CURSUSAANBOD EDUSCOPE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSAANBOD EDUSCOPE 2014-2015"

Transcriptie

1 CURSUSAANBOD EDUSCOPE VERSIE 2.0

2 Pagina 2

3 Inleiding EDUscope wordt reeds vanaf 2005 op vele scholen ingezet als een volwaardig en integraal Leerling Administratiesysteem (LAS) en Leerling volgsysteem (LVS). Voor elk kind wordt in EDUscope een digitaal dossier opgebouwd. Dat betekent dus dat de leerling hierin centraal staat. Leraren en begeleiders kunnen hiermee hun kennis over de ontwikkeling van de kinderen samen delen. ONTWIKKELINGSFASEN EDUSCOPE In de eerste fase van de EDUscope-implementatie was deze voor de meeste scholen activiteit georie nteerd. Dat wil zeggen dat de gebruikers geschoold zijn ( knoppencursus ) en vervolgens enigszins individueel in EDUscope aan de slag zijn gegaan. In sommige gevallen hielpen teamleden elkaar met de invoer van leeropbrengsten en handelingsgerichte aanpakken. Veel scholen hebben nu een niveau van implementatie bereikt, waarin meer proces- of systeem georie nteerd met EDUscope wordt gewerkt. Zo worden bijv. werkprocessen, die afgeleid zijn van het onderwijskundig aanbod en de daarbij behorende organisatievormen, jaarlijks gee valueerd en zo nodig bijgesteld. Leerkrachten werken routinematig in en met EDUscope, maken analyses en nemen maatregelen om de effectiviteit van de leerlingenzorg te verhogen. Met het oog op de ontwikkelingen rondom Passend Onderwijs is het van belang dat de implementatie van EDUscope zich op het niveau van de keten doorontwikkeld. Passend Onderwijs betekent namelijk o.a. samenwerking zoeken tussen scholen in de regio, maar ook met andere instanties, zoals Gemeente of Jeugdzorg. Door bepaalde afspraken en automatische koppelingen kan er intersectorale overdracht van bepaalde leerling-informatie plaatsvinden. BASIS- EN VERDIEPINGSCURSUS De verschillende ontwikkelingsfasen zoals hierboven beschreven maken duidelijk dat het niveau van de verschillende EDUscope-gebruikers heel divers is. Dit loopt uiteen van het beginnersniveau tot het gevorderde niveau, met zelfs al enkele experts op bepaalde onderdelen. Het aanbod in dit overzicht is derhalve op 2 niveaus gericht, t.w. Het basisniveau voor beginners, of voor EDUscope gebruikers die de betreffende informatie nog eens helemaal opnieuw willen zien, oefenen en leren. Het verdiepingsniveau voor de enigszins gevorderde EDUscope-gebruiker, die de kennis en kunde van het betreffende onderwerp verder wil uitbreiden. INDIVIDUEEL- OF TEAMGERICHT (OF BOVENSCHOOLS) Waren de EDUscope-cursussen in het verleden vooral gericht op de te onderscheiden rollen in EDUscope, zijn hier nu ook cursussen voor het complete team aan toegevoegd. Juist ook om de kwaliteit van het gebruik van EDUscope op schoolniveau (en zo mogelijk in de keten) te verhogen. Afhankelijk van het aantal individuele inschrijvingen worden per cursusbijeenkomst groepen geformeerd en wordt daarvoor een datum ingepland en gecommuniceerd met de inschrijvers. Pagina 3

4 Bij onvoldoende interesse gaat een cursus niet door en worden evt. inschrijvers hierover geı nformeerd. In geval van een team-inschrijving neemt een EDUscope-medewerker contact op met de betreffende school, om de datum, de locatie en de juiste inhoud af te stemmen. DESKUNDIGE OPLEIDERS Het cursusaanbod zoals hier verder beschreven wordt verzorgd door deskundige opleiders. Dit zijn o.a.: Dhr. R. (Roy) Kleijkers Naast zijn rol als legal counsel binnen Unilogic, heeft Roy Kleijkers ook jarenlange ervaring met het programma EDUscope en heeft hij diverse modules hiervan mede ontwikkeld en bij besturen in den lande geı mplementeerd. Dhr. L. (Leon) Camp Leon Camp is naast zijn functie als customer relations consultant de projectleider van EDUscope. Hij heeft in 2013 de overstap gemaakt van het onderwijs naar het bedrijfsleven, en neemt een jarenlange ervaring als docent en onderwijskundig beleidsmedewerker mee. CURSUSMATERIAAL Alle deelnemers ontvangen bij deelname een cursusmap, waarin relevante, handige informatie is verzameld. Dit is bijv. een hand-out van een gebruikte presentatie, een stappenplan en/of een (papieren) handleiding. INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE Inschrijven op e e n of meerdere cursussen kan vanaf 16 juni 2014 via de website van EDUscope. Het adres is Daar ziet u aan de rechterzijde een blokje met INSCHRIJVEN CURSUSAANBOD. VOORWAARDEN Voor alle inschrijvingen geldt dat de betreffende persoon of school een schriftelijke bevestiging van deelname aan de cursus ontvangt. Tot 6 weken voorafgaand aan de cursus kan kosteloos worden geannuleerd. Tot 4 weken voorafgaand aan de cursus wordt hiervoor 50% van de kosten in rekening gebracht. Daarna is dat 100%. Het is wel toegestaan een plaatsvervanger te sturen. EDUscope behoudt zich, bij onvoldoende belangstelling, het recht voor een cursus tot uiterlijk 2 weken voor aanvang te annuleren. Tarieven voor cursussen zijn vrij van BTW. TENSLOTTE Wij hopen met dit cursusaanbod een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van de implementatie van het leermanagementsysteem EDUscope, en dat veel scholen (teams en individuele gebruikers) hier gebruik van zullen maken. Bij vragen of maatwerk-trajecten kunt u contact opnemen, en wel via het contactformulier op de website van EDUscope, o f telefonisch via de EDUscope-helpdesk ( optie 1) L. Camp [Projectleider EDUscope] Pagina 4

5 Cursus-aanbod THEMA-CURSUSSEN Titel: Groepsoverzichten en Groepsplannen TH001 TH002 Cursus TH001: Individueel niveau (rol: IB-er Docent) Cursus TH002: Team-niveau Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope Een groepsplan is een middel waarmee de verschillende onderwijsbehoeften van kinderen in een groep beschreven worden. Het werken met groepsplannen stimuleert een andere manier van denken bij de leerkracht. Kijk niet naar wat een kind niet kan, maar naar wat het wel kan en wat het nodig heeft. Aandacht voor positieve kwaliteiten van het kind biedt perspectief waarop verder kan worden uitgebouwd. Er dient niet enkel en alleen gekeken te worden naar toetsgegevens, maar ook naar welke leerstijl en mogelijkheden bij welk kind passen. Deze gegevens kunnen verzameld worden in een groepsoverzicht, op basis waarvan bepaald wordt welke kinderen vergelijkbaar zijn en samen in e e n groepsplan of subgroep kunnen worden opgenomen. Doelen: Kennis van de mogelijkheden van de onderdelen groepsoverzichten en groepsplannen in EDUscope Vaardigheid verkregen in het samenstellen van een groepsoverzicht en het op basis daarvan plaatsen van de leerlingen in subgroepen Vaardigheid in het toevoegen, invullen, wijzigen, opslaan en afdrukken van een groepsoverzicht en groepsplan Onderwerpen: Groepsoverzicht: Groepsplan: Sjablonen Inrichten Bijzonderheden Groepsplantypes CITO Openen of toevoegen DLE Inhoud Rapportcijfers Opmerkingen Instellen periode Subgroepen Voorbeeld Beknopt en uitgebreid Afdrukken Opslaan en afdrukken Locatie: Individueel: bij Unilogic Duur: 3 uur Team: bij Unilogic of eigen locatie Aantal deelnemers: Individueel: min. 8/max. 12 Team: max. 12 Prijs: Individueel: 175,00 p.p. Team: 1250,00 Individueel: Optie 1: TH001A: ( uur) óf Optie 2: TH001B: ( uur) Team: Cursus TH002 - In onderling overleg Pagina 5

6 Titel: Doelen: Ontwikkelingsperspectief TH003 TH004 Cursus TH003: Individueel niveau (rol: IB-er Docent) Cursus TH004: Team-niveau Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope e n basiskennis van de module dossier. Het ontwikkelingsperspectief (OPP) is een format waarbij een leerling niet alleen gevolgd wordt in zijn of haar ontwikkeling, maar waarmee ook duidelijk kan worden gemaakt wat een school met een leerling denkt te kunnen bereiken. Het OPP wordt uitgedrukt in een verwacht uitstroomniveau naar het voortgezet (speciaal) onderwijs en doet een uitspraak over de leerrendementsverwachting voor een aantal vakgebieden. Een OPP stelt een school in staat om de ontwikkeling van de leerling te plannen, meer dan alleen maar te volgen. Het geeft de school c.q. de leerkracht richtlijnen om te komen tot een passend aanbod voor de betreffende leerling(en). In deze cursus gaat het NIET om het inrichten van het OPP-sjabloon (zie daarvoor cursus PR0012), maar om het opstellen van een OPP op basis van een reeds aanwezig sjabloon. Kennis van het wat en het waarom van een OPP Kennis van de mogelijkheden van de onderdelen van het OPP Vaardigheid in het toevoegen, invullen, opslaan, bijstellen en afdrukken van een OPP Onderwerpen: Theoretische verdieping OPP Uitgangspunten van het OPP in EDUscope Opstellen van een OPP Leerling gegevens & Onderbouwing van het OPP Ontwikkelprognose & Uitstroomniveau Streefplanning & didactische tussendoelen Pedagogische doelen & leerstofaanbod Aanpak & evaluaties Aanpassen of bijstellen van het OPP Locatie: Individueel: bij Unilogic Duur: 3 uur Team: bij Unilogic of eigen locatie Aantal deelnemers: Individueel: min. 8/max. 12 Team: max. 12 Prijs: Individueel: 175,00 p.p. Team: 1250,00 Individueel: Optie 1: TH003A: ( uur) óf Optie 2: TH003B: ( uur) Team: Cursus TH004 - In onderling overleg Pagina 6

7 Titel: Doelen: Leerlingdossier Algemeen TH005 TH006 Cursus TH005: Individueel niveau (rol: IB-er Docent) Cursus TH006: Team-niveau Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope e n basiskennis van de module dossier. EDUscope neemt leraren en begeleiders werk uit handen en biedt mogelijkheden ter verbetering van de onderwijskwaliteit. Alle specifieke leer- en ontwikkelingskenmerken van leerlingen, onderwijsresultaten en dossiervorming worden gedurende de schoolloopbaan in EDUscope bewaard en zijn te allen tijde beschikbaar voor de betrokken teamleden. In deze cursus komen vooral die kneepjes aan de orde, die in de praktijk heel goed blijken te werken: handige zoek- en filterfuncties, tips en trucs, veel gehoorde helpdesk-vragen etc. Daarnaast worden good-practice voorbeelden van sjablonen en inrichtingsmogelijkheden getoond. Kennis van de onderdelen van het leerlingdossier in EDUscope Kennis van de inrichtingsmogelijkheden van de onderdelen van het leerlingdossier Vaardigheid in het toevoegen, wijzigen, opslaan en afdrukken van journalen, groepsoverzichten, groepsplannen en documenten Vaardigheid in het samenstellen van rapportages op leerling-, groeps- en schoolniveau Vaardigheid in het zoeken naar c.q. filteren op specifieke dossiergegevens Onderwerpen: Theoretische verdieping leerlingdossier i.r.t. zorgstructuur van de scholen Onderdelen en inrichtingsmogelijkheden van het leerlingdossier Journalen Groepsoverzichten en groepsplannen Documenten Rapportages Tips & Trucs Zoeken Locatie: Individueel: bij Unilogic Team: bij Unilogic of eigen locatie Aantal deelnemers: Individueel: min. 8/max. 12 Team: max. 12 Duur: Prijs: Individueel: TH005: ( uur) Team: Cursus TH006 - In onderling overleg Ee n volledige (studie)dag Individueel: 275,00 p.p. incl. lunch Team: 2250,00 incl. lunch Pagina 7

8 CURSUSSEN PER ROL Voor: Doelen & Onderwerpen: Administratief Medewerker PR007 PR008 Cursus PR007: Administratief medewerker basiscursus Administratie Cursus PR008: Administratief medewerker verdiepingscursus Administratie Cursus PR007: Geen Cursus PR008: Bekend zijn met de basishandelingen in de module administratie van EDUscope Het correct uitvoeren van de leerling-administratie in EDUscope is een uitermate belangrijke taak, zeker ook omdat hier de bekostiging voor de school op wordt gebaseerd. De module administratie in EDUscope is een compleet systeem, dat volledig aansluit bij de behoeften van administratie en directie. Leerlinggegevens zijn snel toegankelijk en kunnen moeiteloos worden uitgewisseld met BRON. Daarnaast kent EDUscope diverse rapportagemogelijkheden, tot en met het maken van Excellijsten aan toe. De meeste uitwisselstandaarden, zoals EDEX, EDEXML, DOD en ELD worden ondersteund. Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van EDUscope algemeen[pr007] Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van EDUscope administratie [PR007] Vaardigheid in het inschrijven, wijzigen en uitschrijven van leerlingen [PR007/8] Vaardigheid in de uitwisseling met BRON PR007/8] Vaardigheid in het samenstellen van vrije overzichten [PR008] Vaardigheid in het werken met en verwerken van absenties [PR008] Vaardigheid in het werken met de interne mailfunctie van EDUscope [PR008] Vaardigheid in het opstellen van specifieke rapportages [PR008] Vaardigheid in het exporteren van gegevens [PR008] Locatie: Bij Unilogic Duur: 3 uur Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 175,00 p.p. Basiscursus: Optie 1: PR007A: ( uur) óf Optie 2: PR007B: ( uur) Verdiepingscursus: Optie 1: PR008A: ( uur) óf Optie 2: PR008B: ( uur) Pagina 8

9 Voor: Doelen & Onderwerpen: Docent/IB-er PR009 PR0010 Cursus PR009: Docent basiscursus Dossier & Opleidingen Cursus PR0010: Docent verdiepingscursus Dossier & Opleidingen Cursus PR009: Geen Cursus PR0010: Bekend zijn met de basishandelingen in de modules dossier & opleidingen van EDUscope In de module dossier kunnen leerkrachten alle specifieke leer- en ontwikkelingskenmerken van leerlingen, onderwijsresultaten en dossiervorming gedurende de schoolloopbaan in EDUscope bewaren en zijn deze te allen tijde voor hen beschikbaar.. In de module opleidingen kan het leeraanbod - aan de hand van de rapporten van de school - helemaal op maat worden ingericht en zijn leergebieden of vakken herkenbaar per leerjaar of bouw. Dit kan zodanig worden verfijnd, dat voor zwakkere leerlingen in een groep de leergebieden dus ook anders kunnen worden ingedeeld. Ook kan per leeren vormingsgebied de schaalverdeling en weging van de beoordelingen of observaties worden ingesteld. Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van EDUscope algemeen[pr009] Kennis van en vaardigheid in de basishandelingen van de modules dossier & opleidingen in EDUscope [PR009] Vaardigheid in het toevoegen, wijzigen, opslaan en afdrukken van journalen, groepsoverzichten, groepsplannen en documenten [PR009/10] Vaardigheid in het invoeren, wijzigen, opvragen en afdrukken van beoordelingen van leerlingen [PR009/10] Vaardigheid in het opstellen en afdrukken van specifieke rapportages [PR009/10] Vaardigheid in het zoeken naar c.q. filteren op specifieke gegevens [PR0010] Vaardigheid in het werken met DLE s in EDUscope [PR0010] Kennis van en vaardigheid in het raadplegen van dossier- & opleidingen -gegevens via het leerlingvenster [PR009/10] Locatie: Bij Unilogic Duur: 3 uur Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 175,00 p.p. Basiscursus: PR009: ( uur) Verdiepingscursus: PR0010: ( uur) Pagina 9

10 Voor: Doelen & Onderwerpen Managementteam PR0011 Cursus PR0011: Managementteam (directie) Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope. EDUscope wordt sinds 2005 als een volwaardig en integraal Leerling Administratiesysteem (LAS) en Leerling volgsysteem (LVS) ingezet door besturen en (samenwerkende) scholen binnen PO en (V)SO. Naast de leerlingenadministratie kan elke school daarin haar unieke eigen onderwijsprogramma per groep inplannen. Voor elk kind wordt centraal een digitaal dossier opgebouwd. Leraren en begeleiders kunnen in EDUscope samenwerken en hun kennis over de ontwikkeling van de kinderen samen delen. Alle informatie kan desgewenst in andere informatiesystemen ontsloten worden. Voor MT-leden is het van belang om snel relevante sturingsinformatie uit EDUscope te kunnen genereren, teneinde de juiste keuzes in de cyclus van kwaliteitszorg te kunnen maken. Daarnaast biedt EDUscope voor MT-leden enkele handige planningstools. Kennis van de diverse onderdelen van EDUscope en de daarin opgeslagen informatie Vaardigheid in het samenstellen van vrije overzichten Vaardigheid in het werken met de interne mailfunctie van EDUscope Vaardigheid in het opstellen, wijzigen, opslaan en afdrukken van een activiteitenplan Vaardigheid in het raadplegen van gegevens van leerlingen via het leerlingvenster Vaardigheid in het invoeren en opvragen van (vertrouwelijke) journalen Vaardigheid in het opstellen, afdrukken en exporteren van specifieke rapportages Locatie: Bij Unilogic Duur: 3 uur Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 175,00 p.p. Optie 1: PR0011A: ( uur) óf Optie 2: PR0011B: ( uur) Pagina 10

11 Voor: Doelen & Onderwerpen Beheerder/IB-er (Inrichting/Sjablonen) PR0012 PR0013 Cursus PR0012: Beheerder/IB-er - cursus Inrichting OPP Cursus PR0013: Beheerder/IB-er - cursus Inrichting Leerprogramma Cursus PR0012: Bekend zijn met de basis inrichtings -handelingen in EDUscope. Cursus PR0013: Bekend zijn met de basis inrichtings -handelingen in EDUscope. Het (pro-)actief beheren van alle modules en functionaliteiten in EDUscope is een uitermate belangrijke taak. EDUscope kan de diverse gebruikers enkel ontzorgen als de specifieke instellingen en sjablonen voor de school op de juiste wijze zijn ingevoerd. De beheerder/ib-er stemt af met de diverse rollen binnen de school - met ieder hun specifieke verantwoordelijkheden en expertise - en richt op basis van hun wensen de betreffende onderdelen van EDUscope in. Het uitgangspunt van EDUscope is, dat modules altijd zo flexibel mogelijk in te richten moeten zijn. Daarom zijn bij de inrichting ervan vaak veel keuzemogelijkheden en opties beschikbaar. Daardoor lijkt deze inrichting op het eerste gezicht ingewikkeld en is begeleiding hierbij vaak gewenst. Het resultaat van deze inrichtingscursussen is o.a. een kant en klaar sjabloon op maat, dat steeds hergebruikt kan worden. Kennis van de inrichtingsprincipes en mogelijkheden van het betreffende onderdeel van EDUscope. Kennis van en vaardigheid in het invoeren, wijzigen en opslaan van sjablonen voor het betreffende onderdeel. Kennis van en vaardigheid in de diverse import/export mogelijkheden van EDUscope Kennis van en vaardigheid in het instellen van de gewenste rechten voor het betreffende onderdeel. Locatie: Bij Unilogic Duur: Ee n volledige dag Aantal deelnemers: Min. 8/max. 12 Prijs: 275,00 p.p. incl. lunch Cursus Inrichting OPP Optie 1: PR0012A: ( uur) óf Optie 2: PR0012B: ( uur) óf Optie 3: PR0012C: ( uur) Cursus Inrichting Leerprogramma PR0013: ( uur) Pagina 11

12 WERKPLEKTRAINING Titel: Werkplektraining WP0014 EDUscope-gebruiker Bekend zijn met de basishandelingen in EDUscope. Een werkplektraining wordt door een opleider van EDUscope op de e igen school verzorgd, vrijwel e e n op e e n met de medewerker of medewerkers die een ondersteuningsbehoefte hebben voor e e n of meerdere onderdelen van EDUscope (en vaak ook voor algemene computervaardigheden ). Zo'n sessie is er op gericht om het vaardigheidsniveau van de betreffende medewerker(s) op een hoger peil te brengen. Er is tijdens deze werkplektraining ruimschoots de gelegenheid om alle vragen te stellen en op de specifieke schoolsituatie in te gaan. Locatie: Op eigen locatie Duur: Ee n dagdeel Aantal deelnemers: Min. 1/max. 3 Prijs: 450,00 Excl. reiskosten Nader te bepalen ONDERSTEUNING OP BESTUURS- OF NETWERKNIVEAU Titel: Ondersteuning op bestuurs- of netwerkniveau OS0015 Besturen of Netwerken Geen Deze ondersteuning behelst o.a. advies over of inrichting van bepaalde EDUscope-modules op bestuurs- of netwerkniveau. De ondersteuning betreft de vraagarticulatie (wat is precies waarvoor gewenst), adviezen over de te volgen strategie en/of inrichting van EDUscope, of evt. een inrichting op maat door Unilogic. Locatie: Nader te bepalen Duur: Nader te bepalen Aantal deelnemers: Nader te bepalen Prijs: Nader te bepalen Nader te bepalen Pagina 12

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict

KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict KOOPwijzer Leren vernieuwen met ict December 2007 Nummer 5 Ict op school KOOPwijzer Vergelijkend onderzoek ict-producten en diensten voor het onderwijs Ict op school is onderdeel van Kennisnet Ict op school

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl

trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl trainingen en adviesdiensten www.heutink-ict.nl Inleiding Heutink ICT heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een volwaardig gesprekspartner voor het onderwijs. Op grond van onze ervaring hebben

Nadere informatie

Voorstel gemeenschappelijk Programma van Eisen voor LAS/LVS in (V)SO

Voorstel gemeenschappelijk Programma van Eisen voor LAS/LVS in (V)SO Voorstel gemeenschappelijk Programma van Eisen voor LAS/LVS in (V)SO Versie 1.0 17 februari 2015 1 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Totstandkoming van dit document... 3 1.3 van document...

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO. Concept maart 2011

Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO. Concept maart 2011 Kaders introductie en begeleiding van nieuw personeel KS FECTIO 2010 Concept maart 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Introductie van nieuw personeel 3. Begeleiding van nieuw personeel 3.1 leidinggevenden

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem

Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Versie 0.9 Aan CvB Van Lotte de Rooij, Bas Kruiswijk Programma van Eisen Leerlingvolgsysteem Datum 10 maart 2015 Pagina 1 van 43 De Onderwijsspecialisten Centrale Diensten Wij bieden (voortgezet) speciaal

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011)

Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Schoolbestuurlijk ICT-beleid, Openbaar Primair Onderwijs Groningen (3 e fase, 2007 2011) Groningen Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Februari 2007 1 Wat ziet een leerkracht in 2011? Een groepje leerlingen

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie

Handleiding KIJK! Webbased. Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Handleiding KIJK! Webbased Beredeneerd aanbod: werken met groepsoverzichten en groepsplannen op basis van uw KIJK! registratie Inhoud Inleiding... 3 1. Training en Implementatie... 4 2. Starten met de

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt

Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs. Talenten laten groeien. de Ambelt Schoolgids voortgezet speciaal onderwijs 2014 2015 Talenten laten groeien. de Ambelt Inhoudsopgave 1. Over de Ambelt 7 4. 1.1 De Ambelt 7 sportactiviteiten 20 1.2 Missie 7 4.1 Schoolreisjes en schoolkampen

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie