VOORWOORD. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak voor deelnemers leidt tot succesvoller samenwerken met politiek bestuurders.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak voor deelnemers leidt tot succesvoller samenwerken met politiek bestuurders."

Transcriptie

1

2 Publieke organisaties liggen onder een vergrootglas. Dat stelt bijzonder hoge eisen aan de professionals die binnen deze organisaties werkzaam zijn. VOORWOORD Ambtenaren en politici worden beiden gedreven door de overtuiging een bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke issues. Tegelijk constateren ze in toenemende mate dat ze een verschillende kijk hebben op feitelijke gebeurtenissen en de manier waarop doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Inhoud, rationaliteit en macht werken anders in de arena s van politiek en ambtenarij. De cursus Politiek-bestuurlijke sensitiviteit voorziet in de behoefte van ambtenaren om meer inzicht en gevoel te krijgen voor de processen en rationaliteiten aan de overzijde van het publieke spectrum: die van de politiek. Deze vierdaagse opleiding is de optelsom van jarenlange praktische ervaring van Simons Van de Wiel Versterking op het gebied van politiekbestuurlijke sensitiviteit en de academische reflectie van wetenschappers van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht. Daarmee durven we de stelling aan dat deze opleiding uitstijgt boven een reguliere training over dit onderwerp. Onze ambitie is dat deelnemers meer inzicht krijgen in politieke processen, nadenken over hun rol in de politiek-bestuurlijke arena en zo effectiever leren opereren in de dagelijkse praktijk. Kortom, we willen een programma aanbieden dat beklijft. Naast deze opleiding bieden we de mogelijkheid tot terugkomdagen en/of het behandelen van casuïstiek binnen de eigen organisatie. Omdat we zien dat juist bij dit onderwerp de praktijk weerbarstig kan zijn. We zijn er van overtuigd dat deze aanpak voor deelnemers leidt tot succesvoller samenwerken met politiek bestuurders. We hopen je als deelnemer te mogen begroeten. Paul Adriaanse, managing director EMP/USBO Advies VOORWOORD

3 2 3 DOEL INTRODUCTIE DOEL Als ambtenaar werk je in een politieke omgeving en dat vraagt de nodige sensitiviteit. Wanneer wordt een dossier politiek gevoelig? Hoe ga ik om met alle actoren in het politieke krachtenveld? Wat is mijn rol als ambtenaar ten opzichte van de politieke bestuurders en volksvertegenwoordigers? Hoe ontstijg ik mijn rol als inhoudelijk expert en word ik volwaardig adviseur van de bestuurder? INTRODUCTIE Deze opleiding geeft antwoord op alle vragen waar ambtenaren mee te maken krijgen in hun werk met een politiek bestuur. We behandelen de theorie achter politieke sensitiviteit, nemen de politieke cultuur onder de loep en reiken instrumenten aan die je in de dagelijkse praktijk kunt gebruiken bij het werken in een politiekbestuurlijke omgeving. Het ontwikkelen van politiek-bestuurlijke sensitiviteit bij ambtenaren die werken met politiek bestuurders, door: f het krijgen van meer inzicht in de verhouding politiek en ambtenarij en in manieren om met eventuele spanningen om te gaan die deze verhouding met zich meebrengt (rolopvatting, integriteit en loyaliteit); f het beter begrijpen van de politieke omgeving en in te spelen op wensen vanuit de samenleving (actoren, krachtenveld); f het beter inschatten welke vraagstukken politiek gevoelig kunnen worden en hoe je hierover effectief kunt adviseren. Individuele leerdoelen, zelfinzicht én zelfreflectie. Dat zijn de elementen waarmee deze opleiding zich onderscheidt. We koppelen de jarenlange praktijkervaring van Simons Van de Wiel Versterking aan de bewezen academische kwaliteit van het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO). Het programma Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is opgebouwd langs drie lijnen: kennis, houding en gedrag. f Kennis is nodig om je bewust te worden van het politiek-bestuurlijke proces en de context waarin je als ambtenaar opereert. f Maar politiek-bestuurlijke sensitiviteit heeft vooral te maken met een houding. Inzicht in je eigen houding tegenover politiek in het algemeen en het politiek bestuur waarmee je werkt in het bijzonder is nodig om met die houding aan de slag te gaan. f Vanuit een politiek sensitieve houding kan je vervolgens bepaalde vaardigheden ontwikkelen zodat je als ambtenaar politiek sensitief gedrag kan toepassen. Zo boren we politiek gevoel aan en vertalen we dat naar werken in de politiek bestuurlijke praktijk. Gedurende vier dagen krijg je een mix van theorie en praktijk, van kennis opdoen en toepassen. Op de eerste dag wordt de theoretische basis gelegd, die in de overige trainingsdagen op verschillende manieren terugkomt. We volgen in het programma de verschillende fasen van besluitvorming: de (ambtelijke) voorbereiding, de besluitvorming in college of ministerraad en het debat door volksvertegenwoordigers en in de samenleving. DIDACTIEK EN LEERDOELEN DIDACTIEK EN LEERDOELEN DOELGROEP Deze opleiding richt zich op ambtenaren die werken binnen gemeenten, provincies of het Rijk en hun politiek-bestuurlijke sensitiviteit willen vergroten. Van beleidsmedewerkers tot projectleiders, van bestuursadviseurs tot afdelingshoofden. Van belang is dat je als ambtenaar regelmatig met een bestuurder te maken hebt (van het schrijven van een stuk voor de bestuurder tot het afhandelen van een vraag van/aan de bestuurder). Bij de aanmelding hoort een korte intake. De opleidingsgroep bestaan uit maximaal 20 deelnemers en wordt samengesteld met deelnemers uit dezelfde bestuurslaag (gemeente/ provincie/rijk). De opleiding kan ook in company worden gegeven. DOELGROEP DAG 1 DE BASIS: VERKENNEN VAN HET SPEELVELD De Weekendmap. We beginnen bij het begin: de theorie over politieke besluitvorming, maatschappelijke netwerken en de scheiding van ambtenarij en politiek. Met bovendien aandacht voor de achterkant van de politiek: hoe komen besluiten tot stand? DAG 2 DE VOORBEREIDING: HET AMBTELIJKE VOORSTEL Maandagochtend: de stafvergadering met de bestuurder. Wat is je rol aan tafel bij de bestuurder? We oefenen adviesvaardigheden: hoe krijg je de bestuurder en je collega-ambtenaren mee? DAG 3 HET PROCES: BESTUURLIJKE AFSTEMMING Dinsdagochtend: vergadering van het bestuur. Welke vragen kan de bestuurder van zijn collega-bestuurders verwachten? We oefenen kernboodschappen en het opstellen van Q&A s en leren boven de inhoud uit te stijgen. De dag eindigt met een gesprek met een (oud)bestuurder.

4 4 5 DAG 4 DE UITKOMST: HET POLITIEKE SPEL Woensdagavond: de volksvertegenwoordiging aan zet. Hoe zien de krachtsverhoudingen eruit, wie heeft welke belangen en heb jij een rol als ambtenaar in dit politieke theater? We gaan aan de slag met de analyse van actoren in het (politieke) krachtenveld. geven mede vorm aan beleid. Om welke partijen gaat het, zijn zij medestanders of juist een hindermacht en hoe betrek je hen op een constructieve wijze in het netwerk om de overheid heen, bij het bedenken en uitvoeren van beleid? TOELICHTING - ONDERDELEN DAG 1 Politiek-ambtelijke verhoudingen Waar ligt de grens tussen politiek en ambtenarij en is deze grens wel zo eenduidig te trekken? We bediscussiëren de antwoorden die twee klassieke denkers, Wilson en Weber, op deze vraag hebben gegeven. Hoe houdbaar zijn hun ideeën in een tijd dat het primaat van de politiek ter discussie staat en in de vorm van bureaupolitiek verschillende onderdelen van de overheid bovendien met elkaar concurreren? Beleidscyclus Hoe komt beleid tot stand? Analytisch beschouwd komt beleid tot stand in een aantal fasen, die samen een cyclus vormen. Nadat een probleem op de agenda is gekomen en alternatieve oplossingen zijn afgewogen, volgt besluitvorming en uitvoering van het beleid. In de evaluatie blijken vervolgens tekortkomingen, die met nieuw beleid aangepakt kunnen worden (feedback mechanisme) en begint de cyclus weer van voren af aan. Maar hoe realistisch is dit beeld van een cyclus in de praktijk? We zetten tegenover deze analytische benadering ook een politieke visie die beleid ziet als object van voortdurende strijd en daarmee deze geordende werkelijkheid flink nuanceert. Wat is je rol als ambtenaar in de cyclus van politieke besluitvorming? Blijf je op de achtergrond of treed je op de voorgrond? Heb je bij alle stappen een rol? Ben je verantwoordelijk voor het creëren van draagvlak voor beleid? Naast deze vragen komt ook de politieke cultuur aan de orde en hebben we het over de achterkant van de politiek: wat gebeurt er achter de schermen en hoe houd je hier als ambtenaar rekening mee in je werk? Governance/netwerken In de afgelopen jaren is een verschuiving zichtbaar van een overheid die een centrale rol speelt in het beleid naar een overheid als één van de spelers in een netwerk van verschillende partners. Marktpartijen en maatschappelijke organisaties, maar ook (georganiseerde) burgers DAG 2 Spelsimulatie; de stafvergadering Het gaat op deze dag om het kweken van begrip en respect voor een andere belevingswereld: die van de politiek bestuurders. Pas als je werkelijk voelt in welke wereld de bestuurder zich beweegt en ziet wat er gebeurt als je daar als ambtenaar geen rekening mee houdt, zul je politieke sensitiviteit (verder) kunnen ontwikkelen. De spelsimulatie speelt zich af in een fictieve setting. Er worden verschillende groepjes gevormd bestaande uit vier of vijf deelnemers van wie één de rol van politiek bestuurder op zich neemt. De opdracht is het voorbereiden van de stafvergadering en vervolgens een advies te formuleren voor de bestuurder. Gedurende het spel wordt veel tijd besteed aan de relatie met de eigen werkpraktijk. Politieke adviesvaardigheden en gesprekstechnieken Adviseren in een politieke omgeving vraagt specifieke vaardigheden. Er wordt van je verwacht dat je tegenwicht biedt aan de macht van de politiek, maar dat wel doet binnen de grenzen van het politieke mandaat en met draagvlak bij het bestuur. Praten over alternatieven of wijzen op risico s mag op de bestuurder niet overkomen als een ja, maar -houding. De politieke en de ambtelijke wereld verschillen van elkaar: in taal, cultuur, mores etc. Om effectief te adviseren moet je je als ambtenaar bewust zijn van de wereld van de politicus, maar ook van je eigen wereld. Het vraagt dus ook iets van jezelf. Hoe kun je loskomen van de inhoud waarover jij als expert het meeste weet en de bestuurder in zijn (politieke) rol zetten? De adviesvaardigheden en gesprekstechnieken die we oefenen in de vorm van rollenspellen zijn onder andere: f constructief tegendenken f alternatieven aandragen en wijzen op risico s f de vraag achter de vraag herkennen f je verplaatsen in denkbeelden van een ander f van inhoud naar proces f gesprekstechnieken (LSD)

5 6 7 DAG 3 DAG 4 Kernboodschappen Een onmisbare vaardigheid van de politiek sensitieve ambtenaar is het vermogen een complex dossier terug te brengen tot de (politieke) kern. Een kernboodschap helpt niet alleen in de communicatie met alle partijen in het krachtenveld, maar kan de politiek bestuurder ook wapenen bij alle stappen in de politieke besluitvorming. We oefenen het ontdekken en formuleren van een goede kernboodschap. Ook bekijken we het instrument van de Q&A (Questions & Answers) nader. Deze tool wordt veel gebruikt in de communicatie, maar kan ook helpen om als inhoudelijk expert uit de inhoud te komen, en met afstand naar het eigen dossier te kijken. Spelsimulatie; de bestuursvergadering Zowel de bestuurder als de ambtenaren werken voor de gemeente/ provincie of het land en hebben er het beste mee voor. Maar hóe beide groepen dat doen, waar ze naar kijken en waar ze op sturen, verschilt. Begrip en respect voor elkaars werelden is nodig om goed samen te werken. In dit deel van de spelsimulatie maken de deelnemers kennis met de wereld van het politiek bestuur. Je leert meer over de positie van de bestuurder en over je eigen rol als ambtenaar in het politieke besluitvormingsproces. Op deze dag wordt de black box van de vergadering van college of ministerraad geopend. De deelnemers gaan aan de slag met het voorbereiden van deze vergadering. Gesprek met de bestuurder(s) Omdat een van de belangrijkste onderdelen van politieke sensitiviteit het besef is dat bestuurders en ambtenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede politieke besluitvorming, nemen we ook een kijkje in de keuken van de bestuurder. Hoe kijkt hij/zij naar de samenwerking met de ambtenaren en de rolverdeling tussen politici en ambtenaren? Voorafgaand aan het gesprek met de bestuurder brengen we vijf verschillende typen bestuurders in kaart waar je als ambtenaar mee te maken kunt krijgen. Deelnemers krijgen een bril om naar deze verschillende archetypen te kijken en leren wat het betekent voor de verschillende typen bestuurders te werken. Instrumenten voor een krachtenveldanalyse Aan de hand van een aantal instrumenten leren de deelnemers het politieke, ambtelijke en maatschappelijke krachtenveld rondom een issue in kaart te brengen. Deze krachtenveldanalyse kan je helpen om je te verplaatsen in de wensen en belangen van bewoners, instellingen en andere stakeholders. Door zo n analyse in een vroeg stadium uit te voeren kun je deze ook strategisch inzetten om de samenwerking, het beleid en de uitvoering te verbeteren: wie heb je wanneer nodig? Spelsimulatie; de politieke arena Op deze laatste dag kruipen de deelnemers in de huid van de volksvertegenwoordigers. Wat drijft de raads-/staten-/kamerleden en hoe proberen zij beleid naar hun hand te zetten? En hoe anticipeer je op het verloop van een raads-/staten-/kamerdebat? Voorop staat de vraag hoe je als ambtenaar, werkend voor een politiek bestuur, om kunt gaan met het volksvertegenwoordigende orgaan. De deelnemers worden verdeeld in verschillende politieke fracties met een eigen politieke opdracht. DOCENTEN Drs. Ing. Maud van de Wiel heeft een bestuurskundige en bedrijfstechnische achtergrond. Zij was voorheen werkzaam voor de gemeente Amsterdam en heeft zich vanuit verschillende functies verdiept in alle aspecten van het openbaar bestuur. Drs. Marike Simons is trainer en arbeids- en organisatiepsycholoog. Als politiek adviseur van het gemeentebestuur in Amsterdam leerde zij het politiek-strategische vak. Ook was zij werkzaam als communicatieadviseur bij adviesbureau Boer & Croon. In 2007 richtten Simons en Van de Wiel het politieke adviesbureau Simons Van de Wiel Versterking op, dat zich specialiseert in de ondersteuning van politici en ambtenaren op het gebied van bestuurlijke effectiviteit en politieke sensitiviteit. ORGANISATORISCHE INFORMATIE ORGANI- SATORISCHE INFORMATIE

6 8 Dr. Harmen Binnema is universitair docent en coördinator van het executive masterprogramma Bestuur en Beleid aan de USBO en onderzoeker bij USBO Advies. Hij houdt zich bezig met de thema s lokale politiek, bestuurskracht en politieke partijen. Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) verzorgt opleidingen voor studenten en professionals, het verricht academisch en toegepast onderzoek en is een zeer gewaardeerde partner voor trainingen, in company opleidingen en organisatieadvies. Kenmerkend voor onze aanpak is een combinatie van wetenschappelijke inzichten, praktische toepasbaarheid en grote toegankelijkheid. OPLEIDINGSDAGEN, LOCATIE EN TIJDEN Het programma wordt drie keer per jaar aangeboden voor de verschillende doelgroepen (gemeente, provincie, Rijk). Op de website staan de actuele opleidingsdagen vermeld: TOETSING EN CERTIFICERING Wie aan alle vier dagen heeft deelgenomen en de opdrachten heeft afgerond, ontvangt aan het eind van het programma een certificaat van de Universiteit Utrecht. AANMELDING, DEELNAME EN KOSTEN In het cursusgeld zijn de kosten voor accommodatie, studiemateriaal en catering inbegrepen. Het studiemateriaal (boeken, artikelen, readers) zal vanuit de USBO beschikbaar worden gesteld. De kosten van de opleiding zijn te vinden op Aanmelding gaat via het bijgevoegde formulier, op basis waarvan we bepalen of je tot de doelgroep behoort. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van je inschrijving. Meer informatie over deze opleiding kun je krijgen bij Gemma Pfaff, projectassistent, tel: / 8101 of ORGANISATORISCHE INFORMATIE VORMGEVING ONTWERPJANHAANDRIKMAN, DOORNENBURG

7

Bestuur en Beleid voor professionals

Bestuur en Beleid voor professionals Bestuur en Beleid voor professionals Bestuurlijk presteren in een veranderende samenleving 2013-2015 Colofon foto's Norbert Waalboer Fotografie (vz) / Verne (az) vormgeving ontwerpjanhaandrikman De foto's

Nadere informatie

StrategiSch management in de non-profit Sector

StrategiSch management in de non-profit Sector faculteit recht, economie, bestuur en organisatie Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) Executive & Masterprogramma s tweejarige masteropleiding in de bestuurs- en organisatiewetenschap

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

Van in control naar in regie

Van in control naar in regie Van in control naar in regie Het regisseren van complexe vraagstukken Vraagstukken worden steeds complexer. Bovendien trekken ze zich vaak niets aan van organisatiegrenzen en strekken ze zich uit over

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers

Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers. Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Competentieprofiel voor collectieve belangenbehartigers Taken en kwaliteiten van belangenbehartigers Auteur: Anne Lucassen, Anna van Deth en Karin Sok Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties

Medezeggenschap verzilveren. OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties 1 Medezeggenschap verzilveren OR-talenten ontwikkelen met erkenning verworven competenties Voorwoord Sociale partners

Nadere informatie

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven

PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven PDP PORTFOLIO Ontwikkeld door Dienst Personeel & Organisatie Technische Universiteit Eindhoven Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Mevr. M.A.van Koesveld personeelsadviseur m.a.v.koesveld@tue.nl

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP'

EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' EVALUATIEONDERZOEK VAN HET PROGRAMMA 'MUZE IN LEIDERSCHAP' 17 februari 2010 Projectnummer: 09/510 Drs. D.A.G. (Dionne) Arts Drs. E.E.M. (Erica)

Nadere informatie

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1

GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 GITP/SBI 2015 Thematrainingen medezeggenschap Defensie 1 Thematrainingen 2015 Met thematrainingen verdiept u uw persoonlijke medezeggenschapsvaardigheden en kennis. Elke thematraining bestaat uit een combinatie

Nadere informatie

PROFESSIONAL GOVERNANCE

PROFESSIONAL GOVERNANCE PROFESSIONAL GOVERNANCE BESTUUR EN BELEID IN TIJDEN VAN SCHAARSTE POST ACADEMISCHE OPLEIDING 2012-2013 PROF. DR. HANS BOUTELLIER PROF. DR. LEO HUBERTS PROF. DR. THEO SCHUYT PROF. DR. WILLEM TROMMEL POST

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

de schaduw van de macht

de schaduw van de macht Strategiseren in de schaduw van de macht Politiek assistenten van bestuurders als verborgen verbinders Martijn van der Steen Mark van Twist Rik Peeters Marlies de Vries Vorm geven aan inhoud dr. Martijn

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen

Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Beïnvloeden van processen Hoe je vanuit de inhoud actief grip krijgt op processen Aanleiding Procesmanagement is voor medewerkers van Grontmij een steeds belangrijker onderdeel van het werk geworden. Dit

Nadere informatie

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring

De toekomst van online opvoedingsondersteuning. Perspectieven vanuit de kenniskring De toekomst van online opvoedingsondersteuning Perspectieven vanuit de kenniskring 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012

Gemeente Amsterdam. Stadsdeel Nieuw-West. Gezien de voordracht van het dagelijks bestuur van 14 februari 2012 Bezoekadres Pieter Calandlaan 1 1065 KH Amsterdam Gemeente Amsterdam Stadsdeel Nieuw-West Postbus 2003 1000 CA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 253 6009 www.nleuwwest.amsterdam.nl Datum 25-04-2012 Reg.nr./DECOS

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Leeratelier Netwerkend Werken

Leeratelier Netwerkend Werken Leeratelier Netwerkend Werken 1 Voorwoord De verhoudingen veranderen De verhouding tussen overheid, markt en samenleving is voortdurend in beweging. Om publieke doelen te realiseren, zoeken overheden steeds

Nadere informatie