samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids obs De Tandem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem"

Transcriptie

1 samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids obs De Tandem

2 obs De Tandem Inhoudsopgave schoolgids Een woord vooraf 1. De school pagina 4 2. Waar de school voor staat pagina 6 3. De organisatie van ons onderwijs pagina 9 4. Ons schoolbestuur pagina De zorg voor kinderen pagina De leraren pagina De ouders pagina Contacten met andere instellingen pagina De resultaten van het onderwijs pagina Praktische zaken pagina Diversen pagina Specifieke informatie schooljaar pagina Jaarverslag pagina 45 2

3 samen op weg naar zelfredzaamheid EEN WOORD VOORAF. Geachte ouder/verzorger, Door het lezen van deze schoolgids krijgt u een algemene indruk van openbare basisschool De Tandem. U kunt lezen vanuit welke visie wij het onderwijs in onze school inrichten, waar wij als school voor staan, hoe wij dat realiseren, wat wij willen verbeteren, de problemen die wij daarbij ondervinden en hoe wij die proberen te overwinnen. De schoolgids geeft u als het ware een rondleiding door onze school. Bovendien vindt u praktische informatie over allerlei onderwerpen. Onze gids bestaat uit twee delen: 1. Algemeen Deel (hoofdstuk 1 t/m 11) 2. Specifiek Deel (hoofdstuk 12 en 13) In het Algemene Deel zullen jaarlijks tekstgedeelten worden aangepast als er veranderingen/vernieuwingen hebben plaatsgevonden. Het Specifieke Deel geldt voor één schooljaar en bevat praktische informatie voor dagelijks gebruik, zoals de groepsverdeling, namen en telefoonnummers en vrije dagen. De beide delen vullen elkaar aan. Bewaar deze schoolgids dus goed. De inhoud van De Tandem-schoolgids is besproken en goedgekeurd door het team, de Medezeggenschapsraad (MR), het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Almelo en de Inspectie Basisonderwijs. U heeft als lezer altijd de mogelijkheid suggesties te doen die de gids completer en beter maken. Naast deze schoolgids beschikt De Tandem over een Schoolplan, die voor ouders op school ter inzage ligt. Verder biedt onze website een impressie van de dagelijkse praktijk. Op deze site vindt u foto s verslagen en actuele informatie over onze school. Wilt u nader kennismaken met obs De Tandem, dan kunt u te allen tijde contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij ons op school Namens het TandemTeam, De directie

4 obs De Tandem 1. DE SCHOOL 1.1 De naam Twee mensen op een tandem (de tweepersoons fiets) moeten samenwerken om vooruit te komen. De schoolnaam De Tandem is in 1995 gekozen bij de fusie van twee openbare basisscholen binnen de woonwijk De Schelfhorst. De naam symboliseert de samenwerking (als tandem) op weg naar een nieuwe toekomst. Deze gedachte ligt ook opgesloten in de missie welke de school in bredere zin uitdraagt. 1.2 De situering van de school Obs De Tandem bevindt zich in de Almelose woonwijk "De Schelfhorst". Het schoolgebouw ligt in het oostelijk deel van de wijk aan de Havezathe 97. Met ingang van het huidige schooljaar bevinden alle leerlingen zich op deze locatie. In juli 2014 hebben wij afscheid genomen van onze dependance aan de Burcht De schoolgrootte Obs De Tandem heeft een leerlingaantal dat schommelt rond de 230 kinderen. Het aantal leerlingen per groep varieert tussen de 20 en 30 kinderen per groep. 1.4 Schooltijden Sinds 19 augustus 2013 hanteren wij de volgende schooltijden: Groepen 1 t/m 3: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur en de woensdag van uur Groepen 4 t/m 8: maandag t/m vrijdag van uur Van uur middagpauze. Van uur lunchtijd met de groepsleerkracht. Op de woensdag hebben alleen de groepen 4 t/m 8 lunchtijd van uur en middagpauze van 12.00u-12.30u. Daarna hebben deze groepen atelier. De groepen 1 t/m 3 zijn op woensdag om uur vrij (zij lunchen deze dag niet op school). Door de invoering van een automatische bel en het laten afgaan van een eerste bel, 5 minuten voor aanvang van de lessen, willen wij de effectieve leertijd een impuls geven. Om 8.25u gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (8.30u) gaat de tweede bel. De lessen kunnen daarom op het juiste tijdstip aanvangen. Na de buitenspeeltijd (van 11.45u-12.15u gaat om 12.15u de schoolbel waarna een ieder naar zijn lokaal kan gaan. Elke ochtend hebben de groepen 3 t/m 8 een kwartier pauze en de groepen 1/2 hebben een eet/drinkmoment. In de middagpauze kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 buiten spelen onder begeleiding van (ambulante) personeelsleden. De kinderen van de groepen 1 en 2 spelen op hun eigen plein onder toezicht van twee overblijfmoeders. Na het buitenspelen eten de kinderen in de eigen groep met de eigen leerkracht. 4

5 samen op weg naar zelfredzaamheid 1.5 Buitenschoolse opvang (BSO) Sinds schooljaar zijn scholen, in het kader van de motie Van Aartsen/Bos, verplicht om (aansluiting met) buitenschoolse opvang te organiseren. De opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang en/of opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Onze school/ons schoolbestuur heeft daartoe een convenant getekend met een aantal kinderopvangorganisaties. Voor een overzicht zie hieronder. Al deze kinderopvangorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de opvang van kinderen. De Wet Kinderopvang waarborgt de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop. Ouders kiezen Indien u opvang voor uw kind(eren) behoeft voor of na schooltijd, tijdens studiedagen of schoolvakanties, dan kunt u: - zelf de keuze maken voor een kinderopvangorganisatie - zelf een contract afsluiten met deze op vangaanbieder; u als ouder bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten van de opvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de belastingdienst. De opvangorganisatie kan u daarover informeren. Het Kinderatelier verzorgt in onze school voor- en naschoolse opvang! Het Kinderatelier Hedemanplein WJ Almelo Tel: Internet: Kinderopvang De Cirkel Twentepoort Oost 10 Postbus AH Almelo Tel: Internet: Catalpa kinderopvang BV Kindercentrum Carroussel Leemhorst LA Almelo Tel: Internet: De Blokkendoos tel

6 obs De Tandem 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1. Uitgangspunt De Tandem richt het onderwijsaanbod in vanuit haar uitgangspunt SAMEN OP WEG NAAR ZELFREDZAAMHEID Hiermee wordt tevens een beroep gedaan op de samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Van groot belang is daarbij, dat de opvoedingsdoelen van de ouders én de schooldoelstellingen in elkaars verlengde liggen en op elkaar aansluiten. Zo wordt het veiligheidsgevoel en het zelfvertrouwen van het kind bevorderd. Tevens helpt het een goede basis te leggen voor het realiseren van het zelfstandig denken en handelen van de kinderen. Kenmerkend voor onze school is dat zowel kinderen, ouders als team er sterk aan hechten dat iedereen met plezier naar school gaat; de belangrijkste voorwaarde om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. In het zichzelf kunnen redden komen de schooldoelstellingen samen welke het kind in staat moet stellen zich goed staande te houden in de (later) te kiezen vorm van Voortgezet Onderwijs. Tevens moet het een goede voorbereiding zijn op het functioneren in een voortdurend veranderende samenleving. Dit vereist een schoolorganisatie die zich richt op het ontwikkelen/bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen. De kinderen leren samen te leven, samen te werken en samen te leren. Hierbij is veel aandacht voor sociale vaardigheden (respect, solidariteit, tolerantie en communicatie). De kinderen helpen elkaar binnen de groep en maken gebruik van elkaars talenten. Maar ook oudere kinderen helpen de jongere, bij bijvoorbeeld het lezen, voorlezen en bij het inoefenen van de periodesluiting. 2.2 Gedragsregels De Tandem wil een ongedwongen sfeer realiseren met regelmaat waarin gedragsregels gerespecteerd worden. De Tandem heeft daarom gekozen voor drie hoofdregels: Iedereen is anders en toch gelijk. Wij geven elkaar de ruimte, want die is van iedereen. Wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen. Deze drie leefregels zijn in de hele school terug te vinden met daarbij als kernbegrip RES- PECT. Waar de regels worden overtreden, wordt het waarom van de regel besproken. Begrip moet voorop staan; niet de regel zelf. Om de veiligheid te garanderen en het gedrag in de school in goede banen te leiden, bieden regels en afspraken binnen het gegeven kader speelruimte en vrijheid van handelen. Met andere woorden, zonder regels geen vrijheid. Afspraken en regels dragen bij aan duidelijkheid in verwachtingen naar elkaar. Dit geeft duidelijkheid en richtlijnen waardoor een veilige en ordelijke omgeving ontstaat. Leerkrachten worden met de voornaam aangesproken voorafgegaan door juf of meneer. 2.3 Een veilig schoolklimaat Het kind leert omgaan met waarden en normen welke van belang zijn voor een prettig, sociaal klimaat: een kind moet met plezier naar school gaan! Dit vormt de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Dit betekent ook, dat er ruimte dient te zijn voor ontspanning. Jaarlijks worden er dan ook diverse ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals: (meerdaagse) schoolreizen, een disco-avond, een Tandemfestival of sponsorloop, een Tandem Talenten- 6

7 samen op weg naar zelfredzaamheid jacht, een voorleeswedstrijd en een feestelijke afsluiting voor groep 8. Daarnaast is er ook (ruime) aandacht voor de feestelijke perioden als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Voor de kinderen dragen het atelier, de periodesluitingen, de sport- en overige activiteiten bij tot het gevoel op een fijne school te zitten. In combinatie met het reguliere lesprogramma is het voorgaande van groot belang voor een evenwichtige ontplooiing van het kind. Er is voortdurende aandacht voor het omgaan met gemaakte schoolregels. Dit alles draagt bij tot een veilig schoolklimaat Persoonlijkheidsontwikkeling Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, positief gedrag aanleren, leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel belangrijk vinden wij dat kinderen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt zeer gewaardeerd. Met prestaties wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar weten ook dat prestaties voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een doorgaande ontwikkeling van het eigen kunnen is ons doel. 2.5 Onderwijs op maat In bijzondere gevallen, als de stof te moeilijk wordt, of het gedrag van het kind om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Ook heeft de intern begeleider (IB er) een aanbod van extra hulp. (zie hoofdstuk 5 De zorg voor kinderen) Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat alle leerprestaties, de hogere en de lagere, opvallen. Als kinderen niet naar school willen, trekken wij ons dat aan. Wij willen dan graag de reden weten en kijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Met plezier naar school gaan is een voorwaarde om optimaal te presteren De ontwikkelingsgebieden De Tandem stelt het kind centraal en houdt in haar aanbod rekening met het eigene van het kind, zoals aard, aanleg, tempo, belangstelling, concentratie en fantasie. Dit alles binnen een sociaal klimaat waarin het kind zich veilig voelt. Wij gaan uit van de principes van basisontwikkeling; een kind kan zich optimaal ontwikkelen als: - hij/zij emotioneel vrij is. - hij/zij zelfvertrouwen heeft. - de omgeving uitdagend is. Het onderwijsaanbod richt zich in haar totaliteit op de bevordering van de zelfredzaamheid. Zo wordt bereikt, dat het kind zich aan het eind van groep 8 kennis en vaardigheden heeft eigen gemaakt, welke het in staat stelt een goede aansluiting te vinden bij de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Bij het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden richt de school zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: - De individuele ontwikkeling - De cognitieve ontwikkeling (leerprestaties) - De sociaal-emotionele ontwikkeling - De creatieve ontwikkeling - De lichamelijke ontwikkeling. Hoewel hier gescheiden weergegeven, komen de ontwikkelingsgebieden in onderlinge samenhang aan bod De individuele ontwikkeling Bevorderen van de eigen persoonlijkheid: - Zelfstandigheid 7

8 obs De Tandem - Positief zelfbeeld en zelfrespect - Verantwoordelijkheid - Kritisch denken De cognitieve ontwikkeling Bevorderen van de leerprestaties: - Aansluiten bij de aanleg van het kind. - Het kind bij die vorm van Voortgezet Onderwijs brengen, waar het qua aanleg thuishoort De sociaal-emotionele ontwikkeling Bevorderen van het omgaan met anderen: - Respect voor anderen - Waarden en normen (fatsoensnormen, rechten en plichten) - Sociale vaardigheden - Conflictbeheersing. Het vermijden van: - Vooroordelen - Discriminatie De creatieve ontwikkeling Bevorderen van de bijzondere, creatieve begaafdheden: - Gevoelens en gedachten - Dramatische vorming - Muzikale vorming - Beeldende vorming - Dans en beweging - Oplossingsmethoden voor problemen De lichamelijke ontwikkeling Door deelname aan de diverse schoolsporttoernooien, schoolsportdagen en sportclinics van het Sportbedrijf Almelo wil De Tandem de motoriek bevorderen: - Beweging - Spel en sport. 8

9 samen op weg naar zelfredzaamheid 3. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Groepssamenstelling Ieder schooljaar wordt opnieuw bekeken hoe de groepen geformeerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de formatie (het beschikbare aantal leerkrachten), de beschikbare ruimte binnen de school en het aantal kinderen, dat in dat jaar verdeeld moet worden. Een bepaalde vaste weg, van na die groep kom ik bij die leerkracht is niet juist. De criteria die gehanteerd worden bij de indeling, zijn als volgt: - Er wordt getracht de groepsaantallen zo stabiel mogelijk te houden. - Vriendjes en vriendinnetjes houden we zo lang mogelijk bij elkaar. - Het aantal zorgleerlingen proberen we evenredig te verdelen over de groepen. - We streven naar een evenredige verdeling van het aantal jongens en meisjes. - We streven naar hanteerbare groepen. Dit wil zeggen voldoende mogelijkheden voor goede uitleg en begeleiding van alle kinderen in die groep. - We streven ook hier naar een onderwijsklimaat, waarin naast intellectuele vorming, ontwikkelingskansen liggen op het gebied van sociale vaardigheden. Het gedrag van sociaal vaardige kinderen kan door de leerkracht benut worden en als voorbeeld voor groepsgenoten dienen. 3.2 Effectieve organisatie van de leertijd (het IGDI-model) Bij het onderwijsaanbod op De Tandem gaat het vooral om het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van de leertijd, met de bedoeling een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen. Bij de kennisgebieden (begrijpend)lezen, taal, spelling en rekenen maken we dan ook gebruik van het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel (IGDI-model) Het IGDI-model bestaat uit vijf fasen: De eerste fase is de korte introductie aan de hele groep. Hierin wordt teruggeblikt op voorgaand werk, de voorkennis wordt geactiveerd en het nieuwe lesdoel wordt aangegeven. In de tweede fase wordt er een interactieve instructie gegeven aan de hele groep (eventueel kunnen de plusleerlingen die geen instructie nodig hebben al zelfstandig aan het werk gaan). De leerstof wordt begeleid ingeoefend. De derde fase is de zelfstandige verwerking en de verlengde instructie (aan de instructietafel). In deze fase spelen het stoplicht en het zelfstandig werkenblokje met het vraagteken, een groene en een rode stip, een zeer belangrijke rol. (zie 3.3) Tijdens de vierde fase loopt de leerkracht hulpronden en helpt waar nodig. Tijdens de vijfde fase wordt er met de hele groep gereflecteerd op de les. 3.3 Zelfstandig werken In ons onderwijsaanbod gaat het vooral om het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van de leertijd, met de bedoeling een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen. In de groepen 1 en 2 wordt al een start gemaakt met het zelfstandig werken. Tijdens de zintuiglijke ontwikkeling wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen: - De kinderen mogen kiezen. - De keuzes worden met magnetische stickers zichtbaar gemaakt op het kiesbord. - De leerkracht noteert de keuzes in de groepsmap. De kinderen die te vaak hetzelfde willen kiezen worden gestimuleerd hun keuze bij te stellen. - Als iedereen aan het werk is, wordt de kinderen door middel van het stoplicht duidelijk gemaakt, dat er even niets aan de leerkracht gevraagd mag worden (de uitgestelde aandacht). Als de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht de ruimte een groepje kinderen extra te instrueren, te begeleiden en/of te observeren. De kinderen van de groepen 1 en 2 leren op deze wijze omgaan met het zelfstandig naleven van regels en afspraken en het uitvoeren van taken. Dit vormt een goede voorbereiding op het latere Zelfstandig Werken. 9

10 obs De Tandem Het Zelfstandig Werken wordt in groep 3 verder uitgebreid, het gaat daarbij dan vooral om de basisvakken taal en rekenen. De leerkracht schrijft de opdrachten op het whitebord en daarnaast wordt het kiesbord van Veilig Leren Lezen gebruikt. De kinderen krijgen allemaal een zelfstandig werkenblokje met een vraagteken, een groene en een rode stip. Het vraagteken kan gebruikt worden als er een vraag aan de leerkracht is, deze komt dan langs tijdens de hulpronden. De rode stip betekent: Ik wil ongestoord aan mijn werk. En de groene stip betekent: Andere kinderen mogen mij om hulp vragen. Vanaf groep 4 wordt het Zelfstandig Werken verder geïntensiveerd. De kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid en werken met een zelfstandig werken-formulier, dat afgestemd is op de individuele leerling. Als kinderen een opdracht af hebben kunnen ze met verdiepingsopdrachten (binnen dat kennisgebied) aan de slag. Deze staan op het bord of op het zelfstandig werken- formulier. De materialen staan in de reken-, taal-, en leeskasten. Door het zelfstandig werken profiteren kinderen van de volgende voordelen: - Het leren dragen van verantwoordelijkheid, het maken van keuzes en het leren nemen van beslissingen (Wat kan ik het beste wanneer en in welke volgorde doen?). - Het leren vooruitzien en het inschatten van hoelang een taak zal duren. - Het leren vervelende dingen niet uit te stellen. - Het leren omgaan met de registratie van werkzaamheden. - Het leren omgaan met het principe een ander niet tot last zijn/niet storen. - Het ontwikkelen van (huis)werkplanning (o.a. als voorbereiding op het VO). Algemeen: het leren omgaan met afspraken, waarden, normen, de meer persoonlijke vrijheid, samenwerken en het ervaren van het plezier bij het maken van eigen keuzes. De organisatie van het Zelfstandig Werken wordt in het team regelmatig geëvalueerd met de bedoeling, (randvoorwaardelijke) verbeteringen aan te brengen. 3.4 Onderwijs in onze kleutergroepen In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens de principes van de zogenaamde Basisontwikkeling, onderdeel van "Ontwikkelingsgericht Werken". De leerkracht organiseert "betekenisvolle speel- en leeractiviteiten" voor de kinderen. Deze activiteiten worden aangeboden rond een gekozen thema uit de methode Kleuterplein. Met Kleuterplein wordt doelgericht aan alle (tussen)doelen gewerkt. Naast de taal- en rekenactiviteiten is er binnen Kleuterplein ook aandacht voor motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om vroegtijdig eventuele problemen met leren en gedrag te kunnen signaleren worden regelmatig observaties uitgevoerd. (m.b.v. twee observatielijsten; één gericht op de cognitieve ontwikkeling en de ander op de persoonlijkheidsontwikkeling) 3.5 Onderwijs in groep 3 en 4 Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les uit verschillende methoden. In aansluiting op de voorbereidende lessen bij de kleuters, beginnen de kinderen in groep 3 met het aanvankelijk lezen uit de methode Veilig Leren Lezen en het leren schrijven met de methode Handschrift. Tevens wordt gestart met de methode Pluspunt voor het rekenonderwijs. In groep 4 worden de vakgebieden uit groep 3 uitgebouwd. De leesmethode Veilig Leren Lezen wordt opgevolgd door de taalmethode Taalactief en de voortgezet technisch lezenmethode Estafette. Voor het leesbegrip en de woordenschat wordt gestart met de methode Nieuwsbegrip XL. 3.6 Onderwijs in groep 5 t/m 8 De lessen uit de eerder genoemde methoden worden voortgezet. Met deze methoden voldoen wij aan de kerndoelen. Vanaf groep 5 komen er nog de wereld oriënterende vakken Aardrijkskunde (Meander), Geschiedenis (Tijdstip) en Natuur en Techniek (Naut) bij. In groep 7 en 8 wordt Engelse les gegeven uit de methode Real Englisch. Tenslotte wordt er in de groepen 7 en 8 nog gebruikt gemaakt van de studerend lezen methode Blits. 10

11 samen op weg naar zelfredzaamheid 3.7 Toetsing/signalering Naast het gewone nakijkwerk en de bij de methodes behorende toetsen, worden in het midden en aan het eind van een schooljaar ook genormeerde (onafhankelijke) toetsen afgenomen zoals: CITO-lees- taal- en rekentoetsen. Aan het eind van groep 7krijgen de kinderen de CITO-Entreetoets. De resultaten geven aan hoever het kind in zijn/haar ontwikkeling is. De leerkracht kan hierop, rekening houdend met de behaalde resultaten, het (individuele) lesprogramma afstemmen. De resultaten worden met de kinderen en hun ouders/verzorgers besproken. In groep 8 krijgen de kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt eind april afgenomen. De eindtoets meet of het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs overeenkomt met de prestaties van de basisschoolperiode. Ook de resultaten van deze CITO-Eindtoets worden met de kinderen en hun ouders/verzorgers besproken. 3.8 Huiswerkbeleid Op onze school wordt er voor verschillende vakken, huiswerk gegeven om het leerproces op school te ondersteunen. Door ook thuis te oefenen, kan dit de vaardigheid van de kinderen vergroten. Daarnaast kan ook huiswerk meegegeven worden om een bepaald gedeelte van de leerstof te herhalen of extra in te oefenen (bijvoorbeeld de tafels). Deze vorm van huiswerk wordt meestal in overleg met kinderen en de ouders opgegeven. Het leren zelfstandig te werken door zelf doelen te stellen, te plannen, een geschikte strategie te kiezen, zelf problemen op te lossen, zichzelf te motiveren en zich blijvend te kunnen concentreren, zijn leerdoelen in groep 7 en groep 8 als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Wij verwachten van ouders dat zij: zorgen voor goede omstandigheden waarin het huiswerk kan worden gemaakt (o.a. een rustige omgeving, aan tafel, geen tv, etc.) een positieve instelling hebben ten aanzien van huiswerk het kind aansporen om ermee te beginnen regelmatig meeluisteren als het kind hardop leest bij problemen, zo vlug mogelijk contact zoeken met de leerkracht het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken het kind regelmatig de les overhoren in principe, de verantwoordelijkheid aan het kind laten 3.9 Computers De Tandem gebruikt de computer als ondersteunend middel bij het leeraanbod. In centraal ingerichte computerruimtes zijn voor de kinderen ruim 50 computers beschikbaar. Ook hebben we in alle groepen digitale borden. Al in groep 1 wordt er een start gemaakt met het computergebruik. De kinderen leren omgaan met programma s die hen spelenderwijs begrippen, kleuren, ruimtelijk inzicht, etc. helpen bijbrengen. Vanaf groep 3 worden de computers in de hal gerichter ingezet om klassikaal of individueel snel te oefenen, b.v. voor spelling (dictee), rekenen (tafels/automatiseren) en topografie. Vanaf groep 4 worden er met behulp van de methode Basisbits, computervaardigheden aangeleerd. Vanaf groep 6 is er tevens aandacht voor mediawijsheid De vakken nader bekeken Voor elk vakgebied hebben wij een kwaliteitskaart gemaakt (voor enkele vakken is dit nog in ontwikkeling). Hierin staan, naast de visie en de (kern)doelen, exact beschreven hoe De Tandem omgaat met dit vakgebied. Jaarlijks worden deze kwaliteitskaarten besproken en waar nodig geactualiseerd Sociaal-emotionele ontwikkeling Op De Tandem zijn zowel kinderen, ouders als het team er sterk aan gehecht dat iedereen met plezier naar school gaat; de belangrijkste voorwaarde om optimaal te kunnen profiteren 11

12 obs De Tandem van het onderwijsaanbod. De Tandem wil door middel van het geven van lessen uit de methode Kinderen en hun sociale talenten dat kinderen deel uit willen en kunnen maken van een gemeenschap en dat ze hier een actieve bijdrage aan kunnen geven (= actief burgerschap). Ook wil De Tandem dat het kind leert omgaan met waarden en normen welke van belang zijn voor een prettig, sociaal klimaat. Als het gaat om pestgedrag, wordt op school gehandeld volgens de richtlijnen van ons ANTI- PESTPROTOCOL, dat ondertekend is door alle geledingen van inspraak en medezeggenschap. Dit protocol is op school in te zien. Wij willen nog wel benadrukken dat wij voor de aanpak van pestgedrag mede afhankelijk zijn van signalen van ouders en kinderen Wereldoriënterende vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek zijn de wereldoriënterende vakken bij ons op school. Wereldoriëntatie wordt op onze school gegeven in samenhang met o.a. staatsinrichting, sociale redzaamheid en natuur en milieueducatie. Voor het natuur- en techniekonderwijs gebruiken wij de methode Naut (gr 5 t/m 8). Tevens zijn er een I.V.N. ouders (het Instituut voor Natuurbeschermings-educatie), die ons helpen natuuronderwerpen centraal te stellen. Zo gaan kinderen onder hun begeleiding, de natuur in, zoals de herfstwandeling, diersporen zoeken en het schepnetonderzoek in de sloot. Soms wordt de kinderboerderij bezocht of de waterzuiveringsinstallatie. Verder wordt het natuuronderwijs ondersteunt door Schooltelevisieprogramma s. Naast de technieklessen uit de methode Naut, neemt De Tandem deel aan het Techniekcoach-programma. In de groepen 5 t/m 8 geven gastdocenten één les techniek per schooljaar. Voor geschiedenis hanteren we de methode Tijdstip. En voor aardrijkskunde de methode Meander. Voor de verkeerslessen maken we gebruik van de methode Klaar Over. De kinderen van groep 8 nemen jaarlijks deel aan een schriftelijk- en een praktisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen wordt op de fiets afgelegd. Om hieraan mee te kunnen doen dienen de fietsen aan de wettelijk gestelde normen te voldoen. Elke fiets wordt dan ook vooraf gekeurd Schrijfonderwijs Bij het schrijven is het van belang dat uw kind zo jong mogelijk leert hoe een potlood of een pen vastgehouden moet worden (potlood of pen tussen duim en wijsvinger, rustend op middelvinger). Ieder kind krijgt vanaf groep 4 een Schneider rollerpen van school. Bij beschadiging/vermissing van deze rollerpen wordt deze gedurende de basisschoolperiode eenmalig vervangen door een nieuwe. Indien ook deze pen wordt beschadigd of vermist dan wordt het kind verzocht zelf voor een rollerpen te zorgen of hij/zij krijgt door school een balpen verstrekt. We hopen zo de schoolregel wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen. te handhaven Actief burgerschap en sociale integratie Op De Tandem worden basiswaarden, kennis, houding en vaardigheden voor deelname in de democratische rechtsstaat bevorderd. We zien onze school als oefenplaats om deze doelen te bereiken. Omdat wij vinden dat kinderen moeten kunnen oefenen met inspraak, vrijheid van meningsuiting, identiteitsvorming, omgaan met verschillen, het leveren van een bijdrage aan de sfeer op school, leren van elkaar, leren door te doen, te spiegelen en te reflecteren, besteedt onze school aandacht aan: Een open en actieve opstelling naar de lokale en/of regionale omgeving en samenleving. De kinderen worden daarmee in contact gebracht, ook v.w.b. de diversiteit in de achtergrond van leeftijdgenoten, en de verscheidenheid aan godsdiensten, etniciteiten en culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten. Bevordering basiswaarden en kennis, houdingen en vaardigheden voor deelname in de democratische rechtsstaat. Structureel wordt dit o.a. aangeboden in de methoden voor geschiedenis en aardrijkskunde. 12

13 samen op weg naar zelfredzaamheid School als oefenplaats d.m.v. leerlingenraad (gr. 5 t/m 8). De school wil zich open en actief opstellen en een actieve houding ontwikkelen naar de lokale en/of regionale omgeving en samenleving en zal kinderen daar mee in contact brengen. Ook wat betreft diversiteit in de achtergrond van leeftijdgenoten en de verscheidenheid aan godsdiensten, etnische achtergrond en culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten. De school ziet cultuureducatie (kunst en erfgoed) als middel om hieraan vorm te geven. Ouders en kinderen een eigen plek in de school geven. Schoolregels helder en kort samengevat (herkenbaar in de hele school) Tenslotte de betrokkenheid van de ouders. Als team proberen we in de contacten met de ouders een laagdrempelige school te zijn. We zijn van mening dat we samen met de ouders een belangrijke taak hebben bij de opvoeding van de kinderen. Waarbij vooral de inbreng van de medezeggenschapsraad en de ouderraad heel belangrijk is. Vooral ook de klankbordfunctie wordt door team en directie zeer gewaardeerd Expressievakken en Kunstzinnige Vorming De Tandem vindt dat naast de cognitieve ontwikkeling ook de creatieve ontwikkeling (tekenen, handvaardigheid, muziek en drama) een voorname plaats moet hebben. Tijdens het schooljaar zijn er daarom enkele keren per jaar periodesluitingen in de hal, waarbij ouders van optredende groepen aanwezig mogen zijn. Daarnaast is er jaarlijks een Tandem talentenjacht voor alle kinderen. De groepen 4 t/m 8 werken in ateliervorm (de leerkrachten bieden hier verschillende technieken aan) uit de methode Uit de kunst. Daarnaast gaan er maandelijks een drietal kinderen o.l.v. een ouder naar de kunstuitleen om daar een kunstwerk uit te zoeken. Dit kunstwerk komt met motivatie van de keuze in de hal te hangen en is dus het Kunstwerk van de maand. Alle besturen van de basisscholen in Almelo nemen ook deel in het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA). Hierin hebben de Kaliber Kunstenschool, de gemeente Almelo, Theater Hof 88 en de Bibliotheek Almelo, zitting. Het Platform wil een bijdrage leveren aan kunsteducatie. Zij wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden op het gebied van kunstuiting en kunstbeleving te ontdekken en te ontwikkelen. Daartoe worden jaarlijks diverse kunst uitingen georganiseerd, zoals professionele voorstellingen en exposities. Elk jaar nemen de groepen van onze school deel aan activiteiten uit dit KEPA-aanbod Lichamelijke opvoeding Hieraan wordt inhoud gegeven d.m.v. spel, beweging en sport. De kinderen worden gestimuleerd plezier te beleven aan spel en beweging. Vanuit het ontwikkelen van de grove motoriek worden activiteiten gestimuleerd in de richting van de fijne motoriek. De kinderen leren zich oriënteren in de ruimte. De lessen motorische ontwikkeling in de groepen 1 en 2, alsmede de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 spelen hier een belangrijke rol. We gebruiken de methoden Bewegingsonderwijs in het speellokaal en Bewegen in het basisonderwijs (Bewegen Samen Regelen). In het kader van kennismaking met sport nemen kinderen vanaf groep 3 jaarlijks deel aan diverse sportclinics (zoals turnen, volleybal en basketbal), de schoolsporttoernooien en de Almelose schoolsportdagen voor de groepen 7 en 8. Kleding kleuters. Indien de kinderen binnen gymmen, dan doen ze dat in hun ondergoed. Er is geen speciale kleding nodig, maar in verband met de harde vloer is het dragen van gymschoenen met een stroeve zool en klittenband of elastiek, verplicht. De gymschoenen blijven op school en worden in speciale tassen weggehangen aan de eigen kapstok. Het is prettig indien uw kind zich zelfstandig kan aan- en uitkleden. 13

samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2015-2016 obs De Tandem

samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2015-2016 obs De Tandem samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2015-2016 obs De Tandem obs De Tandem Inhoudsopgave schoolgids Een woord vooraf 1. De school pagina 4 2. Waar de school voor

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN

4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4. DE ZORG VOOR DE LEERLINGEN 4.1 De opvang van nieuwe leerlingen op onze school Vanaf 2 ½ jaar mag uw kind de peuterspeelzaal bezoeken. Zodra uw kind 4 jaar is, mag het op de basisschool geplaatst worden.

Nadere informatie

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames

Groep 6/7. Algemeen. Schooljaar 2015/2016. Informatiebrief. Video-opnames Groep 6/7 Informatiebrief Schooljaar 2015/2016 Algemeen o Inloop: leerlingen mogen van 8.15 uur en 13.00 uur naar de klas toe gaan. De leerkracht is dan in de klas. Leerkrachten: Op maandag, dinsdag en

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

2013-2017. Huiswerkbeleid

2013-2017. Huiswerkbeleid 01-017 Huiswerkbeleid Inhoudsopgave Beschrijving doelgroep Visie op onderwijs Basisvisie Leerinhouden/Activiteiten De voor- en nadelen van het geven van huiswerk Voordelen Nadelen Richtlijnen voor het

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 8 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 8 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Informatieavond groep 7

Informatieavond groep 7 Informatieavond groep 7 Fulltime Stagaire Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 4/5/6

Groepsgids. Groep 4/5/6 Groepsgids Groep 4/5/6 Wie werken er in de groepen 4-5-6: Jessica van Kempen Carla van Baarsen Moniek Campschreur j.vankempen@dezonnepoort.nl c.vanbaarsen@dezonnepoort.nl m.campschreur@dezonnepoort.nl

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Leerlingenstatuten 2012-2013

Leerlingenstatuten 2012-2013 1. INLEIDING 1.1. Betekenis Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut is, binnen wettelijk vastgestelde kaders en voor zover

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3

Informatieboekje groep 3 Informatieboekje groep 3 Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3 Aansluitend aan de informatieavond geven wij u graag dit boekje mee. Hierin kunt u (bijna) alles lezen over hetgeen er speelt in groep

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7 2014-2015

INFORMATIE GROEP 7 2014-2015 INFORMATIE GROEP 7 2014-2015 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen en ze verwachten exacte

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag.

bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. bs Den Krommen Hoek Pestprotocol Protocol gewenst gedrag. Ontwikkeling. Met dit protocol geven wij aan, hoe wij aankijken tegen pestgedrag en hoe wij er op een positieve manier om gaan. Vanaf augustus

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond groep 7

Welkom. Informatieavond groep 7 Welkom Informatieavond groep 7 Wat komt vanavond ter sprake? Voorstellen Vakken en toetsing in groep 7 Rekenen Hoofdrekenen, herhaald aftrekken, metriek stelsel, breuken, procenten, zakrekenmachine. Er

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 4-5 schooljaar Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 4-5 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Informatieboekje voor groep 4/5 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide

Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pedagogisch beleidsplan Integraal Kindcentrum de Weide Pagina 1 van 7 Pedagogisch beleidsplan IKC de Weide. Inhoudsopgave Pedagogisch beleidsplan Kindcentrum de Weide Leeuwarden Voorwoord... 3 1. Integraal

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Klassenbrief. Groep 3, Groep 6, Algemene informatie. De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor

Klassenbrief. Groep 3, Groep 6, Algemene informatie. De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor Groep 6, 2016-2017 Groep 3, 2015-2016 Algemene informatie De leerkrachten: Groep 6a Meester Ronald Groep 6/7 juf Floor In de klas gelden verschillende afspraken: - De kinderen begroeten de leerkracht bij

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Indien er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling of een ouder/verzorger van deze leerling of een ernstig incident m.b.t. een leerling

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond

omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond omgangsprotocol obs de westhoek 2 e exloërmond Inhoudsopgave: Waarom een omgangsprotocol? pag. 3 Onze uitgangspunten pag. 3 Verwachtingen pag. 4 Afspraken pag. 4 Kenmerken van een klassenklimaat dat pestgedrag

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie