BOVO-procedure regio Haaglanden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015"

Transcriptie

1 BOVO-procedure regio Haaglanden

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Colofon... 4 Contactgegevens... 4 Team BOVO... 4 Wijzigingslog... 4 Voorwoord De BOVO procedure Doelstellingen Een helder proces van aanmelding en toelating... 7 Een zorgvuldige behandeling door de vo-school... 7 Het verzamelen van statistische gegevens Doelgroep Het BOVO tijdpad De POVO module van Onderwijs Transparant Leerlinggegevens in POVO OT... 8 Inzagerecht voor ouders BOVO helpdesk BOVO vergoedingsregelingen PrO en vmbo + LWOO Wet passend onderwijs Extra ondersteuning... 9 Diepteondersteuning... 9 Schoolondersteuningsprofiel... 9 Stappenplan passend onderwijs Vroegtijdig in beeld brengen van een mogelijk moeilijk plaatsbare leerling Overdracht bij schoolwisseling in groep Toelatingsbeleid vo Toelatingsbeleid Weigeringsgrond Weigeren van leerlingen binnen passend onderwijs Aanvullende toelatingsvoorwaarden (Inrichtingsbesluit art.4) Het basisschooladvies en het OKR Basisschooladviezen Onderbouwing van het basisschooladvies Aangepaste Cito normeringen in

3 Oude normering bij PrO en LWOO Omgang met Cito normering in de BOVO-regio Een leerling met extra ondersteuning Het onderwijskundig rapport OKR Bijlagen Aanvullende gegevens voor PrO, LWOO Aanvullende gegevens voor een leerling met extra ondersteuning Inzagerecht voor ouders Overdracht van het onderwijskundig rapport Centrale eindtoets Onafhankelijk toetsgegeven Centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens Overige eindtoetsen Toegestane toetsen in Intelligentieonderzoek Uitzonderingen Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets Procedure heroverweging basisschooladvies Aanmelding en toelating BOVO adviesformulier Eerste aanmeldingsperiode Aanmelding in de eerste aanmeldingsperiode PrO-, LWOO- en kopklasleerlingen en leerlingen met extra ondersteuning Uiterste aanmelddatum voor leerlingen met extra ondersteuning Vmbo, havo en vwo Behandelperiode Toelaatbaar Afwijzen van een aangemelde leerling Teruggetrokken Behandelperiode van een leerling met extra ondersteuning Aanmelding en toelating in het voortgezet speciaal onderwijs Zorgplicht na afwijzen op basis van de ondersteuningsbehoefte Toelating Toelating van een leerling met extra ondersteuning In- en uitschrijfbewijzen printen Overaanmelding Voorrangsregels Loting

4 4.6.3 Overaanmelding en leerlingen met extra ondersteuning Na toelating van een leerling met extra ondersteuning Overzicht beschikbare plaatsen Tweede aanmeldingsperiode Overaanmelding in de tweede aanmeldingsperiode Een leerling met extra ondersteuning in de tweede aanmeldingsperiode Procedure (her)plaatsing leerlingen Uitwisselingsmarkt Voorstelgesprek Voortgangsgesprek Index Bijlage 1: Tijdpad BOVO procedure Bijlage 2: Stappenplan passend onderwijs po-vo 3

5 Colofon Tekst Eindredactie Vormgeving en omslag Met dank aan Simon Rijsdam Mattanja Kats Mattanja Kats Simon Rijsdam BOVO Expertgroep Erneke van den Beukel Maarten Hooghiemstra Pim Kalkman Karin Loggen Contactgegevens Team BOVO Regionaal BOVO coӧrdinator Beleidsmedewerker Applicatiebeheerder Psycholoog Administratief medewerker Beleidsondersteunend medewerker Mattanja Kats Maarten Hooghiemstra Erneke van den Beukel Andrea Taselaar Marijke de Kort Chantal Koelewijn Wijzigingslog Datum Versie Wijziging Toegestane toetsen in , pagina Bijlage 1 Tijdpad BOVO procedure v Vroegtijdig in beeld brengen van een mogelijk moeilijk plaatsbare leerling Weigeringsgrond 4.10 Procedure (her)plaatsing leerlingen Weigeringsgrond 1.2 Doelgroep Diepteondersteuning Uitzonderingen Afwijzen van een aangemelde leerling Bijlage 1 Tijdpad BOVO procedure v3 Bijlage 2 Stappenplan passend onderwijs po-vo Aanvullende toelatingsvoorwaarden (Inrichtingsbesluit art.4) Overige eindtoetsen Weigeringsgrond De informatie in deze uitgave is zorgvuldig samengesteld. BOVO Haaglanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hierin verstrekte informatie. Evenmin kunnen er aan de inhoud rechten worden ontleend. 4

6 Voorwoord De gang van het primair naar het voortgezet onderwijs is voor een kind van groot belang voor een succesvolle vervolgcarrière op school. Om deze overgang voor alle basisschoolverlaters zo eerlijk en ongehinderd mogelijk te laten verlopen hebben de schoolbesturen van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk afspraken met elkaar gemaakt en regels geformuleerd over het proces van aanmelding op vo-scholen. Deze afspraken geven vorm aan de jaarlijkse BOVO procedure. Als gevolg van de wet passend onderwijs, het Toetsbesluit po (wet centrale eindtoets) en de wijzigingen in de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is er ten opzichte van voorgaande jaren veel gewijzigd in de BOVO procedure. Naar verwachting zullen er gedurende het huidige schooljaar nog beleidswijzigingen volgen die van invloed kunnen zijn op de hierin verstrekte informatie. Naast dit procedureboek brengt BOVO jaarlijks het BOVO handboek uit. Het handboek biedt gedetailleerde praktische informatie ter ondersteuning van zowel po- als vo-collega s. BOVO raadt u daarom aan om altijd de nieuwste versie van het procedureboek en het handboek te raadplegen. De laatste versies kunt u downloaden van 5

7 1 De BOVO procedure De BOVO procedure geeft vorm aan afspraken die de schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs met elkaar maken met betrekking tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk (de BOVO regio Haaglanden) nemen deel aan de BOVO procedure en zijn gehouden aan de gemaakte afspraken. Als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend onderwijs, het Toetsbesluit po en de wijzigingen in de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is er ten opzichte van voorgaande jaren veel gewijzigd. Naar verwachting zullen er gedurende het huidige schooljaar en schooljaar meer beleidswijzigingen volgen. Schooljaar wordt daarom beschouwd als een overgangsjaar, waarin de basis wordt gelegd voor de BOVO procedure voor de jaren daarop volgend. 1.1 Doelstellingen De BOVO procedure beoogt een soepele overgang naar het vo en een succesvolle voltooiing van het gekozen onderwijstype middels vier centrale doelstellingen: 1. Een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport; 2. een helder proces van aanmelding en toelating; 3. een zorgvuldige behandeling door de vo-school; 4. het verzamelen van statistische gegevens. Het belang van de leerling staat in deze doelstellingen centraal Een passend basisschooladvies Het basisschooladvies (BSA) is bepalend voor de toekomstige scholing en ontwikkeling van onze basisschoolverlaters. Iedere leerling verdient het onderwijstype dat het beste aansluit bij diens capaciteiten en wensen, zodat de leerling met plezier naar school kan gaan en zonder vertragingen het diploma behaalt. Een BSA, transparant en goed onderbouwd met het onderwijskundig rapport (OKR), draagt hier in belangrijke mate aan bij en bevordert de communicatie met ouders en de toekomstige vo-school. Het BOVO handboek biedt po-scholen praktische informatie voor het vormen en communiceren van een transparant en onderbouwd BSA 1. 1 Download het BOVO handboek op 6

8 1.1.1 Een helder proces van aanmelding en toelating BOVO informeert scholen en andere betrokkenen op een heldere, begrijpelijke wijze. BOVO, de scholen en andere betrokken partijen nemen kennis van de procedures en houden zich aan de gemaakte afspraken en het BOVO tijdpad Een zorgvuldige behandeling door de vo-school Aanmeldingen worden met zorg en transparantie behandeld en plaatsingsbesluiten worden tijdig gecommuniceerd naar de ouders 2 en de po-school Het verzamelen van statistische gegevens Via de POVO module van Onderwijs Transparant (POVO OT) 3 beschikt BOVO over anonieme statistische gegevens zoals gegeven basisschooladviezen, schoolkeuze en leerlingmigratie. Deze gegevens worden aan de deelnemende schoolbesturen beschikbaar gesteld. 1.2 Doelgroep De BOVO procedure heeft betrekking op basisschoolverlaters die in de BOVO regio Haaglanden doorstromen naar de volgende onderwijsvormen 4 : - Praktijkonderwijs; - vmbo (met of zonder leerwegondersteunend onderwijs); - havo; - vwo (inclusief gymnasium); 1.3 Het BOVO tijdpad Een succesvol verloop van de BOVO procedure vergt nauwe samenwerking tussen verscheidene partijen. In het BOVO tijdpad 5 zijn de handelingen en taken van deze partijen in een chronologisch overzicht opgenomen. Het tijdpad is voor alle deelnemende partijen leidend. 1.4 De POVO module van Onderwijs Transparant Het BSA, didactische gegevens en andere relevante informatie over een basisschoolverlater worden digitaal overgedragen via de POVO module van Onderwijs Transparant (POVO OT). Het gebruik van POVO OT wordt bekostigd door de gemeente Den Haag en valt onder het beheer van stichting Digitaal Leren. 2 In dit document wordt met ouders de wettelijke vertegenwoordigers bedoeld 3 Zie 1.4 De POVO module van Onderwijs Transparant, pagina 7 4 Het BOVO Handboek bevat een uitgebreide beschrijving van de onderwijsvormen 5 Zie bijlage 1, BOVO tijdpad

9 1.4.1 Leerlinggegevens in POVO OT De po-school is verantwoordelijk voor het invoeren van de leerlinggegevens en onderwijskundige gegevens in POVO OT. Deze gegevens worden door BOVO uitsluitend gebruikt ten behoeve van de BOVO procedure en blijven voor de desbetreffende po-school en vo-school nog vijf jaar beschikbaar, waarna ze worden vernietigd Inzagerecht voor ouders Ouders hebben het recht op inzage in gegevens die (via POVO OT) worden overgedragen aan de vo-school. De po-scholen hebben de plicht om ouders deze inzage te bieden. BOVO adviseert de po-scholen om ouders een kopie van het OKR en de bijlagen te verstrekken en inhoud met de ouders te bespreken welke informatie wordt overgedragen en met welk doel. 1.5 BOVO helpdesk De BOVO helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor onderwijspersoneel met BOVO gerelateerde vragen en problemen. Deze eerstelijnsondersteuning wordt uitgevoerd door Digitaal Leren. De gemeente Den Haag en de schoolbesturen bekostigen de helpdesk. Het BOVO team verzorgt de tweedelijnsondersteuning. Tevens bespreekt de school met de ouders met welk doel zij de informatie willen overdragen. 1.6 BOVO vergoedingsregelingen PrO en vmbo + LWOO Basisscholen die via BOVO een intelligentieonderzoek en/of sociaal-emotioneel onderzoek laten afnemen bij leerlingen met een vermoedelijk advies praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) kunnen in aanmerking komen voor de BOVO vergoedingsregeling. Het samenwerkingsverband primair onderwijs (SPPOH) en voortgezet onderwijs (SWVZHW) bekostigen deze onderzoeken. 1.7 Wet passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs beoogt de Rijksoverheid dat zo veel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Binnen passend onderwijs worden drie vormen van ondersteuning onderscheiden: Basisondersteuning Ondersteuning die geboden wordt als deel van het reguliere onderwijsprogramma. Extra ondersteuning Ondersteuning binnen het regulier onderwijs die meer omvat dan de basisondersteuning. De extra ondersteuning kan per school verschillen en is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Diepteondersteuning Ondersteuning binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs, cluster 3 en

10 Vanaf 1 augustus 2014 dragen de schoolbesturen wettelijke zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning of diepteondersteuning behoeven. Zorgplicht houdt in dat de school waar een leerling met een ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld verplicht is passende ondersteuning te bieden. Wanneer dit niet mogelijk is zorgt de school in overleg met ouders voor een onderwijsplek waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden Extra ondersteuning Wanneer in dit document gesproken wordt over extra ondersteuning, wordt hiermee extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs bedoeld. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven, vallen onder de BOVO procedure Diepteondersteuning Deze vorm van ondersteuning wordt geboden door scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het aanmelden op een VSO-school valt buiten de BOVO procedure. Basisschoolverlaters worden door de po-school aangemeld bij een VSO-school met een passend schoolondersteuningsprofiel. Raadpleeg de website van de VSO-school voor de aanmeldprocedure Schoolondersteuningsprofiel Iedere school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel op welke manier ze de basisondersteuning aanbiedt en welke extra ondersteuning ze een leerling kan bieden. VSOscholen beschrijven in hun schoolondersteuningsprofiel de diepteondersteuning die geboden wordt. De schoolondersteuningsprofielen dienen uiterlijk 1 augustus 2014 via een directe link op de website van de scholen toegankelijk te zijn Stappenplan passend onderwijs De overstap van een leerling met extra ondersteuning is dit schooljaar nieuw. In bijlage 2 treft u een uitgebreid stappenplan waarin deze overstapprocedure wordt beschreven. 1.8 Vroegtijdig in beeld brengen van een mogelijk moeilijk plaatsbare leerling Wanneer er in groep 8 vermoedens zijn dat een leerling moeilijk te plaatsen zal zijn in het vo, is het van belang dat er zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen. Door deze leerlingen tijdig in kaart te brengen kunnen onnodige vertragingen in de overstap voorkomen worden. De po-school kan in dit traject ondersteuning krijgen van BOVO, het SPPOH en/of het SWVZHW. De wijze waarop BOVO, SPPOH en SWVZHW de po-scholen zullen begeleiden bij dit proces wordt binnenkort uitgewerkt en bekendgemaakt. Tot die tijd kunt u voor overleg contact opnemen met BOVO. 6 De ondersteuningsprofielen van vo-scholen in de BOVO regio zijn ook beschikbaar op 9

11 1.9 Overdracht bij schoolwisseling in groep 8 Soms komt het voor dat een leerling in groep 8 van po-school wisselt. Wanneer dit plaatsvindt nadat het OKR definitief is gemaakt blijft de po-school van vertrek inhoudelijk verantwoordelijk voor het OKR. Als de leerling van po-school wisselt voordat het OKR definitief is gemaakt, is de nieuwe school verantwoordelijk voor het OKR en het begeleidingstraject naar het vo. De school van vertrek draagt informatie zorgvuldig en zo compleet mogelijk over: - Voor de overdracht van leerlinggegevens is toestemming van ouders vereist; - informatie wordt overgedragen via het BOVO OKR met hierin; didactische en onderwijskundige gegevens informatie over eventuele ondersteuningsbehoefte - er vindt een overdrachtsgesprek plaats tussen de oude school en de nieuwe school Toelatingsbeleid vo Met de invoering van het Toetsbesluit po is ook artikel 27 van de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) gewijzigd op het punt van de toelating van leerlingen. Vo-scholen baseren de toelating van basisschoolverlaters voortaan op het basisschooladvies (BSA) (Inrichtingsbesluit art. 3.2). Hieronder volgen enkele zaken vanuit landelijke wet- en regelgeving en afspraken in BOVOverband. Vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden bepalen binnen deze kaders zelf hun toelatingsbeleid voor de aanname van basisschoolverlaters. BOVO Haaglanden heeft hierover geen zeggenschap. Het aanspreekpunt voor het toelatingsbeleid is de rector/directeur en/of het bestuur van de desbetreffende vo-school Toelatingsbeleid In de BOVO regio Haaglanden is afgesproken dat het bevoegd gezag van elke vo-school uiterlijk 1 november het toelatingsbeleid met een directe link op de homepage van haar website plaatst. Het toelatingsbeleid van de vo-school bevat een beschrijving van de grondslag of identiteit van de school, de schoolsoorten die worden aangeboden, eventuele bijzondere inrichting of profielklassen, het aantal lesplaatsen, eventuele voorrangsregels en lotingsprocedure. In de beschrijving van het toelatingsbeleid neemt de vo-school ook een paragraaf op over de toelating van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs, conform de afspraken binnen het SWVZHW over basis-, extra en diepteondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel 7 staat jaarlijks per 1 augustus op de website van de vo-school. 7 Zie Schoolondersteuningsprofiel, pagina

12 Weigeringsgrond Wettelijk mag het bevoegd gezag van een vo-school een leerling vanaf alleen weigeren als (WVO art 27): a. De ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven; b. het BSA niet overeenkomt met de inrichting van de school (een vmbo-advies bij een vwoschool); c. er geen plaatsruimte is. In de BOVO regio Haaglanden is er sprake van geen plaatsingsruimte wanneer de vo-school: - Na de eerste aanmeldingsperiode over gaat tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting 8 ; - in of na de tweede aanmeldingsperiode geen beschikbare onderwijsplaatsen meer heeft. De uitslag van de centrale eindtoets is geen grondslag voor het weigeren van een leerling Weigeren van leerlingen binnen passend onderwijs Indien een leerling zich op een vo-school aanmeldt met een verzoek om extra- of diepte ondersteuning, heeft deze vo-school zorgplicht, tenzij er sprake is van één van de drie bovenstaande weigeringsgronden. Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte mag pas afgewezen worden wanneer het bevoegd gezag van de vo-school, in overleg met de ouders, een andere (VSO-)school bereid heeft gevonden om de leerling te plaatsen (Wet Passend Onderwijs, art. 40) Aanvullende toelatingsvoorwaarden (Inrichtingsbesluit art.4) Vanaf is het BSA bij wet leidend. Dit houdt in dat de VO-school niet aanvullend mag toetsen, noch aanvullende toetsingseisen mag stellen naast het BSA. De vo-school mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de po-school maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De po-school mag al deze gegevens wel betrekken bij het BSA. Er zijn drie situaties waarin een vo-school wel aanvullend onderzoek mag doen t.a.v. de toelating: A. Er is voor de kandidaat-leerling geen BSA vastgesteld of de kandidaat-leerling heeft geen eindtoets afgelegd (Inrichtingsbesluit art. 4.1). B. Scholen met een bijzondere inrichting waarvoor specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling noodzakelijk zijn mogen een onderzoek naar die specifieke kennis of vaardigheden bij de kandidaat-leerling afnemen (Inrichtingsbesluit Art. 4.2). 8 Zie 4.6 Overaanmelding, pagina 23 9 Zie 3.2 Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets, pagina

13 C. Bij leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteund onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs. Met scholen met een bijzondere inrichting worden hier scholen met een bijzonder profiel bedoeld, zoals LOOT-scholen, maar ook scholen met TTO, theaterklassen, muziekklassen etc. Het artikel in het Inrichtingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat scholen met een bijzonder profiel verplicht zijn om leerlingen in dat profiel te plaatsen, zonder dat de geschiktheid van de leerling voor dat profiel is aangetoond. Scholen mogen dus voor die speciale klassen in hun toelatingscriteria expliciete eisen opnemen om de geschiktheid voor dat profiel te toetsen. Hier geldt dat uitsluitend getoetst mag worden op kennis of vaardigheden die nodig zijn voor het specifieke profiel. Blijkt de leerling niet geschikt voor het door hem gewenste profiel, dan wordt hij in de reguliere opleiding geplaatst. 12

14 2 Het basisschooladvies en het OKR Volgens het Toetsbesluit po is het BSA leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school baseert het advies op de leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de gehele basisschoolperiode. Conform de wet passend onderwijs en het Toetsbesluit po is het OKR aangepast in samenwerking met de regio s Delft, Dordrecht, Leiden, Midden Holland Rijnstreek, Nieuwe Waterweg Noord, Rotterdam, Voorne Putten/Rozenburg, Duin en Bollenstreek en het Westland. In deze regio s bevat het OKR dezelfde gegevens. Overdracht van leerlingen tussen de regio s wordt hiermee vergemakkelijkt. 2.1 Basisschooladviezen In de BOVO regio kunnen de volgende basisschooladviezen afgeven worden: - Praktijkonderwijs; - vmbo- basisberoepsgericht + LWOO; - vmbo- basisberoepsgericht; - vmbo- kaderberoepsgericht + LWOO; - vmbo- kaderberoepsgericht; - vmbo- (gemengd/) theoretisch gericht + LWOO; - vmbo- (gemengd/) theoretisch gericht; - vmbo- theoretisch/havo; - havo; - havo/vwo; - vwo; - VSO, cluster 1 t/m 4 Het VSO bestaat uit de clusters 1 t/m 4. Naast de bovenstaande onderwijsvormen kan een leerling doorstromen naar de Kopklas of de Internationale Schakelklas (ISK). Dit zijn tijdelijke onderwijsvoorzieningen waaruit een leerling kan doorstromen naar één van bovengenoemde onderwijstypen Onderbouwing van het basisschooladvies Een duidelijke motivering van het BSA middels het zo compleet mogelijk invullen van het OKR en de toevoeging van LVS-toetsscores uit groep 6, 7 en 8 dragen in belangrijke mate bij aan een transparante onderbouwing van het BSA. Transparantie bevordert de communicatie met ouders en de vo-school en geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het BSA tot stand is gekomen. De directie van de po-school is verantwoordelijk voor het BSA. 2.2 Aangepaste Cito normeringen in In schooljaar worden landelijk de nieuwe normeringen van de Cito vaardigheidstoetsen van de Cito LVS-toetsen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde 10 Zie het BOVO Handboek voor een uitgebreide omschrijving van de onderwijstypen. Zie ook Handreiking basisschooladvies van de PO- en VO-raad. 13

15 gehanteerd. In navolging van de hernormering van de Cito vaardigheidsniveaus is ook de normering van de DLE-schalen van uitgeverij Boom aangepast. Deze nieuwe, strengere normering kan leiden tot grotere leerachterstanden en van invloed zijn op het BSA. Esis heeft de nieuwe normering sinds 1 mei 2014 doorgevoerd en ParnasSys sinds 1 augustus De oude normering komt niet meer voor in de schooladministratiepakketten Oude normering bij PrO en LWOO De RVC-VO Landelijk heeft op 1 juni 2014 besloten om in schooljaar de oude DLEnormeringen voor Cito LVS-toetsen te hanteren. Ze is van mening dat de Cito LVS-toetsen opnieuw beoordeeld moeten worden door de COTAN voordat deze opgenomen kunnen worden in de lijst met toegestane instrumenten die de RVC hanteert. De normering in de leerlingadministratiepaketten komt dus niet meer overeen met de normering van RVC-VO. Volgens de normering in de leerlingadministratiepaketten komen meer leerlingen in aanmerking voor PrO of LWOO dan volgens de RVC-VO het geval is: Een leerling die volgens de nieuwe normering, qua leerachterstanden binnen het LWOO gebied valt, is volgens de oude normering mogelijk geen LWOO-leerling. Een leerling die volgens de nieuwe normering, qua leerachterstanden binnen het PrO gebied valt, is volgens de oude normering mogelijk een LWOO-leerling Omgang met Cito normering in de BOVO-regio - Voor PrO- en LWOO-leerlingen wordt uitsluitend de oude normering gehanteerd. - Voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen wordt de nieuwe normering gehanteerd. - In POVO OT is voor PrO- en LWOO-leerlingen naast de nieuwe normering ook de oude normering zichtbaar Vo-scholen kunnen de RVC-VO aanvraag binnen OT op basis van de oude normering doen. 2.3 Een leerling met extra ondersteuning Vanaf het begin van het schooljaar brengt de po-school leerlingen in kaart 12 die in het vo (vermoedelijk) extra ondersteuning nodig zullen hebben. De school bespreekt dit met de ouders en bekijkt op basis van de schoolondersteuningsprofielen welke vo-school de beste ondersteuning kan bieden. 2.4 Het onderwijskundig rapport Ten behoeve van de aanmelding op een vo-school stelt de po-school voor iedere basisschoolverlater een OKR samen. Het OKR is een digitaal rapport dat door POVO OT wordt gegenereerd uit gegevens die door de po-school ingevoerd worden. Via POVO OT kan het OKR gelezen worden door de vo-school waar de leerling is aangemeld. Het OKR bevat: - NAW-gegevens van ouders, leerling en school; 11 Raadpleeg de handleiding POVO-module Onderwijs Transparant 12 Zie bijlage 2 Stappenplan passend onderwijs 14

16 - Het BSA; - didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem en/of ander didactisch onderzoek; - informatie over de schoolloopbaan en de leerdomeinen; - informatie over sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding; - score op een toegestane eindtoets. De po-school bepaalt per leerling welke leer- en begeleidingsgegevens op het moment van overstap relevant en noodzakelijk zijn om over te dragen. 2.5 OKR Bijlagen Indien nodig wordt het OKR aangevuld met bijlagen zoals profielbladen, onderzoeksrapportages, een groeidocument en/of een dyslexieverklaring Aanvullende gegevens voor PrO, LWOO Bij een leerling met het advies PrO of vmbo met LWOO dienen aanvullende gegevens in het OKR opgenomen te zijn: - Didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem, bij Cito LVS-toetsen volgens de oude normering; - gegevens van intelligentieonderzoek; - gegevens van sociaal-emotioneel onderzoek (indien van toepassing). Bijlagen: - Profielblad(en) van intelligentieonderzoek; - profielblad(en) van sociaal-emotioneel onderzoek (indien van toepassing); - handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven (indien van toepassing); Aanvullende gegevens voor een leerling met extra ondersteuning Het OKR van een leerling met extra ondersteuning biedt ruimte voor aanvullende gegevens, waaronder: - De geboden ondersteuning op het po; - de ondersteuningsbehoefte volgens de po-school op het vo; - en/of de ondersteuningsbehoefte volgens de ouders op het vo; - motivering voor de ondersteuningsvraag. Bijlagen: - Groeidocument passend onderwijs (indien van toepassing); - handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven (indien van toepassing). 2.6 Inzagerecht voor ouders De po-school heeft een wettelijke verplichting om ouders actief te informeren over de inhoud van het OKR. Wanneer ouders het niet eens zijn met de inhoud van het OKR 13, gaat de poschool met de ouders in gesprek. 13 Zie 2.4 Het onderwijskundig rapport, pagina

17 Indien geen overeenstemming wordt bereikt hoeft de po-school het BSA en/of het OKR niet te wijzigen. Ouders hebben het recht om hun eigen visie schriftelijk vast te leggen. Deze wordt door de po-school als bijlage toegevoegd aan het OKR. Een kopie van de visie wordt tevens opgenomen in het leerlingdossier op school. 2.7 Overdracht van het onderwijskundig rapport Het is de verantwoordelijkheid van de po-school om het OKR zo compleet mogelijk en tijdig 14 gereed te hebben, zodat de aanmelding van de leerling geen onnodige vertraging oploopt. Het OKR van PrO-, LWOO-, Kopklas-leerlingen en leerlingen met extra ondersteuning worden op een eerder moment overgedragen dan het OKR van reguliere leerlingen. De schriftelijke aanmelding door ouders geeft de vo-school toestemming om het OKR van de leerling digitaal in te zien. De ouders geven bij aanmelding het BOVO adviesformulier af. Dit formulier vermeldt het BOVO-nummer van de leerling. Met het BOVO-nummer heeft de voschool toegang tot het OKR. 14 Zie bijlage 1, BOVO tijdpad ; tijdlijn primair onderwijs 16

18 3 Centrale eindtoets Vanaf schooljaar worden po-scholen door het Toetsbesluit po verplicht tot het afnemen van een goedgekeurde centrale eindtoets die de vakgebieden rekenen en taal toetst aan de hand van de referentieniveaus. De toets wordt beschouwd als een controle op het reeds gevormde BSA. De po-school kiest één eindtoets voor al haar basisschoolverlaters. 3.1 Onafhankelijk toetsgegeven Een po-school is verplicht naast het BSA het resultaat van een onafhankelijk toetsgegeven aan het vo over te dragen. In de BOVO regio kon men in voorgaande jaren kiezen tussen de Cito Eindtoets Basisonderwijs of het intelligentieonderzoek. De Cito Eindtoets is vervangen door de centrale eindtoets. Intelligentieonderzoek is als onafhankelijk toetsgegeven niet meer toegestaan Centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens Ten tijde van dit schrijven is de centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de enige toets die voldoet aan de eisen van het Toetsbesluit po. De toets is in samenwerking met Stichting Cito ontwikkeld en bouwt voort op de Cito Eindtoets. De centrale eindtoets vindt later in het schooljaar plaats dan voorheen de Cito Eindtoets, namelijk in april Overige eindtoetsen Half november is door het ministerie bekend gemaakt dat naast de centrale eindtoets van het (CvTE) nog 2 eindtoetsen zijn toegelaten: - ROUTE 8 van A-VISION B.V.; - IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE Toegestane toetsen in Omdat schooljaar wordt beschouwd als overgangsjaar zijn naast de centrale eindtoets van het CvTE enkele andere toetsen 16 toegestaan als centrale eindtoets. - Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering; - landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen voor groep 8: Toetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS) van het Cito; begrijpend lezen toets van 678 Onderwijs Advisering. Raadpleeg rijksoverheid.nl voor de actuele lijst van toegestane toetsen. 15 Zie het BOVO Handboek voor meer informatie over de centrale eindtoets po 16 Deze toetsen mogen worden afgenomen volgens de data van de desbetreffende toetskalender. 17

19 3.1.4 Intelligentieonderzoek Vanaf is intelligentieonderzoek niet meer toegestaan als onafhankelijk toetsgegeven. Intelligentieonderzoek kan nog wel ingezet worden voor het bepalen van een passend BSA en zo bijdragen aan een goede onderbouwing van het BSA. Voor het aanvragen van een RVC-VO beschikking ten behoeve van vermoedelijke PrO- of LWOO-leerlingen is intelligentieonderzoek nog steeds verplicht Uitzonderingen Een po-school kan in overleg met de ouders besluiten om bepaalde leerlingen geen eindtoets te laten maken: - Een kind met een IQ lager dan 70; - een zeer moeilijk lerend kind; - een meervoudig gehandicapt kind dat door zijn/haar handicap moeilijk leert; - een leerling die 4 jaar of minder in Nederland is en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst. Voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs is de eindtoets niet verplicht. Scholen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs kunnen er wel voor kiezen om nu al van een eindtoets gebruik te maken. 3.2 Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets Het BSA is leidend voor toelating op een vo-school. De uitslagen van de centrale eindtoets worden na het bericht van toelating bekend gemaakt, namelijk in de week van 18 t/m 22 mei Als een leerling op de eindtoets lager scoort dan verwacht, wordt het BSA niet aangepast. De leerling kan niet afgewezen worden op grond van de lagere uitslag van de eindtoets 17. Scoort een leerling hoger dan verwacht, dan kan de po-school het BSA aanpassen volgens de procedure voor heroverweging van het basisschooladvies Procedure heroverweging basisschooladvies In de periode van maandag 18 t/m vrijdag 29 mei 2015 worden de volgende stappen doorlopen: De po-school bepaalt in overleg met de ouders of het advies bijgesteld wordt. De po-school communiceert het resultaat van de heroverweging naar de ouders en de voschool. Dit kan zijn: a. Handhaving van het oorspronkelijke BSA; b. bijstelling van het BSA naar een hoger advies. De heroverweging en eventuele aanpassing van het BSA worden verwerkt in het OKR van POVO OT. 17 Zie Weigeringsgrond, pagina

20 4. 5. In geval van bijstelling nodigt de vo-school de po-school en de ouders zo spoedig mogelijk uit voor een overleg om te bepalen of de plaatsing moet worden herzien. Dit kan leiden tot één van volgende besluiten: a. plaatsing op de vo-school op basis van het bijgestelde advies 18 ; b. plaatsing op de vo-school op basis van het oorspronkelijke advies; c. plaatsing op een andere school van het bevoegd gezag op basis van het bijgestelde advies; d. op basis van het bijgestelde advies melden de ouders hun kind aan bij een andere voschool die nog plek heeft. Leerlingen die naar aanleiding van bijstelling van het BSA niet meer terecht kunnen op de vo-school waar ze geplaatst zijn, komen in aanmerking voor herplaatsing volgens de procedure (her)plaatsing leerlingen 19. Indien een leerling met een ondersteuningsbehoefte aangemeld wordt op een andere voschool op basis van een gewijzigd BSA, dan heeft deze school de zorgplicht. 18 Het naar boven bijstellen van het basisschooladvies van een leerling en eventuele afstroom van deze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan in het vo, is niet van invloed op de rendementsberekening van de vo-school. 19 Zie 4.10 Procedure (her)plaatsing leerlingen, pagina

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie

BOVO-procedure regio Haaglanden

BOVO-procedure regio Haaglanden BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 Colofon... 4 Contactgegevens... 4 Team BOVO... 4 Voorwoord... 5 1. De BOVO procedure 2014-2015... 6 1.1. Doelstellingen... 6 1.1.1.

Nadere informatie

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2

BOVO jaaroverzicht regio Haaglanden , V2 augustus ma 21 Start schooljaar augustus ma 28-8 t/m Inrichten POVO OT vr 22-9 Importeren basisschoolverlaters en invoeren gebruikers. september vr 1 Start aanmeldings- en behandelperiode leerlingen VSO

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016 2017 In het schooljaar 2014 2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 In dit document wordt de opbouw van de advisering op Maria Montessori onderbouwd en met behulp van het stappenplan het tijdpad uitgezet en de taken verdeeld. Het document sluit af met een actuele versie

Nadere informatie

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2017-2018 Volgens de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs is het basisschooladvies leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school

Nadere informatie

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR

17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 17 EK - OBS DE KLEINE KEIZER EINDADVISERING LEERLINGEN GROEP 8 SCHOOLJAAR 2016-2017 In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens deze wet is het basisschooladvies

Nadere informatie

versie 2 BOVO procedure v

versie 2 BOVO procedure v versie 2 BOVO procedure v2 2015-2016 Inhoudsopgave Colofon... 3 Voorwoord... 4 Wijzigingen in schooljaar 2015-2016... 5 1 Wetgeving en regionale afspraken... 7 1.1 Doelstellingen... 7 1.1.1 Een passend

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Start Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Start 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo In contact met het vo Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 2 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 2 Op weg 14 oktober 2015 Inhoud BOVO tijdpad jan-jul Onderwijstypen vo Aanmeldprocedure vo Toelating vo Heroverweging n.a.v. eindtoets Tijdpad 2015-2016 Speciale doelgroepen

Nadere informatie

Colofon... 3 Voorwoord... 4 Wijzigingen in schooljaar Wetgeving en regionale afspraken... 7

Colofon... 3 Voorwoord... 4 Wijzigingen in schooljaar Wetgeving en regionale afspraken... 7 BOVO procedure v2 2015-2016 Inhoudsopgave Colofon... 3 Voorwoord... 4 Wijzigingen in schooljaar 2015-2016... 5 1 Wetgeving en regionale afspraken... 7 1.1 Doelstellingen... 7 1.1.1 Een passend basisschooladvies...

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 start Starterscursus po BOVO procedure deel 1 start 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO BOVO: Een initiatief van de schoolbesturen

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden

Goed op weg naar het vo. De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Goed op weg naar het vo De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden BASISSCHOOL Voortgezet Onderwijs Inhoud Belangrijke informatie Het basisschooladvies Belangrijke wijzigingen in

Nadere informatie

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore

Verplichte heroverweging basisschooladvies bij hogere eindtoetsscore De overgang van de basisschool naar de middelbare school is een belangrijk moment in de schoolloopbaan van leerlingen. Daarom is er terecht veel aandacht voor: bij ons als school, bij ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; In januari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting zij kunnen

Nadere informatie

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure

Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure Procesgang PO- VO Leidend in deze is de BOVO Procedure De totstandkoming van het basisschooladvies Indicatie advies groep In het ontwikkelgesprek van februari wordt met de ouders besproken aan welke adviesrichting

Nadere informatie

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure

Procesgang PO-VO. Leidend in deze is de BOVO procedure Procesgang PO-VO Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Indicatie advies groep 7; Op grond van ons leerlingvolgsysteem (met daarin de CITO toetsen) wordt in

Nadere informatie

Definitieve tijdpad regionale BOVO B

Definitieve tijdpad regionale BOVO B Definitieve tijdpad regionale BOVO B procedure 2008-200 2009 LET OP: Er zijn in dit tijdpad bepaalde data aangepast t.o.v. vorig schooljaar. Neem de belangrijke e data op in uw agenda. 01-09 1 e schooldag.

Nadere informatie

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg

Starterscursus po. BOVO procedure deel 1 Op weg Starterscursus po BOVO procedure deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud BOVO Haaglanden BOVO tijdpad 2015-2016 Basisschooladvies Onderwijskundig rapport Ouders BOVO Informatie: Nieuwsbrieven en aparte brieven

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo

Goed op weg naar het vo Goed op weg naar het vo 2016-2017 De overstap van basisschoolverlaters in de BOVO regio Haaglanden Inhoud Een belangrijke stap Het onderwijskundig rapport De eindtoets Passend onderwijs Schooltypen vo

Nadere informatie

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek

Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek Protocol overstap PO VO, OBS De Drentse Hoek In het schooljaar 2014-2015 werd de wet centrale eindtoets Primair Onderwijs ingevoerd. Volgens de wet is het basisschooladvies leidend bij de toelating van

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2015-2016 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure

Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure Procedure PO-VO RKBS De Triangel Leidend in deze is de BOVO procedure 1. De totstandkoming van het basisschooladvies; Bespreking resultaten groep 7; In februari / juni worden het rapport en de CITO scores

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2016 2017 PO en VO Velsen Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming binnen de regio 2. Van

Nadere informatie

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017

stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Mattanja Kats Ewald van Vliet, 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure Eerste deel schooljaar Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Toelaten op het vo

Nadere informatie

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers,

December 2015. Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs. Geachte ouders/verzorgers, December 2015 Betreft: de overgang van primair naar voortgezet onderwijs Geachte ouders/verzorgers, Met onderstaande algemene brief willen we u laten weten wat er in het verwijzingstraject van de basisschool

Nadere informatie

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen

Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Toelatingsprocedure 2015-2016 PO en VO Velsen Vastgesteld op 12 november 2014 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO - VO Velsen 1.1 Verantwoording 1.2 De leerlingen waar de afspraken voor gelden 1.3 Overeenstemming

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Dia 1 Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 Dia 2 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Start BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Start 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u.

Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Heeft u een zoon of dochter in groep 8? Dan is deze brochure voor u. Uw kind gaat naar het Voortgezet Onderwijs en daar komt veel bij kijken. Per schooljaar 2013-2014 wordt er in de Regio Utrecht West

Nadere informatie

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017

De nieuwe BOVOprocedure. stap voor stap. Ingrid Paardekooper Arno Peters. 4 oktober 2017 De nieuwe BOVOprocedure stap voor stap Ingrid Paardekooper Arno Peters 4 oktober 2017 Inhoud Waarom een nieuwe procedure? Basisschool eerst aan zet Oriëntatie op het vo Aanmelden op het vo Behandelen op

Nadere informatie

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school met passend onderwijs in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar de middelbare school gaan maken. Een grote stap Uw kind gaat volgend

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015

Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 Veel gestelde vragen over de overgang van basis naar voortgezet onderwijs (POVO) 13 maart 2015 De overstap van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs is voor veel ouders en kinderen een

Nadere informatie

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad

Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 1 Belangrijkste data behorende bij de 1 e aanmeldingsperiode. Alle data zijn ook terug te vinden in het BOVO tijdpad 2016-2017. Het BOVO tijdpad maakt onderscheid tussen twee groepen leerlingen, te weten

Nadere informatie

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier

BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier BOVO Haaglanden Tijdpad VO op de Beets Hoe komt het advies tot stand? Adviesgesprek Cito eindtoets Tijdpad aanmelding Adviesformulier Aanmeldingsprocedure Behandelperiode Rechten van ouders De brugklas

Nadere informatie

Protocol. Overstap po-vo

Protocol. Overstap po-vo Protocol Overstap po-vo Totstandkoming van het basisschooladvies Stap 1. Afname Entreetoets Wanneer Groep 7 April/Mei Toelichting De Entreetoets wordt afgenomen. Deze toets geeft ons naast de reguliere

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014

Povo. Ouderbrochure POVO. Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Povo Ouderbrochure POVO Uitleg voor ouders over de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 2013-2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende

Nadere informatie

Voor leerlingen die extra aandacht nodig hebben LWOO leerweg ondersteunend onderwijs PRO praktijkonderwijs Kenmerken: kleinere groepen, werken in eigen tempo, bij LWOO zelfde vmbo-programma als in het

Nadere informatie

Colofon... 3. Team BOVO... 3 Contactgegevens... 3. Voorwoord... 4 1 BOVO in 2013 2014 samengevat... 5

Colofon... 3. Team BOVO... 3 Contactgegevens... 3. Voorwoord... 4 1 BOVO in 2013 2014 samengevat... 5 Inhoudsopgave Colofon... 3 Team BOVO... 3 Contactgegevens... 3 Voorwoord... 4 1 BOVO in 2013 2014 samengevat... 5 1.1 Ondersteuning en facilitatie, pagina 8... 5 1.2 Deelname aan de BOVO vergoedingsregeling,

Nadere informatie

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling

Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling Sociaal-emotioneel onderzoek Vergoedingsregeling 2016-2017 Deze brief betreft basisschoolverlaters, die mogelijk in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) door sociaal-emotionele problematiek

Nadere informatie

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2015-2016 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor ouders/verzorgers 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2015-2016 2. Afspraken

Nadere informatie

Draaiboek PO 2015-2016

Draaiboek PO 2015-2016 Draaiboek PO -2016 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2016 naar een school voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg

BOVO Starterscursus po. Testen en toetsen deel 1 Op weg BOVO Starterscursus po Testen en toetsen deel 1 Op weg 9 september 2015 Inhoud Tijdpad Praktijkonderwijs en leerwegondersteuning Didactisch onderzoek Adaptief toetsen BOVO vergoedingsregeling intelligentieonderzoeken

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014

Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013-2014 2014 PO Pagina 1 Tijdpad CONCEPT Kernprocedure I - PO/VO 2013- VO 1e schooldag Nog niet-geplaatste leerlingen vorig schooljaar: volledige dossiers opsturen naar: PCL-VO t.a.v. J. Bijleveld, Buiksloterweg 85,

Nadere informatie

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs

Kernprocedure 2004-2005. afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Kernprocedure 2004-2005 afspraken tussen schoolbesturen en gemeente Amsterdam over de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Bezoekadres Weesperstraat 101 1018 VN Amsterdam Postbus 1840

Nadere informatie

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding

POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding POVO-Procedure Stichtse Vecht Docentenhandleiding 1.1. Afspraken advisering Over de wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt zijn op initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs in de POVO-procedure

Nadere informatie

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015.

Naar de brugklas. Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Naar de brugklas Informatie voor ouders over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam, schooljaar 2014-2015. Inleiding In het schooljaar 2014-2015 gaat uw kind van

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Utrecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. Wat doet de basisschool? 2.1 De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies 2.2 De basisschool

Nadere informatie

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer

Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Uitleg voor ouders over De Rotterdamse Plaatsingswijzer Schooljaar 2016-2017 HET BASISSCHOOLADVIES: Niveau voor voortgezet onderwijs interesses, motivatie, talenten, mogelijkheden en toetsgegevens Voorlopig

Nadere informatie

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR

DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR DE ROTTERDAMSE PLAATSINGSWIJZER IN HET KORT VOOR OUDERS SCHOOLJAAR 2017-2018 Versie: 31 oktober 2017 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HET BASISSCHOOLADVIES... 3 ORIËNTEREN OP SCHOLEN... 3 VOORKEURSLIJST...

Nadere informatie

Toelating tot het voortgezet onderwijs

Toelating tot het voortgezet onderwijs Toelating tot het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Het Toetsbesluit po en toelating tot het vo 1.1 Schooladvies is leidend 1.2 Score eindtoets tweede gegeven 1.3 Geen extra toetsen, tenzij 1.4 Schooladvies

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2016 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Adviesbeleid VO groep 8

Adviesbeleid VO groep 8 Adviesbeleid VO groep 8 voor katholiek basisonderwijs de school behoort tot de Laurentius Stichting Tijdens het uitvoeren van het adviesbeleid VO is het BOVO tijdpad Regio Haaglanden enorm van belang voor

Nadere informatie

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder

Wijzigingen overgang PO-VO. Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder Wijzigingen overgang PO-VO Peter van Putten Joop Groos Rosanne Mulder 1 Inhoud Toelichting wijzigingen wet- en regelgeving Verplichte eindtoets Schooladvies Toelating VO Zorgplicht i.r.t. overgang po-vo

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht

Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht Naar het voortgezet onderwijs! POVO procedure Stichtse Vecht 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO procedure? 2. 2.1 Wat doet de basisschool? De basisschool geeft een enkelvoudig, bindend advies De

Nadere informatie

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs

POVO- procedure. procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs POVO- procedure procedure overgang primair onderwijs - voortgezet onderwijs P o v o 1 Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 3 2. Wat doet de basisschool? 5 De basisschool geeft een bindend schooladvies

Nadere informatie

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam

2003-2004. Handleiding Kernprocedure. schoolbesturen voortgezet onderwijs. schoolbesturen basisonderwijs. gemeente Amsterdam Handleiding Kernprocedure 2003-2004 schoolbesturen voortgezet onderwijs schoolbesturen basisonderwijs gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Samengesteld door

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Draaiboek po

Draaiboek po Draaiboek po -2018 De zorgleerling in beeld Wat moet de basisschool doen voor leerlingen die in augustus 2018 naar een school voor praktijkonderwijs (pro) of vmbo met leerwegondersteuning (lwoo) gaan?

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten?

Welkom. op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013. Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Welkom op de algemene voorlichtingsavond over het Voortgezet Onderwijs maandag 4 november 2013 Wilt u alstublieft uw mobiele telefoon uitzetten? Grote veranderingen Meer leerkrachten Wisselen van lokaal

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017

De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 De overstap naar voortgezet (speciaal) onderwijs in 2017 Informatie voor ouders/verzorgers met kinderen op het primair onderwijs of speciaal (basis-)onderwijs Als uw zoon/dochter komend schooljaar naar

Nadere informatie

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1

Plaatsingswijzer. Versie 2 051114 mjp 1 Plaatsingswijzer De plaatsingswijzer is een instrument dat een school voor voortgezet onderwijs in de regio hanteert om te komen tot een plaatsingsbesluit. Dit instrument wordt in 2015 voor het eerst experimenteel

Nadere informatie

Programma van deze avond

Programma van deze avond Programma van deze avond Opening en welkom Voorstellen van de gasten Korte schets programma van deze avond: - Informatie over het voortgezet onderwijs in het algemeen en over de scholen - Gelegenheid tot

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs

POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs POVO- procedure 2012-2013 Afspraken over de overstap van leerlingen van primair onderwijs naar regulier voortgezet onderwijs bestemd voor basisscholen 1 Inhoud 1. POVO- procedure 2012-2013 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure?

Inhoudsopgave. 2.10. Capaciteiten en/of didactisch onderzoek. 2.11. Regionale Verwijzingscommissie (RVC) 1. Wat is de POVO-procedure? Inhoudsopgave 1. Wat is de POVO-procedure? 1.1. Inleiding POVO-procedure 1.2. Voor welke leerlingen? 2. Vastgestelde afspraken: PO 2.1. Werkwijze adviseren en aanmelden door primair onderwijs 2.2. Afspraken

Nadere informatie

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen?

Wordt er nog gewerkt met de groene kaart (inschrijfkaart van de gemeente) voor leerlingen die in de gemeente Rotterdam wonen? Q&A Plaatsingswijzer Versie 16.02.15 ALGEMEEN Excel-bestand Plaatsingswijzer in omloop Momenteel wordt reclame gemaakt voor een Excel-programma Plaatsingswijzer. Verwezen wordt naar de Rotterdamse Plaatsingswijzer

Nadere informatie

Toelatingsbeleid Terra VO

Toelatingsbeleid Terra VO Toelatingsbeleid Terra VO Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Inhoud en doel van dit document... 3 1.3 Communicatie met aspirant leerlingen... 3 2. Overgang PO - VO... 4 2.1 Passend onderwijs...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 4 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer

Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer . Veel gestelde vragen, versie 22.11.17 Bij Rotterdamse Plaatsingswijzer 2017-2018 1 Hoe groot is het gebied met in potentie deelnemende scholen? Dat zijn in principe alle po- en alle vo-scholen in de

Nadere informatie

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs?

Hoe verloopt het traject van advisering en overgang naar het voortgezet onderwijs? Protocol advisering en uitstroom voortgezet onderwijs Elk jaar is het opstellen van een advies voor een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat een verantwoordelijke taak. Wij gaan hier zorgvuldig

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van

Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van Handreiking voor PO scholen betreffende invoering in het VO van 1. leerrendementen ter vervanging van de LWOO regeling 2. de TLV PrO ter vervanging van de huidige beschikking PrO Aanmelding bij het VO

Nadere informatie

Feiten en fabels over zorgplicht. Presentatie + kort verslag van de twee workshops

Feiten en fabels over zorgplicht. Presentatie + kort verslag van de twee workshops Feiten en fabels over zorgplicht Presentatie + kort verslag van de twee workshops Kees Blaauw, 10 november 2016 De meest gestelde vragen Zorgplicht geldt voor alle scholen? ja voor alle scholen van praktijkonderwijs

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016

INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 INSCHRIJVINGSBELEID VOOR SCHOOLJAAR 2015/2016 In dit document is het inschrijvingsbeleid voor het Arte College voor schooljaar 2015/2016 beschreven. De inhoud van dit document is tot stand gekomen in overleg

Nadere informatie

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland

Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland Toelatingsprocedure vanaf augustus 2017 Zuid-Kennemerland VO-scholen in Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Regionaal Bestuurlijk Overleg (vastgesteld 2017) 1 Inhoud 1. Toelatingsprocedure PO

Nadere informatie

Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden

Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden Naar de middelbare school in de regio BOVO Haaglanden Voor ouders van kinderen die de overstap van basisschool naar middelbare school gaan maken. Een grote stap Uw kind gaat volgend jaar naar het voortgezet

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Eindtoets & Overgang PO-VO.

Eindtoets & Overgang PO-VO. Eindtoets & Overgang PO-VO Welkom Aanwezige organisaties IEP toets Route 8 Centrale Eindtoets Programma Doel en functie van bijeenkomst Korte terugblik op schooljaar 2014-2015 Verduidelijking rondom (nieuwe)

Nadere informatie

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling

Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Bijlage Sociaal-emotionele ontwikkeling t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en

Nadere informatie

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar

Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar Aan: Geadresseerde Datum: Arnhem, november 2015 Kenmerk: Betreft: PAS//PB Arnhemse Overdrachtsprocedure Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs ten behoeve van plaatsing in schooljaar 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs

HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs HANDREIKING Advieswijzer voor plaatsing in het voortgezet onderwijs 2016-2017 Inleiding Deze advieswijzer is opgesteld door de werkgroep POVO en kan door basisscholen gebruikt worden als hulpmiddel om

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling

Schooljaar 2015-2016 september 2015. Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Schooljaar 2015-2016 september 2015 Samenwerken aan Passend Onderwijs voor elke leerling Voorlopig schooladvies Het voorlopig schooladvies is het advies over het bij uw kind meest passend niveau van voortgezet

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie