JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl"

Transcriptie

1 JAARKATERN Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel

2 Inhoud De Aloysiusschool in Wie zijn wij? Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster Vakantierooster Vrije dagen/studiedagen Verandering methodes Kwaliteitszorg Resultaten Handelings- en opbrengstgericht werken Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Ouders als partner Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata Jaarverslag Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Wijzigingen in de schoolgids

3 De Aloysiusschool in Wie zijn wij? Wie werken er? Directie: Paul Kamphuis (directeur) tel.: Esther Olde Meule (adjunct) Leerkrachten: groep 1/2a José Maathuis Mariët Löbker groep 1/2b Francine Franssen Mariët Löbker groep 1/2c Nicole Asbreuk Agnes Holsink groep 3 Marjan Koop groep 3/4 Ilse Egberink Ine Wolbers groep 4 Tessa Geerts Patricia te Riet groep 5 Daphne Oude Wolcherink groep 5/6 Henriëtte Tielenburg Ingrid Masseüs groep 6 Annerieke Ikink Maria Hofland groep 7a Lottie vd Schoor Annemarie Heerink groep 7b Jan Horsthuis Esther Olde Meule groep 8 Huub Geertshuis Angelien Ensink IB ers: Anne Leurink Annet Stinenbosch (onderbouw) (bovenbouw) ICT ers Huub Geertshuis, Jan Horsthuis Vakleerkracht muziek: Raymond Breukers Conciërge: Bennie Wolbers Adm.medewerkster: Lidy Schuit 2. Onderwijs 2.1 Schooltijden en cohort Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode t/m aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week 3

4 onderwijs gegeven. Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De MedezeggenschapsRaad-oudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar cohort groep 8 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep totaal groep 1 Over 8 jaren basisonderwijs is wettelijk vastgelegd dat de leerlingen tenminste 7520 lesuren moeten hebben gehad. Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels deze schoolgids en is aan de MedezeggenschapsRaad (MR) voorgelegd ter instemming. We hebben in totaal 11 volledige vakantieweken. In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weekmmer vermeld. Schoolweek Van: 4 dagen tgv vrije dagen 3 dagen Tgv vrije dagen/vakantie Weeknr. Reden 36 Studiedag team 42 Konot studiedag 3 Studiedag team 10 Rosenmontag/carnaval 16 Goede vrijdag 17 Tweede paasdag 24 Tweede Pinksterdag 22 Hemelvaart 4

5 2.2 Gymrooster Rooster bewegingsonderwijs schooljaar 2013/2014 DAG TIJD GROEP LEERKRACHT maandag Huub Geertshuis Marjan Koop Tessa Geerts Daphne O. Wolcherink a Lottie van der Schoor dinsdag b Jan Horsthuis Annerieke Ikink /4 Ilse Egberink /6 Henriëtte Tielenburg donderdag b Jan Horsthuis Maria Hofland /4 Ine Wolbers Marjan Koop Patricia te Riet vrijdag Huub Geertshuis Daphne O. Wolcherink /6 Ingrid Masseus a Annemarie Heerink 2.3 Vakantierooster Overzicht van de vakanties van tot en met Herfstvakantie 19 oktober 27 oktober Kerstvakantie 21 december 5 jaari Voorjaarsvakantie 22 februari 2 maart Carnaval 3 maart Pasen 18 april 21 april Tulp/Mei 26 april 5 mei Hemelvaart 29 mei 30 mei Pinksteren 8 juni 9 juni Zomervakantie 5 juli 17 augustus 5

6 2.4 Vrije dagen/studiedagen In september vindt er een studiedag plaats betreffende de afstemming van het onderwijskundig proces op de Aloysiusschool. Een vervolg hierop vindt plaats in jaari 2014 Op 16 oktober is er weer een zgn. Konotdag; alle medewerkers van de stichting hebben dan een studiedag. Tijdens deze studiedagen hebben de leerlingen vrij van school. 2.5 Verandering methodes De Aloysiusschool werkt met methodes die tegemoet komen aan het werken in drie niveaus. Dat geldt althans voor de hoofdvakken, rekenen, taal en lezen. We hanteren daarbij methodes die in de organisatie van de lessen hieraan tegemoet komen. Het laatste jaar van de implementatie van de taalmethode Taal Actief wordt het aankomende jaar afgerond door deze methode ook in te voeren in de groepen 7 en 8. Voor rekenen hebben we gekozen voor de methode Wereld in Getallen. Daarmee wordt de methode Alles Tet vervangen die we al weer 10 jaar gebruiken. Het komende jaar zal vooral de invoering van deze methode de aandacht vragen. 3. Kwaliteitszorg Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder Kwaliteitszorg op de Aloysiusschool een korte beschrijving van de wijze waarop we aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen we u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast beschrijven we in het kort wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team te vergroten en wat we in het komende jaar op dit vlak gaan doen. 3.1 Resultaten Resultaten voor de Cito-Eindtoets Evenals heel veel scholen in Nederland neemt de Aloysiusschool deel aan de eindtoets van het Cito. Het daaruit voortkomende schoolrapport geeft een goed beeld van de zwakke en sterke punten op leertechnisch gebied: de schoolscores per vaardigheid worden vergeleken met de landelijke scores. Dit rapport wordt jaarlijks in de teamvergadering besproken. De laatste rapporten gaven geen aanleiding tot bijstelling van ons programma, hoogstens tot enkele aandachtspunten. De totaalscore van onze school geeft meestal een gemiddelde, dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met verschillen in schoolbevolking. Deze kan ook op dezelfde school jaarlijks verschillend zijn. Onderstaande grafiek geeft een beeld van het scoreverloop van de Cito Eindtoets Basisonderwijs over de 6

7 afgelopen jaren. Hierbij ziet u dat de score van het afgelopen jaar niet in de pas loopt met de laatste jaren; we scoren dit jaar net iets onder het landelijk gemiddelde. Gezien het schoolverloop van deze groep lag deze score wel in de lijn der verwachtingen. Standaardscore Ondergrens Onze score bovengrens ,3 536,7 537, ,7 535,9 537, ,8 534,2 535,5 Wanneer we verder inzoomen op de resultaten per onderdeel, dan blijken de resultaten voor Taal voldoende te zijn. Eindresultaten rekenen zijn ook voldoende. De standaardscore is vooral beïnvloed door de resultaten op het onderdeel Begrijpend Lezen Sociaal-Emotionele ontwikkeling Het afgelopen schooljaar hebben we schoolbreed ingestoken op de introductie van het zgn. Kiva project. Een project dat zich richt op het voorkomen van pesten. Het belangrijkste kenmerk hierin is, dat het groepsproces en de eigen verantwoordelijkheid daarin, sterk wordt benadrukt. Deze methodiek richt zich vooral op de jaargroepen 5 en 6, maar is het afgelopen school breed onder de aandacht gebracht. Uit de onderzoeken die tussentijds zijn uitgevoerd, blijkt dat de sociale veiligheid bij de kinderen is toegenomen. Ook in het komende jaar zal er op brede schaal aandacht worden besteed aan dit Kivaproject. Daarnaast hanteren we binnen ons Leerlingenvolgsysteem het programma Zien!. ZIEN! is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van zeven dimensies die informatie geven over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen. ZIEN! bevat handige functionaliteiten; het is een webbased systeem, heeft een goede inhoudelijke helpdesk en betrekt de ouders in het proces Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs Uitstroomniveaus groep 8 De leerlingen die dit jaar de Aloysiusschool verlaten gaan allemaal [op drie leerlingen na] naar het Twents Carmellyceum in Oldenzaal. 1 leerling bezoekt het voortgezet onderwijs in Enschede, één leerling bezoekt het voortgezet onderwijs in Almelo en één leerling bezoekt het voortgezet onderwijs in Rijssen. In groep 8 zitten 31 leerlingen

8 HAVO / VWO (D-stroom) TL / GTL (C-stroom) BB / KB (B-stroom) LWOO (A-stroom) Totaal Functioneren onze leerlingen na twee jaar VO nog op hetzelfde niveau als ons advies? Wanneer de leerlingen het basisonderwijs hebben verlaten, dan volgen we hun voortgang nog enkele jaren. Daarmee willen we monitoren of onze advisering aan het eind van de basisschool klopt. De ervaring tot op heden is dat we in 85% van de adviezen die we geven, zien dat de leerlingen twee jaar later nog op dat geadviseerde niveau functioneren. 3.2 Handelings- en opbrengstgericht werken Terugblik op afgelopen schooljaar Het afgelopen jaar hebben we vooral ingestoken op het invoeren en bijstellen van de groepshandelingsplannen in het kader van opbrengstgericht werken. Voor de vakgebieden Technisch lezen, rekenen spelling en begrijpend lezen zijn er dergelijke plannen voorhanden. In deze plannen wordt het werken in 3 niveaus zichtbaar: Welke specifieke leerlingen zitten in welk niveau en aan welke onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt er gewerkt? Introductie van deze plannen vroeg om afstemming betreffende de inhoud en de vorm. Momenteel zijn we zo ver dat we een goed werkbaar format hebben opgezet. Wanneer we kijken naar de verschillende hoofdgebieden, dan zien we dat de onderdelen woordenschat en begrijpend lezen minder scoren dan de vakgebieden technisch lezen, spelling en rekenen. Op schoolniveau hebben we een schoolzelfevaluatie rondom de didactiek van de woordenschat uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie zijn onderdeel van de verbeterpunten voor het komende schooljaar Plannen komende schooljaar De ingezette lijn van oudergesprekken wordt doorgezet; een omgekeerd 10-miten gesprek aan het begin van het schooljaar, met daarnaast gesprekken n.a.v. de rapporten. [jaari en juni] Voortzetting laagdrempelige communicatie school-ouders en vice versa. Zoals hier boven reeds aangegeven is de didactiek van de woordenschat onderdeel van een teamtraining. De didactiek Verhallen wordt nog eens goed voor het voetlicht gebracht en gemonitord in de verschillende groepen. Het werken op drie niveaus en het praktisch daarmee omgaan in de groep wordt het komende jaar verder uitgediept. Het klassenmanagement wordt hierin meegenomen. We organiseren in september een studiedag om in het team eerst af te stemmen om te kijken of we allen dezelfde taal spreken. Kunnen we in dit klassenmanagement 8

9 leren van elkaar dan zullen we dat op elkaar afstemmen. Tijdens deze studiedag stemmen we af en spreken we een gezamenlijke lijn af. In oktober wordt de school doorgelicht door een extern deskundige: zijn de bevindingen en conclusies dezelfde als die het team in september heeft opgesteld. Om ook tegemoet te komen aan onze slogan : veilig en uitdagend willen we met name de plusleerlingen beter in een vroeg stadium opsporen. Daartoe wordt de Cidi- R signaleringlijst school breed afgenomen. Wanneer de +leerlingen in beeld zijn is het zaak deze voldoende uitdaging en verdieping, dan wel verbreding aan te bieden. Ict toepassingen en apparatuur zal in dit proces van onmisbare waarde zijn. We willen het komende jaar investeren in kennis omtrent programma s rondom Taal Actief en Wereld in Getallen. Daarnaast willen we van elkaar leren omtrent de inzet en het gebruik van het digibord. Voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte gaan we het gebruik van laptops uitbreiden. Door de overstap van DeKlas. 2 naar DeKlas. 3 is de huidige apparatuur gescreend op de benodigde specificaties. De apparatuur die aan vervanging toe is zal vervangen worden door lap tops. Dat vergroot de mobiliteit en de inzetbaarheid aanzienlijk. Door het hele jaar heen loopt de invoering van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. Deze methode heeft een duidelijke leerlijn in zich om te kunnen werken op de 3 niveaus. Dit past dus prima in de bovenstaande punten. Om de methode zo goed mogelijk ingezet te krijgen zullen daarin begeleid worden door externe deskundigen. [uitgeverij Malmberg en Heutink] De methode Taal Actief wordt het komende jaar schoolbreed ingezet. Belangrijk is hierbij dat de afstemming en de borging niet uit het oog wordt verloren. Ook deze methode heeft een organisatiemodel in zich om op 3 niveaus te kunnen werken Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Het komende jaar zullen de reeds genoemde groepsplannen de handwijzer zijn voor de begeleiding van de kinderen op hun specifieke niveau. Van groep 1 t/m. 8 hebben we daarmee groepsplannen ingezet. Voor de +leerlingen wordt aan het begin van het schooljaar de Cidi-R screeningslijst afgenomen. Om de afstemming ouders-school en vice versa te bevorderen zijn er wekelijks gesprekken tussen directie en IB-ers. 3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Terugblik in schooljaar 2013 Het afgelopen jaar hebben de IB-ers zich geschoold middels de cursus IB-er als coach. Een aantal leerkrachten heeft zich geschoold als BHV-er. Daarmee is het percentage gecertificeerde BHV-ers opgelopen tot 50% van de medewerkers. 9

10 3.3.2 Scholing in Het komende jaar zal de professionalisering vooral bestaan op het praktisch werken in de groep. Hierover is in de vorige alinea reeds het één en ander gezegd. 4. Ouders als partner 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van ouders en personeel en bestaat uit acht leden: vier ouders en vier teamleden. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De namen van de personen die momenteel zitting hebben in de MR staan op de schoolkalender afgedrukt. De MR heeft tot taak het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school. De raad is bevoegd alle aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar het schoolbestuur kenbaar te maken. Verder heeft de MR nog een aantal bijzondere bevoegdheden; in sommige gevallen adviesrecht, in andere gevallen instemmingsrecht. Dat betreft bijvoorbeeld het uitbrengen van advies over of instemmen met: vaststellen en wijzigen schoolwerkplan, fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school, vaststellen of wijzigen van het schoolreglement, vaststellen van het vakantierooster, vaststellen van het formatieplan, diverse beleidsbepalingen en wijzigingen, e.d. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld openbaar De scholen binnen het Konot-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Jaarverslag MR Dit schooljaar heeft de MR zich onder andere bezig gehouden met de volgende zaken. MR samenstelling 10

11 Oudergeleding Dit schooljaar is Mevr. Tanja Oude Lashof toegetreden als nieuw MR-lid. Dhr. Eric Senger heeft zich dit schooljaar verkiesbaar gesteld i.v.m. het aflopen van zijn zittingstermijn. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor de MR gemeld. Eric is weer benoemd voor 3 jaar. Dhr. Rob Olde Meule treedt eind dit schooljaar af in verband met de benoeming van zijn vrouw als Adjunct Directeur op de Aloysiusschool. Voor hem wordt nog een vervanger gezocht. Leerkrachtengeleding Daarnaast zal Gerben Ottink afscheid nemen als MR-personeelslid aan het einde van dit schooljaar. Hij zal volgend schooljaar worden opgevolgd door Maria Hofland. Scholing MR-leden Dit schooljaar hebben de twee nieuwe leden, Mevr. Tanja Oude Lashof en Anne Leurink de basiscursus MR bijgewoond. Gerben was aanwezig op de cursusavond communicatie die door de GMR werd georganiseerd. Zorgplan Dit jaar is het zorgplan van de Aloysiusschool besproken. In het zorgplan staat beschreven hoe beoordeeld wordt welke leerlingen extra zorg nodig hebben, welke zorg leerlingen krijgen en wie er bij de zorg betrokken is. Naast het zorgplan is er in samenwerking met de MR gewerkt aan protocollen betreffende zorgleerlingen (protocol leerlingen met ernstige leesproblemen/dyslexie, protocol richtlijnen voor begeleiding van zorg- en risicoleerlingen in de groep, protocol rol ouders bij handelingsplannen ). Zo is het voor de ouders duidelijker wat ze kunnen verwachten van de school. Oriëntatie en voorlichting over andere tijden (contirooster). Dit schooljaar is er een voorlichting geweest voor alle ouders over het onderwerp andere schooltijden. Ervaringsdeskundige Mevr. Hanneke Hilgenberg heeft haar ervaringen rondom het gelijke uren model met de ouders gedeeld. Na deze voorlichting is er een enquête onder de ouders geweest, waarin ouders konden aangeven hoe ze tegenover andere schooltijden staan en welke urenmodel hun voorkeur had. Ongeveer 83% van de ouders gaf aan dat andere schooltijden hun (bijzonder) aansprak. Daarbij gaf tevens 69% van de ondervraagden aan voorkeur te hebben voor een contirooster met de woensdagmiddag vrij. Omdat uit een enquête onder de leerkrachten bleek, dat zij niet allemaal achter deze variant van het contirooster stonden, is besloten een pas op de plaats te maken. Dit schooljaar en komend schooljaar zullen we informeren bij andere scholen over de positieve en negatieve punten m.b.t. de verschillende vormen van het contirooster. Mocht besloten worden te starten met een contirooster, dan zal dit op zijn vroegst ingaan per schooljaar Reglement MR Vait de KONOT is er een nieuw medezeggenschapsreglement MR opgesteld. De MR heeft met dit nieuwe reglement ingestemd. Inspectie- rapport. Op 6 december 2012 heeft de inspectie de Aloysiusschool bezocht. Het ging hier om een vierjaarlijks bezoek, waarin de kwaliteit van het onderwijs werd beoordeeld. Het onderzoek bestond uit een controle en analyse van een aantal documenten, een aantal groepsbezoeken en gesprekken met directie en de intern begeleiders. Het rapport van de bevindingen is in de MR besproken en er is gekeken wat de sterke en minder sterke punten van de Aloysiusschool zijn en hoe we deze kunnen verbeteren. Het 11

12 rapport is ook voor ouders openbaar. Het is te vinden op de website Stand van zaken m.b.t. verbeterpunten van de school en nieuwe verbeterpunten De MR heeft zich laten informeren rondom de voortgang van de verbeterpunten die voorkomen uit de 4 jarenplanning van de Aloysiusschool. Doordat de planning inzichtelijker en concreter is gemaakt is het voor beide partijen duidelijker te zien waar we staan en welke stappen er nog genomen moeten worden om de doelen te bereiken. Tevens is besproken aan welke verbeterpunten de school komend schooljaar gaat werken. Adviesgesprek voor benoeming adjunct-directeur De laatste anderhalf jaar heeft de Aloysiusschool zonder adjunct directeur gewerkt. In de loop van dit schooljaar is het toch wenselijk gebleken om een adjunct directeur voor komend schooljaar te benoemen. In mei heeft de MR een adviesgesprek gevoerd met de door de Konot voorgedragen kandidaat, mevrouw Esther Olde Meule. In dit adviesgesprek is gesproken over de motivatie van Esther om bij de Aloysiusschool te komen werken en haar werkervaring tot toe. Na dit gesprek heeft de MR een positief advies afgegeven over de voorgenomen benoeming van Esther Olde Meule in de rol van adjunct directeur. Website Aloysiusschool, deel MR Voor de website van de Aloysiusschool is de tekst voor MR pagina aangepast. De pagina is uitgebreid met informatie over welke onderwerpen de MR praat en waar ze advies- of instemmingsrecht hebben. Tevens is er een korte beschrijving en foto toegevoegd van de MR leden. In het nieuwe schooljaar zal de nieuwe informatie op de website worden gezet. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De scholen die onder stichting KONOT vallen, hebben een GMR. Hier worden beleidsmatige zaken besproken die van belang zijn voor alle scholen die onder KONOT vallen. De heer Gerben Ottink heeft vait de Aloysiusschool afgelopen schoojaar deelnomen aan het GMR overleg van de KONOT. Naast de reguliere onderwerpen zoals jaarrekening, begroting, formatieplan en vakantieregeling zijn onder andere de volgende punten besproken: GMR reglement en statuut, functies en taken in het kader van de functiemix beleidsnotitie mobiliteit Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het jaarverslag van de GMR. 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 Jaarlijks betaalt u de ouderbijdrage. Dit bedrag ( 45,00 in schooljaar ) bestaat zoals hierboven vermeld uit twee delen 15,- voor diverse activiteiten (St. Nicolaas, Kerst, Sportdag, excursies, enz.) en 30,- voor de schoolreizen en het kamp van groep 8. Dit bedrag is het gemiddelde van alle schoolreizen en het kamp (Uitzondering: ouders van groep 8 kinderen betalen in juni 10,00 extra i.v.m. de extra gestegen verblijfskosten op de kampeerboerderij). 12

13 Voor de onderbouwkinderen wordt minder uitgegeven. Voor de midden- en bovenbouw meer. Ouders met kinderen in de onderbouw betalen niet alleen het schoolreisje van hun kind, maar sparen ook voor de latere schoolreisjes en het kamp, want de kosten hiervoor liggen boven het gemiddelde bedrag. 4.4 Communicatie en informatievoorziening De Aloysiusschool wil zoveel mogelijk open en transparant naar buiten toe. We communiceren zoveel mogelijk naar buiten toe door middel van onze website Daar vindt u alle informatie rondom het reilen en zeilen van de school. Maandelijks informeren we de ouders via de mail door een nieuwsbrief. Hierin achtergrondinformatie over de activiteiten die gaan plaatsvinden. Informatie vait de afzonderlijke groep en/of leerkracht gebeurt ook per mail. Ook zijn we ten allen tijde bereid u te woord te staan, naast de reeds geplande gespreksmomenten. Daartoe kan altijd een afspraak met de leerkracht, IB-er of directie gemaakt worden. Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling en begeleiding van uw kind. 5. Praktische zaken 5.1 Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Tussenschoolse opvang. Uw kind kan tussen de middag overblijven op school. Sinds heeft Konot de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de TussenSchoolse Opvang. De organisatie van het overblijven gebeurt volgens vastgesteld Konot-beleid. Dat betekent ook dat de meeste scholen, waaronder ook de Aloysiusschool, een professionele TSO-coördinator in dienst hebben, die verantwoordelijk is voor één of meerdere scholen. Overblijfcoördinator: Priscilla Butterhof telefoon Net als bij de gewone schooltijd gelden er ook tijdens het overblijven regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van ouders in de overblijfcommissie. De belangrijkste regels zijn: - alle kinderen eten samen, - kinderen hebben 20 miten de tijd om te eten, daarna mogen ze naar buiten, - kinderen ruimen hun eigen spullen op, - kinderen houden zich aan de regels die normaal in school gelden. Alle afspraken en regels met betrekking tot het overblijven staan in het huishoudelijk reglement overblijven. U kunt dit reglement nalezen op onze website. Buitenschoolse opvang 13

14 Onze school heeft een contract met: KDO Nijntje Pluis, contactpersoon José Scheuten, tel Rest ons nog voor alle duidelijkheid te melden dat ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) zelf alles dienen te regelen met de KDO en met de belasting (om de maandelijkse tegemoetkoming te ontvangen). Mocht u geen gebruik willen maken van bovengenoemde KDO ( s), maar van een andere organisatie, dan bent u daar geheel vrij in. 5.2 Wijzigingen in de schoolgids We willen altijd zo actueel mogelijk zijn in onze informatie verstrekking. We zetten daarom de schoolgids op de website van de school. Wanneer er wijzigingen zijn worden deze daarin verwerkt, zodat u op dat platform altijd beschikt de laatste versie. 14

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND

Kbs LINIEDOORN 2014-2015 KALENDER SCHOOLJAAR SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Kbs De LINIEDOORN SPREEKT DE TAAL VAN IEDER KIND Baliëndijk 78 4816 GG Breda 076-5872838 www.liniedoorn.nl kbsdeliniedoorn_info@inos.nl KALENDER SCHOOLJAAR 24-25 AUGUSTUS 24 MA DI WO DO week 31 week 32

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.

RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp. Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk. RK Basisschool De Zevenster Meester Muldersstraat 45 7591 VA Denekamp Tel. 0541-351716 E-mail dir.zevenster@konot.nl www.zevensterdk.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl

RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp. Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl RK Basisschool Willibrord Johanninksweg 4 7591 NX Denekamp Tel. 0541-351896 E-mail dir.wiboschool@konot.nl www.wiboschool.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden.

Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. Inhoudsopgave schoolgids 2011-2012 basisschool St. Jozef te Uden. 1. Algemene gegevens pag. 1 2. Inleiding pag. 2 3. Missie en Visie pag. 3 4. Een katholieke school pag. 4 5. De ontwikkeling van onze school

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl SCHOOLGIDS Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal 2014 2015 Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl 1 Inhoud Schoolgids... 3 Schoolgids van basisschool de Esch... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie