Stichting Pensioenfonds Heinz

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Heinz"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Heinz Stichting Pensioenfonds Heinz Postbus 217, 3700 AH Zeist Telefoon: Internetsite: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Verslag over het boekjaar t/m

2 2

3 Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 9 Bestuursverslag Inleiding 11 Organisatie, bestuur en bedrijfsvoering 11 Financiële informatie 12 De verdere ontwikkeling van de kredietcrisis en de gevolgen voor het pensioenfonds 13 Ontwikkelingen 2013 en vooruitzichten 15 Herstelplan 17 Overige bestuursaangelegenheden 17 Beleggingsparagraaf 21 Rapportage over Pension Fund Governance 24 Risicoparagraaf 25 Samenvatting actuarieel verslag 32 Verantwoordingsorgaan Rapport van het Verantwoordingsorgaan over het boekjaar Reactie van het bestuur 39 Visitatiecommissie Samenvatting Rapport Bevindingen (2012) Visitatiecommissie 41 Jaarrekening Balans per 31 december 44 Staat van baten en lasten 46 Kasstroomoverzicht 48 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 50 Toelichting op de balans per 31 december 56 Toelichting op de staat van baten en lasten 66 Risicoparagraaf 72 Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

4 Pagina Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 85 Pensioenregelingen 85 Toeslagbeleid 86 Resultaatbestemming 86 Actuariële verklaring 87 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88 Bijlage Verslag deelnemersraad 91 Verslag Compliance Officer 95 4

5 Bestuur en organisatie Samenstelling bestuur en organen per 31 december ) Bestuur 2) Benoemd vanuit werkgeverszijde A.J.E.J. Theunissen W.J. van der Werf M.S. Adamcyk M. Hofstra Voorzitter Lid Benoemd door ondernemingsraad (zittingstermijn vier jaar) W.J.F.G. Bouwman Secretaris per 1 januari 2011 (in 2011 herbenoemd door de OR) W.J.M. Janssen Lid (per 1 december 2010) P.A.A.P. Poirters Lid (per 1 april 2011) Mw. M.J. Houthoff Plaatsvervangend lid (per 1 april 2011) Deelnemersraad Namens de pensioengerechtigden C.H. Donkers J.A.J. Verhaaff Namens de deelnemers H.P.G.M. van Herpen J.H. Houthuijzen H.J.M. Kroft R. van Zuylen 1) Voor de nieuwe samenstelling verwijzen wij naar de website. 2) In 2009 hebben de aangesloten werkgevers en het bestuur besloten om twee plaatsvervangende bestuursleden te benoemen (een aan te wijzen door de werkgever en een aan te wijzen door de ondernemingsraad). De bestuursleden zijn getoetst door DNB en zij heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de benoeming van de bestuursleden. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

6 Verantwoordingsorgaan Namens de pensioengerechtigden J.A.J. Verhaaff (vanaf 8 maart 2012) Namens de deelnemers H.P.G.M. van Herpen (vanaf 8 maart 2012) Namens de werkgever E.P. Holthuizen Voorzitter Commissie Beleggingen en Riskmanagement A.J.E.J. Theunissen W.J.F.G. Bouwman W.J. van der Werf P.A.A.P. Poirters Voorzitter Lid Kandidaat lid Lid Commissie Beschikbare Premie A.J.E.J. Theunissen W.J. van der Werf W.J.M. Janssen P.A.A.P. Poirters Commissie Communicatie M. Hofstra M.J. Houthoff Commissie Pension fund governance en financiële verslaglegging W.J.F.G. Bouwman W.J.M. Janssen 6

7 Aangesloten ondernemingen H.J. Heinz B.V. Heinz European Holding B.V. H.J. Heinz Holding B.V. H.J. Heinz Nederland B.V. H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V. Organisatie Waarmerkend actuaris Drs. P. Heesterbeek AAG verbonden aan Triple A Risk Finance Certification B.V. te Amsterdam Adviserend actuaris Drs. Ir. P.M. Halkes AAG verbonden aan Towers Watson B.V. te Apeldoorn Accountant Drs. H.C. van der Rijst RA verbonden aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Amsterdam Administrateur AZL N.V. Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, Nederland Tel: Bestuursondersteuning Montae Pensioen te Rijswijk Vermogensbeheer Zakelijke waarden Aberdeen Asset Management Robeco Institutional Asset management Vastrentende waarden BlackRock Syntrus Achmea Vastgoed Vermogensadviseur Sprenkels en Verschuren Investment Consultants Custodian Bank of New York Mellon Herverzekeraar ASR te Utrecht (tot 17 maart 2012) Leidsche Verzekering N.V. (vanaf 17 maart 2012) Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

8 8

9 Meerjarenoverzicht Aantallen Actieve deelnemers 1) Basis beschikbare premieregeling Middelloon/eindloon regeling Totaal actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Financiële gegevens (in duizenden euro) Toeslagen Indexatie actieven 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% Indexatie inactieven 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen 2) Beleggingsopbrengsten Beleggingsrendement totale portefeuille 13,4% 13,1% 11,4% 2,2% 7,5% Reserves Algemene reserve ) Vanaf 2010 zijn de aantallen opgenomen op persoonsniveau, conform de opgave aan DNB. In de aantallen van 2008 t/m 2009 zijn dubbeltellingen opgenomen (omdat één verzekerde meerdere verzekeringspakketten kan hebben). 2) Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting op de balans op pagina 56. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

10 Technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Totaal technische voorzieningen Gemiddelde duration (in jaren) 16,6 17,3 16,9 16,0 18,0 Rentetermijnstructuur (RTS) 1) 2,4% 2,7% 3,5% 3,9% 3,6% Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 2) Pensioenuitkeringen Dekkingsgraad Aanwezige dekkingsgraad 3) 108,4% 103,8% 106,9% 105,7% 104,0% Vereiste dekkingsgraad 113,8% 113,8% 113,6% 112,8% 108,2% 1) Het percentage is zodanig vastgesteld dat de VPV, berekend op dit percentage, tot dezelfde uitkomst leidt als de VPV, berekend op de RTS ultimo het jaar. 2) Inclusief premiebijdragen voor risico deelnemers. 3) De dekkingsgraad is als volgt berekend: ( ) / x 100% = 108,4%. 10

11 Bestuursverslag Inleiding In dit hoofdstuk vindt u een toelichting en verantwoording van het bestuur over de belangrijkste gebeurtenissen in het kalenderjaar Het verslag is toegespitst op de eigen ontwikkelingen binnen het pensioenfonds, maar zal ook ingaan op de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van pensioenen bij Heinz en de relevante ontwikkelingen in Nederland. Stichting Pensioenfonds Heinz voert de pensioenregelingen uit die Heinz voor haar medewerkers in Nederland heeft getroffen, met uitzondering van de Koninklijke De Ruijter vestiging te Utrecht. De medewerkers vestiging Utrecht die onder de Snoep-CAO vallen zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie. Dit verslag is bedoeld voor deelnemers, de werkgever, gepensioneerden en overige belanghebbenden bij de pensioenregeling die Heinz heeft ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Heinz. De bestaande pensioenregelingen voor actieve deelnemers bestaan uit: Middelloonregeling voor medewerkers die onder de bepalingen van een CAO vallen. Beschikbare premie regelingen voor medewerkers die niet onder de bepalingen van een CAO vallen. En een flexibele, aanvullende beschikbare premieregeling die mede bedoeld is om medewerkers in staat te stellen om een individuele flexibele datum te kiezen waarop men met pensioen kan gaan. Organisatie, bestuur en bedrijfsvoering De samenstelling van het bestuur is gedurende het boekjaar 2012 niet ingrijpend gewijzigd. De benoemingen van Wilbert-Jan van der Werf (als opvolger van Hendrik Postma) werd eind 2012 aan De Nederlandsche Bank (DNB) voorgelegd. De goedkeuring van DNB volgde begin 2013, met een tijdelijke beperking ten aanzien van benoeming in de beleggingscommissie. Paul Poirters is in de loop van 2012 tijdelijk reserve bestuurslid geweest en Margreet Houthoff heeft in die periode als bestuurslid gefungeerd. Begin 2013 is Paul wederom bestuurslid en vervult Margreet weer de rol van reserve bestuurslid. Het dagelijks bestuur van het pensioenfonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Het bestuur heeft voor specifieke deelgebieden commissies. In 2012 waren dat: Beleggingscommissie. Communicatie-commissie. Pensioen Fonds Governance commissie. Beschikbare Premie Commissie. Het bestuur laat zich tijdens alle vergaderingen bijstaan door de adviserend actuaris, Patrick Halkes van TowersWatson. Ten aanzien van bestuursondersteuning heeft het bestuur zich ook in 2012 laten bijstaan door Montae Bestuurscentrum. Montae ondersteunt het dagelijks bestuur en het bestuur in de uitvoering van haar taken, daarnaast verzorgt Montae de communicatie en juridische advisering. Ten aanzien van het beleggingsbeleid heeft Sprenkels & Verschuren een rol ten aanzien van de rapportage en advisering rond beleggingen en heeft AZL een rapportage rol rond dekkingsgraden. Naast de vormgeving van een Pensioen Dashboard met de belangrijkste kerncijfers en ontwikkelingen rond de pensioenverplichtingen, pensioenvermogen en vermogensrisico s is er een aanvullende toetsende rol van het bestuur ten aanzien van de rapportages van de verschillende beleggingsmandaten en de afdekking van rente- en valutarisico s. Deze wordt door de beleggingscommissie voorbereid. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

12 Het verantwoordingsorgaan (V.O.) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur ten aanzien van het uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst. Het bestuur stelt een V.O. in door middel van de personele unie bestaande uit één actieve deelnemer en één pensioengerechtigde uit de deelnemersraad aangevuld met één werkgeversvertegenwoordiger (voorzitter V.O.). Door het vertrek van de werkgeversvertegenwoordiger begin 2013, is de samenstelling van het verantwoordingsorgaan gewijzigd. Evelyne van de Griendt is namens Heinz benoemd als lid van het V.O. Vanaf 2011 werd het toezicht op de naleving van de gedragscode uitgevoerd door de Pensioen Fonds Governance commissie die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur. Voor 2012 wordt het eindverslag opgemaakt door een Compliance Officer. Die rol wordt vervuld door Chiel Holterman. Het verslag van die compliance officer aan het bestuur is als bijlage opgenomen in dit jaarverslag. Het intern toezicht zal over de periode door een visitatiecommissie worden verzorgd. De visitatiecommissie wordt gevormd door een voor visitatie in de pensioensector gespecialiseerde organisatie: VCHolland en wordt concreet ingevuld door: Wim de Bruijn, Henk Hanneman en John Ruben. De beleggingscommissie wordt ondersteund door Sprenkels en Verschuren, Investment Consultants. Vanaf medio 2012 heeft Wilbert-Jan van der Werf functie van waarnemer in de Commissie Beschikbare Premie en Beleggingscommissie. Na de goedkeuring van DNB wordt hij in de loop van 2013 lid van de Commissie Beschikbare Premie. Financiële informatie Het fonds is 2012 gestart met een dekkingsgraad van 103,8% (er was sprake van zowel een dekkingstekort (norm = 104,4%) als een reserve tekort (norm = ca. 113,8%). Ondanks de maatregel die DNB eind 2011 had genomen om de dekkingsgraden vast te stellen op basis van een gemiddelde rente-termijn-structuur (RTS) over 3 maanden, bleek dat de dekkingsgraad ook in 2012 sterk schommelde: in de eerste maanden een oplopend tot ruim 107% maar in juni een dip naar 99,4% met een geleidelijk herstel naar circa 106% als we dezelfde wijze van vaststelling hanteren als begin De formele dekkingsgraad aan het einde van het jaar bedraagt 108,4%, maar die is conform de richtlijnen van DNB op een nadere wijze vastgesteld op basis van een andere RTS. Verder is bij de vaststelling eind 2012 rekening gehouden met de nieuwste inzichten rond het langlevenrisico (die wijzen er op dat de gepensioneerde langer zal leven en de pensioenverplichtingen daardoor toenemen). Bij de vaststelling van het langlevenrisico heeft het bestuur, op basis van het advies van de actuaris, rekening gehouden met de specifieke verwachtingen voor de eigen deelnemersgroep. De stijging van de dekkingsgraad in 2012 komt voornamelijk door toename van de aandelen en obligaties. Door de rentedaling zijn de verplichtingen wederom gestegen, maar doordat de rente grotendeels is afgedekt heeft de toename van de vastrentende waarden het verlies in dekkingsgraad grotendeels gecompenseerd. Ultimo 2012 is er geen sprake meer van een dekkingstekort, maar er is nog wel een reservetekort. Om uit het reservetekort te komen dient de dekkingsgraad op basis van de geldende richtlijnen meer dan 113,8% te bedragen. Als de positieve ontwikkeling zich voortzet zal er mogelijk vanaf 2014 weer enige ruimte zijn voor (gedeeltelijke) indexatie: aanpassing van de pensioenaanspraken aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Deze verwachting is en blijft, gezien de onrustige financiële markten, onzeker. Wanneer we kijken naar de dekkingsgraad gebaseerd op de oude rekenmethode, waarbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke RTS op basis van de actuele swaprente, dan zien we een stijging van de dekkingsgraad van 100,4% aan het begin van 2012 naar 103,5% aan het eind van De financiële gegevens en verslaglegging zijn gebaseerd op het Financiële Toetsingskader (FTK), een wettelijke regeling rond de wijze waarop pensioenfondsen hun verplichtingen en vermogen moeten waarderen. Daarom zullen we ons als pensioenfonds richten op deze waardering. 12

13 De stijging van de dekkingsgraad is het resultaat van verschillende invloeden. Ontwikkeling dekkingsgraad (in %) Primo 103,8% Premie 0,1% Uitkering 0,1% Indexering 0,0% Rente en rendement 4,5% Overig -0,1% Ultimo 108,4% In het kader van het door het bestuur geformuleerde dynamisch beleggingsbeleid zou het mogelijk zijn om de renteafdekking eind 2012 iets te verlagen. Volgens eigen interne richtlijn zou de renteafdekking dan 50% zijn. De beperkende voorwaarde dat bij een dekkingsgraad lager dan 105% het risicoprofiel niet mag worden verhoogd is door de wijziging in systematiek van RTS formeel niet van kracht bij de dekkingsgraad van 108,4%. Volgens het dynamisch beleid zou de renteafdekking dus kunnen worden verlaagd richting 50%. Besloten is echter om vooralsnog geen stappen te ondernemen gezien de grote volatiliteit in de huidige markt. De verdere ontwikkeling van de kredietcrisis en de gevolgen voor het pensioenfonds De besluitvorming in 2012 ten aanzien van de financiële positie Het financiële beleid van het pensioenfonds is ook in 2012 gebaseerd op het strategisch geformuleerde beleid dat in de Actuariële en BedrijfsTechnische Nota (ABTN) is geformuleerd (zie website), met daarbij een actieve tactische sturing via het dynamisch beleggingsbeleid. Dit tactisch beleidskader moet het bestuur in staat stellen om op basis van vooraf bepaalde afspraken te reageren op ontwikkelingen in financiële markten. Dat tactisch beleidskader bevat echter ook waarborgen dat er geen extra risico s worden genomen als de dekkingsgraden dat niet toelaten. Het strategisch beleggingsbeleid is 65% vastrentende waarden en 35% aandelen. De hedging is voor valuta volledig en voor rente 75% met een minimum van 50% en maximum van 100%. Als gevolg van het bestuursbesluit van 7 december 2011 heeft BlackRock op 10 januari 2012 de verkoop van Frans staatspapier en aankoop van swaps en credits (bedrijfsobligaties genaamd ishares ) uitgevoerd. Er is voor 7,4 miljoen. in ishares belegd, dit is gelijk aan de opbrengsten van de verkoop Franse staatsleningen en een klein bedrag aan liquiditeiten. Als gevolg van het pensioenakkoord en de nieuwe UFR methodiek is er besloten om de renteafdekking langer dan 20 jaar af te bouwen en de vrij gekomen middelen conform het strategische en dynamisch beleggingsbeleid te herinvesteren in aandelen. Als gevolg hiervan zijn de langere termijn swaps contant gemaakt. In totaal is er 10 miljoen uit BlackRock cash (gebonden) geherinvesteerd in 5 miljoen aandelen Aberdeen en 5 miljoen aandelen Robeco. Dit is gebeurd in september in vier wekelijkse stappen (risico spreiding). Door deze transacties is de verdeling van eind augustus te weten 70% vastrentende waarden en 30% aandelen gewijzigd in 65% vastrentende waarden en 35% aandelen, conform het geldende beleggingsbeleid. Structurele aandacht voor risico s verhoogd Het bestuur heeft ook in 2012 de ontwikkelingen actief gevolgd. De financiële positie en de vooruitzichten zijn voortdurend geëvalueerd en hebben onder andere geleid tot de eerder genoemde besluiten. Het eigen ontwikkelde pensioendashboard heeft ook in 2012 zijn waarde bewezen. Dit dashboard geeft een duidelijk beeld van mogelijke risico s alsmede het verloop. Het pensioendashboard wordt per kwartaal opgesteld. Daarnaast is er maandelijkse de balans en de QuickScan van AZL met de daarbij behorende dekkingsgraad. Tevens wordt door AZL de RiskMap Kwartaalrapportage verzorgd. Al deze informatie stelt het bestuur en de beleggingscommissie in staat om een helder beeld te krijgen van de financiële positie en ontwikkeling van het fonds. Tevens wordt de beleggingscommissie bijgestaan door Sprenkels & Verschuren. De beleggingscommissie heeft eveneens uitvoerig overleg Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

14 met elke vermogensbeheerder, waarbij niet alleen gekeken wordt naar resultaten, maar ook naar ontwikkelingen in risico s en naar marktverwachtingen. Als daar aanleiding toe is, dan besluit het bestuur ook buiten de regulier geplande vergaderingen om, zodat het bestuur in staat is om ook snel op onverwachte ontwikkelingen te reageren als daar noodzaak toe is. De kredietcrisis en de beschikbare premieregeling De Beschikbare Premiecommissie heeft met Robeco concrete afspraken gemaakt waardoor de beleggingskosten die ten laste van de beleggingsresultaten gaan verder verlaagd worden. Uiteindelijk zullen de gemaakte afspraken ook leiden tot aanpassingen van de beleggingssystemen en wellicht ook tot aanpassing van de life cycle -benadering die nu wordt toegepast. Voor de deelnemers gold voorheen dat de kortingen op beleggingskosten individueel worden toegekend. In 2012 heeft de implementatie plaatsgevonden van nieuwe beleggingsfondsen die structureel lagere kosten hebben en waarin de kortingen al zijn verwerkt. Alle deelnemers hebben een schrijven van Robeco ontvangen met betrekking tot hun inloggegevens. Gezien het geringe gebruik van deze gegevens is er besloten om in 2013 de deelnemers extra te attenderen op de gebruiksmogelijkheden van de online gegevens die men via de Robeco website kan raadplegen. De online beschikbaarheid biedt ook de gelegenheid om de kosten te verminderen: er worden sinds medio 2012 geen papieren overzichten meer verstuurd. Dat is immers overbodig nu iedere deelnemer kan inloggen op zijn persoonlijke pensioenrekeningoverzicht. Het bestuur heeft voor de deelnemers in de beschikbare premie vooral een zorgplicht. Het betreft een belangrijke doelgroep die in aantal en belegd vermogen toeneemt. Alle deelnemers in het Heinz pensioenfonds hebben gedeeltelijk of geheel te maken met de beschikbare premieregeling. In die regeling heeft Heinz geen pensioenuitkering toegezegd maar een pensioenbijdrage. De pensioenbijdrage is een maandelijkse inleg op een eigen pensioenrekening en leidt voor elke afzonderlijke deelnemer tot de vorming van een pensioenkapitaal. Naast de hoogte van de maandelijkse bijdrage speelt het rendement een zeer belangrijke rol bij de uiteindelijke vorming van het kapitaal dat beschikbaar is om op de pensioendatum een levenslang pensioen te kunnen aankopen. Als gevolg hiervan is er voor 2013 besloten om de volgende zaken te monitoren: Waardering en begrip door de deelnemers. Marktconformiteit. Kwaliteit administratie en beleggingen. Communicatie aan deelnemers over resultaten, wijzigingen & persoonlijke situatie. Meting tevredenheid onder deelnemers. Volgen van markt- en productontwikkelingen. Evaluatie beleggingsstrategie (life cycles) & performances. Evaluatie rendementen beleggingsfondsen. In de communicatie krijgen de volgende aspecten de nodige aandacht in Begrip deelnemer verhogen. Inzicht in de eigen individuele situatie. Helpen bij keuzes. Verantwoording afleggen over uitvoering. Voor de som van de pensioenkapitalen van alle deelnemers in de beschikbare premie regeling geldt dat 2012 een groei van het gezamenlijke saldo van 29 miljoen eind 2011 tot 36 miljoen eind Het bestuur heeft in de pensioenoverzichten uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de tarieven die gelden bij het omzetten van kapitaal in levenslang pensioen (op de pensioendatum). Deze aankooptarieven worden beïnvloed door de rentestand, levensverwachting en de aanwezige dekkingsgraad. Die tarieven bleken in de afgelopen jaren aanmerkelijk te zijn opgelopen en dat heeft zich helaas ook in 2012 voortgezet. Hogere inkooptarieven leiden bij een gelijk blijvend kapitaal tot een lagere inkoop van pensioen. Het bestuur zal ook in 2013 deelnemers attenderen op die stijgende tarieven. 14

15 Ontwikkelingen 2013 en vooruitzichten Plannen 2013 Pensioenproject Heinz heeft het bestuur verzocht een advies uit te brengen over de benodigde aanpassingen in de pensioenregeling op basis van de actuele ontwikkelingen op pensioengebied, waaronder de nieuwe fiscale regels per 2014 en het nieuwe financiële toetsingskader per De werkgever heeft daarbij een aantal uitgangspunten gedefinieerd. De belangrijkste zijn De huidige ambitie handhaven: alleen die aanpassingen maken in de regeling die noodzakelijk zijn door de gewijzigde omstandigheden en nieuwe wet/regelgeving. De pensioenleeftijd mee laten bewegen met de levensverwachting. Op korte termijn is het de ambitie om het huidige pensioenfonds te handhaven. Op lange termijn zal verder worden onderzocht in hoeverre handhaving van een eigen pensioenfonds meest optimaal is of dat aansluiting zal worden gezocht bij een groter geheel. Op basis van dit verzoek van Heinz is het pensioenfonds een project gestart. Vanuit dit project is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijke aanpassingen en de bijbehorende effecten voor de deelnemers en de premie. De insteek hierbij is dat er langer gewerkt moeten worden voor hetzelfde pensioen tegen een betaalbaar premieniveau. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de wijze waarop het langlevenrisico en de risico s van financiële markten van invloed zijn op de zekerheid van pensioen. Daarnaast is er ook aandacht voor de kostenverdeling tussen verschillende groepen deelnemers binnen het fonds (bijvoorbeeld middelloon versus beschikbare premieregeling en pensioengerechtigden versus actieve deelnemers). De doelstelling van het project is om begin 2014 alle besluitvorming door Heinz en de ondernemingsraad af te ronden en de rest van 2014 te gebruiken voor de implementatie en de communicatie. Pensionfund Governance Project Er is een Pensionfund Governance Project gestart om een antwoord te vinden voor de knelpunten en de toegenomen druk voor de pensioenfondsbestuurders. De druk neemt toe door de toegenomen eisen en wijzigingen. Terwijl de knelpunten zijn: de beschikbare tijd, moeite met bijhouden van deskundigheid, moeilijk vinden van de juiste bestuursleden en bestuursleden moeten zich teveel bezig houden met uitvoerende taken en detail zaken. Als gevolg hiervan zijn we begonnen om te kijken hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. Dit zal zeker in 2013 de nodige prioritieit krijgen. Communicatie project met extra aandacht voor beschikbare premie Het voornemen bestaat om in 2013 extra aandacht te besteden aan pensioencommunicatie in het algemeen en aan voorlichting aan deelnemers in de beschikbare premieregeling in het bijzonder. Met alle veranderingen rond pensioenen wordt iedereen zich bewust van het feit dat pensioenen niet zo zeker zijn als men had gedacht. Pensioenen blijven zeker, maar die zekerheid is wel afhankelijk van de zekerheid die er in de wereld is: in een onzekere wereld worden ook pensioenen minder zeker. Het is daarom van belang dat deelnemers bewust zijn welk pensioen ze opbouwen, welke zekerheden en onzekerheden dat pensioen bevat. De communicatie zal dan ook aandacht moeten geven aan bewustwording dat pensioen opbouw een voorbereiding is van het inkomen voor later met onder andere als thema s: wat kan ik zelf nog aan dat inkomen en aan mijn behoefte/bestedingspatroon voor later doen. Wereldwijde economie In de VS trekken de consumentenbestedingen, de duurzame orders en de huizenmarkt aan. Voor 2013 wordt op basis hiervan voor de VS een gematigde groei verwacht. In de eurozone wordt een stabilisatie van de economie verwacht. De aantrekkende groei in de Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

16 VS en China, het beleid van de ECB en een afnemende bezuinigingsdrang van (centrale) overheden zouden hier kunnen leiden tot een traditioneel, aan de export gerelateerd, herstel. Mede dankzij deze exportgroei zou de eurozone aan een recessie moeten kunnen ontkomen. Ondanks tekenen van herstel blijft de wereldeconomie kwetsbaar voor schokken. De rol van de centrale banken en van de politici blijft vooralsnog cruciaal voor een voortzetting van het gematigde economische herstel. De wereldwijde economische groei kan in 2013 op of iets onder het langjarige gemiddelde uitkomen. Rente Het aanhoudend ruime beleid van de centrale banken, het naar verwachting gematigde herstel en de nog steeds voortdurende overcapaciteit in de volwassen economieën zal leiden tot aanhoudend lage rentes van staatsleningen in landen als de VS, Duitsland en Nederland. Wel kunnen de rentes, vanaf extreem lage niveaus, iets oplopen. Aandelen Mede op basis van de extreem lage rentes en de relatief hoge dividendrendementen wordt er van uitgegaan van een positieve waardeontwikkeling op de wereldwijde aandelenmarkten. Gunstig is dat de balansen van de bedrijven nog steeds relatief gezond zijn en veel bedrijven ruimte hebben om eigen aandelen in te kopen en dividenden te verhogen. Het beperkte economische herstel in de verzadigde economieën (VS, Europa, Japan) zal echter druk gaan uitoefenen op de (historisch hoge) winstmarges. Daardoor zal er niet of nauwelijks ruimte zijn voor winstgroei. De prestaties van wereldwijde aandelen zullen dan ook moeten voortkomen uit hogere waarderingen. Valutamarkten De onzekerheid in de eurozone is weliswaar sterk afgenomen, maar is nog niet definitief van de baan. Bovendien is de economie van de eurozone relatief zwak. Daardoor blijft de euro kwetsbaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en overige valuta s. Daarom is de verwachting dat de ECB het officiële rentetarief verder zal verlagen. Sociaal akkoord In het sociaal akkoord zijn een aantal belangrijke zaken over pensioen opgenomen te weten: Sociale partners pleiten ervoor pensioenrechten die nu nog ingaan op 65 jaar verplicht in te varen in nieuwe pensioencontracten door ze om te rekenen naar een (hoger) pensioen dat in gaat op 67 jaar. Dat zou moeten gebeuren volgens een spelregelkader waarop DNB toezicht zal houden. Een meer macrostabiele rekenrente. De rigide scheiding tussen het nominale en reële contract wordt beperkt, waardoor het strengere nominale contract in het nftk kan komen te vervallen. Voor 2014 worden maatregelen genomen zodat premiestijgingen (uit hoofde van beleidsregels) en kortingsmaatregelen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt de beperking van fiscaal kader zoals die onderdeel uitmaakte van het regeerakkoord in de komende maanden herzien. De voorgenomen maximering komt mogelijk te vervallen en er wordt gesproken van een maximaal te bereiken opbouwpercentage van 2% in plaats van de voorgenomen 1,75%. Daarbij wordt een tweetal mogelijke maatregelen benoemd met vrijstelling van vermogensrendementsheffing. Deelnemersbestandwijziging Door de sluiting van de Honigfabriek te Nijmegen enerzijds en anderzijds de groei van Heinz Supply Chain HUB in Zeist en R&D Centre in Nijmegen heeft ertoe geleid dat het aantal deelnemers in de middelloonregeling daalt en in de beschikbare premieregeling stijgt. Inmiddels is duidelijk dat het pensioenfonds in aantallen deelnemers in hoofdzaak bestaat uit Beschikbare premie maar in kapitaalsomvang nog geruime tijd in hoofdzaak een uitkeringstoezegging blijft. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de toerekening van de kosten voor de verschillende deelnemersgroepen. Het bestuur zal dat in het kader van de studie naar het nieuwe pensioencontract (pensioenproject) nader onderzoeken. 16

17 Verwachtingen Het bestuur is nog steeds van oordeel dat de financiële markten en de economische ontwikkelingen te onvoorspelbaar zijn om verwachtingen te kunnen uitspreken. Het bestuur zal daarom bijzonder alert blijven op alle signalen in de financiële markten. De voorzichtige koers die het fonds al enige jaren vaart zal derhalve ook worden aangehouden. Herstelplan Eisen van de toezichthouder De Nederlandsche Bank is toezichthouder en stelt aan pensioenfondsen eisen ten aanzien van het eigen vermogen. Dat komt tot uitdrukking in twee niveaus: 1. de vereiste dekkingsgraad die afhankelijk is van de gekozen beleggingsmix waarin het vermogen van het pensioenfonds is belegd. 2. de minimaal vereiste dekkingsgraad die circa 105% bedraagt. Evaluatie herstelplan 2012 Ultimo 2012 is er geen sprake meer van een dekkingstekort, maar er is nog wel een reservetekort. Medio februari 2013 is er een evaluatie herstelplan gemaakt op basis van de gegevens ultimo 2012 en er is gekeken naar de kostendekkende premie van Hierbij is uitgegaan van een conservatief verwacht rendement van 4,2%. De belangrijkste conclusie is dat naar verwachting vanaf volgend jaar (2014) weer ruimte zou moeten zijn voor een beperkte indexatie, maar met de restrictie dat de economie en financiële markten onzeker zijn. Overige bestuursaangelegenheden Gedurende het jaar is door het bestuur acht maal vergaderd (in aanwezigheid van de adviserend actuaris), waarvan tweemaal gezamenlijk met de deelnemersraad. Door de commissies is afzonderlijk vergaderd en daarvan is in bestuursvergaderingen verslag gedaan. Het bestuur heeft zich in de organisatie van de werkzaamheden laten bijstaan door een organisatie die professionele begeleiding verzorgt voor besturen van pensioenfondsen (Montae). Premievaststelling Gelijktijdig met de evaluatie van het herstel heeft het bestuur een onderzoek laten uitvoeren naar de kostendekkende premie 2013 voor de middelloonregeling. De pensioenwet schrijft voor dat het pensioenfonds tenminste de kostendekkende premie in rekening moet brengen. Tot 2011 was de middelloonpremie van 19,8%, mede met de overig genomen herstelmaatregelen, nog voldoende kostendekkend. Het onderzoek eind 2011 heeft echter uitgewezen dat met de aanhoudend lage rentestanden de vastgestelde premie en alle herstelbijdragen onvoldoende zijn en de kosten niet meer dekken. De constatering dat de totale premieopbrengsten ten gunste van de middelloonregeling niet meer voldoende bleken noodzaakte het bestuur om de premie voor de middelloonregeling op te trekken tot ten minste het kostendekkend niveau van 30,3%. Tegelijkertijd werd besloten om alle overige herstelmaatregelen te staken en het premiebeleid vooralsnog te beperken tot tenminste de kostendekkende premie. Het bestuur heeft de middelloonpremie per 1 januari 2012 verhoogd. Ten aanzien van de verdeling van de premieverhoging heeft Heinz met de ondernemingsraad een afspraak gemaakt dat tijdelijk afgeweken wordt van een vaste verdeling van de premie (die was 2/3 voor rekening van Heinz en 1/3 voor rekening van de deelnemers). Toeslagverlening In 2013 heeft het huidige pensioenfonds voor de vijfde maal geen indexatie kunnen toepassen, noch voor actieve deelnemers, noch voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Ook de indexatie per 2013 moest door het bestuur worden overgeslagen omdat de financiële positie dat nog niet toeliet. Alle rechthebbenden met een uitkeringsovereenkomst moeten er daarom rekening mee houden dat de pensioenrechten vooralsnog géén gelijke tred houden met de lonen (actieve deelnemers) of de prijzen (niet-actieven). Concrete Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

18 verwachtingen zijn ook in dit opzicht niet te geven. Enig houvast is dat een gedeeltelijke toeslagverlening kan plaatsvinden als de dekkingsgraad boven 110% uitkomt. Actieven Inactieven Jaar theoretisch feitelijk achterstand theoretisch feitelijk achterstand ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,75% 1,75% 0,00% 0,90% 0,90% 0,00% ,70% 2,70% 0,00% 1,60% 1,60% 0,00% ,77% 0,00% 3,77% 2,78% 0,00% 2,78% ,26% 0,00% 7,15% 0,71% 0,00% 3,51% ,75% 0,00% 7,96% 1,57% 0,00% 5,13% ,38% 0,00% 9,28% 2,60% 0,00% 7,95% ,38% 0,00% 10,79% 2,90% 0,00% 11,08% Voor de pensioenen van actieve deelnemers is het theoretische toeslagpercentage gebaseerd op de gemiddelde loonontwikkeling volgens de CAO s van de Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (Vigef ) en Honig. Vanaf 2013 zal het alleen nog gebaseerd zijn op de Vigef-CAO. Voor de ingegane pensioenen en de uitgestelde pensioenen van arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers is het theoretische toeslagpercentage gebaseerd op de ontwikkeling van het CPI-prijsindexcijfer (alle huishoudens). Uitbesteding pensioenadministratie naar AZL Begin 2011 heeft AZL de pensioenadministratie overgenomen van TowersWatson (die deze dienstverlening heeft beëindigd). De implementatie van die overgang is door een projectgroep van het Heinz pensioenfonds en AZL goed voorbereid. De specifieke wensen voor onze pensioenadministratie wijken af omdat de Heinz pensioenregeling niet alleen uniek is maar ook gevolgen heeft voor bijdragen die als gevolg van fiscale maximering beschikbaar worden gesteld voor de vorming van Levensloop. De overgang van de administratie is in fases verlopen en is over het geheel genomen goed verlopen. Door de onafhankelijke accountant is op verzoek van het bestuur een controle uitgevoerd op de juistheid van de beginstanden van de AZL-pensioenadministratie met een positief resultaat. De complexiteit en omvang van het project hebben op enkele onderdelen tot enige vertraging geleid en enkele verbeterinitiatieven die ook voor de deelnemers merkbaar waren. De pensioenoverzichten zijn in een verbeterde versie opnieuw verstuurd en de deelnemerspremies konden pas met enige vertraging worden doorgevoerd. In 2012 is de laatste fase van het implementatietraject afgerond en daarin zijn extra controles doorgevoerd om zeker te stellen dat alle onderdelen juist werken. Tevens worden op kwartaalbasis rapportages verstrekt waarin alle relevante aspecten zijn opgenomen. Deze worden tijdens het overleg met het dagelijks bestuur en AZL geëvalueerd. Mede ook door de intensieve contacten over de aansluiting van de pensioenadministratie en de financiële- en salarisadministratie van Heinz en de Sox-controle die binnen Heinz wordt uitgevoerd heeft het bestuur de zekerheid dat met de AZL-pensioenadministratie een correcte verwerking is geborgd. Pensioendagen Het bestuur evalueert het eigen functioneren en de realisatie van de plannen op de jaarlijkse pensioendagen. In 2012 is die in december gehouden. Veruit de meeste plannen voor 2012 zijn gerealiseerd en dat is gebeurd in de hectische omstandigheden van dalende rente en spannende marktomstandigheden. Op de pensioendagen is voorts gekeken naar een aantal strategische ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor het eigen pensioenfonds. Vooral de consequenties van het pensioenakkoord zijn besproken. Verder is er een evaluatie gemaakt van het functioneren van het bestuur. 18

19 Aandacht voor kostenontwikkeling Ook in 2012 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de kosten die voortvloeien uit het besturen van het pensioenfonds. Zo hebben er tenderingen plaatsgevonden voor de onafhankelijke accountant, de certificerend actuaris en visitatiecommissie. Tevens is er kritisch gekeken naar alle werkzaamheden die er plaatsvinden. Dit heeft geleid tot het maken van afspraken met de adviserend actuaris en het actuariaat van AZL om op een efficiënt mogelijke wijze de werkzaamheden te doen zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies. Dit is ook gedaan met de werkzaamheden van Sprenkels & Verschuren en AZL. Zo zal de maandelijkse balans welke verzorgd werd door Sprenkels & Verschuren vervangen worden door de maandelijkse QuickScan van AZL. Ten aanzien van de herverzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico (premie vrijstelling) en het overlijdensrisico is besloten om de verzekering bij een andere herverzekeringsmaatschappij onder te brengen die aanmerkelijk aantrekkelijkere tarieven hanteert tegen dezelfde verzekeringsvoorwaarden. Begin 2013 zal het definitieve contract worden getekend en zal dat tot een aanzienlijke besparing (ca. 40%) leiden. De plannen voor 2013 zullen echter op andere fronten opnieuw leiden tot (eenmalige) kosten en het bestuur wil deze compenseren door structurele uitgaven verder terug te dringen. De kosten van externe adviseurs zullen daarbij zeker aandacht krijgen. De hoge eisen die aan het besturen van een pensioenfonds worden gesteld brengen echter onvermijdelijke kosten met zich mee die in het verleden niet aan de orde waren: de eisen van de pensioenwet, de regelgeving rond communicatie, vereiste bestuursdeskundigheid, risicomanagement, governance en de extra eisen van de toezichthouders AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB zijn een gegeven en de daarmee samenhangende kosten vormen een onderdeel van een verantwoorde bedrijfsvoering voor een pensioenfonds. Het bestuur is van oordeel dat de kwaliteit van het besturen deze extra kosten vooralsnog rechtvaardigen en dit voor een deel ook bijgedragen heeft aan het feit dat de risico s tijdens de kredietcrisis met succes zijn beperkt. Wel zal het bestuur urgentie en noodzaak van aanvullende activiteiten kritisch blijven volgen en toetsen op de toegevoegde waarde voor deelnemers en gepensioneerden. In 2012 is aan de pensioensector gevraagd om nadrukkelijker aandacht te hebben voor de kosten die verbonden zijn aan de beleggingen. Het bestuur heeft dit onderwerp al eerder onderzocht en vastgesteld dat de kosten van vermogensbeheerders op een verantwoord niveau liggen en inherent zijn aan het feit dat belegd wordt. Wel zal er in 2013 nog nader worden gekeken hoe de kosten van ons fonds zich verhouden tot andere pensioenfondsen. In 2012 is een onderzoek gedaan of fiduciair management een toegevoegde waarde voor het fonds kan hebben. De toegevoegde waarde is afgezet tegen de meerkosten die fiduciair met zich meebrengt. Hoewel er een aantal van de huidige kosten zullen wegvallen dan wel verminderen zou een en ander toch leiden tot ongeveer een kostenstijging van ,- op jaarbasis. De waardering van de toegevoegde waarde is uiteraard zeer lastig, maar zou zeker niet een waarde van ,- inhouden. Op grond hiervan is besloten geen nader onderzoek naar fiduciair management (tendering) te doen. Wel zal de beleggingscommissie het bestuur aanbevelen om fiduciair als een alternatief te zien indien de continuïteit een actueel issue zou worden. In 2013 is een bestuursbesluit genomen om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de opdracht te geven om de BTW problematiek aan te pakken. In principe is een pensioenfonds BTW verschuldigd over de diensten van een buitenlandse vermogensbeheerder, ondanks het feit dat deze facturen stuurt exclusief BTW. Het pensioenfonds dient zelf aangifte te doen bij de Nederlandse belastingdienst voor deze BTW, het betreft namelijk verlegde BTW. Toen dit ter sprake is gekomen, is per direct een voorziening getroffen voor 5 jaar voor een totaalbedrag van ,-. Ultimo 2012 bedraagt deze voorziening ,-. Tevens is er contact opgenomen met een BTW specialist van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V om een en ander in kaart te brengen. Tijdens deze bespreking is o.a. medegedeeld dat er een zaak loopt bij het Europese Gerechtshof te Luxemburg van een Engels ondernemingspensioenfonds. Een Engels OPF heeft namelijk een kort geding aangespannen bij het Engelse hof. Deze is namelijk van mening dat ze vrijgesteld is van BTW, omdat het geld beheert voor meerdere personen. Het Engels hof heeft de zaak te complex bevonden en deze doorverwezen naar het Europese Hof. Inmiddels is er een uitspraak gedaan. Hierin wordt geoordeeld dat er geen sprake is van BTW vrijstelling omdat niet iedere belegger kan deelnemen in het fonds, maar dat het alleen bestemd is voor werknemers of ex werknemers van de desbetreffende onderneming. Een tweede argument is dat de deelnemers geen beleggingsrisico lopen dit in tegenstelling tot beleggers in een algemeen beleggingsfonds. Als pensioenfonds zijn we belastingplichtig. Wanneer we niets doen en de belastingdienst komt zelf met een voorlopige aanslag dan bestaat de kans dat we een boete krijgen alsmede de mogelijkheid van een negatieve vermelding voor alle bestuursleden. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

20 Verzekerdenbestand Actieve Gewezen Pensioendeelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen Ontslag met premievrije aanspraak Waardeoverdracht Ingang pensioen Overlijden Afkoop Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december ) Specificatie actieve deelnemers Basis beschikbare premieregeling Middelloon/eindloon regeling Totaal Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Totaal ) Inclusief 42 deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. 20

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011

Stichting Pensioenfonds Ricoh Nederland. Jaarrapport 2011 Jaarrapport 2011 Postbus 90170 5000 LM Tilburg E-mail: pensioenfondsricoh@achmea.nl Internet: www.pensioenfondsricohnederland.nl INHOUDSOPGAVE Pagina A Kerncijfers 4 B Karakteristieken van het pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012

Stichting Pensioenfonds GITP. Jaarrapport 2012 Jaarrapport 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina A Voorwoord 4 B Kerncijfers 6 C Karakteristieken van het pensioenfonds 9 D Verslag van het verantwoordingsorgaan 14 E Bestuursverslag 17 Bestuursverslag 18 Pensioenparagraaf

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Elisabethhof 19, 2353 EW Leiderdorp Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467 Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden

Jaarverslag 2011. Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie. Woerden Stichting BMS Pensioenfonds in liquidatie Woerden Inhoud Kengetallen en kerncijfers 3 Meerjarenoverzichten van kengetallen en kerncijfers 4 Bestuursverslag 7 Gang van zaken gedurende het verslagjaar 8

Nadere informatie

STICHTING EDS PENSIOENFONDS

STICHTING EDS PENSIOENFONDS STICHTING EDS PENSIOENFONDS Jaarverslag 2007 30 juni 2008 PENSIOENBEHEERDER Stichting EDS Pensioenfonds ExcellerateHRO Graadt Van Roggenweg 420 Rivium Quadrant 2 3531 AH Utrecht 2909 LC Capelle aan den

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Recreatie Uitvoeringsorganisatie Syntrus Achmea Postbus 3183, 3502 GD Utrecht telefoon: 0900

Nadere informatie

Stichting BASF Pensioenfonds

Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Stichting BASF Pensioenfonds Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem Postbus 1019, 6801 MC Arnhem Telefoon: 026-3717 159 Telefax: 026-3717 246 Internetsite: www.basfpensioenfonds.nl

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Telefax : 071-5455 800 Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven in

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V.

Jaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Jaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Cargill B.V. Datum rapport 23 mei 2013 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 020-5801317 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura

Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Stichting Pensioenfonds JohnsonDiversey Pensura Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Postbus 40441 3504 AE Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012

Stichting Pensioenfonds Forbo. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 7 2 Bestuursverslag 8 2.1 Bestuurlijke beschouwing 8 2.2 Pensioenbeleid 10 2.3 Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013

Stichting Pensioenfonds Recreatie. Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Recreatie Jaarverslag 2013 Inhoud Meerjarenoverzicht 6 Voorwoord 8 1 Het pensioenfonds 9 1.1 Inleiding 9 1.2 Over het pensioenfonds 9 1.2.1 Naam en vestigingsplaats 9 1.2.2 Doelstelling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2009 Jaarverslag I N H O U D S O P G A V E KARAKTERISTIEKEN VAN HET PENSIOENFONDS 2 Profiel 2 Organisatie 2 Kengetallen 5 VERSLAG VAN DE VISITATIECOMMISSIE 6 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING

Jaarverslag 2008. Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Jaarverslag 2008 Stichting Pensioenfonds ING Stichting Pensioenfonds ING 1 Bereikbaarheidsgegevens Bestuur van Stichting Pensioenfonds ING: Locatiecode HP.B.04.025

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Astellas

Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Stichting Pensioenfonds Astellas Sylviusweg 62, 2333 BE Leiden Telefoon : 071-5455 745 Email : pf-astellas@azl.eu Internetsite : www.pensioenfondsastellas.nl Ingeschreven

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds. voor de Groothandel in Bloemen en Planten. Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Bloemen en Planten Akerstraat 92 6411 HD Heerlen Ingeschreven in het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds AZL

Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Stichting Pensioenfonds AZL Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon: 045-5763 333 Internetsite: www.p-azl.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Forbo

Stichting Pensioenfonds Forbo Stichting Pensioenfonds Forbo Inhoudsopgave 1 Profiel 1 1.1 Voorwoord 1 1.2 Algemeen 2 1.3 Doel en missie 2 1.4 Organisatie 3 1.5 Kerncijfers 8 2 Bestuursverslag 9 2.1 Bestuurlijke beschouwing 9 2.2 Pensioenbeleid

Nadere informatie

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt

jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt jaarverslag 2010 stichting pensioenfonds tnt Inhoud meerjarenoverzicht van kerncijfers en kengetallen 4 bestuursverslag 7 1. woord van de voorzitter 9 2. algemene informatie 13 2.1 Juridische structuur

Nadere informatie

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage

STICHTING VVV-PENSIOENFONDS JAARVERSLAG IN LIQUIDATIE. Statutair gevestigd te s-gravenhage STICHTING VVV-PENSIOENFONDS IN LIQUIDATIE JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te s-gravenhage Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Karakteristieken van het pensioenfonds... 4 1.1 Profiel... 4 1.2 Organisatie...

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2014 Dit jaarverslag is een uitgave van Administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer Postbus 3183, 3502 GD Utrecht Telefoon: 030 245 39 99

Nadere informatie

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel

Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel 13 JAARVERSLAG 20 Stichting Vroegpensioenfonds Technische Groothandel Jaarverslag 2013 Dit jaarverslag is een uitgave van administrateur Syntrus Achmea Postbus 40003, 7300 AX Apeldoorn Telefoon: 088 0084032

Nadere informatie