BOVO-procedure regio Haaglanden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOVO-procedure regio Haaglanden 2014-2015"

Transcriptie

1 BOVO-procedure regio Haaglanden

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Colofon... 4 Contactgegevens... 4 Team BOVO... 4 Wijzigingslog... 4 Voorwoord De BOVO procedure Doelstellingen Een helder proces van aanmelding en toelating... 7 Een zorgvuldige behandeling door de vo-school... 7 Het verzamelen van statistische gegevens Doelgroep Het BOVO tijdpad De POVO module van Onderwijs Transparant Leerlinggegevens in POVO OT... 8 Inzagerecht voor ouders BOVO helpdesk BOVO vergoedingsregelingen PrO en vmbo + LWOO Wet passend onderwijs Extra ondersteuning... 9 Diepteondersteuning... 9 Schoolondersteuningsprofiel... 9 Stappenplan passend onderwijs Vroegtijdig in beeld brengen van een mogelijk moeilijk plaatsbare leerling Overdracht bij schoolwisseling in groep Toelatingsbeleid vo Toelatingsbeleid Weigeringsgrond Weigeren van leerlingen binnen passend onderwijs Aanvullende toelatingsvoorwaarden (Inrichtingsbesluit art.4) Het basisschooladvies en het OKR Basisschooladviezen Onderbouwing van het basisschooladvies Aangepaste Cito normeringen in

3 Oude normering bij PrO en LWOO Omgang met Cito normering in de BOVO-regio Een leerling met extra ondersteuning Het onderwijskundig rapport OKR Bijlagen Aanvullende gegevens voor PrO, LWOO Aanvullende gegevens voor een leerling met extra ondersteuning Inzagerecht voor ouders Overdracht van het onderwijskundig rapport Centrale eindtoets Onafhankelijk toetsgegeven Centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens Overige eindtoetsen Toegestane toetsen in Intelligentieonderzoek Uitzonderingen Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets Procedure heroverweging basisschooladvies Aanmelding en toelating BOVO adviesformulier Eerste aanmeldingsperiode Aanmelding in de eerste aanmeldingsperiode PrO-, LWOO- en kopklasleerlingen en leerlingen met extra ondersteuning Uiterste aanmelddatum voor leerlingen met extra ondersteuning Vmbo, havo en vwo Behandelperiode Toelaatbaar Afwijzen van een aangemelde leerling Teruggetrokken Behandelperiode van een leerling met extra ondersteuning Aanmelding en toelating in het voortgezet speciaal onderwijs Zorgplicht na afwijzen op basis van de ondersteuningsbehoefte Toelating Toelating van een leerling met extra ondersteuning In- en uitschrijfbewijzen printen Overaanmelding Voorrangsregels Loting

4 4.6.3 Overaanmelding en leerlingen met extra ondersteuning Na toelating van een leerling met extra ondersteuning Overzicht beschikbare plaatsen Tweede aanmeldingsperiode Overaanmelding in de tweede aanmeldingsperiode Een leerling met extra ondersteuning in de tweede aanmeldingsperiode Procedure (her)plaatsing leerlingen Uitwisselingsmarkt Voorstelgesprek Voortgangsgesprek Index Bijlage 1: Tijdpad BOVO procedure Bijlage 2: Stappenplan passend onderwijs po-vo 3

5 Colofon Tekst Eindredactie Vormgeving en omslag Met dank aan Simon Rijsdam Mattanja Kats Mattanja Kats Simon Rijsdam BOVO Expertgroep Erneke van den Beukel Maarten Hooghiemstra Pim Kalkman Karin Loggen Contactgegevens Team BOVO Regionaal BOVO coӧrdinator Beleidsmedewerker Applicatiebeheerder Psycholoog Administratief medewerker Beleidsondersteunend medewerker Mattanja Kats Maarten Hooghiemstra Erneke van den Beukel Andrea Taselaar Marijke de Kort Chantal Koelewijn Wijzigingslog Datum Versie Wijziging Toegestane toetsen in , pagina Bijlage 1 Tijdpad BOVO procedure v Vroegtijdig in beeld brengen van een mogelijk moeilijk plaatsbare leerling Weigeringsgrond 4.10 Procedure (her)plaatsing leerlingen Weigeringsgrond 1.2 Doelgroep Diepteondersteuning Uitzonderingen Afwijzen van een aangemelde leerling Bijlage 1 Tijdpad BOVO procedure v3 Bijlage 2 Stappenplan passend onderwijs po-vo Aanvullende toelatingsvoorwaarden (Inrichtingsbesluit art.4) Overige eindtoetsen Weigeringsgrond De informatie in deze uitgave is zorgvuldig samengesteld. BOVO Haaglanden aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hierin verstrekte informatie. Evenmin kunnen er aan de inhoud rechten worden ontleend. 4

6 Voorwoord De gang van het primair naar het voortgezet onderwijs is voor een kind van groot belang voor een succesvolle vervolgcarrière op school. Om deze overgang voor alle basisschoolverlaters zo eerlijk en ongehinderd mogelijk te laten verlopen hebben de schoolbesturen van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk afspraken met elkaar gemaakt en regels geformuleerd over het proces van aanmelding op vo-scholen. Deze afspraken geven vorm aan de jaarlijkse BOVO procedure. Als gevolg van de wet passend onderwijs, het Toetsbesluit po (wet centrale eindtoets) en de wijzigingen in de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is er ten opzichte van voorgaande jaren veel gewijzigd in de BOVO procedure. Naar verwachting zullen er gedurende het huidige schooljaar nog beleidswijzigingen volgen die van invloed kunnen zijn op de hierin verstrekte informatie. Naast dit procedureboek brengt BOVO jaarlijks het BOVO handboek uit. Het handboek biedt gedetailleerde praktische informatie ter ondersteuning van zowel po- als vo-collega s. BOVO raadt u daarom aan om altijd de nieuwste versie van het procedureboek en het handboek te raadplegen. De laatste versies kunt u downloaden van 5

7 1 De BOVO procedure De BOVO procedure geeft vorm aan afspraken die de schoolbesturen van primair en voortgezet onderwijs met elkaar maken met betrekking tot de overstap naar het voortgezet onderwijs. Alle scholen voor primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk (de BOVO regio Haaglanden) nemen deel aan de BOVO procedure en zijn gehouden aan de gemaakte afspraken. Als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend onderwijs, het Toetsbesluit po en de wijzigingen in de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) is er ten opzichte van voorgaande jaren veel gewijzigd. Naar verwachting zullen er gedurende het huidige schooljaar en schooljaar meer beleidswijzigingen volgen. Schooljaar wordt daarom beschouwd als een overgangsjaar, waarin de basis wordt gelegd voor de BOVO procedure voor de jaren daarop volgend. 1.1 Doelstellingen De BOVO procedure beoogt een soepele overgang naar het vo en een succesvolle voltooiing van het gekozen onderwijstype middels vier centrale doelstellingen: 1. Een passend basisschooladvies, onderbouwd met het onderwijskundig rapport; 2. een helder proces van aanmelding en toelating; 3. een zorgvuldige behandeling door de vo-school; 4. het verzamelen van statistische gegevens. Het belang van de leerling staat in deze doelstellingen centraal Een passend basisschooladvies Het basisschooladvies (BSA) is bepalend voor de toekomstige scholing en ontwikkeling van onze basisschoolverlaters. Iedere leerling verdient het onderwijstype dat het beste aansluit bij diens capaciteiten en wensen, zodat de leerling met plezier naar school kan gaan en zonder vertragingen het diploma behaalt. Een BSA, transparant en goed onderbouwd met het onderwijskundig rapport (OKR), draagt hier in belangrijke mate aan bij en bevordert de communicatie met ouders en de toekomstige vo-school. Het BOVO handboek biedt po-scholen praktische informatie voor het vormen en communiceren van een transparant en onderbouwd BSA 1. 1 Download het BOVO handboek op 6

8 1.1.1 Een helder proces van aanmelding en toelating BOVO informeert scholen en andere betrokkenen op een heldere, begrijpelijke wijze. BOVO, de scholen en andere betrokken partijen nemen kennis van de procedures en houden zich aan de gemaakte afspraken en het BOVO tijdpad Een zorgvuldige behandeling door de vo-school Aanmeldingen worden met zorg en transparantie behandeld en plaatsingsbesluiten worden tijdig gecommuniceerd naar de ouders 2 en de po-school Het verzamelen van statistische gegevens Via de POVO module van Onderwijs Transparant (POVO OT) 3 beschikt BOVO over anonieme statistische gegevens zoals gegeven basisschooladviezen, schoolkeuze en leerlingmigratie. Deze gegevens worden aan de deelnemende schoolbesturen beschikbaar gesteld. 1.2 Doelgroep De BOVO procedure heeft betrekking op basisschoolverlaters die in de BOVO regio Haaglanden doorstromen naar de volgende onderwijsvormen 4 : - Praktijkonderwijs; - vmbo (met of zonder leerwegondersteunend onderwijs); - havo; - vwo (inclusief gymnasium); 1.3 Het BOVO tijdpad Een succesvol verloop van de BOVO procedure vergt nauwe samenwerking tussen verscheidene partijen. In het BOVO tijdpad 5 zijn de handelingen en taken van deze partijen in een chronologisch overzicht opgenomen. Het tijdpad is voor alle deelnemende partijen leidend. 1.4 De POVO module van Onderwijs Transparant Het BSA, didactische gegevens en andere relevante informatie over een basisschoolverlater worden digitaal overgedragen via de POVO module van Onderwijs Transparant (POVO OT). Het gebruik van POVO OT wordt bekostigd door de gemeente Den Haag en valt onder het beheer van stichting Digitaal Leren. 2 In dit document wordt met ouders de wettelijke vertegenwoordigers bedoeld 3 Zie 1.4 De POVO module van Onderwijs Transparant, pagina 7 4 Het BOVO Handboek bevat een uitgebreide beschrijving van de onderwijsvormen 5 Zie bijlage 1, BOVO tijdpad

9 1.4.1 Leerlinggegevens in POVO OT De po-school is verantwoordelijk voor het invoeren van de leerlinggegevens en onderwijskundige gegevens in POVO OT. Deze gegevens worden door BOVO uitsluitend gebruikt ten behoeve van de BOVO procedure en blijven voor de desbetreffende po-school en vo-school nog vijf jaar beschikbaar, waarna ze worden vernietigd Inzagerecht voor ouders Ouders hebben het recht op inzage in gegevens die (via POVO OT) worden overgedragen aan de vo-school. De po-scholen hebben de plicht om ouders deze inzage te bieden. BOVO adviseert de po-scholen om ouders een kopie van het OKR en de bijlagen te verstrekken en inhoud met de ouders te bespreken welke informatie wordt overgedragen en met welk doel. 1.5 BOVO helpdesk De BOVO helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor onderwijspersoneel met BOVO gerelateerde vragen en problemen. Deze eerstelijnsondersteuning wordt uitgevoerd door Digitaal Leren. De gemeente Den Haag en de schoolbesturen bekostigen de helpdesk. Het BOVO team verzorgt de tweedelijnsondersteuning. Tevens bespreekt de school met de ouders met welk doel zij de informatie willen overdragen. 1.6 BOVO vergoedingsregelingen PrO en vmbo + LWOO Basisscholen die via BOVO een intelligentieonderzoek en/of sociaal-emotioneel onderzoek laten afnemen bij leerlingen met een vermoedelijk advies praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) kunnen in aanmerking komen voor de BOVO vergoedingsregeling. Het samenwerkingsverband primair onderwijs (SPPOH) en voortgezet onderwijs (SWVZHW) bekostigen deze onderzoeken. 1.7 Wet passend onderwijs Met de invoering van passend onderwijs beoogt de Rijksoverheid dat zo veel mogelijk leerlingen een passende onderwijsplek kunnen krijgen. Binnen passend onderwijs worden drie vormen van ondersteuning onderscheiden: Basisondersteuning Ondersteuning die geboden wordt als deel van het reguliere onderwijsprogramma. Extra ondersteuning Ondersteuning binnen het regulier onderwijs die meer omvat dan de basisondersteuning. De extra ondersteuning kan per school verschillen en is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Diepteondersteuning Ondersteuning binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs, cluster 3 en 4. 8

10 Vanaf 1 augustus 2014 dragen de schoolbesturen wettelijke zorgplicht voor leerlingen die extra ondersteuning of diepteondersteuning behoeven. Zorgplicht houdt in dat de school waar een leerling met een ondersteuningsbehoefte wordt aangemeld verplicht is passende ondersteuning te bieden. Wanneer dit niet mogelijk is zorgt de school in overleg met ouders voor een onderwijsplek waar de benodigde ondersteuning wel geboden kan worden Extra ondersteuning Wanneer in dit document gesproken wordt over extra ondersteuning, wordt hiermee extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs bedoeld. Leerlingen die extra ondersteuning behoeven, vallen onder de BOVO procedure Diepteondersteuning Deze vorm van ondersteuning wordt geboden door scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). Het aanmelden op een VSO-school valt buiten de BOVO procedure. Basisschoolverlaters worden door de po-school aangemeld bij een VSO-school met een passend schoolondersteuningsprofiel. Raadpleeg de website van de VSO-school voor de aanmeldprocedure Schoolondersteuningsprofiel Iedere school beschrijft in het schoolondersteuningsprofiel op welke manier ze de basisondersteuning aanbiedt en welke extra ondersteuning ze een leerling kan bieden. VSOscholen beschrijven in hun schoolondersteuningsprofiel de diepteondersteuning die geboden wordt. De schoolondersteuningsprofielen dienen uiterlijk 1 augustus 2014 via een directe link op de website van de scholen toegankelijk te zijn Stappenplan passend onderwijs De overstap van een leerling met extra ondersteuning is dit schooljaar nieuw. In bijlage 2 treft u een uitgebreid stappenplan waarin deze overstapprocedure wordt beschreven. 1.8 Vroegtijdig in beeld brengen van een mogelijk moeilijk plaatsbare leerling Wanneer er in groep 8 vermoedens zijn dat een leerling moeilijk te plaatsen zal zijn in het vo, is het van belang dat er zo spoedig mogelijk actie wordt ondernomen. Door deze leerlingen tijdig in kaart te brengen kunnen onnodige vertragingen in de overstap voorkomen worden. De po-school kan in dit traject ondersteuning krijgen van BOVO, het SPPOH en/of het SWVZHW. De wijze waarop BOVO, SPPOH en SWVZHW de po-scholen zullen begeleiden bij dit proces wordt binnenkort uitgewerkt en bekendgemaakt. Tot die tijd kunt u voor overleg contact opnemen met BOVO. 6 De ondersteuningsprofielen van vo-scholen in de BOVO regio zijn ook beschikbaar op 9

11 1.9 Overdracht bij schoolwisseling in groep 8 Soms komt het voor dat een leerling in groep 8 van po-school wisselt. Wanneer dit plaatsvindt nadat het OKR definitief is gemaakt blijft de po-school van vertrek inhoudelijk verantwoordelijk voor het OKR. Als de leerling van po-school wisselt voordat het OKR definitief is gemaakt, is de nieuwe school verantwoordelijk voor het OKR en het begeleidingstraject naar het vo. De school van vertrek draagt informatie zorgvuldig en zo compleet mogelijk over: - Voor de overdracht van leerlinggegevens is toestemming van ouders vereist; - informatie wordt overgedragen via het BOVO OKR met hierin; didactische en onderwijskundige gegevens informatie over eventuele ondersteuningsbehoefte - er vindt een overdrachtsgesprek plaats tussen de oude school en de nieuwe school Toelatingsbeleid vo Met de invoering van het Toetsbesluit po is ook artikel 27 van de wet op het voortgezet onderwijs (WVO) gewijzigd op het punt van de toelating van leerlingen. Vo-scholen baseren de toelating van basisschoolverlaters voortaan op het basisschooladvies (BSA) (Inrichtingsbesluit art. 3.2). Hieronder volgen enkele zaken vanuit landelijke wet- en regelgeving en afspraken in BOVOverband. Vo-scholen in de BOVO regio Haaglanden bepalen binnen deze kaders zelf hun toelatingsbeleid voor de aanname van basisschoolverlaters. BOVO Haaglanden heeft hierover geen zeggenschap. Het aanspreekpunt voor het toelatingsbeleid is de rector/directeur en/of het bestuur van de desbetreffende vo-school Toelatingsbeleid In de BOVO regio Haaglanden is afgesproken dat het bevoegd gezag van elke vo-school uiterlijk 1 november het toelatingsbeleid met een directe link op de homepage van haar website plaatst. Het toelatingsbeleid van de vo-school bevat een beschrijving van de grondslag of identiteit van de school, de schoolsoorten die worden aangeboden, eventuele bijzondere inrichting of profielklassen, het aantal lesplaatsen, eventuele voorrangsregels en lotingsprocedure. In de beschrijving van het toelatingsbeleid neemt de vo-school ook een paragraaf op over de toelating van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het kader van passend onderwijs, conform de afspraken binnen het SWVZHW over basis-, extra en diepteondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel 7 staat jaarlijks per 1 augustus op de website van de vo-school. 7 Zie Schoolondersteuningsprofiel, pagina 9 10

12 Weigeringsgrond Wettelijk mag het bevoegd gezag van een vo-school een leerling vanaf alleen weigeren als (WVO art 27): a. De ouders de grondslag van de school niet respecteren of onderschrijven; b. het BSA niet overeenkomt met de inrichting van de school (een vmbo-advies bij een vwoschool); c. er geen plaatsruimte is. In de BOVO regio Haaglanden is er sprake van geen plaatsingsruimte wanneer de vo-school: - Na de eerste aanmeldingsperiode over gaat tot het toepassen van voorrangsregels en/of loting 8 ; - in of na de tweede aanmeldingsperiode geen beschikbare onderwijsplaatsen meer heeft. De uitslag van de centrale eindtoets is geen grondslag voor het weigeren van een leerling Weigeren van leerlingen binnen passend onderwijs Indien een leerling zich op een vo-school aanmeldt met een verzoek om extra- of diepte ondersteuning, heeft deze vo-school zorgplicht, tenzij er sprake is van één van de drie bovenstaande weigeringsgronden. Een leerling met extra ondersteuningsbehoefte mag pas afgewezen worden wanneer het bevoegd gezag van de vo-school, in overleg met de ouders, een andere (VSO-)school bereid heeft gevonden om de leerling te plaatsen (Wet Passend Onderwijs, art. 40) Aanvullende toelatingsvoorwaarden (Inrichtingsbesluit art.4) Vanaf is het BSA bij wet leidend. Dit houdt in dat de VO-school niet aanvullend mag toetsen, noch aanvullende toetsingseisen mag stellen naast het BSA. De vo-school mag bij toelating geen gebruik maken van extra toetsen voor het bepalen van het niveau van de leerling. Ook mag zij zich bij de toelating niet baseren op andere toetsen die leerlingen op de po-school maken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Entreetoets in groep 7, toetsen van het leerlingvolgsysteem of een IQ-test. De po-school mag al deze gegevens wel betrekken bij het BSA. Er zijn drie situaties waarin een vo-school wel aanvullend onderzoek mag doen t.a.v. de toelating: A. Er is voor de kandidaat-leerling geen BSA vastgesteld of de kandidaat-leerling heeft geen eindtoets afgelegd (Inrichtingsbesluit art. 4.1). B. Scholen met een bijzondere inrichting waarvoor specifieke kennis of vaardigheden van de kandidaat-leerling noodzakelijk zijn mogen een onderzoek naar die specifieke kennis of vaardigheden bij de kandidaat-leerling afnemen (Inrichtingsbesluit Art. 4.2). 8 Zie 4.6 Overaanmelding, pagina 23 9 Zie 3.2 Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets, pagina

13 C. Bij leerlingen die in aanmerking komen voor praktijkonderwijs (PrO) of vmbo met leerwegondersteund onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs. Met scholen met een bijzondere inrichting worden hier scholen met een bijzonder profiel bedoeld, zoals LOOT-scholen, maar ook scholen met TTO, theaterklassen, muziekklassen etc. Het artikel in het Inrichtingsbesluit is bedoeld om te voorkomen dat scholen met een bijzonder profiel verplicht zijn om leerlingen in dat profiel te plaatsen, zonder dat de geschiktheid van de leerling voor dat profiel is aangetoond. Scholen mogen dus voor die speciale klassen in hun toelatingscriteria expliciete eisen opnemen om de geschiktheid voor dat profiel te toetsen. Hier geldt dat uitsluitend getoetst mag worden op kennis of vaardigheden die nodig zijn voor het specifieke profiel. Blijkt de leerling niet geschikt voor het door hem gewenste profiel, dan wordt hij in de reguliere opleiding geplaatst. 12

14 2 Het basisschooladvies en het OKR Volgens het Toetsbesluit po is het BSA leidend bij de toelating van basisschoolverlaters tot het vo. De po-school baseert het advies op de leerprestaties, de aanleg en de (sociaal-emotionele) ontwikkeling van de leerling gedurende de gehele basisschoolperiode. Conform de wet passend onderwijs en het Toetsbesluit po is het OKR aangepast in samenwerking met de regio s Delft, Dordrecht, Leiden, Midden Holland Rijnstreek, Nieuwe Waterweg Noord, Rotterdam, Voorne Putten/Rozenburg, Duin en Bollenstreek en het Westland. In deze regio s bevat het OKR dezelfde gegevens. Overdracht van leerlingen tussen de regio s wordt hiermee vergemakkelijkt. 2.1 Basisschooladviezen In de BOVO regio kunnen de volgende basisschooladviezen afgeven worden: - Praktijkonderwijs; - vmbo- basisberoepsgericht + LWOO; - vmbo- basisberoepsgericht; - vmbo- kaderberoepsgericht + LWOO; - vmbo- kaderberoepsgericht; - vmbo- (gemengd/) theoretisch gericht + LWOO; - vmbo- (gemengd/) theoretisch gericht; - vmbo- theoretisch/havo; - havo; - havo/vwo; - vwo; - VSO, cluster 1 t/m 4 Het VSO bestaat uit de clusters 1 t/m 4. Naast de bovenstaande onderwijsvormen kan een leerling doorstromen naar de Kopklas of de Internationale Schakelklas (ISK). Dit zijn tijdelijke onderwijsvoorzieningen waaruit een leerling kan doorstromen naar één van bovengenoemde onderwijstypen Onderbouwing van het basisschooladvies Een duidelijke motivering van het BSA middels het zo compleet mogelijk invullen van het OKR en de toevoeging van LVS-toetsscores uit groep 6, 7 en 8 dragen in belangrijke mate bij aan een transparante onderbouwing van het BSA. Transparantie bevordert de communicatie met ouders en de vo-school en geeft alle partijen inzicht in de wijze waarop het BSA tot stand is gekomen. De directie van de po-school is verantwoordelijk voor het BSA. 2.2 Aangepaste Cito normeringen in In schooljaar worden landelijk de nieuwe normeringen van de Cito vaardigheidstoetsen van de Cito LVS-toetsen Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde 10 Zie het BOVO Handboek voor een uitgebreide omschrijving van de onderwijstypen. Zie ook Handreiking basisschooladvies van de PO- en VO-raad. 13

15 gehanteerd. In navolging van de hernormering van de Cito vaardigheidsniveaus is ook de normering van de DLE-schalen van uitgeverij Boom aangepast. Deze nieuwe, strengere normering kan leiden tot grotere leerachterstanden en van invloed zijn op het BSA. Esis heeft de nieuwe normering sinds 1 mei 2014 doorgevoerd en ParnasSys sinds 1 augustus De oude normering komt niet meer voor in de schooladministratiepakketten Oude normering bij PrO en LWOO De RVC-VO Landelijk heeft op 1 juni 2014 besloten om in schooljaar de oude DLEnormeringen voor Cito LVS-toetsen te hanteren. Ze is van mening dat de Cito LVS-toetsen opnieuw beoordeeld moeten worden door de COTAN voordat deze opgenomen kunnen worden in de lijst met toegestane instrumenten die de RVC hanteert. De normering in de leerlingadministratiepaketten komt dus niet meer overeen met de normering van RVC-VO. Volgens de normering in de leerlingadministratiepaketten komen meer leerlingen in aanmerking voor PrO of LWOO dan volgens de RVC-VO het geval is: Een leerling die volgens de nieuwe normering, qua leerachterstanden binnen het LWOO gebied valt, is volgens de oude normering mogelijk geen LWOO-leerling. Een leerling die volgens de nieuwe normering, qua leerachterstanden binnen het PrO gebied valt, is volgens de oude normering mogelijk een LWOO-leerling Omgang met Cito normering in de BOVO-regio - Voor PrO- en LWOO-leerlingen wordt uitsluitend de oude normering gehanteerd. - Voor vmbo-, havo- en vwo-leerlingen wordt de nieuwe normering gehanteerd. - In POVO OT is voor PrO- en LWOO-leerlingen naast de nieuwe normering ook de oude normering zichtbaar Vo-scholen kunnen de RVC-VO aanvraag binnen OT op basis van de oude normering doen. 2.3 Een leerling met extra ondersteuning Vanaf het begin van het schooljaar brengt de po-school leerlingen in kaart 12 die in het vo (vermoedelijk) extra ondersteuning nodig zullen hebben. De school bespreekt dit met de ouders en bekijkt op basis van de schoolondersteuningsprofielen welke vo-school de beste ondersteuning kan bieden. 2.4 Het onderwijskundig rapport Ten behoeve van de aanmelding op een vo-school stelt de po-school voor iedere basisschoolverlater een OKR samen. Het OKR is een digitaal rapport dat door POVO OT wordt gegenereerd uit gegevens die door de po-school ingevoerd worden. Via POVO OT kan het OKR gelezen worden door de vo-school waar de leerling is aangemeld. Het OKR bevat: - NAW-gegevens van ouders, leerling en school; 11 Raadpleeg de handleiding POVO-module Onderwijs Transparant 12 Zie bijlage 2 Stappenplan passend onderwijs 14

16 - Het BSA; - didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem en/of ander didactisch onderzoek; - informatie over de schoolloopbaan en de leerdomeinen; - informatie over sociaal-emotionele ontwikkeling en werkhouding; - score op een toegestane eindtoets. De po-school bepaalt per leerling welke leer- en begeleidingsgegevens op het moment van overstap relevant en noodzakelijk zijn om over te dragen. 2.5 OKR Bijlagen Indien nodig wordt het OKR aangevuld met bijlagen zoals profielbladen, onderzoeksrapportages, een groeidocument en/of een dyslexieverklaring Aanvullende gegevens voor PrO, LWOO Bij een leerling met het advies PrO of vmbo met LWOO dienen aanvullende gegevens in het OKR opgenomen te zijn: - Didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem, bij Cito LVS-toetsen volgens de oude normering; - gegevens van intelligentieonderzoek; - gegevens van sociaal-emotioneel onderzoek (indien van toepassing). Bijlagen: - Profielblad(en) van intelligentieonderzoek; - profielblad(en) van sociaal-emotioneel onderzoek (indien van toepassing); - handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven (indien van toepassing); Aanvullende gegevens voor een leerling met extra ondersteuning Het OKR van een leerling met extra ondersteuning biedt ruimte voor aanvullende gegevens, waaronder: - De geboden ondersteuning op het po; - de ondersteuningsbehoefte volgens de po-school op het vo; - en/of de ondersteuningsbehoefte volgens de ouders op het vo; - motivering voor de ondersteuningsvraag. Bijlagen: - Groeidocument passend onderwijs (indien van toepassing); - handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven (indien van toepassing). 2.6 Inzagerecht voor ouders De po-school heeft een wettelijke verplichting om ouders actief te informeren over de inhoud van het OKR. Wanneer ouders het niet eens zijn met de inhoud van het OKR 13, gaat de poschool met de ouders in gesprek. 13 Zie 2.4 Het onderwijskundig rapport, pagina

17 Indien geen overeenstemming wordt bereikt hoeft de po-school het BSA en/of het OKR niet te wijzigen. Ouders hebben het recht om hun eigen visie schriftelijk vast te leggen. Deze wordt door de po-school als bijlage toegevoegd aan het OKR. Een kopie van de visie wordt tevens opgenomen in het leerlingdossier op school. 2.7 Overdracht van het onderwijskundig rapport Het is de verantwoordelijkheid van de po-school om het OKR zo compleet mogelijk en tijdig 14 gereed te hebben, zodat de aanmelding van de leerling geen onnodige vertraging oploopt. Het OKR van PrO-, LWOO-, Kopklas-leerlingen en leerlingen met extra ondersteuning worden op een eerder moment overgedragen dan het OKR van reguliere leerlingen. De schriftelijke aanmelding door ouders geeft de vo-school toestemming om het OKR van de leerling digitaal in te zien. De ouders geven bij aanmelding het BOVO adviesformulier af. Dit formulier vermeldt het BOVO-nummer van de leerling. Met het BOVO-nummer heeft de voschool toegang tot het OKR. 14 Zie bijlage 1, BOVO tijdpad ; tijdlijn primair onderwijs 16

18 3 Centrale eindtoets Vanaf schooljaar worden po-scholen door het Toetsbesluit po verplicht tot het afnemen van een goedgekeurde centrale eindtoets die de vakgebieden rekenen en taal toetst aan de hand van de referentieniveaus. De toets wordt beschouwd als een controle op het reeds gevormde BSA. De po-school kiest één eindtoets voor al haar basisschoolverlaters. 3.1 Onafhankelijk toetsgegeven Een po-school is verplicht naast het BSA het resultaat van een onafhankelijk toetsgegeven aan het vo over te dragen. In de BOVO regio kon men in voorgaande jaren kiezen tussen de Cito Eindtoets Basisonderwijs of het intelligentieonderzoek. De Cito Eindtoets is vervangen door de centrale eindtoets. Intelligentieonderzoek is als onafhankelijk toetsgegeven niet meer toegestaan Centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens Ten tijde van dit schrijven is de centrale eindtoets van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) de enige toets die voldoet aan de eisen van het Toetsbesluit po. De toets is in samenwerking met Stichting Cito ontwikkeld en bouwt voort op de Cito Eindtoets. De centrale eindtoets vindt later in het schooljaar plaats dan voorheen de Cito Eindtoets, namelijk in april Overige eindtoetsen Half november is door het ministerie bekend gemaakt dat naast de centrale eindtoets van het (CvTE) nog 2 eindtoetsen zijn toegelaten: - ROUTE 8 van A-VISION B.V.; - IEP (ICE Eindtoets Primair Onderwijs) van bureau ICE Toegestane toetsen in Omdat schooljaar wordt beschouwd als overgangsjaar zijn naast de centrale eindtoets van het CvTE enkele andere toetsen 16 toegestaan als centrale eindtoets. - Drempelonderzoek 678 van 678 Onderwijs Advisering; - landelijk genormeerde methodeonafhankelijke toetsen voor groep 8: Toetsen Rekenen en wiskunde en Begrijpend lezen uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem (LVS) van het Cito; begrijpend lezen toets van 678 Onderwijs Advisering. Raadpleeg rijksoverheid.nl voor de actuele lijst van toegestane toetsen. 15 Zie het BOVO Handboek voor meer informatie over de centrale eindtoets po 16 Deze toetsen mogen worden afgenomen volgens de data van de desbetreffende toetskalender. 17

19 3.1.4 Intelligentieonderzoek Vanaf is intelligentieonderzoek niet meer toegestaan als onafhankelijk toetsgegeven. Intelligentieonderzoek kan nog wel ingezet worden voor het bepalen van een passend BSA en zo bijdragen aan een goede onderbouwing van het BSA. Voor het aanvragen van een RVC-VO beschikking ten behoeve van vermoedelijke PrO- of LWOO-leerlingen is intelligentieonderzoek nog steeds verplicht Uitzonderingen Een po-school kan in overleg met de ouders besluiten om bepaalde leerlingen geen eindtoets te laten maken: - Een kind met een IQ lager dan 70; - een zeer moeilijk lerend kind; - een meervoudig gehandicapt kind dat door zijn/haar handicap moeilijk leert; - een leerling die 4 jaar of minder in Nederland is en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst. Voor leerlingen uit het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs is de eindtoets niet verplicht. Scholen in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs kunnen er wel voor kiezen om nu al van een eindtoets gebruik te maken. 3.2 Heroverweging van het basisschooladvies op basis van de centrale eindtoets Het BSA is leidend voor toelating op een vo-school. De uitslagen van de centrale eindtoets worden na het bericht van toelating bekend gemaakt, namelijk in de week van 18 t/m 22 mei Als een leerling op de eindtoets lager scoort dan verwacht, wordt het BSA niet aangepast. De leerling kan niet afgewezen worden op grond van de lagere uitslag van de eindtoets 17. Scoort een leerling hoger dan verwacht, dan kan de po-school het BSA aanpassen volgens de procedure voor heroverweging van het basisschooladvies Procedure heroverweging basisschooladvies In de periode van maandag 18 t/m vrijdag 29 mei 2015 worden de volgende stappen doorlopen: De po-school bepaalt in overleg met de ouders of het advies bijgesteld wordt. De po-school communiceert het resultaat van de heroverweging naar de ouders en de voschool. Dit kan zijn: a. Handhaving van het oorspronkelijke BSA; b. bijstelling van het BSA naar een hoger advies. De heroverweging en eventuele aanpassing van het BSA worden verwerkt in het OKR van POVO OT. 17 Zie Weigeringsgrond, pagina

20 4. 5. In geval van bijstelling nodigt de vo-school de po-school en de ouders zo spoedig mogelijk uit voor een overleg om te bepalen of de plaatsing moet worden herzien. Dit kan leiden tot één van volgende besluiten: a. plaatsing op de vo-school op basis van het bijgestelde advies 18 ; b. plaatsing op de vo-school op basis van het oorspronkelijke advies; c. plaatsing op een andere school van het bevoegd gezag op basis van het bijgestelde advies; d. op basis van het bijgestelde advies melden de ouders hun kind aan bij een andere voschool die nog plek heeft. Leerlingen die naar aanleiding van bijstelling van het BSA niet meer terecht kunnen op de vo-school waar ze geplaatst zijn, komen in aanmerking voor herplaatsing volgens de procedure (her)plaatsing leerlingen 19. Indien een leerling met een ondersteuningsbehoefte aangemeld wordt op een andere voschool op basis van een gewijzigd BSA, dan heeft deze school de zorgplicht. 18 Het naar boven bijstellen van het basisschooladvies van een leerling en eventuele afstroom van deze leerlingen tijdens hun schoolloopbaan in het vo, is niet van invloed op de rendementsberekening van de vo-school. 19 Zie 4.10 Procedure (her)plaatsing leerlingen, pagina

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs

Bijlage 1. Wettelijk kader passend onderwijs Bijlage 1 Wettelijk kader passend onderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het wettelijke kader... 5 2.1 Zorgplicht... 5 Aanmelding... 5 Toelating en verwijdering... 6 Onderwijszorgprofiel... 6 Ontwikkelingsperspectief...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Boven Westerdiep 10 9641 LJ Veendam Postadres: Postbus 449 9640 AK Veendam Telefoon: 0598-612063 Internet: www.monnereau.picto.nl Email: monnereau@picto.nl Sbo Wim Monnereau-school maakt onderdeel

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs

Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Zorg- en kansenplan Werk in uitvoering: op weg naar Passend Onderwijs Kbs Helder Camara Zuringveld 1 4847 KS Teteringen Inhoud 1 Inleiding... 4 Missie en visie... 4 Visie op zorg... 5 2 Zorgstructuur...

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise

Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Inhoud Een woord vooraf... 5 Leeswijzer... 6 Inleiding: Profiel van de school... 7 Ons onderwijs... 7 Stichting Attendiz... 7 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier

Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Model onderwijskundig rapport Versie regulier, formulier Procesmanagement Primair Onderwijs Vmbo projectorganisatie Wegbereiders leerlinggebonden financiering Tijdelijke Commissie Advisering Indicatiestelling

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. POMONA EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10

Hoofdstuk 3. De SBO school 3.1 Algemene informatie pag. 10 3.2 Afgrenzingen met andere scholen pag. 10 INHOUD: Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Het bestuur pag. 03 1.2 Samenwerkingsverband Amstelronde. pag. 03 Hoofdstuk 2.Toelaatbaarheid,aanmelding en vervolgonderwijs 2.1 Passend onderwijs pag. 05 2.2 Plaatsing

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan

Schoolgids 2014-2015. Chr. Basisschool Zwingelspaan Schoolgids 2014-2015 Chr. Basisschool Zwingelspaan CBS Zwingelspaan Adres: Tonsedijk 6 4793 SC Fijnaart 0168-402691 Email adres: info@cbszwingelspaan.nl Directie: Roel Hoekman Toutenburg 54 4761 NT Zevenbergen

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie