De modererende variabelen in de relatie tussen marktgericht management en performantie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De modererende variabelen in de relatie tussen marktgericht management en performantie"

Transcriptie

1 U UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De modererende variabelen in de relatie tussen marktgericht management en performantie Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen Nico De Schryver Onder leiding van Prof. Dr. D.Van den Poel

2 Ondergetekende Nico De Schryver bevestigt hierbij dat onderhavige scriptie mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds de titel en de auteur van de scriptie worden vermeld Nico De Schryver

3 DANKWOORD Hiermede zou ik enkele personen wensen te bedanken voor hun medewerking bij de realisatie van mijn thesis. Eerst en vooral Professor Dr. Dirk Van den Poel, promotor van mijn thesis, en zijn assistent dhr. Filip De Boeck, voor hun deskundige begeleiding. Mijn dankbetuigingen gaan eveneens uit naar de vele managers die hun medewerking hebben verleend aan mijn onderzoek. Verder wil ik mijn ouders, mijn zus en mijn vriendin bedanken voor hun blijvende steun en aanmoediging tijdens mijn studieperiode. Tenslotte een woord van dank aan alle andere mensen die rechtstreeks een ruggesteun waren in het tot stand komen van mijn thesis.

4 LIJST VAN BIJLAGEN Bijlage 1: Begeleidende brief na telefonisch onderhoud Bijlage 2: Begeleidende brief zonder telefonisch onderhoud Bijlage 3: Vragenlijst Bijlage 4: Cronbach s alfa marktgerichtheid organisatiesysteem Bijlage 5: Cronbach s alfa marktgerichtheid informatiesysteem Bijlage 6: Cronbach s alfa CRM Bijlage 7: Cronbach s alfa marktgerichtheid planningssysteem Bijlage 8: Cronbach s alfa marktgerichtheid controlesysteem Bijlage 9: Cronbach s alfa marktgerichtheid human resource Bijlage 10: Cronbach s alfa performantie Bijlage 11: Cronbach s alfa marktturbulentie Bijlage 12: Cronbach s alfa technologische turbulentie Bijlage 13: Cronbach s alfa vijandigheid concurrentie

5 LIJST VAN FIGUREN Figuur 1: De drie gedragscomponenten van marktgerichtheid 6 Figuur 2: De elementen van een marktgerichte onderneming 10 Figuur 3: Het marktgerichte proces voor het leren van markten door het aanvoelen van de markten 12 Figuur 4: Het vormen van een relatie 14 Figuur 5: De virtueuze cirkel van trouw 14 Figuur 6: De verschillende benaderingen van marktgerichtheid 19 Figuur 7: Marktgerichtheid 22 Figuur 8: De systeembenadering 24 Figuur 9: Marktgerichtheid, competitief voordeel en bedrijfsperformantie 38 Figuur 10: De relatie tussen marktgerichtheid, klantentevredenheid en winstgevendheid 40 Figuur 11: De productlevenscyclus 59 Figuur 12: De PLC-stretching 61 Figuur 13: Onderzoeksmodel relatie marktgericht management en performantie 75 Figuur 14: Onderzoeksmodel modererende variabelen 76 Figuur 15: Resultaten relatie marktgericht management en performantie 89 Figuur 16: Resultaten modererende variabelen 100

6 LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Verschillen in waarden en normen tussen een marktgerichte onderneming en een self centered onderneming 11 Tabel 2: Aanwezigheid elementen van een marktgerichte onderneming in de Markor schaal 21 Tabel 3: Aanwezigheid elementen van een marktgerichte onderneming in de Markor en Mktor schaal 23 Tabel 4: Aanwezigheid elementen van een marktgerichte onderneming in de Markor, Mktor en systeembenadering schalen 26 Tabel 5: Overzicht reeds verrichte marktgerichtheid - performantie onderzoeken 43 Tabel 6: Overzicht reeds verrichte onderzoeken naar modererende variabelen in de marktgerichtheid performantie relatie 53 Tabel 7: Overzicht Cronbach s alfa s 77

7 INLEIDING Marktgerichtheid staat voor het geheel van acties die slaan op het identificeren van klantenbehoeften en acties van de concurrenten, het verspreiden en delen van deze informatie doorheen de hele onderneming, en het op een gecoördineerde, tijdige en voordelige manier reageren op deze informatie. Het wordt zowel door managers als academici aanzien als een belangrijke sleutel tot succes. Harris (1996a, p.25) vernoemt zelfs dat de ontwikkeling van een marktgerichte visie aanzien wordt als één van de belangrijkste zaken voor ondernemingen in het volgende decennium. In de huidige globale competitieve omgeving verwachten de consumenten immers meer en wordt wel eens beweerd dat ze minder merkentrouw zijn. Grote ondernemingen zoals IBM en General Motors leken op een bepaald moment onkwetsbaar omwille van hun marktdominantie. Beide ondernemingen hebben zich volledig moeten reorganiseren en herstructureren om te kunnen inspelen op veranderende behoeften en op de voorgrond tredende competitieve krachten. Ondernemingen moeten als het ware marktgericht worden omdat in hun omgeving, verandering het enige is dat constant blijft. De behoeften, demografische kenmerken, levensstijlen en consumptiegedragingen van de consumenten zijn aan het veranderen en zullen blijven veranderen. Ook de concurrenten wijzigen omwille van de opkomst van nieuwe technologieën en veranderende barrières wat buitenlandse concurrentie betreft. Bijgevolg zullen de ondernemingen, die deze verandering begrijpen en in staat zijn om naast reactief ook anticipatief te reageren op deze veranderingen, overleven en groeien in deze omgeving. Marktgerichtheid is eigenlijk de centrale component van het meer algemene marketing concept, de bron van alle hedendaagse studies in de Marketing. Omwille van de grote relevantie voor managers staat marktgerichtheid reeds vijf jaar als topprioriteit voor onderzoek aangeschreven door het Marketing Science Institute (Deshpandé en Farley, 1998). Gedurende de laatste tien jaar is er een significante progressie op te merken wat betreft onderzoeken in het domein van marktgerichtheid. De focus lag in het begin vooral op de definiëring van marktgerichtheid (a), het ontwikkelen van meetschalen om het construct te operationaliseren (b), het identificeren van antecedenten (en/of barrières) (c) en het proberen aantonen van de relatie tussen marktgerichtheid en performantie. Dit laatste was nodig omdat

8 marketeers reeds lange tijd de voordelen van marktgerichtheid aan het verkondigen waren (Lusch en Laczniak, 1987). Er zijn twee strekkingen ontstaan binnen marktgerichtheid: de culturele benadering en de gedragsbenadering. Omdat tot op twee jaar geleden nog geen aanduiding en meetschaal bestond over de mate waarin managementsystemen marktgericht waren en marktgerichtheid bijna uitsluitend terug te vinden was in marketing literatuur, is er in 1999 een nieuwe benadering ontstaan, namelijk de systems-based approach (Becker en Homburg, 1999) en kwam de klemtoon te liggen op marktgericht management. Reeds vele studies hebben uitgewezen dat marktgerichtheid leidt tot een hogere performantie. Dit is tot op heden nog niet onderzocht voor België. Bovendien heeft slechts één studie aangetoond dat deze relatie ook bestaat tussen marktgericht management en performantie, dit in Duitsland (Becker en Homburg, 1999). Vermits de implementatie van marktgerichtheid een tijdrovend en kostelijk proces is kan men zich ook afvragen of het in sommige omgevingen wel noodzakelijk is over te gaan tot een hoge mate van marktgerichtheid. Slechts enkele onderzoeken hebben zich hier reeds op toegelegd, maar de meeste onder hen werden gekenmerkt door onvolledigheden (zoals bijvoorbeeld het gebruik van te weinig performantiemaatstaven). Bovendien zijn enkele modererende variabelen noch niet onderzocht, zoals de imitatiegraad, de aanwezigheid van substituutproducten, de complexiteit van de markt, de globaliteit van de markt, het marktaanbod en de productlevenscyclus. Daarbij komt nog dat nog nooit een onderzoek is gedaan naar de modererende variabelen tussen marktgericht management en performantie, iets wat Becker en Homburg ook vermelden in hun aanbevelingen voor verder onderzoek (Becker en Homburg, 1999, p. 33). Als laatste kan ook vermeld worden dat er in de marketingliteratuur twee stromingen terug te vinden zijn die mekaar als het ware aanvullen. Zo vinden wij dat Customer Relationship Management (CRM) eigenlijk nauw aansluit met, enerzijds klantgerichtheid die we terugvinden bij marktgerichtheid, en anderzijds het vermogen om relaties te leggen met de meest waardevolle klanten dewelke één van de drie capabilities is waarover een marktgerichte onderneming moet beschikken.

9 Dit eindwerk bestaat uit twee basisdelen. Het eerste deel kan omschreven worden als het theoretische deel, waarin de verschillende aspecten van marktgerichtheid worden besproken. Het tweede deel of het praktische gedeelte omvat het onderzoek. Hierin voeren we een onderzoek naar de relatie tussen marktgericht management en performantie en de variabelen die deze relatie modereren. Het eerste deel bestaat op zijn beurt uit drie hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt marktgerichtheid besproken, meer specifiek de drie gedragscomponenten van marktgerichtheid, de elementen van een marktgerichte onderneming, de benaderingen van marktgerichtheid en de barrières die kunnen optreden bij de implementatie. Het tweede hoofdstuk behandelt de relatie tussen marktgerichtheid en performantie. Hierin besteden we eerst en vooral aandacht aan de theoretische relatie en daaropvolgend wordt een algemeen overzicht gegeven van de reeds gevoerde empirische onderzoeken. Deze worden vervolgens onder de loep genomen. De bespreking van de modererende variabelen in de relatie tussen marktgerichtheid en performantie is aan de orde in het derde hoofdstuk. Het tweede deel omvat het onderzoek en bestaat uit twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de methodologie van het onderzoek besproken. Meer specifiek wordt hier de doelgroep besproken, de steekproeftrekking, de gegevensverzamelingsmethode, de opstelling van de vragenlijst, de gegevensverwerkingsmethode en de beschrijvende statistiek. In het tweede hoofdstuk worden de vooropgestelde hypothesen statistisch getest. Eerst en vooral onderzoeken wij de relatie tussen marktgericht management en de algemene performantie. Vervolgens onderzoeken wij de relaties tussen marktgericht management en de verschillende individuele performantiemaatstaven. Dan worden de relaties tussen de marktgerichtheid van de verschillende managementsystemen en de algemene maatstaf van performantie getest. Tenslotte wordt een onderzoek uitgevoerd naar de eventuele variabelen die de relatie tussen marktgericht management en performantie modereren. We onderzoeken met andere woorden in welke omstandigheden de relatie tussen marktgericht management en performantie verzwakt of versterkt wordt om zodoende een antwoord te kunnen geven op de vraag wanneer een hoge mate van marktgerichtheid voor het management al dan niet noodzakelijk is.

10 DEEL I: THEORETISCH GEDEELTE

11

12 HOOFDSTUK 1 MARKTGERICHTHEID 1.1 DE IMPLEMENTATIE VAN HET MARKETINGCONCEPT De wortels van marktgerichtheid liggen eigenlijk in de werken over het «marketing concept». Tot in het jaar 1990 werd er eigenlijk zoals ook Kohli & Jaworski (1990) en Ruekert (1992) reeds vermelden niet zoveel aandacht besteed aan het marketing concept. De onderzoeken bestonden vooral uit beschrijvend werk over de mate waarin ondernemingen het marketing concept toepasten (Barksdale en Darden, 1971; Hise, 1965; McNamara, 1972), uit werken over de limieten van het concept (Tauber, 1974;Levitt, 1969; Houston, 1986), uit essays over de deugden van de ondernemingsfilosofie (Mckitterick, 1958; Viebranz, 1967), en in geringere mate over discussies over de factoren die de implementatie van het marketing concept vergemakkelijken (Felton, 1959; Webster, 1988). Eind jaren tachtig was er veel academisch en praktische interesse in de eigenlijke implementatie van het marketing concept wat eigenlijk meer een bedrijfsfilosofie was (Houston, 1986; Webster, 1988; Deshpandé en Webster, 1989). Het onderliggende thema van het marketingconcept is eigenlijk (Kotler, 1988): Het leren kennen van zijn klanten, die gegroepeerd worden in klantengroepen met dezelfde kenmerken. Het tevredenstellen van de klanten met een specifieke marketingmix. Het bereiken van organisatorische doelstellingen. De ontwikkeling ervan loopt eigenlijk in een aantal fasen, waarbij men een onderscheid maakt tussen het klassieke-, geïntegreerde-, maatschappelijke-, en strategische marketingconcept (Langerak en Commandeur, 1999). De term marktgerichtheid wordt beschouwd als de implementatie van het strategische marketingconcept (McCarthy en Perrault, 1990, p. 36). Kohli en Jaworski (1990) zijn (zie ook 1.4.1), door een uitgebreid literatuuronderzoek gevolgd door diepte-interviews met managers, tot de conceptualisering van marktgerichtheid

13 gekomen. Ook zij zien zoals vele anderen (bijv. ook Deng en Dart, 1994, p. 726) marktgerichtheid als de implementatie van het marketingconcept. Uit het bovenvermelde onderliggende thema van het marketingconcept volgen de drie gedragscomponenten van marktgerichtheid.

14 1.2. DRIE GEDRAGSCOMPONENTEN VAN MARKTGERICHTHEID Marktgerichtheid bestaat uit drie gedragscomponenten (zie figuur 1) (Shapiro, 1988; Kohli en Jaworski, 1990; Narver en Slater, 1990). Klantgerichtheid Langetermijn winst focus Concurrentiegerichtheid Interfunctionele coördinatie Figuur 1: De drie gedragscomponenten (Narver en Slater, 1990, p.23) Klantgerichtheid Het hart van marktgerichtheid is klantgerichtheid. Klantgerichtheid is het voldoende verstaan van de doelgroep om op die manier continu een superieure waarde voor hen te creëren. (Levitt, 1980, p. 83). Dit laatste kan op twee manieren: door de voordelen voor de klant te verhogen of door zijn kosten te verlagen. Om superieure waarde te creëren is het vereist dat de onderneming de volledige waardeketen van de klant kent, niet alleen zoals deze vandaag, is maar ook zoals deze door interne- en marktdynamieken evolueert doorheen de tijd (Day en Wensley, 1988; Porter, 1985). Een klantgerichte onderneming is een onderneming die in staat is tot het identificeren, analyseren en begrijpen van, en tegemoet komen aan, directe en indirecte behoeften van de klant. Het concept klantgerichtheid heeft zijn wortels in de ontwikkeling van het marketingconcept in zowel de marketing als de management literatuur (zie ook 1.1). Essentieel is het

15 marketingconcept een bedrijfsfilosofie die suggereert dat het lange termijn doel van een onderneming het vervullen van de behoeften en verlangens van de consumenten is, zodat men de bedrijfsopbrengsten kan maximaliseren (cfr. Kohli en Jaworski, 1990 ; Webster, 1988). Meer nog, één van de eerste voorstanders van het marketingconcept, Peter Drucker (1954, p.37), verklaart dat de enige juiste definitie van een bedrijfsdoel het creëren van een tevreden klant is. Levitt (1960) stelt ook dat de onderneming zich zou moeten richten op de behoeften van de klant eerder dan zich richten op de specifieke producten die gebruikt worden om deze behoeften te vervullen. Klantgerichtheid is ook het aangaan van een lange termijn en voor beiden voordelige relatie met de klant (Balakrishnan, 1996). In de literatuur vinden we een aantal artikels die prediken dat klantgerichtheid negatieve gevolgen met zich kan meebrengen. Zoals bijvoorbeeld Christensen en Bower (1996) die vernoemen dat ondernemingen hun positie als industrieleider verliezen door te veel te luisteren naar de klanten. Narver en Slater (1998, 1999) argumenteren dat men een onderscheid moet maken tussen geleid worden door de consument ( customer led ) en marktgericht zijn, en redeneren dat naast industry foresight (Hamel en Prahalad, 1994) consumenten inzicht ( customer insight ) een belangrijke component is van marktgerichtheid. Dit inzicht en het verwerven van een sterke klantentrouw kunnen volgens hen slechts bereikt worden wanneer de verkopers de latente behoeften van de kopers begrijpen en bevredigen (Balakrishnan, 1996). Dus met andere woorden zal een marktgerichte onderneming de uitgesproken behoeften begrijpen en nakomen maar zullen ze bovendien trachten te achterhalen wat de latente behoeften zijn zodat ze zodoende, een vergroot product ( augmented product )(zie Levitt s multi-level product concept, 1980) kunnen leveren dat hen differentieert van de competitie, en innovatieve oplossingen kan ontwikkelen om de klantenwaarde te verhogen. Marktgerichte ondernemingen leren generatief en zoals Senge (1990a) beweerde, is generatief leren van kritisch belang voor innovatie. Kohli en Jaworski benadrukken in 1996 nogmaals dat het gewoon analyseren van de uitgesproken behoeften van de consumenten niet voldoende is om een concurrentievoordeel te verkrijgen. Belangrijk is dat men de marktgerichtheid (en dus ook klantgerichtheid) van een onderneming moet zien als een punt op een continuüm (Deshpandé, Farley en Webster, 1993; Narver en Slater, 1990). Het éne uiteinde van het continuüm wordt voorgesteld door productgerichte ondernemingen, in het midden vinden we de customer led ondernemingen terug en op het

16 andere uiteinde vinden we de volledig marktgerichte bedrijven terug (Narver en Slater, 1999). Ondernemingen die zich dus in het midden bevinden zullen in het algemeen meer naar de uitgesproken behoeften kijken en zullen ceteris paribus minder goed presteren dan volledig marktgerichte ondernemingen. Kortom, men moet zich dus de vraag stellen naar de graad van marktgerichtheid en niet naar het al dan niet aanwezig zijn ervan. Men kan hier wel opmerken dat Narver en Slater (1990), o.a. bij de bespreking van dat continuüm, zoals ook nog andere auteurs binnen dit domein klantgerichtheid en marktgerichtheid veelal aanzien als één en hetzelfde (bijv. Deshpandé et al., 1993) terwijl klantgerichtheid eigenlijk slechts één van de drie componenten is, naast concurrentiegerichtheid en interfunctionele coördinatie. Narver en Slater hebben er zelf in 1992 (p. 3) de nadruk op gelegd dat marktgerichtheid meer is dan alleen klantgericht zijn, en toch merken we, o.a. in hun bespreking en beschrijving van het continuüm, op dat men niet spreekt over concurrentiegerichtheid Concurrentiegerichtheid Alhoewel klantgerichtheid een centrale rol kan spelen in een strategie gericht op het creëren van een hogere klantenwaarde, verlangt een effectieve strategie ook dat men zich richt tot de concurrent. Zich volledig toeleggen op klanten leidt tot onvolledigheid in de ondernemingsstrategie wat een onderneming slechts in een reactieve positie plaatst en niet in een proactieve (Day en Wensley, 1988; Han et al.,1998). Daarom stellen Day en Wensley (1988) voor om een balans te vinden tussen een klantgerichtheid en concurrentiegerichtheid. Concurrentiegerichtheid betekent dat de onderneming de korte termijn sterkten en zwakten kent, en de langetermijnmogelijkheden en strategieën van zowel de bestaande als de potentiële sleutelconcurrenten begrijpt (Aaker, 1988; Porter, 1980, 1985; Narver en Slater, 1990). In een marktgerichte onderneming delen alle werknemers deze informatie over de concurrentie met elkaar en gebruik makend van deze informatie worden op basis van de zwakten van de concurrenten doelen bepaald om competitief voordeel te behalen (Narver en Slater, 1994a). Bovendien worden door de marktgerichte onderneming de concurrenten belet zelf een voordeel te behalen door vlug te reageren of te anticiperen op hun acties (Narver en Slater, 1994a; Balakrishnan, 1996).

17 1.2.3 Interfunctionele coördinatie Interfunctionele coördinatie is het gecoördineerd gebruik maken van ondernemingsresources om zo een hogere klantenwaarde te creëren (Narver en Slater, 1990). Elk punt in de waardeketen van de koper brengt voor de verkoper een opportuniteit met zich mee om de klantenwaarde te verhogen. Dit houdt dus in dat elk individu binnen eender welke functie kan contribueren tot het creëren van klantenwaarde (Porter 1985). Shapiro merkte in 1988 op dat het tussen de functies en afdelingen onderling nemen van strategische en goed gecoördineerde beslissingen met een gevoel van verbondenheid een noodzakelijke component van marktgerichtheid is. Ook in de definitie van Kohli en Jaworski (1990) (zie 1.4.1) vinden we dit aspect terug. Elk departement moet dus extreem gevoelig zijn aan, en inspelen op de noden en percepties van andere afdelingen (Anderson, 1982). De interdependenties van marketing met andere bedrijfseenheden moeten dus ook systematisch in de marketingstrategie worden opgenomen (Wind en Robertson, 1983). Binnen deze context dient vermeld te worden dat men spreekt over marktgerichtheid en niet marketinggerichtheid. De term marktgerichtheid dient verkozen te worden boven marketinggerichtheid omdat zoals Shapiro vermeldde (1988), marktgerichtheid een zaak is voor iedereen en niet alleen voor het marketing departement, meerdere departementen staan in voor het genereren, verspreiden en reageren op marktinformatie. Een onderneming is slechts marktgericht als alle processen gericht zijn op het creëren van een hogere klantenwaarde (Narver en Slater, 1998). De literatuur veronderstelt dat marktgerichtheid een langetermijnfocus heeft wat de implementatie van de drie gedragscomponenten (Houston, 1986; Kohli en Jaworski, 1990) betreft. In het volgende punt wordt meer specifiek beschreven over welke elementen een onderneming moet beschikken om de drie gedragscomponenten en aldus een marktgerichtheid te implementeren.

18 1.3 DE ELEMENTEN VAN EEN MARKTGERICHTE ONDERNEMING De vraag waarom sommige ondernemingen meer marktgericht zijn dan anderen en beter zijn in het implementeren van de gedragscomponenten, is na een decennium vol van onderzoeken niet te beantwoorden met één eenvoudig antwoord. De realiteit wordt volgens Day (1999a) gevonden in een mooi samenspel tussen verschillende elementen (zie figuur 2). Extern Georiënteerde Cultuur Shared Configuratie Het beter begrijpen, Knowledge aantrekken en behouden Base van klanten die een hoge Capabilities waarde hebben - Aanvoelen van de markt - Aangaan van relaties - Strategisch denken Figuur 2: De elementen van een marktgerichte onderneming (Day, 1999a, p.6) Extern georiënteerde cultuur Eerst en vooral moet er een extern georiënteerde cultuur zijn met dominante waarden en gedragingen die een continue zoektocht naar nieuwe bronnen van voordeel en hogere klantenwaarde benadrukken (Narver en Slater, 1990). Een marktgerichte onderneming heeft geloofsovertuigingen, waarden en normen die verschillend zijn van een self centered onderneming.

19 MARKTGERICHTE ONDERNEMING Kwaliteit is gedefinieerd door de consument De beste ideeën komen van de consumenten Werknemers zijn als het ware verdediger van de consument Klanteninformatie is een valuable asset Klantentrouw is de sleutel tot winstgevendheid Leer uit de fouten Marktonderzoek is een beslissingszekerheid We weten meer dan de competitie Geen heilige koeien ( sacred cows ), kannibaliseer indien nodig Het gedrag van de concurrent kan geanticipeerd en beïnvloed worden SELF CENTERED ONDERNEMING Kwaliteit is conform met interne standaarden Consumenten weten niet wat ze willen Relatie met de klant zijn problemen voor het marketing departement Klanteninformatie is een controle mechanisme Nieuwe klanten zijn belangrijk Vermijd fouten Marktonderzoek wordt gebruikt ter verantwoording Als de concurrent het doet zal het wel goed zijn Bescherm de huidige inkomstenstroom Concurrenten zijn onvoorspelbaar Tabel 1: Verschillen in waarden en normen tussen marktgerichte ondernemingen en self centered ondernemingen. Bron: DAY G.S., (1999a, p.45), The Market Driven Organization Een marktgerichte cultuur is een cultuur waar klanten topprioriteit zijn omdat ondernemingen die een cultuur hebben die ongevoelig is voor de klanten uiteindelijk toch door de markt worden gestraft. Een onderneming kan nooit marktgericht worden als de onderliggende waarden, normen en overtuigingen die de leden van de onderneming gedragsregels opleggen, niet marktgericht zijn (Day, 1999a; Bisp, 1999; Deshpandé en Farley, 1998). Het ontwikkelen van een marktgerichte cultuur duurt heel lang maar kan gemakkelijk ontmanteld worden. Vandaar dat eens de cultuur er is men deze constant moet voeden en aanpassen zodat deze niet verdwijnt 1. 1 Kijk maar naar Delta Airlines begin jaren 90.

20 1.3.2 Capabilities 2 Een marktgerichte cultuur alleen is niet genoeg, er moet bovendien een onderscheidend vermogen zijn in het aanvoelen van de markt, het aangaan van relaties en het strategisch denken (Day, 1999a). Dit betekent dat marktgerichte ondernemingen in staat moeten zijn hun markten beter te kennen en makkelijker dichte, hechte relaties te kunnen onderhouden met waardevolle klanten. De helderheid van hun strategisch denken helpt hen om belangrijke strategieën te ontwikkelen die niet alleen reageren maar vooral anticiperen op marktbedreigingen en marktopportuniteiten Het aanvoelen van de markt Marktgerichte ondernemingen slagen erin om continu trends en gebeurtenissen in de markt aan te voelen en daarop te reageren (zie figuur 3). Bovendien weten ze ook beter hoe hun markten zullen reageren op acties die gericht zijn om klanten aan te trekken en vooral ook te behouden (Day, 1999a). Ze kunnen dit alles omdat men eigenlijk met de hele onderneming de markt leert kennen of aanvoelen door informatieverwerving, -verspreiding, -interpretatie, - gebruik en het resultaat ervan systematisch evalueert (zie ook Kohli en Jaworski, 1990). Het aanvoelen van de markt ( market sensing ) volgt dus met andere woorden de gebruikelijke informatieverwerkingsactiviteiten die een onderneming uitvoert om te leren (Sinkula, 1994; Day, 1994a). Aanvoelende activiteiten Betekenis geven Reflectie onderzoek informatie informatie interpretatie informatie systematische gestart of verwerving distributie (mentale gebruik evaluatie voortgezet modellen) resultaat Shared Knowledge Base Uitbreiding Shared Knowledge Base Figuur 3: Het marktgerichte proces voor het leren van markten door het aanvoelen van de Markten (Day, 1999a, p. 85). 2 Capabilities worden door Day (1994b, p.38) gedefinieerd als complex bundles of skills and collective learning, exercised through organizational processes that ensure superior coordination of functional activities.

21 Elke discussie over marktgerichtheid benadrukt het belang voor een onderneming om te leren over klanten, concurrentie en kanaalleden (bijv. leveranciers), om op die manier continu het inspelen op en het aanvoelen van gebeurtenissen en trends mogelijk maken (Day, 1994a) Het aangaan van relaties Marktgerichte ondernemingen blinken uit in het aangaan van relaties met klanten en het behouden van de klanten met de hoogste waarde (Day, 1999a; Day, 1994b). Hun strategieën benadrukken het verhogen van de klantenwaarde door dienstverbeteringen en interacties op maat, rekening houdend met de lifetime value van de klanten. Klanten met een hoge waarde worden dus geïdentificeerd aan de hand van hun aantrekkelijke lifetime value, dewelke wordt gedefinieerd als de netto contante waarde van de verwachte stroom van toekomstige netto bijdragen van een klant aan de vaste kosten en winst van de onderneming (Verduin, 1999). De moeilijkheid is hier echter het voorspellen van het toekomstig gedrag. Belangrijk hierbij is dat de ideale consument niet deze is die het meest voor de onderneming kan doen maar deze waar de onderneming het meest voor kan doen omdat de mogelijkheden van de onderneming beter overeenkomen met de behoeften en preferenties van die klant (Day, 1999a). Binnen deze optiek moet men ook in staat zijn om sommige klanten niet of minder te bedienen. Hieronder vallen bijvoorbeeld klanten die veeleisend zijn, veel kosten om te bedienen en niet overeenstemmen met de capabilities van de onderneming. Vooral voor bedrijven met een transactie traditie waar succes gemeten wordt aan de hand van volumes en marktaandeel is het moeilijk om sommige klanten minder te bedienen. De echte voordelen van programma s ter verhoging van de trouw liggen immers in een stijging van de winstmarge, niet in stijgend marktaandeel. Dus, contrasterend met de transactiementaliteit, focust een marktgerichte onderneming zich op het aangaan van relaties met klanten zodat deze klanten niet overlopen naar de concurrent. In een relatie zijn er vier facetten die de sterkte beïnvloeden (zie tekening 4) (Day, 1999a).

22 Wederkerig (beiden voordelen) Verkoper/ Producent Engagement Vertrouwen Koper/ Eindgebruiker Verbindingen Figuur 4: Het vormen van een relatie (Day, 1999a, p.135) Relaties zijn wederkerig en zowel aanbieder als afnemer moet voordeel hebben bij het in stand houden van de relatie (Verduin, 1999). Het aangaan van relaties kan verschillende voordelen inhouden. De koper realiseert kostenbesparingen, verhoogt de efficiëntie van het beslissingsproces, reduceert het risico omdat men zaken doet met een persoon die men vertrouwt en krijgt een oplossing die op maat gemaakt is ten opzichte van specifieke behoeften en budgetten. De verkoper krijgt een voordeel dat moeilijk te kopiëren is door de concurrenten, reduceert de hoge kosten van nieuwe acquisities en reduceert zijn blootstelling aan risico. Centraal is het feit dat de verkoper door het aangaan van de relatie de klantentrouw verhoogt. Klantentrouw leidt tot hogere winsten, dit o.a. omdat de klanten minder prijsgevoelig zijn, meer gaan kopen en tot positieve mond tot mond reclame overgaan. Men kan eigenlijk spreken van de virtueuze cirkel van trouw (zie figuur 5). Leveren van superieure waarde Verhogen klantentevredenheid Continue investeringen in distinctive capabilities Vertrouwensband aantonen Verhogen klantentrouw Relatie(s) versterken Figuur 5: De virtueuze cirkel van trouw (Day, 1999a,p. 151).

23 Een strategie die, om een relatievoordeel te verkrijgen, deze virtueuze cirkel van trouw succesvol activeert voldoet aan drie condities: het leveren van een hogere klantenwaarde door de interactie te verpersoonlijken, het demonstreren van vertrouwen en het verbeteren van relaties 3. De onderneming levert een hogere klantenwaarde en zodoende verhoogt de klantentevredenheid. Slechts als een klant echt tevreden is zal hij openstaan voor het aangaan van relaties en zullen incentives om het vertrouwen en de relatie versterken effectief zijn. Deze relaties leiden tot een hogere klantentrouw dewelke de ontwikkeling toelaat van klantspecifieke informatie en de basis leggen voor onderscheidende vermogens (zie figuur 5). Naast de wederkerigheid van de relatie moet er ook sprake zijn van engagement (zie figuur 4). Bij bijvoorbeeld frequent-flyer programma s zijn de mensen die hiervan gebruik maken eigenlijk alleen uit op lagere prijzen en heel gevoelig voor wat de prijs is van de concurrent. Aan de andere kant van het engagement continuüm daarentegen vinden we de kopers en verkopers terug die partners worden en hard werken om de continuïteit van de relatie te vrijwaren. De mate van engagement kan bijvoorbeeld bepaald worden door gemeenschappelijke doelen, stimulansen en contractuele verbintenissen. De steunpilaar van elke relatie is vertrouwen. Dit is het geloof dat de éne relatiepartner zal handelen op een manier die het beste is voor de andere en de verwachting dat de andere zijn verplichtingen zal nakomen (vooral belangrijk in business to business markten). Als laatste moeten er verbindingen zijn. De manieren waarop men verbonden is worden enkel beperkt door de verbeelding. Men kan bijvoorbeeld verbonden zijn via sociale netwerken, via EDI (Electronic Data Interchange), Dit alles sluit nauw aan met het steeds bekender wordende Customer Relationship Management. Customer Relationship Management (CRM) is het continu en systematisch aangaan en ontwikkelen van relaties met individuele klanten teneinde wederzijdse voordelen te identificeren en te creëren (Verduin, 1999). Eigenlijk kan CRM dus als en onderdeel beschouwd worden van marktgerichtheid. 3 Al deze elementen werden toegepast door Daewoo bij zijn succesvolle introductie in de automarkt van Groot- Brittanië in 1995.

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006 2007 SUPPLY CHAIN ORGANISATIESTRUCTUREN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Motivaties van klanten voor de keuze van en loyaliteit aan supermarkten: Implicaties voor het CRM-beleid Wetenschappelijke verhandeling aantal

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 De invloed van individueel-verschil variabelen op customer experience Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek

Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2011 2012 Van strategie tot procesmodellering in kleine en middelgrote organisaties: een exploratief onderzoek Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Performance Management: een exploratie en empirische studie naar de invloed van sector-kenmerken op de oriëntatie van PM-systemen

Performance Management: een exploratie en empirische studie naar de invloed van sector-kenmerken op de oriëntatie van PM-systemen Faculteit Economie en Bedrijfskunde Performance Management: een exploratie en empirische studie naar de invloed van sector-kenmerken op de oriëntatie van PM-systemen ACADEMIEJAAR 2006-2007 Charles Vanderstraeten

Nadere informatie

De impact van bedrijfsstrategie op het belonen van managers

De impact van bedrijfsstrategie op het belonen van managers Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2006-2007 De impact van bedrijfsstrategie op het belonen van managers Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste

Nadere informatie

Michael Treacy en Fred Wiersema

Michael Treacy en Fred Wiersema Master thesis Relatiemarketing Choose your costumers, narrow your focus, dominate your market Michael Treacy en Fred Wiersema Hoe beïnvloedt de inzet van relatiemarketing verschillende strategieën om exploitatieve

Nadere informatie

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België

Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 Ontwikkelingen inzake IT-Outsourcing in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

CRM in de theaterwereld;

CRM in de theaterwereld; CRM in de theaterwereld; Een goed idee of toch maar niet? Eindexamenscriptie Anouk H.A.M. Verbaarschot Student aan de NHTV, internationale hogeschool Breda, opleiding HTRO; hoger toeristisch recreatief

Nadere informatie

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç

jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç jéí=bom=áåëééäéå=çé=çé=üìáçáöé=ìáíç~öáåöéå=áå=çé= çåçéêåéãáåöëïéêéäç hêáëíçñ=k^ppbk éêçãçíçê=w mêçñk=gé~ååé=p`eobrop = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= e~åçéäëáåöéåáéìê=ã~àçê=çééê~íáçåééä=ã~å~öéãéåí=éå=äçöáëíáéâ

Nadere informatie

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö

aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö aé=êçä=î~å=d`~íéöçêó=j~å~öéãéåíd=éå=dbññáåáéåí= `çåëìãéê=oéëéçåëéd=áå=êéí~áäáåö cê~åâ=mfb`el`hf éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=dáääéêí=ptfkkbk = báåçîéêü~åçéäáåö=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç= iáåéåíá~~í=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééå=ã~àçê==

Nadere informatie

Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem

Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 Onderzoek naar de determinanten voor een succesvolle implementatie van een ERP-systeem Scriptie voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen

De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 De mogelijkheden van Six Sigma in dienstenprocessen Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: licentiaat in de toegepaste economische

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB?

Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het MKB? vrije universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding: Bedrijfswetenschappen Fase: Bachelor Balanced Scorecard en Entrepreneurial Orientation, toekomst voor het

Nadere informatie

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven

Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Financiële verschillen tussen familiebedrijven en niet-familiebedrijven Toon Grupping Marijn Verdult Masterproef

Nadere informatie

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind?

Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Masterscriptie Onbekend maakt onbemind? Business Spiritualiteit Onbekend maakt onbemind? Om te weten of iemand bij het juiste bedrijf werkt, is het noodzakelijk te weten wat het bedrijf drijft. Hoe meer

Nadere informatie

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE Academiejaar 2005-2006 Feedback zoekend gedrag van leidinggevenden: een exploratief onderzoek Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van: Licentiaat in de

Nadere informatie

Een meetinstrument om ERP-systemen te evalueren: Een praktische toepassing voor SAP binnen de universiteit van Gent

Een meetinstrument om ERP-systemen te evalueren: Een praktische toepassing voor SAP binnen de universiteit van Gent UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 Een meetinstrument om ERP-systemen te evalueren: Een praktische toepassing voor SAP binnen de universiteit van Gent Scriptie

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid

Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur. Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Eindopdracht Masterclass Organisatiegedrag en Cultuur Het effect van organisatiecultuur op klanttevredenheid Cursist: Maarten Hopman Docent: Dhr. F. Lock Cursistnummer: 349858 Vertrouwelijk document Datum:

Nadere informatie

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement

Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 Centraal model voor organisatieen personeelsmanagement 1 CENTRAAL MODEL VOOR O&PM 1 Centraal model voor organisatie- en personeelsmanagement Door Klaas Schouwstra 1.1 Inleiding Bij HRM gaat het om het

Nadere informatie

`ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå

`ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå `ìëíçãéê=éëóåüçäçöáå~ä=å~éáí~ä=áå=î~äìé=åçjåêé~íáçå qáããó=oçìääéå éêçãçíçê=w mêçñk=çêk=p~åçê~=pqobrhbkp = j~ëíéêéêçéñ=îççêöéçê~öéå=íçí=üéí=äéâçãéå=î~å=çé=öê~~ç=î~å= ã~ëíéê=áå=çé=íçéöéé~ëíé=éåçåçãáëåüé=ïéíéåëåü~éééåw=

Nadere informatie

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management

De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De impact van de aanwezigheid van een interne auditdienst op earnings management Masterproef voorgedragen tot het bekomen van

Nadere informatie

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING

DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING DE BEHEERSING VAN EEN ORGANISATIE PER FASE VAN ONTWIKKELING Scriptie geschreven in het kader van de Executive Master Internal Audit (EMIA) opleiding Universiteit van Amsterdam Epe, juni 2010 Ing. E.G.

Nadere informatie

Presteren onder druk

Presteren onder druk Presteren onder druk Overlevingsstrategieën van professionele dienstverleners in de periode 2002-2004 Auteur: Frank van Haagen Doctoraalscriptie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie