JAARVERSLAG 2005 BEROEPSVERENIGING ZELFSTANDIGE BANK- EN VERZEKERINGSBEMIDDELAARS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2005 BEROEPSVERENIGING ZELFSTANDIGE BANK- EN VERZEKERINGSBEMIDDELAARS"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2005

2 JAARVERSLAG Voorwoord 5 Collectieve belangenverdediging 5 1. Politiek lobbywerk 5 f Wetsvoorstel statuut bankagent bankmakelaar naar de eindstreep 6 f Opleiding anti-witwaswetgeving 6 f Wettelijke bescherming kandidaten en leden paritaire overlegorganen 6 f Opiniestuk 6 2. Overleg met CBFA 7 3. Overleg met de Belgische Vereniging van Banken 7 4. Opleiding anti-witwas 8 5. Privacycommissie 9 6. Juridische actie 9 f Definitieve uitspraak in zaak BZB versus ING België 10 f BZB vecht akkoord paritair overlegorgaan AXA Bank aan Paritaire overlegorganen Relatie agent-principaal 12 f Record 12 f ING België 13 f Landbouwkrediet 14 f Argenta 14 f Axa 14 f Centea 15 f Citibank verduidelijkt 15 f Citilife 16 f Eural 16 f OBK 16 f Verzekeringsagentuur Paritair comité Commissie verzekeringen / raad voor het verbruik Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO Op Europees niveau 18 Individuele belangenverdediging 2

3 JAARVERSLAG Informatie en opleiding Nieuwsbrief Jaarvergadering Seminarie Agentenvergaderingen 22 f Informatievergadering Eural-agenten 22 f Informatievergadering Axa-agenten 22 f Samenwerking met Brokers Training vzw 23 Tot slot 24 Dagelijks bestuur BIJLAGEN 25 X 1. Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten 28 X 2. Parlementaire vraag inzake opleiding antiwitwaswetgeving 32 X 3. Wet bescherming leden paritair overlegorgaan 35 X 4. Opiniestuk " Het is niet de reclame, het is het product" 38 X 5. Brief aan CBFA-voorzitter dhr Wymeersch 39 X 6. Brief aan voorzitter commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer dhr Michel Parisse 40 X 7. Brief aan Axa Bank 41 X 8. Verslag ronde tafelgesprek Banking & Finance 3

4 JAARVERSLAG 2005 Voorwoord Dhr Daniël Nicolaes, Voorzitter 2004 was een jaar waarin we geloofden in een steeds verbeterende verdere samenwerking met de banken, een jaar waarin we geloofden op weg te zijn naar wederzijds respect in de relatie tussen bankagent en principaal. Het optimisme bleek voorbarig te zijn. In 2005 kwamen bij heel wat kredietinstellingen de agenten onder druk te staan. Niet alleen werd geprobeerd de onafhankelijkheid op het vlak van verzekeringen en kredieten terug te schroeven maar ook werd de rendabiliteit van de agentschappen bij heel wat kredietinstellingen aangetast. Het aantal agenten dat nog in volle onafhankelijkheid verzekeringen en kredieten kan verkopen loopt alsmaar achteruit. Ook bleek al snel dat het een illusie was om te denken dat alle problemen in dialoog met de banken konden worden aangepakt. We kunnen gerust stellen dat in 2005 duidelijk bleek dat een hervorming van de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten dringend nodig was. Respect en partnerschap zijn nog niet ingeburgerd in de relatie bankagent- principaal. Dit beeld van 2005 doet zeker onrecht aan die kredietinstellingen die wel met respect de bankagenten behandelen. Alleen blijkt de meerderheid van de zelfstandige bankagenten te werken voor bank- en verzekeringsgroepen waar het beleid door het buitenland wordt bepaald en waar de zelfstandige bankagent enkel wordt geduld omdat deze goedkoper uitvalt. Het hoeft dan ook niemand te verwonderen dat net zoals bij haar ontstaan in 1997 de agenten vooral bij BZB aanklopten omwille van de individuele of groepsbelangen bij hun principaal. Dit ondanks het feit dat BZB had gehoopt zich te kunnen concentreren op een constructieve dialoog met de sector en de collectieve belangenverdediging. Gezien slechts een deel van de sector er in slaagt op een correcte manier te werken met zelfstandige tussenpersonen zal de goedkeuring van het wetsvoorstel betreffende de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten van senator Luc Willems niets te vroeg komen. Het nieuwe statuut van bankmakelaar en een wettelijk statuut voor de bankagent zullen op termijn voor evenwicht zorgen. 4

5 JAARVERSLAG 2005 Collectieve belangenverdediging 1. Politiek lobbywerk Wetsvoorstel statuut bankagent bankmakelaar naar de eindstreep In 2005 kwam uiteindelijk de doorbraak voor de hervorming van de bemiddeling in bankzaken en de distributie van financiële instrumenten. Alhoewel de bespreking van het wetsvoorstel reeds begin 2004 in de commissie economie en financiën van de senaat werd aangevat, duurde het tot eind 2005 vooraleer de senaatscommissie het wetsvoorstel goedgekeurde. Niet dat intussen werd stilgezeten. Integendeel uit de hoorzittingen in 2004 bleek als snel dat bij dergelijke hervorming met heel wat factoren diende te worden rekening gehouden. Zo legt de vernieuwde Europese richtlijn met betrekking tot beleggingsdiensten beperkingen op aan het statuut van bankmakelaar. Verder is er ook de Europese richtlijn met betrekking tot de verzekeringsbemiddeling die begin 2005 in Belgische wetgeving diende te worden omgezet en waar de senatoren rekening mee wensten te houden. De initiële wens van verschillende partijen, onder andere de CBFA, om het statuut van bankbemiddelaar en dat van verzekeringsbemiddelaar samen te behandelen werd uiteindelijk afgevoerd. De minister van Financiën, Didier Reynders, verwees het dossier naar de Raad van Toezicht der Financiële Diensten (RTOFD). De Senaat wachtte het advies van dit orgaan waarbij de sector werd betrokken af. Begin 2005 pas werd een advies overgemaakt aan de minister van Financiën. Op basis van dit advies werd het wetsvoorstel van senator Luc Willems herwerkt. Dit vergde gezien de complexe materie de nodige tijd. Pas in het najaar van 2005 was deze herwerkte versie klaar. De senaatscommissie keurde het gewijzigde wetsvoorstel unaniem goed. De Senaat volgde begin Het wetsontwerp werd intussen ook door de Kamercommissie goedgekeurd en dient nu nog enkel door de plenaire vergadering te worden gestemd (zie bijlage). Daar de sector, de bevoegde ministers en de politieke partijen achter dit ontwerp staan, wordt hier spoedig goedkeuring verwacht. De wet zoals nu voorzien zou in werking treden op 1 juli BZB heeft jaren gelobbyd voor een wettelijk statuut van bankagent en voor de afschaffing van de verplichte exclusiviteit. De bankmakelaar werd een stokpaardje van BZB, niet zozeer omdat wij verwachten dat agenten massaal kunnen of zullen overschakelen naar dat statuut maar vooral omdat het nieuwe statuut de onafhankelijkheid van de bankagent ten goede komt. Wie als bankagent zal werken, zal dit doen omdat hij er zelf voor kiest en zal een goede return qua dienstverlening en qua verloning verwachten. Wat zijn de krachtlijnen van deze hervorming? - verplichte inschrijving bij de toezichthouder, - naleving van beroepsvereisten: passende beroepskennis, voldoende financiële draagkracht, geschiktheid en professionele betrouwbaarheid, dekking van beroepsaansprakelijkheid, - invoering van een cumulregeling, - opleggen van transparantieregels en gedragsvereisten, - een toezicht- en afdwingbaarheidsregeling. We merken op dat het statuut van bankagent niet zal mogen worden gecumuleerd met het statuut van bankmakelaar. Ook mag, anders dan bij verzekeringsbemiddeling, de zelfstandige agent slechts voor één enkele principaal handelen. Verder wordt ook bepaald dat de bankmakelaar cashless moet werken, ook indien hij als verzekeringsmakelaar optreedt voor tak 21, 23 en 26- producten. 5

6 JAARVERSLAG 2005 Opleiding anti-witwaswetgeving BZB werd regelmatig geconfronteerd met de vraag of een bankagent die inzake antiwitwaswetgeving reeds een opleiding volgde bij zijn principaal ook nog eens als verzekeringsmakelaar een opleiding diende te volgen. Het was bijzonder moeilijk om daar een duidelijk antwoord op te krijgen. Het probleem werd gesignaleerd aan senator Luc Willems die daarover een parlementaire vraag stelde aan minister van Financiën Didier Reynders (Vraag en antwoord vindt u in bijlage.) De minister stelde dat een dubbele opleiding niet verplicht is voor aspecten die identiek zijn in het kader van de twee activiteiten zoals bv. de wetgeving en de info in verband met het fenomeen van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme in het algemeen. Wat betreft de concrete toepassing moeten de betrokken personen wel een opleiding krijgen die specifiek gericht is op de twee activiteiten. De minister besloot zijn antwoord met de mededeling dat hij in overleg met de CBFA en staatssecretaris Van Quickenborne een oplossing zou pogen te vinden zodat de zelfstandige bemiddelaars niet tweemaal een nagenoeg identieke opleiding zouden dienen te volgen. Wettelijke bescherming kandidaten en leden paritaire overlegorganen In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2005 verscheen de wet die de bescherming van de kandidaten en de leden van het paritair overlegorgaan wettelijk regelt (zie bijlage). Via een herenakkoord tussen de BVB en BZB-APAFI werd de beschermingsregeling reeds eerder ingevoerd. Evenwel niet alle principalen zijn lid van de BVB en waren van plan zich te houden aan die beschermingsregeling. Zeker in de sector van de verzekeringen liet de bescherming van de kandidaten en de leden te wensen over. De verzekeringsmaatschappijen die met agenten werken en die een paritair overlegorgaan hebben, wilden niet dezelfde bescherming bieden als overeengekomen tussen de BVB en BZB-APAFI. Om de kandidaten en verkozen leden van de paritaire overlegorganen te beschermen tegen vergeldingen van de principaal bij de onderhandelingen, drong een wettelijk initiatief zich op. De bescherming bestaat erin dat een agent en lid van het paritair overlegorgaan, niet kan worden opgezegd zonder dat hem een ernstige tekortkoming kan worden ten laste gelegd of zonder dat het bewijs kan worden geleverd dat de opzegging is gebaseerd op objectieve economische criteria. Wordt het lid van het paritair overlegorgaan toch opgezegd zonder bovenstaande redenen dan moet de principaal hem een bijkomende vergoeding uitbetalen gelijk aan 18 maanden commissieloon bovenop de gebruikelijke vergoedingen. Ook agenten die zich kandidaat stellen, genieten een bescherming tegen opzeg tot aan de eerste vergadering van het nieuwe gekozen paritair overlegorgaan. De kandidaat ontvangt bij opzeg zonder geldige reden een extra vergoeding gelijk aan 12 maanden commissieloon. Opiniestuk Naar aanleiding van de klacht van Test-Aankoop met betrekking tot bedrieglijke reclame voor beleggingsproducten en de aandacht daarvoor in de media, schreef voorzitter Daniel Nicolaes een opiniestuk in De Standaard (zie bijlage). 2. Overleg met CBFA Formeel overleg vond er in 2005 niet plaats doch er was herhaaldelijk contact met de diensten of medewerkers van de CBFA. Deze informele functionele contacten wijzen er op dat de verstandhouding is verbeterd en dat BZB erkend wordt als gesprekspartner. Immers de vele overlegmomenten uit het verleden sproten vaak voort uit het feit dat BZB niet gehoord werd en dat formele contacten nodig waren om vooruitgang te boeken in bepaalde probleemdossiers. Zowel met betrekking tot het toekomstige nieuwe statuut van bankmakelaar als met betrekking tot de opleiding anti-witwaswetgeving werd overleg gepleegd. Ook nam BZB in haar Nieuwsbrief van juni 2005 een interview op met de heer Luc Roeges, adjunctdirecteur van het departement Consumentenbe- 6

7 JAARVERSLAG 2005 scherming bij de CBFA. Er waren evenwel ook momenten van wrevel. Zo deed de woordvoerder van de CBFA enige ongelukkige uitspraken in de Tijd dd nav het arrest waarbij ING België veroordeeld werd wegens inbreuk op de wet op de privacy en oneerlijke handelspraktijken. Dat arrest waarvan de inhoud de CBFA op dat moment wellicht onbekend was, werd door de CBFA geïnterpreteerd als zou het de financiële instellingen onmogelijk maken hun zelfstandige agenten te controleren, quod non. Het arrest betreft evenwel helemaal niet het toezicht op de zelfstandige bankagent als dusdanig. In datzelfde artikel stelde woordvoerder Luk Van Eylen dat adequate controle op de agenten essentieel is en dat er in het verleden nogal wat schandalen zijn geweest, waarbij cliënten het slachtoffer werden van malafide praktijken van bankagenten. Luk Van Eylen vroeg zich af hoe de bank haar agenten nog kan controleren als ze geen gebruik meer mag maken van de gegevens van de cliënten. BZB richtte een schrijven aan CBFA voorzitter dhr Wymeersch waarin deze insinuaties aan het adres van de zelfstandige bankagenten als bijzonder ongepast werden benoemd (zie bijlage). Wij ontvingen evenwel geen schriftelijke reactie op onze brief. 3. Overleg met de Belgische Vereniging van Banken De aanstelling van Michel Vermaerke als gedelegeerd bestuurder van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen en van Febelfin in opvolging van Guido Ravoet vormde de aanleiding voor een overleg. Tijdens dit overleg werden de Level Playing Fields besproken of meer bepaald de verscheiden toepassing ervan door de banken. Zo stelt BZB vast dat er met betrekking tot cashhandling verschillende praktijken gangbaar zijn. De zelfstandige agenten verliezen hierdoor wel eens klanten aan een andere bank die een soepeler beleid hanteert. BZB vraagt of de BVB hier iets kan aan doen. Uit het overleg werd duidelijk dat het compliancebeleid kan verschillen. Concrete aanwijzingen van storend werkende regels,zo werd gesteld, kunnen gemeld worden aan de BVB die dit dan kan aanbrengen. De BVB toonde zich ook bereid om mee te werken aan een seminarie met betrekking tot LPF s: wat zijn LPF s, doelstelling, hoe werkt het, concreet beleid, rol van de compliance. Ook de ongeldige verkiezingen voor het paritair overlegorgaan bij Landbouwkrediet werden terloops op het overleg ter sprake gebracht (zie verder blz. 13). Verder heeft BZB verschillende keren met de BVB overlegd met betrekking tot het wetsvoorstel hervorming van de bemiddeling in banken beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en met betrekking tot de opleiding anti-witwaswetgeving. 4. Opleiding anti-witwas Artikel 9 van de wet van 11 januari 1993, de antiwitwaswet, stelt dat alle ondernemingen en personen die belast zijn met de toepassing van deze wetgeving, passende maatregelen moeten nemen om hun werknemers en vertegenwoordigers met de bepalingen van de wet vertrouwd te maken. Dat gebeurt door deelname aan `speciale opleidingsprogramma's' om de verrichtingen en feiten inzake witwassen te leren kennen. In de wetgeving die de Europese richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling moet omzetten in Belgische wetgeving werd ook expliciet de verplichting opgenomen dat verzekeringsbemiddelaars dergelijke opleiding dienen gevolgd te hebben. Het gros van de verzekeringsbemiddelaars-bankagenten heeft deze opleidingen evenwel reeds gevolgd bij de bankinstellingen waarvoor zij tevens als zelfstandige bankagent optreden. Eind 2004 reeds signaleerden wij dit probleem en die extra belasting van deze dubbele opleidingsverplichting aan senator Luc Willems die daarover een parlementaire vraag stelde aan Minister van Financiën Didier Reynder (zie bijlage). In 2005 richtte de verzekeringssector een schrijven aan de verzekeringsmakelaars waarin nog eens werd gewezen op de opleidingsverplichting en de opleiding die de sector in dat verband had uitgewerkt. Terug werden wij door onze leden bevraagd of de opleiding die zij van hun principaal 7

8 JAARVERSLAG 2005 kregen niet voldoende was. Blijkbaar was er na de parlementaire vraag van senator Luc Willems ondanks beloften door het beleid, niet gezocht naar een oplossing voor deze dubbele opleidingsverplichting van de zelfstandige bankagenten- verzekeringsbemiddelaars. In elk geval is het nu zo dat nogal wat kredietinstellingen hun bankagenten via een on-linecursus de opleiding geven. En dat kan want de verplichting tot sensibilisering en vorming van personeel, agenten en makelaars is in algemene termen geformuleerd in de regelgeving (i.e. verplichting tot vorming en sensibilisering voor de problematiek in termen van te realiseren doelstelling, zonder aan te geven welke cursussen of hoeveel uur daaraan besteed moeten worden). De concrete invulling wordt aan elke instelling overgelaten rekening houdend met de concrete omstandigheden en het profiel van elke instelling. De CBFA zal naar aanleiding van prudentiële acties (o.m. bevragingen, inspecties ter plaatse) nagaan of de instellingen op toereikende wijze tegemoet zijn gekomen aan hun verplichtingen zoals omschreven in de witwaswet, het reglement en de circulaire van de CBFA. Wat betreft verzekeringsmakelaars is in de wet inzake verzekeringsbemiddeling wel voorzien dat de opleiding inzake antiwitwaswetgeving voor verzekeringsmakelaars door de CBFA zal moeten erkend worden. Een dergelijke opleiding gevolgd hebben, zal trouwens een vereiste worden voor CBFA-toelating. Dat de beroepsverenigingen Assuralia, Febrapel, FVF en BVVM daarop anticiperen is een goede zaak doch BZB zal contact opnemen met Febelfin en Assuralia om ervoor te ijveren dat de basisopleiding gemeenschappelijk zou worden gemaakt zodat in elk geval voor het gemeenschappelijke deel de bankagent- verzekeringsmakelaar geen twee keer hetzelfde moet doorlopen. Op initiatief van BZB vond op 22 september 2005 een vergadering plaats met Febelfin, Feprabel, FVF, APAFI. Assuralia verkoos niet aanwezig te zijn doch sloot niet bij voorbaat elke vorm van samenwerking uit. De CBFA was bereid op dat overleg toelichting te bezorgen bij de wettelijke verplichtingen. Het was onze betrachting om samen met Febelfin te bekijken hoe de opleiding die de banken aan hun bankagenten geven kan uitgebreid worden zodat de bankagent-verzekeringsmakelaar geen afzonderlijke opleiding dient te volgen als verzekeringsmakelaar. Febelfin zou deze kwestie aankaarten bij haar leden. Vanuit Febelfin kwam enkel duidelijkheid met betrekking tot de zelfstandige bankagenten die tevens als verzekeringsagent voor dezelfde principaal optreden. Voor de opleiding van de verzekeringsagenten zullen de banken zelf instaan. Voor de agenten die verzekeringsmakelaar zijn bleek geen eensgezind antwoord mogelijk. Vandaar dat BZB besloot om alle banken die met zelfstandige bankagenten-verzekeringsmakelaars werken, aan te schrijven met de vraag of zij bereid waren de antiwitwasopleiding uit te breiden met een verzekeringsluik zodat de bankagent- verzekeringsmakelaar geen twee keer een quasi identieke opleiding dient te volgen. Citibank was de eerste die haar agenten had laten weten dat ze haar Compliance training zou uitbreiden zodat ze voldoet aan de wettelijke verplichtingen van de CBFA. OBK-bank liet ons alvast weten dat ze zo n opleiding aan hun gevolmachtigde agenten zullen aanbieden. Ook VDK Spaarbank antwoordde positief en zal haar bestaande opleiding uitbreiden. Delta Lloyd Bank van haar kant heeft er principieel geen problemen mee haar opleiding uit te breiden met een luik voor verzekeringsmakelaars doch wil nog zekerheid bekomen met betrekking tot de praktische en concrete invulling opdat de opleiding zou voldoen aan de vereisten geldend voor de verzekeringsmakelaar. Fortis antwoordde in de loop van 2006 een aanvullende opleidingsinspanning te zullen uitvoeren, om meer specifiek in te zoomen op de witwasrisico s verbonden aan verzekeringsproducten. 5. Privacycommissie Blijkbaar is het naleven van de wet op de persoonlijke levenssfeer nog niet ingeburgerd in de sector. In het verleden raadpleegde de BZB reeds de privacycommissie in verband met de zogenaamde zwarte lijst die de CBFA bijhield met betrekking tot agenten die wegens zware fout of vermeende zware fout werden buitengezet door hun bank en werd advies gevraagd aan de privacycommissie met betrekking tot de verregaande financiële check die ING België deed bij haar agenten. In 2005 richtte de BZB een schrijven aan de privacycommissie met betrekking tot het open informaticasysteem van de kredietinstellingen (zie bijlage). Bij sommige kredietinstellingen kan de 8

9 JAARVERSLAG 2005 portefeuille van de klant overal in het net geraadpleegd worden. Leden signaleerden BZB het probleem dat collega-agenten ook hun portefeuille en rekeningen konden bekijken. Dergelijk open systeem heeft ook invloed op de relatie tussen bankagenten van dezelfde bank in dezelfde regio. BZB besloot dit probleem voor te leggen aan de privacycommissie. Het antwoord van de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer liet niet lang op zich wachten. De privacycommissie stelt in haar antwoord duidelijk dat de toegang tot de persoonsgegevens dient te worden beperkt. Een volledig toegangsniveau zou slechts mogen openstaan voor bepaalde groepen van personen. BZB heeft deze problematiek niet publiek gemaakt doch heeft daarover een overleg gevraagd met de BVB. De BVB antwoordde dit te zullen bespreken met haar leden en na standpuntbepaling een overleg daarover te houden met de BZB. Ook werd het dossier aan de CBFA overgemaakt. Immers de implicaties van het antwoord van de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn groot. Wordt ongetwijfeld vervolgd in Juridische actie Definitieve uitspraak in zaak BZB versus ING België In diverse jaarverslagen reeds werd over deze procedure bericht. De Beroepsvereniging van Zelfstandige Bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) spande samen met de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FVF) een zaak aan tegen ING België omdat ING België betalingsopdrachten van klanten van zelfstandige ING België bankagenten analyseerde om te kunnen nagaan of de bankagent- verzekeringsmakelaar zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van ING België nakwam. De op deze manier verkregen informatie werd bovendien aangewend om het cliënteel te benaderen om bij ING België verzekeringspolissen te ondertekenen of in te tekenen op beleggingsproducten. Aan de hand van deze onrechtmatig bekomen gegevens werden een aantal zelfstandige bankagenten aan de deur gezet zonder enige vergoeding. BZB en FVF klaagden deze praktijk aan wegens schending van de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. ING België werd op door de Brusselse handelsrechtbank veroordeeld voor schending van de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, welke schending in het concrete geval ook een inbreuk was op de eerlijke handelspraktijken. ING België ging in beroep tegen de veroordeling door de Brusselse handelsrechtbank. Het Hof van Beroep te Brussel besliste op 15 februari 2005 dat ING België zich schuldig heeft gemaakt aan een oneerlijke handelspraktijk door, in strijd met de bepalingen van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, informatie uit de betalingsopdrachten van haar cliënten te gebruiken tegen haar agenten of makelaars, in geschillen die niet tegelijk een tekortkoming ten aanzien van de klant betreffen. Het Hof beveelt de staking van deze praktijk onder verbeurte van een dwangsom van per vastgestelde inbreuk. Duidelijk wordt dat ook in de interne procedures voor toezicht het respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet worden opgebracht; de banken mogen met andere woorden de informatie uit de betalingsopdrachten niet langer aanwenden voor commerciële controle. De berichtgeving over het arrest in de krant De Tijd die stelde dat de bank de betalingsgegevens van cliënten niet mag aanwenden voor de controle van haar agenten zorgde voor nogal wat ophef. De CBFA liet in datzelfde artikel optekenen verveeld te zitten met het arrest. De CBFA stelde het arrest eerst grondig te willen bestuderen maar deed dan toch bij monde van woordvoerder, Luk Van Eylen, een zeer ongelukkige en ongepaste uitspraak. De woordvoerder vroeg zich af hoe de bank haar agenten nog kan controleren als ze geen gebruik meer mag maken van gegevens van cliënten. Dit alles niet zonder nog eens te insinueren dat zonder controle de cliënten zouden overgeleverd zijn aan de malafide praktijken van de bankagenten. De toezichthouder had beter eerst het arrest grondig bestudeerd vooraleer overhaaste uitlatingen te doen in de pers over de controle op agenten. 9

10 JAARVERSLAG 2005 Het arrest impliceert immers niet dat controle onmogelijk wordt. Er staat dat de controle waarvoor de bank de persoonsgegevens kan verwerken zich dient te situeren op het niveau van de verrichtingen zelf en dient situaties te viseren waarin de cliënten op een of andere manier zelf geïmpliceerd zijn, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin. Voor commerciële controle van de agent kunnen deze gegevens dus niet gebruikt worden. Daar ING België geen cassatieberoep heeft aangetekend werd het arrest definitief. ING België moest deze praktijk staken en dient indien nog inbreuken worden vastgesteld per inbreuk een dwangsom van te betalen. Dit arrest is belangrijk. Voortaan kan elke agent die in dezelfde situatie verkeerd er naar verwijzen. Aarzel niet bij BZB hieromtrent advies in te winnen. BZB vecht akkoord paritair overlegorgaan AXA Bank aan BZB heeft besloten het recentelijk binnen het paritair overlegorgaan gesloten akkoord met betrekking tot een nieuw commissiesysteem bij Axa voor de rechtbank aan te vechten. Sedert het ontstaan van de paritaire overlegorganen is het de eerste keer dat BZB optreedt met betrekking tot een beslissing van het paritair overlegorgaan. Bij toeval kwam BZB op de hoogte van een nakend akkoord binnen het paritair overlegorgaan van AXA Bank over een volledig nieuw commissiesysteem. De communicatie daarover was duidelijk fout gelopen want de agenten die wij daaromtrent contacteerden wisten niets af van een op til zijnde wijziging. Heel wat AXA-agenten werden niet geïnformeerd of hadden slechts vage noties over wat er zou veranderen. Ondanks het feit dat de vertegenwoordigers zich reeds principieel akkoord verklaarden, heeft BZB toch nog besloten de agenten te informeren. BZB benadrukt steeds het belang de achterban te raadplegen vooraleer belangrijke beslissingen te nemen binnen het paritair overlegorgaan. Daar de vertegenwoordigers van AXA uit geen steun kregen om dit te doen, heeft BZB een schrijven gericht naar alle Nederlandstalige AXAagenten. Via Apafi, de Waalse beroepsvereniging van bankagenten, werd gevraagd hetzelfde te doen in Wallonië. Op vraag van een grote groep agenten organiseerde BZB een vergadering voor de AXA-agenten over de op til staande wijzigingen. De Nederlandstalige agentenvertegenwoordigers lichtten het ontwerp-akkoord toe. Nogal wat agenten stelden zich ernstig vragen bij het akkoord en uitten hun ongenoegen. Toch werd het akkoord op 30 november ondertekend. BZB houdt zich normaliter volledig buiten de overeenkomsten die worden gesloten door de paritaire overlegorganen. Er wordt enkel advies gegeven op vraag van de agentenvertegenwoordigers. De overeenkomst die binnen het AXA-paritair overlegorgaan werd gesloten heeft evenwel zo n verstrekkende gevolgen dat BZB niet afzijdig kon blijven. Dat de agenten door deze overeenkomst werkelijk verdeeld worden en niet meer als één groep kunnen optreden valt te betreuren en plaatst BZB in een bijzonder moeilijk parket. Doch de reden waarom BZB de overeenkomst voor de rechtbank zal aanvechten, is puur juridisch. De overeenkomst gaat namelijk de bevoegdheid van het paritair overlegorgaan te buiten. Het paritair overlegorgaan is enkel bevoegd met betrekking tot commissiewijzigingen en wijzigingen van de berekening van het commissieloon. Deze overeenkomst holt evenwel de contractsvrijheid van de zelfstandige agent uit op nog andere terreinen dan enkel de beslissing over het commissieloon. Het paritair overlegorgaan legt bij wijze van spreken productienormen op aan alle agenten en dit op diverse terreinen. Ook om de professionaliteitspremie te bekomen worden tal van voorwaarden in de overeenkomst vastgelegd. Dergelijke zaken dienen met de zelfstandige agent onderhandeld te worden. Als beroepsvereniging kunnen wij niet toelaten dat de wet op de handelsagentuur niet correct wordt toegepast. De positie van de zelfstandige bankagent is al zo precair dat we niet kunnen toelaten dat de enige wet die de relatie tussen de zelfstandige agent en de principaal regelt wordt overtreden. AXA Bank werd vóór het ondertekenen van dit akkoord hiervan op de hoogte gesteld. De agentenvertegenwoordigers werden tevens van dit schrijven op de hoogte gebracht (zie bijlage). Axa is niet ingegaan op de vraag van BZB tot overleg en het akkoord werd getekend. De procedure zelf werd pas ingezet in februari Over de afloop ervan hopen we volgend jaar te kunnen berichten. 10

11 JAARVERSLAG Paritaire overlegorganen Bij nogal wat agenten-vertegenwoordigers in de paritaire overlegorganen nam de ontevredenheid over de werking toe. Ofwel doordat ze onvoldoende informatie en cijfers krijgen met betrekking tot de beslissingen die ze moeten nemen ofwel omdat bijzonder hoog spel wordt gespeeld. Het is al meermaals gebeurd dat de principaal dreigt bij niet akkoord met de terugkoop van de zelfstandige bankagentschappen. De onervarenheid in onderhandelingen en het gebrek aan tijd om alles even grondig te bestuderen en voor te bereiden als de principaal, maakt dat soms maar naderhand de gevolgen van een beslissing zichtbaar worden. Laten we niet vergeten dat deze agentenvertegenwoordigers zich onbezoldigd en soms overdreven veel naar de hoofdzetel moeten verplaatsen en uren tijd spenderen aan onderhandelingen over het commissieloon. De agentenvertegenwoordigers vertegenwoordigen vaak een zeer diverse groep agenten en het is ook niet ongebruikelijk dat de principaal probeert verdeeldheid te krijgen binnen de groep agentenvertegenwoordigers. Eens niet alle vertegenwoordigers meer op dezelfde lijn zitten, is het doorgaans een peulschil voor de principaal om een compromis doorgeduwd te krijgen. Vandaar steeds ons advies aan de agentenvertegenwoordigers om steeds gezamenlijk te beslissen en te overleggen met de agentvereniging of de achterban. We stellen ook vast dat verschillende paritaire overlegorganen, op initiatief van de banken, proberen om hun bevoegdheden te overstijgen. Zo worden er beslissingen genomen over zaken die niet tot hun takenpakket behoren, of proberen banken de zgn. portefeuillecommissie van een bankagent mee te laten afhangen van zijn omzet in verzekeringsproducten bij dezelfde financiële groep. Dat is helemaal niet wettelijk en zullen wij dan ook niet laten gebeuren. We zijn duidelijk nog ver af van de situatie waar in de paritaire overlegorganen op voet van respect en gelijkheid samen beslist wordt over noodzakelijke commissiewijzigingen. De principaal zou er beter aan doen respect op te brengen voor de enorme verantwoordelijkheid van de agentenvertegenwoordigers eerder dan zich er toe te laten verleiden via manipulatie en intimidatie de agentenvertegenwoordigers te bewerken. Op langere termijn zal de principaal de prijs van deze tactiek betalen. BZB moeit zich niet in de discussies binnen het paritair overlegorgaan doch ziet er wel op toe dat de wettelijke bepalingen worden nageleefd. In dat opzicht is het dat BZB is tussengekomen met betrekking tot de verkiezingsprocedure van het paritair overlegorgaan bij Landbouwkrediet (zie verder) en voor de rechtbank een vordering instelde met betrekking tot het commissiesysteem dat binnen het paritair overlegorgaan van Axa werd goedgekeurd. BZB nodigt ook de agentenvertegenwoordigers verschillende keren per jaar uit om enerzijds gelegenheid te bieden tot ervaringsuitwisseling en anderzijds de agenten-vertegenwoordigers te informeren. In 2005 werd besloten ook vertegenwoordigers van de vriendenkringen uit te nodigen met de bedoeling te werken aan het behoud en liefst ook het verbeteren van de rendabiliteit van het zelfstandige bankkantoor. Met dit in het achterhoofd zou gepoogd worden een overzicht te maken van de commissielonen, kosten en eventuele tussenkomsten van de principaal bij de diverse kredietinstellingen. Het is zeker niet de bedoeling een vergelijking te maken welke de beste bank is voor de agent doch wel ervoor te zorgen dat de agenten de rendabiliteit van hun kantoren kunnen behouden of verbeteren. De vertegenwoordigers in het paritair overlegorgaan krijgen op die manier ook meer zicht op wat ze in de gaten moeten houden bij de besprekingen over wijzigingen commissieloon. Ook de verdoken kosten zoals werklast en hoeveelheid administratie die de agent te doen krijgt spelen een rol. Het overzicht van commissielonen en kosten blijkt heel moeilijk om actueel en accuraat te houden. Bovendien ligt het veel moeilijker dan oorspronkelijk gedacht om een vergelijking te maken. Immers er moet ook rekening worden gehouden met de verdoken kosten zoals werklast en hoeveelheid administratie die de agent te doen krijgt. Zonder voorlopig te resulteren in een echte studie hebben deze samenkomsten reeds hun nut bewezen al was het maar dat het de contacten tussen de agenten van de verschillende kredietinstellingen heeft aangemoedigd. Dit alleen al maakt dat de agenten-vertegenwoordigers sterker staan doordat ze bij collega s van andere banken informatie kunnen halen of zaken kunnen nagaan. 11

12 JAARVERSLAG Relatie agent-principaal De hoop dat de relatie principaal bankagent zou uitgroeien naar een win-winrelatie, naar een relatie tussen partners, is in 2005 voor het grootste deel ijdele hoop gebleken. De relatie tussen principaal en agenten is in vele gevallen er zijn ook kredietinstellingen waar we geen klachten hebben- opnieuw gebaseerd op machtsmisbruik. Veel heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat de aandacht vooral gaat naar de aandeelhouders en het opkrikken van de rendabiliteit ten koste van de rendabiliteit van de zelfstandige kantoren. Ook merken we dat in veel gevallen een korte termijnvisie gehanteerd wordt. Record Eind 2004 maakten de Mercatoragenten zich zorgen over het feit dat Record de vrijheid in kredieten aan banden zou leggen. Begin 2005 had BZB een overleg met de directie van Record Bank. Record verlangt dat de agenten Record als preferente partner voor kredieten beschouwen. De bank ziet het economisch niet haalbaar wanneer de agent alleen beleggingen doet zonder er kredieten tegenover te plaatsen. In ruil voor deze voorkeur zou Record zich engageren om op regelmatige basis interessante acties uit te werken op diverse bancaire vlakken. Ook voor bancair gebonden verzekeringen zal volgend jaar dezelfde redenering worden gevolgd. Bv schuldsaldo, brandverzekering, tak 21 gekoppeld aan hypothecaire lening. De onrust bij de Recordagenten nam in 2005 intussen toe. Een aantal Record-agenten klopte bij ons aan met tal van vragen en/of klachten in verband met de huidige samenwerking met Record Bank. Er is heel wat ongenoegen over de gebrekkige service van de back office. Kredietdossiers geraken er moeilijk door en het computersysteem laat te wensen over. Ook vingen wij de eerste signalen op dat Record het agentennetwerk wenst te herstructureren: kleinere agentschappen worden opgezegd of aangezet om samen te werken met collega s. Net wanneer duidelijk werd dat Record de overname van Mercator Bank moeilijk verteerde, bleek ING België ook Eural te hebben overgenomen om deze samen te voegen met Record Bank. Het nakende overaanbod aan Record agenten in sommige gemeenten maakt meer dan één agent ongerust. Om deze zaken en de toekomstvisie van Record Bank te bespreken, vroeg BZB een overleg aan met Record Bank. Record heeft op deze vraag niet gereageerd. Ook kregen we reacties van tal van kleine Recordagenten die tengevolge van het nieuwe commissiesysteem terugvallen op 50% van hun commissieloon(zie elders). ING België Eind juni stelde BZB vast dat ING België blijkbaar uit het oog verloren was dat zelfstandige bankagenten niet als bedienden kunnen behandeld worden. De zelfstandige bankagenten kregen van ING België via dezelfde briefwisseling en mails als aan de statutaire kantoren objectieven opgelegd met betrekking tot een bepaald soort of zelfs heel specifieke producten. Wie deze objectieven niet haalde zou om tekst en uitleg gevraagd worden. Het spreekt voor zich dat wij als beroepsvereniging van zelfstandige tussenpersonen dergelijke praktijk niet konden aanvaarden. BZB heeft in de overlegronde met de banken in 2004 gesteld van schijnzelfstandigheid geen actiepunt te maken doch dit betekent niet dat BZB lijdzaam zal toezien hoe het beroep van zelfstandig bankagent wordt uitgehold en eigenlijk enkel nog een goedkoper alternatief zou worden van de statutaire kantoren. Meermaals begeven kredietinstellingen zich op glad ijs. BZB schreef ING België daarover aan waarna de bank prompt de eenzijdig opgelegde objectieven waarover bij niet naleven tekst en uitleg zou worden gevraagd reduceerde tot communicatie met de agenten. Naar de zelfstandige agenten toe betekent dit dat zij geen objectieven als dusdanig kunnen opgelegd worden. 12

13 JAARVERSLAG 2005 Landbouwkrediet Bij de verkiezingen van het paritair overlegorgaan bleek dat Landbouwkrediet niet de procedure had gevolgd zoals voorgeschreven door het Koninklijk Besluit van 20 september 2002 (B.S ) Zo moet er volgens het KB een gerechtsdeurwaarder worden aangesteld om toezicht te houden op de kiesprocedure. Het KB stelt ook dat de kiezers stemmen voor evenveel kandidaten als er aan te wijzen vertegenwoordigers op de lijst staan. In de verkiezingsprocedure bij het Landbouwkrediet werd alvast met bovenstaande punten geen rekening gehouden. Er werd geen gerechtsdeurwaarder aangesteld en de agenten konden slechts één kandidaat naar voren schuiven als vertegenwoordiger. BZB richtte een schrijven aan Landbouwkrediet waarin gewezen werd op het feit dat het aldus samengestelde paritair overlegorgaan niet rechtsgeldig zou kunnen beslissen en de individuele agenten niet gebonden zouden zijn door de beslissingen van dat paritair overlegorgaan. Landbouwkrediet had deze procedure vastgelegd in een protocol dat was goedgekeurd door het paritair overlegorgaan doch een protocol mag niet afwijken van de bepalingen in het KB en kan alleen het besluit verder uitwerken en aanvullen. Op een overleg tussen BZB en Landbouwkrediet in aanwezigheid van een jurist van de Belgische Vereniging van Banken werd duidelijk dat directievoorzitter Landbouwkrediet Luc Versele en adjunct-directeur Landbouwkrediet Dirk De Coninck wisten dat hun procedure niet overeenkomstig de wet was doch dat zij meenden gerechtvaardigde redenen te hebben om de wet vrij te interpreteren. De agenten hadden de procedure ook goedgekeurd. Zo werd het aantal wettelijk voorziene agentenvertegenwoordigers van 6 naar 10 gebracht waarbij er 6 vertegenwoordigers voor Vlaanderen zijn en 4 voor Wallonië. Er werd tevens beslist om communautair geen problemen te creëren omdat de portefeuilles van de agenten in Vlaanderen en Wallonië nogal verschillen- dat telkens de meerderheid van een taalgroep het akkoord moet goedkeuren. Met slechts 2 vertegenwoordigers voor Wallonië zou dit eigenlijk neer komen op unanimiteit. Verder heeft men elke agent maar voor één vertegenwoordiger laten kiezen omdat het merendeel van de agenten Landbouwkrediet in Vlaanderen gevestigd zijn in West- en Oost- Vlaanderen en de bank eigenlijk een geografische spreiding van de vertegenwoordigers wil. Het aanstellen van een gerechtsdeurwaarder werd als een overbodige kost aanzien en zelfs als een blijk van wantrouwen tegenover de directie. Het feit dat de agentenvertegenwoordigers de procedure hadden goedgekeurd, vond Landbouwkrediet voldoende om af te wijken van de wet. BZB kon met deze zienswijze het niet eens zijn. In artikel 15 van de wet op de handelsagentuur staat dat partijen bij het sluiten van de agentuurovereenkomst vrij het bedrag van de commissies bepalen. Dit impliceert dat een eenzijdige wijziging van de commissies als een verbreking van de overeenkomst kan worden beschouwd. De bevoegdheid van de paritaire overlegorganen om collectieve commissie-overeenkomsten te sluitenwaardoor de agent niet meer individueel kan onderhandelen-, is dus eigenlijk een inbreuk op deze contractsvrijheid en de wetgeving daaromtrent moet dan ook zeer restrictief geïnterpreteerd worden. Essentieel is dat de agenten kunnen kiezen voor evenveel kandidaten als er vertegenwoordigers zijn. Onafgezien van de beweegredenen heeft het niet volgen van de wet tot gevolg dat de verkiezingen niet geldig zijn en de agenten bijgevolg ook niet gebonden zijn door beslissingen van het volgens deze procedure samengestelde overlegorgaan. Uiteindelijk besliste Landbouwkrediet de keuze te laten aan de agenten: een nieuwe verkiezingsprocedure ofwel alle agenten een document laten ondertekenen waarbij ze de via ongeldige procedure verkozen agenten mandaat geven. BZB is geen voorstander van het werken met mandaten doch liet het aan de verkozen agenten om hieromtrent de beslissing te nemen. Zij hebben geopteerd voor het behoud van de verkiezingsuitslag met een individueel mandaat van de agenten. Voor BZB is de zaak hiermee afgehandeld. Wij respecteren de keuze van de agenten voor deze oplossing. Tot op vandaag ontving BZB geen bevestiging of alle agenten al dan niet het mandaat hebben gehandtekend. Wie dit niet zou gedaan hebben is tot op vandaag niet gebonden door de beslissingen van het overlegorgaan. 13

14 JAARVERSLAG 2005 Argenta Via diverse bankagenten kreeg BZB kennis van het voornemen van Argenta om uitbetalingen van mantels en coupons van stukken aan toonder te debiteren op de agentenrekening indien de stukken niet kunnen worden geëind. Als beroepsvereniging die de belangen van de bankagent beschermt, liet BZB in een schrijven aan Argenta weten dat een dergelijke eenzijdig opgedrongen regeling onaanvaardbaar is aangezien hier de agent aansprakelijk wordt gesteld voor gebeurtenissen die volledig buiten zijn bevoegdheid en controlemogelijkheden vallen. De mogelijkheid van inning van dergelijke stukken kan nooit door de agent worden gecontroleerd, laat staan dat hij de mogelijkheden van verzet op dergelijke stukken kan inschatten. BZB stelde voor om de verantwoordelijkheid te behouden waar ze ook effectief ligt: nl. bij de aanbieder van de stukken aan toonder. Het crediteren van de klantenrekening kan worden uitgesteld tot de termijn voor verzet is verstreken of Argenta de nodige controles heeft kunnen uitvoeren. Argenta antwoordde dat de agent op het inkoopborderel van de mantel een clausule ondertekent waarmee hij zich akkoord verklaart met de werkwijze. Argenta voegt eraan toe dat zij de agenten afraden om vreemde stukken in te kopen zodat zij geen risico s lopen. Axa In de eerste helft van 2005 organiseerde Axa een panelgesprek om haar kaderleden op de hoogte te brengen van de bekommernissen en ergernissen van de distributie. Het gebeurt immers nog wel eens dat de back office geen idee heeft van de problemen die zich stellen in de distributie of dat zij niet op de hoogte zijn van zaken die essentieel zijn voor de tussenpersonen. Binnen een grote maatschappij is het dan ook niet evident om iedereen op één lijn te krijgen. Daarom is het wel interessant voor de kaderleden om te horen hoe het beleid van de eigen maatschappij ten aanzien van de tussenpersonen nu eigenlijk geëvalueerd wordt. In het panel zaten vertegenwoordigers van de zelfstandige tussenpersonen, waaronder voor BZB voorzitter Daniel Nicolaes, samen met Eric Kleijnen, directeur distributie particulieren en KMO. Zowel de bank- als verzekeringsactiviteiten kwamen ter sprake. BZB was door dit initiatief alleszins aangenaam verrast. Vooral de openheid en de poging om alle kaderleden, ook van de binnendiensten, te betrekken in de problematiek van de distributie was volgens ons een schot in de roos en getuigt van een enorme betrokkenheid en sympathie voor de distributie. Enkele maanden later bleek net het tegendeel. Het verhaal van het nieuwe commissiesysteem bij Axa werd hierboven al uit de doeken gedaan (zie blz. 10). Centea Centea heeft net zoals vele andere banken de jongste jaren zijn agentennetwerk geherstructureerd en de kleinere of gesloten kantoren opgezegd. Centea leek deze fase te hebben afgerond en was zelfs op zoek naar nieuwe agenten. In 2005 evenwel werden een aantal kantoren opgezegd waarbij volgens onze informatie het ging om zelfstandige agenten die een kritische houding aannamen. Het betrof in elk geval geen kleine of gesloten agentschappen. Bovendien werd in minstens één geval de agent onmiddellijk stopgezet ondanks het feit dat het om een gewone opzeg gaat ( bovenop de uitwinningsvergoeding moet bijgevolg nog een opzegvergoeding van zes maanden worden betaald). Deze plotse opzeg creëerde ten onrechte de indruk bij klanten en collega s dat het om een geval van fraude ging. Centea weerlegde dat de opzeg bedoeld was om een voorbeeld te stellen. Wel stelde Centea dat zij als professionele bankinstelling een beeld hebben van hoe Centea, en samen met haar, de agenten kunnen evolueren. Beide partijen moeten zich volgens Centea wel kunnen vinden in het toekomstbeeld dat wordt uitgestippeld. Ons inziens komt dit wel op hetzelfde neer. Centea wou niet ingaan op individuele dossiers 14

15 JAARVERSLAG 2005 doch stelde bij opzeggingen zich te houden aan de wettelijke bepalingen ook voor wat betreft het uitbetalen van opzeg- of uitwinningsvergoedingen. We weten intussen dat Centea een eigen interpretatie heeft van de wettelijke bepalingen inzake de uitwinningvergoeding. Centea evalueert de portefeuille 6 maanden na beëindiging en betaalt dan het percentage van de resterende portefeuille uit. BZB betwist deze interpretatie. Het is de waarde van de portefeuille op het moment van de stopzetting die telt. Ondanks het bestaan van een paritair overlegorgaan voerde Centea eind 2005 een eenzijdige commissiewijziging door voor bepaalde producten. Bedoeling van Centea is de groei te belonen. Voor heel wat agenten komt dit gewoon neer op een commissiedaling want de minimumnorm in groei is voor hen niet haalbaar. Verder belooft Centea een extra budget per agent en een extra nationaal budget doch daar werden nog geen cijfers aan verbonden. BZB werd door heel wat leden Centea-agenten geconsulteerd met betrekking tot deze eenzijdige commissiewijziging en besloot daarom de leden Centea-agenten te informeren met betrekking tot hun rechten in een dergelijke situatie. Paul Steppe, voorzitter van het directiecomité werd in een brief op de consequenties van dergelijke eenzijdige wijziging gewezen. BZB vroeg ook om respect voor het paritair overlegorgaan. Centea antwoordde enkel met betrekking tot het laatste punt en is zich dus met andere woorden bewust van de gevolgen van een eenzijdige commissiewijziging. In elk geval loopt Centea het risico dat tal van agenten de verbreking van de agentuurovereenkomst zullen inroepen en dat Centea hen een opzeg- en uitwinningsvergoeding zal moeten uitbetalen. Deze agenten kunnen bovendien onmiddellijk voor een andere bank aan de slag. Het concurrentiebeding is immers niet van toepassing in dit geval. Citibank verduidelijkt Via onze leden kregen we te horen dat in verschillende gevallen Citibank in alle stilte naast een bestaand agentschap een nieuw kantoor voorbereidt en op de dag van de opening van het nieuwe kantoor de bestaande agent met onmiddellijke ingang opzegt. De opgezegde agenten voelen zich onrechtmatig behandeld omdat dit naar de klanten toe de indruk geeft dat de agent zware fouten heeft begaan of zelfs heeft gefraudeerd. Citibank liet weten dat de prestaties van ieder verkooppunt op regelmatige tijdstippen worden besproken met de agenten en er eventueel gezamenlijk een actieplan wordt opgesteld. Volgens Citibank zou de stopzetting van een mandaat nooit als een verrassing mogen aankomen bij de betrokken agent. Het kan inderdaad wel zijn dat de agent al verschillende signalen heeft gekregen met betrekking tot zijn agentschap en dat voor de bank de boodschap duidelijk is. Of dit voor de agent ook zo duidelijk is, valt gezien de signalen die wij kregen evenwel te betwijfelen. Indien de agent zijn opzeg- en uitwinningsvergoeding wordt uitbetaald, is er wettelijk niets fout met deze handelswijze doch vanuit menselijk standpunt is een opzeg met opzegtermijn te verkiezen boven dergelijke bruuske opzeg. Volgens de gegevens waarover BZB beschikt, betaalt Citibank effectief de opzeg- en uitwinningsvergoeding uit. Er zijn ook geen elementen die aantonen dat Citibank probeert zijn zijn agentennetwerk te herstructureren door gedwongen fusies of samenwerking tussen agenten. Zoals u elders in dit nummer kan lezen is dit niet bij elke bank het geval. Citilife De maatschappelijke benaming Citilife werd gewijzigd naar Metlife Insurance. De ex-citibankagenten werden daarover niet ingelicht terwijl zij nochtans nog altijd een producentennummer hebben bij Citilife. Hun klanten werden wel verwittigd. De ex-citibankagenten ontvingen plots commissieborderellen, rekeninguittreksels met een voor hen onbekende naam Metlife. Blijkbaar had men over het hoofd gezien dat de ex-citibankagenten hun producentennummer bij Citilife hadden behouden. Immers Citibank maakte er een punt van dat bij opzeg van Citibankagenten hun relatie met Citilife buiten het mandaat met Citibank lag. Na een schrijven vanwege BZB naar Metlife Insurance werden deze agenten uiteindelijk weliswaar veel later toch op de hoogte gebracht. 15

16 JAARVERSLAG 2005 Eural Tijdens het overleg met Eural in de eerste helft van 2004 bleek dat Eural een 50-tal manuele agenten zou stopzetten. Wellicht om mogelijke problemen met de agenten te vermijden beriep Eural zich ten onrechte op een verplichting van de CBFA. BZB heeft zich niet verzet tegen deze beslissing. Eural zou de strategie volgen om zoveel mogelijk agenten te laten verder werken indien zij dat wensten maar dan als subagent. Zij die dit niet wilden zouden worden opgezegd met een correcte vergoeding. BZB stelde evenwel vast dat in de praktijk toch niet alles verliep volgens afspraak. Blijkbaar was hier en daar een fieldmanager overijverig. Dit werd gesignaleerd aan Eural en dit werd rechtgezet. Het overgrote deel van de manuele agenten werd tot ieders tevredenheid bij een ander agentschap gevoegd. Slechts een aantal agenten werden echt opgezegd. Daar zullen volgens Eural de wettelijke bepalingen nageleefd worden. OBK We stelden in de loop van 2005 vast dat bij een aantal nieuwe agenten een nieuwe bijlage bij het contract werd gevoegd. Deze bijlage hield in dat in geval de doelstellingen in die bijlage vervat, niet werden gehaald de agent buitengezet kon worden wegens zware fout. Dergelijke bijlage was voor BZB niet aanvaardbaar. Er werd met OBK contact opgenomen en OBK was bereid de bijlage aan te passen zodat de zware fout wegvalt. Verzekeringsagentuur Na de overlegronde in 2004 bij de banken, heeft BZB de verzekeringsmaatschappijen die met agenten werken, KBC, DVV en P&V, aangeschreven met de vraag voor een overleg. Deze maatschappijen reageerden alle drie positief doch met P&V heeft het overleg nog niet plaatsgevonden. Zeker nu P&V haar eigen kantoren verzelfstandigd heeft, hopen we binnenkort dit overleg te kunnen vastleggen. 9. Paritair comité 307 BZB had jaren terug als erkende beroepsvereniging haar kandidatuur gesteld als werkgeversorganisatie voor het pc 307. De uiteindelijke samenstelling van het paritair comité heeft lang op zich laten wachten. Om het aantal werkgeversorganisaties dat vertegenwoordigd is in het pc 307 te beperken en om conflicten met de vakbonden te vermijden heeft BZB ermee ingestemd haar kandidatuur in te trekken en onder de vleugels van FVF te zetelen in het pc Commissie verzekeringen / raad voor het verbruik BZB probeert als jonge Beroepsvereniging de belangenverdediging op diverse terreinen op punt te stellen. Wij verzochten de minister van Economische Zaken om vertegenwoordigd te kunne worden in de Commissie Verzekeringen en in de Raad voor het Verbruik, beide adviesorganen. De minister reageerde positief met betrekking tot de Commissie Verzekeringen doch de mandaten vervallen pas op 1 mei De kandidatuur voor de Raad voor het Verbruik is nog in behandeling. 11. Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO BZB is ook vertegenwoordigd in de sectorcommissie andere vrije en intellectuele beroepen van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO. Daar werd onder andere advies vertrekt over het KB betreffende de contractvoorwaarden van kredietinstellingen, het KB met betrekking tot bescherming van de titel vastgoedmakelaar en het KB betreffende de verkoop op afstand financiële diensten. 16

17 JAARVERSLAG Op Europees niveau Derde internationaal Forum van CIFA te Genève over de dialoog met de regelgevers. Net zoals de voorgaande jaren woonde BZB als lid van FECIF (European Federation of Financial Advisors and Financial Intermediaries) dit derde forum van onafhankelijke financiële adviseurs bij. Het betrof namelijk een onderwerp dat hier ook sterk leeft bij onze leden. Onder de titel Let s provoke a dialogue with the regulators bood het forum perspectieven en werden oplossingen verkend om de groeiende reguleringsdrang bij de overheden te doen harmoniseren met de belangen van de onafhankelijke financiële tussenpersonen ( Financial One te Brussel: BZB nam terug deel en organiseerde samen met APAFI een seminarie rond het thema De rol van de toezichthouder op de onafhankelijke financiële bemiddeling met senator Luc Willems als spreker. FECIF: met het oog op de omzetting van de Europese richtlijn inzake verzekeringsbemiddeling in Belgische wetgeving vertaalde BZB het model dat Fecif, waar BZB bij aangesloten is, opstelde om aan de informatieverplichting tegemoet te komen. Op 10 oktober organiseerde Banking & Finance een ronde tafelgesprek met betrekking tot het bankkantoor van de toekomst. Carine Vansteenbrugge nam namens BZB deel (zie bijlage). 17

18 JAARVERSLAG 2005 Individuele belangenverdediging Het is duidelijk dat BZB een zeer laagdrempelige beroepsvereniging is. Steeds meer leden vinden de weg naar het BZB-secretariaat met hun vragen om informatie en advies. De adviesfunctie is een niet te verwaarlozen ledenvoordeel. Naast het dagdagelijkse advies kunnen leden ook twee keer per maand terecht voor gespecialiseerd juridisch advies door advocaten waarvan de kosten door BZB ten laste worden genomen. De vragen betroffen in 2005 terug doorgaans de relatie met de principaal. In 2005 noteerden wij 112 vragen voor het gespecialiseerde advies. Hoofdbrok vormen het beoordelen van contracten, vragen in verband met overdracht en overname en vragen in verband met opzeg. Wanneer mogelijk wordt vanuit het secretariaat geprobeerd om problemen of conflicten opgelost te krijgen door contact op te nemen met de betrokken kredietinstelling of verzekeringsmaatschappij. Indien nodig wordt ook contact opgenomen met overheidsinstanties. 18

19 JAARVERSLAG 2005 Informatie en opleiding 1. Nieuwsbrief Naast het beantwoorden van de vragen om informatie, probeert BZB ook actief haar leden te informeren. Dit gebeurt aan de hand van mailings, de Nieuwsbrief en naar de toekomst toe nog meer via de website. Verder probeert BZB een aantal keren per jaar agenten uit te nodigen voor een seminarie of happening. Agentenvergaderingen blijken dan een ideaal middel te zijn om bij specifieke problemen bij een bepaalde kredietinstelling de agenten te bereiken. In 2005 vormde de Nieuwsbrief het belangrijkste kanaal om de agenten te bereiken. De website als informatiekanaal werd tijdelijk afgeschreven in afwachting van een totaal vernieuwde website begin Aan de Nieuwsbrief zelf werd niets gewijzigd. Er werd wel besloten om wanneer zaken bij bepaalde banken werden aangeklaagd in de mate van het mogelijke de reactie van de bank zelf op te nemen. Naar de toekomst toe zal geprobeerd worden om de Nieuwsbrief lichter verteerbaar te maken door inlassing van interviews en meer algemene info uit de sector. 2. Jaarvergadering Op 25 februari organiseerde BZB voor het eerst een happening waarop naast enkele politici ook de banken aan het woord werden gelaten. Onderwerp De toekomst van de financiële tussenpersonen in België. Meer dan 160 personen zakten af naar De Montil te Affligem waarvan iets meer dan de helft zelfstandige tussenpersonen. Nooit voorheen was de sector zo sterk vertegenwoordigd. Senator Steverlynck Senator Willems en Bart Verduyn, voorzitter van de happening Paul Van Welden, stichtend ere-voorzitter 19

20 JAARVERSLAG 2005 Senator Steverlynck en Senator Willems Geert Plaisier, Eural Daniel Nicolaes, Voorzitter BZB Deeren Urbain Secretaris BZB, Andre Van Maldeghem OBK bank, Ivo Van Bulck BVB Raf Haccour, Recordbank Paul D Hoore, Moderator Les poupées Passionées Piet Verbrugge, Delta Lloyd Bank Chantal Van Dyck, KN Sfeerbeeld Andre Van Maldeghem, OBK bank 20

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. 2964 Van 24 juni 2016 Dossier : T( ) Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) ( ) Samenvatting: Een vastgoedmakelaar

Nadere informatie

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie.

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie. Momentum 5 Kredietbemiddeling Wat staat u te doen? U bent bank- en/of verzekeringstussenpersoon en doet aan bemiddeling in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet? Dan moet u binnenkort een aanvraag

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T

Rolnummer 3134. Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T Rolnummer 3134 Arrest nr. 41/2005 van 16 februari 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 3, 2, van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst, vóór de opheffing

Nadere informatie

Statuten kredietbemiddelaar

Statuten kredietbemiddelaar Statuten kredietbemiddelaar Stijn Vanhalst juridisch medewerker Wat is FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen Verzekeringsmakelaars Meer dan 1.600 leden in Vlaanderen Belangenverdediging

Nadere informatie

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de

Vertegenwoordiging en verkiezing van de vertegenwoordigers van de 20 SEPTEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de oprichting, organisatie en werking van een paritair overlegorgaan in de sector van het verzekeringswezen, van de kredietinstellingen en van de gereglementeerde

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en distributie van financiële instrumenten 1. Algemene gegevens Is

Nadere informatie

MiFID Een praktische gids

MiFID Een praktische gids MiFID Een praktische gids Tom Van Dyck T: 02 551 15 51 maart 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Wat kan Liedekerke Banking voor u betekenen? Know-how: Nieuwsbrieven en trainingen Adviesverlening:

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860

Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860 Jurisdictie: Nederlandstalige Uitvoerende Kamer Datum: 22 februari 2013 Beslissing: eerste aanleg bij verstek Beslissingsnummer: UK-T5860 Een compromis wordt getekend onder opschortende voorwaarde van

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v

NATUURLIJKE PERSOON v ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSOON v 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O IDENTITEIT

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek.

Deze mededeling geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste vaststellingen van dit onderzoek. FSMA_2016_10 dd. 9/06/2016 Deze mededeling gaat over de verzekeringsovereenkomsten Brand Eenvoudige Risico s voor woningen (hierna woningverzekering ) die door verzekeringsondernemingen worden aangeboden

Nadere informatie

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord

Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Splitsing kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in Vraag en Antwoord Inleiding Een zuivere splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde De splitsing van de kieskring BHV is ruim 50 jaar de eis van de

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 ---------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.833 ----------------------------- Zitting van dinsdag 18 december 2012 --------------------------------------------------- Hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden - Uitvoering

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen.

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES. over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. RVV 312 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES over de behandeling van klachten en geschillen voor de bankdiensten-krediet-beleggingen. Brussel 19 juni 2003 De Raad voor het Verbruik die op eigen initiatief beslist

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn.

Huishoudelijk Reglement. De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. Huishoudelijk Reglement I Algemene Bepalingen 1. Sociale Zetel en Administratief Secretariaat De sociale zetel en het administratief secretariaat moeten niet op hetzelfde adres gevestigd zijn. 2. Logo

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

N Vert ambachten A Brussel, 13 december 2016 MH/JC/AS ADVIES. inzake

N Vert ambachten A Brussel, 13 december 2016 MH/JC/AS ADVIES. inzake N Vert ambachten A Brussel, 13 december 2016 MH/JC/AS 757-2016 ADVIES inzake DE INTEGRATIE VAN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE AMBACHTELIJKE BEROEPEN IN DE HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO Hoge Raad

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor gecombineerde verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid

Aansluitingsformulier voor gecombineerde verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid 1 Aansluitingsformulier voor gecombineerde verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen & Bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten

Nadere informatie

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus

Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus. Adres Straat Nr Bus A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen I. INSCHRIJVING Categorie Verzekeringsmakelaar Verzekeringsagent 2 Verzekeringssubagent

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig

PC Advocaten Nieuwsbrief. Topics uit het Arbeidsrecht. Contact. ZZOnderscheid tussen arbeiders en bedienden ongrondwettig Topics uit het Arbeidsrecht Vakantietijd, komkommertijd, maar de gerechtelijke molen draait door, bvb. in het arbeidsrecht, waar recent enkele belangrijke beslissingen werden genomen. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 1/5 Advies nr 35/2011 van 21 december 2011 Betreft: vermelding van de identiteit van een klokkenluider in interne communicatie via e-mail en in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur (CO-A-2011-045)

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2015-01

RECHTSPERSOON v. 2015-01 ca AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN RECHTSPERSOON v. 2015-01 Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen O. IDENTITEIT VAN

Nadere informatie

jaarverslag 2007 BEROEPSVERENIGING ZELFSTANDIGE BANK- EN VERZEKERINGSBEMIDDELAARS

jaarverslag 2007 BEROEPSVERENIGING ZELFSTANDIGE BANK- EN VERZEKERINGSBEMIDDELAARS jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 3 Voorwoord 4 Collectieve belangenverdediging 4 1. Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten 4 2. Toetreding

Nadere informatie

Stappenplan - Beroepskennis

Stappenplan - Beroepskennis Stappenplan - Beroepskennis 1 Stappenplan - Beroepskennis Om te weten welke personen aan welke vereisten moeten voldoen inzake beroepskennis, gaat u best stapsgewijs te werk. Stap 1: Bent u natuurlijke

Nadere informatie

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen

Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Vragenlijst voor bij bemiddelingsactiviteiten betrokken verantwoordelijke personen 1 Inleiding Deze vragenlijst moet worden ingevuld door de bij bemiddelingsactiviteiten betrokken personen voor wie de

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing)

0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) 0377/08/N Tuchtcommissie van 3 februari 2009 (definitieve beslissing) A.I. Inbreuken op de wetgeving en reglementering bij de aanvaarding van de opdracht. (art. 64 ter, 1 der gecoördineerde wetten op de

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars

Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Een nieuw statuut voor kredietgevers en kredietbemiddelaars Compliance Forum 6 oktober 2015 1. Inleiding 2 FOD Economie FSMA Organisatie van het toezicht Toezicht op de naleving van de wetgeving, o.m.

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012

Schijnzelfstandigheid. 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden Schijnzelfstandigheid 18 april 2012 Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden (HA) HA voor de lonen Welke fase: Gepubliceerd in Staatsblad van

Nadere informatie

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN

DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN DE SOCIALE VERKIEZINGEN IN 12 VRAGEN Versie december 2015 Content Inleiding... 1 Wanneer vallen de verkiezingen? Wat is een verkiezingskalender?... 2 In welke bedrijven worden verkiezingen gehouden? Wanneer

Nadere informatie

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene.

Waterman Assurantiën en Hypotheken B.V., gevestigd te Krabbendijke, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-02 d.d. 6 januari 2014 (mr. R.J. Paris, voorzitter, drs. A. Adriaansen en mr. W.H.G.A. Filott mpf, leden en mr. L.T.A. van Eck, secretaris)

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 495 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES betreffende het ontwerp van Koninklijk Besluit tot regeling van de spreiding van de commissie voor bemiddeling inzake kredietovereenkomsten Brussel, 5 juli 2016 1

Nadere informatie

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679

Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 Jurisdictie: Nederlandstalige Kamer van Beroep Datum: 21/07/2011 beslissing: op tegenspraak beslissingsnr.: KvB 679 De tenlasteleggingen die het voorwerp uitmaken van het tuchtonderzoek hebben betrekking

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 september 2017 A D V I E S Nr. 2.051 ------------------------------ Zitting van dinsdag 26 september 2017 ---------------------------------------------------- Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van een aantal

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1,

11 FEBRUARI Koninklijk besluit tot vaststelling. van de regels voor de medische verkiezingen. zoals bedoeld in artikel 211, 1, 11 FEBRUARI 2010. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel

Vlaamse overheid Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35, bus 10 1030 Brussel Evaluatie van beleid en beleidsinstrumenten Protocol tussen de entiteit 1 verantwoordelijk voor de (aansturing van de) evaluatie en (de instelling verantwoordelijk voor) het beleidsinstrument Vlaamse overheid

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan

Reglement Verantwoordingsorgaan Reglement Verantwoordingsorgaan Artikel 1 Definities In dit reglement worden geacht te zijn overgenomen de definities van de statuten, terwijl voorts wordt verstaan onder: a. Selectiecommissie De commissie

Nadere informatie

nr. 673 van SONJA CLAES datum: 23 juni 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheque-ondernemingen - Sanctioneringen

nr. 673 van SONJA CLAES datum: 23 juni 2015 aan PHILIPPE MUYTERS Dienstencheque-ondernemingen - Sanctioneringen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 673 van SONJA CLAES datum: 23 juni 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheque-ondernemingen - Sanctioneringen Uit het onderzoek

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar

verzekeringsvoorstel BA vastgoedmakelaar BA vastgoedmakelaar verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid vastgoedmakelaar Dientscode D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. verzekeringstussenpersoon

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2011-10

RECHTSPERSOON v. 2011-10 A AANVRAAG TOT INSCHRIJVING ALS VERZEKERINGSTUSSENPERSOON RECHTSPERSOON v. 2011-10 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen (officieuze

Nadere informatie

MiFID / Twin Peaks II

MiFID / Twin Peaks II MiFID / Twin Peaks II De uitbreiding van MiFID naar de verzekeringssector wordt voorzien door de Twin Peaks II wet van 30/07/2013 (in werking getreden per 30/04/2014) en omschrijft de gedragsregels die

Nadere informatie

BRUPART : nieuwe producten

BRUPART : nieuwe producten BRUPART : nieuwe producten I. Inleiding Als gevolg van de zesde staatshervorming is het federale Participatiefonds sinds 01 juli 2014 in vereffening. In het kader van een overeenkomst van gedelegeerde

Nadere informatie

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen

Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking GRO..M Mechelen HOOFDSTUK 1: ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Art. 1 De GRO..M is de advies- en participatieraad van de stad Mechelen met betrekking tot ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR)

Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Beslissing van de Tuchtcommissie Nederlandstalige Kamer (art. 58 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van het IBR) Openbare terechtzitting van 14 maart 2013 In de zaak 424/11/( )/N De Raad

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 26 mei A D V I E S Nr. 1.939 ------------------------------- Zitting van dinsdag 26 mei 2015 ---------------------------------------------- Aanpassing van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 BEROEPSVERENIGING ZELFSTANDIGE BANK- EN VERZEKERINGSBEMIDDELAARS

JAARVERSLAG 2004 BEROEPSVERENIGING ZELFSTANDIGE BANK- EN VERZEKERINGSBEMIDDELAARS JAARVERSLAG 2004 JAARVERSLAG 2004 4 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 19 Voorwoord Collectieve belangenverdediging 1. Politiek lobbywerk 2. Overleg met CBFA

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033

Rapport. Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013. Rapportnummer: 2013/033 Rapport Rapport over een klacht over VGZ Zorgkantoor te Eindhoven. Datum: 12 april 2013 Rapportnummer: 2013/033 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat VGZ zorgkantoor niet bevredigend reageerde op haar

Nadere informatie

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres

Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn VOLMACHT. Naam en voornaam Adres Om geldig te zijn, zal deze volmacht uiterlijk op donderdag 5 juni 2014 in ons bezit moeten zijn Ik, ondergetekende Naam en voornaam Adres VOLMACHT eigena(a)r(es) van aandelen van de Naamloze Vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit

Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Nieuwe controlenorm Bevestigingen van de leiding van de entiteit Op 6 juni 1997 heeft de Raad van het IBR een controleaanbeveling goedgekeurd Bevestigingen door de leiding. Deze aanbeveling heeft het voorwerp

Nadere informatie

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen

Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen bureau van de universiteit abjz Regeling Bescherming Wetenschappelijke Integriteit Rijksuniversiteit Groningen Preambule Binnen de Rijksuniversiteit Groningen rust op alle betrokkenen bij het wetenschappelijk

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST OVERNAME 1 Een geheimhoudingsovereenkomst wordt ook wel geheimhoudingsverklaring of Non Disclosure Agreement (NDA) genoemd). Dit kan u best afsluiten als u verkoper bent bij een bedrijfsovername en u de identiteit

Nadere informatie

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen.

Stageovereenkomst. Gezien de Raad het modelcontract van het stagetype hierna aanpast met de minimum verplichtingen van de partijen. Stageovereenkomst Gezien de wet van 17 mei 2002 wat betreft de erkenning en bescherming van het beroep van de auto-expert en met de oprichting van het instituut van de auto-experts( na opvolging van de

Nadere informatie

2. Loontrekker of zelfstandige?

2. Loontrekker of zelfstandige? 2. Loontrekker of zelfstandige? Meer en meer kaderleden krijgen van hun onderneming een statuut als zelfstandige voorgesteld. De werkgever heeft belang bij de vele mogelijke voordelen (geen vooropzeg bij

Nadere informatie

Gedragscode Zoomit. In dit document:

Gedragscode Zoomit. In dit document: Gedragscode Zoomit In dit document: 1. Doelstelling 2. Toepassingsgebied 3. Wat is Zoomit en welke partijen zijn er bij betrokken? 4. Organisatie, toezicht en aanspreekpunt 5. Veiligheid 6. Publiciteit

Nadere informatie

U beschikt over een inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de CBFA.

U beschikt over een inschrijving in het register van verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de CBFA. Prudentiële controle op de verzekeringsondernemingen INHOUD VAN DE MAILING VERZONDEN AAN DE INGESCHREVEN VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NATUURLIJKE PERSONEN Brussel, 27 april 2007 Betreft: Wet van 22 februari

Nadere informatie

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009

Bijlage Mededeling CBFA_2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Bijlage Mededeling _2009_20-3 dd. 8 mei 2009 Formulier dat moet worden ingevuld door de personen die zich kandidaat stellen voor een hernieuwing van mandaat als bestuurder of als effectieve leider Toepassingsveld:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers.

Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en Bureau Beckers. Samenwerkingsovereenkomst cliëntenraad en B. Inleiding In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) wordt genoemd dat er tussen de cliëntenraad en B een samenwerkingsovereenkomst moet zijn.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies

Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Centre d Information sur les Médias A.S.B.L. Centrum voor Informatie over de Media V.Z.W.. Huishoudelijk Reglement Technische Commissies Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 06/09/2011. Artikel 1 -

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S

A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S A A N S LU I T I N G S F O R M U L I E R J U R I D I S C H E A C T I E I N F O G I D S/REG I O G I D S W A T M O E T U D O E N O M A A N T E S L U I T E N? U zal hieronder enkele formulieren vinden die

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden

Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Aansluitingsformulier voor de verzekering BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID voor BZB-leden Als er onvoldoende ruimte is voorzien voor het beantwoorden van een vraag, schrijf dan zie bijvoegsel en schrijf het nummer

Nadere informatie

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen

Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen Reglement Jeugdsportfonds District Antwerpen In het district Antwerpen heeft jeugdsport een hoge prioriteit. Het district wil een toelageregeling instellen om jeugdsport te stimuleren via het jeugdsportfonds.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ---------------------------------------------------------------------------------- CENTRALE RAAD VOOR HET BEDRIJFSLEVEN NATIONALE ARBEIDSRAAD ADVIES Nr. 1.402 Gemeenschappelijke Raadszitting van donderdag 2 mei 2002 ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger

Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger Wet betreffende de rechten van de vrijwilliger De wet betreffende de rechten van de vrijwilliger (3 juli 2005, gewijzigd door de Wet houdende Diverse bepalingen van 27/12/2005) is aangepast. De nieuwe

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Waarvoor dienen deze algemene voorwaarden? 1.1 Wij hebben een aantal afspraken die gelden voor iedere samenwerking die wij met een bemiddelaar aangaan. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis?

Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Abnormale of goedgunstige voordelen toch geen minimale belastbare basis? Aan de hand van bepaalde transacties wordt binnen groepen van vennootschappen soms gepoogd om winsten te verschuiven naar de vennootschappen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/016 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998 EN OP 7 FEBRUARI 2012, BETREFFENDE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1

VLAAMS PARLEMENT DECREET. houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat. van Kinderrechtencommissaris. Artikel 1 VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende oprichting van een Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat

DIENSTENWIJZER. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat DIENSTENWIJZER Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Adviseur op Maat Dienstenwijzer 2010.1. Goudzwaard Assurantiën en Financiële Diensten C.V. Pagina 1 van 5 Dienstenwijzer van: Goudzwaard

Nadere informatie