Spelend Streven 6. Meten en Meetkunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelend Streven 6. Meten en Meetkunde"

Transcriptie

1 Spelend Streven 6 Juni 2006 Informatie voor scholen die met Het Spelend Streefsysteem werken of overwegen dat te doen. Met cursusdata en onderwerpen 2006/2007 Henny Lamme Hogeschool Drenthe Dit is het logo van Het Spelend Streefsysteem: Rozemarijntje uit het boek van W.G. van de Hulst. Symboliek hierachter: GOED KIJKEN WANT SCHIJN BEDRIEGT Want: Het lijkt wel of de ideeën achter Het Spelend Streefsysteem oud zijn (bijvoorbeeld omdat één van de streefdoelen vouwen is) maar als je goed kijkt, zie je dat ze zijn gebaseerd op hedendaagse onderwijsideeën zoals de Tussendoelen voor Meten en Meetkunde. Meten en Meetkunde Heks Uit de Uit het boek: Story-Line Jonge Spikkeltje kinderen 2006 leren naar een meten verhaal en meetkunde van 2004 Annie M.G. Schmidt Meten en Meetkunde noemden we vroeger ruimtelijke oriëntatie. In de kleutergroepen werd en wordt daaraan (soms onbewust) veel aandacht besteed. Want: in elke kleutergroep is immers een bouwhoek te vinden, er is een zandtafel en vaak een werkbank. In de kast staan materialen als kralenplank en geometrische puzzels. 1

2 Soms is er een kookhoek en soms maken de kinderen gatenkleedjes. Het is jammer dat het vouwen, bouwen, het werken met mozaïek en stokjes en ringen (wat we van Fröbel hebben geleerd) een beetje op de achtergrond is geraakt. Want daarin zat nu juist dat wat het TAL-team 1 ) propageert: het planmatig aanbieden 2 ) van de domeinen Meten en Meetkunde. In Het Spelend Streefsysteem zijn de leergangen vouwen, bouwen en mozaïek in het aanbod opgenomen via de z.g. motivatiekringen. Daarnaast zijn er in Het Spelend Streefsysteem nog veel meer activiteiten voor Meten en Meetkunde Spelend Streefsysteem aangevuld met TAL Het reken-wiskunde onderwijs voor de kleuters en groepen 1 en 2 heeft drie domeinen: 1. Meten. 2. Meetkunde. 3. Hele Getallen. De meesten van jullie hebben de studiemiddag Meten en Meetkunde van afgelopen schooljaar bijgewoond en dus de twee tabellen gekregen waarin aangegeven staat hoe Het Spelend Streefsysteem en de tussendoelen annex leerlijnen Meten en Meetkunde geïntegreerd zijn. Deze twee tabellen zijn: 1. Aanbod meten 2. Aanbod Meetkunde Ze horen in de map Achtergronden: hoofdstuk 11. Wat wèl al lang klaar was: de Tussendoelen Annex Leerlijnen Hele Getallen. Al jaren geleden is daaraan een studieochtend gewijd. Maar ook deze integratie was nog niet opgenomen in de map Achtergronden van Het Spelend Streefsysteem. Daarom wordt deze zomer hoofdstuk 11 van de map Achtergronden herzien. Degenen die graag de herziene versie willen hebben, hoeven alleen een telefoontje te plegen ( / ) en krijgen het nieuwe hoofdstuk toegestuurd. 1 ) Tal staat voor T(ussendoelen) A(nnex) L(eerlijnen). Het Talteam leidt de globale kerndoelen terug naar de verschillende leerjaren. 2 ) Hier is het begrip aanbod heel belangrijk. Het TAL-team gaat uit van aanbod, niet van toetsing. Voor toetsing moeten we bij Cito zijn. Jammer genoeg is er geen relatie tussen beiden. 2

3 Het Spelend Streefsysteem in alle groepen Nog een oproep om goed te kijken omdat schijn bedriegt. Want. het lijkt wel of Het Spelend Streefsysteem een programma is voor jonge kinderen, maar het kan net zo goed gebruikt worden voor de groepen 3 tot en met 8. Geesje Heling schrijft daarover het volgende: Themastructuur in bovenbouw basisschool Collega Anske en ik geven les aan de bovenbouwgroep 6, 7, 8. Voor Wereldoriëntatie werken we met de methode De Grote Reis. Dit is een thematische methode en ons uitgangspunt is steeds dat we de hele bovenbouwgroep (6, 7, 8) als sociale eenheid zien. We hebben een driejarenplanning gemaakt van alle thema s die De Grote Reis in de verschillende leerjaren aanbiedt. Het voorbereiden van een Grote Reis-thema gebeurt aan de hand van de themastructuur van Het Spelend Streefsysteem. Van daaruit plannen we het thema. Er zijn drie afspraken gemaakt. 1. We proberen bij elk thema een gastdocent uit te nodigen of een uitstapje te organiseren. 2. Bij elk thema behandelen we een jeugdboek, een bijpassend verhaal en/of een gedicht. De Grote Reis heeft bij elk thema drie verhaallessen en we bepalen van te voren of we deze verhalen behandelen of dat we de verhaallessen laten vervallen en op een andere manier interactief - voorlezen of met andere aansprekende media werken. 3. Bij elk thema richten we een thematafel in waarop we aanschouwelijk materiaal uitstallen en waarop we bij het thema passende (informatieve) boeken aanbieden. Ter verduidelijking volgen hier twee thema s: 1. Biotopen * Hier kozen we voor het voorlezen van de verhalen uit De Grote Reis want het zijn boeiende reisverslagen, die veel informatie bevatten. * We speelden het gezelschapsspel Willem Barentz op Nova Zembla (ganzenbord). * Handvaardigheid: Papier-maché: pinguïn, kameel of krokodil. * Gastdocent: collega van een andere school met een reisverslag over haar natuurreis in Zuid-Amerika. * Op thematafel b.v.: Willem Barentzspel, kompas, wereldbol, jeugdboeken w.o., prentenboeken van Kleine IJsbeer (erg in trek bij groep 6). * Als jeugdboek aangeprezen: Verloren in de woestijn. Hiervan hadden we meerdere exemplaren geleend, zodat alle leerlingen uit groep 8 dit boek tegelijk hebben kunnen lezen, vooral tijdens het dagelijkse leeskwartier maar ook in weektaaktijd. 2. Crisistijd * We kiezen voor het jeugdboek: Dansen op de brug van Avignon van Ida Vos. Wat blijkt: de inhoud van dit jeugdboek sluit precies aan bij de leerdoelen van dit thema uit De Grote Reis.Door dit boek interactief voor te lezen kunnen informatieve lessen uit de methode geschrapt worden. * Uitstapje: We bezoeken een oorlogsmonument in de buurt en krijgen informatie van een inwoner over de achtergronden van dit monument. * Een leerling van groep 7 doet mee aan een kranslegging op 4 mei (schooltraditie). Andere leerlingen zijn aanwezig. * We bekijken die TV weekjournaal uitzending die geheel gewijd is aan WO 2. * We lezen gezamenlijk enkele korte, waargebeurde verhalen uit het boekje Vrijheid. Dit boekje werd ons toegezonden door de Stichting 4 en 5 mei. * Op de thematafel: De Nederlandse vlag, boeken over oorlogsmonumenten en andere boeken van schrijfster Ida Vos. 3

4 * Opdracht: De kinderen moeten een werkstukje maken: per niveau hebben we onderwerpjes aangedragen waaruit de leerlingen er één konden kiezen. Groep 8 bijvoorbeeld moest de achtergronden van een oorlogsmonument uitzoeken. (internet) Opmerking: Veel kinderen hadden de dodenherdenking op de regionale TV gezien en vroegen de volgende dag of we niet op excursie kunnen naar het herinneringsmonument in kamp Westerbork! Onze bevindingen: * De themastructuur van Het Spelend Streefsysteem geeft veel mogelijkheden voor het leggen van verbanden. * De leerlingen zijn betrokken: ze nemen bijvoorbeeld zelf spullen mee voor de thematafel. * Er zijn jeugdboeken die uitstekend passen bij een thema en we schakelen de bibliotheek veelvuldig in. Kortom: er zijn veel mogelijkheden. * Bovendien: er is geen versnippering in de jaargroepen en dat zorgt voor gezamenlijke beleving. Maar: * Een jeugdboek moet je van te voren gelezen hebben. * Het lukt niet altijd om bij elk thema een gastdocent of uitstapje te realiseren. * Het vraagt veel voorbereiding. We gebruiken de methode om te weten te komen welke leerdoelen we moeten halen, we doen lang niet alle lessen. We gebruiken dus De Grote Reis als bronnenboek. Geesje Heling Leerkracht bovenbouw en taalcoőrdinator van De Triangel: het samenwerkingsverband van De Woert in Oosterhesselen, De Klimop in Gees en de Krosbulten in Wezeperbrug. Extra geld voor het jonge (VVE) kind Onder deze kop wordt in het tijdschrift Didactief van mei 2006 aangekondigd dat er achttien miljoen euro wordt uitgetrokken door het ministerie voor het opleiden van VVE-peuterleidsters en leerkrachten van de groepen 1 en 2. Maar dat is niet waarom deze kop in Spelend Streven staat. Dat heeft een andere reden. En wel de volgende: In het artikel in Didactief staat dat de inspectie dit jaar extra gaat letten op het taalonderwijs in de groepen 1 tot en met 4 en daarbij ook het programma dat wordt gebruikt kritisch wordt bekeken. Alleen programma s die aan bepaalde criteria voldoen en effect hebben worden okay bevonden. In dit verband is het goed te vermelden dat Het Spelend Streefsysteem een goedgekeurd VVEprogramma is dat zijn effect bewezen heeft bijvoorbeeld in het VVE-project in Hoogeveen. Afsluiting VVE-project Hoogeveen: een feestje Peuterleidsters en leerkrachten hebben op 22 maart in het gemeentehuis van Hoogeveen laten zien hoe zij VVE hebben vorm gegeven. Tijdens die afsluiting heeft Mariet Thalens die coördinator was van dit VVE-project nog eens naar voren gebracht dat de effecten na twee jaar al heel duidelijk waren, maar nu na vier jaar zijn ze nog sterker. Tussen haakjes: Mariet Thalens is nu wethouder van onderwijs geworden in de gemeente Emmen. Gefeliciteerd Mariet! Het was een heel bijzondere dag, ook omdat het bijkomend effect van Het Spelend Streefsysteem heel duidelijk werd namelijk het speelse (en dus creatieve) element in programmeren. Want leidsters en 4

5 leerkrachten zijn (en blijven) zo professioneel dat zij hun eigen onderwijsthema s ontwerpen. Zij gaan zelfs zo bleek duidelijk een moeilijke themastructuur als de Story-Line niet uit de weg. Kortom: deze afsluitende bijeenkomst van het VVE-project in Hoogeveen kon met recht een feestje genoemd worden. Ook Dineke Kruizinga en Hillie Snijder werken met Het Spelend Streefsysteem in het kader van VVE. Gelukkig zien ook zij de resultaten van hun leerlingen omhoog gaan. Dineke zegt daarover het volgende: Kansenplan biedt extra impuls aan ons onderwijs! Vier jaar geleden werden wij aangewezen als kansschool. Hoewel we eerst huiverig waren, zijn we achteraf heel tevreden met deze impuls. Zoekende naar een passende invulling, die aansloot op de visie van onze school, kwamen wij in aanraking met Het Spelend Streefsysteem. Het Spelend Streefsysteem daagt uit tot het uitzetten van leerlijnen, maar is er geen slaaf van. Wat ons ook aansprak was dat de kinderen worden uitgedaagd zichzelf te ontwikkelen in een krachtige leeromgeving. We begonnen in de onderbouw met lijnen naar de voorschoolse periode, de lijn naar groep 3 en trekken nu lijnen door naar midden- en bovenbouw. Vanuit de peutergroepen is een start gemaakt, die wij doorgezet hebben in ons aanbod. We hebben ons voorgenomen om ook in midden- en bovenbouw naar mogelijkheden te zoeken die de doorgaande lijn waarborgen. Bijvoorbeeld door het thematiseren van de zaakvakken. De screening van de streefdoelen via participerende observatie geeft meer informatie dan Cito. Dus ook veel meer handvaten voor handelingsplannen. Maar natuurlijk gebruiken we Cito ook. En wat nu zo mooi is: Uit de Cito-meetmomenten van de afgelopen vier jaren in vergelijking met nu is gebleken dat de investering van professionalisering, geld en materialen een zeer positieve invloed heeft gehad op onze schoolbevolking. Het was onze doelstelling om kinderen met D en E-scores minimaal naar C-niveau te halen. Vooral in de kleutergroepen resulteerde dat in A en B-scores en een enkele C Het moge duidelijk zijn dat de extra gelden op ons een goede invloed hebben gehad, zowel naar de kinderen, de ouderbetrokkenheid, maar zeker ook als team. Veel tijd en moeite is geïnvesteerd, maar niet voor niets. Zomaar een fragment n.a.v. het prentenboek "Prinses Asta". Het uitspelen van een prentenboek (met een eigen interpretatie), waarbij verschillende attributen nodig zijn, bijv. een kroontje, zoeken van passende kleding, schilderen van de troon, de postbode, die zelfgeschreven brieven uit allerlei landen rondbrengt. Kortom: alle vakken zijn geïntegreerd. Dineke Kruizinga OBS J. Emmens, Gasselternijveen 5

6 TECHNIEK MOET HET ZO? Dit is een werkblad van internet. Het staat op een site waarop nog 49 andere werkbladen voor techniek die precies aangeven wat de kinderen moeten doen om tot een product te komen. De bouwtekening staat erop en de kinderen hoeven alleen over te trekken en de zaak in elkaar te zetten. Jammer Het zal jullie niet zijn ontgaan dat techniek volop in de belangstelling staat. Sommige scholen hebben geld gekregen om het techniekonderwijs structureel op te nemen in het curriculum. Zo ook basisschool Het Palet in Hoogeveen. De leerkrachten van de aanvangsgroep en de groepen 1 en 2 hebben vorig schooljaar om deze tijd geëxperimenteerd met een project vanuit Het Spelend Streefsysteem gebaseerd op een Story-Line. De aanvangsgroep en groep 1 werkten met het boek: Oma en opa Pluis met als verwante prentenboeken: + 6

7 Vera Kreeft, Gerrie Iedema en Linda Vos van Het Palet in Hoogeveen maakten filmopnamen en dagboekaantekeningen. Hier zijn er een paar: De timmertafel was een succes. Vooral de nieuwe materialen. Op de tweede dag hebben we het boekje gelezen tot en met bladzijde 3. De kinderen hadden snel door dat het verhaal steeds rijmt. Het was een sport om de rijmwoorden eruit te halen. We hebben het gehad over opa Pluis die graag een stepje wilde maken, maar hoe? Eigenlijk iedereen kwam uit op hout. Ze hadden erg goede ideeën: Schroeven juf want spijkers kunnen niet draaien!. Ze zijn actief bezig geweest en hebben van allerlei materialen stepjes gemaakt. Ze waren er allemaal erg trots op. Op de derde dag zijn we begonnen met het laten zien van de plaat waarop Nijntje stept.. Ze kwamen er meteen op dat de step geen bel had. Die heb je nodig om iemand te waarschuwen, voorbijgaan, zwaaien enzo. Het onderzoeken van de eigen bel was een heel groot succes! We ontdekten dat je een ander geluid kreeg als je het dopje van de bel vasthield. Het was een wedstrijd om de bel uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten en het snelst te bellen. De les koekjes ( in duo s) liep erg leuk. Er kwamen verrassende antwoorden op de vraag hoe je 8 koekjes over 3 personen kunt verdelen. Een erg leuk les vooral voor de oudere kleuters. De laatste dag hebben we geëvalueerd en het verhaal van opa en oma Pluis uitgespeeld. Dat was erg leuk. Ze kenden het verhaal goed dus het spelen ging perfect. In groep 2 werd gewerkt met het prentenboek Kasper en Flip in de werkplaats. met als verwant prentenboek: Jaap Schaap Wietske van de Vlies maakte filmopnamen en dagboekaantekeningen. Hier zijn er een paar: De flap met Kaspers werkplaats konden ze zelf (met elkaar) lezen. Geweldig. s Middags: de verandering in Flips werkplaats zagen ze meteen. Bedachten dat Kasper ontslagen was. De scheur in de ligstoel en hoe die te repareren: er kwam veel uit de kinderen: plakband,lijm, nietjes, ze kwamen zelf op naaien. De kinderen waren verbaasd dat de klanten niet boos werden. Vonden ook dat Flip ontslagen moest worden. Het bord met de teksten (wij maken alles behalve.) sloeg erg aan. Hadden na de tweede klant het grapje door. 7

8 Schaarmechanisme met ijslolly s: ze bedachten dat je dat ziet bij de kap van een kinderwagen, een nijptang, een spel met twee draden en een bal, een schaar. Ze kwamen zelf op het idee van een splitpen. Riepen gelijk dat het zou splijten. Knap hè? Bevindingen: einde eerste week: De manier van een boek over de hele week uitsmeren vind ik fantastisch. De kinderen zitten helemaal in het verhaal. Er komt erg veel uit de kinderen, ze zijn erg betrokken. Te leen! Deze twee techniekprojecten kun je lenen. Ze zijn al uitgewerkt volgens de themastructuur van Het Spelend Streefsysteem. Alle benodigde materialen worden bijgeleverd (gereedschapskisten met het benodigde gereedschap, de fiets, de step en zelfs het trapverhaal) en er is voor elk kind een prentenboek dat (thuis) kan worden voorgelezen. Wie dit project wil doen moet een dagdeel uittrekken voor begeleiding vooraf. 8

9 Op de website Max en de maximonsters is een klassieker. Heel veel kinderen (nu volwassen) zijn met dit prentenboek opgegroeid en hebben er heel goede herinneringen aan. Waarom? Tja.. Je vraagt je af of de kinderen van nu het ook een mooi en interessant prentenboek vinden. Het lijkt er wel op want de VPRO heeft laatst van het boek een filmpje uitgezonden. Het is gebaseerd op een iets andere vertaling. Het zou leuk zijn om met de kinderen die verschillen te ontdekken. Vanuit hetzelfde thema is een ander programma van de VPRO gemaakt: Sientje. Sientje is een meisje dat haar emoties duidelijk laat merken. Vraag: 1. Wie wil volgend schooljaar Max en de maximonsters uitproberen in zijn/haar groep? De themastructuur is uitgewerkt voor eind groep 1. Zoek op de website de uitgewerkte themastructuur, print hem uit en bel om de Cd-rom s te vragen van de filmpjes Max en Sientje: / Wie wil over bovenstaande een stukje schrijven in Spelend Streven 7, de nieuwsbrief die in juni 2007 zal verschijnen? 9

10 Cursussen en Begeleiding 2006/2007 In bijgaande flyer is het scholingsaanbod voor 2006/2007 aangegeven. Daarbij zijn nog geen data vermeld. Die komen nu. De basiscursus De basiscursus is voor leerkrachten en peuterleidsters die zich willen oriënteren op het beredeneerd aanbod dat achter Het Spelend Streefsysteem schuilgaat. Maar ook leerkrachten of peuterleidsters die voor het eerst met Het Spelend Streefsysteem gaan werken zijn van harte welkom. We werken op dinsdagmiddag. Tot nu toe zijn er twee cursisten Thea Hidding en Arnold Strijbosch. De cursusplaats is ook al bekend: Pabo De Eekhorst in Assen. Dit zijn de data en de onderwerpen: Dinsdagmiddag: 12 september Visie op onderwijs Dinsdagmiddag: 10 oktober Pedagogisch klimaat Dinsdagmiddag: 7 november Spel/drama als basis van het onderwijs Dinsdagmiddag: 12 december Aanbod- en remedieringstechnieken voor spel Dinsdagmiddag: 16 januari Themawerk als basis voor spel Dinsdagmiddag: 13 februari Het beredeneerd aanbod Dinsdagmiddag: 13 maart Leerkrachtvaardigheden Dinsdagmiddag: 17 april Directe instructie en zelf ontdekken Dinsdagmiddag: 15 mei De rekenstreefdoelen Dinsdagmiddag: 19 juni De taalstreefdoelen Netwerk van onderbouwcoördinatoren/ programmaleiders De laatste bijeenkomst van dit schooljaar was op maandagmiddag 24 april. We waren toen te gast bij Sytske Bijlsma van OBS De Lindelaar in Westerbork. Van die bijeenkomst is nog geen verslag gemaakt. Het volgt hier: We hebben uitgebreid besproken hoe het is om een bouw aan te sturen. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. Zeker als in een kleuterbouw zonder methode wordt gewerkt (zoals Het Spelend Streefsysteem) is het noodzakelijk dat de kleuterbouw goed gecoördineerd wordt. Wanneer er lijnen vanuit de kleuterbouw gaan doorlopen naar de groepen 3 tot en met 8 wordt het nog ingewikkelder. Toch is dat laatste in een aantal gevallen wel gelukt. Op de Hoekstee (Vledder) bijvoorbeeld wordt in groep 3 ook met Het Spelend Streefsysteem gewerkt en volgt één van de leerkrachten de cursus Spel en spelbegeleiding zodat ook vanuit die hoek impulsen komen. Ook op de Ekkelboom (Zuidwolde) is er een relatie gelegd naar de groepen 3 en 4. In het samenwerkingsverband De Triangel werkt zelfs de hele school aan de themastructuur van het Spelend Streefsysteem. Ondanks dat het goed is om implementatieperikelen te bespreken in het netwerk willen de deelnemers toch ook graag inhoudelijk het een en ander opsteken. Vandaar de vraag om volgend schooljaar portfolio op de agenda te zetten. De bijeenkomsten blijven volgend schooljaar op maandagmiddag. Dit zijn de data: Maandagmiddag : 2 oktober Onderwerp: Portfolio. Maandagmiddag: 15 januari Onderwerp: De competenties achter Het Spelend Streefsysteem Maandagmiddag: 16 april. Verdiepingscursus Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de verdiepingscursus. Afgelopen schooljaar schoven Dineke Kruizinga en Hillie Snijder van OBS J. Emmens uit Gasseltenijveen aan en kwamen Aly Hoiting en Mirjan van Biljouw er weer bij. Komend schooljaar is de cursus op vrijdagochtend. Dit zijn de data en de onderwerpen: Vrijdagochtend: 29 september De open kring/de niveaukring/ de boekenkring Vrijdagochtend: 17 november Ervaringsgericht werken /weektaak Dagboekverslag/Meervoudige intelligentie/hoogbegaafdheid Vrijdagochtend: 20 april Filosoferen met kleuters 10

11 Groep 3 en verder Een aantal cursisten van deze groep willen volgend schooljaar verder gaan. Fijn! Omdat de werkwijze in groep 3 in principe niet anders is dan in groep 4 kunnen ook leerkrachten die groep 4 en hoger begeleiden meedoen. Komend schooljaar is de cursus weer op dinsdagmiddag. Dit zijn de data en onderwerpen: Dinsdagmiddag: 19 september Bouwen en schematiseren Dinsdagmiddag: 21 november Relatie Het Spelend Streefsysteem en methoden aanvankelijk lezen/rekenen./ Een krachtige leeromgeving voor functioneel lezen/rekenen Dinsdagmiddag: 6 februari Spel en drama in groep 3 en verder Dinsdagmiddag: 10 april Ouders betrekken bij een thema De cursus Speldiagnostiek en Spelbegeleiding Deze cursus staat ook volgend schooljaar weer op het programma en gaat door, ook als is er net als vorig jaar maar een cursist. Die cursist was Ingrid Bruijne van OBS De Hoekstee in Vledder. Zij schrijft: Dit schooljaar heb ik de cursus: Speldiagnostiek en spelbegeleiding gevolgd bij Henny Lamme. Helaas was ik de enige deelnemer; daardoor heb ik de uitwisseling met collega s wel gemist. Het voordeel was dat alle lesstof op mijn schoolsituatie afgestemd kon worden. De cursus bestaat uit 4 dagdelen theorie en videobeelden over: spel, de plaats van spel in het Spelend Streefsysteem; spelbegeleiding en video-interactie. Het geheel wordt afgesloten met een video-opname van de cursist die spelbegeleiding geeft en een analyse daarvan. Spel is de basis van Het Spelend Streefsysteem en deze cursus is daarom een waardevolle aanvulling voor IB-ers die extra tijd en aandacht willen besteden aan het spel bij jonge kinderen. Ik heb met veel plezier de bijeenkomsten gevolgd en ik hoop dat ik de kinderen en mijn collega s kan ondersteunen in spel en spelbegeleiding. Dit zijn de data en de onderwerpen: Dinsdagmiddag: 3 oktober Waarom Spel en spekdiagnostiek Dinsdagmiddag: 9 januari Spelbegeleiding voor alle kinderen Dinsdagmiddag: 6 februari Spelbegeleiding bij gedragsproblemen Dinsdagmiddag: 20 maart Spelbegeleiding bij leerproblemen Daarna volgt video-interactie begeleiding. Studiemiddag Techniek: Dezelfde studiemiddag wordt 3x gehouden: Meppel: Dinsdagmiddag 17 oktober Assen: Dinsdagmiddag 3 april Emmen: Dinsdagmiddag 8 mei Elk jaar wordt er een studiedagdeel georganiseerd rondom een actueel onderwerp. Komend schooljaar zal techniek onderwerp van onderzoek zijn. We zullen kijken welke visie je kunt ontwikkelen m.b.t. techniek, welke leerlijnen er zijn en hoe die leerlijnen vooral bij jonge kinderen in het curriculum kunnen worden ingebouwd. Deze studiemiddagen zijn bestemd voor leerkrachten die met Het Spelend Streefsysteem werken en dat actueel willen houden, maar ze kunnen ook worden bezocht door leerkrachten die (nog) niet met Het Spelend Streefsysteem werken maar belangstelling hebben voor techniek. 11

12 Het Rode boekje in t vervolg met Cd-rom Voor degenen die al (lang) een rood boekje hebben is de CD-rom hier bijgevoegd. Met heel veel dank aan Joke Leewering en Marjolijn Peper, duo-leerkrachten groep 1/2 van OBS De Klimop in Gees. Zij maakten samen de oorspronkelijke video voor een ouderavond. De CD-rom start zichzelf op. Door met de muis te klikken, kun je er doorheen bladeren. Wil je halverwege stoppen: klik op de rechtermuisknop (voor linkshandige muizen op de linkermuisknop) en kies Persentatie bëeindigen Mocht dit toch problemen geven, dan kun je contact opnemen met onze helpdesk: Telefoon: (Hans Poolman) 12

13 13

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS

November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS November 2016 OPENBARE BASISSCHOOL VOOR DALTONONDERWIJS BELANGRIJKE DATA DATA ACTIVITEITEN 24 oktober KIES 25 oktober Rots en Water groep 7/8 27 oktober Fietsencontrole groep 5 t/m 8 31 oktober Rots en

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool

Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool Nieuwsbrief van de Schutte s Bosschool 14 januari 20 15 Jaargang 6, nummer 4 Nieuws van de directie Inhoud Tanden poetsen 1 Lunchtips 1 Voorstelling 1 Website 1 Allereerst voor u allen de beste wensen

Nadere informatie

De leerlingen van de onderstaande groepen doen een optreden in de aula.

De leerlingen van de onderstaande groepen doen een optreden in de aula. Lijnbaan 317 2728 AG Zoetermeer 079-342 20 57 Email: info@debuut.unicoz.nl Website: www.debuut.unicoz.nl 19-04-2013 Nr. 32 Inhoud week 16 1. Project Theater 2. Gezonde School 3. De verjaardag van de juffen

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Het jonge kind op de Haagse Hogeschool

Het jonge kind op de Haagse Hogeschool Het jonge kind op de Haagse Hogeschool Annemarie Dek Op de Haagse Hogeschool spreken we met Annemarie Dek, coördinator van de kleuterspecialisatie in het derde jaar van de pabo. In de opleiding komen de

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2011

Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2011 Nieuwsbrief vrijdag 16 september 2011 Helaas helaas In de vorige nieuwsbrief hadden wij aangegeven dat Juf Pauline Keuskamp de vervanging van Juf Jantien op woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend op zich

Nadere informatie

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015

Nieuwsbrief. jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Nieuwsbrief jaargang 20 nummer 2 oktober 2015 Bouwcoördinator onderbouw: groepen 1 en 2 Mijn naam is Trudy Scharroo, leerkracht van groep 1 2a. In januari 2003 ben ik op Daltonschool Rijnsweerd gaan werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 9 januari 2015

Nieuwsbrief vrijdag 9 januari 2015 Nieuwsbrief vrijdag 9 januari 2015 We zijn weer begonnen. Via deze weg willen we iedereen nog het allerbeste wensen voor het komende jaar. We zijn met alle klassen op maandag in de tussenruimte geweest

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016

Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 Nr. 21 21 januari 2016 schooljaar 2015-2016 C.B.S. Willem Alexander Oranjestraat 2 7753 TK Dalerpeel info@waschooldp.nl 0524-571956 www.waschooldp.nl info@waschooldp.nl www.waschooldp.nl Hallo kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

De Leessleutel wordt iets van jezelf

De Leessleutel wordt iets van jezelf De Leessleutel wordt iets van jezelf In groep 3/4 van de Eben Haëzerschool in Tholen werkt leerkracht Erna Fase nu bijna twee jaar vol enthousiasme met de nieuwe versie van De leessleutel. Erna: Toen de

Nadere informatie

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016

Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom in groep 8! Schooljaar 2015-2016 Welkom! Vanaf dit schooljaar zit uw kind in groep 8, hartelijk welkom! In dit boekje gaan wij u en uw kind wat meer vertellen over het reilen en zeilen in 8a en

Nadere informatie

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl

Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Ganzenwei 10 4205 XD Gorinchem 0183 624253 info@meanderannefrank.nl www.annefrankschool-gorinchem.nl Nieuwsbrief d.d. 19 september 2013 Uw hulp gevraagd Kent u ouders bij ons in de wijk met jonge kinderen?

Nadere informatie

t Toetertje OBS De Schoener

t Toetertje OBS De Schoener nieuwsbrief 22 e jaargang, nr.18 09-01-2015 t Toetertje OBS De Schoener Beste wensen Het team van De Schoener wenst iedereen een fantastisch 2015. Samen gaan we er weer een geweldig jaar van maken. Informatie

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten

Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Veel gestelde vragen over peuterschool Nieuw Sloten Maart 2015 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015

Lopend Vuurtje Nieuwsbrief September 2015 Inspectiebezoek Maandag 24 augustus was de inspecteur van het onderwijs op bezoek bij De Vuurvogel. Hij heeft lessen bezocht, gesproken met het team, ouders en kinderen en daarnaast allerlei zaken bekeken.

Nadere informatie

weeknieuws 5 cursus 2014 2015 19 september 2014

weeknieuws 5 cursus 2014 2015 19 september 2014 In dit weeknieuws o.a.: PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook

Nadere informatie

Muziekcoaching, wie doet dat? Muziekcoaching, wat is dat?

Muziekcoaching, wie doet dat? Muziekcoaching, wat is dat? Ook in jullie Schoolwerkplan staat waarschijnlijk dat de leerkrachten muzieklessen verzorgen in hun eigen groep. Of misschien dat deze lessen gegeven worden door een van de collega s die wat meer onderlegd

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

t Kapelke Nieuwsbrief

t Kapelke Nieuwsbrief t Kapelke Nieuwsbrief schooljaar 2015-2016 12 april nummer 7 Beste ouders, U ontvangt hierbij de 7de nieuwsbrief van dit schooljaar. Studiedag 26 mei. Op donderdag 26 mei is ere en studiemiddag gepland.

Nadere informatie

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR

De regel van de maand september is: WE HOUDEN REKENING MET ELKAAR De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief september 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Peppelinfo december 2015, nummer 4

Peppelinfo december 2015, nummer 4 Peppelinfo december 2015, nummer 4 Beste ouders, Ondertussen hebben we een mooi Sinterklaasfeest gevierd, georganiseerd samen met Talentrijk. Beide OR-en hebben een mooi programma gemaakt wat past bij

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

7 oktober 2016 nummer 3

7 oktober 2016 nummer 3 7 oktober 2016 nummer 3 AGENDA vrij 14 okt. voorleeswedstrijd groep 7 en 8 ma 17 okt. juf Nellie vrij ma 17 okt. juf Tamara studieverlof, juf Linda groep 8 di 18 okt. ouderraad vergadering vrij 21 okt.

Nadere informatie

Ouderavond Op donderdag 17 maart en dinsdag 22 maart zijn de ouderavonden n.a.v. het rapport. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd.

Ouderavond Op donderdag 17 maart en dinsdag 22 maart zijn de ouderavonden n.a.v. het rapport. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Raagten Actueel Jaargang 39 nr. 22, 25 februari 2016 Algemeen Studiedag Op woensdag 2 maart zijn alle leerlingen vrij van school. Er is dan een gezamenlijke studiedag voor de leerkrachten en pedagogisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS

NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS NIEUWSBRIEF KINDERKRIEBELS Dag allemaal, Eindelijk is het zover!!! De eerste nieuwsbrief van Centrum KINDERKRIEBELS is er!! Vele van jullie zullen zich afvragen Centrum KINDERKRIEBELS wat is dat???? Hieronder

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni 2016

Nieuwsbrief 17 juni 2016 Nieuwsbrief 17 juni 2016 Ouderbetrokkenheid op de Waalse school Afgelopen schooljaar heeft er een succesvolle ouderbetrokkenheidsdag plaatsgevonden met ouders en het hele team van de school waarin onder

Nadere informatie

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers,

weeknieuws 27 cursus 2014 2015 27 maart 2015 Beste ouders/verzorgers, PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Pluskinderopvang Stadskwartier 0615267632 (ook voor afmeldingen) weeknieuws

Nadere informatie

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 7 Uitgifte: 4-2-2016.

E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE UITWISSELING. Schooljaar: 2015-2016 Nummer: 7 Uitgifte: 4-2-2016. Hoofdgebouw Flamingoweg 53 4386 DT VLISSINGEN Tel.: 0118-46 03 44 Nevenvestiging Kleiweg 15-17 4386 PA VLISSINGEN Tel.: 0118-47 87 92 E-mail: dewissel@onzewijs.nl Homepage: www.dewissel.onzewijs.nl DE

Nadere informatie

9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375

9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375 Nieuwsbrief 37 10-06-2016 Pr. Bernhardlaan 87 Website Mgr. Bekkersschool 9641 LT Veendam mgrbekkersschool@primenius.nl 0598-615375 17-6 Kinderen om 15.00 uur vrij ipv 15.15 uur ivm teamuitje 20-6 Ouderavond

Nadere informatie

1 februari 2016 7 e jaargang nr. 22

1 februari 2016 7 e jaargang nr. 22 1 februari 2016 7 e jaargang nr. 22 Leuke open dag De open dag is goed verlopen. Er hebben leuke gesprekken plaatsgevonden met verschillende ouders. Graag wil ik de ouders die de hele ochtend aanwezig

Nadere informatie

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015

Weeknieuws 13 cursus 2015 2016 20 november 2015 Basisschool/Kindcentrum Stadskwartier Catharinastraat 7, 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 Pluskinderopvang 0615267632 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl Weeknieuws 13 cursus 2015 2016

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5

www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 Laan Rozenburg 6 1181ER Amstelveen Tel: 020-6431596 Agenda: www.obs-michielderuyter.nl - directie@obs-michielderuyter.nl Nieuwsbrief 5 12-10-2015 Dinsdag 13 oktober Ontruimingsoefening Woensdag 14 oktober

Nadere informatie

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT

INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT INFORMATIE BULLETIN 29 augustus 2015 WEEKOVERZICHT Maandag 31 augustus 19.00 uur Ouderavonden groepen 8 19.30 uur Ouderavonden groepen 1/2, 3 en 6 Dinsdag 1 september Meester Tim s ochtends afwezig Juf

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 3 jaargang 15 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 6 Directiepraatje Kennismakingskamp: Afgelopen week hebben alle

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F SBO De Sluis Zwarteweg 120 8017 AZ Zwolle Tel.: 038-4536123 Website: www.sbo-desluis.nl Nummer: 5 Datum: 27 november 2014 AGENDA Vrijdag 5 december Sinterklaasfeest leerlingen s middags

Nadere informatie

In deze Nieuwsflits: Paasviering

In deze Nieuwsflits: Paasviering schooljaar 2014-2015 aflevering 14 In deze Nieuwsflits: Paasviering Goede Vrijdag en Tweede Paasdag Studiemiddag dinsdag 21 april 2015 Koningsspelen Moestuinproject kleuters MR/Kwaliteitsgroep zoekt versterking

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei Meedoen aan STEL NOU EENS DAT?

Nieuwsbrief mei Meedoen aan STEL NOU EENS DAT? Nieuwsbrief mei 2016 Viermaal per jaar, in maart, mei, september en december informeren we onze klanten en onderwijsvrienden met een nieuwsbrief over ontwikkelingen binnen het bureau, nodigen we belangstellenden

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen!

Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen! Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen! In deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over belangrijke zaken die spelen op het Kindcentrum. Welkom! Een warm welkom aan alle ouders en kinderen op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2011

Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2011 Nieuwsbrief vrijdag 7 oktober 2011 Hockeytoernooi groep 7/8: Hockey Dinsdag 4 oktober was het hockey toernooi voor groep 7/8. We hebben twee keer les gehad. We hebben geleerd hoe je de bal mee kan nemen

Nadere informatie

Openbare Daltonschool Nellestein

Openbare Daltonschool Nellestein Openbare Daltonschool Nellestein Leksmondplein 31 1108 EL Amsterdam Zuidoost 020-6964563 directie@nellestein.nl www. nellestein.nl Van de directie Het jaar 2016 is op tien dagen na ten einde. Een jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015

Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015 Nieuwsbrief Week 47 Vrijdag 20 november 2015 OBS Het Palet Dorpsweg 33 8051 XS Hattem Tel. 444 1924 www.hetpalethattem.nl Contact: brieven@hetpalethattem. Rommelpiet bezocht het Palet Dinsdagnacht was

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag.

T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Nummer 9 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken op de website www.zevensprong.nl pag. 1 t/m 7 Directiepraatje: Beste ouders, verzorgers, Studiemiddag: Vorige

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2016

Nieuwsbrief oktober 2016 Nieuwsbrief oktober 2016 Beste ouders en verzorgers, Wat een prachtig begin van de maand ligt er achter ons. Het kamp van groep 8 was een groot succes. De sfeer was goed en er was volop gezelligheid. Sommige

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Mariaschool

Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Nieuwsbrief van de Mariaschool Vrijdag 11 december 20 1 5 Jaargang 12, nummer 6 Inhoud Mededelingen vanuit team 1 Oproep decoratiegroep 1 Werkplaats van Wietske 2 Ateliers

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen.

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen. BESTE OUDERS EN VERZORGERS, De eerste twee schoolweken van 2016 zitten er weer op. Iedereen is weer goed begonnen en gelukkig zijn alle ogen en bijna alle vingers heel gebleven tijdens de viering van Oud

Nadere informatie

MEI 2015 NIEUWSBRIEF. Het leesproces in het 2 e halfjaar van groep 3

MEI 2015 NIEUWSBRIEF. Het leesproces in het 2 e halfjaar van groep 3 MEI 2015 NIEUWSBRIEF Het leesproces in het 2 e halfjaar van groep 3 Het leesproces in het tweede halfjaar van groep 3 Na kern 6 van de methode Veilig Leren Lezen (in februari), hebben de kinderen alle

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014

Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Nieuwsbrief De Taaltuin maart 2014 Beste ouders We knipperen met onze ogen en het is alweer maart. De afgelopen maanden hebben we een hoop activiteiten achter de rug. Sinterklaas is op bezoek geweest,

Nadere informatie

Deze markt is op vrijdag 19 april tussen 12.15 en 13.15 uur! Nieuwsbrief

Deze markt is op vrijdag 19 april tussen 12.15 en 13.15 uur! Nieuwsbrief Nieuwsbrief Goede doel Afgelopen maandag is onze jaarlijkse goededoelenactie begonnen op school. Nadat er vrijdag 5 april in alle klassen voorlichting is gegeven over ons goede doel konden we maandag aan

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

nr. 4, schooljaar 2011-2012

nr. 4, schooljaar 2011-2012 nr. 4, schooljaar 2011-2012 Wéér talenten basisschool PassePartout gespot Zondag 2 oktober jongstleden zijn er wéér talenten van onze school gespot. Dit keer gaat het om Geneviève uit groep 8 en Phoebe

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F

N I E U W S B R I E F N I E U W S B R I E F IJsseldijk 59 8196 KB Welsum Telefoon: 0570-561821 Website: www.obsdijkzicht.nl E-mail: obsdijkzicht@de-mare-scholen.nl DIJKoverZICHT 2015/2016 Nummer 07: 01 april 2016 Wat staat

Nadere informatie

Welkom Visie De kleuterklas

Welkom Visie  De kleuterklas Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

Informatieve ouderavond. Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017

Informatieve ouderavond. Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017 Informatieve ouderavond Inrichting schoolorganisatie Th.J.Rijkenschool 2016-2017 Programma van de avond Waarom een nieuwe organisatie? De uitgangspunten De basis is op orde Het proces naar clusteronderwijs

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39

NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/ juli nummer 39 NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS & LEERLINGEN Schooljaar 2015/2016 1 juli nummer 39 Agenda 5 juli kennismaking in de nieuwe groep 11 juli afscheid meester Simon 5 juli rapportengesprekken 13 juli afscheid meester

Nadere informatie

19.00 uur Alphense schrijver Gerard van Gemert in lokaal van juf Tilly.

19.00 uur Alphense schrijver Gerard van Gemert in lokaal van juf Tilly. 8 oktober 2014 Agenda voor de komende 2 weken Do 9 Vr 10 Ma 13 Di 14 s Middags afsluiting project FEEST kinderboekenweek 2014 met de kinderen bij de tribune. 18.30 20.00 uur afsluiting project voor kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 2 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 2 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 2-2014

Nadere informatie

MAANDINFORMATIE Februari 2014

MAANDINFORMATIE Februari 2014 MAANDINFORMATIE Februari 2014 OBS Het Startblok Burgemeester van Haarenlaan 871 Telefoon: 010-4737889 www.startblokschiedam.nl /info.hetstartblok@primoschiedam.nl Ma 03 Di 04 Januari Week 6 09.30 uur Dramales

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) Februari 2016 Jaargang 6, nr. 4 Nieuwsbrief In dit nummer: Oudergesprekken groep 3 tot en met 8: Oudergesprekken 1 Voorlopige en definitieve schooladviezen. 2 Even voorstellen 3 Creatief denken Thuissoftware

Nadere informatie

GEREEDSCHAPSKIST. voor beter samenwerken met ouders

GEREEDSCHAPSKIST. voor beter samenwerken met ouders GEREEDSCHAPSKIST voor beter samenwerken met ouders Een voortgangsgesprek met ouders in het basisonderwijs Mariëtte Lusse, Hogeschool Rotterdam,oktober 2016 Voortgangsgesprekken zijn meer dan de traditionele

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Informatie boekje groep 3

Informatie boekje groep 3 Informatie boekje groep 3 Groepsinformatie groep 3 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 3 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek

April 2013. Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek April 2013 Beste allemaal, Burgemeester Aboutaleb op bezoek Wat een geweldige feestweek! De hele week heeft in het teken gestaan van de kroning van prins Willem Alexander tot Koning van ons land. Maandagmorgen

Nadere informatie

Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers

Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers Jong geleerd. Beatrijs Brand en Saskia Snikkers Programma Kennismaken Presentatie Jong geleerd Warming-up Pauze Praktische oefening Afsluiting Jong geleerd over het belang van actieve stimulering van ontluikende

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek Inhoudsopgave Voorwoord 2 Peuters 3 Schoolteam 7 Tarieven 8 Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek 1 Voorwoord Wie Peuters Nationale Voorleesdagen Het Voorleesontbijt vormt de

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar Nieuwsbrief nummer 4,

Ichthusnieuws. schooljaar Nieuwsbrief nummer 4, Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 4, 31-10-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 3 november 8.20-8.45 Inloopochtend gr 1 t/m 8 17 november 13.00 Informatiemiddag nieuwe leerlingen Schooltijden:

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Christelijke Basisschool De Schakel

Christelijke Basisschool De Schakel t Schakelaartje Christelijke Basisschool De Schakel Hoofdgebouw: Botter 40-77, 8243 KW Lelystad Telefoon: 0320-413001 Dependance: Kennemerland 17 8245 ER Lelystad Telefoon: 0320-413002 e-mail: info@schakellelystad.nl

Nadere informatie

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO.

Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science, óók voor hoogbegaafde leerlingen op PO en onderbouw VO. VO-PO samenwerking Kandinsky - Talent Wetenschap en Technologie, Science,

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Speciaal Basisonderwijs Merlijn, Lucasonderwijs Paets van Troostwijkstraat 87, Tel: (070) 3993709, Fax: (070) 3193592 E-mail: info@sbomerlijn.lucasonderwijs.nl Van de directie

Nadere informatie

DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN

DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN DE NATIONALE VOORLEES- KAMPIOENSCHAPPEN Handleiding voor leerkrachten Voorwoord Na de succesvolle Nationale Voorleeskampioenschappen van 2014 zijn wij weer op zoek naar voorleestalent. En ook nu hebben

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp

Oja! Gezamenlijke nieuwsbrief van SPIL-centrum Philipsdorp Nummer 01 01 september 2014 Belangrijke data 08 september Algemene ouderavond 12 september groepen 1 t/m 4 zijn vrij 15 september Oja-2 verschijnt Nieuws vanuit Saltoschool De Bergen Nieuwe schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 11 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Nieuwsbrief 11 juni Beste lezers van onze Nieuwsbrief, 160611 Nieuwsbrief 11 juni 2016 Beste lezers van onze Nieuwsbrief, Nog slechts 4 weken en de zomervakantie begint weer Een drukke tijd waarin nog heel veel moet gebeuren en ook gedaan wordt. Het lijkt

Nadere informatie

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande

Nieuwsgierig. Aan de ouders/verzorgers, Allerhande Nieuwsgierig Aan de ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari en maart. Ondertussen is Wietske Soepboer aan het proefdraaien bij de kleuters. We hopen dat zij snel gewend raakt

Nadere informatie

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering

De verteltafel. Bouwstenen voor leesbevordering De verteltafel Aanvulling Competent in leesbevordering Docentengids voor opleidingen Pedagogisch Werk en Onderwijsassistent Auteur: Eva Janssen Bouwstenen voor leesbevordering Colofon Auteur: Eva Janssen

Nadere informatie

Primair Onderwijs. 6 lessen

Primair Onderwijs. 6 lessen Maak je eigen land! Voor de docent Vak(gebied) Schooltype/afdeling Oriëntatie op jezelf en de wereld, Aardrijkskunde Primair Onderwijs Leerjaar Groep 3/4 Tijdsinvestering Vakinhoud Kerndoelen 6 lessen

Nadere informatie

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen

nieuwsbrief Redactioneel Even voorstellen Schooljaar 2015-2016 02-09-2015 Redactioneel Nieuwe start! Het nieuwe schooljaar is begonnen! Veel vrolijke gezichtjes op het speelplein. Allemaal vol verwachting van dat wat komen gaat. Een nieuwe groep,

Nadere informatie

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl

Basisschool de Pas. Averbodestraat 19 5988 AW Helden. Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl Basisschool de Pas Averbodestraat 19 5988 AW Helden Tel.: 077-3060900 E-mail: info@bsdepas.nl Website: www.bsdepas.nl JAARGANG 2014-2015, nummer 27 Donderdag 26 maart 2015 Vakantie- en vrije dagenrooster

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015 Komt allen! Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Alle-talenten Dit schooljaar werkt het team van de Klim-Op hard aan. - Tijdens

Nadere informatie

Jaargang 19, nummer 5 februari 2016

Jaargang 19, nummer 5 februari 2016 februari 2016 Belangrijke data 14 februari Themadienst 9.30 uur in de Maranathakerk 16 + 18 februari Rapportgesprekken groep 1-7 22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie 29 februari Inloopmiddag 1 maart Ouderavond

Nadere informatie