Spelend Streven 6. Meten en Meetkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelend Streven 6. Meten en Meetkunde"

Transcriptie

1 Spelend Streven 6 Juni 2006 Informatie voor scholen die met Het Spelend Streefsysteem werken of overwegen dat te doen. Met cursusdata en onderwerpen 2006/2007 Henny Lamme Hogeschool Drenthe Dit is het logo van Het Spelend Streefsysteem: Rozemarijntje uit het boek van W.G. van de Hulst. Symboliek hierachter: GOED KIJKEN WANT SCHIJN BEDRIEGT Want: Het lijkt wel of de ideeën achter Het Spelend Streefsysteem oud zijn (bijvoorbeeld omdat één van de streefdoelen vouwen is) maar als je goed kijkt, zie je dat ze zijn gebaseerd op hedendaagse onderwijsideeën zoals de Tussendoelen voor Meten en Meetkunde. Meten en Meetkunde Heks Uit de Uit het boek: Story-Line Jonge Spikkeltje kinderen 2006 leren naar een meten verhaal en meetkunde van 2004 Annie M.G. Schmidt Meten en Meetkunde noemden we vroeger ruimtelijke oriëntatie. In de kleutergroepen werd en wordt daaraan (soms onbewust) veel aandacht besteed. Want: in elke kleutergroep is immers een bouwhoek te vinden, er is een zandtafel en vaak een werkbank. In de kast staan materialen als kralenplank en geometrische puzzels. 1

2 Soms is er een kookhoek en soms maken de kinderen gatenkleedjes. Het is jammer dat het vouwen, bouwen, het werken met mozaïek en stokjes en ringen (wat we van Fröbel hebben geleerd) een beetje op de achtergrond is geraakt. Want daarin zat nu juist dat wat het TAL-team 1 ) propageert: het planmatig aanbieden 2 ) van de domeinen Meten en Meetkunde. In Het Spelend Streefsysteem zijn de leergangen vouwen, bouwen en mozaïek in het aanbod opgenomen via de z.g. motivatiekringen. Daarnaast zijn er in Het Spelend Streefsysteem nog veel meer activiteiten voor Meten en Meetkunde Spelend Streefsysteem aangevuld met TAL Het reken-wiskunde onderwijs voor de kleuters en groepen 1 en 2 heeft drie domeinen: 1. Meten. 2. Meetkunde. 3. Hele Getallen. De meesten van jullie hebben de studiemiddag Meten en Meetkunde van afgelopen schooljaar bijgewoond en dus de twee tabellen gekregen waarin aangegeven staat hoe Het Spelend Streefsysteem en de tussendoelen annex leerlijnen Meten en Meetkunde geïntegreerd zijn. Deze twee tabellen zijn: 1. Aanbod meten 2. Aanbod Meetkunde Ze horen in de map Achtergronden: hoofdstuk 11. Wat wèl al lang klaar was: de Tussendoelen Annex Leerlijnen Hele Getallen. Al jaren geleden is daaraan een studieochtend gewijd. Maar ook deze integratie was nog niet opgenomen in de map Achtergronden van Het Spelend Streefsysteem. Daarom wordt deze zomer hoofdstuk 11 van de map Achtergronden herzien. Degenen die graag de herziene versie willen hebben, hoeven alleen een telefoontje te plegen ( / ) en krijgen het nieuwe hoofdstuk toegestuurd. 1 ) Tal staat voor T(ussendoelen) A(nnex) L(eerlijnen). Het Talteam leidt de globale kerndoelen terug naar de verschillende leerjaren. 2 ) Hier is het begrip aanbod heel belangrijk. Het TAL-team gaat uit van aanbod, niet van toetsing. Voor toetsing moeten we bij Cito zijn. Jammer genoeg is er geen relatie tussen beiden. 2

3 Het Spelend Streefsysteem in alle groepen Nog een oproep om goed te kijken omdat schijn bedriegt. Want. het lijkt wel of Het Spelend Streefsysteem een programma is voor jonge kinderen, maar het kan net zo goed gebruikt worden voor de groepen 3 tot en met 8. Geesje Heling schrijft daarover het volgende: Themastructuur in bovenbouw basisschool Collega Anske en ik geven les aan de bovenbouwgroep 6, 7, 8. Voor Wereldoriëntatie werken we met de methode De Grote Reis. Dit is een thematische methode en ons uitgangspunt is steeds dat we de hele bovenbouwgroep (6, 7, 8) als sociale eenheid zien. We hebben een driejarenplanning gemaakt van alle thema s die De Grote Reis in de verschillende leerjaren aanbiedt. Het voorbereiden van een Grote Reis-thema gebeurt aan de hand van de themastructuur van Het Spelend Streefsysteem. Van daaruit plannen we het thema. Er zijn drie afspraken gemaakt. 1. We proberen bij elk thema een gastdocent uit te nodigen of een uitstapje te organiseren. 2. Bij elk thema behandelen we een jeugdboek, een bijpassend verhaal en/of een gedicht. De Grote Reis heeft bij elk thema drie verhaallessen en we bepalen van te voren of we deze verhalen behandelen of dat we de verhaallessen laten vervallen en op een andere manier interactief - voorlezen of met andere aansprekende media werken. 3. Bij elk thema richten we een thematafel in waarop we aanschouwelijk materiaal uitstallen en waarop we bij het thema passende (informatieve) boeken aanbieden. Ter verduidelijking volgen hier twee thema s: 1. Biotopen * Hier kozen we voor het voorlezen van de verhalen uit De Grote Reis want het zijn boeiende reisverslagen, die veel informatie bevatten. * We speelden het gezelschapsspel Willem Barentz op Nova Zembla (ganzenbord). * Handvaardigheid: Papier-maché: pinguïn, kameel of krokodil. * Gastdocent: collega van een andere school met een reisverslag over haar natuurreis in Zuid-Amerika. * Op thematafel b.v.: Willem Barentzspel, kompas, wereldbol, jeugdboeken w.o., prentenboeken van Kleine IJsbeer (erg in trek bij groep 6). * Als jeugdboek aangeprezen: Verloren in de woestijn. Hiervan hadden we meerdere exemplaren geleend, zodat alle leerlingen uit groep 8 dit boek tegelijk hebben kunnen lezen, vooral tijdens het dagelijkse leeskwartier maar ook in weektaaktijd. 2. Crisistijd * We kiezen voor het jeugdboek: Dansen op de brug van Avignon van Ida Vos. Wat blijkt: de inhoud van dit jeugdboek sluit precies aan bij de leerdoelen van dit thema uit De Grote Reis.Door dit boek interactief voor te lezen kunnen informatieve lessen uit de methode geschrapt worden. * Uitstapje: We bezoeken een oorlogsmonument in de buurt en krijgen informatie van een inwoner over de achtergronden van dit monument. * Een leerling van groep 7 doet mee aan een kranslegging op 4 mei (schooltraditie). Andere leerlingen zijn aanwezig. * We bekijken die TV weekjournaal uitzending die geheel gewijd is aan WO 2. * We lezen gezamenlijk enkele korte, waargebeurde verhalen uit het boekje Vrijheid. Dit boekje werd ons toegezonden door de Stichting 4 en 5 mei. * Op de thematafel: De Nederlandse vlag, boeken over oorlogsmonumenten en andere boeken van schrijfster Ida Vos. 3

4 * Opdracht: De kinderen moeten een werkstukje maken: per niveau hebben we onderwerpjes aangedragen waaruit de leerlingen er één konden kiezen. Groep 8 bijvoorbeeld moest de achtergronden van een oorlogsmonument uitzoeken. (internet) Opmerking: Veel kinderen hadden de dodenherdenking op de regionale TV gezien en vroegen de volgende dag of we niet op excursie kunnen naar het herinneringsmonument in kamp Westerbork! Onze bevindingen: * De themastructuur van Het Spelend Streefsysteem geeft veel mogelijkheden voor het leggen van verbanden. * De leerlingen zijn betrokken: ze nemen bijvoorbeeld zelf spullen mee voor de thematafel. * Er zijn jeugdboeken die uitstekend passen bij een thema en we schakelen de bibliotheek veelvuldig in. Kortom: er zijn veel mogelijkheden. * Bovendien: er is geen versnippering in de jaargroepen en dat zorgt voor gezamenlijke beleving. Maar: * Een jeugdboek moet je van te voren gelezen hebben. * Het lukt niet altijd om bij elk thema een gastdocent of uitstapje te realiseren. * Het vraagt veel voorbereiding. We gebruiken de methode om te weten te komen welke leerdoelen we moeten halen, we doen lang niet alle lessen. We gebruiken dus De Grote Reis als bronnenboek. Geesje Heling Leerkracht bovenbouw en taalcoőrdinator van De Triangel: het samenwerkingsverband van De Woert in Oosterhesselen, De Klimop in Gees en de Krosbulten in Wezeperbrug. Extra geld voor het jonge (VVE) kind Onder deze kop wordt in het tijdschrift Didactief van mei 2006 aangekondigd dat er achttien miljoen euro wordt uitgetrokken door het ministerie voor het opleiden van VVE-peuterleidsters en leerkrachten van de groepen 1 en 2. Maar dat is niet waarom deze kop in Spelend Streven staat. Dat heeft een andere reden. En wel de volgende: In het artikel in Didactief staat dat de inspectie dit jaar extra gaat letten op het taalonderwijs in de groepen 1 tot en met 4 en daarbij ook het programma dat wordt gebruikt kritisch wordt bekeken. Alleen programma s die aan bepaalde criteria voldoen en effect hebben worden okay bevonden. In dit verband is het goed te vermelden dat Het Spelend Streefsysteem een goedgekeurd VVEprogramma is dat zijn effect bewezen heeft bijvoorbeeld in het VVE-project in Hoogeveen. Afsluiting VVE-project Hoogeveen: een feestje Peuterleidsters en leerkrachten hebben op 22 maart in het gemeentehuis van Hoogeveen laten zien hoe zij VVE hebben vorm gegeven. Tijdens die afsluiting heeft Mariet Thalens die coördinator was van dit VVE-project nog eens naar voren gebracht dat de effecten na twee jaar al heel duidelijk waren, maar nu na vier jaar zijn ze nog sterker. Tussen haakjes: Mariet Thalens is nu wethouder van onderwijs geworden in de gemeente Emmen. Gefeliciteerd Mariet! Het was een heel bijzondere dag, ook omdat het bijkomend effect van Het Spelend Streefsysteem heel duidelijk werd namelijk het speelse (en dus creatieve) element in programmeren. Want leidsters en 4

5 leerkrachten zijn (en blijven) zo professioneel dat zij hun eigen onderwijsthema s ontwerpen. Zij gaan zelfs zo bleek duidelijk een moeilijke themastructuur als de Story-Line niet uit de weg. Kortom: deze afsluitende bijeenkomst van het VVE-project in Hoogeveen kon met recht een feestje genoemd worden. Ook Dineke Kruizinga en Hillie Snijder werken met Het Spelend Streefsysteem in het kader van VVE. Gelukkig zien ook zij de resultaten van hun leerlingen omhoog gaan. Dineke zegt daarover het volgende: Kansenplan biedt extra impuls aan ons onderwijs! Vier jaar geleden werden wij aangewezen als kansschool. Hoewel we eerst huiverig waren, zijn we achteraf heel tevreden met deze impuls. Zoekende naar een passende invulling, die aansloot op de visie van onze school, kwamen wij in aanraking met Het Spelend Streefsysteem. Het Spelend Streefsysteem daagt uit tot het uitzetten van leerlijnen, maar is er geen slaaf van. Wat ons ook aansprak was dat de kinderen worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen in een krachtige leeromgeving. We begonnen in de onderbouw met lijnen naar de voorschoolse periode, de lijn naar groep 3 en trekken nu lijnen door naar midden- en bovenbouw. Vanuit de peutergroepen is een start gemaakt, die wij doorgezet hebben in ons aanbod. We hebben ons voorgenomen om ook in midden- en bovenbouw naar mogelijkheden te zoeken die de doorgaande lijn waarborgen. Bijvoorbeeld door het thematiseren van de zaakvakken. De screening van de streefdoelen via participerende observatie geeft meer informatie dan Cito. Dus ook veel meer handvaten voor handelingsplannen. Maar natuurlijk gebruiken we Cito ook. En wat nu zo mooi is: Uit de Cito-meetmomenten van de afgelopen vier jaren in vergelijking met nu is gebleken dat de investering van professionalisering, geld en materialen een zeer positieve invloed heeft gehad op onze schoolbevolking. Het was onze doelstelling om kinderen met D en E-scores minimaal naar C-niveau te halen. Vooral in de kleutergroepen resulteerde dat in A en B-scores en een enkele C Het moge duidelijk zijn dat de extra gelden op ons een goede invloed hebben gehad, zowel naar de kinderen, de ouderbetrokkenheid, maar zeker ook als team. Veel tijd en moeite is geïnvesteerd, maar niet voor niets. Zomaar een fragment n.a.v. het prentenboek "Prinses Asta". Het uitspelen van een prentenboek (met een eigen interpretatie), waarbij verschillende attributen nodig zijn, bijv. een kroontje, zoeken van passende kleding, schilderen van de troon, de postbode, die zelfgeschreven brieven uit allerlei landen rondbrengt. Kortom: alle vakken zijn geïntegreerd. Dineke Kruizinga OBS J. Emmens, Gasselternijveen 5

6 TECHNIEK MOET HET ZO? Dit is een werkblad van internet. Het staat op een site waarop nog 49 andere werkbladen voor techniek die precies aangeven wat de kinderen moeten doen om tot een product te komen. De bouwtekening staat erop en de kinderen hoeven alleen over te trekken en de zaak in elkaar te zetten. Jammer Het zal jullie niet zijn ontgaan dat techniek volop in de belangstelling staat. Sommige scholen hebben geld gekregen om het techniekonderwijs structureel op te nemen in het curriculum. Zo ook basisschool Het Palet in Hoogeveen. De leerkrachten van de aanvangsgroep en de groepen 1 en 2 hebben vorig schooljaar om deze tijd geëxperimenteerd met een project vanuit Het Spelend Streefsysteem gebaseerd op een Story-Line. De aanvangsgroep en groep 1 werkten met het boek: Oma en opa Pluis met als verwante prentenboeken: + 6

7 Vera Kreeft, Gerrie Iedema en Linda Vos van Het Palet in Hoogeveen maakten filmopnamen en dagboekaantekeningen. Hier zijn er een paar: De timmertafel was een succes. Vooral de nieuwe materialen. Op de tweede dag hebben we het boekje gelezen tot en met bladzijde 3. De kinderen hadden snel door dat het verhaal steeds rijmt. Het was een sport om de rijmwoorden eruit te halen. We hebben het gehad over opa Pluis die graag een stepje wilde maken, maar hoe? Eigenlijk iedereen kwam uit op hout. Ze hadden erg goede ideeën: Schroeven juf want spijkers kunnen niet draaien!. Ze zijn actief bezig geweest en hebben van allerlei materialen stepjes gemaakt. Ze waren er allemaal erg trots op. Op de derde dag zijn we begonnen met het laten zien van de plaat waarop Nijntje stept.. Ze kwamen er meteen op dat de step geen bel had. Die heb je nodig om iemand te waarschuwen, voorbijgaan, zwaaien enzo. Het onderzoeken van de eigen bel was een heel groot succes! We ontdekten dat je een ander geluid kreeg als je het dopje van de bel vasthield. Het was een wedstrijd om de bel uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten en het snelst te bellen. De les koekjes ( in duo s) liep erg leuk. Er kwamen verrassende antwoorden op de vraag hoe je 8 koekjes over 3 personen kunt verdelen. Een erg leuk les vooral voor de oudere kleuters. De laatste dag hebben we geëvalueerd en het verhaal van opa en oma Pluis uitgespeeld. Dat was erg leuk. Ze kenden het verhaal goed dus het spelen ging perfect. In groep 2 werd gewerkt met het prentenboek Kasper en Flip in de werkplaats. met als verwant prentenboek: Jaap Schaap Wietske van de Vlies maakte filmopnamen en dagboekaantekeningen. Hier zijn er een paar: De flap met Kaspers werkplaats konden ze zelf (met elkaar) lezen. Geweldig. s Middags: de verandering in Flips werkplaats zagen ze meteen. Bedachten dat Kasper ontslagen was. De scheur in de ligstoel en hoe die te repareren: er kwam veel uit de kinderen: plakband,lijm, nietjes, ze kwamen zelf op naaien. De kinderen waren verbaasd dat de klanten niet boos werden. Vonden ook dat Flip ontslagen moest worden. Het bord met de teksten (wij maken alles behalve.) sloeg erg aan. Hadden na de tweede klant het grapje door. 7

8 Schaarmechanisme met ijslolly s: ze bedachten dat je dat ziet bij de kap van een kinderwagen, een nijptang, een spel met twee draden en een bal, een schaar. Ze kwamen zelf op het idee van een splitpen. Riepen gelijk dat het zou splijten. Knap hè? Bevindingen: einde eerste week: De manier van een boek over de hele week uitsmeren vind ik fantastisch. De kinderen zitten helemaal in het verhaal. Er komt erg veel uit de kinderen, ze zijn erg betrokken. Te leen! Deze twee techniekprojecten kun je lenen. Ze zijn al uitgewerkt volgens de themastructuur van Het Spelend Streefsysteem. Alle benodigde materialen worden bijgeleverd (gereedschapskisten met het benodigde gereedschap, de fiets, de step en zelfs het trapverhaal) en er is voor elk kind een prentenboek dat (thuis) kan worden voorgelezen. Wie dit project wil doen moet een dagdeel uittrekken voor begeleiding vooraf. 8

9 Op de website Max en de maximonsters is een klassieker. Heel veel kinderen (nu volwassen) zijn met dit prentenboek opgegroeid en hebben er heel goede herinneringen aan. Waarom? Tja.. Je vraagt je af of de kinderen van nu het ook een mooi en interessant prentenboek vinden. Het lijkt er wel op want de VPRO heeft laatst van het boek een filmpje uitgezonden. Het is gebaseerd op een iets andere vertaling. Het zou leuk zijn om met de kinderen die verschillen te ontdekken. Vanuit hetzelfde thema is een ander programma van de VPRO gemaakt: Sientje. Sientje is een meisje dat haar emoties duidelijk laat merken. Vraag: 1. Wie wil volgend schooljaar Max en de maximonsters uitproberen in zijn/haar groep? De themastructuur is uitgewerkt voor eind groep 1. Zoek op de website de uitgewerkte themastructuur, print hem uit en bel om de Cd-rom s te vragen van de filmpjes Max en Sientje: / Wie wil over bovenstaande een stukje schrijven in Spelend Streven 7, de nieuwsbrief die in juni 2007 zal verschijnen? 9

10 Cursussen en Begeleiding 2006/2007 In bijgaande flyer is het scholingsaanbod voor 2006/2007 aangegeven. Daarbij zijn nog geen data vermeld. Die komen nu. De basiscursus De basiscursus is voor leerkrachten en peuterleidsters die zich willen oriënteren op het beredeneerd aanbod dat achter Het Spelend Streefsysteem schuilgaat. Maar ook leerkrachten of peuterleidsters die voor het eerst met Het Spelend Streefsysteem gaan werken zijn van harte welkom. We werken op dinsdagmiddag. Tot nu toe zijn er twee cursisten Thea Hidding en Arnold Strijbosch. De cursusplaats is ook al bekend: Pabo De Eekhorst in Assen. Dit zijn de data en de onderwerpen: Dinsdagmiddag: 12 september Visie op onderwijs Dinsdagmiddag: 10 oktober Pedagogisch klimaat Dinsdagmiddag: 7 november Spel/drama als basis van het onderwijs Dinsdagmiddag: 12 december Aanbod- en remedieringstechnieken voor spel Dinsdagmiddag: 16 januari Themawerk als basis voor spel Dinsdagmiddag: 13 februari Het beredeneerd aanbod Dinsdagmiddag: 13 maart Leerkrachtvaardigheden Dinsdagmiddag: 17 april Directe instructie en zelf ontdekken Dinsdagmiddag: 15 mei De rekenstreefdoelen Dinsdagmiddag: 19 juni De taalstreefdoelen Netwerk van onderbouwcoördinatoren/ programmaleiders De laatste bijeenkomst van dit schooljaar was op maandagmiddag 24 april. We waren toen te gast bij Sytske Bijlsma van OBS De Lindelaar in Westerbork. Van die bijeenkomst is nog geen verslag gemaakt. Het volgt hier: We hebben uitgebreid besproken hoe het is om een bouw aan te sturen. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Zeker als in een kleuterbouw zonder methode wordt gewerkt (zoals Het Spelend Streefsysteem) is het noodzakelijk dat de kleuterbouw goed gecoördineerd wordt. Wanneer er lijnen vanuit de kleuterbouw gaan doorlopen naar de groepen 3 tot en met 8 wordt het nog ingewikkelder. Toch is dat laatste in een aantal gevallen wel gelukt. Op de Hoekstee (Vledder) bijvoorbeeld wordt in groep 3 ook met Het Spelend Streefsysteem gewerkt en volgt één van de leerkrachten de cursus Spel en spelbegeleiding zodat ook vanuit die hoek impulsen komen. Ook op de Ekkelboom (Zuidwolde) is er een relatie gelegd naar de groepen 3 en 4. In het samenwerkingsverband De Triangel werkt zelfs de hele school aan de themastructuur van het Spelend Streefsysteem. Ondanks dat het goed is om implementatieperikelen te bespreken in het netwerk willen de deelnemers toch ook graag inhoudelijk het een en ander opsteken. Vandaar de vraag om volgend schooljaar portfolio op de agenda te zetten. De bijeenkomsten blijven volgend schooljaar op maandagmiddag. Dit zijn de data: Maandagmiddag : 2 oktober Onderwerp: Portfolio. Maandagmiddag: 15 januari Onderwerp: De competenties achter Het Spelend Streefsysteem Maandagmiddag: 16 april. Verdiepingscursus Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de verdiepingscursus. Afgelopen schooljaar schoven Dineke Kruizinga en Hillie Snijder van OBS J. Emmens uit Gasseltenijveen aan en kwamen Aly Hoiting en Mirjan van Biljouw er weer bij. Komend schooljaar is de cursus op vrijdagochtend. Dit zijn de data en de onderwerpen: Vrijdagochtend: 29 september De open kring/de niveaukring/ de boekenkring Vrijdagochtend: 17 november Ervaringsgericht werken /weektaak Dagboekverslag/Meervoudige intelligentie/hoogbegaafdheid Vrijdagochtend: 20 april Filosoferen met kleuters 10

11 Groep 3 en verder Een aantal cursisten van deze groep willen volgend schooljaar verder gaan. Fijn! Omdat de werkwijze in groep 3 in principe niet anders is dan in groep 4 kunnen ook leerkrachten die groep 4 en hoger begeleiden meedoen. Komend schooljaar is de cursus weer op dinsdagmiddag. Dit zijn de data en onderwerpen: Dinsdagmiddag: 19 september Bouwen en schematiseren Dinsdagmiddag: 21 november Relatie Het Spelend Streefsysteem en methoden aanvankelijk lezen/rekenen./ Een krachtige leeromgeving voor functioneel lezen/rekenen Dinsdagmiddag: 6 februari Spel en drama in groep 3 en verder Dinsdagmiddag: 10 april Ouders betrekken bij een thema De cursus Speldiagnostiek en Spelbegeleiding Deze cursus staat ook volgend schooljaar weer op het programma en gaat door, ook als is er net als vorig jaar maar een cursist. Die cursist was Ingrid Bruijne van OBS De Hoekstee in Vledder. Zij schrijft: Dit schooljaar heb ik de cursus: Speldiagnostiek en spelbegeleiding gevolgd bij Henny Lamme. Helaas was ik de enige deelnemer; daardoor heb ik de uitwisseling met collega s wel gemist. Het voordeel was dat alle lesstof op mijn schoolsituatie afgestemd kon worden. De cursus bestaat uit 4 dagdelen theorie en videobeelden over: spel, de plaats van spel in het Spelend Streefsysteem; spelbegeleiding en video-interactie. Het geheel wordt afgesloten met een video-opname van de cursist die spelbegeleiding geeft en een analyse daarvan. Spel is de basis van Het Spelend Streefsysteem en deze cursus is daarom een waardevolle aanvulling voor IB-ers die extra tijd en aandacht willen besteden aan het spel bij jonge kinderen. Ik heb met veel plezier de bijeenkomsten gevolgd en ik hoop dat ik de kinderen en mijn collega s kan ondersteunen in spel en spelbegeleiding. Dit zijn de data en de onderwerpen: Dinsdagmiddag: 3 oktober Waarom Spel en spekdiagnostiek Dinsdagmiddag: 9 januari Spelbegeleiding voor alle kinderen Dinsdagmiddag: 6 februari Spelbegeleiding bij gedragsproblemen Dinsdagmiddag: 20 maart Spelbegeleiding bij leerproblemen Daarna volgt video-interactie begeleiding. Studiemiddag Techniek: Dezelfde studiemiddag wordt 3x gehouden: Meppel: Dinsdagmiddag 17 oktober Assen: Dinsdagmiddag 3 april Emmen: Dinsdagmiddag 8 mei Elk jaar wordt er een studiedagdeel georganiseerd rondom een actueel onderwerp. Komend schooljaar zal techniek onderwerp van onderzoek zijn. We zullen kijken welke visie je kunt ontwikkelen m.b.t. techniek, welke leerlijnen er zijn en hoe die leerlijnen vooral bij jonge kinderen in het curriculum kunnen worden ingebouwd. Deze studiemiddagen zijn bestemd voor leerkrachten die met Het Spelend Streefsysteem werken en dat actueel willen houden, maar ze kunnen ook worden bezocht door leerkrachten die (nog) niet met Het Spelend Streefsysteem werken maar belangstelling hebben voor techniek. 11

12 Het Rode boekje in t vervolg met Cd-rom Voor degenen die al (lang) een rood boekje hebben is de CD-rom hier bijgevoegd. Met heel veel dank aan Joke Leewering en Marjolijn Peper, duo-leerkrachten groep 1/2 van OBS De Klimop in Gees. Zij maakten samen de oorspronkelijke video voor een ouderavond. De CD-rom start zichzelf op. Door met de muis te klikken, kun je er doorheen bladeren. Wil je halverwege stoppen: klik op de rechtermuisknop (voor linkshandige muizen op de linkermuisknop) en kies Persentatie bëeindigen Mocht dit toch problemen geven, dan kun je contact opnemen met onze helpdesk: Telefoon: (Hans Poolman) 12

13 13

p. 2 p. 5 p. 6 p. 9 p. 12 p. 16 p. 17 p. 20 p. 22 p. 27 p. 29

p. 2 p. 5 p. 6 p. 9 p. 12 p. 16 p. 17 p. 20 p. 22 p. 27 p. 29 Voorwoord Inleiding Techniek biedt zoveel meer Netwerken in de regio Ervaringen delen Tips voor scholen Materialen en instrumenten Landelijke kaders Samenwerken in netwerken Zet de eerste stap De netwerken

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

Voorlopig AANBOD 2013-2014

Voorlopig AANBOD 2013-2014 Een scholingsaanbod samengesteld in samenwerking tussen: Samenwerkingsverband Gorinchem en Omstreken VO-SVO 41-1 SWV 41-02 Rivierengebied Midden Nederland Federatief SWV WSNS Regio 41-07 SWV Alblasserwaard

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 12-4-2015 HANZEHOGESCHOOL PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN VERSIE 2 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Huidige inschatting kerntaken en competenties... 3 Self-assessment... 4 Doelstellingen... 9 Activiteiten...

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl

JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015. In stijl JAARGANG 9 NUMMER 30 ZOMER 2015 In stijl DE DALTONSISTERS Stralen op de Koningin Wilhelminaschool LEIDERSCHAPSTIJLEN Open-deur-beleid heeft geen zin als je zelf gesloten blijft DOOR HET OOG VAN EEN OUDER

Nadere informatie

Schoolgids basisschool St. Bonifatius

Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schoolgids basisschool St. Bonifatius Schooljaar 2015 2016 Basisschool St. Bonifatius Lijsterstraat 11 Postbus 118 7480 AC Haaksbergen e-mail: directie@bonifatiushb.nl website: www.bonifatiushb.nl tel

Nadere informatie

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen

De meester is net zo trots als wij. Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen De meester is net zo trots als wij Ouders, kinderen en leerkrachten werken samen Inhoudsopgave 1. Leerkrachten, kinderen en ouders samen 4 Inleiding 2. Over echte ouders en clichéouders 5 Oordelen en

Nadere informatie

Mensenkinderen. Ouders en school

Mensenkinderen. Ouders en school Mensenkinderen t i j d s c h r i f t v o o r e n o v e r j e n a p l a n o n d e r w i j s Ouders en school p a r t i c i p a t i e e n b e t r o k k e n h e i d g e z a m e n l i j k e v e r a n t w o

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Casus 2: Analyse Kunstwekenproject

Casus 2: Analyse Kunstwekenproject 1 Casus 2: Analyse Kunstwekenproject Kunstdisciplines: beeldend, dans en audiovisueel Culturele instelling: cultuur educatieve instelling / tussenpersoon tussen kunstenaars Beschrijving van casus 2: kunstwekenproject

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2008/2009

SCHOOLGIDS 2008/2009 SCHOOLGIDS 2008/2009 Ieder mens en iedere cultuur maken deze wereld rijker en mooier. Ondanks alle verschillen delen we dezelfde hoop en dezelfde dromen en leveren we dezelfde inspanning om van dit leven

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie