JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARKATERN. Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel. 0541661445 E-mail info.aloysius@konot.nl www.alows.nl"

Transcriptie

1 JAARKATERN Basisschool Aloysius Remigiusstraat 5 Tel

2 Inhoud De Aloysiusschool in Wie zijn wij? Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster Vakantierooster Vrije dagen/studiedagen Verandering methodes Kwaliteitszorg Resultaten Handelings- en opbrengstgericht werken Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Ouders als partner Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata Jaarverslag Medezeggenschapsraad Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Wijzigingen in de schoolgids

3 De Aloysiusschool in Wie zijn wij? Wie werken er? Directie: Paul Kamphuis (directeur) tel.: Esther Olde Meule (adjunct) Leerkrachten: groep 1/2a José Maathuis Mariët Löbker groep 1/2b Francine Franssen Mariët Löbker groep 1/2c Nicole Asbreuk Agnes Holsink groep 3 Marjan Koop groep 3/4 Ilse Egberink Ine Wolbers groep 4 Tessa Geerts Patricia te Riet groep 5 Daphne Oude Wolcherink groep 5/6 Henriëtte Tielenburg Ingrid Masseüs groep 6 Annerieke Ikink Maria Hofland groep 7a Lottie vd Schoor Annemarie Heerink groep 7b Jan Horsthuis Esther Olde Meule groep 8 Huub Geertshuis Angelien Ensink IB ers: Anne Leurink Annet Stinenbosch (onderbouw) (bovenbouw) ICT ers Huub Geertshuis, Jan Horsthuis Vakleerkracht muziek: Raymond Breukers Conciërge: Bennie Wolbers Adm.medewerkster: Lidy Schuit 2. Onderwijs 2.1 Schooltijden en cohort Wettelijk is vastgesteld dat de onderwijstijd van de groepen 1 tot en met 8 minimaal 7520 uur bedraagt. Voor het vaststellen van die onderwijstijd moet de school de periode t/m aanhouden. In principe wordt er gedurende vijf dagen in de week 3

4 onderwijs gegeven. Een school mag maximaal zeven onderwijsweken hebben van vier dagen. Onderwijsweken van drie dagen of minder mogen niet, tenzij ze ontstaan doordat er sprake is van vakantie, zoals die is vastgelegd door de vakantiecommissie voor Noord Oost Twente. De MedezeggenschapsRaad-oudergeleding heeft instemmingsrecht op de onderwijstijd. Onderwijstijd per cohort tot en met het schooljaar cohort groep 8 groep 7 groep 6 groep 5 groep 4 groep 3 groep totaal groep 1 Over 8 jaren basisonderwijs is wettelijk vastgelegd dat de leerlingen tenminste 7520 lesuren moeten hebben gehad. Onderwijstijd gerelateerd aan vijfdaagse schoolweek in schooljaar Deze informatie is aan de ouders beschikbaar gesteld middels deze schoolgids en is aan de MedezeggenschapsRaad (MR) voorgelegd ter instemming. We hebben in totaal 11 volledige vakantieweken. In onderstaand schema staat bij onvolledige weken het weekmmer vermeld. Schoolweek Van: 4 dagen tgv vrije dagen 3 dagen Tgv vrije dagen/vakantie Weeknr. Reden 36 Studiedag team 42 Konot studiedag 3 Studiedag team 10 Rosenmontag/carnaval 16 Goede vrijdag 17 Tweede paasdag 24 Tweede Pinksterdag 22 Hemelvaart 4

5 2.2 Gymrooster Rooster bewegingsonderwijs schooljaar 2013/2014 DAG TIJD GROEP LEERKRACHT maandag Huub Geertshuis Marjan Koop Tessa Geerts Daphne O. Wolcherink a Lottie van der Schoor dinsdag b Jan Horsthuis Annerieke Ikink /4 Ilse Egberink /6 Henriëtte Tielenburg donderdag b Jan Horsthuis Maria Hofland /4 Ine Wolbers Marjan Koop Patricia te Riet vrijdag Huub Geertshuis Daphne O. Wolcherink /6 Ingrid Masseus a Annemarie Heerink 2.3 Vakantierooster Overzicht van de vakanties van tot en met Herfstvakantie 19 oktober 27 oktober Kerstvakantie 21 december 5 jaari Voorjaarsvakantie 22 februari 2 maart Carnaval 3 maart Pasen 18 april 21 april Tulp/Mei 26 april 5 mei Hemelvaart 29 mei 30 mei Pinksteren 8 juni 9 juni Zomervakantie 5 juli 17 augustus 5

6 2.4 Vrije dagen/studiedagen In september vindt er een studiedag plaats betreffende de afstemming van het onderwijskundig proces op de Aloysiusschool. Een vervolg hierop vindt plaats in jaari 2014 Op 16 oktober is er weer een zgn. Konotdag; alle medewerkers van de stichting hebben dan een studiedag. Tijdens deze studiedagen hebben de leerlingen vrij van school. 2.5 Verandering methodes De Aloysiusschool werkt met methodes die tegemoet komen aan het werken in drie niveaus. Dat geldt althans voor de hoofdvakken, rekenen, taal en lezen. We hanteren daarbij methodes die in de organisatie van de lessen hieraan tegemoet komen. Het laatste jaar van de implementatie van de taalmethode Taal Actief wordt het aankomende jaar afgerond door deze methode ook in te voeren in de groepen 7 en 8. Voor rekenen hebben we gekozen voor de methode Wereld in Getallen. Daarmee wordt de methode Alles Tet vervangen die we al weer 10 jaar gebruiken. Het komende jaar zal vooral de invoering van deze methode de aandacht vragen. 3. Kwaliteitszorg Onze school besteedt veel aandacht aan het verzorgen van goed onderwijs. In de schoolgids vindt u onder Kwaliteitszorg op de Aloysiusschool een korte beschrijving van de wijze waarop we aan de kwaliteit van ons onderwijs werken. Om u een indruk te geven van de kwaliteit van ons onderwijs, brengen we u in deze paragraaf op de hoogte van een aantal resultaten van ons onderwijs. Daarnaast beschrijven we in het kort wat we het afgelopen jaar hebben gedaan om de kwaliteit van ons onderwijs en de professionaliteit van het team te vergroten en wat we in het komende jaar op dit vlak gaan doen. 3.1 Resultaten Resultaten voor de Cito-Eindtoets Evenals heel veel scholen in Nederland neemt de Aloysiusschool deel aan de eindtoets van het Cito. Het daaruit voortkomende schoolrapport geeft een goed beeld van de zwakke en sterke punten op leertechnisch gebied: de schoolscores per vaardigheid worden vergeleken met de landelijke scores. Dit rapport wordt jaarlijks in de teamvergadering besproken. De laatste rapporten gaven geen aanleiding tot bijstelling van ons programma, hoogstens tot enkele aandachtspunten. De totaalscore van onze school geeft meestal een gemiddelde, dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met verschillen in schoolbevolking. Deze kan ook op dezelfde school jaarlijks verschillend zijn. Onderstaande grafiek geeft een beeld van het scoreverloop van de Cito Eindtoets Basisonderwijs over de 6

7 afgelopen jaren. Hierbij ziet u dat de score van het afgelopen jaar niet in de pas loopt met de laatste jaren; we scoren dit jaar net iets onder het landelijk gemiddelde. Gezien het schoolverloop van deze groep lag deze score wel in de lijn der verwachtingen. Standaardscore Ondergrens Onze score bovengrens ,3 536,7 537, ,7 535,9 537, ,8 534,2 535,5 Wanneer we verder inzoomen op de resultaten per onderdeel, dan blijken de resultaten voor Taal voldoende te zijn. Eindresultaten rekenen zijn ook voldoende. De standaardscore is vooral beïnvloed door de resultaten op het onderdeel Begrijpend Lezen Sociaal-Emotionele ontwikkeling Het afgelopen schooljaar hebben we schoolbreed ingestoken op de introductie van het zgn. Kiva project. Een project dat zich richt op het voorkomen van pesten. Het belangrijkste kenmerk hierin is, dat het groepsproces en de eigen verantwoordelijkheid daarin, sterk wordt benadrukt. Deze methodiek richt zich vooral op de jaargroepen 5 en 6, maar is het afgelopen school breed onder de aandacht gebracht. Uit de onderzoeken die tussentijds zijn uitgevoerd, blijkt dat de sociale veiligheid bij de kinderen is toegenomen. Ook in het komende jaar zal er op brede schaal aandacht worden besteed aan dit Kivaproject. Daarnaast hanteren we binnen ons Leerlingenvolgsysteem het programma Zien!. ZIEN! is een expertsysteem dat de leerkracht helpt bij het bevorderen van de sociaalemotionele ontwikkeling van de leerlingen. Er wordt gebruik gemaakt van zeven dimensies die informatie geven over de ondersteuningsbehoeften van de groep en/of individuele leerlingen. ZIEN! bevat handige functionaliteiten; het is een webbased systeem, heeft een goede inhoudelijke helpdesk en betrekt de ouders in het proces Uitstroom groep 8 naar voortgezet onderwijs Uitstroomniveaus groep 8 De leerlingen die dit jaar de Aloysiusschool verlaten gaan allemaal [op drie leerlingen na] naar het Twents Carmellyceum in Oldenzaal. 1 leerling bezoekt het voortgezet onderwijs in Enschede, één leerling bezoekt het voortgezet onderwijs in Almelo en één leerling bezoekt het voortgezet onderwijs in Rijssen. In groep 8 zitten 31 leerlingen

8 HAVO / VWO (D-stroom) TL / GTL (C-stroom) BB / KB (B-stroom) LWOO (A-stroom) Totaal Functioneren onze leerlingen na twee jaar VO nog op hetzelfde niveau als ons advies? Wanneer de leerlingen het basisonderwijs hebben verlaten, dan volgen we hun voortgang nog enkele jaren. Daarmee willen we monitoren of onze advisering aan het eind van de basisschool klopt. De ervaring tot op heden is dat we in 85% van de adviezen die we geven, zien dat de leerlingen twee jaar later nog op dat geadviseerde niveau functioneren. 3.2 Handelings- en opbrengstgericht werken Terugblik op afgelopen schooljaar Het afgelopen jaar hebben we vooral ingestoken op het invoeren en bijstellen van de groepshandelingsplannen in het kader van opbrengstgericht werken. Voor de vakgebieden Technisch lezen, rekenen spelling en begrijpend lezen zijn er dergelijke plannen voorhanden. In deze plannen wordt het werken in 3 niveaus zichtbaar: Welke specifieke leerlingen zitten in welk niveau en aan welke onderwijsbehoeften van de leerlingen wordt er gewerkt? Introductie van deze plannen vroeg om afstemming betreffende de inhoud en de vorm. Momenteel zijn we zo ver dat we een goed werkbaar format hebben opgezet. Wanneer we kijken naar de verschillende hoofdgebieden, dan zien we dat de onderdelen woordenschat en begrijpend lezen minder scoren dan de vakgebieden technisch lezen, spelling en rekenen. Op schoolniveau hebben we een schoolzelfevaluatie rondom de didactiek van de woordenschat uitgevoerd. De resultaten van deze evaluatie zijn onderdeel van de verbeterpunten voor het komende schooljaar Plannen komende schooljaar De ingezette lijn van oudergesprekken wordt doorgezet; een omgekeerd 10-miten gesprek aan het begin van het schooljaar, met daarnaast gesprekken n.a.v. de rapporten. [jaari en juni] Voortzetting laagdrempelige communicatie school-ouders en vice versa. Zoals hier boven reeds aangegeven is de didactiek van de woordenschat onderdeel van een teamtraining. De didactiek Verhallen wordt nog eens goed voor het voetlicht gebracht en gemonitord in de verschillende groepen. Het werken op drie niveaus en het praktisch daarmee omgaan in de groep wordt het komende jaar verder uitgediept. Het klassenmanagement wordt hierin meegenomen. We organiseren in september een studiedag om in het team eerst af te stemmen om te kijken of we allen dezelfde taal spreken. Kunnen we in dit klassenmanagement 8

9 leren van elkaar dan zullen we dat op elkaar afstemmen. Tijdens deze studiedag stemmen we af en spreken we een gezamenlijke lijn af. In oktober wordt de school doorgelicht door een extern deskundige: zijn de bevindingen en conclusies dezelfde als die het team in september heeft opgesteld. Om ook tegemoet te komen aan onze slogan : veilig en uitdagend willen we met name de plusleerlingen beter in een vroeg stadium opsporen. Daartoe wordt de Cidi- R signaleringlijst school breed afgenomen. Wanneer de +leerlingen in beeld zijn is het zaak deze voldoende uitdaging en verdieping, dan wel verbreding aan te bieden. Ict toepassingen en apparatuur zal in dit proces van onmisbare waarde zijn. We willen het komende jaar investeren in kennis omtrent programma s rondom Taal Actief en Wereld in Getallen. Daarnaast willen we van elkaar leren omtrent de inzet en het gebruik van het digibord. Voor de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte gaan we het gebruik van laptops uitbreiden. Door de overstap van DeKlas. 2 naar DeKlas. 3 is de huidige apparatuur gescreend op de benodigde specificaties. De apparatuur die aan vervanging toe is zal vervangen worden door lap tops. Dat vergroot de mobiliteit en de inzetbaarheid aanzienlijk. Door het hele jaar heen loopt de invoering van de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen. Deze methode heeft een duidelijke leerlijn in zich om te kunnen werken op de 3 niveaus. Dit past dus prima in de bovenstaande punten. Om de methode zo goed mogelijk ingezet te krijgen zullen daarin begeleid worden door externe deskundigen. [uitgeverij Malmberg en Heutink] De methode Taal Actief wordt het komende jaar schoolbreed ingezet. Belangrijk is hierbij dat de afstemming en de borging niet uit het oog wordt verloren. Ook deze methode heeft een organisatiemodel in zich om op 3 niveaus te kunnen werken Plannen t.a.v. zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Het komende jaar zullen de reeds genoemde groepsplannen de handwijzer zijn voor de begeleiding van de kinderen op hun specifieke niveau. Van groep 1 t/m. 8 hebben we daarmee groepsplannen ingezet. Voor de +leerlingen wordt aan het begin van het schooljaar de Cidi-R screeningslijst afgenomen. Om de afstemming ouders-school en vice versa te bevorderen zijn er wekelijks gesprekken tussen directie en IB-ers. 3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik) Terugblik in schooljaar 2013 Het afgelopen jaar hebben de IB-ers zich geschoold middels de cursus IB-er als coach. Een aantal leerkrachten heeft zich geschoold als BHV-er. Daarmee is het percentage gecertificeerde BHV-ers opgelopen tot 50% van de medewerkers. 9

10 3.3.2 Scholing in Het komende jaar zal de professionalisering vooral bestaan op het praktisch werken in de groep. Hierover is in de vorige alinea reeds het één en ander gezegd. 4. Ouders als partner 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata De medezeggenschapsraad (MR) is een vertegenwoordiging van ouders en personeel en bestaat uit acht leden: vier ouders en vier teamleden. Elk jaar treedt een gedeelte van de raad af volgens een rooster van aftreden en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven. De namen van de personen die momenteel zitting hebben in de MR staan op de schoolkalender afgedrukt. De MR heeft tot taak het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en het onderling overleg op school. De raad is bevoegd alle aangelegenheden van de school te bespreken en standpunten naar het schoolbestuur kenbaar te maken. Verder heeft de MR nog een aantal bijzondere bevoegdheden; in sommige gevallen adviesrecht, in andere gevallen instemmingsrecht. Dat betreft bijvoorbeeld het uitbrengen van advies over of instemmen met: vaststellen en wijzigen schoolwerkplan, fundamentele wijzigingen in de organisatie van de school, vaststellen of wijzigen van het schoolreglement, vaststellen van het vakantierooster, vaststellen van het formatieplan, diverse beleidsbepalingen en wijzigingen, e.d. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld openbaar De scholen binnen het Konot-bestuur hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn. Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur. 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad Jaarverslag MR Dit schooljaar heeft de MR zich onder andere bezig gehouden met de volgende zaken. MR samenstelling 10

11 Oudergeleding Dit schooljaar is Mevr. Tanja Oude Lashof toegetreden als nieuw MR-lid. Dhr. Eric Senger heeft zich dit schooljaar verkiesbaar gesteld i.v.m. het aflopen van zijn zittingstermijn. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor de MR gemeld. Eric is weer benoemd voor 3 jaar. Dhr. Rob Olde Meule treedt eind dit schooljaar af in verband met de benoeming van zijn vrouw als Adjunct Directeur op de Aloysiusschool. Voor hem wordt nog een vervanger gezocht. Leerkrachtengeleding Daarnaast zal Gerben Ottink afscheid nemen als MR-personeelslid aan het einde van dit schooljaar. Hij zal volgend schooljaar worden opgevolgd door Maria Hofland. Scholing MR-leden Dit schooljaar hebben de twee nieuwe leden, Mevr. Tanja Oude Lashof en Anne Leurink de basiscursus MR bijgewoond. Gerben was aanwezig op de cursusavond communicatie die door de GMR werd georganiseerd. Zorgplan Dit jaar is het zorgplan van de Aloysiusschool besproken. In het zorgplan staat beschreven hoe beoordeeld wordt welke leerlingen extra zorg nodig hebben, welke zorg leerlingen krijgen en wie er bij de zorg betrokken is. Naast het zorgplan is er in samenwerking met de MR gewerkt aan protocollen betreffende zorgleerlingen (protocol leerlingen met ernstige leesproblemen/dyslexie, protocol richtlijnen voor begeleiding van zorg- en risicoleerlingen in de groep, protocol rol ouders bij handelingsplannen ). Zo is het voor de ouders duidelijker wat ze kunnen verwachten van de school. Oriëntatie en voorlichting over andere tijden (contirooster). Dit schooljaar is er een voorlichting geweest voor alle ouders over het onderwerp andere schooltijden. Ervaringsdeskundige Mevr. Hanneke Hilgenberg heeft haar ervaringen rondom het gelijke uren model met de ouders gedeeld. Na deze voorlichting is er een enquête onder de ouders geweest, waarin ouders konden aangeven hoe ze tegenover andere schooltijden staan en welke urenmodel hun voorkeur had. Ongeveer 83% van de ouders gaf aan dat andere schooltijden hun (bijzonder) aansprak. Daarbij gaf tevens 69% van de ondervraagden aan voorkeur te hebben voor een contirooster met de woensdagmiddag vrij. Omdat uit een enquête onder de leerkrachten bleek, dat zij niet allemaal achter deze variant van het contirooster stonden, is besloten een pas op de plaats te maken. Dit schooljaar en komend schooljaar zullen we informeren bij andere scholen over de positieve en negatieve punten m.b.t. de verschillende vormen van het contirooster. Mocht besloten worden te starten met een contirooster, dan zal dit op zijn vroegst ingaan per schooljaar Reglement MR Vait de KONOT is er een nieuw medezeggenschapsreglement MR opgesteld. De MR heeft met dit nieuwe reglement ingestemd. Inspectie- rapport. Op 6 december 2012 heeft de inspectie de Aloysiusschool bezocht. Het ging hier om een vierjaarlijks bezoek, waarin de kwaliteit van het onderwijs werd beoordeeld. Het onderzoek bestond uit een controle en analyse van een aantal documenten, een aantal groepsbezoeken en gesprekken met directie en de intern begeleiders. Het rapport van de bevindingen is in de MR besproken en er is gekeken wat de sterke en minder sterke punten van de Aloysiusschool zijn en hoe we deze kunnen verbeteren. Het 11

12 rapport is ook voor ouders openbaar. Het is te vinden op de website Stand van zaken m.b.t. verbeterpunten van de school en nieuwe verbeterpunten De MR heeft zich laten informeren rondom de voortgang van de verbeterpunten die voorkomen uit de 4 jarenplanning van de Aloysiusschool. Doordat de planning inzichtelijker en concreter is gemaakt is het voor beide partijen duidelijker te zien waar we staan en welke stappen er nog genomen moeten worden om de doelen te bereiken. Tevens is besproken aan welke verbeterpunten de school komend schooljaar gaat werken. Adviesgesprek voor benoeming adjunct-directeur De laatste anderhalf jaar heeft de Aloysiusschool zonder adjunct directeur gewerkt. In de loop van dit schooljaar is het toch wenselijk gebleken om een adjunct directeur voor komend schooljaar te benoemen. In mei heeft de MR een adviesgesprek gevoerd met de door de Konot voorgedragen kandidaat, mevrouw Esther Olde Meule. In dit adviesgesprek is gesproken over de motivatie van Esther om bij de Aloysiusschool te komen werken en haar werkervaring tot toe. Na dit gesprek heeft de MR een positief advies afgegeven over de voorgenomen benoeming van Esther Olde Meule in de rol van adjunct directeur. Website Aloysiusschool, deel MR Voor de website van de Aloysiusschool is de tekst voor MR pagina aangepast. De pagina is uitgebreid met informatie over welke onderwerpen de MR praat en waar ze advies- of instemmingsrecht hebben. Tevens is er een korte beschrijving en foto toegevoegd van de MR leden. In het nieuwe schooljaar zal de nieuwe informatie op de website worden gezet. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De scholen die onder stichting KONOT vallen, hebben een GMR. Hier worden beleidsmatige zaken besproken die van belang zijn voor alle scholen die onder KONOT vallen. De heer Gerben Ottink heeft vait de Aloysiusschool afgelopen schoojaar deelnomen aan het GMR overleg van de KONOT. Naast de reguliere onderwerpen zoals jaarrekening, begroting, formatieplan en vakantieregeling zijn onder andere de volgende punten besproken: GMR reglement en statuut, functies en taken in het kader van de functiemix beleidsnotitie mobiliteit Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het jaarverslag van de GMR. 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8 Jaarlijks betaalt u de ouderbijdrage. Dit bedrag ( 45,00 in schooljaar ) bestaat zoals hierboven vermeld uit twee delen 15,- voor diverse activiteiten (St. Nicolaas, Kerst, Sportdag, excursies, enz.) en 30,- voor de schoolreizen en het kamp van groep 8. Dit bedrag is het gemiddelde van alle schoolreizen en het kamp (Uitzondering: ouders van groep 8 kinderen betalen in juni 10,00 extra i.v.m. de extra gestegen verblijfskosten op de kampeerboerderij). 12

13 Voor de onderbouwkinderen wordt minder uitgegeven. Voor de midden- en bovenbouw meer. Ouders met kinderen in de onderbouw betalen niet alleen het schoolreisje van hun kind, maar sparen ook voor de latere schoolreisjes en het kamp, want de kosten hiervoor liggen boven het gemiddelde bedrag. 4.4 Communicatie en informatievoorziening De Aloysiusschool wil zoveel mogelijk open en transparant naar buiten toe. We communiceren zoveel mogelijk naar buiten toe door middel van onze website Daar vindt u alle informatie rondom het reilen en zeilen van de school. Maandelijks informeren we de ouders via de mail door een nieuwsbrief. Hierin achtergrondinformatie over de activiteiten die gaan plaatsvinden. Informatie vait de afzonderlijke groep en/of leerkracht gebeurt ook per mail. Ook zijn we ten allen tijde bereid u te woord te staan, naast de reeds geplande gespreksmomenten. Daartoe kan altijd een afspraak met de leerkracht, IB-er of directie gemaakt worden. Samen zijn we verantwoordelijk voor de optimale ontwikkeling en begeleiding van uw kind. 5. Praktische zaken 5.1 Tussenschoolse opvang (TSO) en Buitenschoolse opvang (BSO) Tussenschoolse opvang. Uw kind kan tussen de middag overblijven op school. Sinds heeft Konot de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de TussenSchoolse Opvang. De organisatie van het overblijven gebeurt volgens vastgesteld Konot-beleid. Dat betekent ook dat de meeste scholen, waaronder ook de Aloysiusschool, een professionele TSO-coördinator in dienst hebben, die verantwoordelijk is voor één of meerdere scholen. Overblijfcoördinator: Priscilla Butterhof telefoon Net als bij de gewone schooltijd gelden er ook tijdens het overblijven regels waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn opgesteld in samenspraak met vertegenwoordigers van ouders in de overblijfcommissie. De belangrijkste regels zijn: - alle kinderen eten samen, - kinderen hebben 20 miten de tijd om te eten, daarna mogen ze naar buiten, - kinderen ruimen hun eigen spullen op, - kinderen houden zich aan de regels die normaal in school gelden. Alle afspraken en regels met betrekking tot het overblijven staan in het huishoudelijk reglement overblijven. U kunt dit reglement nalezen op onze website. Buitenschoolse opvang 13

14 Onze school heeft een contract met: KDO Nijntje Pluis, contactpersoon José Scheuten, tel Rest ons nog voor alle duidelijkheid te melden dat ouders die opvang wensen voor hun kind(eren) zelf alles dienen te regelen met de KDO en met de belasting (om de maandelijkse tegemoetkoming te ontvangen). Mocht u geen gebruik willen maken van bovengenoemde KDO ( s), maar van een andere organisatie, dan bent u daar geheel vrij in. 5.2 Wijzigingen in de schoolgids We willen altijd zo actueel mogelijk zijn in onze informatie verstrekking. We zetten daarom de schoolgids op de website van de school. Wanneer er wijzigingen zijn worden deze daarin verwerkt, zodat u op dat platform altijd beschikt de laatste versie. 14

De Aloysiusschool in

De Aloysiusschool in 4. Ouders als partner... 6 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 6 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 6 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp

Nadere informatie

5.2 Wijzigingen in de schoolgids... 12

5.2 Wijzigingen in de schoolgids... 12 5.2 Wijzigingen in de schoolgids... 12 Inhoud Jaarkatern De Aloysiusschool in 2014-2015... 2 1. Wie zijn wij?... 2 2. Onderwijs... 2 2.1 Schooltijden en cohort... 2 2.2 Gymrooster... 3 2.3 Vakantierooster

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Inhoud Jaarkatern

Onderwijsgemeenschap Inhoud Jaarkatern Onderwijsgemeenschap 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 7 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 7 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1

Nadere informatie

Inhoud Jaarkatern De Aloysiusschool in Wie zijn wij? Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster

Inhoud Jaarkatern De Aloysiusschool in Wie zijn wij? Onderwijs Schooltijden en cohort Gymrooster Inhoud Jaarkatern De Aloysiusschool in 2015-2016... 2 1. Wie zijn wij?... 2 2. Onderwijs... 2 2.1 Schooltijden en cohort... 2 2.2 Gymrooster... 3 2.3 Vakantierooster 2015-2016... 3 2.4 Vrije dagen/studiedagen...

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

De Alexander in Onderwijs. 1. Wie zijn wij? Wie werken er?

De Alexander in Onderwijs. 1. Wie zijn wij? Wie werken er? 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 6 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)... 7 5.2 Wijzigingen in de schoolgids...

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo

Jaarverslag MR Basisschool De Telgenkamp, Hengelo Jaarverslag MR 2015-2016 Basisschool De Telgenkamp, Hengelo 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Algemeen...4 1.1. Samenstelling MR en datum van indiensttreding...4 1.2. Taakverdeling...4 1.3. Vergaderfrequentie...4

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

De Veldkamp in Wie zijn wij? Wie werken er? 2. Onderwijs

De Veldkamp in Wie zijn wij? Wie werken er? 2. Onderwijs 4.1 Samenstelling Medezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 5 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 6 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp groep 8... 6 4.4 Communicatie

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Hillegom, 12-10-2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HILMARE SCHOOLJAAR 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het jaarverslag 2014-2015 van de MR van OBS Hilmare. Het jaarverslag is een verantwoordingsdocument

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Groep 5a Juf Annerieke Juf Maria Groep 5b Juf Henriëtte Juf Ingrid Groep 6a Meester Jan Meester Paul Groep 6b Juf Lottie Juf Annemarie

Groep 5a Juf Annerieke Juf Maria Groep 5b Juf Henriëtte Juf Ingrid Groep 6a Meester Jan Meester Paul Groep 6b Juf Lottie Juf Annemarie Nieuwsbrief juli De groepen zijn bekend.. Voor het volgend jaar zijn de groepen bekend en ook wie er voor die groep staat. Momenteel zijn de leerkrachten bezig om de leerlingen zo goed mogelijk te verdelen

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën

Organisatie Contactgegevens mr@denduin.nl toosverschure@denduin.nl josschretlen@denduin.nl www.denduin.nl Financiën 1 Organisatie: De medezeggenschap is geregeld conform de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) en de van kracht zijnde medezeggenschapsreglementen. Op schoolniveau is er een medezeggenschapsraad (MR), op

Nadere informatie

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap 2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasonderwijs.nl 12-9-2013 INHOUD 1 Inleiding 3 Algemeen 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR) 3 2 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Openbare Dalton Basisschool De Achtbaan. Jaarverslag Medezeggenschapsraad

Openbare Dalton Basisschool De Achtbaan. Jaarverslag Medezeggenschapsraad Openbare Dalton Basisschool De Achtbaan Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 / 2015 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SAMENSTELLING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD... 4 3 INHOUDELIJK VERSLAG 2014/2015...

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas Jaarverslag Medezeggenschapsraad katholieke basisschool de Contrabas Schooljaar 2010 t/m juli 2011 Inhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Inleiding Namens de ouders en het personeel is de medezeggenschapsraad (MR) het orgaan met als voornaamste taak het toetsen van het schoolbeleid. In de MR zitten ouders, gekozen door

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar Jaarverslag Medezeggenschapsraad Anninksschool Schooljaar 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad (MR) van de Anninksschool over het schooljaar 2014-2015. Met dit verslag

Nadere informatie

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken.

Dit jaar aan mij de eer om op het afgelopen schooljaar terug te blikken. Voorwoord In het kader van de WMS (wet op medezeggenschapsraden) artikel 7 is de MR verplicht om aan het begin van een nieuw schooljaar een jaarverslag te schrijven over het afgelopen schooljaar. Hierin

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 4. Ouders als partner... 7 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 7 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 8 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp 8...

Nadere informatie

groep 3b juf Inge maandag en dinsdag Basisschool de Meander in 2015-2016

groep 3b juf Inge maandag en dinsdag Basisschool de Meander in 2015-2016 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 8 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad... 8 4.3 Ouderbijdrage en kosten schoolreisje en kamp 8... 9 4.4 Communicatie en informatievoorziening...

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

4.4 Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Buitenschoolse opvang (BSO) Wijzigingen in de schoolgids...

4.4 Communicatie en informatievoorziening Praktische zaken Buitenschoolse opvang (BSO) Wijzigingen in de schoolgids... 4.4 Communicatie en informatievoorziening... 7 5. Praktische zaken... 7 5.1 Buitenschoolse opvang (BSO)... 7 5.2 Wijzigingen in de schoolgids... 7 Inhoud Jaarkatern De Willibrord in 2017-2018... 2 1. Wie

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC

ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ACTIVITEITENPLAN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JENAPLANSCHOOL ELCKERLYC ELSLOO 2015-2016 1. Inleiding. Waarom een activiteitenplan? In de CAO-PO zijn afspraken vastgelegd over de faciliteiten in tijd en over een

Nadere informatie

JAARKATERN Basisschool Drie-eenheid

JAARKATERN Basisschool Drie-eenheid JAARKATERN Basisschool Drie-eenheid Locatie Meijbreestraat Meijbreestraat 11 7573 EP Oldenzaal Tel. 0541-512279 Locatie Noordwal Noordwal 10 7571 AM Oldenzaal Tel. 0541-532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.nl

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. katholieke basisschool. de Contrabas Jaarverslag Medezeggenschapsraad katholieke basisschool de Contrabas Schooljaar 2009 t/m juli 2010 Inhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend ! Jaarplan 2016-2017 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Rehoboth Plaats : IJsselmuiden BRIN-nummer : 04UL Onderzoeksnummer : 121592 Datum schoolbezoek : 10 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Basisschool De Sprankel

Basisschool De Sprankel Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool De Sprankel Activiteitenplan MR 2017/2018 1 / 6 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten van de MR 2. Kern issues MR 3. MR-activiteiten 4. Planning MR

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert

CONCEPT Jaarverslag MR OBS De Wizzert CONCEPT Jaarverslag MR 2015-2016 OBS De Wizzert Samenstelling MR Teamgeleding Yvon van der Heijden Rianne van der Loop (Secretaris) Oudergeleding Josien Verhoeven Rob van Rooij Nicole van Gerwen (Voorzitter)

Nadere informatie

maandag 23 april MEIVAKANTIE t/m vrijdag mei 2016 Activiteit maandag maandag 9 Project beeldende vorming alle groepen

maandag 23 april MEIVAKANTIE t/m vrijdag mei 2016 Activiteit maandag maandag 9 Project beeldende vorming alle groepen AGENDA maandag t/m vrijdag 25 6 april mei MEIVAKANTIE mei 2016 Activiteit maandag 9 Project beeldende vorming alle groepen maandag 23 donderdag 12 Mad Science voorstelling groepen 6 t/m 8 vrijdag 13 Mad

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

Basisschool n Baoken in 2015/2016

Basisschool n Baoken in 2015/2016 3.3 Professionalisering team (terugblik en vooruitblik)... 7 4. Ouders als partner... 7 4.1 Samenstelling Mezeggenschapsraad (MR) en Ouderraad (OR) en vergaderdata... 7 4.2 Jaarverslag Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad 2014/2015

Medezeggenschapsraad 2014/2015 Medezeggenschapsraad 2014/2015 In deze Gids: 1. De MR (Medezeggenschapsraad) stelt zich voor 2. De Medezeggenschapsraad in het kort 1. De MR (Medezeggenschapsraad) stelt zich voor Hoe vaak gebeurt dit

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2011-2012 RK.Basisschool De Zevenster

Jaarverslag MR 2011-2012 RK.Basisschool De Zevenster Inhoudsopgave jaarverslag 2011-2012 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Vergaderingen Activiteiten Blik op de toekomst 1. Inleiding De Zevenster behoort sinds 1998 tot de stichting Katholiek-Onderwijs- Noord-Oost-Twente

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

1. Notulen 22-01-2015 De notulen van 22 januari 2015 zijn vastgesteld en goedgekeurd.

1. Notulen 22-01-2015 De notulen van 22 januari 2015 zijn vastgesteld en goedgekeurd. Notulen van de medezeggenschapsraad d.d.donderdag, 5 maart 2015 Aanwezig: Karen Borrenbergs, Patrick van den Dungen, Marcel Jeurgens, Wilma Louwers, Guido Smolders, Christel Janssen Verhinderd: Geert Versteeg

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARPLAN 2007-2008 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS de MEENT JAARPLAN 2007-2008 Glimmen, januari 2008 Voorwoord. In de wereld van vandaag moet alles wat gedaan wordt vastgelegd worden. Het werk van de MR is in de afgelopen jaren

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

1 5. J A A R V E R S L A G

1 5. J A A R V E R S L A G Cultuur Educatie. Alle groepen bezoeken in het kader van Cultuur Educatie regelmatig voorstellingen. Ook komen er kunstenaars op school. Door de erfgoedinstellingen in de gemeente Dinkelland wordt een

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg

Jaarverslag 2009/2010. Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Jaarverslag 2009/2010 Medezeggenschapsraad PCBS De Ploeg Inhoudsopgave Voorwoord pag. 1 Samenstelling van de medezeggenschapsraad pag. 2 Interne activiteiten pag. 3 Instemmings- en adviesaanvragen pag.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt.

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt. Notulen MR vergadering Aan : Leden MR de Heydonck Datum : 18 februari 2014 Locatie : Heydonck Naastenbest Tijd : 19.30.uur 21.30 uur Aanwezig : Nicole, Paul, Sharon, Theo, Ton, Yvonne, Sanne Afwezig :

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Conciërge Meneer Patrick. Intern Begeleider Juf Judith. Juf Ilona

Conciërge Meneer Patrick. Intern Begeleider Juf Judith. Juf Ilona Inhoud Jaarkatern Basisschool n Esch 2015-2016... 2 1. Wie zijn wij?... 2 Groepsindeling schooljaar 2015-2016... 2 Niet-sgebonden taken... 2 2. Onderwijs... 3 2.1 Schooltijden en cohort... 3 2.2 Gymrooster...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 MR. Geloofwaardig én betrokken onderwijs

Jaarverslag 2011 MR. Geloofwaardig én betrokken onderwijs Jaarverslag 2011 MR Geloofwaardig én betrokken onderwijs Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de Willem van Oranjeschool over het kalenderjaar 2011. Met dit verslag legt

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie