Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat"

Transcriptie

1 Australiëlaan AB Utrecht T: KvK nr E: I: Keuze zonnepanelen op VvE of corporatieflat dr. Ronald Franken maart 2015 B l a d 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Typering flats 3 3 Kosten en opbrengsten Stroomopbrengsten (besparing) Kosten zonnestroomsysteem 5 4 Resultaten: business case Resultaten: type portiekflat Resultaten: type torenflat Resultaten: type galerijflat 10 Stappenplan/keuze leidraad 12 B l a d 2

3 1 Inleiding Meergezinswoningen (flats) en VvE s die willen verduurzamen door gebruik te maken van zonnepanelen hebben verschillende modellen om de zonnestroom te verrekenen: 1) Je sluit een systeem aan en wekt stroom op voor de centrale voorzieningen (CVZ). 2) Je sluit meerdere systemen aan op de individuele appartementen (een-op-een). 3) Je sluit een systeem aan en verdeelt de stroom over de individuele appartementen (stroomverdeler). 4) Je sluit een systeem aan en verdeelt de stroom via de Postcoderoosregeling (Postcoderoos voor VvE s). Welke model de beste business case oplevert, hangt af van het verbruik op uw CVZ en het type gebouw. Dit document beschrijft aan de hand van een drietal typerende meergezinswoningen/vve s de verschillende modellen en berekent de verschillen in de business cases. Ons doel is om u een handvat te geven zodat u, aan de hand van de typering van uw situatie, de eerste keuzes voor een vervolgstap kan maken. 2 Typering flats De business case en de te maken keuzes voor de modellen zijn het meest afhankelijk van de verhoudingen tussen uw dakoppervlak en het aantal bewoners in de flat en het verbruik op uw CVZ. Aan de hand van drie typeringen rekenen we de business case door: 1) Portiekflat: groot dak, laag verbruik, weinig bewoners. 2) Torenflat: klein dak, hoog verbruik, veel bewoners. 3) Galerijflat: groot-klein dak, gemiddeld verbruik, veel-gemiddeld aantal bewoners. Wat is groot/klein, hoog/laag, veel/weinig en gemiddeld? Dit is relatief van elkaar, het resultaat is afhankelijk van de onderliggende verhoudingen. De grenzen zijn in de praktijk niet hard te zetten. De volgende paragrafen geven u meer uitleg over bepaalde grenzen en het effect op uw business case. B l a d 3

4 3 Kosten en opbrengsten 3. 1 S t r o o m o p b r e n g s t e n ( b e s p a r i n g ) Een zonnestroomsysteem op uw flat wordt aangesloten op een bestaande netaansluiting (CVZ dan wel uw eigen individuele aansluiting). Via deze aansluiting bespaart (of saldeert) u verbruikte elektriciteit. Over deze kwh-en wordt dan geen (elektraprijs + energiebelasting + opslag duurzame energie + btw) afgerekend. Dit zijn uw inkomsten. Levert u netto over het jaar meer stroom aan het net dan dat u verbruikt, dan verkoopt u deze stroom aan uw energieleverancier op de energiemarkt. In het geval u een VvE bent, kunt u ook gebruik maken een nieuwe regeling voor lokale zonnestroomopwek: de Postcoderoosregeling. U krijgt een korting op de belasting. Een voorbeeld van de opbouw van uw elektriciteitsprijs is weergegeven in Tabel 1. Tabel 1: Stroomprijzen en energiebelasting en totale besparing in relatie tot verbruik Energiebelasting + opslag duurzame energie Elektraprijs - hoog/laag tarief 1 Totale besparing/opbrengsten Ct/kWh Ct/kWh Ct/kWh Verbruik tot kwh 14,91 8,14 23,05 Verbruik kwh 6,23 8,14 14,37 Verbruik > kwh 1,66 8,14 9,8 Postcoderooslevering aan het net Korting 9,075 8,14 17,14 Levering aan het net 0,0 < 8,14 < 8,14 Effect verbruik van de aansluiting op uw opbrengsten Op uw eigen individuele netaansluiting verbruikt u minder dan kwh. Als u via deze aansluiting uw verbruik reduceert met behulp van zonnestroom (een-op-een of stroomverdelen) levert elke kwh-zonnestroom 23,05 ct/kwh op. Wat de zonnestroom oplevert op uw CVZ, is afhankelijk van het verbruik op uw CVZ: Heeft u een LAAG verbruik (< kwh) dan levert dit 23,05 ct/kwh op. Heeft u dit verbruik in combinatie met een GROOT dak, dan levert de zonnestroom alleen 23,05 ct/kwh tot het verbruik op uw aansluiting. Alles wat u aan de energiemaatschappij verkoopt, levert maximaal 8,14 ct/kwh op. Heeft u een GEMIDDELD verbruik (bijvoorbeeld kwh) dan levert de eerste kwh aan opgewekte zonnestroom u 14,37 ct/kwh op en de laatste kwh weer 23,05 ct/kwh. Gemiddeld dus 17,3 ct/kwh. 1 Zonne-energie levert door de weeks overdag voornamelijk op hoog tarief, in het weekend op laag tarief. Een gemiddeld tarief dat u bespaard met de zonnestroom is 5/7 hoog + 2/7 laag. B l a d 4

5 Echter als u dit verbruik in combinatie heeft met een KLEIN dak en u kunt niet meer zonnestroom opwekken dan bijvoorbeeld kwh, dan kunt alleen op het lage bedrag besparen. Heeft u een HOOG verbruik (> kwh) dan krijgt u voor de eerste opgewekte zonnestroom 9,8 ct/kwh. De Postcoderoosregeling voor VvE s kan mogelijk interessant worden als je een GROOT systeem kan aansluiten op een LAAG verbruik op de CVZ. De totale opbrengst voor dit gedeelte van de kwh-en is daarmee 17,14 ct/kwh voor 15 jaar, uitgaande van het geval dat de energiemaatschappijen geen extra administratiekosten in rekening brengen (dit geldt mogelijk niet voor alle energiemaatschappijen). Na 15 jaar vervalt de korting en zijn de gemiddelde opbrengsten 10,5 ct/kwh (plus inflatie) K o s t e n z o n n e s t r o o m s y s t e e m De kosten voor een zonnestroomsysteem zijn afhankelijk van het model van aansluiting, de grote van het systeem, maar ook van het type gebouw. Voor elke mogelijkheid gelden andere investeringsprijzen. Figuur 1 toont de spreiding van kant en klare systeemprijzen (euro/wp exclusief btw). De meest geziene doorsneeprijs is aangegeven met de blauwe lijn. De groene lijn is de doorsneeprijs van een stroomverdeler. Een stroomverdeler, zoals Herman de stroomverdeler heeft gemiddeld meerkosten van minimaal + 30%. De blauwe stippellijn geeft de doorsnee prijs van een klein systeem, kleiner dan vier panelen. De spreiding (boxes met maximum- en minimumlijn) is de spreiding in de markt en afhankelijk van: 1) Type panelen en omvormer. 2) Meerkosten voor langere kabels, hoogwerkers, lastige doorvoeren en kabelroute. 3) Gezamenlijke inkoop tot enkele kleine set. Let op: Ook voor de groene stroomverdeler en de gestippelde < 4 set kan je een vergelijkbare spreiding aanhouden. Hierdoor kunnen de kosten voor deze systemen bij tegenvallende meerkosten snel oplopen tot meer dan 2-2,5euro/Wp (ex. btw). Naast de investeringskosten zijn de onderhoudskosten, monitoringskosten en reserveringskosten (voor vervanging) per type systeem verschillend. In Figuur 2 zijn de jaarlijkse kosten gegeven als percentage van de investering voor: 1) een normale aansluiting (CVZ of een-op-een) 2) de extra kosten voor een stroomverdeler 3) de extra kosten voor een Postcoderoos. Effect modelaansluiting op uw kosten Een GROOT systeem, geeft relatief lage investeringskosten. Echter kan deze, aangesloten op de CVZ, relatief weinig opbrengen. Aansluiting op uw individuele meter met een KLEIN systeem of stroomverdeler geeft relatief hogere investeringskosten, maar levert relatief meer op. Deze optie kan interessant zijn als u relatief WEINIG bewoners heeft en u veel panelen per bewoner kan verdelen (minimaal > drie panelen per bewoner, idealiter zes panelen). Heeft u VEEL bewoners en < drie panelen per bewoner, dan gaan de kosten te veel uw business case benadelen. B l a d 5

6 Figuur 1: Installatieprijzen en spreiding uit 2014 (de blauwe lijn is de doorsneeprijs) Figuur 2: Jaarlijkse kosten als percentage van de investering B l a d 6

7 4 Resultaten: business case Voor berekening van de business cases voor de modellen nemen we de uitgangswaardes van kostenspreiding zoals weergegeven in Figuur 1 en Figuur 2. De resultaten worden berekend aan de hand van verschillende type flats van bestaande complexen. Daarnaast nemen we de volgende vaste aannames voor berekening van het rendement: Opbrengsten gemiddeld: 900 kwh/kwp. Economische afschrijving: 15 jaar (technisch 25 jaar). Kapitaalkosten van 2% uitgaande van de opbrengsten op een spaarrekening. Elektraprijsstijging, inclusief belasting, btw en ODE = 2%/jaar. Voor de Postcoderoos is dit gezet op 1%. Het gedeelte van de belastingkorting ligt vast. Inflatie is 1%, verliezen systeemopwek: 0,6%/jaar R e s u l t a t e n : t y p e p o r t i e k f l a t Een portiekflat is gemiddeld een gebouw met relatief groot dak, weinig bewoners en een laag verbruik op de CVZ. We berekenen de resultaten aan de hand van een voorbeeld portiekflat. Deze flat heeft vier woonlagen en 19 woningen. Er kunnen maximaal 68 panelen op het dak. (3,5 paneel per woning). Het verbruik op de CVZ is laag (3.500 kwh). De elektriciteitsprijs is 8,15 ct/kwh vergelijkbaar als in Tabel 1. Tabel 2: Uitgangwaardes investering, jaarlijkse kosten en opbrengsten portiekflat Bijvoorbeeld portiekflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro/Wp % ct/kwh 4 kwp via CVZ 1,9 1,3 23,05 17 kwp via stroomverdeler * 2,1 2,6 23,05 19 sets van 0,75 kwp via een-op-een* 2,2 1,3 23,05 17 kwp via Postcoderoos 1,6 1,8 18,51** * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp **Na 15 jaar vervalt de korting en is de opbrengst ingeschat op 10,5 ct/kwh (plus inflatie over de periode) Tabel 3: Indicatie van de resulterende totale kosten en opbrengsten Bijvoorbeeld portiekflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom jaar 1 Euro Euro/jaar Euro/jaar 4kWp via CVZ kWp via stroomverdeler sets van 0,75 kwp via een-op-een kWp via Postcoderoos B l a d 7

8 Het rendement op de investering: De resultaten zijn in onderstaande Tabel 4 getoond. Het rendement op de investering na 15 jaar en 25 jaar. Netto Contante Waarde (NCW) is de winst op de investering vergeleken met hetzelfde geld zetten op de spaarrekening tegen 2% kapitaalkosten. Deze is ook voor 15 en 25 jaar gegeven. Tabel 4: Rendement, terugverdientijd en Netto Contante Waarde Bijvoorbeeld portiekflat Terugverdientijd jaar Rendement 15 jaar** NCW 15 jaar (2% kapitaalkosten) Rendement 25 jaar** NCW 25 jaar (2% kapitaalkosten) % Euro % Euro 4 kwp via CVZ 10 6,3% ,7% kwp via stroomverdeler * 19 sets van 0,75 kwp via een-opeen* 17 kwp via Postcoderoos ,5% ,8% ,9% ,9% ,6% ,2% * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze beide opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp dit verlaagd het rendement met 3-5%. Conclusie en advies portiekflat (of beneden/bovenwoning) Aansluiting op de CVZ levert het meeste rendement op. Echter u kunt slechts een klein deel van het dakoppervlakte gebruiken. Wilt u het hele dakoppervlak gebruiken dan kunt u kiezen voor een stroomverdeler of een-opeen-aansluiting. Voor de Postcoderoos dient u als VvE zelf afspraken te maken met uw energieleverancier en uw Postcoderoosaanmelding bij de belastingdienst. De business cases van deze verschillende modellen liggen bij een type portiekflat dicht bij elkaar. Wij adviseren voor dit type flats de volgende stappen te ondernemen. 1) Weeg met de VvE af: a. of u genoegen neemt met een klein systeem voor opwek van uw verbruik op de CVZ b. of dat u kiest om het hele dak potentieel te gebruiken en bij de individuele bewoners een klein deel van het eigen verbruik te besparen op de eigen energierekening. 2) Kiest u voor benutting van het gehele dak, vraag dan een installateur voor een offerte om 19 sets van drie panelen aan te sluiten op elke individuele woning en vraag voor bijvoorbeeld Herman de stroomverdeler een offerte voor stroomverdeling en vergelijk beide investeringen. Weeg mogelijk niet financiële argumenten mee R e s u l t a t e n : t y p e t o r e n f l a t Een torenflat, is gemiddeld een gebouw met relatief klein dak, veel bewoners en een hoog verbruik op de CVZ. We berekenen de resultaten aan de hand van een voorbeeld torenflat. Deze flat heeft 12 woonlagen en 72 woningen. Er kunnen maximaal 44 panelen op het dak (0,6 paneel per woning). Het verbruik op de CVZ is hoog ( kwh). De elektriciteitsprijs is B l a d 8

9 op de CVZ 6,36 ct/kwh, lager dan in Tabel 1. In totaal zijn de opbrengsten op de CVZ: 12,59 ct/kwh. Er zullen voor dit type hoge flats meerkosten zijn voor bekabeling, hoogwerker en dakverankering. De kosten zijn daarom hoger dan bij de portiekflat. Een een-op-een-aansluiting is niet mogelijk (0,6 paneel per woning), aansluiten via een Postcoderoosmodel levert niks meer op dan aansluiting op de CVZ. Er wordt namelijk nooit netto aan het net geleverd. Tabel 5: Uitgangwaardes investering, jaarlijkse kosten en opbrengsten torenflat Bijvoorbeeld torenflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro/Wp % Ct/kWh 11kWp via CVZ 2,0 1,3 12,59 11kWp via stroomverdeler 3,0 2,6 23,05 Geen een-op-een Geen Postcoderoos Tabel 6: Indicatie van de resulterende totale kosten en opbrengsten Bijvoorbeeld torenflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro Euro/jaar Euro/jaar 11 kwp via CVZ kwp via stroomverdeler Tabel 7: Rendement, terugverdientijd en Netto Contante Waarde Bijvoorbeeld torenflat Terugverdientijd jaar Rendement 15 jaar NCW 15 jaar (2% kapitaalkosten) Rendement 25 jaar NCW 25 jaar (2% kapitaalkosten) % Euro % euro 11 kwp via CVZ 20-3,6% ,2% kwp via stroomverdeler 20-3,6% ,4% Conclusie en advies torenflat De business cases voor zowel een stroomverdeler als een aansluiting op de CVZ leveren geen goed rendement op. Er is voor dit soort type flat geen goede optie. Indien u een vergelijkbare flat heeft maar u verbruik op uw CVZ is vele malen lager en u kunt daarmee ook besparen in de hoge belastingschijf, dan wordt aansluiting op een CVZ mogelijk en beter rendabel. Advies voor dit type flat is: Inventariseer de besparingsmogelijkheden van licht, lift, ventilatie en investeer in de rendabele mogelijkheden en verlaag zo uw verbruik op de CVZ. Lift mee in combinatie met andere VvE s/mve s in de stad om gezamenlijk zonnepanelen in te kopen en zo de aanschafprijs te drukken. Voorwaarde is wel dat hier flats en grotere systemen tussen zitten waarop een aannemer zijn marge kan maken. B l a d 9

10 4. 3 R e s u l t a t e n : t y p e g a l e r i j f l a t Een galerijflat heb je in meerdere maten. De resultaten voor een type galerijflat van meer dan acht lagen hoog is vergelijkbaar met de torenflat. Een galerijflat van minder dan vier woonlagen is weer vergelijkbaar met een portiekflat. We gaan uit van een galerijflat met een gemiddeld dak, relatief veel bewoners en een gemiddeld verbruik op de CVZ. We berekenen de resultaten aan de hand van voorbeeld galerijflat. Deze flat heeft vijf woonlagen en 40 woningen. Er kunnen maximaal 200 panelen op het dak (vijf panelen per woning). Het verbruik op de CVZ is gemiddeld ( kwh). De elektriciteitsprijs is op de CVZ 6,36 ct/kwh, lager dan in Tabel 1. In totaal zijn de opbrengsten op de CVZ: voor de eerste kwh; 12,59 ct/kwh de volgende kwh; 21,27 ct/kwh. Gemiddeld levert dat 15,48 ct/kwh op. Met een Postcoderoos is het mogelijk om nog eens kwh extra te leveren tegen 17,14 ct/kwh. Voor dit type flat zijn niet veel meerkosten zijn voor bekabeling en/of hoogwerker, te verwachten. Tabel 8: Uitgangwaardes investering, jaarlijkse kosten en opbrengsten galerijflat Bijvoorbeeld galerijflat Investering Jaarlijkse kosten Gemiddelde Opbrengsten stroom Euro/Wp % Ct/kWh 33 kwp via CVZ 1,5 1,3 15,48 50 kwp via stroomverdeler * 1,9 2,6 23,05 40 sets van 1,3 kwp via eenop-een* 2,0 1,3 23,05 50 kwp via Postcoderoos 1,5 1,8 16,0 * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze beide opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp Tabel 9: Indicatie van de resulterende totale kosten en opbrengsten Bijvoorbeeld galerijflat Investering Jaarlijkse kosten Opbrengsten stroom Euro Euro/jaar Euro/jaar 33 kwp via CVZ kwp via stroomverdeler sets van 1,3kWp via eenop-een kWp via Postcoderoos B l a d 10

11 Tabel 10: Rendement, terugverdientijd en Netto Contante Waarde Bijvoorbeeld galerijflat Terugverdientijd jaar Rendement 15 jaar NCW 15 jaar (2% kapitaalkosten) Rendement 25 jaar NCW 25 jaar (2% kapitaalkosten) % Euro % Euro 33 kwp via CVZ 12 3,6% ,7% kwp via Stroomverdeler * 40 sets van 1,3kWp via eenop-een * 50kWp via Postcoderoos 12 4,2% ,2% ,4% ,1% ,3% ,5% * Bij tegenvallende meerkosten van bekabeling en installatie kunnen deze beide opties incidenteel oplopen tot 2,5-3 euro/wp dit verlaagd het rendement met 3-5%. Conclusie en advies galerijflat De business cases voor zowel een stroomverdeler en een een-op-een-aansluiting leveren het beste rendement op. Dit rendement wordt lager als u minder panelen per woning kan verdelen. Het rendement voor aansluiting op de CVZ of een Postcoderoos is ook goed. Dit rendement wordt hoger als de CVZ een lager verbruik heeft en lager als het verbruik op de CVZ relatief hoger is. Advies voor dit type flat is: Is uw verbruik vergelijkbaar of groter dan dit voorbeeld: Kies een installateur voor een offerte om 40 sets van vijf panelen aan te sluiten op elke individuele woning en vraag voor bijvoorbeeld Herman de stroomverdeler een offerte voor stroomverdeling en vergelijk beide investeringen. Weeg mogelijk niet financiële argumenten mee. Mochten de meerkosten op de investering voor installatie en bekabeling van de stroomverdeler en 1 op 1 aansluiten incidenteel tegenvallen (> 10% en hoger) dan biedt de CVZ aansluiting u het beste rendement. Is uw verbruik lager dan in dit voorbeeld: Kies voor aansluiting op de CVZ als uw opwek redelijk aansluit op uw verbruik op de CVZ. Onderstaand stappenplan helpt u schematisch meer op weg. B l a d 11

12 Stappenplan/keuze leidraad Controleer de CVZ aansluiting. Heeft deze een lager gebruik dan kWh? Hoeveel panelen passen op het dak? ( 1,65m2 per paneel.) Hoeveel wekt het totaal op: (225 kwh per paneel). Is de opwek veel groter dan het verbruik op de aansluiting? Controleer de CVZ aansluiting. Heeft deze een lager gebruik dan kWh? Aansluiting van het hele systeem op de CVZ levert het meeste rendement op. U bespaart een mix van hoog tarief en gemiddeld tarief. Uw CVZ geeft een goed rendement maar er is meer dakruimte en hoger rendement mogelijk; Individueel aansluiten (1 op 1 of verdeler) is afhankelijk van de specifieke aanbiedingen. Vraag voor beide offertes op. Een stroomverdeler sluit het beste aan bij uw wens en uw aansluiting. Deze levert in dit geval het meeste rendement op Hoeveel panelen passen op het dak? ( 1,65m2 per paneel.) Hoeveel wekt het totaal op: (225 kwh per paneel). Is het totaal bijna net zoveel als uw verbruik (<100%, > 80%) Controleer de CVZ aansluiting. Is dit een aansluiting groter dan 3x80A? Het verbruik op uw woning is rond khWh. Kunt u minimaal 2 panelen (450kWh) per woning verdelen? Hiermee wekt u een klein deel van uw eigen verbruik op Het deel dat u meer opwekt dan uw verbruik is niet rendabel. Wil de VvE flexibel zijn in de verdeling van de stroom per woning? Er bestaat momenteel goede rendabele optie voor opwek via uw eigen dak. Verdeling via een stroomverdeler van minder dan 2 panelen per woning is ook mogelijk met relatief laag rendement, U kunt ook via een postcoderoos model via een lokale cooperatie investeren in zonnestroom aandelen op een ander dak. U kunt SDE+ subsidie aanvragen als uw systeem groter is dan 60 panelen. De subsidiebedragen uit de pot in fase 5 en fase 6 leveren mogelijk een rendabele investering op. Let op. Het er is geen zekerheid dat dus subsidiepot in fase 5 en 6 nog vol is. Dit is per jaar verschillend. B l a d 12

13 Het verbruik op uw woning is rond khWh. Kunt u minimaal 6 panelen (1350kWh) per woning verdelen? Hiermee wekt u een groot deel van uw eigen verbruik op Het verbruik op uw woning is rond khWh. Kunt u minimaal 2 panelen (450kWh) per woning verdelen? Hiermee wekt u een klein deel van uw eigen verbruik op U kunt Zowel stroomverdelen, 1 op 1 aansluiten. Stroomverdelen kan potentieel het meeste rendement geven. Welke het meeste rendement oplevert hangt af van de specifiek offertes: Vraag voor de opties een offerte aan voor prijs en te verwachte opbrengsten. Een stroomverdeler sluit het beste aan bij uw wens en uw aansluiting. Deze levert in dit geval het meeste rendement op Aansluiting op de CVZ levert het meeste rendement. Uw verbruik op de CVZ is echter beperkt. U kunt slechts een deel van het oppervlak benutten. Verdeling via een stroomverdeler van minder dan 2 panelen per woning is ook mogelijk, dit geeft een lager rendement, u levert een klein deel (<20%) van uw eigen stroom verbruik maar u benut het hele dakvlak. U kunt ook via een postcoderoos model via een lokale cooperatie investeren in zonnestroom aandelen op een ander dak. B l a d 13

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

BUSINESS CASE POSTCODEROOS

BUSINESS CASE POSTCODEROOS Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl BUSINESS CASE POSTCODEROOS co-creatie B l a d 1 COLOFON Titel Business case Postcoderoos co-creatie

Nadere informatie

Zonne-energie financieel

Zonne-energie financieel Zijtak OZ 39 7833 AN Nieuw Amsterdam Tel: 0591 532347 E mail: info@zon-panelen.nl Zonne-energie financieel Deze handleiding geeft een overzicht van het financiële plaatje van zonnestroom voor particulieren,

Nadere informatie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie

Flexibele & Rendabele Zonne-energie Flexibele & Rendabele Zonne-energie Voor Verenigingen van Eigenaren Herman is een product van LENS Inleiding Zonne-energie is duurzaam én winstgevend. Wij geloven in een wereld waar mensen hier samen de

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: martijn@d-ants.nl 06-24212637 datumrapport: 25-4-2015 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op?

Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Businesscases zonne-energie: waar kan het, en wat levert het op? Door: Ronald Franken en Maarten Corpeleijn (r.franken@atrive.nl / m.corpeleijn@atrive.nl) 3 september 2013 Ten geleide Met het nieuwe energie-akkoord

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV genoemd (Engels: Photo Voltaic). De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

Zonnepanelen, wat U moet weten

Zonnepanelen, wat U moet weten 8-3-2014 GPI Elektrotechniek Zonnepanelen, wat U moet weten Fiscale voordelen GPI Elektrotechniek Fresialaan 5 6851 TH Huissen 026-4423257 Voordelen Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds

Nadere informatie

Algemene informatie zonnepanelen

Algemene informatie zonnepanelen Algemene informatie zonnepanelen 20 augustus 2012 www.bureauheijmerink.nl tel. 0343-514002 1 Inhoudsopgave Algemene informatie over zonnepanelen... 3 Algemene werking... 3 Grootte en vermogen... 3 Levensduur,

Nadere informatie

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed

Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Crowdfunding van duurzame-energieprojecten op gemeentelijk vastgoed Enkele succesvolle voorbeelden ter inspiratie voor zowel de wethouder duurzaamheid als de wethouder financiën Juli 2015 Voorwoord Mening

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu

Gemeente Zoekt Zon. Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu Gemeente Zoekt Zon Gemeente Zoekt Zon Datum: april 2015 Auteurs: Wilma Berends, Peter de Jong, Majid Himi Uitgave: Natuur & Milieu 1 Voorwoord... 3 1. Strategische doelen en -keuzes... 4 1.1 De gemeente

Nadere informatie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie

VvEs met Energie FAQs over zonne-energie VvEs met Energie FAQs over zonne-energie work in progress commentaar is welkom; graag aan carolien@vvesmetenergie.nl Beste Lezer, Dit document is bedoeld voor (leden van) Verenigingen van Eigenaren die

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Realiseren met Realisme. Februari 2014

Realiseren met Realisme. Februari 2014 Realiseren met Realisme Februari 2014 Green Spread, het Energieakkoord en CoopDeZon INLEIDING Inleiding Green Spread InEnergie Holding BV (Green Spread) richt zich via Green Spread Advies & Ontwikkeling

Nadere informatie

Inventarisatie Asbest en Zonnepanelen in Flevoland

Inventarisatie Asbest en Zonnepanelen in Flevoland Zwartewaterallee 14 8031 DX Zwolle Postbus 240 8000 AE Zwolle T 088 888 66 77 F 088 888 66 70 KvK 34 11 09 43 Bank 38 16 41 864 info@projectenltonoord.nl www.projectenltonoord.nl Vestigingen: Zwolle, Drachten,

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning veel gestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning veel gestelde vragen Zonnepanelen op uw woning veel gestelde vragen Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Kom ik in aanmerking voor zonnepanelen?...

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie