Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker GL Borne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Daltonbeleidsplan. De Zonnebloem. Akker 7 7621GL Borne"

Transcriptie

1 Daltnbeleidsplan De Znneblem Akker GL Brne

2 1 Inleiding In 2006 heeft het team van ec. basisschl de Znneblem samen met de MR het besluit genmen m een daltnschl te wrden. De reden was, dat de schl graag wilde werken aan drlpende lijnen, zwel inhudelijk als rganisatrisch. Uitgaande van de visie van de schl bleek het daltnnderwijs daar precies in te passen. In het schljaar is het hele team begnnen aan de daltncursus met als del de schl m te vrmen tt een Daltnschl. Met ingang van het schljaar heeft dit meer gestalte gekregen. Vanuit de cursus zijn we langzaam elementen van het daltnnderwijs gaan inveren. In nvember 2008 is de daltncursus afgeslten met certificering van alle leerkrachten tt fficieel daltn leerkracht. De schl heeft zich aangeslten bij de NDV (Nederlandse Daltn Vereniging) en de DON. Van daaruit zijn er cntacten p directieniveau en d.m.v. de cursus vr daltncördinatren, waarbij intervisie tussen daltnschlen een belangrijke rl speelt. Van eventueel nieuw te benemen leerkrachten wrdt verwacht dat zij in het bezit zijn van het daltncertificaat f bereid zijn deze binnen 2 jaar te behalen. Het daltn nderwijs wrdt actueel gehuden tijdens het teamverleg. Elk jaar wrden er minimaal 6 nderwijskundige daltnvergaderingen gepland. Dit daltnbeleidsplan is een dcument in ntwikkeling; regelmatig zullen nderdelen wrden aangevuld f aangepast zdat het steeds een actueel beleidsdcument is. Namens het team en de M.R. van ecumenische basisschl De Znneblem Daltncördinatren: Amanda Baan Harry van de Riet Vanwege de leesbaarheid van dit daltnbeleidsplan wrdt ecumenische basisschl De Znneblem in dit dcument verder aangeduid als: de schl f nze schl. 2

3 2 Vr wie is het dcument bestemd? Dit daltnbeleidsplan is een aanvulling p nze schlgids en bestemd vr persnen en instanties die zich p de hgte willen stellen van nze daltnschl: Het team van nze schl. De MR van nze schl. De uders en verzrgers van de leerlingen van nze schl. Ouders en verzrgers die verwegen hun kind aan te melden als leerling van nze schl. Het schlbestuur, de VCPO Centraal Twente. De nderwijsinspectie. Visiteurs van de Nederlandse Daltn Vereniging. Eventuele andere (daltn) basisschlen. 3

4 3 Relatie met andere beleidsstukken 3.1 Het schlplan Elke 4 jaar maakt de schl een schlplan. Hierin wrden beschreven: de visie en missie van de schl; het nderwijskundig beleid; het persneelsbeleid; het ndersteunend beleid; het kwaliteitsbeleid; de implementatie van de rganisatiestructuur; het managementsysteem; de beleidscyclus; frmatie, tijd en geld. Het daltnbeleidsplan is gekppeld aan de visie en missie, het kwaliteitsbeleid, het nderwijskundig beleid en de rganisatiestructuur van het schlplan. In het schlplan zal verwezen wrden naar het daltnbeleidsplan en deze zal als bijlage bijgevegd wrden. 3.2 Het jaarplan In het jaarplan wrden alle beleidsterreinen (zie 4.1) uitgewerkt vlgens de taakvelden: frmatie en schlrganisatie hulpverlening en leerlingbegeleiding leerinhuden medezeggenschap rganisatie persneel en rechtspsitie schling en begeleiding beleid en schlntwikkeling cmmunicatie samenwerkingsverbanden Alle beleidsmatige zaken die in dat jaar aan de rde kmen wrden uitgewerkt dr het del, resultaat en de actie te mschrijving. Nieuwe daltnaspecten die in het jaarplan aan de rde kmen, uitgewerkt en gefrmaliseerd wrden zullen tegevegd wrden aan het daltnbeleidsplan. Andersm zullen plannen, mschreven in het daltnbeleidsplan, uitgewerkt en beschreven wrden in het jaarplan. 3.3 De schlgids In de jaarlijkse schlgids zijn de achtergrnden van ns nderwijs te lezen. Het is een gids vr de huidige uders en tekmstige uders/verzrgers m inzicht te krijgen in nze schl. Het daltnnderwijs p nze schl wrdt hierin beschreven;.a. in hfdstuk 2. Daltnnderwijs. Het daltnbeleidsplan kan geïnteresseerde uders een cmpleter beeld bieden van ns nderwijs. 4

5 3.4 Het zrgplan In het zrgplan wrdt beschreven he de leerlingenzrg, ftewel de interne zrgstructuur, vrmgegeven wrdt binnen nze schl. De daltnaspecten zullen er niet rechtstreeks in te herkennen zijn. Tch zijn er wel raakvlakken. Z streven we er naar m veel tijd te kunnen besteden aan individuele leerlingen dr inzet van persneel en de daltnwerkwijze. De leerlingenzrg kan daardr efficiënter wrden uitgeverd. 5

6 4 uitgangspunten Daltnnderwijs Het Daltnnderwijs is gebaseerd p de ideeën van de Amerikaanse pedagge Helen Parkhurst ( ). Het belangrijkste del van het nderwijs vnd zij de sciale pveding met als uitgangspunten: Vrijheid binnen bepaalde grenzen Er wrdt gewerkt met taken die gemaakt meten wrden. Leerlingen hebben binnen deze taken een aantal keuzemgelijkheden. Ze leren verantwrd met vrijheid mgaan. Zelfstandigheid en verantwrdelijkheid Er wrdt veel aandacht besteed aan vergrting van zelfstandigheid. He zelfstandiger een leerling wrdt, he meer kansen hij f zij heeft bij het vrtgezet nderwijs en in de maatschappij. Samenwerking Het leren samenwerken met anderen is van grt belang. Leerlingen kunnen k heel veel van elkaar leren. Daar met k de schl gebruik van maken. Mw. Parkhurst pleitte vr een aanpak die sterk individueel gericht is. Dit kmt tt uitdrukking in een systeem van taken. In een taak vindt een leerling vrijheid en verantwrdelijkheid. De pdracht ligt vast, er is vrije keus wat betreft: - de vlgrde van de taken - het temp waarin gewerkt wrdt - heveel tijd er besteed wrdt aan een taak - het eventueel raadplegen van brnnen - het alleen werken f samen met anderen Ok wilde mw. Parkhurst dat de leerlingen werken aan leerstf die hen p dat mment interesseert. Dit alles in een sfeer van respect vr anderen, met verantwrdelijkheid vr het eigen werk en met ruimte vr de eigen individuele ntpliing. Haar nderwijsideeën bracht mevr. Parkhurst in praktijk p een High Schl in de plaats Daltn (Massachusets). Naar deze plaats vernemde zij haar nderwijssysteem. Tegenwrdig staat Daltn in het nderwijs vr een manier van mgaan met elkaar. Een schl die vlgens de Daltnprincipes werkt, leert kinderen m individueel f samen met anderen een prbleem aan te pakken en de verantwrdelijkheid te dragen vr de manier waarp het prbleem wrdt pgelst. In het vervlgnderwijs en later in de samenleving is het van grt belang m juist ver deze vaardigheden te beschikken. Er wrdt p schl gewerkt met taken. In de taak zit de basisstf, die bestemd is vr alle leerlingen. Daarnaast is er extra-stf vr leerlingen die meer aankunnen en er zijn keuzemgelijkheden. Vr leerlingen die met een bepaald nderdeel veel meite hebben, is er gelegenheid m binnen de (week)taak extra te efenen met dat nderdeel. 6

7 4.1 de visie p nderwijs in de Znneblem uitgangspunten van ns werken Als team van De Znneblem spreken we regelmatig ver de manier waarp we met elkaar willen mgaan en ns nderwijs vrm willen geven. Dr die gesprekken en de dagelijkse mgang met elkaar ntwikkelen we een klimaat, waarvan we hpen dat het een herkenbare sfeer is. We hanteren drie uitgangspunten: we werken vanuit het principe van waardering; we werken kindgericht; de rganisatie is gericht p rust. In de schlgids hebben we deze uitgangspunten verder beschreven de znneblem in 4 wrden en 4 beelden De uitgangspunten van nze schl hebben we uitgewerkt in 4 kernwrden. Deze wrden staan vr begrippen die duidelijk maken, wat het vr ns betekent m te werken vanuit waardering. Eigenlijk is het ns schlcncept samengevat in 4 wrden en verbeeld in 4 beelden. De vier kernwrden zijn: In deze wrden is een dubbele betekenis zichtbaar. Or-delen: We willen niet rdelen, maar ns r delen. Dit betekent vr ns een huding van echt luisteren, luisteren met warmte en aandacht. Respectvl luisteren, al zitten hier uiteraard grenzen aan. 7

8 Eigen-wijs: het respecteren van verschillen. Ieder det iets p zijn/haar manier. Verschillen zijn gewn. We prberen de talenten van de kinderen te benutten in de diverse mgelijkheden Ruimte: ruimte geven aan ieders kwaliteiten m deze ntplien. Dit betekent, dat er naast de verplichte zaken k de mgelijkheid is m zelf iets in te brengen. Hierin leert het kind verantwrdelijkheid nemen en geven, dit leidt tt autnmie. Eerlijk zijn, kwetsbaarheid en penheid spelen hier een rl. Ont-meten. Ontwikkeling niet vrtkmend uit meten, maar uit willen. He kun je je vrij velen m te leren je te durven uiten. Leren m een gede cmmunicatie met de ander aan te gaan. 4.2 Delstellingen en vrwaarden Vanwege nze daltnidentiteit vinden we het belangrijk en ndzakelijk m de ntwikkeling van de zelfstandigheid van nze leerlingen, het samenwerken tussen leerlingen en het leren mgaan met vrijheid zveel mgelijk te stimuleren en te begeleiden Delstellingen We willen bereiken dat nze leerlingen: Gemtiveerd zijn m eigen initiatief te ntplien en zelfstandig te werken. Bij prblemen erp gericht zijn zelf plssingen te vinden. Als dit niet lukt bevragen ze in eerste instantie een medeleerling, vrdat de leerkracht wrdt geraadpleegd. De regels en rutines tijdens het zelfstandig werken kunnen hanteren. Kunnen mgaan met uitgestelde aandacht. In staat zijn hun eigen taken te plannen. De verantwrdelijkheid dragen vr het cntrleren en registreren van hun eigen werk. Bereid zijn elkaar te helpen. Met elkaar kunnen samenwerken. Zrgen vr een ged (rustig) werkklimaat binnen de schl Vrwaarden Om bvenstaande delen te kunnen bereiken is het ndig dat: Er een veilige en ntspannen sfeer is, waarin leerlingen zich pen durven stellen en ervaren dat ze gewaardeerd wrden zals ze zijn. Leerlingen gelf en plezier hebben in eigen kunnen. Dr het ntwikkelen van zelfvertruwen zijn ze in staat taken succesvl uit te veren. Het schlteam duidelijke afspraken maakt ver rganisatrische aspecten, zals ruimte en tijd, zdat een drgaande lijn ntstaat van grep 1 t/m 8. De leerkracht vertruwen heeft in de leerling en vertruwen schenkt aan de leerling. 4.3 De rl van de leerkracht Zelfstandigheidntwikkeling vraagt een specifieke attitude van de leerkracht. Deze zal van de persn die het nderwijsleerprces stuurt steeds meer de rl van begeleider aan gaan nemen. 4.4 Pedaggisch handelen Van leerkrachten wrdt verwacht dat zij: Een klimaat scheppen waarin leerlingen zich veilig en geaccepteerd velen. Het zelfvertruwen van leerlingen ndersteunen dr psitieve verwachtingen uit te spreken en dr psitieve feedback te geven. 8

9 Leerlingen stimuleren tt het zelf plssen van prblemen en hen de daarvr bendigde vaardigheden aanleren. Leerlingen leren reflecteren p hun eigen werkhuding en resultaten. Zrgen vr een duidelijke structuur in de leermgeving, zals een rdelijke en functineel ingericht van lkaal en het gebruik van verzichtelijke dag- en weekrsters. Duidelijke regels en rutines hanteren. Zrgen vr een rijke en uitdagende leermgeving. 4.5 Didactisch handelen Van leerkrachten wrdt verwacht dat zij: Het niveau van de instructie en de verwerkingspdrachten afstemmen p de verschillende beheften en mgelijkheden van de leerlingen. Leerlingen leren hun werk te plannen. Leerlingen leren te registreren en het gemaakte werk te cntrleren. Werkvrmen hanteren binnen de les die de leerlingen activeren, mtiveren en stimuleren. Bevrderen dat leerlingen p een delmatige wijze samenwerken en leren elkaar te ndersteunen. De leerlingen stimuleren zelfstandig gebruik te maken van infrmatie- en cmmunicatietechnlgie (ICT). Zrgen vr een rijk en uitdagend leerstfaanbd. 5 Relatie met uders en daltn Het Daltnnderwijs streeft een brede ntwikkeling vr de leerling na in een inspirerend leerklimaat. De leerling wrdt de uitdaging gebden m zijn talenten te ntwikkelen en eigen keuzes te maken, met ruimte vr eigen initiatief. De dcenten vertruwen er p dat de leerling verantwrdelijkheid kan en wil nemen. En dat zij hierver verantwrding kunnen en willen afleggen. Het maken van futen is een lgische schakel in het leerprces. Van de dcenten wrdt behalve de kennisverdracht verwacht dat zij hun leerlingen k pveden. Hierdr ntstaat een ntspannen schlklimaat waarin aandacht vr de leerstf en vr binnen- en buitenschlse activiteiten een vanzelfsprekende plaats hebben. De aandacht vr elkaar is daarbij van essentieel belang. 5.1 Daltn en de uders van de leerlingen Zals in bvenstaande te lezen valt richt het Daltnnderwijs zich p het kunnen mgaan met een tenemende eigen verantwrdelijkheid. De daaraan verbnden greiende heveelheid vrijheid hrt bij het vlwassen wrden. Het Daltnnderwijs gaat er van uit dat leerlingen hier hulp bij ndig hebben. Hulp én sturing van vlwassenen, uders en leraren, want leerlingen leren dit niet uit zichzelf. Het Daltnnderwijs verlangt daarm een actieve huding van de uders. Actief naar de ntwikkelingen en gebeurtenissen die p schl plaats vinden. En actief naar hun kind, he zij hun kind kunnen helpen f ndersteunen. Cncrete stappen hierin meten ng ntwikkeld wrden. 9

10 6 Dagelijkse praktijk p de Znneblem 6.1 Werkvrmen We kennen de vlgende werkvrmen: 1. klassikale les: hierbij is er interactie tussen lkr. en leerling(en), bijv. verkeer, zang, les levensbeschuwing, tekenen, rekenen, enz. Hier hrt k nder de instructie (interactie) met grep f grepje. 2. zelfstandig werken: dit is een individuele nderwijsmethde met aangewezen f zelfgekzen taken. In principe dus een werkvrm die individueel wrdt uitgeverd. Hierbij gelden de regels van zelfstandig werken: hulp vragen, uitgestelde aandacht, enz. 3. samenwerkend leren: nderscheidend in pedaggisch en didactisch. pedaggisch: sciale vrming: efenen musical, tneelstukje, verleggen met elkaar didactisch: samen uitwerken f uitleggen van leerstf. 4. keuzewerk: is een nderdeel van de taakbrief. Afhankelijk van afspraken: kiezen uit aangebden stf f zelf gekzen stf. Afspraak vr nu: kiezen uit aangebden stf en in de tekmst vergaan p vrijere vrm en de leerling meer invulling geven, bijv. kieskast. Ok de keuze maken: alleen vr de leerling die tijd ver heeft f vr alle leerlingen / he te rganiseren. Is keuzewerk individueel f samen? 5. alleen werken, waarbij de leerling geheel individueel en znder hulp werkt binnen een bepaalde tijd p een vastgesteld mment, bijv. tetsen e.d. 6.2 Zelfstandig werken Begripsbepaling We maken het vlgende nderscheid tussen de begrippen zelfstandig werken en uitgestelde aandacht : Z Zelfstandig werken Werken met uitgestelde aandacht Omschrijving De kinderen werken aan hun taak, er is ruimte m hulp te vragen d.m.v. het vragenkaartje / blkje. De leerkracht heeft de mgelijkheid m deze hulpvraag direct te beantwrden. Kinderen werken zelfstandig en kunnen niet p ieder individueel gewenst mment beschikken ver de hulp van de leerkracht. Deze hulp zal uiteindelijk wel gegeven (kunnen) wrden. Kinderen hangen bij een hulpvraag het vragenkaartje p bij het bureau / f leggen het blkje p rd. De leerkracht zal deze na de peride van uitgestelde aandacht bespreken. Delstelling Ruimte creëren vr de leerkracht m individuele hulp en aandacht te geven aan die kinderen die extra hulp f ndersteuning ndig hebben Het ntwikkelen van de zelfstandigheid in al haar facetten. 10

11 6.2.2 Specifieke verschillen Zelfstandig werken Bij zelfstandig werken gaat het er m dat de kinderen bezig zijn, zdat de leerkracht de handen vrij heeft m aandacht te kunnen besteden aan een andere grep, een individueel kind f een grepje leerlingen. Denk bijvrbeeld aan de instructietafel. Een grep kinderen is zelfstandig aan het werken en de leerkracht zit aan de instructietafel met een aantal kinderen f aan het bureau m de vragenkaartjes te beantwrden. Uitgestelde aandacht Wanneer we werken met uitgestelde aandacht, den we dat mdat we de kinderen iets willen leren. We willen ze leren m zelfstandig te werken en/f zelfstandig te denken. Het zelfstandig werken heeft een vral praktische insteek, terwijl het werken met uitgestelde aandacht een veel meer pedaggisch del heeft Regels en rutines tijdens zelfstandig werken Werkplek De kinderen mgen tijdens het zelfstandig werken zelf, in verleg, weten waar ze gaan zitten, werken p de gang / hal mag wanneer dit mgelijk is. In grep 1 / 2 kiest de leerling k afhankelijk van de activiteit. In grep 3 werken de leerlingen met zelfstandig werken aan hun eigen tafel. Bij de taakbrief hebben ze een eigen keuze. In de lp van het jaar wrdt tegewerkt naar een eigen keuze vr de werkplek. Overleggen Altijd fluisterend (geluidsklk), samenwerken p daarvr bedelde plekken (gang f instructietafel in de klas), helpen kan krt bij de tafel van een leerling. Heen- en weer lpen Neem alles in 1 keer mee (schrift, pennen, bek etc.) vr het vak waar je mee bezig gaat. Kinderen hebben geen last van andere, lpende kinderen. Wel / Niet samenwerken Samenwerken gebeurt zwel p eigen initiatief, als p initiatief van de leerkracht, tenzij het m een duidelijke reden niet kan. In grep 1 / 2 wrdt dit aangestuurd dr de leerkracht. Hulp vragen (vanaf mment invering blkje) Mtiveren dat de leerlingen eerst elkaar m hulp vragen en daarna pas de leerkracht. Een leerling met een rd blkje is niet beschikbaar m hulp te geven. Inleveren van werk Het werk dat klaar is wrdt ingeleverd in de bakken die daarvr zijn. 11

12 6.2.4 Delstelling (grep 3 t/m 8) (grep 3 begint halverwege het jaar met het inwerken met het blkje) Er is duidelijkheid ver de gang van zaken tijdens een les. Drdat de leerkracht duidelijke werkrutines hanteert, weten de leerlingen wanneer zij extra instructie kunnen krijgen. In grep 3 geeft de leerkracht de extra instructiemmenten aan. De kinderen weten he ze het blkje meten leggen (grep 3 t/m 8) en waar zij hun vragenkaartje kunnen phangen.(grep 5 t/m 8) Het vrkmt dat leerlingen nndig en impulsief vragen stellen. Het scheppen van een rustige sfeer. Kleuters leren zelf hun taakwerkje te den en verantwrdelijk te zijn vr hun eigen taak Werkwijze - De leerkracht lpt vrafgaand aan de les (vlgens een vaste rute) langs alle leerlingen vr eventuele individuele vragen (vragenblkje), cntrle en m stimulans te geven. helpt kinderen met vragen f instructie aan het bureau f in grepjes aan de instructietafel; maakt elke dag een cmplimentenrndje langs alle kinderen. Medigt leerling p inspirerende wijze aan en geeft z mgelijk cmplimentjes. In grep 1 / 2 kmen cmplimenten terug in evaluatiernde f individueel Werkwijze - De leerlingen weten dat ze met hun vragen meten wachten tt de leerkracht bij hen kmt. leren dat ze geen vinger meer p heven steken, maar maken de leerkracht via hun blkje / vragenkaartje duidelijk dat ze hulp ndig hebben; laten de pgave waar ze niet uitkmen even rusten en gaan verder met een andere pdracht; ervaren dat de situatie en het gedrag van de leerkracht vrspelbaar zijn Het verlp van een les 1. Krte lprnde m de kinderen die het ndig hebben p weg te helpen. 2. Instructie vr 1 grep, de andere grep is zelfstandig aan het werk. Dit is een peride van uitgestelde aandacht. (bij cmbigrep, maar k bij gedifferentieerd werken) 3. Kinderen die denken dat ze de instructie niet ndig hebben, kunnen zelf aan het werk (dit wrdt achteraf geëvalueerd grep 5 t/m 8). 4. De grep gaat na instructie aan het werk. 5. De leerkracht maakt tijd vr de vragenkaartjes / leerlingen met een blkje met een? bven. 6. Hierna wrdt deze cyclus herhaald vr de andere grep (grep 5 t/m 8) 12

13 6.2.8 Werken met uitgestelde aandacht Uitgestelde aandacht is een vrwaarde binnen de peride van het zelfstandig werken. Periden dat de leerkracht niet beschikbaar is. De leerlingen meten leren dat de leerkracht niet meer p elk mment beschikbaar is. Gedurende een krte peride mgen de leerlingen geen berep p de leerkracht den, mdat: 1. de leerlingen meten leren zelfstandig dingen p te lssen 2. hij/zij bijvrbeeld instructie aan andere leerlingen met geven. Tijdens het zelfstandig werken (wanneer de leerkracht geen instructie geeft), gebruiken we in alle grepen een gren brdje pen znneblem p het brd. Dit betekent dat je je vragenkaartje ( grep 5 t/m 8) bij de leerkracht p mag hangen en je gerepen wrdt wanneer je aan de beurt bent. Wanneer er sprake is van uitgestelde aandacht, gebruiken we een rd brdje geslten znneblem. Dit betekent dat de leerkracht niet beschikbaar is en de kinderen zelf een plssing meten zeken. 13

14 7 Hulpmiddelen 7.1 Dagkleuren (grep 1 t/m 8) Iedere dag van de week wrdt in de hele schl, aangegeven met een dagkleur. De kleuren zijn zichtbaar in het lkaal. De dagkleuren structureren de week vr de kinderen en helpt ze m een planning te maken. Op nze schl wrden de vlgende dagkleuren gebruikt: maandag rd dinsdag blauw wensdag ranje dnderdag gren vrijdag geel De kleuren wrden gebruikt vr het plannen en aftekenen (afkleuren) van de taakbrief en vr het verzicht welke dag het is. De leerling en de leerkracht hebben aan het einde van de week een ged verzicht van de leerstijl van het kind. Z is te zien f het werk p de geplande dag gemaakt is en f het kind het werk ged verdeeld heeft ver de dag f week. 7.2 Dagritme / Taakbrd Grep 1/2 Elke chtend in de kring wrdt besprken welke dag, kleur, maand etc het is. Dit wrdt dan zichtbaar gemaakt in de grep. Daarnaast wrdt er bij de kleuters k gewerkt met dagritmekaarten ter ndersteuning van de leerlingen. Deze wrden besprken en vervlgens vr de grep pgehangen Grep 3 t/m 8 In de grepen 3 t/m 8 wrdt het dagritme aangegeven p het taakbrd. Hierp zijn k de vlgende nderdelen te vinden: De namen van de kinderen De rllen die kinderen hebben binnen de grep Grepsspecifieke taken als: grepsleiders, andere. Spreekbeurten, dagpening en bekbesprekingen (5/6 en 7/8) Samenwerken p de gang Cmputerhek 14

15 7.3 pen/geslten znneblem (grep 1 t/m 8) We gebruiken hiervr een stappenplan: 1. Lees de pdracht (ng eens) ged! 2. Vraag (zachtjes) hulp aan een ander kind. 3. Hang je vragenkaartje p / zet je blkje p rd. 4. Ga even een andere taak den. 7.4 tijdsklk (grep 1 t/m 8) de tijdsklk gebruiken we m aan te geven he lang een bepaalde activiteit duurt. De tijdklk lpt terug. Vr kinderen geeft dit verzicht. 7.5 kleurenblkje (grep 3 t/m 8) we gebruiken bij zelfstandig werken het kleurenblkje. rd = ik ben druk bezig dus str mij niet! gren = ik kan iemand anders helpen. je mag me daarvr stren ranje = ik ben p een andere plek in schl aan het werk? = ik wil graag hulp van de meester f juf wit = pen vr een afspraak p grepsniveau initialen = eigenaar van het blkje Afspraak: het kleurenblkje is persnsgebnden. Het wrdt als het niet ndig is bewaard in het laatje. Het kleurenblkje wrdt gebruikt medi grep geluidsklk (grep 3 t/m8) de geluidsklk geeft aan in welke mate er verlegd kan wrden 1= helemaal. stil. er mag niet gepraat wrden 2= je maatje mag je hren (fluisteren) 3= hrbaar vr de anderen in je grepje (zacht praten) 4= hrbaar vr de hele grep (duidelijk praten) 7.7 vragenkaartje Met het vragenkaartje geef je aan dat je graag hulp van de leerkracht wilt. Je plaatst deze p de afgesprken plek. (vanaf grep 5) 15

16 7.8 Handelingswijzers Handelingswijzers geven aan he te handelen. 16

17 8 Taakbrief / werken met de taak 8.1 werken met de taakbrief in grep 1 en 2 We hebben p de Daltnschl De Znneblem twee kleutergrepen. De kinderen kmen hier spelenderwijs in aanraking met de Daltnbeginselen, waarbij met name samenwerken erg belangrijk is. Elkaar helpen en ndersteunen maakt dat kinderen leren zich verantwrdelijk te velen vr elkaar en afhankelijk durven te zijn. We leren hen samen prblemen p te lssen in plaats van direct vr hulp naar de leerkracht te stappen. Bij de jngste kleuters ligt de nadruk p het wennen aan het naar schl gaan. Er is veel aandacht vr gewntevrming, werkrutines en regelmaat. Dit gebeurt d.m.v. de dagritmekaarten en de kleuren van de dag. De kinderen leren spelenderwijs de wereld m zich heen te ntdekken. In de kleutergrepen bestaat een grte vrijheid in keuzes. Tch is hier sprake van sturing. De leerkracht biedt in tenemende mate werk aan met betrekking tt individuele niveau van het kind, waarbij de leerkracht een natuurlijk sturende, begeleidende rl heeft. De udste kleuters krijgen een taakbrief. Daarp kan de leerkracht diverse activiteiten aankruisen die de kinderen meten den. taal rekenen platte vlak ruimtelijk vlak spelletje eigen keuze In een bepaalde peride gaan de kinderen een bepaalde taak uitveren. Nadat de dr de leerkracht gestelde taak af is, hebben de kinderen de vrijheid m zelf een keus te maken waarmee ze verder willen. In de taakbrief zijn diverse keuzemgelijkheden: - rde werkmapje; kinderen kiezen een spel uit de kast pgenmen in het rde werkmapje. Dit kan een platte vlak- f ruimtelijk spel zijn. - vraagteken. Kinderen kiezen vraf een eigen taak binnen hun taakbrief. - kinderen hebben de keus wanneer, heveel en waar ze de taken gaan uitveren. - kinderen kunnen k aangeven dat ze meer taken in die werkweek willen. De leerkracht zet een kruisje bij de taak dat het kind extra heeft gekzen. Binnen de taakbrief wrdt ged gekeken naar de ntwikkeling, werkhuding en mgelijkheden van het kind. We prberen zveel mgelijk p zijn/haar niveau werk aan te bieden. Er wrdt geclusterd in grepen binnen de klas en/f klassenverstijgend. Kinderen plakken een sticker als hun taak klaar is en kleuren de smiley met de daltnkleur van de dag in. Hiermee evalueren ze zelf he het werk gegaan is. Als de taakbrief klaar is mgen de kinderen het meenemen naar huis. 17

18 Zij kunnen zien p de tijdsklk heveel dagen ze ng kunnen werken aan hun taakbrief. Gele knijpers en 1 rde knijper m aan te geven dat dan de taakbrief klaar met zijn. De leerkracht registreert p welke delen de taakbrief af is. Sms kiezen we ervr, in verleg met uders, m jngste kinderen (grep 1), die er aan te zijn f dit aangeven, k een taakbrief te geven. Is de keuze eenmaal gemaakt, dan huden de kinderen hun taakbrief evt. met minimale pdrachten Werkflat De werkflat bestaat uit 3 verschillende kastjes ( verdiepingen ) met laatjes met activiteiten gericht p: - taal - rekenen - thema Kinderen kunnen tijdens het spelen en werken hier materialen uit halen m mee te werken. Deze kunnen k verbnden wrden aan een taak uit de taakbrief. Daarin hebben ze dan de keus m uit een bepaalde verdieping een pdracht te kiezen. In deze grepen werken wij met een grte en een kleine kring. Aan de grte kring nemen alle kinderen deel. Beide kringen spelen in p interesse, leeftijd, sciaal emtineel en/f niveau. Samenwerken d.m.v. maatjeswerk neemt k bij de kleuters al een belangrijke plaats bij het nderwijs in. Vr de jngste kleuters kan dit betekenen dat ze een maatje kiezen m twee aan twee bij de deur te staan f samen een spel te kiezen. Vr de udsten betekent dit binnen de taakbrief dat er een activiteit met een ander kind samen wrdt gedaan. Hierbij werken we k klassenverstijgend met de andere kleutergrep. Veelal wrden k udsten aan jngste kleuters gekppeld als maatje m diverse redenen: - vragen stellen als je iets niet weet (vraag een udste kind) - hulp bij diverse activiteiten - werkrutines behandelen 18

19 8.2 Dagtaak In grep 3 wrdt gewerkt aan de hand van dagritmekaarten. Op deze manier wrdt het werk per dag aangebden. In grep 4 wrdt gewerkt met een weekverzicht vr zelfstandig werken, die per dag wrdt afgewerkt aan de hand van dagritmekaarten.. De leerlingen hebben een dag de tijd m de taken te maken Dagtaken wrden in hgere grepen alleen gegeven aan kinderen die (ng) erg veel meite hebben met het plannen van hun taken f het kunnen verzien van de tijd. Leerlingen met een dagtaak in hgere grepen krijgen een verzicht van de te maken taken (eventueel met steun van tijden). Op de weektaak zijn alle pdrachten al vr de kinderen verdeeld ver de vakken. In individuele gevallen zijn de dagen d.m.v. een tijdschema vr deze leerlingen reeds ingepland en krijgen ze het verzicht van de gehele week niet te zien. 8.3 Werken met de weektaak in grep 5 t/m 8 Leerstfgebieden Taal Rekenen Spelling Technisch lezen (t/m gr. 5) Begrijpend / studerend lezen (vanaf gr. 4) Schrijven Natuur Verkeer Geschiedenis (vanaf gr. 5) Aardrijkskunde (vanaf gr. 5) Engels (vanaf gr. 7) Op de taakbrief staan de instructies vermeld per vak. Daar is k te vinden he laat er instructie is en p welke dag / welk mment. Ok zijn hier andere bijznderheden van die week te vinden. (verjaardagen, tetsen, andere bijznderheden etc.). Met behulp van deze infrmatie kunnen kinderen hun eigen dagritme bepalen Verwerking De taken wrden p maandag uitgelegd. De leerlingen kunnen kiezen uit meerdere taken. Ze mgen waar mgelijk zelf bepalen waarmee en wanneer ze beginnen Keuzewerk. Naast de verplichte taken hebben de kinderen de keuze uit een aantal andere pdrachten / heken Evaluatie Op het eind van de week wrdt het gemaakte werk geëvalueerd p de weektaak. De leerling geeft d.m.v. het kleuren van een smiley en/f d.m.v. vragen aan he hij f zij de week ervaren heeft. 19

20 8.3.4 Inhud van de taken Leerlingen krijgen p maandag de taakbrief. Hierp staan de taken vr de hele week. Vr de verwerking van deze taken hebben de leerlingen de hele week de tijd. Taken die p een dag niet afkmen, gaan mee naar de vlgende dag. Op dnderdagmiddag (grep 3/4) en vrijdagchtend (vanaf gr. 5) is er tijd beschikbaar m taken af te maken die niet binnen de planning zijn gelukt. Ze mgen zelf bepalen in welke vlgrde ze de taken maken. Ok bepalen ze zelf waar en met wie ze de taken maken. Basistaken In de basistaak vind je de pdrachten vanuit de methdes per leerstfgebied. De leerkracht kan dit per nderdeel verdelen in meerdere, aparte pdrachten (bijv. bij taal en rekenen) Andere taken Een aantal leerlingen hebben een aangepaste weektaak, mdat ze p een ander niveau werken (p bepaalde vakgebieden). Individuele afspraken Met smmige leerlingen heeft de leerkracht een mndelinge afspraak. Dit heeft dan vaak te maken met de heveelheid stf f de manier van verwerken Verwerking Afhankelijk van het niveau van zelfstandig plannen maken kinderen de keus vr een dagtaak, halve weektaak, weektaak, f plannen met behulp van de leerkracht Nrmale taak We gaan uit van de nrmale weektaak. Leerlingen met een nrmale taak vinden p hun taakbrief in grep 5 de dagen van de week bij bepaalde pdrachten. Dit m ze te helpen met (handig) plannen. Vanaf grep 6 gebeurt dit alleen in individuele gevallen Verlichte taak Op de verlichte taak zijn de pdrachten te vinden die minimaal gedaan meten wrden m het leerprces te laten vrtgaan. Dit kan gaan m 1 f meerdere vakgebieden. Leerlingen maken minder efenstf f maken werk p een ander (lager0 niveau Plustaak De plustaak richt zich p kinderen die bij een bepaald vakgebied meer aankunnen, vr de rest van de taak is deze hetzelfde als de nrmale taak. Dit kan bestaan uit: extra pdrachten uit de methde; pdrachten uit andere bekjes; cmputerprgramma s; het maken van een werkstuk f presentatie (alleen f met andere kinderen). 20

Inhoudsopgave schoolplan

Inhoudsopgave schoolplan 1 Inhudspgave schlplan Pagina 1. Inleiding 1.0 Vrwrd 3 1.1 uitgangspunten 5 1.2 De grndslag vr het functineren van de Viersprng 6 1.3 Delen en functies van het plan 1.4 Prcedure pstellen en vaststellen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2

De Taallijn Interactief taalonderwijs in groep 1 en 2 De Taallijn Interactief taalnderwijs in grep 1 en 2 Sinterklaas kmt lgeren! Activiteitencyclus vr grep 1 en 2 Expertisecentrum Nederlands Inhudspgave Inleiding 3 Vrbeeld van een planningsrster 4 Vrbereiding

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk

Zorgplan. Naam. Adres. Uitgerekende datum. Administratienummer. Naam en adres verloskundige praktijk Zrgplan Naam Adres Uitgerekende datum Administratienummer Naam en adres verlskundige praktijk datum tijd Met wie Afsprakenlijst Gefeliciteerd met uw zwangerschap! Tijdens uw zwangerschap zal u nder cntrle

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding...13

Inhoudsopgave. Inleiding...13 Inhudspgave Inleiding 2 1 Over wie gaat het? 5 2 Een nieuwe visie p de jeugdzrg 10 21 Jeugdzrg al langer p plitieke agenda 10 22 Een nieuwe visie 11 3 Een systeembeschrijving van de huidige jeugdzrg13

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht

Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Organisatie Organisatiecultuurtraject Stichtse Vecht Onderzek naar naar de veranderbereidheid van medewerkers Erasmus Universiteit Rtterdam Afstudeerscriptie Marleen Scherpenzeel Nvember 2011 Organisatiecultuurtraject

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Prtcl medicijnverstrekking en medisch handelen Pagina 1 Inhudspgave Inleiding De leerling wrdt ziek p schl Het tedienen van medicijnen p verzek Vrbehuden en risicvlle handelingen Wet en regelgeving Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014

Handleiding Training Scholen inspireren scholen over Gezonde School 2 juni 2014 Handleiding Training Schlen inspireren schlen ver Geznde Schl 2 juni 2014 Naam cntactpersnen Bewegen Werkt: Pieter Iedema ROC van Twente : Gerald Oude Alink Inhudspgave Het 7-stappenplan beleid in het

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie