samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids obs De Tandem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids 2014-2015 obs De Tandem"

Transcriptie

1 samen op weg naar zelfredzaamheid Samen op weg naar zelfredzaamheid Schoolgids obs De Tandem

2 obs De Tandem Inhoudsopgave schoolgids Een woord vooraf 1. De school pagina 4 2. Waar de school voor staat pagina 6 3. De organisatie van ons onderwijs pagina 9 4. Ons schoolbestuur pagina De zorg voor kinderen pagina De leraren pagina De ouders pagina Contacten met andere instellingen pagina De resultaten van het onderwijs pagina Praktische zaken pagina Diversen pagina Specifieke informatie schooljaar pagina Jaarverslag pagina 45 2

3 samen op weg naar zelfredzaamheid EEN WOORD VOORAF. Geachte ouder/verzorger, Door het lezen van deze schoolgids krijgt u een algemene indruk van openbare basisschool De Tandem. U kunt lezen vanuit welke visie wij het onderwijs in onze school inrichten, waar wij als school voor staan, hoe wij dat realiseren, wat wij willen verbeteren, de problemen die wij daarbij ondervinden en hoe wij die proberen te overwinnen. De schoolgids geeft u als het ware een rondleiding door onze school. Bovendien vindt u praktische informatie over allerlei onderwerpen. Onze gids bestaat uit twee delen: 1. Algemeen Deel (hoofdstuk 1 t/m 11) 2. Specifiek Deel (hoofdstuk 12 en 13) In het Algemene Deel zullen jaarlijks tekstgedeelten worden aangepast als er veranderingen/vernieuwingen hebben plaatsgevonden. Het Specifieke Deel geldt voor één schooljaar en bevat praktische informatie voor dagelijks gebruik, zoals de groepsverdeling, namen en telefoonnummers en vrije dagen. De beide delen vullen elkaar aan. Bewaar deze schoolgids dus goed. De inhoud van De Tandem-schoolgids is besproken en goedgekeurd door het team, de Medezeggenschapsraad (MR), het bestuur van het Openbaar Primair Onderwijs Almelo en de Inspectie Basisonderwijs. U heeft als lezer altijd de mogelijkheid suggesties te doen die de gids completer en beter maken. Naast deze schoolgids beschikt De Tandem over een Schoolplan, die voor ouders op school ter inzage ligt. Verder biedt onze website een impressie van de dagelijkse praktijk. Op deze site vindt u foto s verslagen en actuele informatie over onze school. Wilt u nader kennismaken met obs De Tandem, dan kunt u te allen tijde contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk gesprek bij ons op school Namens het TandemTeam, De directie

4 obs De Tandem 1. DE SCHOOL 1.1 De naam Twee mensen op een tandem (de tweepersoons fiets) moeten samenwerken om vooruit te komen. De schoolnaam De Tandem is in 1995 gekozen bij de fusie van twee openbare basisscholen binnen de woonwijk De Schelfhorst. De naam symboliseert de samenwerking (als tandem) op weg naar een nieuwe toekomst. Deze gedachte ligt ook opgesloten in de missie welke de school in bredere zin uitdraagt. 1.2 De situering van de school Obs De Tandem bevindt zich in de Almelose woonwijk "De Schelfhorst". Het schoolgebouw ligt in het oostelijk deel van de wijk aan de Havezathe 97. Met ingang van het huidige schooljaar bevinden alle leerlingen zich op deze locatie. In juli 2014 hebben wij afscheid genomen van onze dependance aan de Burcht De schoolgrootte Obs De Tandem heeft een leerlingaantal dat schommelt rond de 230 kinderen. Het aantal leerlingen per groep varieert tussen de 20 en 30 kinderen per groep. 1.4 Schooltijden Sinds 19 augustus 2013 hanteren wij de volgende schooltijden: Groepen 1 t/m 3: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur en de woensdag van uur Groepen 4 t/m 8: maandag t/m vrijdag van uur Van uur middagpauze. Van uur lunchtijd met de groepsleerkracht. Op de woensdag hebben alleen de groepen 4 t/m 8 lunchtijd van uur en middagpauze van 12.00u-12.30u. Daarna hebben deze groepen atelier. De groepen 1 t/m 3 zijn op woensdag om uur vrij (zij lunchen deze dag niet op school). Door de invoering van een automatische bel en het laten afgaan van een eerste bel, 5 minuten voor aanvang van de lessen, willen wij de effectieve leertijd een impuls geven. Om 8.25u gaat de eerste bel en bij aanvang van de lessen (8.30u) gaat de tweede bel. De lessen kunnen daarom op het juiste tijdstip aanvangen. Na de buitenspeeltijd (van 11.45u-12.15u gaat om 12.15u de schoolbel waarna een ieder naar zijn lokaal kan gaan. Elke ochtend hebben de groepen 3 t/m 8 een kwartier pauze en de groepen 1/2 hebben een eet/drinkmoment. In de middagpauze kunnen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 buiten spelen onder begeleiding van (ambulante) personeelsleden. De kinderen van de groepen 1 en 2 spelen op hun eigen plein onder toezicht van twee overblijfmoeders. Na het buitenspelen eten de kinderen in de eigen groep met de eigen leerkracht. 4

5 samen op weg naar zelfredzaamheid 1.5 Buitenschoolse opvang (BSO) Sinds schooljaar zijn scholen, in het kader van de motie Van Aartsen/Bos, verplicht om (aansluiting met) buitenschoolse opvang te organiseren. De opvang kan bestaan uit voor- en/of naschoolse opvang en/of opvang op vrije dagen en tijdens schoolvakanties. Onze school/ons schoolbestuur heeft daartoe een convenant getekend met een aantal kinderopvangorganisaties. Voor een overzicht zie hieronder. Al deze kinderopvangorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Kinderopvang stelt aan de opvang van kinderen. De Wet Kinderopvang waarborgt de kwaliteit van de opvang en het toezicht daarop. Ouders kiezen Indien u opvang voor uw kind(eren) behoeft voor of na schooltijd, tijdens studiedagen of schoolvakanties, dan kunt u: - zelf de keuze maken voor een kinderopvangorganisatie - zelf een contract afsluiten met deze op vangaanbieder; u als ouder bent verantwoordelijk voor het tijdig betalen van de kosten van de opvang. Onder bepaalde voorwaarden kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen via de belastingdienst. De opvangorganisatie kan u daarover informeren. Het Kinderatelier verzorgt in onze school voor- en naschoolse opvang! Het Kinderatelier Hedemanplein WJ Almelo Tel: Internet: Kinderopvang De Cirkel Twentepoort Oost 10 Postbus AH Almelo Tel: Internet: Catalpa kinderopvang BV Kindercentrum Carroussel Leemhorst LA Almelo Tel: Internet: De Blokkendoos tel

6 obs De Tandem 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT 2.1. Uitgangspunt De Tandem richt het onderwijsaanbod in vanuit haar uitgangspunt SAMEN OP WEG NAAR ZELFREDZAAMHEID Hiermee wordt tevens een beroep gedaan op de samenwerking tussen ouders, kinderen en leerkrachten. Van groot belang is daarbij, dat de opvoedingsdoelen van de ouders én de schooldoelstellingen in elkaars verlengde liggen en op elkaar aansluiten. Zo wordt het veiligheidsgevoel en het zelfvertrouwen van het kind bevorderd. Tevens helpt het een goede basis te leggen voor het realiseren van het zelfstandig denken en handelen van de kinderen. Kenmerkend voor onze school is dat zowel kinderen, ouders als team er sterk aan hechten dat iedereen met plezier naar school gaat; de belangrijkste voorwaarde om optimaal te kunnen profiteren van het onderwijsaanbod. In het zichzelf kunnen redden komen de schooldoelstellingen samen welke het kind in staat moet stellen zich goed staande te houden in de (later) te kiezen vorm van Voortgezet Onderwijs. Tevens moet het een goede voorbereiding zijn op het functioneren in een voortdurend veranderende samenleving. Dit vereist een schoolorganisatie die zich richt op het ontwikkelen/bevorderen van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de kinderen. De kinderen leren samen te leven, samen te werken en samen te leren. Hierbij is veel aandacht voor sociale vaardigheden (respect, solidariteit, tolerantie en communicatie). De kinderen helpen elkaar binnen de groep en maken gebruik van elkaars talenten. Maar ook oudere kinderen helpen de jongere, bij bijvoorbeeld het lezen, voorlezen en bij het inoefenen van de periodesluiting. 2.2 Gedragsregels De Tandem wil een ongedwongen sfeer realiseren met regelmaat waarin gedragsregels gerespecteerd worden. De Tandem heeft daarom gekozen voor drie hoofdregels: Iedereen is anders en toch gelijk. Wij geven elkaar de ruimte, want die is van iedereen. Wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen. Deze drie leefregels zijn in de hele school terug te vinden met daarbij als kernbegrip RES- PECT. Waar de regels worden overtreden, wordt het waarom van de regel besproken. Begrip moet voorop staan; niet de regel zelf. Om de veiligheid te garanderen en het gedrag in de school in goede banen te leiden, bieden regels en afspraken binnen het gegeven kader speelruimte en vrijheid van handelen. Met andere woorden, zonder regels geen vrijheid. Afspraken en regels dragen bij aan duidelijkheid in verwachtingen naar elkaar. Dit geeft duidelijkheid en richtlijnen waardoor een veilige en ordelijke omgeving ontstaat. Leerkrachten worden met de voornaam aangesproken voorafgegaan door juf of meneer. 2.3 Een veilig schoolklimaat Het kind leert omgaan met waarden en normen welke van belang zijn voor een prettig, sociaal klimaat: een kind moet met plezier naar school gaan! Dit vormt de basis voor een succesvolle schoolloopbaan. Natuurlijk moet er regelmaat zijn en moeten gedragsregels gerespecteerd worden. Dit betekent ook, dat er ruimte dient te zijn voor ontspanning. Jaarlijks worden er dan ook diverse ontspannende activiteiten georganiseerd, zoals: (meerdaagse) schoolreizen, een disco-avond, een Tandemfestival of sponsorloop, een Tandem Talenten- 6

7 samen op weg naar zelfredzaamheid jacht, een voorleeswedstrijd en een feestelijke afsluiting voor groep 8. Daarnaast is er ook (ruime) aandacht voor de feestelijke perioden als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Voor de kinderen dragen het atelier, de periodesluitingen, de sport- en overige activiteiten bij tot het gevoel op een fijne school te zitten. In combinatie met het reguliere lesprogramma is het voorgaande van groot belang voor een evenwichtige ontplooiing van het kind. Er is voortdurende aandacht voor het omgaan met gemaakte schoolregels. Dit alles draagt bij tot een veilig schoolklimaat Persoonlijkheidsontwikkeling Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, positief gedrag aanleren, leren omgaan met elkaar, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen. Heel belangrijk vinden wij dat kinderen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven. Het ontwikkelen van eigen ideeën wordt zeer gewaardeerd. Met prestaties wordt relatief omgegaan. We vinden dat kinderen op school moeten presteren, maar weten ook dat prestaties voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een doorgaande ontwikkeling van het eigen kunnen is ons doel. 2.5 Onderwijs op maat In bijzondere gevallen, als de stof te moeilijk wordt, of het gedrag van het kind om correcties vraagt, raadplegen wij elkaar. Ook heeft de intern begeleider (IB er) een aanbod van extra hulp. (zie hoofdstuk 5 De zorg voor kinderen) Ons leerlingvolgsysteem zorgt ervoor dat alle leerprestaties, de hogere en de lagere, opvallen. Als kinderen niet naar school willen, trekken wij ons dat aan. Wij willen dan graag de reden weten en kijken welke maatregelen wij ter verbetering kunnen treffen. Met plezier naar school gaan is een voorwaarde om optimaal te presteren De ontwikkelingsgebieden De Tandem stelt het kind centraal en houdt in haar aanbod rekening met het eigene van het kind, zoals aard, aanleg, tempo, belangstelling, concentratie en fantasie. Dit alles binnen een sociaal klimaat waarin het kind zich veilig voelt. Wij gaan uit van de principes van basisontwikkeling; een kind kan zich optimaal ontwikkelen als: - hij/zij emotioneel vrij is. - hij/zij zelfvertrouwen heeft. - de omgeving uitdagend is. Het onderwijsaanbod richt zich in haar totaliteit op de bevordering van de zelfredzaamheid. Zo wordt bereikt, dat het kind zich aan het eind van groep 8 kennis en vaardigheden heeft eigen gemaakt, welke het in staat stelt een goede aansluiting te vinden bij de best passende vorm van voortgezet onderwijs. Bij het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden richt de school zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: - De individuele ontwikkeling - De cognitieve ontwikkeling (leerprestaties) - De sociaal-emotionele ontwikkeling - De creatieve ontwikkeling - De lichamelijke ontwikkeling. Hoewel hier gescheiden weergegeven, komen de ontwikkelingsgebieden in onderlinge samenhang aan bod De individuele ontwikkeling Bevorderen van de eigen persoonlijkheid: - Zelfstandigheid 7

8 obs De Tandem - Positief zelfbeeld en zelfrespect - Verantwoordelijkheid - Kritisch denken De cognitieve ontwikkeling Bevorderen van de leerprestaties: - Aansluiten bij de aanleg van het kind. - Het kind bij die vorm van Voortgezet Onderwijs brengen, waar het qua aanleg thuishoort De sociaal-emotionele ontwikkeling Bevorderen van het omgaan met anderen: - Respect voor anderen - Waarden en normen (fatsoensnormen, rechten en plichten) - Sociale vaardigheden - Conflictbeheersing. Het vermijden van: - Vooroordelen - Discriminatie De creatieve ontwikkeling Bevorderen van de bijzondere, creatieve begaafdheden: - Gevoelens en gedachten - Dramatische vorming - Muzikale vorming - Beeldende vorming - Dans en beweging - Oplossingsmethoden voor problemen De lichamelijke ontwikkeling Door deelname aan de diverse schoolsporttoernooien, schoolsportdagen en sportclinics van het Sportbedrijf Almelo wil De Tandem de motoriek bevorderen: - Beweging - Spel en sport. 8

9 samen op weg naar zelfredzaamheid 3. DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 3.1 Groepssamenstelling Ieder schooljaar wordt opnieuw bekeken hoe de groepen geformeerd moeten worden. Dit is afhankelijk van de formatie (het beschikbare aantal leerkrachten), de beschikbare ruimte binnen de school en het aantal kinderen, dat in dat jaar verdeeld moet worden. Een bepaalde vaste weg, van na die groep kom ik bij die leerkracht is niet juist. De criteria die gehanteerd worden bij de indeling, zijn als volgt: - Er wordt getracht de groepsaantallen zo stabiel mogelijk te houden. - Vriendjes en vriendinnetjes houden we zo lang mogelijk bij elkaar. - Het aantal zorgleerlingen proberen we evenredig te verdelen over de groepen. - We streven naar een evenredige verdeling van het aantal jongens en meisjes. - We streven naar hanteerbare groepen. Dit wil zeggen voldoende mogelijkheden voor goede uitleg en begeleiding van alle kinderen in die groep. - We streven ook hier naar een onderwijsklimaat, waarin naast intellectuele vorming, ontwikkelingskansen liggen op het gebied van sociale vaardigheden. Het gedrag van sociaal vaardige kinderen kan door de leerkracht benut worden en als voorbeeld voor groepsgenoten dienen. 3.2 Effectieve organisatie van de leertijd (het IGDI-model) Bij het onderwijsaanbod op De Tandem gaat het vooral om het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van de leertijd, met de bedoeling een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen. Bij de kennisgebieden (begrijpend)lezen, taal, spelling en rekenen maken we dan ook gebruik van het interactieve gedifferentieerde directe instructiemodel (IGDI-model) Het IGDI-model bestaat uit vijf fasen: De eerste fase is de korte introductie aan de hele groep. Hierin wordt teruggeblikt op voorgaand werk, de voorkennis wordt geactiveerd en het nieuwe lesdoel wordt aangegeven. In de tweede fase wordt er een interactieve instructie gegeven aan de hele groep (eventueel kunnen de plusleerlingen die geen instructie nodig hebben al zelfstandig aan het werk gaan). De leerstof wordt begeleid ingeoefend. De derde fase is de zelfstandige verwerking en de verlengde instructie (aan de instructietafel). In deze fase spelen het stoplicht en het zelfstandig werkenblokje met het vraagteken, een groene en een rode stip, een zeer belangrijke rol. (zie 3.3) Tijdens de vierde fase loopt de leerkracht hulpronden en helpt waar nodig. Tijdens de vijfde fase wordt er met de hele groep gereflecteerd op de les. 3.3 Zelfstandig werken In ons onderwijsaanbod gaat het vooral om het zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren van de leertijd, met de bedoeling een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen. In de groepen 1 en 2 wordt al een start gemaakt met het zelfstandig werken. Tijdens de zintuiglijke ontwikkeling wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid van de kinderen: - De kinderen mogen kiezen. - De keuzes worden met magnetische stickers zichtbaar gemaakt op het kiesbord. - De leerkracht noteert de keuzes in de groepsmap. De kinderen die te vaak hetzelfde willen kiezen worden gestimuleerd hun keuze bij te stellen. - Als iedereen aan het werk is, wordt de kinderen door middel van het stoplicht duidelijk gemaakt, dat er even niets aan de leerkracht gevraagd mag worden (de uitgestelde aandacht). Als de kinderen zelfstandig aan het werk zijn, heeft de leerkracht de ruimte een groepje kinderen extra te instrueren, te begeleiden en/of te observeren. De kinderen van de groepen 1 en 2 leren op deze wijze omgaan met het zelfstandig naleven van regels en afspraken en het uitvoeren van taken. Dit vormt een goede voorbereiding op het latere Zelfstandig Werken. 9

10 obs De Tandem Het Zelfstandig Werken wordt in groep 3 verder uitgebreid, het gaat daarbij dan vooral om de basisvakken taal en rekenen. De leerkracht schrijft de opdrachten op het whitebord en daarnaast wordt het kiesbord van Veilig Leren Lezen gebruikt. De kinderen krijgen allemaal een zelfstandig werkenblokje met een vraagteken, een groene en een rode stip. Het vraagteken kan gebruikt worden als er een vraag aan de leerkracht is, deze komt dan langs tijdens de hulpronden. De rode stip betekent: Ik wil ongestoord aan mijn werk. En de groene stip betekent: Andere kinderen mogen mij om hulp vragen. Vanaf groep 4 wordt het Zelfstandig Werken verder geïntensiveerd. De kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid en werken met een zelfstandig werken-formulier, dat afgestemd is op de individuele leerling. Als kinderen een opdracht af hebben kunnen ze met verdiepingsopdrachten (binnen dat kennisgebied) aan de slag. Deze staan op het bord of op het zelfstandig werken- formulier. De materialen staan in de reken-, taal-, en leeskasten. Door het zelfstandig werken profiteren kinderen van de volgende voordelen: - Het leren dragen van verantwoordelijkheid, het maken van keuzes en het leren nemen van beslissingen (Wat kan ik het beste wanneer en in welke volgorde doen?). - Het leren vooruitzien en het inschatten van hoelang een taak zal duren. - Het leren vervelende dingen niet uit te stellen. - Het leren omgaan met de registratie van werkzaamheden. - Het leren omgaan met het principe een ander niet tot last zijn/niet storen. - Het ontwikkelen van (huis)werkplanning (o.a. als voorbereiding op het VO). Algemeen: het leren omgaan met afspraken, waarden, normen, de meer persoonlijke vrijheid, samenwerken en het ervaren van het plezier bij het maken van eigen keuzes. De organisatie van het Zelfstandig Werken wordt in het team regelmatig geëvalueerd met de bedoeling, (randvoorwaardelijke) verbeteringen aan te brengen. 3.4 Onderwijs in onze kleutergroepen In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt volgens de principes van de zogenaamde Basisontwikkeling, onderdeel van "Ontwikkelingsgericht Werken". De leerkracht organiseert "betekenisvolle speel- en leeractiviteiten" voor de kinderen. Deze activiteiten worden aangeboden rond een gekozen thema uit de methode Kleuterplein. Met Kleuterplein wordt doelgericht aan alle (tussen)doelen gewerkt. Naast de taal- en rekenactiviteiten is er binnen Kleuterplein ook aandacht voor motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Om vroegtijdig eventuele problemen met leren en gedrag te kunnen signaleren worden regelmatig observaties uitgevoerd. (m.b.v. twee observatielijsten; één gericht op de cognitieve ontwikkeling en de ander op de persoonlijkheidsontwikkeling) 3.5 Onderwijs in groep 3 en 4 Vanaf groep 3 krijgen de kinderen les uit verschillende methoden. In aansluiting op de voorbereidende lessen bij de kleuters, beginnen de kinderen in groep 3 met het aanvankelijk lezen uit de methode Veilig Leren Lezen en het leren schrijven met de methode Handschrift. Tevens wordt gestart met de methode Pluspunt voor het rekenonderwijs. In groep 4 worden de vakgebieden uit groep 3 uitgebouwd. De leesmethode Veilig Leren Lezen wordt opgevolgd door de taalmethode Taalactief en de voortgezet technisch lezenmethode Estafette. Voor het leesbegrip en de woordenschat wordt gestart met de methode Nieuwsbegrip XL. 3.6 Onderwijs in groep 5 t/m 8 De lessen uit de eerder genoemde methoden worden voortgezet. Met deze methoden voldoen wij aan de kerndoelen. Vanaf groep 5 komen er nog de wereld oriënterende vakken Aardrijkskunde (Meander), Geschiedenis (Tijdstip) en Natuur en Techniek (Naut) bij. In groep 7 en 8 wordt Engelse les gegeven uit de methode Real Englisch. Tenslotte wordt er in de groepen 7 en 8 nog gebruikt gemaakt van de studerend lezen methode Blits. 10

11 samen op weg naar zelfredzaamheid 3.7 Toetsing/signalering Naast het gewone nakijkwerk en de bij de methodes behorende toetsen, worden in het midden en aan het eind van een schooljaar ook genormeerde (onafhankelijke) toetsen afgenomen zoals: CITO-lees- taal- en rekentoetsen. Aan het eind van groep 7krijgen de kinderen de CITO-Entreetoets. De resultaten geven aan hoever het kind in zijn/haar ontwikkeling is. De leerkracht kan hierop, rekening houdend met de behaalde resultaten, het (individuele) lesprogramma afstemmen. De resultaten worden met de kinderen en hun ouders/verzorgers besproken. In groep 8 krijgen de kinderen de CITO-Eindtoets. Deze toets wordt eind april afgenomen. De eindtoets meet of het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs overeenkomt met de prestaties van de basisschoolperiode. Ook de resultaten van deze CITO-Eindtoets worden met de kinderen en hun ouders/verzorgers besproken. 3.8 Huiswerkbeleid Op onze school wordt er voor verschillende vakken, huiswerk gegeven om het leerproces op school te ondersteunen. Door ook thuis te oefenen, kan dit de vaardigheid van de kinderen vergroten. Daarnaast kan ook huiswerk meegegeven worden om een bepaald gedeelte van de leerstof te herhalen of extra in te oefenen (bijvoorbeeld de tafels). Deze vorm van huiswerk wordt meestal in overleg met kinderen en de ouders opgegeven. Het leren zelfstandig te werken door zelf doelen te stellen, te plannen, een geschikte strategie te kiezen, zelf problemen op te lossen, zichzelf te motiveren en zich blijvend te kunnen concentreren, zijn leerdoelen in groep 7 en groep 8 als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Wij verwachten van ouders dat zij: zorgen voor goede omstandigheden waarin het huiswerk kan worden gemaakt (o.a. een rustige omgeving, aan tafel, geen tv, etc.) een positieve instelling hebben ten aanzien van huiswerk het kind aansporen om ermee te beginnen regelmatig meeluisteren als het kind hardop leest bij problemen, zo vlug mogelijk contact zoeken met de leerkracht het kind aansporen om netjes en verzorgd te werken het kind regelmatig de les overhoren in principe, de verantwoordelijkheid aan het kind laten 3.9 Computers De Tandem gebruikt de computer als ondersteunend middel bij het leeraanbod. In centraal ingerichte computerruimtes zijn voor de kinderen ruim 50 computers beschikbaar. Ook hebben we in alle groepen digitale borden. Al in groep 1 wordt er een start gemaakt met het computergebruik. De kinderen leren omgaan met programma s die hen spelenderwijs begrippen, kleuren, ruimtelijk inzicht, etc. helpen bijbrengen. Vanaf groep 3 worden de computers in de hal gerichter ingezet om klassikaal of individueel snel te oefenen, b.v. voor spelling (dictee), rekenen (tafels/automatiseren) en topografie. Vanaf groep 4 worden er met behulp van de methode Basisbits, computervaardigheden aangeleerd. Vanaf groep 6 is er tevens aandacht voor mediawijsheid De vakken nader bekeken Voor elk vakgebied hebben wij een kwaliteitskaart gemaakt (voor enkele vakken is dit nog in ontwikkeling). Hierin staan, naast de visie en de (kern)doelen, exact beschreven hoe De Tandem omgaat met dit vakgebied. Jaarlijks worden deze kwaliteitskaarten besproken en waar nodig geactualiseerd Sociaal-emotionele ontwikkeling Op De Tandem zijn zowel kinderen, ouders als het team er sterk aan gehecht dat iedereen met plezier naar school gaat; de belangrijkste voorwaarde om optimaal te kunnen profiteren 11

12 obs De Tandem van het onderwijsaanbod. De Tandem wil door middel van het geven van lessen uit de methode Kinderen en hun sociale talenten dat kinderen deel uit willen en kunnen maken van een gemeenschap en dat ze hier een actieve bijdrage aan kunnen geven (= actief burgerschap). Ook wil De Tandem dat het kind leert omgaan met waarden en normen welke van belang zijn voor een prettig, sociaal klimaat. Als het gaat om pestgedrag, wordt op school gehandeld volgens de richtlijnen van ons ANTI- PESTPROTOCOL, dat ondertekend is door alle geledingen van inspraak en medezeggenschap. Dit protocol is op school in te zien. Wij willen nog wel benadrukken dat wij voor de aanpak van pestgedrag mede afhankelijk zijn van signalen van ouders en kinderen Wereldoriënterende vakken Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek zijn de wereldoriënterende vakken bij ons op school. Wereldoriëntatie wordt op onze school gegeven in samenhang met o.a. staatsinrichting, sociale redzaamheid en natuur en milieueducatie. Voor het natuur- en techniekonderwijs gebruiken wij de methode Naut (gr 5 t/m 8). Tevens zijn er een I.V.N. ouders (het Instituut voor Natuurbeschermings-educatie), die ons helpen natuuronderwerpen centraal te stellen. Zo gaan kinderen onder hun begeleiding, de natuur in, zoals de herfstwandeling, diersporen zoeken en het schepnetonderzoek in de sloot. Soms wordt de kinderboerderij bezocht of de waterzuiveringsinstallatie. Verder wordt het natuuronderwijs ondersteunt door Schooltelevisieprogramma s. Naast de technieklessen uit de methode Naut, neemt De Tandem deel aan het Techniekcoach-programma. In de groepen 5 t/m 8 geven gastdocenten één les techniek per schooljaar. Voor geschiedenis hanteren we de methode Tijdstip. En voor aardrijkskunde de methode Meander. Voor de verkeerslessen maken we gebruik van de methode Klaar Over. De kinderen van groep 8 nemen jaarlijks deel aan een schriftelijk- en een praktisch verkeersexamen. Het praktisch verkeersexamen wordt op de fiets afgelegd. Om hieraan mee te kunnen doen dienen de fietsen aan de wettelijk gestelde normen te voldoen. Elke fiets wordt dan ook vooraf gekeurd Schrijfonderwijs Bij het schrijven is het van belang dat uw kind zo jong mogelijk leert hoe een potlood of een pen vastgehouden moet worden (potlood of pen tussen duim en wijsvinger, rustend op middelvinger). Ieder kind krijgt vanaf groep 4 een Schneider rollerpen van school. Bij beschadiging/vermissing van deze rollerpen wordt deze gedurende de basisschoolperiode eenmalig vervangen door een nieuwe. Indien ook deze pen wordt beschadigd of vermist dan wordt het kind verzocht zelf voor een rollerpen te zorgen of hij/zij krijgt door school een balpen verstrekt. We hopen zo de schoolregel wij gaan zorgvuldig om met eigen en andermans spullen. te handhaven Actief burgerschap en sociale integratie Op De Tandem worden basiswaarden, kennis, houding en vaardigheden voor deelname in de democratische rechtsstaat bevorderd. We zien onze school als oefenplaats om deze doelen te bereiken. Omdat wij vinden dat kinderen moeten kunnen oefenen met inspraak, vrijheid van meningsuiting, identiteitsvorming, omgaan met verschillen, het leveren van een bijdrage aan de sfeer op school, leren van elkaar, leren door te doen, te spiegelen en te reflecteren, besteedt onze school aandacht aan: Een open en actieve opstelling naar de lokale en/of regionale omgeving en samenleving. De kinderen worden daarmee in contact gebracht, ook v.w.b. de diversiteit in de achtergrond van leeftijdgenoten, en de verscheidenheid aan godsdiensten, etniciteiten en culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten. Bevordering basiswaarden en kennis, houdingen en vaardigheden voor deelname in de democratische rechtsstaat. Structureel wordt dit o.a. aangeboden in de methoden voor geschiedenis en aardrijkskunde. 12

13 samen op weg naar zelfredzaamheid School als oefenplaats d.m.v. leerlingenraad (gr. 5 t/m 8). De school wil zich open en actief opstellen en een actieve houding ontwikkelen naar de lokale en/of regionale omgeving en samenleving en zal kinderen daar mee in contact brengen. Ook wat betreft diversiteit in de achtergrond van leeftijdgenoten en de verscheidenheid aan godsdiensten, etnische achtergrond en culturen, opvattingen, leefwijzen en gewoonten. De school ziet cultuureducatie (kunst en erfgoed) als middel om hieraan vorm te geven. Ouders en kinderen een eigen plek in de school geven. Schoolregels helder en kort samengevat (herkenbaar in de hele school) Tenslotte de betrokkenheid van de ouders. Als team proberen we in de contacten met de ouders een laagdrempelige school te zijn. We zijn van mening dat we samen met de ouders een belangrijke taak hebben bij de opvoeding van de kinderen. Waarbij vooral de inbreng van de medezeggenschapsraad en de ouderraad heel belangrijk is. Vooral ook de klankbordfunctie wordt door team en directie zeer gewaardeerd Expressievakken en Kunstzinnige Vorming De Tandem vindt dat naast de cognitieve ontwikkeling ook de creatieve ontwikkeling (tekenen, handvaardigheid, muziek en drama) een voorname plaats moet hebben. Tijdens het schooljaar zijn er daarom enkele keren per jaar periodesluitingen in de hal, waarbij ouders van optredende groepen aanwezig mogen zijn. Daarnaast is er jaarlijks een Tandem talentenjacht voor alle kinderen. De groepen 4 t/m 8 werken in ateliervorm (de leerkrachten bieden hier verschillende technieken aan) uit de methode Uit de kunst. Daarnaast gaan er maandelijks een drietal kinderen o.l.v. een ouder naar de kunstuitleen om daar een kunstwerk uit te zoeken. Dit kunstwerk komt met motivatie van de keuze in de hal te hangen en is dus het Kunstwerk van de maand. Alle besturen van de basisscholen in Almelo nemen ook deel in het Kunst Educatie Platform Almelo (KEPA). Hierin hebben de Kaliber Kunstenschool, de gemeente Almelo, Theater Hof 88 en de Bibliotheek Almelo, zitting. Het Platform wil een bijdrage leveren aan kunsteducatie. Zij wil kinderen de kans geven om hun eigen mogelijkheden op het gebied van kunstuiting en kunstbeleving te ontdekken en te ontwikkelen. Daartoe worden jaarlijks diverse kunst uitingen georganiseerd, zoals professionele voorstellingen en exposities. Elk jaar nemen de groepen van onze school deel aan activiteiten uit dit KEPA-aanbod Lichamelijke opvoeding Hieraan wordt inhoud gegeven d.m.v. spel, beweging en sport. De kinderen worden gestimuleerd plezier te beleven aan spel en beweging. Vanuit het ontwikkelen van de grove motoriek worden activiteiten gestimuleerd in de richting van de fijne motoriek. De kinderen leren zich oriënteren in de ruimte. De lessen motorische ontwikkeling in de groepen 1 en 2, alsmede de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 spelen hier een belangrijke rol. We gebruiken de methoden Bewegingsonderwijs in het speellokaal en Bewegen in het basisonderwijs (Bewegen Samen Regelen). In het kader van kennismaking met sport nemen kinderen vanaf groep 3 jaarlijks deel aan diverse sportclinics (zoals turnen, volleybal en basketbal), de schoolsporttoernooien en de Almelose schoolsportdagen voor de groepen 7 en 8. Kleding kleuters. Indien de kinderen binnen gymmen, dan doen ze dat in hun ondergoed. Er is geen speciale kleding nodig, maar in verband met de harde vloer is het dragen van gymschoenen met een stroeve zool en klittenband of elastiek, verplicht. De gymschoenen blijven op school en worden in speciale tassen weggehangen aan de eigen kapstok. Het is prettig indien uw kind zich zelfstandig kan aan- en uitkleden. 13

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015

Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015 Schoolgids SPO Utrecht Schooljaar 2014-2015 Obs de Cirkel een school van de SPO Utrecht Welkom! Samen met uw kind bent u van harte welkom op de Openbare basisschool de Cirkel. De Cirkel biedt goed onderwijs

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE

ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE ALGEMENE GEGEVENS VAN DE BURCHTGAARDE Basisschool De Burchtgaarde is op 1 augustus 1994 ontstaan door een fusie van drie basisscholen. De Burchtgaarde is nu de enige basisschool in IJpelaar/Mariaveld.

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie