SCHOOL- GIDS SAMEN BELEVEN!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOL- GIDS 2013-2014 SAMEN BELEVEN!"

Transcriptie

1 SAMEN BELEVEN! SCHO OLGIDS

2 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf blz. 1 Waarom krijgt u de schoolgids? De Onderwijsgids Tabijn Contact met het bestuur Scholen De school blz. 2 Waar wij als school voor staan Onze visie en doelstelling De kwaliteit van onze school Plannen komend schooljaar Veiligheid op school In- en uitschrijven van leerlingen Leerlingen met een speciale hulpvraag Schorsing of verwijdering De leerlingen blz. 4 Wat leren de kinderen op school De zorg voor onze leerlingen Weer Samen Naar School Verlengen of versnellen? Leerlingvolgsysteem Kinderen met een taal- en/of een leesachterstand Overgang naar het voortgezet onderwijs Cito-eindtoets en brugklaskeuze Onderwijskundig rapport Niet bij kennis alleen Wie werken er bij ons op school blz. 8 Directie Het team Groepsindeling schooljaar Bijzondere taken binnen de school blz. 9 Intern begeleider (ib-er) Arbo-coördinator Bedrijfshulpverlener Contactpersoon ICT-coördinator Invalpool en invalproblematiek Informatievoorziening aan ouders en kind blz. 10 Oudercontact Informatie Rapporten en oudergesprekken Vragenlijst 4-jarigen Plakboeken Open school Weekbrief en schoolkrant Internet Informatievoorziening ouders De stem van de ouders blz. 11 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) MR Oudervereniging en ouderraad Bijdrage voor diverse schoolactiviteiten Ouderhulp Bidden voor de school Klachtencommissie Vertrouwensinspecteur Verzekering Sponsoring Overige informatie blz. 13 Lestijden Gymnastiek in de sporthal De Oostwal Vakantierooster en andere vrije dagen Melding afwezigheid Aanvraag verlof buiten de schoolvakanties Met de fiets naar school Pleinwacht Trakteren Eten en drinken Overblijven Hoofdluisbestrijding Abonnementen Gevonden voorwerpen Schoolfotograaf Papiercontainer Batterijen en inktcartridges Externe contacten blz. 16 Inspectie Jeugdgezondheidszorg van de GGD Hollands Noorden Wat kunt u van de Jeugdgezondheidszorg verwachten? Verwijsindex Preventie Kindermishandeling en huiselijk geweld WSNS (Weer Samen Naar School) Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) Voor- en naschoolse opvang Andere adressen Belangrijke data blz. 17

3 WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids van Het Baken, school voor christelijk basisonderwijs in Sint Pancras. Deze gids is bedoeld voor alle ouders van leerlingen, voor ouders van toekomstige leerlingen en overige belangstellenden. Hierin staat wie we zijn en wat we doen. Actuele informatie wordt regelmatig op vrijdag verstuurd via Digiduif en daarna op de website geplaatst. U kunt ook organisatorische en onderwijsinhoudelijke documenten inzien op school of op onze website We staan open voor uw vragen, opmerkingen en tips om samen bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van uw kind. Op dinsdag 18 februari 2014 houden we de jaarlijkse open dag voor ouders van nieuwe leerlingen. U kunt ook een afspraak maken om op een ander moment te komen kijken. Wilt u meer weten, dan nodig ik u van harte uit voor een kennismakingsbezoek. Met vriendelijke groet, Annechina Korvemaker, directeur WAAROM KRIJGT U DE SCHOOLGIDS? De schoolgids geeft u informatie over de gang van zaken op school. U vindt informatie over diverse zaken die te maken hebben met het onderwijs en de manier waarop dat wordt gegeven. U leest welke activiteiten de school onderneemt en welke resultaten we halen. Zo krijgt u een goede indruk van de school. HOE KOMT DE SCHOOLGIDS TOT STAND Het team van de school stelt de schoolgids samen en de medezeggenschapsraad keurt het stuk goed. Het bestuur van Tabijn stelt daarna de schoolgids vast. DE ONDERWIJSGIDS De overheid geeft algemene informatie over het onderwijs. Deze informatie staat in de Onderwijsgids die rechtstreeks aan alle kinderen wordt toegestuurd als zij de leeftijd van drie jaar bereiken. TABIJN Stichting Tabijn is het bevoegd gezag van onze school. Onder Tabijn vallen scholen voor rooms-katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. De bestuurlijke bevoegdheden liggen in handen van het College van Bestuur van Tabijn. De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op het beleid dat het College van Bestuur voert. Tabijn heeft een bestuursbureau dat diverse zaken voor het College van Bestuur uitvoert. Ook is er een facilitaire dienst voor de administratie, de ICT, de huisvesting en het onderhoud van de scholen. De directeuren van de scholen vormen het directeurenberaad en komen regelmatig bij elkaar. In dit directeurenberaad komen met name de gemeenschappelijke zaken aan de orde. Ook wisselen de directeuren hier kennis, ervaringen en opvattingen uit. Elke school van Tabijn is zelfstandig. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid en het organisatorisch beleid van de school. CONTACT MET HET BESTUUR De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een ouder of een personeelslid contact op wil nemen met het bestuur zal dit altijd gaan via de directeur van de school. De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschapsraad van de school. SCHOLEN De volgende 25 scholen vallen onder Tabijn: Alkmaar: Bergen: Broek op Langedijk: Castricum: Egmond aan Zee: Egmond-Binnen: Heemskerk: Heiloo: Sint-Pancras: Uitgeest: Oranjehof en Prinsenhof 1 en 2 (allen pr.-chr.) Bosschool (algemeen bijzonder) en de Willem- Alexanderschool (pr.-chr.) J.D. van Arkelschool (pr.-chr.) Cunera, Augustinus, Paulus, Toermalijn (allen r.-k.) en Visser t Hooft (oecumenisch) De Branding (interconfessioneel) De Windhoek (r.-k.) De Vlinder, St. Leonardus, Anne Frank, Het Rinket (allen r.-k.), De Otterkolken en De Bareel (beide interconfessioneel) De Duif (pr.-chr.) Het Baken (pr.-chr.) Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer en Kornak (allen r.-k.) Verdere informatie staat op de website van Tabijn: 1

4 DE SCHOOL WAAR WIJ ALS SCHOOL VOOR STAAN Het Baken is een christelijke basisschool met een open karakter. We onderwijzen en begeleiden de kinderen zodanig dat zij als volwaardig lid van de maatschappij kunnen functioneren. Daarbij realiseren we een veilige leeromgeving voor kinderen en leerkrachten. In ons onderwijs geven we inhoud en vorm aan waarden en normen als liefde, respect voor mens en natuur, zorg en aandacht voor ieder, vergevingsgezindheid en verantwoordelijkheidsbesef. We dagen kinderen uit hun talenten te gebruiken om zich maximaal te kunnen ontplooien. We zien ouders als partner. Samen begeleiden we de kinderen, elk met onze eigen verantwoordelijkheid. Wij laten ons inspireren door de persoon, het werk en het leven van Jezus Christus. Dit is zichtbaar in het vertellen van Bijbelverhalen, bidden, zingen van christelijke liederen, weekopeningen en vieren van de christelijke feestdagen. Ook in de omgang met elkaar maken we deze inspiratie zichtbaar. De schoolbevolking is qua identiteitsbeleving pluriform. Een klein deel van de schoolbevolking is meelevend lid van een kerk of geloofsgemeenschap. De school is niet verbonden aan een kerk. Iedereen is welkom op Het Baken, mits hij of zij de identiteit van onze school respecteert. ONZE VISIE EN DOELSTELLING De missie van onze school is: Samen beleven. Wij bieden uitnodigende onderwijsleersituaties en stimuleren de kinderen steeds iets nieuws te ontdekken. Met elkaar staan we voor een veilige en vertrouwde omgeving. We willen een school zijn waar kinderen graag naartoe gaan en samen werken en samen spelen. We vinden het belangrijk dat ieder kind de eigen talenten en een positief zelfbeeld ontwikkelt. De leerkrachten hebben aandacht en respect voor ieder individueel kind. Niemand is gelijk, we zijn gelijkwaardig. Zelfredzaamheid is belangrijk om kinderen zelfstandig en onafhankelijk te maken, zelfvertrouwen te geven en om een eigen persoonlijke stijl te ontwikkelen. We leren kinderen zelfstandig te werken en zelf verantwoordelijk te zijn ook als ze samenwerken. DE KWALITEIT VAN ONZE SCHOOL Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren, maken wij gebruik van het draaiboek Kwaliteitszorg Tabijn op schoolniveau, hetgeen door het bestuur is vastgesteld. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. Ontwikkelingen In het afgelopen schooljaar is de school o.a. bezig geweest met : - opbrengstgericht werken: Resultaten boven de norm houden - het uitbreiden van de didactische groepsoverzichten (DGO) en groepsplannen maken voor rekenen en begrijpend lezen - het invoeren van de rekenmethode Wereld in Getallen - het borgen van de methode Taakspel in de groepen 3 t/m 7 - teamscholing: gebruik ICT middelen, gebruik van I-pads in alle groepen - het kunnen analyseren van toetsen en omzetten in concreet doelgericht handelen - scholing en verbetering van het begrijpend leesonderwijs, structureel werken in drie niveaus - het schrijven van het ICT-beleidsplan Onderwijsinspectie De inspecteur van het basisonderwijs voert jaarlijks gesprekken met het College van Bestuur van Tabijn. Hier worden de resultaten van de scholen besproken. Op de site van de inspectie zijn onze schoolrapporten te lezen. PLANNEN KOMEND SCHOOLJAAR - opbrengstgericht werken: resultaten op gemiddeld tot bovengemiddeld niveau - het borgen van het werken met DGO s en groepsplannen - sociaal-emotionele ontwikkeling/pedagogisch klimaat: het verbeteren van de doorgaande lijn - het vervangen van de geschiedenismethode - het borgen van de afspraken en regels van het Taakspel - scholing Gebruik ICT middelen 2

5 VEILIGHEID OP SCHOOL Arbo en BHV: Onze arbo-coördinator maakt jaarlijks een risico-inventarisatie met behulp van de Arbomeester. Hij maakt hierna een plan van aanpak om de onveilige situaties te verbeteren. De school heeft zeven opgeleide bhv-ers (bedrijfshulpverleners) die jaarlijks een herhalingscursus volgen. Zij organiseren ontruimingsoefeningen en houden zich bezig met de veiligheid in en om het schoolgebouw. Verkeer: Het Baken ligt in het centrum van Sint Pancras, tussen de Bovenweg en de Benedenweg. De Bovenweg is de doorgaande weg in Sint Pancras en ingericht als 30 km-zone. Verkeersbrigadiers helpen bij het oversteken van de Bovenweg. De kinderen kunnen ook via de Benedenweg naar school. De gemeente Langedijk werkt actief aan veilige schoolzones. In verband met de veiligheid vragen we u om de kinderen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te brengen en te halen. Pesten: Je veilig voelen op school is van het grootste belang voor kinderen, ouders en leerkrachten. We zijn alert op ongewenst gedrag als pesten en discriminatie en werken vooral aan het voorkomen hiervan. Alle leerkrachten nemen signalen van ouders omtrent pesten en pestgedrag serieus; ze zijn voor ons erg belangrijk om een goed beeld van de situatie te krijgen. Bij het signaleren en bij de aanpak van ongewenst gedrag werken leerkrachten en ouders actief samen. De volledige tekst van ons pestprotocol staat op de website. Plein: Ons plein is veranderd door het plaatsen van een extra lokaal. De werkgroep plein werkt aan een uitdagende inrichting. Ons doel is een plein dat er veilig en overzichtelijk uitziet: een deel voor actieve spelletjes, een deel voor rustige spelletjes en een plek waar je tot rust kunt komen. Kortom, een aantrekkelijk plein om te spelen. AANNAMEBELEID Het aannamebeleid van Tabijn is dat in principe elk kind welkom is. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm en het onderwijskundig concept van de school. Ook de levensbeschouwelijke richting van de school kan bij de schoolkeuze een rol spelen. Toch kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. Dit is het geval wanneer de zorgvraag van een groep maximaal is. Ook de combinatie van zorg die kinderen op verschillend gebied nodig hebben kan voor ons onmogelijk uit te voeren zijn. Dit bekijken en wegen we individueel bij de aanname van leerlingen. IN- EN UITSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN Het Baken is toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. We verwachten van ouders dat zij onze identiteit respecteren en dat zij met hun kinderen deelnemen aan de aangeboden activiteiten en gemeenschappelijke vieringen. We maken graag een afspraak met ouders die overwegen hun kind op Het Baken aan te melden. U bent van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek met de directie. Tijdens de jaarlijkse Open Dag op dinsdag 18 februari 2014 kunt u ons spontaan bezoeken. Na ondertekening en inlevering van het inschrijfformulier wordt uw kind ingeschreven. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij vijf dagdelen op school komen om te wennen. De leerkracht maakt daarvoor met u een afspraak. Op de dag dat uw kind vier jaar is, mag het naar school. Wij hanteren twee uitzonderingen: in de maand december, omdat dit een erg drukke en emotioneel spannende maand is én tijdens de laatste zes weken voor de zomervakantie. In deze laatste periode kunnen we niet de gewenste aandacht aan uw kind geven door de grootte van de groep. LEERLINGEN MET EEN SPECIALE HULPVRAAG Een Commissie voor de Indicatiestelling bepaalt of een kind met een handicap (visueel gehandicapten, dove of slechthorende kinderen, lichamelijk- of verstandelijk gehandicapten) speciale hulp nodig heeft. Deze commissie gebruikt een landelijk geldende procedure en hanteert vastgestelde criteria. Wanneer een kind een positieve beschikking krijgt kunnen de ouders hun kind aanmelden bij een speciale school of bij een gewone basisschool. De school krijgt een vergoeding voor de extra kosten die gemaakt moeten worden om aan de speciale hulpvraag van deze leerling te kunnen voldoen. Deze vergoeding staat bekend als Het Rugzakje. Bij een leerling met een speciale hulpvraag denken wij aan: 1. Een leerling met een positieve beschikking van de Commissie voor Indicatiestelling (een leerling met een Rugzak); 2. Een leerling met een positieve beschikking van de Permanente Commissie Leerlingenzorg van het Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School; 3. Een leerling die wordt teruggeplaatst van een speciale school voor basisonderwijs. Wanneer een leerling met een speciale hulpvraag wordt aangemeld zullen wij een aantal onderwijskundige vragen over het kind doornemen. Wij doen dit aan de hand van een lijst die is opgenomen in het schoolplan. Vervolgens gaan wij aan de hand van deze onderwijskundige vragen na of de school in staat is dit kind goed onderwijs te bieden. Het belang van het kind en de mogelijkheden van de school om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen staan centraal bij die beantwoording. Wij maken bij de beantwoording van de vragen gebruik van de ondersteuning van bijvoorbeeld een school die aangesloten is bij een Regionaal Expertise Centrum en/of van de mogelijkheden die het samenwerkingsverband WSNS biedt. Voor elke leerling met een speciale hulpvraag is een individueel handelingsplan nodig waarin de doelstellingen worden bepaald en de afspraken met de ouders worden vastgelegd. School en ouders moeten het over het plan eens zijn. Het handelingsplan wordt jaarlijks besproken, geëvalueerd en bijgesteld. 3

6 Bij een besluit om een kind toe te laten of te weigeren is er altijd sprake van een teambesluit. Wanneer we een kind toelaten gaan we er immers van uit dat het de hele basisschoolperiode op onze school welkom zal zijn. Het bestuur van de school (Tabijn) moet tot slot het besluit goedkeuren. Scholen zijn niet altijd in staat kinderen met een speciale hulpvraag zomaar op te vangen. Volgens de wet heeft de school de opdracht zich tot het uiterste in te spannen om deze kinderen op te vangen in het gewone onderwijs. Dat geldt dus ook voor onze school. SCHORSING OF VERWIJDERING Slechts in uiterste gevallen gaat een school over tot schorsing of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig wangedrag van een leerling en/of ouders en bij een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/of ouders. Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde procedure. DE LEERLINGEN WAT EN HOE LEREN DE KINDEREN OP SCHOOL? Onze kleutergroepen zijn heterogeen samengesteld: kinderen van 4, 5 en 6 jaar vormen samen een groep. In de kleutergroepen werken we aan de projecten van de leermethode Kleuterplein en aan eigen projecten. Binnen de thema s van de projecten besteden we aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, zelfredzaamheid en expressie van de leerlingen. Er vindt differentiatie plaats naar interesse, tempo en ontwikkelingsniveau. Naast de verplichte activiteiten kiezen de kinderen ook met behulp van een planbord uit een aanbod van activiteiten. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht instructie aan een kleine groep. Daarnaast volgt de leerkracht de individuele ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht analyseert de observatie- en toetsgegevens, verwerkt dit in een didactisch groepsoverzicht en werkt het verder uit in een groepsplan. De leerkracht biedt de lessen beginnende geletterdheid aan op 3 niveaus. Het onderwijs in de groepen 3 tot en met 8 geven we volgens het leerstof- jaarklassensysteem. Binnen de groep vindt differentiatie plaats naar ontwikkeling, interesse, tempo en leerstof. Voor spelling, technisch lezen en rekenen werken we binnen de groep op 3 niveaus. In breiden we dit uit met begrijpend lezen. We werken met herhalings-, verdiepings- en verrijkingsstof. Voor kinderen van wie de ontwikkeling minder vanzelfsprekend verloopt is aanvullende leerstof of een vervangende leerlijn beschikbaar. De kinderen leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk. Kinderen zijn vertrouwd met uitgestelde aandacht, zelfstandig nakijken van oefenstof en dag- en weektaken. Een aantal keer per jaar werken we in alle groepen aan een gezamenlijk project. Tijdens de kinderboekenweek werken en leren we samen rond het thema Klaar voor de start? over sport en spel. Andere gezamenlijke projecten zijn nog niet vastgesteld. Wij gebruiken de volgende lesmethodes: Godsdienstonderwijs Rekenen Aanvankelijk lezen Voortgezet Technisch lezen Begrijpend en studerend lezen Studievaardigheden Taal en spelling Aardrijkskunde Geschiedenis Natuuronderwijs Verkeer Schrijven Leren omgaan met de computer Engels Handvaardigheid en tekenen Muziek Gymnastiek Kleuterpakket voor alle vakken Kind op Maandag Wereld in Getallen Veilig Leren Lezen Estafette Nieuwsbegrip XL + CITO-hulpboek Blits Taalverhaal De Blauwe Planeet Bij de Tijd wordt vervangen Leefwereld Wijzer door het Verkeer (nieuw) Pennenstreken in groep 3,4 en 5 / Handschrift asis Bits + Schoolbits Take It Easy Laat maar zien Muziek, moet je doen Basislessen Bewegingsonderwijs (nieuw) Kleuterplein 4

7 Leerstofaanbod Geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen en burgerschap bieden we binnen de verschillende vak- en vormingsgebieden geïntegreerd aan. Alleen voor leerlingen met een leerachterstand gebruiken we de methodes Spelling in de Lift (spelling) en Maatwerk (rekenen). Kinderen, die gemakkelijk de basisleerstof doorlopen en behoefte hebben aan extra uitdaging, krijgen opdrachten uit de Pittige Plustorens. De opdrachten stemt de leerkracht individueel of in tweetallen af met de leerlingen. In groep 7 doen de kinderen verkeersexamen. In groep 8 krijgen de kinderen jeugd-ehbo-lessen. Deze worden afgesloten met een officieel examen. Huiswerk Vanaf groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. Ze ontwikkelen mede daardoor eigen verantwoordelijkheid en leren hun werk te plannen. In groep 7 en 8 wordt de hoeveelheid en de frequentie van het huiswerk uitgebreid. De kinderen zorgen zelf voor een agenda. Kinderen uit andere groepen krijgen alleen huiswerk na overleg met de ouders. Schoolboeken zijn nogal prijzig. Daarom vragen we u om de kinderen een stevige tas/rugzak mee te geven. Als bekers met drinken en schoolboeken in dezelfde tas meegaan, wilt u de beker dan voorzien van een extra plastic zak? Inzet ICT De school beschikt over een intern computernetwerk. Op dit netwerk zijn verschillende computers aangesloten, verdeeld over de lokalen en de schoolzaal. De software varieert van ontwikkelingsspellen, methodegebonden programma s en toetsen tot tekstverwerking. In groep 5, 6, 7 en 8 werken kinderen individueel en zelfstandig met Basis Bits. Daarna volgt Schoolbits (Verdieping van Windows, Word, Werkstukken, Internet, Excel en PowerPoint.) In de lokalen van groep 3 t/m 8 gebruiken we een digitaal schoolbord. In de kleutergroepen gebruiken leerkrachten en kinderen een touch-screen. Vanaf groep 5 houden de leerlingen een boekbespreking / spreekbeurt, maken ze werkstukken en geven ze presentaties. Bewegingsonderwijs De kleuters gymmen in het speellokaal. Tijdens de gymnastiek- of spellessen dragen de kinderen gymschoenen, bij voorkeur voorzien van klittenbandsluiting en hun naam. De schoenen blijven op school. De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 lopen voor de gymles naar sporthal de Oostwal in Sint Pancras. Tijdens de les dragen zij gymkleding en (binnen)gymschoenen. Van mei tot september krijgen de groepen 5 t/m 8 op woensdagochtend schoolzwemles in het buitenbad van De Bever in Sint Pancras. De kosten worden betaald uit de ouderbijdrage. Er vervalt dan een gymles. Cultuur De Stichting Culturele Vorming Basisscholen Langedijk, waarin ook een ouder van onze school zitting heeft, verzorgt eenmaal per jaar voor elke groep een culturele voorstelling. Dit is bijvoorbeeld een toneelstuk, een dans- of muziekvoorstelling. Deze activiteiten worden op school voorbereid. In het kader van aardrijkskunde, geschiedenis of natuuronderwijs organiseren we activiteiten buiten het schoolgebouw, bijvoorbeeld een excursie naar het museum of naar de HuisVuilCentrale in Alkmaar. DE ZORG VOOR LEERLINGEN De leerkracht draagt zorg voor de hulp aan alle leerlingen van zijn/haar groep. Bij zorg leerlingen praten we over leerlingen die het tempo en/of de inhoud van de lesstof niet kunnen bijhouden, leerlingen waarvoor de lesstof nauwelijks een uitdaging biedt en leerlingen waarvan de sociaal-emotionele ontwikkeling zorgen geeft. Uitgangspunt is dat de groepsleerkracht deze leerlingen in de klas helpt. De leerkracht en de intern begeleider maken een handelingsplan. Hierin staat op welke wijze de ondersteuning plaats vindt, wanneer, door wie en hoe lang. Het gaat hier om tijdelijke, korte ondersteuning. Wanneer uw kind deze speciale hulp krijgt, brengen we u op de hoogte. Soms heeft de speciale hulp niet het gewenste resultaat. Leerkracht en IB-er bespreken de vorderingen van uw kind tijdens de groepsbespreking of eventueel in het zorgteam. Voor een bespreking van uw kind in het zorgteam vragen we uw toestemming en we verwachten dat u bij deze bespreking aanwezig bent. Samen weten we meer!. Het zorgteam bestaat uit de ouders, een orthopedagoog, een preventief ambulant begeleider van het Samenwerkingsverband Alkmaar en Omstreken, de directeur, de intern begeleider en de desbetreffende leerkracht. Soms nodigen we ook externe specialisten uit, die bij het kind betrokken zijn. Als het zorgteam besluit dat verder onderzoek noodzakelijk is bespreken we de aanvraag en geven de ouders schriftelijk toestemming voor onderzoek. Op onze website staat het complete Zorgplan met beleidsstukken en formulieren. 5

8 WEER SAMEN NAAR SCHOOL PASSEND ONDERWIJS De scholen begeleiden zelf de leerlingen die extra aandacht nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen. Hiervoor werken op de scholen zorgteams en maken de scholen gebruik van de zorgstructuren van de samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School. Elke school heeft één of meer intern begeleiders (IB ers). Deze IB ers coördineren de extra zorg voor leerlingen. Op Het Baken is de IB-er op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig. Wanneer een kind beter naar een speciale school voor basisonderwijs kan gaan vindt in overleg met de ouders verwijzing plaats. VERLENGEN OF VERSNELLEN? Soms is het goed om een kind een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit gebeurt pas nadat goed is gekeken waarom dat nodig is. Om zorgvuldig een besluit te kunnen nemen, volgen wij een nauwkeurig stappenplan en maken wij gebruik van een checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan overslaan of versnellen. Deze beleidstukken vindt u in ons zorgplan. Bij dit proces betrekken we ouders in een vroeg stadium. LEERLINGVOLGSYSTEEM Van iedere leerling leggen we over de basisschoolperiode een dossier aan in het leerlingvolgsysteem. Hierin zijn o.a. leerling-gegevens, verlofaanvragen, observatieverslagen, toets- en testgegevens, rapportoverzichten en verslagen van leerling-besprekingen opgenomen. Op verzoek kan een ouder op school het dossier van het kind inzien. We verstrekken geen leerling-gegevens aan derden zonder toestemming van de betrokken ouders. We volgen de leerlingen op sociaal-emotioneel en op cognitief terrein door middel van leerling-observaties en toetsen. Wij gebruiken methodegebonden en onafhankelijke toetsen. Deze laatste toetsen hebben een landelijke normering, waardoor we zien of uw kind boven, op of onder het gemiddelde presteert. Het maken van toetsen is onderdeel van onze lesactiviteiten. De Cito-toetsen nemen we af in vastgestelde periodes. deze tijden staan vermeld in de weekbrief. Na de toetsperiode krijgt u via Digiduif inzicht in de vorderingen van uw kind. De observatie- en toetsgegevens verwerken we in het leerlingenrapport. Opvallende observaties of toetsuitslagen bespreken we apart met de betreffende ouders. Gedurende het schooljaar nemen we de volgende toetsen af: Groep 2 CITO: Taal voor Kleuters, Rekenen voor kleuters Groep 3 t/m 7 CITO: DMT en AVI lezen Groep 3 t/m 8 CITO: Rekenen en Spelling Groep 4 t/m 8 CITO: Begrijpend Lezen. Groep 7 en 8 CITO: Werkwoordspelling Groep 6 en 7 CITO: Entreetoets Groep 8 CITO: Eindtoets KINDEREN MET EEN TAAL- EN/OF EEN LEESACHTERSTAND In groep 1 en 2 worden diverse lees- en taalactiviteiten aangeboden, waarbij de leerkracht let op de woordenschat van het kind, of hij/zij het verhaaltje begrijpt en hoe het kind vragen stelt. Dit verwerken we in de observatielijst. Als er sprake is van achterstand krijgen kinderen extra ondersteuning en brengt de leerkracht u op de hoogte. Bij vermoeden van dyslexie gebruiken we het nieuwe dyslexieprotocol. Dit dyslexieprotocol kunt u inzien op onze website. Ouders krijgen van ons informatie en handreikingen voor thuis. In de groepen 3 tot en met 8 volgen we de lees- en taalontwikkeling door middel van methodegebonden toetsen en onafhankelijke toetsen. Indien nodig krijgen de kinderen een handelingsplan, aanvullende leerstof of een tweede leerlijn. Betreffende kinderen krijgen meer tijd om te oefenen; hierbij gebruiken we Ralfi-lezen en Connect-lezen. Dyslectische leerlingen kunnen gebruik maken van het computerprogramma Kurzweil. Dit programma biedt ondersteuning bij het verwerken van teksten d.m.v. : - Voorleesfunctie - Spellingcontrole en woordvoorspeller bij stelopdrachten - Zinnen maken met woorden uit de woordpakketten, met en zonder spellingcontrole Het protocol op Tabijnniveau over het gebruik van Kurzweil is te lezen op de site onder [onderwijs] [leerling-zorg] [dyslexiebeleid Kurzweil] Thuis kunnen leerlingen ook Kurzweil gebruiken d.m.v. een extra licentie voor ouders. 6

9 OVERGANG NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS In november organiseren wij een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 7 en 8 over het voortgezet onderwijs. Daarna nodigen de leerkrachten van groep 8 de ouders uit voor een gesprek over het voorlopig schooladvies. Begin maart volgt een gesprek over de definitieve schoolkeuze. Het advies van de groepsleerkrachten is gebaseerd op wat zij in de praktijk van alle dag met de leerling meemaken, gecombineerd met ervaringen uit groep 7 en de gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Zij zijn bekend met de prestaties, belangstelling, mogelijkheden en wensen van de leerling. De voorlopige datum van de Cito-Eindtoets is 11, 12 en 13 februari Indien dit niet bij wet anders wordt geregeld vormen de resultaten van deze toets een onderdeel van ons schooladvies. Nadat de kinderen zijn aangemeld bij de school voor voortgezet onderwijs, sturen we het onderwijskundig rapport op en bespreken de leerkracht van groep 8 en de mentor van de brugklas eventuele bijzonderheden. Van het onderwijskundig rapport krijgen de ouders een kopie. Het vervolgonderwijs houdt ons tot en met het eindexamen op de hoogte van de prestaties van onze oud-leerlingen. CITO-EINDTOETS EN BRUGKLASKEUZE Een kind kan bij de Cito-eindtoets een score halen tussen de 500 en 550. Onze schoolscore was 535,5. Daarmee scoorden we boven de voor onze school geldende minimaal vereiste score van 534,8. Alle kinderen van groep 8 hebben de toets gemaakt. Brugklaskeuze: Schooljaar OPDC VMBO BB/BK VMBO gemengd/ theoretisch/breed VMBO/HAVO HAVO/VWO Gymnasium/ Atheneum (8%) 8 (30%) 3 (12%) 7 (27%) 6 (23%) (10%) 3 (10%) 5 (16.7%) 12 (40%) 7 (23.3%) ( 11%) 0 5 (19%) 7 (26%) 9 (33%) 3 (11%) 27 ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT Als een kind de school verlaat, krijgt het een onderwijskundig rapport mee. Dat rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar het kind naar toe gaat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool. De ouders krijgen een kopie van dit rapport. NIET BIJ KENNIS ALLEEN Weekopening Op maandagochtend is er weekopening in de zaal. De ene week zijn de kinderen van groep 1 tot en met 4 aan de beurt, de andere week de kinderen van groep 5 tot en met 8. Om de beurt leiden de leerkrachten met hun groepen het weekthema in, vaak met behulp van een verhaal, een filmfragment, een lied of een toneelstukje. Feesten We besteden uitgebreid aandacht aan de christelijke feestdagen zoals Kerstmis, Pasen en Pinksteren. Voor Sint Maarten maken we lampionnen en natuurlijk komt Sinterklaas op bezoek. Enkele keren per jaar presenteren de groepen zich en één keer per jaar houden we een Open Podium. Ouders van kinderen die meedoen zijn van harte welkom om erbij te zijn. Verjaardag Elk kind viert zijn verjaardag en mag natuurlijk trakteren in de eigen klas. Ook de leerkracht viert elk jaar zijn/haar verjaardag met de klas. Schoolreis en kamp groep 8 Het jaarlijkse schoolreisje voor de groepen 1, 2 en 3 is op woensdag 18 september en voor de groepen 4 tot en met 7 op vrijdag 20 september. Groep 8 gaat op 4, 5 en 6 september 2013 naar de Fekonsjeskuur op Texel. Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van groep 8. De kinderen organiseren een activiteit op de afscheidsavond. Hierbij worden vaders en moeders, grote broers, zussen, opa s en oma s uitgenodigd. Sportdag De kinderen van groep 5 tot en met 8 doen mee aan de Langedijker Sportdag bij het Geestmerambacht, dit schooljaar op dinsdag 20 mei De sportochtend voor groep 1 t/m 4 is op het voor- en achterplein. We doen mee aan schooltoernooien voor handbal, voetbal, schaken en zwemmen. Op vrijdag kunnen kinderen vanaf groep 3 meedoen aan het schoolschaken in de zaal. Tijdens de Kinderboekenweek in oktober werken alle groepen rondom het thema: Klaar voor de start, sport en spel. 7 Totaal

10 WIE WERKEN ER BIJ ONS OP SCHOOL? DIRECTIE Directeur: Annechina Korvemaker (ma - do) Tel Adjunct-directeur: José Robbers (di - vr) GROEPSINDELING SCHOOLJAAR Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 1/2A Hetty de Gier Hetty de Gier Hetty de Gier Hetty de Gier Hetty de Gier 1/2B Ariënne Hogeveen Ariënne Hogeveen Ariënne Hogeveen Cora Buter Cora Buter 3 Reina Schoon Reina Schoon Cora Buter Reina Schoon Reina Schoon 4 Annemarijne Butter Annemarijne Annemarijne Butter Annemarijne Butter Annemarijne Butter 5 Gosse Haga Gosse Haga José Robbers Gosse Haga Gosse Haga 6 Klaaske de Gooijer Klaaske de Gooijer Saskia van Tussenbroek 7 Margriet van den Anker Margriet van den Anker Margriet van den Anker Saskia van Tussenbroek Baptista Piet Saskia van Tussenbroek Baptista Piet 8 Ilona Hofland Ilona Hofland Ilona Hofland José Robbers José Robbers Studenten van de IPABO lopen stage in onze school voor hun opleiding tot leerkracht. Ook studenten van het Horizon College, afd. Welzijn, werken op onze school aan hun praktijkopdrachten voor hun opleiding tot onderwijsassistent. 8

11 BIJZONDERE TAKEN BINNEN DE SCHOOL INTERN BEGELEIDER (IB-ER) Roswitha van der Kooij is intern begeleider. Zij coördineert de leerlingenzorg, organiseert het zorgteam en heeft het overzicht van alle observaties, toetsen en testen. Zij adviseert en begeleidt leerkrachten bij het maken van didactische groepsoverzichten en groepsplannen. Juf Roswitha maakt deel uit van het IB-netwerk van Tabijn en onderhoudt het contact met de Onderwijs Begeleidingsdienst (OBD), de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) en andere externe organisaties op het gebied van de leerlingenzorg. ARBO-COÖRDINATOR Gosse Haga is de arbo-contactpersoon. Hij let op de veiligheid in en rond de school en op het plein. Omstandigheden die gevaar op kunnen leveren brengt hij samen met de directie in kaart. In overleg met het bestuur werken we aan verbetering. BEDRIJFSHULPVERLENER Er werken zes BHV-ers op Het Baken. Het zijn Cora Buter, Klaaske de Gooyer, José Robbers, Gosse Haga, Ilona Hofland en Annechina Korvemaker. Zij zijn allemaal gediplomeerd en volgen jaarlijks cursus. CONTACTPERSOON Klachten kunt u doorgegeven aan de contactpersoon. Indien noodzakelijk verwijst hij/zij u naar de klachtencommissie. Gosse Haga is contactpersoon. ICT-COÖRDINATOR Saskia van Tussenbroek en Annemarijne Butter zijn ICT-coördinator. Zij beheren het netwerk. In samenspraak met directeur en team passen zij het computerbeleidsplan voor de komende jaren aan. Zij worden ondersteund door de systeembeheerder van de Tabijn-helpdesk. BEGELEIDING VAN KINDEREN MET EEN RUGZAK Kinderen die speciale zorg nodig hebben en daarvoor leerling-gebonden financiering (ook wel rugzakje genoemd) hebben gekregen, krijgen extra begeleiding door een leerkracht. Deze leerkracht onderhoudt tevens de contacten met de ouders en met de ambulante begeleider van de betreffende school voor speciaal onderwijs. FLEXPOOL/INVALPROBLEMATIEK Om vervanging van leerkrachten op een goede manier op te lossen werkt er bij Tabijn een aantal leerkrachten in de flexpool. Scholen kunnen op deze mensen een beroep doen. De leerkrachten uit de flexpool worden altijd in goed overleg met de scholen ingezet. Het kan voorkomen dat er niet direct een vervanger is die de groep van een afwezige leerkracht kan overnemen. In dat geval wordt de betreffende groep in ieder geval de eerste vijf dagdelen opgevangen. In die tijd overlegt de directeur van de school met Personeelszaken van Tabijn over de vraag hoe de school verder zal handelen. Onze school maakt daarvoor achtereenvolgens gebruik van de volgende mogelijkheden: - We zoeken naar oproepkrachten. - De duo-partner van de leerkracht neemt de klas over. - We vragen de parttime leerkrachten. - De leerlingen worden verdeeld over de groepen. - De directie of leerkrachten die andere taken hebben gaan voor de groep staan. - We zetten een student of onderwijsassistent in. Mocht dit allemaal niet lukken, dan zijn we genoodzaakt een groep naar huis te sturen. In de afgelopen jaren is dit gelukkig niet voorgekomen. 9

12 INFORMATIEVOORZIENING AAN OUDERS EN KIND OUDERCONTACT Ouders en leerkrachten kunnen beiden het initiatief nemen voor een gesprek. Een korte mededeling voor schooltijd is natuurlijk mogelijk. Wilt u voor een (langer) gesprek met de leerkracht een afspraak maken? Door het werken met een continurooster hebben de leerkrachten pauze van tot uur. Afspraken kunnen (m.u.v. de woensdag) na uur worden gemaakt. INFORMATIE Aan het begin van het schooljaar organiseert elke leerkracht voor de ouders van zijn/haar groep een informatieavond. Op deze avond ontvangt de betreffende leerkracht u graag in zijn/haar lokaal. U krijgt informatie over de gang van zaken in de klas, de te behandelen leerstof, de methodes, het leerlingvolgsysteem en andere groepsspecifieke zaken. Uiteraard krijgt u alle gelegenheid tot het stellen van vragen. OUDERGESPREKKEN EN RAPPORTEN De leerkrachten van de groepen 4 t/m 8 voeren ook met alle ouders een kort (10 minuten) kennismakingsgesprek. De leerlingen van de groepen 2 t/m 8 krijgen eind januari en aan het eind van het schooljaar een rapport. In november en maart nodigen wij u uit om de vorderingen van uw kind te bespreken. Tussentijds maken we ook aparte afspraken. Via Digiduif kunt u na een toetsperiode de resultaten van uw kind bekijken. In november zijn de voorlopig advies gesprekken met de ouders en de kinderen uit groep 8. Het eindadviesgesprek vindt plaats in februari. VRAGENLIJST 4-JARIGEN Als uw kind bijna 4 jaar is en op school komt wennen, krijgt u van de leerkracht een vragenlijst mee over de voorschoolse ontwikkeling van uw kind. Daarna nodigt de leerkracht u uit voor een kennismakingsgesprek. PLAKBOEKEN De leerkracht houdt voor de kinderen uit de groepen 1 en 2 een plakboek bij. Voor de kerst- en de zomervakantie krijgen de kinderen het plakboek mee naar huis. Aan het eind van groep 2 mogen de kinderen hun boek houden. DIGIDUIF, NIEUWSBRIEF EN SCHOOLKRANT Veel informatie krijgt u digitaal per Digiduif. Als uw kind op school komt krijgt u een brief met inlogcode om een account aan te maken. In de nieuwsbrief vermelden we alle actuele schoolse zaken. Deze brief krijgt u aan het eind van de week per Digiduif. Via Dididuif krijgen de ouders 2 maal per jaar inzage in de leerontwikkeling van hun kind(eren). Met uw inlogcode krijgt u toegang tot de grafieken van de CITO-toetsen. Onze schoolkrant Bakenpraat bestaat sinds 1952 en verschijnt rond herfst-, kerst-, paas- en zomervakantie. De krant wordt grotendeels gevuld met tekeningen en verslagen van de kinderen. Ouders kunnen ook een bijdrage leveren. Bakenpraat is via de site bereikbaar. Elke groep vult een eigen web bladzijde en doet verslag van schoolse zaken. Een en ander wordt aangevuld met foto s. INTERNET Op de internetsite vindt u de weekbrieven, andere informatie, protocollen, beleidsstukken, foto s en nog veel meer over onze school. Elke groep doet onder een eigen kopje verslag. INFORMATIEVOORZIENING Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden bepaald. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. 10

13 Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders dienen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan de directeur van onze school. Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mogelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben ook recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind hebben een beperkt recht op informatie over hun kind. Het betreft alleen belangrijke feiten en omstandigheden, dus informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal pedagogische ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van de leerling toegevoegd. Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie verstrekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven. Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op informatie. DE STEM VAN DE OUDERS GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (GMR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Elke MR kiest één persoon in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Tabijn. In de GMR zitten evenveel ouders als personeelsleden. Deze GMR heeft als taak het beoordelen van beleid van Tabijn dat voor alle of voor een meerderheid van de scholen geldt. De MR van onze school bestaat uit drie ouderleden en drie teamleden. De ouders kiezen de oudergeleding en het team de leerkrachtgeleding. De taken en bevoegdheden van de GMR en de MR staan beschreven in het reglement medezeggenschapsraad. Dit reglement is op school ter inzage. De directeur is adviserend lid en gemandateerd om namens het bestuur met de MR overleg te voeren. De MR adviseert de schoolleiding. Zij houdt zich bezig met de vaststelling en uitvoering van het schoolbeleid. De leden van de MR nemen zitting voor 3 jaar. Telefoonnummer contactpersoon: (Bart Molenaar). MR-leden: ouders Bart Molenaar (voorzitter) Frank van Bergem Liesbeth Leegwater leerkrachten Reina Schoon Margriet van den Anker Gosse Haga Het adres van de MR is OUDERVERENIGING EN OUDERRAAD Bij onze school hoort een oudervereniging. De oudervereniging heeft ten doel samen met de leerkrachten een bijdrage te leveren aan het creëren van een christelijk schoolklimaat, waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De statuten en het huishoudelijk reglement van de oudervereniging kunt u lezen op de website. Alle ouders zijn lid van de Oudervereniging. Naast leden van de oudervereniging heeft de oudervereniging ook begunstigers. Zij zijn vanuit de historie aan de school verbonden en dragen financieel een steentje bij aan de activiteiten van de oudervereniging. 11

14 Wat doet de Ouderraad? De ouderraad ondersteunt het schoolteam bij het organiseren en plannen van feestjes en uitstapjes, zoals bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, de kerstviering, sportdag, afscheid van groep 8 en het schoolreisje. Daarnaast houdt de ouderraad zich bezig met het verbeteren van de (verkeers)veiligheid op en rond de school en het brigadieren. Het organiseren van de inzameling van het oud papier behoort eveneens tot de taken van de ouderraad. De ouderraadsleden coördineren samen met één of meerdere teamleden en/of andere ouders diverse activiteiten. Op basis van een jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage kan de Ouderraad deze activiteiten financieren c.q. ondersteunen. De ouderraad beheert het geld van de ouderbijdrage. Jaarlijks krijgt de penningmeester kascontrole en stelt hij de begroting voor het nieuwe schooljaar op. De ouderraad kan ook optreden als spreekbuis richting de leerkrachten voor zaken die zich op en/of rond de school afspelen en die niet direct te maken hebben met onderwijskundige zaken, bv. schoonmaak, speeltoestellen, regels of (verkeers)veiligheid. De ouderraad kan het schoolteam en de medezeggenschapsraad gevraagd en ongevraagd van advies dienen. De ouderraad bestaat uit een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van de kinderen op deze school! Leden van de ouderraad: vacature (voorzitter) Ronald Beukema Anoeska Tervoort Kristian Duin (penningmeester) Ingeborg Wijs Ryanne Bouma Sophie Molenaar (secretaris) Jessica Paulisse Rebecca Kwast (verkeer) Karin Quant Tel. nr. contactpersoon: Ariënne Hoogeveen (leerkracht) De ouderraad vergadert 1 x per maand. Bij deze vergaderingen zijn meestal een leerkracht en de directeur aanwezig. De vergaderdata zijn van te voren vastgelegd en worden vermeld in de nieuwsbrief. BIJDRAGE VOOR DIVERSE SCHOOLACTIVITEITEN We vragen elk jaar van u een bijdrage voor verschillende schoolactiviteiten. De oudervereniging int en stelt de hoogte van deze bijdrage vast. Deze bijdrage is vrijwillig. Wij bevelen het geven van een bijdrage van harte bij u aan. De besteding van het geld wordt in overleg met het schoolteam bepaald. Het geld wordt o.a. besteed aan: het schoolreisje, ouder- en informatieavonden, traktaties tijdens evenementen en feesten, excursies, tentoonstellingen, sportactiviteiten, e.d. De bijdrage is 37,50 voor het 1e kind, voor het 2e en volgende kind 32,50 per schooljaar. Kinderen die later instromen, betalen een bijdrage van 3,00 per maand. In het najaar ontvangt u bericht via Digiduif met het verzoek om de bijdrage over te maken. Op de ouderavond in oktober/november presenteert de penningmeester het financieel verslag en de begroting. OUDERHULP Naast de ouderraad zijn veel ouders actief betrokken bij de school. Bij activiteiten zoals het lezen, de creatieve middag, de schoolkrant, maar ook bij vieringen en excursies helpen ouders mee. Aan het begin van het schooljaar vindt u een intekenlijst voor de verschillende klussen in de nieuwsbrief. Met elkaar, voor elkaar, SAMEN BELEVEN. Meedoen zorgt voor een goede sfeer en betrokkenheid bij schoolse zaken. Als u het leuk vindt om op school te helpen, kunt u dit ook kenbaar maken aan de leerkracht. Mevr. Rebecca Kwast is verkeersouder van Het Baken. Zij is contactpersoon tussen ouders, school en derden als het gaat om de verkeersveiligheid van kinderen. Erg belangrijk zijn alle verkeersbrigadiers. Vanaf september 1999 is een groot aantal verkeersbrigadiers elke dag in touw om kinderen en ouders veilig de Bovenweg te laten oversteken. BIDDEN VOOR DE SCHOOL Eens in de twee weken komt een groepje ouders (op een ochtend) bij elkaar om te bidden voor school. Voor gebedsonderwerpen en informatie kunt u terecht bij Ineke de Smidt, tel, ). GEDRAGSCODE Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veiligheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. U vindt de code op de website van onze school. 12

15 KLACHTENCOMMISSIE Niet elk probleem dat zich op school voordoet, is ook een klacht. Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden, bestaat een klachtenregeling. Deze klachtenregeling is op school beschikbaar. De regeling geeft aan dat met een klacht contact opgenomen kan worden met de contactpersoon van onze school, de heer Gosse Haga, telefoonnummer Deze contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersonen van Tabijn, mevr. Petra Vervoort. Deze vertrouwenspersoon kijkt of zij zelf iets kan doen aan de klacht. Als dat niet kan helpt zij de klager de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie. Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de contactpersoon van de school. Het adres van de Landelijke Klachtencommissie voor het protestants-christelijk onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. VERTROUWENSINSPECTEUR Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u ook terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen. Ook discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kunt nemen. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer VERZEKERING Tabijn heeft voor alle scholen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Ook is er een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt alleen voor schadegevallen waarbij het personeel iets verwijtbaar is en de school daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Beide verzekeringen gelden ook voor mensen die op vrijwillige basis in de school werkzaam zijn. Voor evenementen als schoolreisjes en schoolkampen heeft Tabijn een doorlopende reisverzekering afgesloten. SPONSORING Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. Op landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Tabijn naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen zich te houden aan het convenant. OVERIGE INFORMATIE LESTIJDEN Met ingang van dit schooljaar werken wij met een continurooster. De schooltijden voor de groepen 1, 2, 3 en 4 zijn: op maandag, dinsdag en donderdag van uur woensdag van uur vrijdag van uur De schooltijden voor de groepen 5, 6, 7 en 8 zijn: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur Woensdag van uur In de leerjaren1 t/m 4 krijgen de kinderen minimaal 3520 uren, in de leerjaren 5 t/m 8 is dit 4000 uren. Om 8.20 uur gaan de deuren open. Ouders van groep 1 en 2 kunnen hun kinderen naar de klas brengen. Om half negen beginnen we met de les en we verwachten dat u dan afscheid hebt genomen. 13

16 GYMNASTIEK IN DE SPORTHAL DE OOSTWAL Dag Tijd Groep Dinsdag uur uur uur 8 Woensdag uur uur uur uur 5 Donderdag uur uur 4 Vrijdag uur uur uur 8 ZWEMMEN IN DE BEVER Van mei tot september is zwembad De Bever geopend. De groepen 5 t/m 8 krijgen op woensdag zwemles. Voor deze groepen vervalt in genoemde periode één van de gymlessen. VAKANTIES EN ANDERE VRIJE DAGEN Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Paasvakantie t/m Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren Zomervakantie t/m MELDING AFWEZIGHEID Kan uw kind wegens ziekte of andere bijzondere omstandigheden niet naar school komen, dan verwachten wij daarvan telefonisch bericht tussen en uur op telefoonnummer AANVRAAG VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES De leerplicht gaat in nadat een kind vijf jaar is geworden. Vanaf het vierde jaar kan een kind op onze school volledig onderwijs ontvangen. De schoolleiding mag slechts één keer per jaar verlof verlenen voor een vakantie buiten de schoolvakanties voor ten hoogste 10 dagen. Dit verlof is niet mogelijk in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Deze extra vakantieverlofregeling is alleen bestemd voor ouders met een beroep waarbij het niet mogelijk is van de vastgestelde schoolvakanties gebruik te maken. Dit moet aangetoond worden door een brief van de werkgever waarbij hij verklaart dat het onmogelijk is van de schoolvakanties gebruik te maken. Deze bepalingen staan in de wet om een einde te maken aan het verschijnsel dat ouders voor de kinderen een extra vakantie (b.v. wintersport) of lang weekend aanvragen. De schoolleiding is bevoegd om bij een gewichtige omstandigheid verlof tot afwezigheid te geven. Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn op school verkrijgbaar bij de directie en dienen minstens zes weken van tevoren ingeleverd te worden. Gewichtige omstandigheden (wettelijk bepaald) zijn o.a.: - geboorte broertje/zusje - huwelijk van naaste bloedverwanten - overlijden van naaste bloedverwanten - begrafenis/crematie van naaste bloedverwanten - 12 ½-, 25- en 50-jarig huwelijk van ouders/grootouders en 40-jarig ambtsjubileum van ouders/grootouders. 14

17 AFSPRAKEN HULPVERLENING* ONDER SCHOOLTIJD Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externen gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden; zowel voor diagnosticering als voor remediëring; zowel binnen als buiten de school. De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er vooraf overleg is tussen ouders en school. We hanteren de volgende afspraken: 1. Als ouders een extern bureau of deskundige onder schooltijd willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee, als de basisverzekering het onderzoek vergoedt. Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Ouders en directeur leggen de afspraken vast in een brief en ondertekenen deze. De school volgt de adviezen die uit dit onderzoek voortkomen op, als dit redelijkerwijs kan. 2. Ouders, die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau, zijn daarin vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe. Indien gewenst kan school de Jeugdarts ingeschakelen voor advies. (*)De term hulpverlening wordt gebruikt in de brede zin van het woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie. MET DE FIETS NAAR SCHOOL Er is beperkt ruimte bij school om de fiets neer te zetten. Alleen kinderen die verder weg wonen, mogen met de fiets naar school. Zij zetten hun fiets in de fietsenstalling op slot. De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die aan fietsen is ontstaan. PLEINWACHT Voor schooltijd is er toezicht op het achterplein vanaf 8.20 uur. In de pauzes is er toezicht op beide pleinen. TRAKTEREN Als uw kind jarig is, vieren we dat en mag hij/zij trakteren. In groep 1, 2 en 3 bent u van harte welkom om dit mee te vieren. Een dringend verzoek van ons: wilt u het trakteren beperkt en gezond houden? Eén traktatie is prima en heel feestelijk. Lolly s kunnen gevaarlijk zijn; ze zijn binnen en buiten school verboden. SNOEPEN Met uitzondering van de traktaties snoepen wij niet op school. Dit geldt ook voor het plein. ETEN EN DRINKEN In iedere groep is het de gewoonte om tijdens de ochtend iets te eten en te drinken. Dit bestaat meestal uit een melkproduct of vruchtensap en een kleine koek (liga, ontbijtkoek, etc.) of fruit. Donderdag en vrijdag zijn speciale fruitdagen. Op die dagen eten we in alle groepen alleen fruit. Het is zeker niet de bedoeling om veel te eten. LUNCHPAUZE In verband met het continurooster lunchen alle kinderen in hun eigen groep met de leerkracht. De groepen 1 en 2 eten van uur tot uur. Zij hebben daarna een buitenspelactiviteit. De groepen 3, 4 en 5 eten van uur tot uur. Zij spelen daarna een kwartier buiten. De groepen 6, 7 en 8 hebben speelkwartier van tot uur en lunchen daarna van tot uur. HOOFDLUISBESTRIJDING Alle kinderen hangen hun jas in een zgn. luizencape. Op deze manier voorkomen we dat hoofdluizen zich verspreiden. De capes worden in de vakanties gewassen en gecontroleerd. Na elke vakantie worden de hoofden van de kinderen gecontroleerd. Indien we hoofdluizen en/of neten aantreffen, lichten we de ouders van het kind in en geven we behandelingsadvies. Behandeling is verplicht en na twee weken volgt er opnieuw controle. ABONNEMENTEN Via de school zijn abonnementen te verkrijgen op enkele jeugdbladen. Aan het begin van het schoolseizoen liggen de aanvraagformulieren voor de abonnementen in de lokalen. Informatie hierover leest u in de weekbrief. Contactpersoon is juf Saskia. GEVONDEN VOORWERPEN Om het zoekraken van kledingstukken te voorkomen, verzoeken wij u namen in de kleding van uw kinderen te zetten. In de loop van een jaar blijven er heel wat bekers, trommels, maar ook kleding, schoenen, sjaals en handschoenen op school liggen. Bij de conciërge staat een doos waarin deze spullen ongeveer drie maanden bewaard worden. 15

18 SCHOOLFOTOGRAAF De schoolfotograaf maakt portretfoto s, foto s van broertjes en zusjes en groepsfoto s. De afhandeling verloopt helemaal via een inlogcode via internet. U bent vrij om de foto al dan niet te bestellen/kopen. PAPIERCONTAINER Oud papier en karton kunt u iedere laatste vrijdagmiddag en zaterdagochtend van de maand kwijt in de papiercontainer aan De Helling bij de benzinepomp, aan de achterzijde van de school. De opbrengst is voor schoolse activiteiten en wordt beheerd door de Oudervereniging. Ouders en leerlingen van groep 8 helpen op zaterdagochtend volgens rooster. De opbrengst van het oud papier vormt een substantieel deel van de inkomsten van de Oudervereniging. BATTERIJEN EN INKTCARTRIDGES In de hal van de school staat een batterijen- en een inktcartridge container. U kunt hier oude batterijen en inktcartridges inleveren. De school spaart op deze manier voor artikelen zoals buitenspelmateriaal en muziekinstrumenten. GEBOUW De gemeenteraad van Langedijk heeft in oktober 2012 definitief besloten geen brede school te bouwen op het Vrooneveld. In de afgelopen jaren is er alleen het hoognodige onderhoud aan ons gebouwuitgevoerd. Renovatie is nu nodig om onderwijskundige vernieuwingen te kunnen toepassen. Tabijn heeft voor Het Baken plannen en tekeningen ingediend bij de gemeente ter modernisering van het gebouw. Het is niet bekend wanneer de gemeente hierover een besluit neemt. EXTERNE CONTACTEN INSPECTIE Het verslag van het inspectiebezoek staat op de internetsite van de inspectie: Bij vragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). JEUGDGEZONDHEIDSZORG VAN DE GGD NOORD-KENNEMERLAND WAT KUNT U VAN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG VERWACHTEN ZODRA UW KIND 4 JAAR WORDT? De GGD nodigt alle kinderen rond de leeftijd van 5 à 6 jaar uit voor een onderzoek door de jeugdarts en doktersassistente. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht, ogen, oren, houding, motoriek, spraak- en taalontwikkeling. Alle kinderen rond de leeftijd van 10 à 11 jaar worden uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdverpleegkundige. Tijdens dit onderzoek wordt o.a. gelet op hoe uw kind zich voelt en gedraagt en hoe het gaat in contact met leeftijdsgenoten. Ook is er aandacht voor uw vragen over het gedrag van uw kind en/of de opvoeding. Voorafgaand aan het onderzoek komt de doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van uw kind te meten en om de ogen na te kijken. De resultaten hiervan worden door de verpleegkundige met u en uw kind besproken. Hebt u een vraag voor Steunpunt Opvoeding? Bel voor gratis advies. VACCINATIES In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, ontvangt uw kind een oproep voor twee vaccinaties. Het betreft een inenting tegen difterie, tetanus en polio (DTP) en een inenting tegen bof, mazelen en rode hond (BMR). Tevens zorgen wij ervoor dat onvolledig gevaccineerde kinderen alsnog worden gevaccineerd. Adres: GGD Hollands Noorden Sector Jeugdgezondheidszorg Pompesloot 108, Broek op Langedijk, tel nr VERWIJSINDEX Tabijn heeft met de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk een convenant afgesloten om in het kader van tijdige en effectieve interventies elkaar te informeren over jeugdigen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling worden belemmerd. Het informeren vindt plaats via een digitaal systeem, de zogenaamde Verwijsindex. Hierin worden uitsluitend de naam en enkele persoonsgegevens van een kind gezet en wordt geregistreerd of een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er informatie uitgewisseld en gecoördineerd verder gewerkt aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op vindt u meer informatie over de verwijsindex; inclusief een ouderbrochure. Deze brochures zijn ook op school te verkrijgen 16

19 PREVENTIE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD De intern begeleider van de school heeft, samen met de andere scholen van Tabijn, in november 2010 een korte training gehad over de signalering en de vervolgstappen in het kader van het voorkomen en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. De teamleden zijn hierover door de intern begeleider geïnformeerd. Het team maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert vindt u op Het stappenplan en het protocol liggen ter inzage op school WSNS (WEER SAMEN NAAR SCHOOL) Stichting Confessioneel Samenwerkingsverband Zorgverbreding Alkmaar e.o. Havinghastraat 24, 1817 DA Alkmaar, ONDERWIJSBEGELEIDINGSDIENST (OBD) Op ons verzoek levert deze dienst de volgende activiteiten: individueel onderzoek en/of observatie van leerlingen aangemeld door de school in overleg met de ouders onderzoeken, gericht op leer- en gedragsmoeilijkheden geven van scholing en coaching aan leerkrachten en directie OBD locatie Alkmaar: James Wattstraat 4, 1817 DC Alkmaar, tel VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG Cbs Het Baken werkt samen met de Stichting Kinderopvang Langedijk aan de voor- en naschoolse opvang. Er ligt op school een folder met informatie. Voor info en aanmeldingen: of SKL maakt ook gebruik van ons schoolgebouw om kinderen op te vangen. Deze groep heet Pietertje Pluim. ANDERE ADRESSEN Sporthal: De Oostwal, Beverplein 2, 1834 GS Sint-Pancras, Zwembad: De Bever, Kastanjelaan 2, 1834 GL Sint-Pancras, BELANGRIJKE DATA Eerste schooldag uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen Schoolreis groepen 1 t/m Schoolreis groepen 4 t/m t/m Schoolkamp groep uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen t/m Herfstvakantie om zijn de kinderen vrij t/m Kerstvakantie t/m Toetsperiode Cito M-toetsen Rapporten mee t/m Cito eindtoets groep uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen Open dag t/m Voorjaarsvakantie Paasviering t/m Paasvakantie Koningsspelen t/m Meivakantie Langedijker Sportdag voor de groepen t/m Hemelvaart uur: Studiemiddag voor leerkrachten Begrijpend luisteren en lezen Pinksteren t/m Toetsperiode Cito E-toetsen Rapporten mee Afscheidsavond voor de ouders van groep Laatste schooldag groep Laatste schooldag; om uur begint de vakantie t/m Zomervakantie 17

20 Christelijke Basisschool Het Baken Bovenweg 68, 1834 CG Sint-Pancras Postbus 36, 1834 ZG Sint-Pancras Tel Fax: Rabobank nr

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

13. Procedure van de schoolgids

13. Procedure van de schoolgids Inhoudsopgave Een woord vooraf 1. Onze school 13. Procedure van de schoolgids 14. Bijlagen 2. Waar wij als school voor staan 3. De organisatie van ons onderwijs 4. De leraren 5. Meer dan kennis alleen

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn. SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Tamboerijn Paganinistraat 17, 6904 EG Zevenaar Telefoon: 0316-524158 info@bsdetamboerijn.nl www.bsdetamboerijn.nl Inhoudsopgave Voorwoord en tamboerijnlied (3) Identiteit,

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS

SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS SNEL VINDEN IN SCHOOLGIDS Als u snel informatie wilt vinden in onze uitgebreide schoolgids kunt u in het register kijken. Achter een zoekwoord staat in welk hoofdstuk u meer informatie over dat thema kunt

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie