Cursusaanbod v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cursusaanbod 2010-2011. v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n. w w w.i n g r a d o.n l"

Transcriptie

1 Cursusaanbod v o o r l e e r p l i c h t e n v o o r t i j d i g s c h o o lv e r l at e n w w w.bestuursacademie.n l w w w.i n g r a d o.n l

2 Colofon Voorwoord Het samenwerkingsverband Bestuursacademie Nederland/Ingrado viert dit cursusjaar haar tweede lustrum! Al 10 jaar werken wij nauw samen aan de professionalisering van medewerkers Leerplicht en RMC. De missie en visie van beide organisaties sluiten dan ook goed op elkaar aan. In de missie van Ingrado staat dat zij als landelijke brancheorganisatie actief bijdraagt aan het beschermen van het recht op onderwijs. Ingrado wil dit bereiken door het bevorderen van effectief beleid voor de participatie van jeugdigen in onderwijs en werk. En ook door goede voorwaarden te creëren voor het werk van haar leden. Eén van deze voorwaarden is deskundigheidsbevordering. Dit alles sluit naadloos aan op de missie van de Bestuursacademie Nederland, te weten: Samen bouwen aan het Openbaar Bestuur. Samen met Ingrado bouwen wij aan verdere professionalisering van u, als medewerker Leerplicht/RMC. Wij doen dit door opleidingen te organiseren die aansluiten op de actualiteit en behoefte en dragen daarmee bij aan een toenemende eenduidige uitvoering van beleid en nieuwe wet- en regelgeving. Wij zijn continu bezig met het actualiseren van onze opleidingen. Een goed voorbeeld hiervan is de doorontwikkeling van de vakopleiding Leerplichtambtenaar naar de vakopleiding Leerplicht/RMC. Landelijk is te zien dat de werkterreinen van Leerplicht en RMC steeds meer naar elkaar toegroeien. De vernieuwde vakopleiding speelt goed in op deze ontwikkeling. Daarnaast is het, dankzij het aanbieden van keuzemodulen, vanaf nu mogelijk om in te spelen op uw persoonlijke opleidingsbehoefte als medewerker Leerplicht en RMC. Net als het terugdringen van voortijdig schoolverlaten is de bevordering van een Leven Lang Leren één van de Lissabondoelstellingen. Ook voor u, als medewerker Leerplicht/RMC, is het belangrijk om uw eigen professionele kennis en vaardigheden steeds verder te ontwikkelen. Namens het samenwerkingsverband Bestuursacademie Nederland/Ingrado wensen wij u een goed en leerzaam studiejaar toe. Opleidingen/cursussen voor leerplicht en voortijdig schoolverlaten Samenstellers Will van den Ouden & Sape van der Werf managers Bestuursacademie Nederland / INGRADO Joost de Jong Directeur Bestuursacademie Nederland Ton van der Hulst Portefeuillehouder Opleiding Ingrado Ton van der Hulst Portefeuillehouder Opleiding INGRADO Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van INGRADO, vereniging voor leerplicht en RMC, en de Bestuursacademie Nederland. Aan de totstandkoming van deze brochure is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden de auteurs geen enkele aansprakelijkheid. 3

3 Inhoudsopgave Basisopleidingen Praktijkcase pagina Basisopleidingen Leerplicht Vakopleiding Leerplicht/RMC 6 Opstapcursus Leerplichtambtenaar 10 Actualiteitendagen oud-cursisten vakopleiding Leerplicht/RMC 11 Actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugd- en jongerenbeleid 12 Leerlingenregistratie 13 Trajectbegeleiding RMC 14 Wetten en regels Juridisch handelen in de praktijk 16 Handhaving bij luxe verzuim 17 Bezwaarschriften binnen leerplichtzaken 18 Leerplicht in relatie tot jeugd- en onderwijswetgeving 19 Buitengewoon opsporingsambtenaar 20 Workshop Proces-verbaal leerplichtzaken 21 Professioneel handelen Bemiddelen bij leerplicht en RMC 23 Intervisie, werk- en studiebegeleiding 24 Beleid en management Ambtsinstructie 26 Workshop Jaarverslag leerplicht 27 Theorie en praktijk van ketensamenwerking in uw eigen situatie 28 Regionalisering 29 Deelnamevoorwaarden opleidingen en leergangen 30 Nog vragen? 33 Aanmeldingsformulier 34 In 2000 meldt een basisschool dat twee kinderen uit een gezin om onduidelijke redenen regelmatig afwezig zijn. In het gezin is de vader werkloos geworden en de moeder kan de situatie niet aan. De leerplichtambtenaar gaat op huisbezoek en constateert dat de opvoeding en de huishouding niet op orde zijn. Het gezin is niet bekend bij hulpverlening. De leerplichtambtenaar schakelt met toestemming van de vader en moeder maatschappelijk werk in. In de jaren daarna verhuist het gezin, maar de situatie blijft zorgwekkend. De kinderen zitten op het vmbo, waar ze regelmatig te laat of helemaal niet verschijnen. Ze glijden af naar het criminele circuit. In overlegvormen wordt regelmatig besproken hoe deze kinderen en het gezin het beste geholpen kunnen worden. Door de enorme caseload bij alle betrokkenen wordt er helaas niet altijd adequaat gereageerd. Uiteindelijk wordt een proces-verbaal opgemaakt. In 2009 blijkt uit de leerplicht-/ RMC-administratie dat beide kinderen zonder startkwalificatie aan het werk zijn. De RMC-trajectbegeleider zet conform de Wet investeren in jongeren (WIJ) een gecombineerd werk-/leertraject uit. Dit slaat aan. Maar hoe had dit gezin (nog) beter geholpen kunnen worden? Opstapcursus Leerplichtambtenaar: snel op de hoogte; overzicht van de werkzaamheden. Vakopleiding Leerplicht/RMC: toepassing wet en regelgeving leerplicht/rmc; effectieve registratie van jongeren; afstemming van zorg; succesvol communicatief handelen; handhavend optreden bij leerplicht; werk-/leertrajecten voor jongeren; motiveren van jongeren en de rol van de ouders; herkennen van gedragsproblematiek; invloed culturele verschillen bij leerplicht/rmc. Terugkomdagen oud-cursisten vakopleiding Leerplicht/RMC: de laatste ontwikkelingen; kennis en diploma up-to-date. Leerlingenregistratie leerplicht/rmc: verwerken leerlinggegevens; verzamelen kengetallen; brieven en formulieren. Actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugd- en jongerenbeleid: de nieuwste ontwikkelingen uitgediept. RMCtrajectbegeleiding wet- en regelgeving RMC; wie zijn je ketenpartners; wie is de voortijdig schoolverlater; registratie en monitoren; motiveren van jongeren. 4 5

4 Professioneel invulling geven aan leerplicht en RMC Vakopleiding Leerplicht/RMC Als medewerker Leerplicht en RMC heeft u een doorslaggevende positie bij het voorkomen van schoolverzuim en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten van jongeren. U zorgt er, samen met de onderwijsinstelling, voor dat jongeren binnen hun mogelijkheden hun school afmaken, met voldoende bagage de arbeidsmarkt betreden en een maatschappelijke carrière op kunnen bouwen. Het is van belang dat u zich profileert als waardevolle gesprekspartner voor verschillende partijen in diverse situaties en overlegvormen. U moet beschikken over kennis van wet- en regelgeving en over achtergrondinformatie zodat u dit in het belang van kinderen en jongeren kunt inzetten. De vakopleiding geeft u kennis en inzicht om uw werkzaamheden op een professionele manier uit te voeren. U bent leerplichtambtenaar of RMCmedewerker en u wilt zich verder ontwikkelen in deze functie. Deze vakopleiding is afgestemd op het functieprofiel voor medewerkers Leerplicht/RMC zoals dat door Ingrado is ontwikkeld. Het basisdeel bestaat uit de modulen: De juridische omgeving van de Leerplicht-/RMC-wet Leerplichtwet en RMC- wet- en regelgeving Leerlingenregistratie Het onderwijsveld Leerlingenzorg Professioneel handelen Het keuzedeel bestaat uit de modulen: Handhaving bij leerplicht Leren en werken Motiveren van jongeren/rol van de ouders Leerlingen met een specifieke hulpvraag (gedragsproblematiek) Invloed culturele verschillen bij leerplicht/rmc (2 dagen) (4 dagen) (1 dag) (2 dagen) (2 dagen) (5 dagen) (2 dagen) (2 dagen) (2 dagen) (2 dagen) (2 dagen) Opzet De vakopleiding Leerplicht/RMC bestaat uit een basisdeel en een keuzedeel en beslaat in totaal 22 dagen. Het basisdeel omvat 16 dagen, de overige zes lesdagen worden gevuld met keuzemodulen. Examen, diploma, certificaat Na afloop van deze opleiding kunt u het diploma vakopleiding Leerplicht/RMC behalen. Om voor dit diploma in aanmerking te komen, dient u het basisdeel succesvol af te ronden. Daarnaast moet u minimaal een voldoende hebben voor de keuzemodule Handhaving bij leerplicht of Leren en Werken, twee andere keuzemodulen en de eindopdracht. Modulen basisdeel 1. de juridische omgeving van de leerplicht en de wet- en regelgeving rondom RMC. De werkzaamheden als medewerker Leerplicht/RMC worden uitgevoerd op basis van het wettelijk kader. Om dat goed te kunnen doen, heeft u kennis en inzicht in de juridische omgeving nodig. positie binnen de gemeentelijke organisatie; privacy en Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP); plaats Algemene wet bestuursrecht (Awb) en algemene beginselen van behoorlijk bestuur; juridische omgeving wet- en regelgeving Leerplicht/RMC; privacy en Wet bescherming Persoonsgegevens (WBP); beslistermijnen en rechtsbescherming. 2. toepassing Leerplichtwet en wet- en regelgeving rondom RMC De kern van uw werk is de uitvoering van de wet- en regelgeving rondom Leerplicht/RMC. rol en verantwoordelijkheden leerplichtambtenaar/ RMC-medewerker; toepassing Leerplichtwet 1969, Leerplichtregeling 1995, kwalificatieplicht, RMC-wet en RMC-regelingen; relevante naastgelegen wetten en wetsartikelen; particulier onderwijs; schorsen en verwijderen; vrijstellingen. 3. Leerlingenregistratie Wie zicht wil krijgen én houden over de werkvoorraad, moet beginnen bij een goede leerlingenregistratie. Daarnaast biedt een goede leerlingenregistratie zicht op ontwikkelingen en stelt het u in staat om het leerplichtjaarverslag en de RMC-effectrapportage met registratiegegevens te onderbouwen. belang van een goede leerlingenadministratie; afstemming met digitale verzuimloket en het volledig maken van uw verzuimgegevens; uitvoeren van de registratie voor leerplicht, kwalificatieplicht en RMC; leerplichtjaarverslag en RMC-effectrapportage. 4. Het onderwijsveld Het onderwijsveld vervult bij de bestrijding van voortijdig schoolverlaten een hoofdrol. Zodra leerplicht en RMC erbij betrokken raakt, is effectieve samenwerking geboden. Kennis van het onderwijsveld is daarvoor noodzakelijk. leerplicht/rmc in het onderwijs-, jeugd- en jongerenbeleid; het Nederlandse onderwijssysteem; verschillende leerwegen: beschrijving en doorstroommogelijkheden; rol en taken schoolbesturen, directies; bespreking Onderwijswetten (Wet op het primair onderwijs, Wet op het voortgezet onderwijs, Wet op de expertisecentra, Wet educatie en beroepsonderwijs). 5. Leerlingenzorg De zorg in en rond de school staat centraal. De vraag is welk zorgaanbod er dient te zijn om te voorkomen dat jongeren met problemen voortijdig met de opleiding stoppen. oorzaken van schooluitval; zorgstructuren in en rond de school (regie op zorg, Centrum voor jeugd en gezin, gemeentelijke zorgnetwerken); passend onderwijs; rol en verantwoordelijkheden in de zorgstructuur; verwijsindex risicojongeren. 6. Professioneel handelen Het belangrijkste instrument binnen leerplicht en RMC bent u, als medewerker, zelf. Naast uw kennis van zaken zijn vooral uw communicatieve vaardigheden onmisbaar bij de bestrijding van verzuim en voortijdig schoolverlaten. Deze module geeft u inzicht in uw persoonlijke stijl van communiceren en conflicthantering en de invloed 6 7

5 hiervan op het contact met jongeren, partners en klanten. tijdelijke arbeidscontracten. In de huidige tijd van econo- omgevingskenmerken, maar kunnen ook in het kind zelf maar wel geïnteresseerd in de vakopleiding? Dan kunt Daarnaast gaan we in op een methodische en planmatige mische instabiliteit worden deze contracten vaak niet gelegen zijn. In deze module gaat het om kindkenmerken, u deze volgen als u gedurende de opleidingsperiode benadering en aanpak van de dagelijkse werkpraktijk die verlengd en zijn deze jongeren de eersten die op straat zoals bijvoorbeeld leerstoornissen (dyslexie en dyscalculie) (van 1 augustus tot 1 juli) een goedgekeurde stageplaats kenmerkend zijn voor een professionele houding. staan. Jongeren zonder startkwalificatie blijken tweemaal of gedragsproblematiek (zoals ADHD, ODD, PDD-Nos of heeft. Een stageplaats houdt in dat u minimaal drie zo vaak werkloos als jongeren met een startkwalificatie Asperger). Wat betekent de hulpvraag voor de leerling en dagen per week stage loopt op een afdeling Leerplicht/ (bron: CBS, december 2009). wat betekent dit voor de school, de omgeving? RMC en daarnaast nog een dag per week deelneemt beroepsprofiel; aan de vakopleiding. Ook in de weken dat er geen eerste gesprek met jongere; les is, dient de stage door te lopen. In uw stagecontract planmatig handelen; loopbaanbegeleiding en trajectbenadering; structuur speciaal onderwijs; moeten heldere afspraken staan over de werkzaamheden werken in netwerken en regievoeren; opleidingsaanbod MBO; mentoraat, interne zorgfunctionarissen en zorgteams; die u uitvoert. Deze moeten gelijkwaardig zijn aan intervisie; werkend leren, arbeidstoeleiding en reïntegratie; niveau SWV (samenwerkingsverbanden VO en PO); het takenpakket van een medewerker Leerplicht/RMC. persoonlijke en professionele ontwikkeling. Keuzemodulen regionale arbeidsmarktinformatie; leerwerktrajecten en alternatieve trajecten; wet en regelgeving: Wet Investeren in Jongeren expertisecentrum Rebound, Op de Rails, Herstart, et cetera.; externe instanties; Werkvormen en studiemateriaal Er wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen (WIJ), Wet werk en bijstand (WWB), WAJONG, leerlingvolgsysteem; en in het studiemateriaal komen actuele casussen 7. Handhaving bij leerplicht Arbeidstijdenwet; classificatie volgens DSM IV aan de orde. Tevens maken we gebruik van een syllabus Van handhaving gaat een repressieve én een preventieve regionaal actieplan jeugdwerkloosheid. (psychiatrische diagnostiek); en literatuur. werking uit. Bovendien geeft handhaving u de mogelijkheid om, in het belang van de jongere, andere instrumenten 9. Motiveren van jongeren/rol van de ouders gedragsproblematiek van jongeren, kenmerken en aanpak; Aantal dagen in te zetten. Denk daarbij aan instrumenten op het Sommige jongeren zijn niet vooruit te branden. Ze nemen gesprekstraining. Deze opleiding omvat 22 dagen, exclusief examens gebied van zorg. Wanneer u een beschikking opstelt naar weinig verantwoordelijkheid voor hun eigen gedrag en en toetsing. aanleiding van een aanvraag, dient dit zorgvuldig en juridisch correct te gebeuren. Het is belangrijk om daarbij het ontbreekt hen aan structuur en doelen. De rol van de ouders kan sterk verschillen: van het overmatig stimuleren 11. Invloed culturele achtergrond bij leerplicht/rmc De thuis- en leefwereld van jongeren kan sterk verschillen, heldere formuleringen te gebruiken en bekend te zijn met en onder druk zetten tot het volledig aan het lot over laten. mede door de culturele achtergrond. Dit gegeven is voor De kosten voor de complete vakopleiding zijn als volgt: de actuele jurisprudentie. Tijdens deze module wordt u getraind om hier adequaat u van belang tijdens gesprekken en bij de benadering van Leden: mee om te gaan. U leert wat er allemaal van belang is bij jongeren en hun ouders. Niet-leden: 6.325,- het (re)motiveren van jongeren en het bevordering van de Dit is inclusief lunch, maar exclusief de kosten voor het juridische procedures (van aanvraag tot en met betrokkenheid van de ouders. examen (t.w. 400,-) en de kosten voor het lesmateriaal hoger beroep); de meest voorkomende culturele achtergronden; (t.w. ong. 150,-). behandeling 11g beschikking; betekenis culturele achtergrond in het dagelijkse handelen; rol en verantwoordelijkheden als toezichthouder en contact leggen met jongeren; de culturele achtergrond en verzuimgesprekken. Bij het niet volgen van een onderdeel uit een als Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA); relatie strafrecht en handhaving Leerplichtwet; analyse van de situatie; motiveren van jongeren; Toelatingseisen gecombineerde module wordt de dagdeelprijs op basis van de gecombineerde module in mindering gebracht. nieuwe richtlijn Openbaar Ministerie (O.M.); actuele jurisprudentie. rol van de ouders; effecten van groepsvorming. Toelating tot deze opleiding vindt plaats na een intakegesprek. Waar & wanneer Om de opleiding met succes te kunnen afronden Deze opleiding start op de volgende locaties en dagen: 8. Leren en Werken 10. leerlingen met een specifieke hulpvraag (gedragsproblematiek) is een hbo werk- en denkniveau noodzakelijk. Utrecht: maandag 13 september 2010 Veel jongeren gaan al werken voordat ze een startkwali- Wanneer een leerling op school niet presteert zoals Een afgeronde hbo opleiding is geen vereiste en Utrecht: dinsdag 14 september 2010 ficatie hebben gehaald. De positie van deze jongeren op verwacht wordt of wenselijk is, zijn er vaak meerdere zij-instroom is mogelijk. Eindhoven: woensdag 15 september 2010 de arbeidsmarkt is onzeker en wordt gekenmerkt door oorzaken. Deze oorzaken kunnen het gevolg zijn van U bent nog geen medewerker Leerplicht/RMC, Zwolle: donderdag 16 september

6 De belangrijkste beginselen uitgelegd Opstapcursus Leerplichtambtenaar Snel op de hoogte van relevante wetswijzigingen en beleidsontwikkelingen Actualiteitendagen oud-cursisten vakopleiding Leerplicht/RMC Uiteraard wilt u zich, als beginnend leerplichtambtenaar, snel oriënteren op het werkterrein Leerplicht. U wilt een stevige basis krijgen om uw werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. Deze cursus geeft u deze onmisbare uitgangspositie. Deze cursus is ook geschikt voor medewerkers van een dienst of instelling die regelmatig samenwerkt met leerplichtambtenaren, en die daarom behoefte hebben aan meer achtergrondinformatie. Tevens kan de cursus gebruikt worden als opstap naar de vakopleiding Leerplicht/RMC. De vakopleiding Leerplichtambtenaar werd voor het eerst georganiseerd in Sindsdien hebben meer dan driehonderd leerplichtambtenaren hun diploma behaald! Medewerkers Leerplicht/RMC zijn vanzelfsprekend leergierig en regelmatig wordt door oud-cursisten de vraag gesteld of er terugkomdagen georganiseerd worden over wetswijzigingen en beleidsontwikkelingen. Dit tweedaags (met overnachting) actualiteitenprogramma is een passend antwoord op die vraag! U bent een beginnende leerplichtambtenaar. In de vier dagdelen (twee dagen) komen de volgende onderwerpen aan bod: kennis van en inzicht in het werkterrein van de leerplichtambtenaar; rol en verantwoordelijkheden van de leerplichtambtenaar; verkenning van de Leerplichtwet 1969; oriëntatie op de vrijstellingen; inzicht in bezwaar en beroep; onderwijsstructuur; regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). 4 De kosten voor de complete vakopleiding zijn als volgt: Leden: 775,- Niet-leden: 875,- Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. Waar & wanneer Utrecht: 14 en 21 september 2010 Zwolle: 2 en 9 november 2010 Utrecht: 25 november en 2 december 2010 Utrecht: 13 en 20 januari 2011 Eindhoven: 17 en 24 maart 2011 Utrecht: 7 en 14 april 2011 Utrecht: 19 en 26 mei 2011 U bent gediplomeerd medewerker leerplicht/ RMC. Tijdens dit actualiteitenprogramma brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen op uw vakgebied, zodat uw kennis én uw diploma actueel blijven. Ook is er volop gelegenheid om bij te praten met oud-medecursisten. Het programma wordt ieder jaar opnieuw ontwikkeld, gekoppeld aan de actualiteit van dat moment. 5 Leden 1.100,- Niet-leden 1.250,- Dit is inclusief cursusmateriaal en overnachting. Waar & wanneer Ermelo: 24 en 25 maart

7 De gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugd- en jongerenbeleid Meten is weten! Leerlingenregistratie Leerplicht/RMC Op de evaluatieformulieren van andere leerplichtcursussen geven cursisten vaak aan dat zij graag regelmatig worden bijgepraat over relevante maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor het werk van de leerplichtambtenaar en RMC-medewerkers. Deze cursus speelt daarop in door informatie te geven over ontwikkelingen binnen het onderwijs en andere relevante beleidsterreinen. Dankzij deze actuele informatie kunt u op uw werkplek continu adequaat handelen. De onderwerpen voor deze actualiteitendagen worden per keer vastgesteld. 2 U bent (beleids)medewerker en betrokken bij het vakgebied Leerplicht en RMC. Leden: 435,- Niet-leden: 495,- Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. Waar & wanneer Raadpleeg onze website voor actuele informatie. De invoering van het digitale verzuimloket is een feit. Alle scholen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (bekostigd en onbekostigd onderwijs) dienen hun verzuim- en uitvalmeldingen via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) te melden. Vervolgens worden de meldingen doorgestuurd naar de betrokken afdelingen Leerplicht en RMC van de gemeente of het regionaal samenwerkingsverband. Deze afdelingen ontvangen dus geen rechtstreekse meldingen meer van scholen. Het verzuimloket zorgt voor uniformiteit van meldingen en heldere procedures. Bij goed gebruik zorgt het loket ook voor direct contact tussen de voor de jongere verantwoordelijke mentor/docent en de leerplichtambtenaar/rmcmedewerker. Deze cursus zorgt ervoor dat u alles weet over de verwerking van de verzuimmeldingen, uitval bij leerplicht, kwalificatieplicht en RMC. U bent belast met de leerlingenregistratie van leerplicht/rmc en/of met de controle daarop. Onderwerpen die behandeld worden zijn: 2 Leden: 435,- Niet-leden: 495,- waarom moet een administratie gevoerd worden; wat is het belang van uw werk en het belang van de leerlingenadministratie; wat moet vastgelegd worden en waarom; hoe verkrijgt u uw gegevens op een goede manier en houdt u uw administratie zo volledig mogelijk; hoe voert u de gegevens in en zien de diverse werkprocessen eruit; hoe kunnen de taken tussen leerplichtambtenaren/ trajectbegeleiders en administratie verdeeld worden, zodat optimaal gewerkt kan worden; wat betekenen nieuwe ontwikkelingen voor de leerlingenadministratie; welke informatie mag u aan derden geven en welke niet. Zwolle: 9 november 2010 Utrecht: 23 november 2010 Eindhoven: 15 februari 2011 Utrecht: 1 maart

8 Trajectbegeleiding als beslissende factor bij terugdringen van voortijdig schoolverlaten Trajectbegeleiding RMC Wetten en regels Praktijkcase Het belang van het bestrijden van schoolverzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten staan hoog op de politieke agenda. Zo zijn er diverse preventieve maatregelen ingesteld en zijn er convenanten afgesloten met contactgemeenten en onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Het doel is om in de periode schooljaar tot en met schooljaar een reductie van 40% van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters te realiseren ten opzichte van het aantal voortijdig schoolverlaters in het schooljaar Samenwerking tussen instanties zoals bijvoorbeeld politie, justitie, jeugdzorg en diverse gemeentelijke diensten is hierbij essentieel. Deze training zorgt ervoor dat u als RMC-trajectbegeleider in staat bent om jongeren, die dreigen uit te vallen terug te leiden naar school en/of naar een passend leer-/werktraject. De afdeling Leerplicht van Grootemond krijgt via DUO een melding van ongeoorloofd schoolverzuim van Marjolein. De afdeling Leerplicht onderzoekt de zaak. Uiteindelijk blijkt dat in het geval van Marjolein het opmaken van een proces-verbaal het beste handhavingsinstrument is. De verstandhouding tussen Marjolein en haar ouders is niet goed. Om deze relatie te verbeteren, willen de ouders graag buiten de officiële vakantieperiode met haar op vakantie. Ze hebben 15 schooldagen verlof aangevraagd bij de directeur van de school. Deze verwijst ze door naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar weigert de aanvraag in te willigen, ook al dreigen de ouders de pers in te schakelen. De leerplichtambtenaar op zijn/haar beurt houdt de ouders voor dat zij een strakke handhavingsreactie van de gemeente kunnen verwachten als ze desondanks toch gaan. De ouders schrijven een bezwaarschrift en vragen om een Voorlopige Voorziening. De leerplichtambtenaar zal hierop moeten reageren met het voeren van verweer. U bent een beginnende medewerker RMC en wilt handvatten om jongeren goed te begeleiden. Tijdens deze cursus staat de jongere en het perspectief van deze jongere op een passende schoolloopbaan en/of leerwerktraject centraal. Het uiteindelijk doel is een startkwalificatie. Hoe kunt u als trajectbegeleider de jongere motiveren en welke instrumenteren kunt u daarbij inzetten? De training wordt afgerond met het formuleren van een eigen actieplan om effectief met de betreffende jongeren aan de slag te gaan. Onderwerpen, die behandeld worden, zijn: wet en regelgeving rondom RMC en leerplicht; aanval op de schooluitval, Melding en registratie, Zicht op de eigen positie, verschillende rollen van de trajectbegeleider, oefenen met casuïstiek uit de eigen werkpraktijk; wie is de voortijdige schoolverlater; bejegening, professioneel handelen, overstap VO-MBO, verzuimaanpak ROC; wie zijn je ketenpartners; netwerken, regionale afspraken, inzet bij convenanten, aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt, WIJ, etc. 6 Leden: 1.015,- Niet-leden: 1.125,- Utrecht: 30 september, 7 en 14 oktober 2010 Utrecht: 17 februari, 3 en 17 maart 2011 BOA-opleiding: verkrijgen BOA-bevoegdheid tot het opmaken van proces-verbaal; specifieke rol van de leerplichtambtenaar; overgangsregeling. Bezwaarschriften binnen leerplichtzaken: bezwaarschriften herkennen; stappen bij behandeling van een bezwaarschrift; verweerschrift opstellen; wettelijke termijnen. Leerplicht in relatie tot jeugd- en onderwijswetgeving: Wet Primair Onderwijs, Wet Voortgezet Onderwijs; Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet op de expertisecentra; Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet persoonsgebonden budget; Wet bescherming Persoonsgegevens; Wet investeren in jongeren. Juridisch handelen in de praktijk: politiek bestuurlijke omgeving; integer en loyaal handelende leerplichtambtenaar: do s en don ts; wanneer wel of niet vrijstelling van de Leerplichtwet; proces, procedures, termijnen; bestuurlijke boete. Handhaving bij luxe verzuim: preventieve en repressieve handhaving; wanneer dwangsom; model handhavingsbeschikking

9 Kent u de hobbels en de valkuilen? Juridisch handelen in de praktijk Ach, die paar dagen... Mijn kind doet het toch goed op school? Handhaving bij luxe verzuim De functie van de leerplichtambtenaar binnen de gemeentelijke organisatie kan bijzonder genoemd worden. Enerzijds maakt de leerplichtambtenaar onderdeel uit van een gemeentelijke afdeling of team én is de wethouder van Onderwijs dus politiek verantwoordelijk voor het doen en laten van de leerplichtambtenaar. Anderzijds oefent de leerplichtambtenaar zijn werkzaamheden veelal zelfstandig uit en hakt hij ter plekke knopen door. Dit laatste gebeurt vaak buiten het gemeentehuis, buiten kantooruren en zonder dat er tijd en gelegenheid is voor overleg met anderen. Het is dan ook van belang dat u de juridische klappen van de zweep kent. Deze cursus helpt u daarbij. Rondom iedere vakantie speelt het probleem weer. Ouders willen graag vroeg op vakantie. Al dan niet met toestemming, nemen deze ouders een paar dagen voor het begin van de schoolvakantie hun kinderen mee. Dit gedrag wordt vaak oogluikend toegestaan door schooldirecties. Als leerplichtambtenaar moet u hiertegen adequaat optreden. U beschikt daartoe over een aantal sancties. U kunt een procesverbaal opmaken waaruit voor de ouders een door de rechtbank opgelegde geldboete volgt. Of u kunt voor bovengenoemde en andere overtredingen gericht beleid gaan voeren door het instellen van een preventieve last onder dwangsom. In dat geval legt de gemeente een geldboete op. Na afloop van deze dag kunt u effectief optreden tegen ouders die van plan zijn om hun kinderen eerder dan de officiële aanvang van de toepassing van de Algemene wet bestuursrecht schoolvakanties mee te nemen. U bent op zoek naar meer kennis over de juridische kanten van uw werkzaamheden. (Awb) bij het uitvoeren van de Leerplichtwet, met name artikel 11g; bestuurlijke boete; Doel van de cursus Als leerplichtambtenaar voert u tal van wettelijke voor- proces, procedures, termijnen; jurisprudentie; behandeling praktijkopdrachten. U bent op zoek naar meer kennis over de bestuursrechtelijke uitvoering van handhaving. 2 schriften uit. Veelal heeft u BOA-bevoegdheid. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens gaat u Leden: 435,- zorgvuldig met persoonlijke gegevens om. Vanuit de Awb 4 Deze cursus behandelt de volgende onderwerpen: Niet-leden 495,- heeft u een helder juridisch kader. Tijdens deze cursus wordt uw kennis van deze wetgeving het begrip handhaving ; mogelijkheden tot handhaving; Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. geactualiseerd en verdiept. U leert proces, procedures Leden: 775,- preventief en repressief handhaven; Utrecht: 16 maart 2011 en juridische termen op de juiste wijze te interpreteren en Niet-leden: 875,- de stappen die nodig zijn om over te gaan tot toe te passen in uw dagelijkse handelen. Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. het opleggen van een dwangsom; eisen aan de handhavingsbeschikking; praktijk aan de hand van het model handhavings- Tijdens deze cursus komen diverse relevante onderwerpen Utrecht: 9 en 16 februari 2010 beschikking; aan bod: het belang van mandaat bij handhaving. de politiek bestuurlijke omgeving van de leerplichtambtenaar; de integer en loyaal handelende leerplichtambtenaar: do s en don ts; de wettenhiërarchie; inschrijving voor en vrijstelling van de leerplicht: wanneer wel en wanneer niet; 16 17

10 Afhandeling bezwaarschriften; (g)een probleem? Bezwaarschriften binnen leerplichtzaken Inzicht en overzicht Leerplicht in relatie tot jeugd- en onderwijswetgeving Op een goede (zo u wilt: kwade) dag ontvangt u een bezwaarschrift op een afwijzing voor bijvoorbeeld buitengewoon verlof voor een wereldreis. Wat nu...? U moet weten wat er op dat moment van u verwacht wordt. Welke knelpunten kunnen zich op korte en middellange termijn voordoen? Een bezwaarschrift vraagt een speciale behandeling, waarvan de stappen voorgeschreven staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Om getraind te worden in het behandelen van bezwaarschriften is deze eendaagse cursus ontwikkeld. Ook leert u omgaan met verzoeken om een Voorlopige Voorziening op het gebied van de uitvoering van de Leerplichtwet. U houdt zich bezig met de uitvoering van de Leerplichtwet en de wet- en regelgeving rondom RMC? Dan kent u de Leerplichtwet ongetwijfeld van A tot Z. Maar hoe zit het met uw kennis van de Wet investeren in jongeren, de Wet bescherming persoonsgegevens, de Wet op het primair onderwijs en de aangepaste Wet op de jeugdzorg? Tijdens deze cursus duikt u in de wet- en regelgeving die uw kerntaken beïnvloeden. Heeft een school in het primair Onderwijs bijvoorbeeld een inspanningsverplichting als deze een kind verwijdert? En hoe zit dat in het voortgezet onderwijs? Welke persoonsgegevens mag u delen met ketenpartners? Welke gegevens mag u verstrekken aan ouders, welke aan grootouders? Wat als de SVB bij u aanklopt? U bent op zoek naar manieren om bezwaarschriften correct en succesvol af te handelen. Na het volgen van deze cursus bent u in staat om: bij het formuleren van het primaire besluit rekening te houden met mogelijk te starten procedures; bezwaarschriften als zodanig te herkennen; de achtereenvolgende stappen van de behandeling van een bezwaarschrift op grond van de Awb uitvoeren; voorlopige voorziening in te stellen een verweerschrift op te stellen; zelfstandig verweer te voeren; de mogelijkheid van mediation, als alternatief voor het voeren van een juridische procedure, in te schatten; dit alles met inachtneming van de daarbij geldende wettelijke termijnen. 2 Leden: 435,- Niet-leden: 495,- Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. Utrecht: 1 december 2010 U bent medewerker Leerplicht- en/of RMC. Tijdens deze cursus komen de volgende relevante onderwerpen aan de orde: Wet op Primair onderwijs; Wet op het Voortgezet onderwijs; Wet bescherming persoonsgegevens; Wet persoonsgebonden budget; aanwijzing strafrechtelijke aanpak schoolverzuim; Wet educatie en beroepsonderwijs; Wet op de expertisecentra; Wet maatschappelijke ondersteuning; Wet gemeenschappelijke regelingen; Wet op de jeugdzorg; Wet investeren in jongeren; richtlijn voor strafrechtelijke aanpak schoolverzuim. 4 Leden: 775,- Niet-leden: 875,- Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. Eindhoven: 11 en 18 november 2010 Utrecht: 9 en 16 december 2010 Zwolle: 1 en 8 maart 2011 Utrecht: 5 en 12 april

11 Onmisbaar instrument bij effectief handhaven Buitengewoon opsporingsambtenaar En nu het schrijven nog Workshop Proces-verbaal leerplichtzaken Met ingang van 1 januari 2010 zijn er zes verschillende domeinen waarop een bevoegdheid tot Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) gehaald kan worden. Dit betekent dat een BOA uit het ene domein niet kan opereren in een ander domein. Zo kan bijvoorbeeld een sociaal rechercheur geen procesverbaal meer opmaken voor een leerplichtambtenaar. Hiervoor geldt een overgangstermijn van naar verwachting maximaal één tot anderhalf jaar. De BOA bevoegdheid voor leerplicht valt onder het domein Onderwijs. Momenteel volstaat voor ieder domein de algemene BOA-opleidingtenzij er aanvullende eisen binnen het domein worden geformuleerd. Ingrado is in overleg met leerplichtambtenaren zelf, het Openbaar ministerie en het Ministerie van Justitie om de aanvullende eisen te formuleren. Het bekend en geformaliseerd zijn van deze aanvullende eisen wordt zeker niet voor eind 2010 verwacht. Als voor die tijd de BOA-bevoegdheid In de algemene BOA-opleiding komt het leren schrijven van een proces-verbaal bij leerplichtzaken (ongeoorloofd schoolverzuim) weinig tot niet aan de orde. En dat terwijl een groot aantal leerplicht-ambtenaren wel behoefte heeft aan een leidraad hiervoor. Speciaal voor dit doel is in samenwerking met het Openbaar Ministerie en Ingrado de Handleiding Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim ontwikkeld. Met deze handleiding wordt beoogd om landelijk tot een meer eenduidig handhavings- en vervolgingsbeleid te komen ten aanzien van de verschillende vormen van schoolverzuim. In deze handleiding staan de aandachtpunten en voorschriften die van belang zijn om tot een kwalitatief goed proces-verbaal te komen. Hoewel deze handreiking als basis zal dienen in deze twee cursusdagen, zal ook geoefend worden in het horen van verdachte(n), het schrijven van verschillende processenverbaal en alle aspecten die daarbij aan de orde zijn. gehaald of verlengd moet worden, dan dient aan de huidige exameneisen voldaan te worden. Deze cursus sluit daarop aan. U bent leerplichtambtenaar en wilt bevoegd zijn om zelf uw proces-verbaal te schrijven. Leden: 1.495,- Niet-leden: 1.495,- U wilt een proces-verbaal leerplichtzaken juridisch juist kunnen opmaken. 4 Leden: 775,- De kosten inclusief de workshop Proces-verbaal leerplichtzaken ( dagdelen) zijn als volgt: Tijdens deze cursus wordt u, aan de hand van de Handleiding Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, Niet-leden: 875,- Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. De meerwaarde van deze BOA cursus bestaat hieruit, Leden: 2.150,-. getraind in het opmaken van een proces-verbaal dat naast de algemene lesstof waar mogelijk aandacht Niet-leden: 2.150,-. leerplichtzaken dat voldoet aan de eisen van de officier U kunt workshop combineren met de BOA-cursus wordt besteed aan de opsporingstaak van de leerplicht- Dit is inclusief lesmateriaal en lunch, maar exclusief van Justitie. Deze cursus wordt aansluitend op de BOA- ( dagdelen). De kosten zijn dan als volgt: ambtenaar en dat de lesgroep hoofdzakelijk bestaat uit de kosten van het CITO-examen (circa 150,-). opleiding georganiseerd. De volgende onderwerpen Leden: 2.150,- leerplichtambtenaren. U heeft dus volop de gelegenheid om, naast en tijdens de les, met collega s van gedachten komen aan bod: Niet-leden: 2.150,- Dit is inclusief lunch en lesmateriaal, maar exclusief de te wisselen. BOA: het typerende van een proces-verbaal leerplicht ; kosten van het CITO-examen (ong. 150,-). Zodra het nieuwe programma bekend is, wordt deze verwerkt Utrecht: 8, 15, 22, 29 september, 6 en 13 oktober 2010 Zwolle: 10, 16, 24 november, 1, 7, 13 december 2010 het leerplichtonderzoek art.22 LPW; het verhoor van verdachte(n); en volgt u de opleiding BOA Leerplicht. Utrecht: 4, 11, 18 januari, 1, 8, 15 februari 2011 het proces-verbaal art. 22 LPW; Utrecht: 4 en 11 november 2010 Utrecht: 17, 24, 31 maart, 14, 21 en 28 april 2011 afdoeningvormen van het Openbaar Ministerie (O.M.); de kantonzitting; Zwolle: 6 en 13 januari 2011 Utrecht: 1 en 8 maart 2011 De huidige BOA-cursus omvat 12 dagdelen. Workshop Proces-verbaal leerplichtzaken: schema voor het vervolgen van een jongere en/of zijn Utrecht: 5 en 12 april 2011 Utrecht: 4 en 11 november 2010 ouders/verzorgers wegens schoolverzuim. Zwolle: 6 en 13 januari 2011 Utrecht: 1 en 8 maart 2011 Utrecht: 5 en 12 april

12 Professioneel handelen Praktijkcase Bemiddelen bij leerplicht en RMC Herman is een puber van 14 jaar die niet vooruit te branden is. Zijn ouders vinden het prima, of zijn niet in staat om invloed op hem uit te oefenen. De vmbo-school die hij bezoekt, zit hem echter achter de broek. De gesprekken tussen Herman, zijn ouders, en de school hebben niet het gewenste resultaat gehad. Het spijbelgedrag neemt toe en de school doet een verzuimmelding. Nadat u zich verder geïnformeerd heeft bij de school, gaat u op huisbezoek. Bij het gesprek blijkt Herman te ontbreken. Het gesprek verloopt moeizaam. De ouders hebben de neiging om zaken buiten zichzelf te leggen, beschuldigen iedereen en halen er van alles bij. Tussen de regels door hoort u echter ook veel onmacht bij de ouders om greep te houden op hun kind. Het schoolgedrag vindt u ook terug in de thuissituatie. Wat gaat u doen naar aanleiding van dit gesprek? En hoe bereidt u zich trouwens voor op zo n gesprek? Wat zijn uw doelen en hoe bouwt u het gesprek op? Bemiddelen bij leerplicht In deze cursus leert u onder andere welke acties u moet ondernemen bij een verzuimmelding. Wat heeft de school gedaan? Wat is het beeld van de mentor? Gaat u op huisbezoek of nodigt u de ouders en leerling bij u op kantoor uit? U leert een gesprek voorbereiden en doelen vast te stellen. Gaat u de nadruk leggen op handhaven met proces-verbaal of maakt u meer zorggerelateerde afspraken? U leert gebruik te maken van verschillende gesprekstechnieken, waaronder mediation. Intervisie Pasklare oplossingen bestaan niet voor dit soort situaties, maar het is duidelijk dat u al uw kennis en vaardigheden moet inzetten om de juiste oplossingen te creëren. Daarbij kunnen collega s helpen. Intervisie (het delen van kennis) met collega s biedt u vaak perspectieven waar u zelf nooit aan gedacht zou hebben en breiden uw gereedschapskist uit. Achter elke melding kan een verhaal zitten waardoor u zich steeds moet afvragen wat de volgende stap zal moeten zijn. Professionaliteit is dan niet alleen een zaak van juridische kennis kunnen toepassen, maar ook adequaat kunnen communiceren op verschillende niveaus en binnen verschillende organisaties (ouders, pubers, directeuren van scholen, wethouders en ambtenaren), kunnen bemiddelen bij conflicten tussen partijen, op beleidsniveau strategisch kunnen denken en handelen, een evenwichtige afweging kunnen maken tussen de wet handhaven en de hand toereiken (hulpverlening inschakelen), enzovoort Daarvoor moet u een goed beeld van uw eigen competenties hebben en weten waar en hoe u zich verder zou kunnen professionaliseren. U wilt uw professionele handelen verbeteren. De cursus Bemiddelen bij leerplicht/rmc geeft u een goed beeld van uw eigen (communicatieve en sociale) competenties en geeft aan waar u zich zou moeten/ kunnen ontwikkelen. U leert hoe u in bepaalde professionele situaties overkomt (communicatiestijl) en hoe u doorgaans met conflicten en weerstand omgaat (conflictstijl). U wordt vaardiger door uw gespreksvaardigheden te trainen, leert hoe u een lastig gesprek in goede banen kunt leiden en probeert balans te vinden tussen zorg en handhaven : wanneer en in welke situatie moet ik op welke wijze handelen? U ontwikkelt methodische vaardigheden : de gesprekken die u voert en de handelingen die u verricht zijn logisch, doordacht en systematisch. U werkt met concrete doelen en stelt uw resultaten steeds bij. Daarbij heeft u oog voor uw eigen professioneel handelen. U reflecteert continu: doe ik de juiste dingen en ben ik tevreden over mijn eigen rol? Professioneel handelen is ook: professioneel omgaan met collega s en op een eenduidige manier handelen ten aanzien van de ketenpartners. Intervisie is een middel om met collega s heldere, duidelijke afstemming te krijgen en tot één manier van handelen te komen. Rol en positie van de leerplichtambtenaar Mediationtechnieken Probleemformulering Vragen en doorvragen Reflectie op eigen handelen Bespreking casuïstiek eigen werkpraktijk 6 Leden: 1.015,- Niet leden: 1.125,- Utrecht: 23, 30 september en 7 oktober 2010 Zwolle: 2, 9 en 16 februari 2011 Utrecht: 6, 20 en 27 april 2011 Eindhoven: 11, 18 en 25 mei

13 U hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden Intervisie, werk- en studiebegeleiding Beleid en management Praktijkcase Geen enkele medewerker hoeft het wiel opnieuw uit te vinden. Zeker niet als op regelmatige basis intervisie (het delen van kennis tussen collega s onderling) plaatsvindt. Met intervisie kunt u de professionele ontwik- keling van uzelf én van uw collega s stimuleren. U bent op zoek naar kennis en kunde om uw eigen effectiviteit en professionaliteit te vergroten. Intervisie kan verschillende invalshoeken hebben. Het kan gaan over problemen die u in de werksituatie ervaart en waar u moeilijk alleen uit komt. Ook kan intervisie het uitvoeren van actieplannen of leerdoelen vergemakkelijken door ze van tevoren eens goed door te nemen. Afhankelijk van de vraag wordt het aantal dagdelen bepaald. U krijgt hiervoor een offerte. Waar en waneer Dit wordt in overleg met u bepaald. De heer Van Dijk is net gestart als leerplichtambtenaar. Van een collega uit de regio hoort hij dat hij eerst moet zijn beëdigd voordat hij beslissingen mag nemen in het kader van de Leerplichtwet. Tevens moet er een instructie zijn, waarin de taken van de leerplichtambtenaar staan omschreven. Van Dijk gaat bij zijn leidinggevende informeren. Het blijkt dat de gemeente een instructie heeft, maar deze is van vóór 1994 en moet dus nodig worden aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Zijn beëdiging wordt snel geregeld. Hij kan deze volgende week afleggen bij de burgemeester. Na een aantal maanden loopt Van Dijk tegen een aantal zaken aan die volgens hem niet optimaal werken. Zo hebben de afzonderlijk regio s allemaal een verschillende benadering richting dezelfde (ROC-)scholen. Er is geen gemeentelijk of regionaal verzuimbeleid. Voor bepaalde groepen kinderen zijn geen voorzieningen. Ook in de operationele processen kunnen verbeteringen worden aangebracht. In het jaarverslag leerplicht voor de gemeenteraad maakt Van Dijk de problematiek kenbaar. Hij doet een voorstel voor een ontwikkelplan om de verbeteringen te realiseren. Verder start Van Dijk overlegvormen om tot een betere regionale samenwerking te komen en eenduidig beleid voor verzuim te ontwikkelen. Hij gaat samenwerken met de afdeling sociale zaken om jongeren die zich melden voor een uitkering gezamenlijk een aanbod te doen. Tijdens deze training deelt u met collega s uw persoonlijke ervaringen. Een voorwaarde voor succesvolle intervisie is continuïteit, structuur en gelijkwaardigheid van de gesprekspartners. Daarom is het van belang dat een externe deskundige de opstartfase begeleidt en de werkmethode overdraagt. Daarna kan het gevormde intervisieteam het proces zelf sturen. Jaarverslag leerplicht: opbouw van een jaarverslag; analyseren van gegevens; versterken positie en rol leerplicht binnen de gemeentelijke organisatie; visiebepaling toekomst. Regionalisering: wat is regionalisering; wat moet van te voren geregeld worden; Wet gemeenschappelijke regelingen; mandaat of delegatie. Afhankelijk van de vraag wordt een programma-aanbod samengesteld. Ketensamenwerking voortijdig schoolverlaten en Jeugdwerkloosheid: doelstelling ketensamenwerking; gezamenlijk plan van aanpak maken; meetbaar maken van de samenwerking; afspraken maken; regie voeren; wanneer heeft het succes. Ambtsinstructie: aanpassen van de instructie aan de kwalificatieplicht

14 Zijn de actuele ontwikkelingen ingepast? Ambtsinstructie De geschiedenis als basis voor de toekomst Workshop Jaarverslag leerplicht Om het voortijdig schoolverlaten beter in beeld te krijgen en terug te dringen, zijn er de afgelopen jaren veel nieuwe beleidsmaatregelen en wetswijzigingen doorgevoerd. Denk aan de invoering van de kwalificatieplicht, het verzuimloket, de melding SVB met betrekking tot de Algemene Kinderbijslag Wet en de veranderende rol van de onderwijsinspectie. Deze wijzigingen moeten allemaal terugkomen in de ambtsinstructie. Omdat ouders zich kunnen beroepen op deze ambtsinstructie, is het belangrijk om met een actuele instructie te werken. U bent belast met het up-to-date houden van de ambtsinstructie. Om de ambtsinstructie op een snelle en juridisch juiste manier te actualiseren, biedt Ingrado een nieuwe modelinstructie voor medewerkers Leerplicht/RMC. De modelinstructie is toegeschreven naar gemeenten en regionale bureaus. U wilt zeker weten dat uw ambtsinstructie goed wordt geactualiseerd? Deze opleiding geeft u de benodigde kennis en handvatten. Na deze cursus bent u in staat om een op maat gesneden nieuwe instructie op te zetten en kunt u deze instructie toepassen in de dagelijkse praktijk. Onderwerpen die aan bod komen zijn: uitleg over de nieuwe ambtsinstructie; aanpassingen doorvoeren voor o.a.: - de invoering van de kwalificatieplicht; - de invoering van het digitale verzuimloket; - meldingen aan het SVB aangaande de Algemene Kinderbijslag Wet; - veranderende rol onderwijsinspectie. betekenis van de modelinstructie voor externe partners; presentatie en communicatie. 2 Leden: 435,- Niet-leden: 495,- Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. Utrecht: 15 maart 2011 Investeren in het maken van een jaarverslag, op basis van een visie op leerplicht, kan zeer rendabel zijn. Leerplichtbeleid dat onderbouwd wordt door kwantitatieve gegevens, een kwalitatieve analyse, een heldere visie op de toekomst en de bijkomende randvoorwaarden, is dan basis voor het stevig positioneren van de positie en rol van leerplicht binnen de gemeentelijke organisatie. Politiek en maatschappelijk is er immers meer dan voldoende draagvlak voor het belangrijke werk dat door de leerplichtambtenaar wordt gedaan! Na deze training heeft u een eerste aanzet voor uw jaarverslag. U ontwikkelt een duidelijke visie op leerplicht in de politiek-maatschappelijke context. U bent medewerker Leerplicht- en/of RMC. Deze workshop gaat in op een veelheid aan aspecten die bij het schrijven en uitdragen van het jaarverslag van belang zijn. U leert welke onderdelen er in het jaarverslag opgenomen moeten worden en welke conclusies hieruit af te leiden zijn. Na afloop van deze workshop heeft u een eerste aanzet voor uw eigen jaarverslag! In de workshop wordt ingegaan op: missie, visie en doel van leerplicht; visie op leerplicht in de politiek/maatschappelijke context; leerplicht, regie en uitvoering; leerplicht en de ambtelijke organisatie; interactieve beleidsontwikkeling; het analyseren en interpreteren van cijfers; financiën; jaarrekening en een functieboek; schrijven van teksten; maken van een samenvatting; persberichten/presentatie voor college en raad. 4 Leden: 775,- Niet-leden: 875,- Dit is inclusief lunch en cursusmateriaal. Utrecht: 26 augustus en 2 september

15 Hoe kunt u effectief samenwerken in de keten? Theorie en praktijk van ketensamenwerking in uw eigen situatie Stappen in samenwerking bij het bestrijden van voortijdig schoolverlaten Regionalisering Vele organisaties ondersteunen jongeren die dreigen uit te vallen. Men wil ze een duurzame rol in de maatschappij geven en toekomstperspectief bieden. De praktijk leert echter dat de ondersteunende organisaties niet goed op elkaar afgestemd zijn. Hierdoor krijgen jongeren soms niet de ondersteuning die nodig is, of komen tussen wal en schip terecht. Dit komt onder andere doordat er grote verschillen zijn qua belangen, doelgroepen en financiering. Samenwerking in de keten om de verschillende uitgangspunten op elkaar af te stemmen, is een voorwaarde om het voortijdig schoolverlaten daadwerkelijk een halt toe te roepen en uiteindelijk terug te dringen. Met deze training leert u uw eigen situatie te analyseren en de gewenste samenwerking in de keten te bepalen en te bewerkstelligen. U bent RMC-coördinator, (beleids)medewerker of manager bij een gemeente of UWV WERKbedrijf. U speelt een belangrijke rol waar het gaat om voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid. Tijdens deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: de keten; ketenregie en -samenwerking: de taken en positionering van de ketenpartners, de betekenis van regievoeren en doelgroepanalyse; analyse van uw eigen situatie: wat is uw eigen bijdrage in de keten, waar vallen er gaten, en hoe kunt u haalbare samenwerkingsdoelen formuleren; operationalisering plan van aanpak: haalbaarheid van het plan, waar zitten tegenstrijdigheden en hoe zijn deze op te lossen, wanneer is het een succes en hoe meet je dat, wat is uw eigen bijdrage in de keten, waar vallen er gaten; ketensamenwerking in uitvoering: welke vaardigheden zijn nodig om succesvol in de keten te kunnen werken. Afhankelijk van de vraag wordt het aantal dagdelen bepaald. U krijgt hiervoor een offerte. Waar en waneer Dit wordt in overleg met u bepaald. Regionalisering is een vraagstuk waar menig leerplichtambtenaar of gemeentelijk beleidsambtenaar zich op dit moment mee bezig houdt en de noodzaak van gaat inzien. Er komen dan ook steeds meer regionale leerplichtbureaus en/of andere samenwerkingsvormen tot stand. Samenwerking tussen deze organisaties is een essentieel middel in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Deze cursus geeft u inzicht in de diverse mogelijkheden om op een verantwoorde wijze een regionaal samenwerkingsverband tot stand te brengen. U bent benieuwd op welke manier regionalisering tot stand kan komen. Aan de orde komen onder andere: vraagstukken betreffende de Wet gemeenschappelijke regelingen: mandaat of delegatie; de beëdiging van de leerplichtambtenaar; de problemen met het GBA-netwerk automatiseringsmogelijkheden; het schrijven van een implementatieplan; de formatie en functiebeschrijvingen; financiën. Deze cursus is bij uitstek geschikt om in-company en op maat te organiseren. Alle partijen die betrokken zijn bij het opzetten van een regionaal samenwerkingsverband, kunnen gezamenlijk van dezelfde informatie worden voorzien. Met behulp van een ervaringsdeskundige kunnen diverse afwegingen besproken worden. Afhankelijk van de vraag wordt het aantal dagdelen bepaald. U krijgt hiervoor een offerte. Waar en waneer Dit wordt in overleg met u bepaald

16 Deelnamevoorwaarden opleidingen en leergangen BESTUURSACADEMIE NEDERLAND EN INGRADO een ter zake handelingsbevoegde vertegenwoordiger zijn van de werkgever van de als deelnemer door Bestuursacademie Nederland/INGRADO administratiekosten ten bedrage van 500,- in kan Bestuursacademie Nederland/INGRADO besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een opleiding op Vereniging voor leerplicht en RMC Cursusjaar aangemelde werknemer, als de deelnemer zelf. 5. Bij de inschrijving van een deelnemer kan, indien van rekening gebracht. Bij annulering tot vier weken voor de aanvangsdatum is 60% verschuldigd, daarna 100%, exclusief de eventuele annuleringskosten van een een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld. toepassing, een keuze worden gemaakt tussen inschrijving externe locatie. 3. Eveneens heeft Bestuursacademie Nederland/ Artikel 1 Toepasselijkheid onder de eigennaam of onder de naam van de echtge- INGRADO het recht een deelnemer om haar 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle no(o)t(e) of geregistreerde partner. Deze gegevens Artikel 4 Tussentijdse beëindiging door de opdrachtgever moverende redenen te weigeren. overeenkomsten met Bestuursacademie Nederland en zullen worden gebruikt voor het eventueel uit te reiken 1. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdracht- INGRADO, vereniging voor leerplicht en RMC, verder diploma of certificaat. gever aangewezen deelnemer na aanvang van de op- 4. In genoemde gevallen heeft de opdrachtgever recht op te noemen Bestuursacademie Nederland/INGRADO, leiding deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet terugbetaling van het volledige bedrag. betreffende de deelname aan opleidingsactiviteiten, 6. Voor inschrijvingen kan ook gebruik worden gemaakt aan de cursus deelneemt, is de opdrachtgever betaling zijnde (vak)opleidingen, modulen, cursussen, trainingen van het formulier dat op de website staat. In plaats van verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen 5. Bij datumwijziging van een opleidingsactiviteit door en andere vormen van open, cursorische activiteiten. ondertekening verklaart de deelnemer zich dan akkoord recht op enige terugbetaling of kwijtschelding. Bestuursacademie Nederland/INGRADO is de met de deelnamevoorwaarden. opdrachtgever geen bedrag verschuldigd indien de 2. Deze voorwaarden dienen als annex bij de Algemene 2. Het voorgaande lid is niet van toepassing indien gewijzigde datum niet schikt. Voorwaarden voor Dienstverlening. Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever tussentijdse beëindiging het gevolg is van een medisch 1. De opdrachtgever voor een opleidingsactiviteit heeft advies. In dit geval is een verklaring van de (ARBO-)arts Artikel 6 Prijzen 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend het recht deelname aan, of de opdracht voor een noodzakelijk. Het door Bestuursacademie Nederland/ 1. Prijzen zijn bindend. indien en voor zover ze schriftelijk zijn bevestigd. opleidingsactiviteit te annuleren. INGRADO te restitueren bedrag wordt berekend aan de hand van de uitgevoerde cursusdagdelen tot de datum 2. Prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst 2. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de van kennisgeving van noodzakelijke tussentijdse beëin- examenkosten, kosten van studiemateriaal en eventuele 1. De overeenkomst tussen Bestuursacademie betreffende opleidingsactiviteit worden door Bestuurs- diging door de opdrachtgever, vermeerderd met even- verblijfkosten. Nederland/INGRADO en de opdrachtgever komt tot academie Nederland/INGRADO administratiekosten tueel reeds door Bestuursacademie Nederland/INGRADO stand door toezending van het door de opdrachtgever ten bedrage van 75,- in rekening gebracht. Bij ten behoeve van de deelnemer gemaakte kosten. Artikel 7 Betaling ondertekende aanmeldingsformulier, of door een annulering tot twee weken voor de aanvangsdatum is 1. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld door Bestuursacademie Nederland/INGRADO en de de opdrachtgever verplicht 50% van het cursusgeld te 3. Tussentijdse beëindiging van de opleiding dient te voldoen uiterlijk 30 dagen na facturering op de door opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging. betalen, daarna 100%. schriftelijk te worden gemeld. Het niet langer bijwonen Bestuursacademie Nederland/INGRADO aangegeven van de lessen wordt niet gezien als afmelding. wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk 2. Bij aanmelding via de website ontvangt de 3. Indien een opleidingsactiviteit wordt georganiseerd anders is overeengekomen. opdrachtgever een bevestiging van de inschrijving. in een niet tot Bestuursacademie Nederland/ Artikel 5 Annulering, uitstel en weigering door de INGRADO behorende uitvoeringslocatie worden bij Bestuursacademie Nederland/INGRADO 2. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over 3. Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid annulering tot acht weken voor de aanvangsdatum 1. Bestuursacademie Nederland/INGRADO heeft het het openstaande bedrag, inclusief eventueel te berekenen om tegen gereduceerde prijs in te schrijven voor een door Bestuursacademie Nederland/INGRADO recht tot vijf werkdagen voor de eerste uitvoerings- BTW, de wettelijke rente verschuldigd vanaf 30 dagen aantal met elkaar verbonden opleidingsactiviteiten, dan administratiekosten à 75,- in rekening gebracht. datum een opleidingsactiviteit te annuleren of uit te na factuurdatum. geldt dit als één inschrijving en worden de betreffende Bij annulering tot vier weken voor de aanvangsdatum stellen indien daartoe door Bestuursacademie Nederland/ Daarnaast is de directie van Bestuursacademie Nederland/ cursussen of modulen als één opleidingsactiviteit is 60% verschuldigd, daarna 100%. INGRADO voldoende reden aanwezig wordt geacht. INGRADO gerechtigd de betrokken deelnemer uit te beschouwd. sluiten van deelname aan het onderwijs en/of examens. 4. Bij annulering van een in-company opleidingsactiviteit, 2. Indien daartoe door Bestuursacademie Nederland/ De werkgever wordt hiervan in kennis gesteld. 4. Een opdrachtgever zoals in lid 1 bedoeld kan zowel wordt tot acht weken voor de aanvangsdatum INGRADO voldoende reden aanwezig wordt geacht, 30 31

17 Nog vragen? 3. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een daadwerkelijke of vermeende tekortkoming van Bestuursacademie Nederland/ INGRADO, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever terzake. 4. Gespreide betaling is alleen mogelijk bij een positieve beschikking op een schriftelijk verzoek daartoe. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend bij de financiële administratie van de Bestuursacademie Nederland/INGRADO. Artikel 8 Incassokosten Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Bestuursacademie Nederland/INGRADO vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten van het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. Artikel 9 Privacy 1. De noodzakelijke registratie bij Bestuursacademie Nederland/INGRADO beperkt zich tot de NAWgegevens, gegevens over de vooropleiding en de huidige functie en de cijferregistratie. Artikel 10 Deelname aan examens 1. Inschrijving voor (een module van) een vakopleiding geeft recht op deelname aan het (de) betreffende examen(s). 2. Bij onvoldoende resultaat of schriftelijke afmelding wordt één herkansingsmogelijkheid geboden. 3. Het is mogelijk aan een (her)examen deel te nemen zonder de lessen voor de betreffende module of opleiding te volgen. Artikel 11 Kwaliteitszorg/klachtenregeling 1. Alle gegevens betreffende de exameneisen, eindtermen en leerdoelen van een vakopleiding zijn vastgelegd in een leerplan en in de Kwaliteitsregeling Bestuursdienstonderwijs. Op deze wijze kan worden gegarandeerd dat diploma s op basis van uniforme eisen worden afgegeven. 2. De Kwaliteitsregeling Bestuursdienstonderwijs voorziet ook in een procedure voor het indienen van bezwaarschriften. De regeling is bij de Bestuursacademie Nederland/INGRADO op te vragen. 3. Bestuursacademie Nederland/INGRADO heeft een klachtenregeling opgesteld, deze kan worden opgevraagd. U kunt daarvoor terecht bij Will van den Ouden Telefoon Sape van der Werf Telefoon Natasja Mulhuijzen Telefoon De deelnemer is verplicht zelf informatie te verstrekken aan de werkgever over de behaalde studieresultaten. Wanneer hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt verstrekt Bestuursacademie Nederland/ INGRADO zonder toestemming van de deelnemer geen inlichtingen aan de werkgever over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke

18 Aanmeldingsformulier Ik meld me aan voor: (s.v.p aankruisen welke opleiding/cursus(sen) u wilt gaan volgen) Vakopleiding Leerplicht/RMC Bezwaarschriften binnen leerplichtzaken Opstapcursus Leerplichtambtenaar Wetten naast de Leerplichtwet Actualiteitendagen oud-cursisten vakopleiding Leerplicht/RMC Buitengewoon opsporingsambtenaar Actuele ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en jeugd- en jongerenbeleid Workshop Proces-verbaal leerplichtzaken Leerlingenregistratie Bemiddelen bij leerplicht en RMC Intervisie, werk- en studiebegeleiding Trajectbegeleiding RMC Ambtsinstructie Workshop Jaarverslag leerplicht Juridisch handelen in de praktijk Theorie en praktijk van ketensamenwerking Handhaving bij luxe verzuim Regionalisering Ik ben wel/geen lid van INGRADO Achternaam m/v Voornamen Roepnaam Privé-adres Postcode & Woonplaats Telefoon privé Geboortedatum & geboorteplaats adres Werkgever Postadres Postcode & woonplaats Afdeling Telefoon werk Factuur naar: werkadres privéadres Door ondertekening verklaart u zich akkoord met de in de brochure vermelde cursusprijzen en de deelnamevoorwaarden. Druk en zetfouten voorbehouden. Datum: handtekening: 34

19 Bestuursacademie Nederland Rijnzathe 8, 3454 PV De Meern Postbus 131, 3454 ZJ De Meern Tel of via (lokaal tarief) Ingrado Johan de Wittlaan 141 Postbus EC Arnhem Tel Fax

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek.

Jaarverslag. waar een kind zich in bevindt, het gezinsleven en eventuele achterliggende problematiek. Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek Jaarverslag - november Op tijd! Organisatie De leerplichtambtenaren van het RBL eisen nogal wat van jongeren. We verwachten dat ze op tijd op school zijn

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

Jaarverslag Leerlingzaken

Jaarverslag Leerlingzaken Jaarverslag Leerlingzaken 2013 2014 Inhoud Voorwoord > Waarom dit jaarverslag > Visie en uitgangspunten > De wet > Leerplicht en RMC > Verschillende soorten verzuim > Dag van de Leerplicht > Leerlingenadministratie

Nadere informatie

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014

Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Passend onderwijs Zesde voortgangsrapportage november 2014 Samenvatting De start van passend onderwijs is na 1 augustus goed verlopen. De meeste scholen en samenwerkingsverbanden nemen de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regisseer je eigen toekomst! Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV

Regisseer je eigen toekomst! Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV Regisseer je eigen toekomst! Wordt mede mogelijk gemaakt door het convenant VSV Uitvoering van het convenant VSV door het Zoomvliet College en de gevolgen ervan Student: Ayse-Gül Kara Opleiding: HBO-Rechten

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Meer Betrokken Ouders

Meer Betrokken Ouders Meer Betrokken Ouders Kwalitatief onderzoek naar ouderbetrokkenheid in relatie tot voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld!

INGRADO. RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving MAGAZINE. Houd de jongeren in beeld! INGRADO MAGAZINE Oktober 2011 Nr. 14 Houd de jongeren in beeld! RMC hard nodig voor slagen nieuwe wetgeving En verder: Re g e l s v o o r p a r t i c u l i e r e s c h o le n 10 vragen aan de jeugdofficier

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen

GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen GION Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs Rijksuniversiteit Groningen Postbus 1286 9701 BG Groningen Leerplichtige leerlingen zonder onderwijs Th. A. van Batenburg N.S. Dokter B.F. Mulder Leerplichtige

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL

INGRADO. Mbo-studenten brainstormen over verzuim MAGAZINE SPECIAL INGRADO MAGAZINE Maart 2015 Nr. 25 Mbo-studenten brainstormen over verzuim SPECIAL En verder: Opleidingen versterken positie RMC-er 10 vragen aan de minister van OCW Verzuimpreventie Koning Willem I College

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne

6.4.1 Verwijzing naar een andere school... 17 6.4.2 Mogelijke uitstroom... 17 6.5 Leerlingenzorg... 17 6.5.1 Uitgangspunten interne Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 8 Regionaal Expertise Centrum (REC) en nieuw Samenwerkingsverband Passend Onderwijs...

Nadere informatie