DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid"

Transcriptie

1 DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

2 2

3 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het verhaal van een signaal; signaleringstraining voor het onderwijs 6 Wat u moet weten over jongeren met psychische problemen 8 Zicht op kinderen en jongeren met psychische problemen 10 Doorvragen bij suïcidaliteit 11 Losse trainingen of workshops 12 Workshop Het jong volwassenen brein 13 Van lastige leerling naar lerende leerling 14 Jongeren met moeilijk gedrag nader bekeken 15 Interesse 16 3

4 KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN BIJ KINDEREN OF JONGEREN NODIG?! Psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen komen bij jeugd van alle leeftijden voor. Dit betekent dat ook veel professionals en vrijwilligers te maken krijgen met kinderen of jongeren met deze problemen. Globale kennis en inzicht in verschillende gedragingen die met de stoornis samenhangen, zijn voorwaarden om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Niet iedereen heeft voldoende kennis van deze stoornissen of beperkingen. Handvatten in het omgaan met kinderen en jongeren met verschillende beperkingen helpen bij een goede communicatie. Voldoende expertise om tijdig te signaleren, kan ergere problematiek voorkomen. Kortom, deskundigheidsbevordering over psychische beperkingen, psychiatrische stoornissen en gedragsproblemen is belangrijk voor iedereen die werkt met jeugdigen. Daarom biedt Indigo gezond werken training en advies aan verwijzers, medewerkers van diverse organisaties en andere betrokkenen. Omdat uw vraag nooit standaard is, is ons aanbod op maat. We kijken hierbij naar opleidings- en ervaringsachtergrond van deelnemers en naar de reden van uw vraag. In deze brochure wordt daarom een globale omschrijving van de modulen gegeven. Voor uitgebreide informatie kunt u contact met ons opnemen. Deze brochure geeft een overzicht van producten op het gebied van jeugd en jongeren. In een van onze andere brochures vindt u ons aanbod op gebied van volwassenen, ouderen en mentale vitaliteit. 4

5 PRAKTISCHE INFORMATIE Medewerkers of vrijwilligers die te maken krijgen met kinderen of jongeren met psychiatrische ziekten, (dreigende) psychische of sociale problemen of met moeilijk benaderbaar gedrag. Onze huidige klanten zijn scholen voor basismiddelbaar- hoger en beroepsonderwijs, sport- en jeugdclubs, huisartsen, psychologen, maatschappelijk werkenden, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en opleidingen in zorg en welzijn. TRAINERS Deskundigheidsbevordering wordt verzorgd door medewerkers van Indigo Brabant. Onze trainers hebben ervaring in het geven van trainingen, voorlichting of groepswerk. Bij verschillende trainingen worden naast de trainers ook trainers praktijkbeoefening ingezet met ervaring in de hulpverlening. LOCATIE Bijeenkomsten kunnen op een locatie in uw organisatie plaatsvinden. Ook kunnen bijeenkomsten verzorgd worden op een van de locaties van Indigo Brabant. KOSTEN Deze zijn afhankelijk van de vraag en het daarbij passende aanbod. Hierover vindt altijd van tevoren overleg plaats. Nadat in gezamenlijk overleg een aanbod is samengesteld, ontvangt u een offerte. 5

6 HET VERHAAL VAN EEN SIGNAAL; SIGNALERINGSTRAINING VOOR HET ONDERWIJS Problemen of risicofactoren signaleren bij kinderen en jongeren is het startsein voor preventieve actie én voor hulp aan kinderen en hun ouders. Rond 15% van de jongeren kampt namelijk met psychische problemen. Vroeg signaleren en bespreken levert een preventieve bijdrage aan de psychische gezondheid van de doelgroep; voorkomen is beter dan genezen! Medewerkers in het basis- en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang hebben hierin, door hun intensieve contact met kinderen en jongeren, een belangrijke rol. > Medewerkers in de kinderopvang voor 0-4 jarigen en anderen die met deze leeftijdsgroep werken > Medewerkers in het basisonderwijs en anderen die met 4-12 jarigen werken > Medewerkers in het voortgezet en beroepsonderwijs en anderen die met jarigen werken. Zowel groepsleiders, leerkrachten, mentoren, leerlingbegeleiders en vertrouwenspersonen kunnen deelnemen. Ook voor ondersteunend personeel zoals conciërges is de training zinvol. INHOUD TRAINING Het vergroten van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemers op het gebied van signaleren, motiveren en begeleiden van kinderen en jongeren met psychische problemen. De volgende onderwerpen worden behandeld: > Signalen van psychische problemen erkennen en herkennen. > Volgens stappenplan actie ondernemen. Naast het geven van informatie en theorie krijgt de praktijk van de deelnemers veel aandacht. Door de deelnemer ingebrachte casuïstiek staat hierbij centraal. 6

7 DUUR > De training voor het voortgezet onderwijs bestaat uit drie bijeenkomsten van drie uur. > De training voor het basisonderwijs en 0-4 jarigen bestaat uit vier bijeenkomsten van 2,5 uur. RESULTAAT Na het volgen van de signaleringstraining hebben docenten basiskennis van (psychologische) mechanismen, die bij henzelf spelen bij het omgaan met signalen. Ook hebben zij meer inzicht in (mogelijke) weerstanden bij jongeren tijdens het bespreken van signalen. Naast kennis en inzicht willen we met de training bevorderen, dat docenten deze kennis actief gebruiken richting leerlingen, ouders en collega s. Vertrouwen op je eigen kwaliteiten en vermogen om deze verder te verbeteren, is daarbij een belangrijk doel. 7

8 WAT MOET U WETEN OVER JONGEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Professionals in het onderwijs krijgen regelmatig te maken met jongeren met psychische beperkingen. Globale kennis van deze beperkingen en inzicht in verschillende gedragingen, die met een stoornis samenhangen zijn voorwaarden om een goede relatie op te kunnen bouwen en te onderhouden. Daarnaast kunnen handvatten in het omgaan met deze doelgroep helpen bij een goede communicatie. Professionals in het voortgezet, middelbaar- en hoger onderwijs. INHOUD TRAINING Theoretisch kader over psychische stoornissen bij jongeren als: > Autisme > Persoonlijkheidsstoornissen m.n. borderline > Stemmingsstoornissen > Psychotische stoornissen > ADHD en aanverwante stoornissen. Over deze stoornissen komen aan bod: > Symptomen en signalen > Herkennen van signalen > Aandachtspunten en handvatten in de omgang > Belangrijke communicatie aspecten. Verdieping in de praktijk > Kennismaken met houdingsaspecten; welke houding roept gedrag op > Uitwerken van theorie aan de hand van casussen van deelnemers > Mogelijkheden in professionele hulpverlening > Uitleg over ondersteuningsmogelijkheden voor professionals > Uitleg over preventie en hulpverlening voor jongeren. DUUR Minimaal drie uur. 8

9 RESULTAAT Na het volgen van de cursus hebben deelnemers kennis van de behandelde stoornissen en handvatten in het omgaan met deze jongeren, zowel individueel als in groepsverband. BIJZONDERHEDEN Deze training is op maat aan te passen. In het theoretisch kader worden psychische stoornissen besproken die aansluiten bij de vraag en/of de problematiek die voorkomt. 9

10 ZICHT OP KINDEREN EN JONGEREN MET PSYCHISCHE PROBLEMEN Psychische beperkingen en gedragsproblemen komen bij jeugd van alle leeftijden voor. Dit betekent dat ook professionals en vrijwilligers te maken krijgen met kinderen of jongeren met deze problemen. Professionals of vrijwilligers. INHOUD TRAINING Globale kennis van veel voorkomende psychische stoornissen zoals ADHD, autisme, angst, depressie, psychose en van het bijbehorende gedrag. Kennismaking met psychische en psychiatrische problematiek. Uitleg psychische problemen, herkennen van probleemgedrag en handvatten in het omgaan met de jongere. Verdieping in de praktijk, houdingsaspecten; inzicht verkrijgen in de invloed van de eigen houding op het gedrag van ander aan de hand van oefenen van praktijkvoorbeelden. Bespreken van grenzen aan de zorg en mogelijkheden in psychiatrische hulpverlening. DUUR Twee dagdelen van 3,5 uur. RESULTAAT Na het volgen van de cursus hebben deelnemers: > Kennis gemaakt psychische en psychiatrische problematiek > Handvatten in herkennen van gedrag, symptomen en in omgaan hiermee. En weten deelnemers: > Welke houdingsaspecten belangrijk zijn, kennen ze de invloed van houding op gedrag > Welke mogelijkheden en grenzen zij binnen hun werk hebben in de omgang met de doelgroep > Welke mogelijkheden van hulpverlening aanwezig zijn BIJZONDERHEDEN In de tweede bijeenkomst worden praktijksituaties geoefend. 10

11 DOORVRAGEN BIJ SUÏCIDALITEIT In het kader van het landelijk project suïcidepreventie is een training ontwikkeld om suïcidaal gedrag en patronen te herkennen. Deze training wordt gegeven aan gatekeepers en is er op gericht hen nog beter in staat te stellen risico s te taxeren en hen tools te geven om door te vragen bij inschatting van suïciderisico. Onder gatekeepers verstaan we hulp- en dienstverleners die regelmatig in contact komen met jongeren in nood: huisartsen, schooldecanen, politiemedewerkers, Indigo hulpverleners, medewerkers van eerste-hulp en paaz-en, telefonische hulpdiensten, pastors, NS personeel, professionals van verslavingszorg en bedrijfsartsen. INHOUD TRAINING In deze vaardigheidstraining worden theoretische achtergronden van suïcide globaal doorgenomen. Vervolgens is deze training vooral gericht op het oefenen van het in gesprek gaan met suïcidale jongeren. De doorvraag vragen staan hierbij centraal. Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt van de deelnemers gevraagd de bijbehorende literatuur door te nemen. DUUR Een bijeenkomst van drie uur. RESULTAAT Na de training weten de deelnemers hoe zij: > Suïcide-ideaties kunnen herkennen en risico s kunnen inschatten > Suïcide-ideaties bespreekbaar kunnen maken > Suïcidegedachten kunnen ombuigen > Jongeren kunnen motiveren tot verdere hulpverlening. BIJZONDERHEDEN Aan deze training zijn accreditatiepunten toegekend. Voor informatie hierover kunt u contact met ons opnemen. 11

12 LOSSE TRAININGEN OF WORKSHOPS: > Depressie en somberheidklachten bij jongeren > Autisme spectrumstoornissen > ADHD/ODD > Voorlichting over alcohol en drugs > Grenzen stellen en feedback geven > Gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden > Gesprekstechnieken en communicatieve vaardigheden. Scholing kan een antwoord zijn op vragen over: > Kennisverbreding, -aanvulling, -opfrissing > Meer zicht of grip krijgen op problematiek > Beter signaleren en/of herkennen van problematiek > Achtergronden om een visie te (her)formuleren > Achtergrondinformatie voor attitudeverandering. Professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden, die werken met jeugd en jongeren. INHOUD TRAINING In de scholing besteden wij veel aandacht aan de koppeling tussen theorie en praktijk. Ieder onderwerp kan behandeld worden in een twee uur durende theoretische verdieping, met daarnaast een twee uur durend praktijkdeel, of een langer lopende cursus, samengesteld uit meerdere modules. DUUR Afhankelijk van afspraak. RESULTAAT Afhankelijk van afspraak. BIJZONDERHEDEN Voor het praktijkdeel kan een specifieke trainer worden ingezet. 12

13 WORKSHOP HET JONG VOLWASSENEN BREIN Jongvolwassenen tussen 18 en 24 jaar kijken anders aan tegen werken, studie en andere zaken. Daarom vraagt deze doelgroep om een andere kijk op bijvoorbeeld coachen en begeleiden. Puberteitsontwikkeling is vooral de fysieke groei die in gang is gezet door de hormoonafgifte en omvat ook de ontwikkeling van de hersenen. Niet iedereen doorloopt dezelfde ontwikkelingen in hetzelfde tempo. De hersenen zijn pas rond het 24 e levensjaar volledig ontwikkeld. Vaak is het lichaam al volgroeid en dit wekt de suggestie dat dit voor de hersenen ook zou gelden. Maar tijdens de pubertijd zijn de hersenen nog volop in ontwikkeling, en na de pubertijd ontwikkelen de hersenen zich nog steeds verder. Iedereen die werkt met of voor pubers en jongvolwassenen, zoals docenten, coaches, werkbegeleiders en HR functionarissen. INHOUD TRAINING In deze interactieve bijeenkomst wordt vanuit de theorie van het puberbrein stil gestaan bij het gedrag wat hieruit voortkomt. Vervolgens komt aan bod hoe hierop te reageren en wat belangrijk is in coaching en begeleiding aan jongvolwassenen. DUUR Een workshop van twee uur. BIJZONDERHEDEN Groepsgrootte tot twintig deelnemers. 13

14 VAN LASTIGE LEERLING NAAR LERENDE LEERLING Herkennen van- en omgaan met moeilijk gedrag of psychische problemen bij leerlingen. Docenten in het voortgezet-, middelbaar- en hoger onderwijs. INHOUD TRAINING De training gaat in op hoe om te gaan met leerlingen die moeilijk gedrag vertonen in de klas en in signaleren van- en omgaan met leerlingen met psychische problemen als depressie en angst. Koppeling naar mogelijke achterliggende oorzaken, zoals ADHD, ODD, autisme. Meer uitleg over deze ziektebeelden en handvatten in hoe daarmee om te gaan. Hanteren van eigen grenzen. Dus grenzen stelen en het geven van feedback: wanneer en hoe. Theorie wordt afgewisseld met beeldmateriaal, voorbeelden die docenten zelf aanleveren en er wordt geoefend met een specifieke trainer. DUUR 4 bijeenkomsten van 2,5 uur: RESULTAAT > Herkennen van gedrag van leerlingen dat als lastig, moeilijk, apart, opvallend of oninvoelbaar wordt ervaren door docenten. > Het koppelen van het gedrag aan mogelijk onderliggende problematiek. > Handvatten in het omgaan met het moeilijk te reguleren gedrag. > Handvatten in het omgaan met angstig en depressief gedrag. > Het bespreken van het gedrag met de leerling. > Veiligheid creëren voor leerling en docent. > Herkennen van eigen grenzen en daar naar handelen. BIJZONDERHEDEN Na deze cursus is de verdiepingscursus te volgen: Last of uitdaging? De docent als deskundige Verdiepingscursus over leerlingen met psychische problemen of moeilijk te reguleren gedrag. 14

15 JONGEREN MET MOEILIJK GEDRAG NADER BEKEKEN Omgaan met ander gedrag van leerlingen buiten de klas Onderwijs ondersteunend personeel. INHOUD TRAINING Er wordt ingegaan op gedrag dat moeilijk te hanteren is, gedrag dat een storende factor is en waar mede leerlingen of anderen last van hebben. Daarnaast op hanteren van eigen grenzen, grenzen, het effect van gedrag op de leerling. Ook is aandacht voor signalen van niet-pluis gevoel, opvallend gedrag, opvallende zaken e.d. bespreekbaar maken bij docenten of mentoren. In de bijeenkomsten wordt de theorie afgewisseld met voorbeelden, oefeningen, en beeldmateriaal. DUUR 2 bijeenkomsten van 2,5 uur RESULTAAT > Herkennen van gedrag van leerlingen dat als lastig, moeilijk, apart of (on)opvallend wordt ervaren. > Handvatten in het omgaan met het moeilijk te reguleren gedrag. > Herkennen van de persoonlijke ruimte van de leerling en daarnaar handelen. > Het aanspreken van de leerling op zijn gedrag. > Veiligheid creëren voor leerling en jezelf. > Herkennen van eigen grenzen en daar naar handelen. BIJZONDERHEDEN Voor het praktijkdeel wordt een specifieke trainer ingezet. 15

16 INTERESSE? Bent u geïnteresseerd in het aanbod, wilt u weten wat wij voor u of voor uw organisatie kunnen betekenen of vindt u het onderwerp waarover u informatie wilt niet in de brochure? Neem dan contact met ons op en leg uw vragen aan ons voor. Wij kijken samen met u hoe wij een passend en kwalitatief aanbod kunnen doen. Ook werken wij samen met andere organisaties waarnaar wij u kunnen verwijzen. INDIGO BRABANT GEZOND WERKEN Telefoon: Website: 16

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken

Trainingsaanbod. Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken Trainingsaanbod Studiecentrum Bureau Jeugdzorg Utrecht Voor beroepskrachten die met ouders en kinderen werken 1 Trainingsaanbod Als beroepskracht hoort en ziet u veel en bent u vaak de eerste die mogelijke

Nadere informatie

Activiteiten speciaal voor jongeren

Activiteiten speciaal voor jongeren en speciaal voor jongeren 3.7 Zorgadviesteams Consultatie van het zorgadviesteam (ZAT) aan ROC s en instellingen voor voortgezet onderwijs. De zorgadviesteams werken op ROC s en het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers

Cursus en Thema 2015. voor mantelzorgers en vrijwilligers Cursus en Thema 2015 voor mantelzorgers en vrijwilligers VRIJWILLIGERS Basiscursus (voor nieuwe vrijwilligers) Aantal bijeenkomsten: 4 In vier bijeenkomsten maken nieuwe vrijwilligers kennis met diverse

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt.

In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Studiegids Welkom bij FIST In deze studiegids willen we je informeren over de trainingen, lessen en bijeenkomsten die FIST aanbiedt. Frankelandgroep Interne Scholing en Training (FIST) is een stichting

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser

Bas Verschoor, Merel Visser en Samantha Visser Samenvatting Onderzoeksrapport Mind-Spring Om dit rapport beschikbaar te maken voor iedereen hebben wij een versie gemaakt die makkelijker te downloaden is. (0.5 Mb groot) Dit is dus een verkorte uitgave

Nadere informatie

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten

Inleiding. Aanbod CJG. opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning. Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Aanbod CJG opvoedondersteuning en opgroeiondersteuning Overzicht aanbod CJG Pijnacker-Nootdorp t.b.v. beroepskrachten Inleiding Beste CJG-partner, Een belangrijke doelstelling van het Centrum

Nadere informatie

ggz- en verslavingspreventie

ggz- en verslavingspreventie productcatalogus ggz- en verslavingspreventie Productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie Voorwoord Met veel genoegen bieden wij u de productcatalogus GGZ- en Verslavingspreventie aan. Wij zijn trots

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen

expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen expertisecentrum voor emancipatie en participatie Cursussen en trainingen Scala is het expertisecentrum voor emancipatie en participatie in Rotterdam. Scala zet zich in voor de structurele verbetering

Nadere informatie

Nehalennia Breeweg trainingen 2015

Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Nehalennia Breeweg trainingen 2015 Vanwege eerdere goede ervaringen met groepstrainingen door Indigo willen we deze weer op de locatie Breeweg aanbieden. Indigo is een landelijke aanbieder van mentale

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Cursusaanbod. voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen. informatie voor verwijzers>>

Cursusaanbod. voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen. informatie voor verwijzers>> GGzE centrum kinder- en jeugdpsychiatrie Cursusaanbod voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek, hun ouders, broers en zussen informatie voor verwijzers>> Inhoud Pagina Hoofdstuk: Autismespectrumstoornis

Nadere informatie

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod

moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod moduleaanbod Zwaluw & Enk patiënten moduleaanbod Inhoudsopgave Inleiding 2 Aandachtsgerichte cognitieve therapie 3 Aandachtsgerichte training 5 Agressieregulatie 7 ADHD 9 Running therapie 11 Sociale Vaardigheidstraining

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015

Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren. Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 Uw preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd studeren Scholingsgids Zuidoost Nederland 2014-2015 1 Seminarium voor Orthopedagogiek als preferred partner in passend onderwijzen en gepersonaliseerd

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

_WEERBAARHEIDSTRAINING

_WEERBAARHEIDSTRAINING _WEERBAARHEIDSTRAINING Zijn al uw leerlingen voldoende weerbaar? Deze training is gericht op het vergroten van de weerbaarheid van leerlingen. Concreet betekent dit dat de deelnemers adequaat leren handelen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016

Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 Studiegids EC Adapt SCHOOLJAAR 2015-2016 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 1 Ontwerp: Jore ontwerp 2 STUDIEGIDS EC ADAPT 2015-2016 VOORWOORD Adapt zet je in je kracht! Dit is de slogan van Expertisecentrum

Nadere informatie

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015

SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 SCHOLINGSAANBOD VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2015 Zet u zich al in als vrijwilliger? Dan kunt u gratis deelnemen aan interessante en inspirerende trainingen, workshops en bijeenkomsten. Deze worden verzorgd

Nadere informatie

...de jeugd heeft de toekomst!

...de jeugd heeft de toekomst! speciale uitgave van de lichtenvoorde...de jeugd heeft THEMA de toekomst! kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking én bijkomende psychische en sociale problemen specifieke professionele

Nadere informatie