Personeel en Organisatie. Met welke vragen/zaken kan je bij het bureau bij wie terecht?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personeel en Organisatie. Met welke vragen/zaken kan je bij het bureau bij wie terecht?"

Transcriptie

1 Met welke vragen/zaken kan je bij het bureau bij wie terecht? Algemeen Om directies meer wegwijs te maken binnen het bureau voor welke onderwerpen welke beleidsmedewerker in beeld is om vragen aan te stellen, hebben wij dit document opgesteld. De beleidsmedewerkers van het stafbureau zijn specialisten, ieder op hun eigen beleidsterrein. Binnen de verschillende beleidsterreinen is de rol van de beleidsmedewerker informerend, ondersteunend en adviserend richting schooldirecties en algemeen directie. Daarnaast houdt de beleidsmedewerker zicht op de gestelde kaders van het bestuur en de overheid. Aan de hand van vragen en signalen zal de beleidsmedewerker verbinding leggen tussen de reeds aanwezige expertise en de benodigde expertise. Vanuit dit uitgangspunt zullen schooldirecties en beleidsmedewerkers regelmatig met elkaar in gesprek zijn, ieder vanuit zijn eigen specialisme. Ook betekent dit dat het een rol is van beleidsmedewerkers om directeuren, waar nodig, te wijzen op de kaders van de stichting en de onderlinge afspraken. Ook wordt van beleidsmedewerkers verwacht signalen af te geven naar een directeur en naar de algemene directie als budgetten dreigen te worden overschreden, subsidies niet geboekt worden, etc. Er zijn vragen die meerdere beleidsterreinen raken en/of waar je als directeur een meer integraal antwoord nodig hebt. Dan bundelen we graag de expertise binnen het bureau voor het beantwoorden van deze vragen. Als het een grootschaliger vraagstuk is wordt een projectgroep voor de ondersteuning van een school ingericht waarin de nodige expertise wordt verzameld om deze school te helpen. Veel informatie, zoals vastgesteld beleid, procedures, protocollen, etc, op de diverse beleidsterreinen is te vinden op het medewerkerdeel van het Intranet. Documenten die enkel bestemd zijn voor directies zijn te vinden op het directiedeel. Onderstaande is bedoeld om als directeur goed de weg naar de medewerkers/bureau te vinden. Als er een onderwerp niet bij staat, is Marijn altijd bereid in een antwoord te voorzien en/of alsnog de goede weg te wijzen! Personeel en Organisatie Voor P&O betekent dit dat wij met jou regelmatig een gesprek zullen hebben over alle zaken die het beleidsterrein personeel & organisatie aangaan betreffende de school. Dit in samenwerking met de andere beleidsmedewerkers als dit hun specialisme raakt. Formatie (o.a.) (personele deel, financiële deel Vincent) Budgetten: Budget voor personeel en ERD (vervanging bij ziekteverzuim < 52 weken) Rechtspositionele verplichtingen: Onder meer tijdelijke/vaste benoemingen en flexwet Werving & selectie inclusief voordracht en benoeming: Voordracht personeelsmutatie Personeelsadministratie OSG: Onder meer bewaking aanwezigheid verplichte documenten Subsidietrajecten: Onder meer ouderbetrokkenheid, schakelklas, combinatiefunctionaris

2 Functiebouwwerk (o.a.) Functieprofielen/competenties: Onder meer directie, Intern Begeleider en leerkracht LA/LB Functiemix: Wat is het percentage voor mijn school en voldoe ik hieraan? Taakbeleid: Wat betekent het taakbeleid voor mijn school? Gesprekscyclus Resultaat & Ontwikkeling (o.a.) Gesprekscyclus leerkrachten en intern begeleiders: Uitvoering en borging Gesprekscyclus overige functies: In ontwikkeling Juridische dossiers: Ondersteuning, advisering, bewaking. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (doelgroepenbeleid) (o.a.) Startende leerkracht: Uitvoering en borging Seniorenbeleid: In ontwikkeling Hanneke M Management Development (o.a.) Management oriëntatie traject (MOT) Werving & selectie directiefuncties Gesprekscyclus Resultaat & Ontwikkeling: In ontwikkeling Samen Opleiden (voorheen Opleiden In De School) (o.a.) Organisatie: Hoe is SO georganiseerd binnen de (speciale) basisscholen? Scholing: Welke afspraken gelden binnen de (speciale) basisscholen? Hanneke G Scholing (o.a.) Collectieve en individuele scholingstrajecten Scholingscontracten: Opstellen, bewaking en borging Lerarenbeurs: Wat houdt dit precies in? Wat betekent dit voor je school? (Preventief) verzuimbeleid (o.a.) Cocky Wet Verbetering Poortwachter: Wat is dit precies en wat betekent dit voor mij als directeur? Verzuim: Welke ondersteuning kan ik verwachten bij (preventief) ziekteverzuim? Coaching Welke ondersteuning kan ik verwachten bij vragen over coaching teamleden? Welke mogelijkheden zijn er intern (Hannekes) en extern? Hoe dien ik een aanvraag in en op basis van welke criteria? Cocky Veiligheidsbeleid (o.a.) Cocky Ambtelijk secretaris projectgroep Risico inventarisatie en evaluatie: Is de RI&E van mijn school nog geldig? Bedrijfshulpverlening: Heb ik voldoende BHV-ers? Wanneer is de volgende scholing? Preventiemedewerker: Wat is dit? Is dit verplicht voor mijn school? Arbocatalogus (www.arbocataloguspo.nl): Wat is dit? Wat kan ik hiermee voor mijn school?

3 Werkgroep Personeel & Organisatie Ambtelijk secretaris Afspraken/activiteiten: Bewaken en borgen Integraal Personeelsbeleid: Bewaken IPB Vragen van medewerkers op terrein van Personeel & Organisatie Jouw teamleden kunnen medewerkers bureau/personeel & Organisatie op de volgende manieren bereiken: - Mailadres is bedoeld voor alle vragen van medewerkers op gebied van P&O (zie ook informatie hierover op Intranet, nieuwsbrief en directiepost) - Eventuele (vervolg)afspraken door P&O met medewerkers altijd in overleg met de schooldirectie als integraal schoolleider en daarmee leidinggevende personeel - Bureau/P&O bezoekt maandelijks een school en beantwoordt dan vragen van medewerkers en kan themabijeenkomst (o.a. gesprekscyclus, functiemix) verzorgen tijdens teamoverleg - In de nieuwsbrief/nieuwsflash worden medewerkers geïnformeerd over onder meer relevante P&O zaken. Daarnaast worden directies ook geïnformeerd via de Directiepost. Identiteit Voor vragen over het volgende kun je terecht bij Gerard Damen: - Benoemingenbeleid inzake identiteit - Contacten met parochie en gemeente - Nascholing Golev/DCBO - Persoonlijke pastorale zorg - Begeleiding bij vieringen - Rouw en verdriet Kwaliteit en Onderwijs Voor Kwaliteit en Onderwijs betekent dit dat wij met jou regelmatig een gesprek zullen hebben over alle zaken die dit betreft over de school. Dit in samenwerking met de andere beleidsmedewerkers als dit hun specialisme raakt. Opbrengstgericht werken Katern opbrengsten, beleidsmatig deel Bianca Monitor en verantwoording opbrengsten richting bestuur en inspectie Natascha Ondersteuning (risico)scholen, schoolbezoeken Bianca/Natascha Monitor op schoolondernemingsplan Bianca/Natascha Informeren en monitoren over veranderende wet- en regelgeving inspectie Natascha IKnow (onderwijs, communicatie en tevredenheidsonderzoeken) Monitor en ondersteuning onderwijs indicatoren IKnow (opbrengsten) Bianca Monitor en ondersteuning communicatie indicatoren IKnow Natascha Monitor en ondersteuning indicator tevredenheid IKnow Natascha Planning en control IKnow Natascha

4 Technische vragen hosting m.b.t. IKnow Helpdesk Unilogic Overige technische vragen IKnow Helpdesk Mediaan Ondersteuning (voorheen: zorg) Werkgroep Onderwijs & Identiteit Natascha Aansturing en ondersteuning IB-ers Unicoz Bianca/Natascha Afstemming zorg Unicoz scholen Bianca Technische vragen m.b.t. ParnasSys Helpdesk ParnasSys Werkgroep Passend Onderwijs Werkgroep Passend Onderwijs Bianca Ondersteuningsprofiel Smw.verb. 1 Handelingsgericht werken en indiceren (IHI) Smw.verb. 2 Vormgeving en inrichting nieuw Samenwerkingsverband Zoetermeer Pieter Onderwijsachterstanden Regiegroep VVE, bestuur en gemeente Bianca Monitor en ondersteuning kwaliteit en opbrengsten VVE scholen Bianca Subsidies onderwijsachterstanden (OAB) Aansturing en ondersteuning VVE-coördinatoren Bianca Financiën en beheer Vincent den Boer is de beleidsmedewerker financiën en beheer. Hij zal met directies regelmatig spreken over alle zaken die met de financiën van de school te maken hebben. Dit in samenwerking met de andere beleidsmedewerkers als dit hun specialisme raakt. Financiën zijn een randvoorwaarde voor het runnen van een basisschool. Dit betekent dat als zaken goed georganiseerd zijn en budgetten niet overschrijden, hier geen bijzondere aandacht aan besteed dient te worden. Vincent zal als beleidsmedewerker dan ook zijn aandacht vooral richten op de scholen die een financiële uitdaging hebben. Formatie (o.a.) (personele deel, financiële deel Vincent) Budgetten: Budget voor personeel en ERD (vervanging bij ziekteverzuim < 52 weken.) Financiële compensatie scholen bij boventalligheid personeelsleden Begroting exploitatie e.d. Groeibekostiging Bijdragen van scholen naar AD en vice versa Exploitatieresultaat scholen en AD Vragen over verantwoording Subsidies 1 In ieder geval tot 1 augustus Voor daarna volgt nader bericht. 2 In ieder geval tot 1 augustus Voor daarna volgt nader bericht.

5 Administratieve vastlegging Waar/hoe worden kosten geboekt? Bovenschoolse kosten. Contacten met OSG Bankrekeningen Autorisatie Accessonline Autorisatie bankrekeningen en bankpassen Beheer Schoolruimteverdeling Contacten telefonie Vragen van medewerkers op terrein van Financiën en Beheer Jouw teamleden, OR of MR leden kunnen mij bellen of mailen met vragen van financiële of beheersmatige aard. Hierbij ga ik er vanuit dat de schooldirectie informatie betreffende de financiële toestand van de school met zijn medewerkers deelt en zal ik bij vragen van deze aard verwijzen naar de directie. Algemene informatie over subsidies, interne regels, etc. zal ik wel gewoon delen. ICT Voor ICT betekent dit dat je met vragen en problemen op dit gebied bij Arnold Berkelaar terecht kunt. Dit in samenwerking met de andere beleidsmedewerkers als dit hun specialisme raakt. Vaak kunnen vragen en problemen via de mail of telefoon worden beantwoord en opgelost, in andere gevallen maken we een afspraak om elkaar, op locatie of op Bureau, te ontmoeten. Je kunt in ieder geval bij Arnold terecht voor: Advies over inkoop hardware en computermeubilair De aanbestedingen van beheer netwerken en aanschaf computers, laptops en tablets. Actacom, bij problemen die te lang duren en/of niet worden opgelost Advies over aanschaf draadloze netwerken Advies over reparaties beamers (buiten de garantie) Advies bij nieuwbouw: ICT aansluitpunten elektriciteit, UTP, Coax en dergelijke Qlict, voor zaken die de Unicoz exchange mail betreffen Ontwerpwerk, voor wensen met betrekking tot de websites Technische migratie van CITO LOVS naar ParnasSys Koppelingen van CITO en ParnasSys naar Mediaan (i-know) Huisvesting en onderhoud Voor vragen op het gebied van huisvesting en vooral onderhoud gebouwen is Martijn Geerts de aangewezen contactpersoon. Martijn beoordeelt hoe urgent de kwestie is, wie de opdrachtgever dient te zijn (school, Unicoz of mogelijk de gemeente) en welke vervolgstappen we gezamenlijk dienen te nemen om tot een gewenst resultaat te komen. Tevens heeft hij maandelijks overleg met de gemeente over het uitgevoerde en uit te voeren onderhoud.

6 Martijn is via de mail of via de telefoon bereikbaar. Te stellen vragen of wensen kunnen zijn: Het onderhoud aan het schoolgebouw (binnen en/of buitenzijde), en de installaties en/of het schoolplein dan kunnen. Voorbereiding van projecten, zoals daar zijn verbouwingen, renovaties en nieuwbouw. Denk hierbij onder andere aan de bouwkundige (on)mogelijkheden, processen, vergunningen, adviseurs etc. en het bijstaan bij de uitvoering van een dergelijk bouwproject. In samenspraak met de gemeente wordt het bestuur betrokken bij het opstellen en bewaken van de meerjarenonderhoudsplanningen van jullie scholen. Dit om een efficiënter onderhoudsapparaat op te zetten en daardoor een hoger onderhoudsniveau te behalen.

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3. 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 Jaarplan 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Inleiding 3 1. Algemene en bestuurlijke zaken w.o. identiteit 5 A. Jaarlijkse beleidscyclus 5 B. Nieuw beleid 6 1. Netwerk identiteit 6 2. Educatief

Nadere informatie

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010

ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014. 9 december 2009/11 janauri2010 ARBO BELEIDSPLAN 2010-2014 9 december 2009/11 janauri2010 Arbo beleidsplan stichting ROOS 2010-2014 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie en organogram 3.1. Arbo commissie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013

Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Leerdam, april 2014 JAARVERSLAG 2013 Inhoudsopgave 1. Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs 2. Bestuurlijke structuur LOGOS 3. Juridische structuur 4. Organisatiestructuur 5. Financieel beleid

Nadere informatie

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND

Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Onderwijsstichting KempenKind Mortel 1 5521 TP Eersel FUNCTIEBOEK ONDERWIJSSTICHTING KEMPENKIND Inhoudsopgave Voorwoord blz. 4 1. Functieboek blz. 5 1.1 FUWA PO blz. 5 1.2 Keuze functieboek Onderwijsstichting

Nadere informatie

Integraal Personeelsbeleid

Integraal Personeelsbeleid Integraal Personeelsbeleid In het onderwijs van de jaren negentig is de aandacht voor de kwaliteit van de arbeid gegroeid. Sociale en psychische aspecten van de bedrijfsvoering blijken van doorslaggevend

Nadere informatie

Strategisch beleid. Goed voorbereid de toekomst tegemoet

Strategisch beleid. Goed voorbereid de toekomst tegemoet Strategisch beleid Goed voorbereid de toekomst tegemoet Voorwoord SOOOG heeft de afgelopen jaren veel bereikt. Als bestuur van SOOOG kijken wij met gepaste trots terug op de afgelopen jaren. Onze organisatie

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden

Jaarverslag 2013 Stichting De Waarden Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 1 De Waarden 9 1.1 Algemeen 10 1.2 Bestuur en Toezicht 10 1.3 Code Goed Onderwijs, 12 Goed Bestuur 1.4 Medezeggenschap 12 1.5 Ondersteuning 13

Nadere informatie

Stichting Sirius. Begroting 2014

Stichting Sirius. Begroting 2014 Stichting Sirius Begroting 2014 Stichting Sirius Openbaar primair onderwijs Amsterdam Zuidoost Versie: Vastgesteld door bestuur 02-12-2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Algemeen... 4 2.1 Planning &

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Professionaliseringsgids

Professionaliseringsgids Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2013/2014 Advies op maat Trainingen Opleidingen Coaching Kijk ook op www.avspifo.nl professionalisering

Nadere informatie

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD

PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD PROFIELSCHETS TEN BEHOEVE VAN DE WERVING EN SELECTIE VAN EEN ADVISEUR P&O VOOR STICHTING DE BLAUWE LOPER, HEERHUGOWAARD Situatieschets 1.1 Algemeen De scholen Stichting De Blauwe Loper heeft met ingang

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

stichting mozon Leren door doen

stichting mozon Leren door doen stichting mozon Leren door doen Jaarverslag 2011 mozon Stichting voor Montessori-onderwijs Zuidoost Nederland Leren door doen Jaarverslag 2011 www.mozon.nl mozon jaarverslag 2011 < Terug naar inhoudsopgave

Nadere informatie

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan

Kwaliteit. Betrokkenheid. Ambitie. Beleidsplan Kwaliteit Betrokkenheid Ambitie Beleidsplan 2011-2015 1 Ark_cover.indd 1 11-10-11 10:47 elout_cover.indd 1 11-10-11 10:44 barbaraschool_cover.indd 1 11-10-11 11:18 JdD_cover.indd 1 11-10-11 11:14 koggeschip_cover.indd

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2012 mei 2013 ROTTERDAMSE VERENIGING VOOR KATHOLIEK ONDERWIJS K.P. VAN DER MANDELELAAN 80 3062 MB ROTIERDAM TELEFOON: 010-4537500 TELEFAX: 010-4531369

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT

SIKO JAARVERSLAG IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT SIKO JAARVERSLAG 2014 IEDER KIND TELT EN SIKO VIERT 1 Inhoudsopgave Blz. 03 voorwoord voorzitter bestuur Blz. 05 voorwoord algemeen directeur Blz. 06 organisatie Blz. 08 jaarverslag G.M.R. Blz. 09 besluitenlijst

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta

Schoolplan 2011 2015. Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl. Brin 12HU. Katholieke Basisschool De Delta Schoolplan 2011-2015 Katholieke Basisschool De Delta Hoornstaat 1 1324 SH Almere 036-5330237 www.rkbsdedelta.nl dir.delta@skofv.nl Brin 12HU 0 Inhoudsopgave: Schoolplan 2011-2015...0 Inhoudsopgave:...1

Nadere informatie

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl

Advies & Coaching. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 Nieuwe website! www.avspifo.nl Advies & Coaching Jaargang 16 _ Nummer 8 _ April 2011 Colofon

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2014-2018

Ondersteuningsplan 2014-2018 Ondersteuningsplan 2014-2018 Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Bergen op Zoom e.o. 30.01 Beste leerlingen ouders en docenten, Met ingang van 1 augustus 2014 wordt passend onderwijs ingevoerd.

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSJAARVERSLAG & JAARREKENING 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten van

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB ICT 20-04-2015 2.7 Aves vliegt vooruit ICT/Aves vliegt vooruit 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Aves in de wolken (Visie). 4 2.1 Aves biedt verscheidenheid

Nadere informatie

Bestuurscontract Fluenta 2012

Bestuurscontract Fluenta 2012 Bestuurscontract Fluenta 2012 Motto: Gung ho! (gepassioneerd samenwerken) Werkwijze: Het bestuurscontract is een plannings- en verantwoordingsdocument. Het bestuurscontract Fluenta is in februari 2012

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

BESTUURSVERSLAG 2013

BESTUURSVERSLAG 2013 BESTUURSVERSLAG 2013 excellent presteren door met elkaar te leren 2 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 4 1. Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 5 2. Managementsamenvatting 7 3. Bestuur en organisatie 9

Nadere informatie