SCHOOL- GIDS SAMEN BELEVEN!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN!"

Transcriptie

1 SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS

2 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf blz. 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school blz. 2 Waar wij als school voor staan Onze visie en doelstelling De kwaliteit van onze school Plannen komend schooljaar Veiligheid op school In- en uitschrijven van leerlingen Leerlingen met een speciale hulpvraag Schorsing of verwijdering De leerlingen blz. 4 Wat leren de kinderen op school De zorg voor onze leerlingen Weer Samen Naar School Verlengen of versnellen? Leerlingvolgsysteem Kinderen met een taal- en/of een leesachterstand Overgang naar het voortgezet onderwijs Cito-eindtoets en brugklaskeuze Onderwijskundig rapport Niet bij kennis alleen Wie werken er bij ons op school blz. 8 Directie Het team Groepsindeling schooljaar Bijzondere taken binnen de school blz. 9 Intern begeleider (ib-er) Arbo-coördinator Bedrijfshulpverlener Contactpersoon ICT-coördinator Invalpool en invalproblematiek Informatievoorziening aan ouders en kind blz. 10 Oudercontact Informatie Rapporten en oudergesprekken Vragenlijst 4-jarigen Plakboeken Open school Weekbrief en schoolkrant Internet Informatievoorziening ouders De stem van de ouders blz. 11 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) MR Oudervereniging en ouderraad Bijdrage voor diverse schoolactiviteiten Ouderhulp Bidden voor de school Klachtencommissie Vertrouwensinspecteur Verzekering Sponsoring Overige informatie blz. 13 Lestijden Gymnastiek in de sporthal De Oostwal Vakantierooster en andere vrije dagen Melding afwezigheid Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties Met de fiets naar school Pleinwacht Trakteren Eten en drinken Overblijven Hoofdluisbestrijding Abonnementen Gevonden voorwerpen Schoolfotograaf Papiercontainer Batterijen en inktcartridges Externe contacten blz. 16 Inspectie Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden Wat kunt u van de Jeugdgezondheidszorg verwachten? Verwijsindex Preventie Kindermishandeling en huiselijk geweld WSNS (Weer Samen Naar School) Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) Voor- en naschoolse opvang Andere adressen Belangrijke data blz. 17

3 WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids van Het Baken, school voor christelijk basisonderwijs in Sint Pancras. Deze gids is bedoeld voor alle ouders van leerlingen, voor ouders van toekomstige leerlingen en overige belangstellenden. Hierin staat wie we zijn en wat we doen. Actuele informatie wordt regelmatig op vrijdag verstuurd via Digiduif en daarna op de website geplaatst. U kunt ook organisatorische en onderwijsinhoudelijke documenten inzien op school of op onze website We staan open voor uw vragen, opmerkingen en tips om samen bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van uw kind. Op dinsdag 18 februari 2014 houden we de jaarlijkse open dag voor ouders van nieuwe leerlingen. U kunt ook een afspraak maken om op een ander moment te komen kijken. Wilt u meer weten, dan nodig ik u van harte uit voor een kennismakingsbezoek. Met vriendelijke groet, Annechina Korvemaker, directeur WAAROM KRIJGT U DE SCHOOLGIDS? De schoolgids geeft u informatie over de gang van zaken op school. U vindt informatie over diverse zaken die te maken hebben met het onderwijs en de manier waarop dat wordt gegeven. U leest welke activiteiten de school onderneemt en welke resultaten we halen. Zo krijgt u een goede indruk van de school. HOE KOMT DE SCHOOLGIDS TOT STAND Het team van de school stelt de schoolgids samen en de medezeggenschapsraad keurt het stuk goed. Het bestuur van Tabijn stelt daarna de schoolgids vast. DE ONDERWIJSGIDS De overheid geeft algemene informatie over het onderwijs. Deze informatie staat in de Onderwijsgids die rechtstreeks aan alle kinderen wordt toegestuurd als zij de leeftijd van drie jaar bereiken. TABIJN Stichting Tabijn is het bevoegd gezag van onze school. Onder Tabijn vallen scholen voor rooms-katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. De bestuurlijke bevoegdheden liggen in handen van het College van Bestuur van Tabijn. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid dat het College van Bestuur voert. Tabijn heeft een bestuursbureau dat diverse zaken voor het College van Bestuur uitvoert. Ook is er een facilitaire dienst voor de administratie, de ICT, de huisvesting en het onderhoud van de scholen. De directeuren van de scholen vormen het directeurenberaad en komen regelmatig bij elkaar. In dit directeurenberaad komen met name de gemeenschappelijke zaken aan de orde. Ook wisselen de directeuren hier kennis, ervaringen en opvattingen uit. Elke school van Tabijn is zelfstandig. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid en het organisatorisch beleid van de school. CONTACT MET HET BESTUUR De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een ouder of een personeelslid contact op wil nemen met het bestuur zal dit altijd gaan via de directeur van de school. De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschapsraad van de school. SCHOLEN De volgende 25 scholen vallen onder Tabijn: Alkmaar: Bergen: Broek op Langedijk: Castricum: Egmond aan Zee: Egmond-Binnen: Heemskerk: Heiloo: Sint-Pancras: Uitgeest: Oranjehof en Prinsenhof 1 en 2 (allen pr.-chr.) Bosschool (algemeen bijzonder) en de Willem- Alexanderschool (pr.-chr.) J.D. van Arkelschool (pr.-chr.) Cunera, Augustinus, Paulus, Toermalijn (allen r.-k.) en Visser t Hooft (oecumenisch) De Branding (interconfessioneel) De Windhoek (r.-k.) De Vlinder, St. Leonardus, Anne Frank, Het Rinket (allen r.-k.), De Otterkolken en De Bareel (beide interconfessioneel) De Duif (pr.-chr.) Het Baken (pr.-chr.) Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer en Kornak (allen r.-k.) Verdere informatie staat op de website van Tabijn: 1

4 DE SCHOOL WAAR WIJ ALS SCHOOL VOOR STAAN Het Baken is een christelijke basisschool met een open karakter. We onderwijzen en begeleiden de kinderen zodanig dat zij als volwaardig lid van de maatschappij kunnen functioneren. Daarbij realiseren we een veilige leeromgeving voor kinderen en leerkrachten. In ons onderwijs geven we inhoud en vorm aan waarden en normen als liefde, respect voor mens en natuur, zorg en aandacht voor ieder, vergevingsgezindheid en verantwoordelijkheidsbesef. We dagen kinderen uit hun talenten te gebruiken om zich maximaal te kunnen ontplooien. We zien ouders als partner. Samen begeleiden we de kinderen, elk met onze eigen verantwoordelijkheid. Wij laten ons inspireren door de persoon, het werk en het leven van Jezus Christus. Dit is zichtbaar in het vertellen van Bijbelverhalen, bidden, zingen van christelijke liederen, weekopeningen en vieren van de christelijke feestdagen. Ook in de omgang met elkaar maken we deze inspiratie zichtbaar. De schoolbevolking is qua identiteitsbeleving pluriform. Een klein deel van de schoolbevolking is meelevend lid van een kerk of geloofsgemeenschap. De school is niet verbonden aan een kerk. Iedereen is welkom op Het Baken, mits hij of zij de identiteit van onze school respecteert. ONZE VISIE EN DOELSTELLING De missie van onze school is: Samen beleven. Wij bieden uitnodigende onderwijsleersituaties en stimuleren de kinderen steeds iets nieuws te ontdekken. Met elkaar staan we voor een veilige en vertrouwde omgeving. We willen een school zijn waar kinderen graag naartoe gaan en samen werken en samen spelen. We vinden het belangrijk dat ieder kind de eigen talenten en een positief zelfbeeld ontwikkelt. De leerkrachten hebben aandacht en respect voor ieder individueel kind. Niemand is gelijk, we zijn gelijkwaardig. Zelfredzaamheid is belangrijk om kinderen zelfstandig en onafhankelijk te maken, zelfvertrouwen te geven en om een eigen persoonlijke stijl te ontwikkelen. We leren kinderen zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijk te zijn ook als ze samenwerken. DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren, maken wij gebruik van het draaiboek Kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau, hetgeen door het bestuur is vastgesteld. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. Ontwikkelingen In het afgelopen schooljaar is de school o.a. bezig geweest met : - opbrengstgericht werken: Resultaten boven de norm houden - het uitbreiden van de didactische groepsoverzichten (DGO) en groepsplannen maken voor rekenen en begrijpend lezen - het invoeren van de rekenmethode Wereld in Getallen - het borgen van de methode Taakspel in de groepen 3 t/m 7 - teamscholing: gebruik ICT middelen, gebruik van I-pads in alle groepen - het kunnen analyseren van toetsen en omzetten in concreet doelgericht handelen - scholing en verbetering van het begrijpend leesonderwijs, structureel werken in drie niveaus - het schrijven van het ICT-beleidsplan Onderwijsinspectie De inspecteur van het basisonderwijs voert jaarlijks gesprekken met het College van Bestuur van Tabijn. Hier worden de resultaten van de scholen besproken. Op de site van de inspectie zijn onze schoolrapporten te lezen. PLANNEN KOMEND SCHOOLJAAR - opbrengstgericht werken: resultaten op gemiddeld tot bovengemiddeld niveau - het borgen van het werken met DGO s en groepsplannen - sociaal-emotionele ontwikkeling/pedagogisch klimaat: het verbeteren van de doorgaande lijn - het vervangen van de geschiedenismethode - het borgen van de afspraken en regels van het Taakspel - scholing Gebruik ICT middelen 2

5 VEILIGHEID OP SCHOOL Arbo en BHV: Onze arbo-coördinator maakt jaarlijks een risico-inventarisatie met behulp van de Arbomeester. Hij maakt hierna een plan van aanpak om de onveilige situaties te verbeteren. De school heeft zeven opgeleide bhv-ers (bedrijfshulpverleners) die jaarlijks een herhalingscursus volgen. Zij organiseren ontruimingsoefeningen en houden zich bezig met de veiligheid in en om het schoolgebouw. Verkeer: Het Baken ligt in het centrum van Sint Pancras, tussen de Bovenweg en de Benedenweg. De Bovenweg is de doorgaande weg in Sint Pancras en ingericht als 30 km-zone. Verkeersbrigadiers helpen bij het oversteken van de Bovenweg. De kinderen kunnen ook via de Benedenweg naar school. De gemeente Langedijk werkt actief aan veilige schoolzones. In verband met de veiligheid vragen we u om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te brengen en te halen. Pesten: Je veilig voelen op school is van het grootste belang voor kinderen, ouders en leerkrachten. We zijn alert op ongewenst gedrag als pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen hiervan. Alle leerkrachten nemen signalen van ouders omtrent pesten en pestgedrag serieus; ze zijn voor ons erg belangrijk om een goed beeld van de situatie te krijgen. Bij het signaleren en bij de aanpak van ongewenst gedrag werken leerkrachten en ouders actief samen. De volledige tekst van ons pestprotocol staat op de website. Plein: Ons plein is veranderd door het plaatsen van een extra lokaal. De werkgroep plein werkt aan een uitdagende inrichting. Ons doel is een plein dat er veilig en overzichtelijk uitziet: een deel voor actieve spelletjes, een deel voor rustige spelletjes en een plek waar je tot rust kunt komen. Kortom, een aantrekkelijk plein om te spelen. AANNAMEBELEID Het aannamebeleid van Tabijn is dat in principe elk kind welkom is. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm en het onderwijskundig concept van de school. Ook de levensbeschouwelijke richting van de school kan bij de schoolkeuze een rol spelen. Toch kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. Dit is het geval wanneer de zorgvraag van een groep maximaal is. Ook de combinatie van zorg die kinderen op verschillend gebied nodig hebben kan voor ons onmogelijk uit te voeren zijn. Dit bekijken en wegen we individueel bij de aanname van leerlingen. IN- EN UITSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN Het Baken is toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. We verwachten van ouders dat zij onze identiteit respecteren en dat zij met hun kinderen deelnemen aan de aangeboden activiteiten en gemeenschappelijke vieringen. We maken graag een afspraak met ouders die overwegen hun kind op Het Baken aan te melden. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directie. Tijdens de jaarlijkse Open Dag op dinsdag 18 februari 2014 kunt u ons spontaan bezoeken. Na ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier wordt uw kind ingeschreven. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij vijf dagdelen op school komen om te wennen. De leerkracht maakt daarvoor met u een afspraak. Op de dag dat uw kind vier jaar is, mag het naar school. Wij hanteren twee uitzonderingen: in de maand december, omdat dit een erg drukke en emotioneel spannende maand is én tijdens de laatste zes weken voor de zomervakantie. In deze laatste periode kunnen we niet de gewenste aandacht aan uw kind geven door de grootte van de groep. LEERLINGEN MET EEN SPECIALE HULPVRAAG Een Commissie voor de Indicatiestelling bepaalt of een kind met een handicap (visueel gehandicapten, dove of slechthorende kinderen, lichamelijk- of verstandelijk gehandicapten) speciale hulp nodig heeft. Deze commissie gebruikt een landelijk geldende procedure en hanteert vastgestelde criteria. Wanneer een kind een positieve beschikking krijgt kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een speciale school of bij een gewone basisschool. De school krijgt een vergoeding voor de extra kosten die gemaakt moeten worden om aan de speciale hulpvraag van deze leerling te kunnen voldoen. Deze vergoeding staat bekend als Het Rugzakje. Bij een leerling met een speciale hulpvraag denken wij aan: 1. Een leerling met een positieve beschikking van de Commissie voor Indicatiestelling (een leerling met een Rugzak); 2. Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School; 3. Een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school voor basisonderwijs. Wanneer een leerling met een speciale hulpvraag wordt aangemeld zullen wij een aantal onderwijskundige vragen over het kind doornemen. Wij doen dit aan de hand van een lijst die is opgenomen in het schoolplan. Vervolgens gaan wij aan de hand van deze onderwijskundige vragen na of de school in staat is dit kind goed onderwijs te bieden. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen staan centraal bij die beantwoording. Wij maken bij de beantwoording van de vragen gebruik van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school die aangesloten is bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS biedt. Voor elke leerling met een speciale hulpvraag is een individueel handelingsplan nodig waarin de doelstellingen worden bepaald en de afspraken met de ouders worden vastgelegd. School en ouders moeten het over het plan eens zijn. Het handelingsplan wordt jaarlijks besproken, geëvalueerd en bijgesteld. 3

6 Bij een besluit om een kind toe te laten of te weigeren is er altijd sprake van een teambesluit. Wanneer we een kind toelaten gaan we er immers van uit dat het de hele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. Het bestuur van de school (Tabijn) moet tot slot het besluit goedkeuren. Scholen zijn niet altijd in staat kinderen met een speciale hulpvraag zomaar op te vangen. Volgens de wet heeft de school de opdracht zich tot het uiterste in te spannen om deze kinderen op te vangen in het gewone onderwijs. Dat geldt dus ook voor onze school. SCHORSING OF VERWIJDERING Slechts in uiterste gevallen gaat een school over tot schorsing of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde procedure. DE LEERLINGEN WAT EN HOE LEREN DE KINDEREN OP SCHOOL? Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld: kinderen van 4, 5 en 6 jaar vormen samen een groep. In de kleutergroepen werken we aan de projecten van de leermethode Kleuterplein en aan eigen projecten. Binnen de thema s van de projecten besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, zelfredzaamheid en expressie van de leerlingen. Er vindt differentiatie plaats naar interesse, tempo en ontwikkelingsniveau. Naast de verplichte activiteiten kiezen de kinderen ook met behulp van een planbord uit een aanbod van activiteiten. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht instructie aan een kleine groep. Daarnaast volgt de leerkracht de individuele ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht analyseert de observatie- en toetsgegevens, verwerkt dit in een didactisch groepsoverzicht en werkt het verder uit in een groepsplan. De leerkracht biedt de lessen beginnende geletterdheid aan op 3 niveaus. Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 geven we volgens het leerstof- jaarklassensysteem. Binnen de groep vindt differentiatie plaats naar ontwikkeling, interesse, tempo en leerstof. Voor spelling, technisch lezen en rekenen werken we binnen de groep op 3 niveaus. In breiden we dit uit met begrijpend lezen. We werken met herhalings-, verdiepings- en verrijkingsstof. Voor kinderen van wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt is aanvullende leerstof of een vervangende leerlijn beschikbaar. De kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Kinderen zijn vertrouwd met uitgestelde aandacht, zelfstandig nakijken van oefenstof en dag- en weektaken. Een aantal keer per jaar werken we in alle groepen aan een gezamenlijk project. Tijdens de kinderboekenweek werken en leren we samen rond het thema Klaar voor de start? over sport en spel. Andere gezamenlijke projecten zijn nog niet vastgesteld. Wij gebruiken de volgende lesmethodes: Godsdienstonderwijs Rekenen Aanvankelijk lezen Voortgezet Technisch lezen Begrijpend en studerend lezen Studievaardigheden Taal en spelling Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Verkeer Schrijven Leren omgaan met de computer Engels Handvaardigheid en tekenen Muziek Gymnastiek Kleuterpakket voor alle vakken Kind op Maandag Wereld in Getallen Veilig Leren Lezen Estafette Nieuwsbegrip XL + CITO-hulpboek Blits Taalverhaal De Blauwe Planeet Bij de Tijd wordt vervangen Leefwereld Wijzer door het Verkeer (nieuw) Pennenstreken in groep 3,4 en 5 / Handschrift asis Bits + Schoolbits Take It Easy Laat maar zien Muziek, moet je doen Basislessen Bewegingsonderwijs (nieuw) Kleuterplein 4

7 Leerstofaanbod Geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen en burgerschap bieden we binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden geïntegreerd aan. Alleen voor leerlingen met een leerachterstand gebruiken we de methodes Spelling in de Lift (spelling) en Maatwerk (rekenen). Kinderen, die gemakkelijk de basisleerstof doorlopen en behoefte hebben aan extra uitdaging, krijgen opdrachten uit de Pittige Plustorens. De opdrachten stemt de leerkracht individueel of in tweetallen af met de leerlingen. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. In groep 8 krijgen de kinderen jeugd-ehbo-lessen. Deze worden afgesloten met een officieel examen. Huiswerk Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. Ze ontwikkelen mede daardoor eigen verantwoordelijkheid en leren hun werk te plannen. In groep 7 en 8 wordt de hoeveelheid en de frequentie van het huiswerk uitgebreid. De kinderen zorgen zelf voor een agenda. Kinderen uit andere groepen krijgen alleen huiswerk na overleg met de ouders. Schoolboeken zijn nogal prijzig. Daarom vragen we u om de kinderen een stevige tas/rugzak mee te geven. Als bekers met drinken en schoolboeken in dezelfde tas meegaan, wilt u de beker dan voorzien van een extra plastic zak? Inzet ICT De school beschikt over een intern computernetwerk. Op dit netwerk zijn verschillende computers aangesloten, verdeeld over de lokalen en de schoolzaal. De software varieert van ontwikkelingsspellen, methodegebonden programma s en toetsen tot tekstverwerking. In groep 5, 6, 7 en 8 werken kinderen individueel en zelfstandig met Basis Bits. Daarna volgt Schoolbits (Verdieping van Windows, Word, Werkstukken, Internet, Excel en PowerPoint.) In de lokalen van groep 3 t/m 8 gebruiken we een digitaal schoolbord. In de kleutergroepen gebruiken leerkrachten en kinderen een touch-screen. Vanaf groep 5 houden de leerlingen een boekbespreking / spreekbeurt, maken ze werkstukken en geven ze presentaties. Bewegingsonderwijs De kleuters gymmen in het speellokaal. Tijdens de gymnastiek- of spellessen dragen de kinderen gymschoenen, bij voorkeur voorzien van klittenbandsluiting en hun naam. De schoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 lopen voor de gymles naar sporthal de Oostwal in Sint Pancras. Tijdens de les dragen zij gymkleding en (binnen)gymschoenen. Van mei tot september krijgen de groepen 5 t/m 8 op woensdagochtend schoolzwemles in het buitenbad van De Bever in Sint Pancras. De kosten worden betaald uit de ouderbijdrage. Er vervalt dan een gymles. Cultuur De Stichting Culturele Vorming Basisscholen Langedijk, waarin ook een ouder van onze school zitting heeft, verzorgt eenmaal per jaar voor elke groep een culturele voorstelling. Dit is bijvoorbeeld een toneelstuk, een dans- of muziekvoorstelling. Deze activiteiten worden op school voorbereid. In het kader van aardrijkskunde, geschiedenis of natuuronderwijs organiseren we activiteiten buiten het schoolgebouw, bijvoorbeeld een excursie naar het museum of naar de HuisVuilCentrale in Alkmaar. DE ZORG VOOR LEERLINGEN De leerkracht draagt zorg voor de hulp aan alle leerlingen van zijn/haar groep. Bij zorg leerlingen praten we over leerlingen die het tempo en/of de inhoud van de lesstof niet kunnen bijhouden, leerlingen waarvoor de lesstof nauwelijks een uitdaging biedt en leerlingen waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling zorgen geeft. Uitgangspunt is dat de groepsleerkracht deze leerlingen in de klas helpt. De leerkracht en de intern begeleider maken een handelingsplan. Hierin staat op welke wijze de ondersteuning plaats vindt, wanneer, door wie en hoe lang. Het gaat hier om tijdelijke, korte ondersteuning. Wanneer uw kind deze speciale hulp krijgt, brengen we u op de hoogte. Soms heeft de speciale hulp niet het gewenste resultaat. Leerkracht en IB-er bespreken de vorderingen van uw kind tijdens de groepsbespreking of eventueel in het zorgteam. Voor een bespreking van uw kind in het zorgteam vragen we uw toestemming en we verwachten dat u bij deze bespreking aanwezig bent. Samen weten we meer!. Het zorgteam bestaat uit de ouders, een orthopedagoog, een preventief ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband Alkmaar en Omstreken, de directeur, de intern begeleider en de desbetreffende leerkracht. Soms nodigen we ook externe specialisten uit, die bij het kind betrokken zijn. Als het zorgteam besluit dat verder onderzoek noodzakelijk is bespreken we de aanvraag en geven de ouders schriftelijk toestemming voor onderzoek. Op onze website staat het complete Zorgplan met beleidsstukken en formulieren. 5

8 WEER SAMEN NAAR SCHOOL PASSEND ONDERWIJS De scholen begeleiden zelf de leerlingen die extra aandacht nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hiervoor werken op de scholen zorgteams en maken de scholen gebruik van de zorgstructuren van de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School. Elke school heeft één of meer intern begeleiders (IB ers). Deze IB ers coördineren de extra zorg voor leerlingen. Op Het Baken is de IB-er op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig. Wanneer een kind beter naar een speciale school voor basisonderwijs kan gaan vindt in overleg met de ouders verwijzing plaats. VERLENGEN OF VERSNELLEN? Soms is het goed om een kind een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit gebeurt pas nadat goed is gekeken waarom dat nodig is. Om zorgvuldig een besluit te kunnen nemen, volgen wij een nauwkeurig stappenplan en maken wij gebruik van een checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan overslaan of versnellen. Deze beleidstukken vindt u in ons zorgplan. Bij dit proces betrekken we ouders in een vroeg stadium. LEERLINGVOLGSYSTEEM Van iedere leerling leggen we over de basisschoolperiode een dossier aan in het leerlingvolgsysteem. Hierin zijn o.a. leerling-gegevens, verlofaanvragen, observatieverslagen, toets- en testgegevens, rapportoverzichten en verslagen van leerling-besprekingen opgenomen. Op verzoek kan een ouder op school het dossier van het kind inzien. We verstrekken geen leerling-gegevens aan derden zonder toestemming van de betrokken ouders. We volgen de leerlingen op sociaal-emotioneel en op cognitief terrein door middel van leerling-observaties en toetsen. Wij gebruiken methodegebonden en onafhankelijke toetsen. Deze laatste toetsen hebben een landelijke normering, waardoor we zien of uw kind boven, op of onder het gemiddelde presteert. Het maken van toetsen is onderdeel van onze lesactiviteiten. De Cito-toetsen nemen we af in vastgestelde periodes. deze tijden staan vermeld in de weekbrief. Na de toetsperiode krijgt u via Digiduif inzicht in de vorderingen van uw kind. De observatie- en toetsgegevens verwerken we in het leerlingenrapport. Opvallende observaties of toetsuitslagen bespreken we apart met de betreffende ouders. Gedurende het schooljaar nemen we de volgende toetsen af: Groep 2 CITO: Taal voor Kleuters, Rekenen voor kleuters Groep 3 t/m 7 CITO: DMT en AVI lezen Groep 3 t/m 8 CITO: Rekenen en Spelling Groep 4 t/m 8 CITO: Begrijpend Lezen. Groep 7 en 8 CITO: Werkwoordspelling Groep 6 en 7 CITO: Entreetoets Groep 8 CITO: Eindtoets KINDEREN MET EEN TAAL- EN/OF EEN LEESACHTERSTAND In groep 1 en 2 worden diverse lees- en taalactiviteiten aangeboden, waarbij de leerkracht let op de woordenschat van het kind, of hij/zij het verhaaltje begrijpt en hoe het kind vragen stelt. Dit verwerken we in de observatielijst. Als er sprake is van achterstand krijgen kinderen extra ondersteuning en brengt de leerkracht u op de hoogte. Bij vermoeden van dyslexie gebruiken we het nieuwe dyslexieprotocol. Dit dyslexieprotocol kunt u inzien op onze website. Ouders krijgen van ons informatie en handreikingen voor thuis. In de groepen 3 tot en met 8 volgen we de lees- en taalontwikkeling door middel van methodegebonden toetsen en onafhankelijke toetsen. Indien nodig krijgen de kinderen een handelingsplan, aanvullende leerstof of een tweede leerlijn. Betreffende kinderen krijgen meer tijd om te oefenen; hierbij gebruiken we Ralfi-lezen en Connect-lezen. Dyslectische leerlingen kunnen gebruik maken van het computerprogramma Kurzweil. Dit programma biedt ondersteuning bij het verwerken van teksten d.m.v. : - Voorleesfunctie - Spellingcontrole en woordvoorspeller bij stelopdrachten - Zinnen maken met woorden uit de woordpakketten, met en zonder spellingcontrole Het protocol op Tabijnniveau over het gebruik van Kurzweil is te lezen op de site onder [onderwijs] [leerling-zorg] [dyslexiebeleid Kurzweil] Thuis kunnen leerlingen ook Kurzweil gebruiken d.m.v. een extra licentie voor ouders. 6

9 OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS In november organiseren wij een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs. Daarna nodigen de leerkrachten van groep 8 de ouders uit voor een gesprek over het voorlopig schooladvies. Begin maart volgt een gesprek over de definitieve schoolkeuze. Het advies van de groepsleerkrachten is gebaseerd op wat zij in de praktijk van alle dag met de leerling meemaken, gecombineerd met ervaringen uit groep 7 en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Zij zijn bekend met de prestaties, belangstelling, mogelijkheden en wensen van de leerling. De voorlopige datum van de Cito-Eindtoets is 11, 12 en 13 februari Indien dit niet bij wet anders wordt geregeld vormen de resultaten van deze toets een onderdeel van ons schooladvies. Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, sturen we het onderwijskundig rapport op en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden. Van het onderwijskundig rapport krijgen de ouders een kopie. Het vervolgonderwijs houdt ons tot en met het eindexamen op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen. CITO-EINDTOETS EN BRUGKLASKEUZE Een kind kan bij de Cito-eindtoets een score halen tussen de 500 en 550. Onze schoolscore was 535,5. Daarmee scoorden we boven de voor onze school geldende minimaal vereiste score van 534,8. Alle kinderen van groep 8 hebben de toets gemaakt. Brugklaskeuze: Schooljaar OPDC VMBO BB/BK VMBO gemengd/ theoretisch/breed VMBO/HAVO HAVO/VWO Gymnasium/ Atheneum (8%) 8 (30%) 3 (12%) 7 (27%) 6 (23%) (10%) 3 (10%) 5 (16.7%) 12 (40%) 7 (23.3%) ( 11%) 0 5 (19%) 7 (26%) 9 (33%) 3 (11%) 27 ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT Als een kind de school verlaat, krijgt het een onderwijskundig rapport mee. Dat rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar het kind naar toe gaat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool. De ouders krijgen een kopie van dit rapport. NIET BIJ KENNIS ALLEEN Weekopening Op maandagochtend is er weekopening in de zaal. De ene week zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 aan de beurt, de andere week de kinderen van groep 5 tot en met 8. Om de beurt leiden de leerkrachten met hun groepen het weekthema in, vaak met behulp van een verhaal, een filmfragment, een lied of een toneelstukje. Feesten We besteden uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Voor Sint Maarten maken we lampionnen en natuurlijk komt Sinterklaas op bezoek. Enkele keren per jaar presenteren de groepen zich en één keer per jaar houden we een Open Podium. Ouders van kinderen die meedoen zijn van harte welkom om erbij te zijn. Verjaardag Elk kind viert zijn verjaardag en mag natuurlijk trakteren in de eigen klas. Ook de leerkracht viert elk jaar zijn/haar verjaardag met de klas. Schoolreis en kamp groep 8 Het jaarlijkse schoolreisje voor de groepen 1, 2 en 3 is op woensdag 18 september en voor de groepen 4 tot en met 7 op vrijdag 20 september. Groep 8 gaat op 4, 5 en 6 september 2013 naar de Fekonsjeskuur op Texel. Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. De kinderen organiseren een activiteit op de afscheidsavond. Hierbij worden vaders en moeders, grote broers, zussen, opa s en oma s uitgenodigd. Sportdag De kinderen van groep 5 tot en met 8 doen mee aan de Langedijker Sportdag bij het Geestmerambacht, dit schooljaar op dinsdag 20 mei De sportochtend voor groep 1 t/m 4 is op het voor- en achterplein. We doen mee aan schooltoernooien voor handbal, voetbal, schaken en zwemmen. Op vrijdag kunnen kinderen vanaf groep 3 meedoen aan het schoolschaken in de zaal. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober werken alle groepen rondom het thema: Klaar voor de start, sport en spel. 7 Totaal

10 WIE WERKEN ER BIJ ONS OP SCHOOL? DIRECTIE Directeur: Annechina Korvemaker (ma - do) Tel Adjunct-directeur: José Robbers (di - vr) GROEPSINDELING SCHOOLJAAR Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1/2A Hetty de Gier Hetty de Gier Hetty de Gier Hetty de Gier Hetty de Gier 1/2B Ariënne Hogeveen Ariënne Hogeveen Ariënne Hogeveen Cora Buter Cora Buter 3 Reina Schoon Reina Schoon Cora Buter Reina Schoon Reina Schoon 4 Annemarijne Butter Annemarijne Annemarijne Butter Annemarijne Butter Annemarijne Butter 5 Gosse Haga Gosse Haga José Robbers Gosse Haga Gosse Haga 6 Klaaske de Gooijer Klaaske de Gooijer Saskia van Tussenbroek 7 Margriet van den Anker Margriet van den Anker Margriet van den Anker Saskia van Tussenbroek Baptista Piet Saskia van Tussenbroek Baptista Piet 8 Ilona Hofland Ilona Hofland Ilona Hofland José Robbers José Robbers Studenten van de IPABO lopen stage in onze school voor hun opleiding tot leerkracht. Ook studenten van het Horizon College, afd. Welzijn, werken op onze school aan hun praktijkopdrachten voor hun opleiding tot onderwijsassistent. 8

11 BIJZONDERE TAKEN BINNEN DE SCHOOL INTERN BEGELEIDER (IB-ER) Roswitha van der Kooij is intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg, organiseert het zorgteam en heeft het overzicht van alle observaties, toetsen en testen. Zij adviseert en begeleidt leerkrachten bij het maken van didactische groepsoverzichten en groepsplannen. Juf Roswitha maakt deel uit van het IB-netwerk van Tabijn en onderhoudt het contact met de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD), de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en andere externe organisaties op het gebied van de leerlingenzorg. ARBO-COÖRDINATOR Gosse Haga is de arbo-contactpersoon. Hij let op de veiligheid in en rond de school en op het plein. Omstandigheden die gevaar op kunnen leveren brengt hij samen met de directie in kaart. In overleg met het bestuur werken we aan verbetering. BEDRIJFSHULPVERLENER Er werken zes BHV-ers op Het Baken. Het zijn Cora Buter, Klaaske de Gooyer, José Robbers, Gosse Haga, Ilona Hofland en Annechina Korvemaker. Zij zijn allemaal gediplomeerd en volgen jaarlijks cursus. CONTACTPERSOON Klachten kunt u doorgegeven aan de contactpersoon. Indien noodzakelijk verwijst hij/zij u naar de klachtencommissie. Gosse Haga is contactpersoon. ICT-COÖRDINATOR Saskia van Tussenbroek en Annemarijne Butter zijn ICT-coördinator. Zij beheren het netwerk. In samenspraak met directeur en team passen zij het computerbeleidsplan voor de komende jaren aan. Zij worden ondersteund door de systeembeheerder van de Tabijn-helpdesk. BEGELEIDING VAN KINDEREN MET EEN RUGZAK Kinderen die speciale zorg nodig hebben en daarvoor leerling-gebonden financiering (ook wel rugzakje genoemd) hebben gekregen, krijgen extra begeleiding door een leerkracht. Deze leerkracht onderhoudt tevens de contacten met de ouders en met de ambulante begeleider van de betreffende school voor speciaal onderwijs. FLEXPOOL/INVALPROBLEMATIEK Om vervanging van leerkrachten op een goede manier op te lossen werkt er bij Tabijn een aantal leerkrachten in de flexpool. Scholen kunnen op deze mensen een beroep doen. De leerkrachten uit de flexpool worden altijd in goed overleg met de scholen ingezet. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van een afwezige leerkracht kan overnemen. In dat geval wordt de betreffende groep in ieder geval de eerste vijf dagdelen opgevangen. In die tijd overlegt de directeur van de school met Personeelszaken van Tabijn over de vraag hoe de school verder zal handelen. Onze school maakt daarvoor achtereenvolgens gebruik van de volgende mogelijkheden: - We zoeken naar oproepkrachten. - De duo-partner van de leerkracht neemt de klas over. - We vragen de parttime leerkrachten. - De leerlingen worden verdeeld over de groepen. - De directie of leerkrachten die andere taken hebben gaan voor de groep staan. - We zetten een student of onderwijsassistent in. Mocht dit allemaal niet lukken, dan zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. In de afgelopen jaren is dit gelukkig niet voorgekomen. 9

12 INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS EN KIND OUDERCONTACT Ouders en leerkrachten kunnen beiden het initiatief nemen voor een gesprek. Een korte mededeling voor schooltijd is natuurlijk mogelijk. Wilt u voor een (langer) gesprek met de leerkracht een afspraak maken? Door het werken met een continurooster hebben de leerkrachten pauze van tot uur. Afspraken kunnen (m.u.v. de woensdag) na uur worden gemaakt. INFORMATIE Aan het begin van het schooljaar organiseert elke leerkracht voor de ouders van zijn/haar groep een informatieavond. Op deze avond ontvangt de betreffende leerkracht u graag in zijn/haar lokaal. U krijgt informatie over de gang van zaken in de klas, de te behandelen leerstof, de methodes, het leerlingvolgsysteem en andere groepsspecifieke zaken. Uiteraard krijgt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen. OUDERGESPREKKEN EN RAPPORTEN De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 voeren ook met alle ouders een kort (10 minuten) kennismakingsgesprek. De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 krijgen eind januari en aan het eind van het schooljaar een rapport. In november en maart nodigen wij u uit om de vorderingen van uw kind te bespreken. Tussentijds maken we ook aparte afspraken. Via Digiduif kunt u na een toetsperiode de resultaten van uw kind bekijken. In november zijn de voorlopig advies gesprekken met de ouders en de kinderen uit groep 8. Het eindadviesgesprek vindt plaats in februari. VRAGENLIJST 4-JARIGEN Als uw kind bijna 4 jaar is en op school komt wennen, krijgt u van de leerkracht een vragenlijst mee over de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. Daarna nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. PLAKBOEKEN De leerkracht houdt voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 een plakboek bij. Voor de kerst- en de zomervakantie krijgen de kinderen het plakboek mee naar huis. Aan het eind van groep 2 mogen de kinderen hun boek houden. DIGIDUIF, NIEUWSBRIEF EN SCHOOLKRANT Veel informatie krijgt u digitaal per Digiduif. Als uw kind op school komt krijgt u een brief met inlogcode om een account aan te maken. In de nieuwsbrief vermelden we alle actuele schoolse zaken. Deze brief krijgt u aan het eind van de week per Digiduif. Via Dididuif krijgen de ouders 2 maal per jaar inzage in de leerontwikkeling van hun kind(eren). Met uw inlogcode krijgt u toegang tot de grafieken van de CITO-toetsen. Onze schoolkrant Bakenpraat bestaat sinds 1952 en verschijnt rond herfst-, kerst-, paas- en zomervakantie. De krant wordt grotendeels gevuld met tekeningen en verslagen van de kinderen. Ouders kunnen ook een bijdrage leveren. Bakenpraat is via de site bereikbaar. Elke groep vult een eigen web bladzijde en doet verslag van schoolse zaken. Een en ander wordt aangevuld met foto s. INTERNET Op de internetsite vindt u de weekbrieven, andere informatie, protocollen, beleidsstukken, foto s en nog veel meer over onze school. Elke groep doet onder een eigen kopje verslag. INFORMATIEVOORZIENING Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden bepaald. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. 10

13 Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders dienen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan de directeur van onze school. Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mogelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal pedagogische ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van de leerling toegevoegd. Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie verstrekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven. Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op informatie. DE STEM VAN DE OUDERS GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Elke MR kiest één persoon in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Tabijn. In de GMR zitten evenveel ouders als personeelsleden. Deze GMR heeft als taak het beoordelen van beleid van Tabijn dat voor alle of voor een meerderheid van de scholen geldt. De MR van onze school bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden. De ouders kiezen de oudergeleding en het team de leerkrachtgeleding. De taken en bevoegdheden van de GMR en de MR staan beschreven in het reglement medezeggenschapsraad. Dit reglement is op school ter inzage. De directeur is adviserend lid en gemandateerd om namens het bestuur met de MR overleg te voeren. De MR adviseert de schoolleiding. Zij houdt zich bezig met de vaststelling en uitvoering van het schoolbeleid. De leden van de MR nemen zitting voor 3 jaar. Telefoonnummer contactpersoon: (Bart Molenaar). MR-leden: ouders Bart Molenaar (voorzitter) Frank van Bergem Liesbeth Leegwater leerkrachten Reina Schoon Margriet van den Anker Gosse Haga Het adres van de MR is OUDERVERENIGING EN OUDERRAAD Bij onze school hoort een oudervereniging. De oudervereniging heeft ten doel samen met de leerkrachten een bijdrage te leveren aan het creëren van een christelijk schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging kunt u lezen op de website. Alle ouders zijn lid van de Oudervereniging. Naast leden van de oudervereniging heeft de oudervereniging ook begunstigers. Zij zijn vanuit de historie aan de school verbonden en dragen financieel een steentje bij aan de activiteiten van de oudervereniging. 11

14 Wat doet de Ouderraad? De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, sportdag, afscheid van groep 8 en het schoolreisje. Daarnaast houdt de ouderraad zich bezig met het verbeteren van de (verkeers)veiligheid op en rond de school en het brigadieren. Het organiseren van de inzameling van het oud papier behoort eveneens tot de taken van de ouderraad. De ouderraadsleden coördineren samen met één of meerdere teamleden en/of andere ouders diverse activiteiten. Op basis van een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage kan de Ouderraad deze activiteiten financieren c.q. ondersteunen. De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage. Jaarlijks krijgt de penningmeester kascontrole en stelt hij de begroting voor het nieuwe schooljaar op. De ouderraad kan ook optreden als spreekbuis richting de leerkrachten voor zaken die zich op en/of rond de school afspelen en die niet direct te maken hebben met onderwijskundige zaken, bv. schoonmaak, speeltoestellen, regels of (verkeers)veiligheid. De ouderraad kan het schoolteam en de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De ouderraad bestaat uit een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen op deze school! Leden van de ouderraad: vacature (voorzitter) Ronald Beukema Anoeska Tervoort Kristian Duin (penningmeester) Ingeborg Wijs Ryanne Bouma Sophie Molenaar (secretaris) Jessica Paulisse Rebecca Kwast (verkeer) Karin Quant Tel. nr. contactpersoon: Ariënne Hoogeveen (leerkracht) De ouderraad vergadert 1 x per maand. Bij deze vergaderingen zijn meestal een leerkracht en de directeur aanwezig. De vergaderdata zijn van te voren vastgelegd en worden vermeld in de nieuwsbrief. BIJDRAGE VOOR DIVERSE SCHOOLACTIVITEITEN We vragen elk jaar van u een bijdrage voor verschillende schoolactiviteiten. De oudervereniging int en stelt de hoogte van deze bijdrage vast. Deze bijdrage is vrijwillig. Wij bevelen het geven van een bijdrage van harte bij u aan. De besteding van het geld wordt in overleg met het schoolteam bepaald. Het geld wordt o.a. besteed aan: het schoolreisje, ouder- en informatieavonden, traktaties tijdens evenementen en feesten, excursies, tentoonstellingen, sportactiviteiten, e.d. De bijdrage is 37,50 voor het 1e kind, voor het 2e en volgende kind 32,50 per schooljaar. Kinderen die later instromen, betalen een bijdrage van 3,00 per maand. In het najaar ontvangt u bericht via Digiduif met het verzoek om de bijdrage over te maken. Op de ouderavond in oktober/november presenteert de penningmeester het financieel verslag en de begroting. OUDERHULP Naast de ouderraad zijn veel ouders actief betrokken bij de school. Bij activiteiten zoals het lezen, de creatieve middag, de schoolkrant, maar ook bij vieringen en excursies helpen ouders mee. Aan het begin van het schooljaar vindt u een intekenlijst voor de verschillende klussen in de nieuwsbrief. Met elkaar, voor elkaar, SAMEN BELEVEN. Meedoen zorgt voor een goede sfeer en betrokkenheid bij schoolse zaken. Als u het leuk vindt om op school te helpen, kunt u dit ook kenbaar maken aan de leerkracht. Mevr. Rebecca Kwast is verkeersouder van Het Baken. Zij is contactpersoon tussen ouders, school en derden als het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen. Erg belangrijk zijn alle verkeersbrigadiers. Vanaf september 1999 is een groot aantal verkeersbrigadiers elke dag in touw om kinderen en ouders veilig de Bovenweg te laten oversteken. BIDDEN VOOR DE SCHOOL Eens in de twee weken komt een groepje ouders (op een ochtend) bij elkaar om te bidden voor school. Voor gebedsonderwerpen en informatie kunt u terecht bij Ineke de Smidt, tel, ). GEDRAGSCODE Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veiligheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. U vindt de code op de website van onze school. 12

15 KLACHTENCOMMISSIE Niet elk probleem dat zich op school voordoet, is ook een klacht. Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden, bestaat een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. De regeling geeft aan dat met een klacht contact opgenomen kan worden met de contactpersoon van onze school, de heer Gosse Haga, telefoonnummer Deze contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersonen van Tabijn, mevr. Petra Vervoort. Deze vertrouwenspersoon kijkt of zij zelf iets kan doen aan de klacht. Als dat niet kan helpt zij de klager de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie. Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de contactpersoon van de school. Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. VERTROUWENSINSPECTEUR Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u ook terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen. Ook discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kunt nemen. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer VERZEKERING Tabijn heeft voor alle scholen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Ook is er een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt alleen voor schadegevallen waarbij het personeel iets verwijtbaar is en de school daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Beide verzekeringen gelden ook voor mensen die op vrijwillige basis in de school werkzaam zijn. Voor evenementen als schoolreisjes en schoolkampen heeft Tabijn een doorlopende reisverzekering afgesloten. SPONSORING Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. Op landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Tabijn naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen zich te houden aan het convenant. OVERIGE INFORMATIE LESTIJDEN Met ingang van dit schooljaar werken wij met een continurooster. De schooltijden voor de groepen 1, 2, 3 en 4 zijn: op maandag, dinsdag en donderdag van uur woensdag van uur vrijdag van uur De schooltijden voor de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur Woensdag van uur In de leerjaren1 t/m 4 krijgen de kinderen minimaal 3520 uren, in de leerjaren 5 t/m 8 is dit 4000 uren. Om 8.20 uur gaan de deuren open. Ouders van groep 1 en 2 kunnen hun kinderen naar de klas brengen. Om half negen beginnen we met de les en we verwachten dat u dan afscheid hebt genomen. 13

16 GYMNASTIEK IN DE SPORTHAL DE OOSTWAL Dag Tijd Groep Dinsdag uur uur uur 8 Woensdag uur uur uur uur 5 Donderdag uur uur 4 Vrijdag uur uur uur 8 ZWEMMEN IN DE BEVER Van mei tot september is zwembad De Bever geopend. De groepen 5 t/m 8 krijgen op woensdag zwemles. Voor deze groepen vervalt in genoemde periode één van de gymlessen. VAKANTIES EN ANDERE VRIJE DAGEN Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren Zomervakantie t/m MELDING AFWEZIGHEID Kan uw kind wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet naar school komen, dan verwachten wij daarvan telefonisch bericht tussen en uur op telefoonnummer AANVRAAG VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES De leerplicht gaat in nadat een kind vijf jaar is geworden. Vanaf het vierde jaar kan een kind op onze school volledig onderwijs ontvangen. De schoolleiding mag slechts één keer per jaar verlof verlenen voor een vakantie buiten de schoolvakanties voor ten hoogste 10 dagen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Deze extra vakantieverlofregeling is alleen bestemd voor ouders met een beroep waarbij het niet mogelijk is van de vastgestelde schoolvakanties gebruik te maken. Dit moet aangetoond worden door een brief van de werkgever waarbij hij verklaart dat het onmogelijk is van de schoolvakanties gebruik te maken. Deze bepalingen staan in de wet om een einde te maken aan het verschijnsel dat ouders voor de kinderen een extra vakantie (b.v. wintersport) of lang weekend aanvragen. De schoolleiding is bevoegd om bij een gewichtige omstandigheid verlof tot afwezigheid te geven. Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn op school verkrijgbaar bij de directie en dienen minstens zes weken van tevoren ingeleverd te worden. Gewichtige omstandigheden (wettelijk bepaald) zijn o.a.: - geboorte broertje/zusje - huwelijk van naaste bloedverwanten - overlijden van naaste bloedverwanten - begrafenis/crematie van naaste bloedverwanten - 12 ½-, 25- en 50-jarig huwelijk van ouders/grootouders en 40-jarig ambtsjubileum van ouders/grootouders. 14

17 AFSPRAKEN HULPVERLENING* ONDER SCHOOLTIJD Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externen gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden; zowel voor diagnosticering als voor remediëring; zowel binnen als buiten de school. De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er vooraf overleg is tussen ouders en school. We hanteren de volgende afspraken: 1. Als ouders een extern bureau of deskundige onder schooltijd willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee, als de basisverzekering het onderzoek vergoedt. Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Ouders en directeur leggen de afspraken vast in een brief en ondertekenen deze. De school volgt de adviezen die uit dit onderzoek voortkomen op, als dit redelijkerwijs kan. 2. Ouders, die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau, zijn daarin vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe. Indien gewenst kan school de Jeugdarts ingeschakelen voor advies. (*)De term hulpverlening wordt gebruikt in de brede zin van het woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie. MET DE FIETS NAAR SCHOOL Er is beperkt ruimte bij school om de fiets neer te zetten. Alleen kinderen die verder weg wonen, mogen met de fiets naar school. Zij zetten hun fiets in de fietsenstalling op slot. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan fietsen is ontstaan. PLEINWACHT Voor schooltijd is er toezicht op het achterplein vanaf 8.20 uur. In de pauzes is er toezicht op beide pleinen. TRAKTEREN Als uw kind jarig is, vieren we dat en mag hij/zij trakteren. In groep 1, 2 en 3 bent u van harte welkom om dit mee te vieren. Een dringend verzoek van ons: wilt u het trakteren beperkt en gezond houden? Eén traktatie is prima en heel feestelijk. Lolly s kunnen gevaarlijk zijn; ze zijn binnen en buiten school verboden. SNOEPEN Met uitzondering van de traktaties snoepen wij niet op school. Dit geldt ook voor het plein. ETEN EN DRINKEN In iedere groep is het de gewoonte om tijdens de ochtend iets te eten en te drinken. Dit bestaat meestal uit een melkproduct of vruchtensap en een kleine koek (liga, ontbijtkoek, etc.) of fruit. Donderdag en vrijdag zijn speciale fruitdagen. Op die dagen eten we in alle groepen alleen fruit. Het is zeker niet de bedoeling om veel te eten. LUNCHPAUZE In verband met het continurooster lunchen alle kinderen in hun eigen groep met de leerkracht. De groepen 1 en 2 eten van uur tot uur. Zij hebben daarna een buitenspelactiviteit. De groepen 3, 4 en 5 eten van uur tot uur. Zij spelen daarna een kwartier buiten. De groepen 6, 7 en 8 hebben speelkwartier van tot uur en lunchen daarna van tot uur. HOOFDLUISBESTRIJDING Alle kinderen hangen hun jas in een zgn. luizencape. Op deze manier voorkomen we dat hoofdluizen zich verspreiden. De capes worden in de vakanties gewassen en gecontroleerd. Na elke vakantie worden de hoofden van de kinderen gecontroleerd. Indien we hoofdluizen en/of neten aantreffen, lichten we de ouders van het kind in en geven we behandelingsadvies. Behandeling is verplicht en na twee weken volgt er opnieuw controle. ABONNEMENTEN Via de school zijn abonnementen te verkrijgen op enkele jeugdbladen. Aan het begin van het schoolseizoen liggen de aanvraagformulieren voor de abonnementen in de lokalen. Informatie hierover leest u in de weekbrief. Contactpersoon is juf Saskia. GEVONDEN VOORWERPEN Om het zoekraken van kledingstukken te voorkomen, verzoeken wij u namen in de kleding van uw kinderen te zetten. In de loop van een jaar blijven er heel wat bekers, trommels, maar ook kleding, schoenen, sjaals en handschoenen op school liggen. Bij de conciërge staat een doos waarin deze spullen ongeveer drie maanden bewaard worden. 15

18 SCHOOLFOTOGRAAF De schoolfotograaf maakt portretfoto s, foto s van broertjes en zusjes en groepsfoto s. De afhandeling verloopt helemaal via een inlogcode via internet. U bent vrij om de foto al dan niet te bestellen/kopen. PAPIERCONTAINER Oud papier en karton kunt u iedere laatste vrijdagmiddag en zaterdagochtend van de maand kwijt in de papiercontainer aan De Helling bij de benzinepomp, aan de achterzijde van de school. De opbrengst is voor schoolse activiteiten en wordt beheerd door de Oudervereniging. Ouders en leerlingen van groep 8 helpen op zaterdagochtend volgens rooster. De opbrengst van het oud papier vormt een substantieel deel van de inkomsten van de Oudervereniging. BATTERIJEN EN INKTCARTRIDGES In de hal van de school staat een batterijen- en een inktcartridge container. U kunt hier oude batterijen en inktcartridges inleveren. De school spaart op deze manier voor artikelen zoals buitenspelmateriaal en muziekinstrumenten. GEBOUW De gemeenteraad van Langedijk heeft in oktober 2012 definitief besloten geen brede school te bouwen op het Vrooneveld. In de afgelopen jaren is er alleen het hoognodige onderhoud aan ons gebouwuitgevoerd. Renovatie is nu nodig om onderwijskundige vernieuwingen te kunnen toepassen. Tabijn heeft voor Het Baken plannen en tekeningen ingediend bij de gemeente ter modernisering van het gebouw. Het is niet bekend wanneer de gemeente hierover een besluit neemt. EXTERNE CONTACTEN INSPECTIE Het verslag van het inspectiebezoek staat op de internetsite van de inspectie: Bij vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). JEUGDGEZONDHEIDSZORG VAN DE GGD NOORD-KENNEMERLAND WAT KUNT U VAN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG VERWACHTEN ZODRA UW KIND 4 JAAR WORDT? De GGD nodigt alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling. Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt o.a. gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. Hebt u een vraag voor Steunpunt Opvoeding? Bel voor gratis advies. VACCINATIES In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt uw kind een oproep voor twee vaccinaties. Het betreft een inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een inenting tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Tevens zorgen wij ervoor dat onvolledig gevaccineerde kinderen alsnog worden gevaccineerd. Adres: GGD Hollands Noorden Sector Jeugdgezondheidszorg Pompesloot 108, Broek op Langedijk, tel nr VERWIJSINDEX Tabijn heeft met de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk een convenant afgesloten om in het kader van tijdige en effectieve interventies elkaar te informeren over jeugdigen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling worden belemmerd. Het informeren vindt plaats via een digitaal systeem, de zogenaamde Verwijsindex. Hierin worden uitsluitend de naam en enkele persoonsgegevens van een kind gezet en wordt geregistreerd of een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er informatie uitgewisseld en gecoördineerd verder gewerkt aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op vindt u meer informatie over de verwijsindex; inclusief een ouderbrochure. Deze brochures zijn ook op school te verkrijgen 16

19 PREVENTIE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD De intern begeleider van de school heeft, samen met de andere scholen van Tabijn, in november 2010 een korte training gehad over de signalering en de vervolgstappen in het kader van het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. De teamleden zijn hierover door de intern begeleider geïnformeerd. Het team maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert vindt u op Het stappenplan en het protocol liggen ter inzage op school WSNS (WEER SAMEN NAAR SCHOOL) Stichting Confessioneel Samenwerkingsverband Zorgverbreding Alkmaar e.o. Havinghastraat 24, 1817 DA Alkmaar, ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENST (OBD) Op ons verzoek levert deze dienst de volgende activiteiten: individueel onderzoek en/of observatie van leerlingen aangemeld door de school in overleg met de ouders onderzoeken, gericht op leer- en gedragsmoeilijkheden geven van scholing en coaching aan leerkrachten en directie OBD locatie Alkmaar: James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar, tel VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Cbs Het Baken werkt samen met de Stichting Kinderopvang Langedijk aan de voor- en naschoolse opvang. Er ligt op school een folder met informatie. Voor info en aanmeldingen: of SKL maakt ook gebruik van ons schoolgebouw om kinderen op te vangen. Deze groep heet Pietertje Pluim. ANDERE ADRESSEN Sporthal: De Oostwal, Beverplein 2, 1834 GS Sint-Pancras, Zwembad: De Bever, Kastanjelaan 2, 1834 GL Sint-Pancras, BELANGRIJKE DATA Eerste schooldag uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen Schoolreis groepen 1 t/m Schoolreis groepen 4 t/m t/m Schoolkamp groep uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen t/m Herfstvakantie om zijn de kinderen vrij t/m Kerstvakantie t/m Toetsperiode Cito M-toetsen Rapporten mee t/m Cito eindtoets groep uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen Open dag t/m Voorjaarsvakantie Paasviering t/m Paasvakantie Koningsspelen t/m Meivakantie Langedijker Sportdag voor de groepen t/m Hemelvaart uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen Pinksteren t/m Toetsperiode Cito E-toetsen Rapporten mee Afscheidsavond voor de ouders van groep Laatste schooldag groep Laatste schooldag; om uur begint de vakantie t/m Zomervakantie 17

20 Christelijke Basisschool Het Baken Bovenweg 68, 1834 CG Sint-Pancras Postbus 36, 1834 ZG Sint-Pancras Tel Fax: Rabobank nr

SCHOOL- GIDS 2014-2015 SAMEN BELEVEN!

SCHOOL- GIDS 2014-2015 SAMEN BELEVEN! SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school Waar wij als school voor staan Onze visie

Nadere informatie

Schoolgids 2011-2012 CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SINT PANCRAS

Schoolgids 2011-2012 CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SINT PANCRAS Schoolgids 2011-2012 CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SINT PANCRAS INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school 2 Waar wij als school

Nadere informatie

SAMEN BELEVEN! SCHOOL- GIDS

SAMEN BELEVEN! SCHOOL- GIDS SAMEN BELEVEN! SCHOOL- GIDS 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Welkom De Onderwijsgids Scholen op de kaart Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school Waar wij als school voor staan Onze visie en doelstelling

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Via de schooltelefoon zijn we bereikbaar Ziekte/ afwezigheid even melden Tijdens het inloopkwartier s morgens korte boodschap 10 minuten avond Afspraken worden apart gemaakt en

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Groepsinformatie voor groep 5/6 - Schooljaar Thuis lezen

Groepsinformatie voor groep 5/6 - Schooljaar Thuis lezen www.obsverschoor.nl info@obsverschoor.nl J. van Arkelstraat 39 4254 CW Sleeuwijk 0183-301507 Leerkrachten Groepsinformatie voor groep 5/6 - Schooljaar 2016-2017 Bjorn Boerdam staat de hele week voor de

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Klassengids 2015-2016 groep E7

Klassengids 2015-2016 groep E7 Klassengids 2015-2016 groep E7 Vooraf In deze klassengids willen wij ingaan op de speciale zaken voor groep E7. Algemene schoolzaken vindt u in de schoolgids. Daarnaast hebben we ook de schoolkalender.

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 Schooljaar 2014-2015 foto van de nieuwe groep! Beste ouders, In deze folder vindt u de basis- informatie die van belang is voor uw kind in groep 5. Aanvullende informatie zult

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

Informatieavond groep 4b

Informatieavond groep 4b Informatieavond groep 4b Leerkrachten: Chantal Laven: aanwezig op maandag en dinsdag. Anja v.d. Maaden: aanwezig op woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen. Samenstelling van de groep: 25 leerlingen

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie