ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg PL Oldenzaal. Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg 1 7577 PL Oldenzaal. Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal"

Transcriptie

1 ZORGPLAN Basisschool de Esch Oosterikweg PL Oldenzaal 2015 Franciscusschool Lyceumstraat 2B 7572CP Oldenzaal

2 Inhoud Algemene visie Franciscus en de Esch... 3 De missie en visie van FrEsKo Schoolgegevens Schoolgegevens...4 Inleiding Ieder kind is er één samen in ontwikkeling... 5 Activiteiten zorgverbreding in samenwerking met beide te teams Traject voor leerlingzorg... 7 Handelingsgericht werken... 9 Hoe gaan wij om met? Onze grens voor zorg Zorgkaart Bijlage Formulier intake nieuwe leerlingen Zorgplan Protocollen Hoogbegaafdheid Overgang groep 1 naar 2 en 2 naar 3.?? protocol Dyslexie van Onderwijsgemeenschap FrEsKo Protocol begaafde leerling. Handleiding Ontwikkelingsperspectief (OP) Konot. Draaiboek verlies en rouw?? Gescheiden Ouders?? Schoolondersteuningsprofiel (SOP) bs. De Esch Soolondersteuningsprofiel (SOP) Franciscusschool 2

3 Algemene visie Franciscus en de Esch De missie en visie van FrEsKo Leren leren voor jouw toekomst De Esch en de Franciscusschool zijn scholen waar de kinderen met plezier zelfstandig en gezamenlijk leren leren voor hun toekomst onder begeleiding van de leerkrachten. Vanuit onze levensbeschouwelijke overtuiging streven we er naar de kinderen tot evenwichtige personen te laten uitgroeien met oog voor de wereld en voor de ander. Ons kwalitatief goed onderwijs biedt de kinderen kansen om al hun talenten optimaal te ontwikkelen en te leren in een veilige, uitdagende, doelgerichte en interactieve leeromgeving. Samen met de ouders willen we de ontwikkeling en het leren van hun kind stimuleren en begeleiden om zo onderzoekend en ontdekkend de toekomst tegemoet te kunnen gaan. De Esch en de Franciscusschool hebben de laatste jaren geïnvesteerd in adaptief onderwijs. Daarbij is beleid gemaakt en uitgevoerd op gebied van zorgverbreding. De scholen werken voortdurend aan condities ter verbetering van de kwaliteit van het totale onderwijs, te weten: - Een goed pedagogisch klimaat - Een sociaal veilige omgeving, waarin uitgangspunt zijn: o autonomie o verantwoordelijkheid o zorg voor elkaar - Prioriteit aan een doorlopende ontwikkeling op de gebieden van de basisvaardigheden: o spelling o technisch lezen o begrijpend lezen o rekenen - Het stellen van doelen, zo nodig voor de individuele leerling. - Werken met het IGDI model waardoor er meer tijd ontstaat voor extra instructie aan de leerlingen die dat nodig hebben. - Het toepassen van veel, verschillende werkvormen. - Het toepassen van coöperatieve werkvormen. - Een continue kwaliteitsbewaking d.m.v. een heldere, transparante zorgstructuur, waarin het leerlingvolgsysteem met methode-onafhankelijke toetsen wordt ingezet. Met betrekking tot de inhoud van de zorgverbreding vinden voortdurend ontwikkelingen plaats. Door scholing en coaching van leerkrachten nemen de kennis en vaardigheden toe om beter om te kunnen gaan met verschillen in de groep. De school richt zich op het gebied van zorgverbreding op de 1-zorgroute. In de 1-zorgroute staat het handelingsgericht werken met groepsplannen centraal. Er wordt gewerkt vanuit de onderwijsbehoeften van elke leerling. 3

4 Er wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem. Op de vier hoofdvakgebieden werken we op tenminste drie niveaus. Een groepsgewijze aanpak, waarbij ieder kind zoveel mogelijk op z n eigen niveau meedoet, lijkt ons de meeste garantie te geven op een gezamenlijk en succesvol leren. 1.1 Schoolgegevens Franciscusschool Adres Lyceumstraat 2B 7572 CP Oldenzaal Telefoon Directie Intern Begeleider Lidy Groeneveld Brunninkhuis Gerry Nijenhuis Johanna Beuchel Sabine Pot Aantal leerlingen Schoolgegevens De Esch Adres Oosterikweg 1 Telefoon Directie Lidy Groeneveld Brunninkhuis Gerry Nijenhuis Johanna Beuchel Intern Begeleider(s) Charlotte Oldengarm Bernadet Boudrie Aantal leerlingen

5 Inleiding Ieder kind is er één samen in ontwikkeling Ook dit schooljaar hebben we weer samen het zorgplan samengesteld voor Het plan is na goedkeuring ook digitaal beschikbaar. Voor alle kinderen is er zorg. Zorg voor het kind om zich verder te kunnen ontwikkelen, zorg voor goed onderwijs in een goede omgeving onder goede voorwaarden. Voor een aantal kinderen is dat niet voldoende. Zij hebben extra zorg en aandacht nodig om zich voldoende te kunnen ontwikkelen. Wij proberen die zorg zoveel mogelijk op onze school te geven. We willen daar waar mogelijk voorkomen dat we kinderen naar een andere vorm van basisonderwijs moeten verwijzen. Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 zijn schoolbesturen formeel verantwoordelijk voor uitvoering van de zorgplicht. KONOT streeft ernaar leerlingen op KONOT-scholen zo lang, zo goed en thuisnabij mogelijk onderwijs te bieden. Indien nodig worden kinderen zo soepel mogelijk verwezen naar een zorgarrangement buiten konot t.b.v. passend onderwijs. Om invulling te geven aan de zorgplicht en scholen te ondersteunen bij het geven van thuisnabij passend onderwijs heeft KONOT het Onderwijs Ondersteunings Centrum (OOC) ingericht. Dit OOC ondersteunt scholen, leerkrachten en ouders bij het realiseren van zorg en begeleiding t.b.v. de leerlingen. Afspraken en protocollen Mede in het kader van de doorgaande lijn worden gemaakte afspraken en genomen besluiten vastgelegd. Deze afspraken en protocollen zijn te vinden op de website van de school en op de teamsite. Parnassys wordt gebruikt als bron waar alle leerling gegevens instaan. Voor komend schooljaar hebben we ons een aantal doelen gesteld, o.a.: - Op de hoogte blijven van de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het bieden van extra zorg. - Optimaliseren van het gebruik van Parnassys. - Optimaliseren van het gebruik van ZIEN! - Werken met verschillende didactische werkvormen. - Invoeren van Onderbouwd. - Op schoolniveau de doorgaande lijn bewaken en vastleggen. - Op FrEsKo niveau afstemming bereiken en kennis delen. School specifieke zorg afgestemd op de populatie moet hierbij behouden blijven. - Op KONOT niveau door deelname aan IB-KONOT overleg afstemming bereiken. Het team is op de hoogte van de inhoud van het zorgplan. De IB-ers van de FrEsKo Charlotte Oldengarm Bernadet Boudrie Sabine Pot Gerry Nijenhuis 5

6 Activiteiten zorgverbreding in samenwerking met beide te teams. Werken met groepsplannen opbrengstgerichter maken Structureel plenair OGW overleg inplannen Optimaliseren analyseren van opbrengsten en van daaruit verbeterplannen opstellen Klassenvisitaties min. 2x per jaar Invulling van leerling- / groepsbesprekingen volgens 1-zorgroute continuëren en waarnodig verbeteren waarbij ParnasSys nog meer wordt ingezet Structureel overleg IB-ers / directie Herziening zorgplan en opstellen zorgprofiel i.s.m. directie Updaten van formulieren Afspraken updaten over afname van toetsen en testen Afname individuele diagnostische toetsen Externe contacten onderhouden Deelname Netwerk- en IB konotoverleg nieuwe vorm. Deskundigheidsbevordering Maandelijks werkoverleg 6

7 Traject voor leerlingzorg We werken volgens de 1-zorgroute. Deze methodiek helpt om het onderwijs af te stemmen op de leerlingen en te werken vanuit de onderwijsbehoeften van kinderen. Een onderwijsbehoefte is dat wat een leerling nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. De 1-zorgroute stimuleert handelingsgericht en planmatig werken. Het biedt extra impulsen om de kwaliteit van het onderwijs en de leerlingenzorg te verbeteren. De 1-zorgroute beschrijft stappen op groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau. Op groepsniveau werken we handelingsgericht. De cyclus handelingsgericht werken bestaat uit vier fasen: waarnemen, begrijpen, plannen en uitvoeren. Waarnemen (Stap 1 en 2) De centrale vraag is: Hoe gaat het met het kind? De leerkracht verzamelt en ordent gegevens over alle leerlingen en over de resultaten van het aanbod. Dit wordt verwerkt tot een overzicht van de resultaten van de hele groep. Begrijpen (Stap 3) De centrale vraag: Wat heeft het kind nodig? In deze fase benoemt de leerkracht op basis van de in het groepsoverzicht verzamelde gegevens de onderwijsbehoeften van de kinderen. Plannen (Stap 4 en 5) De centrale vraag: Hoe gaan we dit kind helpen? De leerkracht kijkt hoe zij op een haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de verschillende onderwijsbehoeften van de kinderen in haar groep. Er wordt een groepsplan opgesteld. 7

8 Realiseren / uitvoeren(stap 6) Aan de slag. Het groepsplan wordt uitgevoerd. 8

9 Handelingsgericht werken Stap 1 en 2: Waarnemen In de fase van het waarnemen verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over alle leerlingen én over de resultaten van het aanbod. Het gaat om gegevens uit observaties, analyses van het werk, gesprekken met kinderen en ouders en resultaten op methodeonafhankelijke en methodegebonden toetsen. De leerkracht verzamelt de gegevens over leerlingen (stap 1) en signaleert de leerlingen die de komende periode extra aandacht nodig hebben (stap 2). De eerste signaleringsfunctie ligt bij de leerkracht. Groepen 1 en 2: In de groepen 1 en 2 wordt gewerkt met de methodiek Onderbouwd. Gegevens uit groepsobservaties en oudergesprekken en methode- onafhankelijke toetsen worden genoteerd in Parnassys. Naast de methodiek Onderbouwd worden de volgende signaleringstoetsen gebruikt - Cito: Rekenen voor kleuters - Cito: Taal voor kleuters - ZIEN! - Sidi-R lijst Groepen 3 t/m 8: Gegegevens uit observaties, oudergesprekken en methode- (on)afhankelijke toetsen worden genoteerd in Parnassys. De resultaten van methode-gebonden toetsen worden daar waar mogelijk digitaal geregistreerd. Vanaf groep 3 worden de volgende signaleringstoetsen gebruikt: - Herfst- wintersignalering groep 3 (Dyslexieprotocol) - DMT (Cito) - AVI - Cito Spelling - Cito Werkwoordspelling (groep 7 en 8) - Cito Begrijpend lezen - Cito Rekenen en Wiskunde - Cito Woordenschat - Entreetoets (groep 7) - Cito eindtoets (groep 8) - ZIEN! Leerling en leerkrachtvragenlijst - Sidi-R - Niet methode gebonden toetsen worden volgens de handleiding afgenomen. (zie toets kalender, bijlage 1) De gegevens worden verwerkt in Parnassys. Gemaakte niet methode gebonden toetsen worden een half jaar in de klas bewaard. Daarna worden ze vernietigd. In schooljaar worden leerling dossiers gedigitaliseerd. De papieren leerling gegevens worden vertrouwelijk behandeld; vijf jaar na het verlaten van de basisschool worden zij vernietigd. 9

10 Bij verhuizing wordt een Onderwijskundig Rapport en alle relevante gegevens uit Parnassys meegegeven. Stap 3 : Begrijpen In de fase van het begrijpen gaat de leerkracht op basis van de verzamelde gegevens na wat de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn/haar groep zijn, met bijzondere aandacht voor leerlingen die in stap 2 gesignaleerd zijn. De leerkracht benoemt de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkracht geeft aan: - Welke doelen streef ik de komende periode voor dit kind na? - Wat heeft dit kind (extra) nodig om deze doelen te bereiken? De leerkracht neemt de positieve kwaliteiten en stimulerende factoren van een kind als ingang voor het benoemen van de onderwijsbehoeften. Naast de toetsscores wordt er gebruik gemaakt van analyses van het werk van de kinderen, uitkomsten van observaties en gesprekken, informatie van de ouders e.d. De leerkracht benoemt concreet de doelen voor de komende periode. De leerkracht stelt proactief vast welke kinderen bij het bereiken van deze doelen extra instuctie, ondersteuning, begeleiding of leertijd nodig hebben. Stap 4 en 5 : Plannen In stap 4 clustert de leerkracht vervolgens de kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften, zodanig dat de kinderen van elkaar leren. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerlingen kijkt de leerkracht hoe zij op een haalbare manier een aanbod kan organiseren dat afgestemd is op de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in haar groep. In de groepsbespreking bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de wijze waarop er geclusterd is, en welke maatregelen de leerkracht in haar klassenmanagement heeft genomen om de gekozen clustering uit te voeren. Tijdens de groepsbespreking kunnen ook complexere vragen van de leerkracht betreffende een individuele leerling naar voren komen. In dit geval geeft de leerkracht aan wat haar begeleidingsvraag is en wordt deze in de leerlingbespreking besproken. Voorafgaand aan de leerlingbespreking worden ouders geinformeerd. De groepbespreking Elke cyclus wordt afgesloten met een groepsbespreking. De groepsbespreking is tevens het begin van de nieuwe cyclus. Bij de groepsbespreking zijn de intern begeleider en de leerkracht aanwezig. De intern begeleider leidt de groepsbesprekingen. De bespreking heeft o.a. als doel: Het bespreken van de door de leerkracht opgestelde concept groepsplannen. - de onderwijsbehoeften van de leerlingen aanscherpen - duidelijke clustering van de leerlingen - gedeelde verantwoordelijkheid voor de leerlingen - continuïteit in de begeleiding - optimalisering van de begeleiding Na de groepsbespreking worden de nieuwe groepsplannen definitief gemaakt. In de groepsbespreking wordt het besluit genomen om een leerling aan te melden voor de leerlingbespreking. Dit gaat in overleg met de ouders. De leerlingbespreking Er kunnen diverse redenen zijn om een leerling vanuit de groepsbespreking aan te melden voor de leerlingbespreking, bijvoorbeeld als; - een leerling herhaald onvoldoende profiteert van het groepsplan; 10

11 - de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling onduidelijk blijven; - het (lange termijn) ontwikkelingsperspectief van de leerling ongewis is; - er sterke aanwijzingen of vermoedens zijn voor een ernstige problematiek of stoornis. Pilot: Bij de leerlingbespreking zijn de IB-er, de orthopedagoog OOC en de groepsleerkracht van de te bespreken leerling aanwezig. De bespreking heeft o.a. als doel: - systematische aandacht voor leerlingen - continuïteit in de begeleiding - optimalisering in de begeleiding - ontwikkelen van het pedagogisch/didactisch klimaat De leerlingbespreking is de schakel naar bovenschoolse zorg. De intern begeleider coordineert en bewaakt de stappen die extern gezet worden. Na de leerlingbespreking wordt er weer contact opgenomen met de ouders. Het is belangrijk dat ouders meedenken en ervaringen kunnen inbrengen. School en ouders zijn samen verantwoordelijk. Na de leerlingbespreking wordt belangrijke informatie betreffende een zorgleerling gedeeld met het team. Groepsplan In stap 5 stelt de leerkracht een groepsplan op. Een groepsplan omvat het geheel van voor een bepaalde periode vastgelegde aanwijzingen en richtlijnen voor het onderwijs aan een groep leerlingen. De leerkracht beoogt bepaalde leer- en opvoedingsdoelen binnen een zeker tijdbestek te realiseren. Een groepsplan is doelgericht en bevat concrete en praktische aanwijzingen voor hoe de leerkracht in haar groep omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het groepsplan wordt opgesteld bij de start van het nieuwe schooljaar. In November is er een tussentijdse evaluatie. In januari worden de oude groepsplannen geevalueerd en afgesloten en nieuwe groepsplannen opgesteld. Indien nodig kan het groepsplan tussentijds nog aangepast worden. Dit in overleg met de IB-er. Er is een groepsplan voor elk hoofddomein; rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spelling. We geven per hoofddomein les op drie niveaus. Daarnaast wordt een groepszorgplan opgesteld in oktober. Deze wordt bijgesteld in maart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van eigen observaties, ingevulde leerkracht- en leerlingvragenlijst ZIEN!. Plan van aanpak Uitgangspunt is dat een Plan van aanpak incidenteel wordt opgesteld. Het besluit om een Plan van aanpak op te stellen wordt in de leerlingbespreking genomen. In een plan van aanpak staat aangegeven hoe de komende periode aan de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling tegemoetgekomen wordt. Het plan van aanpak is tijdelijk van aard en bestrijkt dezelfde periode als het groepsplan. Het plan van aanpak wordt tussentijds door de leerkracht met ouders geevalueerd. Het plan van aanpak wordt in de volgende groepsbespreking geevalueerd met de IB-er. Bij onvoldoende resultaat of voortgang wordt de leerling opnieuw aangemeld voor de leerlingbespreking. 11

12 Stap 6 : Realiseren / Uitvoeren De leerkracht richt haar klassenorganisatie in en treft de nodige voorbereidingen, zodat het groepsplan wordt uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van het groepsplan verzamelt en ordent de leerkracht gegevens over de leerlingen en over de resultaten van het aanbod. De fase realiseren loopt door in de fase waarnemen. Tijdens de fase waarnemen worden de groepsplannen geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. 12

13 Hoe gaan wij om met? Verlengen en versnellen Als blijkt dat een leerling meer tijd nodig heeft om de leerstof tot zich te nemen kan de school in overleg met ouders hiertoe besluiten. Als blijkt dat een leerling zo getalenteerd is en de stof al zo goed beheerst dat besloten wordt versneld door de leerstof te gaan (mits dit ook uit emotioneel/sociaal oogpunt verantwoord is!). Zie hiervoor protocol Hoogbegaafdheid en protocol Overgang groep 1 naar 2 en 2 naar 3. Gedragsproblemen Mochten er kinderen zijn met problemen op het gebied van de sociale- en / of emotionele ontwikkeling, dan wordt in overleg met de IB-er besloten om contact op te nemen met de ouders. Indien nodig neemt de IB-er contact op met het OOC en/ of de leerling wordt na toestemming van de ouders besproken in het ZAT. Het ZATteam Het Zorgadviesteam bestaat uit de schoolcontactpersoon, de intern begeleider en externen. Het ZATteam komt 3 tot 4 keer per jaar bijeen. De te bespreken kinderen hebben al veel extra zorg van de groepsleerkracht ontvangen, maar er is meer hulp nodig. Het Onderwijsondersteuningscentrum Twee keer per jaar kunnen we een beroep doen op de orthopedagoog van het OOC voor consultatieve leerlingbespreking. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de helpdesk of leerlingen aanmelden voor een onderwijsondersteuningsarrangement. Dyslexieprotocol In Nederland heeft ongeveer 10 % van de leerlingen op de basisschool moeite met leren lezen. Om deze kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is het signaleren van stagnaties in de ontwikkeling van beginnende geletterdheid (groep 1 en 2) belangrijk. Hiervoor volgen wij voor gr. 1 t/m 8 strikt het Protocol Leesproblemen en Dyslexie. Zie: protocol Dyslexie van Onderwijsgemeenschap FrEsKo Extra begeleiding Leerlingen met de diagnose Dyslexie, zeer zwakke lezers. Binnen KONOT zijn er afspraken gemaakt hoe om te gaan met leerlingen met de diagnose dyslexie en zeer zwakke lezers. Zie bijlage KONOT toetsen en afspraken en protocol dyslexie FrEsKo De maatregelen die voor individuele leerlingen van toepassing zijn worden genoteerd in Parnassys onder de notititie: Dyslexie. Meer- begaafde leerlingen. Zie bijlage: Protocol begaafde leerling. Eigen leerlijn. Zie bijlage: Handleiding Ontwikkelingsperspectief (OP) Konot. 13

14 Kinderen die een verlies te verwerken hebben. Om kinderen te kunnen helpen in hun rouwproces, zijn een aantal aspecten van belang. Op de allereerste plaats hebben kinderen ruimte en veiligheid nodig. Betrokkenheid, contact en uitnodiging zijn daarin centrale items. Daarnaast blijkt kennis, inzicht en informatie van belang. Er moet kennis aanwezig zijn over rouwfasen en inzicht in het anders rouwen van kinderen. Dit alles kan helpen om als volwassene kinderen in rouw te kunnen ondersteunen. In onze samenleving wordt rouw van kinderen niet altijd serieus genomen. Ook willen we kinderen graag beschermen tegen lichamelijke en geestelijke pijn. We willen ze verdriet besparen. We kunnen kinderen niet behoeden voor pijn en verdriet. Wel kunnen we het delen en ze helpen om er goed mee om te gaan. Soms zien we de signalen die kinderen uitzenden niet. Dit komt omdat ze anders zijn dan de volwassen manier van rouwen. Signalen van kinderen zijn vooral niet-verbaal. Je kunt ze beter begrijpen door open te staan voor de beleving van kinderen. Soms hebben kinderen niet de juiste woorden tot hun beschikking, ze kunnen echter wel goed uitdrukken in tekenen, spel, fantasie en knutselen. Daarmee vertellen ze hun eigen verhaal. Het is van belang om het kind als deskundige te zien en ze daarop aanspreken. Je kunt kinderen gewoon vragen wat ze nodig hebben en hoe je ze kunt helpen. Kinderen weten vaak precies wat hen helpt en wat niet zonder dat ze zich dat bewust zijn. Volwassenen zijn dus nodig om het kind te stimuleren zijn eigen oplossingen aan te dragen en vorm te geven. Voor verdere informatie verwijzen we naar het Draaiboek verlies en rouw op onze scholen. Kinderen die een scheiding te verwerken hebben? Hoe gaan we om met gescheiden ouders? Zie: protocol Gescheiden ouders in onze schoolgids. 14

15 Onze grens voor zorg In het kader van Passend Onderwijs streven wij er naar de zorg voor alle leerlingenop een verantwoorde wijze gestalte te geven. Er kunnen zich echter situaties voordoen, waarin de grenzen aan de zorg voor de kinderen worden bereikt: Verstoring van rust en veiligheid Indien een leerling een beperking heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan het desbetreffende kind met een beperking te bieden. De school heeft namelijk niet alleen de verantwoordelijkheid voor het wel en wee van het individuele kind maar ook voor de klasgenoten van het betreffende kind. Interferentie tussen verzorging/behandeling onderwijs Indien een leerling een beperking heeft die een zodanige verzorging / behandeling vraagt, dat zowel de zorg en behandeling voor de desbetreffende leerling als het onderwijs aan die leerling onvoldoende tot zijn recht kunnen komen, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs aan het desbetreffende kind met een beperking te bieden. Verstoring van het leerproces voor de andere zorgleerlingen/leerlingen Indien het onderwijs aan de leerling met een beperking een zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor onvoldoende tijd of geen aandacht voor de overige zorgleerlingen/ leerlingen overblijft, dan is voor ons de grens bereikt. Het is dan niet meer mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden aan de klasgenoten van de betreffende leerling. In alle boven omschreven situaties wordt het OOC ingeschakeld. Schoolondersteuningsprofiel (SOP) bs. De Esch Soolondersteuningsprofiel (SOP) Franciscusschool 15

16 Zorgkaart Bijlage 1 Adressen en telefoonnummers waar we binnen de zorg op mee te maken kunnen krijgen. Voor meer informatie : zie orthotheek in het IB kantoor. Expertis Onderwijsadviseurs Hoofdvestiging Tel Postbus 762 Fax AT Hengelo MA de Ruyterstraat 3, 7556CW GGD Regio Twente Schoolarts Nijverheidstraat 30 Jeugdgezondheidszorg Postbus 1400 Tel: BK Enschede Fax: Schoolverpleegkundige: Kinderfysiotherapie Michiel Bloemen Oldenzaal Onderwijsondersteuningscentrum Oldenzaal Twents Carmel College Locatie Oldenzaal Postkampstraat CC Oldenzaal Tel: Pharos (landelijke vereniging van ouders van hoogbegaafde kinderen) Pharos-telefoon: ( 0.20 p.m.) www. pharosnl.nl Oudervereniging Pharos Postbus BH Zwolle A.M.K. Advies en Meldpunt Kindermishandeling Alle AMK's zijn bereikbaar via het landelijke telefoonnummer: ( 0,05 per minuut). U wordt automatisch doorgeschakeld naar het AMK in uw eigen regio. Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Overijssel Haven Noordzijde 39 16

17 7607 ES Almelo Tel: Fax Thuiszorg Centraal Twente: Postbus 506 RID Maatschappelijk werk tel: AM Hengelo Riagg Oost en Midden Twente Bureau Jeugdzorg Overijssel Platinastraat 25, NC Hengelo SOS Telefonische hulpdienst (landelijk nummer 0,05 p.m) Hengelo tel: Maatschappelijk Plein Oldenzaal RID 17

18 Formulier intake nieuwe leerlingen Intake nieuwe leerlingen datum: Persoonsgegevens: Voornaam: Achternaam: Adres: Geboortedatum: Telefoonnummer: Medische gegevens: Is er sprake van bijzondere ziekten? Zo ja, wat moet de school daarvan weten? Is er sprake van allergiën? Zo ja, op welke manier kan school daar rekening mee houden? Zijn er problemen met de functie van de zintuigen? Is het kind gauw vermoeid? Is er sprake van eetproblemen? Is er sprake van slaapproblemen? Is het kind onder behandeling van een specialist? Zo ja, welke? Is het kind zindelijk? Emotionele gegevens: Welke emoties kan uw kind uiten? bang blij boos verdriet teleurstelling jaloezie 18 angst onverschilligheid anders,nl: Sociale gegevens: Hoe gaat het kind om leeftijdgenoten? Heeft het kind bepaalde vriendjes? Hoe gaat het kind met broertjes en zusjes om? Heeft het kind vaak ruzie met anderen? Taalontwikkeling: Is uw kind voor anderen verstaanbaar? Stottert uw kind? Spreekt het langzaam / te snel? Zoekt uw kind regelmatig naar woorden? Heeft uw kind logopedie (gehad)? Is er dyslexie in de familie? Begrijpt uw kind steeds wat u zegt? Luistert uw kind graag naar verhaaltjes? Kent uw kind al kleurennamen? Persoonlijkheid: Welke persoonlijkheidskenmerken bezit uw kind? (Wat is op uw kind het meest van toepassing? Aan die kant inkleuren) rustig ooooo druk netjes ooooo chaotisch doorzetten ooooo geeft snel op geïnteresseerd ooooo ongeïnteresseerd beweeglijk ooooo overbeweeglijk heeft zelfvertrouwen ooooo is onzeker spontaan ooooo verlegen neemt zelf initiatief ooooo wacht af geduldig ooooo licht geraakt zelfstandig ooooo niet zelfstandig kan zich: goed beheersen ooooo minder goed beheersen

19 Speelgedrag: Waar speelt uw kind graag? binnen / buiten / beide / speelt niet graag Waar speelt uw kind graag mee? Tekent en knutselt uw kind ook? Kan uw kind eenvoudige vormen natekenen? Ja / Nee Kan uw kind langere tijd met dingen bezig zijn of is dit maar kort? lang / kort Kan uw kind ook al met anderen samenspelen? Bewegen: Hoe is de grove motoriek van uw kind? - angstig / voorzichtig / zeker - houterig / weinig soepel / soepel - heeft het problemen met het evenwicht? - kan het achteruit lopen? Ja / nee - kan het op één been staan? Ja / nee - valt uw kind regelmatig? Ja / nee - kan het traplopen? Ja / nee - stoot uw kind regelmatig iets om? Ja / nee Hoe is de fijne motoriek van uw kind? - kan uw kind knippen? Ja / nee - kan uw kind een potlood tussen duim en vingers vasthouden? Ja / nee - is uw kind links- of rechtshandig? rechts / links Redzaamheid: Wat kan uw kind al zelf? eten wassen aankleden zelfstandig naar de w.c zonder morsen drinken schoenen aan / uittrekken jas dichtritsen Schoolbeleven: Heeft uw kind zin om naar school te gaan? Heeft uw kind de peuterspeelzaal bezocht en hoe ging dat? Verwachtingen: Denkt u dat uw kind aanpassingsproblemen zal hebben t.a.v. het aanpassen aan de regels in de klas, het stilzitten, het accepteren dat de leerkracht zegt wat er moet gebeuren, het rekening houden met anderen, het niet storend meedoen, het goed luisteren? Denkt u dat uw kind het lichamelijk aankan? Hebt u nog aanvullende gegevens over uw kind? Hebt u nog vragen? 19

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute

Beleidsplan. Ieder kind telt. Werken volgens de 1-zorgroute Beleidsplan Ieder kind telt Werken volgens de 1-zorgroute November 2012 Voorwoord 3 Schematisch overzicht van de 1-zorgroute 4 Handelingsgericht werken op groepsniveau 5 Waarnemen 5 1. Groepsoverzicht

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus

Ondersteuningsstructuur. Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus Ondersteuningsstructuur Kbs Petrus en Paulus versie 7-11-2014 Inhoud: Voorwoord pag. 3 1 Stap verder met 1-Zorgroute pag. 4 Groepsniveau pag. 6 Intern niveau

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst.

b. Er is indien nodig mondeling overleg met voorschoolse voorziening en eventueel school van herkomst. Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld 2: Eigenaren: Planningssysteem a. Leerlingvolgsysteem (LVS) b. Instroom leerlingen Anja van Manen en Marian Brands Doel a. Het signaleren en registreren van de vorderingen

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank

Ondersteuning van leerlingen op. CBS De Rank Ondersteuning van leerlingen op CBS De Rank Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Onze uitgangspunten en ambitie... 2 3. De organisatie van de zorg op De Rank... 2 4. Wanneer spreken we van leerlingen die ondersteuning

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind

Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind Kennisgeving van aanmelding ================================================================================== Gegevens kind BSN-nummer:.. Achternaam:. Plaats in het gezin: Oudste / Middelste / Jongste

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen

Strategische kernen Passend Onderwijs. Sander, groep 8. Belangrijke overgangsmomenten in de ontwikkeling van kinderen Leerlingen met een opvallende ontwikkeling Hoe ga je om met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften? Cruciaal in de zorgstructuur is de kwaliteit van instructie. Maar inspelen op onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zorgplan 2012-2014 Basisschool De Wendakker

Inhoudsopgave. Zorgplan 2012-2014 Basisschool De Wendakker Zorgplan 2012 2014 RK Basisschool De Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 Fax. 0541 532359 Email: dir.wendakker@konot.nl Website: www.wendakker.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein

Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein Plan van aanpak 2014 bs. Edith Stein CITO eind 2014 Leerling resultaten worden volgens de norm CITO eind behaald binnen de bandbreedte van max. 2 punten verschil. Schoolsoort 1, 0 % gewichten leerlingen.

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen

Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken. Schoolpsychologencongres maart 2013 Arjan Clijsen Werken met groepsplannen in het VO Naar handelingsgericht werken Schoolpsychologencongres 2013 15 maart 2013 Arjan Clijsen Programma workshop Aanleiding Doel en uitgangspunten Ontwerpen eigen onderwijszorgroute

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013

Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute. Dag van de zorgcoördinator 2013 Handelingsgericht werken in het VO Op maat ontwerpen en invoeren onderwijszorgroute Dag van de zorgcoördinator 2013 21 november 2013 Arjan Clijsen en Wout Schafrat Programma workshop Aanleiding Doel en

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling:

Niet methodegebonden toetsen die gedurende de schoolperiode afgenomen worden op het gebied van taal, lezen en spelling: R.K. Daltonschool De Driesprong Taal- leesprotocol groep 1 8, versie 01-08-2011 Dit protocol is onze vertaling van het Dyslexieprotocol naar onze schoolsituatie. De taal- leesontwikkeling van de wordt

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school.

Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. Bovengenoemde zaken kunt u terugvinden in het KONOT-protocol Veilig op school: uw en onze zorg! Dit ligt ter inzage op school. 7. O N D E R W I J S O P M A A T O P D E K E R K E W E I 7.1 Leerlingen van

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE...

Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... Inhoud DOELSTELLING... 2 PREVENTIE... 2 SIGNALEREN... 3 DIAGNOSTICEREN... 4 DIAGNOSTISCHE TOETSEN GROEPEN 2 T/M 8... 4 VERDERE WERKWIJZE... 4 INTERNE BEGELEIDING (IB)... 5 REMEDIAL TEACHING (RT)... 5 EXTERNE

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten?

Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Mijn kind gaat naar school en dan..? Welk zorgaanbod mag ik verwachten? Kern van het onderwijs: team en ouders zijn belangrijke partners in de totale ontwikkeling van een kind. De groepsleerkracht verzorgt

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Borgdocument BAS + A Instroom. B Leerlingvolgsysteem. obs Valkenhorst Planningsysteem; instroom en leerlingvolgsysteem, pagina 1 van 6

Borgdocument BAS + A Instroom. B Leerlingvolgsysteem. obs Valkenhorst Planningsysteem; instroom en leerlingvolgsysteem, pagina 1 van 6 Borgdocument BAS + Ontwikkelingslijn: Ontwikkelingsveld: Planningssysteem Instroom en leerlingvolgsysteem. A Instroom 1. Doel In deze cel is het de bedoeling dat er binnen de school duidelijkheid ontstaat

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao

Zorgplan. Divi Divi School. Prinsenlaan 3, Curaçao Zorgplan Divi Divi School Prinsenlaan 3, Curaçao Inhoudsopgave Inleiding blz. 02 Leeswijzer Onze visie op zorg blz. 03 Zorgleerling blz. 03 Taakomschrijving blz. 04 Taakomschrijving directie m.b.t. zorgverbreding

Nadere informatie

Basis O. Basis Observatieformulier

Basis O. Basis Observatieformulier Basis O Basis Observatieformulier Gegevens kind Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geslacht jongen / meisje Geboorteland kind: Kind woont bij vader en moeder / vader / moeder / anders Aantal kinderen:

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Zorgstructuur de Hasselbraam

Zorgstructuur de Hasselbraam Zorgstructuur de Hasselbraam Aanpak Er worden 5 niveaus van zorg onderscheiden. Per zorgniveau brengen we in kaart: Inhoud Verantwoordelijkheid: wie is waar verantwoordelijk voor Communicatie: wie praat

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7

Verantwoording 3. Hoofdstuk 1 Gegevens school Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 Ondersteuningsplan 2016-2017 1 Inhoudsopgave: Verantwoording 3 Hoofdstuk 1 Gegevens school 2016-2017 4 Hoofdstuk 2 Interne procedure: Handelingsgericht werken 7 3.1 Schoolvisie op ondersteuning 3.2 Cyclus

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

INTERNE ZORGSTRUCTUUR

INTERNE ZORGSTRUCTUUR Basisondersteuning Niveau 1 Groepsniveau In deze fase staat het handelen van de leerkracht centraal. Deze signaleert met behulp van toetsen en observaties de voortgangsresultaten van de leerlingen, zowel

Nadere informatie

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc

zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc zorgplan Jenaplanbasisschool Elckerlyc 1 Zorgplan Jenaplan Basisschool Elckerlyc Inhoudsopgave Hoofdstuk I Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Inleiding Zorgniveaus Leerling en groepsbespreking

Nadere informatie

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4

Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 September Oktober November * KIJK registratie * KIJK registratie signaleringslijst gr.2 (zie zorgmap) * Herfstsignalering signaleringslijst gr.3 (zie zorgmap) December Januari

Nadere informatie

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar

De Zorgstructuur van de Wiekslag. Schooljaar De Zorgstructuur de Wiekslag Schooljaar 2013-2014 1 Zorgschema. Werken met het zorgmodel binnen de Wiekslag naast basisschema WSNS IJssel/Berkel Uitgangspunten: Er wordt handelingsgericht gewerkt wat o.a.

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie

U kunt u kind aanmelden door een aanmeldformulier met uitgebreide informatie in te vullen en vervolgens een inschrijfformulier.

U kunt u kind aanmelden door een aanmeldformulier met uitgebreide informatie in te vullen en vervolgens een inschrijfformulier. Uw kind aanmelden op de Parkschool. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding beoordeelt de Parkschool of zij aan de ondersteuningsvraag

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Zorg ondersteunings- document

Zorg ondersteunings- document Zorg ondersteunings document Basisschool Sint Antonius van Padua SintOedenrode 20142015 Ter Inleiding Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school

Nadere informatie

4. De zorg voor onze leerlingen

4. De zorg voor onze leerlingen 4.1 Algemeen 4. De zorg voor onze leerlingen Binnen kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs: doen wij de goede dingen en doen wij die dingen goed. Wij hechten

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 is Passend Onderwijs van start gegaan. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden.

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan

Openbare Daltonschool Overschie Postbus AC Rotterdam. Zorgplan Openbare Daltonschool Overschie Postbus 10111 3004 AC Rotterdam Zorgplan 1 Inhoudsopgave Zorgplan Hoofdstuk Blz 1 Typering van ons onderwijssysteem 3 1.1 De interne begeleiding 3 1.2 De werkzaamheden van

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het (SOP) van basisschool Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel Basisondersteuning Basisschool De Dobbelsteen mei 2014 Conclusies ondersteuningsprofiel De school voert een actief veiligheidsbeleid. Het laatste veiligheidsplan is geschreven op 13-05-2013 Hierin staat

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Niveaus van zorg in 6 stappen

Niveaus van zorg in 6 stappen Niveaus van zorg in 6 stappen Acties op school (inter)actie naar ouders Ondersteuning op school Stap 1 Leerkracht werkt handelingsgericht in de groep Stap 2 Leerkracht overlegt met collega-leerkrachten

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen op Basisschool St. Lambertus 2014-2015

Begeleiding van leerlingen op Basisschool St. Lambertus 2014-2015 Intern Begeleider-leerlingenzorg op Basisschool St.Lambertus Op basisschool St.Lambertus functioneren twee IB-ers. Een Ib-er onderbouw (groep 1 t/m 4) Een Ib-er bovenbouw (groep 5 t/m 8) Taken van de Intern

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam:

Leerlinggegevens Achternaam: Voornamen: Roepnaam: Aanmeldingsformulier Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) Onderwijs sinds: Datum van

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Aanmelding van leerlingen op een basisschool

Aanmelding van leerlingen op een basisschool Aanmelding van leerlingen op een basisschool Per 1 augustus 2014 gaat Passend Onderwijs van start. Schoolbesturen hebben dan de zorgplicht en moeten iedere leerling een passend arrangement aanbieden. Voor

Nadere informatie

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter

Overdrachtdocument. Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal. De overdracht. Peuter Kleuter Overdrachtdocument Samenwerkende kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen Roosendaal Peuter Kleuter De overdracht De pedagogisch medewerker vult dit boekje behorende bij het overdrachtdocument peuter

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008

Stroomdiagram zorg. Versie september 2008 Stroomdiagram zorg Versie september 2008 1 Fase 1: Reguliere zorg in de groep Start 2. Lkr differentieert: * aanpassing leerstof (weektaak) * instructie (afpelmodel) * leertijd (zelfstandig werken) 1.

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max.

EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. EVALUATIE STRUCTUURWIJZIGING SPOE 2011-2012. JUNI 2012, directeuren, interne begeleiders, taal-en rekencoördinatoren N=31. (max. 43) Ad Kappen In het schooljaar 2011-2012 zijn de scholen behorend bij het

Nadere informatie

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl

Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens Telefoon: 050 230606 info@samenwerkingsschoolmeeroevers.nl www.samenwerkingsschoolmeeroevers.nl Gegevens leerling Achternaam van de leerling Voorna(a)m(en) van de leerling Roepnaam Geslacht Geboortedatum

Nadere informatie

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken.

Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen op een eenduidige wijze om de doorgaande lijn te bewaken. Ontwikkelingslijn: Planningssysteem Ontwikkelingsveld 1: Leerlingenadministratie Eigenaren: Marian Brands en Lidy Meyer Doel Het verzamelen, noteren en bewaren van de belangrijke gegevens van de leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school Casper Diemerschool Ingevuld op Oktober 2016 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Casper Diemerschool is een school waar les gegeven

Nadere informatie