Regisseren!leer!je!niet!uit!een!boekje! !!!!!! Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% Adviesbureau!De!Sleutel!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regisseren!leer!je!niet!uit!een!boekje! !!!!!! Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% Adviesbureau!De!Sleutel!"

Transcriptie

1 Regisserenleerjenietuiteenboekje Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% AdviesbureauDeSleutel

2 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 1 Wat$is$regisseren$eigenlijk?$$ emeestemensenkenneneenregisseuralsdeartistiek leidervaneenfilmoftoneelstuk.ineenvacaturevoortv: regisseurstonddatje eenduizendpootmoetzijndiecreatieve, inhoudelijkeenproductionelebeslissingenmoetkunnennemen, demotivatorzijndiedeploegaanstuurteneenduidelijkevisie moethebbenopwatjewiltzien. Wikipedianoemthet:iemanddiedecreatievesupervisievoert overdetotstandkomingvanuitvoerendekunst. Hetgaaterblijkbaarnietzozeeromdatje debaas benten ordersgeeft,zoalshetbekende cut roepentijdensopnames.er moetvooraleenploegmensengeleidwordenineenproces, waarincreativiteitbelangrijkis,waareenvisieonderligten waariets nieuws tot uitvoering komt. Waaromgroeitdevraagnaarregie? Delandelijkeoverheidstuurtsteedsmeeraanopregie,opmeer participatieenopeenandererolvoorbijvoorbeeldgemeenten ofdezorg,erontstaandaardoorookandere samenwerkingsvormen,waarinmetverschillende partijen of partners,wordtsamengewerktinhetrealiserenvaneen bepaaldevisieofhetcreërenvannieuweoplossingen.het werkveldofderolvanderegisseurkansterkverschillenen vanuitheeldiversethema sontstaan.determregisseurwordt heelbreedgebruiktzowelbinnenachmea,bijdepolitie,de gemeente,dezorg,hetjeugdbeleid.regieiseennieuwerolvoor deinterneadviseur,deprocesbegeleider,beleidsontwikkelaar, relatiebeheerder,accountmanagerofdeverbindertussen uitvoerendeorganisaties. Zoalsuitditboekjeblijkt,beperktderegierolzichnietalleentot gemeentenofzorginstellingen.steedsmeerorganisatieszienhet nutvaneenregisseurbijhetsamenwerken,omdoormiddelvan co:creatievisiesenplannentotleventebrengen.voorveel medewerkersisheteengrotestapdatdeeigenorganisatieniet meervolledigzelfbepaaldhoeeenproductofdiensteruitziet. Zemoetenwennenaandegroterebetrokkenheidvaninterneof externepartners,klanten,burgers,patiëntenetc. Hoewelditaanpassingenvraagtindemaniervanwerken,zijn devoordelendatdeinbrengvandeklantofgebruikergroter wordt,datdeuitvoeringmeerwordtlosgelaten,datermeer draagvlakisvoorheteindresultaatendatermeergebruikwordt gemaaktvandekennisdieaanwezigisinhet veld. D

3 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 2 Watdoeteenregisseur? Alsregisseurwerkjeinco:creatiemetanderenaanhet vormgevenvaneenvisieenhetinrichtenvaneenproces.hierbij hebjetemakenmeteenopdrachtgeverensomsmetmeerdere partijendiebelanghebbendofstakeholderzijn. Kenmerkendvoorregisserenis,dathetstartvanuiteenvisieen datheteinddoelniethelderofafgebakendis,zoalsbijeen project.zekerisdatjehetnietalleendoetennietbepalendbent, deproductiekomtalleentotstandinsamenwerkingmetsoms vele)anderen. Jehebtvoorogenwaaraanjewiltwerken,maarnognietprecies metwelkepersonenofpartners,metwelkonderdelenenhoe datallemaalvormkrijgt.deregisseurontwikkelteenvisie,geeft sturingaanhetproces,zorgtdatdejuistemensendejuisterol hebben,maardoetdatinsamenwerkingenisgerichtop participatieenvernieuwendeinbrengvananderen.creativiteit enimprovisatiezijnbelangrijkomsamenietsnieuwstedoen ontstaan. Kijk%letterlijk%veel%out-of-the-box,% standaard%oplossingen%heb%ik%nog%niet% gevonden. %Desiree%Geritz%buurtregisseur% Hetregieprocesinstappen Regisserenvraagtomeenandereaanpak,hetisopgebouwduit verschillendestappendiedewegvanwensnaarwerkelijkheid vormgeven.dezestappengevenderegisseurhouvast,je herkentwaternodigisenwatditvanjevraagt. Indite:bookwerkenwijdezestappenverderuit.Uitvijf interviewsblijkthoeervarenregisseursdezestappenvorm geven,welkestijlzehebbenontwikkeldenhoezemethet onverwachte omgaan. Elkeregisseurdeelt zijnervaringenen geeftadviezenen tipsaandegenedie eenbetere) regisseurwillen worden. Omdateenregisseur ookleidinggeeft,zal inverschillende stadiavandeproductieeenanderestijlvanleiderschapnodig zijn.dezestijlenwordeninhetlaatstehoofdstuktoegelicht.

4 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel InhoudRegisserenleerjenietuiteenboekje Verbeelden Verbindingmaken Omgevingssteunkrijgen Creërenenregisseren Volharden Vierstijlenvanleiderschap Devijfregisseursdiewehebbengeïnterviewdzijn: BenSmit zelfstandigtoneelregisseurenacteur DesireeGeritz buurtregisseur/wijkagentpolitieamsterdam NicolineWaanders beleidsregisseursociaaldomein gemeenteassen LeonCoulier relatiemanagerachmea,regisseurfacilitair Bedrijf FemiaWortelboer concernadviseurenregisseur bedrijfsvoeringgemeentegroningen Wehebben Regisseren%leer%je%niet%uit%een%boekje geschreven terinspiratievooriedereendieeenrolheeftalsregisseurin organisatiesofvoorhendieeendergelijkerolvoorogenhebben. Hetgeeftookinteressanteaanknopingspuntenvoororganisaties diemetregisseurswillengaanwerkenenopzoekzijnnaareen aanpakenduidelijkestappen. Natuurlijkisernogveelmeertevertellenoverregisseren.We hebbennietgeprobeerdomvolledigtezijn,maareenbeeldte schetsenvanonzevisieopregisseren,mededoordeverhalen vanervarenregisseurs. Graagbedankenweopdezeplekdezeregisseursdiezichdoor onshebbenlateninterviewenenzoeeninteressantinzicht hebbengegeveninregisseren.wedenkendathunverhalen, aanpakenvoorbeeldenandereregisseurskunnenhelpenhun eigenstijlvanregisserenteontwikkelen. Veelleesplezier NoorHooyman&GregoryMehciz 3

5 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel Verbeelden 4

6 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 5 Het$begint$met$een$idee$ ekunnenonslevenbijnanietmeervoorstellenzonder smartphoneoftablet.inminderdantienjaartijd,kunnen webijnanietmeerzonder.ookdeiphoneisooitbegonnenals eenideeinhethoofdvanéénpersoon.erwaseensterke overtuiging,eenheiliggeloofbijna,datwerdgedeeldmetandere mensenengeleidelijk ontstondeenconcepteneen vernieuwendproduct.elkevernieuwingofcreatievaneen product,eendienst,ofeenmaniervanwerken,startvanuiteen idee. Er%was%eens%een%idee.% In%het%geval%van%de%meeste% ideeën%blijft%het%verhaaltje% hierbij.%veel%mensen%of% organisaties%hebben%ideeën%of% visies,%die%niet%gerealiseerd% worden.%er%zijn%gelukkig%ook% succesvolle%mensen%die%wel%vorm%geven%aan% hun%ideeën.%wat%maakt%dat%zij%hierin% slagen?% Deeerstestapinhetrealiserenvanietsnieuws,ishethebben vaneenidee.jezietvoorjewatjewiltbereiken,hoeheteruit moetkomentezien.jegeloofterin,wordtenthousiastenhet geeftjeenergie.voorzichtigwerkjehetideeverderuit.inje hoofdofoppapier.hetzijnnogdeeerstecontourendieje schetst,maarlangzaamwordthetideemooierenreëler.de eerstevalkuilligthieropdeloer.deneigingisomtetwijfelen,te denkendathetnietwerkt,ofdatjehetnietkan.jeziemeer belemmeringendanmogelijkheden.mensendiehunideewél realiseren,zijnopditmomentinhetcreatieprocesinstaatdeze belemmeringentelatenvoorwatzezijn.namelijkgedachtesdie wellichtzullenuitkomen.zegelovenzosterkinhunideedatze zichnietkunnenvoorstellendatzehetnietrealiseren.deze overtuigingervaarjealsjemetzepraatoverhunidee,hun toekomstbeeld.jewordtookenthousiast,jekrijgtenergievan hunovertuigingenwiltmeewerkenomvanhunwensen werkelijkheidtemaken.samenmaakjeeenvisieopdetoekomst steedsconcreter. CreërenencoGcreëren Creërenbegintmeteenbeelddatlangzaamrijptinjeeigen hoofd,waarjesteedsscherpervangaatzienhoeheteruitkan zien,alshetgerealiseerdis.waarjedevoorzichtigeschetsenvan maaktenwaarjesterkingelooft.jestaatopenvoorvoorbeelden vananderenenbiedthenruimteomhetsamenbeteren W

7 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel werkbaartemaken.dooropentestaanvoorhunbeelden, suggestiesenhulpversnelthetgroeiproces.creërenbegint alleen,maarwordtco:creërendooranderentebetrekkeninhet procesvanbedenken,vormgevenenconcretiseren. Indezeeerstefaseisderegisseurbezighetbeeldvandecreatie vormtegeven.doorinspiratieoptedoen,praktijkvoorbeelden tezien,doorhetlezenvanboekenofartikelen,hetpratenmet mensendiegeenbelanghebbenbijhetonderwerpenvrijmee kunnendenken.doordeeerstecontourenvanhetideete schetsenenoppapiertezettenendooreentijdjeafstandvan hetideetenemen. Hetcreatieproces Hetcreatieprocesbestaatvoor80%uittranspiratieen20% inspiratie.inspiratiekomtnietvanzelf.naeenperiodevan intensiefbezigzijnmethetidee,ishetverstandighetonderwerp telatenrusten.ernietbewustmeebezigtezijn.ons onderbewusteneemtdecreatiedanover.nieuweinzichten wordengevormd,hetideerijptverder. Opeendagkomteropeenseennieuwinzichtbij,eenvormof eennieuweinvalshoek.datkanzijnonderdedouche,tijdens eenlangewandeling,bijhetsportenofdooreengesprekover ietsheelanders.hiermeewordthetideerijpomnaarbuitente komen. Hetverbeeldenvanjeideeisindezebeginfasesomseen eenzamereis.jebeeldenzijnnognietzoverdatjehetmet iedereenwiltdelen.hetborreltenprutteltinjeachterhoofd. Eenvisiemoetrijpenenmeervormkrijgenenjemoeterecht zelfingaangeloven.pasdankanjeandereninspirerenen motiverenmeetedoenenkanjezakenloslatenenaanpassen. Neemdetijdvoordezefase,ganietmeteen hardaanhetwerk maarlaatjeideelangzaamgroeien.geefruimteaanverbeelding. Logica%brengt%je%van%A%naar%B.%Verbeelding% brengt%je%werkelijk%overal.% %Albert%Einstein% $ $ $ 6

8 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 7 INTERVIEW$$ De%wat%eenzame%rol%van%de%regisseur,%die%weet%wat% de%overall%visie%is% Naam:BenSmit Beroep:Toneelregisseur Regisserenzietdiepindegenenvan BenSmit,toneelregisseur,acteuren opleider. Watikdoeisiemandandersbeter maken. oenhijals24:jarigetoneelspeelde,vroegeenmede:acteur ofhijmeegingnaardeamsterdamsetheaterschoolom auditietedoenomregisseurteworden.hijbeslootdeparttime RegieopleidingaandeTheaterschooltegaandoen.Deafgelopen 25jaarheefthijgewerktinhettheaterofalsadviseurvoor theaterindeprovinciegroningen,indecombinatievan regisseren,spelenenopleiden.hijcoördineerteen regieopleiding. Als%je%mensen%leert%regisseren,%welke%bouwstenen%zitten%daar% dan%in?%allesheeftnatuurlijktemakenmetverbeelding.want eenregisseurkanalleenwerkenopbasisvanzijnassociaties, dushijmoetookvrijkunnendenken,hijmoetooklerente associëren.datklinkteenbeetjetegenstrijdig,webiedenze bouwstenenaanentegelijkertijdmoetenzevrijgelatenworden omvooralhuneigenassociatiestehebben.ikleerzeomeen conceptueelregisseurteworden,waardoorzevantevoren bedachtmoetenhebben,ditwilikmeteenvoorstellingvertellen, ditiswatdeproductiemoetzijn,eenbepaaldebedoeling,een concept.% En%als%je%de%parallel%legt%naar%regisseurs%in%organisaties,%wat% is%belangrijk%om%te%leren?%zemoeteneerstwatloskomenvan decontext,anderskomternietietscreatiefsvan.hetisbinnen deopdrachteennieuwegroep,daarmoetjegebruikvanmaken omassociatiefencreatieftekunnendenken.datgaatniet vanzelf.jemoeteenomgevingcreërenwaariniedereendaaraan meemoetkunnendoenendatisjuistinhetbegin.jemoeteven wat opschud:dingen doen,waardoormensenlosraken.datkan nietzonderhumor,humorbreektjelos.% Zijn%er%overeenkomsten%met%regisseurs%in%organisaties?%De overeenkomsttussenverschillendesoortenregisseursis,datje jeeigen droom aanhetbouwenbent,datjeallemaalbijnul T

9 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 8 begintendatjesamennaarietstoebouwt.hetisbelangrijkdat jeechtsamenvanafnulstartenookdatiedereendaarin onmisbaaris,omdatniemandgemistkanwordeneniedereen zijnbijdragemoetleveren.% Bijrolverdelingbestaangeenkleinerollen,erbestaanalleen maarkleineacteurs,zeggenzealtijd.datisookzo,datbetekent datmensenvanzichzelfmoetentoegevendatdeenepersoon anderedingentelerenentebiedenheeft,dandeander,een andereervaringheeftdandeander. Daarmeekomjeopdejuisteplekinhetprocesterecht.Jemoet kunnenlachen,pleziermakenmetelkaar,terwijljemeteen pittigprocesbezigbent.iederleverteenbijdrageopzijneigen manier,vanuitzijneigenkracht. Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% Datisookeenparallelmethetwerkineenorganisatie,zorgen datdejuistemensenaantafelzitten,dieonmisbaarzijn,anders heefthetgeenzin. Heb%je%aan%het%begin%een%visie%of%een%beeld%van%wat%het%moet% worden?%ja,datisdewateenzamerolvanderegisseur,dathij weetwatdeoverallvisieisvandeproductie,dathijweetwat hetconceptis.daarbenjeeentijdjemeebezig,jebentaltijd opzoeknaarbronnenvoorhetontwikkelenvanjeconcept. Daarnamoetjezorgendatjemetdatconceptinjeachterhoofd, injeruggengraatzegikaltijd,datjemensenkuntmeenemen, datjekuntaangevenhoejehetgraagzouwillenhebben.% Alsikhetzelfschrijfofbewerk,hebikaleenideaalbeeldvande voorstelling.ikhebhetalgezien,maarikweetook,zowordthet nooit.alshetgeschrevenis,danlaatikhetachtermeengaik aandeslagmetdemensenendanveranderenerdingen.iemand komtmeteenveelbeterideevooreenscene,danlaatikhet helemaallos.danmoetjedeschrijverthuislatenenallesweer kunnenloslaten. Wat%is%regisseren%volgens%jou?%Iemandandersbetermaken.Ik wilalsregisseurgebruikmakenvanwatzijaanbieden,datik daarkeuzesuitkanmakenendingenopdejuistemanierbij elkaarkanzetten. Datishoejeeengoede voorstellingmaakt,maar daarvoorisdusnodigdatzeje parelskunnenaanbieden.ik moetzeinstrumenten aanbiedenhoezedatkunnen doen,inplaatsvandatikdatzelf gadoen,andersgaikalleenmaarzeggenhoedatmoet.

10 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel % % % % %Ik%verlang%vurig%naar%een%rol%waarin%ik% kan%tonen%wat%ik%kan,%bij%de%meeste% regisseurs%mag%men%alleen%tonen%wat%men% heeft. %Raquel%Welch% % Gebruik%je%ook%verschillende%stijlen?%Ikweetnaeenaantal kerenintuïtief,tegenwiejewatkanzeggen.ikzegaltijd,elke spelerheeftzijneigenregienodig,jemoetmensenophun niveauaanspreken.hetscheeltookdatderestzietwatjedoet; hijluistertgoed.datzezienwatergebeurtinzo nproces,datze datookkunnenaanvoelen. Je%bent%zelf%bijna%een%voorbeeld,%dat%je%zelf%laat%zien%hoe%je% mensen%aanvoelt.%precies,bijmensendieditprocesinde vingersmoetenkrijgenenwillenregisserenisdatvangroot belang,jemaniervanwerkenzoueenvoorbeeldmoetenzijn voordeanderen.% Wat%is%het%verschil%tussen%sturen%en%regisseren?%Stureniseen werkwoorddathebikaltijdeenbeetjeeenraarwoord gevonden.hetlijktalsofhetgaatovereenauto,eenvehikelmet eenstuuralsjedaarietsaandoetgaatheteenanderekantop. Zo nmechanismegaatnietopmetmensen,datbestaateigenlijk niet.dusdatbetekentdatjealleenmaarkuntverleiden. Verleideniseenmanieromtezorgendatmensenhetgaandoen, zonderdatjeopdrachtengeeft.wewerkenalsteamenerzijn verschillendemanierenomsamenmeervormtegevenaanhet concept,jehebtaltijdeensoortartistiekteamomjeheen. Vormgevers,decor,licht,muziek,eenproductieleideren daarmeezetjedevoorwaardenuit,zodatalleneuzendezelfde kantopstaan.datbetekentdatdespelersookmerkendatze gedragenwordendooreenprofessioneelteamvanbetrokken mensen.% 9

11 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel Verbinding maken 10

12 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 11 De$spelers$zoeken$$ enverzamelingmensenistotveelinstaat.omjebeeldente kunnenrealiserenhebjeanderemensennodig,jedoethet nietalleen.jegaathetspeelveldverkennenenopzoeknaarde spelers,metalsdoelomeenteamtevormendatsamenmetjou deproductievormgeeftenhetprocesbegeleidt. Niets%is%lastiger%om%aan%te%pakken,% hachelijker%om%er%de%leiding%over%te%nemen,% of%minder%zeker%van%succes,%dan%het% invoeren%van%nieuwe%dingen,%omdat%degene% die%nieuwigheden%invoert,%hen%die%het%in%de% oude%toestand%goed%ging%tot%vijanden%en%hen% die%het%onder%de%nieuwe%omstandigheden% goed%zou%kunnen%gaan,%als%lauwe% verdedigers%heeft. %Machiavelli% BovenstaandecitaatvanMachiavelligeefthetspanningsveldaan waarbinnenderegisseurmoetwerken.nietiedereenisblijmet ietsnieuwsenissomszelfsbereidactieftegentewerken.ook mogelijkevoorstanderszijnnietzomaarbereidactiefbijte dragen. Hetvormenvanjeteamomsamenjevisieterealiserenis daaromgeeneenvoudigetaak.jemoetallerleipartijenleren kennenenkunneninschattenwathunbelangenzijn,watze wensenoftebiedenhebben.watmaakthetaantrekkelijkvoor henommeetedoen?wiezijnbepalendenwiljegraagaantafel hebben?watkanhendoenbewegenomjetehelpen. Ditvraagtomveelnetwerken,afstemmenenmensenkennis.Kan jetussenderegelsdoorlezen?zegtiemandnee,omdathijhet plannietzietzittenofomdathijnietweethoehijeenbijdrage zoukunnenleveren.ofzegtiemandenthousiastja,terwijlhij dezebeloftenietkanenzalwaarmaken. Kettingsmeden Hetgaatindezefasevanhetprocesomverbindingmaken.In contactkomenmetdiversepartijenengesprekspartnersom beeldenuittewisselen,teonderzoekenwatzoukunnenwerken. Verbindingmakenvanuitpersoonlijkcontact,zodatzijkunnen meebewegenenmeedoenaanhetuitwerkenvanjouwvisie.je benteigenlijkbezigeensterkekettingtesmedendoorerallerlei schakeltjesaantoetevoegen.eénvooréén. Hetisdaaromzaakgoedtewetenwatjijalsregisseurnodig hebt.welkepartijen,ervaringen,talenten,kennis,netwerken, etc.hebjijnodigomjeproductieverdervormtegeven.waarzit enthousiasme,ruimtevooreenpilotofeenbudget. Jegaatactiefopzoeknaarmensenenonderzoekt E

13 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 12 mogelijkheden.jekijkt,luistertenverleidtmensentoteen bijdrage.jezaaitinspiratieenbouwteennetwerk. Deboeropennetwerken Jenetwerkiscruciaalomdingenvoorelkaartekrijgen.Het kennenvandejuistemensenofsnelbijdejuistemensenterecht kunnenkomen,iseenbelangrijkebasisvoorderegisseur. Omdatjenognietpreciesweetwieofwatjenodighebt,gajeop padommetmensentepraten.zokomjeookincontactmet mensendieeenbelangrijkebijdragekunnenleverenofzelfal metvergelijkbaredingenbezigzijn.dezemensenkanjelaten aanhakenaanjouwproces. Doorjeopentestellenvoor gesprekkenmetallerleimensenvan diverseorganisaties,krijgjeeen volledigerbeeldvanhetspeelveld, inventariseerjedebehoeftenvan sleutelfigurenenlegjede noodzakelijkecontactendiejelater inhetproceskunnenhelpen.jelegtnudebasisvoorderelatie gedurendehetproces. Deschwungerinhouden Verbindingmakenmetdemensenmetwiejeaandeslaggaat moetjegedurendehetprocesblijvendoen.deschwungerin houden,daargaathetom.jeblijftsteedsbezigmetcontact houden,teinspirerenentemotiverenofmethetgladstrijken vanhobbelsindesamenwerking.datkaninkleinesetting,maar somsvoelje ermoetnueveniets,hetzaktin.dankunnenjuist creatievewerkvormenineengroteregroepdedynamiek versterken.mensenzienhetgroteregeheel,erwordtaan oplossingengewerktenmenwordtweerenthousiast. Kennis%is%macht,%maar%enthousiasme%brengt% iets%in%gang.%richard%branson% Alsregisseurdoejehetnietalleen.Jemagmensendieerbelang bijhebbenookaansprekenophunverantwoordelijkheid.geef duidelijkaanwatjevanhenverwacht,watjewildatzijdoen. Maakhenenthousiastenbetrokkenophettebereikendoel. $ $

14 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 13 INTERVIEW$ De%winst%van%samenwerken% Naam:DesireeGeritz, Beroep:buurtregisseur/wijkagentvande PolitieAmsterdam Desireeiseenverbinderinhartennieren. n2000ishetprojectbuurtregieinamsterdamopgezet. DesireeGeritzwerktealsinds1991bijdePolitieAmsterdam indiversefuncties,bijdenoodhulpenderechercheenisgaan solliciterennaarbuurtregisseur. Waarom%ben%je%Buurtregisseur%geworden?%Watmeerleukaan leekisdatjeheeldichtbijdebuurtbent,debuurtverbindtmet depolitie,maarookdepolitieverbindtmetdebuurt.echteen wisselwerking;debuurtisnatuurlijkheelveel;bewoners, ondernemers,netwerkpartners,dienst:enhulpverlening.zo n buurtisneteenkleindorpjeopzich,datleeftendaaris veiligheideenonderdeelvanendatismijncorebusiness. Wat%is%regisseren%voor%jou?%Jepartnersgoedkennen,wetenwat zekunnenenwetenwaarjezeopkanbetrekkenbij iets inde buurt,dathoeftnietaltijdeenprobleemtezijn,hetkanookeen uitdagingzijn,eenevenementzijn.watjedoetalsregisseuris vooralgoednetwerken,mensengoedlerenkennenengoedmet elkaaruitzoekenwatzijnjouwmogelijkhedenenwaarkanjouw organisatieietsmooisbetekeneninditproject.eenprojectbijde Politiekanookeenprobleemzijnzoalsinbraakbijvoorbeeld, duswatkunnenjulliealsbewoners,gemeente,deondernemer omdehoek,watkunjemetelkaardoen.% Het%is%dus%ook%een%taak%van%jou%als%regisseur%om%die%mensen% zo%ver%te%krijgen%dat%ze%dat%soort%dingen%gaan%doen?%%jaenook datzedaarinaanpakkenwathunverantwoordelijkheidis.dus hetbijelkaarbrengenvanmensenenkijken,zienjullieditook alsprobleem?herkennenjulliehetalseenproject?een woningbouwverenigingkandebeveiligingopschroeven,maar menkanookeenbewonersverenigingoprichtenmetbewoners ineenpanddieaangeven;wijwillenookwelwatdoen.zodatje daardesocialecontrolevergrootendusookdeveiligheid verhoogd.jehebteensoortstimulerendewerking,als tussenpersoon,jedoetmee,gaatvanhetenenaarhetandere,je I

15 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 14 benteenschakel.jezorgtdatietsopdeagendakomt.datje elkaardaarinversterkt,jehebteenanderuitgangspuntwaar vanuitjeadviseert.% Werkt%het%beter%als%regisseur?%Datwerktbeteromdatje gebruikkanmakenvanelkaarskennis,vanelkaarskwaliteiten. Maarookdatjevraagbaakkanzijnvanelkaar,eeneye:opener kanbieden.zegaatblijkijken;ja,danwordthetookleuk,dan hebjehetmetelkaargedaan,endatisookdenkikdewinstvan samenwerken,iederopz neigenplekjez ndinglatendoen, maarmetelkaarmeerkunnenbetekenen.jadatisdewinsten datisleuk.% Heb%jij%ook%een%visie%waar%je%naartoe%wilt%werken?%Elkestraat heefteen burgemeester dieiksnelwillerenkennen.ikga verbindingenleggen,hetnetwerklerenkennen,wiegaatwaar overzodatmensenmijwetentevinden,datproblemenniette langblijvenliggen,niettehoogoplopen,geenheftigetoestand wordt.% Jeregisseertookdoorsomsevenjeoorteluisterenleggen,of juisteveneruit,ofnueerstslachtofferhulpsturen.ditismijn derdebuurtenbelangrijkisdatmensenjewetentevindenen kunnenzeggen;ditspeelter,watkunnenwemetelkaareraan doen?dusjewiltvrijsnelallepartijendiejemaarkanbedenken injenetwerkhebben. % Een%beetje%spelen,%wie%en%wanneer,%dat%is% ook%leuk%aan%regisseren. %Desiree%Geritz% Hetisookeenonderdeelvanjerol,omanderenduidelijkte makenwieiserwaarvoorindezebuurt.jebentzichtbaardus mensendoensneleenberoepopje,maarjekanhetnietzelf gaandoen.wijkunnenwelsturenenstimuleren,maarnietalles doen.wijhebbengeenstratenmakers,graafmachinesof strooimachines,maardaaroverkomenwelvragenbijons binnen.wijmoetendanterug:ofdoorverwijzen,overzicht gevenofoplossingenbedenken. En%als%het%niet%gaat%zoals%je%had%gehoopt?%Eerstevengoed kijken,waarstagneerthet.jadaarvoorkanjedetijdnemenals wijkagent/regisseur.indenoodhulpishetdirectactieengaan, bijzo nregiefunctiekanjeookweleenszeggen;evengoed kijkenwatergebeurt,watisdaarnuaandehand?waaromgaat hetnietgoed,watisermeernodig,watiseranders?% Waaromlooptditniettussenmensen,zijndeafsprakenniet duidelijk,kanhetniet?wordternietgecommuniceerd,datkan? Jehebtmetverschillendeinstantiestemaken,verschillende budgettennoemmaarop,veranderendeplannen,mensen.dan iscommunicatieheelbelangrijk.

16 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 15 Dus%je%eerste%stap%is%even%stap%achteruit,%onderzoeken%en% daarna?%alsjeeenplanhebtenafsprakenmetelkaarhebt gemaakt,tochkijkenofjeelkaardaaraankanhouden.daarmag jemensenbestopaanspreken,ikvinddatjedaarjenetwerkop magaanspreken.wijzijnsnelalspolitie,gewendaanactieen behoorlijkpragmatisch.danmoetjeookluisterennaardie anderekant.somslopenmenseninhuneigenorganisatietegen grenzenaan,maarblijfvooralcommuniceren. Ikkannietallesoplossen,datisnietmijntaak.Welomte bedenken;watzounogkunnen.datiseensoort doosvan Pandora,watkanikernogaandoen.Doorjarenvanervaring, denkjeokékanhetnietlinksom,proberenwehetrechtsom. % Als%je%terugkijkt%naar%je%eerste%buurt,%wat%zou%je%nu%nooit% meer%doen?%%inhetbeginwasikteveelzelfdetrekkervanzaken, ikwildeteveelzelfdingendoen.datdoeiknietmeer,omdatik ziedatikhetnietinmijneentjekan.debelangrijkstelesisdat heteensamenspelisvanmensen.nietinjeeentjeaandekar trekken.enook;alshetnietvandegrondkomt,hoepakjehet danaan?waarzitikdan,zitikteveeltetrekkenofteduwen, vindikhetbelangrijkerdananderen? Ikhebeenextraweegschaalgekregeneigenlijk.Alsikkennelijk deenigebendieietsheelbelangrijkvind,ishetdanwerkelijk eengrootprobleem?dankanikhetookloslaten.% Als%mensen%dit%willen%leren,%welk%advies%geef%je%dan?%Wat%is% belangrijk%om%te%leren?%watjealseerstemoetlerenis,hoe analyseerjeeenprobleem.watisernoudaadwerkelijkaande hand,wiekandaardanaanbijdragen,welkepartnershoren daarbij.omdattewetenmoetjeoponderzoek,deboerop,eruit, incontactkomen.% Wiemoetenerbijenwaarommoetenzijerbij.Nietiemand uitnodigenomdatjehen zobelangrijkvindt.jemoetzezelf lerenkennen,degenedieerovergaat,dieinstaatisomhet binnenzijnorganisatieopdejuisteplaatswegtezetten. Dusmijnadviesis;onderzoekplegen,degoedemensenaantafel krijgen,goedwetenwaarjehetoverhebtengoedwetenwatje wilt.jemoetzelfeenbeeldhebbenwaarjenaartoewilt,watje daaraanmiddelenofmensenbijnodighebt.vooralnietinje eentjeaandeslaggaan,nietproberenhetzelfteregelen.de samenlevingbestaatuitallerleimensen,allerleiideeën,allerlei instanties,diezaljebijelkaarmoetenbrengen.dankanhetgoed zijndathettochandersmoetdanjedacht,jemoeternietbang voorzijnomhetmistehebben. Laatookzienwatjeaanhetdoenbent.Houdelkaaropde hoogte,houdelkaarscherpookintern,jeweethetsomsnietvan elkaar,nietalleeninjeeigenstraatjewerken.

17 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel Omgevings steun krijgen 16

18 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 17 Inrichten$en$vorm$geven$aan$je$productie$ ndezefasegaatheteromvanuitinspiratieendraagvlakte komentothetinrichtenvanhetproces,keuzeswaarvoor beslissingenvananderennoodzakelijkzijn.natuurlijkkomen dezebeslissersnietnupasinbeeld,jehebtzealgesproken.tot nutoekonjehennoggeenconcreteplannenvoorleggen.hetis nuzaakhetcommitmenttekrijgendatjenodighebtomaande slagtegaan.debeslissersmoetenovertuigdworden,om akkoordtegaan.zewilleneenuitgewerktevisieeneenplanvan aanpakzien,vertrouwenkrijgeninjewerkwijzeeninjeteam. Zewillenenigegriphebbenenwetenopwelkewijzezegoed geïnformeerdblijvenoverdevoortgangenresultaten.wellicht hebjemetmeerderebeslissersenmeerderepartijentemaken, internofextern. Jezalzelfmoetenaanvoelen,wathetbestewerktineen bepaaldesituatieofbijbepaaldepersonen.daaroprichtjehet procesin.zokanjekiezenvoorhethoudenvaneenpresentatie waarbijjevragenbeantwoordtenomgoedkeuringvanjeplan vraagt.eenanderemanierisomelkebeslisserindividueelte benaderenencommitmentensteunteorganiseren.ookkanje ervoorkiezendebeslissers)tebetrekkenbijhetuitwerkenvan eenvisie,hetbepalenvandedoelenophoofdlijnen.hiervoor kanjebrown:papersessiesofanderecreatievewerkvormen inzetten,waarbijpartijenelkaarbeterlerenkennen. Hetsamenbrengenvandeverschillendebelanghebbendenkan helpenomiedereenop1lijntekrijgen.zokanereen gezamenlijkheidontstaan,diedebelangenvandeafzonderlijke partijenoverstijgt. Omdatjezelfvaakgedrevenbentenaandeslagwilt,bestaathet risicodatje tesnelgaatrennen,jegaatbeginnenzonderdater voldoendecommitmentofmandaatisofvoordatjehelderhebt watervanjeverwachtwordt. Inrichten Inrichtingsvraagstukkenwaaropjeindezefaseantwoordgeeft zijno.a.waarmeestartenwe,doenweeenpilot,gaanweheel breedofjuistheelspecifiekbeginnen?werkenwemet werkgroepenenwelkewerkgroepenzijndit,hoewerkendeze samen,hoeversterkenzeelkaar,wiewiljeaantafelhebben.je startsomsmethet laaghangendefruit.waarkunnenweop aanhaken,hoekunnenwesnel oogsten,zodatmeermensen enthousiastrakenofmeedoen. Inditproceskannietallesindetailgeplandworden,zoalsineen project.erwordenwelafsprakengemaaktoverdeverschillende onderwerpen,werk:ofprojectgroepen,desamenwerking,de communicatie,hetdelenvaninformatieenhoeproblemen besprokenkunnenworden. I

19 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 18 Alsregisseurcreëerjedoordeinrichting,ruimteom improviserenofbijtesturenenomdeelnemersaantekunnen sprekenophunbijdrageendegemaakteafspraken. It%is%the%long%history%of%humankind%and% animal%kind,%too)%those%who%learned%to% collaborate%and%improvise%most%effectively% have%prevailed. % %Charles%Darwin% Voorbeeldrol Steunkrijgenvanbeslissers,sleutelfunctionarissenen teamledengaatnietvanzelf.jezaliedereenopeenandere maniermoetenbenaderen.demanierwaaropjeprobeertsteun vanjeomgevingtekrijgen,ismedebepalendvoorhoeerinde restvandeproductiewordtsamengewerktofniet.jezetzelfde toonvoordezesamenwerking. Doornurekeningtehoudenmetdebelangenvandediverse partijen,testrevennaareenwin winsituatieenopeneneerlijk tezijnoverjemotievenenaanpak,legjedebasisvoorde toekomstigemaniervanwerken. Mensendiejenuwellichtpasseertofmetwiensbelangenjenu onvoldoenderekeninghoudt,kunnenzichopeenlatertijdstip alstegenstandersontpoppen. Wederzijdse%afhankelijkheid,%échte% samenwerking,%wordt%geboren%als%je%niet% denkt%in%termen%van%concurrentie,%maar%van% gezamenlijk%winnen. %Stephen%R.%Covey% Krachtenveldanalyse Doorhetnetwerkenenhetvoerenvangesprekkenmetdiverse partijen,krijgjealsregisseurgoedinzichtindespelersende thema sdiezijbelangrijkvinden.op basisdaarvankanjeeenkrachtenveld analysemaken.watspeelter,wie heeftwelkebelangen,welkespelers zijnerenwieheeftconnectiesmet elkaar.opbasisvandezeanalysekan jegerichtactieondernemenomomgevingssteunteorganiseren, maarooklaterinhettrajectsteunteblijvenkrijgen. Jevoertalshetwarederegieoverallespelersenhoemeerje weethoehetspeelvelderuitziet,hoebeterjedatkandoen.

20 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 19 Interview$ Een$nieuw$speelveld$ontwikkelen$ Naam:NicolineWaanders Beroep:BeleidsregisseurSociaalDomein gemeenteassen. Zijiseenveranderaareninformeelleider diedoorhoudingengedrageennieuw speelveldcreëert. icolineheeftbijdegemeentealtijdgewerktinfuncties, waarininformeelleidinggevenbelangrijkwas,waarinzein eennetwerkdingenvoorelkaarmoestkrijgen.zebegonmethet ontwikkelenvanbredescholen.daarnaiszijingebiedsgericht Werkenaandeslaggegaanmetbuurtinitiatieven,dusheel kleinschalig,totheteengemeentelijkprogrammavoor StedelijkevernieuwingenBurgerkrachtwerd.Inde organisatieontwikkelingvandegemeenteassenzochtenze mensendiehetanderskondendoenbijbeleiddanvoorheen; namelijkwerkenalsbeleidsregisseur.zijdoetditnutweejaar envindhetwerk bovenmatigleuk. Wat%maakt%het%zo%leuk%en%wat%doe%je%als%beleidsregisseur?%De regisseurisdelinking:pintussenbestuurenorganisatie.jehaalt deopdrachtofzorgtvooreenprikkelzodatereenopdracht geformuleerdwordt.deregisseurisvooral procesverantwoordelijkenhoeftnietalleinhoudgoedte kennen,wantdaarzijndespecialistenvoorenderestvande organisatie.% Wateenregisseurvooraldoet,iskijkennaardeopgaveninje portefeuilleenwaardedwarsverbandenzitten.duszorgen voorintegraliteitensamenhang.jezorgtdatdeopdrachthelder genoegisenookofditindeketengezetkanworden. Watinhetbegingebeurde,isdatweoppadwerdengestuurd meteensoorthalveopdracht,ofmetbeleidstegenstellingen, waarmeewedantochaanhetwerkgingen.nuvraagikme eerderafwatdeonderliggendeopdrachtis,watvoorlegitimatie eris.ikbenveelzuiverderenscherperopwatdecontextisen daardoorkanikbeterinmijnrolblijven.ikkannuveelbeter aangeven,ditdeelvandeopdrachtgaikopditmomentniet doen,wanterzijnbijvoorbeeldonvoldoendemensenvoor. Doe%je%het%werk%met%een%team?%Inderolvanregisseurzitbijna ookeenteambuildings:aspect.hethoortbijdebeleidsregisseur omhetteamgevoeltegeven,dwarsdoordeheleorganisatie heen,datjetijdelijkeofintegraleteamsvormtopeenthema. Daninvesteerjeinhetvormenvaneenteam.Jemoetookhelder N

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

De Architect. Luuk de Boer & Bas de Boer

De Architect. Luuk de Boer & Bas de Boer De Architect Luuk de Boer & Bas de Boer 1. Wat is een architect? Iedereen woont of werkt in een gebouw, bijvoorbeeld: - een huis - een kantoorgebouw - fabriek - een school Soms heeft zo iemand een

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Agile Afternoon Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Bartosz onderkent het belang van Agile en positioneert zich als dé Agile testpartij van Nederland. In dat kader heeft

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

De opmars van scrum: kansen voor communicatieve organisaties

De opmars van scrum: kansen voor communicatieve organisaties De opmars van scrum: kansen voor communicatieve organisaties Door: Gidion Peters Wat betekent het als verschillende mensen op vrijwel hetzelfde moment, vrijwel hetzelfde idee krijgen? Ieder vanuit een

Nadere informatie

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd Volgens bedenker Jeff Sutherland kunnen bedrijven met scrum twee keer zoveel doen in de helft van de tijd. Waarom is het zo effectief en is het voor iedereen geschikt? Tweemaal zoveel doen in de helft

Nadere informatie

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December 2011. Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar 2011-2012

Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten. 12 December 2011. Analyse en Ontwerp 2. Academiejaar 2011-2012 Hogeschool Gent Faculteit Bedrijf en Organisatie Aalst Arbeidstraat 14 9300 AALST Het belang van onderzoek en analyse bij het ontwikkelen van ICT-Projecten 12 December 2011 Analyse en Ontwerp 2 Academiejaar

Nadere informatie

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT

Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT Team:Sales en Marketing Datum: 21-04-2011 WICKED TEAMS RAPPORT 1. Inleiding Het Team Testing team heeft de WickedTeams Teamanalyse gedaan. Deze teamanalyse geeft inzicht in een aantal kenmerken die van

Nadere informatie

Connect Social Business

Connect Social Business Connect Social Business Plan van Aanpak Joey Kaan September 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren.................. 5 2.2 Facebook

Nadere informatie

Agile projectmethode voor communicatieprojecten

Agile projectmethode voor communicatieprojecten Agile projectmethode voor communicatieprojecten Godfried Knipscheer Waarover gaat dit document? Hoe pak je een project aan? Maak je een gedetailleerd projectplan en een planning die alles op voorhand vastlegt

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software

In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software In 3 stappen naar de juiste keuze voor marketing software 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Hoe kunnen de juiste keuzes voor marketing software gemaakt worden? In

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig?

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? door admin - 03-19-2012 http://www.itpedia.nl/2012/03/19/een-website-ontwerpen-met-agile-design-en-scrum-wat-heb-je-nodig/ Door Pieter

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Toepassen van Scrum als process template

Toepassen van Scrum als process template Toepassen van Scrum als process template Door Robin Witteman robinw@delta-n.nl Introductie van Scrum Het toepassen van Scrum is in 1986 op de Universiteit van Harvard uitgedacht door Hirotaka Takeuchi

Nadere informatie

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk

360 FEEDBACK 15/06/2012. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Thomas Voorbeeld. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360 FEEDBACK 15/06/2012 Thomas Leiderschap Vragenlijst Thomas Voorbeeld Persoonlijk & Vertrouwelijk S Hamilton-Gill & Thomas International Limited 1998-2013 http://www.thomasinternational.net 1 Inhoud

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com

Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com Reflex Meerweg 7 8758 LC Allingawier +31(06)46141724 +31(0)619644139 info@reflexadvies.com Een ondernemend Leven! Het is de vraag of iedereen een leven als ondernemer ambieert. Dat is waarschijnlijk niet

Nadere informatie

HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF?

HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF? HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF? Een bundel van blogs over Lean Startup en Scrum in praktijk 1 Blogbundel INTRODUCTIE. Achterover leunen zit er tegenwoordig niet In deze bundel vindt u een verzameling

Nadere informatie

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering

Imtech Document Center. Imtech ICT. Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech ICT Van sales opportunity tot projectuitvoering Imtech Document Center Imtech ICT Integrated Solutions Hogeweg 41 NL-5301 LJ Zaltbommel T +31 418 57 07 50, www.imtech.nl/is info.is@imtech.nl Inhoud

Nadere informatie

FAST DELIVERY ON A SLOW TRAIN

FAST DELIVERY ON A SLOW TRAIN Pagina 59 FAST DELIVERY ON A SLOW TRAIN Door Marc van t Veer marc.vantveer@polteq.com De metafoor Hoe past het snelle metrosysteem op het traject van een langzame goederentrein?. Dat is een metafoor voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink

Plan van aanpak. Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte. Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Plan van aanpak Website voor Bouwkundig Adviesbureau Punte 2009 Hugo Nijhuis John Oelen Frank Hazekamp Cindy Roelofs Ben Wilbers Tim Regelink Contents Product Backlog... 3 Documentatie... 4 Kwaliteitsbeheer...

Nadere informatie

Creativiteit en technologie: online schoonheid

Creativiteit en technologie: online schoonheid Creativiteit en technologie: online schoonheid Whitepaper voor de creatieve industrie Creatieve bureaus staan voor grote uitdagingen in het online domein: klanten stellen hogere eisen aan doelgroep gerichtheid

Nadere informatie

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u.

Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is. Gewoon doen wat nodig is. Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. Het Sociaal Wijkteam doet wat nodig is Wij zoeken naar praktische oplossingen. Dichtbij, in de wijk, samen met u. De Sociale Wijkteams in Nijmegen bouwen aan sociale netwerken in de wijk en ondersteunen

Nadere informatie