde instructie en begeleide verwerking Ambrasoft Rekendictee Handelingsplan Eigen leerlijn vanaf groep 6 Woorden Groep 3 t/m 8 schat Methode Veilig Leren Lezen (groep 3) Taal in Beeld (groep 4 t/m 8) Spreekbeeld Plus Basis Breedte Zon groep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL zon en raket Taal in Beeld Computerprogramma Taal in Beeld Tablet programma groep 4 Maangroep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL maan en raket opdrachten. Taal in Beeld Computerprogramma Taal in Beeld Tablet programma groep 4 Stergroep volgens methode Veilig Leren Lezen Verlengde instructie Veilig Leren Lezen Taal in Beeld Computerprogramma Taal in Beeld Tablet programma groep 4 19

20 Spelling Groep 3 t/m 8 Methode Veilig Leren lezen (groep 3) Spelling in Beeld Plus Basis Breedte Diepte Zon groep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL zon en raket Spelling in Beeld Computerprogramma Spelling in Beeld en tabletprogramma groep 4 Dagdictee Maangroep volgens methode Veilig Leren Lezen Computerprogramma VLL maan en raket opdrachten. Spelling in Beeld Computerprogramma Spelling in Beeld en tabletprogramma groep 4 Dagdictee Stergroep volgens methode Veilig Leren Lezen Verlengde instructie methode Veilig Leren Lezen Spelling in Beeld verlengde instructie Computerprogramma Spelling in Beeld Dyslexieprotocol/Handelingsplan Eigen leerlijn vanaf groep 6 Begrijpend Lezen Methode Plus Basis Breedte Diepte Groep 4 t/m 8 Nieuwsbegrip Nieuwsbegrip Hulpboek CITO Lesbrief SamSam (vanaf groep 6) Nieuwsbegrip ABCDE..ik begrijp het Hulpboek CITO Nieuwsbegrip ABCDE..ik begrijp het Pre-teaching Verlengde instructie en begeleide verwerking Handelingsplan Eigen leerlijn vanaf groep 6 20

Onderwijsprofiel Antoniusschool. Als er plaats is in je hart, dan is er plaats in je huis

Onderwijsprofiel Antoniusschool. Als er plaats is in je hart, dan is er plaats in je huis Onderwijsprofiel Antoniusschool Als er plaats is in je hart, dan is er plaats in je huis Voorwoord Voorliggend document bevat het ondersteuningsprofiel van de Antoniusschool locatie Ridderspoorstraat (hierna

Nadere informatie

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool

Onderwijsprofiel passend onderwijs. Dr. Plesmanschool Onderwijsprofiel passend onderwijs Dr. Plesmanschool Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Concept Onderwijsprofiel Antoniusschool

Concept Onderwijsprofiel Antoniusschool Concept Onderwijsprofiel Antoniusschool Als er plaats is in je hart, dan is er plaats in je huis Voorwoord U kunt straks het onderwijsprofiel van de Antoniusschool inzien. In het onderwijsprofiel van de

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer

Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen. Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Planmatig werken in groep 1&2 Werken met groepsplannen Lunteren, maart 2011 Yvonne Leenders & Mariët Förrer Masterclass Waarom, waarvoor, hoe? Verdieping m.b.t. taalontwikkeling en werken met groepsplannen

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel nevenvestiging van De Pionier Bezoek/ Postadres: Triversum/het Buitenrif Spaarnepoort 1-3 2134 TM Hoofddorp 023-5553296 Onderwijsprofielen in passend onderwijs format onderwijsprofiel Inleiding Alle besturen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider

Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Bijeenkomst 1 Maatwerktraject onderwijskundig begeleider Opbrengst-en handelingsgericht werken Ad Kappen, Gerdie Deterd Oude Weme Programma 16.00 16.15 17.30 17.45 18.30 20.30 opening Marielle lezing ogw

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling

Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Ondersteuningsprofiel van Integraal Kind Centrum Wereldwijs werkend aan Passende Ontwikkeling Inleiding IKC Wereldwijs maakt deel uit van een groter verband van basisscholen en kinderopvang, dat bestuurd

Nadere informatie

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard

Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Samen groot worden Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard December 2014 Onderwijsprofiel CBS De Wijngaard Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het onderwijsprofiel 3. Opbrengstgericht werken 4. Leerresultaten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsprofiel Februari 2015

Onderwijsprofiel Februari 2015 Onderwijsprofiel Februari 2015 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek moet krijgen. De besturen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel

Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel Onderwijsprofielen in passend onderwijs Basisformat onderwijsprofiel 1 Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Biezen - 27 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Biezen Straat + huisnummer Kraailandhof 1 Plaats Hoogland Postcode 3828 JN Land Nederland Brinnummer 06LM Telefoon (033)480-2028 E-mailadres biezen@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Cornelis Haak School

Cornelis Haak School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Cornelis Haak School Algemene gegevens School Cornelis Haak School BRIN 11BY Directeur J. Ligthart Locatieleider R. Liefhebber Adres Algiersstraat 6, 3067 MZ

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. Westerschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. Westerschool Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 15AS C2 Onderzoeksnummer : 291122 Datum onderzoek : 17 november 2016 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. o.b.s. Albertine Agnesschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. Albertine Agnesschool Plaats : Oranjewoud BRIN-nummer : 15WU Onderzoeksnummer : 122396 Datum schoolbezoek : 12 april 2011 Rapport

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs

Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Basisschool t Venne Onderwijsprofiel in passend onderwijs Inleiding Alle besturen hebben met de komst van passend onderwijs zorgplicht. De zorgplicht betekent dat iedere leerling een passende onderwijsplek

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Jacobusschool Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Jacobusschool Algemene gegevens School Jacobus BRIN 16KS01 Directeur Ron van Leeuwen Adres Hesselingstraat 5 Telefoon 010-2950095 E-mail directie@kbsjacobus.nl

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

2014 Protocol dyslexie

2014 Protocol dyslexie Protocol dyslexie 2014 Protocol dyslexie Inleiding Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen 1. De term komt uit het latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Bij dyslexie

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1

OPBRENGSTGERICHT WERKEN. Handleiding groepsoverzicht en groepsplan. versie 1 OPBRENGSTGERICHT WERKEN Handleiding groepsoverzicht en groepsplan versie 1 Kleuterplein Inhoud 1 Invullen van het groepsoverzicht 2 Opstellen van het groepsplan Rekenen 3 Opstellen van het groepsplan Klanken

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Dominicusschool Algemene gegevens School Dominicusschool BRIN 17YR00 Directeur Antoinette Schmidt Adres Noorderhavenkade 45-49d Telefoon 010 4432500 E-mail info@dominicusschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013 ZIEN! en inspectie Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 8 maart 2013 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding Vanaf 1 maart 2013 neemt

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012

Dyslexieprotocol. Oranje Nassau School Geldermalsen. Oktober 2012 Dyslexieprotocol Oranje Nassau School Geldermalsen Oktober 2012 1 Dyslexieprotocol: stappenplan voor groep 1 Stap Moment in leerjaar Actie door de leerkracht Toetsen alle leerlingen: In kaart brengen van:

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen:

HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: HET ONDERSTEUNINGSPROFIEL VAN RKBS DE SPRINGSCHANS. Algemeen: In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel (OP) van onze school. Deze beschrijving van het OP is het uitgangspunt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart)

2.2 Zorgniveau 2 Signalering: LOVS spelling januari en juni PI-dictee voor leerlingen met een IV en V score op Cito spelling. (in oktober en maart) SPELLING 1. ALGEMEEN In schooljaar 2007-2008 is er voor het vakgebied spelling het werken met groepsplannen in de groepen ingevoerd. Hierin is vastgelegd hoe we extra ondersteuning bieden. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij Basisschool De Zuidwester RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2010-2011 bij Basisschool De Zuidwester Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16JB Onderzoeksnummer : 122489 Datum schoolbezoek : 17 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool

Schoolondersteuningsplan. Alan Turingschool Schoolondersteuningsplan Alan Turingschool Inhoudsopgave Visie op onderwijs en ondersteuning... 4 De positie van ouders... 6 Ondersteuning op schoolniveau... 7 Handelingsgericht werken op schoolniveau...

Nadere informatie

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie