Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.kraaienestschool.nl"

Transcriptie

1 Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt.

2 Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis 1.2 Gebouw en plein 1.3 Leerlingenaantal 1.4 Identiteit van de school 1.5 Missie en Visie 1.6 Pedagogische opdracht 2 Organisatie van ons onderwijs 2.1 De directeur 2.2 Personeel en taakbeleid 2.3 Nascholing en begeleiding 2.4 Regeling bij ziekte van een leerkracht 2.5 Beleid m.b.t. stagiaires en LIO s 2.6 Samenstelling van groepen 2.7 Tussenschoolse opvang 2.8 Buitenschoolse opvang 2.9 Schoolse en naschoolse activiteiten 3 Onderwijstijd, vak- en vormingsgebieden 3.1 Onderwijstijd 3.2 Basisvakken 3.3 Overige vak- en vormingsgebieden 3.4 Huiswerk en agenda 3.5 Klokurentabel 4 Kwaliteitsbeleid 4.1 Inleiding 4.2 Kwaliteitsinstrument 4.3 Leeropbrengsten en uitstroomgegevens 4.4 Onderwijsinspectie 4.5 Tevredenheidspeilingen 4.6 Onderwijskundig beleid 5 Begeleiding van leerlingen 5.1 Inleiding 5.2 Rapporten & rapportavonden 5.3 Cito leerlingvolgsysteem en ontwikkelingvolgmodel 5.4 Aandacht voor begaafde leerlingen 5.5 Aandacht voor de sociale ontwikkeling 5.6 Handelingsplannen en groepsplannen 5.7 Ontwikkelingsperspectief 5.8 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd. Schoolgids

3 5.9 Leerlingdossier en ouderportaal 5.10 Van basisschool naar voortgezet onderwijs 5.11 Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen Toelating 5.13 Leerling gebonden financiering ofwel De rugzak 5.14 Logopedie 5.15 Screening door de GGD in groep 2 en groep 7 6 Veiligheid, gezondheid en voeding 6.1 Veiligheidsplan Acis 6.2 Verkeerssituatie 6.3 Straffen, belonen, pesten en plagen 6.4 Besmettelijke aandoeningen 6.5 Hoofdluis 6.6 Ontruimingsplan en ontruimingsoefeningen 6.7 Schoolregels 7 Ouders en de school 7.1 Inleiding 7.2 De Medezeggenschapsraad (MR) 7.3 Ouderraad (OR) en ouderbijdrage 7.4 Sponsoring 7.5 Ziekte en verzuim leerling 8 Stichting Acis 8.1 Inleiding 8.2 Ons onderwijsaanbod 8.3 Een veilig schoolklimaat 8.4 Klachtenregeling 8.5 Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering 8.6 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 9 Algemene onderwijsinformatie 9.1 Basisonderwijs 9.2 Toelating en leerplicht 9.3 Uitschrijven van een leerling 9.4 Verzuim / extra vakantie 9.5 Schorsing 9.6 Inspectie van het onderwijs 10 Schooltijden en vrije dagen 10.1 Lestijden 10.2 Vakanties 10.3 Studiedagen 10.4 Marge-uren 10.5 Belangrijke data 11 Belangrijke adressen en telefoonnummers Schoolgids

4 Woord Openbare basisschool t Kraaienest vooraf, september 2014 Geachte ouders en verzorgers, Graag heten we u weer van harte welkom in het nieuwe schooljaar. Voor u ligt de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar In deze schoolgids vindt u allerlei gegevens over de dagelijkse gang van zaken in en om de school, ook informatie over de onderwijsdoelen, de omgang met de kinderen, zowel individueel als per groep en de rol van de ouders hierbij. Goed en modern onderwijs vergroot de kansen van uw kind in de toekomst. Wij proberen niet alleen goede leerresultaten te bereiken, maar uw kind ook een plaats te bieden, waar het zich veilig en geaccepteerd voelt gedurende de hele basisschoolperiode. Deze schoolgids beoogt een beeld te schetsen over de ideeën, die wij hebben over onderwijs, de sfeer in onze school, de manier van werken en de methoden en materialen, die wij gebruiken. Bij goed onderwijs horen goede contacten met ouders. Wij hopen dan ook weer veel ouders in onze school te mogen ontvangen: om te kijken naar het werk van hun kind(eren), om vragen te stellen en misschien ook wel om te helpen. Want om goed onderwijs te bieden aan uw kind(eren) is de rol van de leerkrachten heel belangrijk, maar zeker zo belangrijk is de betrokkenheid van ouders. De school is er immers ook voor de ouders en wordt sterker door een actieve rol van hen (van U dus!). Daarnaast vindt u in deze gids informatie over veel praktische zaken, zoals schooltijden, vakanties, verzuimregelingen. De gids is bedoeld voor twee groepen ouders. In de eerste plaats zijn dat de ouders, die al kinderen op onze school hebben. Aan die groep ouders geven wij actuele informatie en leggen wij verantwoording af over onze manier van werken. In de tweede plaats is de gids bestemd voor de ouders, die een school voor hun kind zoeken. Aan die ouders leggen wij in onze schoolgids uit, wat zij mogen verwachten, als hun kind een leerling van 't Kraaienest wordt. De schoolgids wordt jaarlijks uitgereikt aan alle de ouders en bij inschrijving van nieuwe leerlingen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met de inhoud. Het schoolbestuur heeft de schoolgids vastgesteld en vervolgens aangeleverd bij de onderwijsinspectie. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe! Mede namens het team van t Kraaienest Jan Jonker, directeur Schoolgids

5 HOOFDSTUK 1: DE SCHOOL 1.1 Acis Openbare basisschool t Kraaienest Onze school is onderdeel van Stichting Acis openbaar onderwijs Hoeksche Waard met: - twintig openbare basisscholen, verspreid over de Hoeksche Waard. - één SBO school voor speciaal basisonderwijs (Het Pluspunt) in Oud-Beijerland, met drie leerwegen: speciaal basisonderwijs, autistisch spectrumstoornissen en hoogbegaafdheid - twee scholen voor voortgezet onderwijs: Het Hoeksch Lyceum voor gymnasium, atheneum, HAVO en MAVO Het Actief College voor Vmbo basis-, kader- en gemengd theoretische leerweg (met Lwoo) in de sectoren techniek breed, zorg/welzijn, economie & ondernemen. 1.2 Gebouw en plein Het huidige gebouw bestaat eigenlijk uit twee gebouwen. Vroeger was in ons gebouw zowel de openbare basisschool (toen nog De Springplank geheten) als de christelijke school gehuisvest. De christelijke school is uit het gebouw vertrokken, waarna twee lokalen zijn omgebouwd de huidige gemeenschapsruimte annex speellokaal. Twee andere lokalen zijn omgebouwd tot kinderopvang (Kivido). In 2005 is aan het gebouw een personeelskamer toegevoegd en zijn enkele jaren geleden de verwarmingen en de vloeren van de lokalen vervangen. Het gebouw beschikt over twee pleinen. Eén plein wordt door de onderbouw gebruikt en beschikt over enkele speeltoestellen en een zandbak. Dit plein is afgeschermd met een hek. Het andere plein wordt door de bovenbouw gebruikt en beschikt over een kraaienest en een klimrek. Het plein is vrij toegankelijk. In de afgelopen jaren is al het hoge groen gesnoeid, waardoor het plein een meer open karakter heeft gekregen. 1.3 Leerlingenaantal Het aantal leerlingen op onze school ligt rond 75 leerlingen. Onze school heeft vier combinatieklassen, namelijk een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. In elke combinatieklas zitten ongeveer 19 leerlingen. In de afgelopen jaren lag het leerlingaantal tussen de 80 en de 90. In de nabije toekomst verwachten een terugloop naar ongeveer 70 leerlingen. 1.4 Identiteit van de school t Kraaienest is een openbare school. Openbaar betekent dat de school toegankelijk is voor iedereen. Een openbare school is een school waar iedereen, ongeacht levensovertuiging, culturele achtergrond en/of maatschappelijke opvattingen, van harte welkom is en waar voor iedereen een gelijkwaardige plaats is. In het openbaar onderwijs krijgt het kind de gelegenheid kennis te maken met diverse opvattingen, overtuigingen en denkbeelden, leert het deze waarderen en hiervoor open te staan. Schoolgids

6 1.5 Missie en Visie Openbare basisschool t Kraaienest Onze missie: Het team van t Kraaienest streeft ernaar dat de kinderen zich op school thuis voelen, weerbaar zijn (of gemaakt worden), omdat de sfeer veilig en vertrouwd is. Het gaat om zelfvertrouwen, het kunnen maken van keuzes, duidelijke afspraken en regels, het maximale uit het kind halen door het stellen van hoge, maar realistische eisen en het bieden van een breed scala aan activiteiten. Onze visie Ons team streeft ernaar goed onderwijs te verzorgen voor alle kinderen en gaat op een positieve manier om met de verschillen tussen leerlingen. Ons team vindt leren, jezelf ontwikkelen belangrijk en dat betekent in de praktijk, dat: de vakken taal, lezen en rekenen de kern vormen van ons onderwijs. De bij deze vakken geleerde vaardigheden vormen immers de basis voor elke andere ontwikkeling bij de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) excursies, zelfstandig onderzoek en het gebruik van audiovisueel materiaal een belangrijke rol spelen ons onderwijs in toenemende mate wordt ondersteund door het gebruik van computers de leerlingen hun tijd maximaal besteden aan leer- en ontwikkelingsactiviteiten onze methoden eigentijds zijn het leerklimaat in de klassen ordelijk en rustig is Ons team streeft ernaar dat kinderen zich op onze school thuis voelen, dat ze met plezier naar school gaan, omdat de sfeer vertrouwd en veilig is. Dat betekent in de praktijk, dat wij: proberen de leerlingen (zelf)vertrouwen te geven de leerlingen ondersteunen, maar ook uitdagen tot het nemen van eigen keuzes hoge, maar realistische eisen stellen afspraken en regels hanteren bedacht zijn op zaken, die de sfeer verslechteren, zoals pesten e.d. Ons team hecht veel waarde aan een goede samenwerking met de ouders. Dat betekent in de praktijk, dat wij: de ouders op verschillende wijzen regelmatig informeren de ouders bij schoolse en buitenschoolse activiteiten betrekken. Schoolgids

7 Onze missiestatement (onze droomschool) Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. Iedere kraai zingt zijn eigen lied. Elk kind is uniek en heeft zijn eigen mogelijkheden om zich te ontwikkelen tot een zelfstandig, volwaardig en sociaal deelnemer aan onze samenleving. Vele kraaien met verschillende veren Individuele verschillen in achtergrond, aanleg, stijl en interesse zijn geen belemmeringen die overwonnen moeten worden, maar geven juist op inspirerende wijze vorm en inhoud aan het leerproces en aan de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden. Voorzichtig de eigen vleugels uitslaan Naast het werken aan klassikale opdrachten leren kinderen om, in toenemende mate, zelfstandig te werken en om samen te werken met anderen aan zelfgekozen taken en opdrachten die passen bij eigen niveau, leerstijl en interesse. Kernwaarden De kernwaarden van t Kraaienest zijn: Warmte Rust Veiligheid Respect Plezier 1.6 Pedagogische opdracht Onze school heeft een pedagogische opdracht. Die opdracht is ruimer dan het aanbieden van leerstof alleen. Wij leveren ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen tot sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk deelnemer aan de samenleving. Van belang daarbij zijn: het klassenklimaat, zorg, disciplinering, waarden en normen, burgerschap en het omgaan met diversiteit binnen een democratie. Op onze school hebben wij het volgende beleid:: Veiligheid door een klimaat van wederzijds begrip en respect. Regelmatig contact met ouders over hun kind. De school voert een samenhangend pedagogisch beleid. Leerlingen en leerkrachten leren door middel van interactie van en met elkaar. Ieder kind heeft gaven en krijgt mogelijkheden om die te ontplooien. Schoolgids

8 HOOFDSTUK 2: DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 2.1 De directeur De directeur van de school is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen, het schoolklimaat, de inzet en taakverdeling van het personeel, alsmede de verdeling, het gebruik en het beheer van de middelen en het gebouw. De directeur voert het overleg met de medezeggenschapsraad namens het bestuur. De eindverantwoordelijkheid berust bij het schoolbestuur. 2.2 Personeel en taakbeleid Binnen de school zijn een aantal leerkrachten met een speciale taak. - Onze school beschikt niet over een adjunct-directeur. Bij afwezigheid van de directeur is Suze Mol het aanspreekpunt. - De intern begeleider, Martin den Haan, coördineert, in samenwerking met de directeur en de leerkrachten, de leerlingenzorg. - De schoolcontactpersoon, Marjoleine Glerum, behandelt klachten die niet via de groepsleerkracht of via de directie kunnen worden opgelost. - De kunst- en verkeerscoördinator is Don Kloosterman. - Onze school beschikt over drie bedrijfshulpverleners: Don Kloosterman, Suze Mol en Marjoleine Glerum. Deze BHV ers weten hoe te handelen in geval van ongelukken, brand en andere calamiteiten. Jaarlijks laten zij zich nascholen. 2.3 Nascholing en begeleiding Regelmatig volgen leerkrachten en directeur cursussen om op de hoogte te blijven van allerlei nieuwe ontwikkelingen. Deze cursussen vinden meestal na schooltijd plaats. Het is ook mogelijk dat leerkrachten voor kortere of langere tijd voor het volgen van een cursus afwezig zijn. In dat geval wordt voor vervanging gezorgd. Gedurende het schooljaar worden er ook studiedagen of studiemiddagen voor het team gepland. Het team volgt dan een gezamenlijke cursus. Uw kind is dan een hele dag of een dagdeel vrij. Bij de onderwijsontwikkeling laten wij ons adviseren en helpen door meerdere onderwijsbegeleiders. Voor het begin van elk schooljaar wordt, in overleg met de onderwijsbegeleider, in een zogenaamd begeleidingsplan vastgelegd waar het team in het nieuwe schooljaar aan zal gaan werken. 2.4 Regeling bij ziekte van een leerkracht In geval van ziekte van een leerkracht worden de kinderen altijd binnen de school opgevangen. In eerste instantie proberen wij een vervanger te vinden. Mocht dit niet lukken, dan worden klassen samengevoegd. Schoolgids

9 2.5 Beleid m.b.t. stagiaires en LIO s Stichting Acis heeft een convenant gesloten met de Pabo van de Hogeschool Rotterdam. Ook werken wij samen met de Pabo in Dordrecht. Dat betekent dat onze school geregeld de begeleiding van stagiaires van deze opleiding op zich neemt. Een student die in de afrondingsfase van zijn of haar opleiding verkeert, kan worden ingezet als leraar in opleiding (LIO). 2.6 Samenstelling van groepen Onze school heeft vier combinatieklassen, namelijk een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8. Kinderen van dezelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groepen. Ook de leerstof wordt voornamelijk groepsgewijs aangeboden. Wel houden we rekening met verschillen. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel, krijgt extra hulp (bijv. langere instructie) en herhalingsopdrachten. Wie de leerstof snel beheerst, krijgt moeilijker opdrachten. 2.7 Tussenschoolse opvang t Kraaienest werkt met een continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen tussen de middag op school blijven om te eten. Het overblijven gebeurt alleen op maandag, dinsdag en donderdag, als de kinderen in de middag weer school hebben. Op woensdagmiddag en vrijdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Voor het eten op school moeten de kinderen zelf een lunchpakketje mee nemen. Tijdens de eerste (kleine) pauze om tien uur kunnen de kinderen een tussendoortje meenemen, bijvoorbeeld fruit. Voor de grote pauze tussen de middag kunnen de kinderen boterhammen en drinken meenemen. De kinderen eten onder begeleiding van hun leerkracht in hun eigen klas. Kinderen die willen bidden, krijgen hier de tijd voor. Na het eten krijgen de kinderen tijd om buiten te spelen. Ook dit gebeurt onder begeleiding van een leerkracht. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld. Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden. Schoolgids

10 2.8 Buitenschoolse opvang O.B.S. t Kraaienest is een overeenkomst aangegaan met Kivido. Er zijn goede contacten en afspraken met de BSO in. Door middel van een enquête hebben ouders de behoefte en wensen aangegeven ten aanzien van buitenschoolse opvang. Hun wensen zijn geïnventariseerd en besproken met vertegenwoordigers van de BSO. Veel wensen worden reeds aangeboden binnen het pakket van de BSO. Het geheel aan afspraken is in een convenant vastgelegd. De medezeggenschapsraad van t Kraaienest is akkoord gegaan met dit voorstel. Voor alle duidelijkheid: Ouders die gebruik willen maken van de BSO moeten zelf contact opnemen met Stichting Kivido. Zij verzorgen de inschrijving. 2.9 Schoolse en naschoolse activiteiten Projecten Elk schooljaar worden er, naast de seizoengebonden thema s, een paar projecten gedaan, waar alle groepen op hun niveau aan meedoen. Dit jaar: - In oktober 201 is de kinderboekenweek met als thema: Feest!, over zestig jaar kinderbeoekenweek. - In de loop van het jaar houden wij een klassenoverstijgend project. Informatie over al deze activiteiten ontvangt u natuurlijk via onze In Vogelvlucht en op onze website Fotograaf In het voorjaar, als de kinderen al een beetje kleur hebben, komt de schoolfotograaf. Er wordt een portretfoto gemaakt van de kinderen en leerkrachten. Ook is er de mogelijkheid om met broertje(s) en/of zusje(s) op de foto te gaan. Dan wordt er ook een klassenfoto gemaakt. De ouders kunnen de foto s bestellen. Kunstmenu Elk schooljaar nemen we samen met de andere openbare basisscholen binnen de gemeente Korendijk deel aan het kunstproject. Voor iedere groep komt er een kunstvorm aan bod: theater, poppenspel, literatuur, muziek, beeldende kunst, film. Niet alleen door kijken, luisteren en doen, maar in veel gevallen ook door gesprekken met de uitvoerende kunstenaars, krijgen de kinderen vaak een vernieuwende en open kijk op kunst uit eigen en uit andere culturen. Sporttoernooien Elk jaar doen wij met verschillende teams mee aan sporttoernooien, zoals het Korendijks voetbaltoernooi, het regiotoernooi van de KNVB (voetbal) en een basketbaltoernooi. Sportiviteit en gezelligheid staan voorop. EHBO De leerlingen van groep 8 worden voorbereid op het behalen van het Jeugd EHBO diploma. De diploma-uitreiking vindt altijd s avonds plaats en heeft een feestelijk karakter. School en Milieu We proberen op school het goede voorbeeld te geven bij het scheiden van afval. Papier wordt gescheiden van het overige afval en door de plaatselijke sportvere- Schoolgids

11 niging opgehaald. Het afval van fruit en tuin wordt in de groene bak gedeponeerd. Plastic afval komt in een aparte vuilnisbak. We verzamelen ook gebruikte batterijen, cartridges en mobiele telefoons. Naar gelang de hoeveelheid die verzameld wordt, kan de school als tegenprestatie van de organiserende stichting educatieve geschenken ontvangen. Toneelavonden Niet uit het schoolleven op t Kraaienest weg te denken zijn de toneelavonden, die voor groep 1 t/m 6 in februari in het Dorpshuis worden gehouden. Gedurende een drietal weken wordt door alle leerlingen verbeten geoefend om voor de moeders, vaders, opa s, oma s, verdere familie, vrienden en kennissen een bijna professioneel optreden te verzorgen. Te midden van schitterende decors, door ouders verzorgd, treden de kinderen in de schijnwerpers. De groepen 7 en 8 doen hun optreden op de afscheidsavond van groep 8. Jeugdbladen De kinderen kunnen zich via de school op voor hun leeftijd geschikte en kwalitatief goede jeugdbladen abonneren. Kinderpostzegels Elk jaar in september gaan de kinderen van groep 7/8 langs de deuren om Kinderpostzegels en wenskaarten te verkopen. De opbrengst komt ten goede aan Stichting Kinderpostzegels Nederland. Voorleeswedstrijd Elk jaar doet een leerling van de bovenbouw mee aan de Nationale Voorleeskampioenschappen. Naschoolse activiteiten In samenwerking met stichting Stimulans en cbs De Wegwijzer organiseren wij verschillende naschoolse activiteiten. Kinderen kunnen zich hier op vrijwillige basis voor inschrijven. Een greep uit de activiteiten: keyboard spelen, goochelcursus, voetbal, weerbaarheidtraining, tekenles, basketbal, judo, drama en blokfluit. Schoolgids

12 HOOFDSTUK 3: ONDERWIJSTIJD, VAK- EN VORMINGSGEBIEDEN 3.1 Onderwijstijd Wettelijk is geregeld, dat in de onderbouw van de basisschool (groep 1 t/m 4) tenminste 880 klokuren per jaar onderwijs wordt gegeven. Voor de bovenbouw geldt een minimum van 1000 klokuren per jaar. In de groepen 3 tot met 8 mag ten hoogste zeven keer een 4 daagse schoolweek worden ingeroosterd. Scholen kunnen er ook voor kiezen in alle leerjaren 940 klokuren per jaar onderwijs te geven. (Zie ook: Hoofdstuk 10). 3.2 Basisvakken Taal, lezen, schrijven en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Deze vakken vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van de leerlingen. Taal / lezen In groep 1/2 starten wij met de methode De leessleutel Letterpret. Hierop aansluitend in groep 3 De leessleutel. Deze methode biedt taal (met spelling) en lezen geïntegreerd aan. Vanaf groep 4 gebruiken we de methode Taal op Maat voor taal en spelling. In deze methode zit ook woordenschat verweven. Bij Taal op maat zit ook een spellingprogramma op de computer. Om de woordenschat goed aan te bieden, gebruiken wij aanvullende lessen uit Woordenschat van Ajodakt. In de groepen 5 t/m 8 worden de taal- en spellinglessen op een tablet gemaakt, Voor begrijpend, studerend en technisch lezen gebruiken wij de Goed Gelezen. Voor het technisch lezen gebruiken wij het zogenaamde RALFI-lezen, waarbij de kinderen met elkaar en onder begeleiding van de leerkracht het hardop lezen oefenen. Hierbij maken we ook gebruik van teksten uit Nieuwsbegrip, een online leesmethode met elke week actuele teksten. Om de trage lezers te helpen, gebruiken wij het computerprogramma Flits. Schrijven Voor alle groepen gebruiken wij de methode De schrijfsleutel, welke aansluit bij De Leessleutel. Rekenen Vanaf groep 1 gebruiken wij de realistische rekenmethode "De wereld in getallen." Realistisch wil zeggen, dat de rekenmethode uitgaat van situaties uit het dagelijkse (reken)leven. Inzicht (weten wat je doet bij het rekenen) is een ander sterk punt van deze methode. In de bij de methode behorende computerprogramma s krijgen de kinderen meteen feedback op hun oplossingen en is er voor de leerkracht een overzicht van de resultaten. In de groepen 5 t/m 8 worden de rekenlessen op een tablet gemaakt, 3.3 Overige vak- en vormingsgebieden De persoonlijke ontplooiing van de leerlingen komt aan bod tijdens vakken als wereldoriëntatie en expressie. Wereldoriëntatie De lessen wereldoriëntatie worden, waar mogelijk, veelal in samenhang met elkaar aangeboden. In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met vakgebiedoverstijgende thema s a.d.h.v. bronnenboeken en Schooltv Koekeloere. Schoolgids

13 Vanaf groep 3 hebben wij wel 'losse' methodes voor aardrijkskunde, natuuronderwijs en geschiedenis, maar de leerkrachten proberen zoveel mogelijk verbanden te leggen. Als voorbeeld de topografie van de wereld is grotendeels vanuit de geschiedenis te verklaren en het klimaat en de natuur zijn onderling sterk verbonden. Voor biologie (natuuronderwijs) maken wij gebruik van de methode Natuurlijk, voor geschiedenis hebben wij gekozen voor de methode Bij de Tijd en voor aardrijkskunde werken wij met de vernieuwde versie van de methode "Wijzer door de wereld". Bij de lessen maken wij veelal gebruik van het digitaal schoolbord en van de programma s van Schooltv. In groep 3/4 kijken de kinderen naar Huisje Boompje Beestje, ondersteund door werkbladen, proefjes en cd-rom s. Groep 5/6 kijkt naar het Schooltv-programma Nieuws uit de natuur en groep 7/8 naar het Schooltv-Weekjournaal. Engels Wij werken met de vernieuwde versie van de methode "Hello World". Deze methode is zo opgebouwd dat de kinderen van groep 7 en 8 dezelfde lessen volgen, waarbij de eisen aan groep 8 uiteraard hoger zullen zijn en waarbij er een verschil in verwerking is tussen de kinderen van groep 7 en groep 8. Ook binnen een jaargroep is verschil in verwerking per kind mogelijk. Er zijn twee verhaallijnen die elk jaar wisselen, zodat de kinderen tijdens hun twee jaar in groep 7/8 niet twee maal hetzelfde verhaal krijgen. De methode "Hello World" kent ook een voorloper voor de kinderen van groep 5 en 6. De manier van werken is identiek aan groep 7 en 8, dus dezelfde lesstof met verschillen in de verwerking. Verkeer Ook aan verkeersonderwijs wordt de nodige aandacht besteed. Hierbij maken we gebruik van de materialen van Veilig Verkeer Nederland. In groep 4 wordt gebruik gemaakt van Stap Vooruit. In groep 5/6 van Op Voeten En Fietsen en in groep 7/8 van de Jeugdverkeerskrant. Expressie Bij muziek hanteren wij vele bronnenboeken en op school zijn veel instrumenten aanwezig. Bij de andere vakken maken we gebruik van ideeënboeken. De tekenen handvaardigheid activiteiten vinden in de eigen groep plaats. De dramalessen binnen de groepen monden uit in toneelavonden, waarbij elke groep een optreden verzorgt. Lichamelijke opvoeding Bij de kleuters staat het bewegingsonderwijs dagelijks op het rooster. Er wordt gebruik gemaakt van de klim- en klautertoestellen in de gemeenschapsruimte en het schoolplein, één keer per week gaan de kleuters naar de grote gymzaal. Alle andere leerlingen hebben twee keer per week bewegingsonderwijs in gymzaal de Wurf, deze gymzaal ligt op steenworp afstand van de school. De nadruk ligt op allerlei bewegingsvormen (balanceren, springen, rollen, duikelen, zwaaien, schommelen en klauteren) en het onderdeel spel komt wekelijks ook aan de beurt. In principe is het de groepsleerkracht die de gymlessen verzorgt. Computers en tablets Schoolgids

14 Onze school beschikt over een computernetwerk. Het netwerk wordt beheerd door Station to Station. In 2014 zijn alle computers vernieuwd. ICT is voor ons zowel een doel als een middel. ICT is een middel om kinderen via educatieve software te laten leren. Het gaat hierbij om leren in de breedste zin van het woord, dus zowel het aanleren van nieuwe leerstof, als het inoefenen van min of meer bekende leerstof en het remediërend bezig zijn. Het belangrijkste doel van ICT is dat de kinderen bij het verlaten van de school voldoende computervaardig zijn om de computer in het vervolgonderwijs als effectief hulpmiddel bij het leren te kunnen gebruiken. In de midden- en bovenbouw worden de kinderen specifiek getraind op de vaardigheid tekstverwerken. Voor de toekomst zullen wij ons oriënteren op het aanleren van meer vaardigheden, zoals het werken met powerpoint. Vanaf groep 5 worden een aantal schoolvakken aangeboden op tablets. Op deze tablets staat een groot deel van de instructie van de les. Vervolgens maken de kinderen hun werk en vullen de antwoorden in op het tablet. Zodra een kind en fout maakt, krijgt het dat direct te zien en is er de mogelijkheid om de fout te herstellen of extra uitleg te krijgen. Het tablet houdt alle scores bij en weet ook welke extra oefenstof fout het kind moet krijgen en biedt deze oefenstof ook aan. De leerkracht kan het werk van elk kind overzien via een eigen tablet en waar nodig extra instructie geven. Onze school maakt ook gebruik van digitale schoolborden in alle groepen. Het voordeel is dat de lessen interactief gegeven kunnen worden. Uitleg kan verduidelijkt worden met plaatjes en filmpjes. Bij veel methodes is software voor het digitale schoolbord, zoals bij de leerstof op de tablets. Burgerschapsvorming Sinds 2006 is burgerschapsvorming een verplicht vak op de basisschool. De volgende basiswaarden komen aan bod: Vrijheid van meningsuiting Verdraagzaamheid Afwijzen van discriminatie Democratische houding De specifieke doelen van burgerschapsvorming zijn: Leerlingen hebben kennis van verschillende achtergronden en culturen. De leerlingen dragen zorg voor de lichamelijke en psychische gezondheid van zichzelf en van anderen. De leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, in het verkeer en als consument. De leerlingen kennen hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen leren de hoofdzaken over geestelijke stromingen in de Nederlandse samenleving. De leerlingen leren met zorg met het milieu om te gaan. Ons schoolbeleid m.b.t. burgerschapsvorming: Binnen het openbaar onderwijs is ieder kind welkom en wordt als zodanig gerespecteerd. Dat dragen wij over op onze leerlingen. Niet alleen ontmoeten kinderen met verschillende achtergronden en mogelijkheden elkaar binnen onze openbare school; ze leren ook van elkaar en met elkaar om te gaan. Schoolgids

15 Burgerschapsvorming is op onze school dan ook geen apart vak, maar een vanzelfsprekend onderdeel van verschillende vak- en vormingsgebieden, zoals: Nederlandse taal, wereldoriëntatie (biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, verkeer), lichamelijke, muzikale en sociale vorming. Daarnaast werken we aan burgerschapsvorming door de kinderen te leren samenwerken, om te gaan met vrijheid (in gebondenheid) en het nemen en dragen van verantwoordelijkheid. Godsdienstonderwijs/humanistisch vormingsonderwijs: Onze school besteedt aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke stromingen. Wij dragen geen opvattingen uit. Bij voldoende belangstelling stellen wij in de bovenbouw tijd en ruimte beschikbaar aan organisaties die godsdienst- of humanistisch vormingsonderwijs aanbieden. In deze lessen wordt wel een levensovertuiging uitgedragen. Verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt bij de aanbieder van het levensbeschouwelijk onderwijs. Niet bij de school! Kinderen die niet deelnemen aan het levensbeschouwelijk onderwijs volgen een alternatief programma bij de groepsleerkracht 3.4 Huiswerk & agenda Alle leerlingen kunnen huiswerk krijgen. Dit kan gaan van het verzamelen van plaatjes, het leren van dicteewoorden tot het leren van een proefwerk. Een dictee wordt vanaf groep 4 elke week gegeven en elke vier weken een toetsdictee, dit huiswerk is dus structureel. Meer informatie hierover krijgt u op de informatieavonden aan het begin van de cursus. Voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 is een schoolagenda verplicht, voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 wordt een schoolagenda geadviseerd. Schoolgids

16 3.5 klokurentabel Groepen: Activiteiten: Openbare basisschool t Kraaienest Gr.1. Gr.2. Gr.3. Gr.4. Gr.5. Gr.6. Gr.7. Gr.8. A. Lichamelijke opvoeding B. Nederlandse Taal * Taal * Lezen * Schrijven C. Rekenen en wiskunde D. Engels E. Wereldoriëntatie * werken met ontwikkelingsmateriaal * werken in groepen en hoeken * projecten * oriëntatie in ruimte en tijd * geschiedenis * aardrijkskunde * natuuronderwijs * maatschappelijke verhoudingen * geestelijke stromingen F. Sociale Redzaamheid * gedrag in het verkeer * bevordering gezond gedrag G. Expressievakken * handvaardigheid * tekenen * muziek * dramatische vorming * dansante vorming * spel en beweging H. Pauze TOTAAL UREN Vanaf dit schooljaar (2013/2014) werken wij met het zogenaamde Hoorns Model. Dit betekent dat alle groepen evenveel uren maken en daardoor hebben alle kinderen op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. Schoolgids

17 HOOFDSTUK 4: KWALITEITSBELEID Openbare basisschool t Kraaienest 4.1 Inleiding Onze school geeft goed onderwijs, maar we streven altijd naar beter. Zelfevaluatie is een belangrijk middel om de kwaliteit verder te verhogen: - Wij meten de leeropbrengsten van onze leerlingen geregeld en vergelijken de resultaten met de kwaliteitsnormen. - Wij peilen iedere twee jaar de tevredenheid van ouders en leerlingen en vergelijken de resultaten met het landelijk gemiddelde. Wij formuleren iedere vier jaar nieuw beleid en leggen dat vast in het schoolplan. Beleidsvoornemens worden jaarlijks naar concrete doelen vertaald en vastgelegd in het jaarplan. De directeur legt het schoolplan en jaarplan ter instemming voor aan de medezeggenschapsraad en ter vaststelling aan het bestuur van stichting Acis. Het schoolbestuur informeert de onderwijsinspectie, die namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen toezicht houdt op de scholen en de kwaliteit periodiek beoordeelt. De inspectierapporten zijn in te zien via de website van de onderwijsinspectie: of op school. Op dit moment worden de resultaten van ons onderwijs bekeken op de volgende niveaus: 1. leerling-niveau Het bereiken van de in de methode vermelde leerdoelen wordt veelal gemeten met behulp van de methode gebonden toetsen. Daarnaast hanteren we het Citoleerlingvolgsysteem. Bij de leerling besprekingen in teamverband komen de resultaten aan de orde en worden eventueel handelingsplannen opgesteld. De registratie van de toetsen vormen de basis van de rapportage aan de ouders. De leerkracht bespreekt met de leerlingen het resultaat en bepaalt het vervolgtraject (herhalingsopdrachten of extra werk). 2. groepsniveau Indien de resultaten van de groep niet voldoen aan de doelstellingen of de verwachtingen, vormt dat een aanleiding om in teamverband oorzaak en gevolg aan de orde te stellen. Bij de Cito-entreetoets en de eindtoets basisonderwijs kan de vergelijking met het landelijk gemiddelde en de vergelijking met soortgelijke scholen aanleiding vormen tot nadere analyse van de bereikte resultaten. 3. schoolniveau Bij de schoolevaluatie gaat het erom, dat we aangeven in hoeverre de gewenste resultaten zijn bereikt als gevolg van de keuzes, die we hebben gemaakt ten aanzien van onze organisatie, leerstofaanbod en ons onderwijskundig handelen. 4. teamniveau Elk schooljaar worden loopbaangesprekken gevoerd, waarbij het voorafgaande leerjaar wordt geëvalueerd en afspraken worden gemaakt voor het komende schooljaar. Het functioneren van beide gesprekspartners komt aan de orde. Schoolgids

18 4.2 Kwaliteitsinstrument t Kraaienest streeft er naar om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend te verbeteren. We noemen dit ook wel kwaliteitszorg. Tot het schooljaar 2010/2011 gebruikten wij de zogenaamde KIK-kaarten ( Kwaliteit In Kaart ) om onze kwaliteit in beeld te brengen Met ingang van het schooljaar 2010/2011 werken we met het kwaliteitsinstrument WMK-PO. Dit staat voor Werken Met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs. Dit instrument helpt ons om bij alle betrokkenen van de school na te gaan wat zij van de kwaliteit van ons onderwijs vinden. Zo werken wij bijvoorbeeld met vragenlijsten voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst wordt een verbeterplan gemaakt of het schoolplan bijgesteld. 4.3 Leeropbrengsten en uitstroomgegevens Leeropbrengsten zeggen niet alles over de kwaliteit van een school. Het groepsgemiddelde daalt wanneer er veel zwakkere kinderen in een groep zitten. Ongeveer 80% van alle basisscholen in Nederland neemt deel aan de Cito-eindtoets in groep 8. De onderwijsinspectie heeft op basis van de leerling gegevens een gemiddelde ondergrens voor deze toets vastgesteld. Het gemiddelde toetsresultaat van onze school in: Onze score: Ondergrens: ,0 533, ,6 534, ,2 532, ,7 533, ,3 533,7 Uitstroomgegevens van onze school: VWO HAVO/VWO HAVO MAVO/HAVO MAVO VMBO (b/k) Praktijkond Onderwijsinspectie Op donderdag 20 maart 2014 is onze school voor het laatst door de onderwijsinspectie bezocht. In het eindrapport schrijft de inspecteur als conclusie: De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool 't Kraaienest op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent." Schoolgids

19 4.5 Tevredenheidpeilingen Openbare basisschool t Kraaienest In het najaar van 2012 heeft onze school deelgenomen aan de tevredenheidspeiling. Top 5 tevredenheid: Pluspunten t Kraaienest Alle scholen 1. Aandacht voor gymnastiek 100% 88% 2. Vakbekwaamheid leerkracht 100% 90% 3. Sfeer in de klas 98% 88% 4. Rust en orde op school 98% 84% 5. Mate waarin de leerkracht naar ouders luistert. 98% 90% Verbeterpunten t Kraaienest Alle scholen 1. Speelmogelijkheden op het plein 61% 26% 2. Hygiëne en netheid binnen de school 27% 30% 3. Veiligheid op weg naar school 23% 43% 4. Aandacht voor creatieve vakken 18% 12% 5. Opvang na schooltijd 18% 5% 4.6 Onderwijskundig beleid Doelstellingen en ambities Voortzetten deskundigheidsbevordering met accent op de vaardigheid met het werken met het model directe instructie. Blijven streven naar tussenopbrengsten die voldoende of meer zijn. Entreetoets die op zijn minst boven landelijk gemiddeld ligt. Een eindtoets die ook boven het landelijk gemiddelde uitkomt. Continuering van het verbeterplan lezen. Analysering van de resultaten van lezen en aanscherping waar nodig. Verdere implementatie en borging van vernieuwde methode begrijpend lezen en technisch lezen. Overstappen van KIK naar WMKPO als kwaliteitsinstrument. Volgen van cursus door de directeur. Verwerken referentieniveaus. Stand van zaken, ontwikkelingen (intern/extern) en conclusies Het verbeterplan lezen heeft haar vruchten af geworpen. De resultaten zijn verbeterd. Dit komt mede door de invoering van het RALFI-lezen. De tussenopbrengsten zijn in orde, de entreetoets boven landelijk gemiddelde, de eindopbrengsten liggen ook boven het landelijk gemiddeld. Er wordt opbrengstgericht gewerkt. Het model directe instructie is geïmplementeerd: continuering teamscholing in de richting van coöperatief leren en gebruik maken van groepsplannen. Er is een ICT-beleidsplan. In het schooljaar 2012/2013 heeft het hele team een cursus meerbegaafdheid gevolgd. Schoolgids

20 HOOFDSTUK 5: BEGELEIDING VAN LEERLINGEN 5.1 Inleiding Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat wij op tijd signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning nodig heeft. De leerlingenbegeleiding wordt gecoördineerd door onze intern begeleider (ib-er). Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband passend primair onderwijs Hoeksche Waard (regio 28.04). Hierbij zijn alle scholen in de Hoeksche Waard aangesloten m.u.v. de reformatorische scholen. Alle scholen van het samenwerkingsverband bieden dezelfde basisondersteuning. Deze basisondersteuning (SWV 28.04) vindt u op onze website onder het kopje 'passend onderwijs'. Daarnaast bieden wij als school ook extra ondersteuning. Zie onze website onder het kopje 'passend onderwijs'. Het motto van het samenwerkingsverband is: Geen kind het eiland af. Dat wil zeggen dat wij er naar streven elk kind dicht bij huis passend onderwijs aan te bieden. Daar we het liefst de kinderen in het dorp naar school willen laten gaan proberen wij op school zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende onderwijs- en opvoedingsbehoeften van ieder kind. Dit doen we samen met u. Helaas lukt dit niet altijd. Dit kan betekenen dat wij na het doorlopen van het Zorgtraject, waarbij we ook aan school verbonden externe deskundigen raadplegen, uw kind aanmelden bij de Ondersteuningscommissie (OC) van het samenwerkingsverband. De Ondersteuningscommissie (OC) van het samenwerkingsverband geeft dan aanbevelingen voor de verdere begeleiding. Er zijn vier mogelijkheden: - een preambulant medewerker van het samenwerkingsverband gaat de school ondersteunen. - een andere basisschool. - speciaal basisonderwijs: Het Pluspunt in Oud-Beijerland. - speciaal onderwijs. Voor speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs heeft u een Toelaatbaarheidverklaring nodig. Deze wordt op verzoek van de Ondersteuningscommissie (OC) verstrekt door de directie van het samenwerkingsverband Rapporten & rapportavonden Er is twee maal per jaar een rapportage; in januari en in juli. Alle kinderen die minimaal een kwartaal op school zitten krijgen een rapport. Als regel wordt het rapport eerst mondeling met de leerlingen besproken en daarna aan de kinderen meegegeven. Daarna volgen dan de rapportavonden, waarop ouders de rapporten kunnen komen bespreken. Groep 1 en 2 hebben naast een rapport een map, waarin werkjes worden bewaard. Aan de hand van het rapport, de map en haar observaties spreekt de leerkracht een aantal aandachtspunten door, zoals het spelen met klasgenootjes, de taal- en spraakontwikkeling enz. Groep 3 t/m 8 heeft een rapport, dat inhoudelijk aan de groep is aangepast. Het rapport geeft aan in welke mate een leerling de aangeboden leerstof beheerst. Ook inzet en werkhouding komt op het rapport voor. Schoolgids

21 Om de tijd tussen twee rapporten te overbruggen, organiseren wij ook in november en april spreekavonden. U kunt dan met de leerkracht in gesprek gaan over de vorderingen van uw kind. Uiteraard kunt u tussentijds altijd met een leerkracht contact opnemen om over de vorderingen van uw kind te praten. 5.3 CITO leerlingvolgsysteem en ontwikkelingvolgmodel Met behulp van een leerlingvolgsysteem leggen wij de leerontwikkelingen van de kinderen vast. Twee maal per jaar worden alle kinderen getoetst met methodeonafhankelijke toetsen van de Cito. Soms worden de kinderen daarvoor even uit de klas gehaald, maar de meeste toetsen worden door de eigen leerkracht in de klas afgenomen. Aan de hand van de resultaten kunnen we vaststellen welke kinderen met bepaalde onderdelen van de leerstof wat meer moeite hebben dan andere kinderen. De individuele- en groepsresultaten worden door de Interne begeleider met de leerkracht besproken. Er kan dan besloten worden om een probleem bij een kind nader te onderzoeken d.m.v. diagnostische toetsen en/of observaties. Met ingang van het schooljaar 2011/2012 werken wij met groepsplannen. Wij geven bij de vier hoofdvakken (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling) es op drie niveaus. Zie hoofdstuk 5.6. De leerkracht doet zijn best om optimaal tegemoet te komen aan de didactische en pedagogische behoeften van het kind. Dit alles gebeurt in overleg en in samenwerking met de ouders. Bij sommige kinderen is dat niet voldoende. Dan kan de leerkracht ondersteuning vragen van de intern begeleider. Afhankelijk van het probleem, kan dan een individueel plan opgesteld worden of bijvoorbeeld gesproken worden met het schoolmaatschappelijk werk. Dit plan wordt met u besproken en geëvalueerd. Mocht het probleem dusdanig zijn, dat wij er nog niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid om iemand van de schoolbegeleidingsdienst te raadplegen of de helpdesk van het samenwerkingsverband. Dit alles in overleg met en in samenwerking met de ouders. Mocht dit alles nog niet voldoende zijn, dan kunt u (de ouders) uw kind aanmelden bij het zorgplatform. De uitkomst van de methode-onafhankelijke toetsen kan tevens gebruikt worden om ons onderwijs te evalueren. Ouders kunnen de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem bekijken via ons ouderportaal. 5.4 Aandacht voor begaafde leerlingen De leerkrachten hebben ook oog voor leerlingen die meer leerstof aankunnen dan de gemiddelde leerling. Binnen onze taal- en rekenmethodes wordt al rekening gehouden met begaafde leerlingen. Zij kunnen kiezen uit een aantal extra opgaven met meer uitdaging. Daarnaast beschikt de leerkracht over een groot aantal plusboekjes voor begaafde leerlingen. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen versneld door de leerstof gaan. In alle gevallen worden de ouders op de hoogte gesteld. In het schooljaar 2012/2013 hebben alle leerkrachten een cursus meerbegaafdheid, waarin ze leren om te gaan met meerbegaafde leerlingen, afgerond. Sinds het schooljaar 2013/2014 hebben wij een plusklas. De meerbegaafde kinderen gaan één maal per week twee en een half uur naar de plusklas waar ze uitdagende projecten krijgen. Schoolgids

22 5.5 Aandacht voor de sociale ontwikkeling De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd aan de hand van een computerprogramma zien!. Zien! hanteert zeven dimensies. De eerste twee, welbevinden en betrokkenheid, geven aan of het kind in staat is om te profiteren van het onderwijsaanbod. De volgende vijf zijn nodig om op een adequate manier de sociaal-emotionele ontwikkeltaken te volbrengen, namelijk sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing en inlevingsvermogen. Indien nodig wordt er, in overleg met de ouders, bekeken hoe we aan de ontwikkeling van het kind kunnen werken. 5.6 Handelingsplannen en groepsplannen Met ingang van het schooljaar 2011/2012 werken wij met groepsplannen. Bij de vakken rekenen, spelling, lezen en begrijpend lezen wordt er op drie niveaus les gegeven. Het eerste niveau is het basisniveau. Deze kinderen krijgen de normale leerstof. Het tweede niveau is het plusniveau. Deze kinderen krijgen dezelfde lessen als de kinderen van het basisniveau, maar met verdiepende en uitdagende opdrachten. Ook liggen de eisen aan deze groep hoger. Ten slotte is er het intensieve niveau. Deze kinderen hebben meer moeite met de leerstof en worden intensief begeleid om ook de doelen van het basisniveau te kunnen bereiken. Op welk niveau een kind les krijgt, kan per vak wisselen. Een kind dat bijvoorbeeld bij rekenen in de basisgroep zit, kan bij lezen in de intensieve groep zitten en bij spelling in de plusgroep. Soms kan het gebeuren dat een kind het leertempo van de groep moeilijk kan volgen en daardoor op achterstand dreigt te komen. De leerkracht probeert dit zoveel mogelijk voor te zijn door op tijd een individueel handelingsplan op te stellen. In een handelingsplan stelt de leerkracht zo duidelijk en realistisch mogelijk op hoe getracht gaat worden het kind binnen een afzienbare tijd terug op het juiste niveau te krijgen. Dit handelingsplan wordt altijd met de ouders besproken. 5.7 Ontwikkelingsperspectief (opp) Soms is het niet mogelijk om een kind via handelingsplannen bij de groep te houden. De achterstand kan dan dusdanig groot geworden zijn, dat verder onderzoek noodzakelijk is. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Bij een dergelijk onderzoek is de schoolbegeleidingsdienst altijd nauw betrokken. Uitkomst kan zijn dat het verstandig is om het kind op een lager (of soms juist hoger) tempo door de leerstof te laten gaan. In dat geval kan een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Vooraf wordt wel aan ouders toestemming gevraagd. Een ontwikkelingsperspectief wordt opgesteld voor twee jaar en is alleen voor kinderen van groep 6 of hoger. 5.8 Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Basisscholen worden soms geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Onze school voert daarin het volgende beleid: - Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school. In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop - mits praktisch uitvoerbaar - een uitzondering gemaakt worden. Schoolgids

23 Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener. - Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe hulp. Hulp door externen bij een didactische indicatie wordt niet gehonoreerd. 5.9 Het leerlingendossier & ouderportaal Het is voor de leerkrachten nuttig en in het belang van het kind om vooraf te weten of er problemen zijn geweest, of er lichamelijke klachten zijn, of er sprake is van gebruik van medicijnen enz. Daarom is er van elke leerling een dossier. Hierin staan de uitslagen van toetsen, rapportcijfers, een overzicht van eventuele extra hulp en gegevens over gezondheid. Ook als er buiten school extra hulp aan een leerling wordt gegeven (bijv. logopedie of fysiotherapie) wordt hiervan verslag gedaan in het dossier. Deze leerlingendossiers zijn alleen toegankelijk voor leerkrachten, ouders van het betreffende kind en inspectie. In andere gevallen (b.v. bij specialistische hulp) is toestemming tot inzage van de ouders noodzakelijk. Op het ouderportaal kunt u een groot aantal gegevens van uw kind inzien. Ook zijn er resultaten van toetsen terug te vinden Van basisschool naar voortgezet onderwijs De voorbereiding op het voortgezet onderwijs vindt plaats in de bovenbouw. De ouders van groep 8 worden in januari uitgenodigd voor een voorlichtingsavond. In diezelfde maand volgt een gesprek, waarbij de school een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs geeft. Ook zullen de kinderen van groep 7/8 het Hoeksch Lyceum bezoeken en enkele lesjes bijwonen. Met alle kinderen wordt een gesprekje aangegaan waarin ze kunnen aangeven wat zij zelf zien als de juiste onderwijsvorm voor hen. Na de uitslag van de Cito Eindtoets worden de ouders wederom uitgenodigd. De uitslag van de Cito Eindtoets is niet doorslaggevend, maar een indicator, net als de leerresultaten, de motivatie, de werkhouding en de interesses van het kind. Wij streven ernaar het maximale uit elk kind te halen. Bij ons advies kijken we niet alleen naar behaalde resultaten, maar ook naar de aard en de aanleg van het kind. Het gaat erom, dat een kind een school voor voortgezet onderwijs kiest, waar het zich thuis voelt en ook behoorlijke resultaten kan behalen. Voor elk kind stellen wij ook een onderwijskundig rapport op. In dit onderwijskundig rapport komen allerlei gegevens van het kind, waaronder toetsgegevens, testgegevens, leerlingkenmerken, werkhouding, verzuim, dyslexie enzovoorts. Dit rapport wordt met de ouders doorgenomen en ook zij kunnen hun visie op het rapport kwijt. Het advies, aangevuld met het onderwijskundig rapport wordt opgestuurd naar de gekozen school voor voortgezet onderwijs Tussentijds de school verlaten en tussentijds instromen. Wij stellen een onderwijskundig rapport op als een leerling voortijdig onze basisschool verlaat, bijvoorbeeld in het geval van een verhuizing. De onderwijskundige rapporten zijn vertrouwelijk en alleen in te zien door directe betrokkenen en ouders. In de onderwijskundige rapporten staan verschillende relevante gegevens, zoals toetsgegevens, testgegevens, leerling-kenmerken en verzuim. Ook wordt aangegeven welke methodes de leerling heeft gebruikt en tot welk hoofd- Schoolgids

24 stuk hij is gevorderd. Het onderwijskundig rapport wordt altijd met de ouders besproken. In het geval van kinderen die onze school tussentijds binnenstromen, nemen we altijd contact op met de vorige school. Wij vragen bij de vorige school ook altijd het onderwijskundig rapport op. Indien nodig wordt het kind op onze school nog verder getest om een juist beeld van het startniveau te krijgen Toelating Ieder kind, met of zonder handicap, is in principe welkom op onze school. Alvorens de school overgaat tot de toelating van een leerling met bijzondere onderwijs- en opvoedingsbehoeften dient echter een zorgvuldige afweging plaats te vinden. Een eventuele plaatsing van een dergelijke leerling in het regulier primair onderwijs mag niet de ontwikkeling van het kind of van de andere kinderen schaden. Daarbij komen vragen aan de orde als: -Wat heeft het kind precies nodig; -Welke kennis heeft het al; -Welke knelpunten moeten worden opgelost; -Wie kunnen ons daarbij eventueel helpen enz. Daarbij onderscheiden wij de volgende grenzen: - Grondslag van de school. - Verstoring van rust en veiligheid. - Verhouding van verzorging/behandeling en onderwijs. - Verstoring van het leerproces van andere kinderen. - Gebrek aan opnamecapaciteit. De school hanteert het volgende stappenplan: - Een gesprek met de ouder/verzorger en het opvragen van informatie bij derden. - De directeur en het team bespreken de verzamelde informatie, eventueel in het bijzijn van externe deskundigen, zodat een beeld ontstaat van het kind en het gezin en stellen dit op schrift. - De directeur beschrijft de onderwijs- en opvoedingsbehoefte van het kind vanuit de mogelijkheden van het kind eventueel in samenwerking met extern deskundigen. - De directeur beschrijft wat de school wel en niet kan realiseren. - De directeur bespreekt de stand van zaken met de ouders/verzorgers. - De directeur neemt een formeel besluit. Dit besluit kan inhouden: a. verder onderzoek. b. plaatsing c. geen plaatsing Indien tot plaatsing wordt overgegaan volgt een gesprek met de ouders/verzorgers en worden afspraken vastgelegd. Indien er niet geplaatst wordt ontvangen de ouders/verzorgers de motivering van dit besluit op schrift en wordt het kind door de school aangemeld bij de Ondersteuningscommissie van het Samenwerkingsverband. De commissie helpt de ouders met de begeleiding van het kind naar de juiste plek. Met vragen over het bovenstaande kunt u terecht bij het bestuurskantoor van Stichting Acis: De heer M.P. den Hartog tel.nr of Schoolgids

25 5.13 Leerling gebonden financiering ofwel De rugzak Met ingang van augustus 2014 verdwijnt de rugzak. Wat betekent dit voor de school en uw kind? -Rugzak cluster 1 en 2. De school ontvangt nog slechts een gedeelte van het geld. Dit deel is afgestemd op de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van het kind en wordt in samenspraak met de ambulant begeleider vastgesteld. De ambulante begeleiding wordt maatwerk, afgestemd op de behoeften van het kind en de leerkracht. -Rugzak cluster 3 en 4. De school ontvangt het geld totdat het kind van school gaat. De ambulante begeleiding wordt maatwerk, afgestemd op de behoeften van het kind en de leerkracht. Er zijn twee zaken waar duidelijke afspraken over gemaakt worden. Allereerst is er een hulpplan, waarin de aanpak van het kind nauwkeurig beschreven staat. Hierbij wordt er gelet op de hulpvraag van het kind (de onderwijsbehoeften of de opvoedingsbehoeften). Ten tweede worden er afspraken gemaakt over de besteding van het geld. et geld kan op verschillende manieren worden besteed, afhankelijk van de. Hierbij kan worden gedacht aan extra hulp binnen de groep, extra hulp buiten de groep, het aanschaffen van ondersteunende materialen, computerprogramma's, enzovoorts. Het maken van alle afspraken gebeurt in 'groot' overleg, dus met alle betrokken partijen (ouders, school, ambulante begeleiding, enz.). Daarnaast wordt een aantal maal per jaar (in overleg met de ouders bepaald) overlegd over de stand van zaken. Hierbij wordt gekeken naar het individueel hulpplan van het kind en naar de besteding van het geld Logopedie Alle kinderen worden in groep 2 op school gescreend door een logopedist. Op basis van dit onderzoekje wordt de eventuele noodzaak van logopedische behandeling vastgesteld. Indien behandeling van uw kind gewenst is, wordt dit door de schoollogopedist aan u kenbaar gemaakt. U maakt zelf afspraken voor verdere behandeling buiten school met een logopedist naar keuze. In de meeste gevallen wordt de behandeling bekostigd door uw zorgverzekeraar. De aansturing en bekostiging van de logopedische screening is een verantwoordelijkheid van de gemeente waarin uw kind de school bezoekt Screening door de GGD in groep 2 en groep 7 In de periode dat uw kind op de basisschool zit, onderzoekt de GGD uw kind twee keer. De jeugdarts of de schoolverpleegkundige van de GGD onderzoekt niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar stelt ook vragen over bijvoorbeeld eetgewoonten, vriendjes en hobby s. Aan de hand van het onderzoek en de antwoorden op de vragen kan de GGD nagaan hoe het gaat met uw kind. Groep 2 De jeugdarts en de assistente onderzoeken uw kind uitgebreid als het in groep 2 zit. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging en daarbij gevoegd een vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw zoon of dochter. Groei, houding, gezichtsvermogen, gehoor, motoriek en overige lichamelijke aspecten van uw kind komen aan bod. Daarnaast is er ook tijd en aandacht voor eventuele aanwezige zorgen en opvoedingsvragen. Groep 7 Schoolgids

26 De jeugdverpleegkundige onderzoekt uw kind als het in groep 7 zit. U kunt bij dit onderzoek aanwezig zijn. U ontvangt hiervoor een schriftelijke uitnodiging en daarbij gevoegd een korte vragenlijst over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. De jeugdverpleegkundige bekijkt tijdens het onderzoek de houding, meet en weegt uw kind en indien nodig test ze de ogen. Daarnaast praat de verpleegkundige met u en uw kind over eetgewoonten, hygiëne, lichamelijke ontwikkeling, de omgang met anderen en ontspanning. Ook is er tijd om de eventuele aanwezige zorgen te bespreken en opvoedingsvragen aan de orde te stellen. Voorafgaand aan het onderzoek vullen alle kinderen in de klas een vragenlijst in over voeding, beweging, vrijetijdsbesteding, emotionele ontwikkeling en omgaan met elkaar. Deze vragenlijst is anoniem. De uitkomsten kunnen voor de school aanleiding zijn om aandacht te besteden aan eventuele problemen in de groep. Schoolgids

27 HOOFDSTUK 6: VEILIGHEID, GEZONDHEID EN VOEDING 6.1 Veiligheidsplan Acis Stichting Acis heeft een sociaal veiligheidsbeleidsplan opgesteld, dat geldt voor alle scholen van de stichting. Doel hiervan is de sociale en fysieke veiligheid voor leerlingen, personeel en ouders/verzorgers te waarborgen. Het beleidsplan bestaat uit drie delen: - gedrag en veiligheid - binnen- en buitenschoolse activiteiten en veiligheid - gebouwen en veiligheid Het plan is op school, het kantoor van Stichting Acis en op de website van Acis in te zien. 6.2 Verkeerssituatie Rondom de aanvang en het uitgaan van de school kan het in de Koningin Wilhelminastraat erg druk worden. Indien u met de auto komt, willen wij u verzoeken voorzichtig te rijden i.v.m. de fietsertjes en de plots overstekende kinderen. Brengt u bij voorkeur uw kind met de fiets of lopend naar school. Wij vragen u dringend om uw kind alleen wanneer het echt niet anders kan (vanwege de afstand bijvoorbeeld) op de fiets naar school te laten gaan. Fietsen van de bovenbouw in de fietsenstalling en van de onderbouw voor het raam van de kleutergroep. De school is niet aansprakelijk voor schade die onder schooltijd aan de fietsen kan ontstaan Straffen, belonen, pesten en plagen Wij streven ernaar, dat de kinderen zich op onze school thuis voelen, dat ze met plezier naar school gaan; omdat de sfeer vertrouwd en veilig is. Om dat te bereiken, moet je over en weer vertrouwen hebben en moet je bedacht zijn op zaken, die de sfeer kunnen verslechteren, zoals pesten (ook digitaal pesten) en discriminatie. Orde en regelmaat zijn ook op onze school alledaagse begrippen. Daar horen regels en afspraken bij. Omgaan met elkaar 1. We behandelen elkaar met respect 2. We spelen op een, voor iedereen, gezellige manier 3. We spreken elkaar aan op ongewenst gedrag 4. We lossen problemen op door te praten 5. Als we praten, luisteren we naar elkaar en laten elkaar uitpraten 6. We zijn zuinig op alle spullen en ruimen het netjes op 7. Als we er samen niet uitkomen, vragen we het aan de meester of juffrouw. Wij proberen de kinderen zo veel mogelijk op een positieve manier aan te spreken en problemen via een gesprek met het kind op te lossen. Wij geloven meer in belonen dan in straffen. Mocht het zo zijn dat een straf noodzakelijk is, dan brengen wij u op de hoogte. 6.4 Besmettelijke aandoeningen Sommige kinderziekten zijn besmettelijk. De meesten zijn onschuldig. Sommige ziekten zijn wel gevaarlijk bv. rode hond. Als een dergelijke ziekte heerst op school is het nodig om de ouders te informeren. In een aantal gevallen moet de ziekte ook gemeld worden aan de GGD. Schoolgids

28 6.5 Hoofdluis Regelmatig houden wij op school een luizencontrole. Ouders, waarvan de kinderen hoofdluis hebben, worden door de directeur op de hoogte gesteld. Ook de ouders van de klasgenootjes worden op de hoogte gesteld. Hierbij worden uitaard geen namen genoemd. Wij raden u aan uw kind(eren) regelmatig te controleren. Wilt u de school inlichten wanneer u hoofdluis aantreft? Wij kunnen dan de andere ouders informeren. Middelen voor de bestrijding van hoofdluis kunt u kopen bij de apotheek of drogist. Alleen wassen heeft geen resultaat. 6.6 Ontruimingsplan en ontruimingsoefeningen Jaarlijks organiseren wij twee ontruimingsoefeningen: één is aangekondigd en één is onverwachts. In de school hangen op strategische plekken de ontruimingsroutes. Jaarlijks worden wij door de brandweer gecontroleerd, zodat de ontruimingsroutes actueel blijven. Het brandalarm wordt elke maand buiten schooltijd gecontroleerd. 6.7 Schoolregels - De school is 10 minuten voor aanvang van de les open. Het stoplicht geeft aan wanneer de kinderen naar binnen mogen. Er gaan geen ouders mee naar binnen in groep 3 t/m 8, behalve op woensdag dan is het inloopochtend. De kleuters kunnen in de klas gebracht worden, ouders worden vriendelijk verzocht niet in de kring te blijven. - Als de school uitgaat gaat de leerkracht van de groepen 1/ 2 mee naar het hek. De leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zijn bij de leerlingen in de gang. - Wij vragen u dringend om uw kind alleen wanneer het echt niet anders kan (vanwege de afstand bijvoorbeeld) op de fiets naar school te laten gaan. Fietsen van de bovenbouw in de fietsenstalling en van de onderbouw voor het raam van de kleutergroep. De school is niet aansprakelijk voor schade die onder schooltijd aan de fietsen kan ontstaan. - Jassen, petten e.d. worden aan de kapstok gehangen. - Petten/mutsen mogen niet mee de klas in. - Boeken, huiswerk enz. worden in een tas vervoerd. - Als een leerling afwezig is en niet afgemeld is, wordt er voor 9.00 uur contact opgenomen met de ouders. De verantwoordelijkheid voor het bellen ligt bij de leerkracht. - Er mogen door de leerlingen geen mobiele telefoons actief worden gebruikt binnen de school. - Skates en dergelijke niet mee naar school nemen, over eventuele rages maken we per keer duidelijke afspraken. - Gymkleren en schoenen zijn verplicht. Geen spullen mee, helaas niet meedoen. Als een leerling van thuis niet mag gymmen gaat hij/zij mee naar de gymzaal of blijft bij een andere leerkracht op school. - Er wordt in de groep aandacht besteed aan een verjaardag. Er wordt niet aan andere leerlingen buiten de klas getrakteerd. De jarige gaat de klassen rond en krijgt een kaart van de leerkracht. Er worden in/via school geen uitnodigingen uitgedeeld. - Er mogen geen leerlingen in de magazijnen of aan de kopieermachine. - Als tussendoor/snack mogen de leerlingen geen priklimonade/snoep/chips e.d. nuttigen. - Alle leerlingen gaan in de pauze mee naar buiten. Schoolgids

29 HOOFDSTUK 7: OUDERS EN DE SCHOOL 7.1 Inleiding Kinderen presteren beter en voelen zich op school meer op hun gemak als ze weten dat hun ouders een goed contact hebben met de school. Wij proberen u bij de school te betrekken door middel van: - de ouderavonden (informatieavonden en rapportageavonden) - de schoolgids - onze website - de (digitale) nieuwsbrief In Vogelvlucht - incidentele brieven U kunt contacten met de school onderhouden door middel van: - schoolbezoeken - het bijwonen van de vergaderingen van de ouderraad of medezeggenschapsraad - ondersteuning bij excursies (en dergelijke) De brieven zijn terug te lezen op onze schoolwebsite. Daarnaast kunt u zich opgeven voor onze service. U krijgt dan alle brieven per toegestuurd. Sinds april 2014 hebben wij ook een twitteraccount. Meer informatie hierover vindt u op onze website. 7.2 De Medezeggenschapsraad (MR) De medezeggenschapsraad (MR) is het bij wet geregeld orgaan voor inspraak op het schoolbeleid, bestaande uit medewerkers van de school en ouders. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De MR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. Het Reglement Medezeggenschap treft u aan op de website van Stichting Acis (www.acishw.nl). Op bovenschools niveau is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft dezelfde bevoegdheden op bovenschools niveau. Wat is nu precies het verschil tussen de ouderraad en de medezeggenschapsraad? De ouderraad is geen verplicht orgaan, de MR wel. De ouderraad heeft tot taak het onderwijs en de buitenschoolse activiteiten op diverse manieren te ondersteunen. Denk daarbij aan sint- en kerstviering, schoolreizen, jaarlijkse toneelstukken, klusjes opknappen enz. De MR behartigt de belangen van ouders, leerkrachten en kinderen. Om in overleg met het schoolbestuur of de directie als gelijkwaardige partner te kunnen fungeren, heeft de wetgever de MR een aantal bevoegdheden gegeven. Er zijn twee soorten bevoegdheden: instemmingbevoegdheid en adviesbevoegdheid. Die bevoegdheden kunnen gelden voor de MR als geheel (ouders en leerkrachten) of voor alleen de oudergeleding of de personeelsgeleding. Het ligt aan het onderwerp. Het schoolplan heeft bijvoorbeeld instemming nodig van de gehele MR, het werkreglement voor het personeel heeft alleen instemming van de personeelgeleding nodig. Kunnen bestuur en directie en de MR niet tot overeenstemming komen, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie. Schoolgids

30 De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft deze functie op bovenschools niveau. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van Stichting Acis besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR adviesrecht dan wel instemmingsrecht. De GMR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. Meer informatie vindt u op de website: In de MR van `t Kraaienest hebben thans zitting in de oudergeleding: Francelien Goudsmith en Melinda v.d. Graaf. Namens het personeel zitten Don Kloosterman en Suze Mol in de MR. 7.3 Ouderraad (OR) & Ouderbijdrage De ouderraad bestaat uit actieve ouders. De leden van onze ouderraad organiseren samen met het team diverse festiviteiten, zoals: het sinterklaasfeest, kerstfeest, lentefeest, de schoolreizen, de sportdag, enz. De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar. Belangstellende ouders kunnen inlichtingen over vergaderdata, agenda s en dergelijke verkrijgen via de secretaris of deze zijn te lezen op het prikbord (informatiebord) bij de onderbouw. Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden. Tijdens deze vergadering brengt de ouderraad verslag uit over de activiteiten van het afgelopen schooljaar en wordt een financieel jaarverslag overlegd. Ook komt de begroting voor dit schooljaar ter sprake. De samenstelling van de ouderraad zal, i.v.m. wisseling van ouderraadsleden tijdens deze jaarlijkse algemene vergadering bekend worden gemaakt. Het basisonderwijs is gratis in ons land. De genoemde festiviteiten, die op een fijne basisschool thuis horen, worden niet door de overheid bekostigd. Daarom vraagt onze school jaarlijks om een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad organiseert activiteiten in samenwerking met het team van de school. De ouderraad overlegt regelmatig met het team. Tijdens de vergadering worden de taken van de ouderraad besproken en verdeeld. De taken van de ouderraad kunnen als volgt worden samengevat: 1. Het organiseren en uitvoeren van activiteiten zoals het sinterklaasfeest en het kerstfeest, dit alles in samenwerking met het team. 2. Het werven van ouders voor activiteiten. 3. Het behartigen van de belangen van ouders en leerlingen naar het team. 4. Het fungeren als antenne voor wat er onder de ouders leeft, men pikt de signalen op. 5. Het innen van het schoolgeld (vrijwillige bijdrage). Voor het schooljaar 2014/2015 is het bedrag bepaald op 32,50 per leerling. De groepen 1 t/m 6 hebben een ééndaagse schoolreis en de kosten daarvan bedragen voor het schooljaar ,00 per kind. De groepen 7 en 8 hebben een driedaagse schoolreis en de kosten daarvan bedragen 65,00 per kind. Mocht u de vrijwillige bijdrage niet voldoen, dan kan uw kind worden uitgesloten van deelname aan bepaalde festiviteiten, zoals de schoolreis. Wij vangen uw kind dan wel op en bieden het een alternatief programma. U kunt het verschuldigde bedrag overmaken op Rabobank t.n.v. Ouderraad OBS t Kraaienest te. Schoolgids

31 7.4 Sponsoring: Onze school ontvangt geen structurele inkomsten uit sponsoring. Incidenteel worden giften geaccepteerd, mits daar geen tegenprestatie tegenover staat. 7.5 Ziekte en verzuim leerling Mocht uw kind ziek zijn, dan moet u uw kind afmelden. U kunt de school s morgens vanaf 7.45 uur bereiken. Indien uw kind langere tijd ziek is, dan kan, indien nodig en indien mogelijk, wat schoolwerk naar huis worden gebracht. Als een kind om 9.00 uur niet op school is, bellen wij altijd de ouders. Het ziekteverzuim wordt tegenwoordig scherp in de gaten gehouden. Vandaar dat het Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (BLVS) een protocol heeft opgesteld. Dit protocol heet Voorkomen en bestrijden van schoolverzuim wegens ziekte, bij leerlingen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs Indien een kind een enkele keer ziek gemeld wordt, is er geen probleem. Mocht het verzuim zich vaker voordoen, dan zullen wij in eerste instantie met de ouders in gesprek gaan, het zogenaamde verzuimgesprek. Dit gebeurt in de volgende gevallen: 1. Bij langdurig verzuim: verzuim waarbij een leerling 5 schooldagen of meer aaneengesloten ziek is gemeld. 2. Bij frequent verzuim, met een keuze voor: a. zestien losse uren per vier weken ziek gemeld of b. voor een derde maal in periode van drie maanden ziek gemeld of c. over een periode van twee maanden steeds één à twee dagen ziek gemeld met een totaal van vier dagen of over een periode van drie maanden met een totaal van vijf dagen. 3. Bij overduidelijke signalen dat langdurig verzuim te verwachten is of andersoortige problematiek mee lijkt te spelen. Mochten wij na dit gesprek onze twijfels hebben over de legitimiteit van het ziekteverzuim, dan moeten wij dit melden bij het BLVS. Aanmelding bij de GGD vindt plaats als het verzuimgesprek daartoe aanleiding geeft of als aan één van de volgende criteria voor frequent of langdurig ziekteverzuim wordt voldaan: 1. De leerling is langer dan vijftien schooldagen achtereen ziek gemeld. Aanmelding vindt dus plaats vanaf de zestiende ziektedag. 2. De leerling meldt zich meer dan drie keer ziek gedurende één trimester. Aanmelding vindt dus plaats als de leerling zich voor de vierde keer ziek meldt of ziek naar huis gaat. Schoolgids

32 HOOFDSTUK 8: STICHTING ACIS Openbare basisschool t Kraaienest 8.1 Inleiding Stichting Acis is het schoolbestuur van de openbare scholen in de Hoeksche Waard. Ons motto: Acis, de beste basis van kleuter tot student. De vier relationele waarden vormen op onze scholen de basis voor respectvolle omgang: rechtvaardigheid - wat jij niet wilt dat jou geschiedt doe dat ook de ander niet weldadigheid - doe de ander goed waardigheid - wees respectvol vrijheid - jouw vrijheid kan een belemmering voor de ander zijn 8.2 Ons onderwijsaanbod 20 openbare basisscholen in alle dorpen van de Hoeksche Waard 1 school voor speciaal basisonderwijs, Kenniscentrum Het Pluspunt in Oud- Beijerland met drie leerwegen: speciaal basisonderwijs,autistisch spectrum stoornissen, hoogbegaafdheid. 2 scholen voor voortgezet onderwijs, a) Actief College voor Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO met Lwoo) in de leerwegen: basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht en gemengd theoretisch in de sectoren: techniek breed, zorg & welzijn, economie & ondernemen. b) Hoeksch Lyceum voor: gymnasium, atheneum, havo, mavo Er is een warme overdracht en een goede doorgaande leerlijn van onze basisscholen naar de openbare scholen voor voortgezet onderwijs. Dit vergemakkelijkt de overstap. Onze basisscholen hebben samen ongeveer 3300 leerlingen. Dat is 44% van alle kinderen in de basisschoolleeftijd in de Hoeksche Waard. Acis heeft 300 medewerkers. Onze scholen voor voortgezet onderwijs hebben ruim 1500 leerlingen en 150 medewerkers. 8.3 Een veilig schoolklimaat Kinderen en medewerkers moeten zich op onze scholen beschermd weten tegen allerlei zaken die hun veiligheid bedreigen zoals: plagen, pesten, discriminatie, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Een veilig schoolklimaat wil zeggen dat kinderen en medewerkers de school ervaren als een dak boven hun hoofd, een steun in de rug en een bodem onder hun voeten, zodat zij alle ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Het veiligheidsbeleidplan is op elke school en het bestuurskantoor op te vragen en in te zien via de website: 8.5 Klachtenregeling Het bevoegd gezag van Stichting Acis heeft voor alle onder de stichting ressorterende scholen voor primair onderwijs een klachtenregeling vastgesteld. Daarnaast is Stichting Acis aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC). Deze commissie treedt op als adviescollege. De klachtenregeling garandeert een zorgvuldige behandeling van de klachten. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen een klacht indienen over ondermeer gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel, over seksueel misbruik of seksuele intimidatie, discriminatie of agressie. In eerste instantie krijgt de klager te maken met de contactpersoon op de betreffende school. De schoolcontactpersoon gaat niet Schoolgids

33 inhoudelijk in op de klacht maar verwijst de klager door naar de juiste persoon of instantie. Een externe vertrouwenspersoon kan onderzoeken of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Stichting Acis heeft twee externe vertrouwenspersonen, werkzaam bij Careyn: Lilian Reuter en Henk Erdtsieck* De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met zijn klacht niet ergens anders terecht kan. Klachten waarvoor een aparte regeling en proceduremogelijkheid bij een commissie bestaat, dienen langs die lijn te worden afgehandeld. Zo kan een klacht die via een geschillencommissie kan worden ingediend niet afgehandeld worden via de klachtenregeling van Acis. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling. Ook kunt u uw klacht indienen bij de Stichting Onderwijsgeschillen. De commissie neemt klachten in behandeling zo lang die betrekking hebben op gebeurtenissen die in principe tot maximaal een jaar daarvoor plaats vonden. Indien blijkt dat er geen of onvoldoende pogingen zijn gedaan om de klacht op het niveau van de school of het bestuur aan de orde te stellen of te behandelen, kan de landelijke klachtencommissie de klacht toezenden aan het bestuur met het verzoek te berichten of het bestuur aanleiding ziet te trachten op het niveau van de school of het bestuur tot een oplossing te komen. Voor wat betreft de aard van de klachten waarvoor de klachtenregeling bedoeld is, wordt verwezen naar de tekst van de regeling en de artikelsgewijze toelichting op de website van Stichting Acis: * Voor namen, adressen en telefoonnummers, zie Hoofdstuk Aansprakelijkheid en ongevallenverzekering -Aansprakelijkheid: Stichting Acis aanvaardt over het algemeen geen aansprakelijkheid voor schade aan of zoekraken van eigendommen van leerlingen of ouders. Ook niet als deze eigendommen in bewaring zijn gegeven. Het schoolbestuur kan wel aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen indien veroorzaakt door een duidelijk foutief handelen of nalaten van aan de school verbonden personeel of andere personen die in het kader van het onderwijs werkzaam zijn in de school (b.v. ouders). Het schoolbestuur is tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd. -Ongevallenverzekering: Stichting Acis heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor de leerlingen, leerkrachten en ouderparticipanten. Deze verzekering is van kracht op weg van huis naar school, van school naar huis, gedurende het verblijf op school en tijdens de activiteiten buiten school. Dit laatste geldt alleen voor activiteiten in schoolverband en onder toezicht. Praktische tip: Het kan voorkomen dat uw kind schade toebrengt aan anderen. Verzeker u en uw kind daarom voor wettelijke aansprakelijkheid. Schoolgids

34 8.7 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan op schoolniveau. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad heeft deze functie op bovenschools niveau. In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden alle beleidsdocumenten van Stichting Acis besproken. Afhankelijk van het onderwerp heeft de GMR adviesrecht of instemmingsrecht. De GMR bestaat uit een gelijk aantal ouders en personeelsleden. Meer informatie vindt u op de website: (Zie elders in deze gids: de medezeggenschapsraad.) Schoolgids

Openbare basisschool t Kraaienest Piershil

Openbare basisschool t Kraaienest Piershil Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 Onze school 1.1 Identiteit van de school 1.2 Missie, visie en kernwaarden 1.3 Gebouw en plein 1.4 Leerlingenaantal

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Woord vooraf 1 Onze school 1.1 Identiteit van de school 1.2 Missie, visie en kernwaarden 1.3 Het gebouw,

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013

R.K. Augustinusschool Culemborg. Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 R.K. Augustinusschool Culemborg Samenvatting Tevredenheidspeiling april 2013 Resultaten Oudertevredenheidspeiling Responspercentage 73% Gemiddeld rapportcijfer van 7.1. Landelijk is dit een 7.5. 97% van

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p

Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse. g r o e p Openbare Basisschool J. v.d. Hoeven Epse g r o e p 8 NAAR GROEP 8 Dit schooljaar zit uw kind in groep 8. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus

Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Nieuwsbrief kwaliteit KBS Franciscus Onze school werkt intensief aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we door het volgen van nascholing door leerkrachten en begeleiding en coaching van leerkrachten.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/2015

SCHOOLGIDS 2014/2015 SCHOOLGIDS 2014/2015 Door zelf te ontdekken en te doen ontwikkelen de kinderen zich tot zelfbewuste leerlingen (een van de uitgangspunten van OBS De Eendragt) Openbare basisschool De Eendragt Johan Berkstraat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE VISIESTUK ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE SBO de Regenboog Drunen SBO de Regenboog kwaliteitszorg burgerschap 18-12-2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kenmerken van onze leerlingen en risico s.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen.

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Tevredenheids peilingen Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Ouders 10 positieve punten 1.Uiterlijk van het gebouw 96%84% 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw 94%89% 3.Hygiëne en netheid binnen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE SCHOOL M/D BIJBEL NEDERWOUD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE SCHOOL M/D BIJBEL NEDERWOUD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE SCHOOL M/D BIJBEL NEDERWOUD School : School m/d Bijbel Nederwoud Plaats : Lunteren BRIN-nummer : 07ZT Onderzoeksnummer : 94447 Datum schoolbezoek : 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS 'DE BIESHAAR', LOC 'DE BORDER'

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS 'DE BIESHAAR', LOC 'DE BORDER' RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS 'DE BIESHAAR', LOC 'DE BORDER' School : obs 'De Bieshaar', loc 'De Border' Plaats : Amersfoort BRIN-nummer : 16HT Onderzoeksnummer : 115202

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016

WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 WELKOM INFORMATIEAVOND VAN GROEP 8 (DEEL 1) 22 SEPTEMBER 2016 Even voorstellen: Femke de Graef Erik van Schaijk 2 Groeps- en schoolafspraken - Dagschema op bord - Contact leerkracht (voor school, na school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Beste Ouders / verzorgers,

Beste Ouders / verzorgers, Openbare basisschool Nieuwsbrief 9 Midsland, 29 juni 2017 Beste Ouders / verzorgers, Wedstrijd Doeksen Voor het interieur van de schepen laat Doeksen werden de kinderen van Terschelling en Vlieland gevraagd

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

Groep 8: Informatiebrief

Groep 8: Informatiebrief Groep 8: Informatiebrief September 2016 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 8 Hierbij wat informatie over het komend schooljaar. Het eerste blad geeft algemene informatie over de werkwijze

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DUBBELDEKKER School : Basisschool Dubbeldekker Plaats : Hilversum BRIN-nummer : 19LM Onderzoeksnummer : 94493 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar

De Luithorst: Schoolzelfevaluatie (midden) Schooljaar Kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten op de Luithorst Inleiding Een van de belangrijkste onderwerpen voor een basisschool is natuurlijk de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daaraan

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015

Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 Samenvatting tevredenheidspeiling maart 2015 In de maand maart hebben alle ouders en de leerlingen van de groepen 5 t/m8 de kans gekregen om deel te nemen aan een tevredenheidsonderzoek. De resultaten

Nadere informatie