Stichting Pensioenfonds Heinz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Pensioenfonds Heinz"

Transcriptie

1 Stichting Pensioenfonds Heinz Stichting Pensioenfonds Heinz Postbus 217, 3700 AH Zeist Telefoon: Internetsite: Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer Verslag over het boekjaar t/m

2 2

3 Inhoud Pagina Bestuur en organisatie 5 Meerjarenoverzicht 9 Bestuursverslag Inleiding 11 Organisatie, bestuur en bedrijfsvoering 11 Financiële informatie 12 De verdere ontwikkeling van de kredietcrisis en de gevolgen voor het pensioenfonds 13 Ontwikkelingen 2013 en vooruitzichten 15 Herstelplan 17 Overige bestuursaangelegenheden 17 Beleggingsparagraaf 21 Rapportage over Pension Fund Governance 24 Risicoparagraaf 25 Samenvatting actuarieel verslag 32 Verantwoordingsorgaan Rapport van het Verantwoordingsorgaan over het boekjaar Reactie van het bestuur 39 Visitatiecommissie Samenvatting Rapport Bevindingen (2012) Visitatiecommissie 41 Jaarrekening Balans per 31 december 44 Staat van baten en lasten 46 Kasstroomoverzicht 48 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 50 Toelichting op de balans per 31 december 56 Toelichting op de staat van baten en lasten 66 Risicoparagraaf 72 Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

4 Pagina Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum 85 Pensioenregelingen 85 Toeslagbeleid 86 Resultaatbestemming 86 Actuariële verklaring 87 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 88 Bijlage Verslag deelnemersraad 91 Verslag Compliance Officer 95 4

5 Bestuur en organisatie Samenstelling bestuur en organen per 31 december ) Bestuur 2) Benoemd vanuit werkgeverszijde A.J.E.J. Theunissen W.J. van der Werf M.S. Adamcyk M. Hofstra Voorzitter Lid Benoemd door ondernemingsraad (zittingstermijn vier jaar) W.J.F.G. Bouwman Secretaris per 1 januari 2011 (in 2011 herbenoemd door de OR) W.J.M. Janssen Lid (per 1 december 2010) P.A.A.P. Poirters Lid (per 1 april 2011) Mw. M.J. Houthoff Plaatsvervangend lid (per 1 april 2011) Deelnemersraad Namens de pensioengerechtigden C.H. Donkers J.A.J. Verhaaff Namens de deelnemers H.P.G.M. van Herpen J.H. Houthuijzen H.J.M. Kroft R. van Zuylen 1) Voor de nieuwe samenstelling verwijzen wij naar de website. 2) In 2009 hebben de aangesloten werkgevers en het bestuur besloten om twee plaatsvervangende bestuursleden te benoemen (een aan te wijzen door de werkgever en een aan te wijzen door de ondernemingsraad). De bestuursleden zijn getoetst door DNB en zij heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de benoeming van de bestuursleden. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

6 Verantwoordingsorgaan Namens de pensioengerechtigden J.A.J. Verhaaff (vanaf 8 maart 2012) Namens de deelnemers H.P.G.M. van Herpen (vanaf 8 maart 2012) Namens de werkgever E.P. Holthuizen Voorzitter Commissie Beleggingen en Riskmanagement A.J.E.J. Theunissen W.J.F.G. Bouwman W.J. van der Werf P.A.A.P. Poirters Voorzitter Lid Kandidaat lid Lid Commissie Beschikbare Premie A.J.E.J. Theunissen W.J. van der Werf W.J.M. Janssen P.A.A.P. Poirters Commissie Communicatie M. Hofstra M.J. Houthoff Commissie Pension fund governance en financiële verslaglegging W.J.F.G. Bouwman W.J.M. Janssen 6

7 Aangesloten ondernemingen H.J. Heinz B.V. Heinz European Holding B.V. H.J. Heinz Holding B.V. H.J. Heinz Nederland B.V. H.J. Heinz Supply Chain Europe B.V. Organisatie Waarmerkend actuaris Drs. P. Heesterbeek AAG verbonden aan Triple A Risk Finance Certification B.V. te Amsterdam Adviserend actuaris Drs. Ir. P.M. Halkes AAG verbonden aan Towers Watson B.V. te Apeldoorn Accountant Drs. H.C. van der Rijst RA verbonden aan PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Amsterdam Administrateur AZL N.V. Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen, Nederland Tel: Bestuursondersteuning Montae Pensioen te Rijswijk Vermogensbeheer Zakelijke waarden Aberdeen Asset Management Robeco Institutional Asset management Vastrentende waarden BlackRock Syntrus Achmea Vastgoed Vermogensadviseur Sprenkels en Verschuren Investment Consultants Custodian Bank of New York Mellon Herverzekeraar ASR te Utrecht (tot 17 maart 2012) Leidsche Verzekering N.V. (vanaf 17 maart 2012) Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

8 8

9 Meerjarenoverzicht Aantallen Actieve deelnemers 1) Basis beschikbare premieregeling Middelloon/eindloon regeling Totaal actieve deelnemers Gewezen deelnemers Pensioengerechtigden Totaal Financiële gegevens (in duizenden euro) Toeslagen Indexatie actieven 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% Indexatie inactieven 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,60% Beleggingen voor risico pensioenfonds Belegd vermogen 2) Beleggingsopbrengsten Beleggingsrendement totale portefeuille 13,4% 13,1% 11,4% 2,2% 7,5% Reserves Algemene reserve ) Vanaf 2010 zijn de aantallen opgenomen op persoonsniveau, conform de opgave aan DNB. In de aantallen van 2008 t/m 2009 zijn dubbeltellingen opgenomen (omdat één verzekerde meerdere verzekeringspakketten kan hebben). 2) Voor meer informatie wordt verwezen naar de toelichting op de balans op pagina 56. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

10 Technische voorzieningen Voorziening pensioenverplichtingen voor risico pensioenfonds Herverzekeringsdeel technische voorzieningen Totaal technische voorzieningen Gemiddelde duration (in jaren) 16,6 17,3 16,9 16,0 18,0 Rentetermijnstructuur (RTS) 1) 2,4% 2,7% 3,5% 3,9% 3,6% Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers Premiebijdragen van werkgevers en werknemers 2) Pensioenuitkeringen Dekkingsgraad Aanwezige dekkingsgraad 3) 108,4% 103,8% 106,9% 105,7% 104,0% Vereiste dekkingsgraad 113,8% 113,8% 113,6% 112,8% 108,2% 1) Het percentage is zodanig vastgesteld dat de VPV, berekend op dit percentage, tot dezelfde uitkomst leidt als de VPV, berekend op de RTS ultimo het jaar. 2) Inclusief premiebijdragen voor risico deelnemers. 3) De dekkingsgraad is als volgt berekend: ( ) / x 100% = 108,4%. 10

11 Bestuursverslag Inleiding In dit hoofdstuk vindt u een toelichting en verantwoording van het bestuur over de belangrijkste gebeurtenissen in het kalenderjaar Het verslag is toegespitst op de eigen ontwikkelingen binnen het pensioenfonds, maar zal ook ingaan op de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van pensioenen bij Heinz en de relevante ontwikkelingen in Nederland. Stichting Pensioenfonds Heinz voert de pensioenregelingen uit die Heinz voor haar medewerkers in Nederland heeft getroffen, met uitzondering van de Koninklijke De Ruijter vestiging te Utrecht. De medewerkers vestiging Utrecht die onder de Snoep-CAO vallen zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie. Dit verslag is bedoeld voor deelnemers, de werkgever, gepensioneerden en overige belanghebbenden bij de pensioenregeling die Heinz heeft ondergebracht bij de Stichting Pensioenfonds Heinz. De bestaande pensioenregelingen voor actieve deelnemers bestaan uit: Middelloonregeling voor medewerkers die onder de bepalingen van een CAO vallen. Beschikbare premie regelingen voor medewerkers die niet onder de bepalingen van een CAO vallen. En een flexibele, aanvullende beschikbare premieregeling die mede bedoeld is om medewerkers in staat te stellen om een individuele flexibele datum te kiezen waarop men met pensioen kan gaan. Organisatie, bestuur en bedrijfsvoering De samenstelling van het bestuur is gedurende het boekjaar 2012 niet ingrijpend gewijzigd. De benoemingen van Wilbert-Jan van der Werf (als opvolger van Hendrik Postma) werd eind 2012 aan De Nederlandsche Bank (DNB) voorgelegd. De goedkeuring van DNB volgde begin 2013, met een tijdelijke beperking ten aanzien van benoeming in de beleggingscommissie. Paul Poirters is in de loop van 2012 tijdelijk reserve bestuurslid geweest en Margreet Houthoff heeft in die periode als bestuurslid gefungeerd. Begin 2013 is Paul wederom bestuurslid en vervult Margreet weer de rol van reserve bestuurslid. Het dagelijks bestuur van het pensioenfonds wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris. Het bestuur heeft voor specifieke deelgebieden commissies. In 2012 waren dat: Beleggingscommissie. Communicatie-commissie. Pensioen Fonds Governance commissie. Beschikbare Premie Commissie. Het bestuur laat zich tijdens alle vergaderingen bijstaan door de adviserend actuaris, Patrick Halkes van TowersWatson. Ten aanzien van bestuursondersteuning heeft het bestuur zich ook in 2012 laten bijstaan door Montae Bestuurscentrum. Montae ondersteunt het dagelijks bestuur en het bestuur in de uitvoering van haar taken, daarnaast verzorgt Montae de communicatie en juridische advisering. Ten aanzien van het beleggingsbeleid heeft Sprenkels & Verschuren een rol ten aanzien van de rapportage en advisering rond beleggingen en heeft AZL een rapportage rol rond dekkingsgraden. Naast de vormgeving van een Pensioen Dashboard met de belangrijkste kerncijfers en ontwikkelingen rond de pensioenverplichtingen, pensioenvermogen en vermogensrisico s is er een aanvullende toetsende rol van het bestuur ten aanzien van de rapportages van de verschillende beleggingsmandaten en de afdekking van rente- en valutarisico s. Deze wordt door de beleggingscommissie voorbereid. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

12 Het verantwoordingsorgaan (V.O.) heeft de bevoegdheid een oordeel te geven over het handelen van het bestuur ten aanzien van het uitgevoerde beleid en over beleidskeuzes voor de toekomst. Het bestuur stelt een V.O. in door middel van de personele unie bestaande uit één actieve deelnemer en één pensioengerechtigde uit de deelnemersraad aangevuld met één werkgeversvertegenwoordiger (voorzitter V.O.). Door het vertrek van de werkgeversvertegenwoordiger begin 2013, is de samenstelling van het verantwoordingsorgaan gewijzigd. Evelyne van de Griendt is namens Heinz benoemd als lid van het V.O. Vanaf 2011 werd het toezicht op de naleving van de gedragscode uitgevoerd door de Pensioen Fonds Governance commissie die daarover verslag uitbrengt aan het bestuur. Voor 2012 wordt het eindverslag opgemaakt door een Compliance Officer. Die rol wordt vervuld door Chiel Holterman. Het verslag van die compliance officer aan het bestuur is als bijlage opgenomen in dit jaarverslag. Het intern toezicht zal over de periode door een visitatiecommissie worden verzorgd. De visitatiecommissie wordt gevormd door een voor visitatie in de pensioensector gespecialiseerde organisatie: VCHolland en wordt concreet ingevuld door: Wim de Bruijn, Henk Hanneman en John Ruben. De beleggingscommissie wordt ondersteund door Sprenkels en Verschuren, Investment Consultants. Vanaf medio 2012 heeft Wilbert-Jan van der Werf functie van waarnemer in de Commissie Beschikbare Premie en Beleggingscommissie. Na de goedkeuring van DNB wordt hij in de loop van 2013 lid van de Commissie Beschikbare Premie. Financiële informatie Het fonds is 2012 gestart met een dekkingsgraad van 103,8% (er was sprake van zowel een dekkingstekort (norm = 104,4%) als een reserve tekort (norm = ca. 113,8%). Ondanks de maatregel die DNB eind 2011 had genomen om de dekkingsgraden vast te stellen op basis van een gemiddelde rente-termijn-structuur (RTS) over 3 maanden, bleek dat de dekkingsgraad ook in 2012 sterk schommelde: in de eerste maanden een oplopend tot ruim 107% maar in juni een dip naar 99,4% met een geleidelijk herstel naar circa 106% als we dezelfde wijze van vaststelling hanteren als begin De formele dekkingsgraad aan het einde van het jaar bedraagt 108,4%, maar die is conform de richtlijnen van DNB op een nadere wijze vastgesteld op basis van een andere RTS. Verder is bij de vaststelling eind 2012 rekening gehouden met de nieuwste inzichten rond het langlevenrisico (die wijzen er op dat de gepensioneerde langer zal leven en de pensioenverplichtingen daardoor toenemen). Bij de vaststelling van het langlevenrisico heeft het bestuur, op basis van het advies van de actuaris, rekening gehouden met de specifieke verwachtingen voor de eigen deelnemersgroep. De stijging van de dekkingsgraad in 2012 komt voornamelijk door toename van de aandelen en obligaties. Door de rentedaling zijn de verplichtingen wederom gestegen, maar doordat de rente grotendeels is afgedekt heeft de toename van de vastrentende waarden het verlies in dekkingsgraad grotendeels gecompenseerd. Ultimo 2012 is er geen sprake meer van een dekkingstekort, maar er is nog wel een reservetekort. Om uit het reservetekort te komen dient de dekkingsgraad op basis van de geldende richtlijnen meer dan 113,8% te bedragen. Als de positieve ontwikkeling zich voortzet zal er mogelijk vanaf 2014 weer enige ruimte zijn voor (gedeeltelijke) indexatie: aanpassing van de pensioenaanspraken aan de gestegen kosten van levensonderhoud. Deze verwachting is en blijft, gezien de onrustige financiële markten, onzeker. Wanneer we kijken naar de dekkingsgraad gebaseerd op de oude rekenmethode, waarbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke RTS op basis van de actuele swaprente, dan zien we een stijging van de dekkingsgraad van 100,4% aan het begin van 2012 naar 103,5% aan het eind van De financiële gegevens en verslaglegging zijn gebaseerd op het Financiële Toetsingskader (FTK), een wettelijke regeling rond de wijze waarop pensioenfondsen hun verplichtingen en vermogen moeten waarderen. Daarom zullen we ons als pensioenfonds richten op deze waardering. 12

13 De stijging van de dekkingsgraad is het resultaat van verschillende invloeden. Ontwikkeling dekkingsgraad (in %) Primo 103,8% Premie 0,1% Uitkering 0,1% Indexering 0,0% Rente en rendement 4,5% Overig -0,1% Ultimo 108,4% In het kader van het door het bestuur geformuleerde dynamisch beleggingsbeleid zou het mogelijk zijn om de renteafdekking eind 2012 iets te verlagen. Volgens eigen interne richtlijn zou de renteafdekking dan 50% zijn. De beperkende voorwaarde dat bij een dekkingsgraad lager dan 105% het risicoprofiel niet mag worden verhoogd is door de wijziging in systematiek van RTS formeel niet van kracht bij de dekkingsgraad van 108,4%. Volgens het dynamisch beleid zou de renteafdekking dus kunnen worden verlaagd richting 50%. Besloten is echter om vooralsnog geen stappen te ondernemen gezien de grote volatiliteit in de huidige markt. De verdere ontwikkeling van de kredietcrisis en de gevolgen voor het pensioenfonds De besluitvorming in 2012 ten aanzien van de financiële positie Het financiële beleid van het pensioenfonds is ook in 2012 gebaseerd op het strategisch geformuleerde beleid dat in de Actuariële en BedrijfsTechnische Nota (ABTN) is geformuleerd (zie website), met daarbij een actieve tactische sturing via het dynamisch beleggingsbeleid. Dit tactisch beleidskader moet het bestuur in staat stellen om op basis van vooraf bepaalde afspraken te reageren op ontwikkelingen in financiële markten. Dat tactisch beleidskader bevat echter ook waarborgen dat er geen extra risico s worden genomen als de dekkingsgraden dat niet toelaten. Het strategisch beleggingsbeleid is 65% vastrentende waarden en 35% aandelen. De hedging is voor valuta volledig en voor rente 75% met een minimum van 50% en maximum van 100%. Als gevolg van het bestuursbesluit van 7 december 2011 heeft BlackRock op 10 januari 2012 de verkoop van Frans staatspapier en aankoop van swaps en credits (bedrijfsobligaties genaamd ishares ) uitgevoerd. Er is voor 7,4 miljoen. in ishares belegd, dit is gelijk aan de opbrengsten van de verkoop Franse staatsleningen en een klein bedrag aan liquiditeiten. Als gevolg van het pensioenakkoord en de nieuwe UFR methodiek is er besloten om de renteafdekking langer dan 20 jaar af te bouwen en de vrij gekomen middelen conform het strategische en dynamisch beleggingsbeleid te herinvesteren in aandelen. Als gevolg hiervan zijn de langere termijn swaps contant gemaakt. In totaal is er 10 miljoen uit BlackRock cash (gebonden) geherinvesteerd in 5 miljoen aandelen Aberdeen en 5 miljoen aandelen Robeco. Dit is gebeurd in september in vier wekelijkse stappen (risico spreiding). Door deze transacties is de verdeling van eind augustus te weten 70% vastrentende waarden en 30% aandelen gewijzigd in 65% vastrentende waarden en 35% aandelen, conform het geldende beleggingsbeleid. Structurele aandacht voor risico s verhoogd Het bestuur heeft ook in 2012 de ontwikkelingen actief gevolgd. De financiële positie en de vooruitzichten zijn voortdurend geëvalueerd en hebben onder andere geleid tot de eerder genoemde besluiten. Het eigen ontwikkelde pensioendashboard heeft ook in 2012 zijn waarde bewezen. Dit dashboard geeft een duidelijk beeld van mogelijke risico s alsmede het verloop. Het pensioendashboard wordt per kwartaal opgesteld. Daarnaast is er maandelijkse de balans en de QuickScan van AZL met de daarbij behorende dekkingsgraad. Tevens wordt door AZL de RiskMap Kwartaalrapportage verzorgd. Al deze informatie stelt het bestuur en de beleggingscommissie in staat om een helder beeld te krijgen van de financiële positie en ontwikkeling van het fonds. Tevens wordt de beleggingscommissie bijgestaan door Sprenkels & Verschuren. De beleggingscommissie heeft eveneens uitvoerig overleg Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

14 met elke vermogensbeheerder, waarbij niet alleen gekeken wordt naar resultaten, maar ook naar ontwikkelingen in risico s en naar marktverwachtingen. Als daar aanleiding toe is, dan besluit het bestuur ook buiten de regulier geplande vergaderingen om, zodat het bestuur in staat is om ook snel op onverwachte ontwikkelingen te reageren als daar noodzaak toe is. De kredietcrisis en de beschikbare premieregeling De Beschikbare Premiecommissie heeft met Robeco concrete afspraken gemaakt waardoor de beleggingskosten die ten laste van de beleggingsresultaten gaan verder verlaagd worden. Uiteindelijk zullen de gemaakte afspraken ook leiden tot aanpassingen van de beleggingssystemen en wellicht ook tot aanpassing van de life cycle -benadering die nu wordt toegepast. Voor de deelnemers gold voorheen dat de kortingen op beleggingskosten individueel worden toegekend. In 2012 heeft de implementatie plaatsgevonden van nieuwe beleggingsfondsen die structureel lagere kosten hebben en waarin de kortingen al zijn verwerkt. Alle deelnemers hebben een schrijven van Robeco ontvangen met betrekking tot hun inloggegevens. Gezien het geringe gebruik van deze gegevens is er besloten om in 2013 de deelnemers extra te attenderen op de gebruiksmogelijkheden van de online gegevens die men via de Robeco website kan raadplegen. De online beschikbaarheid biedt ook de gelegenheid om de kosten te verminderen: er worden sinds medio 2012 geen papieren overzichten meer verstuurd. Dat is immers overbodig nu iedere deelnemer kan inloggen op zijn persoonlijke pensioenrekeningoverzicht. Het bestuur heeft voor de deelnemers in de beschikbare premie vooral een zorgplicht. Het betreft een belangrijke doelgroep die in aantal en belegd vermogen toeneemt. Alle deelnemers in het Heinz pensioenfonds hebben gedeeltelijk of geheel te maken met de beschikbare premieregeling. In die regeling heeft Heinz geen pensioenuitkering toegezegd maar een pensioenbijdrage. De pensioenbijdrage is een maandelijkse inleg op een eigen pensioenrekening en leidt voor elke afzonderlijke deelnemer tot de vorming van een pensioenkapitaal. Naast de hoogte van de maandelijkse bijdrage speelt het rendement een zeer belangrijke rol bij de uiteindelijke vorming van het kapitaal dat beschikbaar is om op de pensioendatum een levenslang pensioen te kunnen aankopen. Als gevolg hiervan is er voor 2013 besloten om de volgende zaken te monitoren: Waardering en begrip door de deelnemers. Marktconformiteit. Kwaliteit administratie en beleggingen. Communicatie aan deelnemers over resultaten, wijzigingen & persoonlijke situatie. Meting tevredenheid onder deelnemers. Volgen van markt- en productontwikkelingen. Evaluatie beleggingsstrategie (life cycles) & performances. Evaluatie rendementen beleggingsfondsen. In de communicatie krijgen de volgende aspecten de nodige aandacht in Begrip deelnemer verhogen. Inzicht in de eigen individuele situatie. Helpen bij keuzes. Verantwoording afleggen over uitvoering. Voor de som van de pensioenkapitalen van alle deelnemers in de beschikbare premie regeling geldt dat 2012 een groei van het gezamenlijke saldo van 29 miljoen eind 2011 tot 36 miljoen eind Het bestuur heeft in de pensioenoverzichten uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de tarieven die gelden bij het omzetten van kapitaal in levenslang pensioen (op de pensioendatum). Deze aankooptarieven worden beïnvloed door de rentestand, levensverwachting en de aanwezige dekkingsgraad. Die tarieven bleken in de afgelopen jaren aanmerkelijk te zijn opgelopen en dat heeft zich helaas ook in 2012 voortgezet. Hogere inkooptarieven leiden bij een gelijk blijvend kapitaal tot een lagere inkoop van pensioen. Het bestuur zal ook in 2013 deelnemers attenderen op die stijgende tarieven. 14

15 Ontwikkelingen 2013 en vooruitzichten Plannen 2013 Pensioenproject Heinz heeft het bestuur verzocht een advies uit te brengen over de benodigde aanpassingen in de pensioenregeling op basis van de actuele ontwikkelingen op pensioengebied, waaronder de nieuwe fiscale regels per 2014 en het nieuwe financiële toetsingskader per De werkgever heeft daarbij een aantal uitgangspunten gedefinieerd. De belangrijkste zijn De huidige ambitie handhaven: alleen die aanpassingen maken in de regeling die noodzakelijk zijn door de gewijzigde omstandigheden en nieuwe wet/regelgeving. De pensioenleeftijd mee laten bewegen met de levensverwachting. Op korte termijn is het de ambitie om het huidige pensioenfonds te handhaven. Op lange termijn zal verder worden onderzocht in hoeverre handhaving van een eigen pensioenfonds meest optimaal is of dat aansluiting zal worden gezocht bij een groter geheel. Op basis van dit verzoek van Heinz is het pensioenfonds een project gestart. Vanuit dit project is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de mogelijke aanpassingen en de bijbehorende effecten voor de deelnemers en de premie. De insteek hierbij is dat er langer gewerkt moeten worden voor hetzelfde pensioen tegen een betaalbaar premieniveau. Daarbij wordt ook stilgestaan bij de wijze waarop het langlevenrisico en de risico s van financiële markten van invloed zijn op de zekerheid van pensioen. Daarnaast is er ook aandacht voor de kostenverdeling tussen verschillende groepen deelnemers binnen het fonds (bijvoorbeeld middelloon versus beschikbare premieregeling en pensioengerechtigden versus actieve deelnemers). De doelstelling van het project is om begin 2014 alle besluitvorming door Heinz en de ondernemingsraad af te ronden en de rest van 2014 te gebruiken voor de implementatie en de communicatie. Pensionfund Governance Project Er is een Pensionfund Governance Project gestart om een antwoord te vinden voor de knelpunten en de toegenomen druk voor de pensioenfondsbestuurders. De druk neemt toe door de toegenomen eisen en wijzigingen. Terwijl de knelpunten zijn: de beschikbare tijd, moeite met bijhouden van deskundigheid, moeilijk vinden van de juiste bestuursleden en bestuursleden moeten zich teveel bezig houden met uitvoerende taken en detail zaken. Als gevolg hiervan zijn we begonnen om te kijken hoe we deze problematiek kunnen aanpakken. Dit zal zeker in 2013 de nodige prioritieit krijgen. Communicatie project met extra aandacht voor beschikbare premie Het voornemen bestaat om in 2013 extra aandacht te besteden aan pensioencommunicatie in het algemeen en aan voorlichting aan deelnemers in de beschikbare premieregeling in het bijzonder. Met alle veranderingen rond pensioenen wordt iedereen zich bewust van het feit dat pensioenen niet zo zeker zijn als men had gedacht. Pensioenen blijven zeker, maar die zekerheid is wel afhankelijk van de zekerheid die er in de wereld is: in een onzekere wereld worden ook pensioenen minder zeker. Het is daarom van belang dat deelnemers bewust zijn welk pensioen ze opbouwen, welke zekerheden en onzekerheden dat pensioen bevat. De communicatie zal dan ook aandacht moeten geven aan bewustwording dat pensioen opbouw een voorbereiding is van het inkomen voor later met onder andere als thema s: wat kan ik zelf nog aan dat inkomen en aan mijn behoefte/bestedingspatroon voor later doen. Wereldwijde economie In de VS trekken de consumentenbestedingen, de duurzame orders en de huizenmarkt aan. Voor 2013 wordt op basis hiervan voor de VS een gematigde groei verwacht. In de eurozone wordt een stabilisatie van de economie verwacht. De aantrekkende groei in de Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

16 VS en China, het beleid van de ECB en een afnemende bezuinigingsdrang van (centrale) overheden zouden hier kunnen leiden tot een traditioneel, aan de export gerelateerd, herstel. Mede dankzij deze exportgroei zou de eurozone aan een recessie moeten kunnen ontkomen. Ondanks tekenen van herstel blijft de wereldeconomie kwetsbaar voor schokken. De rol van de centrale banken en van de politici blijft vooralsnog cruciaal voor een voortzetting van het gematigde economische herstel. De wereldwijde economische groei kan in 2013 op of iets onder het langjarige gemiddelde uitkomen. Rente Het aanhoudend ruime beleid van de centrale banken, het naar verwachting gematigde herstel en de nog steeds voortdurende overcapaciteit in de volwassen economieën zal leiden tot aanhoudend lage rentes van staatsleningen in landen als de VS, Duitsland en Nederland. Wel kunnen de rentes, vanaf extreem lage niveaus, iets oplopen. Aandelen Mede op basis van de extreem lage rentes en de relatief hoge dividendrendementen wordt er van uitgegaan van een positieve waardeontwikkeling op de wereldwijde aandelenmarkten. Gunstig is dat de balansen van de bedrijven nog steeds relatief gezond zijn en veel bedrijven ruimte hebben om eigen aandelen in te kopen en dividenden te verhogen. Het beperkte economische herstel in de verzadigde economieën (VS, Europa, Japan) zal echter druk gaan uitoefenen op de (historisch hoge) winstmarges. Daardoor zal er niet of nauwelijks ruimte zijn voor winstgroei. De prestaties van wereldwijde aandelen zullen dan ook moeten voortkomen uit hogere waarderingen. Valutamarkten De onzekerheid in de eurozone is weliswaar sterk afgenomen, maar is nog niet definitief van de baan. Bovendien is de economie van de eurozone relatief zwak. Daardoor blijft de euro kwetsbaar ten opzichte van de Amerikaanse dollar en overige valuta s. Daarom is de verwachting dat de ECB het officiële rentetarief verder zal verlagen. Sociaal akkoord In het sociaal akkoord zijn een aantal belangrijke zaken over pensioen opgenomen te weten: Sociale partners pleiten ervoor pensioenrechten die nu nog ingaan op 65 jaar verplicht in te varen in nieuwe pensioencontracten door ze om te rekenen naar een (hoger) pensioen dat in gaat op 67 jaar. Dat zou moeten gebeuren volgens een spelregelkader waarop DNB toezicht zal houden. Een meer macrostabiele rekenrente. De rigide scheiding tussen het nominale en reële contract wordt beperkt, waardoor het strengere nominale contract in het nftk kan komen te vervallen. Voor 2014 worden maatregelen genomen zodat premiestijgingen (uit hoofde van beleidsregels) en kortingsmaatregelen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt de beperking van fiscaal kader zoals die onderdeel uitmaakte van het regeerakkoord in de komende maanden herzien. De voorgenomen maximering komt mogelijk te vervallen en er wordt gesproken van een maximaal te bereiken opbouwpercentage van 2% in plaats van de voorgenomen 1,75%. Daarbij wordt een tweetal mogelijke maatregelen benoemd met vrijstelling van vermogensrendementsheffing. Deelnemersbestandwijziging Door de sluiting van de Honigfabriek te Nijmegen enerzijds en anderzijds de groei van Heinz Supply Chain HUB in Zeist en R&D Centre in Nijmegen heeft ertoe geleid dat het aantal deelnemers in de middelloonregeling daalt en in de beschikbare premieregeling stijgt. Inmiddels is duidelijk dat het pensioenfonds in aantallen deelnemers in hoofdzaak bestaat uit Beschikbare premie maar in kapitaalsomvang nog geruime tijd in hoofdzaak een uitkeringstoezegging blijft. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor de toerekening van de kosten voor de verschillende deelnemersgroepen. Het bestuur zal dat in het kader van de studie naar het nieuwe pensioencontract (pensioenproject) nader onderzoeken. 16

17 Verwachtingen Het bestuur is nog steeds van oordeel dat de financiële markten en de economische ontwikkelingen te onvoorspelbaar zijn om verwachtingen te kunnen uitspreken. Het bestuur zal daarom bijzonder alert blijven op alle signalen in de financiële markten. De voorzichtige koers die het fonds al enige jaren vaart zal derhalve ook worden aangehouden. Herstelplan Eisen van de toezichthouder De Nederlandsche Bank is toezichthouder en stelt aan pensioenfondsen eisen ten aanzien van het eigen vermogen. Dat komt tot uitdrukking in twee niveaus: 1. de vereiste dekkingsgraad die afhankelijk is van de gekozen beleggingsmix waarin het vermogen van het pensioenfonds is belegd. 2. de minimaal vereiste dekkingsgraad die circa 105% bedraagt. Evaluatie herstelplan 2012 Ultimo 2012 is er geen sprake meer van een dekkingstekort, maar er is nog wel een reservetekort. Medio februari 2013 is er een evaluatie herstelplan gemaakt op basis van de gegevens ultimo 2012 en er is gekeken naar de kostendekkende premie van Hierbij is uitgegaan van een conservatief verwacht rendement van 4,2%. De belangrijkste conclusie is dat naar verwachting vanaf volgend jaar (2014) weer ruimte zou moeten zijn voor een beperkte indexatie, maar met de restrictie dat de economie en financiële markten onzeker zijn. Overige bestuursaangelegenheden Gedurende het jaar is door het bestuur acht maal vergaderd (in aanwezigheid van de adviserend actuaris), waarvan tweemaal gezamenlijk met de deelnemersraad. Door de commissies is afzonderlijk vergaderd en daarvan is in bestuursvergaderingen verslag gedaan. Het bestuur heeft zich in de organisatie van de werkzaamheden laten bijstaan door een organisatie die professionele begeleiding verzorgt voor besturen van pensioenfondsen (Montae). Premievaststelling Gelijktijdig met de evaluatie van het herstel heeft het bestuur een onderzoek laten uitvoeren naar de kostendekkende premie 2013 voor de middelloonregeling. De pensioenwet schrijft voor dat het pensioenfonds tenminste de kostendekkende premie in rekening moet brengen. Tot 2011 was de middelloonpremie van 19,8%, mede met de overig genomen herstelmaatregelen, nog voldoende kostendekkend. Het onderzoek eind 2011 heeft echter uitgewezen dat met de aanhoudend lage rentestanden de vastgestelde premie en alle herstelbijdragen onvoldoende zijn en de kosten niet meer dekken. De constatering dat de totale premieopbrengsten ten gunste van de middelloonregeling niet meer voldoende bleken noodzaakte het bestuur om de premie voor de middelloonregeling op te trekken tot ten minste het kostendekkend niveau van 30,3%. Tegelijkertijd werd besloten om alle overige herstelmaatregelen te staken en het premiebeleid vooralsnog te beperken tot tenminste de kostendekkende premie. Het bestuur heeft de middelloonpremie per 1 januari 2012 verhoogd. Ten aanzien van de verdeling van de premieverhoging heeft Heinz met de ondernemingsraad een afspraak gemaakt dat tijdelijk afgeweken wordt van een vaste verdeling van de premie (die was 2/3 voor rekening van Heinz en 1/3 voor rekening van de deelnemers). Toeslagverlening In 2013 heeft het huidige pensioenfonds voor de vijfde maal geen indexatie kunnen toepassen, noch voor actieve deelnemers, noch voor gewezen deelnemers en gepensioneerden. Ook de indexatie per 2013 moest door het bestuur worden overgeslagen omdat de financiële positie dat nog niet toeliet. Alle rechthebbenden met een uitkeringsovereenkomst moeten er daarom rekening mee houden dat de pensioenrechten vooralsnog géén gelijke tred houden met de lonen (actieve deelnemers) of de prijzen (niet-actieven). Concrete Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

18 verwachtingen zijn ook in dit opzicht niet te geven. Enig houvast is dat een gedeeltelijke toeslagverlening kan plaatsvinden als de dekkingsgraad boven 110% uitkomt. Actieven Inactieven Jaar theoretisch feitelijk achterstand theoretisch feitelijk achterstand ,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ,75% 1,75% 0,00% 0,90% 0,90% 0,00% ,70% 2,70% 0,00% 1,60% 1,60% 0,00% ,77% 0,00% 3,77% 2,78% 0,00% 2,78% ,26% 0,00% 7,15% 0,71% 0,00% 3,51% ,75% 0,00% 7,96% 1,57% 0,00% 5,13% ,38% 0,00% 9,28% 2,60% 0,00% 7,95% ,38% 0,00% 10,79% 2,90% 0,00% 11,08% Voor de pensioenen van actieve deelnemers is het theoretische toeslagpercentage gebaseerd op de gemiddelde loonontwikkeling volgens de CAO s van de Vereniging van de Nederlandse Groenten- en Fruitverwerkende Industrie (Vigef ) en Honig. Vanaf 2013 zal het alleen nog gebaseerd zijn op de Vigef-CAO. Voor de ingegane pensioenen en de uitgestelde pensioenen van arbeidsongeschikte en gewezen deelnemers is het theoretische toeslagpercentage gebaseerd op de ontwikkeling van het CPI-prijsindexcijfer (alle huishoudens). Uitbesteding pensioenadministratie naar AZL Begin 2011 heeft AZL de pensioenadministratie overgenomen van TowersWatson (die deze dienstverlening heeft beëindigd). De implementatie van die overgang is door een projectgroep van het Heinz pensioenfonds en AZL goed voorbereid. De specifieke wensen voor onze pensioenadministratie wijken af omdat de Heinz pensioenregeling niet alleen uniek is maar ook gevolgen heeft voor bijdragen die als gevolg van fiscale maximering beschikbaar worden gesteld voor de vorming van Levensloop. De overgang van de administratie is in fases verlopen en is over het geheel genomen goed verlopen. Door de onafhankelijke accountant is op verzoek van het bestuur een controle uitgevoerd op de juistheid van de beginstanden van de AZL-pensioenadministratie met een positief resultaat. De complexiteit en omvang van het project hebben op enkele onderdelen tot enige vertraging geleid en enkele verbeterinitiatieven die ook voor de deelnemers merkbaar waren. De pensioenoverzichten zijn in een verbeterde versie opnieuw verstuurd en de deelnemerspremies konden pas met enige vertraging worden doorgevoerd. In 2012 is de laatste fase van het implementatietraject afgerond en daarin zijn extra controles doorgevoerd om zeker te stellen dat alle onderdelen juist werken. Tevens worden op kwartaalbasis rapportages verstrekt waarin alle relevante aspecten zijn opgenomen. Deze worden tijdens het overleg met het dagelijks bestuur en AZL geëvalueerd. Mede ook door de intensieve contacten over de aansluiting van de pensioenadministratie en de financiële- en salarisadministratie van Heinz en de Sox-controle die binnen Heinz wordt uitgevoerd heeft het bestuur de zekerheid dat met de AZL-pensioenadministratie een correcte verwerking is geborgd. Pensioendagen Het bestuur evalueert het eigen functioneren en de realisatie van de plannen op de jaarlijkse pensioendagen. In 2012 is die in december gehouden. Veruit de meeste plannen voor 2012 zijn gerealiseerd en dat is gebeurd in de hectische omstandigheden van dalende rente en spannende marktomstandigheden. Op de pensioendagen is voorts gekeken naar een aantal strategische ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen voor het eigen pensioenfonds. Vooral de consequenties van het pensioenakkoord zijn besproken. Verder is er een evaluatie gemaakt van het functioneren van het bestuur. 18

19 Aandacht voor kostenontwikkeling Ook in 2012 heeft het bestuur veel aandacht besteed aan de kosten die voortvloeien uit het besturen van het pensioenfonds. Zo hebben er tenderingen plaatsgevonden voor de onafhankelijke accountant, de certificerend actuaris en visitatiecommissie. Tevens is er kritisch gekeken naar alle werkzaamheden die er plaatsvinden. Dit heeft geleid tot het maken van afspraken met de adviserend actuaris en het actuariaat van AZL om op een efficiënt mogelijke wijze de werkzaamheden te doen zonder dat er sprake is van kwaliteitsverlies. Dit is ook gedaan met de werkzaamheden van Sprenkels & Verschuren en AZL. Zo zal de maandelijkse balans welke verzorgd werd door Sprenkels & Verschuren vervangen worden door de maandelijkse QuickScan van AZL. Ten aanzien van de herverzekering van het arbeidsongeschiktheidsrisico (premie vrijstelling) en het overlijdensrisico is besloten om de verzekering bij een andere herverzekeringsmaatschappij onder te brengen die aanmerkelijk aantrekkelijkere tarieven hanteert tegen dezelfde verzekeringsvoorwaarden. Begin 2013 zal het definitieve contract worden getekend en zal dat tot een aanzienlijke besparing (ca. 40%) leiden. De plannen voor 2013 zullen echter op andere fronten opnieuw leiden tot (eenmalige) kosten en het bestuur wil deze compenseren door structurele uitgaven verder terug te dringen. De kosten van externe adviseurs zullen daarbij zeker aandacht krijgen. De hoge eisen die aan het besturen van een pensioenfonds worden gesteld brengen echter onvermijdelijke kosten met zich mee die in het verleden niet aan de orde waren: de eisen van de pensioenwet, de regelgeving rond communicatie, vereiste bestuursdeskundigheid, risicomanagement, governance en de extra eisen van de toezichthouders AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB zijn een gegeven en de daarmee samenhangende kosten vormen een onderdeel van een verantwoorde bedrijfsvoering voor een pensioenfonds. Het bestuur is van oordeel dat de kwaliteit van het besturen deze extra kosten vooralsnog rechtvaardigen en dit voor een deel ook bijgedragen heeft aan het feit dat de risico s tijdens de kredietcrisis met succes zijn beperkt. Wel zal het bestuur urgentie en noodzaak van aanvullende activiteiten kritisch blijven volgen en toetsen op de toegevoegde waarde voor deelnemers en gepensioneerden. In 2012 is aan de pensioensector gevraagd om nadrukkelijker aandacht te hebben voor de kosten die verbonden zijn aan de beleggingen. Het bestuur heeft dit onderwerp al eerder onderzocht en vastgesteld dat de kosten van vermogensbeheerders op een verantwoord niveau liggen en inherent zijn aan het feit dat belegd wordt. Wel zal er in 2013 nog nader worden gekeken hoe de kosten van ons fonds zich verhouden tot andere pensioenfondsen. In 2012 is een onderzoek gedaan of fiduciair management een toegevoegde waarde voor het fonds kan hebben. De toegevoegde waarde is afgezet tegen de meerkosten die fiduciair met zich meebrengt. Hoewel er een aantal van de huidige kosten zullen wegvallen dan wel verminderen zou een en ander toch leiden tot ongeveer een kostenstijging van ,- op jaarbasis. De waardering van de toegevoegde waarde is uiteraard zeer lastig, maar zou zeker niet een waarde van ,- inhouden. Op grond hiervan is besloten geen nader onderzoek naar fiduciair management (tendering) te doen. Wel zal de beleggingscommissie het bestuur aanbevelen om fiduciair als een alternatief te zien indien de continuïteit een actueel issue zou worden. In 2013 is een bestuursbesluit genomen om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. de opdracht te geven om de BTW problematiek aan te pakken. In principe is een pensioenfonds BTW verschuldigd over de diensten van een buitenlandse vermogensbeheerder, ondanks het feit dat deze facturen stuurt exclusief BTW. Het pensioenfonds dient zelf aangifte te doen bij de Nederlandse belastingdienst voor deze BTW, het betreft namelijk verlegde BTW. Toen dit ter sprake is gekomen, is per direct een voorziening getroffen voor 5 jaar voor een totaalbedrag van ,-. Ultimo 2012 bedraagt deze voorziening ,-. Tevens is er contact opgenomen met een BTW specialist van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V om een en ander in kaart te brengen. Tijdens deze bespreking is o.a. medegedeeld dat er een zaak loopt bij het Europese Gerechtshof te Luxemburg van een Engels ondernemingspensioenfonds. Een Engels OPF heeft namelijk een kort geding aangespannen bij het Engelse hof. Deze is namelijk van mening dat ze vrijgesteld is van BTW, omdat het geld beheert voor meerdere personen. Het Engels hof heeft de zaak te complex bevonden en deze doorverwezen naar het Europese Hof. Inmiddels is er een uitspraak gedaan. Hierin wordt geoordeeld dat er geen sprake is van BTW vrijstelling omdat niet iedere belegger kan deelnemen in het fonds, maar dat het alleen bestemd is voor werknemers of ex werknemers van de desbetreffende onderneming. Een tweede argument is dat de deelnemers geen beleggingsrisico lopen dit in tegenstelling tot beleggers in een algemeen beleggingsfonds. Als pensioenfonds zijn we belastingplichtig. Wanneer we niets doen en de belastingdienst komt zelf met een voorlopige aanslag dan bestaat de kans dat we een boete krijgen alsmede de mogelijkheid van een negatieve vermelding voor alle bestuursleden. Stichting Pensioenfonds Heinz Jaarverslag

20 Verzekerdenbestand Actieve Gewezen Pensioendeelnemers deelnemers gerechtigden Totaal Stand per 31 december Mutaties door: Nieuwe toetredingen Ontslag met premievrije aanspraak Waardeoverdracht Ingang pensioen Overlijden Afkoop Andere oorzaken Mutaties per saldo Stand per 31 december ) Specificatie actieve deelnemers Basis beschikbare premieregeling Middelloon/eindloon regeling Totaal Specificatie pensioengerechtigden Ouderdomspensioen Nabestaandenpensioen Wezenpensioen Totaal ) Inclusief 42 deelnemers met (gedeeltelijke) vrijstelling van premiebetaling. 20

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 >

SPNG. veranderingen. was voor. een jaar van grote. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Verkort jaarverslag 2013 > 2013 was voor SPNG een jaar van grote veranderingen. Eind 2012 liep het herverzekeringscontract met Nationale-Nederlanden

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015

Belanghebbendenvergadering. 24 september 2015 Belanghebbendenvergadering 24 september 2015 Agenda 1. Opening 2. Actuele ontwikkelingen Ballast Nedam N.V. 3. Jaarverslag 2014 4. Nieuwe pensioenregelgeving en herstelplan 5. Toekomst pensioenfonds 6.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenen: actueler dan ooit Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur de pensioenregeling

Nadere informatie

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG

2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 2013 in het kort SAMENVATTING VAN HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2013 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2013

Verkort jaarverslag 2013 Verkort jaarverslag 2013 Wat waren in 2013 de belangrijkste feiten en gebeurtenissen voor GE Pensioen? U leest het in deze verkorte versie van het jaarverslag 2013. Naast deze bondige versie treft u ook

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

VERKORT JAARVERSLAG 2016

VERKORT JAARVERSLAG 2016 VERKORT JAARVERSLAG 2016 2016: wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen van 2016 bij Pensioenfonds TNT Express? U leest het in deze verkorte en vereenvoudigde versie van het jaarverslag. Het volledige

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017

Deelnemersvergadering. Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Deelnemersvergadering Haarlem 26 juni 2017 Boxmeer 29 juni 2017 Oss 29 juni 2017 Agenda Opening, mededelingen Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag 2016: beleggingen en pensioenaanspraken

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV

Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Herstelplan 2015 Compartiment SPDHV Versie 1.0 17 juni 2015 Auteur: Corné van Bokhoven Status: vastgesteld door bestuur Inleiding Nadat Stichting Pensioenfonds DHV in 2008 in dekkingstekort kwam heeft

Nadere informatie

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG

2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 2012 in het kort TOELICHTING OP HET JAARVERSLAG 1 Toelichting op het jaarverslag In het Jaarverslag 2012 legt het pensioenfonds uitgebreid verantwoording af over de ontwikkelingen, besluiten en gebeurtenissen

Nadere informatie

Het jaarverslag 2014 samengevat

Het jaarverslag 2014 samengevat Het jaarverslag 2014 samengevat Uw pensioenfonds blikt terug én vooruit Deelnemers 1.711 In 2014 verdiende het fonds 55,1 miljoen dankzij beleggen. Dat bedrag staat voor een rendement van 20,1%. Het fonds

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016

Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Verslag bijeenkomst SVG 9 maart 2016 Op woensdagmiddag 9 maart, aansluitend aan de jaarbijeenkomst van de Vereniging Gepensioneerden Getronics (VGG), organiseerde Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Nadere informatie

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende

Persbericht. ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Persbericht ABP verlaagt pensioen in 2013 met 0,5% Ondanks goed rendement stijgt dekkingsgraad in 2012 onvoldoende Hoofdpunten: Verlaging pensioen met 0,5% per 1 april 2013 definitief Mogelijk aanvullende

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht

Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht Het jaarverslag 2012 in vogelvlucht De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 10 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding

Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland. 1. Inleiding Stichting Pensioenfonds DuPont Nederland 1. Inleiding Op grond van de Europese pensioenfondsenrichtlijn zijn Nederlandse pensioenfondsen sinds 8 februari 2006 verplicht om een verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Nadere informatie

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012.

Dekkingsgraad 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Kwartaalbericht 2012 Samenvatting 121,8% per 30 september 2012, toename van 9,3%-punt ten opzichte van 30 juni 2012. Meer informatie over de dekkingsgraad vindt u op de website. Beleggingsrendement 4,2%

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015. Stand van zaken SVG. 1 van 19 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 11 februari 2015 Stand van zaken SVG 1 van 19 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2014 Vooruitblik 2015 Vragen 2 van 19 Pensioenfonds SVG

Nadere informatie

Herstelplan ultimo 2016

Herstelplan ultimo 2016 Stichting Pensioenfonds NIBC Herstelplan ultimo 2016 16 juni 2017 - samenvatting (1) - Het Pensioenfonds NIBC (PF NIBC) verkeert sinds 30 juni 2015 in een tekort situatie en daarom dient jaarlijks het

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 DERDE KWARTAAL 2015 KWARTAALVERSLAG DERDE KWARTAAL 2015 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 september 2015 bedroeg 112,6% Het rendement van 1 juli tot en met 30 september 2015 bedroeg -1,6% Het pensioenvermogen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014. Stand van zaken SVG. 1 van 20 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 5 februari 2014 Stand van zaken SVG 1 van 20 Programma Pensioenfonds SVG Wat speelt er rond de pensioenen? Financiële positie SVG Kortingsmaatregel Vooruitblik 2014-2015

Nadere informatie

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016

WELKOM. Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 WELKOM Algemene Vergadering voor Deelnemers en Gepensioneerden 14 september 2016 Agenda Opening Nieuws vanuit het bestuur Hoe staat het fonds ervoor? Pensioen: wat is er gewijzigd en wat betekent dat?

Nadere informatie

27 september Deelnemersvergadering

27 september Deelnemersvergadering 27 september 2007 Deelnemersvergadering Kernpunten 2006 Goed jaar, dekkingsgraad van 117,1% naar 122,7% Geen herstelplan meer nodig in 2007 Indexatie in 2006 verleend over 2005 van: - 0,63% voor de actieve

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM

De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM De Nederlandsche Bank NV T.a.v. de heer S. Keereweer AA Postbus 98 1000 AB AMSTERDAM Wormerveer, 12 december 2011 Betreft: Herstelplan Stichting Pensioenfonds De Fracties Geachte heer Keereweer, De dekkingsgraad

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan

Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Bijlage 3 Het Financieel Crisisplan Dit financieel crisisplan is geschreven in het kader van artikel 145 van de Pensioenwet. Het crisisplan maakt deel uit van de beschrijving van de beheerste en integere

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit?

Mijn Pensioen. Pensioen is meer! Onderwerpen van vandaag 23/11/2015. Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioen Pensioen is meer! Oktober / november 2015 Onderwerpen van vandaag Mijn Pensioen (1) Hoe ziet mijn pensioen eruit? Mijn Pensioenfonds (2) Jaarverslag 2014 Hoe is het pensioenfonds georganiseerd?

Nadere informatie

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om

Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om 1 Jaarbericht 2011 Dit jaarbericht is een verkorte en eenvoudiger te lezen versie van het jaarverslag 2011. Met het jaarbericht willen we u de gelegenheid bieden om kennis te nemen van de belangrijkste

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016

Deelnemersvergadering. Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Deelnemersvergadering Boxmeer 23 juni 2016 Oss 23 juni 2016 Haarlem 30 juni 2016 Agenda Opening, mededelingen en vaststelling verslag 2015 Toelichting organisatie van het fonds Verantwoording en jaarverslag

Nadere informatie

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015

Herstelplan PME 2015. Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 Herstelplan PME 2015 Vastgesteld door het algemeen bestuur op 25 juni 2015 1 PME Herstelplan 2015 dekkingraadsjabloon inclusief onderbouwing Dit document bevat het dekkingsgraadsjabloon dat deel uitmaakt

Nadere informatie

Verklaring inzake beleggingsbeginselen

Verklaring inzake beleggingsbeginselen STICHTING PENSIOENFONDS RECREATIE Mei 2011 INHOUDSOPGAVE 0. Introductie 3 1. Doelstelling van het beleggingsbeleid 4 2. Organisatie en risicobeheerprocedures 5 3. Beleggingsbeginselen 7 Mei 2011 Pagina

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013.

Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 31 maart 2014: 128,6%, een toename van 3,3%-punt ten opzichte van 31 december 2013. Meer informatie vindt u op de website. Beleggingsrendement

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 TWEEDE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG TWEEDE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017 bedroeg 112,5% Het rendement van 1 april tot en met 30 juni 2017 bedroeg 0,8% Het rendement van 1 januari tot

Nadere informatie

Deelnemersvergadering 29 september 2011

Deelnemersvergadering 29 september 2011 Deelnemersvergadering 29 september 2011 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Notulen van de vergadering van 30 september 2010 en 22 november 2010 3. Jaarverslag 2010 goedkeuring en decharge

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV).

voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). REGLEMENT BELEGGINGSCOMMISSIE voor de beleggingscommissie van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (hierna: SPV). Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte Dit reglement geeft, in aanvulling op de statuten,

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2015-1 juli 2015 t/m 30 september 2015 De maandelijkse nominale dekkingsgraad ultimo september is gedaald ten opzichte van eind juni; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012

VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING CRH PENSIOENFONDS 18 JUNI 2012 VERKLARING INZAKE BELEGGINGSBEGINSELEN 18 JUNI 2012 INHOUD 1. Inleiding... 1 2. Organisatie... 2 2.1 Het fonds... 2 2.2 Organisatie... 2 2.3 Toeslagenbeleid... 3 3. Beleggingsbeleid... 4 3.1 Doel van het

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/5 EERSTE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2016 bedroeg 109,6% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2016 bedroeg 5, Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad

jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad 11 - dekkingsgraad SPR gestegen van 102,9% (104,5%) naar 109,1%; - positief resultaat van 51,8 miljoen; - SPR kampt nog met dekkingstekort: geen winstbijschrijving

Nadere informatie

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen

Goed jaar Metro Pensioenfonds, toch geen verhoging pensioenen Verkort jaarverslag 2014 In dit verkorte jaarverslag 2014 zetten we de hoofdpunten uit het volledige jaarverslag van Metro Pensioenfonds voor u op een rij: we blikken terug op het pensioenjaar 2014 en

Nadere informatie

Asset & Liability Management

Asset & Liability Management Asset & Liability Management Verder gaan is de juiste balans vinden. ALM: inzicht in risico s Zorgen voor balans tussen pensioenverplichtingen en de opbouw van het pensioenvermogen. Het is een kerntaak

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal juli 2014 t/m 30 september 2014 Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Derde kwartaal 2014-1 juli 2014 t/m 30 september 2014 Nominale dekkingsgraad is gedaald van 123,1% naar 117,0% Beleggingsrendement is 1,8%, Obligaties stegen

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017

J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R. 16 juni 2017 H E A L T H W E A L T H C A R E E R J A A R V E R S L A G 2016 ( F I N A N C I E E L ) S T I C H T I N G P E N S I O E N F O N D S M E R C E R 16 juni 2017 Bestuur Stichting Pensioenfonds Mercer F I N

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Stichting Pensioenfonds DHV Informatiebijeenkomst 24 september 2013 2013 Royal HaskoningDHV, All rights reserved Alleen voor intern gebruik Agenda Opening Jaarverslag 2012 Paul Canisius Actuele ontwikkelingen

Nadere informatie

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015

Veel veranderingen in druk pensioenjaar 2015 Verkort jaarverslag 2015 Elk jaar legt Metro Pensioenfonds in het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Voor degenen die liever een overzicht willen lezen van de

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland

Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland Papendorpseweg 100 3528 BJ Utrecht Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41184467

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics. Verkort Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics Verkort Jaarverslag 2009 Inleiding 2009 is voor de Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics (hierna Pensioenfonds SABIC-IP) weer een bijzonder

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 EERSTE KWARTAAL 2017 KWARTAALVERSLAG EERSTE KWARTAAL 2017 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2017 bedroeg 110,3% Het rendement van 1 januari tot en met 31 maart 2017 bedroeg 1,2% Het pensioenvermogen per 31

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfspensioenfonds AVH 1. Introductie 1.1 Inleiding Deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen geeft beknopt de uitgangspunten weer van het

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. Financieel crisisplan 2015 Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Financieel crisisplan 2015 1 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding en onderdelen financieel crisisplan... 3 1.1.1 Inleiding... 3 1.1.2 Relatie financieel crisisplan met de doelstelling

Nadere informatie

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21

Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart Stand van zaken SVG. 1 van 21 Stichting Voorzieningsfonds Getronics 9 maart 2016 Stand van zaken SVG 1 van 21 Programma Pensioenfonds SVG Financiële positie SVG Terugblik 2015 Vooruitblik 2016 Derivaten Vragen 2 van 21 Pensioenfonds

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Windmolenproject Egmond, 2006 1 Deelnemersvergadering 28 september 2006 Agendapunt 4 Kernpunten 2005 Goed jaar, dekkingsgraad van 112,1% naar 117,1% gestegen, ondanks

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016

KWARTAALVERSLAG. Philips Pensioenfonds. 1. In het kort. 2. Financiële positie Philips Pensioenfonds 1/6 VIERDE KWARTAAL 2016 KWARTAALVERSLAG VIERDE KWARTAAL 2016 1. In het kort De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2016 bedroeg 108,0% Het rendement van 1 oktober tot en met 31 december 2016 bedroeg -2,8% Het rendement van 1

Nadere informatie

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW

DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW BIJLAGE: DEKKINGSGRAADSJABLOON PER 1 JANUARI 2009 & TOELICHTING HOREND BIJ HET HERSTELPLAN BPF BOUW 25 JUNI 2009 Bijlage bij Herstelplan BPF Bouw 25 juni 2009: Dekkingsgraadsjabloon per 1 januari 2009

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Jaarbericht 2011 AUGUSTUS 2012 In dit Jaarbericht legt Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland verantwoording af voor het in 2011 gevoerde beleid.

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN

STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS BELEGGINGSBEGINSELEN 22 september 2016 Beleggingsbeginselen De beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de uitgangspunten ten aanzien van beleid en uitvoering,

Nadere informatie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie

Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie 1. Introductie Verklaring inzake de beleggingsbeginselen van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Baksteenindustrie Doelstelling en basis voor dit document Dit document ("de Verklaring") beschrijft

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren:

Volgens de beleidsregel van De Nederlandsche Bank (DNB) is een financieel crisisplan als volgt te definiëren: Vastgesteld door het bestuur op 16 mei 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beschrijving crisissituatie... 3 3. Dekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen... 4 4. Maatregelen

Nadere informatie

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch

Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Het Garantiepensioen met collectief beleggen en kasstroommatch Pag. /8 Delta Lloyd garandeert de opgebouwde aanspraken en tarieven. Het Garantiepensioen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen.

Verkort jaarverslag 2014. In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. Verkort jaarverslag 2014 In de verkorte versie van het jaarverslag leest u op hoofdlijnen hoe het jaar 2014 voor het pensioenfonds is verlopen. U kunt het volledige jaarverslag downloaden op www.bpfmedewerkersnotariaat.nl.

Nadere informatie

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015

Welkom namens. Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK. AMSTERDAM, 25 juni 2015 Welkom namens Stichting Pensioenfonds van de KAS BANK AMSTERDAM, 25 juni 2015 AGENDA 1. Opening en voorstellen leden van het bestuur 2. Mededelingen van de voorzitter 3. Notulen deelnemersvergadering 26

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016

3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Kwartaalbericht 3e kwartaal 2016 Den Haag, oktober 2016 Samenvatting cijfers per 30 september 2016 Dekkingsgraad (UFR): 99,7% Beleidsdekkingsgraad: 99,1% Belegd vermogen: 24,3 miljard Rendement 2016 t/m

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016

Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 Deelnemersbijeenkomst Stichting Jan Huysman Wz fonds 27 September 2016 1 1: OPENING & AGENDA Opening Notulen deelnemersvergadering 2015 Deelnemersvergadering juli 2016 Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2015 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2015-1 oktober 2015 t/m 31 december 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 103,7% naar 106,3%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Analyse financiële positie

Analyse financiële positie Analyse financiële positie Notitie voor deelnemers en gepensioneerden oktober 2012 2 Samenvatting Aanleiding SPOA krijgt regelmatig vragen van deelnemers over de financiële situatie bij het pensioenfonds.

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Derde kwartaal juli 2017 t/m 30 september Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Derde kwartaal 2017-1 juli 2017 t/m 30 september 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 113,6% naar 116,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Addendum. Ultimate Forward Rate

Addendum. Ultimate Forward Rate Addendum Ultimate Forward Rate Wilt u meer weten over renterisico s, swaps en swaptions? Neem dan contact op met uw Account-CIO of met onze balansmanagement adviseurs Bas Scholten via bas.schoiten@achmea.ni

Nadere informatie

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015

In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 In werking : 1 juli 2015 Vastgesteld door het bestuur : 26 juni 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Beschrijving crisissituatie 3 2. Beleidsdekkingsgraad waarbij het fonds er zonder korten niet meer uit kan komen

Nadere informatie

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014

Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader. Juni 2014 Toelichting wetsvoorstel aanpassing financieel toetsingskader Juni 2014 Inhoudsopgave Wetsvoorstel aanpassing FTK Beleidsdekkingsgraad Premievaststelling Toekomstbestendig indexeren Inhaalindexatie Hersteltermijn

Nadere informatie

Beleggingsbeginselen

Beleggingsbeginselen Beleggingsbeginselen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Versie april 2015 Deze Verklaring beleggingsbeginselen maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds en is aangepast

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014. Samenvatting: dalende rente Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2014-1 april 2014 t/m 30 juni 2014 Samenvatting: dalende rente Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,6% naar 123,7% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017

2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2017 Den Haag, juli 2017 Samenvatting cijfers per 30 juni 2017 Dekkingsgraad (UFR): 104,9% Beleidsdekkingsgraad: 101,8% Belegd vermogen: 23,5 miljard Rendement 2017 t/m juni:

Nadere informatie