De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou?"

Transcriptie

1 OPLE ID IN G A l s zorgc oör dinato r De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren: ook iets voor jou? geef j e elke dag vorm aa n zor g i n het basiso nde rwij s Om j ou d eze taak goe d te he lpe n ver vulle n z ij n prof essio na l i ser i ng en ref lect ie o nm i sba ar D aartoe b iedt GO! na sc ho l i ng, a l s onder dee l va n de P B D GO!, een uniek e ople id i ng a a n te r onder st e uning va n sta rte nde é n va n m eer er vare n zorgcoö rd i nat ore n leraren verhogen Planmatig werken Een leerlingvolgsysteem is een mooi instrument, maar wat levert het uiteindelijk op? Wat is het nut van het verzamelen van gegevens als er verder niets mee gebeurt? Om resultaten te bereiken zijn volgende stappen noodzakelijk: - gegevens van kinderen verzamelen; - deze gegevens analyseren; - de gegevens koppelen aan acties en deze uitvoeren; - de acties evalueren en bijsturen op klas- en schoolniveau We vertrekken in deze module vanuit een reële casus Ze lf ref lectie vorm t de rode d raad doo r hee n he t pa rco ur s D eze op le id i ng be st aat uit 6 bo uw st e ne n D eze vorm e n ee n ge hee l, j e ka n d e m odule s d us niet af zonde r lij k vo lge n Als zorgcoördinator ben je de spilfiguur in een ingewikkeld web Je pleegt overleg met leerlingen, ouders, directie, andere zoco's, GON-begeleiders en partners uit BuO en CLB Hoe pak je dit overleg aan? Waarom verlopen gesprekken soms zo moeilijk? Schort het aan een gebrekkige voorbereiding? Is het moeilijk om concrete afspraken te maken? Welk overleg is echt noodzakelijk en wat is ballast? Je leert hoe je communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken kan inzetten bij overleg Werken aan je eigen ontwikkeling Hoe pas je de voorgaande bouwstenen concreet toe in de eigen praktijk? In deze module ga je heel praktisch aan het werk met onderzoeksvragen en een casus Je leert hoe je afstand kan nemen zodat je de zaken vanuit een ander perspectief kan bekijken Je leert vanzelfsprekendheden in vraag te stellen Deze leerreis eindigt hier niet Ze vormt eerder een vertrekpunt met nieuwe inzichten en vaardigheden

2 P R AK T IS C H D e ba sisop le id i ng d uurt 5 volled ige dage n + ee n se ssie voor de dir ecte ur s D eelnem er s kr ij ge n ee n att e st va n gevo lgde na sc ho l i ng D e op le id i ng k o st 20 0 euro Je sc hr ij f t j e in vi a wwwg- obe / nas c holi ng Strategie Kwaliteit Begeleiden Management Communicatie Reflectie van de leraar We zien vaak dat zorgcoördinatoren vanuit hun betrokkenheid met leerlingen en leerkrachten taken overnemen Deze invulling van je opdracht is moeilijk vol te houden Inzetten op preventieve basiszorg verhoogt de draagkracht van de leerkrachten Daarnaast is het nodig de specifieke ondersteuningsnoden van de leraar in kaart te brengen In deze module leer je gericht kijken naar de vorderingen van de leerlingen om het handelen van de leerkracht te versterken IN F ORM AT IE H eb j e nog vrag e n? Mail naa r Mee visie opbouwen VERDI EPI NG SM O DULES GO! na sc ho l i ng e n P OC GO! orga ni sere n ook verd i ep i ng sm od ule s voo r ge vorde rde zorgcoö rd i nat ore n e n ee n nie uw e op le id i ng voo r C LB -m edewe rker s A bonneer j e via sm art sc ho o l op VNT Leer be gele idi ng Zo b l ij f j e op de hoogt e Vrees je dat visie een wat hol begrip is dat op je school vooral een papieren leven gaat leiden? Als zorgcoördinator speel je een belangrijke rol in het opbouwen van een gedragen visie in je school Hoe denk jij over zorg? Wat heb je in je school nodig om de zorg optimaal te organiseren? Wat versta je onder leerbegeleiding, STICORDI, opvoeden, We leren je het zorgcontinuüm aanwenden in de visie en de organisatie van zorg op je school In deze module krijg je meteen referentiekaders eigen aan het GO! Wat verwachten leerkrachten van je? Waar begint en eindigt jouw verantwoordelijkheid? En die van de andere actoren? Heeft niet elke betrokkene, van leerling, leerkracht tot ouder en CLBmedewerker, eigen verwachtingen? We onderzoeken de functie van de zorgcoördinator in al haar facetten Tussen de rol van de directie en het mandaat dat jij in je school krijgt, ontstaat soms een spanningsveld of verwarring In deze module krijg je zicht op de reikwijdte van de verantwoordelijkheden in de verschillende functies

3 De GO!-specifieke opleiding voor zorgcoördinatoren TOELICHTING Overzicht inhouden voor directeurs leraren verhogen Als directeur is het belangrijk dat u kennis maakt met de kern van de opleiding U krijgt via een korte sessie een overzicht van de inhouden die uw zorgcoördinator zal aangeboden krijgen doorheen het traject Reflectie en implementatie voor zorgcoördinatoren en directeurs Aan de laatste module nemen zorgcoördinatoren én directeurs deel De zorgcoördinatoren hebben in de voormiddag module 6, reflectie, terwijl hun directeurs een verdieping krijgen van enkele modules Na de middag werkt de hele groep samen rond de implementatie Vrijstellingen: Vermits de basisopleiding kort en intensief is, en de inhouden van de verschillende modules op elkaar afgestemd zijn, is het niet mogelijk om een module afzonderlijk te volgen Dit betekent dat een kandidaat zich engageert om elke module bij te wonen Vrijstellingen wegens eerder gevolgde opleidingen zijn niet mogelijk Centrale opleiding in het (in Brussel) 16/09/15 Vorming directie (halve dag) 18/09/15 Module 1 visie 13/10/15 Module 2 en 3 planmatig en beleid 27/10/15 Module 4 overleg 12/11/15 Module 5 handelingsbekwaamheid 19/11/15 Module 6 en implementatie - Elke zorgcoördinator kan zich individueel inschrijven voor de centrale opleiding - Er zijn nog ongeveer 20 plaatsen vrij - Deelnemen kost 200 euro - Je ontvangt een attest na de opleiding De meerwaarde om voor de centrale opleiding te kiezen zijn om de centrale ligging en bereikbaarheid, de uitwisseling met andere coördinatoren uit heel Vlaanderen en het uitbreiden en versterken van het netwerk Ook deelnemers die op dit moment de functie van zorgcoördinator nog niet uitoefenen kunnen hieraan deelnemen

4 Regionale opleidingen Data regio Brussel, Evere Data regio West, Brugge 21/09/2015 Vorming directie (halve dag) 24/09/2015 Module 1 visie 19/10/2015 Module 2 en 3 planmatig en beleid 29/10/2015 Module 4 overleg 10/11/2015 Module 5 handelingsbekwaamheid 17/11/2015 Module 6 en implementatie 18/11/15 Vorming directie (halve dag) 23/11/15 Module 1 visie 08/12/15 Module 2 en 3 planmatig en beleid 14/01/16 Module 4 overleg 21/01/16 Module 5 handelingsbekwaamheid 02/02/16 Module 6 en implementatie Data regio Oost, Hasselt 27/01/16 Vorming directie (halve dag) 04/02/16 Module 1 visie 22/02/16 Module 2 en 3 planmatig en beleid 03/03/16 Module 4 overleg 08/03/16 Module 5 handelingsbekwaamheid 24/03/16 Module 6 en implementatie Data regio Noord, Antwerpen 13/04/16 Vorming directie (halve dag) 15/04/16 Module 1 visie 26/04/16 Module 2 en 3 planmatig en beleid 03/05/16 Module 4 overleg 12/05/16 Module 5 handelingsbekwaamheid 24/05/16 Module 6 en implementatie De meerwaarde om een opleiding in de eigen regio te volgen zit om in de gelijkgerichte visie waar in de scholengemeenschappen aan gewerkt wordt, in het sterke, eigen netwerk van coördinatoren en in de gelijkgerichte aanpak van directeurs die mee in de opleiding worden betrokken De pedagogische begeleiders ondersteunen de scholen voor de opvolging Hoe inschrijven? - Je directeur meldt aan de coördinerende directeur dat je kandidaat bent in je regio - Voor elke regio zijn er elk jaar + 20 plaatsen te verdelen over alle scholen met kandidaten De pedagogische begeleidingsdienst stelt de verdeling op Je vindt de verdeling in deze folder - Als je een plaats hebt in de opleiding zal je een code toegestuurd krijgen waarmee je kan inschrijven - De prijs bedraagt 200 euro per deelnemer

5 Voor elke regio is er bepaald welke scholengroepen daartoe behoren De verdeling over de regio s is als volgt: Voor de opleiding in Evere, Brussel: scholengroepen 8, 9, 10, 11,19 en 20 Voor regio West: scholengroepen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 SGR 8-7 plaatsen SGR 9-3 plaatsen SGR 10-2 plaatsen SGR 11-4 plaatsen SGR 19-4 plaatsen SGR 20-2 plaatsen SGR 21-2 plaatsen SGR 22-3 plaatsen SGR 23-2 plaatsen SGR 24-3 plaatsen SGR 25-4 plaatsen SGR 26-4 plaatsen SGR 27-2 plaatsen SGR 28-2 plaatsen Adres: Oud-Strijderslaan 200, 1140 Evere Adres: BS De regenboog, Karel Ledeganckstraat 3, 8000 Brugge Voor regio Noord: scholengroepen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 Voor regio Oost: scholengroepen 7,12, 13, 14, 15, 16 SGR 1-4 plaatsen SGR 2-2 plaatsen SGR 3-2 plaatsen SGR 4-4 plaatsen SGR 5-4 plaatsen SGR 6-2 plaatsen SGR 17-2 plaatsen SGR 18-2 plaatsen SGR 7-3 plaatsen SGR 12-3 plaatsen SGR 13-3 plaatsen SGR 14-4 plaatsen SGR 15-4 plaatsen SGR 16-4 plaatsen Adres: Thonetlaan 106, 2050 Antwerpen Adres: Armand Hertzstraat 2, 3500 Hasselt Wat als er geen plaats meer is? Zowel de regionale opleidingen als de centrale opleiding in het huis van het GO! worden volgend schooljaar opnieuw aangeboden We gebruiken dan geen wachtlijsten meer Je kan je aanmelden vanaf 20 mei 2016, zowel regionaal bij je coördinerend directeur als centraal

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS

PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS PROFESSIONALISERING BEGINNENDE SCHOOLLEIDERS SCHOOLJAAR 2009 2010 Als beginnend schoolleider van een katholieke basisschool sta je plots op het kruispunt van de vele complexe relaties binnen het onderwijsveld.

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Optimalisering van de werking van directieteams

Optimalisering van de werking van directieteams Optimalisering van de werking van directieteams Een teamgerichte jaaropleiding inclusief teamcoaching, ontwikkeld in samenwerking met de Pedagogische Begeleidingsdiensten. Optimalisering van de werking

Nadere informatie

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon

Wanneer in de tekst sprake is over basis-, respectievelijk secundair onderwijs, impliceert dit telkens ook het buitengewoon Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2008-014 datum : 2008-01-30 gewijzigd : contact: Dienst Leerlingen en schoolorganisatie,

Nadere informatie

Visietekst auti OV4. Inhoud

Visietekst auti OV4. Inhoud Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking

Nadere informatie

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE

PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE PRAKTISCHE OPLEIDING: INTERNE VERANDERKUNDE Een opleiding voor Managers Projectleiders HR-adviseurs Communicatie-adviseurs HR-managers Opleidingsadviseurs MD-adviseurs Bestuursondersteuners Ik coördineer

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl

Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! www.hetkaninhetonderwijs.nl Groeien als leraar? Het kan! Het primair onderwijs barst van het talent. Van leraren die met passie en betrokkenheid hun kennis en kunde overbrengen

Nadere informatie

Competenties van de toeleider

Competenties van de toeleider Competenties van de toeleider Toeleiders zijn brugfiguren die werken in een integratie- en inburgeringscontext. Dit document geeft je een volledig overzicht van je functie. Het beschrijft de competenties

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Opbouw sollicitatiegesprek

Opbouw sollicitatiegesprek Opbouw sollicitatiegesprek Voorbereiding Bespreek vooraf met collega( s) waarmee u de selectie doet welke punten beslist aan de orde moeten komen. Maak vooraf afspraken met de collega( s) waarmee u de

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl

Voorwoord. Organisatie Fricolore Akademy: Annemarie Kingma, akingma-douma@bornego.nl Anne Leijenaar, a.leijenaar@emelwerda.nl Voorwoord Professionalisering in de school is een belangrijk aspect in de onderwijsontwikkeling. Naast het individuele aanbod krijgt de Fricolore Academy steeds vaker het verzoek voor teamtrainingen vanuit

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.

2013-2014. Nascholingsaanbod voor leidinggevenden. Provinciaal Onderwijs Vlaanderen. Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov. 2013-2014 Nascholingsaanbod voor leidinggevenden Provinciaal Onderwijs Vlaanderen Boudewijnlaan 20-21 1000 Brussel tel. 02-514 19 00 www.pov.be Inhoud Doelgroep... 3 Inschrijvingen... 3 Vormingsfonds

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit

Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: Meertaligheid & interculturaliteit CODE Thomas More Expertisecentrum voor ontwikkeling en leren: Innovatief en inclusief onderwijs Ontwikkelingsstoornissen: ADHD & ASS; taal- en leerstoornissen Meertaligheid & interculturaliteit 2014-2015

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres:

cursus Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: cursus R U E T C U R T S N I k r e w d g u e j in het Dit stageboekje is van niemand minder dan... naam: adres: geboortedatum: erkenningsnummer van je cursus:ljw/e45/20.../ stageplaats: stageperiode: Lange

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Maak je eigen professionaliseringsplan!

Maak je eigen professionaliseringsplan! DAG VAN DE LERAAR 5 OKTOBER 2013 Maak je eigen professionaliseringsplan! Een minicursus Sectorraad Hoger Onderwijs CNV Onderwijs Academie Maak je eigen professionaliseringsplan! 1. Inleiding In de CAO

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS

DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS DEELTIJD LERARENOPLEIDING BASISONDERWIJS De bevlogen docent Ik vind het belangrijk om aan studenten mee te geven dat ieder mens en ieder kind een persoonlijk verhaal heeft en dat dat verhaal er mag zijn.

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie