Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000"

Transcriptie

1 Beleid en plan van aanpak Kurzweil 3000 I suffer from something calles dyslexia So I find it hard to read and write It doensn t mean that I m stupid In fact in some things I m quite bright But I would really like to know So teachers, please do tell Why you gave my problem such a name Which most people can t spell? Auteurs: Janeska Wennemars en Anouk Uitslag Datum:

2 1. Inleiding Dyslexie kan het leerproces van kinderen behoorlijk in de weg zitten. Wie moeite heeft met lezen en taal, heeft bij veel schoolzaken een extra hindernis. Leerachterstanden zijn zo opgelopen, met faalangst en frustratie tot gevolg. Veel oefenen met spelling helpt, veel lezen en voorgelezen worden ook. ICT-hulpmiddelen bieden iedereen met dyslexie een eerlijker kans op succes. Kurzweil 3000 (v13, binnenkort v14) is een ICT hulpmiddel voor kinderen met dyslexie. Kurzweil werkt compenserend voor de leeshandicap, zodat kinderen toch zelfstandig boeken en teksten kunnen verwerken die passen bij hun leeftijd en groepsniveau. Dit stimuleert de leeshonger en versterkt het zelfvertrouwen van de kinderen, waardoor ze meer gaan lezen en daardoor gemakkelijker kunnen leren. 2. Visie en doelstelling In het kader van Passend Onderwijs wil de afdeling Ommen van het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht leerlingen met dyslexie met behulp van het ICT-hulpmiddel Kurzweil meer passende zorg geven, waardoor zij zelfstandiger en efficiënter kunnen werken bij het dagelijks werk in de eigen klassensituatie. Het samenwerkingsverband wil scholen praktisch ondersteunen bij het vergroten van de kennis en vaardigheid op het gebied van dyslexie en ICT. Aan het eind van schooljaar zijn onderstaande doelen behaald: leraren hebben kennis van het programma Kurzweil en kunnen het inzetten voor hun leerlingen. ouders worden betrokken bij de inzet van Kurzweil en kunnen dit in de thuissituatie inzetten. aan alle leerlingen met een dyslexieverklaring en leerlingen met een ernstig vermoeden van dyslexie wordt de mogelijkheid geboden om te werken met Kurzweil en krijgen ondersteuning in het gebruik ervan, zowel op school als thuis. Het samenwerkingsverband wil deze doelen bereiken door de inzet van het ICT hulpmiddel Kurzweil vanuit één, bovenschools, centraal loket aan te bieden. Aanbodgericht werken, successen ervaren en delen met elkaar moet leiden tot een breed inzicht dat de inzet van Kurzweil leerlingen helpt en de leraar meer competent maakt op het gebied van hulpmiddelen bij dyslexie. De volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd: beschikbaar stellen van Kurzweil als ondersteuningsmiddel zowel op school als in de thuissituatie. het programma flexibel inzetten zodat het ingekochte volume zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet. scholingsaanbod voor de leraren die met het programma gaan werken. ondersteuning van de stuurgroep Dyslexie-ICT bij het werken met het programma. voorzien in een netwerk waarin expertise kan worden gedeeld. 2 / 24

3 investeren in train de trainer programma s en coaching on the job. Waardoor instructies binnen het samenwerkingsverband kunnen plaatsvinden kostenbesparing voor scholen door collectieve inkoop van licenties gezamenlijk opzetten van databank waardoor materialen voor elkaar beschikbaar zijn een beleidsmatige, getrapte invoering zodat collectief groeien mogelijk is en risico s worden vermeden. doorgaande lijn van PO naar VO creëren, in gesprek gaan 3. Doelgroep Binnen samenwerkingsverband Veld Vaart en Vecht komen leerlingen met een dyslexieverklaring of leerlingen met een ernstig vermoeden van dyslexie in aanmerking voor Kurzweil De Intern Begeleider van iedere school is contactpersoon met de stuurgroep en houdt overzicht in welke leerlingen er in aanmerking komen voor het gebruik van Kurzweil Materialen 4.1 Keuze ondersteuning Het samenwerkingsverband Veld Vaart Vecht heeft om de volgende redenen gekozen voor Kurzweil 3000: Ervaring en onderzoek heeft aangetoond dat Kurzweil 3000 opbrengst verhogend is, het zorgt voor een verhoging van het leer- en leesrendement. Kurzweil 3000 levert dyslexievriendelijke scholen: Eerlijke kansen voor alle leerlingen, meer zelfstandigheid voor leerlingen met dyslexie. Kurzweil 3000 zorgt voor duidelijkheid: Alle leerlingen met dyslexie gebruiken hetzelfde ICT hulpmiddel. Kurzweil 3000 zorgt voor de mogelijkheid dat ook andere leerlingen het programma kunnen gebruiken, bijv. anderstalige leerlingen of leerlingen met een lage woordenschat. De bovenschoolse aankoop van het programma en trainingsmogelijkheden zijn kostenbesparend en levert tijdwinst op. 4.2 Praktische ondersteuning Het programma Kurzweil 3000 wordt op twee manieren ingezet: 1. Remediërend: Heeft als doel om een leerling het niveau van functionele geletterdheid te laten behalen. Door Ralfi lezen, leeskilometers maken, oefenen spelling, Connect enz. 2. Compenserend: Heeft als doel om de belemmeringen als gevolg van dyslexie te verminderen. De leerling wordt uitgedaagd op leeftijdsniveau. Het programma 3 / 24

4 wordt ingezet om de benodigde vaardigheden te stimuleren en te ondersteunen. Door het oefenen van spelling, het schrijven van teksten, het voorlezen van teksten bij begrijpend lezen en zaakvakken. Het programma wordt in eerst instantie ingezet bij begrijpend lezen, spellen en typeopdrachten. Zodra Kurzweil 3000 goed geïmplementeerd is en er voldoende materiaal gescand is, wordt het programma uitgebreid naar andere vakken. Voor het maken van schooltoetsen en eind CITO met Kurzweil is toestemming nodig van de directie. Voorstel vanuit de stuurgroep: Kinderen die in het lesprogramma werken met Kurzweil mogen de CITO toetsen ook via dit programma maken. Dit geldt voor zowel de tussentoetsen als de CITO eindtoets. Bij de overdracht naar het vervolgonderwijs wordt aangegeven dat een leerling met Kurzweil heeft gewerkt 4.3. Thuisgebruik Leerlingen met een dyslexie-verklaring hebben een eigen toegangscode met behulp van een pasje. Leerlingen met een eigen toegangscode slaan hun eigen gebruikersinstellingen op. Alleen de leerlingen met een dyslexie-verklaring en een eigen toegangscode krijgen thuis ook toegang tot het programma met behulp van de licentie van het Samenwerkingsverband. School ondersteunt hierin. De leerlingen zonder dyslexie-verklaring maken gebruik van de pasjes voor extra gebruikers, deze leerlingen hebben geen eigen instellingen en kunnen geen gebruik maken van thuisgebruik. De thuisversie van Kurzweil is voor ouders beschikbaar in het project met gebruikmaking van de login die door school is verstrekt. Deze login wordt ook op school gebruikt en staat geregistreerd bij Lexima. Thuisversie 14 komt uit in december, dit zal betekenen dat Kurzweil als APP ook beschikbaar komt op de tablet en de smartphone. Zodra versie 14 vrijgegeven is ontvangen ouders hiervan via de scholen bericht. 4 / 24

5 4.4. Bibliotheek De afdeling Ommen van samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht wil zich aansluiten bij het samenwerkingsverband W.S.N.S. Tilburg. Zij beschikken over een digitale bibliotheek, met een grote database van gescande materialen. Op basis van het principe halen en brengen kan er gebruik gemaakt worden van hun database en worden bestanden uitgewisseld. Er wordt voor ons samenwerkingsverband een map op de server van Tilburg aangemaakt, waardoor wij materialen kunnen oploaden die wij beschikbaar hebben gemaakt en materialen kunnen downloaden die al in Tilburg op de server staan. De eerste contactpersoon van de werkgroep zal bevoegdheden krijgen om materialen te downloaden en uploaden uit de bibliotheek Tilburg. Er wordt door hem/haar een samenwerkingsmap aangemaakt, waartoe alle deelnemende scholen vanaf hun eigen server toegang krijgen. In deze samenwerkingsmap zullen ook alle handleidingen (voor leerlingen, leekrachten en ICT-ers) verzameld worden. In schooljaar 2014/2015 wordt door ons samenwerkingsverband gestart met het vak Begrijpend Lezen, omdat hier weinig scanactiviteit voor nodig is. De meeste scholen werken met Nieuwsbegrip en deze methode levert het materiaal digitaal en is eenvoudig om te zetten naar een Kesbestand. Ook wordt in hetzelfde schooljaar Kurzweil ingezet bij type-opdrachten en CITO-toetsen, dit omdat typen direct te realiseren is en de CITO-toetsen al als Kesbestand in ons bezit zijn. Voor het scannen en bewerken van nieuwe materialen zal er een bovenschoolse werkgroep geformeerd worden. Deze bovenschoolse werkgroep zal door Lexima getraind worden in het scannen en bewerken van materialen en het formeren van een eigen scangroep. Na deze training gaat de bovenschoolse werkgroep trainingen verzorgen voor alle deelnemende scholen, zodat wij onze eigen materialen kunnen scannen en bewerken. 5. Gefaseerde invoering Dit beleidsplan Dyslexie-ICT is een algemeen plan voor het implementeren van Kurzweil 3000 voor het samenwerkingsverband Veld, Vaart & Vecht. Hieronder staan 10 vragen, opgesteld door Marrith van Hoenderken (projectleider Lexima). Door het beantwoorden van deze vragen komen scholen tot een eigen beleidsplan Dyslexie-ICT: 1. Met welke leerlingen ga je starten? (Visie & Beleid) 2. Met welke vakken ga je starten? (Visie & Beleid) 3. Hoe krijgen docenten instructie? (Professionalisering) 4. Hoe krijgen leerlingen instructie? (Professionalisering) 5. Wie is het aanspreekpunt/contactpersoon op jouw school? (Professionalisering) 6. Wie zitten er in de werkgroep Kurzweil 3000 op school? (Professionalisering) 5 / 24

6 7. Waar haal je de boeken vandaan? (Materiaal) 8. Wanneer start de thuisversie? Kosten? (Materiaal) 9. Op welke laptops/pc s werken de leerlingen? Thuis/school? (Materiaal) 10. Hoe evalueer je met de betrokkenen? IB/lk/lln? (Materiaal) Scholen die een uitgebreider plan willen opstellen, kunnen de vragenlijst die gemaakt is n.a.v. de Quickscanvragen, zie bijlage 1. Daarnaast is er in bijlage 2 een afsprakenlijst toegevoegd voor scholen, deze lijst is een handig hulpmiddel bij het invoeren van Kurzweil. 6. Taken, verantwoordelijkheden en organisatie De bovenschoolse stuurgroep Kurzweil 3000 bestaat uit de volgende leden: Gert van Tol Projectleider Kurzweil 3000 vanuit SWV Marrith Hoenderken Projectleider vanuit Lexima Jeroen Westera - ICT-coördinator Janeska Wennemars en Anouk Uitslag - Zorgcoördinator Taakverdeling van leden stuurgroep: Voor alle vragen vanuit het SWV kan er contact worden opgenomen met Gert van Tol, hij betrekt dan eventueel een van de andere leden erbij. Alle lijnen lopen via Gert als projectleider. Op schoolniveau zijn alle Intern Begeleiders contactpersonen binnen het project, zij zijn het aanspreekpunt binnen een school en kunnen eventueel hulp vragen bij Gert van Tol. Hieronder volgt een schema met een voorstel hoe scholen de implementatie op eigen niveau kunnen vormgeven. Taken: Visie en Beleid Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Selectie leerlingen Werkgroep samenstellen Vergaderingen plannen Schoolondersteuningsprofiel Schoolbeleid Dyslexie Schoolbeleid Dyslexie- ICT Overleg directie PR extern PR intern Doelen stellen t.b.v. de implementatie 6 / 24

7 Scangroep samenstellen en aansturen Doorlopende leerlijn Opstellen implementatieplan Faciliteiten in tijd, geld en materiaal Taken: Deskundigheid Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Instructie ouders Aanspreekpunt ICT Aanspreekpunt gebruik Aanspreekpunt ouders Instructie leerlingen Aanspreekpunt leerlingen Instructie leerkrachten Aanspreekpunt leerkrachten Informeren collega s Informeren ouders Up to date blijven Netwerken Leerlingdeskundigheid inzetten Taken: Inhoud en Toepassingen Updaten Controleren hardware Installatie Aanschaf hardware Aanschaf koptelefoon Aanschaf scanners Aanschaf USB-sticks Taken: ICTinfrastructuur Bestellen digitale lesmethodes (dedicon) Boeken Dedicon bewerken Materialen/boeken Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander 7 / 24

8 scannen Materialen/boeken bewerken Inventariseren lesmethodes Organiseren digitale toetsen Aanschaf dyslexie-ict Digitale bibliotheek opzetten Digitale bibliotheek beheren Prioriteiten digitaliseren Taken: Onderzoek en kwaliteitsbeleid Directie Ib-er/ zorg Docent ICT-er Ouder Ander Tijdpad implementatie Handelingsplan/ Groepsplan Knelpunten signaleren Doelen evalueren (zie 8-baan) 8 / 24

9 7. Professionalisering 1. In schooljaar 2014/2015 volgen Janeska Wennemars en Anouk Uitslag de driedaagse cursus Beleid en implementatie dyslexie-ict januari 2015 verzorgt Gert van Tol een voorlichting aan het IB-netwerk Veld, Vaart & Vecht. Tijdens deze bijeenkomst worden IB ers geïnformeerd over het doel van Kurzweil, de werkwijze en de manier waarop het geïmplementeerd kan worden. Daarnaast wordt er besproken welke materialen al gescand aanwezig zijn. Het overzicht hiervan wordt dan uitgedeeld. Ook zal er uitleg gegeven worden over versie 14 van Kurzweil maart verzorgt Marrith van Hoenderken een voorlichting aan het IB-netwerk Veld, Vaart & Vecht. Tijdens deze bijeenkomst kunnen IB ers vragen stellen over de implementatie van Kurzweil op hun eigen school. 4. Leerkracht training, deze wordt voor de 3de keer gegeven. Datum: woensdagmiddag 18 februari. 5. Training voor de leerkracht met één of twee van zijn leerlingen met dyslexie. Samen wordt de software verkend en besproken. Datum: woensdagmiddag 21 januari. 6. In mei 2015 is er een 2 e meting van de Quickscan (in het voorjaar 2014 is een nulmeting gedaan). 7. De leerkrachten die een training hebben gevolgd, trainen de rest van hun team. 8. De leerkrachten trainen de leerlingen. 9. De leerlingen en hun leerkrachten trainen hun ouders. 9 / 24

10 8. Samenwerking met ouders Verschillende onderzoeken tonen aan dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op de ontwikkeling van de leerling en zijn leerprestaties in het bijzonder (PO-raad, 2014). Ouders hebben een groot aandeel in het stimuleren en ondersteunen van hun kinderen. Ook bij het scannen en bewerken van materialen van boeken kan de hulp van ouders ingezet worden. Op ouderavonden worden de ouders geïnformeerd, tussendoor is de leerkracht van hun kind het eerste aanspreekpunt. 9. Onderzoek en kwaliteitsbeleid Binnen elke school wordt een werkgroep Kurzweil ingericht waarin de Intern Begeleider, de ICT er en eventueel een leerkracht elke 8 weken bij elkaar komen om de stand van zaken te bespreken. Hiervan wordt een verslag gestuurd naar de projectleider, zodat er overzicht blijft in het implementatieproces van Kurzweil in de verschillende scholen. Door de nulmeting en eindmeting na het invullen van de Quickscan, worden de effecten en opbrengsten van het project gemeten en zal bekeken worden waar de Projectgroep het beleid op kan bijsturen. Deze kennis wordt bovenschools gedeeld met de contactpersonen zodat evaluatie op schoolniveau mogelijk wordt. In de bijlagen 3 t/m 5 zijn evaluatie-bladen voor leerlingen, leerkrachten en ouders toegevoegd zodat hiermee ook het project Kurzweil geëvalueerd kan worden. Dit evalueren is noodzakelijk voor een succesvol gebruik van het programma en het continueren en borgen van het Dyslexie-ICT beleid. Jaarlijks te verwachten activiteiten van de stuurgroep waaraan de school medewerking verleent: - Inventarisatie aantal leerlingen dyslexie mei - Herverdeling van accounts over scholen juni - Herbenoemen van de nieuwe accounts juni - Nieuwe accountnamen doorgeven aan Lexima juni - Inventariseren nieuwe scholingsbehoefte juni - Organiseren basistraining, geavanceerde training of scantraining sept. - Evalueren van het gebruik van Kurzweil (=conclusie van de 8-wekelijkse gesprekken binnen de school) + zie evaluatielijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen in bijlage 3, 4 en 5 juni - Communiceren van uitkomsten van evaluatie met het bestuur van het SWV juni - Terugkoppeling van SWV naar de scholen okt. 10 / 24

11 Bijlage 1: Quickscanvragen te gebruiken als stappenplan voor implementatie Kurzweil op schoolniveau. Visie en beleid Op onze school is de intern begeleider de initiator/voortrekker van dyslexie ICT hulpmiddelen. Deze persoon is goed op de hoogte van de toepassingsmogelijkheden. Er is een werkgroep gevormd die zich verdiept in de didactische en praktische aspecten van dyslexie ICT hulpmiddelen, in deze werkgroep zitten: * contactpersoon met stuurgroep (=intern begeleider): * ICT er: * scanspecialist: Er is een duidelijk beeld van de remediërende, compenserende en dispenserende effecten van ICT bij dyslexie en hoe deze te benutten. De werkgroep (of uitvoerend coördinator) heeft doelstellingen en criteria voor toewijzing en het gebruik van ICT hulpmiddelen beschreven. Beheer en professionalisering De school (of samenwerkingsverband) heeft materialen aangeschaft en een pilot project opgestart. De pilot is geëvalueerd en de plannen zijn bijgesteld naar aanleiding van de opgedane ervaringen. De intern begeleider weet hoeveel en welke leerlingen gebruik zullen maken van dyslexie ICT hulpmiddelen, welke vaardigheden aan de leerling moeten worden getraind en wat er nodig is voor het verkrijgen en beheren van digitale schoolboeken. De directie heeft voldoende doorlopend budget geoormerkt voor de aanschaf van passende dyslexie ICT middelen. De directie heeft de personen die de leerlingen begeleiden bij het gebruik van de ICT middelen aangewezen en hun taken omschreven. De personen die de leerlingen begeleiden bij het gebruik van dyslexie ICT-hulpmiddelen krijgen hiervoor voldoende faciliteiten in tijd en materiaal.: De directie heeft de wijze waarop de ouders betrokken worden bij het gebruik van de ICT middelen vastgelegd en gecommuniceerd. De school heeft faciliteiten gecreëerd om leerlingen ook thuis met de hulpmiddelen te laten werken. Docenten zijn geschoold in de mogelijkheden van dyslexie ICT hulpmiddelen en weten wat er van hen wordt verwacht met betrekking tot stimuleren en faciliteren van het 11 / 24

12 gebruik door de leerlingen. De intern begeleider zorgt ervoor dat leerlingen op de hoogte zijn van de spelregels voor het verkrijgen en gebruiken van dyslexie ICT hulpmiddelen en getraind zijn om er zelfstandig mee te kunnen werken. Materiaal De ICT-er kent de procedure voor aanschaf, de mogelijkheden voor installatie en toepassing van hulpmiddelen (netwerkversies, standalone versies en usb sticks) en helpt bij het uitzetten van het ICT pad voor het opslaan van digitale bestanden en beschikbaarstelling van pc's en scanapparatuur. De ICT-er fungeert als eerstelijns helpdesk voor technische ondersteuning en gebruikersvragen en levert vlotte service, omdat leerlingen afhankelijk zijn van hun hulpmiddel. Docenten leveren huiswerk, toetsen en examens zodanig aan (digitaal) dat dit geschikt is voor gebruik met het dyslexie hulpmiddel en accepteren door de leerling gemaakt werk in digitale vorm. Voor gebruik van dyslexie ICT hulpmiddelen tijdens examens en toetsen worden tijdig de juiste voorzieningen getroffen. Het is duidelijk wie hiervoor de verantwoordelijke persoon is. Kwaliteitsbeleid De intern begeleider verzamelt good practice ervaringen en andere gegevens om de effectiviteit en doelmatigheid van dyslexie ICT hulpmiddelen te meten en toepassing ervan zonodig bij te sturen. De directie heeft personen benoemd die verantwoordelijk zijn voor monitoring, evaluatie en borgen van het dyslexie-ict beleid. 12 / 24

13 Bijlage 2: Kurzweil Afspraken Wie maken gebruik van Kurzweil? 1. Kurzweil 3000 kan op school gebruikt worden door leerlingen met een dyslexieverklaring of door leerlingen met een ernstig vermoeden van dyslexie. 2. Leerlingen met een dyslexie-verklaring hebben een eigen toegangscode met behulp van een pasje. 3. Leerlingen zonder een verklaring maken gebruik van de pasjes voor extra gebruikers. 4. Leerlingen met een eigen toegangscode slaan hun eigen gebruikersinstellingen op. Leerlingen met een algemeen pasje hebben geen eigen instellingen. 5. Leerlingen met een verklaring krijgen thuis ook toegang tot het programma met behulp van de licentie van het Samenwerkingsverband. School ondersteunt hierin. Hoe maken we gebruik van Kurzweil? Teksten verwerken: 1. Leerlingen gebruiken Kurzweil als tekstverwerkingsprogramma. Het zal het programma Word vervangen. Dit doen ze bij alle vakken waar dit nodig is. 2. Leerlingen slaan de teksten die ze in Kurzweil maken op in de map Kurzweil op de leerlingenschijf. Ze kiezen hun eigen map en slaan het document met een geschikte naam op in hun map. 3. De leerling maakt met de leerkracht afspraken over de wijze van bestandsnaam en opslaan. Mogelijke worden in de leerlingenmap nog mappen toegevoegd, bijv. Taal, Rekenen, WO. 4. De leerling print gemaakt werk uit voor de leerkracht, stopt het in zijn/haar Kurzweilmapje en levert het in op de daarvoor afgesproken plek. Teksten lezen en verwerken 1. Leerlingen gebruiken de functie in Kurzweil bij het lezen van teksten op websites. Als Kurzweil op de computer geïnstalleerd staat, dan kunnen ze deze functie activeren. 2. Leerlingen gebruiken Kurzweil bestanden t.b.v. het verwerken van teksten behorend bij: a. Nieuwsbegrip L b. Tekst- en oefenbladen Taal op Maat c. Tekst- en oefenbladen Taal op Maat spelling d. Teksten Wereldoriëntatie 13 / 24

14 e. Cito Toetsen 3. Deze bestanden staan opgeslagen op de leerlingenschijf in het mapje Kurzweil à Taal op Maat / Nieuwsbegrip L / etc. 4. De onderwijsassistent scant de documenten die nodig zijn voor een periode in met behulp van het kopieerapparaat. De leerkracht geeft de opdracht aan de onderwijsassistent. 5. De onderwijsassistent zorgt ervoor dat de documenten in de juiste map op de leerlingenschijf worden geplaatst. De leerkracht controleert en is eindverantwoordelijk. Cito-Toetsen: 1. De school beschikt over de Kurzweil bestanden van alle gebruikte Cito Toetsen. 2. De leerlingen met een dyslexie verklaring mogen de Cito toets maken met behulp van het programma Kurzweil. 3. De toets wordt gemaakt op de computer/laptop op een rustige, afschermde werkplek. 4. De toetscondities moeten geoptimaliseerd en gewaarborgd worden door zowel de leerkracht als de leerling. 5. Bij het invoeren van het toetsresultaat noteert de leerkracht dat de toets is gemaakt met behulp van Kurzweil. 14 / 24

15 Bijlage 3: Evaluatie Kurzweil door leerlingen Vragenlijst leerlingen Betreft: gebruik Kurzweil 3000 Naam van de leerling: Groep: Datum: 1. Hoe vaak gebruik je Kurzweil 3000? In de klas Thuis Aantal keer per week Aantal keer per maand 2. Bij welke lessen gebruik je Kurzweil 3000 en hoe vaak? Technisch lezen Begrijpend lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Spelling Anders Hoe vaak 3. Voor welke taken gebruik je Kurzweil 3000? Laten voorlezen van ingescande teksten Betekenis van een woord opzoeken Teksten of woorden typen Spellingcontrole Laten voorlezen wat je zelf schrijft Toetsen maken Anders: ja nee 15 / 24

16 4. Welke onderdelen van Kurzweil 3000 gebruik je? Markeerstiften Kleefbriefjes Tekstvakken invoegen Vergrote woorden Zelf leessnelheid regelen Leesstem uitschakelen Woordenboek Woordvoorspeller Anders: ja nee soms 5. Weet je wat de juf/meester er van vindt dat je met Kurzweil 3000 werkt? Hij/zij vindt het fijn voor mij Hij/zij vindt het lastig Ik weet niet wat hij/zij ervan vindt. ja nee 6. Hoe reageren je klasgenoten als je met Kurzweil 3000 werkt? Ze reageren niet Ze vinden het raar Ze vinden het fijn voor mij Ze willen zelf ook met Kurzweil 3000 werken ja nee 16 / 24

17 7. Hoe vind je het zelf om met Kurzweil 3000 te werken? Ik vind het fijn Ik vind het soms fijn, soms lastig Ik vind het niet fijn ja nee 8. Kun je zeggen waarom je het wel/niet fijn vindt? 9. Als je Kurzweil 3000 gebruikt merk je dan dat het helpt bij: Begrijpend lezen Technisch lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Toetsen maken Anders: ja nee weet ik niet 10. Wat gaat er beter nu je Kurzweil 3000 gebruikt? Ik voel me zelfstandiger en heb minder hulp nodig van de leerkracht Ik voel me zekerder Ik heb nu meer plezier om de lessen te volgen Ik kan me nu beter concentreren Ik ben sneller klaar met mijn werk Ik kan langer met opdrachten bezig zijn Ik doe meer mijn best ja nee soms/ twijfel 17 / 24

18 Ik haal betere cijfers Het gaat niet beter 11. Welke voordelen heeft Kurzweil 3000 voor jou? voordelen nadelen In de klas Thuis 12. Wat wil je zelf bereiken door het gebruik van Kurzweil 3000? Ik wil graag sneller leren lezen Ik wil lezen met minder fouten Ik wil teksten lezen die moeilijker zijn dan de teksten/verhalen die ik nu lees Ik wil mijn dictee beter maken Ik wil minder fouten maken in teksten en opstellen Anders: ja nee 13. Zou je nog meer willen leren over Kurzweil 3000 en heb je daarvoor nog extra uitleg nodig? Bedankt voor het invullen van deze vragen. Veel succes verder met Kurzweil! 18 / 24

19 Bijlage 4: Evaluatie Kurzweil door leerkrachten Vragenlijst leerkrachten Betreft: gebruik Kurzweil 3000 Naam van de leerkracht: Groep: Datum: 1. Hoe vaak gebruiken de leerlingen in je groep Kurzweil 3000? In de klas Aantal keer per week Aantal keer per maand 2. Bij welke lessen wordt Kurzweil 3000 gebruikt en hoe vaak? Technisch lezen Begrijpend lezen Aardrijkskunde Geschiedenis Spelling Anders Hoe vaak 3. Voor welke taken wordt de Kurzweil 3000 gebruikt? Laten voorlezen van ingescande teksten Betekenis van een woord opzoeken Teksten of woorden typen Spellingcontrole Laten voorlezen wat men schrijft Toetsen maken Anders: ja nee 19 / 24

20 4. Weet je hoe jouw leerlingen het werken met Kurzweil 3000 ervaren? Ze vinden het prettig Ze vinden het niet prettig Ze reageren wisselend ja nee 5. Hoe reageren andere leerlingen als er met Kurzweil 3000 gewerkt wordt? Ze reageren niet Ze reageren negatief Ze reageren positief Ze willen zelf ook met Kurzweil werken ja nee 6. Hoe ervaar je het als leerkracht als leerlingen met Kurzweil 3000 werken? Ik ervaar het positief Ik vind het soms positief, soms lastig Ik vind het een te grote belasting naast andere werkzaamheden Ik ervaar organisatorische en/of technische problemen Anders: ja nee 20 / 24

21 7. Welke voor- en nadelen heeft het werken met Kurzweil 3000? (qua evt. voordelen voor leerlingen, techniek, organisatie enz. binnen de groep e.d.) Voordelen: Nadelen: Bedankt voor het invullen van deze vragen. Veel succes verder met Kurzweil 3000! 21 / 24

22 Bijlage 5: Evaluatie Kurzweil door ouders van leerlingen die gewerkt hebben met Kurzweil Uw kind heeft de afgelopen.. maanden op school gewerkt met Kurzweil. Op school zijn de ervaringen overwegend positief, de meeste leerlingen werken graag met het programma als hulpmiddel. School zou graag willen weten of u thuis effecten heeft gemerkt en of uw kind er iets van verteld heeft. Wilt u zo vriendelijk zijn de volgende vragen te beantwoorden en deze brief voor. te mailen naar. Naam kind: Datum: 1. Heeft u thuis gemerkt dat uw kind beter gemotiveerd was door het gebruik van Kurzweil? 0 Ja 0 Nee Zo ja, wat heeft uw kind er over verteld? 2. Merkte u dat uw kind enthousiast was door het gebruik hiervan? 0 Ja 0 Nee Hoe merkte u dit? 3. Heeft u behoefte aan meer informatie over het werken met Kurzweil? 0 Ja 0 Nee Toelichting: 4. Denkt u dat uw kind door het gebruik van Kurzweil zelfstandiger wordt? 0 Ja 0 Nee Waarom denkt u dat? 22 / 24

23 5. Denkt u dat het gebruik van Kurzweil uw kind zelfverzekerder kan maken? 0 Ja 0 Nee Waarom denkt u dat? 6. Gebruikt uw kind thuis regelmatig Kurzweil? 0 Ja 0 Nee Hoe vaak gemiddeld per week? En voor welke vakgebieden?.. 7. Ruimte voor eventuele aanvullingen: Bedankt voor het invullen van deze vragen. 23 / 24

24 Bijlage 6: Overzicht materialen Lesmateriaal Uitgeverij ISBN Tekstboek Werkboek Bestandsnaam Wie scant in Al beschikbaar Toetsen Onderdeel Groep Bestandsnaam Wie scant in Al beschikbaar Vrij lezen Titel Onderwerp AVI niveau Bestandsnaam Wie scant in Al beschikbaar Dedicon Titel Uitgeverij ISBN Tekstboek Werkboek Bestandsnaam Al beschikbaar 24 / 24

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015

ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 ICT beleidsplan Veenplas 2010-2015 - 1 - 1. Voorwoord Waarom een ICT- beleidsplan voor de Veenplas? 1.1 Doelstelling van het ICT beleidsplan Het vorige ICT- beleidsplan 2002 2006 is al enkele jaren verlopen.

Nadere informatie

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019

ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT-beleidsplan SPOLT 2015-2019 ICT Beleidsplan SPOLT 2015-2019 / definitieve versie / vastgesteld GMR 13-01-2015 1 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1 ICT in de samenleving en dus ook op school 3 1.2 Periode 3

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520

2012-2016. Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 ICT BELEIDSPLAN STICHTING PROLOOG 2012-2016 Stichting Proloog www.proloog.nl Fonteinland 11 8913 CZ Leeuwarden 058-2347520 Dit plan beschrijft hoe Stichting Proloog werkt aan brede talentontwikkeling,

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011)

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Groningen Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Februari 2007 1 Wat ziet een leerkracht in 2011? Een groepje leerlingen

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

CBS De Rank 2011-2015

CBS De Rank 2011-2015 CBS De Rank 2011-2015 Harderwijk, april 11 Versie:01 ICT-beleidsplan 2011-2015 Auteur: Adviezen: L.M.C. de Jong Stuurgroep VCO-Harderwijk Datum: april 2011 Het ICT-beleidsplan schetst de situatie van het

Nadere informatie

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.

INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1. SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INLEIDING... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.01 Schoolgegevens... 5 1.02 Noorderbasis Scholen met de Bijbel... 5 1.03 Directie... 5 1.04 Het team... 5 1.05 Afdelingsraad... 5 1.06 Medezeggenschapsraad...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS

IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS IMPLEMENTATIE VAN LEERLIJNEN IN HET SPECIAAL ONDERWIJS ii Implementatie van leerlijnen in het speciaal onderwijs Verslag van onderzoek Ed Smeets juni 2010 ITS, Radboud Universiteit Nijmegen De particuliere

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers,

Een woord vooraf. Beste ouders/verzorgers, 1 Een woord vooraf Beste ouders/verzorgers, Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders / verzorgers van (toekomstige) leerlingen van Basisschool Het Mozaïek. We informeren u hiermee over allerlei zaken

Nadere informatie

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016

BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 BELEIDSPLAN ICT 2012-2016 1. Visie 1.1 Introductie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is niet meer weg te denken uit ons onderwijs. Op alle scholen binnen onze Stichting Katholiek Onderwijs Maasdal

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie