Werkblad beschrijving interventie Voor goed beschreven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkblad beschrijving interventie Voor goed beschreven"

Transcriptie

1 Werkblad beschrijving interventie Voor goed beschreven Gebruik maximaal 10 pagina s Zie ook: Contact Centrum Gezond Leven: Sandra van Dijk Achtergrondgegevens Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam: (Post)adres: Plaats: Tel.: Fax: Website (van de interventie) GGD Amsterdam, cluster EDG, productgroep volwassenen Nieuwe Achtergracht WT Amsterdam Contactpersoon Vul hier de contactpersoon voor de interventie in, wanneer deze afwijkt van de ontwikkelaar of licentiehouder Naam: (Post)adres: Postcode: Plaats: Tel.: Fax: Juan Walter Nieuwe Achtergracht WT Amsterdam

2 1. Doel van de interventie Wat is het doel van de interventie? Beschrijf de einddoelen en eventuele sub- of voorwaardelijke doelen zo concreet mogelijk en bij voorkeur SMART. Het algemene doel van deze Train-de-Trainer (TdT-)cursus is: De deelnemers nemen een preventieve en begeleidende rol op zich ten aanzien van seksuele gezondheid binnen hun gemeenschap; die hun religieuze collega s ook willen trainen, hebben hiervoor voldoende basis gekregen. Om dit algemene doel te halen, is het nodig dat de deelnemers verschillende subdoelen bereiken op het gebied van kennis, attituden en vaardigheden: Kennisdoelen: De deelnemers kennen hun collega-deelnemers; weten welke rol zij persoonlijk willen spelen binnen het thema seksuele gezondheid en vanuit welke overtuiging zij dat doen; weten hoe ze goed kunnen communiceren; o hoe ze feedback kunnen geven; o dat er verschillende communicatieniveaus zijn; o wat goede gesprekstechnieken zijn. weten wat reflecteren inhoudt; weten wat seksuele gezondheid inhoudt; o wat infectieziekten, soa, hiv en aids zijn; o wat stigma en taboe inhouden; o wat seksuele diversiteit is; die hun collega s willen trainen, weten hoe ze een goede cursus kunnen opzetten en geven. Attitudedoelen De deelnemers voelen zich veilig in de cursusgroep; zijn bereid om tijdens de cursus open over hun persoonlijke ervaringen te vertellen; respecteren de religie, waarden en overtuigingen van hun collegadeelnemers; hebben een positieve attitude ten opzichte van hun eigen rol als religieuze leider bij seksuele gezondheid; hebben waarden en overtuigingen die het bevorderen van seksuele gezondheid ondersteunen; zien het belang van de verschillende onderdelen van de cursus om hun rol als religieuze leider bij seksuele gezondheid goed te kunnen vervullen; zijn bereid om te reflecteren over hun eigen gedrag ten aanzien van het bevorderen van seksuele gezondheid; zijn bereid om hun collega-deelnemers te ondersteunen bij hun leerproces. Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 2

3 Vaardigheidsdoelen De deelnemers kunnen de relatie leggen tussen hun religie en een gezond seksueel leven; de geleerde communicatievaardigheden toepassen; o feedback geven; o ingrijpen op verschillende communicatieniveaus; o gespreksvaardigheden toepassen; reflecteren op hun eigen proces; thema s rond seksuele gezondheid binnen de gemeenschap aan de orde stellen en daarmee taboe doorbreken; de relatie leggen tussen naastenliefde en een andere leefstijl, bijvoorbeeld homoseksualiteit; zich verplaatsen in een gelovige met een andere seksuele leefstijl en zijn dilemma s met betrekking tot zijn geloof; zich verplaatsen in een gelovige met hiv en zijn dilemma s met betrekking tot zijn geloof; gesprekken met gelovigen voeren over deze dilemma s; mensen bij deze dilemma s ondersteunen en begeleiden in hun proces; als zij dat wensen, zelf een cursus geven aan collega-religieuze leiders. 2. Doelgroep van de interventie Wat is de doelgroep van de hier beschreven interventie? Geef een zo precies mogelijke beschrijving van relevante kenmerken. Noem ook een eventuele intermediaire doelgroep. Voor wie is de interventie bedoeld? De TdT-cursus is bedoeld voor religieuze leiders van verschillende culturen, gemeenschappen en denominaties (kerkgenootschappen). Deze religieuze leiders zijn een intermediaire doelgroep. De uiteindelijke doelgroep is hun achterban. De trainer kan in eerste instantie een GGD-functionaris zijn. Vervolgens wordt de trainer een religieuze leider die zelf de TdT-cursus heeft gevolgd en deze kennis en ervaring aan collega religieuze leiders wil overdragen. Geef aan of de interventie ook geschikt is voor (specifieke) migrantengroepen, en zo ja voor welke. Toepassing bij migranten De TdT-cursus voor religieuze leiders is ontstaan, nadat enkele migrantenorganisaties in Amsterdam de ervaring hadden dat hun projecten ter bevordering van seksuele gezondheid niet werden gesteund door hun religie*. Religie is sterk verweven binnen migrantengemeenschappen en religieuze leiders hebben daardoor een grote invloed binnen die gemeenschappen. De TdT-cursus is vervolgens ontwikkeld met Surinaamse religieuze leiders uit het Hindoeïsme, het Christendom en de Islam. Bij het opzetten van de cursus is uitgegaan van de onderlinge overeenkomsten tussen de religies, zodat de cursus voor zoveel mogelijk religies en culturen te gebruiken is. *De GGD Amsterdam werkt jaarlijks samen met zelforganisaties, religieuze organisaties en sleutelfiguren aan seksuele gezondheid. Over die werkwijze is ook een handleiding geschreven voor functionarissen in de gezondheidsbevordering: Zelforganisaties aan zet; werken aan seksuele gezondheid volgens de community benadering (Prantl et al., 2011). 3. Aanpak van de interventie Beschrijf de opzet van de interventie. Denk aan de gebruikelijke duur, indien van toepassing de frequentie en intensiteit 3.1 Opzet van de interventie De complete basiscursus bestaat uit 6 dagen van 7 uur per dag. Eventueel kan de trainer de cursus opsplitsen in 12 dagdelen van 3 à 3 ½ uur per dagdeel. Het is aan de trainer om de frequentie te bepalen. De dagen kunnen aaneengesloten worden gege- Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 3

4 van de contacten, de volgorde van de onderdelen, handelingen of stappen en de setting waarin de interventie wordt uitgevoerd. ven, maar ook wekelijks of maandelijks worden ingepland. De training is zet in op het vergroten van het leervermogen door eigen overtuigingen te erkennen en andere zienswijzen toe te laten: focus op de niveaus overtuigingen, waarden en normen, bewerkstelligt veranderingen op de niveaus van vaardigheden, gedrag en uiteindelijk op de omgeving. Vervolgens kan nieuwe kennis en nieuw gedrag verworven worden met betrekking tot het thema seksuele gezondheid en hoe je erover kunt spreken. Tenslotte is deskundigheid nodig hoe je de een cursus opzet om je verworven kennis over te dragen. In het begin van de cursus besteedt de trainer veel tijd aan het kennismaken met elkaar, de persoonlijke leerdoelen en de randvoorwaarden voor een veilige leeromgeving. Een veilige leeromgeving waarbinnen de deelnemers zich kunnen uiten is belangrijk, omdat religieuze leiders niet gewend zijn om hun eigen ervaringen en gevoelens te delen in een groep. Dit geldt met name voor een gevoelig onderwerp als seksuele gezondheid, waarover binnen de eigen gemeenschap vaak niet wordt gesproken. Daarna gaat de cursus in op de eigen rol van de deelnemer (willen, kunnen, doen en mogen) en zijn waarden en overtuigingen bij het thema seksuele gezondheid. Wanneer de rol, waarden en normen het bevorderen van seksuele gezondheid ondersteunen, zal de religieuze leider het geleerde ook blijvend in praktijk toepassen. Vervolgens komen in de cursus thema s als feedback, communicatie, reflecteren en gesprekstechnieken aan bod. Deze basiskennis en vaardigheden zijn nodig om seksuele gezondheid bespreekbaar te maken en daarnaast zijn ze relatief neutraal. Hierdoor versterkt het gevoel van veiligheid en bekwaamheid bij de deelnemers, voordat gewerkt wordt aan inhoudelijke seksuele thema s. De inhoud van de lessen rond seksuele thema s wordt gegeven door een externe deskundige in afstemming met de trainer. In die lessen wordt eerst nagegaan wat seksualiteit eigenlijk is en hoe de deelnemer daar zelf instaat. Vervolgens komen achtereenvolgens infectieziekten, soa/hiv en aids, stigma & taboe en seksuele diversiteit aan de orde. Wanneer al deze onderwerpen behandeld zijn, komt het geven van trainingen op zich aan bod. De laatste lessen van de cursus zijn een herhaling en afronding, waarin de deelnemers ook een proeftraining aan elkaar geven. Wat gebeurt er concreet bij de uitvoering? Beschrijf hoe de onderdelen van de interventie worden ingevuld of uitgevoerd, zo nodig met enkele typerende voorbeelden. 3.2 Inhoud van de interventie De TdT-cursus bestaat concreet uit de volgende onderdelen: Dag 1 Les 1.1: Kennismaken, samenwerken en leerdoelen Les 1.2: De rol van religieuze leider Dag 2 Les 2.1: Feedback en communicatieniveaus Les 2.2: Reflecteren en gesprekstechnieken Dag 3 Les 3.1: Seksualiteit en wat betekent het voor mij Les 3.2: Infectieziekten, soa, hiv en aids Dag 4 Les 4.1: Stigma & taboe Les 4.2: Seksuele diversiteit Dag 558 Les 5.1: De rol van trainer Les 5.2: Het organiseren van een cursus Dag 6 Les 6.1: Herhaling en oefening Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 4

5 Les 6.2: Herhaling en oefening In de TdT-handleiding staat de cursus concreet uitgewerkt. Per dagdeel wordt eerst een overzicht gegeven van de verschillende oefeningen. Vervolgens staat uitgewerkt wat de verschillende leerdoelen zijn binnen dat dagdeel (Doelen). Deze leerdoelen worden steeds uitgewerkt in kennis-, attitude- en vaardigheidsdoelen. Ook wordt per dagdeel aangegeven wat de trainer aan (extra) materialen nodig heeft ((Extra) benodigdheden).vervolgens worden de verschillende oefeningen van het dagdeel één voor één uitgewerkt. Per oefening is de opbouw steeds gelijk. Eerst wordt het doel van die specifieke oefening weergegeven (Doel), dan volgt een korte omschrijving van de oefening (Wat). Vervolgens staat de achterliggende theorie weergegeven, wanneer dat van toepassing is (Theorie). Daarna worden de stappen uitgewerkt die de trainer uitvoert (Hoe). De oefening wordt afgesloten met vragen die de trainer op dat moment kan voorleggen (Vragen). Een enkele keer vraagt de oefening activiteiten van de trainer na de bijeenkomst (Na de cursus). Iedere oefening eindigt met één of meerdere tips (Tips voor de trainer.) Aan het eind van ieder tweede deel vindt een afronding plaats met een huiswerkopdracht, een evaluatie van de dag en een gebed. Wanneer een oefening of onderdeel eerder in de cursus is uitgewerkt, wordt dit later in de handleiding niet weer herhaald. Voorbeeld: Les 1.1. Kennismaken en specifiek de oefening What s in a name. Les 1.1: Kennismaken, samenwerken en leerdoelen Nr. Onderdeel Duur Inloop met koffie en thee 30 min Korte voorstelronde 05 min Toelichting op de Train-de-Trainer cursus 15 min Het samenwerkingscontract 15 min Tekenen van geheimhoudingsverklaring 05 min Eerste kennismakingsronde; What s in a name? 20 min. Korte pauze 05 min Tweede kennismakingsronde: Speed-dating 55 min Het formuleren van persoonlijke leerdoelen 45 min. Pauze 45 min. Doelen Kennisdoelen De deelnemer weet wie de andere deelnemers zijn; binnen welk kader de Train-de-Trainer (TdT-)cursus plaatsvindt; hoe de opbouw van de TdT-cursus eruitziet; dat er sprake is van een veilige leeromgeving; wat de onderlinge werkafspraken zijn; hoe hij persoonlijke doelstellingen op kan stellen. Attitudedoelen De deelnemer voelt zich veilig in de groep; staat achter het idee van geheimhouding; Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 5

6 respecteert de religie, waarden en overtuigingen van de collega-deelnemers; is bereid om iets over zichzelf als persoon te vertellen. Vaardigheidsdoelen De deelnemer kan persoonlijke doelstellingen voor de cursus op juiste wijze formuleren: Volgens SMART-regels, actief, positief en in de ik-vorm; legt verbinding vanuit het eigen geloof met de cursus. Gedragsdoelen De deelnemer stelt samen met de andere aanwezigen een samenwerkingscontract op; ondertekent het formulier geheimhoudingsplicht; de deelnemer doet aanvullingen op het programma als hij dat wil. Benodigdheden De onderstaande materialen dient u bij iedere bijeenkomst bij u te hebben: Flip-over of bord en stiften; Eventueel een beamer, met presentaties in powerpoint (anders flip-over); Eventueel hand-outs van de presentaties; Het is altijd aan u als trainer om in overleg met de deelnemers te bepalen of u handouts voor- of achteraf uitdeelt. Vaak vinden deelnemers het prettig om de informatie in handen te hebben. Het kan echter ook verstorend werken, doordat de deelnemers in het materiaal lezen en bladeren en dan afgeleid zijn. Lege A4 tjes; Grote geeltjes (post-its). Extra benodigdheden Formulieren Geheimhoudingsverklaring (zie bijlage 2); Vragen bij what s in a name (oefening 1.1.5) in powerpoint, op flip-over of hand-out; Speed-date kaarten (zie bijlage 3); Stopwatch of kookwekker Eerste kennismakingsronde: What s in a name (20 minuten) Doel Door te vertellen over de voornaam komt de deelnemer dicht bij zichzelf en laat hij even het imago van religieuze leider los. De deelnemers komen meer van elkaar te weten en zo wordt het ijs gebroken. Daarnaast bevordert de oefening de veilige sfeer en de groepsband. Wat Voorstelronde waarin de eigen voornaam nader wordt onderzocht. Hoe * Vorm subgroepjes van drie personen die elkaar nog niet goed kennen; * Laat de deelnemers elkaar de volgende vragen stellen (a vraagt b, b vraagt c, c vraagt a). Benadruk dat de deelnemers de vragen ook kort en bondig beantwoorden (de vragen staan op flip-over, in powerpoint of op een A4 dat u uitdeelt); Waar komt uw voornaam vandaan? Hoe voelt u zich over uw voornaam? Heeft u in het verleden ervaringen gehad met uw voornaam die u zich nog goed herinnert? * Wanneer alle deelnemers aan bod zijn gekomen, laat dan de deelnemers elkaars naam en ervaring kort presenteren (a vertelt die van b, b vertelt die van c, c vertelt die van a). Bron: Bos & Cense (2005). Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 6

7 Vragen Hoe was het om dit te doen? Tips voor de trainer Geef voor iedere oefening steeds duidelijk aan hoeveel tijd de deelnemers daarvoor hebben; Wacht met het vertellen van uw verhaal tot u de onverdeelde aandacht van de hele groep heeft. 4. Materialen en links Welke materialen zijn er en waar zijn deze verkrijgbaar? Noem ten minste de Nederlandse handleiding. Noem ook eventuele links naar relevante websites, rapporten of andere relevante bestanden. Vermeld eventueel ook of er voorzieningen zijn voor migranten en zo ja welke. Handleiding Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid; Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders. Deze handleiding is bedoeld voor de trainers. Dit kunnen in eerste instantie gezondheidsbevorderaars zijn. De bedoeling is dat uiteindelijk religieuze leiders hun collega s trainen. De handleiding is ook vertaald in het Engels en te downloaden via 5. Onderbouwing werkzaamheid Geef hier een aanzet tot onderbouwing van de werkzaamheid. Op welke principes is de interventie gebaseerd? Waarom denkt u dat deze interventie effect zal hebben? De informatie is wel van belang, maar is niet van invloed op de beoordeling voor goed beschreven. Voor de onderbouwing van de opbouw van de cursus: zie ook de beschrijving in 3.1. Daarbij is met name de uitwerking van het willen, kunnen, doen en mogen essentieel om ervoor te zorgen dat de religieuze leider seksuele gezondheid ook blijvend bespreekbaar maakt. Deze onderdelen zijn in de cursus uitgewerkt aan de hand van de Logische niveaus van Bateson en Dilts (Dilts, 2006). De TdT-cursus is verder opgezet volgens de community benadering. Participatie, empowerment, de sociale netwerkbenadering en intersectorale samenwerking waren daarbij belangrijke werkprincipes: Participatie & empowerment Bij participatie zijn mensen uit een community betrokken bij het vaststellen van behoeften en doelen en de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van gezondheidsbevorderende activiteiten (Koelen & Van den Ban, 2004; South et al., 2005; Wagemakers et al., 2007). Participatie op het niveau van raadpleging lijkt daarbij minimaal nodig om aan empowerment te werken (Jacobs et al., 2005). Het is belangrijk om samen met vertegenwoordigers van de doelgroep interventies op te zetten, uit te voeren en te evalueren. Het is niet voldoende om alleen in de uitvoering met een vertegenwoordiger uit de doelgroep te werken. Om participatie in alle fasen van een project te realiseren moet de rol van de gezondheidsbevorderaar wijzigen van een expert die een community een interventie komt brengen, naar een begeleider of coach die leden van de community helpt met de voorwaarden, vaardigheden en netwerken om deze interventies te implementeren en te onderhouden (Beeker et al., 1998; Hollander & Frouws, 2011; Koelen, 2011). Elkaar zien als gelijkwaardige partner is daarbij een belangrijke voorwaarde (NIGZ, 2004). De TdT-cursus is samen met de doelgroep religieuze leiders ontwikkeld. Deze religieuze leiders weten uit ervaring wat er bij hun collega s leeft. Daarnaast is de cursus opgezet vanuit verschillende denominaties, waarbij is gelet op de onderlinge overeenkomsten. Zo is de cursus ook bruikbaar voor andere religies, culturen en gemeenschappen. De religieuze leiders geven de cursus zelf. Als trainer zorgen ze Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 7

8 mede voor verdere evaluatie en ontwikkeling van de cursus. De gezondheidbevorderaar van de GGD is uiteindelijk als supervisor voornamelijk een coach die de religieuze leiders begeleidt in hun ontwikkeling om hun collega religieuze leiders te trainen in het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid. Sociale netwerkbenadering Mensen oefenen in een sociaal netwerk invloed op elkaar uit. Zo kan het sociale netwerk steun en bruikbare feedback bieden (Laverack, 2007). Daarnaast wordt informatie verspreid via leden van het bestaande netwerk. Dit kan via de natuurlijke helpers: personen tot wie de leden zich toch al wenden voor advies, steun of hulp (Eng & Parker, 2002). Deze mensen worden ook wel opinieleiders of sleutelfiguren genoemd. Onderzoek laat zien dat het inzetten van peer educators positieve effecten heeft voor de seksuele gezondheid (Kocken et al., 2001; Martijn et al., 2004, Jones & Sargeant, 2009; Drummond et al., 2011). Het opleiden van religieuze leiders in het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid is belangrijk, omdat religieuze leiders als sleutelfiguur veel invloed hebben op hun gemeenschap. De religieuze leiders leiden veel bijeenkomsten en mensen wenden zich ook veel met individuele vragen tot hen. Religieuze leiders geven daarnaast zelf de TdT-cursus aan hun collega s. Dit vanuit het idee dat informatie van peers vaak goed wordt ontvangen. Ook versterken deze trainers/religieuze leiders zo hun eigen kennis, attitude en vaardigheden rond het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid. Ook andere religieuze leiders die de cursus hebben gevolgd, kunnen zich aanmelden als trainer. Intersectorale samenwerking Intersectorale samenwerking wil zeggen dat door formele samenwerking tussen (delen van) verschillende sectoren in de maatschappij een efficiëntere, effectievere en langduriger werkwijze ontstaat, dan wanneer de gezondheidssector alleen zou werken (Nutbeam, 1998; Koelen & Van den Ban 2004). De GGD werkt in deze TdT-cursus samen met religieuze leiders vanuit verschillende denominaties en gemeenschappen. Daarnaast worden ketenorganisaties in de cursus uitgenodigd om onderdelen van de cursus te geven, zoals de theorie van Infectieziekten, soa, hiv en aids en seksuele diversiteit. 6. Randvoorwaarden uitvoering en kwaliteitsbewaking Welke eisen zijn er t.a.v. opleiding, training, certificering, licenties en/of supervisie van de uitvoerend werkers? Beschrijf deze randvoorwaarden voor de toepassing. Is er voor de overdracht of implementatie een handleiding of protocol? Zijn er eerdere ervaringen waaruit blijkt dat de 6.1 Eisen ten aanzien van opleiding De trainers/religieuze leiders moeten de cursus Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid hebben gevolgd als deelnemer. Wanneer een deelnemer besluit om zelf de cursus te geven aan collega s, sluit hij zich aan bij een groep van religieuze leiders met dezelfde ambitie. Deze groep aspirant-trainers oefent onderling de benodigde vaardigheden verder en voert ook intervisie met elkaar uit. Daarnaast geven deze aspirant-trainers proeftrainingen aan collega s. Dit gebeurt onder begeleiding van een ervaren trainer, ook wel de supervisor genoemd. De supervisor let er op dat een groep aspirant-trainers bestaat uit diverse religies. Wanneer een aspirant-trainer en de supervisor vinden dat de kennis, vaardigheden en het zelfvertrouwen van die aspirant-trainer in voldoende mate aanwezig zijn, geeft de aspirant- trainer verder zelfstandig de trainingen en wordt daarmee trainer. Daarbij heeft hij als trainer altijd de mogelijkheid om intervisie met collega s te volgen of een consult bij een supervisor aan te vragen. De supervisor is op dit moment nog een gezondheidsbevorderaar van de GGD Amsterdam. Het is de bedoeling dat op termijn een of meerdere getrainde religieuze leiders en meerdere gezondheidsbevorderaars van andere GGD-en de rol van supervisor op zich nemen. 6.2 Eisen ten aanzien van overdracht en implementatie De handleiding Bespreekbaar maken van seksuele gezondheid; Train-de-Trainer handleiding voor religieuze leiders. Deze handleiding is bedoeld voor de trainers. De handleiding is ook vertaald in het Engels. Uit de pilottraining is gebleken dat de Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 8

9 interventie overdraagbaar is? Hoe wordt de kwaliteit van de interventie beoordeeld en bewaakt? Denk bijvoorbeeld aan registratie van activiteiten en resultaten. interventie in principe overdraagbaar is. 6.3 Eisen ten aanzien van kwaliteitsbewaking Aan het eind van iedere bijeenkomst is tijd ingepland voor een mondelinge evaluatie. Aan het eind van de cursus vindt ook een schriftelijke evaluatie plaats. Daarnaast houden de trainers onderling intervisie en worden alle gebruikers van de handleiding uitgenodigd feedback te geven op de handleiding. Wat zijn de kosten voor de uitvoering? Noem zo mogelijk kosten voor licentie, materiaal, trainingen, kwaliteitsbewaking, Vermeld het jaartal waarvoor de prijzen gelden. Noem ook de tijdinvestering van betrokken professionals (uitvoering en coördinatie). 6.4 Kosten van de interventie Er zijn geen kosten voor de handleiding. Deze is gratis te downloaden via De supervisor van de GGD Amsterdam kan worden ingehuurd tegen gebruikelijk uurtarief ( euro per uur.) De kosten die de religieuze leiders en/of de gezondheidsbevorderaars maken zijn afhankelijk van de regionale afspraken: is het een vrijwilligersproject of een meer declarabel project. 7. Onderzoek naar de uitvoering van de interventie Is er onderzoek gedaan naar de uitvoering van de interventie? Beschrijf doel, type onderzoek (bijvoorbeeld procesevaluatie, behoefteanalyse, nul-meting, haalbaarheidonderzoek, tevredenheidmeting etc.), methode en relevante uitkomsten. Geef aan wat het bereik is, de succes- en faalfactoren en waardering door de doelgroep. Geef ook aan hoe de interventie, indien noodzakelijk, wordt aangepast. Van 2008 tot 2011 zijn de religieuze leiders en de GGD Amsterdam maandelijks bijeengekomen. In deze bijeenkomsten brachten de religieuze leiders en de trainer afwisselend onderwerpen in rondom seksuele gezondheid. Bij die onderwerpen ontwierpen de trainer en de religieuze leiders oefeningen, waarbij ze ook gebruikmaakten van bestaande theorie en bestaande oefeningen. In de handleiding zijn alle onderwerpen, theorie en oefeningen samengebracht tot een TdT-cursus rond het bespreekbaar maken van seksuele gezondheid. Over deze eerste fase is een procesbeschrijving en procesevaluatie Surinameproject (Savenije, 2010) uitgevoerd. Korte beschrijving van het Surinameproject In de zomer van 2008 heeft de eerste bijeenkomst van het Surinameproject plaatsgevonden. De werkgroep die toen bij elkaar kwam bestond uit religieuze leiders van verschillende religieuze stromingen en is opgezet in het kader van een samenwerking met het Surinaamse Nationaal AIDS Plan (NAP), dat ook een werkgroep met religieuze leiders had opgestart met als doel het verbeteren van de seksuele gezondheid. Het doel van het Surinameproject was te zorgen dat er in de Surinaamse gemeenschappen in Amsterdam en in Suriname een groep religieuze leiders zou ontstaan waarbij mensen met hun vragen, zorgen en problemen op het gebied van seksuele gezondheid terecht kunnen. Dit zou het taboe op seksualiteit binnen deze gemeenschappen moeten doorbreken en mensen in staat moeten stellen verstandiger met keuzes met betrekking tot seksuele gezondheid om te gaan. Voorafgaand aan het formeren van de Amsterdamse werkgroep was met het NAP afgesproken dat er twee studiereizen zouden plaatsvinden om uitwisseling tussen beide werkgroepen te faciliteren. Daarnaast was afgesproken dat het traject met de Nederlandse werkgroep een train-de-trainerpakket zou voortbrengen dat als basis zou kunnen dienen voor trainingen die de werkgroepdeelnemers aan hun peers zouden moeten gaan geven. De Surinaamse werkgroep zou een strategisch document voortbrengen over de wijze waarop religieuze leiders en organisaties het beste kunnen worden benaderd. Het project was een pilot en om optimaal gebruik te kunnen maken van de kennis over de gemeenschap en de culturele gevoeligheid van de deelnemers is gekozen voor een bottom-up-benadering. De inhoud van de bijeenkomsten en de uitwisseling is daarom in overleg tussen de projectleider(s) en de deelnemers tot stand gekomen. Over bepaalde onderdelen van het project, met name waar het ging om het werken aan reflectie, is niet overlegd omdat projectleider Juan Walter deze onderdelen als noodzakelijk zag en geen tijd wilde verliezen met discussies hierover. In de eerste fase van het project die liep tot de studiereis naar Suriname, is vooral Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 9

10 aandacht besteed aan reflectie op religie, seksualiteit, seksuele gezondheid en de rol van religieuze leiders op het terrein van de seksuele gezondheid. Hiervoor is gebruik gemaakt van huiswerkopdrachten en discussies. Deze waren ook bedoeld om bij te dragen aan teambuilding. Tevens is deze eerste fase gebruikt ter voorbereiding van de uitwisseling met de Surinaamse werkgroep. Tijdens de twee uitwisselingsmomenten is met professionals en andere religieuze leiders gesproken over de problematiek rondom seksuele gezondheid en over de rol die religieuze leiders hierin zouden kunnen spelen. Omdat projectleider Juan Walter tijdens de uitwisseling gemerkt had dat het kennisniveau lager was dan hij had verwacht, is hij vanaf dit moment afwisselend gaan werken aan het vergroten van de kennis over seksuele gezondheid van de deelnemers, het aanleren van vaardigheden om over seksuele gezondheid te spreken, en het ontwikkelen van zelfreflectie met betrekking tot de eigen seksuele ontwikkeling en de eigen houding ten opzichte van zaken rond seksuele gezondheid. Na de zomer van 2009 is echter vooral tijd besteed aan activiteiten waarin de werkgroep naar buiten trad, en aan de individuele projecten die de werkgroep vanaf 2010 is gaan uitvoeren. De onderzoeksvragen van de procesevaluatie zijn: Welke activiteiten hebben tot op dit moment onderdeel uitgemaakt van het Surinameproject? Welke effecten heeft het Surinameproject volgens de betrokkenen op het werk van de deelnemers gehad? Welke aspecten van het Surinameproject zijn door de projectleider en de deelnemers als goed ervaren? Welke aspecten van het project zijn als verbeterbaar ervaren? Methode van de procesevaluatie De gebruikte bronnen voor dit onderzoek zijn ongeveer twee uur durende interviews met alle deelnemers, een drie uur durend interview met de projectleider, de notulen van de bijeenkomsten, de programma s van de studiereizen, een verslag van de studiereis, observaties en het door de deelnemers gemaakte huiswerk. Voor het maken van de beschrijving van het Surinameproject is vooral gebruik gemaakt van de notulen, het programma van de studiereis naar Suriname, het travel report dat verslag doet van de studiereis naar Nederland en van de interviews met de projectleider en de deelnemers van het project. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van eigen observaties en het huiswerk. Voor het tweede deel van het verslag, waarin aan de orde komt hoe de betrokkenen het project beoordelen, is vooral gebruik gemaakt van de interviews. Er is geen gebruik gemaakt van de door de deelnemers geschreven verslagen van de studiereis naar Suriname. Deze buitengewoon waardevolle documenten kwamen pas in een zeer laat stadium van het onderzoek aan het licht en konden daarom niet meer voor de evaluatie worden gebruikt, de verslagen zijn als bijlage aan dit rapport toegevoegd. De deelnemers en de persoon die de facilitaire en administratieve ondersteuning voor het Surinameproject heeft verzorgd hebben uit de aanbevelingen de dertien belangrijkste geselecteerd. Samenhang met de train-de-trainer handleiding De doelgroep van deze train-de-trainer handleiding is religieuze leiders die in Nederland werkzaam zijn. Het uitwisseling traject met Suriname is komen te vervallen. De ontwikkeling van de traind-de-trainer handleiding is in de jaren 2008 t/m 2010 tot stand gekomen. De procesevaluatie heeft bijgedragen aan het herschrijven in de vorm van de train-de-trainer handleiding. Hieronder worden de effecten, sterke en zwakke punten die betrekking hebben op de train-de-trainer cursus naar voren gehaald. Volgens de deelnemers waren de belangrijkste effecten van het project dat: 1. Zij zich meer bewust zijn geworden van de problematiek rondom seksuele gezondheid en dat hun betrokkenheid bij het thema is toegenomen 2. Zij meer aandacht zijn gaan besteden aan seksuele gezondheid bij de uit- Werkblad goed beschreven Centrum Gezond Leven 10

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Uma Tori! Kòmbersashon di Hende Muhé Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling

Nadere informatie

Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes

Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes Werkblad beschrijving interventie Voor goed beschreven Verbeterde zelfzorg in de thuissituatie voor Turkse mannen met diabetes Achtergrondgegevens Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam:

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed!

Werkblad beschrijving interventie. Bewegen valt goed! Werkblad beschrijving interventie Bewegen valt goed! Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling (vanaf juni 2009

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Op verhaal komen Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/ of www.loketgezondleven.nl/interventies/ Contact NJi Contact NCJ Contact RIVM Gert

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Preventie van langdurig ziekteverzuim en depressie bij werknemers met een hoog risico Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven

Nadere informatie

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht

Colofon. Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Colofon Een sterke band Instrumenten voor mantelzorg- en familiebetrokkenheid in kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie, pilots in de provincie Utrecht Titel Een Sterke Band Instrumenten voor

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie BeweegKuur Gebruik de handleiding bij dit werkblad www.nji.nl/jeugdinterventies/beschrijven of www.loketgezondleven.nl/kwaliteit-van-interventies/beoordeling Contact NJi

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Lang leve de liefde MBO Werkblad beschrijving interventie Gebruik de handleiding bij dit werkblad Voor meer informatie www.nji.nl/jeugdinterventies centrumgezondleven@rivm.nl www.ncj.nl/onderwerpen/233/erkenningscommissie-interventies

Nadere informatie

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009

Attract. Retain. and. Handboek 2007-2009 Attract and Retain Handboek 2007-2009 Lifelong Learning Programme Grundtvig Multilateral Project AaR Attract and Retain 134672-Llp-1-2007-1-nl-GRUNDTVIGGMP Grant Agreement: 2007-3457/001-001 Dit project

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN

HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN HANDREIKING WMO PARTICIPATIE OUDERE MIGRANTEN EN VLUCHTELINGEN Drs. H. Kosec en N. Wassie (Pharos, Kennis- en adviescentrum Vluchtelingen, Nieuwkomers en Gezondheid) Dr. C. Koning en drs. P. van den Bouwhuijsen

Nadere informatie

Werkblad beschrijving interventie

Werkblad beschrijving interventie Werkblad beschrijving interventie Wijzer met Welder (WmW) Contact NJi Contact NCJ Contact RIVM-CGL Gert van den Berg Trudy Dunnink Projectgroep Erkenningen g.vandenberg@nji.nl tdunnink@ncj.nl centrumgezondleven@rivm.nl

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie

HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie HANDLEIDING Werkblad beschrijving interventie Handleiding, versie mei 2015 Deze handleiding is tot stand gekomen door samenwerking tussen: Inhoud Vooraf... 3 Waarom het Werkblad Beschrijving Interventie?...

Nadere informatie

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer!

Monitor Alert4you. Samen kunnen we steeds meer! Monitor Alert4you deel 2 Samen kunnen we steeds meer! Cécile Chênevert Marielle Balledux 2011 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn)

Methodiek. Sterk in je netwerk (Sijn) Sijn is een methodiek waarmee het sociale netwerk van zorgvragers wordt vergroot en versterkt. Tevens levert de methodiek een (preventieve) bijdrage aan de draagkracht van mantelzorgers. Methodiek Sterk

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie

Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie TNO-rapport TNO/CH 2012.023 Signs of Safety - Werkzame bestanddelen volgens literatuur en medewerkers - Bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg

Nadere informatie

EMPOWERMENT KWALITEIT INSTRUMENT

EMPOWERMENT KWALITEIT INSTRUMENT EMPOWERMENT KWALITEIT INSTRUMENT Voor gezondheidsbevorderaars en preventiewerkers als aanvulling op de Preffi 2.0 Toelichting Score-formulier Operationalisering en Normering Ir. Femke Visser Dr. Gerard

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie