Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Sport & Bewegingseducatie voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 Opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 Academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Sport en bewegingseducatie, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Sport & Bewegingseducatie Student met havodiploma tot Student met havodiploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met vwodiploma tot Student met vwodiploma vanaf Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli

3 Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultateekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) Sportmedische keuring Om te kunnen starten met de opleiding Sport- & Bewegingseducatie bij de HZ, kan er van de student een sportmedische keuring worden geïst. Deze dient te worden afgenomen door een arts van een Sport Medisch Adviescentrum. De dient de student de test met goed gevolg te behalen en de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de student Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Het domein van sport en bewegen situeert zich van topsport tot ongeorganiseerd bewegen. Het sporten en bewegen kan o.a. gericht zijn op (sportmonitor, 2005): Plezierbeleving/ontspanning/sociale contacten/gezelligheid Uitlaatklep/compensatie dagelijks leven/ zinnen verzetten/ natuurbeleving/lekker buiten zijn Presteren/competitie/winnen Gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging Boeiende activiteit/ leren vaardigheden Strak/slank lichaam, spieropbouw/kracht Als doelgroepen bij deze activiteiten kunnen o.a. kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen onderscheiden worden. Binnen verschillende leeftijdscategorieën kunnen o.a. topsporters, mensen met een ziekte of beperking, mensen in achterstandsituaties, allochtonen, als doelgroep voorkomen. Positionering SBE binnen domein sport en bewegen De professional sport en bewegen maakt de verbinding tussen management, beleid en uitvoering t.a.v. sporten beweegactiviteiten waarbij het stimuleren en invullen van een actieve, gezonde leefstijl centraal staat. De professional sport en bewegen is hierbij in staat om een adequate en verantwoorde keuze te maken t.a.v. de 3

4 kwaliteitscriteria sport en bewegen en de maatschappelijke, organisatorische randvoorwaarden. Hierbij zal hij (wetenschappelijk) onderzoek en beleid vertalen en toepasbaar maken naar concrete situaties die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden met kennis van en ervaring op het uitvoerende, sporttechnische niveau. Sport en bewegen wordt als middel gebruikt om doelen te bereiken. Afhankelijk van de context staan volgende doelen centraal: gezondheidsbevordering om een duurzame gedragsverandering en leefstijlverbetering te bewerkstelligen; een verantwoorde (vrije)tijdsinvulling om een verbetering in duurzaam fysiek, psychisch en/of sociaal welzijn te realiseren; het stimuleren en verhogen van sociale participatie om structureel, maar ook incidenteel meer doelgroepen (in beweging) te krijgen. De professional sport en bewegen is werkzaam op het tactisch/strategische niveau van organisaties die zich richten op sport en bewegen. Hij is in staat om op een zelfstandige, innovatieve en ondernemende manier te opereren binnen een eigen opgezet bedrijf, een grotere organisatie, of een leidinggevende functie te bekleden binnen een organisatie of bedrijf. Hierbij is hij als professional sport en bewegen zowel uitvoeringsbekwaam, coachbekwaam als managementbekwaam. Typerende beroepshouding SBE Beroepshouding (ethische gronden) die verwerkt worden in het niveau onder de competentie definiëring: Werkt met passie voor sport en bewegen Pro-actief Zelfstandige werker Neemt verantwoordelijkheid voor eigen functioneren Flexibel in handelen Inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen Creatief Handelt op verantwoorde wijze Handelt ethisch en integer, gebaseerd op openheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen en respect. Reflecterend vermogen Hanteert sportgerelateerde waarden en normen Toont voorbeeldgedrag Werkvelden SBE Er zijn veel organisaties die betrokken zijn bij de sport-en bewegingsactiviteiten. Als werkvelden worden volgende onderscheiden: Georganiseerde/buitenschoolse sport: sportverenigingen, sportbonden, sportkoepels Overheid: buurtsport (BOS-driehoek), gemeente, provincie, rijksoverheid Onderwijs: naschools sport- en beweegaanbod van basisschool tot universiteit, regulier of speciaal onderwijs Gezondheidszorg en welzijnsorganisaties: zorginstellingen, zorgverzekeraars, bedrijfssport Bedrijfsleven: commerciële sport-en beweegaanbieders (fitness en wellness aanbieders, toerisme en recreatie bedrijven), evenementenorganisaties Anders georganiseerde sport: particuliere sport- en beweegaanbieders en initiatieven 4

5 5

6 Functies SBE Bij deze organisaties zijn er zeer veel verschillende functies en functiebenamingen. Als houvast is aan de hand van de verschillende die kunnen voorkomen bij de professional sport en bewegen een indeling gemaakt t.a.v. de mogelijke functies. Rollen beschrijven zodat medewerker op 1 van die rollen slaat (Kathelijn). Georganiseerde/buitenschoolse sport: medewerker sportbond/sportvereniging/sportraad/sportfederatie, medewerker buitenschoolse opvang Overheid: bewegingsconsulent/bewegingsagoog, adviseur sport- en bewegen, buurtsportcoördinator, adviseur leisure gebied, combinatiefunctionaris Onderwijs: docent, medewerker onderwijsadviesdienst Gezondheidszorg/Welzijnsorganisaties: gezondheidsconsulent/leefstijlcoach, bewegingsagoog, adviseur sport- en bewegen, medewerker GGD/preventieve gezondheidszorg, ziekenhuis, revalidatiecentra, ouderenzorg, verslavingszorg, zorgverzekeraars, belangenbehartigingsorganisaties, arbodienst Bedrijfsleven: bedrijfsleider (sportadviesbureau, sporttoerisme, evenementenbureau, zeilschool, buitensport bedrijf, recreatiebedrijf, sportschool, ) leisure manager, ZZP er, Anders georganiseerde sport: ZZP er Beroepstaken SBE Volgende tien beroepstaken zijn specifiek voor de professional sport en bewegen om tot deze positionering te komen: 1. Begeleiden van individuen en groepen tijdens sport- en beweegactiviteiten volgens een didactisch model. 2. Introduceren, stimuleren, activeren, enthousiasmeren van doelgroepen m.b.t. actieve deelname aan sport- en beweegactiviteiten. 3. Ontwerpen, implementeren (coördineren, evalueren, bijstellen) en rapporten van sport en beweegprogramma s/interventies op maat. 4. Ontwikkelen, organiseren en implementeren (coördineren, evalueren, bijstellen) van projecten/evenementen op gebied van sport en bewegen. 5. Adviseren en coachen t.a.v. duurzame gedragsverandering en leefstijlverbetering. 6. Belangen behartigen, afstemmen met relevante nationale en internationale netwerken en samenwerken in inter/multidisciplinaire teams en actief uitwisselen van expertise. 7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door kansen te creëren en middelen te genereren t.a.v. producten en diensten voor sport en bewegen. 8. Leiding geven aan en managen van sportbedrijven/sportorganisaties vanuit de kaders van beleidsontwikkeling, - uitvoering en evaluatie. 9. Bevorderen van deskundigheid van medewerkers die (beroepsmatig) betrokken zijn bij sport en bewegen (professionalisering). 10. Ontwikkelen en adviseren over strategie en beleid in sport en bewegen. Om een goede professional te zijn in sport en bewegen zijn de beroepstaken, waarbij het accent ligt op de (sporttechnische) uitvoering, essentieel om de management en beleid gerelateerde taken adequaat te kunnen uitvoeren. Beroepstaken 1, 2,3, 4 en 5 vormen hierdoor randvoorwaarden voor de overige beroepstaken en zijn onderscheidend t.a.v. van de beroepstaken van de sportmanager. 6

7 2.2.2 Competenties Beschrijving van de competentie van de opleiding: Sport & Bewegingseducatie 1 Agogisch competent 1.1 Begeleidt en coacht uiteenlopende doelgroepen en individuele deelnemers in sport- en bewegingssituaties op basis van deelnamemotieven en specifieke kenmerken Propedeuse niveau. De student past ontwikkelingspsychologische kennis en groepsdynamische principes toe in het adequaat begeleiden en coachen van deelnemers aan sport- en bewegingsactiviteiten. De student is in staat om rekening houdend met een aantal belangrijke doelgroepkenmerken en deelnamemotieven effectieve begeleiding en coaching toe te passen Hoofdfase niveau. De student past kennis m.b.t. gedragsverandering en leefstijlbeïnvloeding toe in het gericht begeleiden en coachen van deelnemers aan sport- en bewegingsprogramma s (zowel health als leisure gerelateerd). De begeleiding en coaching is afgestemd op fysieke (belastbaarheid), sociaal-affectieve en cognitieve gedragsaspecten van uiteenlopende doelgroepen of individuele deelnemers Afstudeerniveau. De student past op basis van wetenschappelijke kennis (gedragsverandering, leefstijlbeïnvloeding, inspanningsfysiologie, belevingsconcepten) en een zelfstandig uitgevoerde doelgroepanalyse (deelnamemotieven, leefstijlen, symptomen, grondmotorische eigenschappen) doelgericht begeleidings- en coachingsstrategieën toe. 1.2 Creëert een agogisch klimaat waarin respect en betrokkenheid centraal staan en waarbij gedragsverandering in de richting van een duurzame, gezonde of actief-recreatieve leefstijl wordt bevorderd Propedeuse niveau. De student creëert op basis van agogische kennis (psychologie, pedagogiek) een passende sfeer (klimaat) waarin doelgroepen zich prettig voelen en bereid zijn doelgericht te werken. De student is in staat gewenst gedrag van deelnemers te stimuleren en ongewenst gedrag te begrenzen. Context: De groepen zijn klein en de (individuele) problematiek is relatief eenvoudig van aard. De toepassing vindt onder begeleiding plaats in uiteenlopende werkvelden waaronder in elk geval sport en gezondheid (fitness) en leisure (recreatieve setting) Hoofdfase niveau. De student creëert op basis van kennis t.a.v. gedragsverandering en leefstijlbeïnvloeding een passend klimaat waarin uiteenlopende doelgroepen bereid zijn te werken aan een gezonde, actieve leefstijl. Context: De problematiek van de doelgroepen of individuele deelnemers is complex van aard met betrekking tot fysieke, mentale of socaal-affectieve aspecten. De toepassing vindt onder enige begeleiding plaats in het domein van sport en gezondheid en/of leisure. Tijdens de uitvoering is sprake van samenwerking met enkele partners of disciplines Afstudeerniveau. De student creëert op basis van geïntegreerde, toegepaste kennis een passend klimaat/sfeer waarin uiteenlopende complexe doelgroepen of individuele deelnemers bereid zijn te werken aan duurzame leefstijlverandering (gezonde of actief-recreatieve leefstijl). 2 Vakdidactisch competent 2.1 Ontwerpt, implementeert, coördineert en evalueert bewegingsprogramma s voor uiteenlopende doelgroepen met specifieke gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle (recreatieve) vrijetijdsbesteding Propedeuse niveau De student is in staat om op microniveau sport- en bewegingsactiviteiten te ontwerpen 7

8 voor een aantal doelgroepen met relatief eenvoudige gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij het ontwerpen hanteert de student de belangrijkste didactische aspecten (beginsituatieanalyse, doelstellingen, organisatie, presentatie) Hoofdfase niveau De student is in staat om op mesoniveau bewegingsprogramma s te ontwerpen voor een specifieke doelgroepen met gerichte gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij het ontwerpen maakt de student gebruik van kennis met betrekking tot de effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten Afstudeerniveau. De student is in staat om op macroniveau bewegingsprogramma s te ontwerpen voor een specifieke doelgroepen met complexe gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij het ontwerpen maakt de student gebruik van wetenschappelijke kennis met betrekking tot de effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten. 2.2 Voert bewegingsprogramma s uit binnen diverse situaties (buurt/gemeente, onderwijs, zorg, welzijn, recreatie) en evalueert deze programma s op effectiviteit en efficiëntie Propedeuse niveau De student is in staat om op microniveau sport- en bewegingsactiviteiten uit te voeren voor een aantal doelgroepen met relatief eenvoudige gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij de uitvoering hanteert de student de belangrijkste didactische aspecten (didactische werkvormen, methodiek/opbouw, organisatie, presentatie). Bovendien is hij in staat deze activiteiten te evalueren en hieruit conclusies voor zijn handelen te trekken Hoofdfase niveau De student is in staat om op mesoniveau bewegingsprogramma s uit te voeren voor specifieke doelgroepen met gerichte gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij de uitvoering past de student verworven kennis t.a.v. effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten toe. De student is in staat de effectiviteit van de uitgevoerde bewegingsprogramma s te evalueren en hieruit conclusies te trekken voor de toekomst Afstudeerniveau De student is in staat om op macroniveau bewegingsprogramma s uit te voeren voor specifieke doelgroepen met complexe gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij de uitvoering past de student wetenschappelijke kennis t.a.v. effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten toe. De student is in staat de effectiviteit van de uitgevoerde bewegingsprogramma s te onderzoeken en hieruit conclusies te trekken ter optimalisering. 2.3 Voert lessen, trainingen, clinics uit in het kader van duurzame leefstijlverandering, sportstimulering of vrijetijdsbesteding en hanteert hierbij doelgericht diverse didactische componenten Propedeuse niveau De student is in staat om op microniveau lessen, trainingen, clinics in het kader van sportstimulering of bewegingsrecreatie uit te voeren en te evalueren. De student maakt hierbij gericht gebruik van de diverse didactische componenten. Context: : Het gaat om reguliere, kleine groepen. De toepassing vindt onder begeleiding plaats in uiteenlopende werkvelden waaronder in elk geval sport en gezondheid (fitness) en leisure (recreatieve setting). De student is in staat de sport en bewegingsactiviteiten enthousiast te presenteren en correct te organiseren (het loopt). De sport- en bewegingsactiviteiten sluiten aan bij het niveau van de deelnemers (het lukt) en bij de beleving/deelname motieven (het leeft) Hoofdfase niveau De student is in staat om op mesoniveau lessen, trainingen, clinics in het kader van sportstimulering of bewegingsrecreatie uit te voeren en te evalueren. De student sluit bij de opzet en uitvoering van deze activiteiten aan op het (lokale) sport- en/of gezondheidsbeleid of het beleid van leisure organisaties. Context: : Het gaat om specifieke, complexe doelgroepen. De toepassing vindt onder begeleiding plaats in uiteenlopende werkvelden waaronder in elk geval sport en 8

9 gezondheid (fitness) en leisure (recreatieve setting). De student is in staat om in samenwerking met enkele partners of andere disciplines bewegingsprogramma s op mesoniveau te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren Afstudeer niveau De student is in staat om op macroniveau lessen, trainingen, clinics in het kader van sportstimulering of bewegingsrecreatie uit te voeren en te evalueren. De student sluit bij de opzet en uitvoering van deze activiteiten aan op het integrale beleid ten aanzien van sport, gezondheid, welzijn en zorg of het strategisch beleid van leisure organisaties. 3 Interpersoonlijk competent 3.1 Hanteert effectief sociaal-communicatieve vaardigheden in relatie tot diverse partijen (deelnemers, ouders/verzorgers, collega s, sportaanbieders, beleidsmakers) en in verschillende culturele contexten Propedeuse niveau De student communiceert effectief met medestudenten, docenten, SB-deelnemers en met betrokkenen als ouders, verzorgers en (sport)medewerkers Hoofdfase niveau De student gebruikt verschillende gesprekstechnieken (intake, motivational interview, adviesgesprek) en sociale vaardigheden (luisteren, samenvatten, vergaderen, conflicthantering) effectief in relatie tot SB-deelnemers, collega s en uiteenlopende sportaanbieders (organisaties) Afstudeer niveau Hanteert effectief sociaal-communicatieve vaardigheden in relatie tot diverse partijen (deelnemers, ouders/verzorgers, collega s, sportaanbieders, beleidsmakers) en in verschillende culturele (internationale) contexten. 3.2 Werkt samen met collega s en uiteenlopende partners (aan de ontwikkeling en verbetering van programma s, concepten en plannen op het gebied van duurzame leefstijlbeïnvloeding of actieve vrijetijdsbesteding) Propedeuse niveau De student werkt constructief samen met medestudenten, docenten en (sport)medewerkers in de stagesituatie Hoofdfase niveau De student toont zich collegiaal en werkt constructief samen met medestudenten, docenten en uiteenlopende sportaanbieders (organisaties) aan de ontwikkeling en verbetering van programma s, concepten en plannen op het gebied van duurzame leefstijlbeïnvloeding of actieve vrijetijdsbesteding Afstudeerniveau Werkt samen met collega s en uiteenlopende partners met soms tegengestelde belangen (aan de ontwikkeling en verbetering van programma s, concepten en plannen op het gebied van duurzame leefstijlbeïnvloeding of actieve vrijetijdsbesteding). 3.3 Levert een constructieve bijdrage aan een prettig werkklimaat en aan de uit te voeren werkzaamheden Propedeuse niveau De student vervult de rol van gastheer naar behoren. Hierdoor voelen deelnemers zich op hun gemak en is er sprake van een prettige sfeer. De student levert een positieve bijdrage aan de sfeer in de klas Hoofdfase niveau De student levert een constructieve bijdrage aan een prettig werkklimaat en aan de uit te voeren werkzaamheden Afstudeernievau De student levert een constructieve bijdrage aan een prettig werkklimaat en aan de uit te voeren werkzaamheden binnen een complexe werksituatie (uiteenlopende partners, organisaties, belangen, visies, werkwijzen). 4 Intrapersoonlijk competent 4.1 Werkt planmatig aan de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid Propedeuse niveau De student werkt op basis van een sterkte-zwakte analyse aan aspecten van zijn/haar persoonlijke en professionele bekwaamheid. Aan deze ontwikkeling wordt gewerkt binnen de klas (SLC) en de stagesituaties Hoofdfase niveau 9

10 De student werkt op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan aan de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid Afstudeerniveau De student werkt planmatig aan de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid. 4.2 Stemt de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid af op de wensen en eisen van de het (veranderende) werkveld Propedeuse niveau De student werkt aan aspecten van zijn persoonlijke en professionele bekwaamheid op grond van feedback vanuit de klas, de docenten (SLC) en de stageorganisaties Hoofdfase niveau De student werkt onder begeleiding aan zijn persoonlijke en professionele bekwaamheid op grond van wensen en eisen vanuit het werkveld Afstudeernievau De student werkt zelfstandig aan zijn persoonlijke en professionele bekwaamheid op grond van wensen en eisen vanuit het (veranderende) werkveld. 4.3 Maakt ter ondersteuning van de ontwikkeling gebruik van middelen als reflectie, intervisie, supervisie, scholing en bijhouden van vakliteratuur Propedeuse niveau De student gebruikt met name reflectie en intervisie als middel ter ondersteuning van zijn/haar ontwikkeling Hoofdfase nievau De student gebruikt met name reflectie, intervisie en het bijhouden van (wetenschappelijke) vakliteratuur als middel ter ondersteuning van zijn/haar ontwikkeling Afstudeernievau De student maakt ter ondersteuning van de ontwikkeling gebruik van middelen als reflectie, intervisie, supervisie, scholing en bijhouden van vakliteratuur. 5 Competent in organiseren en managen 5.1 Coördineert projectmatig de voorbereiding, implementatie, uitvoering en evaluatie van bewegingsprogramma s, sportstimuleringsactiviteiten en sportieve evenementen Propedeuse nievau De student bereidt een (sportieve) evenement voor en voert het evenement uit en evalueert het proces en resultaat. Ter voorbereiding stelt de student een draaiboek op, regelt vrijwilligers en voert eenvoudige PR-werkzaamheden uit Hoofdfase nievau Coördineert in een projectgroep of onder begeleiding projectmatig (initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatiefase, nazorgfase) de voorbereiding, implementatie, uitvoering en evaluatie van bewegingsprogramma s, sportstimuleringsactiviteiten en sportieve evenementen.de student draagt zorg voor de marketing van het project, voor het opstellen van het projectplan, voor de P.R, fondsenwerving en sponsoring, de projectbegroting en de nazorg van het project Afstudeerniveau Coördineert zelfstandig projectmatig de voorbereiding, implementatie, uitvoering en evaluatie van bewegingsprogramma s, sportstimuleringsactiviteiten en sportieve evenementen. 5.2 Geeft leiding aan medewerkers en is in staat om voor hen een uitdagende werkomgeving te creëren Propedeuse niveau De student is verantwoordelijk voor een beperkt budget en verdeelt de taken correct over de vrijwilligers rekening houdend met hun wensen en kwaliteiten Hoofdfase nievau De student is gedeeld (onder toezicht) verantwoordelijk voor het (deel)budget van de te coördineren projecten. De student maakt binnen het kader van het project een personeelsplanning en werkplanning, hierbij rekening houdend met de wensen en kwaliteiten van de medewerkers. De student houdt evaluatiegesprekken met de medewerkers gericht op hun functioneren Afstudeerniveau De student is financieel verantwoordelijk voor de te coördineren projecten. De begroting is op orde en de financiële administratie klopt. De student voert in het kader van de coördinatie van projecten het personeelsbeleid correct uit, zodat de 10

11 medewerkers tevreden zijn. De student voert zelfstandig functioneringsgesprekken en onder begeleiding beoordelingsgesprekken. 5.3 Voert financieel- en personeelsbeleid uit Propedeuse nievau De student is verantwoordelijk voor een beperkt budget en verdeelt de taken correct over de vrijwilligers rekening houdend met hun wensen en kwaliteiten Hoofdfase niveau De student is gedeeld (onder toezicht) verantwoordelijk voor het (deel)budget van de te coördineren projecten. De student maakt binnen het kader van het project een personeelsplanning en werkplanning, hierbij rekening houdend met de wensen en kwaliteiten van de medewerkers. De student houdt evaluatiegesprekken met de medewerkers gericht op hun functioneren Afstudeerniveau De student is financieel verantwoordelijk voor de te coördineren projecten. De begroting is op orde en de financiële administratie klopt. De student voert in het kader van de coördinatie van projecten het personeelsbeleid correct uit, zodat de medewerkers tevreden zijn. De student voert zelfstandig functioneringsgesprekken en onder begeleiding beoordelingsgesprekken. 6 Competent in netwerken en verbinden 6.1 Initieert en onderhoudt (internationale) contacten en samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren Propedeuse niveau De student bouwt een eenvoudig netwerk op en onderhoudt contacten met een beperkt aantal partners in de context van stage of projectonderwijs Hoofdfase niveau De student initieert en onderhoudt (internationale) contacten en samenwerkingsverbanden met een aantal partners in de context van stage of projectonderwijs Afstudeerniveau De student initieert en onderhoudt (internationale) contacten en samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren. De student draagt bij aan het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen bijvoorbeeld sportstimuleringsprogramma s (BOS-driehoek, BOS-impuls), integrale gezondheidsprojecten (ketenaanpak) of integrale leisure concepten. 6.2 Participeert in complexe (internationale) samenwerkingsverbanden (zoals o.a. binnen de BOSdriehoek en dunbevolkte regio s) Propedeuse niveau De student werkt samen met een beperkt aantal partners in de context van de stage of projectonderwijs Hoofdfase niveau De student participeert in (internationale) samenwerkingsverbanden met een aantal partners in de context van de stage of projectonderwijs Afstudeerniveau Participeert in complexe (internationale) samenwerkingsverbanden (zoals o.a. binnen de BOS-driehoek, dunbevolkte regio s, NGO s binnen (sport)ontwikkelingslanden). 7 Competent in innoveren en ondernemen 7.1 Werkt systematisch aan het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van het sport- en bewegingsaanbod voor uiteenlopende doelgroepen en branches Propedeuse niveau De student laat SB-deelnemers kennismaken met trends en ontwikkelingen binnen het sport- en bewegingsaanbod. De student is op de hoogte van toekomstscenario s met betrekking tot de sport en bewegingscultuur Hoofdfase niveau De student ontwikkelt op basis van analyse een plan ter verbetering van het sport- en bewegingsaanbod voor een bepaalde doelgroepen. De student houdt hierbij rekening met toekomstscenario s Afstudeerniveau De student werkt systematisch aan het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van het sport- en bewegingsaanbod voor uiteenlopende doelgroepen en branches. De student maakt hierbij gebruik van onderzoek, analyse en toekomstscenario s. 11

12 7.2 Creëert kansen en genereert een aantrekkelijk en renderend sport- en beweegaanbod Propedeuse niveau De student inventariseert de behoefte van SB-deelnemers/afnemers en speelt in op de behoeften van de SB-deelnemers/afnemers. De student maakt hierbij gebruik van marketinginstrucmenten als product, prijs, marketingcommunicatie en distributie Hoofdfase niveau De student stelt op basis van een marktanalyse een marketingplan op gericht op een renderend en aantrekkelijk sport- en bewegingsaanbod Afstudeerniveau De student komt op basis van strategische analyse en onderzoek tot het creëren van kansen en tot het genereren van een aantrekkelijk en renderend sport- en beweegaanbod. 7.3 Stimuleert en realiseert een innoverend en ondernemend klimaat Propedeuse niveau De student stelt zich op de hoogte van relevante innovaties en heeft kennis van kenmerken van een ondernemend klimaat Hoofdfase niveau De student levert (tijdens zijn stage) een bijdrage aan het stimuleren en realiseren van een innoverend en ondernemend klimaat Afstudeerniveau De student stimuleert en realiseert een innoverend en ondernemend klimaat. 7.4 Stelt op basis van een gedegen analyse een ondernemingsplan en belevings/leisureconcept op Propedeuse niveau De student stelt onder begeleiding een globaal ondernemingsplan en stelt een belevings/leisureconcept op Hoofdfase niveau De student stelt in groepsverband en onder begeleiding op basis van een interne en externe analyse een ondernemingsplan, inclusief financiële onderbouwing op. De student stelt op basis van analyse onder begeleiding een belevings/leisureconcept op Afstudeerniveau Stelt op basis van een gedegen analyse en onderzoek een ondernemingsplan en belevings/leisureconcept op. 7.5 Onderneemt duurzaam en innovatief Propedeuse niveau De student stelt zich op de hoogte van de voorwaarden van duurzaam (profit, people en planet) en innovatief ondernemen. De student is op de hoogte van goede voorbeelden en kan deze toelichten Hoofdfase niveau De student levert (tijdens zijn stage) een bijdrage aan duurzaam en innovatief ondernemen Afstudeerniveau De student onderneemt duurzaam en innovatief rekening houdend met profit, people en planet. 8 Competent in beleidsontwikkeling en -advisering 8.1 Adviseert uiteenlopende organisaties op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding Propedeuse niveau De student adviseert individuele SB-deelnemers op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding Hoofdfase niveau De student adviseert SB-deelnemers met complexe problematiek en medewerkers op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding Afstudeerniveau De student adviseert uiteenlopende organisaties op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding. 8.2 Stelt op basis van visie, strategie en beleid plannen op, gericht op sportstimulering, leefstijlverandering en actieve vrijetijdsbesteding Propedeuse niveau 12

13 De student stelt een beleidsnotitie op met betrekking tot een afgebakend beleidsterrein Hoofdfase niveau De student onder begeleiding op basis van visie, strategie en beleid plannen op, gericht op sportstimulering, leefstijlverandering en actieve vrijetijdsbesteding Afstudeerniveau De student stelt op basis van visie, strategie en beleid plannen op, gericht op sportstimulering, leefstijlverandering en actieve vrijetijdsbesteding 8.3 Ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid in sport en bewegen Propedeuse niveau De student ontwikkelt een eigen visie ten aanzien van een aantal relevante beleidsterreinen (sport, gezondheid, leisure). De student adviseert medewerkers in de stagesituatie over strategie en beleid Hoofdfase niveau De student ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid ten aanzien van een aantal beleidsterreinen binnen sport, gezondheid en leisure Afstudeerniveau De student ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid in sport en bewegen 9 Competent in (praktijkgericht) onderzoek 9.1 Doet voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. 9.2 Voert onderzoek conform het onderzoeksvoorstel uit, monitoort de voortgang en de kwaliteit en stuurt indien nodig bij. 9.3 Interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. 9.4 Evalueert de resultaten en het proces en brengt verslag uit in de vorm van een onderzoeksrapport. 9.5 Gedraagt zich conform de ethische gedragsnormen t.a.v. onderzoek. 9.6 Gebruikt uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek ter bevordering van het handelen. 9.7 Beoordeelt methoden van leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding op effectiviteit en duurzaamheid. 13

14 2.2.3 Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Iichting van de opleiding: Nationale naam: Sport & Bewegingseducatie International naam: n.v.t. Verleende graad: Bachelor of Sport and Movement Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (VWO) traject nee 14

15 15

16 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU11879 Fysiologie Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Nederlands CU11880 Anatomie Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Nederlands CU11881 Trainingsleer Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 80% aanwezigheid verplicht Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De student maakt kennis met de anatomische en fysiologische achtergronden van sport en bewegen. Hij krijgt informatie over de belangrijkste orgaansystemen die betrokken zijn bij lichamelijke inspanning. Bovendien vergaart hij kennis over de belangrijkste energiesystemen en trainingsmethoden. De student leert welke en de belasting en de belastbaarheid bepalen en wat dit betekent voor het opstellen van een (trainings-)programma. Naast de theorie aangaande inspanningsfysiologie en trainingsleer zal de anatomie van het menselijk lichaam ook worden behandeld. Vorm (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud CU12773 t CU11879 Fysiologie 1 X CU11879 Theorietoets 1 Fysiologie (tussentoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 45 S1/wk. 48 S1/wk. 5 S2/wk.9 2 X CU11879 Theorietoets 2 Fysiologie (eindtoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 4 S1/wk. 9 S2/wk.15 S2/wk.18 CU11880 Anatomie 1 X CU11880 Theorietoets 1 Anatomie (tussentoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 45 S1/wk. 48 S1/wk. 5 S2/wk.9 2 X CU11880 Theorietoets 2 Anatomie (eindtoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 4 S1/wk. 9 S2/wk.15 S2/wk.18 CU11881 Fitness 1 X CU11881 Portfolio Fitness 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 45 S1/wk. 48 S1/wk. 5 S2/wk.9 2 X CU11881 werkplek assessment 2.1, % 5.5 S1/wk. 4 S1/wk. 9 S2/wk.15 S2/wk.18 16

17 CU Titel: TIB1_Theorie Aantal EC s: 2.5 Verplicht/keuze: verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 80% aanwezigheid Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus gaat over de didactiek en methodiek van sport en bewegen. Door middel van theorievorming en het simuleren van trainingen onderwijssituaties in zogenoemde practica, leer je de eerste beginselen van het lesgeven onder de knie te krijgen. Deze cursus zul je derhalve moeten zien als een voorbereiding op je stage. Met name de didactische, interpersoonlijke en intrapersoonlijke competentie wordt aangesproken en ontwikkeld. Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) 1 x Overalltoets 1 (tussentoets) Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.2/ Dt2.3 2 x Overalltoets 2 (eindtoets) Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.2/ Dt2.3 3 x Rapportage/verslag 1 Niveau 1: Dt4.1/ Dt4.3 4 x Rapportage/verslag 2 Niveau 1: Dt4.1/ Dt4.3 t

18 CU Titel: TIB1_sportblok Aantal EC s: 2.5 Verplicht/keuze: verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 80% aanwezigheid Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus gaat over de component eigenvaardigheid die voor de instructie binnen de didactiek van sport en bewegen van groot belang is. De inhoud wordt gevormd door racketsportspelen badminton en mini-tennis en door indoor klimmen. Het gaat om kennis en vaardigheden ter ondersteuning van de didactische competentie 1 x Stationsproef 1 Klimmen Niveau 1: Dt2.2/ Dt2.3 2 x Stationsproef 2 Tennis Niveau 1: Dt2.2/ Dt2.3 3 x Stationsproef 3 Badminton Niveau 1: Dt2.2/ Dt2.3 Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) nvt 5 nvt n.v.t. 5 n.v.t n.v.t. 15 n.v.t. 18

19 CU Titel: TIB1_Stage Aantal EC s: 2.5 Verplicht/keuze: verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 100% aanwezigheid Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus gaat over het handelen op de stagewerkplek met betrekking tot leren les- en training geven. Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van sport- en bewegingsactiviteiten aan diverse doelgroepen, staat daarbij centraal. Het gaat om de didactische, interpersoonlijke en intrapersoonlijke competentie in de levensechte situatie; de stagewerkplek Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) 1 x Werkplekassessment Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.2:/ Dt2.3/ Dt3.1/ Dt3.2/ Dt3.3/ Dt4.1/ Dt4.2/ Dt4.3 2 x Rapportage/verslag 1 Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.3/ Dt4.1/ Dt4.2/ Dt4.3 3 x Rapportage/verslag 2 Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.3/ Dt4.1/ Dt4.2/ Dt4.3 t n.v.t. 15 n.v.t

20 CU15362 Titel: Leren leren SLC 1 SBE Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het onderwijs op een hbo opleiding is anders dan in je vooropleiding. Een andere werkwijze en manier van leren betekent dat je de juiste leervaardigheden moet ontwikkelen om (met begeleiding van docenten) zelfstandig te werken aan je ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. In deze cursus onderzoek je welke vaardigheden je kunt verbeteren en ga je daar vervolgens mee aan de slag. Je werkt aan een eigen studieplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen (planning)? Hoe ga ik het doen (leervaardigheden)? Wat ga ik doen als het niet lukt (evaluatie, motivatie). Tijdens persoonlijke gesprekken met je SLC bespreek je je ontwikkeling en studievoortgang. Je leert een portfolio maken waarin je je ontwikkeling beschrijft en onderbouwt. Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) 1 x Portfolio 4.1, 4.2, % 5.5 S1 wk 4 S1 wk 9 S1 wk 15 S1 wk 18 20

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme associate degree voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Human Resource Management, voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd 2014 nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding Commerciële Economie Voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Communicatie voltijd nieuw curriculum 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - voltijd nieuw curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Logistiek en Technische Vervoerskunde - voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ)

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ-opleiding: HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van het onderwijs

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Logistics Engineering voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Bacheloropleiding Management in de Zorg

Bacheloropleiding Management in de Zorg Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Management in de Zorg Instituut Verpleegkundige Studies 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfseconomie - deeltijd 2014-2015 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Studentenstatuut 2014-2015

Studentenstatuut 2014-2015 Studentenstatuut 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Calo Bachelor Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke opvoeding Croho nr. 35025 De accreditatie geldt van 1-12-2008

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding HBO-ICT voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen

STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK. Collegejaar 2013-2014. Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen STUDIEGIDS BACHELOR SOCIAL WORK Collegejaar 2013-2014 Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen Universiteit van de Nederlandse Antillen Aanleiding tot de opleiding Bachelor Social Work De Antilliaanse

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Small Business & Retail Management 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Small Business & Retail Management 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleidingsprofiel / Training Profile

Opleidingsprofiel / Training Profile Opleidingsprofiel / Training Profile Lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn bachelor- en associate degree 2013-2017 Instituut voor Gezondheidszorg Hogeschool Rotterdam april 2014 HOGESCHOOL ROTTERDAM

Nadere informatie

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World

Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World Commerciële Economie Digital Business Concepts studiegids 2015 2016 versie1.0 Jaar 1 - New World I believe in the imagination. What I cannot see is infinitely more important than what I can see. - Duane

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie