SCHOOLGIDS deel B Interessant om te weten: algemene informatie over de Villa Novaschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS 2012-2013 deel B Interessant om te weten: algemene informatie over de Villa Novaschool"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS deel B Interessant om te weten: algemene informatie over de Villa Novaschool Schoolgids deel B Pagina 1

2 INHOUD Interessant om te weten: algemene informatie over de Villa Novaschool Pagina 1 De school Geschiedenis van de school 1.2 De schoolbevolking 1.3 School- en groepsgrootte 1.4 In en rond het schoolgebouw 4 2 Waar de school voor staat Waarom bestaan we? 2.2 Wat willen we zijn? 2.3 Waar geloven we in en wat willen wij? 2.4 Hoe zien die uitgangspunten er in de praktijk uit? 2.5 Omgaan met elkaar 2.6 Pesten 6 3 De organisatie van het onderwijs De organisatie van de school 3.2 Leergebieden en lesmethoden 3.3 Schoolontwikkeling Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 3.5 Werken in hoeken 3.6 Zelfstandig werken Computers in het onderwijs 3.8 Ouderbetrokkenheid 3.9 Vervanging leerkracht 10 4 Informatieverstrekking 4.1 Informatieavond Open Ochtend 4.3 Kijkmorgen 4.5 Nieuwsbrief, schoolkalender en de website 5 De ontwikkeling van het kind Peutergroep Portes 5.2 De opvang van nieuwe leerlingen op school 5.3 De ontwikkeling volgen van het kind 5.4 Toetsen 5.5 Blijven zitten en versnellen 5.6 Overgang naar het voortgezet onderwijs 5.7 Ons onderwijs 13 6 De zorg voor het kind Het zorgteam en de gedragsspecialist 6.2 De schoolarts 6.3 Schoolmaatschappelijk werk 6.4 Kinderoefentherapeut Cesar 7 Bijlagen 7.1 Basisprofiel Beleid kinderen met een PGB Intern contactpersoon 7.4 Klachtenregeling Medezeggenschapsraad Organogram KSU Passend onderwijs Schorsing en verwijdering van leerlingen 7.9 Toelating en weigering van leerlingen 7.10 W.S.N.S Zorgstructuur Schoolgids deel B Pagina 2

3 1. De School 1.1 Geschiedenis van de school Het markante schoolgebouw van de Villa Nova is in 1995 gebouwd. Voor 1 januari 1995 bestonden er drie scholen voor katholiek basisonderwijs in de wijken Nieuw Engeland, Lombok en Majella: De St. Thomas à Villanovaschool aan de Bosboom Toussaintstraat De St. Antoniusschool aan de Malakkastraat De Majellaschool aan de Vleutenseweg Deze scholen zijn in 1995 en 1996 gefuseerd tot één school met twee locaties: de Villa Nova aan de Staringstraat en de Kameleon aan het eind van de Vleutenseweg. De namen Kameleon en Villa Nova zijn gekozen door de kinderen van de scholen, nadat ouders en kinderen allerlei namen hadden bedacht. KSU De Villa Nova is onderdeel van de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU). De KSU telt 23 scholen, waaronder één school voor speciaal onderwijs met 6000 leerlingen en bijna 600 leerkrachten. De 23 scholen en dependances zijn verdeeld in 4 clusters. Iedere cluster wordt geleid door een clusterdirecteur. De clusterdirecteur van onze school is Jansje Dekker. Zij is bereikbaar via Meer over de KSU: Zie verder bijlage 1 Bron: KSU 1.2 De schoolbevolking De Villa Nova is een gemengde school en is daarmee een afspiegeling van de samenstelling van de wijk. De meeste kinderen komen uit gezinnen met een Nederlandse, Marokkaanse of Turkse achtergrond. Daarnaast zijn er nog acht andere nationaliteiten De school ziet de invloed van allerlei verschillende culturen als een meerwaarde. Zo vieren wij bijvoorbeeld zowel het Sinterklaasfeest als het Suikerfeest. 1.3 School- en groepsgrootte De Villa Nova telt tien groepen met in totaal zo n 200 kinderen. Bij de start van het schooljaar hebben wij een gemiddelde groepsgrootte van 22 kinderen. Bij de start van het schooljaar zijn de leerlingenaantallen als volgt: instroom a b c Voor de instroom van nieuwe kinderen wordt er dit schooljaar een instroomgroep gevormd, die op 1 oktober start met 10 kinderen. Dit aantal zal groeien tot 23 aan het einde van het schooljaar. De middengroepen 4 en 5 zijn het grootst. Deze groepen hebben naast de groepsleerkrachten ook begeleiding van een onderwijsassistent. Het schoolteam bestaat uit 15 groepsleerkrachten. Verder is ook personeel aan de school verbonden met andere taken, zoals een intern begeleider, remedial teacher, onderwijsassistenten, een schoolmaatschappelijk werker, gedragsspecialist, caesartherapeut, en een conciërge. Meer informatie over het personeel vindt u in hoofdstuk 3. Schoolgids deel B Pagina 3

4 1.4 In en rond het schoolgebouw In het schoolgebouw bevindt zich een goed uitgeruste gymzaal. Deze zaal wordt niet alleen voor bewegingsonderwijs gebruikt. Op het podium in de zaal worden zogenaamde open podia gehouden. De ene helft van de school treedt dan op voor de andere helft en de ouders. Buiten schooltijd wordt de gymzaal regelmatig verhuurd, bijvoorbeeld voor judolessen, aan een zangkoor en verschillende sportclubjes. Het schoolgebouw ligt aan het Schimmelplein, een centrale ontmoetingsplek in de wijk Nieuw-Engeland en het grootste schoolplein van Utrecht. Er vinden ook evenementen plaats voor de wijk, waaraan de Villa Nova zo mogelijk meewerkt. Schoolgids deel B Pagina 4

5 2. Waar de school voor staat 2.1 Waarom bestaan we? Als belangrijkste taak ziet de Villa Nova om kinderen te begeleiden op weg naar volledige deelname aan de maatschappij, als zelfstandige burgers. Mee kunnen doen en mee mogen doen staan voor de school centraal. De school biedt niet alleen kennis, maar helpt kinderen om zelfvertrouwen en zelfkennis te verwerven en verantwoordelijkheid te durven nemen. 2.2 Wat willen we zijn? De Villa Nova wil een buurtschool zijn, waar kinderen opgroeien in een omgeving waarin mensen elkaar kennen. Daarom doet de school actief mee aan bewonersinitiatieven in de buurt. Onze droom is dat de buurt voor kinderen één geheel is van wonen, spelen en naar school gaan. Het schoolgebouw is een ontmoetingsplaats. De school wil een afspiegeling zijn van de wijk. In Nieuw Engeland en omgeving wonen mensen uit allerlei culturen. Daarom hecht de Villa Nova grote waarde aan een multiculturele schoolbevolking. De school wil goed aansluiten bij de verschillende achtergronden en leerbehoeften van de kinderen. Door kinderen de juiste ondersteuning te bieden, willen we ze helpen hun talenten te ontwikkelen. Maar de Villa Nova wil kinderen ook gewoon een fijne, leerzame schooltijd bieden, die uitdaagt en inspireert om een leven lang te blijven leren Waar geloven we in en wat willen wij? De school heeft een katholieke traditie. Daarbij zijn respect voor de ander en je omgeving belangrijk, net als verdraagzaamheid ten opzichte van andersdenkenden. De school biedt ruimte voor allerlei religies, alle kinderen zijn welkom op de Villa Nova. Het merendeel van de kinderen heeft een ander geloof dan het katholieke of geen religieuze achtergrond. Belangrijk is dat iedereen elkaar kan vinden in normen en waarden betreffende opvoeding, onderwijs, verdraagzaamheid en respect. Zie verder bijlage 7.1 Basisprofiel 2.4 Hoe zien de uitgangspunten er in de praktijk uit? Hoe de Villa Nova uitgangspunten als respect, zelfstandigheid en geloof vorm geeft in de dagelijkse praktijk, is niet even in een paar alinea s te vertellen. Een paar voorbeelden maken al vrij veel duidelijk. De Villa Nova stimuleert kinderen om zelfstandig keuzes te maken. Zelfstandig leren zien wij als een proces waarbij de ontwikkeling van de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid daarbij heel erg belangrijk zijn. Om dat proces zo goed mogelijk vorm te geven zijn we ons ervan bewust dat een gestructureerde en doorgaande didactische en opvoedkundige aanpak in de groep belangrijk zijn. Wij hebben hoge verwachtingen van het kind en gaan er daarbij van uit dat elk kind in de basis een wil heeft om te leren, dat er sprake is van een innerlijke motivatie. Daarvoor wordt bijvoorbeeld een kiesbord gebruikt, en werken de kinderen met weektaken. De groepsleerkrachten volgen de ontwikkeling van de kinderen bij het maken van keuzes, en geven instructie als dat nodig is. Aan sociaal-emotionele ontwikkeling besteedt de school veel aandacht; pesten wordt aangepakt. Lessen die gaan over geloof en identiteit leggen de nadruk op universele waarden als gerechtigheid en verdraagzaamheid. Trefwoorden die bovenstaande samenvatten: inspireren ondersteunen sturen. 2.5 Omgaan met elkaar De school streeft er naar dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, in een omgeving met orde en regelmaat. In zo n klimaat kunnen kinderen zich het best ontwikkelen. Hierbij is voorspelbaar gedrag van de leerkracht belangrijk. Weten waar je aan toe bent zorgt voor rust in de groep. Het is de bedoeling dat iedereen de omgangsregels respecteert. Deze regels worden besproken tijdens de zogeheten Soem-lessen (Sociaal-emotionele ontwikkeling). Belangrijk is dat kinderen zelf de waarde van de regels leren inzien. Wij leren kinderen met elkaar omgaan, verdraagzaam te zijn, kennis op te doen van andere culturen en andere opvattingen. Kinderen bouwen zo een positieve levenshouding op. Ze leren om hun eigen mening te vormen en durven en kunnen daar uiting aan geven. De volgende regels hanteren wij op school, die vooral tijdens de eerste schoolweken in het groepsplan Soem aan de orde worden gesteld: Ik doe mijn werk zo goed ik kan Wat ik doe is goed voor de groep Schoolgids deel B Pagina 5

6 Ik ga goed om met het (school)materiaal Ik loop in de gang Ik spreek in de school Nederlands Ik mag alleen snoepen met feesten en verjaardagen Ik noem een ander bij de naam 2.6 Pesten Helaas wordt er net als op andere scholen ook op de Villa Nova wel eens gepest. De school probeert pesten tegen te gaan, omdat gepest worden een heel akelige ervaring is die nu, maar ook later van invloed kan zijn. Van pesten spreken wij als een kind stelselmatig getreiterd wordt en daar slachtoffer van wordt. Dat is wat anders dan plagen. Bij plagen is er nog sprake van een gelijkwaardige situatie tussen kinderen, bij pesten niet. De school hanteert de volgende omgangsregels: de kinderen noemen elkaar bij de voornaam we hebben respect voor elkaars eigendommen we hebben respect voor elkaars lichaam we sluiten elkaar niet buiten we hebben respect voor elkaars gevoelens en opvattingen we respecteren ieder zoals die is Mocht er toch gepest worden, dan gelden de volgende uitgangspunten: elk kind kan bij iedere groepsleerkracht terecht als het gepest wordt en er op rekenen dat de groepsleerkracht er iets mee doet de groepsleerkracht neemt contact op met de ouders aan pesten wordt zo snel mogelijk een eind gemaakt kinderen worden gestimuleerd om het pesten te melden of zelf mee te helpen er een eind aan te maken. ieder kind kan zich wenden tot onze interne begeleider (Nicole Kerckhoff) zeggen dat er gepest wordt is geen klikken De school is in het bezit van een pestprotocol. Schoolgids deel B Pagina 6

7 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 De organisatie van de school De schoolleider Is onder meer verantwoordelijk voor de algehele organisatie en met name voor het onderwijskundige en personele gedeelte. Bouwcoördinatoren De groepsleerkrachten Intern Begeleider Remedial Teacher Gedragsspecialist Interne vertrouwenspersonen Onderwijsassistente Twee groepsleerkrachten coördineren de onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8) op onze school. Zij zorgen ervoor dat er binnen de onderbouw en bovenbouw en tussen de onder- en bovenbouw regelmatig overleg plaatsvindt. Samen met de schoolleider vormen de bouwcoördinatoren het managementteam van de school. Dragen zorg voor het onderwijs aan de kinderen. Daarnaast heeft elke leerkracht een aantal taken die noodzakelijk zijn voor een goede organisatie van de hele school. Ondersteunt de groepsleerkracht als er extra zorg nodig is voor een kind. Bespreekt de toetsresultaten en helpt bij het opstellen van een handelingsplan. Heeft contact met externe instanties zoals de schoolbegeleidingsdienst (Eduniek) en de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL). Heeft een centrale rol in de procedure voor de verwijzing naar het speciaal onderwijs. Ook geeft de intern begeleider leiding aan het zorgteam, dat verder bestaat uit de remedial teacher(s) en de gedragsspecialist. Helpt kinderen die extra zorg nodig hebben en zorgt voor ondersteuning van de groepsleerkracht. Deze leerkracht ondersteunt de leerkrachten bij de sociaal-emotionele ontwikkeling in de groepen. Ook houdt zij zich bezig met individuele kinderen. In het team is een interne vertrouwenspersoon. Kinderen en ouders kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht met vertrouwelijke zaken. Geeft aan één of enkele leerlingen gericht onderwijs, onder begeleiding van een groepsleerkracht. Verzorgt ook een aantal kringactiviteiten. Biedt extra hulp aan kinderen die dat nodig hebben. Schoolmaatschappelijk Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 15 Werker Kinderoefentherapeut Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 16 Stagiaires Conciërge Clusterdirecteur De Villa Nova heeft geregeld stagiairs van de opleiding tot onderwijs- en klassenassistenten en de pabo. Draagt zorg voor het schoolgebouw en de directe omgeving en verricht ondersteunende werkzaamheden voor de groepsleerkrachten. Is eindverantwoordelijk voor alle scholen binnen een cluster. Ondersteunt de schoolleider en stuurt deze aan. Heeft nauw contact met het schoolbestuur. 3.2 Leergebieden en lesmethoden De wet schrijft scholen een aantal leergebieden voor. De school mag zelf kiezen welke onderwijsmaterialen en lesmethoden zij gebruikt. Hieronder vindt u een overzicht van de methoden die de Villa Nova per leergebied gebruikt. Schoolgids deel B Pagina 7

8 Leergebieden Methode Aardrijkskunde Hier en Daar Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs voor de basisschool Identiteit Projecten in hoeken Dans & Drama Dans & drama moet je doen Engels Hello World Geschiedenis Tijdstip Handvaardigheid Handvaardigheid moet je doen Lezen Veilig Leren Lezen (gr. 3), Estafette lezen (gr. 4 t/m 6) Muziek Muziek moet je doen Natuuronderwijs projecten Rekenen Wereld in Getallen Schrijven Schriftl Sociale Redzaamheid Kinderen en hun sociale talenten Taal Ik & Ko, Schatkist, Taalleesland Tekenen Tekenen moet je doen Verkeer Klaar.over! Woordenschatverrijking Met woorden in de weer 3.3 Schoolontwikkeling De lesmethoden en de onderwijskundige aanpak zijn uiteraard voortdurend in ontwikkeling. Plan van aanpak voor het schooljaar ziet er als volgt uit: Borging van de nieuwe methode rekenen (Wereld in Getallen) in de groepen 3 t/m 8; Invoering van de methode rekenen (Wereld in Getallen) in de kleutergroepen Invoering van methode Schrift (schrijven) Oriëntatie methodes en daarna mogelijke invoering schooljaar van o Begrijpend lezen o Taal Beleid maken en uitvoeren voor (hoog)begaafde kinderen 2 e jaar teamscholing op het gebied van klassenmanagement (De leerkracht centraal) 2 e jaar trainen van een leerkracht als icoach; ICT-ontwikkeling aanpassen op de verschillende leerbehoeften van onze leerlingen Ouderparticipatie- en betrokkenheid: samen met ouders en team beleid maken 3.4 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) De Villa Nova doet mee met het project Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Hierbij ligt de nadruk op de mondelinge taalvaardigheid en woordenschatuitbreiding. De Villa Nova gebruikt het taalprogramma Ik & Ko. Kinderen die extra taalstimulans nodig hebben gaan met de onderwijsassistent in kleine groepjes aandacht besteden aan woordenschatuitbreiding en taalvaardigheid. De kinderen worden met kleine stapjes vertrouwd gemaakt met zelfstandig werken en een weektaak. 3.5 Werken in hoeken De kinderen in de onderbouw werken onder meer in hoeken. Hier kunnen ze allerlei basisvaardigheden leren. Een aantal hoeken die te vinden zijn in de onderbouw: bouw- & constructiehoek zand- en watertafel taal-, lees- en schrijfhoek rekenhoek hoeken met ontwikkelingsmaterialen themahoeken computerhoek creahoek motoriekhoek Schoolgids deel B Pagina 8

9 Deze activiteiten ondersteunen het (voorbereidend) taal-, reken- en schrijfonderwijs. Bij de kleuters worden bijvoorbeeld de thema s die aan de orde komen in het taalprogramma Ik & Ko gebruikt bij het werken in hoeken. 3.6 Zelfstandig werken Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een weektaak. Zo kunnen ze zelf kiezen op welk moment ze in welke hoek willen werken. Op een kiesbord geven ze hun keuze aan. In de bovenbouw hebben de kinderen week- en dagtaken. De kinderen krijgen meer verantwoordelijkheid: ze corrigeren hun eigen werk, controleren elkaar, en bespreken de resultaten met medeleerlingen en de leerkracht. 3.7 Computers in het onderwijs De computer is een goed middel om tegemoet te komen aan de verschillende leerbehoeften van kinderen. De Villa Nova werkt vanaf groep 1 wekelijks met de computer. De school heeft een uitgebreid assortiment aan educatieve software. De programma s ondersteunen diverse leergebieden. Kinderen leren ook gangbare toepassingen te gebruiken als Word, Prezi en Powerpoint. Verder worden de computers ingezet om werkstukken en presentaties te maken. De kinderen kunnen op kennisnet en internet antwoorden zoeken op hun vragen. De school draagt er zorg voor dat kinderen leren internet veilig te gebruiken. Hiervoor is een internetprotocol. Kinderen in de bovenbouw krijgen hierover uitleg. Elke groep op onze school heeft de beschikking over een digitaal schoolbord. 3.8 Ouderbetrokkenheid De Villa Novaschool vindt het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij wat er op school gebeurt. De school investeert daarom in: de contacten met ouders het informeren van ouders ouders actief betrekken bij het onderwijs ouders betrekken in het ontwikkelen van beleid op onze school. Elke groep heeft één of meer contactouders. Zij ondersteunen de groepsleerkrachten en zijn tevens de link tussen ouders en school. Regelmatig hebben deze ouders contact met de groepsleerkrachten. Zij bespreken de voortgang van activiteiten binnen een groep. Tijdens dit schooljaar zal i.s.m. team en ouders een taakomschrijving gemaakt worden voor de contactouders. Het is verder de bedoeling dat er 1 of 2 themaouderavonden georganiseerd zullen worden. Ouderraad De ouderraad bestaat uit ouders die zich ten doel stelt de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen. Zij ondersteunen de werkgroepen, zoals sinterklaas, kerst, carnaval, etc. Indien u ook een bijdrage wilt leveren in de ouderraad, dan kunt u zich melden bij de contactpersoon Jojanneke Mulder (leerkracht groep 7). Wie zitten in de Ouderraad? Janine Batterink Marten van der Hoeve Nicole van Klink Jojanneke Mulder Bethany le Sager Medezeggenschapsraad (MR) In de medezeggenschapsraad kunt u meedenken en meepraten over het schoolbeleid. U kunt zich hiervoor kandidaat stellen. De MR is een wettelijk ingesteld overleg tussen ouders, personeel en bestuur. De MR bestaat uit 4 leden; 2 ouders en 2 teamleden. De leden van de MR worden gekozen voor de periode van twee jaar. In het reglement van de MR staat precies wie op welk moment advies-, instemmings- of beslissingsrecht heeft. De schoolleider woont, indien nodig en gewenst, de vergadering bij. De vergaderingen zijn openbaat en kunnen dus door u bijgewoond worden. (voor vergaderdata zie onze kalender op onze website). Schoolgids deel B Pagina 9

10 Naast de MR is er dan nog de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR behandelt vraagstukken die van belang zijn voor alle scholen van onze stichting. Zie verder bijlage 7.3 Wie zitten in de MR? oudergeleding Ans de Jong Katinka Jesse teamgeleding Marjan Kalden Marga Edelenbosch Vervanging leerkracht Als er een leerkracht ziek is proberen we in eerste instantie invallers te vinden. Dat lukt helaas niet altijd. Soms gaan de schoolleiders, IB-ers en RT-ers voor de groep om te vervangen, Soms kiezen we een van de volgende noodmaatregelen: Een klas wordt opgedeeld over andere groepen. In groepjes van ongeveer drie gaan de kinderen naar een andere groep. Ze nemen dan hun eigen werk mee. We zetten stagiaires in die, afhankelijk van hun vorderingen, alleen of met z'n tweeën een groep gaan draaien. Er is dan altijd een leerkracht op de achtergrond aanwezig om bij te springen. Deze studenten gaan niet met de groep naar gym of activiteiten buiten de speelplaats. Indien we besluiten een groep een dag naar huis te sturen, worden ouders daarover tijdig en schriftelijk geïnformeerd. Het kan voorkomen dat een klas naar huis wordt gestuurd die van een leerkracht is die moet invallen in de groep van een zieke collega. We doen dat als de groep van de zieke leerkracht al twee keer naar huis is gestuurd. We sturen een groep nooit meer dan twee dagen per jaar naar huis. Bron: KSU Schoolgids deel B Pagina 10

11 4. Informatieverstrekking 4.1 Informatieavond Aan het begin van elk schooljaar houdt de Villa Nova een informatieavond. Op die avond vertelt de groepsleerkracht hoe het programma van het schooljaar in elkaar zit. Het is ook een gelegenheid om kennis te maken met de groepsleerkracht. Zo mogelijk worden ook de contactouders voorgesteld. 4.2 Open ochtend Voor de ouders van nieuwe leerlingen en ouders die overwegen hun kinderen aan te melden op de Villa Nova, worden per schooljaar drie open ochtenden georganiseerd. Ouders, leerkrachten en schoolleider leiden u rond door de school, zodat u de school in bedrijf kunt zien. Aarzel niet om een keer mee te doen. De data zijn te vinden op de website en op de schoolkalender. 4.3 Kijkmorgen Drie keer per jaar is er een kijkmorgen. Tussen en uur zijn de ouders van harte welkom in de klas. Kinderen kunnen dan hun werkstukken, schriftjes en andere producties laten zien, zodat ouders een goed beeld krijgen van waarmee ze bezig zijn. 4.4 Nieuwsbrief, schoolkalender en de website De school geeft om de twee weken een nieuwsbrief uit. Daarin kunt u actuele informatie vinden over allerlei zaken die de school betreffen. Voor de nieuwsbrief kunnen ook ouders kopij aanleveren. De nieuwsbrieven worden per verstuurd en ook gepubliceerd op de website van de school: Elk gezin krijgt aan het begin van het schooljaar een schoolkalender. Daarop staat de planning van de school. Schoolgids deel B Pagina 11

12 5. De ontwikkeling van het kind 5.1 Peutergroep Portes Een voorschool is een peuterspeelzaal op een basisschool, bedoeld voor 2 ½ tot 4 jarige kinderen die op deze basisschool naar groep 1 gaan. Er is op de voorschool veel aandacht voor de taalontwikkeling en de ontwikkeling van kinderen. Voor informatie kunt u zich terecht bij de leidsters van de voorschool: De voorschool is op de volgende tijden open: Maandag uur Dinsdag uur Woensdag uur Donderdag uur 5.2 De opvang van nieuwe leerlingen op school Ongeveer twee maanden voordat een kind 4 jaar wordt mag het gaan wennen op school. De ouder mag hier bijblijven. In overleg met de ouder worden de wen-ochtenden afgesproken. U krijgt hierover bericht van de school. Kleuters die naar school gaan moeten zindelijk zijn en zelfstandig naar de wc kunnen. Iedere ouder van een nieuwe leerling krijgt het ABC-boekje. In dit boekje staan allerlei wetenswaardigheden voor de nieuwe ouder. 5.3 De ontwikkeling volgen van het kind Soms is het noodzakelijk gedurende een bepaalde tijd speciale aandacht aan de leerling te schenken. Alle gegevens die het volgen van een bepaalde leerling met zich meebrengt, worden verzameld in een leerling-dossier. De maatregelen die genomen worden en de activiteiten die ontwikkeld worden voor leerlingen met achterstand en de leerlingen die veel meer aankunnen worden met het zorgteam besproken. De leerling-bespreking vormt hiervoor de basis. Het kan zijn dat er voor leerlingen een hulpplan wordt gemaakt. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. 5.4 Toetsen In groep 1 en 2 wordt de ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd met het observatie-instrument Kijk. Zodra kinderen met lezen of rekenen het beginniveau voorbij zijn, worden zij getoetst op deze vakgebieden. In alle groepen worden toetsen afgenomen op het gebied van lezen, rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. De Villa Nova gebruikt hiervoor de Cito-toetsen. CITO entree- en eindtoets In de tweede helft van groep 7 wordt de CITO entreetoets afgenomen, in groep 8 de CITO eindtoets. Deze toetsen worden landelijk afgenomen en genormeerd en worden centraal gecorrigeerd. De uitslagen van deze toetsen geven een indicatie (entreetoets) dan wel uitsluitsel over het volgen van vervolgonderwijs. In en om Utrecht hechten de scholen voor voortgezet onderwijs sterk aan de CITO-score van de Eindtoets. 5.5 Blijven zitten en versnellen Af en toe is de conclusie dat een kind erbij gebaat is om een jaar over te laten doen. Dit besluit wordt genomen volgens een protocol, door de school. Doel van het zittenblijven kan zijn dat het kind beter gaat presteren of zich sterker voelt. Het komt ook voor dat kinderen versnellen, dus een klas overslaan. De besluitvorming omtrent zittenblijven of versnellen gebeurt in nauw overleg met kind en ouders. Zie ook bijlage 7.7 Zorgstructuur) 5.6 Overgang naar het voortgezet onderwijs Kinderen in groep 8 bereiden zich voor op de overgang naar het voortgezet onderwijs met de zogenaamde Utrechtse keuzelessen. Die lessen worden aangeboden in de periode september-februari. De ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een ouderavond. De groepsleerkracht geeft dan aan hoe de schoolkeuzeprocedure eruit ziet en welke mogelijkheden er zijn in het voortgezet onderwijs. Schoolgids deel B Pagina 12

13 5.7 Ons onderwijs Stimuleren en ontwikkelen van uw kind De ontwikkeling van uw kind wordt niet alleen gestimuleerd op school, maar ook door ouders, familie en vriendjes in de eigen omgeving. School en ouders dragen bij aan deze ontwikkeling,die gericht is op het aanleren van kennis, vaardigheden en houding van kinderen. Daarom vinden wij het belangrijk van ouders te horen hoe het thuis gaat en welke aanpak past bij hun kind. Want elk kind heeft een eigen manier van leren en een eigen belangstelling. Daar willen we zo goed mogelijk op afstemmen binnen de mogelijkheden van het schoolaanbod. Het werken en spelen in een grote groep gebeurt anders dan thuis. Uitwisseling van informatie tussen ouders en school is in het belang van de kinderen. We hebben daarom vele oudercontactmomenten om met ouders over hun kind te spreken. Kwaliteit van ons onderwijs afgestemd op de onderwijsbehoefte van leerlingen Werken met groepsplannen Op de Villa Nova school bieden we onderwijs aan met aandacht voor het individuele kind. Van belang is de heldere uitleg van de leerkracht, het oefenen van de leerstof en de inbreng van het kind. We werken met het zogenaamde directe instructiemodel. Dit houdt in dat gekeken wordt wat de kinderen al weten en aan het eind van de les bekijken we opnieuw wat zij hebben geleerd. We willen de leergierigheid van kinderen prikkelen door met hen te bespreken wat ze geleerd hebben. Daarom laten we ook de kinderen hun eigen werk nakijken. Daardoor weten ze direct of ze het goed gedaan hebben en of ze nog extra uitleg nodig hebben. Kinderen kunnen in kleine groepjes les krijgen. In groep 1 en 2 noemen we dit de kleine kring. De leerkracht heeft de klas dan zo georganiseerd, dat de leerkracht en de kinderen ongestoord in de kleine kring kunnen werken. Vanaf groep 3 wordt extra uitleg aan de instructietafel gegeven. Deze tafel staat voorin de klas. De rest van de klas is aan het werk. Het werken met dag- en weektaken zorgt ervoor dat de kinderen leren plannen en kunnen omgaan met keuzes maken. Zelfstandig werk en instructie aanpassen aan het niveau van de kinderen, hoort bij het zogenaamde Passend Onderwijs. Het omgaan met verschillen krijgt de komende jaren veel aandacht op studiedagen van de leerkrachten zelf. Leerdoelen We willen kinderen goed onderwijs aanbieden, waarin ieder kind uitgedaagd en ondersteund wordt. Eigenlijk willen we altijd net boven hun niveau uitstijgen en ze uit dagen. Daarom is het belangrijk om kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling: op sociaal-emotioneel gebied en in de ontwikkeling van hun prestaties waarmee uiteindelijk de kerndoelen behaald gaan worden. Wij gebruiken lesmethodes om de leerstof goed en gestructureerd aan te bieden. Een lesmethode werkt met thema s en onderwerpen passend bij de kerndoelen die door de overheid gesteld zijn. Het volgen van de ontwikkeling van uw kind gebeurt door observaties en toetsen van de lesmethode. Elke lesmethode heeft toetsen om na een bepaalde, korte, periode inzicht te geven in wat kinderen al wel of niet kunnen. Daarnaast nemen wij twee keer per jaar de landelijke genormeerde Citotoetsen af. Dit doen we om de ontwikkeling van de basisvaardigheden van de kinderen goed in beeld te hebben. We vergelijken dit met de resultaten van de gemiddelde Nederlandse leerling in een vergelijkbare groep. De resultaten van de methodetoetsen en de Cito-toetsen worden geanalyseerd door de leerkrachten. Daarna wordt er een groepsplan gemaakt. In het groepsplan staat welke kinderen welke uitleg nodig hebben bij welk vakgebied. De meeste kinderen hebben voldoende aan de gewone uitleg. Sommige kinderen hebben weinig uitleg nodig; anderen hebben extra uitleg nodig. Er zijn altijd kinderen die extra zorg nodig hebben omdat hun ontwikkeling niet vlot verloopt of juist zeer snel verloopt. Voor kinderen in groep 3 kinderen hebben we extra ondersteuning gericht op woordenschatontwikkeling. Kinderen kunnen ook individuele zorg krijgen van de eigen leerkracht of van een andere extra leerkracht in de klas. Een remedial teacher is een leerkracht die specialistische hulp geeft, meestal buiten de klas. De individuele extra zorg kan eenmalig zijn of een bepaalde tijd aangeboden worden. Als een kind extra zorg krijgt, is dat gebaseerd op een zogenoemd handelingsplan dat de leerkracht samen met de Intern Begeleider heeft gemaakt. Een handelingsplan beschrijft stapsgewijs wanneer en hoe gestelde doelen behaald worden. Dit wordt met de ouders doorgesproken. Schoolgids deel B Pagina 13

14 Resultaten van ons onderwijs De onderwijsinspectie vraagt jaarlijks om de toetsgegevens van elke school. Ook bezoekt de inspectie de scholen regelmatig en maakt hiervan verslag. Op 25 september 2012 zal de inspecteur onze school bezoeken. Belangrijk voor de beoordeling van de kwaliteit van een school zijn de resultaten in groep 8. Alle basisscholen in Utrecht doen mee aan de Cito-eindtoets. Het Cito ontwikkelt de (eind)toetsen waarmee de schoolresultaten van de kinderen worden beoordeeld. Hieronder de scores van de afgelopen drie jaar. De gemiddelde eindscores van de CITO toets zijn van belang. Daarnaast wordt gekeken naar de schoolpopulatie. Dat betekent dat ook gekeken wordt naar het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen. Daarbij telt het hoogst genoten opleidingsniveau afgesloten met een examen van een van beide ouders. De onderwijsresultaten van school worden omgezet in twee scores: Jaar Landelijk gemiddelde Gecorrigeerde schoolscore Villa Nova De gecorrigeerde score: waar de samenstelling van de schoolpopulatie is meegenomen. De onderwijsinspectie bepaalt met de gecorrigeerde score, of de onderwijsresultaten van de school voldoende zijn. De kinderen van groep 8 doen mee aan de CITO-toets. Deze toets is een verplichting binnen de stad Utrecht. Bij de CITO toets krijgen de kinderen een beoordeling tussen de 500 en de 550. Aan de hand van deze score, aangevuld met het advies van de basisschool, krijgen alle kinderen een plaats op een school voor Voortgezet Onderwijs. In bovenstaand tabel ziet u hoe wij, in vergelijking met het landelijk gemiddelde hebben gescoord in de afgelopen drie schooljaren. Schoolgids deel B Pagina 14

15 6. De zorg voor het kind 6.1 Het zorgteam en de gedragsspecialist Het zorgteam bestaat op onze school uit de intern begeleider en de remedial teacher. Dit team coördineert de extra zorg voor kinderen. Ook ondersteunen zij de leerkrachten over speciale zorg. Wanneer de leerkracht onvoldoende extra zorg kan bieden, wordt de hulp van de gedragspecialist ingeschakeld. Deze observeert het kind, spreekt met de ouders en de leerkracht en natuurlijk met het kind zelf. Hierna kan de gedragsspecialist de leerkracht en eventueel de ouders begeleiden in de ondersteuning van het kind. Wanneer u vragen of zorgen heeft over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, kunt u dit bespreken met de meester of juf. U kunt dan ook vragen om een gesprek met de gedragsspecialist. 6.2 De schoolarts De schoolarts of schoolverpleegkundige onderzoekt alle kinderen van de groepen 2 en 6. De arts bekijkt of het kind gezond is en goed groeit. Een schoolarts heeft na het onderzoek ook contact met de leerkracht. U kunt zelf ook een afspraak maken met de schoolarts, bijvoorbeeld als het kind nog niet aan de beurt is en het gaat niet zo goed. Wijkgebouw J.P. Coenhof J.P. Coenhof HX Utrecht Mevr. L. Merkestein (jeugdarts) Mevr. L. Drukker (jeugdverpleegkundige) Mevr. M. van Maanen (paramedisch assistente) 6.3 Schoolmaatschappelijk werk Soms lopen kinderen en ouders rond met zorgen of problemen waar ze graag over willen praten of hulp bij willen hebben. Ouders maken zich bijvoorbeeld wel eens zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van hun kind of voelen zich onzeker ze het wel goed doen. Alle vragen en problemen die u tegenkomt bij het opvoeden kunt u met Marian Stufkens, schoolmaatschappelijk werkster, bespreken. De schoolmaatschappelijk werkster kan gesprekken voeren met ouders en kinderen, en ze kan doorverwijzen naar andere instanties die misschien een beter antwoord hebben op de vragen. Ouders, kinderen of de groepsleerkracht kunnen contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werkster. Ze is te bereiken via of Ze werkt bij Portes, J.P. Coenhof 224, 3531 HX Utrecht. 6.4 Kinderoefentherapeut Cesar Op dinsdagen werkt een kinderoefentherapeut op school, Fleur Kuijlaars. Kinderoefentherapie Cesar is erop gericht om kinderen door middel van spel te stimuleren in hun motorische ontwikkeling. De therapie wordt ingezet als een kind zich motorisch afwijkend ontwikkelt. De therapeut kan dat beoordelen, Behandeling gebeurt alleen na overleg en met goedkeuring van de ouders. De therapeut is bereikbaar op Ook is het mogelijk een consult aan te vragen via Schoolgids deel B Pagina 15

16 7. BIJLAGEN 7. 1 Basisprofiel Elke KSU school heeft een schoolspecifiek basisprofiel waarin opgenomen is: - een vertaling van de KSU kernwaarden (plezier, aandacht, verantwoordelijkheid, vernieuwing, eenvoud en ruimte); - een geformuleerde ambitie over de onderwijsopbrengsten. Deze is uitgedrukt in een concrete score op de Cito eindtoets, gebaseerd op de mogelijkheden van de leerling populatie, en is minimaal de inspectieondergrens; - hoe vorm gegeven wordt aan de canon waarin de katholieke identiteit van de KSU tot uitdrukking komt. Kernwaarden op de Villa Nova Op onze school hebben wij aandacht voor onze kinderen en ouders. Dat betekent dat wij het onderwijs aanpassen aan de leerbehoeften van kinderen. Met veel plezier kijken wij naar het open podium, waar kinderen laten zien wat zij tijdens de afgelopen periode hebben gedaan. Goede sfeer en vieren van successen horen daarbij. Groeien is veranderen. Wij staan hiervoor open en willen de nodige flexibiliteit voor opbrengen. Veel verandering binnen de school brengen ook vernieuwingen met zich mee. Voortdurend proberen wij ook het onderwijsaanbod op aan te passen. Ruimte voor ontwikkeling van kind en leerkracht wordt op onze school gegeven. Ieder mag zich ontwikkelen in eigen tempo; zo is voor iedereen tijd en ruimte voor de ontwikkeling. Duidelijke keuzes maken in wat je gaat aanpakken is belangrijk. Eenvoud in structuur en organisatie kan ons daarbij helpen. De school maakt deel uit van een stichting: de Katholieke Scholenstichting Utrecht. De KSU is een stichting die onderwijs verzorgt aan scholen die historisch gezien als katholiek te boek staan. Inspiratie (bezieling) voor het pedagogisch-didactisch handelen vinden we traditioneel bij het voorbeeld, Jezus van Nazareth, zoals die in de bijbel beschreven staat. Er is erkenning en respect voor andere inspiratiebronnen omdat het gaat om waarden, die zonder begrenzing van enig kerkelijk instituut als algemeen geldend worden beschouwd. Een katholieke school noemt de bijbel evenwel als meest belangrijke bron met respect voor en verdraagzaamheid naar andere geloofsovertuigingen. Het team van Villa Nova school hecht erg aan het overbrengen van waarden en normen om zo een goed mens tussen mensen te zijn. Het team probeert daar op een eigentijdse wijze gestalte aan te geven. Zij pogen hierbij een brug te slaan tussen de inspiratie vanuit het evangelie en de katholieke traditie enerzijds en dat wat zij - en de kinderen - meemaken in het leven in de huidige maatschappij anderzijds. Als kern hiervan worden de volgende waarden gezien: Dankbaar zijn, blij zijn met je leven en eigenheid; Respect leren hebben voor elk individu, elke naaste, alle schepselen, aandacht hebben voor de ander; je bent deel van het geheel; Veilig zijn en veiligheid bieden aan kinderen en anderen; Vertrouwen leren hebben; Leren reflecteren; fouten durven maken en durven laten maken. Altijd de kans geven opnieuw te beginnen. Op de Villa Nova school wordt systematisch aandacht geschonken aan wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwingen; leren de ander te begrijpen. Zo verdiepen kinderen zich in wat andere mensen op de wereld voor achtergrond hebben en leren ze die ander te begrijpen. Er wordt geleerd vanuit de gedachte, dat je niet alleen op de wereld bent. Er is aandacht voor de Derde Wereld en het milieu. Elk schooljaar staat één van zes wereldgodsdiensten centraal. Voor het schooljaar zal dat het Boeddhisme zijn. Aandacht voor burgerschapsvorming wordt met het oog op problemen in de moderne maatschappij vereist door de overheid. In de genoemde waarden en in het aandacht schenken aan wereldgodsdiensten en andere levensbeschouwingen komt deze burgerschapsvorming in diverse facetten aan de orde. De kinderen leren dat ze deel zijn van een geheel, belangrijk als persoon, maar altijd in samenhang met de ander. Juist door die ander word je meer mens. Bij het vormen van goede burgers willen we ons door deze grondgedachte laten leiden. Als katholieke school menen we hieraan een goede bijdrage te kunnen leveren, juist door onze inspiratie hiertoe vanuit deze achtergrond. Schoolgids deel B Pagina 16

17 Aandacht voor diepere betekenis van kerkelijke feesten en systematisch aandacht voor eigen traditie en achtergrond. Op onze school willen we aandacht hebben voor de feesten van het kerkelijk jaar. Naast religieus belang is er ook een cultureel belang. Elke klas bezoekt tijdens de kerstperiode de kerk. Bron: KSU 7.2 Beleid kinderen met een persoonsgebonden budget; PGB (Rugzakje) NB: In het kader van Passend Onderwijs zal dit beleid op termijn zeker gewijzigd gaan worden. Rugzakleerlingen Sinds 1 augustus 2003 is de leerlinggebonden financiering wettelijk geregeld. Ouders van kinderen met een handicap of stoornis zogenaamde rugzakleerlingen - hebben vanaf dan meer keuzevrijheid tussen het regulier en speciaal onderwijs. Kiezen zij voor een reguliere school, dan krijgt die school extra middelen om het onderwijs beter op de behoeftes van die leerlingen af te stemmen. De keuzevrijheid van de ouders is overigens niet absoluut. Een reguliere school mag een kind de toelating weigeren, maar alleen als dat buitengewoon zorgvuldig beargumenteerd is. De volgende overwegingen kunnen hierbij een rol spelen: Grondslag van de school Verstoring van rust en veiligheid Verhouding van verzorging/behandeling van onderwijs Verstoring van het leerproces Gebrek aan opnamecapaciteit De school heeft al enkele leerlingen met een leerlinggebonden financiering aangenomen. Met de ouders van deze leerlingen zijn afspraken gemaakt over het onderwijs dat het kind zal krijgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een handelingsplan waarvoor instemming van de ouders is gevraagd. Een ambulante begeleider biedt ondersteuning aan de leerkracht, remedial teacher en ook aan de ouders. Voor het plaatsen van rugzakleerlingen is op school een protocol vastgesteld. Dit protocol is in te zien bij de schoolleiding. Bron: KSU 7.3 Intern contactpersoon Vanuit het Ministerie van Onderwijs is vastgelegd dat scholen verplicht zijn een reglement en klachtenprocedure rond seksuele intimidatie te hebben. Seksuele intimidatie is seksueel gerichte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander gedrag, dat opzettelijk of onopzettelijk kan zijn. De gedragingen, waarbij sprake is van machtsongelijkheid, vinden plaats binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en worden door degene die ze ondergaat als ongewenst ervaren. Klachten binnen de school over seksuele intimidatie kunnen leerlingen, ouders en personeel melden bij de interne contactpersoon. Wij hebben daarvoor Nicole Kerckhoff aangesteld. Het is niet de bedoeling dat de interne contactpersoon een eventuele klacht van leerling, ouder of leerkracht zelf gaat behandelen. De interne contactpersoon zorgt voor de eerste opvang en zal de klager of klaagster begeleiden naar externe instanties, die daarvoor zijn aangewezen. De KSU heeft twee externe vertrouwenspersonen, te weten: De heer K. Sweers en Mevrouw M. Pruis Zij zijn in dienst van Eduniek, Tolakkerweg 153, 3738 LJ Maartensdijk, tel.: Er is ook een landelijke vertrouwensinspecteur die ouders kunnen benaderen bij ernstige klachten omtrent seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering of ernstig fysiek (dan wel geestelijk) geweld op school. Deze speciale inspecteur is te bereiken op tel: Schoolgids deel B Pagina 17

18 Meer informatie omtrent klachten kunnen ouders vinden op of op de website van de KSU onder het kopje handige informatie. 7.4 Klachtenregeling Klachten op school, hoe los je ze op? Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Ze zijn dan niet machteloos, ze kunnen een klacht indienen. Een onafhankelijke klachtencommissie doet er dan een uitspraak over. Een klacht indienen kan op elk moment. Wel weegt de klachtencommissie bij haar uitspraak mee of er genoeg moeite is gedaan om het probleem op school op te lossen. Een onafhankelijk oordeel van de klachtencommissie kan voor alle partijen een oplossing betekenen. Maar een procedure bij de klachtencommissie duurt lang en vraagt veel van alle betrokkenen. Vaak zijn de verhoudingen daarna verstoord. In veel gevallen is het beter te proberen het niet zo ver te laten komen. Dat kan door met elkaar in gesprek te gaan en samen naar een oplossing te zoeken. Iedere klacht is immers ook een advies voor de school. Zo n oplossing vinden is niet altijd makkelijk. Het vraagt inspanningen van ouders én van de school, die bereid moet zijn het gesprek aan te gaan. 1. Grijp snel in Hoe sneller u handelt, hoe beter. Daarmee voorkomt u dat de situatie onnodig uit de hand loopt. Bedenk ook dat ouders vaak eerder dan de school in de gaten hebben dat er iets aan de hand is. Leraren hebben veel leerlingen in de klas en kunnen niet altijd alles overzien. 2. Spreek de juiste persoon aan Bespreek uw probleem eerst met de leraar om wie het gaat of met de mentor van uw kind. Als dat niets oplost, kunt u naar de schoolleider stappen en vervolgens naar de clusterdirecteur. 3. Neem de tijd Voer een gesprek over een probleem niet even tussendoor of telefonisch, maar maak een afspraak en zorg dat u voldoende tijd heeft uw standpunt toe te lichten. Realiseert u zich wel dat de leraar ook andere dingen moet doen en dat het gesprek misschien pas over een paar dagen kan plaatsvinden. 4. Wees duidelijk Beperk u tot de belangrijkste punten. Probeer niet te emotioneel te worden maar leg rustig uit wat uw probleem is. Als u dat lastig vindt, kunt u al voor het gesprek uw standpunten op papier zetten. U kunt ook een familielid of vriend meenemen. Meldt dat wel van tevoren. 5. Bedenk een oplossing Het is handig als u al voor het gesprek manieren bedenkt hoe het probleem kan worden opgelost. Dat betekent niet dat u de suggesties van de ander moet afwijzen. U moet een oplossing vinden waar u beiden achterstaat. 6. Leg afspraken vast Als na afloop van het gesprek de gemaakte afspraken worden vastgelegd, kan er geen twijfel over ontstaan. Het ligt voor de hand dat de school dit verslag maakt en dat beide partijen het ondertekenen. U kunt ook voor uzelf van elk gesprek een kort verslag maken. Zo n verslag kan handig zijn als u een klacht bij de klachtencommissie wilt indienen. Ga naar de contact- of vertrouwenspersoon Als u er niet in slaagt het probleem alleen op te lossen, kunt u altijd terecht bij de contactpersoon die iedere school heeft. Hij of zij is verbonden aan school en kan u adviseren met wie u het beste in gesprek kunt gaan. De contactpersoon kan u ook doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de school. Bij beiden kunt u vertrouwelijk uw verhaal kwijt. Als u wilt, kan de vertrouwenspersoon ook bemiddelen bij een conflict. Mocht u besluiten een klacht in te dienen bij de klachtencommissie, dan kan de vertrouwenspersoon u daarbij ondersteunen. Schoolgids deel B Pagina 18

19 De contactpersonen voor onze school is Nicole Kerckhoff Zij is ook te bereiken via telefoon: (op dinsdag, woensdag en donderdag) De externe vertrouwenspersonen voor onze school zijn : De heer K. Sweers en Mevrouw M. Pruis Zij zijn in dienst van Eduniek, Tolakkerweg 153, 3738 LJ Maartensdijk, tel.: Er is ook een landelijke vertrouwensinspecteur die ouders kunnen benaderen bij ernstige klachten omtrent seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering of ernstig fysiek (dan wel geestelijk) geweld op school. Deze speciale inspecteur is te bereiken op tel: Meer informatie omtrent klachten kunnen ouders vinden op of op de website van de KSU onder het kopje handige informatie. Vertrouwensinspecteur Voor klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, discriminatie, radicalisering, ernstig fysiek geweld of geestelijk geweld (pesten) kunt u ook contact opnemen met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie. De vertrouwensinspecteur adviseert en ondersteunt u bij deze klachten. Leerlingen, leraren, ouders en andere betrokkenen kunnen een beroep doen op de vertrouwensinspecteur. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteurs zijn telefonische bereikbaar via telefoon De klachtenregeling Elke school moet een klachtenregeling hebben waarin staat hoe de school omgaat met klachten. De school moet u de klachtenregeling ter inzage geven als u daar om vraagt. Deze kunt u als bestand downloaden, onder aan deze pagina. Contact- en vertrouwenspersoon De contactpersoon kan u meer informatie over de klachtenregeling geven. Hij of zij bespreekt de klacht niet inhoudelijk met u. Dat laatste doet de vertrouwenspersoon wel. Hij of zij zal als u dat wilt proberen een probleem eerst binnen de school op te lossen. De vertrouwenspersoon kan u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht, bijvoorbeeld bij het schrijven van de klacht of tijdens de zitting. U kunt zich tijdens de zitting laten bijstaan door een familielid of bekende, maar ook door een jurist of een andere deskundige. Klacht opstellen Een klacht moet schriftelijk worden ingediend. Daarbij moet u zo duidelijk mogelijk omschrijven wat uw klacht is en om wie het gaat. Vaak zal het gaan om klachten tegen meerdere personen. Stel dat u met de leraar van uw kind hebt gepraat omdat uw kind wordt gepest terwijl hij niet ingrijpt. U verwijt de docent dan dat hij geen actie wil ondernemen. Daarnaast verwijt u de schoolleiding en het bestuur dat ze onvoldoende aandacht geven aan het tegengaan van pesten. Als het mogelijk is moet u uw klacht onderbouwen met verslagen van gesprekken of getuigenverklaringen. Klachtencommissie Elke school is aangesloten bij een klachtencommissie. De commissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen. Als u bijvoorbeeld een andere procedure had moeten volgen, gebeurt dat niet. Uitspraak Als de klachtencommissie de klacht in behandeling neemt, zal eerst een schriftelijk antwoord worden gevraagd aan degene over wie de klacht gaat. Dat zogeheten verweer krijgt u als klager ook te lezen. Als de commissie voldoende informatie heeft, volgt een hoorzitting. De klager en de verweerder mogen dan hun verhaal toelichten. Na afloop beslist de commissie of de klacht wel of niet gegrond is. De commissie kan ook een advies geven aan het schoolbestuur, waarin bijvoorbeeld staat welke maatregelen het bestuur kan nemen. Het bestuur mag dat naast zich neerleggen, al gebeurt dat meestal niet. De school moet de MR en de inspectie laten weten wat er met de uitspraak en advies wordt gedaan. De klager krijgt de uitspraak en het advies ook te lezen. Schoolgids deel B Pagina 19

20 Een uitspraak van de klachtencommissie is niet bindend. Het is aan te raden met alle betrokkenen nog een afsluitend gesprek op school te voeren nadat de commissie een uitspraak heeft gedaan. Dat maakt het makkelijker om weer samen verder te gaan. U bent het er niet mee eens Er is geen mogelijkheid voor beroep bij de klachtencommissie. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de manier waarop het schoolbestuur omgaat met het advies van de commissie. Als u vindt dat de school te weinig doet met de uitspraak en eventuele aanbevelingen, kunt u opnieuw een klacht indienen. Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de commissie, dan kunt u een rechtszaak beginnen tegen het schoolbestuur. Algemene tips voor ouders Hoe verleidelijk het ook is, betrek andere ouders niet onnodig bij uw probleem. Dat leidt snel tot roddelen. Praat er ook niet over met uw kind erbij. Uw kind mag geen doorgeefluik worden. Praat liever een keer uitgebreid en goed met uw kind dan hem of haar er dagelijks mee lastig te vallen. Als meer ouders dezelfde klacht hebben, kunnen ze gezamenlijk een klacht indienen. Contact leggen met de klachtencommissie kan als volgt: Bureau van de Klachtencommissie Postbus EH Den Haag Telefoon: (van 9.00 tot uur) Fax: Meer informatie treft u aan op De officiële klachtenregeling van de KSU kunt u vinden op Bron: KSU 7.5 Medezeggenschapsraad De MR werkt binnen de schoolorganisatie als een zelfstandig orgaan en heeft vooral de taak de openheid, de openbaarheid en het onderlinge overleg te bevorderen binnen de school. Ook moet zij ageren tegen elke vorm van discriminatie op school. De MR heeft de bevoegdheid alle zaken betreffende het schoolbeleid te bespreken en daarover voorstellen te doen aan het schoolbestuur en de schoolleiding. Sommige voorgenomen besluiten van het schoolbestuur behoeven de instemming van de MR, over andere voorgenomen besluiten wordt zo nodig advies gevraagd of ongevraagd door de raad gegeven. De MR fungeert tevens als overlegplatform tussen leerkrachten en ouders. Waardoor vanuit verschillende posities en belangen meegedacht wordt over belangrijke ontwikkelingen, maatregelen of onderwijskundige vernieuwingen op school. De MR is er ook voor en namens uw kind en uzelf. De leden van de raad horen daarom graag uw mening, uw vragen of opmerkingen. Iedere MR heeft zijn eigen manier van werken en zal elk jaar zijn eigen prioriteiten stellen. Informatie daarover vindt u in de nieuwsbrief, in de notulen en op de website. Daarnaast kunt u uiteraard altijd de leden persoonlijk benaderen. De stichting heeft ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), bestaande uit afgevaardigden van MRleden van verschillende KSU-basisscholen. Zij stemmen of geven advies over plannen van het bevoegd gezag die stichtingsbreed zijn. Het reglement is te downloaden van onze website Bron: KSU Schoolgids deel B Pagina 20

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT!

EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! EEN SCHOOL WAAR JEZUS LEEFT! Schoolgids 2 INHOUDSOPGAVE - 3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD H1 EVANGELISCHE BASISSCHOOL DE OASE H2 ONZE UITGANGSPUNTEN H3 ONS ONDERWIJS H4 AANNAMEBELEID H5 BEGELEIDING H6 KWALITEIT

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014

SCHOOLGIDS 2013-2014 SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 4 Inhoud 1. Een schets van onze school 5 Woord vooraf 2 2. Waar de school voor staat 6 1. Een schets van onze school 3 3. Onderwijs 9 2. Waar de school voor staat

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2003-2004

SCHOOLGIDS 2003-2004 SCHOOLGIDS 2003-2004 Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24 VOORWOORD

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015

HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 HET SCHRIJVERKE SCHOOLGIDS 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE. 2 Inhoudsopgave blz. 2 Woord vooraf blz. 5 Stichting Uniek blz. 6 1. De school blz. 9 1.2 directie blz. 9 1.3 managementteam blz. 9 1.4 namen teamleden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015

Schoolgids. Schoolgids. Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015. Schooljaar 2014 2015 Schoolgids Schoolgids Schooljaar 2014 2015 Obs t Baken Wijk bij Duurstede 2014 2015 Openbare basisschool t Baken Kompas 2 3961 JJ Wijk bij Duurstede Voorwoord De schoolgids is het visitekaartje van een

Nadere informatie