Spelend Streven 6. Meten en Meetkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelend Streven 6. Meten en Meetkunde"

Transcriptie

1 Spelend Streven 6 Juni 2006 Informatie voor scholen die met Het Spelend Streefsysteem werken of overwegen dat te doen. Met cursusdata en onderwerpen 2006/2007 Henny Lamme Hogeschool Drenthe Dit is het logo van Het Spelend Streefsysteem: Rozemarijntje uit het boek van W.G. van de Hulst. Symboliek hierachter: GOED KIJKEN WANT SCHIJN BEDRIEGT Want: Het lijkt wel of de ideeën achter Het Spelend Streefsysteem oud zijn (bijvoorbeeld omdat één van de streefdoelen vouwen is) maar als je goed kijkt, zie je dat ze zijn gebaseerd op hedendaagse onderwijsideeën zoals de Tussendoelen voor Meten en Meetkunde. Meten en Meetkunde Heks Uit de Uit het boek: Story-Line Jonge Spikkeltje kinderen 2006 leren naar een meten verhaal en meetkunde van 2004 Annie M.G. Schmidt Meten en Meetkunde noemden we vroeger ruimtelijke oriëntatie. In de kleutergroepen werd en wordt daaraan (soms onbewust) veel aandacht besteed. Want: in elke kleutergroep is immers een bouwhoek te vinden, er is een zandtafel en vaak een werkbank. In de kast staan materialen als kralenplank en geometrische puzzels. 1

2 Soms is er een kookhoek en soms maken de kinderen gatenkleedjes. Het is jammer dat het vouwen, bouwen, het werken met mozaïek en stokjes en ringen (wat we van Fröbel hebben geleerd) een beetje op de achtergrond is geraakt. Want daarin zat nu juist dat wat het TAL-team 1 ) propageert: het planmatig aanbieden 2 ) van de domeinen Meten en Meetkunde. In Het Spelend Streefsysteem zijn de leergangen vouwen, bouwen en mozaïek in het aanbod opgenomen via de z.g. motivatiekringen. Daarnaast zijn er in Het Spelend Streefsysteem nog veel meer activiteiten voor Meten en Meetkunde Spelend Streefsysteem aangevuld met TAL Het reken-wiskunde onderwijs voor de kleuters en groepen 1 en 2 heeft drie domeinen: 1. Meten. 2. Meetkunde. 3. Hele Getallen. De meesten van jullie hebben de studiemiddag Meten en Meetkunde van afgelopen schooljaar bijgewoond en dus de twee tabellen gekregen waarin aangegeven staat hoe Het Spelend Streefsysteem en de tussendoelen annex leerlijnen Meten en Meetkunde geïntegreerd zijn. Deze twee tabellen zijn: 1. Aanbod meten 2. Aanbod Meetkunde Ze horen in de map Achtergronden: hoofdstuk 11. Wat wèl al lang klaar was: de Tussendoelen Annex Leerlijnen Hele Getallen. Al jaren geleden is daaraan een studieochtend gewijd. Maar ook deze integratie was nog niet opgenomen in de map Achtergronden van Het Spelend Streefsysteem. Daarom wordt deze zomer hoofdstuk 11 van de map Achtergronden herzien. Degenen die graag de herziene versie willen hebben, hoeven alleen een telefoontje te plegen ( / ) en krijgen het nieuwe hoofdstuk toegestuurd. 1 ) Tal staat voor T(ussendoelen) A(nnex) L(eerlijnen). Het Talteam leidt de globale kerndoelen terug naar de verschillende leerjaren. 2 ) Hier is het begrip aanbod heel belangrijk. Het TAL-team gaat uit van aanbod, niet van toetsing. Voor toetsing moeten we bij Cito zijn. Jammer genoeg is er geen relatie tussen beiden. 2

3 Het Spelend Streefsysteem in alle groepen Nog een oproep om goed te kijken omdat schijn bedriegt. Want. het lijkt wel of Het Spelend Streefsysteem een programma is voor jonge kinderen, maar het kan net zo goed gebruikt worden voor de groepen 3 tot en met 8. Geesje Heling schrijft daarover het volgende: Themastructuur in bovenbouw basisschool Collega Anske en ik geven les aan de bovenbouwgroep 6, 7, 8. Voor Wereldoriëntatie werken we met de methode De Grote Reis. Dit is een thematische methode en ons uitgangspunt is steeds dat we de hele bovenbouwgroep (6, 7, 8) als sociale eenheid zien. We hebben een driejarenplanning gemaakt van alle thema s die De Grote Reis in de verschillende leerjaren aanbiedt. Het voorbereiden van een Grote Reis-thema gebeurt aan de hand van de themastructuur van Het Spelend Streefsysteem. Van daaruit plannen we het thema. Er zijn drie afspraken gemaakt. 1. We proberen bij elk thema een gastdocent uit te nodigen of een uitstapje te organiseren. 2. Bij elk thema behandelen we een jeugdboek, een bijpassend verhaal en/of een gedicht. De Grote Reis heeft bij elk thema drie verhaallessen en we bepalen van te voren of we deze verhalen behandelen of dat we de verhaallessen laten vervallen en op een andere manier interactief - voorlezen of met andere aansprekende media werken. 3. Bij elk thema richten we een thematafel in waarop we aanschouwelijk materiaal uitstallen en waarop we bij het thema passende (informatieve) boeken aanbieden. Ter verduidelijking volgen hier twee thema s: 1. Biotopen * Hier kozen we voor het voorlezen van de verhalen uit De Grote Reis want het zijn boeiende reisverslagen, die veel informatie bevatten. * We speelden het gezelschapsspel Willem Barentz op Nova Zembla (ganzenbord). * Handvaardigheid: Papier-maché: pinguïn, kameel of krokodil. * Gastdocent: collega van een andere school met een reisverslag over haar natuurreis in Zuid-Amerika. * Op thematafel b.v.: Willem Barentzspel, kompas, wereldbol, jeugdboeken w.o., prentenboeken van Kleine IJsbeer (erg in trek bij groep 6). * Als jeugdboek aangeprezen: Verloren in de woestijn. Hiervan hadden we meerdere exemplaren geleend, zodat alle leerlingen uit groep 8 dit boek tegelijk hebben kunnen lezen, vooral tijdens het dagelijkse leeskwartier maar ook in weektaaktijd. 2. Crisistijd * We kiezen voor het jeugdboek: Dansen op de brug van Avignon van Ida Vos. Wat blijkt: de inhoud van dit jeugdboek sluit precies aan bij de leerdoelen van dit thema uit De Grote Reis.Door dit boek interactief voor te lezen kunnen informatieve lessen uit de methode geschrapt worden. * Uitstapje: We bezoeken een oorlogsmonument in de buurt en krijgen informatie van een inwoner over de achtergronden van dit monument. * Een leerling van groep 7 doet mee aan een kranslegging op 4 mei (schooltraditie). Andere leerlingen zijn aanwezig. * We bekijken die TV weekjournaal uitzending die geheel gewijd is aan WO 2. * We lezen gezamenlijk enkele korte, waargebeurde verhalen uit het boekje Vrijheid. Dit boekje werd ons toegezonden door de Stichting 4 en 5 mei. * Op de thematafel: De Nederlandse vlag, boeken over oorlogsmonumenten en andere boeken van schrijfster Ida Vos. 3

4 * Opdracht: De kinderen moeten een werkstukje maken: per niveau hebben we onderwerpjes aangedragen waaruit de leerlingen er één konden kiezen. Groep 8 bijvoorbeeld moest de achtergronden van een oorlogsmonument uitzoeken. (internet) Opmerking: Veel kinderen hadden de dodenherdenking op de regionale TV gezien en vroegen de volgende dag of we niet op excursie kunnen naar het herinneringsmonument in kamp Westerbork! Onze bevindingen: * De themastructuur van Het Spelend Streefsysteem geeft veel mogelijkheden voor het leggen van verbanden. * De leerlingen zijn betrokken: ze nemen bijvoorbeeld zelf spullen mee voor de thematafel. * Er zijn jeugdboeken die uitstekend passen bij een thema en we schakelen de bibliotheek veelvuldig in. Kortom: er zijn veel mogelijkheden. * Bovendien: er is geen versnippering in de jaargroepen en dat zorgt voor gezamenlijke beleving. Maar: * Een jeugdboek moet je van te voren gelezen hebben. * Het lukt niet altijd om bij elk thema een gastdocent of uitstapje te realiseren. * Het vraagt veel voorbereiding. We gebruiken de methode om te weten te komen welke leerdoelen we moeten halen, we doen lang niet alle lessen. We gebruiken dus De Grote Reis als bronnenboek. Geesje Heling Leerkracht bovenbouw en taalcoőrdinator van De Triangel: het samenwerkingsverband van De Woert in Oosterhesselen, De Klimop in Gees en de Krosbulten in Wezeperbrug. Extra geld voor het jonge (VVE) kind Onder deze kop wordt in het tijdschrift Didactief van mei 2006 aangekondigd dat er achttien miljoen euro wordt uitgetrokken door het ministerie voor het opleiden van VVE-peuterleidsters en leerkrachten van de groepen 1 en 2. Maar dat is niet waarom deze kop in Spelend Streven staat. Dat heeft een andere reden. En wel de volgende: In het artikel in Didactief staat dat de inspectie dit jaar extra gaat letten op het taalonderwijs in de groepen 1 tot en met 4 en daarbij ook het programma dat wordt gebruikt kritisch wordt bekeken. Alleen programma s die aan bepaalde criteria voldoen en effect hebben worden okay bevonden. In dit verband is het goed te vermelden dat Het Spelend Streefsysteem een goedgekeurd VVEprogramma is dat zijn effect bewezen heeft bijvoorbeeld in het VVE-project in Hoogeveen. Afsluiting VVE-project Hoogeveen: een feestje Peuterleidsters en leerkrachten hebben op 22 maart in het gemeentehuis van Hoogeveen laten zien hoe zij VVE hebben vorm gegeven. Tijdens die afsluiting heeft Mariet Thalens die coördinator was van dit VVE-project nog eens naar voren gebracht dat de effecten na twee jaar al heel duidelijk waren, maar nu na vier jaar zijn ze nog sterker. Tussen haakjes: Mariet Thalens is nu wethouder van onderwijs geworden in de gemeente Emmen. Gefeliciteerd Mariet! Het was een heel bijzondere dag, ook omdat het bijkomend effect van Het Spelend Streefsysteem heel duidelijk werd namelijk het speelse (en dus creatieve) element in programmeren. Want leidsters en 4

5 leerkrachten zijn (en blijven) zo professioneel dat zij hun eigen onderwijsthema s ontwerpen. Zij gaan zelfs zo bleek duidelijk een moeilijke themastructuur als de Story-Line niet uit de weg. Kortom: deze afsluitende bijeenkomst van het VVE-project in Hoogeveen kon met recht een feestje genoemd worden. Ook Dineke Kruizinga en Hillie Snijder werken met Het Spelend Streefsysteem in het kader van VVE. Gelukkig zien ook zij de resultaten van hun leerlingen omhoog gaan. Dineke zegt daarover het volgende: Kansenplan biedt extra impuls aan ons onderwijs! Vier jaar geleden werden wij aangewezen als kansschool. Hoewel we eerst huiverig waren, zijn we achteraf heel tevreden met deze impuls. Zoekende naar een passende invulling, die aansloot op de visie van onze school, kwamen wij in aanraking met Het Spelend Streefsysteem. Het Spelend Streefsysteem daagt uit tot het uitzetten van leerlijnen, maar is er geen slaaf van. Wat ons ook aansprak was dat de kinderen worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen in een krachtige leeromgeving. We begonnen in de onderbouw met lijnen naar de voorschoolse periode, de lijn naar groep 3 en trekken nu lijnen door naar midden- en bovenbouw. Vanuit de peutergroepen is een start gemaakt, die wij doorgezet hebben in ons aanbod. We hebben ons voorgenomen om ook in midden- en bovenbouw naar mogelijkheden te zoeken die de doorgaande lijn waarborgen. Bijvoorbeeld door het thematiseren van de zaakvakken. De screening van de streefdoelen via participerende observatie geeft meer informatie dan Cito. Dus ook veel meer handvaten voor handelingsplannen. Maar natuurlijk gebruiken we Cito ook. En wat nu zo mooi is: Uit de Cito-meetmomenten van de afgelopen vier jaren in vergelijking met nu is gebleken dat de investering van professionalisering, geld en materialen een zeer positieve invloed heeft gehad op onze schoolbevolking. Het was onze doelstelling om kinderen met D en E-scores minimaal naar C-niveau te halen. Vooral in de kleutergroepen resulteerde dat in A en B-scores en een enkele C Het moge duidelijk zijn dat de extra gelden op ons een goede invloed hebben gehad, zowel naar de kinderen, de ouderbetrokkenheid, maar zeker ook als team. Veel tijd en moeite is geïnvesteerd, maar niet voor niets. Zomaar een fragment n.a.v. het prentenboek "Prinses Asta". Het uitspelen van een prentenboek (met een eigen interpretatie), waarbij verschillende attributen nodig zijn, bijv. een kroontje, zoeken van passende kleding, schilderen van de troon, de postbode, die zelfgeschreven brieven uit allerlei landen rondbrengt. Kortom: alle vakken zijn geïntegreerd. Dineke Kruizinga OBS J. Emmens, Gasselternijveen 5

6 TECHNIEK MOET HET ZO? Dit is een werkblad van internet. Het staat op een site waarop nog 49 andere werkbladen voor techniek die precies aangeven wat de kinderen moeten doen om tot een product te komen. De bouwtekening staat erop en de kinderen hoeven alleen over te trekken en de zaak in elkaar te zetten. Jammer Het zal jullie niet zijn ontgaan dat techniek volop in de belangstelling staat. Sommige scholen hebben geld gekregen om het techniekonderwijs structureel op te nemen in het curriculum. Zo ook basisschool Het Palet in Hoogeveen. De leerkrachten van de aanvangsgroep en de groepen 1 en 2 hebben vorig schooljaar om deze tijd geëxperimenteerd met een project vanuit Het Spelend Streefsysteem gebaseerd op een Story-Line. De aanvangsgroep en groep 1 werkten met het boek: Oma en opa Pluis met als verwante prentenboeken: + 6

7 Vera Kreeft, Gerrie Iedema en Linda Vos van Het Palet in Hoogeveen maakten filmopnamen en dagboekaantekeningen. Hier zijn er een paar: De timmertafel was een succes. Vooral de nieuwe materialen. Op de tweede dag hebben we het boekje gelezen tot en met bladzijde 3. De kinderen hadden snel door dat het verhaal steeds rijmt. Het was een sport om de rijmwoorden eruit te halen. We hebben het gehad over opa Pluis die graag een stepje wilde maken, maar hoe? Eigenlijk iedereen kwam uit op hout. Ze hadden erg goede ideeën: Schroeven juf want spijkers kunnen niet draaien!. Ze zijn actief bezig geweest en hebben van allerlei materialen stepjes gemaakt. Ze waren er allemaal erg trots op. Op de derde dag zijn we begonnen met het laten zien van de plaat waarop Nijntje stept.. Ze kwamen er meteen op dat de step geen bel had. Die heb je nodig om iemand te waarschuwen, voorbijgaan, zwaaien enzo. Het onderzoeken van de eigen bel was een heel groot succes! We ontdekten dat je een ander geluid kreeg als je het dopje van de bel vasthield. Het was een wedstrijd om de bel uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten en het snelst te bellen. De les koekjes ( in duo s) liep erg leuk. Er kwamen verrassende antwoorden op de vraag hoe je 8 koekjes over 3 personen kunt verdelen. Een erg leuk les vooral voor de oudere kleuters. De laatste dag hebben we geëvalueerd en het verhaal van opa en oma Pluis uitgespeeld. Dat was erg leuk. Ze kenden het verhaal goed dus het spelen ging perfect. In groep 2 werd gewerkt met het prentenboek Kasper en Flip in de werkplaats. met als verwant prentenboek: Jaap Schaap Wietske van de Vlies maakte filmopnamen en dagboekaantekeningen. Hier zijn er een paar: De flap met Kaspers werkplaats konden ze zelf (met elkaar) lezen. Geweldig. s Middags: de verandering in Flips werkplaats zagen ze meteen. Bedachten dat Kasper ontslagen was. De scheur in de ligstoel en hoe die te repareren: er kwam veel uit de kinderen: plakband,lijm, nietjes, ze kwamen zelf op naaien. De kinderen waren verbaasd dat de klanten niet boos werden. Vonden ook dat Flip ontslagen moest worden. Het bord met de teksten (wij maken alles behalve.) sloeg erg aan. Hadden na de tweede klant het grapje door. 7

8 Schaarmechanisme met ijslolly s: ze bedachten dat je dat ziet bij de kap van een kinderwagen, een nijptang, een spel met twee draden en een bal, een schaar. Ze kwamen zelf op het idee van een splitpen. Riepen gelijk dat het zou splijten. Knap hè? Bevindingen: einde eerste week: De manier van een boek over de hele week uitsmeren vind ik fantastisch. De kinderen zitten helemaal in het verhaal. Er komt erg veel uit de kinderen, ze zijn erg betrokken. Te leen! Deze twee techniekprojecten kun je lenen. Ze zijn al uitgewerkt volgens de themastructuur van Het Spelend Streefsysteem. Alle benodigde materialen worden bijgeleverd (gereedschapskisten met het benodigde gereedschap, de fiets, de step en zelfs het trapverhaal) en er is voor elk kind een prentenboek dat (thuis) kan worden voorgelezen. Wie dit project wil doen moet een dagdeel uittrekken voor begeleiding vooraf. 8

9 Op de website Max en de maximonsters is een klassieker. Heel veel kinderen (nu volwassen) zijn met dit prentenboek opgegroeid en hebben er heel goede herinneringen aan. Waarom? Tja.. Je vraagt je af of de kinderen van nu het ook een mooi en interessant prentenboek vinden. Het lijkt er wel op want de VPRO heeft laatst van het boek een filmpje uitgezonden. Het is gebaseerd op een iets andere vertaling. Het zou leuk zijn om met de kinderen die verschillen te ontdekken. Vanuit hetzelfde thema is een ander programma van de VPRO gemaakt: Sientje. Sientje is een meisje dat haar emoties duidelijk laat merken. Vraag: 1. Wie wil volgend schooljaar Max en de maximonsters uitproberen in zijn/haar groep? De themastructuur is uitgewerkt voor eind groep 1. Zoek op de website de uitgewerkte themastructuur, print hem uit en bel om de Cd-rom s te vragen van de filmpjes Max en Sientje: / Wie wil over bovenstaande een stukje schrijven in Spelend Streven 7, de nieuwsbrief die in juni 2007 zal verschijnen? 9

10 Cursussen en Begeleiding 2006/2007 In bijgaande flyer is het scholingsaanbod voor 2006/2007 aangegeven. Daarbij zijn nog geen data vermeld. Die komen nu. De basiscursus De basiscursus is voor leerkrachten en peuterleidsters die zich willen oriënteren op het beredeneerd aanbod dat achter Het Spelend Streefsysteem schuilgaat. Maar ook leerkrachten of peuterleidsters die voor het eerst met Het Spelend Streefsysteem gaan werken zijn van harte welkom. We werken op dinsdagmiddag. Tot nu toe zijn er twee cursisten Thea Hidding en Arnold Strijbosch. De cursusplaats is ook al bekend: Pabo De Eekhorst in Assen. Dit zijn de data en de onderwerpen: Dinsdagmiddag: 12 september Visie op onderwijs Dinsdagmiddag: 10 oktober Pedagogisch klimaat Dinsdagmiddag: 7 november Spel/drama als basis van het onderwijs Dinsdagmiddag: 12 december Aanbod- en remedieringstechnieken voor spel Dinsdagmiddag: 16 januari Themawerk als basis voor spel Dinsdagmiddag: 13 februari Het beredeneerd aanbod Dinsdagmiddag: 13 maart Leerkrachtvaardigheden Dinsdagmiddag: 17 april Directe instructie en zelf ontdekken Dinsdagmiddag: 15 mei De rekenstreefdoelen Dinsdagmiddag: 19 juni De taalstreefdoelen Netwerk van onderbouwcoördinatoren/ programmaleiders De laatste bijeenkomst van dit schooljaar was op maandagmiddag 24 april. We waren toen te gast bij Sytske Bijlsma van OBS De Lindelaar in Westerbork. Van die bijeenkomst is nog geen verslag gemaakt. Het volgt hier: We hebben uitgebreid besproken hoe het is om een bouw aan te sturen. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Zeker als in een kleuterbouw zonder methode wordt gewerkt (zoals Het Spelend Streefsysteem) is het noodzakelijk dat de kleuterbouw goed gecoördineerd wordt. Wanneer er lijnen vanuit de kleuterbouw gaan doorlopen naar de groepen 3 tot en met 8 wordt het nog ingewikkelder. Toch is dat laatste in een aantal gevallen wel gelukt. Op de Hoekstee (Vledder) bijvoorbeeld wordt in groep 3 ook met Het Spelend Streefsysteem gewerkt en volgt één van de leerkrachten de cursus Spel en spelbegeleiding zodat ook vanuit die hoek impulsen komen. Ook op de Ekkelboom (Zuidwolde) is er een relatie gelegd naar de groepen 3 en 4. In het samenwerkingsverband De Triangel werkt zelfs de hele school aan de themastructuur van het Spelend Streefsysteem. Ondanks dat het goed is om implementatieperikelen te bespreken in het netwerk willen de deelnemers toch ook graag inhoudelijk het een en ander opsteken. Vandaar de vraag om volgend schooljaar portfolio op de agenda te zetten. De bijeenkomsten blijven volgend schooljaar op maandagmiddag. Dit zijn de data: Maandagmiddag : 2 oktober Onderwerp: Portfolio. Maandagmiddag: 15 januari Onderwerp: De competenties achter Het Spelend Streefsysteem Maandagmiddag: 16 april. Verdiepingscursus Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de verdiepingscursus. Afgelopen schooljaar schoven Dineke Kruizinga en Hillie Snijder van OBS J. Emmens uit Gasseltenijveen aan en kwamen Aly Hoiting en Mirjan van Biljouw er weer bij. Komend schooljaar is de cursus op vrijdagochtend. Dit zijn de data en de onderwerpen: Vrijdagochtend: 29 september De open kring/de niveaukring/ de boekenkring Vrijdagochtend: 17 november Ervaringsgericht werken /weektaak Dagboekverslag/Meervoudige intelligentie/hoogbegaafdheid Vrijdagochtend: 20 april Filosoferen met kleuters 10

11 Groep 3 en verder Een aantal cursisten van deze groep willen volgend schooljaar verder gaan. Fijn! Omdat de werkwijze in groep 3 in principe niet anders is dan in groep 4 kunnen ook leerkrachten die groep 4 en hoger begeleiden meedoen. Komend schooljaar is de cursus weer op dinsdagmiddag. Dit zijn de data en onderwerpen: Dinsdagmiddag: 19 september Bouwen en schematiseren Dinsdagmiddag: 21 november Relatie Het Spelend Streefsysteem en methoden aanvankelijk lezen/rekenen./ Een krachtige leeromgeving voor functioneel lezen/rekenen Dinsdagmiddag: 6 februari Spel en drama in groep 3 en verder Dinsdagmiddag: 10 april Ouders betrekken bij een thema De cursus Speldiagnostiek en Spelbegeleiding Deze cursus staat ook volgend schooljaar weer op het programma en gaat door, ook als is er net als vorig jaar maar een cursist. Die cursist was Ingrid Bruijne van OBS De Hoekstee in Vledder. Zij schrijft: Dit schooljaar heb ik de cursus: Speldiagnostiek en spelbegeleiding gevolgd bij Henny Lamme. Helaas was ik de enige deelnemer; daardoor heb ik de uitwisseling met collega s wel gemist. Het voordeel was dat alle lesstof op mijn schoolsituatie afgestemd kon worden. De cursus bestaat uit 4 dagdelen theorie en videobeelden over: spel, de plaats van spel in het Spelend Streefsysteem; spelbegeleiding en video-interactie. Het geheel wordt afgesloten met een video-opname van de cursist die spelbegeleiding geeft en een analyse daarvan. Spel is de basis van Het Spelend Streefsysteem en deze cursus is daarom een waardevolle aanvulling voor IB-ers die extra tijd en aandacht willen besteden aan het spel bij jonge kinderen. Ik heb met veel plezier de bijeenkomsten gevolgd en ik hoop dat ik de kinderen en mijn collega s kan ondersteunen in spel en spelbegeleiding. Dit zijn de data en de onderwerpen: Dinsdagmiddag: 3 oktober Waarom Spel en spekdiagnostiek Dinsdagmiddag: 9 januari Spelbegeleiding voor alle kinderen Dinsdagmiddag: 6 februari Spelbegeleiding bij gedragsproblemen Dinsdagmiddag: 20 maart Spelbegeleiding bij leerproblemen Daarna volgt video-interactie begeleiding. Studiemiddag Techniek: Dezelfde studiemiddag wordt 3x gehouden: Meppel: Dinsdagmiddag 17 oktober Assen: Dinsdagmiddag 3 april Emmen: Dinsdagmiddag 8 mei Elk jaar wordt er een studiedagdeel georganiseerd rondom een actueel onderwerp. Komend schooljaar zal techniek onderwerp van onderzoek zijn. We zullen kijken welke visie je kunt ontwikkelen m.b.t. techniek, welke leerlijnen er zijn en hoe die leerlijnen vooral bij jonge kinderen in het curriculum kunnen worden ingebouwd. Deze studiemiddagen zijn bestemd voor leerkrachten die met Het Spelend Streefsysteem werken en dat actueel willen houden, maar ze kunnen ook worden bezocht door leerkrachten die (nog) niet met Het Spelend Streefsysteem werken maar belangstelling hebben voor techniek. 11

12 Het Rode boekje in t vervolg met Cd-rom Voor degenen die al (lang) een rood boekje hebben is de CD-rom hier bijgevoegd. Met heel veel dank aan Joke Leewering en Marjolijn Peper, duo-leerkrachten groep 1/2 van OBS De Klimop in Gees. Zij maakten samen de oorspronkelijke video voor een ouderavond. De CD-rom start zichzelf op. Door met de muis te klikken, kun je er doorheen bladeren. Wil je halverwege stoppen: klik op de rechtermuisknop (voor linkshandige muizen op de linkermuisknop) en kies Persentatie bëeindigen Mocht dit toch problemen geven, dan kun je contact opnemen met onze helpdesk: Telefoon: (Hans Poolman) 12

13 13

Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool

Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool 14 januari 20 15 Jaargang 6, nummer 4 Nieuws van de directie Inhoud Tanden poetsen 1 Lunchtips 1 Voorstelling 1 Website 1 Allereerst voor u allen de beste wensen

Nadere informatie

Het jonge kind op de Haagse Hogeschool

Het jonge kind op de Haagse Hogeschool Het jonge kind op de Haagse Hogeschool Annemarie Dek Op de Haagse Hogeschool spreken we met Annemarie Dek, coördinator van de kleuterspecialisatie in het derde jaar van de pabo. In de opleiding komen de

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 9 januari 2015

Nieuwsbrief vrijdag 9 januari 2015 Nieuwsbrief vrijdag 9 januari 2015 We zijn weer begonnen. Via deze weg willen we iedereen nog het allerbeste wensen voor het komende jaar. We zijn met alle klassen op maandag in de tussenruimte geweest

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2011

Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2011 Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2011 Helaas helaas In de vorige nieuwsbrief hadden wij aangegeven dat Juf Pauline Keuskamp de vervanging van Juf Jantien op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend op zich

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

1 februari 2016 7 e jaargang nr. 22

1 februari 2016 7 e jaargang nr. 22 1 februari 2016 7 e jaargang nr. 22 Leuke open dag De open dag is goed verlopen. Er hebben leuke gesprekken plaatsgevonden met verschillende ouders. Graag wil ik de ouders die de hele ochtend aanwezig

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

weeknieuws 5 cursus 2014 2015 19 september 2014

weeknieuws 5 cursus 2014 2015 19 september 2014 In dit weeknieuws o.a.: PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

t Kapelke Nieuwsbrief

t Kapelke Nieuwsbrief t Kapelke Nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 12 april nummer 7 Beste ouders, U ontvangt hierbij de 7de nieuwsbrief van dit schooljaar. Studiedag 26 mei. Op donderdag 26 mei is ere en studiemiddag gepland.

Nadere informatie

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

Muziekcoaching, wie doet dat? Muziekcoaching, wat is dat?

Muziekcoaching, wie doet dat? Muziekcoaching, wat is dat? Ook in jullie Schoolwerkplan staat waarschijnlijk dat de leerkrachten muzieklessen verzorgen in hun eigen groep. Of misschien dat deze lessen gegeven worden door een van de collega s die wat meer onderlegd

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Ouderavond Op donderdag 17 maart en dinsdag 22 maart zijn de ouderavonden n.a.v. het rapport. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.

Ouderavond Op donderdag 17 maart en dinsdag 22 maart zijn de ouderavonden n.a.v. het rapport. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Raagten Actueel Jaargang 39 nr. 22, 25 februari 2016 Algemeen Studiedag Op woensdag 2 maart zijn alle leerlingen vrij van school. Er is dan een gezamenlijke studiedag voor de leerkrachten en pedagogisch

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2011

Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2011 Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2011 Hockeytoernooi groep 7/8: Hockey Dinsdag 4 oktober was het hockey toernooi voor groep 7/8. We hebben twee keer les gehad. We hebben geleerd hoe je de bal mee kan nemen

Nadere informatie

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen

Nadere informatie

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO.

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science,

Nadere informatie

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015 Inspectiebezoek Maandag 24 augustus was de inspecteur van het onderwijs op bezoek bij De Vuurvogel. Hij heeft lessen bezocht, gesproken met het team, ouders en kinderen en daarnaast allerlei zaken bekeken.

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen.

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen. BESTE OUDERS EN VERZORGERS, De eerste twee schoolweken van 2016 zitten er weer op. Iedereen is weer goed begonnen en gelukkig zijn alle ogen en bijna alle vingers heel gebleven tijdens de viering van Oud

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 Laan Rozenburg 6 1181ER Amstelveen Tel: 020-6431596 Agenda: www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 12-10-2015 Dinsdag 13 oktober Ontruimingsoefening Woensdag 14 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

nr. 4, schooljaar 2011-2012

nr. 4, schooljaar 2011-2012 nr. 4, schooljaar 2011-2012 Wéér talenten basisschool PassePartout gespot Zondag 2 oktober jongstleden zijn er wéér talenten van onze school gespot. Dit keer gaat het om Geneviève uit groep 8 en Phoebe

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers,

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers, PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

Alles over. Kleuterplein. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen

Alles over. Kleuterplein. Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Alles over Achtergrondinformatie, bestellijsten en additionele materialen Wij vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt om vervolgens de juiste keuze te kunnen maken. In samenwerking met de educatieve

Nadere informatie

Informatieve ouderavond. Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017

Informatieve ouderavond. Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017 Informatieve ouderavond Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017 Programma van de avond Waarom een nieuwe organisatie? De uitgangspunten De basis is op orde Het proces naar clusteronderwijs

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek Inhoudsopgave Voorwoord 2 Peuters 3 Schoolteam 7 Tarieven 8 Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek 1 Voorwoord Wie Peuters Nationale Voorleesdagen Het Voorleesontbijt vormt de

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Wensen en Verwachtingenavond Shri Ganesha Basisschool 6 oktober 2015

Wensen en Verwachtingenavond Shri Ganesha Basisschool 6 oktober 2015 Wensen en Verwachtingenavond Shri Ganesha Basisschool 6 oktober 2015 Op 6 oktober 2015 gingen ouders en leerkrachten van basisschool Shri Ganesha in Almere met elkaar in gesprek. Dat ging over de samenwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 2 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 2-2014

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS Dag allemaal, Eindelijk is het zover!!! De eerste nieuwsbrief van Centrum KINDERKRIEBELS is er!! Vele van jullie zullen zich afvragen Centrum KINDERKRIEBELS wat is dat???? Hieronder

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

WEEKBRIEF 15 JANUARI 2016 / NUMMER 22. audit op school. studiedag team, kinderen hebben een vrije dag extra

WEEKBRIEF 15 JANUARI 2016 / NUMMER 22. audit op school. studiedag team, kinderen hebben een vrije dag extra WEEKBRIEF 15 JANUARI 2016 / NUMMER 22 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Afgelopen dinsdag was er directieberaad van JongLeren. Daar is de strategische beleidsagenda vastgesteld. De uitgangspunten

Nadere informatie

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering De verteltafel Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Eva Janssen Bouwstenen voor leesbevordering Colofon Auteur: Eva Janssen

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Obs Tjongerschool - Daltononderwijs. De nieuwsbrief zal vanaf nu maandelijks verschijnen. Zakelijke ouderavond

Obs Tjongerschool - Daltononderwijs. De nieuwsbrief zal vanaf nu maandelijks verschijnen. Zakelijke ouderavond www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl 26 september 2014 Obs Tjongerschool - Daltononderwijs De nieuwsbrief zal vanaf nu maandelijks verschijnen. Zakelijke ouderavond Op woensdag 1 oktober

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam 010 2907827 directie@de-akkers.nl www.de-akkers.nl 10 oktober 2014 nummer 54 Studiedagen Voor de leerkrachten zijn dit

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

r. k. basisschool Op Dreef Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg tel: 0117 491206 directie.opdreef@scoba.nl http://opdreef.scoba.nl

r. k. basisschool Op Dreef Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg tel: 0117 491206 directie.opdreef@scoba.nl http://opdreef.scoba.nl r. k. basisschool Op Dreef Hennequinstraat 1 4527 CD Aardenburg tel: 0117 491206 directie.opdreef@scoba.nl http://opdreef.scoba.nl 15 januari 21 april 2015 2016 Nieuwsbrief 16 2015-2016 Koningsdag Op vrijdagochtend

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Vrijdag 11 december 20 1 5 Jaargang 12, nummer 6 Inhoud Mededelingen vanuit team 1 Oproep decoratiegroep 1 Werkplaats van Wietske 2 Ateliers

Nadere informatie

Op woensdag 25 november houden wij een informatieve ouderavond over KiVa. Deze wordt gegeven door Lambert Pennings, KiVa trainer.

Op woensdag 25 november houden wij een informatieve ouderavond over KiVa. Deze wordt gegeven door Lambert Pennings, KiVa trainer. Jaargang 21, nummer 1 september 2015 Beste ouders / verzorgers, de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar is klaar. Graag nemen we u weer mee in het wel en wee van de school. Veel plezier met het lezen

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr mei 2016

Nieuwsbrief. Jaargang 2, nr mei 2016 Nieuwsbrief Jaargang 2, nr. 18 27 mei 2016 Gratis zand!!!!! Na onze plein-opknap-dag is er geel zand over gebleven. Heeft u hier belang bij? Meld dit dan even bij meester Chris of juf Herma. Plein-opknap-dag

Nadere informatie

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 7 Uitgifte: 4-2-2016.

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 7 Uitgifte: 4-2-2016. Hoofdgebouw Flamingoweg 53 4386 DT VLISSINGEN Tel.: 0118-46 03 44 Nevenvestiging Kleiweg 15-17 4386 PA VLISSINGEN Tel.: 0118-47 87 92 E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE

Nadere informatie

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons

Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons 12 Sardes Speciale Editie nummer 13 juni 2012 Karin Hoogeveen (Sardes) Ouders en de Van Ostadeschool in Den Haag Wij doen veel voor de school en de school doet veel voor ons In opdracht van de gemeente

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Het jonge kind op de. Christelijke Hogeschool Ede. Els Andringa

Het jonge kind op de. Christelijke Hogeschool Ede. Els Andringa Het jonge kind op de Christelijke Hogeschool Ede Els Andringa We lopen door de onderwijswerkplaats van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE): een binnenplein dat is gevuld met computers en studenten die

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

Groep 1 en 2. Schooljaar 2011-2012

Groep 1 en 2. Schooljaar 2011-2012 Groep 1 en 2 Schooljaar 2011-2012 2012 Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen en zo komen

Nadere informatie

Piramide voor gastouders

Piramide voor gastouders Gastouderopvang Piramide Piramide voor gastouders Plezier voor kinderen, gastouders en ouders! Voor alle kinderen van 0-4 jaar Compleet pakket Tips, suggesties en uitgewerkte activiteiten Professionalisering

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL CALVIJN Locatie : Brinnr. : 07KV Plaats : Ederveen Registratienummer : 049548 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

weeknieuws 4 cursus 2014 2015 12 september 2014

weeknieuws 4 cursus 2014 2015 12 september 2014 PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl In dit weeknieuws o.a.: Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

OE 2: Lessen voor digitaal schoolbord. Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april

OE 2: Lessen voor digitaal schoolbord. Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april OE 2: Lessen voor digitaal schoolbord Maaike Fris 451454 Haarlem Minor ICT Sacha van de Griendt Wilbert Zwanenburg januari- april Inhoudsopgave Inleiding Pagina. 3 1. Beschrijving van les één Pagina. 4

Nadere informatie

Inhoud Trainersmap De Basis

Inhoud Trainersmap De Basis Inhoud Trainersmap De Basis 1 Module 1 Nederlandse VVE-programma s en de Taallijn Module 2 Taalontwikkeling en Rekenen/wiskunde Module 3 Sociaal-emotionele ontwikkeling - basis Module 4 Sensomotorische

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Module 1 De Nederlandse VVE-programma s en de Taallijn VVE Hoe ontwikkelen kinderen zich. ontwikkelingsgebieden. kerndoelen, tussendoelen, leerlijnen.

Nadere informatie

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders,

jaargang 2, nr. 3, 19-02-2015 Beste ouders, Beste ouders, Dit is de derde TTO nieuwsbrief. Hartelijk dank voor de positieve reacties. Helaas is gebleken dat de nieuwsbrief niet bij alle ouders aankomt. Mocht u horen dat een ouder deze niet heeft

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Aan de slag met een leerlijn Erfgoededucatie. 13 Juni 2013 World Trade Center Rotterdom

Aan de slag met een leerlijn Erfgoededucatie. 13 Juni 2013 World Trade Center Rotterdom Aan de slag met een leerlijn Erfgoededucatie 13 Juni 2013 World Trade Center Rotterdom Op zoek naar mogelijkheden en kansen voor een leerlijn erfgoededucatie in het Rotterdamse basisonderwijs Opzet presentatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Lesbrief Hartsvriendjes. Avonturen van Kris Krokodil.

Lesbrief Hartsvriendjes. Avonturen van Kris Krokodil. Lesbrief Hartsvriendjes. Avonturen van Kris Krokodil. Kris Krokodil is een beetje anders, want hij heeft een aangeboren hartafwijking. Daarom is hij geopereerd. Dat is te zien aan een groot litteken op

Nadere informatie

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe

www.vclb-koepel.be www.vclb-koepel.b Voorbeelden van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: Groeiboek Groeiboe van basiscompetenties TAAL/mondelinge taalontwikkeling zijn: [...] De kleuter staat open voor hulp van juf bij De kleuter imiteert andere kleuters bij De kleuter vertelt aan andere kleuters hoe hij De

Nadere informatie

Deze keer: de eerste keer.

Deze keer: de eerste keer. Deze keer: de eerste keer. Voor alles moet een eerste keer zijn. Mijn collega Claas van Kuilenburg heeft zijn levenswerk in handen gelegd van de clusterdirectie Giessenlanden. Claas beschreef het in zijn

Nadere informatie

Agenda. Gefeliciteerd! Algemeen

Agenda. Gefeliciteerd! Algemeen Agenda Vr. 18-3 : afsluiting met voorlezen Trudo met de neus in de boeken Do. 24-03 : Studiedag (kinderen zijn vrij) Vr. 25-03 : e vrijdag (vrije dag) Ma. 28-03 : 2 e paasdag (vrije dag) Wo. 30-03 : Open

Nadere informatie

Wereldoriënterend taalonderwijs

Wereldoriënterend taalonderwijs Wereldoriënterend taalonderwijs Op onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen enthousiast en gemotiveerd leren. Daarom werken wij in ons taalonderwijs en onze wereldoriëntatie op een uitdagende

Nadere informatie

Willibrordus: cultuur in ons hart

Willibrordus: cultuur in ons hart 1. Willibrordus: cultuur in ons hart De huidige maatschappij vraagt om creatieve burgers die nieuwe ideeën kunnen bedenken en uitwerken. Daarom mag je op de Willibrordus door spelen wijs(er) worden! Kom

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014

Nieuwsbrief oktober 2014 Nieuwsbrief oktober 2014 Boazum, 9 oktober 2014, Vlak voor de herfstvakantie (wat is dat snel gegaan) de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen: Ouderavond Ouderbetrokkenheid

Nadere informatie

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs

Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Leesplan maken? Introductie basisonderwijs Op de www.leespan.nl kun je je eigen (school)leesplan schrijven en bewaren. Daarvoor moet je eerst inloggen. Voor scholen die niet meedoen aan de aanpak de Bibliotheek

Nadere informatie

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders,

Hoeveel dingen worden niet beschouwd als onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn bereikt. Kerstgedachte 2011. In dit nummer: Beste ouders, Nummer: 365 25 November 2011 Wij zorgen voor elkaar Interessante informatie: 23 DECEMBER ALLE LEERLINGEN VRIJ OM 1200u 31 december juf Ellen jarig 06 januari meester Léon jarig 16 januari algemene ouderavond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507

NIEUWSBRIEF. 6 februari 2015 / NUMMER 507 6 februari 2015 / NUMMER 507 NIEUWSBRIEF In de komende weken zijn jarig: vandaag Nathan van der Meer uit groep 4 op 09-02 Chrisayro Mendoza uit groep 1/2 op 09-02 Lot Bijwaard uit groep 5 op 15-02 Muha

Nadere informatie

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015

Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis. Nummer 2, 30 april 2015 Fusie nieuwsbrief obs Onnema en obs de Schutsluis Nummer 2, 30 april 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie