Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ"

Transcriptie

1 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Sport & Bewegingseducatie voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 Algemeen De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de onderwijs binnen de HZ. Dat document geeft een algemeen beeld van alle opleidingen die door de HZ worden verzorgd. De OER HZ bevat instellingsspecifieke bepalingen, die dus voor de gehele HZ gelden. Voor elke opleiding wordt jaarlijks door het college van bestuur een opleidingsspecifieke Uitvoeringsregeling OER HZ (hierna: Uitvoeringsregeling) vastgesteld. 1.2 Opleidingscommissie De opleidingscommissie wordt in de gelegenheid gesteld om voorafgaand aan de vaststelling van de betreffende Uitvoeringsregeling advies uit te brengen aan het college van bestuur De opleidingscommissie beoordeelt jaarlijks de wijze van uitvoering van de onderwijs- en exameegeling en de betreffende Uitvoeringsregeling. 1.3 Academiedirecteur De betrokken academiedirecteur is verantwoordelijk voor: a. de uitvoering van de OER HZ; b. invulling en uitvoering van de Uitvoeringsregeling; c. jaarlijkse evaluatie ten behoeve van het college van bestuur van de OER HZ en de Uitvoeringsregeling, waarbij hij het tijdsbeslag weegt voor de studenten, dat daaruit voortvloeit ten behoeve van de bewaking en zo nodig bijstelling van de studielast (art WHW); d. voorbereiding van aanpassingen van de Uitvoeringsregeling. 1

2 Hoofdstuk 2 Uitvoeringsregeling OER HZ per opleiding: Sport en bewegingseducatie, voltijd 2.1 Inschrijving, vooropleidingseisen en toelatingsbeleid Overzicht nadere vooropleidingseisen (art. 2.3 OER HZ in aanvulling op de eisen zoals verwoord in artikel 2.2 OER HZ) Havo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Sport & Bewegingseducatie Student met havodiploma tot Student met havodiploma vanaf Vwo-profielen NT NG EM CM Opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Student met vwodiploma tot Student met vwodiploma vanaf Deficiëntie-onderzoek (art. 2.4 OER HZ) De Schakelcursus economie is bedoeld voor leerlingen met een havo- of vwo-diploma van wie het profiel niet overeenkomt met de wettelijk gestelde eisen voor hun studierichting. Deze categorie studenten moet de afsluitende toets die behoort bij de schakelcursus (met een voldoende) halen. Dat is een voorwaarde om te worden toegelaten tot de opleiding. Ook is deze schakelcursus geschikt voor aankomende studenten die vinden dat ze extra lessen kunnen gebruiken of voor studenten voor wie een Schakelcursus economie (met voldoende toetsresultaat) door de HZ wordt geadviseerd of als voorwaarde wordt gesteld om te worden toegelaten tot een studie. Studiebelasting De studiebelasting van de cursus is 40 uur, inclusief de lessen. Data De HZ zomercursus start in augustus ( 34). De lesdagen van de cursus die gegeven wordt op de hoofdlocatie van de HZ University of Applied Sciences zijn op maandag 18 augustus, dinsdag 19 augustus, woensdag 20 augustus, donderdag 21 augustus en vrijdag 22 augustus. Op maandag 25 augustus vindt de toets plaats. Kosten De kosten voor deelname bedragen 150,- (betaling verloopt via acceptgiro). Lesmateriaal wordt, tegen contante betaling van een borgsom van 50,- beschikbaar gesteld door HZ. Reiskosten e.d. zijn voor eigen rekening. Aanmelden Inschrijven voor de schakelcursus Economie gaat via het online inschrijfformulier. In verband de zomervakantie en de organisatie van de schakelcursus, ontvangen wij aanmeldingen graag vóór vrijdag 11 juli

3 Vragen Voor vragen over de schakelcursus Economie kun je contact opnemen met: het Academiebureau van de Academie voor Economie en Management via Onderwerpen van de Schakelcursus 1. Prijsmechanisme (vraag en aanbod), prijs- en inkomenselasticiteit, relatie prijselasticiteit en omzet 2. Marktvormen (monopolie, oligopolie, monopolistische concurrentie, volledig vrije mededinging) en bedrijfsstrategie 3. Balans en resultateekening, solvabiliteit en liquiditeit, kosten en uitgaven, opbrengsten en ontvangsten 4. Indexcijfers, procentuele veranderingen, groeivoeten 5. Conjuncturele groei en structurele groei; begrotingsbeleid overheid 6. Berekening van toegevoegde waarde, BBP, BNP enz. 7. Onderwerpen uit basisrekenen (afhankelijk van de vaardigheden van de deelnemende studenten) Aanvullende eisen (art. 2.5 OER HZ) Sportmedische keuring Om te kunnen starten met de opleiding Sport- & Bewegingseducatie bij de HZ, kan er van de student een sportmedische keuring worden geïst. Deze dient te worden afgenomen door een arts van een Sport Medisch Adviescentrum. De dient de student de test met goed gevolg te behalen en de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de student Toelatingseisen werkkring bij deeltijdopleiding (art OER HZ) N.v.t Toelatingseisen werkkring bij duale opleidingsvariant (art OER HZ) N.v.t 2.2 Iichting opleiding en onderwijs, supplement bij getuigschrift Opleidingsprofiel (art 3.2 OER HZ) Het domein van sport en bewegen situeert zich van topsport tot ongeorganiseerd bewegen. Het sporten en bewegen kan o.a. gericht zijn op (sportmonitor, 2005): Plezierbeleving/ontspanning/sociale contacten/gezelligheid Uitlaatklep/compensatie dagelijks leven/ zinnen verzetten/ natuurbeleving/lekker buiten zijn Presteren/competitie/winnen Gezondheid/fitheid/lichaamsbeweging Boeiende activiteit/ leren vaardigheden Strak/slank lichaam, spieropbouw/kracht Als doelgroepen bij deze activiteiten kunnen o.a. kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen onderscheiden worden. Binnen verschillende leeftijdscategorieën kunnen o.a. topsporters, mensen met een ziekte of beperking, mensen in achterstandsituaties, allochtonen, als doelgroep voorkomen. Positionering SBE binnen domein sport en bewegen De professional sport en bewegen maakt de verbinding tussen management, beleid en uitvoering t.a.v. sporten beweegactiviteiten waarbij het stimuleren en invullen van een actieve, gezonde leefstijl centraal staat. De professional sport en bewegen is hierbij in staat om een adequate en verantwoorde keuze te maken t.a.v. de 3

4 kwaliteitscriteria sport en bewegen en de maatschappelijke, organisatorische randvoorwaarden. Hierbij zal hij (wetenschappelijk) onderzoek en beleid vertalen en toepasbaar maken naar concrete situaties die in de praktijk uitgevoerd kunnen worden met kennis van en ervaring op het uitvoerende, sporttechnische niveau. Sport en bewegen wordt als middel gebruikt om doelen te bereiken. Afhankelijk van de context staan volgende doelen centraal: gezondheidsbevordering om een duurzame gedragsverandering en leefstijlverbetering te bewerkstelligen; een verantwoorde (vrije)tijdsinvulling om een verbetering in duurzaam fysiek, psychisch en/of sociaal welzijn te realiseren; het stimuleren en verhogen van sociale participatie om structureel, maar ook incidenteel meer doelgroepen (in beweging) te krijgen. De professional sport en bewegen is werkzaam op het tactisch/strategische niveau van organisaties die zich richten op sport en bewegen. Hij is in staat om op een zelfstandige, innovatieve en ondernemende manier te opereren binnen een eigen opgezet bedrijf, een grotere organisatie, of een leidinggevende functie te bekleden binnen een organisatie of bedrijf. Hierbij is hij als professional sport en bewegen zowel uitvoeringsbekwaam, coachbekwaam als managementbekwaam. Typerende beroepshouding SBE Beroepshouding (ethische gronden) die verwerkt worden in het niveau onder de competentie definiëring: Werkt met passie voor sport en bewegen Pro-actief Zelfstandige werker Neemt verantwoordelijkheid voor eigen functioneren Flexibel in handelen Inlevingsvermogen in de verschillende doelgroepen Creatief Handelt op verantwoorde wijze Handelt ethisch en integer, gebaseerd op openheid, eerlijkheid en wederzijds vertrouwen en respect. Reflecterend vermogen Hanteert sportgerelateerde waarden en normen Toont voorbeeldgedrag Werkvelden SBE Er zijn veel organisaties die betrokken zijn bij de sport-en bewegingsactiviteiten. Als werkvelden worden volgende onderscheiden: Georganiseerde/buitenschoolse sport: sportverenigingen, sportbonden, sportkoepels Overheid: buurtsport (BOS-driehoek), gemeente, provincie, rijksoverheid Onderwijs: naschools sport- en beweegaanbod van basisschool tot universiteit, regulier of speciaal onderwijs Gezondheidszorg en welzijnsorganisaties: zorginstellingen, zorgverzekeraars, bedrijfssport Bedrijfsleven: commerciële sport-en beweegaanbieders (fitness en wellness aanbieders, toerisme en recreatie bedrijven), evenementenorganisaties Anders georganiseerde sport: particuliere sport- en beweegaanbieders en initiatieven 4

5 5

6 Functies SBE Bij deze organisaties zijn er zeer veel verschillende functies en functiebenamingen. Als houvast is aan de hand van de verschillende die kunnen voorkomen bij de professional sport en bewegen een indeling gemaakt t.a.v. de mogelijke functies. Rollen beschrijven zodat medewerker op 1 van die rollen slaat (Kathelijn). Georganiseerde/buitenschoolse sport: medewerker sportbond/sportvereniging/sportraad/sportfederatie, medewerker buitenschoolse opvang Overheid: bewegingsconsulent/bewegingsagoog, adviseur sport- en bewegen, buurtsportcoördinator, adviseur leisure gebied, combinatiefunctionaris Onderwijs: docent, medewerker onderwijsadviesdienst Gezondheidszorg/Welzijnsorganisaties: gezondheidsconsulent/leefstijlcoach, bewegingsagoog, adviseur sport- en bewegen, medewerker GGD/preventieve gezondheidszorg, ziekenhuis, revalidatiecentra, ouderenzorg, verslavingszorg, zorgverzekeraars, belangenbehartigingsorganisaties, arbodienst Bedrijfsleven: bedrijfsleider (sportadviesbureau, sporttoerisme, evenementenbureau, zeilschool, buitensport bedrijf, recreatiebedrijf, sportschool, ) leisure manager, ZZP er, Anders georganiseerde sport: ZZP er Beroepstaken SBE Volgende tien beroepstaken zijn specifiek voor de professional sport en bewegen om tot deze positionering te komen: 1. Begeleiden van individuen en groepen tijdens sport- en beweegactiviteiten volgens een didactisch model. 2. Introduceren, stimuleren, activeren, enthousiasmeren van doelgroepen m.b.t. actieve deelname aan sport- en beweegactiviteiten. 3. Ontwerpen, implementeren (coördineren, evalueren, bijstellen) en rapporten van sport en beweegprogramma s/interventies op maat. 4. Ontwikkelen, organiseren en implementeren (coördineren, evalueren, bijstellen) van projecten/evenementen op gebied van sport en bewegen. 5. Adviseren en coachen t.a.v. duurzame gedragsverandering en leefstijlverbetering. 6. Belangen behartigen, afstemmen met relevante nationale en internationale netwerken en samenwerken in inter/multidisciplinaire teams en actief uitwisselen van expertise. 7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen door kansen te creëren en middelen te genereren t.a.v. producten en diensten voor sport en bewegen. 8. Leiding geven aan en managen van sportbedrijven/sportorganisaties vanuit de kaders van beleidsontwikkeling, - uitvoering en evaluatie. 9. Bevorderen van deskundigheid van medewerkers die (beroepsmatig) betrokken zijn bij sport en bewegen (professionalisering). 10. Ontwikkelen en adviseren over strategie en beleid in sport en bewegen. Om een goede professional te zijn in sport en bewegen zijn de beroepstaken, waarbij het accent ligt op de (sporttechnische) uitvoering, essentieel om de management en beleid gerelateerde taken adequaat te kunnen uitvoeren. Beroepstaken 1, 2,3, 4 en 5 vormen hierdoor randvoorwaarden voor de overige beroepstaken en zijn onderscheidend t.a.v. van de beroepstaken van de sportmanager. 6

7 2.2.2 Competenties Beschrijving van de competentie van de opleiding: Sport & Bewegingseducatie 1 Agogisch competent 1.1 Begeleidt en coacht uiteenlopende doelgroepen en individuele deelnemers in sport- en bewegingssituaties op basis van deelnamemotieven en specifieke kenmerken Propedeuse niveau. De student past ontwikkelingspsychologische kennis en groepsdynamische principes toe in het adequaat begeleiden en coachen van deelnemers aan sport- en bewegingsactiviteiten. De student is in staat om rekening houdend met een aantal belangrijke doelgroepkenmerken en deelnamemotieven effectieve begeleiding en coaching toe te passen Hoofdfase niveau. De student past kennis m.b.t. gedragsverandering en leefstijlbeïnvloeding toe in het gericht begeleiden en coachen van deelnemers aan sport- en bewegingsprogramma s (zowel health als leisure gerelateerd). De begeleiding en coaching is afgestemd op fysieke (belastbaarheid), sociaal-affectieve en cognitieve gedragsaspecten van uiteenlopende doelgroepen of individuele deelnemers Afstudeerniveau. De student past op basis van wetenschappelijke kennis (gedragsverandering, leefstijlbeïnvloeding, inspanningsfysiologie, belevingsconcepten) en een zelfstandig uitgevoerde doelgroepanalyse (deelnamemotieven, leefstijlen, symptomen, grondmotorische eigenschappen) doelgericht begeleidings- en coachingsstrategieën toe. 1.2 Creëert een agogisch klimaat waarin respect en betrokkenheid centraal staan en waarbij gedragsverandering in de richting van een duurzame, gezonde of actief-recreatieve leefstijl wordt bevorderd Propedeuse niveau. De student creëert op basis van agogische kennis (psychologie, pedagogiek) een passende sfeer (klimaat) waarin doelgroepen zich prettig voelen en bereid zijn doelgericht te werken. De student is in staat gewenst gedrag van deelnemers te stimuleren en ongewenst gedrag te begrenzen. Context: De groepen zijn klein en de (individuele) problematiek is relatief eenvoudig van aard. De toepassing vindt onder begeleiding plaats in uiteenlopende werkvelden waaronder in elk geval sport en gezondheid (fitness) en leisure (recreatieve setting) Hoofdfase niveau. De student creëert op basis van kennis t.a.v. gedragsverandering en leefstijlbeïnvloeding een passend klimaat waarin uiteenlopende doelgroepen bereid zijn te werken aan een gezonde, actieve leefstijl. Context: De problematiek van de doelgroepen of individuele deelnemers is complex van aard met betrekking tot fysieke, mentale of socaal-affectieve aspecten. De toepassing vindt onder enige begeleiding plaats in het domein van sport en gezondheid en/of leisure. Tijdens de uitvoering is sprake van samenwerking met enkele partners of disciplines Afstudeerniveau. De student creëert op basis van geïntegreerde, toegepaste kennis een passend klimaat/sfeer waarin uiteenlopende complexe doelgroepen of individuele deelnemers bereid zijn te werken aan duurzame leefstijlverandering (gezonde of actief-recreatieve leefstijl). 2 Vakdidactisch competent 2.1 Ontwerpt, implementeert, coördineert en evalueert bewegingsprogramma s voor uiteenlopende doelgroepen met specifieke gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle (recreatieve) vrijetijdsbesteding Propedeuse niveau De student is in staat om op microniveau sport- en bewegingsactiviteiten te ontwerpen 7

8 voor een aantal doelgroepen met relatief eenvoudige gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij het ontwerpen hanteert de student de belangrijkste didactische aspecten (beginsituatieanalyse, doelstellingen, organisatie, presentatie) Hoofdfase niveau De student is in staat om op mesoniveau bewegingsprogramma s te ontwerpen voor een specifieke doelgroepen met gerichte gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij het ontwerpen maakt de student gebruik van kennis met betrekking tot de effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten Afstudeerniveau. De student is in staat om op macroniveau bewegingsprogramma s te ontwerpen voor een specifieke doelgroepen met complexe gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij het ontwerpen maakt de student gebruik van wetenschappelijke kennis met betrekking tot de effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten. 2.2 Voert bewegingsprogramma s uit binnen diverse situaties (buurt/gemeente, onderwijs, zorg, welzijn, recreatie) en evalueert deze programma s op effectiviteit en efficiëntie Propedeuse niveau De student is in staat om op microniveau sport- en bewegingsactiviteiten uit te voeren voor een aantal doelgroepen met relatief eenvoudige gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij de uitvoering hanteert de student de belangrijkste didactische aspecten (didactische werkvormen, methodiek/opbouw, organisatie, presentatie). Bovendien is hij in staat deze activiteiten te evalueren en hieruit conclusies voor zijn handelen te trekken Hoofdfase niveau De student is in staat om op mesoniveau bewegingsprogramma s uit te voeren voor specifieke doelgroepen met gerichte gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij de uitvoering past de student verworven kennis t.a.v. effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten toe. De student is in staat de effectiviteit van de uitgevoerde bewegingsprogramma s te evalueren en hieruit conclusies te trekken voor de toekomst Afstudeerniveau De student is in staat om op macroniveau bewegingsprogramma s uit te voeren voor specifieke doelgroepen met complexe gezondheidsvragen en/of vragen op het gebied van een zinvolle actief-recreatieve vrijetijdsbesteding. Bij de uitvoering past de student wetenschappelijke kennis t.a.v. effectiviteit en efficiëntie van bestaande bewegingsprogramma s of belevingsconcepten toe. De student is in staat de effectiviteit van de uitgevoerde bewegingsprogramma s te onderzoeken en hieruit conclusies te trekken ter optimalisering. 2.3 Voert lessen, trainingen, clinics uit in het kader van duurzame leefstijlverandering, sportstimulering of vrijetijdsbesteding en hanteert hierbij doelgericht diverse didactische componenten Propedeuse niveau De student is in staat om op microniveau lessen, trainingen, clinics in het kader van sportstimulering of bewegingsrecreatie uit te voeren en te evalueren. De student maakt hierbij gericht gebruik van de diverse didactische componenten. Context: : Het gaat om reguliere, kleine groepen. De toepassing vindt onder begeleiding plaats in uiteenlopende werkvelden waaronder in elk geval sport en gezondheid (fitness) en leisure (recreatieve setting). De student is in staat de sport en bewegingsactiviteiten enthousiast te presenteren en correct te organiseren (het loopt). De sport- en bewegingsactiviteiten sluiten aan bij het niveau van de deelnemers (het lukt) en bij de beleving/deelname motieven (het leeft) Hoofdfase niveau De student is in staat om op mesoniveau lessen, trainingen, clinics in het kader van sportstimulering of bewegingsrecreatie uit te voeren en te evalueren. De student sluit bij de opzet en uitvoering van deze activiteiten aan op het (lokale) sport- en/of gezondheidsbeleid of het beleid van leisure organisaties. Context: : Het gaat om specifieke, complexe doelgroepen. De toepassing vindt onder begeleiding plaats in uiteenlopende werkvelden waaronder in elk geval sport en 8

9 gezondheid (fitness) en leisure (recreatieve setting). De student is in staat om in samenwerking met enkele partners of andere disciplines bewegingsprogramma s op mesoniveau te ontwerpen, uit te voeren en te evalueren Afstudeer niveau De student is in staat om op macroniveau lessen, trainingen, clinics in het kader van sportstimulering of bewegingsrecreatie uit te voeren en te evalueren. De student sluit bij de opzet en uitvoering van deze activiteiten aan op het integrale beleid ten aanzien van sport, gezondheid, welzijn en zorg of het strategisch beleid van leisure organisaties. 3 Interpersoonlijk competent 3.1 Hanteert effectief sociaal-communicatieve vaardigheden in relatie tot diverse partijen (deelnemers, ouders/verzorgers, collega s, sportaanbieders, beleidsmakers) en in verschillende culturele contexten Propedeuse niveau De student communiceert effectief met medestudenten, docenten, SB-deelnemers en met betrokkenen als ouders, verzorgers en (sport)medewerkers Hoofdfase niveau De student gebruikt verschillende gesprekstechnieken (intake, motivational interview, adviesgesprek) en sociale vaardigheden (luisteren, samenvatten, vergaderen, conflicthantering) effectief in relatie tot SB-deelnemers, collega s en uiteenlopende sportaanbieders (organisaties) Afstudeer niveau Hanteert effectief sociaal-communicatieve vaardigheden in relatie tot diverse partijen (deelnemers, ouders/verzorgers, collega s, sportaanbieders, beleidsmakers) en in verschillende culturele (internationale) contexten. 3.2 Werkt samen met collega s en uiteenlopende partners (aan de ontwikkeling en verbetering van programma s, concepten en plannen op het gebied van duurzame leefstijlbeïnvloeding of actieve vrijetijdsbesteding) Propedeuse niveau De student werkt constructief samen met medestudenten, docenten en (sport)medewerkers in de stagesituatie Hoofdfase niveau De student toont zich collegiaal en werkt constructief samen met medestudenten, docenten en uiteenlopende sportaanbieders (organisaties) aan de ontwikkeling en verbetering van programma s, concepten en plannen op het gebied van duurzame leefstijlbeïnvloeding of actieve vrijetijdsbesteding Afstudeerniveau Werkt samen met collega s en uiteenlopende partners met soms tegengestelde belangen (aan de ontwikkeling en verbetering van programma s, concepten en plannen op het gebied van duurzame leefstijlbeïnvloeding of actieve vrijetijdsbesteding). 3.3 Levert een constructieve bijdrage aan een prettig werkklimaat en aan de uit te voeren werkzaamheden Propedeuse niveau De student vervult de rol van gastheer naar behoren. Hierdoor voelen deelnemers zich op hun gemak en is er sprake van een prettige sfeer. De student levert een positieve bijdrage aan de sfeer in de klas Hoofdfase niveau De student levert een constructieve bijdrage aan een prettig werkklimaat en aan de uit te voeren werkzaamheden Afstudeernievau De student levert een constructieve bijdrage aan een prettig werkklimaat en aan de uit te voeren werkzaamheden binnen een complexe werksituatie (uiteenlopende partners, organisaties, belangen, visies, werkwijzen). 4 Intrapersoonlijk competent 4.1 Werkt planmatig aan de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid Propedeuse niveau De student werkt op basis van een sterkte-zwakte analyse aan aspecten van zijn/haar persoonlijke en professionele bekwaamheid. Aan deze ontwikkeling wordt gewerkt binnen de klas (SLC) en de stagesituaties Hoofdfase niveau 9

10 De student werkt op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan aan de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid Afstudeerniveau De student werkt planmatig aan de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid. 4.2 Stemt de ontwikkeling van de persoonlijke en professionele bekwaamheid af op de wensen en eisen van de het (veranderende) werkveld Propedeuse niveau De student werkt aan aspecten van zijn persoonlijke en professionele bekwaamheid op grond van feedback vanuit de klas, de docenten (SLC) en de stageorganisaties Hoofdfase niveau De student werkt onder begeleiding aan zijn persoonlijke en professionele bekwaamheid op grond van wensen en eisen vanuit het werkveld Afstudeernievau De student werkt zelfstandig aan zijn persoonlijke en professionele bekwaamheid op grond van wensen en eisen vanuit het (veranderende) werkveld. 4.3 Maakt ter ondersteuning van de ontwikkeling gebruik van middelen als reflectie, intervisie, supervisie, scholing en bijhouden van vakliteratuur Propedeuse niveau De student gebruikt met name reflectie en intervisie als middel ter ondersteuning van zijn/haar ontwikkeling Hoofdfase nievau De student gebruikt met name reflectie, intervisie en het bijhouden van (wetenschappelijke) vakliteratuur als middel ter ondersteuning van zijn/haar ontwikkeling Afstudeernievau De student maakt ter ondersteuning van de ontwikkeling gebruik van middelen als reflectie, intervisie, supervisie, scholing en bijhouden van vakliteratuur. 5 Competent in organiseren en managen 5.1 Coördineert projectmatig de voorbereiding, implementatie, uitvoering en evaluatie van bewegingsprogramma s, sportstimuleringsactiviteiten en sportieve evenementen Propedeuse nievau De student bereidt een (sportieve) evenement voor en voert het evenement uit en evalueert het proces en resultaat. Ter voorbereiding stelt de student een draaiboek op, regelt vrijwilligers en voert eenvoudige PR-werkzaamheden uit Hoofdfase nievau Coördineert in een projectgroep of onder begeleiding projectmatig (initiatieffase, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase, realisatiefase, nazorgfase) de voorbereiding, implementatie, uitvoering en evaluatie van bewegingsprogramma s, sportstimuleringsactiviteiten en sportieve evenementen.de student draagt zorg voor de marketing van het project, voor het opstellen van het projectplan, voor de P.R, fondsenwerving en sponsoring, de projectbegroting en de nazorg van het project Afstudeerniveau Coördineert zelfstandig projectmatig de voorbereiding, implementatie, uitvoering en evaluatie van bewegingsprogramma s, sportstimuleringsactiviteiten en sportieve evenementen. 5.2 Geeft leiding aan medewerkers en is in staat om voor hen een uitdagende werkomgeving te creëren Propedeuse niveau De student is verantwoordelijk voor een beperkt budget en verdeelt de taken correct over de vrijwilligers rekening houdend met hun wensen en kwaliteiten Hoofdfase nievau De student is gedeeld (onder toezicht) verantwoordelijk voor het (deel)budget van de te coördineren projecten. De student maakt binnen het kader van het project een personeelsplanning en werkplanning, hierbij rekening houdend met de wensen en kwaliteiten van de medewerkers. De student houdt evaluatiegesprekken met de medewerkers gericht op hun functioneren Afstudeerniveau De student is financieel verantwoordelijk voor de te coördineren projecten. De begroting is op orde en de financiële administratie klopt. De student voert in het kader van de coördinatie van projecten het personeelsbeleid correct uit, zodat de 10

11 medewerkers tevreden zijn. De student voert zelfstandig functioneringsgesprekken en onder begeleiding beoordelingsgesprekken. 5.3 Voert financieel- en personeelsbeleid uit Propedeuse nievau De student is verantwoordelijk voor een beperkt budget en verdeelt de taken correct over de vrijwilligers rekening houdend met hun wensen en kwaliteiten Hoofdfase niveau De student is gedeeld (onder toezicht) verantwoordelijk voor het (deel)budget van de te coördineren projecten. De student maakt binnen het kader van het project een personeelsplanning en werkplanning, hierbij rekening houdend met de wensen en kwaliteiten van de medewerkers. De student houdt evaluatiegesprekken met de medewerkers gericht op hun functioneren Afstudeerniveau De student is financieel verantwoordelijk voor de te coördineren projecten. De begroting is op orde en de financiële administratie klopt. De student voert in het kader van de coördinatie van projecten het personeelsbeleid correct uit, zodat de medewerkers tevreden zijn. De student voert zelfstandig functioneringsgesprekken en onder begeleiding beoordelingsgesprekken. 6 Competent in netwerken en verbinden 6.1 Initieert en onderhoudt (internationale) contacten en samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren Propedeuse niveau De student bouwt een eenvoudig netwerk op en onderhoudt contacten met een beperkt aantal partners in de context van stage of projectonderwijs Hoofdfase niveau De student initieert en onderhoudt (internationale) contacten en samenwerkingsverbanden met een aantal partners in de context van stage of projectonderwijs Afstudeerniveau De student initieert en onderhoudt (internationale) contacten en samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren. De student draagt bij aan het bij elkaar brengen van relevante partijen binnen bijvoorbeeld sportstimuleringsprogramma s (BOS-driehoek, BOS-impuls), integrale gezondheidsprojecten (ketenaanpak) of integrale leisure concepten. 6.2 Participeert in complexe (internationale) samenwerkingsverbanden (zoals o.a. binnen de BOSdriehoek en dunbevolkte regio s) Propedeuse niveau De student werkt samen met een beperkt aantal partners in de context van de stage of projectonderwijs Hoofdfase niveau De student participeert in (internationale) samenwerkingsverbanden met een aantal partners in de context van de stage of projectonderwijs Afstudeerniveau Participeert in complexe (internationale) samenwerkingsverbanden (zoals o.a. binnen de BOS-driehoek, dunbevolkte regio s, NGO s binnen (sport)ontwikkelingslanden). 7 Competent in innoveren en ondernemen 7.1 Werkt systematisch aan het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van het sport- en bewegingsaanbod voor uiteenlopende doelgroepen en branches Propedeuse niveau De student laat SB-deelnemers kennismaken met trends en ontwikkelingen binnen het sport- en bewegingsaanbod. De student is op de hoogte van toekomstscenario s met betrekking tot de sport en bewegingscultuur Hoofdfase niveau De student ontwikkelt op basis van analyse een plan ter verbetering van het sport- en bewegingsaanbod voor een bepaalde doelgroepen. De student houdt hierbij rekening met toekomstscenario s Afstudeerniveau De student werkt systematisch aan het ontwikkelen, vernieuwen en verbeteren van het sport- en bewegingsaanbod voor uiteenlopende doelgroepen en branches. De student maakt hierbij gebruik van onderzoek, analyse en toekomstscenario s. 11

12 7.2 Creëert kansen en genereert een aantrekkelijk en renderend sport- en beweegaanbod Propedeuse niveau De student inventariseert de behoefte van SB-deelnemers/afnemers en speelt in op de behoeften van de SB-deelnemers/afnemers. De student maakt hierbij gebruik van marketinginstrucmenten als product, prijs, marketingcommunicatie en distributie Hoofdfase niveau De student stelt op basis van een marktanalyse een marketingplan op gericht op een renderend en aantrekkelijk sport- en bewegingsaanbod Afstudeerniveau De student komt op basis van strategische analyse en onderzoek tot het creëren van kansen en tot het genereren van een aantrekkelijk en renderend sport- en beweegaanbod. 7.3 Stimuleert en realiseert een innoverend en ondernemend klimaat Propedeuse niveau De student stelt zich op de hoogte van relevante innovaties en heeft kennis van kenmerken van een ondernemend klimaat Hoofdfase niveau De student levert (tijdens zijn stage) een bijdrage aan het stimuleren en realiseren van een innoverend en ondernemend klimaat Afstudeerniveau De student stimuleert en realiseert een innoverend en ondernemend klimaat. 7.4 Stelt op basis van een gedegen analyse een ondernemingsplan en belevings/leisureconcept op Propedeuse niveau De student stelt onder begeleiding een globaal ondernemingsplan en stelt een belevings/leisureconcept op Hoofdfase niveau De student stelt in groepsverband en onder begeleiding op basis van een interne en externe analyse een ondernemingsplan, inclusief financiële onderbouwing op. De student stelt op basis van analyse onder begeleiding een belevings/leisureconcept op Afstudeerniveau Stelt op basis van een gedegen analyse en onderzoek een ondernemingsplan en belevings/leisureconcept op. 7.5 Onderneemt duurzaam en innovatief Propedeuse niveau De student stelt zich op de hoogte van de voorwaarden van duurzaam (profit, people en planet) en innovatief ondernemen. De student is op de hoogte van goede voorbeelden en kan deze toelichten Hoofdfase niveau De student levert (tijdens zijn stage) een bijdrage aan duurzaam en innovatief ondernemen Afstudeerniveau De student onderneemt duurzaam en innovatief rekening houdend met profit, people en planet. 8 Competent in beleidsontwikkeling en -advisering 8.1 Adviseert uiteenlopende organisaties op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding Propedeuse niveau De student adviseert individuele SB-deelnemers op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding Hoofdfase niveau De student adviseert SB-deelnemers met complexe problematiek en medewerkers op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding Afstudeerniveau De student adviseert uiteenlopende organisaties op het gebied van sport en bewegen in relatie tot gezondheid, leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding. 8.2 Stelt op basis van visie, strategie en beleid plannen op, gericht op sportstimulering, leefstijlverandering en actieve vrijetijdsbesteding Propedeuse niveau 12

13 De student stelt een beleidsnotitie op met betrekking tot een afgebakend beleidsterrein Hoofdfase niveau De student onder begeleiding op basis van visie, strategie en beleid plannen op, gericht op sportstimulering, leefstijlverandering en actieve vrijetijdsbesteding Afstudeerniveau De student stelt op basis van visie, strategie en beleid plannen op, gericht op sportstimulering, leefstijlverandering en actieve vrijetijdsbesteding 8.3 Ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid in sport en bewegen Propedeuse niveau De student ontwikkelt een eigen visie ten aanzien van een aantal relevante beleidsterreinen (sport, gezondheid, leisure). De student adviseert medewerkers in de stagesituatie over strategie en beleid Hoofdfase niveau De student ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid ten aanzien van een aantal beleidsterreinen binnen sport, gezondheid en leisure Afstudeerniveau De student ontwikkelt en adviseert over strategie en beleid in sport en bewegen 9 Competent in (praktijkgericht) onderzoek 9.1 Doet voorstel voor (toegepast) onderzoek en zet onderzoek op voor het oplossen van problemen in praktijksituaties. 9.2 Voert onderzoek conform het onderzoeksvoorstel uit, monitoort de voortgang en de kwaliteit en stuurt indien nodig bij. 9.3 Interpreteert de verzamelde en gestructureerde gegevens en trekt conclusies ten aanzien van de onderzoeksvraag. 9.4 Evalueert de resultaten en het proces en brengt verslag uit in de vorm van een onderzoeksrapport. 9.5 Gedraagt zich conform de ethische gedragsnormen t.a.v. onderzoek. 9.6 Gebruikt uitkomsten van (wetenschappelijk) onderzoek ter bevordering van het handelen. 9.7 Beoordeelt methoden van leefstijlbeïnvloeding en vrijetijdsbesteding op effectiviteit en duurzaamheid. 13

14 2.2.3 Iichting opleiding (art 3.3, 3.13, OER HZ) Iichting van de opleiding: Nationale naam: Sport & Bewegingseducatie International naam: n.v.t. Verleende graad: Bachelor of Sport and Movement Studieduur: 4 jaar Studielast propedeutische fase: 60 EC Studielast hoofdfase: 180 EC Variant: Voltijd Croho-code: Locatie: Vlissingen Voertaal: Nederlands Datum begin accreditatie: Vervaldatum accreditatie: Associate degree: n.v.t. Gezamenlijke opleiding: n.v.t. Versneld HBO (VWO) traject nee 14

15 15

16 2.2.4 Cursussen propedeutische fase (art 3.5, 3.11 OER HZ) Semester 1 CU11879 Fysiologie Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Nederlands CU11880 Anatomie Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Nederlands CU11881 Trainingsleer Aantal EC s: 2,5 Verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 80% aanwezigheid verplicht Beknopte beschrijving van cursusinhoud: De student maakt kennis met de anatomische en fysiologische achtergronden van sport en bewegen. Hij krijgt informatie over de belangrijkste orgaansystemen die betrokken zijn bij lichamelijke inspanning. Bovendien vergaart hij kennis over de belangrijkste energiesystemen en trainingsmethoden. De student leert welke en de belasting en de belastbaarheid bepalen en wat dit betekent voor het opstellen van een (trainings-)programma. Naast de theorie aangaande inspanningsfysiologie en trainingsleer zal de anatomie van het menselijk lichaam ook worden behandeld. Vorm (M), schriftelijk (S) of andere (A) toets Inhoud CU12773 t CU11879 Fysiologie 1 X CU11879 Theorietoets 1 Fysiologie (tussentoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 45 S1/wk. 48 S1/wk. 5 S2/wk.9 2 X CU11879 Theorietoets 2 Fysiologie (eindtoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 4 S1/wk. 9 S2/wk.15 S2/wk.18 CU11880 Anatomie 1 X CU11880 Theorietoets 1 Anatomie (tussentoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 45 S1/wk. 48 S1/wk. 5 S2/wk.9 2 X CU11880 Theorietoets 2 Anatomie (eindtoets) 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 4 S1/wk. 9 S2/wk.15 S2/wk.18 CU11881 Fitness 1 X CU11881 Portfolio Fitness 1.4, 2.1, 2.2, % 5.5 S1/wk. 45 S1/wk. 48 S1/wk. 5 S2/wk.9 2 X CU11881 werkplek assessment 2.1, % 5.5 S1/wk. 4 S1/wk. 9 S2/wk.15 S2/wk.18 16

17 CU Titel: TIB1_Theorie Aantal EC s: 2.5 Verplicht/keuze: verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 80% aanwezigheid Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus gaat over de didactiek en methodiek van sport en bewegen. Door middel van theorievorming en het simuleren van trainingen onderwijssituaties in zogenoemde practica, leer je de eerste beginselen van het lesgeven onder de knie te krijgen. Deze cursus zul je derhalve moeten zien als een voorbereiding op je stage. Met name de didactische, interpersoonlijke en intrapersoonlijke competentie wordt aangesproken en ontwikkeld. Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) 1 x Overalltoets 1 (tussentoets) Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.2/ Dt2.3 2 x Overalltoets 2 (eindtoets) Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.2/ Dt2.3 3 x Rapportage/verslag 1 Niveau 1: Dt4.1/ Dt4.3 4 x Rapportage/verslag 2 Niveau 1: Dt4.1/ Dt4.3 t

18 CU Titel: TIB1_sportblok Aantal EC s: 2.5 Verplicht/keuze: verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 80% aanwezigheid Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus gaat over de component eigenvaardigheid die voor de instructie binnen de didactiek van sport en bewegen van groot belang is. De inhoud wordt gevormd door racketsportspelen badminton en mini-tennis en door indoor klimmen. Het gaat om kennis en vaardigheden ter ondersteuning van de didactische competentie 1 x Stationsproef 1 Klimmen Niveau 1: Dt2.2/ Dt2.3 2 x Stationsproef 2 Tennis Niveau 1: Dt2.2/ Dt2.3 3 x Stationsproef 3 Badminton Niveau 1: Dt2.2/ Dt2.3 Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) nvt 5 nvt n.v.t. 5 n.v.t n.v.t. 15 n.v.t. 18

19 CU Titel: TIB1_Stage Aantal EC s: 2.5 Verplicht/keuze: verplicht Voertaal: Nederlands Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: 100% aanwezigheid Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Deze cursus gaat over het handelen op de stagewerkplek met betrekking tot leren les- en training geven. Ontwerpen, uitvoeren en evalueren van sport- en bewegingsactiviteiten aan diverse doelgroepen, staat daarbij centraal. Het gaat om de didactische, interpersoonlijke en intrapersoonlijke competentie in de levensechte situatie; de stagewerkplek Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) 1 x Werkplekassessment Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.2:/ Dt2.3/ Dt3.1/ Dt3.2/ Dt3.3/ Dt4.1/ Dt4.2/ Dt4.3 2 x Rapportage/verslag 1 Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.3/ Dt4.1/ Dt4.2/ Dt4.3 3 x Rapportage/verslag 2 Niveau 1: Dt2.1/ Dt2.3/ Dt4.1/ Dt4.2/ Dt4.3 t n.v.t. 15 n.v.t

20 CU15362 Titel: Leren leren SLC 1 SBE Aantal EC s: 1,25 Verplicht Voertaal: NL Voorwaarden voor deelname: geen Bijzondere voorwaarde voor toekenning studiepunten: geen Beknopte beschrijving van cursusinhoud: Het onderwijs op een hbo opleiding is anders dan in je vooropleiding. Een andere werkwijze en manier van leren betekent dat je de juiste leervaardigheden moet ontwikkelen om (met begeleiding van docenten) zelfstandig te werken aan je ontwikkeling en verantwoordelijkheid te nemen voor je leerproces. In deze cursus onderzoek je welke vaardigheden je kunt verbeteren en ga je daar vervolgens mee aan de slag. Je werkt aan een eigen studieplan dat antwoord geeft op de vragen: Wat ga ik doen? Wanneer ga ik het doen (planning)? Hoe ga ik het doen (leervaardigheden)? Wat ga ik doen als het niet lukt (evaluatie, motivatie). Tijdens persoonlijke gesprekken met je SLC bespreek je je ontwikkeling en studievoortgang. Je leert een portfolio maken waarin je je ontwikkeling beschrijft en onderbouwt. Inhoud (maak koppeling met deeltaken of (indien aanwezig) leerdoelen, gebruik diepste niveau uit 2.2.2) 1 x Portfolio 4.1, 4.2, % 5.5 S1 wk 4 S1 wk 9 S1 wk 15 S1 wk 18 20

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Sport- en Bewegingseducatie Bachelor voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Sport- en Bewegingseducatie Bachelor voltijd Sport- en Bewegingseducatie Bachelor - voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 Sport- en Bewegingseducatie Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ

UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Examenreglement OER HZ UITVOERINGSREGELING Onderwijs- en Exameeglement OER HZ SPORT- & BEWEGINGSEDUCATIE VOLTIJD 2016-2017 Sport- en Bewegingseducatie Bachelor - voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2016-2017 Sport- en Bewegingseducatie

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3. Lestijden 40 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Maatschappelijk werk Module Geïntegreerde competentieverwerving 3 Code Ad3 Lestijden 40 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale 120 studiebelasting (in uren)

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2.

De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht leren zie pagina 2. Bijlestaal 64 1721 PW Broek op Langedijk T 0226-342699 E info@tredus.nl www.tredus.nl De rijkserkende opleiding Allround Fitnesstrainer (incl. Fitnesstrainer-A) Vernieuwde opleiding, competentiegericht

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6

Inleiding 4. Competentiescan SGM 5. Uitgebreide toelichting per competentie 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Competentiescan SGM 5 Uitgebreide toelichting per competentie 6 KT1 Verandert gedrag duurzaam binnen het domein van sport-, bewegen en gezonde leefstijl. 6 SGM1 Testen, adviseren,

Nadere informatie

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift HOGESCHOOL ROTTERDAM Pedagogisch didactisch getuigschrift Pedagogisch Didactisch Getuigschrift Handleiding voor de coach Instituut voor Lerarenopleidingen Versie 24.11.16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-cultureel werk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat Sociaal-cultureel werk Module Groepswerk Code Bc2 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte totale 60 studiebelasting (in uren) 1 2.Inhoud Als sociaal-cultureel

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LC Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LC Type 1 Salarisschaal 11 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Leraar basisonderwijs LB

Leraar basisonderwijs LB Leraar basisonderwijs LB Functiewaardering: 43343 43333 43 33 Salarisschaal: LB Werkterrein: Onderwijsproces -> Leraren Activiteiten: Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2014/2015 Stage jaar 1 Stage: Fitness/ Wellness branche

Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2014/2015 Stage jaar 1 Stage: Fitness/ Wellness branche Sport, Gezondheid en Management Cursusjaar 2014/2015 Stage jaar 1 Stage: Fitness/ Wellness branche Feedback en beoordeling werkveldbegeleider Naam student: Naam werkveldbegeleider: Organisatie: Patrick

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten.

Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. Kerntaken Sportgezondheid Kerntaak 1: Implementeert de intakefase en de bewegings- en/of leefstijlinterventie voor een of meerdere cliënten. De SG beweeg-en leefstijladviseur draagt zorg voor een kwalitatieve

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties

Studiehandleiding Opleiding FBTR. Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016. Commerciële Calculaties Studiehandleiding Opleiding FBTR Leerarrangement LA32 2 e jaar Tourmanager BLOK B 2015-2016 Commerciële Calculaties 1 Inleiding 1.1 Doel van het leerarrangement In de toekomst zal vaak van je verwacht

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan de docenten. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 3 Dt Stageschool: Sint Lucas Stagebegeleider: H. van Gogh B. Vermogen

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Test Kandidaat

Rapport Docent i360. Test Kandidaat Rapport Docent i360 Naam Test Kandidaat Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten

ECTS-fiche. Graduaat sociaal-cultureel werk Educatieve activiteiten opzetten ECTS-fiche Opzet van de ECTS-fiche is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één ECTS-fiche voor elke module. 1. Identificatie Opleiding Graduaat

Nadere informatie

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen

Het gekleurde vakje is het vereiste niveau voor het voltooien van de oriënterende stage, het kruisje geeft aan waar ik mezelf zou schalen Daniëlle Ramp, competentie ontwikkeling, oriënterende stage 1. Interpersoonlijk competent Contact maken Stimuleren om op een eigen manier te leren Klimaat voor scheppen 2. Pedagogisch competent Begeleiding

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104

Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Functieprofiel: Docent Functiecode: 0104 Doel Voorbereiden en uitvoeren van ontwikkelde onderwijsonderdelen en participeren in uitvoering van onderwijsevaluaties en ontwikkeling en/of onder begeleiding

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

Intern Begeleider (schaal 9)

Intern Begeleider (schaal 9) Intern Begeleider (schaal 9) 1. Functie-informatie: Functienaam: Intern Begeleider Salarisschaal: schaal 9 Indelingsniveau: 9IVb Werkterrein: Onderwijsproces - Onderwijsbegeleiding Activiteiten: Beleid-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkzaamheden Leraar basisonderwijs LA Functiewaardering: 33333 33333 33 33 Salarisschaal: LA Werkterrein: Onderwijsproces > Leraren Activiteiten: Beleids en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden, overdragen

Nadere informatie

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen

Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen Matrix L-schalen met werkkaders vanuit functiebeschrijvingen - Werkgebieden - Speelruimte - Kennis/Vaardigheid - Contacten Algemeen Docent LB Docent LC 1 Docent LD Docent LE De werkzaamheden worden De

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelingsplan

Persoonlijk Ontwikkelingsplan Persoonlijk Ontwikkelingsplan Heb een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) opgesteld om nog eens goed na te denken over wat ik nu kan, wat ik nog wil leren, welke competenties ik nog moet verbeteren wil

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hanze.nl/opendag

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0067 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl

Groningen, Assen 2012-2013. Sport en Bewegen. www.alfa-college.nl 05 Groningen, Assen 2012-2013 Sport en Bewegen www.alfa-college.nl Jouw opleiding volg je bij het Alfa-college Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum voor Noord- en Oost-Nederland.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Je ruimt je eigen spullen op en zorgt beheer en onderhoud Heeft inzicht in de grotere onderhoudswerkzaamheden

Je ruimt je eigen spullen op en zorgt beheer en onderhoud Heeft inzicht in de grotere onderhoudswerkzaamheden Feedback Joke Je bent een harde werker en hebt een actieve houding. Je hebt veel ideeën en kunt je creativiteit goed kwijt in de opdrachten. Uit de brainstormsessies komen altijd veel ideeën waar we meestal

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster.

Door de stage en de theorie ontwikkel ik mij beroepsmatig. Op mijn stage vraag ik veel aan mijn stagebegeleidster. Fontys Hogeschool voor de kunsten STAGE WERKPLAN ACADEMIE VOOR BEELDENDE VORMING Student: Mariska Gerritsen Studentnummer: 2173355 Jaar: 4 Dt Stageschool: Heerbeeck College Stagebegeleider: S. van Driel

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Excellente Leerkracht SBO, SO/VSO. Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart Functie-informatie Functienaam Organisatie Letterschaal CAO Salarisschaal Werkterrein Kenmerkscores SPO-gecertificeerde Stichting Meerkring LC 11 Onderwijsproces -> Leraren 44343 43334 43 43 Marieke Kalisvaart

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers

Tabel Competenties docentopleiders/-trainers Tabel Competenties docentopleiders/-trainers In deze tabel zijn de competenties van de docentopleider/trainer (1) opgenomen. Deze zijn verder geconcretiseerd in bekwaamheidseisen of indicatoren en uitgewerkt

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Wielertrainer 2 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis

Rapport Docent i360. Angela Rondhuis Rapport Docent i360 Naam Angela Rondhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Sterkte/zwakte-analyse 3. Feedback open vragen 4. Overzicht competenties 5. Persoonlijk ontwikkelingsplan Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Leraar LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar LB Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Organisatie

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Competentievenster 2015

Competentievenster 2015 Windesheim zet kennis in werking Competentievenster 2015 TWEEDEGRAADS LERARENOPLEIDING WINDESHEIM Inleiding 3 Het competentievenster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Windesheim vormt

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2018-2019 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE ALGEMENE INFORMATIE Diploma: HBO-diploma van de

Nadere informatie

Minor Toegepaste Psychologie

Minor Toegepaste Psychologie Minor Toegepaste Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht

Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Competenties / bekwaamheden van een daltonleerkracht Tijdens de DON bijeenkomst van 13 november 2013 hebben we in kleine groepen (daltoncoördinatoren en directeuren) een lijst met competenties/bekwaamheden

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3

BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 BEKWAAMHEIDSEISEN leraren VO met niveau-indicatoren jaar 3 1. INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar die interpersoonlijk competent is, geeft op een goede manier leiding aan leerlingen (individueel en in

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO)

Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) Functiebeschrijving Operationeel Manager Naschoolse Opvang (NSO) FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Operationeel Manager Codering 102 Organisatie Stichting Professionele Kinderopvang Bonaire Functieschaal

Nadere informatie

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V.

Beoordelingsrapport. Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport Keimaat is een product van b&t begeleiding en training B.V. Beoordelingsrapport van: mevr. K. Rozegeur Dit beoordelingsrapport is gemaakt op: 8 juli 2010 Beoordelingsperiode: augustus

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten

Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten Toelichting De Avans ontwikkelrichtlijn voor docenten betreft de vier deelgebieden waarop docenten binnen Avans Hogeschool zich, conform het Avans professionaliseringsplan,

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie