gemeente Eindhoven Notitie Doorontwikkeling en verankering Design

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Notitie Doorontwikkeling en verankering Design"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Notitie Doorontwikkeling en verankering Design 1. Inleiding Aanleiding Eindhoven is Designstad. De akermat en de voortrekker van Dutch Design. Finalist in de competitie World Design Capital 2012, waarmee onze stad 45 andere kandidaten achter zich liet, waaronder miljoenensteden. Wereldwijd erkent men de designkwaliteit van onze stad en de manier waarop Eindhoven design wil geruiken voor de economische-, ruimtelijke- en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de stad en haar inwoners. In het programma Design in Eindhoven Creating a Caring Society wordt onze amitie goed verwoord [ ], aldus het coalitieakkoord Eindhoven Werken aan Morgen. Het programma Creating a Caring Society, Design in Eindhoven , waarnaar het coalitieakkoord verwijst, is ontwikkeld op asis van de raadsvisie op het gemeentelijk designeleid tot 2020: Een kwestie van inkoppen, voorstel tot een aanpak rond design (vastgesteld d.d. 21 oktoer 2008). Bij het vaststellen van het designprogramma in maart 2010 was nog geen sprake van sustantiële designmiddelen. De huidige coalitie heeft in haar coalitieakkoord esloten tot een intensivering op design om ook echt werk te maken van de amities die in het designprogramma zijn verwoord. In de afgelopen 3 jaar is op het geied van design veel ereikt. We zijn er echter nog niet. De intensivering op design was in elangrijke mate edoeld als impuls om design-thinking op de eigen taakvelden in te zetten en zodoende als stad tot etere maatschappelijke resultaten en tot etere gemeentelijke producten en diensten te komen. In deze notitie likken we terug op hetgeen we tot nu toe ereikt heen. Design(thinking) is in delen van de organisatie inmiddels goed geland en ingezet vanuit de reguliere udgetten ( etere resultaten voor hetzelfde geld ). Dat is ook de reden dat het mogelijk is om per 2014 de extra designimpuls met ,- structureel te verlagen. We gaan daarnaast in op hetgeen nog ondernomen

2 moet worden om een doorontwikkeling te maken en design(thinking) sterker te verankeren in de organisatie zodat dit een standaard manier van werken wordt ij vraagstukken in de stad. Opouw Notitie We zetten uiteen waarom design voor ons als gemeente juist nu zo extra elangrijk is. Dit is namelijk een tijd waarin de samenleving, maar ook de gemeentelijke organisatie fundamenteel in transitie is. Onze rol verandert ingrijpend. Een top-down rol wordt steeds minder vanzelfsprekend, vraagstukken worden complexer en meer ontemaar en we opereren steeds vaker als gelijkwaardig partner in wisselende coalities en in complexe spanningsvelden. Het centraal lijven stellen van de eindgeruikers, onze urgers, en het orgen van het puliek elang vergen daarmee nieuwe manieren van denken en werken. Design thinking, een kernkwaliteit in/van onze stad, kan ons daarij helpen. Internationaal onderzoek 1 laat dat ook zien. We gaan in op de resultaten die we tot nu toe heen ereikt. Daarij worden de oprengsten van de diverse designtrajecten enoemd. We zijn in de afgelopen drie jaren ook tegen arrières aangelopen. Barrières die internationaal worden herkend en waar veel overheden tegenaan lopen. Barrières die moeten worden geslecht om een doorontwikkeling te kunnen maken en design(thinking) verder te kunnen verankeren. Deze commissienotitie eindigt met het enoemen van voorstellen om de verankering van design te versterken. Wij willen met uw commissie van gedachten wisselen over onze visie op de doorontwikkeling en verankering van design en de stappen die daartoe moeten worden gezet. Daarmee reiken we de ouwstenen aan voor de inzet van design in de komende coalitieperiode. 2. Waarom is Design voor ons als gemeente zo elangrijk? Technologie en design kennen een lange traditie in Eindhoven en in het DNA van deze stad verankerd. Voor een overzicht van de geschiedenis van design in Eindhoven vanaf 1947 verwijzen wij u naar ijlage 1. In deze paragraaf willen wij inzoomen op het elang van design (denken) voor ons als gemeentelijke overheid, juist nu in deze tijd van transities. Context De opgaven van de stad zijn in een snel tempo aan het veranderen. Onze rol als overheid is fundamenteel in verandering. Vraagstukken worden complexer en meer ontemaar en moeten vanuit een veelheid aan invalshoeken worden enaderd. Dit soort ontemare prolemen, ook wel wicked prolems genoemd, zijn 1 Restarting Britain 2, Design and Pulic Services: meeting needs, saving money, humanizing services, engaging citizens. Onderzoek uit juli 2013 in opdracht van de British Design Council. 2

3 ingewikkelde vraagstukken waarij oplossingen vaak weer leiden tot nieuwe dilemma s (een vooreeld is de ondersteuning van financieel minder draagkrachtigen hetgeen weer leidt tot vraagstukken als de armoedeval ). Een hiërarchische top-down rol past ons niet meer, we moeten vanuit een gelijkwaardige positie, in vitale coalities en samenwerkingsveranden tot oplossingen komen die vanuit de samenleving worden gedragen en die daadwerkelijk tegemoet komen aan de ehoeften van etrokkenen. Oplossingen die in nauwe co-creatie en samenwerking met de relevante partijen en de eindgeruikers zijn ontwikkeld. Oplossingen waarin iedere etrokkene zijn rol en verantwoordelijkheid pakt en urgers in onze stad uitgedaagd worden om de regie op hun leven in eigen handen te nemen. Dit vraagt een andere manier van werken en een andere set aan vaardigheden van medewerkers. Designthinking 2 kan hierij van onschatare waarde zijn. De volgende paragraaf zal dit verder uitdiepen. De waarde van design Zoals gesteld in de raadsvisie op design tot 2020 is design op verschillende dimensies van waarde voor de stad/gemeente Eindhoven: cultureel, economisch en sociaalmaatschappelijk / de eigen gemeentelijke taakvelden. In het designprogramma Creating a Caring Society is dit vertaald in 4 (samenhangende) programmalijnen: 1. Knowledge Met als doel het ontwikkelen, toepassen en overdragen van kennis om ons als stad en regio van anderen te onderscheiden en vanuit design inventieve oplossingen edenken in een veranderende samenleving waarin traditionele enaderingswijzen niet langer volstaan. Gericht op het in de stad/ regio ontwikkelen, ehouden en aantrekken van talent en ons daarmee ook internationaal te profileren. Maar tevens gericht op het enutten van dit talent en die kennis ij complexe (maatschappelijke) vraagstukken in deze stad. 2. Prosperity Met als doel om economisch te concurreren stimuleren we edrijven in deze regio om design en technologie in te zetten om tot innovatieve producten en diensten te komen (valorisatie). 3. Resources Met als doel om design en technologie in te zetten voor een zorgvuldige en duurzame inzet van onze schaarse ronnen (mens, natuur, milieu en kapitaal) 2 Dit is de formele term, in deze notitie spreken wij ook wel van design-denken. 3

4 4. Quality of Life Met als doel om design in te zetten ter veretering van de kwaliteit van leven in deze stad op het geied van wonen, veiligheid, zorg en gezondheid, educatie, moiliteit, etc.. Vanuit onze specifieke rol als gemeente, is design(thinking) in het ijzonder elangrijk om tot etere oplossingen te komen op onze eigen maatschappelijke taakvelden. Oplossingen die in co-creatie met partners en eindgeruikers zijn ontwikkeld, waarij het designtalent in de stad is ingezet (Knowledge, Prosperity) en waarmee ijgedragen wordt aan de kwaliteit van leven van onze urgers (Quality of Life, Resources). Oplossingen waarij de eindgeruiker centraal staat en niet de kokers waarinnen organisaties en instellingen zijn georganiseerd. In deze coalitieperiode is met name een impuls gegeven aan de inzet van design op deze eigen maatschappelijke taakvelden. Het etreft hier immers het domein waarvoor wij ij uitstek verantwoordelijk zijn. Dat design(thinking) van grote waarde is voor pulieke organisaties in een tijdgewricht waar sprake is van fundamentele transities is zeer recent onderstreept in een grootschalig onderzoek in opdracht van de British Design Council, gericht op design in de pulieke sector: Restarting Britain 2, Design and Pulic Services: meeting needs, saving money, humanizing services, engaging citizens (2013). Belangrijke conclusies uit dit onderzoek, die ook naadloos aansluiten ij onze eigen ervaringen van de afgelopen jaren: Designers ezitten de vaardigheden en competenties (creativiteit, ideegenererend vermogen, synthetiserende vaardigheden,..) die ij uitstek op dit nodig zijn in complexe vraagstukken met een veelheid aan etrokkenen. Designers gaan uit van de menselijke maat waarij sprake is van een gezamenlijke evolutie van proleem en oplossing: een exploratief, iteratief proces waarij de proleemstelling continu wordt scherp gesteld (geen oplossing voor een proleem wat later niet het echte proleem lijkt te zijn). De designer is niet de expert die het pretendeert te weten, maar wel in staat om de goede vragen te stellen en de vraag achter de vraag te achterhalen. Design(thinking) past naadloos in de ontwikkelingen innen de pulieke sector zoals urgerparticipatie, systeeminnovaties, etc Design werd oorspronkelijk ingezet om meer vraag op te roepen / meer producten te verkopen. De eweging nu is dat m..v. design(thinking) naar meer effectieve en efficiënte oplossingen wordt gezocht (minder vraag). Dit past naadloos in deze tijd waarin pulieke middelen afnemen en urgers wordt gevraagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen (empowerment / eigen kracht). 4

5 Design(thinking) is een middel waarmee amtenaren zicht krijgen op de effecten van hun gedrag / acties. Producten en diensten worden immers in nauw contact tussen alle etrokkenen (eleidsamtenaren, partners in het veld èn eindgeruikers) en interactief ontwikkeld. Strategie/eleid en uitvoering dichter ij elkaar geracht: Predicting policy failures through prototyping. Design(thinking) help om user insight te krijgen. Het helpt om (eleids)amtenaren die weinig interactie heen met de eindgeruiker heen te doen inzien hoe de eleefde ervaring is van ontwikkeld eleid. Van het product/de dienst centraal, naar de eindgeruiker centraal. Mensen denken vaak in termen van producten en technologie i.p.v. in gewenst gedrag dat gefaciliteerd moet worden. Een designaanpak helpt om deze slag te maken. Het is cruciaal om de frontlijnwerkers in te schakelen ij het oplossen van vraagstukken, niet zozeer de managers. Designers doen dit. Een designaanpak helpt om zeer diverse stakeholders het gesprek met elkaar te laten voeren, om hun (respectievelijke) prolemen te articuleren. Het helpt de rug te slaan tussen grote silo s / kokers. Een designproces doorlopen helpt om te ontdekken wat eindgeruikers willen, wat ze nodig heen en wat ze ereid zijn om zelf te doen. 3. Oprengsten designprogramma in de periode In nauwe samenwerking met de designpartners in de stad zijn in de afgelopen jaren elangrijke resultaten ereikt. Partnerschap De gemeentelijke inzet op design heeft in de afgelopen jaren geleid tot stevige partnerschappen waarij samen met externe partners geïnvesteerd wordt in een designaanpak ij maatschappelijke vraagstukken. Organisaties waarmee structureel samengewerkt wordt op dit thema zijn o.a. Woonedrijf (Vaartroek, Lievendaal), de kennisinstellingen (TU/e, Design Academy Eindhoven, Sint Lukas ij vraagstukken op het geied van zorg, veiligheid, educatie, ), Het Nieuwe Instituut (voormalig Premsela). Nationale en internationale positie Eindhoven heeft zich de afgelopen jaren nationaal en internationaal onmiskenaar gepositioneerd als dé Nederlandse designstad en één van de meest vooraanstaande designsteden in (Noord-)Europa. De finaleplaats in de competitie World Design Capital 2012 heeft deze positie extra onderstreept. Deze positie danken we aan onze internationale top-events als de Dutch Design Week en de Dutch Design Awards, onze samenwerking in grote Europese designprojecten (Admire, PROUD,..), de 5

6 excellente reputatie van ons Designonderwijs en onderzoek (in het ijzonder de Design Academy Eindhoven en de TU/e Industrial Design) en onze (internationale) reputatie als gemeente die volop inzet op het geruik van design ter stimulering van innovatie en de aanpak van sociaal-maatschappelijke vraagstukken 3. Aantrekken van / partnerschap met nationale instituten Onze inspanningen heen ook geleid tot intensieve samenwerking met nationale instituten op het geied van de creatieve industrie. Het (vanuit OCW gefinancierde) sectorinstituut voor Design en Mode, Premsela, esloot in 2009 om mede te programmeren in Eindhoven (Designhuis). Op 1 januari 2013 is Premsela gefuseerd met het Nederlands Architectuurinstituut en het Virtueel Platform (E-cultuur) in Het Nieuwe Instituut (HNI). HNI heeft aangegeven dat zij de samenwerking met Eindhoven wil uitreiden naar de volle reedte van haar taakvelden (design, architectuur, e-cultuur) en specifiek met de regio Eindhoven activiteiten wil ontplooien (onderzoek, discours, deatten, presentaties, ) in de relatie creatieve industrie en maatschappelijke vraagstukken. Hiertoe is een Intendant regio Eindhoven aangesteld. Daarnaast is CLICK//NL in Eindhoven geland. CLICK//NL is de hoofdvestiging van het TKI (Topinstituut voor Kennis en Innovatie) voor de Creatieve Industrie dat opgericht is n.a.v. het topsectoreneleid. Waar CLICK//NL zich primair richt op de verinding van kennisinstellingen en edrijfsleven op het geied van de creatieve industrie en daarmee zorg te dragen voor (wetenschappelijk en toegepast) onderzoek i.s.m. het edrijfsleven zodat onderzoek ook leidt tot economische spin-off en valorisatie, richt HNI zich meer op de (cultureel ingestoken) discours en activiteiten waarij samenleving en creatieve industrie nader tot elkaar worden geracht. Werkgelegenheid en vestigingsklimaat In de afgelopen paar jaar is de werkgelegenheid in designsector in Eindhoven gegroeid, dit tegen de landelijke ontwikkelingen in deze crisistijd in. Zie onderstaande cijfers zoals deze door de afdeling BIO zijn verstrekt (o..v. het monitorinstrument dat in 2010 voor de gemeente ontwikkeld is door Research voor Beleid ) 4. aantal anen aantal vestigingen omschrkort Design Ruim Vormgeving Vervaardiging meuels Architectuur en technisch ontwerp Totaal design Eindhoven wordt veelvuldig gevraagd hierover te spreken op internationale conferenties / evenementen en in dit kader veelvuldig ezocht door uitenlandse (creatieve) steden. 4 Creatieve Industrie en Design in Eindhoven, monitor 2009, Research voor Beleid, juli

7 Een kanttekening ij deze cijfers is het feit dat de monitor werkt op asis van SBIcodes en deze SBI-codes voor de designsector soms een vertekend eeld geven. Zo valt een edrijf als Philips Design met honderden designers in dienst, niet onder de designsector, maar onder de sector industrie. Een ook de onderneming van Piet Hein Eek valt hier uiten de designsector omdat het zich heeft laten registreren als edrijf in de meuelindustrie. Deze groei van de designsector is niet alleen positief voor de sector zelf maar levert ook een elangrijke ijdrage aan het vestigingsklimaat. Het maakt Eindhoven interessante vestigingsplaats voor designers en andere (internationale) kenniswerkers en voor de industrie die eroep doet op deze sector. Dit heeft ook een positief effect op de dynamiek in de stad door de interessante en spannende cominatie van technologie en creativiteit. Minder versnippering Daar waar het designspeelveld in 2009 relatief versnipperd was, is nu sprake van eduidend meer samenwerking tussen de verschillende designspelers in het veld. Deze samenwerking heeft een elangrijke oost heeft gekregen tijdens de World Design Capital Competitie en is uitgemond is in de oprichting van Capital D. Het ehoeft geen uitleg dat in deze samenwerking (en eigenaarschap) nog een elangrijke slag te slaan is, gezien de financiële perikelen in het afgelopen jaar met Capital D. Best practices van designinzet op maatschappelijke vraagstukken In de afgelopen jaren is een groot aantal projecten uitgevoerd waarij designers ingezet zijn ij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. We heen mooie vooreelden op het geied van educatie, veiligheid, openare ruimte en zorg & gezondheid. Voor een uiteenzetting van enkele est practices: zie ijlage 2. In al deze projecten zijn de designmiddelen ingezet als smeerolie om medewerkers innen de sectoren en partners in de stad te laten ervaren hoe met een designaanpak tot etere oplossingen kan worden gekomen. Samenwerking onderwijsinstellingen / studenten In de afgelopen jaren is veelvuldig samengewerkt met zowel de Design Academy Eindhoven als met De TU/e Industrial Design, juist om gezamenlijke projecten te ontwikkelen waarin een stedelijk vraagstuk centraal stond. Met deze projecten heen wij studenten meer etrokken ij (de vraagstukken in ) hun stad. En heen wij amtenaren innen de gemeente in staat gesteld om op een onconventionele-, creatieve wijze te kijken naar vraagstukken, vanuit het perspectief van de eindgeruiker. Een kanttekening ij deze projecten is de implementatie van ontwikkelde oplossingen. Onderzoek, conceptontwikkeling, het prototypen-, testenen doorontwikkelen van concepten komen hierij voldoende aan de orde. Daadwerkelijke implementatie van de ontwikkelde concepten vergt vaak een 7

8 investering die vanuit het designudget niet zijn te financieren en niet past innen het curriculum van de onderwijsinstellingen. Vermeldenswaardig is het feit dat Design Academy Eindhoven in het kader van het Lokaal Innovatieprogramma ezig is met de ontwikkeling van leerlijn voor het voortgezet onderwijs om design (thinking)/creative prolem solving integraal te implementeren in het curriculum van het voortgezet onderwijs (VO). De etrokken partners in het VO zijn het Lorentz Casimir Lyceum en het Van Maerlant Lyceum. Toenemend aantal sectoren en partners in de stad waar meerwaarde design(thinking) is ervaren en wordt onderkend. Er is een toenemend aantal sectoren innen de gemeente alsmede partners uiten onze organisatie waar design(denken) 5 inmiddels goed geland is. Niet alleen de sectoren die etrokken waren ij ovengenoemde projecten (ORVM, Veiligheid, MM, G&V, GBO, STR, ) heen ervaren wat een design-aanpak kan etekenen in de ontwikkeling van werkare oplossingen, ook innen de directieraad wordt stevig ingezet op design-thinking als methodiek om onze veranderende rol als overheid vorm te geven (design-thinking als onderdeel van de eigen teamontwikkeling van de directieraad, de inzet van design-thinking innen de transitie in het ruimtelijk- en edrijfsvoeringsdomein, de gemeentelijke huisvesting, etc ). 4. Barrières De British Design Council heeft arrières voor een effectieve inzet van design in de pulieke sector omschreven welke we herkennen innen de eigen organisatie (ron rapport British Design Council). Deze arrières zijn: Traditionele eleidsproces Korte Termijn Focus (politiek) en Blame aversion Aanestedingsregels Gerek aan designkennis Culture clash Ongeorganiseerdheid van het veld Design Community zelf nog niet altijd erg gefocust op / geïnteresseerd in Pulieke uitdagingen / service design Specifiek lopen we als gemeente Eindhoven tegen de volgende zaken aan: Scepsis en risicomijding: het verleiden van (delen van) de amtelijke organisatie vergt (nog) veel inspanning Het kost ondanks de ovengenoemde resultaten toch veel inspanning om meer sectoren aan te sporen designers in te zetten op een vraagstuk. Er is aanvankelijk veel sprake van scepsis (en risicomijding). Amtenaren die eenmaal etrokken zijn 5 Design-thinking is in het werkveld en de literatuur de gangare term. In deze notitie wordt ook wel over design(denken) gesproken. 8

9 geweest zijn vrijwel unaniem zeer enthousiast en na afloop erg tevreden over het proces (draagvlak) en de ereikte resultaten. Draagvlak ij management Een noodzakelijke voorwaarde voor een goede verankering van design thinking in de gemeentelijke organisatie is dat het nut van design ij de aanpak van gemeentelijke vraagstukken leeft innen de top van een organisatie. Zo wordt ook gesteld door de British Council in de conclusies van haar onderzoek. Op het niveau van College en directieraad zijn hierin de afgelopen jaren stevige stappen gezet. Dit is nog niet het geval ij (alle) leidinggevenden op sectorhoofd- en afdelingsniveau. De forse transities in het ruimtelijk domein gaan gepaard met moiliteit in het management en daarmee een gerek aan ervaring met design thinking ij sommige leidinggevenden. Onzeker traject Een designaanpak etekent het ingaan van een onzeker traject (de uitkomst is immers onekend). Dit otst in het algemeen met de interne cultuur en traditionele manier van werken van veel pulieke organisaties. Met initiële weerstand als gevolg. Ook ij ons zijn er nog plekken waar we voor die uitdaging staan. Dat etekent ook dat designers moeten worden ingezet die met deze onrust weten om te gaan en in staat zijn om mensen mee te nemen. Implementatie kostaar De stap van het ontwikkelen van een concept / prototype naar implementatie lijkt groot. Implementatie kost vaak veel geld, waardoor oplossingen die echt werken met enige regelmaat op de plank lijven liggen. Een gemiste kans en een uitdaging in deze tijd van ezuinigingen. Het is daarij zaak om medewerkers er nog meer van ewust te maken dat een design-oplossing geen leuke plus ovenop het reguliere is, maar dat een dergelijke oplossing ontwikkeld wordt in plaats van het reguliere (Oud voor Nieuw). Oplossingen lijken achteraf soms common sense De verwachting intern is soms dat een designaanpak leidt tot radicale innovaties. Dit is lang niet altijd het geval ( en leidt in de ogen van sommigen wellicht tot teleurstelling). Soms lijken ontwikkelde oplossingen achteraf een kwestie van logisch nadenken (common sense). Veelal realiseert men zich onvoldoende dat dit soort oplossingen (die echt werken) vanuit een traditionele (top-down) aanpak niet oven komen drijven, maar juist ontstaan uit een rede (multidisciplinaire, silooverstijgende) ottom-up aanpak waarin de eindgeruiker mede aan het roer staat. Cultuurverschillen De weerstand innen de gemeentelijke organisatie kan ook voortkomen uit cultuurverschillen met designers. Amtenaren en designers verstaan elkaars taal niet 9

10 altijd. Het traditionele eleidsproces verhoudt zich niet altijd tot het door designers gehanteerde creatieve proces. Designers hanteren een ottom-up aanpak, stellen aannames en waarheden ter discussie, lijven zoeken naar de vraag achter de vraag en gaan iteratief te werk (prototyping, experimenteren, vereteren). Dit otst soms met de risicomijdende houding van amtenaren. Daarnaast is er ij een groot aantal designers sprake van eperkte politiek-estuurlijke gevoeligheid en onvoldoende kennis hoe het innen een gemeente werkt. Weinig focus op pulieke organisaties als opdrachtgever en wisselende competenties De Design Community zelf is nog etrekkelijk weinig gefocust op / geïnteresseerd in Pulieke uitdagingen en service design, zo wordt ook geconcludeerd in het onderzoek van de British Design Council. Ook hier in Eindhoven ervaren we dat enigszins. Service design en Social design wordt niet door alle designers even sexy gevonden. Lang niet alle designers zijn geschikt om met een maatschappelijk vraagstuk in het pulieke domein aan de slag te gaan. We zijn op zoek naar de designers die vanuit hun kracht in design-thinking faciliterend optreden (en niet als expert ), de vraag achter de vraag kunnen achterhalen, kokers kunnen overruggen, ideeën kunnen vertalen naar eeld om communicatie tussen de verscheidenheid aan etrokkenen te faciliteren, etc (On)georganiseerdheid van het werkveld en valorisatie. Eén van de arrières die de British Design Council noemt is de ongeorganiseerdheid van het veld. In Brainport regio Eindhoven heen we hierin een elangrijke slag gemaakt met de oprichting van de design coöperatie Capital D. Hiermee is een aanzet gemaakt om de versnippering in het werkveld terug te dringen en krachten te undelen. Niet alleen strategisch (één strategie, één stem, slagkracht naar provincie/rijk/europa, ) maar ook in de operatie (korte lijnen, een platform waarop iedereen elkaar vindt en samenwerking wordt gestimuleerd en gefaciliteerd). De recente ontwikkelingen ij Capital D tonen aan dat er weliswaar een slag gemaakt is, maar dat er nog veel ruimte voor verdere versterking is. Bijvooreeld door de ontwikkeling van een valorisatieprogramma. Hiermee moet de platformfunctie van Capital D (met als asis de DDW) als tool om samenwerking tussen kennisinstellingen, overheden, edrijfsleven en designers te evorderen, worden versterkt. Doel is expliciet om een rol te spelen in het slim ij elkaar rengen van potentiële (pulieke) opdrachtgevers en (geschikte) designers en de vertaling van de vraag / ehoefte van de opdrachtgever in een heldere opdracht aan deze designers 6. Daarnaast het verschaffen van toegang tot goede en onpartijdige design-input, de ontwikkeling van een virtual design agency (tijdelijke, - opdrachtgerelateerde-, designteams) en het verinden van creatieven en techneuten t..v. innovatie. 6 Dit sluit aan ij het advies van de British Design Council die aangeven dat het veel (pulieke) organisaties ontreekt aan commissioning skills. Organisaties zijn onvoldoende in staat om hun vraag te vertalen in een heldere opdracht aan designers. 10

11 5. Beoogde acties/activiteiten t..v. doorontwikkeling en verdere verankering design(thinking) intern en extern Extern (nationaal en internationaal) Wij heen in de afgelopen jaren met de egrotingssusidies voor de Dutch Design Week, de Dutch Design Awards en de Graduation Show van de Design Academy Eindhoven fors geïnvesteerd in de versterking van het design ecosysteem in Eindhoven, waarij een flinke impuls is gegeven aan de verschillende programmalijnen / doelstellingen uit het designprogramma, te weten knowledge (aantrekken, ontwikkelen en enutten van kennis en talent), Prosperity (innovatie, economische ontwikkeling), en Resources (duurzaamheid) en Quality of Life (Cultuur, Zorg, Veiligheid, Openare Ruimte, Educatie, Leefaarheid, ). Doorontwikkeling en versterking is noodzakelijk: verdere professionalisering en verreding van de Dutch Design Week (DDW) naar een jaarprogramma, de DDW als platform voor internationale ontmoeting, meer ondernemerschap (verdienmodellen), meer focus op cross-overs tussen design en technologie, valorisatie en lijvende aandacht voor de grote maatschappelijke uitdagingen waar we als samenleving voor staan. Design zal, in cominatie met technologie, een elangrijke rol moeten spelen ij het (in co-creatie met de urger) maken van de stad van de toekomst (en het ontwikkelen van oplossingen op het geied van zorg, energie, water, voedsel, moiliteit, lucht, licht, etc ). In de aanloop naar een World Design Expo in Eindhoven in 2017, zal de internationale samenwerking met o.a. Shenzen, Taipei, Helsinki e.a. uitgeouwd worden waarij resultaten jaarlijks in 2014, 2015 en 2016 op de Dutch Design Week zichtaar worden gemaakt alsmede op de internationale conferentie van I&M in mei 2014, op de Biënnale in Shenzen in 2015 en tijdens Taipei World Design Capital in Intern/ eigen taakvelden De British Design Council heeft een aantal condities omschreven waar een locale overheid aan moet voldoen om design effectief in te kunnen zetten (ron: rapport British Design Council 2013): 1. Omarmen van een designenadering vanuit de voltallige top van de organisatie 2. Over kokers heen werken en slim partneren met externe stakeholders 3. Improved Commissioning Skills (de vaardigheid om een vraag /ehoefte om te zetten in een duidelijke opdracht aan designers) 4. Toegang tot goede en onpartijdig design advies/designinput. 5. De ereidheid om eigenaarschap te delen op die geieden waar met co-creatie meer effectieve resultaten kunnen worden ereikt. 11

12 Op asis van onze ervaringen en de aanevelingen van de British Design Council staan ons daarij de volgende interventies en oplossingen voor ogen, waarover wij graag met de commissie verder van gedachten wisselen om te komen tot de ouwstenen voor de verdere doorontwikkeling van het designprogramma: Ad 1. Omarmen van een designenadering ij de aanpak van vraagstukken in de stad vanuit de voltallige top en het management van de organisatie Zowel in het college als in de directieraad is er stevig esef dat we als gemeente juist in deze tijd van transitie(s) m..v. een design-aanpak op een (voor onze urgers) effectieve manier vraagstukken kunnen aanpakken. Het is elangrijk dat dit esef ook reed wordt verankerd in de voltallige laag van leidinggevenden. a. Het aanpakken van concrete vraagstukken m..v. design(thinking) en daarmee gelijktijdig het verder ontwikkelen en verankeren van design(thinking) competenties innen de gemeentelijke organisatie. Samen met externe partners en zo mogelijk eindgeruikers o.l.v. een (in pulieke vraagstukken gespecialiseerde) designer werken aan vraagstukken in deze stad. In divers samengestelde teams (alle hiërarchische niveau s) en dwars door de verschillende (interne en externe) kokers heen (integraal). Ad 2. Over kokers heen werken en slim partneren met externe stakeholders. Zie ook het vooreeld genoemd onder Ad 1. Samen met externe partners en eindgeruikers over (de interne en externe) kokers heen m..v. design(thinking) werken aan concrete vraagstukken in de stad. c. Het lijven inzetten van designudget als impulsgeld om slim partneren en het over kokers heenwerken te evorderen. d. Sturing vanuit de top op het inzetten van de eigen (lijn)udgetten om design(thinking) te verankeren en ontwikkelde oplossingen te implementeren. E.e.a. dient in programmaegroting zichtaar te worden gemaakt. Ad 3: Improved Commissioning Skills e. Design als expliciet punt van aandacht in het aanestedingseleid. Als gemeente zijn wij al trajecten gestart t.a.v. innovatief aanesteden en vernieuwend inkoopeleid. De inkoop van een design-thinking traject om tot innovatieve oplossingen te komen moet als onderdeel hiervan expliciet tot de mogelijkheden ehoren. Dit stelt eisen aan de inkoper / aanesteder. We esteden dan immers geen scherp omschreven dienst aan, maar een resultaat in de vorm van een maatschappelijk effect. De exacte uitkomst van het traject is daarij niet te omschrijven. In aanestedingen is het van elang om expliciet te vragen naar de ervaring van aanieders met design methodologieën en de wijze waarop customer insight wordt vergaard. 12

13 f. Capital D als schakel om de twee werelden te verinden (designers en overheid) en de (pulieke) opdrachtgever ij te staan in het articuleren van de opdracht. De Dutch Design Week als als nationaal en internationaal platform / podium (waarij een verreding naar een jaarprogramma plaats gaat vinden). Ad 4. Toegang tot goede en onpartijdig design advies/designinput g. Virtual Design Agency / Flexpool constructie / tijdelijke samengestelde teams van designers / experts. Capital D kan (en wenst) in deze rol van interface te faciliteren. h. Professionalisering van designers die zich inzetten voor onze vraagstukken. Ontwikkelen van een train de trainer concept waarij design(thinking) wordt vervat in een methode. Methodiek ook intern te geruiken waarmee design(thinking) competenties ook intern verankerd worden. i. Ontwikkelen van een dataase van geschikte designers. Daarij kan gedacht worden aan certificering o.i.d.. Daarij geven we aandacht aan de politiekestuurlijke gevoeligheid van designers, als stimulans om dit te verhogen. Ad. 5. De ereidheid om eigenaarschap te delen op die geieden waar met co-creatie meer effectieve resultaten kunnen worden ereikt. j. Actieve sturing vanuit de top lijft hierij een asolute randvoorwaarde. Sectoren aanspreken op de mate waarin ze design(thinking) heen geïncorporeerd in hun manier van werken (egroting, HRM cyclus, etc..). k. Vanuit haar wens om tot esluiten te komen die tegemoet komen aan de wensen ehoeften van de Eindhovense inwoners (en die tot effectieve oplossingen leiden), zou het raadzaam zijn om als gemeenteraad ervaring op te doen met design-thinking in het proces van democratische esluitvorming. 6. Financiën Wij heen (eerder) esloten de (structurele) intensivering op design per 2014 met ,- af te ouwen. In concept meerjarenegroting 2014 (in novemer 2013 door de raad vast te stellen) zijn de volgende udgetten opgenomen: Dutch Design Week / Graduation Show Design Academy Eindhoven/ Dutch Design Awards (kostenplaats 63320): structureel Uitvoering programma Design (kostenplaats 63567): Budget 2014: * Budget 2015: * Budget 2016 en verder:

14 * Toelichting: in het udget 2014 en 2015 is een egrotingswijziging verwerkt t..v. aanvulling voorzien duieuze deiteuren (nav dossier oninare huur Designhuis, waarover uw raad eind 2012 per raadsinformatierief is geïnformeerd). In de egroting 2014 is dus sprake van een eschikaar udget van ,-. Daarnaast is i.v.m. de situatie rondom Capital D geen volledige uitvoering gegeven aan de jaarschijf design 2013 en is in de raadsvergadering van 17 decemer j.l. esloten de resterende designmiddelen 2013 te reserveren ter uitvoering van de eoogde activiteiten in Wij zijn voornemens om een elangrijk deel van het udget uitvoering programma Design in te zetten om design (thinking) verder te verankeren. De eoogde projecten moeten nader uitgewerkt worden in smart doelstellingen en resultaten en worden t.z.t. ter esluitvorming aan het college voorgelegd. Een deel van het udget is estemd voor lopende verplichtingen (waaronder de geouwgeonden kosten van het Designhuis) en organisatiekosten (susidieondersteuning, werkudget, etc ) Beoogde esteding van de intensiveringsmiddelen design in A. Middelen t..v. de verdere doorontwikkeling en verankering van design(thinking) I.s.m. externe partners en eindgeruikers actuele maatschappelijke vraagstukken aanpakken m..v. design(thinking) en dit vertalen in een verankerare en overdraagare methodiek (acties 1a, 2, 2c, 5j) ter versterking van de design(thinking) competenties innen de gemeentelijke organisatie. Gericht op de verankering van design(thinking) en verduurzaming ,- (vanuit designmiddelen 2014) Impulsgeld / Co-financiering designprojecten op verschillende (maatschappelijke) domeinen / de stad van de toekomst (actie 2c). Een edrag waarmee designprojecten op nog onontgonnen (gemeentelijk) terrein een impuls gegeven kunnen worden (zorg, energie / duurzaamheid, openare ruimte, educatie, licht). Waarij het uitgangspunt is dat slim gepartnerd wordt met (externe) partners en stakeholders (waaronder in elk geval de eindgeruikers) en gewerkt wordt dwars door de (gemeentelijke) kokers heen. Design (en technologie) als middel om in samenwerking met partners en ewoners te werken aan de stad 7 De eoogde nieuwe projecten dienen uitgewerkt te worden in een concreet projectplan met smart geformuleerde doelstellingen en resultaten en worden ter definitieve esluitvorming voorgelegd aan het College van B&W. 14

15 van de toekomst, tevens als onderdeel van een programmatische internationale samenwerking. Tevens inhaalslag Design jaarschijf 2013 i.v.m. on hold zetten van projecten door perikelen ij Capital D. Bedrag: ,- (vanuit reservering designmiddelen 2013) Doorontwikkeling samenwerking met CLICK NL tv valorisatie: (actie 2 en 2c) Gericht op het slim partneren in regionaal en nationaal verand teneinde de creatieve kennisinstellingen en edrijfsleven maximaal in te zetten ij de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten (specifiek op de cross-overs naar de andere (top)sectoren) ,- (vanuit designmiddelen 2014) Doorontwikkeling samenwerking met Het Nieuwe Instituut (HNI)op maatschappelijke taakvelden (energie-verstedelijking-zorg)/ de Stad van de toekomst als onderdeel van een programmatische internationale samenwerking (met o.a. Taipei en Shenzen)en in aanloop naar de amities voor een World design Expo in 2017 Tevens inhaalslag Design jaarschijf 2013 i.v.m. on hold zetten van projecten door perikelen ij Capital D. Bedrag ,- (vanuit reservering designmiddelen 2013) Co-financiering EU Project PROUD (People, Researchers and Organisations Using Design for co-creation and innovation) en Smart Culture (1a, 2, 3f, 3g, 3i) Het Europese project PROUD (looptijd ) is gericht op het geruik van design t..v. co-creatie met de eindgeruiker in maatschappelijke vraagstukken en versterking van de inzet van design innen het pulieke domein. Het Europese Smart Culture project (looptijd ) is gericht op de groei van de creatieve industrie en het versterken van het geruik van digitale technologie in cultuur en cultureel erfgoed. Bedrag: ,- (vanuit designmiddelen 2014) B. Organisatiekosten, lopende verplichtingen en overig. Designhuis, geouwgeonden kosten Zoals aan uw raad gecommuniceerd middels de raadsinformatierief programmering Designhuis (decemer 2013) stellen wij ook in 2014 vanuit de designmiddelen geld eschikaar voor de geouwgeonden lasten van het Designhuis waarij de insteek is dat partijen in de stad (zonder extra financiering vanuit de gemeente) zorgen voor de inhoudelijke invulling en programmering. Bedrag: ,- (vanuit designmiddelen 2014) Werkudget (divers, juridisch advies / valuation DDW, communicatie, etc ) 15

16 Bedrag: ,- ( ,- vanuit designmiddelen 2013 en ,- vanuit udget 2014) Susidieureau / Accountmanagement Bedrag: ,- (vanuit designmiddelen 2014) Expositie en Activiteiten Stadhuis tijdens DDW Bedrag: ,- (vanuit designmiddelen 2014) Stichting Ruimte (huisvesting creatieve industrie) Bedrag: ,- (vanuit designmiddelen 2014) Social Design Talent Award ( en 2014) ,- ( ,- vanuit designmiddelen 2013, ,- vanuit designmiddelen 2014) De-escalatie lichtdesign Bedrag: ,- (vanuit designmiddelen 2014) Onvoorzien Bedrag: ( 5.000,- vanuit designmiddelen 2014 en ,- vanuit designmiddelen 2013) 8 Social Design Talent Award 2013 is uitgereikt. De concrete opdracht t..v. de gemeente wordt in 2014 uitgevoerd. 16

17 Bijlage 1 : Design in Eindhoven Technologie en design kennen een lange traditie in Eindhoven. De voorloper van de Design Academy, de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven, was eerste in zijn soort in Nederland en werd al ruim 65 jaar geleden in deze stad gesticht. En ook de voorlopers van wat nu Philips Design heet zijn al meer dan tachtig jaar geworteld in de stad. Toch is het slechts iets meer dan een decennium dat Design ook op de gemeentelijke agenda staat. In het jaar 2000 werd door een aantal prominente designers uit Eindhoven voor het eerst de Dag van het Ontwerp georganiseerd. Vanuit een ottom-up ehoefte van het veld om met elkaar te delen wat er speelt op het geied van (industrieel) ontwerp en de verinding met elkaar, en later ook met potentiële opdrachtgevers, te zoeken. De organisatoren verenigden zich in het Ontwerpersoverleg, later omgedoopt tot Design Platform Eindhoven (officieel Design Platvorm Eindhoven). In enkele jaren groeide deze dag van het Ontwerp van een eendaags evenement uit tot een meerdaags festival en tot slot tot wat nu (wereldwijd) ekend staat als de Dutch Design Week (DDW). Van circa ezoekers in 2004 is de DDW inmiddels uitgegroeid tot een evenement dat jaarlijks meer dan ezoekers trekt (professionele ezoekers alsmede reed puliek) en meer dan 200 uitenlandse journalisten. In 2004 ontstond het esef dat design niet alleen van intrinsieke culturele waarde is maar met name een krachtig instrument t..v. innovatie en daarmee economische ontwikkeling. Design(thinking) is immers het (strategisch) instrument om te komen tot innovatieve producten en diensten waarin de ehoeften van de geruiker centraal staan. In opdracht van de gemeente werd door Brainport Development, in nauwe samenwerking met het edrijfsleven en de kennisinstellingen, een economisch designprogramma ontwikkeld Design in Brainport Eindhoven Ook werd intensief samengewerkt met de kennisinstellingen, zowel Design Academy Eindhoven als de faculteit Industrial Design van de TU Eindhoven. Deze laatste werd opgericht op uitdrukkelijk verzoek van het edrijfsleven dat ehoefte had aan creatieve ingenieurs en aan een multidisciplinaire aanpak (technologie en de verschillende menswetenschappen). De faculteit Industrial Design van de TU/e richt zich minder dan de faculteit Industrieel Ontwerp van de TU Delft sec op productontwerp, maar meer op het ontwerpen van intelligente producten en systemen. Een faculteit die dan ook naadloos aansluit op het technologisch karakter van onze stad en regio. In 2007 ontwikkelde een raadswerkgroep Design een visie op het gemeentelijk Designeleid tot Deze raadscommissie schreef de notitie Alleen even inkoppen, voorstel tot een aanpak rond Design. De notitie is vrijwel unaniem vastgesteld in oktoer De Raad gaf in haar notitie aan dat Design niet alleen 17

18 cultureel - (esthetiek, kunst) en economisch (als aanjager van innovatie) van waarde is, maar met name een elangrijk middel kan zijn voor het ereiken van maatschappelijke doelen. Design moest volgens de raad structureel worden ingezet om creatieve oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken als veiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie en urgerparticipatie. De inzet van Design raakt de kern van de taken die de Gemeente Eindhoven als lokale overheid heeft, aldus de raad in Het was juist dit geruik van design op de maatschappelijke taakvelden waar de raad een extra impuls aan wenste te geven. Op asis van de designvisie van de gemeenteraad is het programma Design in Eindhoven Creating a Caring Society ontwikkeld. In dezelfde periode (2009) deed de gemeente Eindhoven een gooi naar de titel World Design Capital In de ontwikkeling van het id werd zeer nauw samengewerkt met alle designpartners in de stad: het Design Platform Eindhoven (DDW), Brainport Development (onderdeel Design Connection Brainport), gemeente Eindhoven, Design Academy Eindhoven en TU/e Industrial Design. Eindhoven eindigde (helaas) als tweede maar liet 45 kandidaten achter zich, waaronder miljoenensteden. Onze plaats als finalist zette Eindhoven als designstad wel nadrukkelijk op de wereldkaart en heeft geleid tot structurele samenwerking met o.a. Helsinki en Taipei. De nauwe en geslaagde samenwerking in het project World Design Capital 2012 smaakte naar meer. De designpartners waren van mening dat het veld in de stad nog te versnipperd was en slagkracht moest worden ontwikkeld om strategisch een eensgezinde koers uit te zetten en als stad en regio het verschil te kunnen maken op nationaal en internationaal niveau. Besloten werd om de krachten te undelen en gezamenlijk een coöperatieve vereniging op te richten waarin het hele designveld vertegenwoordigd is (grote en kleine edrijven in de design- en technologiesector, kennisinstellingen, overheden en (semi-)pulieke instellingen en studenten). In 2010 werd Design Coöperatie Brainport opgericht, inmiddels opererend onder de naam Capital D. Doel was om van een archipel aan initiatieven te komen tot krachtenundeling en één sterk Design in Brainport Eindhoven verhaal. Doel was het ontwikkelen (en uitvoeren) van één gezamenlijk gedragen, triple helix ontwikkelde, strategische koers en daarmee het ontwikkelen van slagkracht naar o.a. de provincie, het rijk en Europa. En doel was om de samenwerking tussen de leden te evorderen en daarmee ij te dragen aan de (economische en maatschappelijke) versterking van het design-ecosysteem in Eindhoven. 18

19 Bijlage 2: Best Practices maatschappelijke vraagstukken In de afgelopen jaren is een groot aantal projecten uitgevoerd waarij designers ingezet zijn ij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Educatie Mooie vooreelden zijn The Perfect Schoolday ij VMBO de Burgh en de perfecte schooldag ij de Aloysius stichting (Speciaal Onderwijs). In deze eide trajecten is ij amtenaren innen de gemeentelijke organisatie alsmede ij de etrokkenen op de scholen (estuurders, management, leraren, leerlingen én ouders) uitermate duidelijk naar voren is gekomen hoe een co-creatieve designaanpak kan helpen ij de ontwikkeling van oplossingen die echt werken. Daar waar ij estuur en managementteam van de scholen in eerste instantie sprake was van scepsis, zijn zij op dit moment grote amassadeurs van een design-aanpak. Het Nieuwe Werken Deze manier van werken heen we ook toegepast ij de implementatie van Het Nieuwe Werken in de gemeentelijke organisatie. Onder andere de inrichting en wijze van werken in het NRE-geouw is samen met een designteam ontwikkeld. Veiligheid Met ehulp van de Designing Out Crime Aanpak van hoogleraar Cees Dorst van de TU/e is gewerkt aan oplossingen voor een veiligere marathon, veiliger uitgaan op Stratumseind en het tegengaan van overlast door hangjongeren in de openare ruimte. Inmiddels zetten ook de NS en prorail in Eindhoven designers en de designing-out-crime methodiek in om tot etere oplossingen te komen in het stationsgeied. In nauwe samenwerking met de sector VJB wordt in een living la omgeving onderzoek gedaan naar lichtdesign in de aanpak van veiligheidsvraagstukken (Stratumseind, de-escalatie van agressief gedrag ij uitgaanspuliek etc ). Openare Ruimte Er zijn verschillende projecten uitgevoerd met de sector ORVM om tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen in de openare ruimte. In één van deze projecten stonden ouderen centraal en is onlangs een ontwerp (de Kwiek-Route) ook fysiek in de wijk gerealiseerd (zie ook Zorg en gezondheid Op het geied van zorg en gezondheid is design(denken) onder andere ingezet om tot etere oplossingen te komen in het Living La E-Health project (zorg op afstand, o.a. voor Turkse ouderen in Doornakker, zorg op afstand voor patiënten met COPD). Ook is een groot project uitgevoerd in het kader van dementie gericht op het ontwikkelen van oplossingen om dementiepatiënten langer thuis te kunnen laten 19

20 wonen. Oplossingen waarmee het dag- en nachtritme van dementiepatiënten wordt vereterd waardoor de druk op mantelzorgers wordt verlicht. I.s.m. de TU/e Industrial Design en vele maatschappelijke partners (waaronder huisartsen) worden oplossingen ontworpen die ijdragen aan de gezondheidsevordering van inwoners in een wijk. Oplossingen waarij inwoners zelf de regie in handen wordt gegeven. 20

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven

Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven A gemeente Eindhoven Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven 2011-2014 Strategie Juli 2011 svh/aa11017509 Juli 2011 Lokaal Innovatieprogramma Gemeente Eindhoven - 2011-2014 Strategie Colofon Uitgave

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid

Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaatbeleid A gemeente Eindhoven Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid feruari 2011 ave/ld10053656 feruari 2011 Tussentijdse evaluatie Uitvoeringsprogramma klimaateleid 2 gemeente Eindhoven Openare

Nadere informatie

nota Strategisch risicomanagement

nota Strategisch risicomanagement nota Strategisch risicomanagement DEFINITIEF Novemer 2010 te/kd09002755 1 Novemer 2010 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2010-2 - Novemer 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Inleiding 4

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A gemeente Eindhoven Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Januari 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Januari 2014 gemeente Eindhoven Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 MISSIE... 6 VISIE...

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig

gemeente Eindhoven Evenementenbeleid in Eindhoven Gastvrij en veilig A Evenementeneleid in Eindhoven Gastvrij en veilig Decemer 2012 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Datum Novemer 2012 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 DE GEMEENTE EINDHOVEN ALS EVENEMENTENSTAD.... 5 MISSIE...

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij

Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Memo Aan: de Gemeenteraad Van: het College Datum: 16 april 2012 Onderwerp: beantwoording vragen raadsrotonde 12 april 2012 inzake Afbramerij Tijdens de raadsrotonde van 12 april jl. is er een voorbereidend

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Ondernemers voor een duurzame economie

Ondernemers voor een duurzame economie Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 JAARVERSLAG 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Jaarverslag De Groene Zaak 2014 Ondernemers voor een duurzame economie Inhoudsopgave

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst

Manifest. voor het excellentieonderwijs van de toekomst Manifest voor het excellentieonderwijs van de toekomst Leren is een persoonlijke reis Sta op in de samenleving Talentontwikkeling begint bij de docent Behoud excellentieprogramma s als proeftuinen voor

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij

Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij Ontwikkelplan restauratie en herbestemming Afbramerij DRU Industriepark 31 Mei 2011 www.deafbramerij.nl Inhoudsopgave 1. DE AFBRAMERIJ: GROEIDIAMANT VAN DE ACHTERHOEK...2 1.2 Afbramerij: investeren in

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC

Rotterdam maakt werk van creativiteit. Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Rotterdam maakt werk van creativiteit Gezamenlijk advies EDBR/RRKC Augustus 2006 00 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 5 1 Creativiteit

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip

Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip TNO-rapport 35610 Programma Digitale Agenda Fryslân Op weg naar een succesvol programma voor maatschappelijk welzijn; een Tûke Mienskip Behavioural and Societal Sciences Eemsgolaan 3 9727 DW Groningen

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 451 Koers BVE Nr. 104 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie