Voorwoord 2 Het schoolbestuur 3 C.B.S. Het Bastion, een school met een eigen identiteit 4 Brede School 5 Open Dag: voor het aanmelden van nieuwe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord 2 Het schoolbestuur 3 C.B.S. Het Bastion, een school met een eigen identiteit 4 Brede School 5 Open Dag: voor het aanmelden van nieuwe"

Transcriptie

1 Voorwoord Het schoolbestuur 3 C.B.S. Het Bastion, een school met een eigen identiteit 4 Brede School 5 Open Dag: voor het aanmelden van nieuwe leerlingen 6 Groep 1 en : Voor ouders die voor het eerst met hun kind bij ons op school komen 6 Groep 3 8 Het dagelijks onderwijs in Midden- en bovenbouw 9 Groep 8, toetsen en Voorbereidend Voortgezet Onderwijs 9 Het Voortgezet Onderwijs 11 Opbrengsten en Resultaten / Cijfers Cito-Eindtoets 1 Doorstroom Beleid / ICT op school 13 Waarom Internet? / Afspraken en gedragsregels 14 Passend Onderwijs 15 Protocol Hoog Begaafdheid / Extra zorg voor onze leerlingen 18 Het zorgteam bestaat uit 0 Dyslexie 1 Leerling in het ziekenhuis Kies: Kind en Scheiding / Niveaulezen 3 Algemene afspraken en overige schoolse zaken: 4 Aantal uren onderwijs per jaar / Afwezigheid / Overblijven 4 Tropenrooster / Jeugdbladen 5 Pestgedrag / Hoofdluis 5 Het calamiteitenplan 6 Schoolregels en andere afspraken: 6 Sportevenementen / Gymnastiek 7 Fietsenstalling / Zending 7 Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL) 7 Schoolkamp 8 Schoolreisje 9 In en om de school 9 De Conciërge / De Schoolschoonmaakster 9 De Schoolfotograaf / Foto op de website / Inspectie 9 Stagiaires / Onderwijsbegeleidingsdienst EDUX 30 Informatievoorziening 30 Wanneer uw telefoonnummer of adres verandert 31 De Vertrouwenscontactpersoon 31 Verdere klachtenregeling 3 Beleid Agressie, Geweld en (Seksuele) Intimidatie 33 Medezeggenschapsraad 34 Ouderraad / Ouderbijdrage 35 Inzamelingsacties /Oudercontact /Richtlijnen bijzonder verlof 36 Sponsoring / Arbobeleid / Verzekeringen en aansprakelijkheid 38 Controle speelzaalmateriaal en buitenmaterialen (klimrekken e.d.) 39 Schorsing en verwijdering 39 Tenslotte 39

2 Geachte ouders, Voor u ligt de Schoolgids van C.B.S. Het Bastion. Deze gids geeft veel informatie over wat er allemaal gebeurt in onze school. U kunt er in lezen wat onze uitgangspunten zijn, betreffende het onderwijs, de identiteit, het lesgeven, begeleiden van de kinderen, praktische zaken, enz. Deze schoolgids is allereerst bestemd voor de nieuwe ouders. Met behulp van deze Schoolgids kunnen zij beslissen of Het Bastion een geschikte school voor hun kind is. Natuurlijk is dit niet de enige manier om informatie in te winnen. U bent van harte welkom om eens langs te komen voor een gesprek en een rondleiding. Vragen staat vrij! De basisschooljaren vormen een belangrijke periode in het leven van de kinderen. Jarenlang is er de zelfde weg van huis naar school en weer terug. Wist u dat in de loop van die jaren uw kind bijna 8000 uren toevertrouwd is aan de zorg van de juf en de meester? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kies je dan ook met zorg. Deze gids kan daarbij een hulpmiddel zijn. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer, resultaat en in kwaliteit. In deze Schoolgids beschrijven wij waarvoor we staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij proberen de kwaliteit te verbeteren. Via kunt u lezen wat de inspectie van de kwaliteit van onze school vindt. Ik hoop dat deze schoolgids mag bijdragen aan een goede communicatie tussen u en de school. Actuele informatie met betrekking tot groepsindeling, vakantierooster, samenstelling van Medezeggenschap Raad, Ouderraad enz., staat vermeld in de info-gids. Deze staat op de achterkant van de Ouderkalender. Voor vragen en opmerkingen kunt u altijd telefonisch of in persoon terecht op school. Alle nieuwe kinderen die de school voor het eerst bezoeken, heet ik van harte welkom. Ik hoop dat ze zich snel thuis voelen en veel nieuwe vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten. De Schoolgids wordt jaarlijks herzien en door de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Wij willen ervoor zorgen dat Het Bastion voor uw kind een bastion mag zijn, dat beschermt en een plaats biedt waar ieder kind zich veilig en gelukkig kan voelen. Een plek waar elk kind zich zo goed mogelijk kan voorbereiden op de toekomst. Met vriendelijke groeten, mede namens het schoolteam. J.Ph.W. Noordink (directeur)

3 HET SCHOOLBESTUUR Raad van Toezicht Stichting De Waarden Kristallaan ZC Zevenbergen Tel Naam Dhr. Ad Verdoorn (voorzitter) Dhr. Juul IJzermans (vice voorzitter + lid auditcommissie) Mw. Karin van Esch Mw. Mariet van Goch Dhr. Cees Maas Het schoolbestuur bestaat uit: Het College van Bestuur: Dhr. W. Aper (voorzitter) Dhr. K. van de Slikke (lid) Voorwoord van het bestuur: Een basisschoolkind brengt een groot deel van zijn of haar tijd door op school. Een plek waar kinderen samen leren, spelen en zich voorbereiden op de toekomst. Een belangrijke plek dus! Ouders en leerkrachten delen de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het

4 kind. Het is van belang dat ouders voor hun kind een school uitzoeken die bij hen past, want niet alleen het kind moet zich er goed voelen, ook de ouders moeten vertrouwen hebben in de school en in het team. Alleen op die manier kan er een partnerschap zijn tussen school en ouders die wezenlijk is voor de ontwikkeling van het kind. Deze school is een basisschool die deel uitmaakt van Stichting De Waarden. Onze stichting verzorgt het onderwijs voor ongeveer 3100 leerlingen. Deze leerlingen vindt u verspreid over negentien basisscholen en één school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Moerdijk, Drimmelen en Goeree-Overflakkee. De scholen worden bestuurd door een College van Bestuur, dat het bevoegd gezag van de stichting vormt. Een Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur. De belangrijkste doelstelling van de stichting, vastgelegd in de statuten, is het geven van kwalitatief goed en kindgericht onderwijs. Tevens wordt aandacht besteed aan de godsdienstige vorming van de kinderen. Onze scholen hebben een katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele grondslag. Al onze scholen streven naar een hoge kwaliteit van onderwijs, waarbij de eigenheid van elk kind veel aandacht krijgt. Op al deze De Waarden-scholen ontmoet u leerkrachten en medewerkers die het belangrijk vinden dat kinderen zich optimaal kunnen vormen en ontwikkelen en zich veilig en geborgen voelen. U mag er dan ook op rekenen dat onze medewerkers met veel inzet en enthousiasme uw kind de zorg en begeleiding trachten te geven, die het nodig heeft om zich te kunnen ontplooien. Wat staat er in de schoolgids? - Wat leren de kinderen op school - De zorg voor de kinderen - Wat ouders mogen verwachten van de school - De resultaten die de school bereikt - Praktische informatie over schooltijden, gym, ziektemelding, overblijven, etc. Kortom, de schoolgids geeft een levendig beeld van alles wat zich op school afspeelt en is daarmee een belangrijke bron van informatie voor alle ouders. Het College van Bestuur waardeert uw keuze om uw kind op deze school onderwijs te laten volgen en wenst u en uw kind(eren) een heel prettig en leerzaam schooljaar toe. Het College van Bestuur, Will Aper, voorzitter Kees van der Slikke, lid CBS Het Bastion behoort tot de Stichting De Waarden. Daartoe behoren ook de volgende scholen: RKBS De Achtsprong * RKBS De Arenberg * RKBS De Hoeksteen * RKBS De Achtsprong * RKBS De Arenberg * RKBS De Hoeksteen * IBS De Schittering * IBS De Klaverhoek * RKBS Maria * BS De Grienden * RKBS De Neerhof * RKBS De Rietvest * RKBS De Toren * RKBS Kennedy * PCBS Juliana * PCBS Het Kompas * PCBS De Molenvliet * SBO Het Palet * PCBS De Regenboog * PCBS De Ruigenhil * PCBS De Singel *PCBS Zwingelspaan De Stichting heeft als bezoekadres: Kristallaan 1 (e verdieping), 4761 ZC, Zevenbergen. Tel.: Postadres: Postbus 119, 4760 AC Zevenbergen. C.B.S. HET BASTION, EEN SCHOOL MET EEN EIGEN IDENTITEIT Om meer duidelijkheid naar de ouders toe te verkrijgen, heeft de overheid bepaald dat de

5 herkenbare identiteit van iedere basisschool moet worden verwoord in de schoolgids. Deze identiteit hebben wij, als schoolteam, voor onze school nader uitgewerkt. De christelijke identiteit van onze school wordt in de praktijk grotendeels bepaald door de mensen die op school werkzaam zijn. Dat zijn echter niet alleen de leerkrachten en de directie, maar ook de medezeggenschapsraad, de ouderraad en een ieder die binnen onze school meehelpt. Voor ons als leerkrachten betekent dit, dat wij onze religieuze opvattingen vorm geven door onze didactische en pedagogische benadering. Wij gaan daarbij uit van wat de Bijbel, als zijnde Gods Woord, ons zegt. naastenliefde in praktijk te brengen. verdraagzaamheid en respect t.o.v. andersdenkenden en andersdoenden. openstaan en ruimdenkend zijn t.o.v. de christelijke traditie. het streven naar samenwerking met de plaatselijke kerken. Daarnaast vinden wij het heel belangrijk, dat er een goede mentaliteit en werksfeer op school is, waarin de christelijke identiteit gestalte krijgt en een positieve bijdrage levert tot de optimale ontplooiing van de leerlingen. Als leerkrachten willen wij aandacht, begrip en geduld hebben, sociaal voelend en behulpzaam zijn t.o.v. leerlingen, ouders en collega s. Wij weten dat we een grote verantwoordelijkheid hebben naar leerlingen, ouders en collega s. Wij streven er dan ook naar om consequent en eerlijk te zijn en tevens een vertrouwde sfeer van veiligheid en ordelijkheid binnen een goede organisatie te bewerken. Dit kan echter niet zonder een goede samenwerking met leerlingen, ouders en leerkrachten, die is gebaseerd op openheid, democratie, overleg, contact, collegialiteit en wederzijds respect en vertrouwen. Uit het feit dat onze school is voortgekomen uit een wens van ouders om hun kinderen christelijk onderwijs te kunnen geven, mogen we de conclusie trekken dat naast kennisoverdracht ook de geloofsoverdracht en de christelijke levensbeschouwing tot uitdrukking moet worden gebracht in de lessen die wij op school geven. Aan het begin van iedere dag wordt in elke groep een half uur gericht godsdienstonderwijs gegeven. Ook vinden wij het contact met de plaatselijke kerken belangrijk. De band tussen school en kerk wordt gestalte gegeven door het aanleren van het lied van de maand, dat dan ook in de zondagse dienst wordt gezongen, en het gezamenlijk organiseren van themadiensten welke op school met de kinderen wordt voorbereid. De sfeer en de manier van omgaan met elkaar, het eerbied hebben voor de Schepper en daarom ook voor het geschapene. In het schoolplan wordt voor ieder vak apart aandacht besteed aan de identiteit. Dat zal voor het vak Godsdienstonderwijs natuurlijk duidelijker naar voren komen dan bijvoorbeeld met Rekenen. Toch zijn op alle vakgebieden de bovengenoemde normen en waarden van toepassing. We leren de kinderen niet alleen rekenen, taal en lezen, ze ontwikkelen ook hun persoonlijkheid

6 door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Ze leren om te gaan met elkaar, verdraagzaam te zijn en kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen en van onze samenleving, door aandacht te besteden aan burgerschapsvorming. Voor de naam van onze school staat Christelijk en dat betekent voor de gemeenschap van Klundert, dat CBS Het Bastion openstaat voor diegenen, die zich positief opstellen t.o.v. een christelijke levensbeschouwing. Het moge duidelijk zijn dat onze school ouders en kinderen die een andere levensbeschouwing zijn toegedaan niet uitsluit, onder voorwaarde dat zij de uitgangspunten, regels en identiteit van onze school respecteren. BREDE SCHOOL In juni 013 heeft het Bastion het certificaat Brede School gekregen van de gemeente Moerdijk. De school heeft bewezen dat het voldoet aan de eisen die gesteld zijn om dit certificaat te mogen voeren. In het Visieplan Brede school Het Bastion, kunt u hier meer over lezen. OPEN DAG voor het AANMELDEN van NIEUWE LEERLINGEN Leerlingen zijn leerplichtig op de eerste schooldag van de maand volgend op de maand waarin ze vijf jaar zijn geworden. Kinderen zijn toelaatbaar vanaf de dag dat ze vier jaar worden (zie blz. 6). In het voorjaar bestaat er de gelegenheid om uw kind aan te melden voor onze school. Dit geldt voor die kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden. Op woensdag 11 maart 015 zal er weer een Open Dag gehouden worden op onze school. U bent op deze dag van harte uitgenodigd om de school te bekijken en informatie te krijgen en/of te vragen. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen altijd een bericht van inschrijving en zullen thuis bezocht worden door de leerkracht van groep 1. Natuurlijk kunt u uw kind het hele jaar door bij ons inschrijven indien u net in Klundert bent komen wonen, of binnen Klundert bent verhuisd naar een andere wijk. Inschrijfformulieren zijn aanwezig; maakt u gerust een afspraak, dan kunt u ook de school eens bekijken. Als u uw kind dat 4 jaar wordt, definitief aanmeldt, krijgt u ± 6 weken voordat uw kind vier wordt, een bezoek van de kleuterleerkracht bij u thuis. Bij dit bezoek worden ook afspraken gemaakt over gewenningsochtenden of middagen. Wordt er een kind aangemeld dat ouder is dan 4 jaar, bijv. ten gevolge van een verhuizing, dan kan dit per direct instromen in de passende groep.

7 In het inschrijfformulier zult u o.a. gevraagd worden om wel of geen toestemming te geven op de volgende vragen: *Vindt u het goed dat de leerkracht, in het leerlingvolgsysteem informatie plaatst over uw kind, waarvan hij/zij vindt dat dit in het belang is van uw kind? *Vindt u het goed dat een foto van uw kind in het leerlingvolgsysteem geplaats wordt? * Vindt u het goed dat er foto s van uw kind, gemaakt tijdens schoolevenementen, geplaats worden op de schoolwebsite? * Vindt u het goed dat uw kind meerijdt in de auto van een andere ouder naar het schoolkamp, schoolreisje of schooluitje? * Vindt u het goed dat de leerkracht, tijdens een consultatie, informatie deelt over uw kind? (consultatie met bv. orthopedagoge, logopediste e.d? GROEP 1 EN Bijzonderheden betreffende de groepen 1 en. Het Schoolbestuur van Stichting De Waarden heeft een convenant gesloten met Kindercentra De Roef en de gemeente Moerdijk. Dit convenant regelt de warme overdracht tussen de Peuterspeelzalen/Kinderdagverblijf en de ontvangende scholen. Dit betekent dat een peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf en de ontvangende basisschool eenmaal per kwartaal overleg hebben over de kleuters die binnen dat kwartaal ook instromen op onze school. Deze overdracht kan alleen met toestemming van de ouders/verzorgers en gebeurt door middel van het doorgeven van het observatierapport. Het brengen van leerlingen: Aan het begin van de ochtend- en middagschooltijd kunnen de kinderen naar hun lokaal worden gebracht. De schooldeur zal 5 minuten voor schoolaanvang geopend worden. Een vriendelijk verzoek: houdt u zich bij het brengen aan de volgende tijden: s morgens: tussen 8.5 en 8.35 uur. s middags: tussen en uur. Voor de kleutergroepen geldt: Groep 1 op vrijdag vrij. Groep (en 3) vrijdagmiddag vrij. Als uw kind voor het eerst naar school gaat is dat een hele gebeurtenis. Om uw kind enigszins met de school vertrouwd te maken, mag het 10 dagdelen voor zijn/haar vierde verjaardag op school komen.. Meteen na zijn of haar vierde verjaardag volgt het kind de complete schoolweek. In overleg met ouders/verzorgers kan anders besloten worden. U krijgt hierover van te voren bericht. Verder is het de gewoonte dat de kinderen s morgens fruit eten, dat schoongemaakt in een doosje of beker meegebracht kan worden. Zij mogen ook een beker of pakje drinken meenemen. Uw kind mag op zijn/haar verjaardag trakteren, het mag een aantal meesters en juffen langs gaan. De jongste kleuters zitten in groep 1. Alle nieuwe kleuters zullen in deze groep starten. Verder hebben we twee groepen 1 /.

8 Bij de jongste kleuters is het belangrijk dat zij wennen aan het naar school gaan en is er veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De leerlingen leren al spelend. Bij de oudste kleuters gaat dit door, maar hier zie je vooral allerlei speelse activiteiten die de kinderen voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. Er is veel aandacht voor taalvorming omdat dit de basis is. Woordenschat, mondelinge taal en beginnende geletterdheid zijn hierin belangrijke onderdelen waar we aandacht aan schenken. We werken met het registratie systeem Kijk. Met behulp van KIJK! kunnen we de ontwikkeling van de kinderen in kaart brengen door middel van observatie en registratie. Observeren doen we tijdens kringactiviteiten, tijdens het werken en spelen in de klas en tijdens het buiten spelen. Het registreren doen we twee keer per schooljaar. Op die manier krijgen we een goed beeld van de ontwikkeling van de kinderen. Deze gegevens worden ook gebruikt voor de rapporten die de kleuters krijgen. I x per maand mogen de kinderen speelgoed van thuis meebrengen, om op school mee te spelen. Dit doen we op de eerste donderdagmiddag van elke maand. Deze data staan in de ouderkalender. De logopedist onderzoekt de kinderen van groep 1. Deze screening gebeurt in een aaneengesloten periode. Niet alle kinderen komen hiervoor in aanmerking omdat ze hiervoor een bepaalde leeftijd moeten hebben. Natuurlijk kunnen gedurende het schooljaar kinderen met logopedische problemen altijd aangemeld worden. De jeugdarts onderzoekt de kinderen van groep in de loop van het schooljaar. Voor ouders die voor het eerst met hun kind bij ons op school komen, volgen hier de belangrijkste regels: -Wilt u op de meegebrachte fruitbakjes, drinkbekers, deksels en gymschoentjes (zonder veters) de naam van uw kind vermelden? -U kunt uw kind bij de deur van het klaslokaal aan de zorgen van de juf toevertrouwen. De lessen worden geacht op tijd te beginnen. Een uitzondering op deze regel zijn de kinderen die voor het eerst op school komen. Zij mogen gerust door de ouders naar hun plaatsje worden gebracht. - Let er op, dat bij slecht weer de laarzen onder de jas bij de kapstok geplaatst worden en duidelijk voorzien zijn van de naam van het kind. - Wilt U s.v.p. niet met de kinder- of wandelwagen de klas inrijden? -Geen kauwgom, snoep of geld mee naar school. - Op school is er speelgoed genoeg. Alleen als de leerkracht dit aangeeft, mag uw kleuter iets meenemen. Dit om verdriet bij kwijtraken of ruilen te voorkomen. -Alle kleuters moeten na het toiletgebruik de handen wassen. Let U daar thuis ook op! Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u thuis het zelfstandig gebruik maken van het toilet wilt bevorderen. Voor elk kind dat hulp behoeft bij het toilet moet de leerkracht immers tijdelijk de hele groep zonder toezicht achterlaten. Het is fijn als u meewerkt om deze momenten te beperken!

9 Vooral voor de kinderen van groep is deze zelfstandigheid van belang als voorbereiding op groep 3, waar nl. geen toezicht meer is door de leerkracht op de toiletten en uw kind dus zichzelf moet helpen. Op het mededelingenbord in de hal kunt U lezen, aan welk thema we werken. Ook andere belangrijke mededelingen kunt u op dit bord vinden. We raden u aan om dit bord regelmatig te bekijken. GROEP 3 Als uw kind van groep naar groep 3 gaat verandert er het één en ander. Hieronder willen wij wat dingen voor u op een rij zetten. Eén van de dingen die veranderen is het buitenspelen voor schooltijd. Het is fijn voor de kinderen om nog even met elkaar buiten te kunnen zijn. U komt daardoor minder binnen, maar toch heeft u soms wel eens iets te zeggen of te vragen. Hiervoor kunt u voor of na schooltijd even naar de leerkracht toe gaan. Wilt u de leerkracht iets langer spreken dan bent u altijd welkom om 15:30 uur. De eerste schoolmorgen komt u uw kind gezellig binnen brengen. U kunt dan kennis maken met de juf en u ziet waar uw kind komt te zitten. De kinderen gaan om 8.30 uur naar binnen zodat de les precies om 8.35 uur kan beginnen. De ochtend draait om taal, lezen en rekenen. De kinderen zitten aan hun eigen tafeltje. Van school krijgen ze allerlei schrijf en tekenspulletjes. Ze mogen ook stiften e.d. van thuis meenemen, maar dan in een etui. Dit voorkomt lang speurwerk naar het schrijfpotlood en andere schoolspullen die de kinderen elke les nodig hebben. Op maandagmiddag gaan wij naar de sporthal. De kinderen moeten van thuis elke maandag sportkleding, gymschoenen en evt. een flesje water meenemen. s Ochtends wordt er, net als in groep 1 en, binnen fruit gegeten en gedronken. Om half elf gaan de

10 kinderen naar buiten, samen met de leerkrachten. In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met de nieuwe versie van de methode Veilig Leren Lezen. Andere informatie over groep 3 kunt u horen op onze informatie avond. We hopen op een leerzaam en gezellig jaar. HET DAGELIJKS ONDERWIJS IN MIDDEN-EN BOVENBOUW Ook in de groepen 4 t/m 8 zullen de kinderen om 8.30 uur naar binnen aan, zodat de lessen om 8.35 kunnen starten. Binnen het onderwijs op onze school is ruimte voor de ontwikkeling van zelfwerkzaamheid, groepswerkopdrachten en het werken in niveaugroepen, waarin leerlingen leerstof aangeboden krijgen die het best bij hun individuele niveau past. De extra zorg die een aantal leerlingen nodig heeft, wordt gecoördineerd door de IB-ers (Intern Begeleiders). Hierover kunt u lezen in het hoofdstuk: Extra zorg voor. Elke week wordt op verschillende momenten gelezen in niveaugroepen. Voor de vakken rekenen, taal en lezen is er een toets-lijn ontwikkeld die leerproblemen bij de leerlingen en hun individuele leervorderingen monitort. Pas als de kinderen voldoende technisch kunnen lezen, gaan we over op het begrijpend lezen. In de loop van groep 4, maar soms pas in groep 5, maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip. Dit is een eigentijdse methode, die wekelijks teksten en opgaven verzorgt, die gekoppeld zijn aan het actuele nieuws. In de groepen 4 t/m 8 worden de kinderen vaardig in het toepassen van de zeven belangrijkste leesstrategieën om een tekst inhoudelijk goed te kunnen doorgronden. Groep 8 neemt daarnaast ook deel aan de landelijke Cito-eindtoets. Hiermee wordt het individuele niveau van ieder kind en het niveau van de school in vergelijking met een landelijk gemiddelde weergegeven. De resultaten van deze toets vindt u elders in deze schoolgids vermeld. Informatie over de gebruikte methodes kunt u lezen in ons schoolplan. Deze kunt u vinden op onze schoolwebsite. Als uw kind niet graag naar school gaat: Als uw kind niet graag naar school gaat, willen we graag met u praten om er achter te komen wat de reden daarvan is. Misschien kunnen we op school maatregelen treffen ter verbetering. Graag naar school gaan is de basis van al het leren. We proberen met een gerichte aanpak een veilig en fijn schoolklimaat te scheppen. De school kent een anti-pestprotocol waarin beschreven staat hoe op school wordt omgegaan met pesten.

11 GROEP 8, TOETSEN EN VOORBEREIDING VOORTGEZET ONDERWIJS Groep 8, het laatste schooljaar voor de leerlingen op de Basisschool, ze zullen dan hun beschermde wereldje moeten gaan verruilen voor een heel andere omgeving. Gelukkig zijn de meeste leerlingen er dan aan toe, om eens hun horizon te gaan verbreden. Om de kinderen en hun ouders hierop voor te bereiden, zijn wij in dit hoogste leerjaar specifiek bezig, om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen. In de maand september/oktober is er een informatieavond gepland voor de ouders. De ouders krijgen o.a. informatie betreffende de leerstof van groep 8. Wij, als leerkrachten, richten onze activiteiten en houding naar de ll. op zodanige wijze, dat ze gestuurd worden naar een grotere zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor hun doen en laten. Op deze manier proberen we hen zo goed mogelijk voor te bereiden op de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. U begrijpt dat dit een proces is waar wij elke dag mee bezig zijn in talrijke verschillende situaties, maar die allemaal ten doel hebben om de overgang van de Basisschool naar het Vervolgonderwijs, zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. In groep 8 zal er regelmatig een toets gemaakt moeten worden, zodat wij als leerkrachten uiteindelijk een zo goed mogelijk advies aan de ouders kunnen geven, betreffende het te volgen Voortgezet Onderwijs. In oktober maken de leerlingen een toets betreffende hun intelligentie. Deze toets, de NIO-toets, wordt afgenomen door een deskundige van Het Palet. Ook de uitslag van deze toets gebruiken de scholen voor het Voortgezet Onderwijs als een graadmeter voor hun leerling-aannamebeleid. Ook wordt het Drempelonderzoek gedaan, voor alle kinderen, deze afname gebeurt op school. De resultaten worden opgestuurd en het resultaat(overzicht) wordt met u als ouder doorgesproken. Natuurlijk neemt onze school ook de landelijke Cito-eindtoets af, die in april wordt gehouden. Het Voortgezet Onderwijs vraagt naar de behaalde scores van deze toets en betrekt deze bij het aannamebeleid. Ons advies voor het vervolgonderwijs wordt niet alleen bepaald door de uitslag van de Citotoets, maar ook de onderstaande punten zijn belangrijk: a. Het z.g. schoolverloop (gr. 1 t/m 8) b. Resultaten van groep 8. c. Werkhouding, concentratie, doorzettingsvermogen, inzicht. d. Uitslag NIO-Schoolkeuzeonderzoek. e. Drempelonderzoek Natuurlijk worden deze resultaten en het eindadvies uitgebreid met u als ouder besproken.

12 De leerlingen die de school verlaten kunnen zich aanmelden voor de verschillende studierichtingen vanaf V.M.B.O. t/m V.W.O. Het soort onderwijs waarvoor uw kind een advies krijgt, wordt door ons gegeven. De beslissing van de schoolkeuze ligt bij de ouders. Met ons advies meldt u uw kind aan op de school van uw keuze. Om deze keuze te vergemakkelijken is het van belang, dat u de open dagen bezoekt die de scholen voor voortgezet onderwijs ieder voorjaar organiseren. U proeft met uw kind de sfeer van de school en ook daar kunt u uw vragen over het te geven onderwijs stellen. De data van deze open dagen zullen ook aan de leerlingen van groep 8 worden doorgegeven. Bij aanname van de leerlingen in het Voortgezet Onderwijs zal niet de Cito-toets of de wens van de ouders, doorslaggevend zijn, maar altijd het advies van de Basisschool. In dit jaar is het daarom zo belangrijk, dat de ouders en leerkrachten goed contact met elkaar houden. Er zal regelmatig huiswerk meegenomen worden. Indien de resultaten of inzet niet naar wens zijn, zullen zowel ouders als leerkrachten hieraan moeten werken. Alleen op deze manier kunnen wij zo optimaal mogelijk werken aan de sturing en scholing van de leerlingen. U kunt te allen tijde contact op nemen met de betreffende leerkracht om het één en ander te bespreken. Komt u gerust even na schooltijd op school of gebruik de telefoon. Elders in deze schoolgids kunt u onder oudercontact lezen welke mogelijkheden de school nog meer biedt in het onderhouden van de contacten met de ouders. Het Voorgezet Onderwijs Welke vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind haalbaar is, hangt niet alleen af van de kwaliteit van de basisschool, maar ook van de interesse, motivatie en aanleg van het kind en de samenwerking met en vertrouwen van de ouders/verzorgers in de school. Met onderwijs op maat proberen we het maximale uit ieder kind te halen en door ouderparticipatie om met vertrouwen in elkaar samen op te trekken. Zo zorgen we er samen voor dat uw kind in de meest geschikte vorm van voortgezet onderwijs terechtkomt en op die school goed mee kan komen. De specifieke voorbereiding op het voortgezet onderwijs gebeurt in groep 8. De leerlingen krijgen van de leerkracht informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn en er wordt een bezoek gebracht aan een school voor voortgezet onderwijs. Aan het begin van het kalenderjaar hebben bijna alle scholen van voortgezet onderwijs open dagen die u samen met uw kind kunt bezoeken. In maart moet u uw kind bij een school aanmelden. De scholen in Roosendaal en Breda organiseren in maart 1 à inschrijvingsavonden, waarop u als ouders/verzorgers uw zoon/dochter zelf gaat inschrijven bij de desbetreffende school. Hiervoor krijgt u de benodigde gegevens over uw zoon/dochter van de leerkracht(en) van groep 8 mee. Belangrijke punten bij de schoolkeuze De schoolkeuze voortgezet onderwijs is onder andere afhankelijk van de volgende elementen: het advies van de school, de uitslag van NIO-toets, de uitslag van het Drempelonderzoek, de uitslag van de Cito Eindtoets. Advies van de school: het advies van de school komt in overleg tot stand. Bij dit overleg zijn de leerkrachten van de groepen 7 en 8, (en waar nodig) de intern begeleider en de directie betrokken. Dit schooladvies is belangrijk bij een schoolkeuze. De school heeft een goed inzicht in de mogelijkheden waarover het kind beschikt. Daarbij zijn niet alleen de leerprestaties belangrijk, maar ook de gegevens over de belangstelling van het kind, de zin in studeren, de behoefte aan hobby s en vrije tijd, de wil om zich ergens voor in te zetten, bepaalde typische persoonlijkheidskenmerken, de ondersteuning van het kind door de ouders/verzorgers en tenslotte de samenwerking tussen ouders/verzorgers en school. Dit advies bespreken we met u als ouders/verzorgers. Van het onderwijskundig rapport en het advies ontvangt u als

13 ouders/verzorgers een afschrift. Het Drempelonderzoek is een test met vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. De test richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling. De prestatie van de leerling die de test maakt, wordt zowel vergeleken met prestaties die op de basisschool geleverd worden als met prestaties van leerlingen in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Op basis van het gemiddelde van de vijf toetsen wordt een eenduidig advies voor één van de leerwegen binnen het voortgezet onderwijs opgesteld. Bij het adviesgesprek in groep 8 komt de uitslag ter sprake. Met de Cito Eindtoets worden de kennis en het inzicht van de leerlingen onderzocht op het gebied van taal, rekenen, informatieverwerking en wereldoriëntatie. De bedoeling van deze toetsen is onder andere om een onafhankelijk advies te krijgen over de vorm van voortgezet onderwijs die het meest geschikt is. Los van het schooladvies geven De NIO-toets, het Drempelonderzoek en de Cito Eindtoets een aanwijzing over de te maken schoolkeuze. De uitslag van de toets krijgt u middels uw kind schriftelijk thuis. Wanneer het advies van de basisschool en de uitslag van de Cito Eindtoets beide positief zijn, wordt het kind zeker toegelaten. In alle overige gevallen zal de toelatingscommissie van de school voor voortgezet onderwijs de beschikbare gegevens zorgvuldig tegen elkaar afwegen om tot een beslissing te komen. Er wordt daarbij meestal overleg gepleegd met de basisschool. Het percentage leerlingen dat naar de verschillende vormen van voortgezet onderwijs gaat, wisselt van jaar tot jaar. Met de scholen van het voortgezet onderwijs bestaat een goed contact. Ze houden o.a. de basisscholen minimaal gedurende de brugklasperiode op de hoogte van de resultaten van de schoolverlaters. Ook daarna volgen we de schoolloopbaan van onze oud-leerlingen. Het zijn voor ons indicaties of ons voorwerk op de basisschool voldoet en of onze adviezen deugen. In het schooljaar hebben wij de volgende adviezen gegeven: VMBO : 4 Mavo : 8 Mavo/Havo : 4 Havo : 6 Havo/VWO : 1 VWO : 3 Het grootste gedeelte van groep 8 gaat het voortgezet onderwijs volgen op het Markland in Zevenbergen. Daarnaast hebben een aantal kinderen gekozen voor: Prinsentuin Oudenbosch, Scala Breda, Wartburg College Rotterdam en Markland Oudenbosch. OPBRENGSTEN EN RESULTATEN Voor alle kinderen op school is er een leerlingvolgsysteem. Op deze wijze volgen we de ontwikkeling van uw kind en stemmen het onderwijs daar zoveel mogelijk op af. De scores bij deze Cito-toetsen worden uitgedrukt in A t/m E. Grofweg zou je de betekenis van de letters kunnen vertalen als: A = goed, B = ruim voldoende, C= voldoende/matig, D = matig en E = onvoldoende. Op het rapport worden de resultaten van de toetsen vermeld. De Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn gestandaardiseerde toetsen. Hierdoor kunnen we de resultaten op schoolniveau vergelijken met de rest van Nederland. Over het algemeen genomen liggen de resultaten van Het Bastion op het gemiddelde van alle basisscholen. Overige toetsen. Alle leerlingen krijgen gedurende het schooljaar methode-gebonden toetsen. Die toetsen horen dus bij de methode die we gebruiken voor taal, rekenen, lezen ( AVI/DMT) en de wereld-oriënterende vakken

14 (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis) CIJFERS CITO-EINDTOETS Cito-Eindtoets: Onze school doet elk jaar mee met de landelijke Cito-Eindtoets. Deze eindtoets staat gepland voor het schooljaar 014/015 op 1, en 3 april. De Cito-eindtoets is dus verschoven van februari naar april. De scores van de afgelopen 3 jaar worden hieronder vermeld. Het Bastion: Landelijke gemiddelde: score: score: 538,4 534, score: 535,8 535, score: 536,5 535,1 Afgelopen schooljaar hebben we gemiddeld gescoord op de eindtoets, d.w.z. dat de score op het niveau ligt van wat verwacht mag worden van deze groep. We hebben gewerkt aan diverse facetten van ons onderwijs om de resultaten op het gewenste niveau te brengen. Er is gewerkt aan het resultaat gericht onderwijs, welke opbrengsten zijn er en wat doet dit met het onderwijs dat je als leerkracht geeft aan de kinderen in je groep. We werken met groepsoverzichten en groepsplannen. Hierin leggen we vast wat kinderen aan specifieke aanpak nodig hebben en wat ze aangeboden krijgen aan leerstof en hoe we dat doen. Informatie hierover is ook in de schoolgids opgenomen. Bovengenoemde scores worden door de Inspectie bekeken. Ze gaan er vanuit dat de school een standaard score moet halen. Deze score past bij het schoolgewicht. Dit betekent dat je minimaal een bepaalde score moet halen die past bij je school. Als je veel zorgleerlingen hebt, mag je score wat lager zijn. De maximale score is 550. DOORSTROOMBELEID Elk jaar bespreken de leerkrachten op school welke kinderen een jaar dezelfde groep gaan doen. We spreken niet meer van zitten blijven maar van het wel of niet laten doorstromen naar een andere groep. Er wordt natuurlijk gekeken of het voor het kind zinvol is om een bepaalde groep over te doen. Om een zo n goed mogelijke afweging te maken is er op school een doorstoomprotocol. Hierin staat beschreven welke onderdelen het kind moet beheersen om zinvol te kunnen doorstromen.

15 ICT OP SCHOOL Onze school wil zich profileren als ICT school. Dit houdt in dat wij extra prioriteiten stellen bij het realiseren van verschillende projecten die betrekking hebben op het gebruik van ICT. Ook zien wij ICT als middel om het leeraanbod nog beter af te stemmen op de leerbehoeftes van de leerlingen. Onze kernwoorden hierin zijn: veiligheid, normen en waarden en leerling-zorg binnen een omgeving die verrijkt wordt door de mogelijkheden welke ICT biedt. Ons doel is te komen tot een onderwijsvorm, waarin kinderen worden voorbereid op de ontwikkelingen die in de maatschappij plaatsvinden met betrekking tot ICT zodat ze daar in de toekomst makkelijker een plek in kunnen vinden. Wij gebruiken verschillende middelen om onze ideeën over ICT in het onderwijs te realiseren: Digitale leeromgeving De leerlingen krijgen in de bovenbouw een account voor onze digitale leeromgeving(elektronische leeromgeving). Een ELO is een website waar kinderen - als ze ingelogd zijn met elkaar kunnen communiceren, hun eigen (klassen)agenda kunnen bekijken en bestanden kunnen delen/opdrachten kunnen maken voor rekenen. Op onze school maken wij gebruik van de leeromgeving ELLO: van OWG. Typecursus Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zo vroeg mogelijk een goede computerhouding aangeleerd krijgen. Omdat een verkeerde (type)houding later moeilijk af te leren is, leren we de leerlingen vanaf groep 5 om met 10 vingers blind te typen. Hiervoor bieden wij de leerlingen een typecursus aan. De kinderen op onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 5 tot en met 8 die mogelijkheid te bieden. De volgende uitgangspunten zijn ten aanzien van veilig internetgebruik van toepassing: - De school bepaalt of het nodig is gebruik te maken van een internetfilter. - De school heeft een protocol veilig gebruik internet en . - De school bevordert het verantwoordelijkheidsgevoel bij de leerlingen door de toegang tot internet te begeleiden. - Leerlingen mogen niet onbegeleid, onbeperkt en onbelemmerd internetten - Er is voldoende aandacht op school voor veilig internetten. WAAROM INTERNET?

16 Kinderen maken gebruik van internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met leerlingen van andere scholen en om deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is verwijst meer en meer naar internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internet activiteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. AFSPRAKEN EN GEDRAGSREGELS De school laat leerlingen in een zo veilig mogelijke internet- en omgeving werken. De school heeft daartoe afspraken en gedragsregels met zowel leerlingen als leerkrachten vastgelegd in een internetprotocol. Dit protocol ligt ook ter inzage voor u als ouder. De school draagt er zorg voor dat de kinderen op school tekst en uitleg krijgen over het gebruik en misbruik van internet en het adres. Er wordt geprobeerd de leerlingen zoveel mogelijk met gerichte zoekopdrachten te laten werken om vrijblijvend surfgedrag te beperken en voorkomen. Chatten is niet toegestaan. De school kiest er voor in beperkte mate te werken met filters en afschermen van sites. Deze zijn standaard ingebouwd in Kennisnet en Netwijs. Daarnaast tracht de school samen met de kinderen manieren te vinden om op een verantwoorde wijze te kunnen werken op andere sites van internet. Het samen in de klas erover praten, het maken en vaststellen van regels en afspraken, het bijbrengen van een goede attitude en controle spelen hierbij een zeer belangrijke rol. Passend Onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. Dat blijft. Wilt u meer lezen over passend onderwijs, kijk dan op: Zorgplicht: Scholen voor primair en voortgezet onderwijs krijgen een zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is een kind dat extra zorg nodig heeft, een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Dit houdt niet in dat elke school iedere leerling moet plaatsen. Maar de besturen in de regio zijn verantwoordelijk voor voldoende aanbod voor alle leerlingen. Deze samenwerking moet worden vastgelegd in een samenwerkingsverband. Rugzak De rugzak wordt afgeschaft, maar daar staat tegenover dat een deel van het budget voor zorgleerlingen rechtstreeks naar de schoolbesturen gaat. Hierdoor kunnen de samenwerkingsverbanden meer maatwerk bieden aan leerlingen. Waarom Passend Onderwijs? Veel kinderen die nu extra zorg behoeven vallen tussen het wal en het schip. Het huidige zorgsysteem maakt dat scholen vaak onvoldoende of te laat een passend aanbod kunnen leveren. Teveel kinderen met gedragsproblemen of een handicap komen thuis te zitten. Daarnaast zijn scholen die wel onderwijs op maat geven vaak ver weg uit de leefomgeving van het kind. Hierdoor raken de leerlingen geïsoleerd van hun eigen

17 omgeving en kunnen ze moeilijk integreren. Door de zorg rondom het kind ook beter op elkaar te laten aansluiten zal het kind beter tot zijn recht komen in het onderwijs en de maatschappij. Bij Passend Onderwijs gaat het er om dat leerkrachten een onderwijsaanbod creëren dat ruimte biedt en uitlokt om te groeien. Een aanbod waar de eigen 'maat' van individuele kinderen goed in past. Binnen dit onderwijs kunnen kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden om nieuwe ontwikkelingsstappen te zetten. Bij het omgaan met verschillen gaan we uit van de volgende uitgangspunten: 1 De keuze voor differentiatie Kinderen kunnen sterk van elkaar verschillen, maar we streven ernaar dat alle kinderen na groep 8 of die minimaal 8 jaar basisonderwijs hebben genoten, met een acceptabel niveau op het gebied van de basisvaardigheden onze basisschool verlaten. Het is daarom van belang dat er toetsbare streefdoelen (o.a. de tussen- en de kerndoelen) worden gesteld. Hierbij is het de bedoeling dat deze streefdoelen voor alle leerlingen aan het einde van de basisschool gerealiseerd moeten zijn. Ons leerlingvolgsysteem is een belangrijk hulpmiddel om na te gaan of leerlingen zich in de richting van de kerndoelen ontwikkelen. Het is de intentie om de ontwikkelingen van onze leerlingen niet te ver uiteen te laten lopen. We streven ernaar om leerlingen die op enig moment problemen ondervinden binnen afzienbare tijd weer op een niveau te krijgen zodat ze het reguliere onderwijsproces kunnen volgen. Uitbreiden/beperken van instructie- en leertijd Een consequentie van deze differentiatie is dat sommige kinderen meer en intensievere instructie krijgen en anderen met minder toe kunnen. In het onderwijs gaat men er vaak vanuit dat zwakke leerlingen behoefte hebben aan een langzamer tempo. Een negatief effect hiervan is dat deze kinderen altijd achter zullen blijven bij de kinderen die in een gemiddeld tempo hebben. Dit betekent ook dat hun resultaten achter zullen blijven. Adaptief onderwijs voor deze kinderen moet echter inhouden dat ze gedurende een bepaalde periode intensievere instructie en/of andere leerstof krijgen, zodat ze groeien in hun ontwikkeling. Kinderen die minder behoefte hebben aan instructie wordt recht gedaan d.m.v. compacting (=in elkaar schuiven van de leerstof), verdieping en verrijking. 3 Heterogene groepen o.b.v. het leerstofjaarklassensysteem De meeste kinderen leren het beste in groepen met een uiteenlopend prestatieniveau. Adaptief onderwijs moet er op gericht zijn om kinderen van verschillend niveau zoveel mogelijk met elkaar te laten optrekken. Zwakke leerlingen hebben namelijk behoefte aan goede 'modellen', namelijk goede en gemiddelde leerlingen in hun omgeving. O.b.v. ervaringen gaan we er bijvoorbeeld van uit dat kinderen, die moeite hebben met leren lezen, de beste resultaten boeken in een heterogeen samengestelde klas, waarin zowel goede als minder goede lezers zitten. Alle zwakke lezers bij elkaar zetten in een homogene niveaugroep levert meestal negatieve resultaten op het gebied van vorderingen voor deze kinderen. Daarom is een belangrijke voorwaarde voor ons adaptief onderwijs dat risicoleerlingen zoveel mogelijk in heterogene leergroepen functioneren.

18 4 Interactieve groepsinstructie Interactief lesgeven houdt in dat leerlingen actieve verwerkers moeten zijn van de informatie die ze krijgen. Kinderen leren het beste als ze daarbij actief betrokken worden. Zowel goede als minder goede leerlingen hebben behoefte aan interactieve groepsinstructie, waarbij de leerkracht rekening houdt met en inspeelt op verschillen tussen kinderen. De handleidingen van onze moderne methoden spelen hier op in. 5 Zelfstandige werkvormen en zelfstandig leren Om kinderen met problemen in de groep extra aandacht te kunnen geven, is het nodig dat de overige leerlingen regelmatig zelfstandig werken. In de praktijk is vooral behoefte aan zelfstandige werkvormen voor leerlingen en is het gewenst dat leerlingen die problemen ervaren zelfstandig geleerde strategieën leren toepassen. In de onderbouw (groepen 1/) is zelfstandig werken een structureel onderdeel van basisontwikkeling. In de midden- en bovenbouw (groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8) bieden de gehanteerde methoden voldoende mogelijkheden om zelfstandig werken te realiseren. Daarnaast hanteren we in deze groepen ook de zgn. dag- of weektaak. Daarin worden de opdrachten vermeld die de leerlingen kunnen verwerken. Indien zij tijdens de verwerking voor problemen komen te staan gaan ze in eerste instantie te rade bij groepsgenoten. Mocht dat niet tot oplossingen leiden dan kan er in een later stadium een beroep op de leerkracht worden gedaan. We beperken ons niet alleen tot de cognitieve vakken, maar ook opdrachten gerelateerd aan andere vak- en vormingsgebieden zijn hierin opgenomen. 6 Vroegtijdige hulpverlening Remediërende activiteiten hebben dikwijls niet het gewenste effect. Ervaring laat zien dat het veel effectiever is om voor risicoleerlingen vroegtijdig preventieve hulp te bieden waardoor voorkomen wordt dat ze leerproblemen krijgen. Meer preventieve aandacht voorkomt dat de motivatie van de kinderen door ernstige leerproblemen wordt aangetast. Deze preventieve activiteiten moeten zijn afgestemd op de activiteit van de leerkracht tijdens de (groeps)instructie. Preventieve hulp voor risicoleerlingen is een belangrijk element van adaptief onderwijs. Deze vroegtijdige hulpverlening krijgt in ons onderwijs steeds meer aandacht.

19 7 Actief leren Adaptief onderwijs houdt in dat alle leerlingen actief bij hun leren betrokken worden. Leerlingen moeten niet gezien worden als passieve verwervers van informatie, maar als strategische leerders. Adaptief onderwijs legt grote nadruk op de kwaliteit van het leren van de leerling in het algemeen en op het toepassen van leerstrategieën in het bijzonder. 8 Managen van het leren Bij adaptief onderwijs wordt de leeromgeving van kinderen door de leerkracht regelmatig aangepast, zodat er een betere koppeling met de behoeften van de leerling ontstaat. Dit kan onder andere door leerlingen te helpen hun manier van leren te evalueren en aan te passen, taken te kiezen die leerlingen helpen hun manier van leren/ontwikkelen op de juiste manier toe te passen en uit te breiden; zwakke leerlingen te helpen om op constructieve wijze van hun fouten gebruik te maken, door beslissingen te nemen die tot gevolg hebben dat de instructie- en leertijd voor kinderen wordt uitgebreid en aangepast. 9 Gebruik andere materialen Er moet zoveel mogelijk voorkomen worden, dat er door het inzetten van ander materiaal bij kinderen 'cognitieve verwarring' of 'dubbel leren' optreedt. Het is van belang om zorgvuldig met de betreffende methoden om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door de leerling voor te bereiden op de groepsinstructie, elementen uit de groepsinstructie voor de leerling te herhalen of bepaalde onderdelen van de groepsinstructie die het kind niet begrepen heeft op individueel niveau nog eens te herhalen. Toch zullen er in een aantal gevallen andere materialen gebruikt moeten worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de op school aanwezige materialen. Voor de snellere leerlingen worden extra materialen gebruikt. 10 Pedagogische context Adaptief onderwijs is ingebed in het pedagogische klimaat van de school. Het is van groot belang voor het zelfvertrouwen en de schoolloopbaan van leerlingen dat ze succeservaringen opdoen. Teleurstellende ervaringen met het leren tasten niet alleen het zelfvertrouwen aan, maar hebben ook een negatieve invloed op de verwachtingen die het kind van de school heeft, hetgeen meestal negatief doorwerkt op de schoolloopbaan van deze leerlingen. Leerlingen mogen geen buitenbeentjes zijn of zich als zodanig voelen. We hechten veel waarde aan het welbevinden van de leerlingen. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal Per 1 augustus 014 is ook onze school, aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO 30-0) Roosendaal, Moerdijk en omgeving. Vanuit het samenwerkingsverband wordt vorm gegeven aan een passende plek voor iedere leerling. Onder het motto Zorg dat het past wordt binnen het samenwerkingsverband gewerkt aan de invoering van passend onderwijs. De belangrijkste taak hierbij is dat leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doormaken. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een zo passend mogelijke ondersteuning of een andere plaats in het onderwijs. Het samenwerkingsverband wijst hierbij op basis van een ondersteuningsplan budgetten en deskundigheid toe. Dit ondersteuningsplan is te raadplegen op de site van het samenwerkingsverband. Elk schoolbestuur heeft een zorgplicht, wat betekent dat het bestuur voor iedere leerling op zoek gaat naar een passende plaats om onderwijs te volgen. Vanzelfsprekend zo dicht bij huis als mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht op de website welke vanaf 1 juli 014 in gebruik zal zijn.

20 Met vriendelijke groet, Drs. Jack M. Biskop Directeur-bestuurder SWV Passend Onderwijs PO 30.0 PROTOCOL HOOGBEGAAFDHEID Het Bastion neemt deel aan het project excellente leerlingen van Stichting de Waarden. Dit houdt in dat leerlingen van het Bastion een ochtend in de week deel kunnen nemen aan de externe bovenschoolse Breinklas voor hoogbegaafde leerlingen. Uiteraard gaat er aan zo n deelname een (onderzoeks)traject vooraf, en hanteren wij een protocol waarin signalering en voorwaarden voor deelname beschreven staan. Vraag onze IB-er voor meer informatie, of bezoek de website Dit schooljaar gaan wij ons oriënteren op een plusgroep op onze eigen school. EXTRA ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN Kinderen zijn verschillend in aanleg, capaciteiten, interesses en ontwikkeling. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg. Op Het Bastion proberen we in toenemende mate in te spelen op die verschillen om zo ieder kind zo goed mogelijk te kunnen helpen in zijn ontwikkeling. De school groepeert de kinderen op basis van leeftijd. Kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. Ook de aangeboden leerstof is voor zo n groep hetzelfde. Voor het grootste deel van de groep vormt dat geen probleem. Wel voor kinderen die meer moeite hebben met het zich eigen maken van de stof. Ook kinderen die erg goed zijn in leren komen bij dit gehanteerde systeem niet voldoende aan hun trekken. Voor die kinderen hanteren we een systeem van extra zorg. Extra zorg: Ongeveer 0% van de Nederlandse leerlingen in het basisonderwijs heeft extra zorg nodig. Ook onze school kent kinderen die extra hulp nodig hebben. We bieden hulp aan deze kinderen in de groep, soms door inzet van een extra specialist. Het niet doorstromen naar een volgende groep proberen we te voorkomen, maar toch kan dat in bepaalde gevallen zinvol zijn. Dit gebeurt uiteraard altijd in nauw overleg met de ouders/verzorgers. Het Bastion beschikt over een zorgplan. Hierin wordt beschreven op welke wijze wij vorm geven aan de zorg voor de leerlingen. Dit plan wordt jaarlijks aangepast. Hierin staan ook de ontwikkelingen voor het komende jaar beschreven rondom de zorg. U kunt dit plan opvragen via de intern begeleider of via de directeur. Hulp aan leerlingen met een bijzondere hulpvraag Onze basisschool staat in principe open voor alle kinderen. Als we moeten beslissen over toelating, houden we er uiteraard rekening mee of we wel de nodige deskundigheid in huis hebben om het kind een verantwoorde opvang te bieden. Factoren van deskundigheid, mogelijkheden en taakbelasting spelen een rol. Op onze school hebben we hiervoor een protocol. Dit is het Protocol Aannamebeleid. Hiermee proberen we een zo zorgvuldig mogelijk traject te doorlopen, opdat alle partijen precies weten hoe de

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom!

Informatieavond groep 8 A/B. Welkom! Informatieavond groep 8 A/B Welkom! Inhoud Huiswerk Afscheidsavond Snappet Voortgezet onderwijs Eindtoets groep 8 Sociale media - Dicteewoorden - Huiswerkblad Huiswerk - Nieuwsbegrip (beide lessen!) -

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Protocol schooladvies groep 8 Augustus 2016 PROCEDURE SCHOOLADVIES GROEP 8 INLEIDING De overstap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs (VO) is een belangrijke stap. Tenslotte willen we graag

Nadere informatie

groep 8 Informatie brochure

groep 8 Informatie brochure groep 8 Informatie brochure 2016-2017 Mogen wij ons even voorstellen? Algemene informatie Belangrijke data Adviesgesprekken De centrale eindtoets Structuur van het v.o. Overzicht open dagen/avonden Toelating

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool

Procedure Schooladvies Sint Jozefbasisschool Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen beschikken over zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op de om tot een goed advies te

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Akker Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie 03-12-2011 Datum laatste versie 04-06-2015 Documenteigenaar Team CBS De Akker Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs.

Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. Uw kind gaat naar het voortgezet onderwijs. - Welk onderwijs past bij uw kind? - Hoe kiest u een school? - Wat kunt u vragen tijdens de opendagen? - Wat is het vmbo? Welke beroepsgerichte vakken zijn er

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN

JANUARI / FEBRUARI 2014 CITO TOETSEN CITO TOETSEN We zijn natuurlijk erg benieuwd of onze inzet en de inzet van u en uw kinderen met betrekking tot het speerpunt Taal al vruchten begint af te werpen. Tijdens de oudergesprekken op 24 februari

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Protocol overgang PO VO

Protocol overgang PO VO Protocol overgang PO VO In dit protocol beschrijven we hoe op onze school de overgang van het basisonderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO) is geregeld. Het traject start in groep 7 en loopt door

Nadere informatie

Welkom in groep 5! Even voorstellen:

Welkom in groep 5! Even voorstellen: Welkom in groep 5! Even voorstellen: René van Eekelen ma t/m vr Femke Rullens ma t/m vr Meneer Rene -52 jaar jong -Kindgericht -24 jaar Rietvest, 2 jaar Arenberg, 1 jaar Achtsprong -Reïntegratietraject

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Schoolbeleid advisering groep 8 CONCEPT

Schoolbeleid advisering groep 8 CONCEPT 0 Schoolbeleid advisering groep 8 CONCEPT juli 2013 SCHOOLBELEID 1. Juni/juli - pre advies groep 7 vaststellen De leerkracht van groep 6 bepaalt in overleg met de leerkrachten van groep 7 en de IB-er het

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda

Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg GD Breda Nutsbasisschool Dirk van Veen Laan van Mecklenburg 30 4818 GD Breda 085-3001222 www.nbsdirkvanveen.nl info@nbsdirkvanveen.nl Onze opbrengsten Inleiding Of we goed onderwijs bieden kan op verschillende

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie