Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk"

Transcriptie

1 Pabo De Driestar T.a.v. de heer W. Lindhout Postbus AJ GOUDA Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Offerte 13 november 2013 Entreetoets Mens en Wereld Inzagerecht Geachte heer Lindhout, Het doet ons genoegen u een offerte aan te bieden voor de toetsen Mens en Wereld voor het schooljaar De inhoud van de conceptofferte (d.d. 16 oktober 2013) is tot stand gekomen in overleg tussen de heer Roger Baltus en de heer Henk Fuchs namens het bestuur van de Vereniging van Eigenaren en mevrouw Martine Jetten, mevrouw Silvia Matijssen en de heer Henk Notté van Cito. De definitieve offerte (d.d. 13 november 2013) is tot stand gekomen op basis van telefonisch overleg met het bestuur 1 op 24 oktober Inleiding De Vereniging van Eigenaren (VvE) maakt sinds 2007 gebruik van een opgavenbank met landelijke gevalideerde toetsen Mens en Wereld. Uit deze opgavenbank kunnen verschillende toetsen worden samengesteld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De entreetoets Mens en Wereld is met ingang van september 2012 voor alle pabo s breed ingevoerd. De VvE verzoekt Cito een offerte uit te brengen voor: het reguliere toetsproductieproces en onderhoud van de opgavenbank Mens en Wereld in het schooljaar inclusief uitbreiding van de opgavenbank gericht op de toelatingstoets; het inzagerecht voor het schooljaar Parallel hieraan is het de bedoeling dat de entreetoets Mens en Wereld wordt omgebouwd naar een toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek die vanaf het voorjaar van 2015 afgenomen wordt ten behoeve van toelating tot het schooljaar De opdracht voor deze uitbreiding wordt niet verstrekt vanuit de VvE, maar vanuit de Vereniging Hogescholen. De onderhavige offerte heeft inhoudelijk betrekking op de activiteiten voor de entreetoets Mens en Wereld voor het schooljaar Er is afgesproken met de Vereniging Hogescholen en de VvE dat de helft van de vaste kosten in rekening wordt gebracht bij de VvE en de andere helft bij de Vereniging Hogescholen. In de bijlage vindt u in het Plan van Aanpak een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden. 1 Aanwezigen: dhr. R. Baltus, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs en dhr. H. van de Ven Pagina 1 Cito B.V. KvK

2 Begroting van de kosten 1 Regulier toetsproductieproces, onderhoud en uitbreiding opgavenbank en toetsafnamen Vaste kosten De vaste kosten hebben betrekking op de activiteiten voor het reguliere toetsproductieproces, het onderhoud van de opgavenbank en een uitbreiding van de opgavenbank voor de entreetoets Mens en Wereld voor het schooljaar Daarnaast heeft een deel van de vaste kosten tevens betrekking op de uitbreiding van de entreetoets naar de toelatingstoets Mens en Wereld. Het totaalbedrag van de vaste kosten voor de entreetoets Mens en Wereld en de toelatingstoets is ,68 (exclusief btw). Dit bedrag bevat tevens de vergoeding van de constructeurs die onder begeleiding van Cito de opgaven ontwikkelen en de docenten die de opgaven screenen. Conform afspraak met de Vereniging Hogescholen en de VvE wordt hiervan de helft bij de penvoerder van de VvE in rekening gebracht, te weten ,34 (exclusief btw). De VvE draagt zorg voor verrekening van de vaste kosten over de deelnemende pabo s naar rato van het aantal studenten per pabo. Voorwaarde hierbij is dat de andere helft betaald wordt door de Vereniging Hogescholen in het kader van de ontwikkeling van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Mocht de opdrachtverstrekking door de Vereniging Hogescholen onverhoopt niet doorgaan, dan zal Cito in overleg treden met het bestuur van de VVE over de consequenties voor de andere helft van het budget. Variabele kosten Naast de vaste kosten gelden voor de entreetoets Mens en Wereld variabele kosten per afname. Voor het schooljaar hanteert Cito hetzelfde bedrag per afname als in het schooljaar , indien het aantal afnames redelijk vergelijkbaar is. Dit bedrag per afname bedraagt 3,25 (exclusief btw), waarbij is uitgegaan van circa en 3 instromers, die minimaal drie toetsen maken. Het aantal afnamen is daarmee minimaal en naar schatting inclusief herkansingen circa per jaar. Mocht het aantal afnames in het schooljaar lager zijn dan , dan geldt de volgende staffelberekening. N.B. Indien het totaal aantal afnames minder is dan treedt Cito in overleg met de VvE over het afnamebedrag. Staffelberekening bedrag per afname 3,25 vanaf afnames 3,60 vanaf tot en met afnames 4,15 vanaf tot en met afnames 4,80 vanaf tot en met afnames 5,75 vanaf tot en met afnames 7,20 vanaf tot en met afnames Facturering aan de VvE van het aantal afnamen vindt twee maal per jaar plaats. Cito levert daarbij een overzicht van het aantal afnamen 4 per pabo. Dit overzicht dient als basis voor de verrekening van de afnamen tussen de VvE en de afzonderlijke pabo s. Pagina 2 Cito B.V. KvK Over de variabele kosten voor de toelatingstoets worden met de Vereniging Hogescholen separate afspraken gemaakt. 3 Gebaseerd op de aantallen van Taal en Rekenen 4 De afnametarieven gelden voor afzonderlijke afnamen. Indien een student twee keer een toets maakt, geldt dit als twee separate afnamen.

3 2 Inzagerecht schooljaar Kosten Vooralsnog wordt uitgegaan van 16 inzagesessies voor het jaar De werkzaamheden voor inzagerecht kan Cito tegen de volgende bedragen verzorgen: Activiteiten en bedragen inzagesessies Exclusief btw Inclusief btw Aanname: 16 inzagesessies (16 dagdelen) à 1.167, , ,96 Het bedrag per inzagesessie is inclusief de vaste kosten per sessie. De inzagerechttarieven zijn geïndexeerd ten opzichte van de tarieven van het schooljaar De bedragen voor de inzagesessies factureert Cito op basis van het werkelijke aantal sessies dat in het schooljaar plaatsvindt. Bedragen en geldigheidsduur offerte De genoemde bedragen zijn zowel exclusief als inclusief btw vermeld, gebaseerd op prijsniveau 2013 en geldig voor de duur van drie maanden na datum briefhoofd. Samenvatting kosten Activiteit Exclusief btw Inclusief btw 1 Regulier toetsproductieproces en onderhoud opgavenbank entreetoets schooljaar , inclusief uitbreiding opgavenbank Vaste kosten (totaal) , ,39 Variabele kosten (bedrag per afname) vanaf ,25 3,93 afnames in Inzagerecht schooljaar (16 sessies) , ,96 Meerwerk Eventueel meerwerk brengen wij u, na overleg, tegen het geldende tarief op basis van nacalculatie in rekening. Betaling Van de in deze offerte genoemde bedragen brengen wij u de vaste kosten voor de exploitatie, onderhoud en uitbreiding opgavenbank als volgt in rekening: 30% bij verlening van de opdracht; 30% na start van de uitvoering; 40% in juli Facturering voor de afnames (variabele kosten) vindt twee maal per jaar plaats, in december 2014 en juli 2015, met de Vereniging van Eigenaren. De eerste factuur is op basis van het aantal afnames * 3,25. De tweede factuur bevat een correctie op basis van het totaal aantal afnames volgens de staffelberekening. De facturering van de inzagesessies vindt plaats per sessie. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na factuurdatum. Algemene voorwaarden Op deze offerte zijn verder bijgaande algemene voorwaarden van Cito, gevestigd te Arnhem, gedeponeerd op 17 juni 2005 onder nummer (Cito B.V.) bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland te Arnhem, van toepassing. 5 Indien het totaal aantal afnames minder is dan vindt een correctie plaats volgens de staffelberekening. Pagina 3 Cito B.V. KvK

4 In aanvulling hierop geldt voor de ter beschikkingstelling van de programmatuur en de opgavenbank voor de feitelijke afnamen bijgaande licentieovereenkomst voor de deelnemende pabo s. Deze overeenkomst vormt een verlenging op de overeenkomst bij de contracten met de nummers , , , , , en Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw gewaardeerde opdracht dan ook met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, drs. Marten Roorda voorzitter Raad van Bestuur Cito Bijlagen: Plan van Aanpak Overeenkomst Programmatuur Cito VvE Opdrachtbevestiging in tweevoud Algemene voorwaarden Cito B.V. Cito maakt werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Hiermee geeft Cito invulling aan de verbetering van het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties. Iedereen heeft gelijke kansen om te laten zien wat hij waard is. Door dit objectieve beeld zijn verantwoorde keuzes op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk. Pagina 4 Cito B.V. KvK

5 BIJLAGE Behorend bij offerte met nummer , d.d. 13 november 2013 PLAN VAN AANPAK INLEIDING De Vereniging van Eigenaren (VvE) maakt sinds 2007 gebruik van een opgavenbank met landelijk gevalideerde toetsen Mens en Wereld. Uit deze bank kunnen verschillende toetsen worden samengesteld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. In opdracht van de VvE ondersteunt Cito bij verschillende stappen in het toetsconstructieproces, zoals de ontwikkeling van de opgaven, de cesuurbepaling, de afname van de toets en de rapportage. Met de ontwikkeling van landelijk gevalideerde toetsen is gegarandeerd dat de uitspraken over het niveau van de studenten volgens dezelfde norm verloopt en daardoor vergelijkbaar zijn. De landelijke kwaliteit van pabo-opleidingen wordt zo beter gewaarborgd. Met de keuze voor hetzelfde systeem en dezelfde afnameprincipes als voor rekenen en taal is het mogelijk de beheerslast voor de pabo s te minimaliseren en het gebruiksgemak te maximaliseren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen van juni 2011 is besloten om de entreetoets Mens en Wereld met ingang van september 2012 breed voor alle pabo s in te voeren. Het behalen van deze toets is vanaf dat studiejaar voorwaarde voor het behalen van de propedeuse. Ook in het schooljaar is dit het geval. Vanaf het voorjaar 2015 is het de bedoeling dat er een toelatingstoets afgenomen wordt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek ten behoeve van toelating tot het schooljaar (implementatie van het advies Een goede basis ). Het is de intentie van de Vereniging Hogescholen en OCW om de itembank van de bestaande entreetoets Mens en Wereld in dit kader aan te passen en uit te breiden. Een deel van de activiteiten in deze offerte loopt op deze ontwikkeling vooruit en heeft zowel betrekking op de ontwikkeling van de entreetoets als de toelatingstoets. De VvE acht de volgende uitgangspunten van belang: De kwaliteit van de toetsen en de geheimhouding van de toetsen dient te zijn gewaarborgd; De VvE acht het van belang dat de toetsen op dezelfde manier op alle pabo s worden ingezet. Daarom moeten de toetsen bij elke opleiding worden opgenomen in het examenreglement; Het inzagerecht wordt gecontinueerd in het schooljaar ; Het reguliere toetsproductieproces en het onderhoud van de opgavenbank wordt uiteraard zo kostenefficiënt mogelijk uitgevoerd. Afgesproken is met de Vereniging Hogescholen dat de kosten voor de ontwikkeling van de entreetoets en de toelatingstoets verdeeld worden over de Vereniging Hogescholen en de VvE omdat de meeste van de kosten voor beide toetsen gelden. Pagina 5 Cito B.V. KvK

6 OMSCHRIJVING AANBOD In deze omschrijving van het aanbod treft u achtereenvolgens de uitwerking aan van de volgende onderdelen: 1 Regulier toetsproductieproces, onderhoud en uitbreiding van de opgavenbank (inclusief afnames en licentie op ict-infrastructuur), en 2 Inzagerecht schooljaar REGULIER TOETSPRODUCTIEPROCES EN ONDERHOUD INCLUSIEF UITBREIDING (INCLUSIEF AFNAME) Vanaf het schooljaar wordt op verzoek van de VvE gewerkt met vaktoetsen per vak (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Voor elk vak dienen de toetsen door studenten binnen twee jaar te worden gehaald. Eerstejaars studenten krijgen maximaal drie kansen om vaktoetsen te maken. Ook tweedejaars studenten krijgen maximaal drie kansen om vaktoetsen te maken. De vaktoetsen bevatten elk 45 opgaven. De afnametijd per toets is 60 minuten. De scoring en rapportage van de antwoorden op de vragen verloopt automatisch. De studenten krijgen na de afname een rapportage met hun score per vak en per hoofddomein. Er wordt ook een omzettingstabel van scores naar cijfers geleverd aan de VvE. Via de website van de VvE wordt deze tabel gecommuniceerd met de scholen. Cito maakt op geen enkele wijze instellingsresultaten openbaar; dat is voorbehouden aan de opleidingsinstellingen zelf. Elk vak heeft zijn eigen cesuur. De VvE heeft bepaald dat studenten voor alle vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) een voldoende moeten halen volgens de door de VvE landelijk vastgestelde norm. Bovenstaande opzet impliceert dat Cito voor het schooljaar in totaal negen toetsen oplevert: drie vaktoetsen per vak. Uitbreiding opgavenbank De opgavenbank voor de toetsen Mens en Wereld dient continu minimaal 300 direct inzetbare opgaven per vak te bevatten. De totale opgavenbank is omvangrijker omdat de bank ook opgaven bevat die om diverse redenen niet direct inzetbaar zijn. Cito voert regelmatig analyses uit om te kunnen adviseren welke opgaven het daaropvolgende jaar ingezet kunnen worden. Cito adviseert daarom om dit jaar circa 120 nieuwe opgaven per vak te construeren in verband met de eerder genoemde gewenste omvang van de bank, de uitbreiding van de entreetoets richting toelatingstoets, de geheimhouding van de opgaven en om de actualiteit blijvend te garanderen. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de resultaten op de toetsen geborgd. Een groot deel van de constructie van de nieuwe opgaven zal betrekking hebben op nieuwe domeinen of leerdoelen die beschreven worden in de te ontwikkelen toetsmatrijs voor de toelatingstoets. Alle nieuwe opgaven worden gepretest door middel van een aparte combinatietoets. Deze toets wordt digitaal afgenomen en geldt tevens als oefentoets. Om voldoende nieuwe opgaven te testen en om de betrouwbaarheid van de toets en de cesuur te kunnen blijven waarborgen, is het van groot belang dat minimaal 3000 studenten de pretest c.q. oefentoets maken. Indien de pabo s de geheimhouding kunnen garanderen door goed toezicht te houden op de toetsafname, kunnen deze toetsen tijdens een reguliere les worden afgenomen. Als dit niet mogelijk is, is het van belang een apart toetsmoment te organiseren. Aan deze afname zijn geen extra afnamekosten voor de scholen verbonden. Deze gepreteste opgaven kunnen worden ingezet met ingang van de tweede toetsafnameperiode van het studiejaar Pagina 6 Cito B.V. KvK

7 Activiteiten Check op de inhoud van de bank; bepalen van het aantal te ontwikkelen opgaven per vak en per domein. Hierbij zijn de nog te ontwikkelen toetssyllabus en toetsmatrijs voor de toelatingstoets leidend. Constructie van de opgaven door huidige constructiegroepleden Screenen van opgaven De screening van de opgaven vindt plaats door vakdocenten van deelnemende pabo s. Design ontwerpen voor de toetsen en toetsafnamen Testen en uitrol van de combinatietoets die als oefentoets kan worden gebruikt en geldt als pretest Afname pretest Psychometrische analyse en rapportage pretest. Er kunnen eventueel aanvullende analyses plaatsvinden zoals een vergelijking van de moeilijkheidsgraad van de bestaande opgaven met de nieuwe opgaven op het werk- en denkniveau van havo 3. Bijeenkomst met pabo-instellingen Samenstellen van de nieuwe toetsen Normering en cesuurbepaling De cesuur wordt vastgesteld door het bestuur van de VvE op basis van een advies van vakdocenten. De VvE draagt zorg voor de publicatie hiervan op de website van de entreetoets Mens en Wereld. Psychometrische analyse en rapportage toetsafname. Cito gaat er vooralsnog vanuit dat opzet van de rapportages vergelijkbaar is met die in het studiejaar De VvE verstrekt de rapportages tevens aan de Vereniging Hogescholen. Overleg/communicatie met de VvE Projectmanagement Afnames Voor het ontwikkelen, beheren, verspreiden, afnemen en scoren van de entreetoets Mens en Wereld wordt gebruik gemaakt van dezelfde ict-infrastructuur als voor de Taaltoets-pabo en Wiscat-pabo: CitoBank en CitoTester. Ervan uitgaande dat de nieuwe toetsen zijn samengesteld, zijn er de volgende posten die uitsluitend betrekking hebben op de afnamen. Aanpassen en testen van toetssoftware en rapportages Testen en uitrollen van de nieuwe toetsen Klaarzetten van toetspackages in portal voor pabo s Uitleveren standaardrapportages per kandidaat Applicatiebeheer Helpdesk Beschikbaarheid lijncapaciteit Uitvoeren Service Level Agreement (SLA) Onderhoud/afschrijving systeem, levering van updates Risico Communicatie Overleg met pabo s over afnamesysteem Projectorganisatie van de afnamen Materiële kosten en reiskosten voor het afnamesysteem Cito zal in het schooljaar mogelijk overgaan op een nieuwe versie van het software afnamesysteem. Cito zal tijdig met de VvE overleggen over de consequenties hiervan. Cito heeft de inspanningsverplichting ervoor te zorgen dat de overgang naar het nieuwe systeem goed verloopt. De eventuele risico s die gepaard gaan met de implementatie komen voor rekening van Cito. Pagina 7 Cito B.V. KvK

8 PLANNING De pretest c.q. oefentoets is beschikbaar vanaf medio augustus tot eind september De eerste vaktoetsen zijn beschikbaar vanaf september Vanaf de tweede afnameperiode worden de nieuw ontwikkelde opgaven opgenomen in de toetsen. Om de planning te kunnen realiseren en de toetsen tijdig beschikbaar te kunnen stellen aan de pabo s, is het van belang dat Cito uiterlijk 1 december 2013 een bericht van opdrachtverlening heeft ontvangen. N.B. Voorwaarde is dat de VvE er zorg voor draagt dat er voldoende kandidaten (minimaal 3000) zijn die deelnemen aan de pretest c.q. oefentoets. Separaat vindt overleg plaats met de Vereniging Hogescholen over de doorontwikkeling van de toets Mens en Wereld tot de toelatingstoets. 2 INZAGERECHT Om het inzagerecht van de entreetoets te realiseren worden de toetsen jaarlijks gereedgezet in de inzagetool. De inzagen verlopen op vergelijkbare wijze als beschreven in contract d.d. 27 februari 2008 (met nummer ). Vooralsnog gaat Cito uit van 16 inzagesessies die bij Cito plaatsvinden. Het bedrag per inzagesessie (maximaal 20 kandidaten) is opgebouwd uit de volgende posten: zaalhuur, toezicht door surveillant, administratie (van onder meer het organiseren van de inzagesessies, het versturen van de uitnodigingen, communicatie, het uitdraaien van een afnameset per kandidaat). Zoals vermeld factureert Cito de bedragen voor de inzagesessies op basis van het werkelijke aantal sessies dat in het schooljaar plaatsvindt. Omdat het aantal inzagen in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, gaan we ervan uit dat er dit jaar evenveel inzagen nodig zijn als voor taal en rekenen, namelijk 16. De data van de sessies worden vooraf in overleg met de heer Roger Baltus bepaald. In de praktijk blijkt nog steeds dat er meer studenten van deze sessies gebruik willen maken dan er plaatsen zijn. Mocht er een overschrijding dreigen plaats te vinden van het aantal verwachte studenten, dan zal Cito contact opnemen met de heer Roger Baltus om nadere afspraken te maken. Pagina 8 Cito B.V. KvK

Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. F. van Herwaarden, dhr. J. Kolk, dhr. W. Lindhout, dhr. H. van de Ven en mw. D.

Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. F. van Herwaarden, dhr. J. Kolk, dhr. W. Lindhout, dhr. H. van de Ven en mw. D. Vereniging Hogescholen T.a.v. de heer H. Fuchs Postbus 123 2501 CC DEN HAAG Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. F. van Herwaarden, dhr. J. Kolk, dhr. W. Lindhout, dhr. H. van de Ven

Nadere informatie

Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing?

Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing? Onderwijs, leren en levensbeschouwing Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing? Gezamenlijk digitaal toetsen met meerdere instellingen Special Interest Group Digitaal Toetsen

Nadere informatie

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen

Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 1 Notitie n.a.v. de aanbevelingen van de commissie Bosker Rapportage Doordacht doorzetten naar een

Nadere informatie

Samen werken aan toetsen, examens en opgavenbanken

Samen werken aan toetsen, examens en opgavenbanken Samen werken aan toetsen, examens en opgavenbanken De do s en dont s bij het inrichten van een instelling overstijgende examenketen Jeanine Treep toetsdeskundige manager beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Nadere informatie

PILOTEXAMENS REKENEN MBO. 29 mei 2013 Jan Paul de Vries

PILOTEXAMENS REKENEN MBO. 29 mei 2013 Jan Paul de Vries PILOTEXAMENS REKENEN MBO 29 mei 2013 Jan Paul de Vries CONTOUREN BIJEENKOMST Voor wie: Docenten voor wie de pilotexamens rekenen mbo (relatief) nieuw zijn. Doel: Informeren over de huidige stand van zaken,

Nadere informatie

SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013. praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling

SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013. praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013 praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling Jeanine Treep toetsdeskundige manager beroepsonderwijs en bedrijfsleven Cito Samen toetsen maken, wat komt

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (december 2015)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (december 2015) Utrecht, 11 januari 2016 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (december 2015) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het CvTE de cesuren die zijn

Nadere informatie

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 Advies Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau Dit is een servicedocument voor het voortgezet

Nadere informatie

10voordeleraar smaak van landelijke toetsen

10voordeleraar smaak van landelijke toetsen 10voordeleraar smaak van landelijke toetsen Arian van Staa & Orsi Kiss programmamanager & functioneel beheerder 22-04-2014 www.10voordeleraar.nl Waarom landelijke toetsen? Nederland staat aan de vooravond

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (december 2016)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (december 2016) Utrecht, 9 januari 2017 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlandse taal en rekenen mbo 3F (december 2016) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het CvTE de cesuren die

Nadere informatie

Acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Bosker. College voor Toetsen en Examens

Acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Bosker. College voor Toetsen en Examens notitie Acties naar aanleiding van de aanbevelingen van de commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Kenmerk: 702325 Datum 11

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving REFERENTIENIVEAUS REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1 Terugblik op pilot rekentoetsen in 2012

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van

waaruit gedurende langere tijd losse interventies voorkomen. uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Algemene voorwaarden Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren Artikel 1. Definities 1. Partijen: de therapeut/praktijk: Saskia Tiemens, Praktijk Balans & Inzicht Healing voor Dieren,

Nadere informatie

Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo

Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo Resultaten en effecten van de WISCAT-pabo Theo Eggen, Cito/Universiteit Twente Gerard Straetmans, Cito/ Saxion PANAMA Conferentie Utrecht 31-1- 2013 1 Overzicht presentatie WISCAT-pabo: ontstaan WISCAT-pabo:

Nadere informatie

Even voorstellen. Ruud Stolwijk. Wiskundeleraar sinds 1987 Cito-toetsdeskundige sinds 2007

Even voorstellen. Ruud Stolwijk. Wiskundeleraar sinds 1987 Cito-toetsdeskundige sinds 2007 Even voorstellen Ruud Stolwijk Wiskundeleraar sinds 1987 Cito-toetsdeskundige sinds 2007 1 Hoe komt een examen tot stand? In deze interactieve presentatie schetst Ruud Stolwijk, toetsdeskundige bij Cito,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: augustus 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

WISCAT-pabo. In deze instructie komt aan de orde: Opgaven op een beeldscherm. De computer stelt de toets samen. Proces adaptieve toets

WISCAT-pabo. In deze instructie komt aan de orde: Opgaven op een beeldscherm. De computer stelt de toets samen. Proces adaptieve toets WISCAT-pabo Informatie voor de kandidaten. In deze instructie komt aan de orde: Informatie over beeldschermtoetsen in het algemeen en adaptieve toetsen in het bijzonder. Informatie over de WISCAT-pabo

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 1. DEFINITIES Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen mbo Nederlands 2F, rekenen mbo 2F/2ER/2A (november 2016)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen mbo Nederlands 2F, rekenen mbo 2F/2ER/2A (november 2016) Utrecht, 5 december 2016 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen mbo Nederlands 2F, rekenen mbo 2F/2ER/2A (november 2016) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het CvTE de cesuren

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006

INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB 2007 CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober 2006 INTERSECTORAAL Activiteitenplanning proefexamens spe s BB en KB CEVO en Cito versie 1 * 16 oktober Nr. Activiteit Datum 0. Vooraf Intersectoraal-school Met Intersectoraal-school wordt in deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER (maart 2016)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER (maart 2016) Utrecht, 18 april 2016 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER (maart 2016) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het CvTE

Nadere informatie

Hoeben Interim Management

Hoeben Interim Management Hoeben Interim Management Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Hoeben Interim Management Opdrachtgever Opdracht Offerte de onderhavige bepalingen. het eenmansbedrijf van Leon

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

COE S REKENEN 2F EN 3F

COE S REKENEN 2F EN 3F COE S REKENEN 2F EN 3F Alles over de examens Jan Paul de Vries Maart 2014 REGELGEVING 1. Er zijn referentieniveaus (wet en besluit referentieniveaus): generiek rekenen (2F/3F) die gelden voor alle mbo-opleidingen;

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Landelijk Overleg Examencommissie in oprich9ng

Landelijk Overleg Examencommissie in oprich9ng Landelijk Overleg Examencommissie in oprich9ng John Huizinga John.Huizinga@HU.nl 06 23 50 75 26 Landelijk overleg examencommissies Opgave Landelijk Overleg Examencommissie Examencommissies ondersteunen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 mbo-4 (december 2017)

Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 mbo-4 (december 2017) Utrecht, 16 januari 2017 Toelichting bij omzettingstabellen pilot centraal examen Engels B1 mbo-4 (december 2017) Vaardigheidsschaal Er is nog geen referentieset van opgaven voor Engels mbo-4 zoals bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

1. geen enkele behandeling bij Praktijk Universum mag in plaats komen van een behandeling

1. geen enkele behandeling bij Praktijk Universum mag in plaats komen van een behandeling Algemene Voorwaarden Natuurgeneeskundig Praktijk Universum Algemeen: 1. geen enkele behandeling bij Praktijk Universum mag in plaats komen van een behandeling door uw reguliere arts. Eventueel zal Praktijk

Nadere informatie

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling instelt, adviezen geeft en/of

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: +31(0)6 15577159 rt@rondomleren.nl Regentesselaan 20-26 1217EG Hilversum Algemene Voorwaarden RondomLeren Artikel 1. Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: RondomLeren

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol Als een leerling een toets maakt willen we de vakkennis en de aan dat vak gekoppelde vaardigheden toetsen. Dat betekent dat er duidelijkheid

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 1 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: december 2017 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw)

Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) Examenreglement EPN-adviseur (Energieprestatiecertificaat Utiliteitsbouw Nieuwbouw) December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement

Nadere informatie

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten

Toetsreglement. Dr. Nassau College Gieten Toetsreglement Dr. Nassau College Gieten April 2016 Noten vooraf 1. De vestigingsmanager beslist in alle gevallen waarin niet is voorzien. 2. Dit toetsreglement wordt elk schooljaar geëvalueerd en eventueel

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit

Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Versie 11-04-2016 Algemene voorwaarden trainingen Mijn Online IDentiteit Mijn Online IDentiteit Brederoplein 3 3521XA Utrecht Kvk nummer: 62103962 Artikel 1. Definities o Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

Examenreglement Examens Betonkernactivering

Examenreglement Examens Betonkernactivering Examenreglement Examens Betonkernactivering Dec 2014 ISSO Postbus 557 3000 AN Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt verstaan onder: 1 Examencommissie:

Nadere informatie

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5)

Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Postbus 154, 3990 DD HOUTEN Tel: 030-290 1625 Email: info@infrakwaliteit.nl www.infrakwaliteit.nl Examenprotocol Infra Kwaliteit SW-010(5) Opgesteld door : Cie 9101 d.d. 8 september 2017 Cie 9142 d.d.

Nadere informatie

Voorwaarden. Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Algemene voorwaarden

Voorwaarden. Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Algemene voorwaarden Voorwaarden Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Omwille van de leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn deze samengevat in een aantal werkafspraken. Deze samenvatting is

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven 2015 VARDAcoaching&therapie

Algemene voorwaarden en tarieven 2015 VARDAcoaching&therapie Algemene voorwaarden en tarieven 2015 VARDAcoaching&therapie Algemene voorwaarden dienstverlening VARDAcoaching&therapie 0. Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en

Nadere informatie

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

Alle leerwegen: BB, KB en GL/TL. examenstof zie syllabus 2015 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) natuur- en scheikunde 1 - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door Knap Kindercoaching Artikel 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (januari 2015)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (januari 2015) Utrecht, 12 januari 2015 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands en rekenen mbo 3F (januari 2015) Project referentiesets: schaalscores, cesuren en de 4/5 en 7/8-grens - Schaalscores

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER/2A (januari 2016)

Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER/2A (januari 2016) Utrecht, 8 februari 2016 Toelichting bij omzettingstabellen centraal examen Nederlands 2F en het pilotexamen rekenen mbo 2F/2ER/2A (januari 2016) Referentiecesuren Net zoals vorig studiejaar hanteert het

Nadere informatie

DE PROFIELVAK-CSPE S 2016, 2017, , 2023 EN LATER. 14 februari 2017

DE PROFIELVAK-CSPE S 2016, 2017, , 2023 EN LATER. 14 februari 2017 DE PROFIELVAK-CSPE S 2016, 2017, 2018-2022, 2023 EN LATER 14 februari 2017 CSPE S: TOEKOMSTPERSPECTIEF Opgavenbank At random samengestelde profielvak-cspe s Afname van de profielvak-cspe s op elk door

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO

Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO Activiteitenplanning 2013 Rekentoets VO versie 2, januari 2013 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Rekenexamens. Deltion T&V

Rekenexamens. Deltion T&V Rekenexamens Deltion T&V Even Voorstellen Jan Kruijs Rekencoördinator sector T&V Rekenmeester Examen coördinator schooljaar 2010-2011 Cohorten voor 2010 geen centraal georganiseerd rekenexamen Cohorten

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

2 0 OKT Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2 0 OKT Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Hogeschool Zuyd College van Bestuur t.a.v. de heer drs. Van Rosmalen Nieuw Eyckholt 300 6400 AN HEERLEN en Studiefinanciering

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun Algemene "opdrachtgever" Voorwaarden DVE voor Bedrijfscoaching, overeenkomsten hierna tussen te noemen opdrachtgevers "opdrachtnemer". en coachees, hierna te noemen bij 1. Artikel Met "opdrachtnemer" 1.

Nadere informatie

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015

GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 GreenBrains voucherregeling Keyport 2020 Openstelling 1e tranche 23 februari 2015 Doelstelling GreenBrains kennisvouchers GreenBrains stelt kennisvouchers beschikbaar om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Meerlanden afval I openbare ruimte I bio-energie

Meerlanden afval I openbare ruimte I bio-energie Meerlanden afval I openbare ruimte I bio-energie Gemeente Heemstede Uitvoering Openbare Ruimte T.a.v. de heer R. van Schaik Postbus 35 00 AJ Heemstede - 5DEC, 0U Postbus 39 30 AJ Aalsmeer Aarbergerweg

Nadere informatie

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen)

Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Examenreglement EPA-opnemer en EPA-adviseur (woningen) Augustus 2011, versie 8 KBI Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO

DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO DE COMPUTER BIJ CENTRALE EXAMENS EN REKENTOETS VO 2015-2018 DUIDELIJK DIGITAAL 8 SEPTEMBER 2015 Centrale examens VO Inleiding In deze brochure wordt informatie gegeven over de inzet van Facet in de komende

Nadere informatie

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw

Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw Examenreglement: Energieprestatiecertificaat voor Utiliteitsbouw December 2014 ISSO Postbus 857 3000 AW Rotterdam Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit examenreglement wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

BBS. West-Brabant. Gemeente Steenbergen T.a.v. mevr. M. Beens Postbus AA Steenbergen

BBS. West-Brabant. Gemeente Steenbergen T.a.v. mevr. M. Beens Postbus AA Steenbergen BBS West-Brabant Gemeente Steenbergen T.a.v. mevr. M. Beens Postbus 6 4650 AA Steenbergen Kenmerk: V-CON-13013559-2 Datum: 15-11-2013 Behandeld door: E. Lodder Telefoonnr.: 076-5282221 Onderwerp: Definitieve

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V.

Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Algemene leveringsvoorwaarden Beautiful Holland B.V. Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Buro Kort&Krachtig Durendaal 52 6715 JR Ede info@burokortenkrachtig.nl www.burokortenkrachtig.nl KvK: 09179673 BTW nummer: NL

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden WerkenmetWAAR 1. Algemeen Op alle rechtsverhoudingen van WerkenmetWAAR met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Als door de opdrachtgever

Nadere informatie