Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker GL Borne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne"

Transcriptie

1 Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker GL Brne

2 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl graag wilde werken aan drlpende lijnen, zwel inhudelijk als rganisatrisch. Uitgaande van de visie van de schl bleek het daltnnderwijs daar precies in te passen. In het schljaar is het hele team begnnen aan de daltncursus met als del de schl m te vrmen tt een Daltnschl. Met ingang van het schljaar heeft dit meer gestalte gekregen. Vanuit de cursus zijn we langzaam elementen van het daltnnderwijs gaan inveren. In nvember 2008 is de daltncursus afgeslten met certificering van alle leerkrachten tt fficieel daltn leerkracht. De schl heeft zich aangeslten bij de NDV (Nederlandse Daltn Vereniging) en de DON. Van daaruit zijn er cntacten p directieniveau en d.m.v. de cursus vr daltncördinatren, waarbij intervisie tussen daltnschlen een belangrijke rl speelt. Van eventueel nieuw te benemen leerkrachten wrdt verwacht dat zij in het bezit zijn van het daltncertificaat f bereid zijn deze binnen 2 jaar te behalen. Het daltn nderwijs wrdt actueel gehuden tijdens het teamverleg. Elk jaar wrden er minimaal 6 nderwijskundige daltnvergaderingen gepland. Dit daltnbeleidsplan is een dcument in ntwikkeling; regelmatig zullen nderdelen wrden aangevuld f aangepast zdat het steeds een actueel beleidsdcument is. Namens het team en de M.R. van ecumenische basisschl De Znneblem Daltncördinatren: Amanda Baan Harry van de Riet Vanwege de leesbaarheid van dit daltnbeleidsplan wrdt ecumenische basisschl De Znneblem in dit dcument verder aangeduid als: de schl f nze schl. 2

3 2 Vr wie is het dcument bestemd? Dit daltnbeleidsplan is een aanvulling p nze schlgids en bestemd vr persnen en instanties die zich p de hgte willen stellen van nze daltnschl: Het team van nze schl. De MR van nze schl. De uders en verzrgers van de leerlingen van nze schl. Ouders en verzrgers die verwegen hun kind aan te melden als leerling van nze schl. Het schlbestuur, de VCPO Centraal Twente. De nderwijsinspectie. Visiteurs van de Nederlandse Daltn Vereniging. Eventuele andere (daltn) basisschlen. 3

4 3 Relatie met andere beleidsstukken 3.1 Het schlplan Elke 4 jaar maakt de schl een schlplan. Hierin wrden beschreven: de visie en missie van de schl; het nderwijskundig beleid; het persneelsbeleid; het ndersteunend beleid; het kwaliteitsbeleid; de implementatie van de rganisatiestructuur; het managementsysteem; de beleidscyclus; frmatie, tijd en geld. Het daltnbeleidsplan is gekppeld aan de visie en missie, het kwaliteitsbeleid, het nderwijskundig beleid en de rganisatiestructuur van het schlplan. In het schlplan zal verwezen wrden naar het daltnbeleidsplan en deze zal als bijlage bijgevegd wrden. 3.2 Het jaarplan In het jaarplan wrden alle beleidsterreinen (zie 4.1) uitgewerkt vlgens de taakvelden: frmatie en schlrganisatie hulpverlening en leerlingbegeleiding leerinhuden medezeggenschap rganisatie persneel en rechtspsitie schling en begeleiding beleid en schlntwikkeling cmmunicatie samenwerkingsverbanden Alle beleidsmatige zaken die in dat jaar aan de rde kmen wrden uitgewerkt dr het del, resultaat en de actie te mschrijving. Nieuwe daltnaspecten die in het jaarplan aan de rde kmen, uitgewerkt en gefrmaliseerd wrden zullen tegevegd wrden aan het daltnbeleidsplan. Andersm zullen plannen, mschreven in het daltnbeleidsplan, uitgewerkt en beschreven wrden in het jaarplan. 3.3 De schlgids In de jaarlijkse schlgids zijn de achtergrnden van ns nderwijs te lezen. Het is een gids vr de huidige uders en tekmstige uders/verzrgers m inzicht te krijgen in nze schl. Het daltnnderwijs p nze schl wrdt hierin beschreven;.a. in hfdstuk 2. Daltnnderwijs. Het daltnbeleidsplan kan geïnteresseerde uders een cmpleter beeld bieden van ns nderwijs. 4

5 3.4 Het zrgplan In het zrgplan wrdt beschreven he de leerlingenzrg, ftewel de interne zrgstructuur, vrmgegeven wrdt binnen nze schl. De daltnaspecten zullen er niet rechtstreeks in te herkennen zijn. Tch zijn er wel raakvlakken. Z streven we er naar m veel tijd te kunnen besteden aan individuele leerlingen dr inzet van persneel en de daltnwerkwijze. De leerlingenzrg kan daardr efficiënter wrden uitgeverd. 5

6 4 uitgangspunten Daltnnderwijs Het Daltnnderwijs is gebaseerd p de ideeën van de Amerikaanse pedagge Helen Parkhurst ( ). Het belangrijkste del van het nderwijs vnd zij de sciale pveding met als uitgangspunten: Vrijheid binnen bepaalde grenzen Er wrdt gewerkt met taken die gemaakt meten wrden. Leerlingen hebben binnen deze taken een aantal keuzemgelijkheden. Ze leren verantwrd met vrijheid mgaan. Zelfstandigheid en verantwrdelijkheid Er wrdt veel aandacht besteed aan vergrting van zelfstandigheid. He zelfstandiger een leerling wrdt, he meer kansen hij f zij heeft bij het vrtgezet nderwijs en in de maatschappij. Samenwerking Het leren samenwerken met anderen is van grt belang. Leerlingen kunnen k heel veel van elkaar leren. Daar met k de schl gebruik van maken. Mw. Parkhurst pleitte vr een aanpak die sterk individueel gericht is. Dit kmt tt uitdrukking in een systeem van taken. In een taak vindt een leerling vrijheid en verantwrdelijkheid. De pdracht ligt vast, er is vrije keus wat betreft: - de vlgrde van de taken - het temp waarin gewerkt wrdt - heveel tijd er besteed wrdt aan een taak - het eventueel raadplegen van brnnen - het alleen werken f samen met anderen Ok wilde mw. Parkhurst dat de leerlingen werken aan leerstf die hen p dat mment interesseert. Dit alles in een sfeer van respect vr anderen, met verantwrdelijkheid vr het eigen werk en met ruimte vr de eigen individuele ntpliing. Haar nderwijsideeën bracht mevr. Parkhurst in praktijk p een High Schl in de plaats Daltn (Massachusets). Naar deze plaats vernemde zij haar nderwijssysteem. Tegenwrdig staat Daltn in het nderwijs vr een manier van mgaan met elkaar. Een schl die vlgens de Daltnprincipes werkt, leert kinderen m individueel f samen met anderen een prbleem aan te pakken en de verantwrdelijkheid te dragen vr de manier waarp het prbleem wrdt pgelst. In het vervlgnderwijs en later in de samenleving is het van grt belang m juist ver deze vaardigheden te beschikken. Er wrdt p schl gewerkt met taken. In de taak zit de basisstf, die bestemd is vr alle leerlingen. Daarnaast is er extra-stf vr leerlingen die meer aankunnen en er zijn keuzemgelijkheden. Vr leerlingen die met een bepaald nderdeel veel meite hebben, is er gelegenheid m binnen de (week)taak extra te efenen met dat nderdeel. 6

7 4.1 de visie p nderwijs in de Znneblem uitgangspunten van ns werken Als team van De Znneblem spreken we regelmatig ver de manier waarp we met elkaar willen mgaan en ns nderwijs vrm willen geven. Dr die gesprekken en de dagelijkse mgang met elkaar ntwikkelen we een klimaat, waarvan we hpen dat het een herkenbare sfeer is. We hanteren drie uitgangspunten: we werken vanuit het principe van waardering; we werken kindgericht; de rganisatie is gericht p rust. In de schlgids hebben we deze uitgangspunten verder beschreven de znneblem in 4 wrden en 4 beelden De uitgangspunten van nze schl hebben we uitgewerkt in 4 kernwrden. Deze wrden staan vr begrippen die duidelijk maken, wat het vr ns betekent m te werken vanuit waardering. Eigenlijk is het ns schlcncept samengevat in 4 wrden en verbeeld in 4 beelden. De vier kernwrden zijn: In deze wrden is een dubbele betekenis zichtbaar. Or-delen: We willen niet rdelen, maar ns r delen. Dit betekent vr ns een huding van echt luisteren, luisteren met warmte en aandacht. Respectvl luisteren, al zitten hier uiteraard grenzen aan. 7

8 Eigen-wijs: het respecteren van verschillen. Ieder det iets p zijn/haar manier. Verschillen zijn gewn. We prberen de talenten van de kinderen te benutten in de diverse mgelijkheden Ruimte: ruimte geven aan ieders kwaliteiten m deze ntplien. Dit betekent, dat er naast de verplichte zaken k de mgelijkheid is m zelf iets in te brengen. Hierin leert het kind verantwrdelijkheid nemen en geven, dit leidt tt autnmie. Eerlijk zijn, kwetsbaarheid en penheid spelen hier een rl. Ont-meten. Ontwikkeling niet vrtkmend uit meten, maar uit willen. He kun je je vrij velen m te leren je te durven uiten. Leren m een gede cmmunicatie met de ander aan te gaan. 4.2 Delstellingen en vrwaarden Vanwege nze daltnidentiteit vinden we het belangrijk en ndzakelijk m de ntwikkeling van de zelfstandigheid van nze leerlingen, het samenwerken tussen leerlingen en het leren mgaan met vrijheid zveel mgelijk te stimuleren en te begeleiden Delstellingen We willen bereiken dat nze leerlingen: Gemtiveerd zijn m eigen initiatief te ntplien en zelfstandig te werken. Bij prblemen erp gericht zijn zelf plssingen te vinden. Als dit niet lukt bevragen ze in eerste instantie een medeleerling, vrdat de leerkracht wrdt geraadpleegd. De regels en rutines tijdens het zelfstandig werken kunnen hanteren. Kunnen mgaan met uitgestelde aandacht. In staat zijn hun eigen taken te plannen. De verantwrdelijkheid dragen vr het cntrleren en registreren van hun eigen werk. Bereid zijn elkaar te helpen. Met elkaar kunnen samenwerken. Zrgen vr een ged (rustig) werkklimaat binnen de schl Vrwaarden Om bvenstaande delen te kunnen bereiken is het ndig dat: Er een veilige en ntspannen sfeer is, waarin leerlingen zich pen durven stellen en ervaren dat ze gewaardeerd wrden zals ze zijn. Leerlingen gelf en plezier hebben in eigen kunnen. Dr het ntwikkelen van zelfvertruwen zijn ze in staat taken succesvl uit te veren. Het schlteam duidelijke afspraken maakt ver rganisatrische aspecten, zals ruimte en tijd, zdat een drgaande lijn ntstaat van grep 1 t/m 8. De leerkracht vertruwen heeft in de leerling en vertruwen schenkt aan de leerling. 4.3 De rl van de leerkracht Zelfstandigheidntwikkeling vraagt een specifieke attitude van de leerkracht. Deze zal van de persn die het nderwijsleerprces stuurt steeds meer de rl van begeleider aan gaan nemen. 4.4 Pedaggisch handelen Van leerkrachten wrdt verwacht dat zij: Een klimaat scheppen waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd velen. Het zelfvertruwen van leerlingen ndersteunen dr psitieve verwachtingen uit te spreken en dr psitieve feedback te geven. 8

9 Leerlingen stimuleren tt het zelf plssen van prblemen en hen de daarvr bendigde vaardigheden aanleren. Leerlingen leren reflecteren p hun eigen werkhuding en resultaten. Zrgen vr een duidelijke structuur in de leermgeving, zals een rdelijke en functineel ingericht van lkaal en het gebruik van verzichtelijke dag- en weekrsters. Duidelijke regels en rutines hanteren. Zrgen vr een rijke en uitdagende leermgeving. 4.5 Didactisch handelen Van leerkrachten wrdt verwacht dat zij: Het niveau van de instructie en de verwerkingspdrachten afstemmen p de verschillende beheften en mgelijkheden van de leerlingen. Leerlingen leren hun werk te plannen. Leerlingen leren te registreren en het gemaakte werk te cntrleren. Werkvrmen hanteren binnen de les die de leerlingen activeren, mtiveren en stimuleren. Bevrderen dat leerlingen p een delmatige wijze samenwerken en leren elkaar te ndersteunen. De leerlingen stimuleren zelfstandig gebruik te maken van infrmatie- en cmmunicatietechnlgie (ICT). Zrgen vr een rijk en uitdagend leerstfaanbd. 5 Relatie met uders en daltn Het Daltnnderwijs streeft een brede ntwikkeling vr de leerling na in een inspirerend leerklimaat. De leerling wrdt de uitdaging gebden m zijn talenten te ntwikkelen en eigen keuzes te maken, met ruimte vr eigen initiatief. De dcenten vertruwen er p dat de leerling verantwrdelijkheid kan en wil nemen. En dat zij hierver verantwrding kunnen en willen afleggen. Het maken van futen is een lgische schakel in het leerprces. Van de dcenten wrdt behalve de kennisverdracht verwacht dat zij hun leerlingen k pveden. Hierdr ntstaat een ntspannen schlklimaat waarin aandacht vr de leerstf en vr binnen- en buitenschlse activiteiten een vanzelfsprekende plaats hebben. De aandacht vr elkaar is daarbij van essentieel belang. 5.1 Daltn en de uders van de leerlingen Zals in bvenstaande te lezen valt richt het Daltnnderwijs zich p het kunnen mgaan met een tenemende eigen verantwrdelijkheid. De daaraan verbnden greiende heveelheid vrijheid hrt bij het vlwassen wrden. Het Daltnnderwijs gaat er van uit dat leerlingen hier hulp bij ndig hebben. Hulp én sturing van vlwassenen, uders en leraren, want leerlingen leren dit niet uit zichzelf. Het Daltnnderwijs verlangt daarm een actieve huding van de uders. Actief naar de ntwikkelingen en gebeurtenissen die p schl plaats vinden. En actief naar hun kind, he zij hun kind kunnen helpen f ndersteunen. Cncrete stappen hierin meten ng ntwikkeld wrden. 9

10 6 Dagelijkse praktijk p de Znneblem 6.1 Werkvrmen We kennen de vlgende werkvrmen: 1. klassikale les: hierbij is er interactie tussen lkr. en leerling(en), bijv. verkeer, zang, les levensbeschuwing, tekenen, rekenen, enz. Hier hrt k nder de instructie (interactie) met grep f grepje. 2. zelfstandig werken: dit is een individuele nderwijsmethde met aangewezen f zelfgekzen taken. In principe dus een werkvrm die individueel wrdt uitgeverd. Hierbij gelden de regels van zelfstandig werken: hulp vragen, uitgestelde aandacht, enz. 3. samenwerkend leren: nderscheidend in pedaggisch en didactisch. pedaggisch: sciale vrming: efenen musical, tneelstukje, verleggen met elkaar didactisch: samen uitwerken f uitleggen van leerstf. 4. keuzewerk: is een nderdeel van de taakbrief. Afhankelijk van afspraken: kiezen uit aangebden stf f zelf gekzen stf. Afspraak vr nu: kiezen uit aangebden stf en in de tekmst vergaan p vrijere vrm en de leerling meer invulling geven, bijv. kieskast. Ok de keuze maken: alleen vr de leerling die tijd ver heeft f vr alle leerlingen / he te rganiseren. Is keuzewerk individueel f samen? 5. alleen werken, waarbij de leerling geheel individueel en znder hulp werkt binnen een bepaalde tijd p een vastgesteld mment, bijv. tetsen e.d. 6.2 Zelfstandig werken Begripsbepaling We maken het vlgende nderscheid tussen de begrippen zelfstandig werken en uitgestelde aandacht : Z Zelfstandig werken Werken met uitgestelde aandacht Omschrijving De kinderen werken aan hun taak, er is ruimte m hulp te vragen d.m.v. het vragenkaartje / blkje. De leerkracht heeft de mgelijkheid m deze hulpvraag direct te beantwrden. Kinderen werken zelfstandig en kunnen niet p ieder individueel gewenst mment beschikken ver de hulp van de leerkracht. Deze hulp zal uiteindelijk wel gegeven (kunnen) wrden. Kinderen hangen bij een hulpvraag het vragenkaartje p bij het bureau / f leggen het blkje p rd. De leerkracht zal deze na de peride van uitgestelde aandacht bespreken. Delstelling Ruimte creëren vr de leerkracht m individuele hulp en aandacht te geven aan die kinderen die extra hulp f ndersteuning ndig hebben Het ntwikkelen van de zelfstandigheid in al haar facetten. 10

11 6.2.2 Specifieke verschillen Zelfstandig werken Bij zelfstandig werken gaat het er m dat de kinderen bezig zijn, zdat de leerkracht de handen vrij heeft m aandacht te kunnen besteden aan een andere grep, een individueel kind f een grepje leerlingen. Denk bijvrbeeld aan de instructietafel. Een grep kinderen is zelfstandig aan het werken en de leerkracht zit aan de instructietafel met een aantal kinderen f aan het bureau m de vragenkaartjes te beantwrden. Uitgestelde aandacht Wanneer we werken met uitgestelde aandacht, den we dat mdat we de kinderen iets willen leren. We willen ze leren m zelfstandig te werken en/f zelfstandig te denken. Het zelfstandig werken heeft een vral praktische insteek, terwijl het werken met uitgestelde aandacht een veel meer pedaggisch del heeft Regels en rutines tijdens zelfstandig werken Werkplek De kinderen mgen tijdens het zelfstandig werken zelf, in verleg, weten waar ze gaan zitten, werken p de gang / hal mag wanneer dit mgelijk is. In grep 1 / 2 kiest de leerling k afhankelijk van de activiteit. In grep 3 werken de leerlingen met zelfstandig werken aan hun eigen tafel. Bij de taakbrief hebben ze een eigen keuze. In de lp van het jaar wrdt tegewerkt naar een eigen keuze vr de werkplek. Overleggen Altijd fluisterend (geluidsklk), samenwerken p daarvr bedelde plekken (gang f instructietafel in de klas), helpen kan krt bij de tafel van een leerling. Heen- en weer lpen Neem alles in 1 keer mee (schrift, pennen, bek etc.) vr het vak waar je mee bezig gaat. Kinderen hebben geen last van andere, lpende kinderen. Wel / Niet samenwerken Samenwerken gebeurt zwel p eigen initiatief, als p initiatief van de leerkracht, tenzij het m een duidelijke reden niet kan. In grep 1 / 2 wrdt dit aangestuurd dr de leerkracht. Hulp vragen (vanaf mment invering blkje) Mtiveren dat de leerlingen eerst elkaar m hulp vragen en daarna pas de leerkracht. Een leerling met een rd blkje is niet beschikbaar m hulp te geven. Inleveren van werk Het werk dat klaar is wrdt ingeleverd in de bakken die daarvr zijn. 11

12 6.2.4 Delstelling (grep 3 t/m 8) (grep 3 begint halverwege het jaar met het inwerken met het blkje) Er is duidelijkheid ver de gang van zaken tijdens een les. Drdat de leerkracht duidelijke werkrutines hanteert, weten de leerlingen wanneer zij extra instructie kunnen krijgen. In grep 3 geeft de leerkracht de extra instructiemmenten aan. De kinderen weten he ze het blkje meten leggen (grep 3 t/m 8) en waar zij hun vragenkaartje kunnen phangen.(grep 5 t/m 8) Het vrkmt dat leerlingen nndig en impulsief vragen stellen. Het scheppen van een rustige sfeer. Kleuters leren zelf hun taakwerkje te den en verantwrdelijk te zijn vr hun eigen taak Werkwijze - De leerkracht lpt vrafgaand aan de les (vlgens een vaste rute) langs alle leerlingen vr eventuele individuele vragen (vragenblkje), cntrle en m stimulans te geven. helpt kinderen met vragen f instructie aan het bureau f in grepjes aan de instructietafel; maakt elke dag een cmplimentenrndje langs alle kinderen. Medigt leerling p inspirerende wijze aan en geeft z mgelijk cmplimentjes. In grep 1 / 2 kmen cmplimenten terug in evaluatiernde f individueel Werkwijze - De leerlingen weten dat ze met hun vragen meten wachten tt de leerkracht bij hen kmt. leren dat ze geen vinger meer p heven steken, maar maken de leerkracht via hun blkje / vragenkaartje duidelijk dat ze hulp ndig hebben; laten de pgave waar ze niet uitkmen even rusten en gaan verder met een andere pdracht; ervaren dat de situatie en het gedrag van de leerkracht vrspelbaar zijn Het verlp van een les 1. Krte lprnde m de kinderen die het ndig hebben p weg te helpen. 2. Instructie vr 1 grep, de andere grep is zelfstandig aan het werk. Dit is een peride van uitgestelde aandacht. (bij cmbigrep, maar k bij gedifferentieerd werken) 3. Kinderen die denken dat ze de instructie niet ndig hebben, kunnen zelf aan het werk (dit wrdt achteraf geëvalueerd grep 5 t/m 8). 4. De grep gaat na instructie aan het werk. 5. De leerkracht maakt tijd vr de vragenkaartjes / leerlingen met een blkje met een? bven. 6. Hierna wrdt deze cyclus herhaald vr de andere grep (grep 5 t/m 8) 12

13 6.2.8 Werken met uitgestelde aandacht Uitgestelde aandacht is een vrwaarde binnen de peride van het zelfstandig werken. Periden dat de leerkracht niet beschikbaar is. De leerlingen meten leren dat de leerkracht niet meer p elk mment beschikbaar is. Gedurende een krte peride mgen de leerlingen geen berep p de leerkracht den, mdat: 1. de leerlingen meten leren zelfstandig dingen p te lssen 2. hij/zij bijvrbeeld instructie aan andere leerlingen met geven. Tijdens het zelfstandig werken (wanneer de leerkracht geen instructie geeft), gebruiken we in alle grepen een gren brdje pen znneblem p het brd. Dit betekent dat je je vragenkaartje ( grep 5 t/m 8) bij de leerkracht p mag hangen en je gerepen wrdt wanneer je aan de beurt bent. Wanneer er sprake is van uitgestelde aandacht, gebruiken we een rd brdje geslten znneblem. Dit betekent dat de leerkracht niet beschikbaar is en de kinderen zelf een plssing meten zeken. 13

14 7 Hulpmiddelen 7.1 Dagkleuren (grep 1 t/m 8) Iedere dag van de week wrdt in de hele schl, aangegeven met een dagkleur. De kleuren zijn zichtbaar in het lkaal. De dagkleuren structureren de week vr de kinderen en helpt ze m een planning te maken. Op nze schl wrden de vlgende dagkleuren gebruikt: maandag rd dinsdag blauw wensdag ranje dnderdag gren vrijdag geel De kleuren wrden gebruikt vr het plannen en aftekenen (afkleuren) van de taakbrief en vr het verzicht welke dag het is. De leerling en de leerkracht hebben aan het einde van de week een ged verzicht van de leerstijl van het kind. Z is te zien f het werk p de geplande dag gemaakt is en f het kind het werk ged verdeeld heeft ver de dag f week. 7.2 Dagritme / Taakbrd Grep 1/2 Elke chtend in de kring wrdt besprken welke dag, kleur, maand etc het is. Dit wrdt dan zichtbaar gemaakt in de grep. Daarnaast wrdt er bij de kleuters k gewerkt met dagritmekaarten ter ndersteuning van de leerlingen. Deze wrden besprken en vervlgens vr de grep pgehangen Grep 3 t/m 8 In de grepen 3 t/m 8 wrdt het dagritme aangegeven p het taakbrd. Hierp zijn k de vlgende nderdelen te vinden: De namen van de kinderen De rllen die kinderen hebben binnen de grep Grepsspecifieke taken als: grepsleiders, andere. Spreekbeurten, dagpening en bekbesprekingen (5/6 en 7/8) Samenwerken p de gang Cmputerhek 14

15 7.3 pen/geslten znneblem (grep 1 t/m 8) We gebruiken hiervr een stappenplan: 1. Lees de pdracht (ng eens) ged! 2. Vraag (zachtjes) hulp aan een ander kind. 3. Hang je vragenkaartje p / zet je blkje p rd. 4. Ga even een andere taak den. 7.4 tijdsklk (grep 1 t/m 8) de tijdsklk gebruiken we m aan te geven he lang een bepaalde activiteit duurt. De tijdklk lpt terug. Vr kinderen geeft dit verzicht. 7.5 kleurenblkje (grep 3 t/m 8) we gebruiken bij zelfstandig werken het kleurenblkje. rd = ik ben druk bezig dus str mij niet! gren = ik kan iemand anders helpen. je mag me daarvr stren ranje = ik ben p een andere plek in schl aan het werk? = ik wil graag hulp van de meester f juf wit = pen vr een afspraak p grepsniveau initialen = eigenaar van het blkje Afspraak: het kleurenblkje is persnsgebnden. Het wrdt als het niet ndig is bewaard in het laatje. Het kleurenblkje wrdt gebruikt medi grep geluidsklk (grep 3 t/m8) de geluidsklk geeft aan in welke mate er verlegd kan wrden 1= helemaal. stil. er mag niet gepraat wrden 2= je maatje mag je hren (fluisteren) 3= hrbaar vr de anderen in je grepje (zacht praten) 4= hrbaar vr de hele grep (duidelijk praten) 7.7 vragenkaartje Met het vragenkaartje geef je aan dat je graag hulp van de leerkracht wilt. Je plaatst deze p de afgesprken plek. (vanaf grep 5) 15

16 7.8 Handelingswijzers Handelingswijzers geven aan he te handelen. 16

17 8 Taakbrief / werken met de taak 8.1 werken met de taakbrief in grep 1 en 2 We hebben p de Daltnschl De Znneblem twee kleutergrepen. De kinderen kmen hier spelenderwijs in aanraking met de Daltnbeginselen, waarbij met name samenwerken erg belangrijk is. Elkaar helpen en ndersteunen maakt dat kinderen leren zich verantwrdelijk te velen vr elkaar en afhankelijk durven te zijn. We leren hen samen prblemen p te lssen in plaats van direct vr hulp naar de leerkracht te stappen. Bij de jngste kleuters ligt de nadruk p het wennen aan het naar schl gaan. Er is veel aandacht vr gewntevrming, werkrutines en regelmaat. Dit gebeurt d.m.v. de dagritmekaarten en de kleuren van de dag. De kinderen leren spelenderwijs de wereld m zich heen te ntdekken. In de kleutergrepen bestaat een grte vrijheid in keuzes. Tch is hier sprake van sturing. De leerkracht biedt in tenemende mate werk aan met betrekking tt individuele niveau van het kind, waarbij de leerkracht een natuurlijk sturende, begeleidende rl heeft. De udste kleuters krijgen een taakbrief. Daarp kan de leerkracht diverse activiteiten aankruisen die de kinderen meten den. taal rekenen platte vlak ruimtelijk vlak spelletje eigen keuze In een bepaalde peride gaan de kinderen een bepaalde taak uitveren. Nadat de dr de leerkracht gestelde taak af is, hebben de kinderen de vrijheid m zelf een keus te maken waarmee ze verder willen. In de taakbrief zijn diverse keuzemgelijkheden: - rde werkmapje; kinderen kiezen een spel uit de kast pgenmen in het rde werkmapje. Dit kan een platte vlak- f ruimtelijk spel zijn. - vraagteken. Kinderen kiezen vraf een eigen taak binnen hun taakbrief. - kinderen hebben de keus wanneer, heveel en waar ze de taken gaan uitveren. - kinderen kunnen k aangeven dat ze meer taken in die werkweek willen. De leerkracht zet een kruisje bij de taak dat het kind extra heeft gekzen. Binnen de taakbrief wrdt ged gekeken naar de ntwikkeling, werkhuding en mgelijkheden van het kind. We prberen zveel mgelijk p zijn/haar niveau werk aan te bieden. Er wrdt geclusterd in grepen binnen de klas en/f klassenverstijgend. Kinderen plakken een sticker als hun taak klaar is en kleuren de smiley met de daltnkleur van de dag in. Hiermee evalueren ze zelf he het werk gegaan is. Als de taakbrief klaar is mgen de kinderen het meenemen naar huis. 17

18 Zij kunnen zien p de tijdsklk heveel dagen ze ng kunnen werken aan hun taakbrief. Gele knijpers en 1 rde knijper m aan te geven dat dan de taakbrief klaar met zijn. De leerkracht registreert p welke delen de taakbrief af is. Sms kiezen we ervr, in verleg met uders, m jngste kinderen (grep 1), die er aan te zijn f dit aangeven, k een taakbrief te geven. Is de keuze eenmaal gemaakt, dan huden de kinderen hun taakbrief evt. met minimale pdrachten Werkflat De werkflat bestaat uit 3 verschillende kastjes ( verdiepingen ) met laatjes met activiteiten gericht p: - taal - rekenen - thema Kinderen kunnen tijdens het spelen en werken hier materialen uit halen m mee te werken. Deze kunnen k verbnden wrden aan een taak uit de taakbrief. Daarin hebben ze dan de keus m uit een bepaalde verdieping een pdracht te kiezen. In deze grepen werken wij met een grte en een kleine kring. Aan de grte kring nemen alle kinderen deel. Beide kringen spelen in p interesse, leeftijd, sciaal emtineel en/f niveau. Samenwerken d.m.v. maatjeswerk neemt k bij de kleuters al een belangrijke plaats bij het nderwijs in. Vr de jngste kleuters kan dit betekenen dat ze een maatje kiezen m twee aan twee bij de deur te staan f samen een spel te kiezen. Vr de udsten betekent dit binnen de taakbrief dat er een activiteit met een ander kind samen wrdt gedaan. Hierbij werken we k klassenverstijgend met de andere kleutergrep. Veelal wrden k udsten aan jngste kleuters gekppeld als maatje m diverse redenen: - vragen stellen als je iets niet weet (vraag een udste kind) - hulp bij diverse activiteiten - werkrutines behandelen 18

19 8.2 Dagtaak In grep 3 wrdt gewerkt aan de hand van dagritmekaarten. Op deze manier wrdt het werk per dag aangebden. In grep 4 wrdt gewerkt met een weekverzicht vr zelfstandig werken, die per dag wrdt afgewerkt aan de hand van dagritmekaarten.. De leerlingen hebben een dag de tijd m de taken te maken Dagtaken wrden in hgere grepen alleen gegeven aan kinderen die (ng) erg veel meite hebben met het plannen van hun taken f het kunnen verzien van de tijd. Leerlingen met een dagtaak in hgere grepen krijgen een verzicht van de te maken taken (eventueel met steun van tijden). Op de weektaak zijn alle pdrachten al vr de kinderen verdeeld ver de vakken. In individuele gevallen zijn de dagen d.m.v. een tijdschema vr deze leerlingen reeds ingepland en krijgen ze het verzicht van de gehele week niet te zien. 8.3 Werken met de weektaak in grep 5 t/m 8 Leerstfgebieden Taal Rekenen Spelling Technisch lezen (t/m gr. 5) Begrijpend / studerend lezen (vanaf gr. 4) Schrijven Natuur Verkeer Geschiedenis (vanaf gr. 5) Aardrijkskunde (vanaf gr. 5) Engels (vanaf gr. 7) Op de taakbrief staan de instructies vermeld per vak. Daar is k te vinden he laat er instructie is en p welke dag / welk mment. Ok zijn hier andere bijznderheden van die week te vinden. (verjaardagen, tetsen, andere bijznderheden etc.). Met behulp van deze infrmatie kunnen kinderen hun eigen dagritme bepalen Verwerking De taken wrden p maandag uitgelegd. De leerlingen kunnen kiezen uit meerdere taken. Ze mgen waar mgelijk zelf bepalen waarmee en wanneer ze beginnen Keuzewerk. Naast de verplichte taken hebben de kinderen de keuze uit een aantal andere pdrachten / heken Evaluatie Op het eind van de week wrdt het gemaakte werk geëvalueerd p de weektaak. De leerling geeft d.m.v. het kleuren van een smiley en/f d.m.v. vragen aan he hij f zij de week ervaren heeft. 19

20 8.3.4 Inhud van de taken Leerlingen krijgen p maandag de taakbrief. Hierp staan de taken vr de hele week. Vr de verwerking van deze taken hebben de leerlingen de hele week de tijd. Taken die p een dag niet afkmen, gaan mee naar de vlgende dag. Op dnderdagmiddag (grep 3/4) en vrijdagchtend (vanaf gr. 5) is er tijd beschikbaar m taken af te maken die niet binnen de planning zijn gelukt. Ze mgen zelf bepalen in welke vlgrde ze de taken maken. Ok bepalen ze zelf waar en met wie ze de taken maken. Basistaken In de basistaak vind je de pdrachten vanuit de methdes per leerstfgebied. De leerkracht kan dit per nderdeel verdelen in meerdere, aparte pdrachten (bijv. bij taal en rekenen) Andere taken Een aantal leerlingen hebben een aangepaste weektaak, mdat ze p een ander niveau werken (p bepaalde vakgebieden). Individuele afspraken Met smmige leerlingen heeft de leerkracht een mndelinge afspraak. Dit heeft dan vaak te maken met de heveelheid stf f de manier van verwerken Verwerking Afhankelijk van het niveau van zelfstandig plannen maken kinderen de keus vr een dagtaak, halve weektaak, weektaak, f plannen met behulp van de leerkracht Nrmale taak We gaan uit van de nrmale weektaak. Leerlingen met een nrmale taak vinden p hun taakbrief in grep 5 de dagen van de week bij bepaalde pdrachten. Dit m ze te helpen met (handig) plannen. Vanaf grep 6 gebeurt dit alleen in individuele gevallen Verlichte taak Op de verlichte taak zijn de pdrachten te vinden die minimaal gedaan meten wrden m het leerprces te laten vrtgaan. Dit kan gaan m 1 f meerdere vakgebieden. Leerlingen maken minder efenstf f maken werk p een ander (lager0 niveau Plustaak De plustaak richt zich p kinderen die bij een bepaald vakgebied meer aankunnen, vr de rest van de taak is deze hetzelfde als de nrmale taak. Dit kan bestaan uit: extra pdrachten uit de methde; pdrachten uit andere bekjes; cmputerprgramma s; het maken van een werkstuk f presentatie (alleen f met andere kinderen). 20

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning.

Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwoording 2. Doelstellingen 3. Model 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning. Beleidsplan directe instructie : 1. Verantwrding 2. Delstellingen 3. Mdel 4. Kijkwijzer 5. -Werkwijze en tijdsplanning 1 Verantwrding: Wij willen binnen het nderwijs dat wij geven rekening huden met de

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr)

Groep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag, dinsdag en woensdag) Juf Kathelijne (donderdag en vrijdag) Groep 1-2B: Juf Georgina (ma-vr) RKBS Inghelsenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelsenberghe@gperspect.nl www.inghelsenberghe.nl Infrmatie grep 1-2 Grepsleerkrachten: Grep 1-2A: Juf Jacqueline (maandag,

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw.

Het Muiswerkprogramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die nodig is voor het leren van de Nederlandse spelling en zinsbouw. BASISGRAMMATICA Het Muiswerkprgramma Basisgrammatica bestrijkt de grammatica die ndig is vr het leren van de Nederlandse spelling en zinsbuw. Delgrepen Basisgrammatica Het cmputerprgramma Basisgrammatica

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 5 en 6 CBS DE VAART 2015-2016 Infrmatiebekje grep 5 en 6 De schlregels Op nze schl zijn 3 hfdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tt deze hfdregels 1. Ik accepteer en respecteer een ander 2. Ik

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond

Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving en een plezierige schooltijd. Achtergrond Anti Pestbeleid Uitgangspunt: Ieder kind heeft recht p een veilige mgeving en een plezierige schltijd Achtergrnd - Wat is pesten? 'Iemand wrdt getreiterd f is het mikpunt van pesterijen als hij f zij herhaaldelijk

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE

BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE BEGELEIDING LEERLINGEN MET DYSCALCULIE Begeleiding van leerlingen met ernstige rekenprblemen en/f dyscalculie Delen en uitgangspunten Binnen het Veluws Cllege Crtenbsch hanteren wij het Prtcl Ernstige

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding

Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie, Dyscalculie & Spellingsbegeleiding Dyslexie en dyscalculie en spellingsbegeleiding p het Carlus Clusius Cllege Zwlle Signalering en Begeleiding dyslectische / dyscalculische leerlingen Dyslexie:

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding

beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek op het Newmancollege. 1. Inleiding beta brugklas secties 2004 2005 1 Ontwikkeling bètatechniek p het Newmancllege. 1. Inleiding Het Newmancllege streeft naar een sterke prfilering p het gebied van de bètatechnische vakken. De argumenten

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken.

Spreken Aandacht voor een goede spreekhouding d.m.v. actieve deelname aan klasgesprekken. Wat is het V-niveau? In het V-niveau f vrderingsniveau wrden kennis en vaardigheden verder ingeefend en uitgebreid. Hiervr steunt men p de verwrven basiskennis vanuit het initiatieniveau f de lagere schl.

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn Praktijk Beroepstaak E Startbekaam OPLEIDING tt Verzrgende-IG Ondersteuningsmagazijn Berepstaak E Startbekaam Albeda cllege Branche gezndheidszrg Kwalificatieniveau 4 Chrt: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. P.E1-3.start.gesprek

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014

Pestprotocol. 1 Achtergrond. 1.1 Uitgangspunt. 1.2 Pesten in het cluster-4-onderwijs. Onderwijs. Pestprotocol Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 Pestprtcl Onderwijs Pestprtcl Versie: 1.0 Datum: 20 mei 2014 1 Achtergrnd 1.1 Uitgangspunt Beleid tegen pesten valt binnen het veiligheidsbeleid van Yulius Onderwijs. Ons uitgangspunt is dat nze schl een

Nadere informatie

Samenwerkingsschool Balans

Samenwerkingsschool Balans Samenwerkingsschl Balans DYSLEXIEBELEID_p website.dc - 1-1. Wat is dyslexie De Gezndheidsraad prbeerde jaren geleden tt natinale vereenstemming te kmen dr een glbale mschrijving p te stellen waarin iedereen

Nadere informatie

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle

Zorg op K.S.T.S. Temse-Velle Zrg p K.S.T.S. Temse-Velle Beste uders, De zrgwerking p nze schl bestaat al heel wat jaren en is vrtdurend in beweging. Enerzijds mdat de wetgeving i.v.m. zrg verandert, anderzijds mdat leerlingzrg zelf

Nadere informatie

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep.

De groepsleerkrachten bereiden zich samen voor op het gesprek met hun groep. PROTOCOL ROUWVERWERKING Het stappenplan A. Het bericht kmt binnen Bericht van een ngeluk f verlijden van een leerling - Tezeggen dat er iemand zal terugbellen. Vragen p welk nummer men bereikbaar is en

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015

Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Nieuwsbrief 2 31 augustus 2015 Inhud Schlftgraaf Graag uw hulp bij schlactiviteiten Burendag Infrmatieavnd Film Agenda Open mnumentendag Vacature: vrijwilliger in de schlbiblitheek Znneblemwedstrijd Tuinuders

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven

Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en om de Schelde leven Lesbeschrijving Dieren & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen maken de leerlingen kennis met de dieren die in en m de Schelde leven Relatie met kerndelen: Vlaanderen: Wereldriëntatie Natuur Levende

Nadere informatie

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt.

De tips waar niets bij staat, worden opgepakt. Inventarisatie tips en tps De tips waar niets bij staat, wrden pgepakt. Thema: cmmunicatie Stelling: Het gebruik van digitale cmmunicatiemiddelen (Schudercm) in cmbinatie met persnlijke gesprekken zrgt

Nadere informatie

Verandertrajecten voor individuele medewerkers

Verandertrajecten voor individuele medewerkers Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Verandertrajecten vr individuele medewerkers Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek

Nadere informatie

Retailmanagement brochure voor bedrijven

Retailmanagement brochure voor bedrijven Campus Schnmeersen Gebuw B Valentin Vaerwyckweg 1 BE-9000 Gent Retailmanagement brchure vr bedrijven Deze brchure bevat de belangrijkste infrmatie ver de pleiding Retailmanagement. De meest up t date infrmatie

Nadere informatie

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6

JAARPLAN Inhoud. Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ontwikkelpunten schooljaar blz. 3 matrix blz. 6 JAARPLAN 2016-2017 Inhud Inleiding en analyse beginsituatie blz. 2 ntwikkelpunten schljaar 2016-2017 blz. 3 matri blz. 6 1 Inleiding en analyse beginsituatie In het strategisch beleidsplan van ns bestuur,

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College

Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau College Plaatsingsrichtlijnen Dr. Nassau Cllege vr schljaar 2014-2015 Plaatsingsrichtlijnen p het Dr. Nassau Cllege In de kmende jaren zal de Cit eindtets in het basisnderwijs niet meer afgenmen wrden in februari,

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen.

Vlaanderen: Primair onderwijs Brongebruik Kerndoel 7: De leerlingen kunnen op hun niveau verschillende informatiebronnen raadplegen. Lesbeschrijving Brn vr Werk Aan de hand van deze 5 lessen ntdekken de leerlingen dat de Schelde veel mgelijkheden biedt vr werk. En daarmee van essentieel belang is vr nze regi. Relatie met kerndelen:

Nadere informatie

Zo doen wij dat! Gedragsprotocol. Sint Walfridusschool. Bedum

Zo doen wij dat! Gedragsprotocol. Sint Walfridusschool. Bedum Z den wij dat! Gedragsprtcl Sint Walfridusschl Bedum 2015-2016 Inleiding Sfeer en cultuur zijn heel belangrijk vr nze Sint Walfridusschl. De wijze waarp leerkrachten met leerlingen mgaan, he leerlingen

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap.

VISIE OP LEREN. De uitgangspunten van de samenwerking; Het opleiden binnen het partnerschap; Het leren binnen het partnerschap. VISIE OP LEREN Opleiden en leren in het partnerschap Apeldrn Zutphen Vr het welslagen van de missie is het van het grtste belang dat binnen het partnerschap gewerkt wrdt vanuit een gemeenschappelijke visie

Nadere informatie

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen?

Gedragsprotocol Samenwerkingsschool Balans. Wat is het gedragsprotocol? Uitgangspunt. Pesten of plagen? Gedragsprtcl Samenwerkingsschl Balans Wat is het gedragsprtcl? Het gedragsprtcl vrmt de verklaring van het schlbestuur, de directie, de leerkrachten, de leerlingen en de uders waarin is vastgelegd dat

Nadere informatie

Producten en prijzen 2012

Producten en prijzen 2012 TypeWrld Pstbus 38 2410 AA Bdegraven Nederland Tel. 0172-65 09 83 Fax 0172-61 83 15 www.instruct.nl instruct@instruct.nl België www.instruct.be instruct@instruct.be Prducten en prijzen 2012 TypeWrld Leren

Nadere informatie

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015

Opbrengsten VSO Panta Rhei College schooljaar 2014-2015 Opbrengsten VSO Panta Rhei Cllege schljaar 2014-2015 Inleiding Iedere schl heeft tt taak nderwijs te bieden waarbij de leerlingen kennis, vaardigheden en hudingen verwerven. Uitgangspunt vr dat aanbd zijn

Nadere informatie

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014

Gedragsprotocol ICBS de Horizon. Juni 2014 Gedragsprtcl ICBS de Hrizn. Juni 2014 Inhud Gedragsprtcl ICBS de Hrizn in Rilland. 1. Uitgangspunten. blz 3 2. Definities blz 3 3. Directe aanpak van rdeverstringen, ruzies. blz 4 4. Werken aan sciaal

Nadere informatie

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode

Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperiode Criteria zittenblijven / verlengde kleuterperide 1 Prtcl dubleren De beslissing m een leerling een schljaar extra te laten den wrdt genmen aan de hand van een welverwgen prcedure. In de prcedure wrden

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009]

Meldcode bij een vermoeden van kindermishandeling voor scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1 Algemeen Meldcde bij een vermeden van kindermishandeling vr scheidingsbegeleiders [versie 28-04-2009] 1.1 Iedere ScS Scheidingsspecialist, ScS Zandkasteelcach, ScS OKEE-cach, hierna te nemen scheidingsbegeleider,

Nadere informatie

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders

Kwaliteitsaspecten van onderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van opleiders Kwaliteitsaspecten van nderwijs Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders Clfn Titel Kwaliteitsaspecten van nderwijs. Wat vinden pedicures belangrijk aan kwaliteit van pleiders. Auteur

Nadere informatie

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur:

Let op!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg. Leerdoelen: Kerndoelen Curriculum watereducatie SLO: NME leergebied: Werkvormen: Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Let p!! Niet zwemmen i.v.m. blauwalg Vakgebied: Niveau: Tijdsduur: Bilgie, Aardrijkskunde klas 3 hav/vw ± 140 minuten Niet zwemmen i.v.m. blauwalg, we zien deze brden steeds vaker. Maar wat is blauwalg

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2

INHOUD. Hoofdstuk 1 Inleiding 2 INHOUD Hfdstuk 1 Inleiding 2 Hfdstuk 2 Wat hudt die extra begeleiding in? 4 LWOO Praktijknderwijs Wie kmt ervr in aanmerking? Wie beslist daarver? Hfdstuk 3 Wat hudt het nderzek van het COB in? 7 Welke

Nadere informatie

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker

Solliciteren bij bnr. Selectiecriteria juniormedewerker Slliciteren bij bnr Fijn dat je wilt slliciteren p de functie van junirmedewerker bnr. Dat kan dr nderstaande vragen te beantwrden, die gebaseerd zijn p de selectiecriteria vr junirmedewerkers. Het eindprfiel

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen

Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen het primair onderwijs. Protocol Medisch Handelen Vrbehuden en risicvlle handelingen binnen het primair nderwijs Prtcl Medisch Handelen J.C. v.d. Wal September 2013 INHOUD Inleiding... 3 1 De leerling wrdt ziek p schl... 4 2 Het verstrekken van medicatie

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014

Rietschans College Overgangsnormen 2013-2014 Rietschans Cllege Overgangsnrmen 2013-2014 Deel 1 vmb Deel 2 hav/vw 1 Inhudspgave Inhudspgave... 2 Deel 1 Overgangsnrmen 2013-2014 vmb... 3 ALGEMEEN BEVORDERING PER LEERJAAR... 3 Bevrdering van vmb-tl

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK

NIEUWSBRIEF 3. Vrijdag 28 januari 2011. DE PIRAMIDE locatie BREDE SCHOOL MEERWIJK NIEUWSBRIEF 3 Vrijdag 28 januari 2011 DE PIRAMIDE lcatie BREDE SCHOOL MEERWIJK Belangrijke data de kmende peride....... Dinsdag 1 februari CITO Eindtets grep 8 p 1, 2 en 3 februari Maandag 7 februari Juf

Nadere informatie

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8

Het Coole Kikkerplan Binnen twee weken een klas vol vet coole kikkers Groep 4 tot en met 8 Het Cle Kikkerplan Binnen twee weken een klas vl vet cle kikkers Grep 4 tt en met 8 Anne Kijman, Kinderpsychlg NIP/Gz BIG i.s.m Christine de Jngh en Yvnne van der Zanden, leerkrachten Jhannesschl Pijnacker

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schljaar sta je vr een belangrijke keuze: het kiezen van je prfiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het prfiel en de eventuele extra vakken

Nadere informatie

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2

Inhoud: Protocol Hoogbegaafdheid Van Dijckschool 2 Inhud: 1. Delgrep...3 2. Signalering en diagnstiek...3 2.1. Signalering (DHH = mdule 1)...3 2.1.1 Aanleidingen vr de signaleringsprcedure...4 2.1.2 Stappen van de signaleringsprcedure....4 2.2 Diagnstiek

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST

ARBOBELEIDSPLAN. voor de stichting PCBO BAARN SOEST ARBOBELEIDSPLAN vr de stichting PCBO BAARN SOEST Inhudspgave 1. Uitgangspunten Arbbeleid in essentie Preventieve zrg Arbdienst 2. Organisatie Arbcmmissie Arbcördinatr Bedrijfshulpverlening 3. Risic-inventarisatie

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap

2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasnderwijs.nl 2015-2016 INHOUD Inleiding... 3 Algemeen... 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)... 3 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip).

Getallen 1 is een programma voor het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Getallen 1 Getallen 1 is een prgramma vr het aanleren van de basis rekenvaardigheden (getalbegrip). Delgrep Rekenen en Wiskunde Getallen 1 Getallen 1 is geschikt vr grep 7 en 8 van de basisschl en de eerste

Nadere informatie

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS

Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS Beleidsplan ICT ENMS 2016-2020 ENMS 1. Missie en visie van de schl vertaald naar ICT 1.1 Missie De Eerste Nederlandse Mntessri Schl wil kwalitatief ged, mdern mntessrinderwijs bieden. De schl gaat uit

Nadere informatie

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs

Zorgplan. 1.Passend Onderwijs Zrgplan 1.Passend Onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling nderwijs krijgt dat het beste bij zijn f haar talenten en beperkingen past. Ok de leerlingen met een strnis, ernstige ziekte f

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode

Training Faciliteren door middel van de moderatiemethode samen beslist beter besluiten Training Faciliteren dr middel van de mderatiemethde Training Techniek Resultaat Tepasbaar. Dynamisch. Interactief. Visueel. Zelfdcumenterend. Overzichtelijk. Betrkkenheid.

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS

MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Zttegem, 23 mei 2013 MEDEDELINGEN aan de LEERLINGEN van het K.A.Z. en hun OUDERS Beste leerlingen Geachte uders Vraleer wij aan de zmervakantie te zijn, hebben nze leerlingen ng een zware peride van eindpreven

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Huisregelement opvang Kiddyzz

Huisregelement opvang Kiddyzz Huisregelement pvang Kiddyzz Deze huisregels gelden in cmbinatie met de vereenkmst van pdracht tussen uders/verzrgers en gastuder, welke dr beide partijen ndertekend zijn. Alle vraaguders dienen van deze

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Presentatie eisen reisweek

Presentatie eisen reisweek Presentatie eisen reisweek Beste reisadviseurs, De aftrap is genmen. We zijn begnnen aan een spannende strijd m te bepalen he nze werkweek er in juni 2013 uit zal zien. Natuurlijk lijkt het een beetje

Nadere informatie