Regisseren!leer!je!niet!uit!een!boekje! !!!!!! Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% Adviesbureau!De!Sleutel!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regisseren!leer!je!niet!uit!een!boekje! !!!!!! Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% Adviesbureau!De!Sleutel!"

Transcriptie

1 Regisserenleerjenietuiteenboekje Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% AdviesbureauDeSleutel

2 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 1 Wat$is$regisseren$eigenlijk?$$ emeestemensenkenneneenregisseuralsdeartistiek leidervaneenfilmoftoneelstuk.ineenvacaturevoortv: regisseurstonddatje eenduizendpootmoetzijndiecreatieve, inhoudelijkeenproductionelebeslissingenmoetkunnennemen, demotivatorzijndiedeploegaanstuurteneenduidelijkevisie moethebbenopwatjewiltzien. Wikipedianoemthet:iemanddiedecreatievesupervisievoert overdetotstandkomingvanuitvoerendekunst. Hetgaaterblijkbaarnietzozeeromdatje debaas benten ordersgeeft,zoalshetbekende cut roepentijdensopnames.er moetvooraleenploegmensengeleidwordenineenproces, waarincreativiteitbelangrijkis,waareenvisieonderligten waariets nieuws tot uitvoering komt. Waaromgroeitdevraagnaarregie? Delandelijkeoverheidstuurtsteedsmeeraanopregie,opmeer participatieenopeenandererolvoorbijvoorbeeldgemeenten ofdezorg,erontstaandaardoorookandere samenwerkingsvormen,waarinmetverschillende partijen of partners,wordtsamengewerktinhetrealiserenvaneen bepaaldevisieofhetcreërenvannieuweoplossingen.het werkveldofderolvanderegisseurkansterkverschillenen vanuitheeldiversethema sontstaan.determregisseurwordt heelbreedgebruiktzowelbinnenachmea,bijdepolitie,de gemeente,dezorg,hetjeugdbeleid.regieiseennieuwerolvoor deinterneadviseur,deprocesbegeleider,beleidsontwikkelaar, relatiebeheerder,accountmanagerofdeverbindertussen uitvoerendeorganisaties. Zoalsuitditboekjeblijkt,beperktderegierolzichnietalleentot gemeentenofzorginstellingen.steedsmeerorganisatieszienhet nutvaneenregisseurbijhetsamenwerken,omdoormiddelvan co:creatievisiesenplannentotleventebrengen.voorveel medewerkersisheteengrotestapdatdeeigenorganisatieniet meervolledigzelfbepaaldhoeeenproductofdiensteruitziet. Zemoetenwennenaandegroterebetrokkenheidvaninterneof externepartners,klanten,burgers,patiëntenetc. Hoewelditaanpassingenvraagtindemaniervanwerken,zijn devoordelendatdeinbrengvandeklantofgebruikergroter wordt,datdeuitvoeringmeerwordtlosgelaten,datermeer draagvlakisvoorheteindresultaatendatermeergebruikwordt gemaaktvandekennisdieaanwezigisinhet veld. D

3 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 2 Watdoeteenregisseur? Alsregisseurwerkjeinco:creatiemetanderenaanhet vormgevenvaneenvisieenhetinrichtenvaneenproces.hierbij hebjetemakenmeteenopdrachtgeverensomsmetmeerdere partijendiebelanghebbendofstakeholderzijn. Kenmerkendvoorregisserenis,dathetstartvanuiteenvisieen datheteinddoelniethelderofafgebakendis,zoalsbijeen project.zekerisdatjehetnietalleendoetennietbepalendbent, deproductiekomtalleentotstandinsamenwerkingmetsoms vele)anderen. Jehebtvoorogenwaaraanjewiltwerken,maarnognietprecies metwelkepersonenofpartners,metwelkonderdelenenhoe datallemaalvormkrijgt.deregisseurontwikkelteenvisie,geeft sturingaanhetproces,zorgtdatdejuistemensendejuisterol hebben,maardoetdatinsamenwerkingenisgerichtop participatieenvernieuwendeinbrengvananderen.creativiteit enimprovisatiezijnbelangrijkomsamenietsnieuwstedoen ontstaan. Kijk%letterlijk%veel%out-of-the-box,% standaard%oplossingen%heb%ik%nog%niet% gevonden. %Desiree%Geritz%buurtregisseur% Hetregieprocesinstappen Regisserenvraagtomeenandereaanpak,hetisopgebouwduit verschillendestappendiedewegvanwensnaarwerkelijkheid vormgeven.dezestappengevenderegisseurhouvast,je herkentwaternodigisenwatditvanjevraagt. Indite:bookwerkenwijdezestappenverderuit.Uitvijf interviewsblijkthoeervarenregisseursdezestappenvorm geven,welkestijlzehebbenontwikkeldenhoezemethet onverwachte omgaan. Elkeregisseurdeelt zijnervaringenen geeftadviezenen tipsaandegenedie eenbetere) regisseurwillen worden. Omdateenregisseur ookleidinggeeft,zal inverschillende stadiavandeproductieeenanderestijlvanleiderschapnodig zijn.dezestijlenwordeninhetlaatstehoofdstuktoegelicht.

4 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel InhoudRegisserenleerjenietuiteenboekje Verbeelden Verbindingmaken Omgevingssteunkrijgen Creërenenregisseren Volharden Vierstijlenvanleiderschap Devijfregisseursdiewehebbengeïnterviewdzijn: BenSmit zelfstandigtoneelregisseurenacteur DesireeGeritz buurtregisseur/wijkagentpolitieamsterdam NicolineWaanders beleidsregisseursociaaldomein gemeenteassen LeonCoulier relatiemanagerachmea,regisseurfacilitair Bedrijf FemiaWortelboer concernadviseurenregisseur bedrijfsvoeringgemeentegroningen Wehebben Regisseren%leer%je%niet%uit%een%boekje geschreven terinspiratievooriedereendieeenrolheeftalsregisseurin organisatiesofvoorhendieeendergelijkerolvoorogenhebben. Hetgeeftookinteressanteaanknopingspuntenvoororganisaties diemetregisseurswillengaanwerkenenopzoekzijnnaareen aanpakenduidelijkestappen. Natuurlijkisernogveelmeertevertellenoverregisseren.We hebbennietgeprobeerdomvolledigtezijn,maareenbeeldte schetsenvanonzevisieopregisseren,mededoordeverhalen vanervarenregisseurs. Graagbedankenweopdezeplekdezeregisseursdiezichdoor onshebbenlateninterviewenenzoeeninteressantinzicht hebbengegeveninregisseren.wedenkendathunverhalen, aanpakenvoorbeeldenandereregisseurskunnenhelpenhun eigenstijlvanregisserenteontwikkelen. Veelleesplezier NoorHooyman&GregoryMehciz 3

5 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel Verbeelden 4

6 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 5 Het$begint$met$een$idee$ ekunnenonslevenbijnanietmeervoorstellenzonder smartphoneoftablet.inminderdantienjaartijd,kunnen webijnanietmeerzonder.ookdeiphoneisooitbegonnenals eenideeinhethoofdvanéénpersoon.erwaseensterke overtuiging,eenheiliggeloofbijna,datwerdgedeeldmetandere mensenengeleidelijk ontstondeenconcepteneen vernieuwendproduct.elkevernieuwingofcreatievaneen product,eendienst,ofeenmaniervanwerken,startvanuiteen idee. Er%was%eens%een%idee.% In%het%geval%van%de%meeste% ideeën%blijft%het%verhaaltje% hierbij.%veel%mensen%of% organisaties%hebben%ideeën%of% visies,%die%niet%gerealiseerd% worden.%er%zijn%gelukkig%ook% succesvolle%mensen%die%wel%vorm%geven%aan% hun%ideeën.%wat%maakt%dat%zij%hierin% slagen?% Deeerstestapinhetrealiserenvanietsnieuws,ishethebben vaneenidee.jezietvoorjewatjewiltbereiken,hoeheteruit moetkomentezien.jegeloofterin,wordtenthousiastenhet geeftjeenergie.voorzichtigwerkjehetideeverderuit.inje hoofdofoppapier.hetzijnnogdeeerstecontourendieje schetst,maarlangzaamwordthetideemooierenreëler.de eerstevalkuilligthieropdeloer.deneigingisomtetwijfelen,te denkendathetnietwerkt,ofdatjehetnietkan.jeziemeer belemmeringendanmogelijkheden.mensendiehunideewél realiseren,zijnopditmomentinhetcreatieprocesinstaatdeze belemmeringentelatenvoorwatzezijn.namelijkgedachtesdie wellichtzullenuitkomen.zegelovenzosterkinhunideedatze zichnietkunnenvoorstellendatzehetnietrealiseren.deze overtuigingervaarjealsjemetzepraatoverhunidee,hun toekomstbeeld.jewordtookenthousiast,jekrijgtenergievan hunovertuigingenwiltmeewerkenomvanhunwensen werkelijkheidtemaken.samenmaakjeeenvisieopdetoekomst steedsconcreter. CreërenencoGcreëren Creërenbegintmeteenbeelddatlangzaamrijptinjeeigen hoofd,waarjesteedsscherpervangaatzienhoeheteruitkan zien,alshetgerealiseerdis.waarjedevoorzichtigeschetsenvan maaktenwaarjesterkingelooft.jestaatopenvoorvoorbeelden vananderenenbiedthenruimteomhetsamenbeteren W

7 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel werkbaartemaken.dooropentestaanvoorhunbeelden, suggestiesenhulpversnelthetgroeiproces.creërenbegint alleen,maarwordtco:creërendooranderentebetrekkeninhet procesvanbedenken,vormgevenenconcretiseren. Indezeeerstefaseisderegisseurbezighetbeeldvandecreatie vormtegeven.doorinspiratieoptedoen,praktijkvoorbeelden tezien,doorhetlezenvanboekenofartikelen,hetpratenmet mensendiegeenbelanghebbenbijhetonderwerpenvrijmee kunnendenken.doordeeerstecontourenvanhetideete schetsenenoppapiertezettenendooreentijdjeafstandvan hetideetenemen. Hetcreatieproces Hetcreatieprocesbestaatvoor80%uittranspiratieen20% inspiratie.inspiratiekomtnietvanzelf.naeenperiodevan intensiefbezigzijnmethetidee,ishetverstandighetonderwerp telatenrusten.ernietbewustmeebezigtezijn.ons onderbewusteneemtdecreatiedanover.nieuweinzichten wordengevormd,hetideerijptverder. Opeendagkomteropeenseennieuwinzichtbij,eenvormof eennieuweinvalshoek.datkanzijnonderdedouche,tijdens eenlangewandeling,bijhetsportenofdooreengesprekover ietsheelanders.hiermeewordthetideerijpomnaarbuitente komen. Hetverbeeldenvanjeideeisindezebeginfasesomseen eenzamereis.jebeeldenzijnnognietzoverdatjehetmet iedereenwiltdelen.hetborreltenprutteltinjeachterhoofd. Eenvisiemoetrijpenenmeervormkrijgenenjemoeterecht zelfingaangeloven.pasdankanjeandereninspirerenen motiverenmeetedoenenkanjezakenloslatenenaanpassen. Neemdetijdvoordezefase,ganietmeteen hardaanhetwerk maarlaatjeideelangzaamgroeien.geefruimteaanverbeelding. Logica%brengt%je%van%A%naar%B.%Verbeelding% brengt%je%werkelijk%overal.% %Albert%Einstein% $ $ $ 6

8 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 7 INTERVIEW$$ De%wat%eenzame%rol%van%de%regisseur,%die%weet%wat% de%overall%visie%is% Naam:BenSmit Beroep:Toneelregisseur Regisserenzietdiepindegenenvan BenSmit,toneelregisseur,acteuren opleider. Watikdoeisiemandandersbeter maken. oenhijals24:jarigetoneelspeelde,vroegeenmede:acteur ofhijmeegingnaardeamsterdamsetheaterschoolom auditietedoenomregisseurteworden.hijbeslootdeparttime RegieopleidingaandeTheaterschooltegaandoen.Deafgelopen 25jaarheefthijgewerktinhettheaterofalsadviseurvoor theaterindeprovinciegroningen,indecombinatievan regisseren,spelenenopleiden.hijcoördineerteen regieopleiding. Als%je%mensen%leert%regisseren,%welke%bouwstenen%zitten%daar% dan%in?%allesheeftnatuurlijktemakenmetverbeelding.want eenregisseurkanalleenwerkenopbasisvanzijnassociaties, dushijmoetookvrijkunnendenken,hijmoetooklerente associëren.datklinkteenbeetjetegenstrijdig,webiedenze bouwstenenaanentegelijkertijdmoetenzevrijgelatenworden omvooralhuneigenassociatiestehebben.ikleerzeomeen conceptueelregisseurteworden,waardoorzevantevoren bedachtmoetenhebben,ditwilikmeteenvoorstellingvertellen, ditiswatdeproductiemoetzijn,eenbepaaldebedoeling,een concept.% En%als%je%de%parallel%legt%naar%regisseurs%in%organisaties,%wat% is%belangrijk%om%te%leren?%zemoeteneerstwatloskomenvan decontext,anderskomternietietscreatiefsvan.hetisbinnen deopdrachteennieuwegroep,daarmoetjegebruikvanmaken omassociatiefencreatieftekunnendenken.datgaatniet vanzelf.jemoeteenomgevingcreërenwaariniedereendaaraan meemoetkunnendoenendatisjuistinhetbegin.jemoeteven wat opschud:dingen doen,waardoormensenlosraken.datkan nietzonderhumor,humorbreektjelos.% Zijn%er%overeenkomsten%met%regisseurs%in%organisaties?%De overeenkomsttussenverschillendesoortenregisseursis,datje jeeigen droom aanhetbouwenbent,datjeallemaalbijnul T

9 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 8 begintendatjesamennaarietstoebouwt.hetisbelangrijkdat jeechtsamenvanafnulstartenookdatiedereendaarin onmisbaaris,omdatniemandgemistkanwordeneniedereen zijnbijdragemoetleveren.% Bijrolverdelingbestaangeenkleinerollen,erbestaanalleen maarkleineacteurs,zeggenzealtijd.datisookzo,datbetekent datmensenvanzichzelfmoetentoegevendatdeenepersoon anderedingentelerenentebiedenheeft,dandeander,een andereervaringheeftdandeander. Daarmeekomjeopdejuisteplekinhetprocesterecht.Jemoet kunnenlachen,pleziermakenmetelkaar,terwijljemeteen pittigprocesbezigbent.iederleverteenbijdrageopzijneigen manier,vanuitzijneigenkracht. Als%je%niet%kan%loslaten,%dan%moet%je%geen% regisseur%worden %Ben%Smit% Datisookeenparallelmethetwerkineenorganisatie,zorgen datdejuistemensenaantafelzitten,dieonmisbaarzijn,anders heefthetgeenzin. Heb%je%aan%het%begin%een%visie%of%een%beeld%van%wat%het%moet% worden?%ja,datisdewateenzamerolvanderegisseur,dathij weetwatdeoverallvisieisvandeproductie,dathijweetwat hetconceptis.daarbenjeeentijdjemeebezig,jebentaltijd opzoeknaarbronnenvoorhetontwikkelenvanjeconcept. Daarnamoetjezorgendatjemetdatconceptinjeachterhoofd, injeruggengraatzegikaltijd,datjemensenkuntmeenemen, datjekuntaangevenhoejehetgraagzouwillenhebben.% Alsikhetzelfschrijfofbewerk,hebikaleenideaalbeeldvande voorstelling.ikhebhetalgezien,maarikweetook,zowordthet nooit.alshetgeschrevenis,danlaatikhetachtermeengaik aandeslagmetdemensenendanveranderenerdingen.iemand komtmeteenveelbeterideevooreenscene,danlaatikhet helemaallos.danmoetjedeschrijverthuislatenenallesweer kunnenloslaten. Wat%is%regisseren%volgens%jou?%Iemandandersbetermaken.Ik wilalsregisseurgebruikmakenvanwatzijaanbieden,datik daarkeuzesuitkanmakenendingenopdejuistemanierbij elkaarkanzetten. Datishoejeeengoede voorstellingmaakt,maar daarvoorisdusnodigdatzeje parelskunnenaanbieden.ik moetzeinstrumenten aanbiedenhoezedatkunnen doen,inplaatsvandatikdatzelf gadoen,andersgaikalleenmaarzeggenhoedatmoet.

10 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel % % % % %Ik%verlang%vurig%naar%een%rol%waarin%ik% kan%tonen%wat%ik%kan,%bij%de%meeste% regisseurs%mag%men%alleen%tonen%wat%men% heeft. %Raquel%Welch% % Gebruik%je%ook%verschillende%stijlen?%Ikweetnaeenaantal kerenintuïtief,tegenwiejewatkanzeggen.ikzegaltijd,elke spelerheeftzijneigenregienodig,jemoetmensenophun niveauaanspreken.hetscheeltookdatderestzietwatjedoet; hijluistertgoed.datzezienwatergebeurtinzo nproces,datze datookkunnenaanvoelen. Je%bent%zelf%bijna%een%voorbeeld,%dat%je%zelf%laat%zien%hoe%je% mensen%aanvoelt.%precies,bijmensendieditprocesinde vingersmoetenkrijgenenwillenregisserenisdatvangroot belang,jemaniervanwerkenzoueenvoorbeeldmoetenzijn voordeanderen.% Wat%is%het%verschil%tussen%sturen%en%regisseren?%Stureniseen werkwoorddathebikaltijdeenbeetjeeenraarwoord gevonden.hetlijktalsofhetgaatovereenauto,eenvehikelmet eenstuuralsjedaarietsaandoetgaatheteenanderekantop. Zo nmechanismegaatnietopmetmensen,datbestaateigenlijk niet.dusdatbetekentdatjealleenmaarkuntverleiden. Verleideniseenmanieromtezorgendatmensenhetgaandoen, zonderdatjeopdrachtengeeft.wewerkenalsteamenerzijn verschillendemanierenomsamenmeervormtegevenaanhet concept,jehebtaltijdeensoortartistiekteamomjeheen. Vormgevers,decor,licht,muziek,eenproductieleideren daarmeezetjedevoorwaardenuit,zodatalleneuzendezelfde kantopstaan.datbetekentdatdespelersookmerkendatze gedragenwordendooreenprofessioneelteamvanbetrokken mensen.% 9

11 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel Verbinding maken 10

12 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 11 De$spelers$zoeken$$ enverzamelingmensenistotveelinstaat.omjebeeldente kunnenrealiserenhebjeanderemensennodig,jedoethet nietalleen.jegaathetspeelveldverkennenenopzoeknaarde spelers,metalsdoelomeenteamtevormendatsamenmetjou deproductievormgeeftenhetprocesbegeleidt. Niets%is%lastiger%om%aan%te%pakken,% hachelijker%om%er%de%leiding%over%te%nemen,% of%minder%zeker%van%succes,%dan%het% invoeren%van%nieuwe%dingen,%omdat%degene% die%nieuwigheden%invoert,%hen%die%het%in%de% oude%toestand%goed%ging%tot%vijanden%en%hen% die%het%onder%de%nieuwe%omstandigheden% goed%zou%kunnen%gaan,%als%lauwe% verdedigers%heeft. %Machiavelli% BovenstaandecitaatvanMachiavelligeefthetspanningsveldaan waarbinnenderegisseurmoetwerken.nietiedereenisblijmet ietsnieuwsenissomszelfsbereidactieftegentewerken.ook mogelijkevoorstanderszijnnietzomaarbereidactiefbijte dragen. Hetvormenvanjeteamomsamenjevisieterealiserenis daaromgeeneenvoudigetaak.jemoetallerleipartijenleren kennenenkunneninschattenwathunbelangenzijn,watze wensenoftebiedenhebben.watmaakthetaantrekkelijkvoor henommeetedoen?wiezijnbepalendenwiljegraagaantafel hebben?watkanhendoenbewegenomjetehelpen. Ditvraagtomveelnetwerken,afstemmenenmensenkennis.Kan jetussenderegelsdoorlezen?zegtiemandnee,omdathijhet plannietzietzittenofomdathijnietweethoehijeenbijdrage zoukunnenleveren.ofzegtiemandenthousiastja,terwijlhij dezebeloftenietkanenzalwaarmaken. Kettingsmeden Hetgaatindezefasevanhetprocesomverbindingmaken.In contactkomenmetdiversepartijenengesprekspartnersom beeldenuittewisselen,teonderzoekenwatzoukunnenwerken. Verbindingmakenvanuitpersoonlijkcontact,zodatzijkunnen meebewegenenmeedoenaanhetuitwerkenvanjouwvisie.je benteigenlijkbezigeensterkekettingtesmedendoorerallerlei schakeltjesaantoetevoegen.eénvooréén. Hetisdaaromzaakgoedtewetenwatjijalsregisseurnodig hebt.welkepartijen,ervaringen,talenten,kennis,netwerken, etc.hebjijnodigomjeproductieverdervormtegeven.waarzit enthousiasme,ruimtevooreenpilotofeenbudget. Jegaatactiefopzoeknaarmensenenonderzoekt E

13 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 12 mogelijkheden.jekijkt,luistertenverleidtmensentoteen bijdrage.jezaaitinspiratieenbouwteennetwerk. Deboeropennetwerken Jenetwerkiscruciaalomdingenvoorelkaartekrijgen.Het kennenvandejuistemensenofsnelbijdejuistemensenterecht kunnenkomen,iseenbelangrijkebasisvoorderegisseur. Omdatjenognietpreciesweetwieofwatjenodighebt,gajeop padommetmensentepraten.zokomjeookincontactmet mensendieeenbelangrijkebijdragekunnenleverenofzelfal metvergelijkbaredingenbezigzijn.dezemensenkanjelaten aanhakenaanjouwproces. Doorjeopentestellenvoor gesprekkenmetallerleimensenvan diverseorganisaties,krijgjeeen volledigerbeeldvanhetspeelveld, inventariseerjedebehoeftenvan sleutelfigurenenlegjede noodzakelijkecontactendiejelater inhetproceskunnenhelpen.jelegtnudebasisvoorderelatie gedurendehetproces. Deschwungerinhouden Verbindingmakenmetdemensenmetwiejeaandeslaggaat moetjegedurendehetprocesblijvendoen.deschwungerin houden,daargaathetom.jeblijftsteedsbezigmetcontact houden,teinspirerenentemotiverenofmethetgladstrijken vanhobbelsindesamenwerking.datkaninkleinesetting,maar somsvoelje ermoetnueveniets,hetzaktin.dankunnenjuist creatievewerkvormenineengroteregroepdedynamiek versterken.mensenzienhetgroteregeheel,erwordtaan oplossingengewerktenmenwordtweerenthousiast. Kennis%is%macht,%maar%enthousiasme%brengt% iets%in%gang.%richard%branson% Alsregisseurdoejehetnietalleen.Jemagmensendieerbelang bijhebbenookaansprekenophunverantwoordelijkheid.geef duidelijkaanwatjevanhenverwacht,watjewildatzijdoen. Maakhenenthousiastenbetrokkenophettebereikendoel. $ $

14 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 13 INTERVIEW$ De%winst%van%samenwerken% Naam:DesireeGeritz, Beroep:buurtregisseur/wijkagentvande PolitieAmsterdam Desireeiseenverbinderinhartennieren. n2000ishetprojectbuurtregieinamsterdamopgezet. DesireeGeritzwerktealsinds1991bijdePolitieAmsterdam indiversefuncties,bijdenoodhulpenderechercheenisgaan solliciterennaarbuurtregisseur. Waarom%ben%je%Buurtregisseur%geworden?%Watmeerleukaan leekisdatjeheeldichtbijdebuurtbent,debuurtverbindtmet depolitie,maarookdepolitieverbindtmetdebuurt.echteen wisselwerking;debuurtisnatuurlijkheelveel;bewoners, ondernemers,netwerkpartners,dienst:enhulpverlening.zo n buurtisneteenkleindorpjeopzich,datleeftendaaris veiligheideenonderdeelvanendatismijncorebusiness. Wat%is%regisseren%voor%jou?%Jepartnersgoedkennen,wetenwat zekunnenenwetenwaarjezeopkanbetrekkenbij iets inde buurt,dathoeftnietaltijdeenprobleemtezijn,hetkanookeen uitdagingzijn,eenevenementzijn.watjedoetalsregisseuris vooralgoednetwerken,mensengoedlerenkennenengoedmet elkaaruitzoekenwatzijnjouwmogelijkhedenenwaarkanjouw organisatieietsmooisbetekeneninditproject.eenprojectbijde Politiekanookeenprobleemzijnzoalsinbraakbijvoorbeeld, duswatkunnenjulliealsbewoners,gemeente,deondernemer omdehoek,watkunjemetelkaardoen.% Het%is%dus%ook%een%taak%van%jou%als%regisseur%om%die%mensen% zo%ver%te%krijgen%dat%ze%dat%soort%dingen%gaan%doen?%%jaenook datzedaarinaanpakkenwathunverantwoordelijkheidis.dus hetbijelkaarbrengenvanmensenenkijken,zienjullieditook alsprobleem?herkennenjulliehetalseenproject?een woningbouwverenigingkandebeveiligingopschroeven,maar menkanookeenbewonersverenigingoprichtenmetbewoners ineenpanddieaangeven;wijwillenookwelwatdoen.zodatje daardesocialecontrolevergrootendusookdeveiligheid verhoogd.jehebteensoortstimulerendewerking,als tussenpersoon,jedoetmee,gaatvanhetenenaarhetandere,je I

15 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 14 benteenschakel.jezorgtdatietsopdeagendakomt.datje elkaardaarinversterkt,jehebteenanderuitgangspuntwaar vanuitjeadviseert.% Werkt%het%beter%als%regisseur?%Datwerktbeteromdatje gebruikkanmakenvanelkaarskennis,vanelkaarskwaliteiten. Maarookdatjevraagbaakkanzijnvanelkaar,eeneye:opener kanbieden.zegaatblijkijken;ja,danwordthetookleuk,dan hebjehetmetelkaargedaan,endatisookdenkikdewinstvan samenwerken,iederopz neigenplekjez ndinglatendoen, maarmetelkaarmeerkunnenbetekenen.jadatisdewinsten datisleuk.% Heb%jij%ook%een%visie%waar%je%naartoe%wilt%werken?%Elkestraat heefteen burgemeester dieiksnelwillerenkennen.ikga verbindingenleggen,hetnetwerklerenkennen,wiegaatwaar overzodatmensenmijwetentevinden,datproblemenniette langblijvenliggen,niettehoogoplopen,geenheftigetoestand wordt.% Jeregisseertookdoorsomsevenjeoorteluisterenleggen,of juisteveneruit,ofnueerstslachtofferhulpsturen.ditismijn derdebuurtenbelangrijkisdatmensenjewetentevindenen kunnenzeggen;ditspeelter,watkunnenwemetelkaareraan doen?dusjewiltvrijsnelallepartijendiejemaarkanbedenken injenetwerkhebben. % Een%beetje%spelen,%wie%en%wanneer,%dat%is% ook%leuk%aan%regisseren. %Desiree%Geritz% Hetisookeenonderdeelvanjerol,omanderenduidelijkte makenwieiserwaarvoorindezebuurt.jebentzichtbaardus mensendoensneleenberoepopje,maarjekanhetnietzelf gaandoen.wijkunnenwelsturenenstimuleren,maarnietalles doen.wijhebbengeenstratenmakers,graafmachinesof strooimachines,maardaaroverkomenwelvragenbijons binnen.wijmoetendanterug:ofdoorverwijzen,overzicht gevenofoplossingenbedenken. En%als%het%niet%gaat%zoals%je%had%gehoopt?%Eerstevengoed kijken,waarstagneerthet.jadaarvoorkanjedetijdnemenals wijkagent/regisseur.indenoodhulpishetdirectactieengaan, bijzo nregiefunctiekanjeookweleenszeggen;evengoed kijkenwatergebeurt,watisdaarnuaandehand?waaromgaat hetnietgoed,watisermeernodig,watiseranders?% Waaromlooptditniettussenmensen,zijndeafsprakenniet duidelijk,kanhetniet?wordternietgecommuniceerd,datkan? Jehebtmetverschillendeinstantiestemaken,verschillende budgettennoemmaarop,veranderendeplannen,mensen.dan iscommunicatieheelbelangrijk.

16 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 15 Dus%je%eerste%stap%is%even%stap%achteruit,%onderzoeken%en% daarna?%alsjeeenplanhebtenafsprakenmetelkaarhebt gemaakt,tochkijkenofjeelkaardaaraankanhouden.daarmag jemensenbestopaanspreken,ikvinddatjedaarjenetwerkop magaanspreken.wijzijnsnelalspolitie,gewendaanactieen behoorlijkpragmatisch.danmoetjeookluisterennaardie anderekant.somslopenmenseninhuneigenorganisatietegen grenzenaan,maarblijfvooralcommuniceren. Ikkannietallesoplossen,datisnietmijntaak.Welomte bedenken;watzounogkunnen.datiseensoort doosvan Pandora,watkanikernogaandoen.Doorjarenvanervaring, denkjeokékanhetnietlinksom,proberenwehetrechtsom. % Als%je%terugkijkt%naar%je%eerste%buurt,%wat%zou%je%nu%nooit% meer%doen?%%inhetbeginwasikteveelzelfdetrekkervanzaken, ikwildeteveelzelfdingendoen.datdoeiknietmeer,omdatik ziedatikhetnietinmijneentjekan.debelangrijkstelesisdat heteensamenspelisvanmensen.nietinjeeentjeaandekar trekken.enook;alshetnietvandegrondkomt,hoepakjehet danaan?waarzitikdan,zitikteveeltetrekkenofteduwen, vindikhetbelangrijkerdananderen? Ikhebeenextraweegschaalgekregeneigenlijk.Alsikkennelijk deenigebendieietsheelbelangrijkvind,ishetdanwerkelijk eengrootprobleem?dankanikhetookloslaten.% Als%mensen%dit%willen%leren,%welk%advies%geef%je%dan?%Wat%is% belangrijk%om%te%leren?%watjealseerstemoetlerenis,hoe analyseerjeeenprobleem.watisernoudaadwerkelijkaande hand,wiekandaardanaanbijdragen,welkepartnershoren daarbij.omdattewetenmoetjeoponderzoek,deboerop,eruit, incontactkomen.% Wiemoetenerbijenwaarommoetenzijerbij.Nietiemand uitnodigenomdatjehen zobelangrijkvindt.jemoetzezelf lerenkennen,degenedieerovergaat,dieinstaatisomhet binnenzijnorganisatieopdejuisteplaatswegtezetten. Dusmijnadviesis;onderzoekplegen,degoedemensenaantafel krijgen,goedwetenwaarjehetoverhebtengoedwetenwatje wilt.jemoetzelfeenbeeldhebbenwaarjenaartoewilt,watje daaraanmiddelenofmensenbijnodighebt.vooralnietinje eentjeaandeslaggaan,nietproberenhetzelfteregelen.de samenlevingbestaatuitallerleimensen,allerleiideeën,allerlei instanties,diezaljebijelkaarmoetenbrengen.dankanhetgoed zijndathettochandersmoetdanjedacht,jemoeternietbang voorzijnomhetmistehebben. Laatookzienwatjeaanhetdoenbent.Houdelkaaropde hoogte,houdelkaarscherpookintern,jeweethetsomsnietvan elkaar,nietalleeninjeeigenstraatjewerken.

17 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel Omgevings steun krijgen 16

18 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 17 Inrichten$en$vorm$geven$aan$je$productie$ ndezefasegaatheteromvanuitinspiratieendraagvlakte komentothetinrichtenvanhetproces,keuzeswaarvoor beslissingenvananderennoodzakelijkzijn.natuurlijkkomen dezebeslissersnietnupasinbeeld,jehebtzealgesproken.tot nutoekonjehennoggeenconcreteplannenvoorleggen.hetis nuzaakhetcommitmenttekrijgendatjenodighebtomaande slagtegaan.debeslissersmoetenovertuigdworden,om akkoordtegaan.zewilleneenuitgewerktevisieeneenplanvan aanpakzien,vertrouwenkrijgeninjewerkwijzeeninjeteam. Zewillenenigegriphebbenenwetenopwelkewijzezegoed geïnformeerdblijvenoverdevoortgangenresultaten.wellicht hebjemetmeerderebeslissersenmeerderepartijentemaken, internofextern. Jezalzelfmoetenaanvoelen,wathetbestewerktineen bepaaldesituatieofbijbepaaldepersonen.daaroprichtjehet procesin.zokanjekiezenvoorhethoudenvaneenpresentatie waarbijjevragenbeantwoordtenomgoedkeuringvanjeplan vraagt.eenanderemanierisomelkebeslisserindividueelte benaderenencommitmentensteunteorganiseren.ookkanje ervoorkiezendebeslissers)tebetrekkenbijhetuitwerkenvan eenvisie,hetbepalenvandedoelenophoofdlijnen.hiervoor kanjebrown:papersessiesofanderecreatievewerkvormen inzetten,waarbijpartijenelkaarbeterlerenkennen. Hetsamenbrengenvandeverschillendebelanghebbendenkan helpenomiedereenop1lijntekrijgen.zokanereen gezamenlijkheidontstaan,diedebelangenvandeafzonderlijke partijenoverstijgt. Omdatjezelfvaakgedrevenbentenaandeslagwilt,bestaathet risicodatje tesnelgaatrennen,jegaatbeginnenzonderdater voldoendecommitmentofmandaatisofvoordatjehelderhebt watervanjeverwachtwordt. Inrichten Inrichtingsvraagstukkenwaaropjeindezefaseantwoordgeeft zijno.a.waarmeestartenwe,doenweeenpilot,gaanweheel breedofjuistheelspecifiekbeginnen?werkenwemet werkgroepenenwelkewerkgroepenzijndit,hoewerkendeze samen,hoeversterkenzeelkaar,wiewiljeaantafelhebben.je startsomsmethet laaghangendefruit.waarkunnenweop aanhaken,hoekunnenwesnel oogsten,zodatmeermensen enthousiastrakenofmeedoen. Inditproceskannietallesindetailgeplandworden,zoalsineen project.erwordenwelafsprakengemaaktoverdeverschillende onderwerpen,werk:ofprojectgroepen,desamenwerking,de communicatie,hetdelenvaninformatieenhoeproblemen besprokenkunnenworden. I

19 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 18 Alsregisseurcreëerjedoordeinrichting,ruimteom improviserenofbijtesturenenomdeelnemersaantekunnen sprekenophunbijdrageendegemaakteafspraken. It%is%the%long%history%of%humankind%and% animal%kind,%too)%those%who%learned%to% collaborate%and%improvise%most%effectively% have%prevailed. % %Charles%Darwin% Voorbeeldrol Steunkrijgenvanbeslissers,sleutelfunctionarissenen teamledengaatnietvanzelf.jezaliedereenopeenandere maniermoetenbenaderen.demanierwaaropjeprobeertsteun vanjeomgevingtekrijgen,ismedebepalendvoorhoeerinde restvandeproductiewordtsamengewerktofniet.jezetzelfde toonvoordezesamenwerking. Doornurekeningtehoudenmetdebelangenvandediverse partijen,testrevennaareenwin winsituatieenopeneneerlijk tezijnoverjemotievenenaanpak,legjedebasisvoorde toekomstigemaniervanwerken. Mensendiejenuwellichtpasseertofmetwiensbelangenjenu onvoldoenderekeninghoudt,kunnenzichopeenlatertijdstip alstegenstandersontpoppen. Wederzijdse%afhankelijkheid,%échte% samenwerking,%wordt%geboren%als%je%niet% denkt%in%termen%van%concurrentie,%maar%van% gezamenlijk%winnen. %Stephen%R.%Covey% Krachtenveldanalyse Doorhetnetwerkenenhetvoerenvangesprekkenmetdiverse partijen,krijgjealsregisseurgoedinzichtindespelersende thema sdiezijbelangrijkvinden.op basisdaarvankanjeeenkrachtenveld analysemaken.watspeelter,wie heeftwelkebelangen,welkespelers zijnerenwieheeftconnectiesmet elkaar.opbasisvandezeanalysekan jegerichtactieondernemenomomgevingssteunteorganiseren, maarooklaterinhettrajectsteunteblijvenkrijgen. Jevoertalshetwarederegieoverallespelersenhoemeerje weethoehetspeelvelderuitziet,hoebeterjedatkandoen.

20 Regisserenleerjenietuiteenboekje AdviesbureauDeSleutel 19 Interview$ Een$nieuw$speelveld$ontwikkelen$ Naam:NicolineWaanders Beroep:BeleidsregisseurSociaalDomein gemeenteassen. Zijiseenveranderaareninformeelleider diedoorhoudingengedrageennieuw speelveldcreëert. icolineheeftbijdegemeentealtijdgewerktinfuncties, waarininformeelleidinggevenbelangrijkwas,waarinzein eennetwerkdingenvoorelkaarmoestkrijgen.zebegonmethet ontwikkelenvanbredescholen.daarnaiszijingebiedsgericht Werkenaandeslaggegaanmetbuurtinitiatieven,dusheel kleinschalig,totheteengemeentelijkprogrammavoor StedelijkevernieuwingenBurgerkrachtwerd.Inde organisatieontwikkelingvandegemeenteassenzochtenze mensendiehetanderskondendoenbijbeleiddanvoorheen; namelijkwerkenalsbeleidsregisseur.zijdoetditnutweejaar envindhetwerk bovenmatigleuk. Wat%maakt%het%zo%leuk%en%wat%doe%je%als%beleidsregisseur?%De regisseurisdelinking:pintussenbestuurenorganisatie.jehaalt deopdrachtofzorgtvooreenprikkelzodatereenopdracht geformuleerdwordt.deregisseurisvooral procesverantwoordelijkenhoeftnietalleinhoudgoedte kennen,wantdaarzijndespecialistenvoorenderestvande organisatie.% Wateenregisseurvooraldoet,iskijkennaardeopgaveninje portefeuilleenwaardedwarsverbandenzitten.duszorgen voorintegraliteitensamenhang.jezorgtdatdeopdrachthelder genoegisenookofditindeketengezetkanworden. Watinhetbegingebeurde,isdatweoppadwerdengestuurd meteensoorthalveopdracht,ofmetbeleidstegenstellingen, waarmeewedantochaanhetwerkgingen.nuvraagikme eerderafwatdeonderliggendeopdrachtis,watvoorlegitimatie eris.ikbenveelzuiverderenscherperopwatdecontextisen daardoorkanikbeterinmijnrolblijven.ikkannuveelbeter aangeven,ditdeelvandeopdrachtgaikopditmomentniet doen,wanterzijnbijvoorbeeldonvoldoendemensenvoor. Doe%je%het%werk%met%een%team?%Inderolvanregisseurzitbijna ookeenteambuildings:aspect.hethoortbijdebeleidsregisseur omhetteamgevoeltegeven,dwarsdoordeheleorganisatie heen,datjetijdelijkeofintegraleteamsvormtopeenthema. Daninvesteerjeinhetvormenvaneenteam.Jemoetookhelder N

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

[ SCRUM. ] Een introductie

[ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM. ] Een introductie [ SCRUM IN HET KORT. ] Scrum is een agile-proces, welke het mogelijk maakt om te focussen op het leveren van het beste resultaat in de kortst mogelijke tijd. Het maakt het mogelijk

Nadere informatie

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn

Organisch veranderen Adgile Scrum. Corry Oosterhoorn Organisch veranderen Adgile Scrum Corry Oosterhoorn 10-3-2017 Organisatieverandering klassieke aanpak De klassieke aanpak Veranderen a.d.h.v. blauwdruk Duidelijk plan van aanpak Stap maken naar volgende

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 11. Scrum WHITEPAPER IN 5 MINUTEN A U G U S T U S 2 0 1 4 11. Scrum Deze whitepaper gaat over Scrum. Kort en bondig: Scrum is een software-ontwikkelmethode met vaste sprints van enkele weken waarin steeds een verbeterde

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42

Februari juni Toelichting aanpak. Claudia Tjia GROEP F M42 Februari juni 2016 Toelichting aanpak Claudia Tjia GROEP F M42 Dit document bevat informatie over het onderdeel SCRUM binnen de proftaak. SCRUM is de methode die wij als groep moesten hanteren om het project

Nadere informatie

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997

15-6-2015. Eerste ontwerp Conferentie Software Development 2020. Programma 5 minuten Introductie. Netvlies Sedert 1997 Eerste ontwerp 1 - XX Programma 5 minuten Introductie 15 minuten Grip op je project met Scrum (theorie) 15 minuten Case: Zorgtrajectplanner 5 minuten Scrum in je dagelijkse werk 5-10 minuten Q&A Conferentie

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie

Snel waarde creëren met Scrum

Snel waarde creëren met Scrum Snel waarde creëren met Scrum Vereniging Stadswerk Gelderland/Utrecht Kennisdeling/Workshop 17 november 2014 Gerard Hoogendijk 2 Vragen? Waarde creatie en vertrouwen door zelfsturing! 3 Samen aan de slag

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Scrummen in Haarlem. VSG-YPN bijeenkomst West. 6 juli 2017 Apollohal Amsterdam. Wouter Stigter

Scrummen in Haarlem. VSG-YPN bijeenkomst West. 6 juli 2017 Apollohal Amsterdam. Wouter Stigter Scrummen in Haarlem VSG-YPN bijeenkomst West 6 juli 2017 Apollohal Amsterdam Wouter Stigter 2 Aanleiding Visie op de organisatie, 2015: We willen de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren door sneller,

Nadere informatie

SCRUM METHODE.

SCRUM METHODE. SCRUM METHODE www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 WAT IS SCRUM? Scrum is een methode om effectief, kostenefficiënt, klant- en resultaatgericht te werken in teams. Met Scrum kunt u de principes van agile

Nadere informatie

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006

Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon. David Griffioen 11 april 2006 Kwaliteit en Testen binnen Agile Project Management volgens Scrum bij Planon David Griffioen april 2006 Agenda Planon Agile Scrum Scrum bij Planon Kwaliteit en Testen Planon Planon maakt productsoftware

Nadere informatie

De Agile Analist. Henk Jan Huizer

De Agile Analist. Henk Jan Huizer De Agile Analist Henk Jan Huizer Software Ontwikkeling Dat is Software Ontwikkeling is Voor veel organisaties van steeds grote belang! Agile Software ontwikkeling Is een aanpak die past bij het type werk

Nadere informatie

Testen binnen agile methoden Anko Tijman

Testen binnen agile methoden Anko Tijman Testen binnen agile methoden Anko Tijman Introductie sinds 1997 in software testen testcoördinator Van Meijel Automatisering verbeterproces aansluiten bij extreme Programming agile proces 2 Testen binnen

Nadere informatie

Brochure Agile / SCRUM Foundation

Brochure Agile / SCRUM Foundation Brochure Agile / SCRUM Foundation Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT dienstverlening haalt

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM

EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM EEN INTRODUCTIE TOT SCRUM www.scrumacademy.nl Panamalaan 8a 1019 AZ AMSTERDAM 020-8200910 info@scrumacademy.nl HET ONTSTAAN VAN SCRUM Agile, omarm verandering! Scrum is een methode die voortkomt vanuit

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy HACKING OWASP TOP 10 Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A.

Inleiding van prof. mr. Roel Bekker ter gelegenheid van de intreedrede van mr. dr. G.S.A. LEVEDEMANAGER! Inleidingvanprof.mr.RoelBekkertergelegenheidvandeintreedredevanmr.dr.G.S.A. DijkstraalslectoropdeHaagseHogeschool,25januari2012. Dederdewoensdagvanmeihadeengedenkwaardigedaginonsstaatsbestelmoeten

Nadere informatie

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig?

Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? Een website ontwerpen met agile design en scrum, wat heb je nodig? door admin - 03-19-2012 http://www.itpedia.nl/2012/03/19/een-website-ontwerpen-met-agile-design-en-scrum-wat-heb-je-nodig/ Door Pieter

Nadere informatie

Strategie=> Agile. PIM strategie sessie Utrecht, 24 september 2015

Strategie=> Agile. PIM strategie sessie Utrecht, 24 september 2015 Strategie=> Agile Innoveren! PIM strategie sessie Utrecht, 24 september 2015 Topics Who am I Who is BlueOrangeGroup Agile Theory Case Proof of Concept Eurocross (SOS Alarm Central Achmea) Who am I? Experienced

Nadere informatie

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI B.W.F.P.M. BRONNEBERG TEST MANAGER UIREMENT & QUALITY MANAGEMENT Introductie Q & A Achtergrond Agile Testing isn t Risking IT!

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Agile/Scrum Foundation

Agile/Scrum Foundation Agile/Scrum Foundation Wil je continu grip houden op (langlopende) projecten? Leer de theorie van Agile en hoe Scrum een oplossing biedt om projecten binnen tijd en budget te realiseren Leer welke verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Tweemaal zoveel werk verzetten in de helft van de tijd

Tweemaal zoveel werk verzetten in de helft van de tijd BureauDonner Specialist in netwerken en netwerkorganisaties Factsheet: Scrum Scrum voor netwerkorganisaties Tweemaal zoveel werk verzetten in de helft van de tijd SCRUM is een methode van samenwerking.

Nadere informatie

SERIOUSLY? Hoe te roeien met de riemen die je (niet) hebt

SERIOUSLY? Hoe te roeien met de riemen die je (niet) hebt SERIOUSLY? Hoe te roeien met de riemen die je (niet) hebt INTRODUCTIE Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? Waarom is dat interessant? DE KLANT Non-profit Organization Online Community Entrepreneurs Coaches

Nadere informatie

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI

Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI Opleidingsinstituut DJI Nieuwsflits Opleidingsinstituut DJI 14 april 2015 Nieuwsbrief voor Ketenpartners Inhoud Voorwoord Overleg over oprichting opleidingscentrum met de NCTV Mentale veerkracht; meer

Nadere informatie

Agile Project Management volgens Scrum. David Griffioen 21 mei 2007

Agile Project Management volgens Scrum. David Griffioen 21 mei 2007 Agile Project Management volgens Scrum David Griffioen 21 mei 2007 Agenda Agile Scrum Proces verbetering in Scrum Verbeteren bij Planon Vragen Een aantal vragen hand opsteken graag Wie is bekend met Agile

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Hoe een klein mannetje in mijn oor tetterde

Hoe een klein mannetje in mijn oor tetterde Hoe een klein mannetje in mijn oor tetterde 2 Hoe een klein mannetje in mijn oor tetterde Retrospective van een Agile-coach 3 Schrijver: Erwin Verweij Coverontwerp: Erwin Verweij Eindredactie: Sander Ruijsbroek,

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Overige kenmerken. Talenkennis. Opleidingen. Kennis en vaardigheden

Persoonlijke gegevens. Overige kenmerken. Talenkennis. Opleidingen. Kennis en vaardigheden Persoonlijke gegevens Naam : E.A.P. Verweij Roepnaam : Erwin Geboortedatum : 15 maart 1966 Nationaliteit : Nederlandse Woonplaats : Rotterdam Functie : Certified Scrum Coach Overige kenmerken Karakterschets

Nadere informatie

Marijke Dobbels, directeur wzc Van Zuylen Stefanie Verhoest & Lobke Danneels, trekkers Scrumproject Annemie Van Ooteghem, Organisatiecoach Behold the

Marijke Dobbels, directeur wzc Van Zuylen Stefanie Verhoest & Lobke Danneels, trekkers Scrumproject Annemie Van Ooteghem, Organisatiecoach Behold the Marijke Dobbels, directeur wzc Van Zuylen Stefanie Verhoest & Lobke Danneels, trekkers Scrumproject Annemie Van Ooteghem, Organisatiecoach Behold the turtle Too much work and too little pay are problematic,

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy SCRUM ESSENTIALS Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

DEMCON Gestructureerde aanpak van mechatronische projecten

DEMCON Gestructureerde aanpak van mechatronische projecten DEMCON Gestructureerde aanpak van mechatronische projecten Ruud Jeurissen Ruud.Jeurissen@demcon.nl 22 september 2011 Inhoud Probleemstelling Oplossing Resultaten 2 Inhoud Uitdaging Aanpak Voorbeeld 3 Inhoud

Nadere informatie

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile!

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Belangrijkste doelen Project: Binnen tijd en geld een nieuw of aangepast product of dienst aan de klant leveren. Beheer: Het garanderen van continuïteit

Nadere informatie

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer

Tmap Dag 2015. Ik test, jij test, wij testen. Testen binnen een Wendbare Belastingdienst. 29 september 2015. Laurens Kremer Tmap Dag 2015 Ik test, jij test, wij testen Testen binnen een Wendbare Belastingdienst 29 september 2015 Laurens Kremer Introductie Naam: Laurens Kremer, SPC, CISA Rol: Agile coach Informatie Management

Nadere informatie

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development

Instituut voor Communicatie, Media & IT. Game Design & Development Instituut voor Communicatie, Media & IT Game Design & Development EELCO BRAAD // NIEK JONKER drs. Eelco Braad University Lecturer Game Design & Development Master of Computational Science & Scientific

Nadere informatie

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project

Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Van Gantt chart naar Burn up chart: het doen van een eerste Agile project Auteurs: Jeroen van Menen en Ron van Vliet In softwareontwikkeling en binnen IT-afdelingen van grote bedrijven krijg je als project

Nadere informatie

Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Hieronder staan allerlei praktijksituaties die op jou van toepassing kunnen zijn. Herken je hier iets van? Als je op de items klikt, krijg je als advies welke oplossingen uit de

Nadere informatie

Van testproces tot testvak... en verder

Van testproces tot testvak... en verder V8.0 publ. Van testproces tot testvak... en verder Jurian van de Laar TestNet Jubileumevenement 15 mei 2017 Movers en shakers!! Ik heb ooit een ISTQB en/of TMap- opleiding gevolgd! Ik werk in een multi-disciplinair

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

SmartScrum: Agile én duurzaam

SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: Agile én duurzaam SmartScrum: slimmer, sneller, goedkoper! 20% tot 30% snellere time-to-market 20% tot 30% kostenbesparing 100% voorspelbaar 100% duurzaam 100% begrijpelijk PNA Group lanceert

Nadere informatie

Agile werken: zó doen we dat

Agile werken: zó doen we dat Agile werken: zó doen we dat Bij Freshheads werken we graag volgens de Agile aanpak. De voordelen? Verhoogde efficiëntie en flexibiliteit, snellere resultaten en grotere betrokkenheid. Maar hoe gaat het

Nadere informatie

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd

Tweemaal zoveel doen in de helft van de tijd Volgens bedenker Jeff Sutherland kunnen bedrijven met scrum twee keer zoveel doen in de helft van de tijd. Waarom is het zo effectief en is het voor iedereen geschikt? Tweemaal zoveel doen in de helft

Nadere informatie

Scrum. Wat is het? De term Scrum. Kenmerken van Scrum

Scrum. Wat is het? De term Scrum. Kenmerken van Scrum Scrum Wat is het? Scrum is een raamwerk dat voor veel projecten van toegevoegde waarde kan zijn. Scrum volgt in wezen het principe van leren doe je door te doen. De gedachte is dat je beter al doende met

Nadere informatie

Software- en Gameproject

Software- en Gameproject Software- en Gameproject Inleidende colleges periode 1-2 2017/2018 College 2 Het scrum proces en risico s Johan van Rooij Zorg dat je als projectgroep bij elkaar zit! 1 Vorige week: eerste stappen met

Nadere informatie

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88

Agile buiten de IT. Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agile buiten de IT Bent u al onbewust bekwaam met agile? Bert Leibbrand bert.leibbrand@itri.nl +31 6 27 74 60 88 Agenda Overzicht Agile: een hype? Agile termen Planningpoker: zelf ervaren Samenvatten Volgende

Nadere informatie

Vormen van scrum. Fulltime gedurende een bepaalde periode. Een aantal dagen per week gedurende een bepaalde periode

Vormen van scrum. Fulltime gedurende een bepaalde periode. Een aantal dagen per week gedurende een bepaalde periode Vormen van scrum Fulltime gedurende een bepaalde periode Een aantal dagen per week gedurende een bepaalde periode Snelkookpan: twee dagen tot een week fulltime Een aantal uren per week (min. 4), met vaste

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Scrum. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Scrum Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 SCRUM... 4 3 FASERING... 5 4 KENMERKEN... 6 4.1 DE SCRUM-MEETING...

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN (en hield het voor me) IK HEB

Nadere informatie

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Agile Afternoon Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Bartosz onderkent het belang van Agile en positioneert zich als dé Agile testpartij van Nederland. In dat kader heeft

Nadere informatie

Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff. Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld.

Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff. Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld. Testen van digitale leeromgevingen bij ThiemeMeulenhoff Een Exploratory testaanpak in een veranderende wereld. Hallo! Rob van Steenbergen Tester sinds 1996 Diverse rollen Sinds 2008: Chickenwings Test

Nadere informatie

Klanten Verdienen. Innoveren door samenwerken. Emile Kouwenhoven

Klanten Verdienen. Innoveren door samenwerken. Emile Kouwenhoven Klanten Verdienen Innoveren door samenwerken Emile Kouwenhoven 1 Stephen Covey 2 Emile Kouwenhoven 3 Onlogische opbouw? de geschiedenis van marketing 1. Producten maken 2. Producten verkopen 3. Klanten

Nadere informatie

PRODUCT OWNER.

PRODUCT OWNER. PRODUCT OWNER www.gladwell.nl bel ons 020-240 2244 PRODUCT OWNER Het wordt steeds gangbaarder: werken met de Scrum methode. Zeker in de IT maar ook bedrijven in andere sectoren omarmen deze praktische

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

Creativiteit en technologie: online schoonheid

Creativiteit en technologie: online schoonheid Creativiteit en technologie: online schoonheid Whitepaper voor de creatieve industrie Creatieve bureaus staan voor grote uitdagingen in het online domein: klanten stellen hogere eisen aan doelgroep gerichtheid

Nadere informatie

Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser en Michael van Wetering

Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser en Michael van Wetering Business Sprint LOOT-scholen en Zo.Leer.Ik in kader van project Leerling 2020 Door Madelief Keyser en Michael van Wetering Aanleiding Business Sprints Inzicht krijgen in behoeftes van nieuwe onderwijsconcepten

Nadere informatie

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3

1. De watervalmethode... 2. 2. Agile softwareontwikkeling... 2. 3. Iteratief werken... 3. 4. Agile technieken voor teams... 3 Naar Voren: Tijdschrift voor webwerkers» Artikel #155 Agile (web)ontwikkeling Omarm de verandering Als ICT-professional heb je het liefst dat de klant exact weet wat hij wil, dat jij exact weet hoe je

Nadere informatie

Tim Stienen

Tim Stienen Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 Tim@rockstars.nl Bryan Baan Hierbij het profiel van Java ontwikkelaar Bryan uit Schoonhoven. Bryan presenteert zichzelf door onderstaande drie vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers

Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers Flexibel doch planmatig werken Felix Donkers Inhoudsopgave 1. Waarom planmatig werken? 2. Cowboy development 3. Waterfall development 4. Incremental development 5. Agile development 6. Scrum canvas 7.

Nadere informatie

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams

SCRUM VERDUBBELAAR. dubbel zo goed door je persoonlijke backlog. Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping. in de ontwikkeling van Scrumteams SCRUM VERDUBBELAAR dubbel zo goed door je persoonlijke backlog Een leerprogramma dat zorgt voor verdieping in de ontwikkeling van Scrumteams www.scrumverdubbelaar.nl 1 / 13 IK WIST DAT HET NIET GING LUKKEN

Nadere informatie

14-9-2015. Scrum in het kort

14-9-2015. Scrum in het kort Les 3 Scrum in het kort Scrum is een agile proces dat het ons mogelijk maakt om de hoogste waarde in de kortste tijd te realiseren. Het maakt het ons mogelijk om snel en regelmatig echt werkende software

Nadere informatie

Business Sprint in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser

Business Sprint in kader van project Leerling 2020. Door Madelief Keyser Business Sprint in kader van project Leerling 2020 Door Madelief Keyser Generieke vraag initiatieven gepersonaliseerd leren CONTENT: Ontwikkeling van adaptief digitaal leermateriaal opgedeeld in kleine

Nadere informatie

Samenwerking die je vleugels geeft

Samenwerking die je vleugels geeft Samenwerking die je vleugels geeft eduscrum zet onderwijs op zijn kop @eduscrum van teugels naar vleugels info@eduscrum.nl eduscrum.nl Vrienden: De wereld om ons heen verandert snel Shift happens ORGANISEER

Nadere informatie

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef

Plan van Aanpak. project Tetris Packing. Groep: eii7aab. Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Plan van Aanpak project Tetris Packing Groep: eii7aab Geert Weening Mark Rietveld Ron Talman Ingmar te Raa Leander Nijland Daniël van Cleef Versie: 1.0 Inleiding 4 Projectomschrijving 5 Doel van het project

Nadere informatie

Reports of my death are greatly exaggerated

Reports of my death are greatly exaggerated Reports of my death are greatly exaggerated Tim Koomen, Bart Broekman TestNet voorjaar 2017 Ken de context! James Whittaker 2011- diverse conferenties: GTAC STAR-west EuroSTAR 1 Something s happening Enkele

Nadere informatie

WAT OPDRACHTGEVERS OVER MIJ ZEGGEN

WAT OPDRACHTGEVERS OVER MIJ ZEGGEN Koen van Vliet WAT OPDRACHTGEVERS OVER MIJ ZEGGEN Geboortedatum: 8 mei 1962 IT-ervaring sinds 1982 Koen is een no-nonsense en recht door zee projectmanager. Goed in staat om op zowel het operationele niveau

Nadere informatie

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015

USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 USER EXPERIENCE ONDERZOEK Gastcollege 9 maart 2015 Februari 2015 MARIT KLOOSTER CommunicatieManagement Hogeschool van Utrecht Sinds 2002 werkzaam bij Ruigrok NetPanel: Stagiair > Junior > Medior > Senior

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Sneller ritsen met internet applicaties?

Sneller ritsen met internet applicaties? VERRICHTEN INRICHTEN RICHTEN Sneller ritsen met internet applicaties? BESTURING PRODUCTEN PROCESSEN ORGANISATIE APPLICATIES GEGEVENS van de bedrijfsvoering van de bedrijfsvoering Door : Rimko van den Bergh

Nadere informatie

HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF?

HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF? HOE WERKT LEAN STARTUP VOOR UW BEDRIJF? Een bundel van blogs over Lean Startup en Scrum in praktijk 1 Blogbundel INTRODUCTIE. Achterover leunen zit er tegenwoordig niet In deze bundel vindt u een verzameling

Nadere informatie

13. De ideale product owner

13. De ideale product owner WHITEPAPER IN 5 MINUTEN D E C E M B E R 2 0 1 4 13. De ideale product owner In onze whitepaper over scrum (http://www.oberon.nl/whitepaper/11_scrum/) beschreven we kort de scrum methodiek zoals we die

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Inleiding... 1 Deel I: Agile begrijpen... 7 Hoofdstuk 1: Projectmanagement moderniseren...9 Hoofdstuk 2: Het Agile Manifest en de agile principes...19 Hoofdstuk 3: Waarom agile beter

Nadere informatie

Scrum: where Business drives IT

Scrum: where Business drives IT Scrum: where Business drives IT De simpelste oplossingen zijn meestal de beste Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, of vervangen wordt door JDeveloper,

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

Scrum. een beschrijving. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance, Inc.

Scrum. een beschrijving. V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance, Inc. Scrum een beschrijving V 2012.12.13 2012 Scrum Alliance, Inc. Vertaald naar het Nederlands door Jef Cumps, Kris Philippaerts, Hubert Smits - februari 2013 Noot van de vertalers: De originele, Engelse terminologie

Nadere informatie

Toepassen van Scrum als process template

Toepassen van Scrum als process template Toepassen van Scrum als process template Door Robin Witteman robinw@delta-n.nl Introductie van Scrum Het toepassen van Scrum is in 1986 op de Universiteit van Harvard uitgedacht door Hirotaka Takeuchi

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

4-2-2014. Ervaringen met BENGrenovaties(adviseur) Introductie tot het referentieproject. Introductie tot het referentieproject

4-2-2014. Ervaringen met BENGrenovaties(adviseur) Introductie tot het referentieproject. Introductie tot het referentieproject Ervaringen met BENGrenovaties(adviseur) Referentieproject Bakhuisje van Heuff Bakhuis uit 1700 90.000,-- incl. BTW beschikbaar Geheel naar passiefhuis renoveren Rechtstreeks met aannemer uitgewerkt Timmerman

Nadere informatie

Hoe ver moet je gaan?

Hoe ver moet je gaan? Hoe ver moet je gaan? Requirements verzamelen in agile John Copier; Marcel Steur 8 oktober 2015 Introductie Marcel + Qquest Informatica TU Delft Bedrijfskunde HSA + VU IT combineren met bedrijfskunde Qquest

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

360 feedback competentieanalyse

360 feedback competentieanalyse 360 feedback competentieanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger T 012 3456789 I www.tmamethod.com E info@tmamethod.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding 3 TMA Competentie

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DIGITAL CONCEPT DEVELOPMENT Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen

Nadere informatie

Ontwikkeling informatiesysteem

Ontwikkeling informatiesysteem Ontwikkeling informatiesysteem Voorletters en naam: xxx Studentnummer: xxx Datum: 23 december 2013 Onderwijsinstelling: NCOI Opleidingsgroep Naam opleiding: Bachelor Bedrijfskundige Informatica Naam module:

Nadere informatie

Dit boekje bevat twee lijsten op alfabetische volgorde. Lijst 1: Titel van het liedje Lijst 2: artiesten- bandnaam en beide lijsten beginnen met de

Dit boekje bevat twee lijsten op alfabetische volgorde. Lijst 1: Titel van het liedje Lijst 2: artiesten- bandnaam en beide lijsten beginnen met de Dit boekje bevat twee lijsten op alfabetische volgorde. Lijst 1: Titel van het liedje Lijst 2: artiesten- bandnaam en beide lijsten beginnen met de Nederlandstalige nummers NEDERLANDS op titel NEDERLANDS

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie