Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk"

Transcriptie

1 Pabo De Driestar T.a.v. de heer W. Lindhout Postbus AJ GOUDA Cc dhr. R. Baltus, mw. M. Boersen, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs, dhr. F. van Herwaarden, dhr. H. van de Ven en dhr. J. Kolk Datum Ons kenmerk Uw kenmerk Offerte 13 november 2013 Entreetoets Mens en Wereld Inzagerecht Geachte heer Lindhout, Het doet ons genoegen u een offerte aan te bieden voor de toetsen Mens en Wereld voor het schooljaar De inhoud van de conceptofferte (d.d. 16 oktober 2013) is tot stand gekomen in overleg tussen de heer Roger Baltus en de heer Henk Fuchs namens het bestuur van de Vereniging van Eigenaren en mevrouw Martine Jetten, mevrouw Silvia Matijssen en de heer Henk Notté van Cito. De definitieve offerte (d.d. 13 november 2013) is tot stand gekomen op basis van telefonisch overleg met het bestuur 1 op 24 oktober Inleiding De Vereniging van Eigenaren (VvE) maakt sinds 2007 gebruik van een opgavenbank met landelijke gevalideerde toetsen Mens en Wereld. Uit deze opgavenbank kunnen verschillende toetsen worden samengesteld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek. De entreetoets Mens en Wereld is met ingang van september 2012 voor alle pabo s breed ingevoerd. De VvE verzoekt Cito een offerte uit te brengen voor: het reguliere toetsproductieproces en onderhoud van de opgavenbank Mens en Wereld in het schooljaar inclusief uitbreiding van de opgavenbank gericht op de toelatingstoets; het inzagerecht voor het schooljaar Parallel hieraan is het de bedoeling dat de entreetoets Mens en Wereld wordt omgebouwd naar een toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek die vanaf het voorjaar van 2015 afgenomen wordt ten behoeve van toelating tot het schooljaar De opdracht voor deze uitbreiding wordt niet verstrekt vanuit de VvE, maar vanuit de Vereniging Hogescholen. De onderhavige offerte heeft inhoudelijk betrekking op de activiteiten voor de entreetoets Mens en Wereld voor het schooljaar Er is afgesproken met de Vereniging Hogescholen en de VvE dat de helft van de vaste kosten in rekening wordt gebracht bij de VvE en de andere helft bij de Vereniging Hogescholen. In de bijlage vindt u in het Plan van Aanpak een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden. 1 Aanwezigen: dhr. R. Baltus, dhr. F. Bolsius, dhr. H. Fuchs en dhr. H. van de Ven Pagina 1 Cito B.V. KvK

2 Begroting van de kosten 1 Regulier toetsproductieproces, onderhoud en uitbreiding opgavenbank en toetsafnamen Vaste kosten De vaste kosten hebben betrekking op de activiteiten voor het reguliere toetsproductieproces, het onderhoud van de opgavenbank en een uitbreiding van de opgavenbank voor de entreetoets Mens en Wereld voor het schooljaar Daarnaast heeft een deel van de vaste kosten tevens betrekking op de uitbreiding van de entreetoets naar de toelatingstoets Mens en Wereld. Het totaalbedrag van de vaste kosten voor de entreetoets Mens en Wereld en de toelatingstoets is ,68 (exclusief btw). Dit bedrag bevat tevens de vergoeding van de constructeurs die onder begeleiding van Cito de opgaven ontwikkelen en de docenten die de opgaven screenen. Conform afspraak met de Vereniging Hogescholen en de VvE wordt hiervan de helft bij de penvoerder van de VvE in rekening gebracht, te weten ,34 (exclusief btw). De VvE draagt zorg voor verrekening van de vaste kosten over de deelnemende pabo s naar rato van het aantal studenten per pabo. Voorwaarde hierbij is dat de andere helft betaald wordt door de Vereniging Hogescholen in het kader van de ontwikkeling van de toelatingstoets aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. Mocht de opdrachtverstrekking door de Vereniging Hogescholen onverhoopt niet doorgaan, dan zal Cito in overleg treden met het bestuur van de VVE over de consequenties voor de andere helft van het budget. Variabele kosten Naast de vaste kosten gelden voor de entreetoets Mens en Wereld variabele kosten per afname. Voor het schooljaar hanteert Cito hetzelfde bedrag per afname als in het schooljaar , indien het aantal afnames redelijk vergelijkbaar is. Dit bedrag per afname bedraagt 3,25 (exclusief btw), waarbij is uitgegaan van circa en 3 instromers, die minimaal drie toetsen maken. Het aantal afnamen is daarmee minimaal en naar schatting inclusief herkansingen circa per jaar. Mocht het aantal afnames in het schooljaar lager zijn dan , dan geldt de volgende staffelberekening. N.B. Indien het totaal aantal afnames minder is dan treedt Cito in overleg met de VvE over het afnamebedrag. Staffelberekening bedrag per afname 3,25 vanaf afnames 3,60 vanaf tot en met afnames 4,15 vanaf tot en met afnames 4,80 vanaf tot en met afnames 5,75 vanaf tot en met afnames 7,20 vanaf tot en met afnames Facturering aan de VvE van het aantal afnamen vindt twee maal per jaar plaats. Cito levert daarbij een overzicht van het aantal afnamen 4 per pabo. Dit overzicht dient als basis voor de verrekening van de afnamen tussen de VvE en de afzonderlijke pabo s. Pagina 2 Cito B.V. KvK Over de variabele kosten voor de toelatingstoets worden met de Vereniging Hogescholen separate afspraken gemaakt. 3 Gebaseerd op de aantallen van Taal en Rekenen 4 De afnametarieven gelden voor afzonderlijke afnamen. Indien een student twee keer een toets maakt, geldt dit als twee separate afnamen.

3 2 Inzagerecht schooljaar Kosten Vooralsnog wordt uitgegaan van 16 inzagesessies voor het jaar De werkzaamheden voor inzagerecht kan Cito tegen de volgende bedragen verzorgen: Activiteiten en bedragen inzagesessies Exclusief btw Inclusief btw Aanname: 16 inzagesessies (16 dagdelen) à 1.167, , ,96 Het bedrag per inzagesessie is inclusief de vaste kosten per sessie. De inzagerechttarieven zijn geïndexeerd ten opzichte van de tarieven van het schooljaar De bedragen voor de inzagesessies factureert Cito op basis van het werkelijke aantal sessies dat in het schooljaar plaatsvindt. Bedragen en geldigheidsduur offerte De genoemde bedragen zijn zowel exclusief als inclusief btw vermeld, gebaseerd op prijsniveau 2013 en geldig voor de duur van drie maanden na datum briefhoofd. Samenvatting kosten Activiteit Exclusief btw Inclusief btw 1 Regulier toetsproductieproces en onderhoud opgavenbank entreetoets schooljaar , inclusief uitbreiding opgavenbank Vaste kosten (totaal) , ,39 Variabele kosten (bedrag per afname) vanaf ,25 3,93 afnames in Inzagerecht schooljaar (16 sessies) , ,96 Meerwerk Eventueel meerwerk brengen wij u, na overleg, tegen het geldende tarief op basis van nacalculatie in rekening. Betaling Van de in deze offerte genoemde bedragen brengen wij u de vaste kosten voor de exploitatie, onderhoud en uitbreiding opgavenbank als volgt in rekening: 30% bij verlening van de opdracht; 30% na start van de uitvoering; 40% in juli Facturering voor de afnames (variabele kosten) vindt twee maal per jaar plaats, in december 2014 en juli 2015, met de Vereniging van Eigenaren. De eerste factuur is op basis van het aantal afnames * 3,25. De tweede factuur bevat een correctie op basis van het totaal aantal afnames volgens de staffelberekening. De facturering van de inzagesessies vindt plaats per sessie. De betalingstermijn van de factuur is 30 dagen na factuurdatum. Algemene voorwaarden Op deze offerte zijn verder bijgaande algemene voorwaarden van Cito, gevestigd te Arnhem, gedeponeerd op 17 juni 2005 onder nummer (Cito B.V.) bij de Kamer van Koophandel van Centraal Gelderland te Arnhem, van toepassing. 5 Indien het totaal aantal afnames minder is dan vindt een correctie plaats volgens de staffelberekening. Pagina 3 Cito B.V. KvK

4 In aanvulling hierop geldt voor de ter beschikkingstelling van de programmatuur en de opgavenbank voor de feitelijke afnamen bijgaande licentieovereenkomst voor de deelnemende pabo s. Deze overeenkomst vormt een verlenging op de overeenkomst bij de contracten met de nummers , , , , , en Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw gewaardeerde opdracht dan ook met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, drs. Marten Roorda voorzitter Raad van Bestuur Cito Bijlagen: Plan van Aanpak Overeenkomst Programmatuur Cito VvE Opdrachtbevestiging in tweevoud Algemene voorwaarden Cito B.V. Cito maakt werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Hiermee geeft Cito invulling aan de verbetering van het Nederlandse onderwijs en bedrijfsleven. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties. Iedereen heeft gelijke kansen om te laten zien wat hij waard is. Door dit objectieve beeld zijn verantwoorde keuzes op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling mogelijk. Pagina 4 Cito B.V. KvK

5 BIJLAGE Behorend bij offerte met nummer , d.d. 13 november 2013 PLAN VAN AANPAK INLEIDING De Vereniging van Eigenaren (VvE) maakt sinds 2007 gebruik van een opgavenbank met landelijk gevalideerde toetsen Mens en Wereld. Uit deze bank kunnen verschillende toetsen worden samengesteld voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek. In opdracht van de VvE ondersteunt Cito bij verschillende stappen in het toetsconstructieproces, zoals de ontwikkeling van de opgaven, de cesuurbepaling, de afname van de toets en de rapportage. Met de ontwikkeling van landelijk gevalideerde toetsen is gegarandeerd dat de uitspraken over het niveau van de studenten volgens dezelfde norm verloopt en daardoor vergelijkbaar zijn. De landelijke kwaliteit van pabo-opleidingen wordt zo beter gewaarborgd. Met de keuze voor hetzelfde systeem en dezelfde afnameprincipes als voor rekenen en taal is het mogelijk de beheerslast voor de pabo s te minimaliseren en het gebruiksgemak te maximaliseren. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Hogescholen van juni 2011 is besloten om de entreetoets Mens en Wereld met ingang van september 2012 breed voor alle pabo s in te voeren. Het behalen van deze toets is vanaf dat studiejaar voorwaarde voor het behalen van de propedeuse. Ook in het schooljaar is dit het geval. Vanaf het voorjaar 2015 is het de bedoeling dat er een toelatingstoets afgenomen wordt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek ten behoeve van toelating tot het schooljaar (implementatie van het advies Een goede basis ). Het is de intentie van de Vereniging Hogescholen en OCW om de itembank van de bestaande entreetoets Mens en Wereld in dit kader aan te passen en uit te breiden. Een deel van de activiteiten in deze offerte loopt op deze ontwikkeling vooruit en heeft zowel betrekking op de ontwikkeling van de entreetoets als de toelatingstoets. De VvE acht de volgende uitgangspunten van belang: De kwaliteit van de toetsen en de geheimhouding van de toetsen dient te zijn gewaarborgd; De VvE acht het van belang dat de toetsen op dezelfde manier op alle pabo s worden ingezet. Daarom moeten de toetsen bij elke opleiding worden opgenomen in het examenreglement; Het inzagerecht wordt gecontinueerd in het schooljaar ; Het reguliere toetsproductieproces en het onderhoud van de opgavenbank wordt uiteraard zo kostenefficiënt mogelijk uitgevoerd. Afgesproken is met de Vereniging Hogescholen dat de kosten voor de ontwikkeling van de entreetoets en de toelatingstoets verdeeld worden over de Vereniging Hogescholen en de VvE omdat de meeste van de kosten voor beide toetsen gelden. Pagina 5 Cito B.V. KvK

6 OMSCHRIJVING AANBOD In deze omschrijving van het aanbod treft u achtereenvolgens de uitwerking aan van de volgende onderdelen: 1 Regulier toetsproductieproces, onderhoud en uitbreiding van de opgavenbank (inclusief afnames en licentie op ict-infrastructuur), en 2 Inzagerecht schooljaar REGULIER TOETSPRODUCTIEPROCES EN ONDERHOUD INCLUSIEF UITBREIDING (INCLUSIEF AFNAME) Vanaf het schooljaar wordt op verzoek van de VvE gewerkt met vaktoetsen per vak (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs). Voor elk vak dienen de toetsen door studenten binnen twee jaar te worden gehaald. Eerstejaars studenten krijgen maximaal drie kansen om vaktoetsen te maken. Ook tweedejaars studenten krijgen maximaal drie kansen om vaktoetsen te maken. De vaktoetsen bevatten elk 45 opgaven. De afnametijd per toets is 60 minuten. De scoring en rapportage van de antwoorden op de vragen verloopt automatisch. De studenten krijgen na de afname een rapportage met hun score per vak en per hoofddomein. Er wordt ook een omzettingstabel van scores naar cijfers geleverd aan de VvE. Via de website van de VvE wordt deze tabel gecommuniceerd met de scholen. Cito maakt op geen enkele wijze instellingsresultaten openbaar; dat is voorbehouden aan de opleidingsinstellingen zelf. Elk vak heeft zijn eigen cesuur. De VvE heeft bepaald dat studenten voor alle vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs) een voldoende moeten halen volgens de door de VvE landelijk vastgestelde norm. Bovenstaande opzet impliceert dat Cito voor het schooljaar in totaal negen toetsen oplevert: drie vaktoetsen per vak. Uitbreiding opgavenbank De opgavenbank voor de toetsen Mens en Wereld dient continu minimaal 300 direct inzetbare opgaven per vak te bevatten. De totale opgavenbank is omvangrijker omdat de bank ook opgaven bevat die om diverse redenen niet direct inzetbaar zijn. Cito voert regelmatig analyses uit om te kunnen adviseren welke opgaven het daaropvolgende jaar ingezet kunnen worden. Cito adviseert daarom om dit jaar circa 120 nieuwe opgaven per vak te construeren in verband met de eerder genoemde gewenste omvang van de bank, de uitbreiding van de entreetoets richting toelatingstoets, de geheimhouding van de opgaven en om de actualiteit blijvend te garanderen. Daarmee wordt de betrouwbaarheid van de resultaten op de toetsen geborgd. Een groot deel van de constructie van de nieuwe opgaven zal betrekking hebben op nieuwe domeinen of leerdoelen die beschreven worden in de te ontwikkelen toetsmatrijs voor de toelatingstoets. Alle nieuwe opgaven worden gepretest door middel van een aparte combinatietoets. Deze toets wordt digitaal afgenomen en geldt tevens als oefentoets. Om voldoende nieuwe opgaven te testen en om de betrouwbaarheid van de toets en de cesuur te kunnen blijven waarborgen, is het van groot belang dat minimaal 3000 studenten de pretest c.q. oefentoets maken. Indien de pabo s de geheimhouding kunnen garanderen door goed toezicht te houden op de toetsafname, kunnen deze toetsen tijdens een reguliere les worden afgenomen. Als dit niet mogelijk is, is het van belang een apart toetsmoment te organiseren. Aan deze afname zijn geen extra afnamekosten voor de scholen verbonden. Deze gepreteste opgaven kunnen worden ingezet met ingang van de tweede toetsafnameperiode van het studiejaar Pagina 6 Cito B.V. KvK

7 Activiteiten Check op de inhoud van de bank; bepalen van het aantal te ontwikkelen opgaven per vak en per domein. Hierbij zijn de nog te ontwikkelen toetssyllabus en toetsmatrijs voor de toelatingstoets leidend. Constructie van de opgaven door huidige constructiegroepleden Screenen van opgaven De screening van de opgaven vindt plaats door vakdocenten van deelnemende pabo s. Design ontwerpen voor de toetsen en toetsafnamen Testen en uitrol van de combinatietoets die als oefentoets kan worden gebruikt en geldt als pretest Afname pretest Psychometrische analyse en rapportage pretest. Er kunnen eventueel aanvullende analyses plaatsvinden zoals een vergelijking van de moeilijkheidsgraad van de bestaande opgaven met de nieuwe opgaven op het werk- en denkniveau van havo 3. Bijeenkomst met pabo-instellingen Samenstellen van de nieuwe toetsen Normering en cesuurbepaling De cesuur wordt vastgesteld door het bestuur van de VvE op basis van een advies van vakdocenten. De VvE draagt zorg voor de publicatie hiervan op de website van de entreetoets Mens en Wereld. Psychometrische analyse en rapportage toetsafname. Cito gaat er vooralsnog vanuit dat opzet van de rapportages vergelijkbaar is met die in het studiejaar De VvE verstrekt de rapportages tevens aan de Vereniging Hogescholen. Overleg/communicatie met de VvE Projectmanagement Afnames Voor het ontwikkelen, beheren, verspreiden, afnemen en scoren van de entreetoets Mens en Wereld wordt gebruik gemaakt van dezelfde ict-infrastructuur als voor de Taaltoets-pabo en Wiscat-pabo: CitoBank en CitoTester. Ervan uitgaande dat de nieuwe toetsen zijn samengesteld, zijn er de volgende posten die uitsluitend betrekking hebben op de afnamen. Aanpassen en testen van toetssoftware en rapportages Testen en uitrollen van de nieuwe toetsen Klaarzetten van toetspackages in portal voor pabo s Uitleveren standaardrapportages per kandidaat Applicatiebeheer Helpdesk Beschikbaarheid lijncapaciteit Uitvoeren Service Level Agreement (SLA) Onderhoud/afschrijving systeem, levering van updates Risico Communicatie Overleg met pabo s over afnamesysteem Projectorganisatie van de afnamen Materiële kosten en reiskosten voor het afnamesysteem Cito zal in het schooljaar mogelijk overgaan op een nieuwe versie van het software afnamesysteem. Cito zal tijdig met de VvE overleggen over de consequenties hiervan. Cito heeft de inspanningsverplichting ervoor te zorgen dat de overgang naar het nieuwe systeem goed verloopt. De eventuele risico s die gepaard gaan met de implementatie komen voor rekening van Cito. Pagina 7 Cito B.V. KvK

8 PLANNING De pretest c.q. oefentoets is beschikbaar vanaf medio augustus tot eind september De eerste vaktoetsen zijn beschikbaar vanaf september Vanaf de tweede afnameperiode worden de nieuw ontwikkelde opgaven opgenomen in de toetsen. Om de planning te kunnen realiseren en de toetsen tijdig beschikbaar te kunnen stellen aan de pabo s, is het van belang dat Cito uiterlijk 1 december 2013 een bericht van opdrachtverlening heeft ontvangen. N.B. Voorwaarde is dat de VvE er zorg voor draagt dat er voldoende kandidaten (minimaal 3000) zijn die deelnemen aan de pretest c.q. oefentoets. Separaat vindt overleg plaats met de Vereniging Hogescholen over de doorontwikkeling van de toets Mens en Wereld tot de toelatingstoets. 2 INZAGERECHT Om het inzagerecht van de entreetoets te realiseren worden de toetsen jaarlijks gereedgezet in de inzagetool. De inzagen verlopen op vergelijkbare wijze als beschreven in contract d.d. 27 februari 2008 (met nummer ). Vooralsnog gaat Cito uit van 16 inzagesessies die bij Cito plaatsvinden. Het bedrag per inzagesessie (maximaal 20 kandidaten) is opgebouwd uit de volgende posten: zaalhuur, toezicht door surveillant, administratie (van onder meer het organiseren van de inzagesessies, het versturen van de uitnodigingen, communicatie, het uitdraaien van een afnameset per kandidaat). Zoals vermeld factureert Cito de bedragen voor de inzagesessies op basis van het werkelijke aantal sessies dat in het schooljaar plaatsvindt. Omdat het aantal inzagen in de afgelopen jaren aanzienlijk is toegenomen, gaan we ervan uit dat er dit jaar evenveel inzagen nodig zijn als voor taal en rekenen, namelijk 16. De data van de sessies worden vooraf in overleg met de heer Roger Baltus bepaald. In de praktijk blijkt nog steeds dat er meer studenten van deze sessies gebruik willen maken dan er plaatsen zijn. Mocht er een overschrijding dreigen plaats te vinden van het aantal verwachte studenten, dan zal Cito contact opnemen met de heer Roger Baltus om nadere afspraken te maken. Pagina 8 Cito B.V. KvK

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties

Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding. Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsdocument openbare Europese aanbesteding Gebruikersonderzoek websites en web-based applicaties Aanbestedingsnummer: P4346 Uitgegeven door: Dienst Publiek en Communicatie Status: Definitief

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst...

Nadere informatie

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11

Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 Beschrijvend document Europese aanbesteding ICT Techniek ten behoeve van: Bestuursbureau NUOVO ISK LRC Pouwer Trajectum UniC USG VNC X11 1 van 19 INHOUDSOPGAVE Begrippenlijst 4 1 Algemeen 6 1.1 Inleiding

Nadere informatie

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 2. SLA componenten...

Nadere informatie

Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen

Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Overeenkomst ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsinformatie ArboVitale Verzuim in goede handen Bedrijfsgegevens Bedrijfsnaam Vestigingsadres Postcode en plaats vestigingsadres Correspondentieadres

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten IMPLEMENTATIESTRATEGIE Implementatie mgba gemeenten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Leeswijzer... 5 2. Doel van de implementatie... 6 2.1. Afbakening...

Nadere informatie

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep

Offerteaanvraag. IT-Dienstverlening. Quadraam, Gelderse scholengroep Offerteaanvraag IT-Dienstverlening Quadraam, Gelderse scholengroep Colofon In opdracht van : Quadraam, Gelderse scholengroep Contactpersoon : de heer P. van Buuren, lid College van Bestuur Auteurs : de

Nadere informatie

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen

Id.d. 2 3 DEC 9400 ce Assen . Bestuur Aan het college van B&W van de gemeente Slochteren Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN r'~""~~~'" '-"'"1 CI;;~:;;I,:'"-- ')., / 1 1Appingedam i I ------'----.-.j I ingekomen (s-::'e-m-j. S:i::ch~;;~'f:,n

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Draaiboek Parkmanagement Energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Samenvatting Collectief inkopen van energie, is één van de manieren om besparingen

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM)

STAGELEIDRAAD. Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) STAGELEIDRAAD Systeembeheer (SYS) Software Engineering (SE) Technische Informatica (TI) Information Engineering (IE) Business & IT Management (BIM) voor studenten, stagedocenten en stageverlenende organisaties

Nadere informatie

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies

3. Bedrijfsomschrijving Peter Keulers Coaching is een zelfstandig werkend bureau voor coaching, interim management en organisatie advies Algemene voorwaarden 1. Definities a. Opdrachtnemer: Peter Keulers, tevens handelend onder de naam Peter Keulers Coaching, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van haar diensten. b.

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Persoonlijke Effectiviteit Assertiviteit op de werkplek In deze intensieve assertiviteitstraining leert u effectiever

Nadere informatie

Vermogen tot onderwijs

Vermogen tot onderwijs Januari 2012 Vermogen tot onderwijs Onderzoekscommissie mr. L.J. Klaassen Vermogen tot onderwijs Commissie mr. L.J. Klaassen Mr. Leendert Klaassen (voorzitter) Drs. Pieter Dekkers (Berenschot/projectsecretaris)

Nadere informatie

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO

Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO maart 2012 Voortgezet onderwijs Implementatie referentieniveaus taal en rekenen in eindexamen VO 2 Deze brochure beschrijft de stand van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Uitnodiging tot Inschrijving

Uitnodiging tot Inschrijving Uitnodiging tot Inschrijving Europese aanbesteding Administratieve diensten HRM/PSA Openbare procedure Plateau Openbaar Onderwijs Assen Datum : 19 april 2013 Versie : defintief. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1 Préambule. 2 Definities

Algemene voorwaarden. 1 Préambule. 2 Definities Algemene voorwaarden 1 Préambule Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau B.V., hierna te noemen B&T, te Hoorn verleent diensten op het gebied van organisatieadvies, interim-management, werving

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Opdracht bevestiging. Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen

Opdracht bevestiging. Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen 1 Opdracht bevestiging Beheerovereenkomst Bedrijfsmatige schadeverzekeringen B.V. te Huis ter Heide, Rembrandtlaan 2 Versie maart 2012 I Contract nummer 2 1. Partijen : en Opdrachtnemer : B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010

Voorlichtingsbrochure flexibele en digitale centrale examens 2011 BB (standaard) en KB (pilot) versie 1, september 2010 Voorlichtingsbrochure ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- flexibele en digitale centrale examens 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V.

Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Dienstverlening Frank Elbers Assurantie Advies B.V. Inhoudsopgave 1 Waarom deze dienstenwijzer... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Dienstverleningsdocument... 3 2 Over Frank Elbers Assurantie Advies B.V.... 3 2.1

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71. TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST HOLLAND RIJNLAND SERVICEPUNT71 TECHNISCH OPDRACHTGEVERSCHAP Jeugdhulp Conceptversie, 21 november 2014 Pagina 1 Inhoud Dienstverleningsovereenkomst Deel A: Algemene bepalingen

Nadere informatie