Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk"

Transcriptie

1 Pabo De Driestar T.a.v. de heer W. Lindhout Postbus AJ GOUDA Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Offerte 13 november 2013 Entreetoets Mens en Wereld Inzagerecht Geachte heer Lindhout, Het doet ons genoegen u een offerte aan te bieden voor de toetsen Mens en Wereld voor het schooljaar De inhoud van de conceptofferte (d.d. 16 oktober 2013) is tot stand gekomen in overleg tussen de heer Roger Baltus en de heer Henk Fuchs namens het bestuur van de Vereniging van Eigenaren en mevrouw Martine Jetten, mevrouw Silvia Matijssen en de heer Henk Notté van Cito. De definitieve offerte (d.d. 13 november 2013) is tot stand gekomen op basis van telefonisch overleg met het bestuur 1 op 24 oktober Inleiding De Vereniging van Eigenaren (VvE) maakt sinds 2007 gebruik van een opgavenbank met landelijke gevalideerde toetsen Mens en Wereld. Uit deze opgavenbank kunnen verschillende toetsen worden samengesteld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De entreetoets Mens en Wereld is met ingang van september 2012 voor alle pabo s breed ingevoerd. De VvE verzoekt Cito een offerte uit te brengen voor: het reguliere toetsproductieproces en onderhoud van de opgavenbank Mens en Wereld in het schooljaar inclusief uitbreiding van de opgavenbank gericht op de toelatingstoets; het inzagerecht voor het schooljaar Parallel hieraan is het de bedoeling dat de entreetoets Mens en Wereld wordt omgebouwd naar een toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek die vanaf het voorjaar van 2015 afgenomen wordt ten behoeve van toelating tot het schooljaar De opdracht voor deze uitbreiding wordt niet verstrekt vanuit de VvE, maar vanuit de Vereniging Hogescholen. De onderhavige offerte heeft inhoudelijk betrekking op de activiteiten voor de entreetoets Mens en Wereld voor het schooljaar Er is afgesproken met de Vereniging Hogescholen en de VvE dat de helft van de vaste kosten in rekening wordt gebracht bij de VvE en de andere helft bij de Vereniging Hogescholen. In de bijlage vindt u in het Plan van Aanpak een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden. 1 Aanwezigen: dhr. R. Baltus, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs en dhr. H. van de Ven Pagina 1 Cito B.V. KvK

2 Begroting van de kosten 1 Regulier toetsproductieproces, onderhoud en uitbreiding opgavenbank en toetsafnamen Vaste kosten De vaste kosten hebben betrekking op de activiteiten voor het reguliere toetsproductieproces, het onderhoud van de opgavenbank en een uitbreiding van de opgavenbank voor de entreetoets Mens en Wereld voor het schooljaar Daarnaast heeft een deel van de vaste kosten tevens betrekking op de uitbreiding van de entreetoets naar de toelatingstoets Mens en Wereld. Het totaalbedrag van de vaste kosten voor de entreetoets Mens en Wereld en de toelatingstoets is ,68 (exclusief btw). Dit bedrag bevat tevens de vergoeding van de constructeurs die onder begeleiding van Cito de opgaven ontwikkelen en de docenten die de opgaven screenen. Conform afspraak met de Vereniging Hogescholen en de VvE wordt hiervan de helft bij de penvoerder van de VvE in rekening gebracht, te weten ,34 (exclusief btw). De VvE draagt zorg voor verrekening van de vaste kosten over de deelnemende pabo s naar rato van het aantal studenten per pabo. Voorwaarde hierbij is dat de andere helft betaald wordt door de Vereniging Hogescholen in het kader van de ontwikkeling van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Mocht de opdrachtverstrekking door de Vereniging Hogescholen onverhoopt niet doorgaan, dan zal Cito in overleg treden met het bestuur van de VVE over de consequenties voor de andere helft van het budget. Variabele kosten Naast de vaste kosten gelden voor de entreetoets Mens en Wereld variabele kosten per afname. Voor het schooljaar hanteert Cito hetzelfde bedrag per afname als in het schooljaar , indien het aantal afnames redelijk vergelijkbaar is. Dit bedrag per afname bedraagt 3,25 (exclusief btw), waarbij is uitgegaan van circa en 3 instromers, die minimaal drie toetsen maken. Het aantal afnamen is daarmee minimaal en naar schatting inclusief herkansingen circa per jaar. Mocht het aantal afnames in het schooljaar lager zijn dan , dan geldt de volgende staffelberekening. N.B. Indien het totaal aantal afnames minder is dan treedt Cito in overleg met de VvE over het afnamebedrag. Staffelberekening bedrag per afname 3,25 vanaf afnames 3,60 vanaf tot en met afnames 4,15 vanaf tot en met afnames 4,80 vanaf tot en met afnames 5,75 vanaf tot en met afnames 7,20 vanaf tot en met afnames Facturering aan de VvE van het aantal afnamen vindt twee maal per jaar plaats. Cito levert daarbij een overzicht van het aantal afnamen 4 per pabo. Dit overzicht dient als basis voor de verrekening van de afnamen tussen de VvE en de afzonderlijke pabo s. Pagina 2 Cito B.V. KvK Over de variabele kosten voor de toelatingstoets worden met de Vereniging Hogescholen separate afspraken gemaakt. 3 Gebaseerd op de aantallen van Taal en Rekenen 4 De afnametarieven gelden voor afzonderlijke afnamen. Indien een student twee keer een toets maakt, geldt dit als twee separate afnamen.

3 2 Inzagerecht schooljaar Kosten Vooralsnog wordt uitgegaan van 16 inzagesessies voor het jaar De werkzaamheden voor inzagerecht kan Cito tegen de volgende bedragen verzorgen: Activiteiten en bedragen inzagesessies Exclusief btw Inclusief btw Aanname: 16 inzagesessies (16 dagdelen) à 1.167, , ,96 Het bedrag per inzagesessie is inclusief de vaste kosten per sessie. De inzagerechttarieven zijn geïndexeerd ten opzichte van de tarieven van het schooljaar De bedragen voor de inzagesessies factureert Cito op basis van het werkelijke aantal sessies dat in het schooljaar plaatsvindt. Bedragen en geldigheidsduur offerte De genoemde bedragen zijn zowel exclusief als inclusief btw vermeld, gebaseerd op prijsniveau 2013 en geldig voor de duur van drie maanden na datum briefhoofd. Samenvatting kosten Activiteit Exclusief btw Inclusief btw 1 Regulier toetsproductieproces en onderhoud opgavenbank entreetoets schooljaar , inclusief uitbreiding opgavenbank Vaste kosten (totaal) , ,39 Variabele kosten (bedrag per afname) vanaf ,25 3,93 afnames in Inzagerecht schooljaar (16 sessies) , ,96 Meerwerk Eventueel meerwerk brengen wij u, na overleg, tegen het geldende tarief op basis van nacalculatie in rekening. Betaling Van de in deze offerte genoemde bedragen brengen wij u de vaste kosten voor de exploitatie, onderhoud en uitbreiding opgavenbank als volgt in rekening: 30% bij verlening van de opdracht; 30% na start van de uitvoering; 40% in juli Facturering voor de afnames (variabele kosten) vindt twee maal per jaar plaats, in december 2014 en juli 2015, met de Vereniging van Eigenaren. De eerste factuur is op basis van het aantal afnames * 3,25. De tweede factuur bevat een correctie op basis van het totaal aantal afnames volgens de staffelberekening. De facturering van de inzagesessies vindt plaats per sessie. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na factuurdatum. Algemene voorwaarden Op deze offerte zijn verder bijgaande algemene voorwaarden van Cito, gevestigd te Arnhem, gedeponeerd op 17 juni 2005 onder nummer (Cito B.V.) bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland te Arnhem, van toepassing. 5 Indien het totaal aantal afnames minder is dan vindt een correctie plaats volgens de staffelberekening. Pagina 3 Cito B.V. KvK

4 In aanvulling hierop geldt voor de ter beschikkingstelling van de programmatuur en de opgavenbank voor de feitelijke afnamen bijgaande licentieovereenkomst voor de deelnemende pabo s. Deze overeenkomst vormt een verlenging op de overeenkomst bij de contracten met de nummers , , , , , en Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw gewaardeerde opdracht dan ook met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, drs. Marten Roorda voorzitter Raad van Bestuur Cito Bijlagen: Plan van Aanpak Overeenkomst Programmatuur Cito VvE Opdrachtbevestiging in tweevoud Algemene voorwaarden Cito B.V. Cito maakt werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Hiermee geeft Cito invulling aan de verbetering van het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties. Iedereen heeft gelijke kansen om te laten zien wat hij waard is. Door dit objectieve beeld zijn verantwoorde keuzes op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk. Pagina 4 Cito B.V. KvK

5 BIJLAGE Behorend bij offerte met nummer , d.d. 13 november 2013 PLAN VAN AANPAK INLEIDING De Vereniging van Eigenaren (VvE) maakt sinds 2007 gebruik van een opgavenbank met landelijk gevalideerde toetsen Mens en Wereld. Uit deze bank kunnen verschillende toetsen worden samengesteld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. In opdracht van de VvE ondersteunt Cito bij verschillende stappen in het toetsconstructieproces, zoals de ontwikkeling van de opgaven, de cesuurbepaling, de afname van de toets en de rapportage. Met de ontwikkeling van landelijk gevalideerde toetsen is gegarandeerd dat de uitspraken over het niveau van de studenten volgens dezelfde norm verloopt en daardoor vergelijkbaar zijn. De landelijke kwaliteit van pabo-opleidingen wordt zo beter gewaarborgd. Met de keuze voor hetzelfde systeem en dezelfde afnameprincipes als voor rekenen en taal is het mogelijk de beheerslast voor de pabo s te minimaliseren en het gebruiksgemak te maximaliseren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen van juni 2011 is besloten om de entreetoets Mens en Wereld met ingang van september 2012 breed voor alle pabo s in te voeren. Het behalen van deze toets is vanaf dat studiejaar voorwaarde voor het behalen van de propedeuse. Ook in het schooljaar is dit het geval. Vanaf het voorjaar 2015 is het de bedoeling dat er een toelatingstoets afgenomen wordt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek ten behoeve van toelating tot het schooljaar (implementatie van het advies Een goede basis ). Het is de intentie van de Vereniging Hogescholen en OCW om de itembank van de bestaande entreetoets Mens en Wereld in dit kader aan te passen en uit te breiden. Een deel van de activiteiten in deze offerte loopt op deze ontwikkeling vooruit en heeft zowel betrekking op de ontwikkeling van de entreetoets als de toelatingstoets. De VvE acht de volgende uitgangspunten van belang: De kwaliteit van de toetsen en de geheimhouding van de toetsen dient te zijn gewaarborgd; De VvE acht het van belang dat de toetsen op dezelfde manier op alle pabo s worden ingezet. Daarom moeten de toetsen bij elke opleiding worden opgenomen in het examenreglement; Het inzagerecht wordt gecontinueerd in het schooljaar ; Het reguliere toetsproductieproces en het onderhoud van de opgavenbank wordt uiteraard zo kostenefficiënt mogelijk uitgevoerd. Afgesproken is met de Vereniging Hogescholen dat de kosten voor de ontwikkeling van de entreetoets en de toelatingstoets verdeeld worden over de Vereniging Hogescholen en de VvE omdat de meeste van de kosten voor beide toetsen gelden. Pagina 5 Cito B.V. KvK

6 OMSCHRIJVING AANBOD In deze omschrijving van het aanbod treft u achtereenvolgens de uitwerking aan van de volgende onderdelen: 1 Regulier toetsproductieproces, onderhoud en uitbreiding van de opgavenbank (inclusief afnames en licentie op ict-infrastructuur), en 2 Inzagerecht schooljaar REGULIER TOETSPRODUCTIEPROCES EN ONDERHOUD INCLUSIEF UITBREIDING (INCLUSIEF AFNAME) Vanaf het schooljaar wordt op verzoek van de VvE gewerkt met vaktoetsen per vak (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Voor elk vak dienen de toetsen door studenten binnen twee jaar te worden gehaald. Eerstejaars studenten krijgen maximaal drie kansen om vaktoetsen te maken. Ook tweedejaars studenten krijgen maximaal drie kansen om vaktoetsen te maken. De vaktoetsen bevatten elk 45 opgaven. De afnametijd per toets is 60 minuten. De scoring en rapportage van de antwoorden op de vragen verloopt automatisch. De studenten krijgen na de afname een rapportage met hun score per vak en per hoofddomein. Er wordt ook een omzettingstabel van scores naar cijfers geleverd aan de VvE. Via de website van de VvE wordt deze tabel gecommuniceerd met de scholen. Cito maakt op geen enkele wijze instellingsresultaten openbaar; dat is voorbehouden aan de opleidingsinstellingen zelf. Elk vak heeft zijn eigen cesuur. De VvE heeft bepaald dat studenten voor alle vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) een voldoende moeten halen volgens de door de VvE landelijk vastgestelde norm. Bovenstaande opzet impliceert dat Cito voor het schooljaar in totaal negen toetsen oplevert: drie vaktoetsen per vak. Uitbreiding opgavenbank De opgavenbank voor de toetsen Mens en Wereld dient continu minimaal 300 direct inzetbare opgaven per vak te bevatten. De totale opgavenbank is omvangrijker omdat de bank ook opgaven bevat die om diverse redenen niet direct inzetbaar zijn. Cito voert regelmatig analyses uit om te kunnen adviseren welke opgaven het daaropvolgende jaar ingezet kunnen worden. Cito adviseert daarom om dit jaar circa 120 nieuwe opgaven per vak te construeren in verband met de eerder genoemde gewenste omvang van de bank, de uitbreiding van de entreetoets richting toelatingstoets, de geheimhouding van de opgaven en om de actualiteit blijvend te garanderen. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de resultaten op de toetsen geborgd. Een groot deel van de constructie van de nieuwe opgaven zal betrekking hebben op nieuwe domeinen of leerdoelen die beschreven worden in de te ontwikkelen toetsmatrijs voor de toelatingstoets. Alle nieuwe opgaven worden gepretest door middel van een aparte combinatietoets. Deze toets wordt digitaal afgenomen en geldt tevens als oefentoets. Om voldoende nieuwe opgaven te testen en om de betrouwbaarheid van de toets en de cesuur te kunnen blijven waarborgen, is het van groot belang dat minimaal 3000 studenten de pretest c.q. oefentoets maken. Indien de pabo s de geheimhouding kunnen garanderen door goed toezicht te houden op de toetsafname, kunnen deze toetsen tijdens een reguliere les worden afgenomen. Als dit niet mogelijk is, is het van belang een apart toetsmoment te organiseren. Aan deze afname zijn geen extra afnamekosten voor de scholen verbonden. Deze gepreteste opgaven kunnen worden ingezet met ingang van de tweede toetsafnameperiode van het studiejaar Pagina 6 Cito B.V. KvK

7 Activiteiten Check op de inhoud van de bank; bepalen van het aantal te ontwikkelen opgaven per vak en per domein. Hierbij zijn de nog te ontwikkelen toetssyllabus en toetsmatrijs voor de toelatingstoets leidend. Constructie van de opgaven door huidige constructiegroepleden Screenen van opgaven De screening van de opgaven vindt plaats door vakdocenten van deelnemende pabo s. Design ontwerpen voor de toetsen en toetsafnamen Testen en uitrol van de combinatietoets die als oefentoets kan worden gebruikt en geldt als pretest Afname pretest Psychometrische analyse en rapportage pretest. Er kunnen eventueel aanvullende analyses plaatsvinden zoals een vergelijking van de moeilijkheidsgraad van de bestaande opgaven met de nieuwe opgaven op het werk- en denkniveau van havo 3. Bijeenkomst met pabo-instellingen Samenstellen van de nieuwe toetsen Normering en cesuurbepaling De cesuur wordt vastgesteld door het bestuur van de VvE op basis van een advies van vakdocenten. De VvE draagt zorg voor de publicatie hiervan op de website van de entreetoets Mens en Wereld. Psychometrische analyse en rapportage toetsafname. Cito gaat er vooralsnog vanuit dat opzet van de rapportages vergelijkbaar is met die in het studiejaar De VvE verstrekt de rapportages tevens aan de Vereniging Hogescholen. Overleg/communicatie met de VvE Projectmanagement Afnames Voor het ontwikkelen, beheren, verspreiden, afnemen en scoren van de entreetoets Mens en Wereld wordt gebruik gemaakt van dezelfde ict-infrastructuur als voor de Taaltoets-pabo en Wiscat-pabo: CitoBank en CitoTester. Ervan uitgaande dat de nieuwe toetsen zijn samengesteld, zijn er de volgende posten die uitsluitend betrekking hebben op de afnamen. Aanpassen en testen van toetssoftware en rapportages Testen en uitrollen van de nieuwe toetsen Klaarzetten van toetspackages in portal voor pabo s Uitleveren standaardrapportages per kandidaat Applicatiebeheer Helpdesk Beschikbaarheid lijncapaciteit Uitvoeren Service Level Agreement (SLA) Onderhoud/afschrijving systeem, levering van updates Risico Communicatie Overleg met pabo s over afnamesysteem Projectorganisatie van de afnamen Materiële kosten en reiskosten voor het afnamesysteem Cito zal in het schooljaar mogelijk overgaan op een nieuwe versie van het software afnamesysteem. Cito zal tijdig met de VvE overleggen over de consequenties hiervan. Cito heeft de inspanningsverplichting ervoor te zorgen dat de overgang naar het nieuwe systeem goed verloopt. De eventuele risico s die gepaard gaan met de implementatie komen voor rekening van Cito. Pagina 7 Cito B.V. KvK

8 PLANNING De pretest c.q. oefentoets is beschikbaar vanaf medio augustus tot eind september De eerste vaktoetsen zijn beschikbaar vanaf september Vanaf de tweede afnameperiode worden de nieuw ontwikkelde opgaven opgenomen in de toetsen. Om de planning te kunnen realiseren en de toetsen tijdig beschikbaar te kunnen stellen aan de pabo s, is het van belang dat Cito uiterlijk 1 december 2013 een bericht van opdrachtverlening heeft ontvangen. N.B. Voorwaarde is dat de VvE er zorg voor draagt dat er voldoende kandidaten (minimaal 3000) zijn die deelnemen aan de pretest c.q. oefentoets. Separaat vindt overleg plaats met de Vereniging Hogescholen over de doorontwikkeling van de toets Mens en Wereld tot de toelatingstoets. 2 INZAGERECHT Om het inzagerecht van de entreetoets te realiseren worden de toetsen jaarlijks gereedgezet in de inzagetool. De inzagen verlopen op vergelijkbare wijze als beschreven in contract d.d. 27 februari 2008 (met nummer ). Vooralsnog gaat Cito uit van 16 inzagesessies die bij Cito plaatsvinden. Het bedrag per inzagesessie (maximaal 20 kandidaten) is opgebouwd uit de volgende posten: zaalhuur, toezicht door surveillant, administratie (van onder meer het organiseren van de inzagesessies, het versturen van de uitnodigingen, communicatie, het uitdraaien van een afnameset per kandidaat). Zoals vermeld factureert Cito de bedragen voor de inzagesessies op basis van het werkelijke aantal sessies dat in het schooljaar plaatsvindt. Omdat het aantal inzagen in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, gaan we ervan uit dat er dit jaar evenveel inzagen nodig zijn als voor taal en rekenen, namelijk 16. De data van de sessies worden vooraf in overleg met de heer Roger Baltus bepaald. In de praktijk blijkt nog steeds dat er meer studenten van deze sessies gebruik willen maken dan er plaatsen zijn. Mocht er een overschrijding dreigen plaats te vinden van het aantal verwachte studenten, dan zal Cito contact opnemen met de heer Roger Baltus om nadere afspraken te maken. Pagina 8 Cito B.V. KvK

Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. F. van Herwaarden, dhr. J. Kolk, dhr. W. Lindhout, dhr. H. van de Ven en mw. D.

Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. F. van Herwaarden, dhr. J. Kolk, dhr. W. Lindhout, dhr. H. van de Ven en mw. D. Vereniging Hogescholen T.a.v. de heer H. Fuchs Postbus 123 2501 CC DEN HAAG Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. F. van Herwaarden, dhr. J. Kolk, dhr. W. Lindhout, dhr. H. van de Ven

Nadere informatie

Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing?

Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing? Onderwijs, leren en levensbeschouwing Van Entreetoets naar eindtoets; met gebruik van voortgangstoetsing? Gezamenlijk digitaal toetsen met meerdere instellingen Special Interest Group Digitaal Toetsen

Nadere informatie

Samen werken aan toetsen, examens en opgavenbanken

Samen werken aan toetsen, examens en opgavenbanken Samen werken aan toetsen, examens en opgavenbanken De do s en dont s bij het inrichten van een instelling overstijgende examenketen Jeanine Treep toetsdeskundige manager beroepsonderwijs en bedrijfsleven

Nadere informatie

SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013. praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling

SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013. praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling SURF SIG bijeenkomst 3-10-2013 praktijkvoorbeelden van gezamenlijke (digitale) toetsontwikkeling Jeanine Treep toetsdeskundige manager beroepsonderwijs en bedrijfsleven Cito Samen toetsen maken, wat komt

Nadere informatie

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker

Maatregelen naar aanleiding van het advies van de commissie Bosker Stand van zaken invoering referentieniveaus taal en rekenen Brief aan Tweede Kamer d.d. 17 december 2014 Advies Doordacht doorzetten naar een hoger rekenniveau Dit is een servicedocument voor het voortgezet

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving

FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013. September en oktober 2012 Maaike Beuving FLITSBIJEENKOMSTEN PILOT REKENTOETS VO 2013 September en oktober 2012 Maaike Beuving REFERENTIENIVEAUS REKENEN IMPLEMENTATIE IN EINDEXAMEN VO Opbouw presentatie 1 Terugblik op pilot rekentoetsen in 2012

Nadere informatie

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk

FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016. November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk FLITSBIJEENKOMSTEN REKENTOETS VO 2016 November 2015 Maaike Beuving/Martin van Reeuwijk OPBOUW PRESENTATIE Terugkijken Terugblik op de afnames in 2015 Resultaten rekentoets VO 2015 Vooruitkijken: afname

Nadere informatie

WISCAT-pabo. In deze instructie komt aan de orde: Opgaven op een beeldscherm. De computer stelt de toets samen. Proces adaptieve toets

WISCAT-pabo. In deze instructie komt aan de orde: Opgaven op een beeldscherm. De computer stelt de toets samen. Proces adaptieve toets WISCAT-pabo Informatie voor de kandidaten. In deze instructie komt aan de orde: Informatie over beeldschermtoetsen in het algemeen en adaptieve toetsen in het bijzonder. Informatie over de WISCAT-pabo

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

COE S REKENEN 2F EN 3F

COE S REKENEN 2F EN 3F COE S REKENEN 2F EN 3F Alles over de examens Jan Paul de Vries Maart 2014 REGELGEVING 1. Er zijn referentieniveaus (wet en besluit referentieniveaus): generiek rekenen (2F/3F) die gelden voor alle mbo-opleidingen;

Nadere informatie

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015

Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 Activiteitenplanning rekentoets VO 2015 versie 1, oktober 2014 Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Landelijk Overleg Examencommissie in oprich9ng

Landelijk Overleg Examencommissie in oprich9ng Landelijk Overleg Examencommissie in oprich9ng John Huizinga John.Huizinga@HU.nl 06 23 50 75 26 Landelijk overleg examencommissies Opgave Landelijk Overleg Examencommissie Examencommissies ondersteunen

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2015 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als

oudercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als Algemene voorwaarden Samen in Balans praktijk voor kinder- en oudercoaching. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015

maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 maatschappijleer II - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2015 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Toetsen Examens (het CvTE) (zie Examenblad.nl).

Nadere informatie

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014

Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 Activiteitenplanning Rekentoets VO 2014 versie 1, september Deze activiteitenplanning is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het College voor Examens. Leeswijzer Deze activiteitenplanning

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Hoeben Interim Management

Hoeben Interim Management Hoeben Interim Management Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Hoeben Interim Management Opdrachtgever Opdracht Offerte de onderhavige bepalingen. het eenmansbedrijf van Leon

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol Als een leerling een toets maakt willen we de vakkennis en de aan dat vak gekoppelde vaardigheden toetsen. Dat betekent dat er duidelijkheid

Nadere informatie

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling

Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Examineren bij derden Servicedocument betreffende de afname van centrale examens met ExamenTester buiten de eigen mbo-instelling Dit servicedocument voor het mbo gaat over de procedurele, organisatorische

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging open training of workshop Algemene voorwaarden 2Bloom voor Workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training

Nadere informatie

Voorwaarden. Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Algemene voorwaarden

Voorwaarden. Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Algemene voorwaarden Voorwaarden Werkafspraken De Algemene Voorwaarden vormen een omvangrijk verhaal. Omwille van de leesbaarheid en naslagmogelijkheden zijn deze samengevat in een aantal werkafspraken. Deze samenvatting is

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en

Artikel 9. Toepasselijk recht en forumkeuze Algemene voorwaarden. 3. Overeenkomst: een mondeling dan wel schriftelijk contract tussen Opdrachtgever en Algemene voorwaarden Artikel 1. Algemeen Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Prijzen, Offertes en Totstandkoming van overeenkomst Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst Artikel 5. Geheimhouding Artikel

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: februari 2014 Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen van het leerlingvolgsysteem weergegeven welke vaardigheidsscores bij welk

Nadere informatie

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt.

Cursist: de aan Afnemer gelieerde natuurlijke persoon die feitelijk aan de Cursus deelneemt. Algemene Voorwaarden HTP Advies B.V. gedeponeerd bij de KvK Centraal Gelderland. Artikel 1. Definities Afnemer: degene die met HTP een overeenkomst heeft gesloten. HTP: HTP Advies B.V. Cursist: de aan

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode)

examenstof zie syllabus 2014 NB de syllabus is leidend (niet de educatieve methode) wiskunde - vmbo : vakspecifieke informatie centraal examen 2014 Deze informatie maakt deel uit van de Septembermededeling van het College voor Examens (CvE) (zie Examenblad.nl). Alle leerwegen: BB, KB

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Meerlanden afval I openbare ruimte I bio-energie

Meerlanden afval I openbare ruimte I bio-energie Meerlanden afval I openbare ruimte I bio-energie Gemeente Heemstede Uitvoering Openbare Ruimte T.a.v. de heer R. van Schaik Postbus 35 00 AJ Heemstede - 5DEC, 0U Postbus 39 30 AJ Aalsmeer Aarbergerweg

Nadere informatie

*Inkomende post 3368 %PAGE%

*Inkomende post 3368 %PAGE% WISCAT-pabo inhoud Inleiding Afnames studiejaar 201 1-2012 Kandidaten studiejaar 201 1-2012 Trends tot en met 2 3 8 11 pagina 1 I 13 WISCAT-pabo. J Inleiding In deze rappodage zullen de toetsresultaten

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen:

2.2 Een overeenkomst komt overeenkomstig een gedane offerte tot stand in de volgende gevallen: ALGEMENE VOORWAARDEN SOdental KvK 52814541 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten. Zij zijn van toepassing op alle (overige) (rechts)handelingen tussen SOdental

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig

Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Algemene voorwaarden voor het leveren van diensten door Buro Kort&Krachtig Buro Kort&Krachtig Durendaal 52 6715 JR Ede info@burokortenkrachtig.nl www.burokortenkrachtig.nl KvK: 09179673 BTW nummer: NL

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen

Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Algemene voorwaarden In company workshops en trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst tot afname van een in company workshop of training

Nadere informatie

Aanbieding dienstverlening en migratie

Aanbieding dienstverlening en migratie Aanbieding dienstverlening en migratie Aan [Naam organisatie] t.a.v. [Naam contactpersoon] Betreft: Datum: Inrichten en implementeren registratiesysteem Qsuite en migreren gegevens MezzoRegistratie [Datum]

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en tarieven 2015 VARDAcoaching&therapie

Algemene voorwaarden en tarieven 2015 VARDAcoaching&therapie Algemene voorwaarden en tarieven 2015 VARDAcoaching&therapie Algemene voorwaarden dienstverlening VARDAcoaching&therapie 0. Toepassing Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen

Algemene voorwaarden Maatschap Goed Zorgen Deze algemene leveringsvoorwaarden gelden voor diensten die geleverd worden door Maatschap Goed Zorgen uit Tiel. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Midden Nederland onder dossiernummer 50061739

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Cito Corporate. Werken bij Cito

Cito Corporate. Werken bij Cito Cito Corporate Werken bij Cito Werken bij Cito is werken bij dé specialist op het gebied van toetsontwikkeling, examinering en het meten, beoordelen en volgen van leerprestaties. Wij werken in binnen-

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie

FAQ facturatie ARAGLS Voorbeeldfactuur / declaratiemethode Voorbeeld opdrachtbevestiging met clausule ARAGLS facturatie Verzonden per mail Naarden, 19 februari 2015 Geachte contactpersoon, Tussen ARAG Legal Services (hierna: ARAGLS) en Omnius is afgesproken dat vanaf 1 augustus 2014 de factuur in een ongedekte betalende

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: juli 2016 Inleiding Dit document wordt al enkele jaren gemaakt en bijgehouden door Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW). De tabellen worden in heel

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) 2015 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: Januari 2015 Leerlingniveau (ten bate van de individuele analyse van de leerlingen) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende CITO-toetsen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2014/2015

Algemene voorwaarden 2014/2015 Algemene voorwaarden 2014/2015 PEP coach Coaching, begeleiding en advies in het onderwijs Website: www.pepcoachsusan.nl E-mail: info@pepcoachsusan.nl Telefoon: 06-12713919 Dit document hoeft niet ondertekend

Nadere informatie

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun

Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer hun Algemene "opdrachtgever" Voorwaarden DVE voor Bedrijfscoaching, overeenkomsten hierna tussen te noemen opdrachtgevers "opdrachtnemer". en coachees, hierna te noemen bij 1. Artikel Met "opdrachtnemer" 1.

Nadere informatie

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST

Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Test- en trainingscentrum Onderwijsadviesbureau TESTEN IS MEER DAN EEN UITKOMST Programma Wie zijn wij? Eindtoets ROUTE 8 Aanmeldprocedure Adaptieve Digitale Intelligentietest (ADIT) Wie zijn wij? Bevordering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu

Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching. vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Algemene voorwaarden mbt trainingen en workshops van CustersCoaching vallende onder het aanbod van www.authentiekpresenteren.eu Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Suzanne Emous de Hooghkamer 6 2253 JW Voorschoten K.v.K. 63405547 06 57070273 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Bloei! Kindercoaching In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder De opdrachtnemer: Bloei!

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK

ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK ALGEMENE VOORWAARDEN KANTOOR VERHULSDONCK Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en verstrekkingen, waaronder mede worden verstaan alle aanbiedingen

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training.

CorRebus Psychosociale Hulpverlening is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie, coaching en training. Algemene voorwaarden CorRebus 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met CorRebus Psychosociale Hulpverlening

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie

Annex Tariefbijlagen. bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG )

Annex Tariefbijlagen. bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) Annex Tariefbijlagen bij OVEREENKOMST INZAKE GEBRUIK VAN PASSIEVE GLASVEZEL-AANSLUITNETWERKEN ( ODF TOEGANG ) [CONTRACTAANDUIDING] Paraaf Pagina 1 van 5 Introductie Deze annex bevat de Tariefbijlagen van

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT

OVEREENKOMST TOT OPDRACHT OVEREENKOMST TOT OPDRACHT De ondergetekenden: 1 Delfin Interim Financials b.v. gevestigd aan Luchthavenweg 99a te Eindhoven, te dezer zake bevoegdelijk vertegenwoordigd door de heer M.J.M. Simons, Managing

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van

notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van notitie Opbrengsten onderzoeken naar aanleiding van advies van commissie Bosker Bureau van het CvTE Muntstraat 7 3512 ET Utrecht Postbus 315 3500 AH Utrecht Nederland www.hetcvte.nl Datum 10 juni 2015

Nadere informatie

Rekenen. Afsluitende toets niveau 3F. Handleiding digitale toetsafname

Rekenen. Afsluitende toets niveau 3F. Handleiding digitale toetsafname Rekenen Afsluitende toets niveau 3F Handleiding digitale toetsafname Stichting Cito Instituut voor Toetsontwikkeling Arnhem (2010) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13

1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1. 2. 3. 4. 5. Pagina 1 van 13 1 o o 1 Indien het examen in meerdere ruimtes wordt afgenomen dienen de examenopgaven, vanwege de fraudegevoeligheid, door minimaal 2 door de directeur aangewezen personen

Nadere informatie

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement

IPMA Certificering. Een bewijs van goed projectmanagement Cito Bedrijven en overheden IPMA Certificering Een bewijs van goed projectmanagement objectief en internationaal keurmerk professionalisering van projectmanagement inzicht in persoonlijke competenties

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008 Muntkade 8 3531 AK Utrecht Postbus 8128 3503 RC Utrecht tel. 030 2840700 fax. 030 2840709 e-mail: info@cevo.nl De scholen die deelnemen aan de digitale centrale examens algemene vakken BB 2008 t.a.v. de

Nadere informatie

4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Hoofdzaak Studiebegeleiding en Contractant tot stand komt.

4. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen Hoofdzaak Studiebegeleiding en Contractant tot stand komt. Algemene Voorwaarden Hoofdzaak Studiebegeleiding. 2015-2016 Definities: 1. Hoofdzaak Studiebegeleiding: Hoofdzaak Studiebegeleiding ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr: 56166095

Nadere informatie

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN

Gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen Hierna te noemen: opdrachtnemer: FPN Algemene voorwaarden Facility Portal Nederland BV Algemene Voorwaarden bij het aanvaarden van Opdrachten door Facility Portal Nederland statutair gevestigd te Roelofarendsveen, gedeponeerd bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Op alle reserveringen zijn van toepassing de algemene voorwaarden Congres- & Vergadercentrum Domus Medica en de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). Deze voorwaarden zijn bindend voor een ieder die van onze

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Mijnbudgetcoach.nl gaan nooit verder dan door Mijnbudgetcoach.nl schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

Nadere informatie

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets)

Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Eindtoets Basisonderwijs (Citotoets) Marleen van der Lubbe Manager Leerling- en onderwijsvolgsysteem (LOVS) Cito, Arnhem Inhoud LOVS Ontstaan EB Functie EB Doelgroep EB Inhoud EB Rapportage EB Gebruik

Nadere informatie

TOA: Toolkit én schatkist

TOA: Toolkit én schatkist TOA: Toolkit én schatkist Ruim 1,7 miljoen toetsen afgenomen. Wat weten we nu? Taal en rekenen 2 jaar onderweg en wat heeft ons dit nu gebracht? Bekijk de resultaten van 2 jaar meten. Bureau ICE is in

Nadere informatie

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag

NED~ Groenendaal _. Bureau voor verkiezingen. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA Den Haag NED~ Groenendaal _ Bureau voor verkiezingen Betreft: Getekende contracten Beste Erna, Bijgaand de getekende contracten retour. Ministerie van BZK Kiesraad. t.a.v. mw E. van Eerden Postbus 20011 2500 EA

Nadere informatie

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn

Apeldoorn, woensdag 1 januari 2014 Versie 2014 Stevense Professional Trainers B.V. Adres: Bartelsweg 75 Vestigingsplaats: 7311 DJ Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Geldend voor de merken zoals behorend bij Stevense Professional Trainers BV, te weten: - Powerteam Training - Powerteam Computer Training - Powerteam Personal Training - Tilcentrum

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Studysmart Studiebegeleiding

Algemene Voorwaarden Studysmart Studiebegeleiding Algemene Voorwaarden Studysmart Studiebegeleiding Definities 1. Studysmart studiebegeleiding: Eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nr.: 64832937. 2. Contractant: Iedere

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden WerkenmetWAAR 1. Algemeen Op alle rechtsverhoudingen van WerkenmetWAAR met haar opdrachtgevers zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Als door de opdrachtgever

Nadere informatie

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn

2. Workshop Bewust maken Bewust worden Bewust zijn Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 Workshop(s), advies, begeleiding, coaching (sessie) of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden. 1.2 Deelnemer/opdrachtgever/cliënt:

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen

Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen Op weg naar de landelijke toetsenbank lerarenopleidingen Arnoud van Leuven 25-09- 2012 www.10voordeleraar.nl Mijlpalen 48 Kennisbases (+13 Pabo vakken) December 2009: Staatssecretaris v. Bijsterveldt ontvangt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VITAAL MENSENWERK Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: Opdrachtgever : de wederpartij van Vitaal

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy

Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy 1 Algemene Voorwaarden Beter Budget Beheer en EJ Ham Consultancy Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013

Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding BAO M4 t/m M8 Primair onderwijs Cito Volgsysteem Basisoperaties Groep 4 t/m 8 Januari/februari 2013 Handleiding voor de leerkracht Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel van het onderzoek 3 1.2

Nadere informatie

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk

Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Primair en speciaal onderwijs Cito Volgsysteem Entreetoets Compact, compleet en overzichtelijk Groep 5, 6 en 7 Nieuw: Kurzweilversie voor groep 6 en 7 en verbeterde rapportages Compact: de belangrijkste

Nadere informatie