Jaarverslag Pcbs Ichthus Apeldoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010-2011 Pcbs Ichthus Apeldoorn"

Transcriptie

1 1

2 Jaarverslag Pcbs Ichthus Apeldoorn Aantallen en gegevens: 3 Pcbs Ichthus 3 Kalmoesstraat NS Apeldoorn Gewichtenregeling: 4 Stroomgegevens 6 Groepsverdeling: 7 CITO gegevens 7 Het Schoolconcept/kwaliteitsontwikkeling 8 Dalton: 8 De verandertrajecten: 8 Resultaten/ plannen omschreven in het schoolplan (naar INK-model) zijn: 9 Voornemens ten aanzien van de verandertrajecten: 12 Taal: 12 Personeelsbeleid: 13 Integraal personeelsbeleid 14 Onderwijsresultaten 15 Zorg: 15 Vakgebieden 16 De ontwikkeling van de leerlingen 16 Zorgverbreding: 19 ICT 19 Internet 19 MR 20 MR/OR 20 Diversen: 20 Scholing

3 PCBS Ichthus is een protestants christelijke basisschool. DE school is dalton school in Oprichting. De school staat in een multiculturele wijk in Apeldoorn; in het wijkdeel Zevenhuizen. PCBS Ichthus is in 1970 ontstaan uit de kleuterschool de Speeldoos en de lagere school Ichthus De school bestond in jaar. PCBS Ichthus valt onder de stichting PCBO Apeldoorn. Onder deze stichting vallen 29 andere basisscholen verdeeld over heel Apeldoorn. Aantallen en gegevens: Pcbs Ichthus Kalmoesstraat NS Apeldoorn

4 Peildatum: 1 oktober Aantal leerlingen: 241 Gewichtenregeling: Naar land van herkomst 4

5 5

6 Stroomgegevens Aantal leerlingen, doublures, rugzak en individuele leerlijn in schooljaar Leerjaar Aantal leerlingen op 1 oktober in het leerjaar. Aantal leerlingen op 1 oktober met een individuele leerlijn. Aantal leerlingen op 1 oktober met een LGF indicatie (rugzakje). Aantal leerlingen op 1 oktober die voor de tweede keer in het leerjaar zit Leerlingen in groep 3 verdeeld naar geboortekwartaal in schooljaar Kwartaal Geboortejaar Aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar 3 geboren in het jaar: Aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar 3 geboren in het jaar: Kleutergroepverlengers en snelle doorstromers in schooljaar

7 Aantal leerlingen op 1 oktober in het leerjaar 3, kleutergroepverlengers 1 Aantal leerlingen op 1 oktober in het leerjaar 3, snelle doorstromers 3 Uitstroom in schooljaar Leerjaar Instroom vanuit andere school of instelling (niet reguliere instroom van 4 jarigen) Uitstroom naar andere basisschool Uitstroom naar speciaal basis onderwijs Uitstroom naar speciaal onderwijs Uitstroom naar overig Uitstroom groep 8 in schooljaar Uitstroom naar voortgezet onderwijs 27 Uitstroom naar praktijkonderwijs 1 Uitstroom naar leerwegondersteunend onderwijs Uitstroom naar VSO 0 1 Groepsverdeling: 1-2a, 1-2b, 1c, 3a, 3b-4b, 4a,5b-6b,5a, 6a, 7a, 8a CITO gegevens Zie de ontwikkeling van leerlingen Ontwikkeling leerlingaantallen: In het schooljaar hebben we net als in weer met drie kleuterklassen kunnen werken. Twee groepen waren combinatiegroepen 1-2, de derde groep was een instroomgroep. In vergelijking met afgelopen jaar zijn de kleutergroepen iets minder groot. Er is opnieuw gestart met een zeer kleine instroomgroep. In deze groep zijn alle nieuwe leerlingen geplaatst. Eind mei was de groep gegroeid tot boven de 28 kinderen. Dit is voor ons in de kleutergroep eigenlijk het maximum. We verwachten dat de groepen in de onderbouw redelijk stabiel blijven. Opvallend is wel dat er in de middenbouw een aantal grote groepen zijn die over enkele jaren door zullen uitstromen naar het VO. De verwachting is dan ook dat Ichthus enigszins in leerlingaantal terug zal lopen. 7

8 Er vindt nieuwbouw plaats in de wijk (Amefa terrein) Nu de plannen voor laagbouwwoningen zijn bijgesteld verwachten we op Ichthus vanuit deze wijk een aantal kinderen in te kunnen schrijven. Ichthus kiest duidelijk voor Daltononderwijs en dit kan natuurlijk ook ouders/verzorgers aantrekken van buiten het voedingsgebied. Ichthus is de enige PC Daltonschool i.o. in de wijk Zevenhuizen. Het Schoolconcept/kwaliteitsontwikkeling Dalton: Nadat er een oriëntatie heeft plaatsgevonden in het schooljaar , zijn we op Ichthus gestart met Dalton. Er heeft uitgebreid overleg plaatsgevonden met de MR en er is in een ouderpanel besproken op welke wijze Ichthus de stap naar dalton naar de ouders toe het best kan communiceren. Tevens is er contact gezocht met het PCBO omtrent PR en communicatie. Na de ouderavond in januari 2010 is het team gestart met de opleiding. In verband met de uitgebreide ervaring is er contact gezocht met de Saxion Hogeschool Deventer. Er hebben drie cursusavonden plaatsgevonden het afgelopen schooljaar. Kwaliteitszorg: Er wordt gewerkt vanuit het INK management model en de verandertrajecten die zijn vastgesteld het afgelopen jaar zijn in het nieuwe schoolplan verwerkt en als bijlage toegevoegd aan het aangepaste schoolplan. (zie schoolplan voor verdere informatie) De verandertrajecten zijn als vast item in de agendastructuur en andere overlegmomenten opgenomen en worden ook in deze overlegmomenten geëvalueerd, waarna op de eindevaluatie de nieuwe plannen worden vastgelegd voor het volgende schooljaar. Van kwaliteitsgroep naar Dopgroep In de vorige schooljaren werd er gewerkt met kwaliteitsgroepen m.b.t. de verschillende verandertrajecten. Deze kwaliteitsgroepen zijn het afgelopen jaar opnieuw samengesteld, echter in samenhang met de ontwikkeling van Dalton op Ichthus, naar aanleiding van een 0-meting. Aan de hand van deze punten zijn de nieuwe DOPgroepen samengesteld. Deze Dalton Ontwikkelings Groepen werken de gekozen veranderingen uit en een presentatie van deze uitwerking vindt daarna binnen het team plaats waarna het onderdeel wordt geborgd. De Dopgroeponderwerpen zijn zeer praktisch van aard. Te denken valt aan: regels en structuren voor het zelfstandig werken, het gebruik maken van de ruimte binnen school etc. Het komend jaar zullen er opnieuw studiemomenten plaatsvinden en worden de verschillende uitgewerkte onderdelen in een Dalton Ontwikkelings Plan verwerkt. In hopen we als team het Daltoncertificaat te behalen. De verandertrajecten: Lezen/ spelling: Dit vakgebied stond een jaar niet op de lijst met verandertraject/ speerpunten. De afgelopen periode is opnieuw gebleken dat het lees- en spellingonderwijs op Ichthus niet de resultaten afwerpt die mag worden verwacht. De resultaten in de Middentoets van CITO was aanleiding om het onderwijs structureel door te lichten. In samenwerking met de stafmedewerker Onderwijs vanuit het PCBO zijn de groepen 3 en 4 doorgelicht op lees- en spellingsonderwijs: instructie en effectief lesgeven. Hier is een plan voor geschreven samen met IB en directie. Dit plan houdt in het kort in, dat de kinderen worden ingedeeld op niveau en groepsdoorbrekend worden verdeeld van uur. Kinderen hebben een duidelijk stappenplan en iedere dag wordt gekeken welke vorderingen de leerling heeft gemaakt. Daarna volgt toetsing en een hernieuwde indeling. Dit meters maken zal tot gevolg moeten hebben dat de kinderen hogere leeropbrengsten behalen. Verdere informatie is te vinden in dit plan van aanpak op het netwerk in de IB-map. ICT: voortzetting van de afgelopen jaren. Alle groepen zijn op dit moment voorzien van nieuwe digitale borden en een laptop. Sociaal Emotioneel: Volgen van de Kanjertraining team en kinderen. 8

9 Resultaten/ plannen omschreven in het schoolplan (naar INK-model) zijn: = Schooljaar ingepland = Schooljaar resultaat Dalton : SBF 1 Prestatie indicator Norm Meten afstemming van de leerkracht is meer gericht op de individuele ontwikkeling van de kinderen: de leerkracht staat minder centraal, en de aanpak kent dus een minder klassikale aanpak Het aantal leerkrachten dat deze werkwijze hanteert Alle leerkrachten Leerkrachten hebben deelgenomen aan het Dalton traject dat op Ichthus wordt ingevoerd Hebben het certificaat gehaald en Dop s (Dalton Ontwikkelings Plan) uitgewerkt voor de school. Structuur aanbrengen in de verschillende onderdelen die vallen onder zelfstandig werken/ keuzevrijheid /samenwerken binnen school Het aantal vastgelegde structuren in sbf genoemde onderdelen. Het aantal Structuren van coöperatief leren binnen de groepen Te bepalen gedurende het in te voeren traject; alle door de docent opgedragen opdrachten. Alle structuren van coöperatief leren zijn ingedeeld en vastgelegd Uitwerkingen van de DOP s zijn opgeslagen op netwerk en kopie bij directeur ingeleverd. Overzicht structuren coöperatief leren zijn opgeslagen en zichtbaar aanwezig in de groepen. Invoeren Dalton op Ichthus Uitwerking nog niet mogelijk i.v.m. studie start 2010 Alle leerkrachten Leerkrachten hebben deelgenomen aan het Dalton traject dat op Ichthus wordt ingevoerd Hebben het certificaat gehaald en Dop s (Dalton Ontwikkelings Plan) uitgewerkt voor de school. Eind 2011/

10 Te bepalen gedurende het in te voeren traject; alle door de docent opgedragen opdrachten. Alle structuren van coöperatief leren zijn ingedeeld en vastgelegd Dalton: Uitwerking zie studie Uitwerkingen van de DOP s zijn opgeslagen op netwerk en kopie bij directeur ingeleverd. Overzicht structuren coöperatief leren zijn opgeslagen en zichtbaar aanwezig in de groepen. 2011: De eerste onderdelen en resultaten van de DOPgroepen zijn opgeslagen in het Dalton Ontwikkelingsplan. De structuren zijn verwerkt in een kalender en in de lokalen zichtbaar opgehangen Lezen : SBF 1 Prestatie indicator Norm Meten Taalontwikkeling op niveau. Kinderen ontwikkelen zich taalkundig op niveau dat verwacht mag worden (LG) % = >van alle kinderen werken op landelijk gemiddeld niveau Cito toetsen analyseren van de groepen Norm Meten Resultaat Groep 1-2 taal voor kleuters 20% 69,6 =B 9,5 %=D 3%=E Behaald DMT: 3-8 maximaal 10% D Idem voor E 8%=D 3 D=27% 4 D=12% 5 D=12 % 6 D=26% 7 D=8% 8 21%=E 3 E=6% 4 E=6% 5 E=18% 6 E=17% 7 Groepen 3 en 8 behaald Groepen 4-7 niet behaald Groepen 4 en 5 behaald Groepen 3, 6,7 en 8 niet behaald 10

11 E=12% 8 Spelling 23% 3 Maximaal 10 % D score 12% 4 3% 5 15% 6 33% 7 11% 8 Maximaal 10 % E score 16% 3 9% 4 15% 5 15% 6 8% 7 37% 8 Begrijpend lezen 8,5 =B 6% D Gr 4 en 5 max 10% D score 24,7= A 4 Gr 6,7,8 max 15% D score 9%=D 5 32,2 =B 5%=D 6 42,2 =C 25%=D 7 47,1 =E 11%= D 8 Alle groepen max 5% E score 3%=E 4 6%-E 5 5%=E 6 8%=E 7 18,5 %=E 8 Alleen groep 5 behaald Alleen groepen 4 en 7 behaald Groepen 4, 5 en 6 behaald Groepen 7 en 8 niet behaald Alleen groep 4 behaald Sociaal emotioneel: In het schooljaar heeft opnieuw een aantal leerkrachten de kanjertraining gevolg en een aantal leerkrachten heeft de herhalingscursus gedaan. Hieronder treft u de doelstelling aan: (Het witte onderdeel is opgesteld aan het begin van het schoolplantraject ) SBF 1 Prestatie indicator Norm Meten Goed sociaal emotionele beleid voeren op Ichthus Het aantal kinderen waarbij sprake is van pesten Het aantal kinderen dat onderling langdurig problemen heeft Het aantal kinderen dat problemen heeft om zich te uiten naar de leerkracht toe. Het aantal kinderen dat deze knelpunten binnen het onderwijs op Ichthus noemt ligt lager dan in de enquête van 2006 is afgenomen door scholen met succes. D.m.v. enquête te houden onder ouders/ kinderen en team i.v.m. nieuwe schoolplan 11

12 Het aantal ouders die sociaal emotionele problemen aankaart binnen school. Norm Meten resultaat Alle bovenbouwgroepen hebben gewerkt volgens het model van de kanjertraining. Minimaal 4 Leerkrachten worden opgeleid tot kanjertrainer Het aantal kinderen dat deze knelpunten binnen het onderwijs op Ichthus noemt ligt lager dan in de enquête van 2006 is afgenomen door scholen met succes. Vanuit de enquête van de kanjertraining komen de resultaten op school en bij leerkrachten en MT Behaalde certificaten vanuit de kanjertraining D.m.v. enquête te houden onder ouders/ kinderen en team i.v.m. nieuwe schoolplan Voldaan Ten aanzien van het pesten op school geeft 18% aan soms wel eens gepest te worden, 4% geeft aan vaak gepest te worden. Landelijk is dit resp. 29% en 6%. Tevens geeft 11% aan soms zelf wel eens te pesten en 0% pest zelfs vaak. Landelijk is dit resp. 21% en 2%. Via internet wordt 13% soms gepest en 0% vaak. 16% van de leerlingen vertelt niet aan de juf of meester als hij/zij gepest wordt De groep De klas Omgang van leerlingen onderling Contact van de docent met leerlingen Feedback/ ondersteuning door docent Welbevinden op school Algemene tevredenheid Voornemens ten aanzien van de verandertrajecten: Taal: In de evaluatievergadering zijn de eindresultaten van de cito-eindtoets nogmaals doorgenomen. Ichthus scoort niet onder de minimumdoelen van de inspectie. Toch is het wenselijk om de resultaten omhoog te brengen. Ichthus wil graag boven het landelijk gemiddelde scoren op het gebied van taal en rekenen de komende jaren. Het afgelopen jaar is er tevens op bestuursniveau gesproken over de wenselijkheid hiervan. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de stafmedewerker van het PCBO hierover. Er is in overleg met directie en IB gekozen voor taal, aangezien dit onderdeel van de citoscores de afgelopen jaren beduidend lager lag dan scholen met een vergelijkbare populatie. Tevens is 12

13 er vanuit de 1zorgroute een stappenplan opgesteld voor de komende 4 jaar. Voor de komende twee jaar hebben we de doelen vastgelegd. Niet de inspectienorm is graadmeter maar de landelijke norm. Norm Meten Resultaat In 2010: 80 % van alle kinderen werken op landelijk gemiddeld niveau Minimaal 10 % heeft een CITO score D,E Percentage omhoog brengen naar 85% Minimaal 10 % heeft een CITO score D,E Percentage omhoog brengen naar 85% Minimaal 10 % heeft een CITO score D,E Percentage omhoog brengen naar 85% Minimaal 10 % heeft een CITO score D, E Cito toetsen analyseren van de groepen Cito toetsen analyseren van de groepen Voor uitgebreidere informatie m.b.t. deze onderdelen verwijzen we u naar het document en het nieuwe schoolplan en het onderdeel verandertrajecten als bijlage bij het schoolplan. Personeelsbeleid: zie (integraal personeelsbeleid) De overlegstructuur: Het MT overlegt elke wek op woensdag over beleidszaken met IB. De agenda en andere inhoudelijke zaken worden doorgenomen en vastgesteld. Overlegstructuur binnen het team: Personeel: onder- en bovenbouwvergadering onder leiding van de unitleider De vergaderstructuur: plenaire vergaderingen zijn van huishoudelijke aard en de bouwvergaderingen zijn van inhoudelijke aard vergaderfrequentie per 4 weken (1x plenair en 2x bouw) Teamscholing Dalton : 2 momenten op de avond voor het gehele team. Overlegmomenten facultatief voor de Dop-groepen en 3 extra personeelsvergaderingen inhoudelijk mbt Dalton Professionalisering team De 1-zorgroute: bijscholing door IB en directie. De opzet zal door IB naar keuze kunnen worden ingevuld. Een aantal bijeenkomsten zal verplicht bijgewoond moeten worden door dir. en IB. De inhoud is op di moment nog niet bekend. Ichthus zal in ieder geval inzetten op het werken aan de instructietafel met kleine groepen en tevens werken aan een betere analyse van de behoeften van het kind op vooral didactisch gebied. De projecten en activiteiten die georganiseerd worden door het team worden digitaal geëvalueerd en daarna opgeslagen bij het betreffende onderdeel op het netwerk. 13

14 Om de werkwijze binnen Ichthus goed vast te leggen zijn het afgelopen jaar tevens de protocollen uitgebreid en zijn tevens de taakomschrijvingen verder uitgewerkt. Veel overleg kan tevens snel per mail worden uitgevoerd. Inhoudelijk: Het afgelopen jaar is er vooral overleg geweest over de verandertrajecten en de onderwerpen die in de Dop-groepen naar voren kwamen. Vanuit de studiemomenten volgden er opdrachten die zowel individueel waren als groepsgericht. Op de studieavond werd het overleg voortgezet en werden onderdelen besproken en gepresenteerd. Ook het komend schooljaar zal dit onderdeel een vervolg krijgen in 2 avondbijeenkomsten. Overige scholing met het team vindt verder op individuele basis plaats. Voor het komend schooljaar (eerste helft) heeft Ichthus zich aangemeld voor de Kanjertraining 8 teamleden) en de 1zorgroute (Taal/lezen/spelling) Directeur en IB nemen ook deel aan de bovenschoolse scholing, waarna dit op teamniveau wordt uitgewerkt en gepresenteerd. Klassenconsultaties staan komend jaar in samenhang met collegiale consultaties op de rol. In plaats van een extra studiemiddag gaan de teamleden bij elkaar op bezoek en er volgt een nabespreking. Hiervan volgt een verslag. Deze collegiale consultatie heeft ook 2 jaar geleden plaatsgevonden. Integraal personeelsbeleid Er is het afgelopen jaar gewerkt met het Persoonlijk Ontwikkelings Plan binnen het team. Ieder leerkracht heeft aan de hand van een competentieprofiel zijn of haar POP samengesteld. Elk half jaar worden deze met één van de unitleiders doorgenomen. In de jaargesprekken komt ook de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht terug. Dit jaar zijn hoofdzakelijk de nieuwe leerkrachten bezocht en gecoacht. Er hebben jaargesprekken plaatsgevonden en beoordelingsgesprekken. Het afgelopen jaar ( aug eind mei 2011) is de ziektemelding frequentie laag gebleven: 0,097 Het ziekteverzuimpercentage bedroeg in die periode 3,42 %. Dat is een stijging t.o.v. het jaar Hierbij moet worden aangetekend, dat één leerkracht langere tijd afwezig is geweest i.v.m. ziekte. De oorzaak was van ziekte bij één leerkracht is niet alleen werk gerelateerd. Het afgelopen jaar is 1 leerkracht langdurig afwezig geweest i.v.m. zwangerschapsverlof. Ook is er het afgelopen jaar opnieuw gebruik gemaakt van intervisie binnen het team. In de bouwvergaderingen zijn meerdere vergaderingen besteed aan dit onderdeel. De vergadering wordt in dat geval niet altijd voorgezeten door iemand uit het MT, maar soms door een leerkracht. De intervisiemethodiek die op Ichthus is gevolgd, was de collegiale consultatie als basismodel. Het onderdeel intervisie staat vast op de agenda voor het bouwoverleg. Ook zijn er momenten ingepland in de bouwvergaderingen voor energizers met het team. De unitleiders zitten de vergaderingen voor. Knelpunt is echter dat de vergaderingen wisselend op de dinsdag/donderdag plaatsvinden en het voorzitterschap onder druk komt te staan vanuit MT. De unitleiders werken namelijk in deeltijd. Doordat bouwvergaderingen ook veel punten bevatten die gerelateerd zijn de organisatie van de school ( evalueren nieuwe methodes, borgen besluitvorming m.b.t. de vakgebieden etc.), kwamen ook dit jaar de intervisiemomenten in het gedrang. Toch blijven we standaard de intervisie op de agenda zetten, omdat het een zeer waardevol middel is binnen een team om knelpunten aan te dragen en te delen. Tevens worden er energizers gehouden tijdens de vergadering om een stukje ontspanning en teambuilding te creëren Om de taken binnen school te verdelen, wordt gebruik gemaakt van een verdeling naar uren (taakurenbeleid) Leerkrachten worden naar WTF ingedeeld. Het afgelopen jaar bleef het percentage op de normjaartaak tussen de 97 en 100 procent belasting. In de praktijk blijkt dit steeds een struikelblok, omdat taken niet altijd zijn weer te geven in uren. De taakuren zijn volgens punten ingedeeld (1 punt = 5 uur) leerkrachten kunnen inschrijven op de taken en weten hoeveel punten ze moeten inzetten. Deelname aan de kwaliteitsgroepen valt hier niet onder; deze vallen onder de studie-uren op de normjaartaak. In groep 4a en 1-2b heeft wisseling van teamleden plaatsgevonden. Tevens is een leerkracht tussentijds vertrokken uit het onderwijs en PCBO. Twee leerkrachten zijn per vertrokken van Ichthus en uit het onderwijs gestapt. Gegevens teamopbouw zie diversen 14

15 Onderwijsresultaten De eindresultaten van het schooljaar zijn iets beter geweest dan het jaar ervoor. Resultaten groep 8 uitstroom naar VO: HAVO / VWO vwo HAVO* HAVO/ VMBO T VMBO Basis/ kader LWOO/praktijk VSO totaal 17% 30% 53% % 4% 29% 42% % 6,5% 0 16,5% 55% 3% 31 33, 33% 7,41% 0 3,70 14,81 25,93 3,70 3,70 27 Zorg: Zorgleerlingen: Leerling-gebonden budget Er is één leerling in groep 4 die gebruik heeft gemaakt van zijn Leerling Gebonden Budget (rugzak cluster IV). Deze tijd is ingezet gedurende 2 uur per week aan de begeleiding van deze leerling. De ambulante begeleiding is verzorgt vanuit de Ambelt. Voor één leerling is een PAB aangevraagd. Ondersteuning in de groepen In de onderbouw is extra ondersteuning ingezet om de groepsleerkrachten de ruimte te geven zelf de toetsen van Veilig Leren Lezen en Cito s bij de kinderen af te nemen. In groep 4 t/m 8 is het hele jaar gedurende 1 dag in de week extra ondersteuning binnen en buiten de groep gegeven. Per groep werd gekeken hoe de ondersteuning het beste ingezet kon worden. Op deze manier is ondersteuning op maat gegeven. Groep 4 heeft vanaf april een extra leerkracht voor drie ochtenden toegewezen gekregen Eigen Leerweg In groep 6 heeft één leerling een eigen leerlijn met Ontwikkelingsperspectief. In groep 8 had één leerling een eigen leerweg en een verwijzing die tenslotte Praktijkschool is geworden. Één leerling gaat naar het VSO. Hoogbegaafdheid Dit schooljaar heeft één leerling uit groep 6 de Plusklas bezocht. Deze leerling heeft het rekenonderwijs gevolgd in groep 7. Binnen Ichthus is voor het tweede jaar een plusgroep gestart. Deze kinderen werken één keer in de week onder begeleiding van een leerkracht aan opdrachten die daarna in de groep verder uitgewerkt kunnen worden. Intensieve Taalklas Dit jaar is er één leerling uit groep 5 naar de intensieve taalklas geweest. Aan het eind van het schooljaar is dit afgesloten met een positief resultaat. 15

16 Onderwijs begeleidingsdienst Het afgelopen schooljaar zijn 3 kinderen door de IJsselgroep onderzocht. Er hebben collegiale consultaties plaats gevonden met de orthopedagoog. Tweekinderen zijn door een extern bureau onderzocht. Vakgebieden Lezen Het lezen is sinds enkele jaren een speerpunt op Ichthus. In voorgaande jaren zijn het Leeskwartier, de methode Estafette en de methode Tekstverwerker ingevoerd. Vorig jaar is er gestart met een nieuwe Taal methode. De methode beviel goed. Het spellings- en woordenschatonderwijs staat meer centraal in deze methode en is zeer gestructureerd. De gymlessen zijn dit jaar aageapst om meer tijd te genereren voor taal en spellingsonderwijs. Ook wordt er dit jaar vanaf de tweede helft van het jaar intensief één uur geautomatiseerd op het gebeide van lezen en spelling. Hiervoor heeft de school ondersteuning ontvangen van uit de staffunctionaris onderwijs van het PCBO. Komend school jaar zal dit uitgebreid worden naar de groepen 5 en 6. In de bovenbouwgroepen wordt intensief RALFI gelezen met de kinderen die nog niet het hoogste AVIniveau beheersen.. Spelling De groepen 3 t/m 7 maken gebruik van de nieuwe CITO spelling. Zie verder hierboven Rekenen Met de methode Alles Telt is het mogelijk om meerdere leerlijnen te volgen. Naast het werken met het programma uit het lesboek is het mogelijk vanaf groep 3 de leerstof te compacten waardoor tijd vrijkomt voor verrijkingsopdrachten. Vanaf groep 5 is het mogelijk om zwakke rekenaars in het Maatschrift te laten werken. In groep 6 en hoger kunnen kinderen werken met het minimumprogramma, waarbij minder verwerkingsopdrachten uit het lesboek gemaakt hoeven te worden. In alle groepen wordt volgens deze werkwijze gewerkt en de resultaten zijn bevredigend voor zowel de leerlingen als de leerkrachten. Om het automatiseren een extra impuls te geven in de groepen 3 en 4 is de methode Met Sprongen Vooruit geïmplementeerd. Sociaal emotioneel In alle groepen wordt de Kanjertraining toegepast. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de methode Goed gedaan (2009) en Kinderen en voor meer lessuggesties. CITO Viseon kan ingezet worden om de ontwikkeling van een kind beter in beeld te krijgen. Hier is het afgelopen jaar geen gebruik van gemaakt. In groep 4 heeft extra Kanjertraining plaatsgevonden vanuit IJsselgroep. Dit heeft positieve resultaten opgeleverd. Vijf leerkrachten hebben opnieuw dit schooljaar Kanjertraining/opleiding gevolgd bij IJsselgroep. We streven er naar om in de toekomst zoveel mogelijk leerkrachten deze opleiding te laten volgen, zodat alle groepen Kanjertraining krijgen. In het schooljaar worden opnieuw 8 leerkrachten geschoold vanuit de IJsselgroep om de kanjertraining te kunnen geven. De ontwikkeling van de leerlingen Hieronder treft u de resultaten aan van het schooljaar De norm van de inspectie lag op 533,8. Ichthus zit net iets boven de norm. 16

17 17 Groep 1-2

18 Groep 3-8 rekenen en wiskunde Protestants Christelijke Basisschool Ichthus APELDOORN Trendanalyse Rek-Wisk Volgmodel Jaargroepen M8 B8 E7 M7 E6 M6 Jaargroep Boven gemiddelde Onder gemiddelde Vaardigheidsscore E5 M5 E4 50 M E3 M3 M M

19 Voor de verdere resultaten verwijs ik u naar Resultaten/ plannen omschreven in het schoolplan (naar INK-model) in dit jaarverslag en naar het LOVS van CITO dat op Ichthus gebruikt wordt. Zorgverbreding: Kinderen met speciale behoeften op didactisch en/of pedagogisch gebied zijn zowel binnen als buiten de groep begeleid. Er zijn handelingsplannen gemaakt voor de leerlingen die binnen en buiten de groep extra begeleid zijn. Tevens is de start gemaakt met groepsplannen voor spelling. (Dit is onder begeleiding gebeurd van een medewerker van de schoolbegeleidingsdienst IJsselgroep) De begeleiding van kinderen buiten de groep werd verricht door het IB en een extra leerkracht. Na elke periode volgt dan een evaluatie en indien nodig een bijstelling van het handelingsplan. Leerlingen werken na hun basiswerk eerst aan verdiepingsmateriaal van het betreffende vakgebied, daarna is er vrije keuze. Voor beide onderdelen is extra materiaal aangeschaft Formatie zorg Er is het afgelopen jaar één keer vanuit CFI formatie beschikbaar gekomen voor een rugzakleerling. Deze formatie is in principe niet geoormerkt, maar we hebben op Ichthus deze formatie toegekend aan een ondersteuner om zodoende deze leerling goed te kunnen begeleiden. Ook zijn de leerkrachten extra ondersteund door de leescoördinator. Handelingsplannen: Voor elke leerling die opgenomen is in de zorg en in of buiten de groep extra begeleiding krijgt van een remedial teacher, werd een handelingsplan voor 6 weken opgesteld. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht d.m.v. een oudergesprek. Na 6 weken volgt een evaluatie binnen het zorgteam en terugkoppeling naar leerkrachten en ouders. Indien het beoogde doel niet bereikt is, volgt een bijstelling van het handelingsplan. Leerkracht en ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. De handelingsplannen worden bewaard in de groepsmappen. De leerlingendossiers zijn centraal opgeslagen in dossierkasten die voor de leerkrachten toegankelijk zijn. Afgesloten hulpplannen en handelingsplannen worden opgeborgen in de leerlingendossiers in de afgesloten dossierkasten. De scores van het CITO staan op de rapporten genoteerd. Ze worden door de leerkracht persoonlijk aan de ouders toegelicht, omdat deze tabellen een duidelijke uitleg vergen. De score wordt besproken aan de hand van een grafische tabel. ( Voor verdere informatie : zie zorgplan PCBS Ichthus) Prognose komende jaren: De handelingsplannen komen niet te vervallen maar er zal de komende jaren ingezet worden op groepsplannen. Veel individuele plannen zullen daardoor verdwijnen. Kinderen met specifieke behoeftes zullen vanzelfsprekend een individueel HP krijgen. Weer Samen Naar School Het afgelopen jaar werden de contacten onderhouden via het IB-netwerk. ICT Informatie Programmatuur De educatieve programmatuur waarmee we werken, is grotendeels gelijk gebleven. Internet Met grote regelmaat zijn aan de collega s links naar interessante in het onderwijs bruikbare sites doorgegeven. Het gebruik van Internet is toegenomen. o als bron bij het voorbereiden van projecten en lessen o als informatiemiddel voor collega s en kinderen o als middel om educatieve programmatuur welke online staat gebruiken o als middel om digitale opdrachten (als webkwesties / digibord) uit te voeren. Communicatie intern 19

20 Dit schooljaar is de papieren communicatie grotendeels gedigitaliseerd. Hierbij wordt gebruik wordt gemaakt van . Interne memo s worden per verzonden. Verslagen worden digitaal aangeleverd. Ook de verslagen van gesprekken met ouders worden digitaal bewaard op het netwerk een afschrift is er voor de ouder. De agenda van de vergaderingen en de notulen werden afgelopen jaar ook alleen digitaal verspreid. Dit geldt ook voor diverse overzichten die in de klassenmappen moeten worden bewaard. Komend schooljaar gaat een kwaliteitsgroep zich opnieuw bezig houden met verbeteringen op dit gebied. Website De website is opgenomen in het CMS. Dit is een centraal webbased systeem om de website te onderhouden. Netwerk Op Ichthus gebruiken we De Klas.nu van de firma Heutink. Het gehele verkeer verloopt webbased. Dit betekent dat de leerkracht ook thuis de mail kan controleren. IB, MT en ICT kunnen tevens inloggen op school en het netwerk met alle documenten benaderen en bewerken. Internet en Alle leerkrachten hebben een eigen adres binnen het schoolnetwerk en kunnen de server ook thuis benaderen en de post doornemen. Apparatuur De problemen met het netwerk werden via een ticketsysteem doorgegeven aan de online helpdesk. ICT-coördinator De directeur neemt op dit momenten de taken over. Vooral op de donderdagmiddag wordt er tijd voor ICT vrijgemaakt. Een leerkracht heeft ICT in haar takenpakket gekregen en dit is ook in de taakuren opgenomen. Zij bezoekt ook de regiovergaderingen. MR Besproken zaken door de MR zijn o.a. : - Een voortdurend punt van aandacht waren de beleidszaken vanuit de GMR. - Allerlei lopende zaken die op school spelen werden doorgenomen in de MR. Met name het studietraject Dalton van het team het afgelopen schooljaar. - De verandertrajecten zijn besproken. - De opzet van de stichting Ouderraad - De algemene formatie en de formatieve inzet voor groep 4A - De extra kanjertraining vanuit de IJsselgroep voor groep 4A - Het schoolplan is besproken: met als accent het studietraject Dalton dat door het team wordt ingezet. - Als vast onderwerp is de schoolbegroting besproken - In het afgelopen jaar heeft de MR zich steeds bij herhaling ingezet voor een veilige situatie rond school in samenwerking met de OR MR/OR De OR heeft het afgelopen jaar veel activiteiten voortgezet die in de jaren ervoor zijn geïnitieerd. (zie inzet vrijwilligers) Voor komende schooljaren zal er opnieuw kritisch gekeken worden naar de mogelijkheid van een ouderavond op de wijze zoals die heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren. De opkomst was de afgelopen jaren dermate laag dat de inzet van de OR niet opwoog tegen de belangstelling vanuit de ouders. Diversen: Omvang van de groepen 20

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015. BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag SCHOOLJAAR 2014-2015 BERNADETTE-MARIASCHOOL AAN 't VERLAAT 30 2612 XZ DELFT Jaarverslag van: Bernadette Mariaschool Delft Brinnummer: 13PI Schooljaar: 2013-2014 Samenstellers jaarverslag: Bespreking

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013

SCHOOLPLAN 2014-2018. Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 7-10-2013 SCHOOLPLAN Besproken in de MR Opgestuurd CvB 2-10-2013 2014-2018 7-10-2013 Besproken met de MR 25-09-2014 Aangeboden aan cvb Jan Reitsma 26-09-2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Onderwijs: Goed onderwijs

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool

Het Baken 2012-2013. Jaarverslag. Khbgiuyfi uf. christelijke basisschool Het Baken Khbgiuyfi uf Jaarverslag 2012-2013 christelijke basisschool 2 Het Baken jaarverslag 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen 4-13 Evaluatie doelen 2012-2013 14-22 Identiteit 23 Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015

Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 Inhoud 1 inleiding 4 1.1 kader en doel 4 1.2 schoolbeschrijving 4 1.2.1 bestuurlijke structuur 4 1.2.2 geschiedenis 5 1.2.3 huisvesting 5 1.2.4 groepering en leerlingaantal 6 1.2.5

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie

2008-2012 Het Zwanenbos

2008-2012 Het Zwanenbos 2008-2012 VAN OPENBARE (SPECIALE) BASISSCHOOL Het Zwanenbos Schoolplan Het Zwanenbos 2008-2012 2 Inhoudsopgave 0 Inleiding 1. De visie 2. Het kwaliteitsbeleid 3a 3b 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g Het onderwijskundig

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 2013

Jaarverslag 2012 2013 Hoofdlocatie Plein Emaus Tevens postadres Plein Emaus 6, 3135 JN Vlaardingen telefoon: 010 434 70 07 Locatie Goudsesingel Goudsesingel 100, 3135 CC Vlaardingen telefoon: 010 234 24 27 Jaarverslag 2012

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013

Schooljaarverslag 2012-2013. September 2013 Schooljaarverslag 2012-2013 September 2013 INHOUD: 1. INLEIDING 3 2. CONTEXT EN KENGETALLEN 4 2.1 Bovenschoolse ontwikkeling enz. 2.2 De school in getallen 2.2.1 Context 2.2.2 Leerlingen 2.2.3. De Citoscores

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem

D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem D.W. van Dam van Brakelschool Openbare basisschool voor Brakel en Zuilichem Burg. Posweg 46b 5306 GE Brakel Tel.nr.: 0418-677180 E-mail: info@obsbrakel.nl homepage: http://www.obsbrakel.nl Jaarverslag

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003

Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint. schooljaar 2002-2003 Jaarverslag S.K.O. Het Groene Lint schooljaar 2002-2003 december 2003 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Bestuurlijke kenmerken 3. Onderwijzend personeel 4. Onderwijsondersteunend personeel 5. Arbeidsomstandigheden

Nadere informatie