Project Kennisoverdracht rouwzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Kennisoverdracht rouwzorg"

Transcriptie

1 Project Kennisoverdracht rouwzorg Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) i.s.m. Associatie High Care Hospices Een NPTN project uitgevoerd door Anna Dubbeldam Landelijke Stichting Rouwbegeleiding Juni 2009, Utrecht

2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Onderzoeksopzet 1.1 Vraagstelling Deelvragen Werkwijze en methodiek Tijdsschema Rolverdeling 5 Hoofdstuk 2: Gewenst kennis- en vaardigheidsniveau 2.1 Landelijke Richtlijn Rouw Beroepskwalificatieprofielen MBO Verzorgende-IG en MBO Verpleegkundige 7 Hoofdstuk 3: Bestaande kennis- en vaardigheidsniveau 3.1 Onderzoekspopulatie Normale rouw Gecompliceerde rouw Doorverwijzen Gesprek voeren met cliënten/nabestaanden over hun rouw Inzicht in de eigen gevoelens en verlieservaringen en de invloed op het contact met cliënten/nabestaanden Niet-probleemoplossende houding Ondersteuning Mogelijkheid om cursussen te volgen Protocol Voorzieningen die gemiste worden in het aanbod voor cliënten/nabestaanden Aandacht vanuit de instelling voor de confrontatie met verlies en rouw die medewerkers meemaken 14 Hoofdstuk 4: Overdracht van kennis/deskundigheid 15 Hoofdstuk 5: Aanbevelingen 17 Bijlage - Vragenlijst 21 - Resultaten van de enquête 24 1

3 Inleiding Verlies en rouw zijn belangrijke thema s in het werk van zorgverleners in de palliatieve zorg (WHO 2002). Om de zorgvrager en diens naasten zo goed mogelijk bij te kunnen staan, is er in de palliatieve zorg veel gewerkt aan kennis en vaardigheden op het gebied van verlies en rouw, met name in de gespecialiseerde voorzieningen. In het beroepsprofiel voor verpleegkundigen in de palliatieve zorg is gekeken naar welke specifieke kennis, deskundigheid en attitude nodig zijn bij verpleegkundigen in de palliatieve zorg. Ook is er in de vorm van een landelijke richtlijn rouw uitgebreid aandacht voor verlies en rouw in de palliatieve zorg. Er is dus door de jaren heen heel wat ervaring opgedaan op dit gebied. Uitgangspunt van dit onderzoek is dat deze kennis niet alleen belangrijk is voor zorgverleners in de gespecialiseerde voorzieningen, maar ook op andere plaatsen waar zorgverleners te maken krijgen met verlies en rouw, namelijk in verpleeg- en verzorgingshuizen. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen in hun werk te maken met de zorg voor mensen die stervende zijn. En daarmee met nabestaanden van de overledene, met hun eigen rouw om het verlies van de cliënt, maar ook met de verlieservaringen van de zorgvrager wanneer een medebewoner of familielid sterft. Het onderzoek is dan ook gericht op de deskundigheid van het verplegend en verzorgend personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen, op het gebied van rouwzorg. In dit onderzoek hebben wij antwoord proberen te geven op de vragen of op dit gebied genoeg kennis en vaardigheden aanwezig zijn, op welke manier deze aanwezig zijn en hoe dit overgedragen kan worden. Dit project is een initiatief van het Netwerk Palliatieve zorg voor Terminale patiënten Nederland en is gefinancierd met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanuit het Plan van Aanpak Palliatieve Zorg (2008). 2

4 Hoofdstuk 1: onderzoeksopzet Als achtergrond van het onderzoek geldt het nieuwe zorgmodel. Centraal in dit zorgmodel is de meer gelijktijdige dan wel geleidelijk in elkaar overlopende organisatie van de curatieve en palliatieve zorg. Rouwzorg is een onderdeel van de palliatieve zorg. Het nieuwe zorgmodel maakt inzichtelijk dat ook in de niet-palliatieve instellingen palliatieve zorg wordt verleend. Daarmee is ook in deze instellingen kennis op het gebied van rouwzorg een vereiste. 1.1 Vraagstelling In hoeverre sluit het bestaande kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van rouwzorg van het verplegend en verzorgend personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen aan op het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau? 1.2 Deelvragen - Aan welk gewenst kennis- en vaardigheidsniveau dient de rouwzorg binnen verpleeg- en verzorgingshuizen te voldoen? - Wat is het bestaande kennis en vaardigheidsniveau op het gebied van rouwzorg van het verplegend en verzorgend personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen? - Hoe kan de kennis/ deskundigheid van gespecialiseerde instellingen overgedragen worden? De antwoorden op deze vragen hebben o.a. als resultaat aanbevelingen voor de ontwikkeling voor een lesmodule rouwzorg. Deze aanbevelingen dienen aan te sluiten bij de competenties zoals die zijn vastgesteld door de V&VN palliatieve Verpleging. 3

5 1.3 Werkwijze en methodiek De kennis op het gebied van verlies en rouw vanuit de palliatieve zorg is niet één op één te vertalen. De omstandigheden, verhoudingen en voorwaarden liggen binnen algemene verpleeg- en verzorgingshuizen anders dan in instellingen gericht op palliatieve zorg. Om de vertaalslag te kunnen maken moeten we eerst weten wat het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau is voor de rouwzorg binnen verpleeg- en verzorgingshuizen. Dit zal deels gebeuren door de bestudering van verschillende documenten (beroepsprofielen, richtlijnen, artikelen) en deels door gedachtewisseling met en tussen inhoudsdeskundigen. Om te kunnen beoordelen wat het bestaande kennis en vaardigheidsniveau op het gebied van rouwzorg van het verplegend en verzorgend personeel van verpleeg- en verzorgingshuizen reeds is, wordt er een enquête uitgezet onder MBO-verpleegkundigen en verzorgenden van verpleeg- en verzorgingshuizen. De laatste stap is de analyse van de data waaruit blijkt of het gewenste en bestaande kennis- en vaardigheidsniveau op elkaar aansluiten en waar eventueel lacunes zijn. N.a.v. de uitkomsten van dit onderzoek zullen aanbevelingen voor de ontwikkeling van een lesmodule rouwzorg voor verpleegkundigen en verzorgenden gedaan worden. In de onderzoeksaanvraag stond ook de thuiszorg als doelgroep vermeld. Aangezien de thuiszorg buiten de muren van een instelling plaatsvindt, komen daar andere vragen bij kijken dan bij het werken in verpleeg- en verzorgingshuizen. Wij hebben daarom besloten deze doelgroep buiten beschouwing te laten omdat het onderzoek te breed zou worden. 1.4 Tijdsschema De oorspronkelijke planning voor dit project van 3,5 maanden liep van september tot december Door verschillende omstandigheden kon pas eind oktober van start gegaan worden met dit project. Om de deadline te kunnen halen werd besloten om een vragenlijst samen te stellen voor de doelgroep leidinggevenden. Overleg met partijen als Actiz, NPV en VPTZ leverde echter dusdanige belangrijke inzichten op en een kwalitatieve verbetering van de vragenlijst, dat wij de vragenlijst hebben moeten bijstellen en gekozen hebben voor een andere doelgroep, namelijk MBOverpleegkundigen/verzorgenden. Door deze omstandigheden liep het onderzoek niet meer parallel met de planning. De enquête ging uiteindelijk halverwege januari 2009 online. De sluitingsdatum van deze onlineenquête was begin februari

6 1.5 Rolverdeling Het project is een initiatief van het NPTN en wordt uitgevoerd door de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR), waarbij afstemming plaats vindt met de Associatie van high care hospices, Actiz, Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ) en de Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV). 5

7 Hoofdstuk 2: Gewenst kennis- en vaardigheidsniveau 2.1 Landelijke Richtlijn Rouw Om de 1e deelvraag te beantwoorden is als uitgangspunt gekozen voor de richtlijn Rouw uit de uitgave Palliatieve Zorg, richtlijnen voor de praktijk van de Vereniging van Integrale Kankercentra (VIKC). Deze richtlijnen zijn gericht op de palliatieve zorg die wordt verleend aan iedere patiënt die zich bevindt in de palliatieve fase van ziekte. De Landelijke Richtlijn Rouw geeft aandacht voor rouw 1 een vaste plaats binnen de palliatieve zorg. Daarbij is er zowel aandacht voor de rouwreacties van nabestaanden als van de betrokken hulpverleners. De richtlijn formuleert de volgende Algemene maatregelen : - Besteed reeds voor het overlijden aandacht aan het rouwproces en risicofactoren voor gecompliceerde rouw 2. - Voer een gesprek met nabestaanden na overlijden om: o met name te luisteren en eventuele vragen te beantwoorden; o adequate rouwverwerking te herkennen en benoemen; o symptomen van gecompliceerde rouw te onderkennen; - Mobiliseer zonodig het sociale netwerk, lotgenotencontact of een andere vorm van rouwbegeleiding. - Adviseer bij gecompliceerde rouw psychotherapie. - Geef in overweging gesprekken met een geestelijk verzorger of pastor. - Zorg voor de zorgenden (arts, verpleegkundige, vrijwilliger). En de volgende Bijzonderheden : - Rouwen begint vaak al als de diagnose is gesteld, dus voordat het verlies heeft plaatsgevonden (anticiperende rouw). Tijdens het ziekteproces is herkenning daarvan en communicatie van belang. - Mannen en vrouwen verwerken verdriet op een verschillende manier. - Kinderen en jeugdigen rouwen vaak minder lang maar kunnen wel langduriger gevolgen ervaren, dit vraagt een specifiek op kinderen gerichte benadering. 1 Rouw is het geheel van lichamelijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige reacties, die optreden na het verlies van een persoon met wie een betekenisvolle relatie bestond. Uit: VIKC. Palliatieve Zorg, richtlijnen voor de praktijk Bij gecompliceerde rouw is er sprake van ernstige problemen met de aanpassing aan de situatie na het overlijden. De eerder beschreven lichamelijke, emotionele, cognitieve of gedragsreacties worden dan als zeer ernstig of langdurig gekwalificeerd en beperken de nabestaande in ernstige mate in zijn sociaal of beroepsmatig functioneren. Uit: idem 6

8 - Naasten die tevreden zijn over de kwaliteit van leven van de patiënt en de geboden zorg hebben na het overlijden minder problemen met de rouwverwerking. - Palliatieve zorgverlening is ook aandacht geven aan rouw en verliesverwerking. Uit deze Algemene maatregelen en bijzonderheden kunnen de volgende componenten van het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau van werkers in de palliatieve zorg worden afgeleid: Kennis van: - Het rouwproces (wat is rouw, wat zijn rouwverschijnselen). - Gecompliceerde rouw (wat is gecompliceerde rouw (symptomen), wat zijn risicofactoren). - Kinderen en rouw. - Sociale kaart, mogelijkheden voor doorverwijzing. Vaardigheden: - Een gesprek kunnen voeren met nabestaanden na overlijden ( actief luisteren, gesprekstechnieken etc.) - Herkennen van normale rouw en rouwverschijnselen. - Ter sprake kunnen brengen van verlies en rouw. - Weten wanneer men door moet verwijzen en naar wie. - Luisterend aanwezig zijn zonder overdracht ( eigen gevoelens projecteren op de cliënt) - Vragen om ondersteuning bij eigen rouw 2.2 Beroepskwalificatieprofielen MBO Verzorgende-IG en MBO Verpleegkundige Om tot een goede vaststelling van het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau van werkers in de palliatieve zorg op het gebied van rouw te komen, is ook gekeken naar de beroepskwalificatieprofielen MBO Verzorgende-IG en Verpleegkundige. Deze beschrijven de kerntaken en bijbehorende competenties die voor deze beroepsbeoefenaars gelden. Wat opvalt, is dat binnen beide beroepskwalificatieprofielen de aandacht voor palliatieve zorg of juist specifiek rouwzorg binnen 2 verschillende kerntaken een plaats krijgt. Het gaat hierbij om het begeleiden van de zorgvrager bij emotionele en gedragsproblemen en het bieden van palliatiefterminale zorg en ondersteuning. Vakkennis en vaardigheden die hieruit naar voren komen zijn o.a. kennis en toepassing van begeleidingsmethoden, gesprekstechnieken, sociale vaardigheden, en kennis van eigen gedrag en houding in onverwachte/nieuwe situaties 7

9 De basis voor het gewenste kennis- en vaardigheidsniveau op het gebied van rouwzorg lijkt daarmee stevig neergezet in deze opleidingen. Op grond van de beschreven competenties, vakkennis en vaardigheden zijn de vragen voor de vragenlijst toegespitst naar een formulering waarbij met name gevraagd wordt of mensen zich goed toegerust voelen met betrekking tot de te verlenen rouwzorg. 8

10 Hoofdstuk 3: Bestaande kennis- en vaardigheidsniveauhet bestaande kennis en vaardigheidsniveau is onderzocht met behulp van een enquête die uitgezet is onder MBO-verpleegkundigen en verzorgenden van verpleeg- en verzorgingshuizen. De vragen van de vragenlijst bestaat uit drie aandachtsgebieden ( zie bijlage): - De eerste reeks vragen gaat over kennis en vaardigheden op het gebied van rouw van de verzorgende/verpleegkundige. - De tweede reeks vragen gaat over de ondersteuning die de instelling biedt op het gebied van rouw. - Bij de derde reeks vragen staat de eigen ervaring/beleving van de verzorgende/ verpleegkundige centraal. Er is veel respons gekomen op dit onderzoek. 370 verzorgenden en verpleegkundigen waren op de hoogte van de enquête, waarvan er 110 ( 30%) hem daadwerkelijk hebben ingevuld. De grote respons maakt duidelijk dat dit onderwerp leeft onder verpleegkundigen en verzorgenden. Dit resultaten uit dit onderzoek kunnen een goed uitgangspunt vormen voor een vervolgonderzoek. Gebrek aan geld/tijd en inbedding in de organisatiestructuur, zijn geluiden die de LSR opvangt als het gaat om de ruimte die mensen ervaren om in de praktijk aandacht te besteden aan rouw(zorg). Bij het opstellen van de vragenlijst is daarom ook aandacht besteed aan de omstandigheden waarbinnen verzorgenden en verpleegkundigen hun kennis en vaardigheden op het gebied van rouwzorg kunnen ontwikkelen dan wel inzetten. Het gaat dan bijvoorbeeld om budget voor scholing, tijd voor het voeren van nagesprekken en de ontwikkeling van een sociale kaart om adequaat te kunnen doorverwijzen. In de onderzoeksopzet wordt gesproken over het inzichtelijk maken van best practices. In het onderzoek wordt deze opzet vertaald in het inzichtelijk maken van situaties in de praktijk waarbij aantoonbaar kennis over rouw wordt overgedragen en is geïncorporeerd in beleid/ visie en werkwijze van de instelling. De vragen zijn daarom gericht op de aantoonbare situatie in de praktijk. 3.1 Onderzoekspopulatie Er is sprake van een redelijk evenwichtige verdeling tussen de soorten instellingen waar de respondenten werken en hun functie binnen de instelling. Hoewel er meer verzorgenden onder de respondenten zitten, hebben de meeste mensen die aangaven een andere functie te hebben, een functie met een achtergrond vanuit de (mbo)verpleegkunde. 9

11 Een grote diversiteit onder de respondenten is te zien wanneer het gaat om de locatie van de instelling, de gevolgde opleiding en het jaar van afstuderen. De spreiding van de respondenten over het land, opleidingsinstituten en afstudeerjaren is groot. 3.2 Normale rouw Als het gaat om vakkennis van normale rouw is bijna iedereen van mening dat deze kennis voldoende aanwezig is en 40% vindt zelfs dat deze ruim voldoende aanwezig is. Dit zien wij als zeer positief aangezien normale rouw iets is wat verpleegkundigen en verzorgenden veelvuldig tegenkomen. Wat opvalt, is dat naast de opleiding en het volgen van een cursus of training, een groot deel van de respondenten door middel van eigen initiatieven deze kennis heeft vergaard, namelijk door de eigen ervaring en zelfstudie. Iets meer dan 50% van de respondenten geeft aan deze vakkennis in de opleiding op te hebben gedaan. Dat betekent dat er ook veel respondenten zijn waarbij deze kennis niet in hun opleiding zit of niet voldoende. 3.3 Gecompliceerde rouw Het overgrote deel van de respondenten geeft aan voldoende of ruim voldoende kennis te hebben van het onderscheid tussen normale rouw en gecompliceerde rouw. Daarnaast geeft ook 21.6 % van de respondenten aan deze kennis onvoldoende te bezitten. Kennis van dit onderscheid is van belang om te weten wanneer rouwreacties kunnen duiden op gecompliceerde rouw en doorverwijzing noodzakelijk kan zijn. Bijna een kwart van de respondenten weet hier te weinig van. De manier waarop de respondenten deze kennis hebben verkregen is, net als bij normale rouw, deels d.m.v. opleiding en cursussen en deels door zelfstudie en ervaring. Ook hier zien we dat er veel respondenten zijn die de kennis niet verkregen in hun opleiding. De kennis over het onderscheid tussen normale rouw en gecompliceerde rouw is namelijk door minder dan een derde opgedaan in de studie. Door het bekijken van de individuele antwoorden over het verkrijgen van kennis d.m.v. de opleiding is te zien dat 29,55% van de respondenten kennis van normale rouw én het verschil met gecompliceerde rouw in de opleiding heeft verkregen, 42,04% heeft beide niet in de studie verkregen, 27,27% heeft wel kennis van normale rouw opgedaan in de opleiding maar geen kennis van het verschil met gecompliceerde rouw en 1,14% heeft alleen kennis over het verschil tussen normale rouw en gecompliceerde rouw opgedaan in de studie. 10

12 Als we kijken naar het jaar van afstuderen en de kennis verkregen in de opleiding dan is te zien dat er een daling is in het percentage respondenten per afstudeercluster ( 10 jaar) dat in een bepaald afstudeercluster (10 jaar) helemaal geen kennis hebben ongedaan of geen kennis over gecompliceerde rouw hebben verkregen in de studie. Hoewel een daling te zien is, is het nog wel zo dat 25% van de respondenten die in de periode van zijn afgestudeerd, aangeven helemaal geen kennis over rouw te hebben vergaard in de studie. 31,25% heeft geen kennis opgedaan over het verschil tussen normale rouw en gecompliceerde rouw. 3.4 Doorverwijzen Op de vraag of respondenten weten wanneer zij door moeten verwijzen geeft12,5% van de respondenten aan hier onvoldoende weet van te hebben. Dit is opvallend aangezien iets meer dan 20 % respondenten aangaf niet voldoende te weten over het onderscheid tussen normale rouw en gecompliceerde rouw. Hoewel deze twee nauw met elkaar verbonden zijn geeft toch 36,84% aan voldoende hiervan te weten en 5,26% zelfs ruimvoldoende. Er zijn dus ook mensen die van mening zijn door te kunnen verwijzen terwijl ze onvoldoende weten van gecompliceerde rouw. Uit de antwoorden van de individuele respondenten blijkt dat veel respondenten zichzelf voldoende en ruimvoldoende kennis vinden hebben over doorverwijzen, maar ook aangegeven helemaal niet door te verwijzen. Als we kijken naar de rouwreacties waarbij ze doorverwijzen dan zien we dat respondenten ook al vaak bij normale rouw -reacties doorverwijzen en doorverwijzen omdat ze met de situatie/cliënt zelf geen raad weten. Wanneer wordt doorverwezen is dat meestal naar de verpleeghuisarts en geestelijk verzorger. Doorverwijzen lijkt voor de meeste respondenten een moeilijk onderwerp in de praktijk. Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat er meer kennis nodig is op het vlak van gecompliceerde rouw en het doorverwijzen van cliënten naar andere hulpverleners. Naast de vragen of de respondenten weten wanneer zij door moeten verwijzen, zijn er ook vragen gesteld over de aanwezigheid van een overzicht van de mogelijkheden die er zijn om mensen door te verwijzen in een instelling. Meer dan 70% geeft aan dat een dergelijk overzicht niet aanwezig is. Hoe de medewerkers dan weten naar wie ze moeten doorverwijzen, komt niet in dit onderzoek naar voren. Op de vraag of in het overzicht ook instanties/hulpverleners buiten de eigen instelling zijn opgenomen, geeft het grootste deel van de respondenten aan dat deze in het overzicht zijn opgenomen. Bij eenderde is dit echter niet zo. 11

13 Dat bijna 75% van de respondenten waar geen overzicht aanwezig is, aangeeft behoefte te hebben aan een dergelijk overzicht, lijkt ons een zeer duidelijk signaal dat verpleegkundigen en verzorgenden het belangrijk vinden om goed door te kunnen verwijzen. 3.5 Gesprek voeren met cliënten/nabestaanden over hun rouw Meer dan 90% van de respondenten geeft aan voldoende en ruim voldoende toegerust te zijn om een gesprek met nabestaanden te kunnen voeren over rouw. Hoewel bijna iedereen tevreden lijkt te zijn hierover, zijn er nog redelijk veel respondenten die op dit gebied nog (meer) willen leren. Meer dan de helft van alle respondenten heeft behoefte aan het (verder) ontwikkelen van vaardigheden/gesprekstechnieken. Kennis over rouw wordt daarna als meeste genoemd. Slechts 16% van de respondenten geeft aan niet te weten wat zij nog zouden willen ontwikkelen. 3.6 Inzicht in de eigen gevoelens en verlieservaringen en de invloed op het contact met cliënten/nabestaanden. Het feit dat, op 1 respondent na, alle respondenten aangeven dit inzicht te hebben, betekent dat zij zich bewust zijn van het feit dat omgaan met verlies en rouw iets met hen doet en daarmee ook invloed heeft op het contact met de cliënten/nabestaanden. Dit hoeft dus geen valkuil te worden. 3.7 Niet-probleemoplossende houding Op een enkeling na geven alle respondenten aan deze houding te hebben, wat aangeeft dat de respondenten van mening zijn dat zij om kunnen gaan met de onoplosbaarheid van rouw en dit los kunnen laten. 3.8 Ondersteuning Als het gaat om de ondersteuning die respondenten ontvangen van hun leidinggevende dan is een groot deel van de respondenten van mening deze ondersteuning voldoende en ruim voldoende te ontvangen. Toch zien we hier ook dat bijna 20% de ondersteuning onvoldoende vindt. Van collega s ervaren de respondenten, meer dan bij de leidinggevende, ondersteuning bij het omgaan met verlies en rouw op het werk. Toch is er 10% die deze ondersteuning niet voldoende ervaart. De reden dat respondenten de ondersteuning van een leidinggevende of collega wel of niet voldoende ervaren komen in dit onderzoek niet naar voren. Ondersteuning vanuit de instelling ervaren de respondenten het meest in het gesprek met de leidinggevende, het nagesprek met nabestaanden en in ruimte om naar de uitvaart te gaan. De helft 12

14 van de instellingen houdt herdenkingsbijeenkomsten. Intervisie noemt slechts iets meer dan 20% van de respondenten. Het is heel positief dat de bovengenoemde vormen van ondersteuning aanwezig zijn in de instelling, jammer genoeg is dit in het geval van een gesprek met de leidinggevende in minder dan 35% van de gevallen een standaard procedure. Bij intervisiebijeenkomsten en nagesprekken is het in iets meer dan 60% een standaard procedure. Het belang van standaard procedures is dat er systematische ondersteuning is en de daarmee de professionaliteit van de werkers gewaarborgd kan worden. Het aantal keer dat intervisiebijeenkomsten worden gehouden varieert van 1 tot 12 keer per jaar. Het is duidelijk dat intervisie van eens in de paar weken niet erg gebruikelijk is. Het aantal herdenkingsbijeenkomsten zit over het algemeen tussen de 1 en 4 maal per jaar. 3.9 Mogelijkheid om cursussen te volgen Tweederde van de respondenten geeft aan dat er in hun instelling de mogelijkheid is om cursussen op het gebied van verlies en rouw te volgen. Een derde van de instellingen biedt deze mogelijkheid dus niet aan hun medewerkers. Het is dus afhankelijk van de instelling of mensen zich verder kunnen scholen of niet. Na de bestudering van individuele antwoorden komt naar voren dat bijna de helft van de respondenten waarbij de mogelijkheid er niet is, ook hebben aangegeven onvoldoende kennis te hebben van het onderscheid tussen normale en gecompliceerde rouw. Dat betekent dat 17% van de respondenten die hebben meegedaan aan dit onderzoek niet voldoende weten van gecompliceerde rouw en geen mogelijkheid hebben om cursussen hierover te volgen vanuit de instelling Protocol Een protocol waarin aandacht is voor rouw en rouwbegeleiding is in de helft van de instellingen van de respondenten aanwezig. De aanwezige protocol(len) gaan in bijna alle gevallen over hoe te handelen bij overlijden cliënt. Iets meer dan 20% van de instellingen heeft een protocol voor het opvangen/begeleiden van medewerkers na een overlijden.in de instellingen waar een protocol aanwezig is, wordt hij overal volledig nageleefd of gedeeltelijk Voorzieningen die gemist worden in het aanbod voor cliënten/nabestaanden Iets meer dan een derde van de respondenten mist iets in het aanbod voor cliënten/nabestaanden. Wat opvalt, is dat tijd hierbij een belangrijk onderwerp is. Een groot deel van de respondenten gaf aan meer tijd te willen om (meer) aandacht te kunnen geven aan en (meer) gesprekken te kunnen 13

15 voeren met cliënten. Daarnaast werd het ontbreken van een speciale ruimte voor de cliënt en nabestaanden als een gemis ervaren zoals een familiekamer, opbaarruimte etc. Dat mensen graag meer tijd willen kunnen besteden aan dit onderwerp is natuurlijk van groot belang aangezien kennis en vaardigheden niet volledig (benut) kunnen worden wanneer er geen tijd voor is. Opvallend was ook dat veel respondenten bij deze vraag ook al aangaven wat zij zelf missen in hun werk. Bij de vragen die daarop volgden werd daar specifiek naar gevraagd. Het geeft wel aan dat mensen hier graag iets over kwijt willen. De antwoorden komen dan ook bijna allemaal terug bij de vraag over zorg/voorzieningen die respondenten missen in hun huidige werksituatie Aandacht vanuit de instelling voor de confrontatie met verlies en rouw die medewerkers meemaken Dat bijna tweederde van de respondenten de aandacht voldoende en ruim voldoende acht is een goed teken. Dit laat zien dat er oog is voor de impact die verlies en rouw op medewerkers hebben. Toch is er ook nog meer dan een derde die van mening is dat er onvoldoende aandacht is. Voorzieningen die de respondenten als ondersteunend ervaren, zijn vooral het contact met de collega s en de leidinggevende, de ruimte om dingen te bespreken tijdens het teamoverleg, de aanwezigheid van andere disciplines en de mogelijkheden rondom het afscheid nemen van de overledene. De thema s die hieruit naar voren komen zijn met je gevoelens en ervaringen bij iemand terecht kunnen en afscheid kunnen nemen. Bijna tweederde van de respondenten geeft aan iets te missen in hun huidige werksituatie. Ondersteuning, tijd en scholing worden het meest genoemd. 14

16 Hoofdstuk 4: Overdracht van kennis/deskundigheid In dit onderzoek is te zien dat er (grote) verschillen zitten tussen de respondenten waar het gaat om kennis en kunde op het gebied van rouwzorg. Het niveau is afhankelijk van factoren als opleiding, bijscholing, ervaring en eigen interesse. Om de kennis van verpleegkundigen en verzorgenden op peil te brengen en te houden hebben wij een lesmodule rouwzorg ontwikkeld voor de bijscholing voor verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze eendaagse lesmodule heeft als doel de kennis en vaardigheden van verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen te vergroten en hen bewust te maken van hun leervragen. Dit laatste is van belang omdat één dag te weinig is om alles mee te geven en iedereen op hetzelfde niveau te brengen. Op deze dag is het belangrijk, om naast het vergroten van kennis en vaardigheden, de deelnemers bewust te maken van waar zij wel en niet bekwaam in zijn. Hiermee bedoelen wij dat verpleegkundigen en verzorgenden leren wat zij zelf kunnen en wanneer zij advies moeten vragen of doorverwijzen. De lesmodule is opgedeeld in 2 dagdelen. Het eerste dagdeel staat in het teken van de eigen verlieservaring, theorie en de praktijk. Aan het einde van dit eerste dagdeel inventariseert de trainer de leervragen van de deelnemers. Aan de hand van deze leervragen worden de thema s voor dagdeel 2 bepaald. De betreffende trainer(s) kunnen zodoende inspelen op de specifieke behoeften van de groep. Opbouw van de lesmodule rouwzorg Dagdeel 1: - Eigen verlieservaring deelnemers (60 min) - Theorievorming verlies en rouw (30 min) - Praktijkbespreking (60 min) - Inventariseren en ordenen van leervragen voor parallelle workshops voor dagdeel 2 (30 min) Het eerste uur van de dag wordt ingegaan op de eigen verlieservaring. De eigen ervaring is een bron voor de hulpverlener in positieve ( motivatie om te helpen) en negatieve zin (projecties). Na het delen van de eigen verlieservaring wordt er gereflecteerd vanuit de theorie. Daaruit blijkt dat ieder rouwproces uniek is. De rouwende is daarom het beste geholpen met empatisch luisteren van de verpleegkundigen en verzorgenden. 15

17 Vooraf krijgen de deelnemers een boekje over rouw dat ze moeten lezen. Op deze manier kan in een half uur de theorie kort besproken worden. Er zal ook aandacht besteed worden aan de bespreking van voorbeelden uit de praktijk van verpleegkundigen en verzorgenden. Deelnemers kunnen leren van elkaars voorbeelden en horen dat zij niet de enige zijn die zoiets meemaakt. Deze drie onderwerpen geven een basis voor het middagprogramma. Vragen die spelen bij de deelnemers worden door de trainer geïnventariseerd en is input voor de rest van de workshop. Bij twee trainers kunnen parallel 2 sessies gehouden worden. Bij sessies van 100 min kan iedere deelnemer zich op 2 sessies inschrijven. Dagdeel 2: - Sessie 1 & 2 ( 100 min) - Sessie 3 & 4 ( 100 min) - Evaluatie en afsluiting van de dag ( 30 min) Sessie 1 en 2 worden parallel aan elkaar gehouden. Hetzelfde geldt voor 3 en 4. In deze sessies kunnen thema s behandeld worden op het gebied van zingeving, gecompliceerde rouw, empatisch luisteren, ea. Het verdient de voorkeur om de sessies te laten begeleiden door praktijkmensen uit de gespecialiseerde instellingen voor palliatieve terminale zorg. Het is aan te raden deze mensen een training der trainers te laten volgen. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een tandem, praktijkmensen en een professionele begeleider op het gebied van rouw. Het lijkt praktisch om de lesmodule aan te bieden vanuit de landelijk dekkende Regionale netwerken palliatieve zorg. 16

18 Hoofdstuk 5: Aanbevelingen De resultaten en conclusies van het onderzoek leiden tot de volgende aanbevelingen: 1. Vergroten van de kennis en vaardigheden van verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeg- en verzorgingshuizen op het gebied van rouw; 2. Verbeteren van de ondersteuning op het gebied van rouw; 3. Tegemoet komen aan behoeften van de verzorgende en verpleegkundige om aan te sluiten bij hun eigen ervaring/beleving. 4. Gebruik de kennis/ deskundigheid en ervaring van gespecialiseerde instellingen in o.a. een lesmodule rouwzorg. Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt, dat een groot deel van de respondenten de vakkennis over normale rouw en het onderscheid met gecompliceerde rouw niet in de opleiding heeft opgedaan. Hoewel er de afgelopen jaren in opleidingen meer aandacht wordt besteed aan rouw en verlies, zijn er nog steeds opleidingen die niet aansluiten bij de kwalificatieprofielen Mbo-verpleegkundige en MBO-verzorgende. Aanbeveling : Neem het verwerven van de gewenste competenties op het gebied van rouw en verlies op in alle basisopleidingen voor verzorgenden en verpleegkundigen. (Her)ijk de modules die opgenomen zijn in de opleidingen op het gebied van rouw en verlies op basis van de beschreven competenties in de beroepsprofielen. Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg en de Associatie van High care hospices is veel ervaring met betrekking tot scholing, het verhogen van kennis en vaardigheden en toetsing. Zij hebben talloze projecten opgezet op dit gebied. Meer informatie hierover is o.a. te vinden op Aanbeveling: stel geld beschikbaar om de lesmodule uit te werken en stel deze lesmodule beschikbaar voor verpleegkundigen en verzorgenden in verpleeg- en verzorgingshuizen. Scholing in de vorm van cursussen en trainingen is niet alleen belangrijk om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, maar ook om reeds aanwezige kennis en vaardigheden te actualiseren. Het is dan ook belangrijk dat er binnen een instelling de gelegenheid is om cursussen en trainingen te volgen. Dat tweederde van de deelnemers aangeeft dat er in hun instelling de mogelijkheid is om cursussen op het gebied van verlies en rouw te volgen, is natuurlijk een goed teken. Dit betekent dat er veel instellingen zijn die scholing van hun medewerkers belangrijk vinden. Maar bij een derde van 17

19 de respondenten is deze mogelijkheid niet aanwezig. Wanneer er geen mogelijkheid is tot extra scholing, komt het aan op de eigen interesse, tijd en portemonnee van de medewerker. Veel van de mensen die hebben aangeven onvoldoende kennis te hebben van het onderscheid tussen normale rouw en gecompliceerde rouw werken in een instelling waar geen mogelijkheid is tot scholing. Als het gaat om de onderwerpen waarop mensen meer scholing wensen dan komen kennis en vaardigheden op het gebied van gecompliceerde rouw, gespreksvaardigheden en doorverwijzen het sterkste naar voren in dit onderzoek. Kennis van het onderscheid tussen normale rouw en gecompliceerde rouw is van belang om te weten wanneer rouwreacties duiden op gecompliceerde rouw en doorverwijzing noodzakelijk is. Aanbeveling: Biedt vanuit de instelling ruimte voor (bij)scholing van verzorgenden en verpleegkundigen op het gebied van rouw. Denk hierbij met name aan kennis op het gebied van gecompliceerde rouw en doorverwijzen en vaardigheden als gesprekstechnieken. Door de jaren heen heeft de LSR verschillende cursussen georganiseerd op het gebied van (gespreks)- vaardigheden en kennis op het gebied van rouw. Deze cursussen zijn zowel extern (bij de LSR) als intern (als incompany training) beschikbaar voor verzorgenden en verpleegkundigen. Ook Regionale Netwerken Palliatieve Zorg, bieden cursussen aan of kunnen deze organiseren. Naast weten wanneer je iemand moet doorverwijzen is het ook van belang dat je weet naar wie je kunt doorverwijzen. Veelal blijkt er geen overzicht met doorverwijsmogelijkheden te zijn binnen instellingen. Wij bevelen aan om zo n doorverwijslijst op te stellen voor elke instelling en deze upto-date te houden. Aanbeveling: Instellingen moeten een overzicht hebben met de mogelijkheden tot doorverwijzen. Hierin moeten zowel interne als externe deskundigen worden opgenomen. Op de website van de LSR (www.verliesverwerken.nl) is informatie te vinden van landelijke organisaties en plaatselijke initiatieven. Deze kunnen een start vormen voor een overzicht. Veel respondenten noemen de ondersteuning door collega s zeer waardevol. Er zijn dan ook respondenten die aangegeven dit te missen in hun werk. Steun van collega s is veelal niet structureel en afhankelijk van het netwerk dat een verpleegkundige of verzorgende heeft binnen de instelling. 18

20 Een vorm van collegiale ondersteuning is intervisie. Slecht 20% van de deelnemers ontvangt deze ondersteuning in de instelling waar zij werken. In 60% van de instellingen is intervisie een standaard procedure. Uit de aantallen wordt duidelijk dat intervisie met een frequentie van eens in de paar weken niet erg gebruikelijk is. Dit is jammer aangezien intervisie een grote bron van steun kan zijn. Door met anderen te praten, kun je beter met je verdriet omgaan. Daarnaast kan men in de intervisie leren van de professionaliteit van collega s. Ondersteuning door collega s in de vorm van intercollegiaal overleg, intervisie of een andere vorm, moet standaard aangeboden worden in een instelling zodat elke verpleegkundige en verzorgende deze ondersteuning structureel kan ontvangen. Aanbeveling: Biedt standaard collegiale ondersteuning aan door bijvoorbeeld gebruik te maken van een overleg- of intervisiestructuur. Een protocol waarin aandacht is voor rouw en rouwbegeleiding is in de helft van de instellingen van de deelnemers aanwezig. Dit is naar onze mening te weinig. Een protocol is een hulpmiddel om adequaat te kunnen handelen en te voorkomen dat rouw niet wordt onderkend. Na het overlijden van een dierbare moeten dikwijls beslissingen worden genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben. Ervaring leert dat eventueel gemaakte fouten nog jaren kunnen nasudderen. Natuurlijk vraagt het hebben van een protocol om naleving. Een groot deel van de deelnemers geeft aan dat het aanwezige protocol ook inderdaad gebruikt wordt. Aanbeveling: Ontwikkel een standaardprotocol met aandacht voor rouw en verlies die in instellingen kan worden gebruikt. Besteed daarbij aandacht aan rouw op het werk (medewerkers die een dierbare verliezen) en het omgaan met de nabestaanden. Gebruik het ontwikkelde protocol voor ( her)ijking van het reeds aanwezige protocol. Aandacht voor de medewerkers die in aanraking komen met verlies en rouw is zeer belangrijk. Verlies en rouw gaat je niet in de koude kleren zitten. Medewerkers moeten ergens terecht kunnen met hun gevoelens en ervaringen. Die aandacht kan georganiseerd worden door scholing, begeleiding door leidinggevende, mogelijkheden tot bijwonen van de uitvaart, intervisie of gesprekken met collega s. Aanbeveling: Neem verlies en rouwervaringen van medewerkers als vast onderdeel mee in functioneringsgesprekken. Heb vanuit het management oog voor de voorzieningen die verzorgenden en verpleegkundigen nodig hebben als ondersteuning. 19

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie

Zorgconsulent Palliatieve Zorg. Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de functie september 213 Zorgconsulent Palliatieve Zorg Een verdere ontwikkeling, implementatie en evaluatie van

Nadere informatie

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding

palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Handreiking voor een goede samenwerking tussen palliatieve zorg en dementiezorg palliatieve zorg bij dementie een logische verbinding Colofon Vilans januari 2013 Onderdelen van deze uitgave mogen worden

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis

Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg. in en vanuit het verpleeghuis Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis f Kwaliteitsrichtlijnen Palliatieve terminale zorg in en vanuit het verpleeghuis Deze publicatie is geschreven door Prismant

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle

Ouderenmishandeling. Ontspoorde zorg in kaart. Niek Sanderink & Daan Terhalle Ouderenmishandeling Ontspoorde zorg in kaart Auteurs: Opdrachtgever: Niek Sanderink & Daan Terhalle SVWO Arcon Datum: 31-05-2011 Plaats: Borne Samenvatting Naar schatting worden 130.000 ouderen in Nederland

Nadere informatie

Monitor Palliatieve Zorg

Monitor Palliatieve Zorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (P. Mistiaen, A.L. Francke, Monitor palliatieve zorg, rapport 2004, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te

Nadere informatie

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen

Gezien en gehoord. Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Gezien en gehoord Maatschappelijk rendement van project Motto: zingeving en levensvragen bij ouderen Maarten Davelaar Ahmed Hamdi Jenny Verheijen Marie-Christine van Dongen Angela Verleun Gezien en gehoord

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond.

Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Inventarisatie kwaliteitsonderzoek vanuit cliëntenperspectief door en met medewerking van cliëntenraden regio Rijnmond. Een verkenning binnen de sectoren geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Beleid rond sociale veiligheid in de Thuiszorg en V&V

Beleid rond sociale veiligheid in de Thuiszorg en V&V Beleid rond sociale veiligheid in de Thuiszorg en V&V Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Stichting FAOT en Stichting SAB-V&V Sonja van der Kemp Félicie van Vree B3486 Zoetermeer, 10 maart 2009 De

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen

Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen Casemanagement in de palliatieve zorg voor kinderen een exploratieve studie Dr. Gea Huizinga Senior onderzoeker zorg Wenckebach Instituut Universitair Medisch Centrum Groningen In opdracht van de Stichting

Nadere informatie

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen

Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Vroegtijdige Signalering en Proactieve Palliatieve Zorg door Wijkverpleegkundigen Els M. L. Verschuur Rob van der Sande 1 Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Lectoraat Langdurige Zorg Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg

Programma Palliantie. Meer dan zorg. Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Programma Palliantie. Meer dan zorg Palliantie. Meer dan zorg ZonMw, Inhoud Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Opdracht... 5 1.2 Totstandkoming van de tekst...

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ

Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Ervaringen van patiënten met de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGZ Onderzoeksrapport op basis van een enquête en spiegelgesprek met patiënten van de POH-GGZ in de regio Gooi en Vechtstreek 1 Ervaringen

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Richtlijn Spirituele zorg

Richtlijn Spirituele zorg Richtlijn Spirituele zorg Colofon De richtlijn spirituele zorg werd in 2008 geschreven door de Agora werkgroep Richtlijn spirituele zorg : C.J.W. Leget,medisch ethicus, UMC St Radboud, Nijmegen T. Staps,

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie