Inhoudsopgave. 1. Welkomstwoord Missie en visie Missie Visie Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. 1. Welkomstwoord 4. 2. Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool 5"

Transcriptie

1 schoolgids

2 Inhoudsopgave 1. Welkomstwoord 4 2. Missie en visie Missie Visie Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool 5 3. Groepen en klassen Baby Dreumesgroep Peutergroep de Sterrekinderen Leeuwenhartschool: de kleuterklas Leeuwenhartschool: Klas 1 tot en met Na schooltijd: BSO De Muzikant De ontwikkeling van het kind in vogelvlucht De inhoud van het onderwijs: leerstof als levensstof Vertelstof: van lieve fee tot stoere Romein Periodeonderwijs en vaklessen Taal en rekenen Overig onderwijs Heemkunde of wereldverkenning Aardrijkskunde Geschiedenis Biologie Natuurkunde Bewegingsonderwijs: euritmie en lichamelijke opvoeding Engels Burgerschapsvorming Sociale redzaamheid Verkeer Jaarfeesten Resultaten en rapportage Leerlingvolgsysteem Toetsen en onderzoeken Leervoorwaardenonderzoek Tussentijdse toetsen, Cito-toetsen en de eindtoets Differentiatie in het onderwijs Rapportage aan de ouders Ouderavonden Ouderbezoek Tafeltjesavonden Getuigschriften Uitstroomgegevens Naar het voortgezet onderwijs Klassenpresentaties De leerlingenzorg De leerlingenzorg binnen de school Kinderen met speciale onderwijs- en zorgbehoeften Weer samen naar school (WSNS) Interne Begeleiding (IB) Gemeentelijke schoolarts Toelatingsprocedure kinderen met een handicap Ouder en school Betrokkenheid van ouders Klassenouders Algemene informatie over de school Algemene ouderavonden Podiumpresentatie Open dag Overige informatie 27 2

3 8.4 Jaarmarkten Bij wie kunnen ouders terecht met hun vragen? Weekbericht, website en schoolkrant Weekbericht Website Schoolkrant Ouderactiviteiten in de school Kerstspelen Ouderbetrokkenheidsteam Jaarmarktencommissie Medezeggenschapsraad Seizoentafelgroep Verkeerouders De organisatie van de school College van leerkrachten Vervanging bij ziekte Begeleiding stagiaires Schoolleiding, administratie en conciërge Bestuur Medezeggenschapsraad Kwaliteitszorg Praktische informatie Aanmelden en aannemen van nieuwe leerlingen Schooltijden Vakanties en vrije dagen Schoolregels en gedragscode Eten en drinken Uiterlijke verzorging en mobieltjes Verjaardagen Pleinregels Schoolbenodigdheden Ziekmeldingen en afmeldingen Leerplicht en verlofaanvraag Schoolreisjes De verkeerssituatie Financiën en verzekeringen Ouderbijdrage Vervoerskosten Ongevallenverzekering/aansprakelijkheid Onderwijsnummer Veilig op school Klachtenprocedure Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Verwijderingsprocedure Namen en adressen Adresgegevens van de school en alle medewerkers Andere onderwijsinstellingen Verenigde Bijzondere Scholen (VBS) Inspectie van het Basisonderwijs Informatie over de Vrijeschoolbeweging 44 3

4 1. Welkomstwoord De Leeuwenhartschool is lid van de Vereniging van Vrijescholen en maakt onderdeel uit van de stichting Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland. De school profileert zich als school waarin kinderen leren zich te verbinden met zichzelf en met anderen onder het motto leren doen wat je kunt (voor de ander). Het is een school waarin kinderen zich geborgen voelen. In een sfeer van vertrouwen wordt er enthousiast en hard gewerkt. De school is van zo n formaat en is zo georganiseerd dat alle leerkrachten alle kinderen kennen. Naast de kennisvakken als rekenen en taal, biedt de school vakken en projecten aan die de sociale vaardigheden vergroten en de kinderen stimuleren een proactieve levenshouding te ontwikkelen. De Leeuwenhartschool wil dat kinderen de moed ontwikkelen zichzelf te zijn om open en leergierig de wereld tegemoet te treden. Op de Leeuwenhartschool wordt geleerd voor het leven. Willem Kamper Schoolleider Grondsteenspreuk van de Leeuwenhartschool Door wind en woelige wateren omringd: Land van vruchtbare kleigrond Draag deze school met kracht Door dimensies schijnende engelenwezens: Verlichtend en inspirerend Draag deze school met uw licht Door tijd en plaats verbonden mensen Moedig en liefdevol handelend Draag deze school met uw hart Geplaatst in het naambord op de gevel op 21 april

5 2. Missie en visie 2.1 Missie Op onze vrijescholen leren de kinderen hetzelfde als op iedere andere basisschool en méér. De vrijescholen verzorgen hoogwaardig onderwijs gebaseerd op de antroposofie. Er wordt naar antwoorden gezocht op de ontwikkelingsvragen van elk individueel kind én de klas als groep. Kleuters en schoolkinderen hebben ieder hun eigen wereld waarin wij hen letterlijk en figuurlijk speelruimte bieden kennis en vaardigheden op te doen. We bieden een breed onderwijspakket dat uitgaat van een evenwicht tussen cognitieve, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden. Zo kan ieder kind vol vertrouwen met de verworven kennis en de ontwikkelde vaardigheden naar het vervolgonderwijs doorstromen. 2.2 Visie De Vrije school biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs mét meerwaarde. Náást het behalen van de kwalitatieve reguliere einddoelen gesteld vanuit de overheid, geven wij de leerlingen extra waarden mee die van belang zijn om je blijvend te willen en kunnen ontwikkelen. Het kind wordt uitgedaagd zijn persoonlijkheid goed te ontplooien binnen een veilige omgeving. De Vrijeschool blijft zich ontwikkelen om aansluiting te houden op de huidige en toekomstige maatschappij, in verbinding met de antroposofie als inspiratiebron en de daarmee verbonden inzichten en menselijke waarden. Van belang zijn aspecten als: kennis, kunst, creativiteit, beweging, balans EQ en IQ, zorg voor onze aarde en ontwikkeling van de krachten van het kind om te kunnen worden wie je bent. 2.3 Kenmerken van het onderwijs op de Leeuwenhartschool Mensbeeld Het antroposofische mensbeeld vormt de achtergrond van het leerplan. De mens is niet alleen een fysiek, maar ook een geestelijk wezen met eigen motieven en talenten. Het onderwijs zoekt het unieke van ieder kind en sluit daarbij aan. Onderwijs is voor onze school niet het vullen van een vat, maar het ontsteken van een vuur. De lesstof is leerstof voor de ontwikkeling van het kind in al zijn facetten. Denken, voelen en handelen In ons onderwijs staat de integrale ontwikkeling van de kinderen centraal. Onder integrale ontwikkeling verstaan we een evenwichtige ontwikkeling van denken, voelen en handelen. Anders gezegd: van kennis, sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden. Deze drie aspecten komen in de pedagogie aan bod en de leerkrachten geven hier in concrete situaties vorm aan. Spel, beweging, verschillende werkvormen, kunstzinnige activiteiten en verhalen uit de wereldliteratuur zijn enkele van de middelen die de leerkracht hiervoor inzet. Levensbeschouwing De school staat open voor alle kinderen, ongeacht hun religieuze richting of levensbeschouwing. Dat betekent dat de vrijheid van ouders om hun kinderen in de eigen richting of levensbeschouwing op te voeden, volledig wordt gerespecteerd. Onze school is aangesloten bij de Vereniging van Vrijescholen waarbij ruim negentig vrijescholen zijn aangesloten. Op de website kunt u meer informatie vinden over het onderwijs. 5

6 Het gebouw De school is sinds 1989 gehuisvest in een ruime en lichte school met een groot speelplein. Daarvoor waren we op diverse locaties verspreid over het dorp gehuisvest. Naast de klaslokalen hebben we een handenarbeidlokaal en aparte ruimten voor leerlingszorg (Interne Begeleiding), administratie en directie. Centraal in het gebouw ligt de grote zaal die we voor toneeluitvoeringen en ouderavonden gebruiken. Binnen het schoolgebouw zijn verder nog een peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en een babydreumes groep gehuisvest. Onze leerlingen De Leeuwenhartschool telt aan het begin van schooljaar ongeveer 120 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Er zijn twee kleuterklassen en vier (combinatie)klassen: klas 1, klas 2-3, klas 4-5 en klas 6. Woonplaats van de leerlingen Capelle a/d IJssel 1 Barendrecht 3 Rotterdam 2 Spijkenisse 5 Hellevoetsluis 3 Brielle 1 Achthuizen 2 Oud-Beijerland 64 Piershil 3 Goudswaard 2 Mijnsheerenland 3 Westmaas 3 Heinenoord 11 Numansdorp 2 Zuid-Beijerland 3 Klaaswaal 1 Strijen 3 Nieuw Beijerland 1 Totaal 120 6

7 3. Groepen en klassen 3.1 Baby Dreumesgroep De Baby Dreumesgroep biedt uw kind, van 0 tot 3 jaar, de ruimte en de mogelijkheid om te spelen en te ontdekken binnen een structuur die het kleine kind veiligheid en vertrouwen biedt. De ochtend duurt van tot uur en verloopt volgens hetzelfde patroon. Bij binnenkomst begroet de leidster het kind en geeft het een hand. Na binnenkomst is er koffie/thee en sap, waarna er gezamenlijk gezongen en gespeeld wordt. Er worden klap-, ruiter-, kring- en handgebarenspelletjes gedaan. Wanneer de kinderen gaan spelen, bespreekt de leidster een onderwerp met de ouders. U kunt hierbij denken aan: geboorte, kleding, speelgoed, derde levensjaar, plaats in het gezin, inenten, medicijnen, voeding, leiden of begeleiden, radio, tv en computers. Na de pauze gaan de kinderen weer spelen en maakt de leidster samen met de ouders een knutsel passend bij het seizoen van dat moment. Ondertussen praten ouders en leidster over het hoe en waarom van het vieren van de jaarfeesten. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met dreumesleidster Linda Pieterse via Peutergroep de Sterrekinderen Peutergroep de Sterrekinderen is onderdeel van stichting Spelenderwijs en heeft een lokaal bij ons in de school. Er wordt gewerkt vanuit de vrijeschoolpedagogie. Er zijn twee peutergroepen maandag/donderdag en dinsdag/vrijdag van 8.45 (inloop tot 9.00u) uur (uitloop tot 11.45) voor kinderen van ongeveer 2½ tot 4 jaar. De groepen bestaan uit maximaal 16 peuters en iedere groep heeft twee vaste leidsters. Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Andrea van de Veerdonk op telefoonnummer Peuters hebben al een beginnend besef van de eigen persoonlijkheid. In de peuterklas leren ze spelenderwijs ontdekken hoe zij daarmee om kunnen gaan tijdens het vrije spel met andere kinderen en de leidsters. Ritme, rust en vrij spel staan centraal in de peutergroep. Tijdens het vrije spel kunnen de peuters zo veel mogelijk zelf kiezen wat ze doen, zodat er spontaan spel ontstaat. Dat vrije spel is belangrijk om de peuter zijn eigen fantasie te laten ontwikkelen. Het speelgoed bestaat onder andere uit, houten blokken, wollen poppen, katoenen lappen, planken en kisten. Het ritme komt terug in de ochtend, in de week, maar ook in het jaar. In de ochtend wisselen rust en beweging elkaar af. Zingen, spelen en eten vinden op vaste momenten plaats. Een keer in de week wordt er samen met de kinderen brood gebakken of geschilderd. Door middel van een tafel met uitbeelding van de seizoenen beleven de peuters het ritme van het jaar. Iedere dag spelen de peuters buiten, zodat ze ieder jaargetijde aan den lijve kunnen ervaren. Jaarfeesten vieren we op een eenvoudige en aansprekende manier. 7

8 Als uw kind vier jaar wordt, kan het overstappen naar de kleuterklas. De leidster en de ouders begeleiden in nauw overleg de overstap naar het kleuteronderwijs. Het kind viert de overstap naar de kleuterklas met een feestelijk afscheid in de peutergroep. Contact met ouders Voor veel ouders is de dreumes- of peutergroep de eerste kennismaking met de vrijeschoolpedagogiek. Voordat uw kind de eerste dag naar de peutergroep gaat, vindt er een kennismakingsgesprek plaats tussen de leidster en de ouder(s) of verzorger(s). Gedurende het jaar zijn er voor de peutergroepen drie ouderavonden om jaarfeesten voor te bereiden en te spreken over de ontwikkeling van het kleine kind. Daarnaast is het altijd mogelijk om als ouder of verzorger zelf een gesprek met leidster aan te vragen. Aanmelding van uw kind voor de peutergroep de Sterrekinderen Als u uw kind wilt aanmelden voor de peutergroep, dan kunt u via Spelenderwijs telnr: contact opnemen en een inschrijfformulier opvragen. Indien de groepen vol zijn, ontvangt u daarvan bericht en kan uw kind op de wachtlijst geplaatst worden. De wachtlijst werkt volgens volgorde van binnenkomst. Voor meer informatie Het lokaal De kleuterklas is huiselijk ingericht en geeft de kinderen een gevoel van warmte en geborgenheid. Het speelgoed is eenvoudig en van natuurlijk materiaal gemaakt. Er zijn houten kisten en blokken, lappen en huisjes met poppen. De eenvoud van het materiaal nodigt de kleuters uit, hun fantasie aan te spreken. Deze fantasie aanspreken legt een stevige basis voor beweeglijk en creatief denken in het volwassen leven. Hoe ziet een dag eruit? De ochtend is zo opgebouwd, dat er een gezonde afwisseling van activiteiten is. Zo is het effect van het vertellen van een verhaal dat de kinderen zich concentreren en tot rust komen. Andere activiteiten, zoals het vrije spelen hebben juist een expressief karakter. De afwisseling van concentratie en expressie versterkt de vitaliteit van het kind en legt een goede basis voor het latere leven. Duidelijkheid en zekerheid geven de kleuters houvast en vertrouwen. Daarom delen we de ochtenden zoveel mogelijk op dezelfde manier in. Ook zijn de dagen van de week voor de kinderen herkenbaar: er is bijvoorbeeld een 'schilderdag' en een 'brood bakdag'. We stemmen onze bezigheden ook op de seizoenen af en ruimen veel plaats in voor de jaarfeesten Zo kunnen de kinderen het jaarritme beleven. 3.3 Leeuwenhartschool: de kleuterklas Waarom een kleuterklas? Omdat we trachten het onderwijs te laten aansluiten op de ontwikkelingsbehoeften van het kind, vinden we het pedagogisch onderscheid tussen kleuterklas en onderbouw belangrijk. Dat brengen we met de term kleuterklas en klas 1 t/m klas 6 tot uitdrukking. De kleuter leert ontzettend veel, maar mag dat op kleuterwijze doen en wordt derhalve niet expliciet als leerling benaderd. De Leeuwenhartschool heeft 2 kleuterklassen. De kleuterklas start om 08.30u en eindigt om uur zoals alle andere klassen. In de klassen zitten kleuters van 4 tot 6 jaar bij elkaar. Zij blijven gedurende hun kleutertijd bij dezelfde leerkracht. De vierjarige wordt op een andere manier benaderd dan de zesjarige. Dat wil zeggen dat zesjarige oefent met zelfstandig werken en een grotere verantwoordelijkheid krijgt dan de vierjarige als het om de uitvoering van taken gaat. 8

9 Enige activiteiten die binnen de kleuterklas plaatsvinden zijn: Taal. Het accent ligt op luisteren en spreken. Voorts oefenen de oudste kleuters spelenderwijs met: woord- en letterklank. vanuit de nabootsing leren van versjes en gedichtjes. spelenderwijs rijmen. Rekenen. Door spel en activiteiten voorwaarden scheppen voor het rekenen en getalsbegrip ontwikkelen. De oudste kleuters: Kunnen tellen tot 20 Kennen de begrippen meer/minder/evenveel Kennen begrippen klein/groot Ze kunnen kleine hoeveelheden voorzien bv op een dobbelsteen. Vrij spel. Hierdoor stimuleren we niet alleen de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling van de kleuters, maar oefenen ze ook sociaal gedrag en krijgt de fantasie de gelegenheid om tot bloei te komen. Deze fantasie is nodig om bijvoorbeeld in een latere leeftijdsfase probleemoplossend te kunnen denken. Bewegingsspel. Door dit spel ontwikkelen de kinderen hun grove en fijne motoriek. Muziek. Door te luisteren naar levende muziek en het zingen van de leerkracht en door zelf muziek te maken, ontwikkelt zich het muzikale vermogen van de kinderen. Euritmie. De kinderen verbinden zich met de klanken en met hun gevoel door op een verhaal of op muziek te bewegen. Bewegen op gesproken taal (sprookjes) en muziek staan centraal. Daarnaast leren de kinderen zichzelf en de ander ervaren in een groter geheel. Tekenen, schilderen, boetseren. Huishoudelijk werk. Samen bezig zijn met de verzorging van de klas. Overstap naar de eerste klas Als de kleuter overstapt naar de eerste klas, is het kind schoolrijp. Schoolrijpheid hangt niet alleen af van de kalenderleeftijd van het kind, Ook andere factoren spelen een rol, zoals de rijpheid op het gebied van de sociaal-emotionele-, de motorische- en de denkontwikkeling. Hier bij kun je denken aan het kunnen focussen, het doelgericht spelen, taakbesef, concentratie, het abstracte begripsvermogen en de lichamelijke ontwikkeling. Om goed te kunnen beoordelen of een kind schoolrijp is, is er nauw overleg tussen de leerkrachten, de Intern Begeleider van de school en de ouders. Ieder jaar is er op school ook een aparte ouderavond over het thema schoolrijpheid. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat een kind van 6 automatisch doorgaat naar de eerste klas. In goed overleg wordt gekeken of uw kind daar werkelijk aan toe is. 3.4 Leeuwenhartschool: Klas 1 tot en met 6 De ontwikkeling van het kind in de basisschoolleeftijd vormt het uitgangspunt van het onderwijsaanbod. Voordat we in het volgende hoofdstuk nader ingaan op de lesstof, schetsen we de ontwikkeling van het kind in vogelvlucht. Klas 1 Als uw kind naar de eerste klas gaat, is de kleutergestalte met mollige handjes en kleuterbuik aan het verdwijnen. De tandenwisseling is al bezig of gaat beginnen. Een nieuwe ontwikkelingsfase breekt aan. De eersteklasser wil leren, weten en kunnen. Echter nog niet in abstracte theorieën, maar in levende beelden. Een eersteklasser leert niet alleen met zijn hoofd, maar ook met zijn hart en handen. Voor de eersteklasser is iets pas waarachtig als hij het kan beleven en doen. Klas 2 Tweedeklassers maken een dynamische levensperiode door. De overstap van kleuter naar eersteklasser is afgesloten, maar de fantasie en beweeglijkheid zijn nog volop aanwezig. De tweedeklasser is zowel engel als bengel. Vol streken als de vos Reinaert, of even engelachtig als de heilige Franciscus. In de tweede klas is altijd iets te beleven! Klas 3 De derdeklasser is harmonisch en vaak sterk groepsgericht. Wel is duidelijk te merken dat het kind een levensperiode gaat afsluiten. De derdeklasser wordt zich bewust van wat er om hem heen gebeurt en vooral hoe er wordt gereageerd. Hij ziet en erkent de verschillen tussen hem en zijn klasgenoten. Vanzelfsprekende regels kunnen derdeklassers al goed hanteren. 9

10 Klas 4 Dan de vierde klas! De kinderen zijn nu 9 à 10 jaar. Op deze leeftijd verdwijnt de vanzelfsprekendheid waarmee het kind alles opneemt. Meester of juf is niet langer de natuurlijke autoriteit die alles weet en kan: Meester weet wel veel, maar heeft zo n rare neus, belachelijk gewoon. In de vierde klas ontstaat een breuk tussen het ik en de wereld. Het kind voelt zich teruggeworpen op zichzelf, is soms eenzaam en kan ook een sterk bewustzijn van de dood hebben. Het kind gaat twijfelen, vraagt zich bijvoorbeeld af of zijn ouders wel zijn echte ouders zijn. De vierdeklasser bekijkt zichzelf en de ander met een kritisch oog. Vanaf klas 4 wordt er huiswerk meegegeven. Klas 5 De scheiding tussen ik en de wereld heeft ook een positieve zijde. De eigen individualiteit wordt beter beleefbaar. Eerst aarzelend en schoksgewijs, maar gestaag groeit het vermogen de wereld nauwkeurig en objectief waar te nemen. De vijfde klas is vaak de meest harmonische klas van de basisschool. Een vijfdeklasser straalt zowel fysiek als geestelijk uit in evenwicht te zijn. Klas 6 De kinderen zijn ongeveer 12 jaar oud en staan aan het begin van de puberteit. Ze ruiken de vrijheid en het ware leven. Toch hecht een zesdeklasser nog sterk aan een volwassene die ze kunnen vertrouwen. Zijn veiligheid en zekerheid ontleent hij aan vertrouwde situaties en redelijke grenzen en regels. Het logisch redeneren en gelijk behalen wordt een interessante en spannende bezigheid. Hiermee legt de zesdeklasser de basis voor een zelfstandig oordeelsvermogen. De zesdeklassers bewegen zich tussen geborgenheid en ontdekking, begrenzing en vrijheid. Zeker in deze leeftijd moet de leerstof echte interesse opwekken. In hun zoektocht naar het wankel evenwicht, is het belangrijk dat de leerling door de leerkracht wordt gezien en begrepen. 3.5 Na schooltijd: BSO De Muzikant Bso De Muzikant is een kleinschalige naschoolse opvang in het schoolgebouw van de Leeuwenhartschool. De BSO biedt kinderen een rustige, veilige omgeving in een huiselijke sfeer. Na school staat sap en thee klaar om de kinderen te verwelkomen. Dit geeft hen een rustmoment, waarna zij de middag vol enthousiasme en plezier kunnen aangaan. Natuurbeleving is een belangrijk onderdeel van het aanbod. Kinderen kunnen meer leren over tuinieren in de volkstuin. Daarnaast kunnen zij buiten bijvoorbeeld hutten bouwen, skelteren of tafeltennissen. Binnen is fantasierijk speelgoed en zijn veel muziekinstrumenten, zoals piano, gitaar en djembe. Verder zijn er rustige plekken om bijvoorbeeld een boek te lezen. De Leeuwenhartschool werkt samen met bso De Muzikant die voor de kinderen van de school de buitenschoolse opvangt organiseert aansluitend op de lestijden van de school, van 14.00u tot 18.00u. Bso De Muzikant biedt naschoolse opvang vijf dagen per week en tijdens acht vakantieweken en op schoolvrije(studie)dagen voor kinderen in de leeftijd van vier jaar tot het einde van de basisschool. Bso De Muzikant voldoet aan alle eisen die vanuit de overheid gesteld worden: een jaarlijkse inspectie uitgevoerd door de GGD. Het rapport 2012 wijst uit dat de BSO voldoet aan alle voorwaarden. geregistreerd zijn bij de gemeente LRK voert een duidelijk pedagogisch beleid welke aansluit bij de visie van onze school de kinderen worden begeleid door professioneel opgeleide krachten alle medewerkers zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag onderhoudt goede contacten met de school en ouders heeft een oudercommissie heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. heeft een klachtenprocedure Zckk voert jaarlijks de RIE-veiligheid/gezondheid uit Informatie over De Muzikant kunt u verkrijgen via de bso zelf (telefoonnummer ) of via de website: 10

11 4. De ontwikkeling van het kind in vogelvlucht Groei naar volwassenheid: ontwikkelingsfasen De school begeleidt kinderen in hun groei naar volwassenheid. Deze groei kent drie hoofdfasen: de fase van 0 tot 7 jaar, de fase van 7 tot 14 jaar en de fase van 14 tot 21 jaar. Deze fasen brengen eigen ontwikkelingstaken mee voor het kind. De leerstof is hierop afgestemd. In de eerste periode van 0 tot 7 jaar staan de lichamelijke ontwikkeling, de groei en de motoriek van het kind centraal. Door veel te spelen en te bewegen, door een regelmatige dagindeling en een veilige en aansprekende omgeving, wordt het kind baas in eigen lichaam. In de leeftijd van 7 tot 14 jaar uiten de psychische kwaliteiten zich in de manier van denken en willen, maar ook in het gevoelsleven van het kind. De aanleg om origineel, creatief en probleemoplossend te denken is in vrijwel ieder kind aanwezig. Het is aan de ouders en de leerkrachten om dat vermogen te versterken en te verzorgen. Daarna, tot in de pubertijd, komen de psychische kwaliteiten meer op de voorgrond. Het kind beleeft zichzelf en de omgeving dan in hoge mate in zijn gevoelens. Daarom tracht de leerkracht met het onderwijs allereerst bij het gevoelsleven van het kind aan te sluiten. dat gebeurt als het kind voor iets warm kan lopen, er enthousiast door wordt. In deze fase ontwikkelt het kind de motivatie om lerend in het leven te staan. De derde fase begint met de puberteit en loopt tot aan de volwassenheid (ca jaar). Pas in deze leeftijdsfase staat de ontwikkeling van het denken van de leerling centraal. Aan het einde van de middelbare school heeft de leerling geleerd hoe hij zich een gezond, eigen oordeel over zaken kan vormen en kan hij zijn eigen weg gaan. Aan de zelfstandige en authentieke volwassene gaan dus drie leeftijdsfasen vooraf: die van de nabootsing van een goed mens, de fase waarin de leerling leiding krijgt van een geliefde autoriteit en de fase waarin hij leert zich een helder, eigen oordeel te vormen. 11

12 5. De inhoud van het onderwijs: leerstof als levensstof Uw zoon of dochter brengt ruim acht jaar door op de basisschool. De school is gedurende die acht jaar een plek waar het kind samenwerkt met anderen, zich ontwikkelt, vaardigheden en kennis verwerft en plezier maakt. Ouders en leerkrachten spelen in deze ontwikkeling een belangrijke rol. Voor u als ouder is het belangrijk om inzicht te hebben in bijvoorbeeld het leerplan van de school, de inhoud van de verschillende vakken, omgangsprotocol, beleid inzake dyslexie, aandacht voor leerlingen die extra zorg behoeven en schooluitjes. Onze school werkt vanuit een leerplan dat aan alle wettelijke vereisten voldoet en dat regelmatig wordt geëvalueerd en aangepast. Het volledige leerplan kunt u aanvragen bij de administratie van de school. Onderstaand treft u een korte schets aan van de opbouw van het lesprogramma van de kleuterklas t/m klas 6. We beginnen met een van de pijlers; de vertelstof. 5.1 Vertelstof: van lieve fee tot stoere Romein Vertelstof is de rode draad waarlangs de ontwikkeling van het kind verloopt en die verweven is in de schoolvakken. De verhalen zijn afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin de leerlingen zich bevinden en boeien de leerlingen omdat ze zichzelf hierin herkennen. In de kleuterklassen wordt een verhaal, meestal een sprookje een aantal weken herhaald, zodat de kinderen de beelden tot leven kunnen wekken. In de sprookjes is het goed en het kwaad voelbaar en beleefbaar voor de kleuter, terwijl het toch een verhaal blijft. Sprookjes passen ook nog bij de eerste klas. Menselijke, sociale en geestelijke waarheden worden kleurrijk gebracht zonder oordeel. Het accent ligt op moed, doorzettingsvermogen en vertrouwen. De held gaat op pad, overwint tegenslag, vervult opgaven en bereikt zijn of haar doel. Zoals de held op weg gaat, zo betreedt de eersteklasser de grote school. In de tweede klas maken de kinderen kennis met fabels en heiligelegenden. Fabels gaan over dieren, zoals bijvoorbeeld de raaf en de vos. Al deze dieren hebben een menselijke eigenschap; egoïsme, sluwheid, lef, angst, bescheidenheid of onzekerheid. De kinderen herkennen iets daarvan bij zichzelf of bij anderen. De legendes bevatten daden uit het leven van heiligen, zoals Franciscus van Assisi. Onze dierendag op 4 oktober komt voort uit de verhalen over deze heilige die met de dieren kon spreken. De verhalen over heiligen gaan ook over moed en angst, onzekerheid en vertrouwen, gevoelens die het kind zal herkennen. De derdeklassers horen de verhalen van het Oude Testament. De verhalen zijn niet kerkelijk, maar zuiver pedagogisch bedoeld. De verhalen over de schepping van de wereld en de gang van een volk op zoek naar een thuis, sluiten aan bij de vragen van de derdeklasser naar het waarom en de zin van de dingen. Van het Oude Testament stapt de inmiddels vierdeklasser naar de Noorse Mythologie. Verhalen uit de Edda vertellen over Noorse helden en goden, zoals Donar en Wodan, de naamgever van onze woensdag. De vertelstof loopt parallel met de beleving van de vierde-klasser: het achterlaten van een bekende wereld om een nieuwe binnen te gaan en daarbij te vertrouwen op eigen wilskracht. De verhalen van de strijd tussen de godden- en reuzenwereld zijn verhalen van het leven zelf, over list en bedrog, moed en strijd. Deze stoere verhalen versterken het ik van de leerlingen. De mythologie van de Grieken doet zijn intrede in de vijfde klas. De goden zijn ontmaskerd, de vijfdeklasser verbindt zich met het abstracte denken en richt zich meer op de fysieke wereld. De verantwoordelijkheid voor eigen daden, zo duidelijk in de Griekse sagen aanwezig, sluit hierop aan. De zesdeklasser vliegt uit zoals de Romeinen uitzwermden over Europa en overal hun sporen achterlieten. Geschiedkundige verhalen uit de Romeinse tijd en de daarop volgende Volksverhuizingen en de Middeleeuwen zijn de vertelstof voor de zesde klas naast Oosterse en Arabische verhalen. Deze sluiten aan op de belevingswereld van de twaalfjarige, die abstracties, logica en oorzaak-gevolg steeds bewuster gaat waarnemen. De vertelstof is verwerkt in het periodeonderwijs en de vaklessen, die hierna worden beschreven. 12

13 13

14 5.2 Periodeonderwijs en vaklessen Een schooldag begint met een aaneengesloten lesgedeelte van ruim anderhalf uur, de 'periode'. In de periode staat gedurende een aantal weken één vak centraal. Dat kan rekenen of taal zijn, maar ook een vak waardoor de leerlingen hun omgeving en de wijdere wereld beter leren kennen. In de praktijk staan die weken echt helemaal in het teken van dat vak. Hierdoor kan de leerkracht in die periode een goede opbouw van dat vak realiseren. Dit doet hij onder meer door de lesinhoud zo gevarieerd mogelijk aan te bieden. Er zijn klassikale oefeningen, groepsopdrachten en kleine toneelopvoeringen. Daarnaast biedt de periode de mogelijkheid de leerlingen individuele opdrachten te geven en kunnen ze de lesstof op verschillende manieren waaronder kunstzinnig verwerken. Op deze manier kan de opbouw goed en samenhangend tot stand komen en kunnen de leerlingen er geconcentreerd aan werken omdat ze hun aandacht niet hoeven te verdelen over (te) veel vakken. Ook valt er hierdoor voor de kinderen veel te beleven en kan ieder kind zijn eigen ingang tot de leerstof vinden. Na deze periode zakt de opgenomen stof in een andere bewustzijnslaag weg. Hierna wordt de lesstof in de oefenuren verder verwerkt totdat het kind de stof daadwerkelijk beheerst. Bij het aanleren van alle nieuwe vaardigheden zijn oefening, geduld en doorzettingsvermogen nodig. In de eerste drie klassen krijgen de kinderen periodes rekenen, taal en heemkunde/biologie. Vanaf klas 3/ 4 zijn krijgen ze ook aardrijkskunde en geschiedenis. In klas 5/6 komt het vak natuurkunde erbij. In het onderstaande overzicht staat het aantal weken periodes per klas en per schooljaar aangegeven. We zijn in het onderstaande overzicht van 39 hele lesweken uitgegaan. Naast het onderwijs van de klassenleerkracht, krijgt uw kind al vanaf de eerste klas lessen van vakleerkrachten. Deze lessen komen iedere week op dezelfde dag en tijd terug en vormen een vast onderdeel van de dag. Tot de vaklessen op onze school behoren o.a. rekenen en taal, Engels, schilderen, muziek, handwerken, handvaardigheid, gymnastiek en vormtekenen. 5.3 Taal en rekenen Naast het periodeonderwijs waarin verschillende thema s uitgebreid worden behandeld, wordt de lesstof geoefend en verder eigen gemaakt in de vaklessen. Dit geschiedt aan de hand van oefenmethodes. Verantwoording van het aantal weken periodeonderwijs per jaar Er is een minimum voor het aantal weken per vak in het periodeonderwijs: a. Taal: klas 1 en 2 (groep 3 en 4) 16 weken klas 3 en 4 (groep 5 en 6) 16 weken klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 10 weken b. Rekenen: klas 1 t/m 4 (groep 3 t/m 6) 13 weken klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 10 weken c. Heemkunde: klas 1 en 2 (groep 3 en 4) 10 weken d. Aardrijkskunde: klas 3 t/m 6 (groep 5 t/m 8) 6 weken e. Geschiedenis: klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 5 weken f. Biologie: klas 3 t/m 6 (groep 6 t/m 8) 4 weken g. Natuurkunde: klas 5 en 6 (groep 7 en 8) 4 weken Verantwoording van het aantal uren taal en rekenen per week a. Taal: klas 1 (groep 3) 7,75 uur klas 2 (groep 4) 7,92 uur klas 3 (groep 5) 7,33 uur klas 4 (groep 6) 8 uur klas 5 (groep 7) 6,5 uur (8,5 uur)* klas 6 (groep 8) 5,5 uur (8 uur)* * Vanaf klas 5 wordt er in de periodes, die niet direct taal als doel hebben voor een steeds groter deel ook eisen gesteld op het gebied van taal, te weten: (observatie)verslagen maken voor de vakken aardrijkskunde en natuurkunde. 14

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd

Schoolgids 2014-2015. hart. Het is tijd voor onderwijs waarin... In dit onderwijs... leren methanden hoofd Schoolgids 2014-2015 Het is tijd voor onderwijs waarin... - kinderen leren met hoofd, hart en handen - kinderen hun sociale, cognitieve, emotionele en creatieve vaardigheden oefenen - kinderen meer leren

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan BSO Het Groote Huis is onderdeel van Stichting Kinderopvang Het Kleine Huis Juni 2014 Auteur: Marije Ehrlich Inhoud Inleiding 1 Doelstelling 2 Pedagogische visie 3 Pedagogische

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 De school... 6 1.1 Basisschool De Wereldweide, even voorstellen... 6 Waar de school voor staat... 8 2.1 2.2 De identiteit... 8 Onze missie... 8 2.3

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42

SCHOOLGIDS 2012-2013. christelijke basisschool. Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 SCHOOLGIDS 2012-2013 christelijke basisschool Robert van t Hoffstraat 10 3059 PN Rotterdam 010-222 28 42 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE SCHOOL Stichting Kind en Onderwijs Rotterdam WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Nadere informatie

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids

Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs. Schoolgids a Katholieke basisschool voor montessori en dalton i.o. onderwijs Schoolgids nhoudsopgave Voorwoord De Kleine Prins Eén school, twee onderwijsconcepten De organisatie De resultaten De inhoud van het onderwijs

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Leerplan Steinerscholen Basisonderwijs

Leerplan Steinerscholen Basisonderwijs 1 Leerplan Steinerscholen Basisonderwijs 45 Deel 2 Beschrijving van het Onderwijsconcept 46 47 1 Het onderwijsconcept voor het kleuteronderwijs 1.1 Kleuters: bepaling en omschrijving 1.1.1. Beginsituatie

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie

De Meeander. schoolgids

De Meeander. schoolgids De Meeander schoolgids EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s)/ verzorger(s), De basisschool is een stukje van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Inhoudsopgave 1.Visie en uitgangspunten 1 2.Het VVE Regenboogprogramma.. 4 3. Houding en handelen van de leerkracht.. 18 4. Algemene punten.21 1) Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1

El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316. Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl. Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 El Boukhari Populierstraat 2 4142 EB Leerdam 0345-631316 Email : ebsadmin@xs4all.nl Website: www.elboukhari.nl Schoolgids El Boukhari - Leerdam 1 Basisschool op islamitische grondslag El Boukhari Populierstraat

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl

Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda. 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Vlaanderenstraat 56 4826 AH Breda 076-5871177 kbsdewisselaar_info@inos.nl Beste Ouders Dit is de schoolgids en kalender van Kbs de Wisselaar. Hierin vindt u informatie over onze school: over hoe wij werken

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie