ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg PL Oldenzaal. Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal. Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal"

Transcriptie

1 ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg PL Oldenzaal 2015 Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal

2 Inhoud Algemene visie Franciscus en de Esch... 3 De missie en visie van FrEsKo Schoolgegevens Schoolgegevens...4 Inleiding Ieder kind is er één samen in ontwikkeling... 5 Activiteiten zorgverbreding in samenwerking met beide te teams Traject voor leerlingzorg... 7 Handelingsgericht werken... 9 Hoe gaan wij om met? Onze grens voor zorg Zorgkaart Bijlage Formulier intake nieuwe leerlingen Zorgplan Protocollen Hoogbegaafdheid Overgang groep 1 naar 2 en 2 naar 3.?? protocol Dyslexie van Onderwijsgemeenschap FrEsKo Protocol begaafde leerling. Handleiding Ontwikkelingsperspectief (OP) Konot. Draaiboek verlies en rouw?? Gescheiden Ouders?? Schoolondersteuningsprofiel (SOP) bs. De Esch Soolondersteuningsprofiel (SOP) Franciscusschool 2

3 Algemene visie Franciscus en de Esch De missie en visie van FrEsKo Leren leren voor jouw toekomst De Esch en de Franciscusschool zijn scholen waar de kinderen met plezier zelfstandig en gezamenlijk leren leren voor hun toekomst onder begeleiding van de leerkrachten. Vanuit onze levensbeschouwelijke overtuiging streven we er naar de kinderen tot evenwichtige personen te laten uitgroeien met oog voor de wereld en voor de ander. Ons kwalitatief goed onderwijs biedt de kinderen kansen om al hun talenten optimaal te ontwikkelen en te leren in een veilige, uitdagende, doelgerichte en interactieve leeromgeving. Samen met de ouders willen we de ontwikkeling en het leren van hun kind stimuleren en begeleiden om zo onderzoekend en ontdekkend de toekomst tegemoet te kunnen gaan. De Esch en de Franciscusschool hebben de laatste jaren geïnvesteerd in adaptief onderwijs. Daarbij is beleid gemaakt en uitgevoerd op gebied van zorgverbreding. De scholen werken voortdurend aan condities ter verbetering van de kwaliteit van het totale onderwijs, te weten: - Een goed pedagogisch klimaat - Een sociaal veilige omgeving, waarin uitgangspunt zijn: o autonomie o verantwoordelijkheid o zorg voor elkaar - Prioriteit aan een doorlopende ontwikkeling op de gebieden van de basisvaardigheden: o spelling o technisch lezen o begrijpend lezen o rekenen - Het stellen van doelen, zo nodig voor de individuele leerling. - Werken met het IGDI model waardoor er meer tijd ontstaat voor extra instructie aan de leerlingen die dat nodig hebben. - Het toepassen van veel, verschillende werkvormen. - Het toepassen van coöperatieve werkvormen. - Een continue kwaliteitsbewaking d.m.v. een heldere, transparante zorgstructuur, waarin het leerlingvolgsysteem met methode-onafhankelijke toetsen wordt ingezet. Met betrekking tot de inhoud van de zorgverbreding vinden voortdurend ontwikkelingen plaats. Door scholing en coaching van leerkrachten nemen de kennis en vaardigheden toe om beter om te kunnen gaan met verschillen in de groep. De school richt zich op het gebied van zorgverbreding op de 1-zorgroute. In de 1-zorgroute staat het handelingsgericht werken met groepsplannen centraal. Er wordt gewerkt vanuit de onderwijsbehoeften van elke leerling. 3

4 Er wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem. Op de vier hoofdvakgebieden werken we op tenminste drie niveaus. Een groepsgewijze aanpak, waarbij ieder kind zoveel mogelijk op z n eigen niveau meedoet, lijkt ons de meeste garantie te geven op een gezamenlijk en succesvol leren. 1.1 Schoolgegevens Franciscusschool Adres Lyceumstraat 2B 7572 CP Oldenzaal Telefoon Directie Intern Begeleider Lidy Groeneveld Brunninkhuis Gerry Nijenhuis Johanna Beuchel Sabine Pot Aantal leerlingen Schoolgegevens De Esch Adres Oosterikweg 1 Telefoon Directie Lidy Groeneveld Brunninkhuis Gerry Nijenhuis Johanna Beuchel Intern Begeleider(s) Charlotte Oldengarm Bernadet Boudrie Aantal leerlingen

5 Inleiding Ieder kind is er één samen in ontwikkeling Ook dit schooljaar hebben we weer samen het zorgplan samengesteld voor Het plan is na goedkeuring ook digitaal beschikbaar. Voor alle kinderen is er zorg. Zorg voor het kind om zich verder te kunnen ontwikkelen, zorg voor goed onderwijs in een goede omgeving onder goede voorwaarden. Voor een aantal kinderen is dat niet voldoende. Zij hebben extra zorg en aandacht nodig om zich voldoende te kunnen ontwikkelen. Wij proberen die zorg zoveel mogelijk op onze school te geven. We willen daar waar mogelijk voorkomen dat we kinderen naar een andere vorm van basisonderwijs moeten verwijzen. Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 zijn schoolbesturen formeel verantwoordelijk voor uitvoering van de zorgplicht. KONOT streeft ernaar leerlingen op KONOT-scholen zo lang, zo goed en thuisnabij mogelijk onderwijs te bieden. Indien nodig worden kinderen zo soepel mogelijk verwezen naar een zorgarrangement buiten konot t.b.v. passend onderwijs. Om invulling te geven aan de zorgplicht en scholen te ondersteunen bij het geven van thuisnabij passend onderwijs heeft KONOT het Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC) ingericht. Dit OOC ondersteunt scholen, leerkrachten en ouders bij het realiseren van zorg en begeleiding t.b.v. de leerlingen. Afspraken en protocollen Mede in het kader van de doorgaande lijn worden gemaakte afspraken en genomen besluiten vastgelegd. Deze afspraken en protocollen zijn te vinden op de website van de school en op de teamsite. Parnassys wordt gebruikt als bron waar alle leerling gegevens instaan. Voor komend schooljaar hebben we ons een aantal doelen gesteld, o.a.: - Op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het bieden van extra zorg. - Optimaliseren van het gebruik van Parnassys. - Optimaliseren van het gebruik van ZIEN! - Werken met verschillende didactische werkvormen. - Invoeren van Onderbouwd. - Op schoolniveau de doorgaande lijn bewaken en vastleggen. - Op FrEsKo niveau afstemming bereiken en kennis delen. School specifieke zorg afgestemd op de populatie moet hierbij behouden blijven. - Op KONOT niveau door deelname aan IB-KONOT overleg afstemming bereiken. Het team is op de hoogte van de inhoud van het zorgplan. De IB-ers van de FrEsKo Charlotte Oldengarm Bernadet Boudrie Sabine Pot Gerry Nijenhuis 5

6 Activiteiten zorgverbreding in samenwerking met beide te teams. Werken met groepsplannen opbrengstgerichter maken Structureel plenair OGW overleg inplannen Optimaliseren analyseren van opbrengsten en van daaruit verbeterplannen opstellen Klassenvisitaties min. 2x per jaar Invulling van leerling- / groepsbesprekingen volgens 1-zorgroute continuëren en waarnodig verbeteren waarbij ParnasSys nog meer wordt ingezet Structureel overleg IB-ers / directie Herziening zorgplan en opstellen zorgprofiel i.s.m. directie Updaten van formulieren Afspraken updaten over afname van toetsen en testen Afname individuele diagnostische toetsen Externe contacten onderhouden Deelname Netwerk- en IB konotoverleg nieuwe vorm. Deskundigheidsbevordering Maandelijks werkoverleg 6

7 Traject voor leerlingzorg We werken volgens de 1-zorgroute. Deze methodiek helpt om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen en te werken vanuit de onderwijsbehoeften van kinderen. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. De 1-zorgroute stimuleert handelingsgericht en planmatig werken. Het biedt extra impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg te verbeteren. De 1-zorgroute beschrijft stappen op groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau. Op groepsniveau werken we handelingsgericht. De cyclus handelingsgericht werken bestaat uit vier fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren. Waarnemen (Stap 1 en 2) De centrale vraag is: Hoe gaat het met het kind? De leerkracht verzamelt en ordent gegevens over alle leerlingen en over de resultaten van het aanbod. Dit wordt verwerkt tot een overzicht van de resultaten van de hele groep. Begrijpen (Stap 3) De centrale vraag: Wat heeft het kind nodig? In deze fase benoemt de leerkracht op basis van de in het groepsoverzicht verzamelde gegevens de onderwijsbehoeften van de kinderen. Plannen (Stap 4 en 5) De centrale vraag: Hoe gaan we dit kind helpen? De leerkracht kijkt hoe zij op een haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in haar groep. Er wordt een groepsplan opgesteld. 7

8 Realiseren / uitvoeren(stap 6) Aan de slag. Het groepsplan wordt uitgevoerd. 8

9 Handelingsgericht werken Stap 1 en 2: Waarnemen In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle leerlingen én over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk, gesprekken met kinderen en ouders en resultaten op methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen. De leerkracht verzamelt de gegevens over leerlingen (stap 1) en signaleert de leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben (stap 2). De eerste signaleringsfunctie ligt bij de leerkracht. Groepen 1 en 2: In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methodiek Onderbouwd. Gegevens uit groepsobservaties en oudergesprekken en methode- onafhankelijke toetsen worden genoteerd in Parnassys. Naast de methodiek Onderbouwd worden de volgende signaleringstoetsen gebruikt - Cito: Rekenen voor kleuters - Cito: Taal voor kleuters - ZIEN! - Sidi-R lijst Groepen 3 t/m 8: Gegegevens uit observaties, oudergesprekken en methode- (on)afhankelijke toetsen worden genoteerd in Parnassys. De resultaten van methode-gebonden toetsen worden daar waar mogelijk digitaal geregistreerd. Vanaf groep 3 worden de volgende signaleringstoetsen gebruikt: - Herfst- wintersignalering groep 3 (Dyslexieprotocol) - DMT (Cito) - AVI - Cito Spelling - Cito Werkwoordspelling (groep 7 en 8) - Cito Begrijpend lezen - Cito Rekenen en Wiskunde - Cito Woordenschat - Entreetoets (groep 7) - Cito eindtoets (groep 8) - ZIEN! Leerling en leerkrachtvragenlijst - Sidi-R - Niet methode gebonden toetsen worden volgens de handleiding afgenomen. (zie toets kalender, bijlage 1) De gegevens worden verwerkt in Parnassys. Gemaakte niet methode gebonden toetsen worden een half jaar in de klas bewaard. Daarna worden ze vernietigd. In schooljaar worden leerling dossiers gedigitaliseerd. De papieren leerling gegevens worden vertrouwelijk behandeld; vijf jaar na het verlaten van de basisschool worden zij vernietigd. 9

10 Bij verhuizing wordt een Onderwijskundig Rapport en alle relevante gegevens uit Parnassys meegegeven. Stap 3 : Begrijpen In de fase van het begrijpen gaat de leerkracht op basis van de verzamelde gegevens na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn/haar groep zijn, met bijzondere aandacht voor leerlingen die in stap 2 gesignaleerd zijn. De leerkracht benoemt de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkracht geeft aan: - Welke doelen streef ik de komende periode voor dit kind na? - Wat heeft dit kind (extra) nodig om deze doelen te bereiken? De leerkracht neemt de positieve kwaliteiten en stimulerende factoren van een kind als ingang voor het benoemen van de onderwijsbehoeften. Naast de toetsscores wordt er gebruik gemaakt van analyses van het werk van de kinderen, uitkomsten van observaties en gesprekken, informatie van de ouders e.d. De leerkracht benoemt concreet de doelen voor de komende periode. De leerkracht stelt proactief vast welke kinderen bij het bereiken van deze doelen extra instuctie, ondersteuning, begeleiding of leertijd nodig hebben. Stap 4 en 5 : Plannen In stap 4 clustert de leerkracht vervolgens de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, zodanig dat de kinderen van elkaar leren. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen kijkt de leerkracht hoe zij op een haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep. In de groepsbespreking bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de wijze waarop er geclusterd is, en welke maatregelen de leerkracht in haar klassenmanagement heeft genomen om de gekozen clustering uit te voeren. Tijdens de groepsbespreking kunnen ook complexere vragen van de leerkracht betreffende een individuele leerling naar voren komen. In dit geval geeft de leerkracht aan wat haar begeleidingsvraag is en wordt deze in de leerlingbespreking besproken. Voorafgaand aan de leerlingbespreking worden ouders geinformeerd. De groepbespreking Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking. De groepsbespreking is tevens het begin van de nieuwe cyclus. Bij de groepsbespreking zijn de intern begeleider en de leerkracht aanwezig. De intern begeleider leidt de groepsbesprekingen. De bespreking heeft o.a. als doel: Het bespreken van de door de leerkracht opgestelde concept groepsplannen. - de onderwijsbehoeften van de leerlingen aanscherpen - duidelijke clustering van de leerlingen - gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingen - continuïteit in de begeleiding - optimalisering van de begeleiding Na de groepsbespreking worden de nieuwe groepsplannen definitief gemaakt. In de groepsbespreking wordt het besluit genomen om een leerling aan te melden voor de leerlingbespreking. Dit gaat in overleg met de ouders. De leerlingbespreking Er kunnen diverse redenen zijn om een leerling vanuit de groepsbespreking aan te melden voor de leerlingbespreking, bijvoorbeeld als; - een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het groepsplan; 10

11 - de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven; - het (lange termijn) ontwikkelingsperspectief van de leerling ongewis is; - er sterke aanwijzingen of vermoedens zijn voor een ernstige problematiek of stoornis. Pilot: Bij de leerlingbespreking zijn de IB-er, de orthopedagoog OOC en de groepsleerkracht van de te bespreken leerling aanwezig. De bespreking heeft o.a. als doel: - systematische aandacht voor leerlingen - continuïteit in de begeleiding - optimalisering in de begeleiding - ontwikkelen van het pedagogisch/didactisch klimaat De leerlingbespreking is de schakel naar bovenschoolse zorg. De intern begeleider coordineert en bewaakt de stappen die extern gezet worden. Na de leerlingbespreking wordt er weer contact opgenomen met de ouders. Het is belangrijk dat ouders meedenken en ervaringen kunnen inbrengen. School en ouders zijn samen verantwoordelijk. Na de leerlingbespreking wordt belangrijke informatie betreffende een zorgleerling gedeeld met het team. Groepsplan In stap 5 stelt de leerkracht een groepsplan op. Een groepsplan omvat het geheel van voor een bepaalde periode vastgelegde aanwijzingen en richtlijnen voor het onderwijs aan een groep leerlingen. De leerkracht beoogt bepaalde leer- en opvoedingsdoelen binnen een zeker tijdbestek te realiseren. Een groepsplan is doelgericht en bevat concrete en praktische aanwijzingen voor hoe de leerkracht in haar groep omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het groepsplan wordt opgesteld bij de start van het nieuwe schooljaar. In November is er een tussentijdse evaluatie. In januari worden de oude groepsplannen geevalueerd en afgesloten en nieuwe groepsplannen opgesteld. Indien nodig kan het groepsplan tussentijds nog aangepast worden. Dit in overleg met de IB-er. Er is een groepsplan voor elk hoofddomein; rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. We geven per hoofddomein les op drie niveaus. Daarnaast wordt een groepszorgplan opgesteld in oktober. Deze wordt bijgesteld in maart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen observaties, ingevulde leerkracht- en leerlingvragenlijst ZIEN!. Plan van aanpak Uitgangspunt is dat een Plan van aanpak incidenteel wordt opgesteld. Het besluit om een Plan van aanpak op te stellen wordt in de leerlingbespreking genomen. In een plan van aanpak staat aangegeven hoe de komende periode aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling tegemoetgekomen wordt. Het plan van aanpak is tijdelijk van aard en bestrijkt dezelfde periode als het groepsplan. Het plan van aanpak wordt tussentijds door de leerkracht met ouders geevalueerd. Het plan van aanpak wordt in de volgende groepsbespreking geevalueerd met de IB-er. Bij onvoldoende resultaat of voortgang wordt de leerling opnieuw aangemeld voor de leerlingbespreking. 11

12 Stap 6 : Realiseren / Uitvoeren De leerkracht richt haar klassenorganisatie in en treft de nodige voorbereidingen, zodat het groepsplan wordt uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het groepsplan verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over de leerlingen en over de resultaten van het aanbod. De fase realiseren loopt door in de fase waarnemen. Tijdens de fase waarnemen worden de groepsplannen geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. 12

13 Hoe gaan wij om met? Verlengen en versnellen Als blijkt dat een leerling meer tijd nodig heeft om de leerstof tot zich te nemen kan de school in overleg met ouders hiertoe besluiten. Als blijkt dat een leerling zo getalenteerd is en de stof al zo goed beheerst dat besloten wordt versneld door de leerstof te gaan (mits dit ook uit emotioneel/sociaal oogpunt verantwoord is!). Zie hiervoor protocol Hoogbegaafdheid en protocol Overgang groep 1 naar 2 en 2 naar 3. Gedragsproblemen Mochten er kinderen zijn met problemen op het gebied van de sociale- en / of emotionele ontwikkeling, dan wordt in overleg met de IB-er besloten om contact op te nemen met de ouders. Indien nodig neemt de IB-er contact op met het OOC en/ of de leerling wordt na toestemming van de ouders besproken in het ZAT. Het ZATteam Het Zorgadviesteam bestaat uit de schoolcontactpersoon, de intern begeleider en externen. Het ZATteam komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen. De te bespreken kinderen hebben al veel extra zorg van de groepsleerkracht ontvangen, maar er is meer hulp nodig. Het Onderwijsondersteuningscentrum Twee keer per jaar kunnen we een beroep doen op de orthopedagoog van het OOC voor consultatieve leerlingbespreking. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de helpdesk of leerlingen aanmelden voor een onderwijsondersteuningsarrangement. Dyslexieprotocol In Nederland heeft ongeveer 10 % van de leerlingen op de basisschool moeite met leren lezen. Om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het signaleren van stagnaties in de ontwikkeling van beginnende geletterdheid (groep 1 en 2) belangrijk. Hiervoor volgen wij voor gr. 1 t/m 8 strikt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Zie: protocol Dyslexie van Onderwijsgemeenschap FrEsKo Extra begeleiding Leerlingen met de diagnose Dyslexie, zeer zwakke lezers. Binnen KONOT zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met leerlingen met de diagnose dyslexie en zeer zwakke lezers. Zie bijlage KONOT toetsen en afspraken en protocol dyslexie FrEsKo De maatregelen die voor individuele leerlingen van toepassing zijn worden genoteerd in Parnassys onder de notititie: Dyslexie. Meer- begaafde leerlingen. Zie bijlage: Protocol begaafde leerling. Eigen leerlijn. Zie bijlage: Handleiding Ontwikkelingsperspectief (OP) Konot. 13

14 Kinderen die een verlies te verwerken hebben. Om kinderen te kunnen helpen in hun rouwproces, zijn een aantal aspecten van belang. Op de allereerste plaats hebben kinderen ruimte en veiligheid nodig. Betrokkenheid, contact en uitnodiging zijn daarin centrale items. Daarnaast blijkt kennis, inzicht en informatie van belang. Er moet kennis aanwezig zijn over rouwfasen en inzicht in het anders rouwen van kinderen. Dit alles kan helpen om als volwassene kinderen in rouw te kunnen ondersteunen. In onze samenleving wordt rouw van kinderen niet altijd serieus genomen. Ook willen we kinderen graag beschermen tegen lichamelijke en geestelijke pijn. We willen ze verdriet besparen. We kunnen kinderen niet behoeden voor pijn en verdriet. Wel kunnen we het delen en ze helpen om er goed mee om te gaan. Soms zien we de signalen die kinderen uitzenden niet. Dit komt omdat ze anders zijn dan de volwassen manier van rouwen. Signalen van kinderen zijn vooral niet-verbaal. Je kunt ze beter begrijpen door open te staan voor de beleving van kinderen. Soms hebben kinderen niet de juiste woorden tot hun beschikking, ze kunnen echter wel goed uitdrukken in tekenen, spel, fantasie en knutselen. Daarmee vertellen ze hun eigen verhaal. Het is van belang om het kind als deskundige te zien en ze daarop aanspreken. Je kunt kinderen gewoon vragen wat ze nodig hebben en hoe je ze kunt helpen. Kinderen weten vaak precies wat hen helpt en wat niet zonder dat ze zich dat bewust zijn. Volwassenen zijn dus nodig om het kind te stimuleren zijn eigen oplossingen aan te dragen en vorm te geven. Voor verdere informatie verwijzen we naar het Draaiboek verlies en rouw op onze scholen. Kinderen die een scheiding te verwerken hebben? Hoe gaan we om met gescheiden ouders? Zie: protocol Gescheiden ouders in onze schoolgids. 14

15 Onze grens voor zorg In het kader van Passend Onderwijs streven wij er naar de zorg voor alle leerlingenop een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt: Verstoring van rust en veiligheid Indien een leerling een beperking heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het desbetreffende kind met een beperking te bieden. De school heeft namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van het individuele kind maar ook voor de klasgenoten van het betreffende kind. Interferentie tussen verzorging/behandeling onderwijs Indien een leerling een beperking heeft die een zodanige verzorging / behandeling vraagt, dat zowel de zorg en behandeling voor de desbetreffende leerling als het onderwijs aan die leerling onvoldoende tot zijn recht kunnen komen, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het desbetreffende kind met een beperking te bieden. Verstoring van het leerproces voor de andere zorgleerlingen/leerlingen Indien het onderwijs aan de leerling met een beperking een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor onvoldoende tijd of geen aandacht voor de overige zorgleerlingen/ leerlingen overblijft, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de klasgenoten van de betreffende leerling. In alle boven omschreven situaties wordt het OOC ingeschakeld. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) bs. De Esch Soolondersteuningsprofiel (SOP) Franciscusschool 15

16 Zorgkaart Bijlage 1 Adressen en telefoonnummers waar we binnen de zorg op mee te maken kunnen krijgen. Voor meer informatie : zie orthotheek in het IB kantoor. Expertis Onderwijsadviseurs Hoofdvestiging Tel Postbus 762 Fax AT Hengelo MA de Ruyterstraat 3, 7556CW GGD Regio Twente Schoolarts Nijverheidstraat 30 Jeugdgezondheidszorg Postbus 1400 Tel: BK Enschede Fax: Schoolverpleegkundige: Kinderfysiotherapie Michiel Bloemen Oldenzaal Onderwijsondersteuningscentrum Oldenzaal Twents Carmel College Locatie Oldenzaal Postkampstraat CC Oldenzaal Tel: Pharos (landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen) Pharos-telefoon: ( 0.20 p.m.) www. pharosnl.nl Oudervereniging Pharos Postbus BH Zwolle A.M.K. Advies en Meldpunt Kindermishandeling Alle AMK's zijn bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: ( 0,05 per minuut). U wordt automatisch doorgeschakeld naar het AMK in uw eigen regio. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel Haven Noordzijde 39 16

17 7607 ES Almelo Tel: Fax Thuiszorg Centraal Twente: Postbus 506 RID Maatschappelijk werk tel: AM Hengelo Riagg Oost en Midden Twente Bureau Jeugdzorg Overijssel Platinastraat 25, NC Hengelo SOS Telefonische hulpdienst (landelijk nummer 0,05 p.m) Hengelo tel: Maatschappelijk Plein Oldenzaal RID 17

18 Formulier intake nieuwe leerlingen Intake nieuwe leerlingen datum: Persoonsgegevens: Voornaam: Achternaam: Adres: Geboortedatum: Telefoonnummer: Medische gegevens: Is er sprake van bijzondere ziekten? Zo ja, wat moet de school daarvan weten? Is er sprake van allergiën? Zo ja, op welke manier kan school daar rekening mee houden? Zijn er problemen met de functie van de zintuigen? Is het kind gauw vermoeid? Is er sprake van eetproblemen? Is er sprake van slaapproblemen? Is het kind onder behandeling van een specialist? Zo ja, welke? Is het kind zindelijk? Emotionele gegevens: Welke emoties kan uw kind uiten? bang blij boos verdriet teleurstelling jaloezie 18 angst onverschilligheid anders,nl: Sociale gegevens: Hoe gaat het kind om leeftijdgenoten? Heeft het kind bepaalde vriendjes? Hoe gaat het kind met broertjes en zusjes om? Heeft het kind vaak ruzie met anderen? Taalontwikkeling: Is uw kind voor anderen verstaanbaar? Stottert uw kind? Spreekt het langzaam / te snel? Zoekt uw kind regelmatig naar woorden? Heeft uw kind logopedie (gehad)? Is er dyslexie in de familie? Begrijpt uw kind steeds wat u zegt? Luistert uw kind graag naar verhaaltjes? Kent uw kind al kleurennamen? Persoonlijkheid: Welke persoonlijkheidskenmerken bezit uw kind? (Wat is op uw kind het meest van toepassing? Aan die kant inkleuren) rustig ooooo druk netjes ooooo chaotisch doorzetten ooooo geeft snel op geïnteresseerd ooooo ongeïnteresseerd beweeglijk ooooo overbeweeglijk heeft zelfvertrouwen ooooo is onzeker spontaan ooooo verlegen neemt zelf initiatief ooooo wacht af geduldig ooooo licht geraakt zelfstandig ooooo niet zelfstandig kan zich: goed beheersen ooooo minder goed beheersen

19 Speelgedrag: Waar speelt uw kind graag? binnen / buiten / beide / speelt niet graag Waar speelt uw kind graag mee? Tekent en knutselt uw kind ook? Kan uw kind eenvoudige vormen natekenen? Ja / Nee Kan uw kind langere tijd met dingen bezig zijn of is dit maar kort? lang / kort Kan uw kind ook al met anderen samenspelen? Bewegen: Hoe is de grove motoriek van uw kind? - angstig / voorzichtig / zeker - houterig / weinig soepel / soepel - heeft het problemen met het evenwicht? - kan het achteruit lopen? Ja / nee - kan het op één been staan? Ja / nee - valt uw kind regelmatig? Ja / nee - kan het traplopen? Ja / nee - stoot uw kind regelmatig iets om? Ja / nee Hoe is de fijne motoriek van uw kind? - kan uw kind knippen? Ja / nee - kan uw kind een potlood tussen duim en vingers vasthouden? Ja / nee - is uw kind links- of rechtshandig? rechts / links Redzaamheid: Wat kan uw kind al zelf? eten wassen aankleden zelfstandig naar de w.c zonder morsen drinken schoenen aan / uittrekken jas dichtritsen Schoolbeleven: Heeft uw kind zin om naar school te gaan? Heeft uw kind de peuterspeelzaal bezocht en hoe ging dat? Verwachtingen: Denkt u dat uw kind aanpassingsproblemen zal hebben t.a.v. het aanpassen aan de regels in de klas, het stilzitten, het accepteren dat de leerkracht zegt wat er moet gebeuren, het rekening houden met anderen, het niet storend meedoen, het goed luisteren? Denkt u dat uw kind het lichamelijk aankan? Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind? Hebt u nog vragen? 19

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

HET ZORGPLAN 2011-2015

HET ZORGPLAN 2011-2015 HET ZORGPLAN 2011-2015 c.b.s HET BAKEN St. PANCRAS Inhoudsopgave 1. Visie op zorg/passend onderwijs.... 3 1.1 Basis Zorgprofiel.... 3 1.2 Plus Zorg profiel.... 4 2. Zorg voor alle leerlingen.... 4 3. Niveaus

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014

ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 ZORGPLAN OBS DE TUIMELAAR 2013-2014 Inhoudsopgave zorgplan OBS de Tuimelaar De school met aandacht voor verschillen. 1. Inleiding 2. Onze visie op zorg 3. De 1- zorg route 3.1 de 1-zorgroute op groepsniveau

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es

Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es Schoolondersteuningsprofiel Vrijeschool De Es 1 Inhoud Inleiding... 3 Algemene informatie... 3 School & Leerlingen... 3 Missie... 3 Visie... 4 Zorg en expertise: Structuur en organisatie van de ondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl

Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Aloysiusschool Remigisstraat 5 7595AM Weerselo Tel.0541-661445 Email: dir.aloysius@konot.nl Website: www.alows.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Aloysiusschool... 3 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl

SCHOOLGIDS. Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal. Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl SCHOOLGIDS Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7677PL Oldenzaal 2014 2015 Tel. 0541 513460 E-mail dir.de-esch@konot.nl www.bs-de-esch.nl 1 Inhoud Schoolgids... 3 Schoolgids van basisschool de Esch... 4 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie